Diakoni impuls. Videncenter for Diakoni og Pædagogik. Nr.1 Marts barsler et nyt tidsskrift - Diakoniimpuls.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diakoni impuls. Videncenter for Diakoni og Pædagogik. Nr.1 Marts 2009. barsler et nyt tidsskrift - Diakoniimpuls."

Transkript

1 Diakoni impuls Nr.1 Marts 2009 Videncenter for Diakoni og Pædagogik Videncenter for Diakoni og Pædagogik barsler et nyt tidsskrift - Diakoniimpuls. Formålet med Diakoniimpuls er at formidle diakonalt-pædagogisk viden fra ind- og udlandet til den pædagogiske praksis og uddannelsesverden. Diakonhøjskolen i Århus etablerede i foråret 2008 et Videncenter for Diakoni og Pædagogik. I den forbindelse blev der holdt en række foredrag og taler. De to hovedforedrag stod lektor Johannes Nissen fra Aarhus Universitet og Professor Heinz Schmidt fra Heidelberg Universitet for. Til dette nummer af Diakoniimpuls har Johannes Nissen forfattet en mindre artikel med udgangspunkt i bl.a. det foredrag, han holdt på Diakonhøjskolen. Heinz Schmidts foredrag er omtalt i form af et kort resumé. Både Nissen og Schmidt er aktive medlemmer i det europæiske forskningsnetværk om diakoni. Netværket er præsenteret an- detsteds i dette tidsskrift, ligesom der gives et overblik over de aktiviteter med udgangspunkt i Eurodiaconia, der har relevans for det diakonale arbejde og diakonuddannelsen. Der er tre andre bidrag i dette tidskrift ét handler om diakonifaglig supervision i det pædagogiske og diakonale arbejde ved supervisor og underviser Lisbeth Andreassen. Det andet bidrag beskæftiger sig med K.E.Løgstrups diakonisyn og er forfattet af uddannelsesleder Ullrich Zeitler. Sidstnævnte er også forfatter af et bidrag om diakoni og bæredygtighed og socialdiakonens professionalitet. Side 1 Diakoniimpuls Videncenter for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Århus

2 Sekretariat Videncenter for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Århus Lyseng Allé 15, DK 8270 Højbjerg Tlf Hjemmeside skolen.dk/videncenter Kontakt Forstander Jens Maibom Pedersen eller uddannelsesleder Ullrich Zeitler Redaktion Lisbeth Andreassen Bodil Lodberg Jens Maibom Pedersen Ullrich Zeitler (ansv.) Baggrundsgruppe Lars Bundgaard, Jysk Børneforsorg; Lis Salbøg Birkelund, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole; Arne Bak, Diakonhøjskolens bestyrelse; Lene Wagner, Professionshøjskolen VIA; Johannes Nissen, Aarhus Universitet; samt repræsentanter fra Blå Kors, Kirkens Korshær m.fl. Nr.1 marts 2009 Indhold Diakonien mellem omsorg og behandling Johannes Nissen Diakonifaglig supervision Lisbeth Andreassen Diakoni og bæredygtighed Ullrich Zeitler Empowermentpædagogik Heinz Schmidt Løgstrup og diakonien Ullrich Zeitler Eurodiaconia og det europæiske dia- konale netværk Videncenter for Diakoni og Pædagogik Manuskripter Alle er velkomne til at fremsende manu- skripter til tidsskriftet. Manuskripterne sendes til sekretariatet. Deadline er 1. januar og 1. august. Oplæg Tidsskriftet publiceres elektronisk og i et begrænset antal trykte eksemplarer efter behov. Trykte eksemplarer tilsendes efter forespørgsel. Tidsskriftet er gratis. ISSN: Side 2 Diakoniimpuls Videncenter for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Århus

3 Diakonien mellem omsorg og behandling Af Johannes Nissen, lektor, Aarhus Universitet Inden for diakonien spiller begreberne omsorg, hjælp og tjeneste en central rolle. I det følgende rettes opmærksomheden mod omsorgsbegrebet. Artiklen bygger især på bogen Diakoni og menneskesyn, hvor dette begreb indgår i forskellige sammenhænge. I bogen drøftes også andre aspekter, som ikke vil blive taget op, bl.a. human omsorgsetik i relation til kristen omsorgsetik samt omsorg og køn (evt. nærmere herom i Nissen 2008, og ). I artiklen inddrages dog andre, nye aspekter. Afklaring af omsorgsbegrebet Almindeligvis bruger vi begreberne omsorg og hjælp uden større forskel. De to ord kan dog give forskellige associationer. Det ser således ud til, at de ikke bruges helt på samme måde i den offentlige debat. Ordet omsorg indgår ofte i den socialpolitiske drøftelse, mens ordet hjælp især synes anvendt i det kristeligt sociale arbejde (jf. nødhjælp ). Da omsorgsbegrebet ofte bliver anvendt på en udifferentieret måde foreslår Kari Wærness, at man sondrer mellem tre typer af omsorg (Wærness 1999, 51): 1. Omsorgsarbejde knyttet til vækst eller resultater. Resultaterne kan frembringes på kortere eller længere sigt. Typiske omsorgsrelationer er forholdet mellem lærer og elev, mellem børnehavepersonale og barn, og i nogle tilfælde mellem psykiater/psykolog/socialrådgiver og klient. 2. Omsorgsarbejde knyttet til vedligeholdelse eller stilstand. Her vil omsorgsarbejde ikke føre til, at modtageren bliver selvhjulpen eller uafhængig, men vil have som mål at opretholde et vist funktionsniveau og/eller undgå forværring. Typisk for denne type omsorgsarbejde er institutioner for kronisk syge og funktionshæmmede. 3. Omsorgsarbejde knyttet til situationer præget af tilbagegang. Den mest typiske omsorgsrelation i denne kategori er omsorgen for døende mennesker. Til forskel fra kategori 2 vil udøveren af omsorg være klar over, at processen der i sig selv kan være positiv ender negativt, idet døden er uigenkaldelig. Efter Wærness mening kan denne inddeling bidrage til at give mere struktur og nøgternhed til socialpolitiske omsorgsdiskussioner, som ellers kan være både diffuse og velmenende. Det gælder ikke mindst inden for ældreomsorgen, som hun selv i særlig grad har arbejdet med. Et andet begreb, som Wærness fremhæver, er begrebet omsorgsrationalitet. Hun henviser bl.a. til diskussionen om hjemmehjælpernes arbejde. Her oplevede hun i debatten, at det forhold, at hjemmehjælperne udførte mere arbejde til gavn for klienterne, end de var betalt for, blev tolket sådan, at de var irrationelle eller nærmest dumme (1999, 53). Imidlertid findes der flere måder at være rationel på. Omsorgsrationalitet indebærer, at personligt kendskab og en vis evne til indlevelse i den enkeltes situation er vigtige forudsætninger for god omsorg. På den anden side betyder omsorgsrationalitet, at fagkundskab og færdigheder er af betydning for at mestre den angst, som ofte opstår i mødet med mennesker, der har stærkt behov for hjælp (1999, 56). Det afgørende ved omsorgsrationaliteten er, at det rationelle ikke må udelukke følelser, men tværtimod omfatte disse, også for at handlinger skal kunne betragtes som rationelle. Omsorgsarbejdet er ikke rationelt, hvis hjertet ikke bruges i arbejdet. Side 3 Diakoniimpuls Videncenter for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Århus

4 Den professionelle omsorgsgiver står i et dilemma. På den ene side kan det i den terapeutiske relation mellem fagperson og patient eller klient være et problem med for stor følsomhed og manglende professionel distance. På den anden side kan professionel dygtighed uden følsomhed være et problem. En institution med professionel kompetence eller et kommunalt eller kristeligt hjem kan ikke vanskeligt erstatte den nærhed og varme, som normalt omgiver os blandt vore allernærmeste (Foss 2005, 82-83). Omsorgens tvetydighed Der er magt involveret i enhver relation mellem mennesker; det gælder også alle former for omsorg og hjælp. Den, der hjælper, har en stor magt, som kan udtrykkes på mange måder. Andre mennesker er afhængige af den pågældende, og derfor må han eller hun være klar over sin magt og bruge den rigtigt. I kristne kredse er der ganske vist en tradition for, at magt og magtudøvelse er det modsatte af hjælp og omsorg. Og en del kristeligt socialt arbejde bygger på idéen om den magtfrie hjælp. Vi prøver at sige til os selv, at vi er afmægtige ( unyttige ) tjenere. Men denne kristne ydmyghed kan på længere sigt være farlig, fordi vi ikke passer på det misbrug af magten, der ligger lige for specielt når vi ikke vil være ved det (Nissen 2008, ). Derfor bør enhver form for omsorg og hjælp føre til, at man deler ud af sin egen magt til det andet menneske, så den pågældende oplever en større selvstændighed og frihed midt i elendigheden. Den hjælpende magt bør med andre ord være en befriende magt (Lenau Henriksen 1992, 46-48; Nissen 2008, 218). Grundlæggende skal enhver hjælp være hjælp til selvhjælp i så stor udstrækning, det overhovedet er muligt (Lenau Henriksen 1992, 40). Målet er ikke, at vi binder mennesker til os, men selvstændiggør dem, giver dem selvtillid og opmuntrer dem til at komme videre, så de udvikler sig. Mennesker må hjælpes frem til i højere grad at finde sig selv. Jo tungere et menneskes problemfyldte liv er, desto mere vil det indirekte give hjælperen magt og styrke. Vi må hjælpe mennesker til selv at påtage sig ansvaret for egne beslutninger og ikke tage dem på deres vegne. Vi skal pege på valgmulighederne, men samtidig understrege at beslutningerne er deres egne. I den forbindelse er det naturligt at nævne begrebet egenomsorg, der er blevet et vigtigt slagord i den sundheds- og socialpolitiske debat. Målet er, at man selv tager vare på sit eget liv. Men udtrykket egenomsorg er ikke uproblematisk, da det er med til at udvande begrebet omsorg. Mens omsorg nemlig er et relationelt begreb og kræver, at man glemmer sig selv, er egenomsorg baseret på, at man koncentrerer sig om sit eget helbred og sit eget velbefindende. I øvrigt kan der opstå en konflikt mellem ønsket om at yde omsorg for andre og sørge for egenomsorg (Wærness 1999, 53). I den forbindelse er det naturligt at nævne selvhjælpsgrupper og livsmodsgrupper. Her samles mennesker, der er ramt af samme nød og ulykke. Det kan være skilsmisse, savnet af en afdød ægtefælle, alkoholproblemer osv. Hjælperen er igangsætter og sørger for, at gruppen samles og hjælper samtalen i gang, men trækker sig i øvrigt tilbage fra gruppen så hurtigt som muligt. Tanken er, at gruppens medlemmer selv har nogle erfaringer og (positive) ressourcer, som de i fællesskab kan få frem, så den enkeltes selvværd bliver styrket. Et grundlæggende spørgsmål er, om omsorgens mål er at overflødiggøre sig selv og skabe den uafhængige fuldt ud autonome person. Ikke mindst i vores individualistiske tid synes svaret at være ja. Uafhængighed af andre og i den forstand af omsorg betragtes som et ideal voksentilværelsen stiler imod. Imidlertid påpeger Arne J. Vetlesen (2001, 37) med rette, at det at være menneske fundamentalt set indebærer, at man fra fødsel til død befinder sig i afhæn- Side 4 Diakoniimpuls Videncenter for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Århus

5 gighed af andre og dermed i afhængighed af omsorg. Omsorgens mål Et vigtigt spørgsmål drejer sig om omsorgens mål. Mål kan forstås på to måder. For det første kan man tænke på målsætningen: Hvilke resultater vil man gerne opnå med sit arbejde? For det andet kan man tænke på målgruppen. Hvem er omsorgen rettet imod? Hvordan skal man prioritere de forskellige grupper af udsatte personer? I et samfund præget af ønsket om vækst og resultater vil der let opstå en konflikt mellem de to mål. To eksempler kan belyse denne problemstilling. Det første er knyttet til nogle overvejelser over begreberne målrationalitet og værdirationalitet (Nissen 2008, ). Målrationalitet betyder, at man stræber efter at anvende de mest effektive midler for at opnå et bestemt mål. En værdirationalitet er ikke rationel, fordi den fører frem til et bestemt mål, men fordi den bekræfter eller befæster en værdi. Man kan således sige, at en målrationel handling viser sig ved, at handlingen fungerer som et middel til at opnå et mål, mens en værdirationel handling kendetegnes ved, at handlingen også er et mål i sig selv (Ekstrand 2001, 117). Spørgsmålet er nu, hvordan de to former for handling gør sig gældende i det diakonale arbejde? Et målrationelt diakonalt arbejde vil være resultatorienteret. Ud fra selve definitionen af diakoni er målet at lindre og afhjælpe så meget af menneskers nød som muligt på så god en måde som muligt. Et målrationelt arbejde forudsætter høj professionalitet af medarbejderne både ansatte og frivillige. Som eksempel kan nævnes arbejdet med misbrugere. Motivet som må skelnes fra målet er evangeliets budskab om kærlighed. Ud fra et sådant motiv vil man hjælpe så mange som muligt ud af misbruget og tilbage til et socialt stabilt samfundsliv. Arbejdet skal være så effektivt som muligt, og derfor tilstræber man en så stor professionalitet som muligt blandt medarbejderne. Og når man rekrutterer nye medarbejdere, vil professionel kompetence veje tungt. Et værdirationelt diakonalt arbejde vil sigte på, at den diakonale handling er en værdi i sig selv. Hensigten er ikke at opnå et mål, som kan beregnes i tal, men at udtrykke en værdi gennem bestemte handlinger. Værdien består i, at hvert enkelt individ er enestående, fordi det er skabt i Guds billede. Kriteriet på et godt (vellykket) diakonalt arbejde er i dette tilfælde ikke, at det lykkes at afhjælpe så meget nød som muligt, men at det udtrykker et kristent kærligheds- og omsorgsideal. I forhold til eksemplet med misbrugere drejer det sig altså om at bekræfte disse menneskers enestående værdi. I stedet for et avanceret misbrugsprogram kunne man vælge at skabe et miljø, f.eks. et værested, hvor tunge misbrugere kan få lov at være sig selv, og hvor de kan få mad, uden at man stiller krav om modpræstationer osv. Kriteriet på et vellykket arbejde bliver da ikke, hvor mange det lykkes at hjælpe, men snarere om man er i stand til at afspejle og formidle et kristent menneskesyn og en kristen etik. Når en diakonal organisation skal finde sin plads i velfærdssamfundet, kan det være vanskeligt at afveje de to hensyn. Ud fra et målrationelt diakonalt arbejde er det oplagt at skabe resultater, der kan måles. Omvendt kan et værdirationelt arbejde føre til en mere kritisk holdning til samfundets vægtlægning på resultater. Her ses kirken ikke i første række som producent af velfærdsydelser, men mere som en kritisk profet, der gennem sin diakonale handling peger på nogle centrale værdier såsom alle menneskers unikke værdi, barmhjertighed og solidaritet. I denne model får kirkens organiserede diakonale arbejde den funktion at være et tegn på barmhjertighed som en grundlæggende værdi (Ekstrand 2001, 124). Det andet eksempel er hjemmehjælperen, der kommer på besøg hos en kræftsyg Side 5 Diakoniimpuls Videncenter for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Århus

6 kvinde. Hjælperen er forpligtet på en bestemt en serviceydelse og må ikke påtage sig andre opgaver, selv om kvinden måske i den givne situation har mere brug for det. Konfronteret med en sådan stregkodeomsorg må de diakonale organisationer kritisk spørge, hvordan de kan bevare deres kristne værdigrundlag på et marked, der er mere optaget af muligheder for sammenlignelighed og pris på produktet end på værdier. Det kan kun ske, hvis omsorgsgiveren har modet til at være nærværende i situationen og møde den anden der, hvor den anden er, i stedet for blot at give den hjælp man har besluttet på forhånd vedkommende skal have (Sløk & la Cour 2005, 30; min kursivering). Omsorg og omklamring I enhver omsorgsrelation ligger, at én, som er stærk og har ressourcer, tager sig af én, der står i en svag position. Omsorgen består i at hjælpe det svage og truede liv frem. Alle mennesker har i perioder brug for omsorg fra andre bl.a. når de er syge eller ramt af sorg. Men omsorgen kan være farlig, hvis den ikke ser det som sin fornemste opgave at overflødiggøre sig selv. Den gode omsorg vil altid sætte den anden fri til at klare sig selv, hvis det er muligt. Uhelbredelige sygdomme fordrer omsorg på livstid, men det normale må være, at vi hjælper hinanden en tid, hvorefter den anden kan klare sig selv. Den gode omsorg frigør den anden. Det forholder sig anderledes med den omklamrende omsorg, hvor man fastholder den anden i et aldrig afsluttet afhængighedsforhold, som ikke sætter fri, men tværtimod gør den pågældende endnu mere afhængig af en. Den omklamrende omsorg kendes på, at den kræver gengæld i form af taknemlighed eller andre ydelser. Selv om vi skal hjælpe hinanden, kan og skal vi ikke tage hinandens beslutninger og gennemleve hinandens kriser. Men i mange af livets situationer kan vi være jordemødre for hinanden. Vi kan med vores professionelle viden og faglige kunnen og/eller kærlighed, interesse og forståelse støtte og hjælpe hinanden til at gennemleve en krise, hjælpe med at forløse en smerte, en idé, en erkendelse. Når vi finder ud af leve med hinanden og ikke (kun) for hinanden, er der måske håb om, at vi kan holde op med at forvente, at andre skal leve vores liv for os. Omsorg og behandling I nutidigt socialt arbejde er omsorgen oftest forbundet med behandling. Fra samfundets side ligger der en naturlig forventning om at få noget for pengene. Omsorgsarbejdet bliver resultatorienteret (jf. målrationaliteten). Men det kan få uheldige konsekvenser ikke mindst i forbindelse med sorgarbejde. Kravet om resultater betyder, at samfundet vil have os tilbage til det normale. Imidlertid er sorgen ikke bare et problem, der skal løses ( behandles ), men også en byrde, der skal bæres (omsorg og pleje). Inden for sygeplejen er der i de sidste årtier sket en udvikling, så man i stigende grad er gået fra behandling til pleje, fra produktion af sundhed til sansning af den syge, fra udeltagende observation til skæbnefællesskab. Samtidig hermed er der blevet større fokus på begrebet åndelig omsorg. Åndelig omsorg er at møde mennesker i deres eksistens, i dyb nød eller i glæden (Overgaard 2003, 15). Spørgsmålet om omsorg og/eller behandling er også noget, der til stadighed optager de diakonale organisationer. Fælles for dem alle er understregningen af, at hvert enkelt menneske er skabt i Guds billede, og som sådan har det en umistelig værdi, der må respekteres. Men hvordan kan det bedst udmøntes i det konkrete arbejde? Skal man først og fremmest yde omsorg, eller skal man også - foruden omsorgen pege på eller ligefrem fremhæve muligheden for behandling? Det spørgsmål besvares forskelligt af organisationerne, og det hænger til dels sammen med forskellige diakonisyn (Nissen 2008, ). Side 6 Diakoniimpuls Videncenter for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Århus

7 Den første mulighed er at lægge afgørende vægt på omsorgsaspektet. Som eksempel kan henvises til Kirkens Korshærs arbejde, der udtrykker det, man kalde for den accepterende diakoni. I store annoncer hedder det bl.a.: Det vanskeligste er: ikke at komme med gode forslag, ikke at ville motivere til behandling eller ændret livsførelse, ikke at tilbyde hjælp til at ordne forholdene på socialkontoret, men at acceptere den måde, han har valgt at leve sit liv på. I annoncen pointeres betydningen af omsorg, varme og nærhed (jf. hæftet af samme navn). Endvidere hedder det: Livskvalitet er ikke en fast størrelse, som man kan måle det enkelte menneske med, livskvalitet opleves og besluttes af hvert enkelt menneske, eller som Bjarne Lenau Henriksen har sagt det (1992, 145): Mennesket er sit eget livs livskvalitetsekspert. Dermed afvises ikke behandling, men behandling kommer først på tale, hvis der spørges efter hjælp til at komme i behandling. Den anden mulighed understreger i højere grad betydningen af behandling og forandring. Dermed er ikke sagt, at omsorgsaspektet er uden betydning tværtimod tillægges det stor vægt. Spørgsmålet er imidlertid, om den diakonale organisation først og fremmest skal etablere væresteder (varmestuer, sociale cafeer etc.), eller om den skal gå videre og etablere gøre-steder. Ofte vil behandlingen have form af en terapeutisk orienterede arbejdsmetode. Lederen af Kofoeds Skole, Jens Aage Bjørkøe, gør gældende, at der findes en tredje vej mellem omsorg og behandling, nemlig en pædagogisk metode, som bygger på kravet om aktivitet og hjælp til selvhjælp. Mens den tilbudsorienterede institution (jf. første mulighed) har sin styrke i at kunne modtage enhver uden nogen form for betingelser, og derfor især henvender sig til mennesker, der ganske mangler motivation og er langtvarigt eller kronisk belastede, har den kravorienterede institution sin styrke i den pædagogiske udfordring, som møder det enkelte menneske med forventning og respekt, der i sig selv indeholder en udviklings- og vækstdimension. Det er afgørende, at kravniveauet er nøje tilpasset til den enkeltes muligheder og ressourcer (Bjørkøe 2008, 358). Iflg. denne opfattelse er de omsorgsprægede opgaver ikke uden betydning, men Kofoeds Skole vil noget mere, og dette mere ligger i selve begrebet skole. Det betyder, at de, som kommer her, hverken er brugere, klienter eller patienter, men elever. Udover at være et behandlings- og værested er skolen også og først og fremmest - et lærested. Den er et sted, der giver mulighed for at lære både gennem håndens og åndens arbejde (Bjørkøe 1991, 22-23). Kernen og hemmeligheden i socialt arbejde er den menneskelige faktor. Alle har ressourcer, og vejen går fra hjertet (Bjørkøe 2008). Menigheden som omsorgsfællesskab Spørgsmålet om omsorg eller behandling er også et dilemma for menigheden som sådan. I det diakonale arbejde på det lokale menighedsplan er der brug for både væresteder og og gøre-steder (dvs. fællesskaber, hvor mennesker gør noget sammen). Derimod ville det være problematisk, hvis den kristne menighed blev opfattet som en slags behandlersamfund. I menigheden drejer det sig ikke om at be-handle andre, heller ikke om at handle for andre, men snarere om at handle sammen med andre (Nissen 2008, ). Menighedens fællesskab må være både væredygtigt og bæredygtigt - svarende til den karakteristik, lederen af Kristeligt Studenter Settlement, Johannes Bertelsen, giver af det frivillige sociale arbejde. Hovedopgaven er her at skabe fællesskaber, som både er væredygtige og bæredygtige. Væredygtighed vil sige, at man som person indgår i nogle sociale, produktive eller åndelige sammenhænge, som gør, at man kan give sig selv betydning og mening dér, hvor man nu er placeret. Bæredygtighed vil sige, at man personlig er med til at gå ind og tage an- Side 7 Diakoniimpuls Videncenter for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Århus

8 svaret for udviklingen af fællesskabet og af det fremtidige samfund. (Gengivet efter Clausen 1998, 183). Kirken må med andre ord undgå at dele sine medlemmer op i behandlere og patienter/klienter. Kirken bør snarere opfattes som en patient, der selv har brug for hjælp og helbredelse; et sted, hvor alle medlemmer har behov for hjælp. Alle behøver hjælp, og alle er i stand til at hjælpe (Bach 2006). Dette synspunkt er fremført af Ulrich Bach, præst og diakoniforsker, der selv på egen krop har oplevet, hvad det vil sige at have behov for hjælp, da han er fysisk handicappet og derfor kørestolsbruger. Tilsvarende understreger Jürgen Moltmann, at der dybest set ikke er nogen forskel mellem raske og syge, mellem sunde og handicappede. For ethvert menneskeliv er begrænset, sårbart og svagt. Når vi bliver født, har vi brug for hjælp, og når vi dør, er vi hjælpeløse. Så strengt taget gives der ikke noget liv, som ikke er handicappet. Det er kun de dygtiges og dueliges sundhedsideal, der klassificerer en del af menneskeheden som handicappet (Moltmann 1984, 59). Mange vil givetvis anføre, at det, der ideelt set gælder menigheden at den aldrig kan være et behandlersamfund, et terapeutisk fællesskab ikke lader sig gennemføre fuldt ud i forbindelse med diakonale institutioner. Uanset hvor energisk man bekæmper behandler-ideologien, vil der altid være et vist mål af behandling til stede. Det er rigtigt, men institutionens mål må hele tiden være at gøre arbejdet så personligt som muligt, således at det er institutionen, der tjener personen, og ikke personen, der blot skal tilpasse sig institutionen (Turre 1991, 76). Afdække lindre - forandre Det diakonale arbejde sigter ikke kun mod en forandring af det enkelte menneske, men også mod en forandring af livsvilkårene og det omgivne samfund. Visionen må være, at mennesker erfarer respekt, retfærdighed og omsorg. Med inspiration fra Kirkens Bymisjon i Oslo kan man sige, at diakonien har en tredobbelt opgave, som kan sammenfattes i ordene: afdække, lindre og forandre. Opgaven er både at afdække nødens årsager, lindre smerte og arbejde for en bedre og mere retfærdig hverdag i (storby)samfundet. Mennesker længes, drømmer og håber på nærvær og et sted at høre til. Gud har skabt mennesket med mulighed for oprejsning og nyt liv, uanset hvad det har oplevet af lidelse, fornedrelse og ondskab. Diakonien må være et sted, hvor længslen, drømmen og håbet får næring i åbenhed mod Gud og gennem fællesskabet mellem mennesker. Litteratur Bach, U. Die diakonische Kirche als Freiraum für uns alle, V. Hermann & M. Horstmann (hrsg.), Studienbuch Diakonik, Bd 1: Biblische, historische und theologische Zugänge zur Diakonik, Neukirchen 2006, Bjørkøe, J. Aa. En plads til os alle, København Bjørkøe, J. Aa. Vejen fra hjertet, København Clausen, E. Ildsjæle: et forsvar for de frivillige hjælpere og en kritik af Statens greb om folkelighed, København Ekstrand, T. Diakoniens rationalitet, T. Ekstrand (red.), Diakoni och samhälle, Uppsala 2001, Foss, Ø. Omsorgsetikk. Søkelys på omsorgens motivasjon, Oslo Lenau Henriksen, B. Livskvalitet, København Moltmann, J. Diakonie im Horizont des Reiches Gottes, Neukirchen Nissen, J. Diakoni og menneskesyn, København Side 8 Diakoniimpuls Videncenter for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Århus

9 Omsorg, varme og nærhed. Hæfte udgivet af Kirkens Korshær (uden år). Overgaard, A. E. Åndelig omsorg en lærebog. Kari Martinsen, Katie Eriksson og Joyce Travelbee i nyt lys, København Wærness (red.), Bliver omsorgen borte? Eldreomsorgens hverdag i den senmoderne velferdsstaten, Oslo 1999, Sløk, C. & A. la Cour, Modets nærvær. Diakonale organisationers særlige omsorgsprofil på det nye marked for velfærd, Social Kritik 99 (2005), Turre, R. Diakonik. Grundlegung und Gestaltung der Diakonie, Neukirchen-Vluyn Vetlesen, A. J. Omsorg mellom avhengighet og autonomi, K.W. Ruyter & A.J. Vetlesen (red), Omsorgens tvetydighet egenart, historie og praksis, Oslo 2001, Wærness, K. Omsorg, omsorgsarbeid og omsorgsrasjonalitet refleksjoner over en sosialpolitisk diskurs, K. Thorsen og K. Lektor Johannes Nissen, fotograferet i forbindelse med en konference i Oslo i Diakonifaglig supervision Af Lisbeth Andreassen, psykoterapeut, supervisor og underviser, Diakonhøjskolen i Århus Denne artikel omhandler den særlige mulighed som nyuddannede diakoner får tilbudt ved endt uddannelse på Diakonhøjskolen; diakonifaglig supervision. Artiklen vil redegøre for, hvad diakonifaglig supervision er, og hvordan den anvendes i praksis. Supervision Supervision som i Gyldendals røde ordbog oversættes til opsyn, kontrol, tilsyn kom til Danmark i 1950 erne fra USA. I mange år var socialrådgiverne en af de eneste faggrupper her i landet, der brugte supervision. Siden da har andre faggrupper inden for sundhedsområdet som sosu-assistenter, terapeuter, pædagoger og psykologer taget metoden til sig. Supervision er en faglig metode til integration af faglighed og personlighed. Arbejdet indenfor sundhedsområdet som pædagog, sosu-assistent, terapeut el. lign. baserer sig på en evne til at anvende faglige forudsætninger i et konstruktivt samspil med personlige egenskaber. Vanskeligheder ved at udføre arbejdet vil kunne afspejle faglige såvel som personlige begrænsninger hos Side 9 Diakoniimpuls Videncenter for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Århus

10 fagpersonen. (Bang, 2006)Supervision hjælper med at håndtere de mangfoldige problemstillinger, der er i arbejdet med mennesker. At adskille problemstillingerne i den faglige og den personlige del at kunne tage ejerskab på egen andel af problemer i arbejdet. Det være sig i forhold til relationer eller svære temaer som opstår i arbejdet. Formålet med supervision er at skabe et forum, hvor egne begrænsninger kan erkendes og bearbejdes, med sigte på dels et mere kvalificeret arbejde, dels en øget personlig trivsel i arbejdet. Supervision handler om det professionelle liv og ikke privatlivet. Det faglige og det personlige hænger naturligvis sammen, men supervision er ikke terapi, og derfor er det vigtigt, at problemstillingen tager sit udgangspunkt i det professionelle virke og ikke i privatlivet (Bang 2006). Det stiller krav at gå i supervision. Som supervisand skal man acceptere, at man har brug for hjælp, og at det ikke kun er i paniksituationer men også i almindelige dagligdags situtioner man kan have brug for hjælp. Det kan være hjælp til at lære at handle anderledes i en given situation, eller at man accepterer, at der er situationer og relationer, man ikke har styr på. Det kræver villighed til at lade sig kigge efter i kortene, dvs villighed til at vende blikket indad og vise sin sårbarhed, personlige og faglige usikkerhed. Der findes forskellige retninger indenfor supervision. Den supervision, der bliver beskrevet her, er den procesorienterede supervision som bygger på en eksistentialistisk og fænomenologisk tilgang. Fænomenologisk betyder, at man konstaterer, hvad der er, uden at lade sig forstyrre af, hvad der burde være. Og eksistentialistisk betyder, at man forholder sig til det, der er, dvs vælger, hvad man vil gøre med det og med sig selv i sammenhæng med det, i stedet for at ignorere virkeligheden eller håbe på at en anden kommer og vælger for én. (Falk 2006, s 20). Diakonifaglig supervision Idéen om diakonifaglig supervision udsprang af, at lærer Aage Salling Poulsen blev opmærksom på, at de studerende, når de var i praktik havde behov for supervision, som ofte lå ud over den supervision, de kunne få på praktikstedet. Det særlige diakoni-faglige aspekt, de åndelige og eksistentielle temaer som de studerende stod overfor i praktikkerne manglede de at kunne få vendt i supervision. Derfor udviklede Aage i samarbejde med diakon Britta Karlsen konceptet med diakonifaglig supervision. Siden har der været flere supervisionsgrupper hvert år. De sidste tre år har jeg haft ansvaret som supervisor for grupperne og har i de år haft 9 grupper med 3-10 deltagere i hver gruppe. Tilbuddet gælder nyuddannede pædagog/diakoner og sosu-assistenter/diakoner. Da deres fagområder er meget forskellige, fungerer grupperne som adskilte grupper. Diakonifaglig supervision tager sit udgangspunkt i ovennævnte beskrivelse af supervision. Og dertil kommer, at det i diakonifaglig supervision kan forventes, at supervisor har et kristent menneskesyn som fundament og er i stand til at analysere og hjælpe i forhold til de åndelige og eksistentielle temaer, som måtte opstå. Det er ikke på nogen måde en forventning, at supervisanderne skal bringe bestemte temaer i spil, men eftersom supervisanderne også er uddannede diakoner, er erfaringen, at der kan være behov for at kunne få supervision på netop diakonifaglige-personlige aspekter. Formålet med diakonifaglig supervision er, som i enhver anden supervision, at skabe et forum, hvor egne begrænsninger kan erkendes og bearbejdes, med sigte på dels et mere kvalificeret arbejde, dels en øget personlig trivsel i arbejdet. At hjælpe supervisanden til at blive den, han eller hun allerede er (Falk 2006, s 21). Dertil kommer det formål at kunne udvikle, integrere Side 10 Diakoniimpuls Videncenter for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Århus

11 og bevare den diakonifaglige kompetence. Eftersom en del diakoner er alene på deres fagområde på arbejdspladsen, har det vist sig, at det ofte er vigtigt at få bragt den diakonifaglige identitet på banen. At føle man står alene med en diakoni-faglighed, og endda en faglighed som kan være svær for andre i en personalegruppe at forholde sig til, kan skabe usikkerhed og frygt. Processen Det er vigtigt at understrege, at i supervision er det supervisanderne, der sætter dagsordenen. Det er supervisanderne, der kommer med problemstillingerne. Supervisor er ikke underviser og har ikke ansvaret for at temaer bliver bragt i spil. For at supervision bliver udbytterig, skal der opbygges en tillid mellem gruppemedlemmerne og mellem gruppemedlemmerne og supervisor, og det gøres bla ved, at alle bidrager til gruppen. Ingen kan tilmelde sig og gennemføre et helt supervisionsforløb over otte gange eller flere, uden at sætte sig i supervisandens stol. Det skaber en utryghed og ubalance, hvis det er de samme mennesker, der hver gang melder pas. Det kan give en fantasi om, at de jo nok er klogere end mig, siden de aldrig har behov for supervision eller andre fantasier, som ikke gavner for opretholdelse af gensidig tillid og tryghed. Ligeledes understreges det, at alle har tavshedspligt. Kun den, der har været supervisand må tale med andre om sin egen supervision efterfølgende. Hver supervisionsgang starter med en runde, hvor alle får taletid til at sige, hvad der fylder lige nu. Det er vigtigt, at alle får en oplevelse af at komme til stede og få sagt det, som tager den enkeltes opmærksomhed lige nu, for derpå at kunne vende sin opmærksom de næste 3 timer mod supervisionen. Som gruppemedlem er det også vigtig at høre, hvordan de andre gruppemedlemmer har det. Selve supervisionen foregår primært mellem supervisor og supervisand. Supervisanden fortæller om sit problem, og forløbet styres af supervisor. Supervisors opgave er ikke at komme med løsninger, gode råd eller tage ansvar for supervisandens problem. God hjælp må være hjælp til selvhjælp, som Bent Falk beskriver det. Supervisors opgave er at undersøge supervisandens problem og forholden sig til problemet. At stille sig til rådighed for supervisandens proces og se det der er, i stedet for det, der burde være. (Falk 2006) I supervision er parallelproces en vigtig markør. Det tema som supervisanten bringer på banen bliver ofte ubevidst ført ind i supervisionen, således at en lignende dårlig relation også sker mellem supervisor og supervisand, som dermed er vigtig at få belyst og analyseret. Parallelprocessen bliver dermed illustrativt for det problem, supervisanten forsøger at få undersøgt. Supervision kan foregå individuelt og i gruppe. Jeg foretrækker grupper, da gruppens medlemmer kan få meget ud af at lytte til hinanden og ofte kan genkende egne temaer (Yalom2001). Derudover er der mange ressourcer at hente i en gruppe. (Bang & Heap 2006). Det er supervisors ansvar, hvorledes gruppen skal inddrages undervejs i den enkelte supervisands arbejde. Supervisor kan benytte sig af forskellige metoder undervejs. Én metode er at bruge gruppen som et reflekterende team, hvilket vil sige, at supervisor giver supervisanden en pause, hvor fokus ikke er direkte på supervisanden men på de øvrige i gruppen med fokus på, hvad de tænker eller oplever, når de hører supervisandes problemstilling. Det handler på ingen måde om gode råd eller løsninger, men som supervisand kan det være konstruktivt at høre andre gruppemedlemmers undren, bekræftelse og empati (Bang & Heap 2006). Side 11 Diakoniimpuls Videncenter for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Århus

12 Det kan være brug af rollespil til at tydeliggøre et problem, eller tuning in hvor et gruppemedlem siger højt, hvad man forestiller sig sker i den pågældende klient ud fra det, man har hørt. Altsammen for at tydeliggøre problemet og processen for supervisanten med de ressourcer, der er til rådighed i gruppen. Gruppemedlemmerne kommer fra vidt forskellige arbejdspladser og miljøer men har alle det tilfælles, at de er diakoner. For nogen betyder den identitet mere end andre, men alle har de gennemgået den samme uddannelse og læring omkring diakoni. De har et fælles grundlag, hvilket er en stor ressource og styrke i supervisionssammenhæng. De har en fælles forståelse af mange begreber og stor interesse i at få integreret deres diakonale identitet i deres arbejde. Erfaringen fra supervisionsgrupperne viser bla, at mange diakoner oplever det sværere end forventet at bringe deres diakonifaglighed ind på arbejdspladsen, hvilket skaber frustration og usikkerhed. Det er ikke nogen selvfølge, at det er nemmere at være diakon på en diakonal arbejdsplads end på en almindelig kommunal arbejdsplads, som mange ellers kunne have haft en forventning om, da de søgte jobbet. At føle sig anderledes i kraft af den diakonale identitet er ofte et tema i supervisionsforløbene. Specielt når man føler, at man ikke bliver accepteret i sin anderledeshed. Og det er bla den diakonifaglige supervisions styrke, at dér er de alle lige, alle medlemmer er diakoner med en fælles forståelse og fælles faglig baggrund. Som noget nyt tilbyder Diakonhøjskolen nu diakonifaglig supervision til institutioner og organisationer. Det er et ønske, at den diakonifaglige supervision kan folde sig endnu mere ud og også blive et tilbud til andre med interesse i diakoni og pædagogik. Det være sig kommunale eller diakonale organisationer, hvor faglige forudsætninger og personlighed skal gå hånd i hånd, og hvor der er et ønske om en større integration af disse. For mere information, kontakt Diakonhøjskolen. Bang, Susanne (2006): Rørt, ramt og rystet, Socialpædagogisk bibliotek Bang, Susanne & Ken Heap (2006): Skjulte ressourcer, Socialpædagogisk bibliotek Falk, Bent (2006):I virkeligheden, Anis Yalom, Irvin (2001): Eksistentiel psykoterapi Psykoterapeut, supervisor, underviser Lisbeth Andreassen Supervision er et stærkt og vigtigt redskab. Diakonifaglig supervision har skabt sin egen identitet og særpræg, da det er en supervisionsform, hvor ikke kun psykologiske men også åndelige temaer kan bearbejdes og integreres. Side 12 Diakoniimpuls Videncenter for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Århus

13 Diakoni og bæredygtighed og socialdiakonens professionalitet Af Ullrich Zeitler, uddannelsesleder, Diakonhøjskolen i Århus Indledning En ikke ubetydelig del af det socialpædagogiske arbejde foregår indenfor de diakonale organisationer og institutioner. Blå Kors, KFUM s Sociale Arbejde, Kirkens Korshær, Jysk Børneforsorg mm. Det er organisationer, der føler sig forbundet med Folkekirken og arbejder ud fra et folkekirkeligt grundlag. De deler en række diakonale værdier, som først og fremmest handler om bibelsk inspireret menneskesyn og etik samt spiritualitet. Hvordan disse diakonale værdier kan spille en rolle i det socialpædagogiske arbejde, skal jeg vende tilbage til. De socialpædagogiske medarbejdere i ovennævnte diakonale arbejdsfelter er både frivillige og professionelle. Blandt de professionelle er almindelige socialpædagoger, og der er diakoner. Typisk vil det være socialdiakoner, der er ansat, og ikke menighedsdiakoner. Vi uddanner kun ganske få menighedsdiakoner i Danmark, altså diakoner, der udfører sognemedhjælperfunktioner i Folkekirken. I dette indlæg vil jeg fokusere på socialdiakonerne, dvs. socialpædagoger, der sideløbende eller efterfølgende også har fået en diakonuddannelse. Diakonuddannelsen dækker over en række teologiske fag, herunder sjælesorg, religionspædagogik, kirkehistorie, bibelkundskab mm. Socialdiakonerne har normalt gennemgået en uddannelse, der integrerer det teologiske med det pædagogiske. Det vil sige, der er ikke tale om to, men én uddannelse. Problemstillingen i det følgende er tosidet: 1. Hvad er det, der kendetegner socialdiakonens socialpædagogiske handlingskompetence? 2. Hvordan bidrager bæredygtighedsbegrebet til præciseringen af socialdiakonens opgavefelt og professionelle kompetenceprofil? Kilderne til min undersøgelse er først og fremmest tyske studier indenfor diakonal professionalitet og internationale studier i bæredygtighed. Undersøgelser vedr. diakonal professionalitet Det diakonale arbejde og den diakonale selvforståelse har skiftet karakter i det senmoderne samfund. Det kan bl.a. føres tilbage til religionens de-institutionalisering og individualisering, der har medført en usikkerhed omkring det kirkelige-diakonale handlingsfelt. Kirken har trukket sig ud af det diakonale arbejde. Dens rolle reduceres til organisation, forvaltningsapparat, ejer af fast ejendom og i højere grad i Tyskland end herhjemme politisk aktør. Diakonien har mere eller mindre selvstændiggjort sig. Denne gang mest udbredt i Danmark, hvor de diakonale organisationer er formelt uafhængige af Folkekirken og hvor Kirken stort set ikke varetager diakonale opgaver mere. Det diakonale arbejde er blevet mere og mere professionaliseret. Professionaliseringen har slået igennem hos alle europæiske diakonale organisationer. Rainer Merz taler om et paradigmeskift fra omsorg til tjenesteydelser, fra sindelag til faglighed, fra dydsbeskrivelser (ydmyghed, offervillighed, punktlighed, loyalitet mm.) til funktionsbeskrivelser (faglighed, driftsøko- Side 13 Diakoniimpuls Videncenter for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Århus

14 nomi, velfærdspolitik). (Merz 2007, s.23, 27, 47) Selvom der stadig huserer idealistiske diakoniske imperativer - Handle således, at du i dit ansvarsområde med indsats af alle ressourcer altid starter hos den svageste, hos hvem det betaler sig mindst, for her har diakonien sit proprium så har systemtænkningen for længst afløst den kristne diakoni. (Dörner 1999, 27) Denne udvikling har udvisket forskellen mellem en seminarieuddannet socialpædagog og en socialdiakon og samtidig rejst spørgsmålet: Hvad er det, der kendetegner socialdiakonen særlige faglighed og professionalitet? Spørgsmålet kan opdeles i tre (jævnfør Merz 2007, s.53ff.): A. Hvad er forholdet mellem frivilligt diakonalt arbejde og professionelt diakonalt arbejde? Hvad er forskellen mellem hverdagsviden og professionel viden? Kræver evangeliet en særlig professionel kompetence, når det gælder om at hjælpe andre mennesker? (Ibid, s.53-54) Svaret er: Professionel handlen adskiller sig fra hverdagshandlen ved at være analyserende, sammenlignende og klassificerende. (Ibid., s.89) B. Hvad er forholdet mellem sækulær professionel hjælp og kristen professionel hjælp? Den tilsyneladende afgørende forskel er, at hjælpen kan være forskelligt motiveret, ikke at den ene hjælp er bedre end den anden. (Ibid., s.61) Den diakonale medarbejder skal være i stand til at informere om bevæggrundene for sin handlen, i stand til at beskrive, hvordan den kristne forkyndelse kan udmønte sig samfundsmæssigt (Ibid.,s.62) Reinhard Turre citeres for, at henvendelsen til ens medmenneske har for den kristne sin grund i Guds henvendelse til mennesket. Guds humanitet er forudsætningen for den kristne handling. (Ibid., s.63) C. Hvad er forholdet mellem den professionelle hjælp kristne kan yde, og den hjælp diakoner kan yde? Diakoner har den særlige forpligtelse at fastholde kirkerne i at videreføre det diakonale arbejde. Jvfr. arbejdsdelingen mellem forkyndelse og diakoni. (Ibid., s.65) Diakoner må gøre sig bevidst, hvilke særlige kompetencer de har. De særlige kompetencer falder indenfor tre områder: 1) Jura: administration og retspleje (hjælp og kontrol), 2) Hermeneutik: rådgivning, dannelse og terapi (pædagogik/psykologi/kommunikation), 3) Religion: det kirkelige-teologiske område. Den særlige diakonale kompetence ligger i at håndtere alle tre områder, hvilket kaldes diakonisk kongrueren. (Ibid., s.71) Ud over denne diakoniske kongrueren må vi kigge lidt nærmere på et af områderne, nemlig det kirkelige-teologiske, eller vi kan også kalde det det diakonale område. Hvad ligger der særligt i dette? Ud over menneskesyn og etik, som ikke væsentligt adskiller sig fra det humanistiske menneskesyn og den etik, der er rådende i det moderne og senmoderne samfund, er der spiritualitetstemaet tilbage. Og det er netop spiritualitetstemaet, der er afgørende for den kristne bæredygtighedsdiskussion. Bæredygtighed og diakoni Bæredygtighed er ikke noget nyt koncept for diakonien. Eksempelvis har den Evangeliske Kirke i Tyskland udfordret Brundtlandt-definitionen af bæredygtighed og taler om en ansvarlighed overfor skaberværket, der anfægter en begrænsning til økologisk, social og økonomisk bæredygtighed. Det samme gør økoteologien. (Kristiansen 1993) I enkelte modeller inkluderes spiritualitet, som en ekstra dimension, i bæredygtighedstænkningen. Derudover finder jeg det nødvendigt at synliggøre et regule- Side 14 Diakoniimpuls Videncenter for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Århus

15 ringsperspektiv, der tager højde for politiske, retlige og administrative rammebetingelser for bæredygtig handlen. (Se fig.1.) Det problematiske ved denne model er inklusionen af spiritualitetsdimensionen. At redegøre for spiritualitetsdimension i bæredygtighedssammenhængen er samtidig at redegøre for de specifikke diakonale kompetencer, der kendertegner socialdiakonen. Det betyder ikke, at socialdiakonen nødvendigvis handler bæredygtig. Det vil først være tilfældet, hvor han eller hun også iagttager de øvrige dimensioner i bæredygtighedskonceptet. RESSOURCER økologi,økonomi REGULERING jura,politik,administration SPIRITUALITET Fig.1: Bæredygtighedsmodel ADFÆRD social /miljøetik I nylige studier om diakoni er spiritualitetskonceptet blevet re-lanceret som et centralt begreb, der dækker de imaterielle aspekter af livet eller, med andre ord, meningen med livet. Spiritualitet er en fællesnævner for vores eksistentielle relationer til det transcendente, i enhver tænkelig betydning af det transcendente. (Götzelmann 2008, s.213) Dermed er spiritualitet et begreb, der er uafhængig af specifikke kulturelle og religiøse kontekster og aspirerer til at være et globalt anvendeligt begreb i overensstemmelse med bæredygtighedsbegrebets amibitioner. Götzelmann betragter spiritualitet som en antropologisk konstant (ibid., s.218), et grundlæggende menneskeligt vilkår. Mennesket er et spirituelt begavet og søgende væsen. Men hvor og hvordan kommer spiritualitet til udtryk? Her er det i litteraturen blevet peget på afbrydelsen, som den centrale indgang til det spirituelle. Ifølge Fritz Lienhard kommer spiritualitet til syne i øjeblikke eller perioder af afbrydelse. (Lienhard 2008) Afbrydelser tvinger os til overvejelser. At tænke og leve på ny er den mulighed der gives af afbrydelser. Spiritualitet er hverdagslivet, som er reflekteret i afbrydelsen, genovervejet og levet på ny. En afbrydelse kan være lige fra en pause, en udsættelse, et pusterum, en eksistentiel krise foranlediget af dødsfald, separation eller sygdom. En radikal form for afbrydelse og nybegyndelse er inkarnationen, Jesus Kristus død, genopstandelse og frelserakt. Det sidste er naturligvis en særlig kristen dimension af spiritualitet, som langt fra alle vil anerkende som gældende indbrud i vores hverdag. Når vi taler om diakoner, er det en uomstridt forudsætning, at disse mennesker arbejder ud fra en særlig forståelse af verdenen, som bl.a. har til forudsætning, at verden har forandret sig med Jesus Kristus frelserhandling. Kærligheden i Gud frisætter kræfter og sætter den enkelte i stand til at handle ud fra menneskekærlighed. En menneskekærlighed, der ikke distingverer mellem troende og ikke-troende. Spiritualitet ses som en bevægende og transformerende kraft. Denne kraft kan udvikles i løbet af uddannelsen. Det antages, at det er muligt at udvikle diakonens spirituelle kompetence. Side 15 Diakoniimpuls Videncenter for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Århus

16 Litteraturen, der handler om spirituel kompetence, kommer omkring en række eksempler. Disse eksempler kan grupperes i to typer: Aktive kompetencer og passive kompetencer. Blandt de aktive kompetencer er evnen til at handle i truende situationer, evnen til at orientere sig og handle i religiøse sammenhænge, evnen til at stille spørgsmål og bryde ind hvor det er uventet, evnen til at hjælpe andre til at se sig selv som hele mennesker. Blandt de passive kompetencer er tålmodighed, langsommelighed, ro, sensitivitet, venten, Gelassenheit, ærefrygt og ydmyghed, at afstå fra magt og beherskelse, at have tillid til Guds ånd og vores egen mangelfuldhed. Både indsigten i hvad vi har i vor magt, og hvad vi ikke har i vor magt kan være befordrende for de spirituelle sider af vores tilværelse og give mening til tilværelsen. Spiritualitet er formålsløs i betydningen, at den ikke kan gøres til genstand for strategiske overvejelser. (Götzelmann 2008, s.225) Det gælder også kontemplation, søvn, humor og spontanitet. De kan ikke fremtvinges eller villes, de viser sig kun, hvor de ikke intenderes. (Martin & Drees 1999, s.11) I K.E. Løgstrups ånd er det at forsøge på, at få kontrol over de mellemmenneskelige relationer et håbløst foretagende. Det kan kun føre til en ødelæggelse af vores humanitet. Derfor er den ydmyge respekt for skaberværket mere succesfuld end forsøget på at beherske naturen. (Zeitler 1995) En bæredygtig etik handler om, i lyset af vores afmagt og endelighed, at lade forsigtighedsprincippet råde. Men dermed er kun de passive kompetencer tilgodeset. De aktive kompetencer indikerer, at vi kan udvikle evnen til at se muligheder og lejligheder til at ændre ens opfattelse af livet fra håbløsheden til håb, fra meningsløsheden til mening, fra truende situationer til fortrøstningsfulde situationer. En person med spirituelle kompetencer er en person, der har et øje for ting, forhold og løsninger, som andre måske ikke har; ikke fordi de har en særlig mystisk magt, men fordi de evner at sætte ting i sammenhæng, der normalt ikke er tænkt på. En diakon har den mulighed at sætte situationer og begivenheder, ting og relationer ind i et teocentrisk perspektiv, der gør det muligt at se nye muligheder for alt og alle. Han eller hun har netop den mulighed at vende situationer fra håbløsheden til håb, fra meningsløsheden til mening, fra truende situationer til fortrøstningsfulde situationer takket være den særlige verdensforståelse og motivation, der ligger til grunde for diakonens handlen. Fornylig udgav UVM en strategi for bæredygtig udvikling på uddannelsesområdet. Hæftet hedder: Uddannelse for bæredygtig udvikling. Her tages der udgangspunk i UNESCOs tolkning af uddannelse for bæredygtig udvikling, som indebærer, at uddannelser og læringsmiljøer skal øge befolkningens kompetencer og færdigheder, således at beslutninger træffes på baggrund af viden og overvejelser vedrørende: Forholdet mellem nuværende og kommende generationers behov Forholdet mellem bevaring og forandring Forholdet mellem rige og fattige Forholdet mellem lokale interesser og globale hensyn. (UVM 2008) Dette er en strategi, der ikke specielt italesætter spiritualitet. Men den åbner op for, at der skal fokuseres på udvikling af kompetencer i at reflektere over de aktuelle udfordringer, vi står overfor. Den diakonale tankegang retter sin opmærksomhed mod de erfaringer, der gør udfordringerne nærværende for den enkelte. Begge tankegange komplementerer hinanden: Det diakonale nærvær mister let blikket for de globale perspektiver, hvilket gør det nærliggende at Side 16 Diakoniimpuls Videncenter for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Århus

17 kombinere begge perspektiver i en model som den i fig.1 skitserede. Spiritualitet kan betragtes som en komplementær dimension i bæredygtighedsmodellen og udgør den eksistentielle, interpretative ramme af de øvrige dimensioner: Regulering, ressourcer og adfærd. Litteratur Dörner, Klaus (1999), Ökonomisierung des Sozialen. Nachgeben oder Standhalten. I: Institut für Diakoniewissenschaft (ed.): Diakonie quo vadis? Mühlheim. Martin, Albert & Drees, Volker (1999): Vertrackte Beziehungen. Die versteckte Logik des sozialen Verhaltens. WB, Darmstadt. Merz, Rainer (2007): Diakonische Professionalität.Winter, Heidelberg. Undervisningsministeriet (2008): Uddannelse for bæredygtig udvikling. Zeitler, Ullrich (1995), Etik og regulering i lyset af Løgstrups metafysik. Philosophia 24 (1995), bd.1-2. Götzelmann, Arnd (2008), Auf der Suche nach Religion. Spirituelle Bedarfe diakonischer Bildung. I: Eurich, Johannes et al., red.: Diakonie und Bildung. Kohlhammer, Stuttgart., ss Hofmann, Beate & Schibilsky, Michael (red.) (2001): Spiritualität in der Diakonie. Kohlhammer. Kristiansen, Roald E. (1993): Økoteologi. Anis, Frederiksberg. Lienhard, Fritz (2008), Ausbildung für eine diakonische Spiritualität in Frankreich. I: Eurich, Johannes et al., red.: Diakonie und Bildung. Kohlhammer, Stuttgart., ss Uddannelsesleder, ph.d. Ullrich Zeitler Empowermentpædagogik Resumé af Prof. Heinz Schmidts foredrag ved åbningen af Videncenter for Diakoni og Pædagogik Empowerment-tænkningen har vundet indpas i det sociale arbejde. Professor Heinz Schmidt præciserer i sit foredrag de vigtigste elementer i empowerment-begrebet i en uddannelsesmæssig sammenhæng. Ser vi på den evangeliske kirke i Tyskland, så er den ifølge Schmidt karakteriseret ved, at den i mange år har haft mere fokus på eksistentiel orientering, etisk dømmekraft og motivation end på social handling. Anderledes handlings- og social orienteret er derimod uddannelsen på diakonskolerne. Her er der opmærksomhed på diakonalsocial dannelse, vidensformidling og kritisk refleksion, som bl.a. handler om social tryghed, social retfærdighed og chancelig- Side 17 Diakoniimpuls Videncenter for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Århus

18 hed i den professionelle verden. Det giver plads til empowerment-begrebet. på lige fod. Stikord: Demokrati, solidaritet, social tryghed. Det sociale hjælpearbejde skal ikke kun afhjælpe akut nød og fastholde den enkelte dér, hvor han eller hun befinder sig. Hjælpearbejde skal have fokus på udvikling af ressourcer og kompetencer. Schmidt gør opmærksom på, at det diakonale arbejde kun er meningsfuldt dér, når det ikke skaber nye afhængigheder, men under de givne betingelser sætter den enkelte i stand til selvstændig livsførelse. Empowerment-tænkningen skal i det diakonale arbejde tage udgangspunkt i den kristne mennekseopfattelse. Ingen dannelse uden menneskeopfattelse. Mennesket ses, ifølge Schmidt, som skabt af Gud og i Guds billede (hvormed mennesket påtager sig et ansvar for skaberværket), kaldet til frihed (hvormed mennesket kan udfolde sig som medskaber og til stadighed kan forløses gennem tilgivelsen) og værende i relationer (til Gud, medmennesker og den ikkemenneskelige natur). Det frie, ansvarlige og relationelle menneske er det menneskeideal, som ifølge Schmidt er grundlæggende for det diakonale arbejde. Personlighedsdannelse må tage udgangspunkt i dette og have fokus på, hvad der sætter os i stand til at varetage og forvalte det ansvar og den frihed, der er os givet. Heraf udspringer så empowermentpædagogikken. Empowermentpædagogikken er en pædagogik, som sætter en i stand til ligelig deltagelse, som sætter ind tidligt, som tager udgangspunkt i den aktuelle situation og er fremtidsrettet bæredygtig. Med tidlig indsats menes aldersadækvat stimulation, med særlig fokus på betydningen af en tidlig indsats for dannelsen af personligheden, samt forældredannelse. Med nutidsrelation menes, at mennesker mødes dér, hvor de er og i deres livssituation. Med bæredygtighed menes ansvarlighed, åbenhed og deltagelse, dvs. at muliggøre at alle mennesker får dannelse, at tilegne sig viden og værdier, adfærd og livsstile, som er nødvendige for en leveværdig fremtid og en positiv samfundsmæssig forandring, der er bæredygtig. Empowermentpædagogikken er en anerkendende pædagogik, som tager sit udgangspunkt i at fokusere på de positive muligheder og relationsevner, der er hos den enkelte til at håndtere udviklingens udfordringer. Men den forudsætter også en tillid til regler og strukturer, som både skal kunne opleves som forbindtlige, men også som foranderlige. Internalisering af værdier og normer er samfundets og pædagogikkens grundlag, idet de muliggør ansvarlighed. Heinz Schmidt: Teilhabe ermöglichen. Diakonische Bildung als Befähigungspædagogik. Med ligelig deltagelse menes en retfærdig samfundsorden, der sikrer at alle medlemmer af samfundet kan deltage i samfundet Side 18 Diakoniimpuls Videncenter for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Århus

19 Professor Heinz Schmidt og Professor Kari Latvus (Finland) ved et Europæisk Netværksmøde om diakoni og fattigdom på Diakonhjemmet i Oslo Løgstrup og diakonal etik Af Ullrich Zeitler, udddannelsesleder, Diakonhøjskolen i Århus I K.E. Løgstrups forfatterskab er diakonal etik stort set ikke tematiseret. Det hænger sammen med hans kritiske opgør med diakonien, som organiseret diakoni, og etikkens fundering i det almenmenneskelige. Løgstrup vil helst være diakonien foruden, forstået som en organiseret kristen hjælpetjeneste, og dermed giver det heller ikke mening at udbrede sig om grundlaget for en diakonal etik. Det hele er imidlertid et spørgsmål om diakoniopfattelse. Det er legitimt at spørge, om Løgstrups diakoniopfattelse er tidssvarende. Løgstrup mener selv, at emnet skal belyses ud fra den aktuelle situation, vi befinder os i men det er også nærliggende, at hans samtidsanalyse næppe kan overføres til vor tid. Som sagt opfatter Løgstrup diakoni som organiseret, kristent hjælpearbejde. Diakoni betyder, at kristne mennesker under en eller anden form slutter sig sammen for at hjælpe nødstedte mennesker, eller at kirken ikke blot vil forkynde Evangeliet, men også vil øve en barmhjertighedsgerning mod mennesker i nød. (Løgstrup, Forkyndelse og Diakoni, 1) Dermed understreger Løgstrup, at der ved diakoni ikke blot forstås en tjeneste af næsten i almindelighed, en barmhjertighedsgerning imod ham og hende, men en tjeneste der udgår fra en sammenslutning af kristne mennesker. (Ibid., 7) Det problem, som Løgstrup har med diakonien hænger sammen med, at den som udgangspunkt udøves af personer med en Side 19 Diakoniimpuls Videncenter for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Århus

20 kristen livsanskuelse, som uundgåeligt bringer deres livsanskuelse med over i det diakonale arbejde. Her overfor står så forkyndelsens ord, som netop ikke diskriminerer mellem kristne og ikke-kristne, og som ikke på nogen måde gør det at tjene den anden til en specifik kristen opgave men karakteriserer det som en nådegave. Det kristne fællesskab, som er et fællesskab omkring en livsanskuelse, er forskelligt fra fællesskabet om en nåde, der altid kommer os i forkøbet. Dette fællesskab om en nåde skelner ikke mellem kristne og ikke-kristne; er ikke ekskluderende. Af nådens karakter, som en nåde der altid kommer os i forkøbet, følger at man intet skel kan drage mellem dem der tilhører dette fællesskab og dem, der ikke gør det. (Løgstrup, Kirkens Liv, 4) Diakoni tilskrives hos Løgstrup det motiv, at ville hverve medlemmer til livsanskuelsesfællesskabet. Det er ikke nødvendigvis hensigten med diakonien at ville hverve medlemmer til det kristne fællesskab. Der er ikke tale om en missionær virksomhed. Nej, den diakonale virksomhed er mere sofistikeret. Diakonien er tjeneste uden at stille betingelser. Så, hvad er problemet? Problemet er at diakonien, der således fremstår som forbilledligt, er en virksomhed, der tilskrives mennesket og ikke Guds nåde. Det forbilledlige og ærefulde i at udføre diakonalt arbejde fører ifølge Løgstrup til, at mennesker tiltrækkes til det eksklusive fællesskab af kristne. Meningen med tjenesten er, at den skal være så iøjnefaldende uegennyttig, så frapperende ædel, at den der bliver genstand for den eller vidne til den, må ønske selv at blive så uegennyttig og tjenende, og derfor søger det miljø, hvor kraften dertil er at finde. (Ibid., 8) Diakonien, eller tjenesten mod næsten, skal ikke vokse og udbredes under vor front og vort miljøs beskyttelse netop fordi Riget er Guds og ikke vort. Tjenesten mod næsten er et folkeligt, ikke et specifikt kristent eller kirkeligt anliggende. Gør vi derimod kirkens ordning til en kirkelig front, så vi mener, at et liv i et kirkeligt miljø og en udbredelse af det er ensbetydende med et arbejde for Guds riges sag, så har vi indkapslet Guds Rige i vores kraftige gerninger og mener, at det skal udbredes under beskyttelse af den kirkens ordning, som vi har udbygget på vor egen måde som miljø og front. (Ibid., 10) Løgstrup sætter ikke spørgsmålstegn ved tjenesten mod næsten. Men han sætter spørgsmålstegn ved, om det er en eksklusiv opgave for kristne. Det falder fint i tråd med Løgstrups tanke om, at etikken er noget almenmenneskeligt, og at der ikke findes en særlig kristen etik. Men Løgstrups verdslige etik og den etiske fordring står og falder med, at livet er en gave, at vi kun eksisterer på Guds nåde. Og det har kristne måske en særlig forståelse for. Litteratur: Løgstrup, K.E. (u.å.): Forkyndelse og Diakoni. Artikelmanuskript. Løgstrup-Arkivet / Privat-Arkivet XIX Løgstrup, K.E. (u.å.): Kirkens Liv. Løgstrup- Arkivet / Privat-Arkivet XIX (Dansk version af foredrag i Schweiz.) Løgstrup-Arkivet K.E.Løgstrups forfatterskab er stort set tilgængelig i form bogudgivelser. Der er dog stadig nogle notater og manuskripter, herunder manuskripter til foredrag, der ikke er udgivet. De er til gengæld tilgængelige på Løgstrup-Arkivet. Løgstrup-Arkivet blev Side 20 Diakoniimpuls Videncenter for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Århus

21 etableret midt i 1990erne på det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet. Det består, ud over Løgstrups bogsamling, af mikrofilm med alle Løgstrups efterladte papirer. Undtaget er dog størstedelen af hans korrespondance. gstrup Man kan orientere sig i arkivet ved at gå ind i databasen og søge efter stikord eller nøgleord. Det kan gøres på stedet eller via internettet. Har man identificeret de manuskripter man er interesseret i, kan man efterfølgende læse dokumenterne på mikrofilm og lave print. Ansvarlig for arkivet er lektor Kees van Kooten Niekerk. EURODIACONIA & DET EUROPÆSKE DIAKONALE NETVÆRK Af Ullrich Zeitler, udddannelsesleder, Diakonhøjskolen i Århus EURODIACONIA - Det Europæiske Diakoniforbund har til formål at opbygge et stærkt netværk af medlemmer, at styrke diakoniens identitet og at være nøgleaktør i opbygningen af et socialt Europa. Danske medlemmer er Dansk Diakoniråd og Kofoed Skole. De væsentligste indsatsområder er: Lobby-arbejde og samarbejde i forhold til EU's socialpolitik. Senest blev der i december 2008 afholdt et dialogmøde om socialpolitik med kommissionen, hvor der blev udvekslet gensidige standpunkter og forventninger. Iværksættelse og understøttelse af netværksgrupper, f.eks. geografiske samarbejdspartnere (Visegrad Platform, Latin Platform, Nordisk Platform) og tematiske arbejdsgrupper (Social Policy Working Group, Communication and PR Working Group, Volunteering Working Group, Diaconal Education Working Group). Diakonhøjskolen i Århus er repræsenteret i arbejdsgruppen om diakonal uddannelse. Nærmere information på hjemmesiden EURODIACONIA INNOVATION PRIZE Eurodiaconia uddeler hvert år en såkaldt Innovation Prize. Prisens formål er at skabe opmærksomhed omkring eksemplarisk diakonalt arbejde. For at komme i betragtning skal man have iværksat et udviklingsprojekt. Ved 2008-uddelingen var der indkommet 14 ansøgninger, heraf opfyldte 13 kriterierne. Det sidste projekt blev afvist, da det endnu var i planlægningsfasen. Projekterne kom fra Tyskland, Skotland, Østrig, og Tjekkiet. Vinderprojektet blev et projekt fra Side 21 Diakoniimpuls Videncenter for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Århus

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger Etisk Værdigrundlag for socialpædagoger E t i s k v æ r d i g r u n d l a g f o r s o c i a l p æ d a g o g e r S o c i a l p æ d a g o g e r n e 2 Forord Socialpædagogernes Landsforbund vedtog på kongressen

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Diakoni som kultur. Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk

Diakoni som kultur. Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk Diakoni som kultur Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk Mine to vigtigste budskaber Diakoni er mere end aktiviteter det er også værdier og kultur i hele

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Inklusion og eksklusion

Inklusion og eksklusion MG- UDVIKLING - Center for samtaler, der virker E - mail: vr.mgu@virker.dk www.virker.dk M a j 2 0 1 2 og eksklusion Af Marianne Grønbæk og Jonas Pors synes tæt på at være en sandhed forstået på den måde,

Læs mere

TFL 25/ EMNE: DIAKONI OG VELFÆRDSSTAT

TFL 25/ EMNE: DIAKONI OG VELFÆRDSSTAT TFL 25/9 2016 EMNE: DIAKONI OG VELFÆRDSSTAT Disposition Del I: Fra kateder til Kirkens Korshær et personligt afsæt Del II: Kirkens Korshær historiske nedslag Del III: Diakoni og Velfærdsstat forskellige

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker Pædagogik og værdier: Barnet skal blive så dygtig som det overhovedet kan! Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg Videncenter for diakoni og pædagogikp Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg g Oversigt Hvorfor et videncenter? Formål Centrale aktiviteter Struktur Aktører Hvorfor et videncenter? Uddannelse

Læs mere

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta UDDANNELSESCENTER Marjatta-moduler Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta Strandvejen 11, DK 47 3 University College Sjælland (UCSJ) og Uddannelsescenter Marjatta (UCM) har

Læs mere

Filosofien bag Recovery i en Housing first kontekst

Filosofien bag Recovery i en Housing first kontekst Modul 1 Dan Hermann Helle Thorning Filosofien bag Recovery i en Housing first kontekst 1 Housing First - grundprincipperne Boligen som en basal menneskeret Respekt, varme og medmenneskelighed over for

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016 Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene Medfølelse som åndelig disciplin! Jeg indleder denne 2. sektion med lidt fra epilogen fra David Benners bog: At vandre sammen - og

Læs mere

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR Dette er en stærkt forkortet version af det samlede notat fra de pædagogiske dage. Den forkortede version omridser i korte

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE Oplæg til samtale v. Samvirkende Menighedsplejers Årsmøde På Hotel Nyborg Strand Lørdag, den 10. april 2010 Mogens S. Mogensen Intercultural.dk MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE 1 Kirken

Læs mere

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Maja Lundemark Andersen Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor på Kandidatuddannelsen i socialt arbejde AAU. Har

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Diakoni aktivisme eller følgagtighed?

Diakoni aktivisme eller følgagtighed? Diakoni aktivisme eller følgagtighed? Indlæg ved indvielsen af Videncenter for Diakoni og Pædagogik den 13. februar 2008 ved diakon, cand.scient.soc. Finn Pilgaard Beyer. En mand gik ned fra Jerusalem

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Inklusion - begreb og opgave

Inklusion - begreb og opgave Inklusion - begreb og opgave Danske Fysioterapeuters Fagkongres 5.-7. marts 2015 Karen Sørensen Fysioterapeut, PD specialpædagogik og psykologi, cand.pæd.pæd.psyk Inkluderet.dk Børn falder ud men af hvad?

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Kofoeds Skole. Værdier Mission Vision Metode Strategi

Kofoeds Skole. Værdier Mission Vision Metode Strategi Kofoeds Skole Værdier Mission Vision Metode Strategi Værdigrundlag Kofoeds Skoles arbejde hviler på et kristent og folkeligt grundlag, der respekterer det enkelte menneskes værdi og ligeret. Den inderste

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 44312 Udviklet af: Jonna Rosenkilde

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

DER ER EN CHANCE. Flyttemænd bliver slidt i kroppen.

DER ER EN CHANCE. Flyttemænd bliver slidt i kroppen. DER ER EN CHANCE FOR AT OVERLEVE Der er garanti for masser af afmagt, når man arbejder inden for det pædagogiske felt. Derfor bliver pædagoger slidte. Men man kan arbejde med sin selvbeskyttelse og sin

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Inklusion i klubben. Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst

Inklusion i klubben. Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst Det vil jeg komme ind på Definition af begrebet inklusion Inklusion i en fritidskontekst Fordele ved en inkluderende tilgang Arbejdspunkter i en

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

Interviewguide lærere uden erfaring

Interviewguide lærere uden erfaring Interviewguide lærere uden erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Svære alkoholskader er ingen hindring for et bedre liv Vores mål er at hjælpe mennesker, der er svært alkoholskadede,

Læs mere