Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune"

Transkript

1 Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune Udbudsbeskrivelse Udover udbudsmaterialet, tilbudslisten og Herlev Kommunes Regulativ for husholdningsaffald er følgende vedlagt som bilag: Bilag som er en del af aftalegrundlaget: 1. Udkast til kontraktvilkår. Bilag, som er en del af aftalegrundlaget, men som kan ændres af Herlev Kommune: ( Renovatøren skal tåle ændringer, uden at tilbudslistens enhedspriser ændres.) 2. Kort over afhentningsområde. 3. Beskrivelse af afhentningsordningen for storskrald mm, borgernes rettigheder og pligter. 4. Eksempler på informationssedler til borgerne. Bilag, som ikke er en del af aftale grundlaget, men som vedlægges til orientering. 5. Oversigtskort over Herlev Kommune. 6. Oversigtkort over bebyggelser 7. Informationsmateriale, der er udsendt indenfor det sidste år. 1

2 1 Generelle tilbudsvilkår 1.1 Udbudsbeskrivelsen omfatter betingelser for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald, fra husstande i dele af Herlev Kommune. 1.2 Tilbudet, der skal være skriftligt, skal være Herlev Kommune i hænde senest den 15 august 2003 kl og stiles til: Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev. Mærket Tilbud på storskrald, genbrug og haveaffald Tilbud pr. post skal afgives i dobbelt kuvert, hvoraf den inderste skal være tydeligt mærket som anført. Afleveres tilbudet personligt, udsteder Herlev Kommune en kvittering med anførsel af dato, tidspunkt, stempel og underskrift. Tilbudet skal tydeligt angive renovatørens navn og adresse. 1.3 Selve tilbudet skal foreligge i 1 eksemplar, tilbudslisten i 3 eksemplarer. 1.4 Afgivne tilbud skal fremtræde som fuldstændige tilbud, der på alle punkter opfylder alle krav til tilbudets indhold og udformning. Tilbud som ikke opfylder disse krav, vil ikke blive taget i betragtning ved tilbudsvurderingen. 1.5 Tilbudet skal følge strukturen i afsnit Tilbudet skal udarbejdes på dansk. 1.7 Tilbudet udarbejdes for egen regning og returneres ikke. 1.8 Tilbudets priser er ekskl. moms. 1.9 Renovatøren indbydes til at overvære åbningen af tilbud. Ved åbningen listes den samlede sum fra udbudets hovedtilbudsliste op og udleveres til tilbudsgiverne. Åbningen er ikke et led i udvælgelsen af renovatør Afgivne tilbud skal være bindende til og med den 1. december Endelig aftale er først indgået, når en skriftlig kontrakt er underskrevet af begge parter. Kontraktperioden er fem år fra den 1. januar 2004 til 31. december For yderligere forhold vedr. kontrakten henvises til kontraktvilkår i bilag Den renovatør, som Herlev Kommune indgår aftale med, er ansvarlig for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald og for øvrige forpligtelser i henhold til aftalen med kommunen. 2

3 2 Særlige tilbudsvilkår 2.1 Det af udbudet omfattede arbejde fremgår af udbudsmaterialets afsnit 5 og Samtlige poster i tilbudslisten skal udfyldes. 2.3 Renovatøren skal dokumentere, at der for dennes opgaver i henhold til kontrakten kan tegnes forsikring som angivet i kontraktvilkårene, bilag 1. Forsikringen skal gælde indtil 6 måneder efter kontraktperiodens udløb. 2.4 Renovatøren skal tåle ændringer i afhentningsfrekvenser o.lign., der skyldes eventuelle nye lovbestemmelser eller nye beslutninger truffet af Herlev Kommunalbestyrelse. Sådanne ændringer medfører kun ændringer i tilbudslistens enhedspriser efter bestemmelser som angivet i afsnit

4 3 Opgavens grundlag Udbud af opgaven sker på grundlag af: 3.1 Rådsdirektiv nr. 92/50/EØF af 18. juni 1992 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelseskontrakter. 3.2 Herlev Kommunes udbudsbekendtgørelse af 8. februar Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald. 3.4 Herlev Kommunes til enhver tid gældende Regulativ for husholdningsaffald. 3.5 Arbejdstilsynets anvisning nr om manuel håndtering af dagrenovation, november Sorteringsbeskrivelse af afhentningsordningen for storskrald mm. borgernes rettigheder og pligter, bilag Oversigtskort over Herlev Kommune, bilag Oversigtskort for hvor der skal indsamles, bilag Modtageanlæggenes modtageregler og sikkerhedsforskrifter Vilkårene i udbudsmaterialet. 4

5 4 Opgaveperiode 4.1 Opgaven træder i kraft den 1. januar 2004 og løber til den 31. december Den ophører uden opsigelse. 4.2 Aftalen er bindende for begge parter i kontraktperioden. Kan dog opsiges ved misligholdelse (se bilag 1). 5

6 5 Beskrivelse af opgavens omfang 5.1 Opgaven omfatter afhentning og transport af sorteret storskrald, genbrug og haveaffald fra etage- og tæt-lav bebyggelse, havekolonier og pensionist og nyttehaver i Herlev Kommune. 5.2 Afhentningsområdets omfang for storskrald genbrug og haveaffald Afhentningsområdet omfatter dele af Herlev Kommune. Der er til udbudsmaterialet vedlagt oversigtskort over Herlev Kommune og oversigtskort over, hvor der samles ind, bilag 8 og Opsamlingsmateriel Affaldet skal primært afhentes i maxicontainere og frontloadere. Pap og papirfraktionen skal dof afhentes i mindre containere. 5.4 Afhentningsinterval Affaldet afhentes efter behov. Afhentning i havekolonier sker i sommer perioden april til november og i pensionist og nyttehaver sker afhentningen ca 2 gange i forår og efterår. Etage- og tætlav bebyggelse og havekolonier bestiller tømningen hos renovatøren. Tømning af pensionist og nyttehaver aftales af Teknisk Forvaltning. Såfremt afhentningen af visse fraktioner eks pap og papir uden gener for nogen kan afhentes i ruteafhentning i bestemte tidsintervaller kan dette aftales med de enkelte bebyggelser. 5.5 Transport og aflevering af storskrald, genbrug og haveaffald Det indsamlede affald skal, uden på noget tidspunkt at blive blandet med andet affald transporteres til anlæg anvist af Herlev Kommune. Dog skal småt brændbart køres til I/S Vestforbrænding, Ejbymosevej 219 Glostrup. I/S Vestforbrænding har åbent i tidsrummet mandag fredag kl og lørdag kl Hvis der ikke er mulighed for at komme af med affaldet på anlægget, skal affaldet efter I/S Vestforbrændings anvisning køres til et andet anlæg. 6

7 6 Afhentning af storskrald, genbrug og haveaffald. 6.1 Afhentningen af storskrald, genbrug og haveaffald skal foregå sådan, at de enkelte fraktioner holdes adskilte. 6.2 Afhentningen og indsamlingsmateriellet skal afpasses så det passer til kommunens sorteringsvejledning. Se beskrivelse af ordningerne i bilag 5. 7

8 7 Krav til service og kvalitet i opgaveløsningen 7.1 Afhentning af storskrald, genbrug og haveaffald, samt farligt affald Renovatøren skal indsamle alt storskrald, genbrug og haveaffald, som er omfattet af Herlev Kommunes indsamlingsordning. Hvis sorteringen ikke er i orden, skal renovatøren lægge en seddel i bebyggelsens postkasse. 7.2 Afhentning og transport af affaldet. Afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald skal ske med mindst mulig gene for borgerne. Afhentningen affaldet må kun finde sted mandag til fredag i tiden kl om morgenen til kl om eftermiddagen. Såfremt der ved afhentning og/eller transport spildes affald, skal renovatøren fjerne affaldet straks. Der skal kun afhentes storskrald, genbrug og haveaffald fra de ejendomme (husstande, institutioner og erhvervsvirksomheder), som er tilmeldt indsamlingsordningen. Renovatøren skal ved aflevering af affald til modtageanlæg og genbrugsstation overholde alle modtagekrav. 7.3 Afhentning af affaldet under unormale forhold. Ved opgravninger af fortove, veje m.v. i forbindelse med vejarbejde, ledningsarbejder m.v. skal afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald fortsat ske. Parkerede biler på vejarealer må ikke medføre, at afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald ikke finder sted. Ved gentagne problemer skal renovatøren rette henvendelse til kommunen. Ved forsinkelser på grund af vejrforhold, havari eller andet skal renovatøren underrette Herlev Kommune omgående. Godkender Herlev Kommune, at der ikke indsamles og transporteres storskrald, genbrug og haveaffald den pågældende dag, er renovatøren forpligtet til at udføre arbejdet næstfølgende hverdag. Kommunen har ret til at lade tredjemand forestå afhentningen af affaldet, hvis renovatøren måtte være forhindret heri uanset den konkrete årsag hertil. Kan forhindringen henregnes til renovatørens egne forhold, har kommunen ret til at lade tredje mand forestå affaldsafhentningen for renovatørens regning. Kommunen har ikke herved givet afkald på sine kontraktlige beføjelser, som følge af eventuel misligholdelse. 7.4 Kontakten til borgerne Herlev Kommune sørger for den generelle information til borgerne det vil sige information om ordningen, planlagte afhentningsdage, klageadgang m.v. 8

9 Hvis Regulativ for husholdningsaffald ikke følges af borgeren, skal renovatøren aflevere en seddel med information herom til borgeren i dennes postkasse. Storskrald, genbrug og haveaffald skal dog altid indsamles og bortkøres. Informationssedler om fejlsortering mm til borgerne udarbejdes i samarbejde med renovatøren af Herlev Kommune. Kopi af de til borgerne afleverede sedler skal senest efterfølgende hverdag kl afleveres til kommunen. Hvis borgeren henvender sig til renovatøren skal denne besvare forespørgselen. Ved egentlige klager over det udførte renovationsarbejde eller over manglende afhentning skal renovatøren oplyse om, at der kan klages til Herlev Kommune. Renovatøren er ansvarlig for alle skader, som han selv eller mandskabet måtte forvolde på personer samt privat eller offentlig ejendom under arbejdets udførelse. 9

10 8 Krav til renovatøren 8.1 Personale Renovatøren antager selv sit mandskab og er ansvarlig for, at personalet udviser korrekt og høflig opførsel, og at personalet er serviceorienteret. Personalet er pålagt tavshedspligt. Renovatørens personale skal ved deres påklædning tydeligt vise tilhørsforholdet til firmaet. Renovatøren optræder som Herlev Kommunes repræsentant over for borgerne ved afhentningen. Firmaets ansatte skal derfor i fornødent omfang kende og kunne vejlede om afhentnings- og regulativforhold ved henvendelse fra borgerne. Fortolkning af regulativets bestemmelser foretages af Herlev Kommune. Renovatøren er ansvarlig for, at personalet opretholder det krævede service- og kvalitetsniveau. Renovatøren skal af hensyn til kontakten til borgerne, bemande sine vogne, så der i hver vogn er mindst én person, der taler dansk Renovatøren skal omgående indsætte nødvendigt ekstra mandskab, såfremt det daglige mandskab ikke er i stand til at udføre opgaverne. Manglende afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald begrundet i sygdom, ferier m.v. accepteres ikke. Såfremt der fremsættes gentagne berettigede klager over renovatørens personale, har Herlev Kommune ret til at forlange vedkommende udskiftet. Renovatørens personale må ikke under nogen form forlange eller modtage godtgørelser eller gaver fra borgerne. Renovatøren skal udpege én eller flere kontaktpersoner, der er ansvarlige for kontakten med Herlev Kommune. Kontaktpersonerne skal have et dybtgående kendskab til arbejdet i firmaet, således at de løbende kan redegøre herfor f.eks. under møder med Herlev Kommune. Ansvars- og ulykkesforsikring for personale afholdes af renovatøren 8.2 Materiel Renovatøren stiller med og vedligeholder selv det til afhentning og transport nødvendige materiel. Herunder lukkede biler med mekanisk på- og aflæsning. Endvidere skal der være kost, skovl og lignende i hver bil til rengøring ved spild. Renovatøren er ansvarlig for, at biler og transportmateriel opfylder Færdselsstyrelsens og Arbejdstilsynets regler. Renovationsbiler til I/S Vestforbrænding skal være monteret med tippelad. Renovationsbilerne skal være tætte og læsses på en sådan måde, at spild under afhentningen og transporten ikke forekommer. 10

11 Renovatøren skal anvende let diesel eller andet brændstof med tilsvarende lave emissioner til luften, ved samtlige transporter. Renovationsbilerne skal være udstyret med moderne rensningsanordning for udstødningsgas, og dette udstyr skal være vedligeholdt til enhver tid. Renovationsbiler og materiel skal være lovligt forsikrede. 8.3 Kontor m.v. Renovatøren skal råde over telefon, fax samt personale, som kan træffe bindende beslutninger vedrørende den daglige drift. Det skal være muligt for kommunen i tidsrummet kl på alle hverdage øjeblikkeligt at kunne komme i kontakt med renovatøren. Renovatøren skal kunne håndtere kommunikation via Sikkerhedsstillelse Senest ved underskrivelsen af kontrakten skal renovatøren stille sikkerhed for opfyldelse af sine kontraktlige forpligtigelser. Sikkerhedsstillelsen, der udgør 10% af den årlige opgavesum excl. moms, stilles i form af en garanti fra et pengeinstitut, et forsikringsselskab eller et kautionsselskab. Garantien står til rådighed for Herlev Kommune i tilfælde af misligholdelse eller utidig ophævelse af kontrakten, i det omfang Herlev Kommune må udfylde renovatørens kontraktlige forpligtigelser. Kræver Herlev Kommune sikkerhedsstillelsen taget i anvendelse, skal dette meddeles skriftligt og samtidig til renovatøren og sikkerhedsstilleren med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Beløbet udbetales til Herlev Kommune inden 10 arbejdsdage. Sikkerhedsstillelsen frigives, når samtlige mellemværender er reguleret ved kontraktperiodens udløb. Sikkerhedsstillelsen kan således tages i anvendelse efter kontraktperiodens udløb. 11

12 9 Samarbejde mellem Herlev Kommune og renovatøren Samarbejdet mellem Herlev Kommune og renovatøren skal bygge på et godt, konstruktivt og tillidsfuldt forhold. I den henseende er nøgleord som løbende kommunikation og ærlighed vigtige. Herudover udgør nedenstående forhold rammerne for samarbejdet mellem Herlev Kommune og renovatøren. 9.1 Opstart i Herlev Kommune Herlev Kommune forventer, at renovatøren har sat sig ind i de lokale forhold, der har betydning for løsning af opgaven afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald samt farligt affald. Renovatørens tids- og arbejdsplan gennemgås på et møde mellem Herlev Kommune og renovatøren 2 uger før kontraktperiodens start. Møder afholdes herefter mindst 2 gange om året. Herlev Kommune forventer, at renovatøren selv sætter sig ind i, hvilke krav modtageanlæggene (forbrændingsanlæg/miljøanlæg m.v.) stiller til affaldet. Herlev Kommune sørger for at de borgere, som er omfattet af opgaven, får information om valget af renovatør. I god tid før opstarten får renovatøren en liste og kort over de bebyggelser, hvor der skal indsamles storskrald mm. Renovatøren og de ansatte, der skal udføre opgaven skal deltage i et opstartsmøde et præsentationsmøde for de ansatte i Herlev Kommune, der har med renovationsordningen at gøre. 9.2 Samarbejde i dagligdagen Herlev Kommune forventer at renovatøren selv tager initiativ til møder med Herlev Kommune, såfremt der er forhold, som firmaet bliver opmærksom på, og hvor der er behov for nye initiativer, ændringer eller lignende. Meddelelserne sendes elektronisk via , på papir eller via diskette. Herlev Kommune giver renovatøren oplysninger om borgere og grundejerforeninger i nødvendigt omfang. 12

13 10 Prisforhold og betaling 10.1 Afregning for de præsterede ydelser sker efter enhedspriserne i renovatørens tilbudsliste, bilag, samt prisregulering som beskrevet under punkt Priserne for storskrald og genbrug reguleres efter hvert kvartal i takt med Danmarks Statistiks indekstal for lastbilkørsel og priserne for haveaffald reguleres efter hvert kvartal i takt med indekstal for sække/beholdere/minicontainere tømt med komprimatorbiler. Første gang 1. april Renovatøren er pligtig til uden ret til at kunne opsige kontrakten at acceptere normale ændringer i afhentningsområdet og opsamlingsmateriel, idet det forudsættes, at eventuelle ændringer i tømningssystemerne ingen indflydelse vil få for tidsforbruget og valget af de biler og det materiel, der er taget i brug til den udbudte opgave Betalingen sker månedsvis bagud. De nærmere betalingsvilkår vil fremgå af kontrakten se bilag Afregning med modtageanlæg sker direkte mellem anlægget og Herlev Kommune, og skal således ikke være medregnet i tilbudslistens enhedspriser Enhedspriserne skal omfatte alle de ydelser som er beskrevet i udbudsmaterialet. Herlev Kommune forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at foretage ændringer i mængderne uden at enhedspriserne ændres. Herlev Kommune forbeholder sig således ret til, at udtage enkelte poster helt. 13

14 11 Tilbudsmaterialets struktur og indhold Med udgangspunkt i beskrivelserne af renovationsopgaven i Herlev Kommune og krav til opgaveløsningen og renovatøren skal denne i sit tilbudsmateriale oplyse nedenstående. Oplysningerne skal angives i den angivne rækkefølge. Alle forhold skal beskrives Prisforhold Renovatøren skal angive en pris for hver af ydelserne i tilbudslisten Materiel Renovatøren skal vedlægge dokumentation for at renovationsbilerne kan overholde krav om miljøvenligt brændstof og rensning i afsnit 8.2 Renovatøren skal vedlægge dokumentation for forsikringer for renovationsbiler og materiel, samt forsikring for skade hos borgeren Drifts- og leveringsforhold Tilbuddet skal vedlægges kopi af erhvervsansvarsforsikring for person- og tingsskade eller tilbud på en sådan (jf. de særlige tilbudsvilkår i afsnit 2). Renovatøren skal redegøre for, hvordan eventuelle driftsproblemer i forbindelse med materielnedbrud, stort sygefravær eller stor udskiftning i arbejdsstyrken vil blive løst. Renovatøren skal redegøre for, hvordan han vil sikre rapportering til Herlev Kommune i tilfælde af eventuelle driftsforstyrrelser. Renovatøren skal angive, hvorvidt han har tilføjelser til udbudsmaterialet, som er nødvendige for løsning af renovationsopgaven Kvalitet og service Renovatøren skal beskrive, hvordan samarbejdet mellem Herlev Kommune og renovatøren kan organiseres. Renovatøren skal beskrive, hvordan firmaet sikrer god kvalitet og høj service i opgaveudførelsen. Renovatøren skal oplyse, hvilke tiltag han gør for at følge udviklingen på affalds- og genbrugsområdet (nye metoder, ny lovgivning m.v.), herunder hvordan medarbejderne ajourføres med udviklingen på området Organisatoriske og personalemæssige forhold Bekræftelse på at personalet, der skal arbejde med opgaven, er ansat på vilkår der opfylder kravene i afsnit 8.1. Renovatøren skal vedlægge en organisationsplan for den del af virksomheden, der skal udføre arbejdet i Herlev Kommune. Renovatøren skal angive, hvem der i givet fald vil blive kontaktpersoner i forhold til Herlev Kommune - herunder deres organisatoriske placering hos renovatøren. Renovatøren skal redegøre for, hvordan kommunen kan komme i kontakt med ham i tidsrummet kl på hverdage, jf. afsnit

15 11.6 Evt. forbehold Renovatøren skal belyse, hvilke forbehold han evt. stiller til udbudsmaterialet, og hvilken betydning det har for prisen, hvis forbeholdene fjernes. 15

16 12 Tildelingskriterium Renovationsopgaven (afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i Herlev Kommune) gives til den renovatør, afgiver det for Herlev Kommune biligste tilbud. 16

17 13 Bemærkninger til tilbudslisten Den vedlagte tilbudsliste er delt i 3 dele: Hovedtilbudslisten med den samlede tilbudssum, dato og underskrift. Del A med enhedspriser Del B med Herlev Kommunes anmodning om alternative tilbudspriser Del C til brug for renovatørens eventuelle alternative tilbud og eventuelle forbehold. 17

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune Udbudsmateriale Offentligt udbud Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune Generelle udbudsbetingelser April 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. GENERELLE UDBUDSBETINGELSER... 3 2.1.

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Den 2. juni 2015 Journal nr. 163-2014-19987 Dokument nr. 163-2015-76353 Til Tilbudsgiverne Fra Herlev Kommune 1. Indledning Udbyder har i overensstemmelse

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Indsamling af dagrenovation i Lolland og Guldborgsund Kommuner

Indsamling af dagrenovation i Lolland og Guldborgsund Kommuner Nykøbing Falster, rev 1, februar 2017 J.nr. 07.01.05G-00 Indsamling af dagrenovation i Lolland og Guldborgsund Kommuner Entreprisekontrakt Delentreprise 1 Februar 2017 1 Indhold 1. PARTERNE... 3 2. Aftalegrundlaget...

Læs mere

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Undertegnede tilbyder at indsamle og transportere affald for Fanø Kommune på det i Udbudsbetingelser, Kravspecifikation og Udkast til kontrakt angivne

Læs mere

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune. Bilag 5 - Udkast til kontrakt

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune. Bilag 5 - Udkast til kontrakt Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune Bilag 5 - Udkast til kontrakt Kontraktens parter Parterne er: Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Herefter kaldet kommunen. Der kan med bindende

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Udkast til kontrakt (UK) Dato: d. 7. januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTERNE

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG BETINGELSER VEDR. UDBUD AF DRIFT AF ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG Husmarken 2A, Tranderup, 5970 Ærøskøbing. 09.06.2016 Betingelser vedr. udbud af drift af Ærø Kommunes Affaldsanlæg

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Udbudsskrivelse (US) for. Dagrenovation og indsamling af storskrald samt vedligeholdelse af dagrenovationspladsen i Qasigiannguit by

Udbudsskrivelse (US) for. Dagrenovation og indsamling af storskrald samt vedligeholdelse af dagrenovationspladsen i Qasigiannguit by QAASUITSUP KOMMUNIA Forvaltning for Anlæg & Miljø Postboks 113-3951 Qasigiannguit Tlf.: (+299) 94 78 00 - Fax:(+299) 91 13 77 Web: www.qaasuitsup.gl Udbudsskrivelse (US) for Dagrenovation og indsamling

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Spørgsmål og svar Dato December 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

BEHANDLING AF HAVEAFFALD. Tilbudsliste

BEHANDLING AF HAVEAFFALD. Tilbudsliste BEHANDLING AF HAVEAFFALD Tilbudsliste August 2015 Behandling af haveaffald, tilbudsliste 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT 2 1.1 Vejledning 2 1.2 Oplysninger 3 1.2.1 Oplysninger i relation til udvælgelseskriterier

Læs mere

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014 Prøveudtagning og analyse Tilbudsbetingelser Oktober 2014 Indhold 1 Generel information om tilbuddet... 3 1.1 Tilbuddets genstand... 3 1.2 Option... 3 1.3 Ordregivende myndighed... 3 1.4 Tilbudsgrundlag...

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Tilbudslister til udbud af Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune

Tilbudslister til udbud af Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune Tilbudslister til udbud af Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune Indholdsfortegnelse 1 Tilbud Delområde Nord 2 1.1 Tilbudsliste Nord R1 R3 3 2 Tilbud Delområde Syd 6 2.1 Tilbudsliste

Læs mere

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning Indholdsfortegnelse BILAG 1 TILBUDSLISTE 1. Hovedtilbudsliste 2. Orientering 3. Indsamling af restaffald og bioaffald 4. Indsamling af papir, glas, batterier og elektronik 5. Indsamling af plast og metal

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2 OKTOBER 2017 RINGSTED KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD EU-UDBUD - TILBUDSLISTE - BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Tilbud 2 2 Tilbudsliste

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Generel kravspecifikation

Generel kravspecifikation Bilag 4a: Generel kravspecifikation Generel kravspecifikation I dette bilag beskrives en række generelle krav, som gælder for samtlige delaftaler. Hvis der er skærpede krav til løsning af den enkelte delaftale,

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Transport af affald fra genbrugspladser i Lolland og Guldborgsund kommuner

Transport af affald fra genbrugspladser i Lolland og Guldborgsund kommuner Nykøbing Falster 30. september 2016 J.nr. 07.59.00G-0014 Transport af affald fra genbrugspladser i Lolland og Guldborgsund kommuner Entreprisekontrakt December 2016 1 Indhold 1. Parterne 3 2. Opgaven 3

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014 Rettelsesbrev nr. 1 Der er indkommet følgende spørgsmål til udbudsmaterialet. Kopi af forsikringspolice skal vedlægges tilbuddet. Er det nok med en kopi af forsikringscertifikat, som viser, at forsikringen

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Bilag 1-Specifikation

Bilag 1-Specifikation Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding fra husholdninger Juni 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Aftale om konsulentydelse til etablering af servicekultur

Aftale om konsulentydelse til etablering af servicekultur Teknik- og Miljøforvaltningen Aftale om konsulentydelse til etablering af servicekultur [dd.mm.åååå] Sagsnr.: [xxx] Dok.nr.: [xxx] SE nr.teknik- og Miljøforvaltningen: 1041 5810 CVR nr. Konsulenten: 2(5)

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 10. juli 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-6 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 1 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Til alle tilbudsgivere. Den 8. juni Aarhus Kommune

Til alle tilbudsgivere. Den 8. juni Aarhus Kommune Til alle tilbudsgivere Den 8. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af afklarende spørgsmål udbud på indsamling og transport af dagrenovationslignende affald mv. fra Aarhus Kommunes

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 20. januar

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE JUNI 2013 Tømning af olie- og benzinudskilleranlæg - Tilbudsliste Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning... 3 2 Oplysninger... 4

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 8 Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen Dato Januar 2015 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt)

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) 1 Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) Indhold 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Aftalegrundlag... 2 4. Kontraktsum og prisregulering... 3 5. Fakturering... 3 6. Entreprenørens forpligtelser...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-91.919

Klagenævnet for Udbud 96-91.919 Klagenævnet for Udbud 96-91.919 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 13. september 1996 K E N D E L S E Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Helle Havgaard) mod Tårnby

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere