DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN Opgave nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var stort set umuligt at opdrive, da det for længst var gået ud af produktion. Dirk havde fra flere af golfklubbens medlemmer modtaget tilbud om køb af disse golfkøller. Da Dirk havde økonomiske vanskeligheder, besluttede han sig for at sælge»herkules«-golfkøllerne, der havde en værdi på kr. Med håndskrift skrev han torsdag den 10. januar 2008 en kladde til et brev til de to af golfklubbens medlemmer, som havde vist størst interesse for køllerne. Teksten lød:»kære Erik Eigil og Fie Frank. Jeg har nu omsider og endelig langt om længe og efter store betænkeligheder og søvnløse nætter besluttet mig for at sælge mine ubrugte golfkøller af mærket»herkules«. Prisen er kr. eller det højere beløb, som en af jer måtte byde. Jeg skal have svar inden 3 dage. Venlig hilsen Dan Dirk«. Dirk dikterede samme dag det håndskrevne brev til sin sekretær, Birgitte Bork, der stenograferede teksten. Dirk bad Bork skrive brevet i to eksemplarer og sende det ene til Eigil og det andet til Frank. Dirk, der skulle nå et møde og ikke kunne vente på, at Bork renskrev brevene, bad Bork om at underskrive og sende brevene, når hun havde skrevet dem. Dirk, der var indfødt tysker, sagde, at teksten måske var blevet en smule vidtløftig, så Bork måtte foretage de tilpasninger, som hun fandt fornødne. Kort forinden havde Dirk hørt i radioavisen, at Danmark var lammet af den værste snestorm i mands minde, og at al post med stor sandsynlighed ville blive forsinket i adskillige dage. Dirk tænkte, at han nok havde givet en noget kort svarfrist, men han slog det i tankerne hen med et»ske, hvad der vil«, hvorefter han forlod advokatkontoret. Bork havde også hørt radioavis, og da hun renskrev brevene til Eigil og Frank, formulerede hun dem således: 1

2 »Kære Erik Eigil og Fie Frank. Jeg har besluttet mig for at sælge mine golfkøller af mærket»herkules«. Prisen er kr. eller det højere beløb, som en af jer måtte byde. Jeg skal have svar inden 4 dage. Venlig hilsen Birgitte Bork på vegne af Dan Dirk«. Brevene var dateret torsdag den 10. januar og blev straks samme dag sendt til Eigil og Frank. Årsagen til, at Bork havde forlænget svarfristen fra 3 dage til 4 dage, var, at Bork ville hjælpe Dirk med at få en handel i stand. Bork fandt således, at en svarfrist på 4 dage var mere hensigtsmæssig, idet en frist på 3 dage ville udløbe søndag den 13. januar, og idet vejrforholdene ville forsinke postgangen. Mandag den 14. januar læste Dirk en kopi af det brev, som Bork havde skrevet. Samme dag modtog han et brev dateret søndag den 13. januar fra Eigil, der bød kr. for køllerne. Dirk havde imidlertid ombestemt sig og ønskede ikke længere at sælge. Han telefonerede derfor straks til Eigil og meddelte, at der ikke var indgået nogen handel, idet der var svaret for sent. Eigil krævede golfkøllerne udleveret mod betaling af kr. Han krævede endvidere størst mulig erstatning af såvel Dirk som Bork. Der anmodes om en stillingtagen til de rejste krav. 2

3 Løsningseksempel til opgave nr. 1 Auktionslignende fremgangsmåde Dirk har ved sit brev af 10. januar sat golfkøllerne til salg ved en auktionslignende fremgangsmåde. Udgangspunktet er, at udbud på auktion alene er en opfordring til at gøre tilbud, jf. Lærebogen s. 58. I det foreliggende tilfælde har Dirk imidlertid forpligtet sig til et»absolut bortsalg«til Eigil eller Frank, alt efter hvem af de to der afgiver det højeste konditionsmæssige bud. Af formuleringen af Dirks brev af 10. januar fremgår det således klart, at der foreligger et tilbud, som binder Dirk til at sælge til en rettidig højestbydende (for kr. eller derover). Eigils krav Eigil gør i første række gældende, at han har krav på, at Dirk udleverer golfkøllerne til ham mod betaling af kr. En betingelse for, at Eigil kan få medhold heri, er, at han har accepteret rettidigt. Når en tilbudsgiver har fastsat en tre dages acceptfrist i et brev, jf. AFTL 2, stk. 2, beregnes fristen ved at se bort fra dateringsdagen (torsdag den 10. januar) og tælle tre dage frem, hvilket indebærer, at accepten skal være kommet frem til Dirk senest søndag den 13. januar, jf. Lærebogen s. 61. Spørgsmålet i den foreliggende situation er, om Eigils accept, der kommer frem mandag den 14. januar, alligevel er rettidig, fordi acceptfristen forlænges som følge af (1) Dirks viden om den forsinkede postgang, eller (2) svarfristens udløb på en søndag eller (3) Borks angivelse af en frist på 4 dage. (1) Den klare regel er, at Dirk frit kan fastsætte acceptfristen, jf. herved Lærebogen s. 59. Dirks viden om, at posten måske vil blive forsinket på grund af snestorm, er uden betydning for beregning af en acceptfrist fastsat i medfør af AFTL 2, der netop har som sit grundlæggende formål at sikre, at tilbudsgiveren præcist véd, hvornår han igen står frit. (2) At acceptfristen udløber på en søndag hvor posten under ingen omstændigheder bringes ud forlænger af samme grund heller ikke den af Dirk fastsatte acceptfrist. (Snestormen og acceptfristens udløb på en søndag kunne muligt forlænge en eventuel legal acceptfrist hvor tilbudsgiveren ikke havde krævet svar inden nogen nærmere fastsat tidsfrist, jf. AFTL 3, jf. Lærebogen s. 64 og 65 f. men om nogen forlængelse bliver der som nævnt ikke tale, når tilbudsgiveren har fastsat acceptfristen, jf. AFTL 2). (3) Dirk er kun bundet af den længere acceptfrist, Bork har givet i brevene til Eigil og Frank, hvis Bork har fuldmagt til at forlænge acceptfristen. Udgangspunktet er, at Bork som sekretær alene er bud og ikke fuldmægtig for Dirk, idet Bork blot skal viderebringe Dirks tilbud til Eigil og Frank. Spørgsmålet er, om dette udgangspunkt kan fastholdes, når henses til, at Dirk tillader Bork at foretage»tilpasninger«i tilbuddet. Det fremgår af sammenhængen, at Bork ikke er tillagt nogen bemyndigelse til at ændre tilbuddet indholdsmæssigt, f.eks. med hensyn til acceptfrist. Således må Bork kun foretage tilpasninger, hvis hun finder teksten»vidtløftig«(og sådanne sproglige tilpasninger foretager Bork da også, jf. ordlyden af brevene af 10. januar sammenholdt med Dirks kladde). Da det herefter må fastholdes, at Bork alene er bud, er hendes angivelse af den længere 3

4 acceptfrist omfattet af AFTL 32, stk. 2, 1. pkt. Denne bestemmelse der medfører, at Dirk ikke er bundet af Borks forvanskning finder som udgangspunkt kun anvendelse ved meddelelser, der gives mundtligt til et bud med henblik på at blive fremsat mundtligt over for adressaten, men ifølge Lærebogen s. 183 finder reglen analog anvendelse på mundtlige meddelelser, der videregives skriftligt af et bud. Ved telefonopringningen til Eigil mandag den 14. januar opfylder Dirk den reklamationspligt, der påhviler ham ifølge AFTL 32, stk. 2, 2. pkt. (og muligvis tillige i medfør af AFTL 4, stk. 2). Konklusionen er, at Eigil ikke har krav på golfkøllerne, da han har accepteret for sent. Da der ikke er indgået en gyldig aftale mellem Eigil og Dirk, kan Eigil ikke opgøre sit eventuelle erstatningskrav efter reglerne om den positive opfyldelsesinteresse. Eigils mistede fortjeneste er i øvrigt 0 kr., da han hvis aftalen var indgået havde betalt kr. mere for golfkøllerne, end de var værd. Eigil kan kræve erstatning af den negative kontraktsinteresse, hvis han kan godtgøre, at Dirk og/eller Bork har handlet culpøst i forløbet ("culpa in contrahendo"), men da der ikke i opgaveteksten er oplysninger om, at han har afholdt omkostninger for at få aftalen i stand, er der ikke grundlag for at fremsætte et sådant krav.»lærebogen«er: Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 5. udgave (2006). 4

5 Opgave nr. 2 Aksel Andersen, der ejede en stor skov, ernærede sig ved salg af hele træstammer som råtræ. Aksel havde fået en stor bestilling på hele træstammer til levering i begyndelsen af uge 8 i Aksel indså, at hans to faste skovarbejdere, Bent Bentsen og Carl Carlsen, ikke kunne klare det store skovrydningsarbejde, som var nødvendigt, for at træstammerne kunne leveres rettidigt. Aksels svoger, Søren Sørensen, der var ansat som pedel på Nørager Privatskole, havde tidligere arbejdet som skovarbejder hos Aksel. Da Aksel vidste, at Søren netop havde vinterferie i uge 7, besluttede han at spørge, om Søren mod betaling ville påtage sig noget skovrydningsarbejde fredag i uge 7. Søren påtog sig opgaven og mødte som aftalt fredag den 15. februar Aksel repeterede arbejdsrutiner og sikkerhedsforanstaltninger for Søren. Søren blev herefter udstyret med en motorsav og begyndte træfældningen. Sidst på eftermiddagen fejlvurderede Søren på grund af træthed og et øjebliks distraktion faldvinklen på et stort egetræ, som derfor i faldet kom til at rage et par meter ud på den landevej, som løb langs skovbrynet. En politibil, som i det øjeblik, Søren væltede træet, passerede på landevejen, blev derfor ramt af træet. Skaden på politibilen beløb sig til kr. Betjentene i bilen led ingen skade. Staten var selvforsikrer for såvel ansvars- som kaskoskader på politibilen. Også Sørens egen bil, som han lovligt havde parkeret ved landevejen, blev ramt af træet. Skaden på Sørens bil, der var ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Fuldsikring, beløb sig til kr. Efter uheldet ville Søren finde Aksel for at underrette ham om det passerede. Søren, der fulgte skovstien, trådte pludselig på en rive, som lå på stien gemt af blade og med tænderne opad. Søren, der ikke var iført de for skovarbejdere anbefalede sikkerhedssko, men et par almindelige gummistøvler, trådte rivens tænder gennem støvlens bund og op i foden. Både Bent og Carl, men ikke Søren, havde samme dag benyttet riven. Det kunne ikke opklares, om det var Bent eller Carl, der havde smidt riven på skovstien. På grund af skaden i foden var Søren sygemeldt og undergivet lægebehandling i 2 uger. Søren pådrog sig ikke noget varigt mén. Under sin sygemelding modtog Søren sin 5

6 sædvanlige løn, svarende til kr. for 2 uger, fra Nørager Privatskole. Skolen måtte i Sørens sygefravær antage vikarhjælp. Udgiften til vikaren udgjorde kr. Skolen, der måtte undvære Sørens arbejdskraft i 2 uger, krævede i den anledning størst mulig erstatning. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? Der skal ikke tages stilling til den beløbsmæssige størrelse af eventuelle personskadeerstatninger. 6

7 Løsningseksempel til opgave nr Skaden på politibilen ( kr.) Søren handler simpelt uagtsomt ved at fejlvurdere faldvinklen på det træ, som han vælter i nærheden af en landevej med forbipasserende trafik. Det forhold, at Sørens fejlvurdering bl.a. skyldes træthed, er uden betydning for uagtsomhedsbedømmelsen (Lærebogen s. 94/5. udgave. s. 85). Aksel hæfter i medfør af DL for de skader, som Søren forvolder ved culpøs adfærd i forbindelse med udførelsen af sit arbejde. Det er i den forbindelse irrelevant, at ansættelsesforholdet er af kortere varighed (Lærebogen s. 118 f./5. udgave s. 106 f.). Selv om staten er selvforsikrer, fastholdes Aksels ansvar, jf. EAL 19, stk. 2, nr. 2, jf. 20 (Lærebogen s. 402 og 407 ff../5. udgave s. 349 f. og 355 ff.). Da Søren som nævnt har handlet simpelt uagtsomt, og da staten er selvforsikrer, bortfalder Sørens ansvar, jf. EAL 19, stk. 3, jf. 20 (Lærebogen s. 130, 402 og 412 f./5. udgave s. 117, 349 f. og 360 f.). 2. Skaden på Sørens bil ( kr.) Arbejdsgiveransvaret i DL omfatter det erstatningsansvar, som arbejdstageren (dvs. Søren) pådrager sig for uforsvarlige skadegørende handlinger, der er foretaget i forbindelse med arbejdets udførelse (Lærebog s. 117/5. udgave s. 105). Søren har ved culpøs adfærd forvoldt skade på sin egen bil. Eftersom Søren ikke er erstatningsansvarlig over for sig selv, bærer Aksel selvsagt ikke noget erstatningsansvar for denne skade i medfør af DL (Lærebogen s. 44/5. udgave s. 42). Aksel har heller ikke handlet uagtsomt, jf. nedenfor pkt. 3. Søren må derfor selv bære tabet. 3. Personskaden på Søren Søren kan rejse krav om godtgørelse for svie og smerte, jf. EAL 3 (Lærebogen s. 307/5. udgave s. 263). (Det fremgår af opgaveteksten, at Søren ikke har noget indtægtstab, og at han ikke pådrog sig varigt mén). Selv om der foreligger en arbejdsulykke, dækker ASL ikke godtgørelse for svie og smerte, jf. opremsningen af ydelserne i ASL 11 (Lærebogen s. 164 og 343/5. udgave s. 148 og 296 f.). Der er ikke basis for at pålægge Aksel et culpaansvar for skaden på Søren (Lærebogen s. 76 f./5. udgave s. 70 f.). Selve anbringelsen af en rive med tænderne opad på en skovsti er et culpøst forhold. Det er imidlertid ikke muligt at udpege en konkret skadevolder. Det kan dog lægges til grund, at det culpøse forhold er udvist af enten Bent eller Carl, som begge er ansat hos Aksel. Som ovenfor nævnt bærer Aksel et principalansvar for de skader, som de ansatte forvolder som led i tjenesten, jf. DL Det er ikke en betingelse for pålæggelse af principalansvaret ifølge DL , at skadelidte kan udpege, hvem af de ansatte der har handlet culpøst Aksel hæfter også for sådanne anonyme fejl (Lærebogen s. 123/5. udgave s. 110). Det er heller ikke nogen hindring for pålæggelse af ansvaret i medfør af DL , at den 7

8 skadelidte, dvs. Søren, er ansat i samme virksomhed, som den arbejdstager, der har forvoldt skaden (Lærebogen s. 123/5. udgave s. 110). Aksel hæfter derfor for betaling af godtgørelsen for svie og smerte. Som nævnt er personskaden forårsaget af enten Bent eller Carl, men kun af én af dem. Når det ikke kan opklares, hvem af dem der har forårsaget skaden, er udgangspunktet, at begge frifindes. Da der ikke i opgaveteksten er belæg for at fravige dette udgangspunkt, må såvel Bent som Carl frifindes, hvorfor bestemmelsen om arbejdstageres erstatningsansvar i EAL 23, ikke finder anvendelse (Lærebogen s. 278/5. udgave s. 239 f.). Spørgsmålet er dernæst, om Søren har udvist egen skyld. Det kan ikke bebrejdes Søren, at han ikke så riven, eftersom den lå gemt i blade. Det forhold, at Søren ikke var iført de for skovarbejdere anbefalede sikkerhedssko, taler umiddelbart for, at han har handlet culpøst og dermed udvist egen skyld (Lærebogen s. 371 med note 5/5. udgave s. 321 med note 5). Skaden er imidlertid ikke sket under selve arbejdets udførelse, men under en spadseretur på en skovsti, hvorfor det ikke kan antages, at Søren har udvist relevant egen skyld (smh. Lærebogen s. 70/5. udgave s. 65 om Schutzzweck). 4. Erstatningskravet fra Nørager Privatskole Nørager Privatskole har som arbejdsgiver udbetalt løn til Søren under dennes sygefravær, hvorfor Søren ikke kan kræve erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. EAL 2, stk. 2. Nørager Privatskole kan imidlertid gøre regres mod den erstatningsansvarlige, dvs. Aksel (jf. nærmere ovenfor pkt. 3), i det omfang skolen har lidt et tab, jf. EAL 17, stk. 2. Regreskravet er imidlertid begrænset til det tab, som Nørager Privatskole har lidt. Eftersom vikaren var billigere end Søren, kan Nørager Privatskole kun gøre regres for vikarlønnen på kr. (Lærebogen s. 333 med note 66/5. udgave s. 285 f. med note 66). Regreskravet er et afledet krav, hvilket principielt indebærer, at kravet nedsættes på grund af egen skyld hos skadelidte. Jf. ovenfor pkt. 3 kan det imidlertid ikke antages, at Søren har udvist relevant egen skyld. Pensum:»Lærebogen«er: Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 6. udgave (2007).»5. udgave«er: Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 5. udgave (2003). 8

9 Opgave nr. 3 Fredag den 23. februar 2007 indgik Søren Svendsen, der var fiskeimportør i Hirtshals, og fiskeeksportør Kaj Kold, Århus, en aftale om, at Svendsen skulle levere 2000 kasser»friskfangede sild, vægtklasse A«franco på Kolds forretningsadresse i Århus tirsdag den 1. maj. Der skulle være 20 kg sild i hver kasse, og prisen aftaltes til 500 kr. pr. kasse. Betaling af købesummen, i alt 1 mio. kr., skulle ske senest den 1. juni. Mandag den 30. april om eftermiddagen bad Svendsen sin ansatte chauffør, Carl Clausen, om at køre en af Svendsens kølelastbiler frem, så Svendsen ved hjælp af en gaffeltruck kunne læsse 2000 kasser sild på lastbilen. Meningen var, at Clausen skulle levere sildene til Kold i Århus den følgende dag, tirsdag den 1. maj. Da Svendsen begyndte at læsse sildekasserne ind på lastbilen, opdagede han, at han kun havde 1980 kasser sild af den aftalte type på lager. Svendsen kunne imidlertid ikke nå at skaffe mere, fordi hans underleverandør ikke havde været i stand til at skaffe mere end de 1980 kasser pga. nogle nyligt indførte strenge fiskekvoter. Tirsdag den 1. maj om morgenen kørte Clausen af sted i lastbilen mod Århus for at aflevere sildene til Kold. Clausen medbragte den faktura, som Svendsen havde skrevet til Kold. Fakturaen lød på 2000 kasser sild, fordi Svendsen havde skrevet fakturaen allerede mandag den 30. april om formiddagen, hvor han troede, at han havde 2000 kasser sild på sit lager. Da Clausen ankom til Kolds fabrik i Århus ved middagstid, hjalp Clausen med at flytte sildene fra lastbilen og ind i Kolds kølerum på fabrikken. Lige før Clausen kørte tilbage til Hirtshals, overgav han fakturaen til Kold. Midt på eftermiddagen den 1. maj foretog Kold en nærmere undersøgelse af leverancen. Ved optælling af sildekasserne konstaterede han, at der manglede 20 kasser. Kold gik straks ind på sit kontor og ringede til Svendsen. Kold gav under telefonsamtalen udtryk for, at han ville hæve købet af de leverede 1980 kasser sild. Kold havde nemlig allerede videresolgt partiet på 2000 kasser til fiskefabrikken»fiska«, som skulle starte en ny produktionsrække, og som derfor over for 9

10 Kold havde betinget sig levering af mindst 2000 kasser sild ad gangen. Kold kunne ikke nå at skaffe 2000 kasser til rettidig levering hos»fiska«, og Kold forudså derfor med rette at»fiska«var berettiget til at hæve købeaftalen med Kold. Svendsen afviste blankt, at Kold kunne hæve for så vidt angik de leverede 1980 kasser. Kold gjorde herefter gældende, at han såfremt han ikke kunne få medhold i, at han var berettiget til at hæve købet for så vidt angik de 1980 kasser i hvert fald ikke skulle betale for de 20 kasser, han ikke havde modtaget. Svendsen forlangte heroverfor, at Kold betalte for 2000 kasser sild i overensstemmelse med fakturaen. Endelig krævede Kold den størst mulige erstatning af Svendsen i anledning af det passerede. Svendsen nægtede at være erstatningsansvarlig over for Kold. Det kan ved erstatningsberegningen lægges til grund, at den almindelige markedspris for sild i vægtklasse A i slutningen af april var steget til 600 kr. pr. kasse pga. indførelsen af endnu strengere fiskekvoter. Det kan endvidere lægges til grund, at»fiska«berettiget hævede købeaftalen med Kold, og at Kold som følge af»fiskas«ophævelse havde mistet en fortjeneste på 2500 kr. Hvorledes er retsstillingen mellem Kold og Svendsen? 10

11 Løsningseksempel til opgave nr. 3 Der foreligger et handelskøb, jf. KBL 4, da både S og K er»handlende«og handler»i eller for deres bedrift«(s er fiskeimportør, og K er fiskeeksportør). Der er endvidere tale om et genuskøb, da varen er bestemt efter art (»friskfangede sild, vægtklasse A«) (Lærebogen s. 33 f. og 37 f.). 1. Kan K hæve købet af de leverede 1980 kasser? Besvarelsen af dette spørgsmål kræver først og fremmest stillingtagen til, om de manglende 20 kasser skal behandles som forsinkelse fra S s side eller som en kvantitetsmangel. Der er tale om forsinkelse, jf. KBL 50: S ved godt, at han leverer for lidt, og det gør ingen forskel, at fakturaen lyder på 2000 kasser (Lærebogen s. 77 f.). Det er en betingelse for, at K kan hæve købet, at der foreligger en væsentlig forsinkelse, jf. KBL 21, stk. 2 og 3. I handelskøb anses enhver forsinkelse for væsentlig, jf. 21, stk. 3. Dette gælder dog ikke, hvis forsinkelsen kun angår»en ringe del af det solgte«, jf. 21, stk. 3 in fine. 20 kasser ud af en leverance på 2000 kasser udgør utvivlsomt»en ringe del«. Spørgsmålet, om forsinkelsen er væsentlig, skal dermed afgøres efter den almindelige regel i KBL 21, stk. 2. Det er faktisk væsentligt for K, at han får leveret præcis 2000 kasser sild pga. videresalgsaftalen med»fiska«, men denne aftale har S intet kendskab til. S må derfor forudsætte, at forsinkelsen med en del er uvæsentlig for K. Forsinkelsen kan dermed ikke anses for væsentlig/hævebegrundende (Lærebogen s. 83 ff.). 2. Skal K betale for de manglende 20 kasser? Der foreligger forsinkelse med en del, jf. ovenfor under pkt. 1, og den manglende del er naturligvis isoleret set væsentlig, og dermed kan der hæves for så vidt angår de 20 kasser, jf. KBL 21, stk. 2 og 3 (Lærebogen s. 86). K fremsætter sit krav straks, og han har derfor ikke mistet retten til at hæve pga. for sen reklamation. (K skal i henhold til KBL 26 reklamere»inden rimelig tid«, hvis han vil fastholde/kræve efterlevering af den manglende del. KBL 26 regulerer ikke køberens adgang til at hæve for så vidt angår den del, der ikke er leveret) (Lærebogen s. 106 ff.). K skal herefter ikke betale for de 20 kasser, han ikke har modtaget. 3. Kan K kræve erstatning af S? S er genussælger, og ansvarsgrundlaget for ham er reguleret i KBL 24. Der er intet, der tyder på, at der foreligger umulighed eller force majeure: Det er blot S s underleverandør, der ikke har været i stand til at skaffe mere end 1980 kasser, og indførelse af»strenge fiskekvoter«har ikke karakter af force majeure. K har krav på erstatning efter reglerne om den positive opfyldelsesinteresse. K kan vælge at kræve prisdifferenceerstatning, jf. KBL 25, svarende til forskellen mellem den aftalte købesum (500 kr. pr. kasse) og markedsprisen (600 kr. pr. kasse). Prisdifferenceerstatningskravet skal udregnes med udgangspunkt i de 20 kasser, som K ikke har fået leveret, dvs. at prisdifferencen udgør i alt 2000 kr. 11

12 K kan i stedet vælge at opgøre sit krav efter reglerne om avancetabserstatning. Det fremgår af opgaveteksten, at K har mistet en fortjeneste på 2500 kr. i anledning af, at»fiska«hæver købet. K kan ikke både kræve prisdifferenceerstatning for de 20 manglende kasser sild (dvs. kræve sig stillet, som om han skal foretage dækningskøb for de manglende 20 kasser) og kræve avancetabserstatning (dvs. kræve sig stillet, som om han har modtaget og videresolgt alle 2000 kasser til»fiska«). K vil derfor blive mest gunstigt stillet ved at kræve sit avancetab på 2500 kr. erstattet af S. Det bemærkes, at K s reklamation er rettidig, idet K har fremsat erstatningskravet allerede samme dag, som han har modtaget leverancen (og da KBL 26 i øvrigt kun regulerer K s adgang til at fastholde/kræve naturalopfyldelse, jf. ovenfor under pkt. 2) (Lærebogen s. 106 ff.).»lærebogen«er: Lars Hedegaard Kristensen m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, 3. udgave (2004). 12

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Den 64-årige Asbjørn Asp fra Århus var en ivrig samler af danske krukker og vaser fra 1500-tallet. Asp, som døjede med hjerteproblemer, og som derfor ikke længere

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30.

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. oktober 2014 Disposition Præsentation Generelt om arbejdsgivers og arbejdstagers ansvar Hvordan bedømmer man

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter: DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2001 Opgave 1 Alf Astrup var indehaver af en antikvarboghandel i Århus og købte og solgte i den egenskab mange bøger mellem år og dag, herunder ret kostbare bøger om kunst.

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek J.nr. 06642 ptk/uw Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek Ca. 220 medlemmer var repræsenteret. Klubbens formand, Aase

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen og Claus Prehn Hovedgaden 14 3460 Birkerød Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0176 afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER KSM (2 voksne/2 børn) v/ MM SALGSBUREAU ARRANGØR Bravo Tours A/S Bravo Tours

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT 14.1. Erstatningsbetingelserne Uden for kontrakt ifalder en person erstatningsansvar, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1. Der skal foreligge

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere