Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?"

Transkript

1 Public 360 Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

2 Realiser regeringens digitaliseringsstrategi i dag Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? I 2011 udsendte regeringen en national digitaliseringsstrategi, der sætter rammerne for den offentlige digitalisering i perioden Her sættes fokus på at anvende IT til at styrke den offentlige sektor. Samtidigt gøres det klart, at det er tvingende nødvendigt for at høste betydelige besparelser og effektiviseringer i det offentlige, hvis vi skal opretholde et acceptabelt serviceniveau. I det følgende gennemgås udvalgte dele af digitaliseringsstrategien, og hvordan denne kan understøttes af Public 360. Digital kommunikation som naturligt førstevalg Hjørnestenen i den offentlige digitaliseringsstrategi er at digital kommunikation skal være det naturlige førstevalg i dialogen med det offentlige. Er det overhovedet muligt at føre en dialog skal dette altså foretrækkes. Digital kommunikation med borgere og myndigheder er en af de lavest hængende frugter i forhold til besparelsespotentiale i den offentlige sagsbehandling. Både i forhold til afsendelse og modtagelse af henvendelser er der enorme gevinster at hente ved at tilbyde borgere og myndigheder mulighed for at kommunikere digitalt. Analyser angiver, at det er ca gange billigere at behandle en henvendelse digitalt end manuelt, da der er behov for en masse manuel registrering. Endvidere medfører dette, at de videnstunge medarbejdere bruger unødig tid på opgaver, som ikke skaber værdi. Tilsvarende anvendes der i dag svimlende summer på porto og kuvertering af papirbaserede breve til borgere og myndigheder. Alene i porto anvendes i det offentlige 800 millioner kroner årligt. Skiftet til udsendelse af digitale kanaler kan minimere dette tal betragteligt og samtidigt give en bedre oplevelse af service. Den digitale postkasse (borger-rettet kommunikation) I tillæg til dette understøtter Public 360 afsendelser via de til enhver tid mest kost-effektive kanaler. Der kan helt ned på enkeltperson niveau opsættes regler for vedkommendes mulige og foretrukne kommunikationskanaler. Det er således ikke nødvendigt, at borgere kan modtage post fra den digitale postkasse, for at man som myndighed kan styrke understøttelsen af digitalt førstevalg i kommunikationen. Logikken kan enkelt sammenfattes som følger: 1. Hvis borgeren er tilmeldt den digitale postkasse for denne type kommunikation, sendes brevet til borgerens digitale postkasse 2. Hvis borgeren har opgivet en e-post adresse sendes med sikker e-post 3. Ellers sendes brevet med almindelig post Samtidigt sørger systemet for at konvertere dokumentet til PDF og påstemple digital signatur, så autentisitet kan bekræftes entydigt. Som sagsbehandler bliver man således understøttet af systemet til altid at vælge den mest effektive kommunikationsform. Læs mere om 360 Forsendelsesmodulet på vores website. Læs mere om Folketingets Ombudsmands anvendelse af digitale forsendelser og hvordan forvaltningslovens principper om autentisitet og ensartet dialog understøttes gennem standard Public 360. For borgerne vil det frem mod 2015 blive obligatorisk at bruge de digitale løsninger i deres skriftlige kommunikation med de offentlige myndigheder. Papirblanketter og formularer skal udfases sådan, at alle borgerne betjener sig selv på nettet, og alle borgere skal have en digital postkasse, hvor de fra 2014 kan modtage alle breve fra de offentlige myndigheder. Public 360 understøtter i dag allerede den digitale postkasse, og har løsninger i drift hos myndigheder der korresponderer med borgere over den digitale postkasse.

3 Public 360 er en komplet løsning til modtagelse af henvendelser fra borgere og virksomheder med fungerende og velafprøvede mekanismer til at behandle og registrere disse effektivt og sikkert.

4 Realiser regeringens digitaliseringsstrategi i dag Datafølgeseddel (myndighedsrettet kommunikation) Der fokuseres meget på understøttelse af digital korrespondance mellem borger og myndighed, og der er ganske rigtigt en betydelig business case bundet op på dette. Det skal imidlertid ikke forhindre i også at kigge på muligheder for understøttelse af digital korrespondance myndigheder imellem. Dagligt oversendes dokumenter eller hele sagskomplekser både internt inden for en myndighed med forskellige systemer, men også myndigheder imellem. Det kræver dog at myndigheden er klar til at modtage og behandle disse henvendelser digitalt. At en borger udfylder en blanket elektronisk og sender den til myndigheden gør ikke af sig selv registreringen smidig eller digital. I værste fald ender det hele i en stor indbakke, og så er der ikke meget vundet. Der er derfor behov for et system, som smidigt kan håndtere henvendelser og sikre at de bliver registreret og behandlet korrekt. Alt for ofte sendes denne information enten som et fysisk brev med et sagsomslag eller som en dum . Herefter skal den modtagende myndighed så manuelt oprette informationer i deres eget system og enten registrere eller scanne dokumenterne ind. Blanket/ Formular Sagsoprettelse Automatisk arkivering Med modulet 360 Datafølgeseddel er det muligt at afsende og modtage dokumenter eller hele sager i et velstruktureret XML format baseret på FESD standarden for oversendelse. Standarden har haft en god succes, og er karakteriseret ved at være så lavpraktisk at den rent faktisk virker. DKAL/ 360 Fordeling til sagsbehandler Med datafølgeseddel er det muligt at strukturere hele modtagelsen, så man som myndighed kan guides igennem hele registreringen af det oversendte materiale, og man kan hurtigere og mere effektivt komme frem til den egentlige sagsbehandling, der var den egentlige årsag til oversendelsen. Datafølgeseddel er i drift hos en række af vores kunder, og har gennem årene bevist sit værd. Læs mere om 360 Datafølgeseddel på vores hjemmeside Alle borgere betjener sig selv på nettet Allerede i dag er der et støt stigende antal henvendelser der kommer digitalt, om end andelen forventes at vokse dramatisk over de næste år i takt med at den nationale digitaliseringsstrategi bliver realiseret. Det fastslås meget klart i digitaliseringsstrategien at al borgerhenvendelse skal ske på nettet ved 2015, og allerede fra i år er de første initiativer startet. Omdrejningspunktet for dette bliver borger.dk, og enhver borgerhenvendelse vil altså udløse en digital forespørgsel til myndigheden. Dermed er der basis for at nedbringe den manuelle sagsbehandlingstid betragteligt og høste store effektiviseringsgevinster. Med Public 360 får man en komplet løsning til modtagelse af henvendelser med fungerende og velafprøvede mekanismer til at behandle og registrere disse effektivt. Der er understøttelse af de mest anvendte formater i forbindelse med udveksling af data til og mellem offentlige myndigheder så som Datafølgeseddel, den digitale postkasses udvekslingsstruktur, FESD og OIO standarderne. Populært sagt kan Public 360 ses som en drejeskive, der kobler en indgående korrespondance med en handling i systemet. Princippet kaldes ofte præjournalisering, og sikrer at information bliver korrekt registreret og sendt til den rigtige sagsbehandler i den rigtige tilstand. Dermed sikres at man ikke opbygger nye interne flaskehalse i organisationen.

5 Let og overskuelig adgang til forvaltningsmæssig information Som en forudsætning for effektive selvbetjeningsløsninger må information nødvendigvis kunne stilles til rådighed for borgere og interessenter. Dette kan være postlister i den kommunale forvaltning, borgers egen sag, afgørelser i statsforvaltningen mv. Public 360 kommer med et rigt sæt af funktionaliteter, der tilbyder komplette løsninger til publicering af information samt dedikerede og veldokumenterede services til integration. Min Sag er et sæt af webservices til integration mellem Public 360 og portaler. Formålet er sikkert og overskueligt at give borgere og kunder adgang til egen sag og information. Der findes mekanismer til at foretage drilldown og filreringer. Servicemodellen understøtter mulighed for at lade portalen om at autentificere brugere, mens autoriseringen sker gennem servicelaget. Der er dermed fuld understøttelse af den samlede rettighedsmodel. 360 Offentlig Journal er en totalløsning for publicering af offentlig information på internettet. Modulet understøtter den samlede proces med publicering af postlister og dokumenter, og er målrettet alle organisationer og myndigheder, som er underlagt offentlighedsloven. Løsningen er en cloud-baseret implementering, så der er intet behov for myndigheden i at opsætte dyr lokal infrastruktur. 360 Politisk Agenda er i samme familie som offentlig journal. Modulet giver mulighed for publicering af møder afholdt i offentlige myndigheder, og som er krævet offentligjort. Løsningen understøtter selve publiceringen fra Public 360 samt stiller faciliteter til rådighed for søgning og overblik gennem en internetadgang til informationer. Der er fuld understøttelse af håndtering af personfølsomme data og sager undtaget offentligheden, og bidrager til en enklere understøttelse af de forvaltningsmæssige principper om fuldt indsyn. Læs mere om modulerne 360 Offentlig Journal og 360 Politisk Agenda på vores hjemmeside.

6 Realiser regeringens digitaliseringsstrategi i dag Digital offentlig sagsbehandling I disse år er den offentlige forvaltning under stigende pres. Der skal leveres service til stadigt flere borgere med stadigt mere begrænsede ressourcer. Derfor er det tvingende nødvendigt, at myndigheder har effektive og smidige systemer, der kan understøtte de nøgleprocesser som myndigheden har. I takt med at det offentlige stiller flere selvbetjeningsløsninger til rådighed for borgere og virksomheder samt praktiserer en stadigt mere åben forvaltning bliver omgivelserne også mere opmærksomme på de rettigheder og muligheder de her. Dette er positivt, men skaber samtidigt et behov for at sikre, at der ikke opstår flaskehalse i den interne sagsbehandling, og at man som borger oplever digitaliseringen som en reel forbedring i både hastighed og kvalitet af den service man får. Med public 360 får du total understøttelse af områder som: Ministerbetjening giver et unikt overblik over sags portefølje i offentlige myndigheder, som er knyttet til understøttelse af ministeren og ministeriets forvaltning. Der er komplet overblik over nøgleprocesser, som spørgsmål til ministeren, udarbejdelse af lovforslag og lignende. Ministerbetjening implementerer det bedste fra LEAN sagsbehandling og tilbyder totalt overblik over den samlede sagsmængde samt detaljeret indblik i status for den enkelte sag herunder status på arbejde med sagen i andre styrelser. Forelæggelse er en integreret del af ministerbetjening tilbyder Public 360 understøttelse af forelæggelser. Forelæggelser er typisk formaliserede godkendelsesprocesser, som er knyttet til dokumenter som er ment til at blive formidlet som myndighedens autoritative svar eller stillingtagen. Der er ingen fejltolerance i den type processer, og hele forelæggelsen er tillige ofte underlagt et betydeligt tidspres. Da det samtidigt er meget hyppigt at der begæres aktindsigt i både det enkelte dokument, men også processen hvorunder det er blevet udarbejdet er der gjort meget ud af entydigt at kunne dokumentere dokumentets samlede vandring igennem de enkelte dele af godkendelseshierarkiet. Læs mere på vores website om hvordan forelæggelse er taget i anvendelse hos Folketingets Ombudsmand Public 360 tilbyder en dyb og rig funktionalitet, som er målrettet den offentlige forvaltning, og som gennem adskillige konkrete implementeringer har vist sin styrke i form af bedre overblik, større sikkerhed i forvaltningen og mere effektiv anvendelse af medarbejdernes tid. Aktindsigt er en direkte konsekvens af den øgede offentlighed i forvaltningen og vi ser en klar stigning i antallet af anmodninger om aktindsigt. Dette er både borgere der søger om indsigt i egen sag, men også medier som søger indsigt i store sagskomplekser eller emner. Da man som myndighed er lovmæssigt forpligtet til at behandle disse anmodninger effektivt og uden ubegrundet ophold, er der en akut risiko for at offentlige myndigheder bliver lagt ned i dette arbejde. Det er ikke trivielt at tilvejebringe den information som er nødvendigt og foretage den indholdsmæssige vurdering der skal til for at kunne honorere disse krav. Derfor har Public 360 et komplet modul til understøttelse af hele aktindsigtsprocessen fra modtagelsen af henvendelsen, over workflowet i forbindelse med sagsbehandling og til automatiserede afsendelser af det materiale der bevilliges indsigt i. Der er endvidere indlagt en række statistik, så det er muligt at følge hele myndighedens overholdelse af svarfrister og se hvilke enheder der er hårdes belastet.

7 Generiske processkabeloner I langt de fleste myndigheder er der helt særlige processer knyttet til myndighedens primære virke. Dette er processer, som er kritiske i forhold til den daglige drift, og som har det med kontinuert at blive tilpassede i takt med ændret lovgivning eller offentligt fokus. Som myndighed ønsker man total kontrol på at disse processer kan afspejles i ESDH systemerne og kan vedligeholdes uden at der skal udvikles. Derfor har Public 360 en meget stærk generisk motor til understøttelse af processer. Processerne oprettes og vedligeholdes af kunden selv, og der er mulighed for at anvende avancerede integrationsformer og logik i disse skabeloner ved helt almindelig opsætning. Læs mere om 360 Ministerbetjening, 360 Forelæggelse, 360 Aktindsigt og generiske processkabeloner på vores website. På vores hjemmeside kan du læse om hvordan Lånekassen i Norge blandt andet har automatiseret dele af sin sagsbehandling ved hjælp af Public 360. Public næste generations sags- og dokumenthåndtering Public 360 er en fremtidssikret løsning til sagsbehandling, dokumenthåndtering og arkivering til offentlig forvaltning, bygget på Microsoft SharePoint og Office. Public 360 sikrer en effektiv og moderne digital og åben forvaltning, samarbejde og offentlig dialog. Public 360 er udviklet for at opfylde de offentlige myndigheders behov for effektiv og sikker håndtering af dokumenter, sager og information. Public 360 skaber elektronisk samarbejde og videndeling internt og eksternt, og sikrer bedre serviceydelse gennem effektivisering og automatisering af processer til sagsbehandling, informationshåndtering og informationsdeling. Løsningen spiller en central rolle i at skabe en mere åben offentlig forvaltning og en levende demokratisk proces. Public 360 er en out-of-the-box standardløsning tilpasset offentlig forvaltning og som gennem næsten 30 år er blevet udviklet og optimeret i tæt samarbejde med vores kunder.

8 Software Innovation er med sine 300 ansatte en af Nordens førende softwarevirksomheder. Vi hjælper organisationer med at styre, håndtere og dele dokumenter, sager og projekter. Med 25 års erfaring og kompetence på området satser vi målrettet på at bistå kunderne med at håndtere den kraftige informationsvækst. Vi tilbyder produkter og tjenester inden for områderne informations-, dokumenthåndtering og samarbejde. Software Innovation A/S Kongevejen 400 C 2840 Holte

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere Netcompany og den offentlige sektor Sammen gør vi Danmark dygtigere Paradigmeskift ift leverancer af offentlig IT Modenhed på vej op Digitaliseringen af den offentlige sektor er i en særdeles spændende

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

DET DIGITALE RÅD EFFEKTIVISER BORGERNES KONTAKT TIL DET OFFENTLIGE DEBATOPLÆG OM KANALSTRATEGI

DET DIGITALE RÅD EFFEKTIVISER BORGERNES KONTAKT TIL DET OFFENTLIGE DEBATOPLÆG OM KANALSTRATEGI EFFEKTIVISER BORGERNES KONTAKT TIL DET OFFENTLIGE DEBATOPLÆG OM KANALSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 3. RAPPORT JANUAR 2011 Forord... 1 Indledning... 2 Strategi på afveje... 3 Lav strategisk prioritering...

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015

Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015 Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015 INDEX TIP - naviger med links i pdf-versionen Introduktion Velkommen til Continia Software Side 3 Det siger brugerne om vores produkter Side

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Borgeren og digitalisert forvaltning hvor går vi?

Borgeren og digitalisert forvaltning hvor går vi? Borgeren og digitalisert forvaltning hvor går vi? Borgeren og digitalisert forvaltning hvor går vi? Professor Niels Fenger, Danmark Indlægget gennemgår en række forvaltningsretlige og persondataretlige

Læs mere

Borgeren og digitalisert forvaltning hvor går vi?

Borgeren og digitalisert forvaltning hvor går vi? Borgeren og digitalisert forvaltning hvor går vi? Professor Niels Fenger, Danmark Borgeren og digitalisert forvaltning hvor går vi? Borgeren og digitalisert forvaltning hvor går vi? Professor Niels Fenger,

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet

Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 25 digitale skarpe fra erhvervet 4. marts 2015 De flerårige fællesoffentlige digitaliseringsstrategier har hævet barren for den

Læs mere

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft National digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitalisering som drivkraft Forord Landet står på spring til en hastig udvikling - både nationalt og internationalt. Med det udtalte globale udsyn blandt vore

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker - App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360

Læs mere

Den automatiserede forvaltning tekniske og retlige udfordringer 1

Den automatiserede forvaltning tekniske og retlige udfordringer 1 Artikler: Den automatiserede forvaltning 23 Den automatiserede forvaltning tekniske og retlige udfordringer 1 Refereevurdert Professor, dr. jur. Niels Fenger Københavns Universitet Nordisk Administrativt

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden N O T A T Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden 10. juni 2013 J.nr. FC/MER 1. Vurdering af effektiviseringsgevinst Resume PROASK er et omfattende og ambitiøst projekt for automatiseret digital

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere