DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN Opgave nr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var stort set umuligt at opdrive, da det for længst var gået ud af produktion. Dirk havde fra flere af golfklubbens medlemmer modtaget tilbud om køb af disse golfkøller. Da Dirk havde økonomiske vanskeligheder, besluttede han sig for at sælge»herkules«-golfkøllerne, der havde en værdi på kr. Med håndskrift skrev han torsdag den 10. januar 2008 en kladde til et brev til de to af golfklubbens medlemmer, som havde vist størst interesse for køllerne. Teksten lød:»kære Erik Eigil og Fie Frank. Jeg har nu omsider og endelig langt om længe og efter store betænkeligheder og søvnløse nætter besluttet mig for at sælge mine ubrugte golfkøller af mærket»herkules«. Prisen er kr. eller det højere beløb, som en af jer måtte byde. Jeg skal have svar inden 3 dage. Venlig hilsen Dan Dirk«. Dirk dikterede samme dag det håndskrevne brev til sin sekretær, Birgitte Bork, der stenograferede teksten. Dirk bad Bork skrive brevet i to eksemplarer og sende det ene til Eigil og det andet til Frank. Dirk, der skulle nå et møde og ikke kunne vente på, at Bork renskrev brevene, bad Bork om at underskrive og sende brevene, når hun havde skrevet dem. Dirk, der var indfødt tysker, sagde, at teksten måske var blevet en smule vidtløftig, så Bork måtte foretage de tilpasninger, som hun fandt fornødne. Kort forinden havde Dirk hørt i radioavisen, at Danmark var lammet af den værste snestorm i mands minde, og at al post med stor sandsynlighed ville blive forsinket i adskillige dage. Dirk tænkte, at han nok havde givet en noget kort svarfrist, men han slog det i tankerne hen med et»ske, hvad der vil«, hvorefter han forlod advokatkontoret. Bork havde også hørt radioavis, og da hun renskrev brevene til Eigil og Frank, formulerede hun dem således: 1

2 »Kære Erik Eigil og Fie Frank. Jeg har besluttet mig for at sælge mine golfkøller af mærket»herkules«. Prisen er kr. eller det højere beløb, som en af jer måtte byde. Jeg skal have svar inden 4 dage. Venlig hilsen Birgitte Bork på vegne af Dan Dirk«. Brevene var dateret torsdag den 10. januar og blev straks samme dag sendt til Eigil og Frank. Årsagen til, at Bork havde forlænget svarfristen fra 3 dage til 4 dage, var, at Bork ville hjælpe Dirk med at få en handel i stand. Bork fandt således, at en svarfrist på 4 dage var mere hensigtsmæssig, idet en frist på 3 dage ville udløbe søndag den 13. januar, og idet vejrforholdene ville forsinke postgangen. Mandag den 14. januar læste Dirk en kopi af det brev, som Bork havde skrevet. Samme dag modtog han et brev dateret søndag den 13. januar fra Eigil, der bød kr. for køllerne. Dirk havde imidlertid ombestemt sig og ønskede ikke længere at sælge. Han telefonerede derfor straks til Eigil og meddelte, at der ikke var indgået nogen handel, idet der var svaret for sent. Eigil krævede golfkøllerne udleveret mod betaling af kr. Han krævede endvidere størst mulig erstatning af såvel Dirk som Bork. Der anmodes om en stillingtagen til de rejste krav. 2

3 Løsningseksempel til opgave nr. 1 Auktionslignende fremgangsmåde Dirk har ved sit brev af 10. januar sat golfkøllerne til salg ved en auktionslignende fremgangsmåde. Udgangspunktet er, at udbud på auktion alene er en opfordring til at gøre tilbud, jf. Lærebogen s. 58. I det foreliggende tilfælde har Dirk imidlertid forpligtet sig til et»absolut bortsalg«til Eigil eller Frank, alt efter hvem af de to der afgiver det højeste konditionsmæssige bud. Af formuleringen af Dirks brev af 10. januar fremgår det således klart, at der foreligger et tilbud, som binder Dirk til at sælge til en rettidig højestbydende (for kr. eller derover). Eigils krav Eigil gør i første række gældende, at han har krav på, at Dirk udleverer golfkøllerne til ham mod betaling af kr. En betingelse for, at Eigil kan få medhold heri, er, at han har accepteret rettidigt. Når en tilbudsgiver har fastsat en tre dages acceptfrist i et brev, jf. AFTL 2, stk. 2, beregnes fristen ved at se bort fra dateringsdagen (torsdag den 10. januar) og tælle tre dage frem, hvilket indebærer, at accepten skal være kommet frem til Dirk senest søndag den 13. januar, jf. Lærebogen s. 61. Spørgsmålet i den foreliggende situation er, om Eigils accept, der kommer frem mandag den 14. januar, alligevel er rettidig, fordi acceptfristen forlænges som følge af (1) Dirks viden om den forsinkede postgang, eller (2) svarfristens udløb på en søndag eller (3) Borks angivelse af en frist på 4 dage. (1) Den klare regel er, at Dirk frit kan fastsætte acceptfristen, jf. herved Lærebogen s. 59. Dirks viden om, at posten måske vil blive forsinket på grund af snestorm, er uden betydning for beregning af en acceptfrist fastsat i medfør af AFTL 2, der netop har som sit grundlæggende formål at sikre, at tilbudsgiveren præcist véd, hvornår han igen står frit. (2) At acceptfristen udløber på en søndag hvor posten under ingen omstændigheder bringes ud forlænger af samme grund heller ikke den af Dirk fastsatte acceptfrist. (Snestormen og acceptfristens udløb på en søndag kunne muligt forlænge en eventuel legal acceptfrist hvor tilbudsgiveren ikke havde krævet svar inden nogen nærmere fastsat tidsfrist, jf. AFTL 3, jf. Lærebogen s. 64 og 65 f. men om nogen forlængelse bliver der som nævnt ikke tale, når tilbudsgiveren har fastsat acceptfristen, jf. AFTL 2). (3) Dirk er kun bundet af den længere acceptfrist, Bork har givet i brevene til Eigil og Frank, hvis Bork har fuldmagt til at forlænge acceptfristen. Udgangspunktet er, at Bork som sekretær alene er bud og ikke fuldmægtig for Dirk, idet Bork blot skal viderebringe Dirks tilbud til Eigil og Frank. Spørgsmålet er, om dette udgangspunkt kan fastholdes, når henses til, at Dirk tillader Bork at foretage»tilpasninger«i tilbuddet. Det fremgår af sammenhængen, at Bork ikke er tillagt nogen bemyndigelse til at ændre tilbuddet indholdsmæssigt, f.eks. med hensyn til acceptfrist. Således må Bork kun foretage tilpasninger, hvis hun finder teksten»vidtløftig«(og sådanne sproglige tilpasninger foretager Bork da også, jf. ordlyden af brevene af 10. januar sammenholdt med Dirks kladde). Da det herefter må fastholdes, at Bork alene er bud, er hendes angivelse af den længere 3

4 acceptfrist omfattet af AFTL 32, stk. 2, 1. pkt. Denne bestemmelse der medfører, at Dirk ikke er bundet af Borks forvanskning finder som udgangspunkt kun anvendelse ved meddelelser, der gives mundtligt til et bud med henblik på at blive fremsat mundtligt over for adressaten, men ifølge Lærebogen s. 183 finder reglen analog anvendelse på mundtlige meddelelser, der videregives skriftligt af et bud. Ved telefonopringningen til Eigil mandag den 14. januar opfylder Dirk den reklamationspligt, der påhviler ham ifølge AFTL 32, stk. 2, 2. pkt. (og muligvis tillige i medfør af AFTL 4, stk. 2). Konklusionen er, at Eigil ikke har krav på golfkøllerne, da han har accepteret for sent. Da der ikke er indgået en gyldig aftale mellem Eigil og Dirk, kan Eigil ikke opgøre sit eventuelle erstatningskrav efter reglerne om den positive opfyldelsesinteresse. Eigils mistede fortjeneste er i øvrigt 0 kr., da han hvis aftalen var indgået havde betalt kr. mere for golfkøllerne, end de var værd. Eigil kan kræve erstatning af den negative kontraktsinteresse, hvis han kan godtgøre, at Dirk og/eller Bork har handlet culpøst i forløbet ("culpa in contrahendo"), men da der ikke i opgaveteksten er oplysninger om, at han har afholdt omkostninger for at få aftalen i stand, er der ikke grundlag for at fremsætte et sådant krav.»lærebogen«er: Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 5. udgave (2006). 4

5 Opgave nr. 2 Aksel Andersen, der ejede en stor skov, ernærede sig ved salg af hele træstammer som råtræ. Aksel havde fået en stor bestilling på hele træstammer til levering i begyndelsen af uge 8 i Aksel indså, at hans to faste skovarbejdere, Bent Bentsen og Carl Carlsen, ikke kunne klare det store skovrydningsarbejde, som var nødvendigt, for at træstammerne kunne leveres rettidigt. Aksels svoger, Søren Sørensen, der var ansat som pedel på Nørager Privatskole, havde tidligere arbejdet som skovarbejder hos Aksel. Da Aksel vidste, at Søren netop havde vinterferie i uge 7, besluttede han at spørge, om Søren mod betaling ville påtage sig noget skovrydningsarbejde fredag i uge 7. Søren påtog sig opgaven og mødte som aftalt fredag den 15. februar Aksel repeterede arbejdsrutiner og sikkerhedsforanstaltninger for Søren. Søren blev herefter udstyret med en motorsav og begyndte træfældningen. Sidst på eftermiddagen fejlvurderede Søren på grund af træthed og et øjebliks distraktion faldvinklen på et stort egetræ, som derfor i faldet kom til at rage et par meter ud på den landevej, som løb langs skovbrynet. En politibil, som i det øjeblik, Søren væltede træet, passerede på landevejen, blev derfor ramt af træet. Skaden på politibilen beløb sig til kr. Betjentene i bilen led ingen skade. Staten var selvforsikrer for såvel ansvars- som kaskoskader på politibilen. Også Sørens egen bil, som han lovligt havde parkeret ved landevejen, blev ramt af træet. Skaden på Sørens bil, der var ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Fuldsikring, beløb sig til kr. Efter uheldet ville Søren finde Aksel for at underrette ham om det passerede. Søren, der fulgte skovstien, trådte pludselig på en rive, som lå på stien gemt af blade og med tænderne opad. Søren, der ikke var iført de for skovarbejdere anbefalede sikkerhedssko, men et par almindelige gummistøvler, trådte rivens tænder gennem støvlens bund og op i foden. Både Bent og Carl, men ikke Søren, havde samme dag benyttet riven. Det kunne ikke opklares, om det var Bent eller Carl, der havde smidt riven på skovstien. På grund af skaden i foden var Søren sygemeldt og undergivet lægebehandling i 2 uger. Søren pådrog sig ikke noget varigt mén. Under sin sygemelding modtog Søren sin 5

6 sædvanlige løn, svarende til kr. for 2 uger, fra Nørager Privatskole. Skolen måtte i Sørens sygefravær antage vikarhjælp. Udgiften til vikaren udgjorde kr. Skolen, der måtte undvære Sørens arbejdskraft i 2 uger, krævede i den anledning størst mulig erstatning. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? Der skal ikke tages stilling til den beløbsmæssige størrelse af eventuelle personskadeerstatninger. 6

7 Løsningseksempel til opgave nr Skaden på politibilen ( kr.) Søren handler simpelt uagtsomt ved at fejlvurdere faldvinklen på det træ, som han vælter i nærheden af en landevej med forbipasserende trafik. Det forhold, at Sørens fejlvurdering bl.a. skyldes træthed, er uden betydning for uagtsomhedsbedømmelsen (Lærebogen s. 94/5. udgave. s. 85). Aksel hæfter i medfør af DL for de skader, som Søren forvolder ved culpøs adfærd i forbindelse med udførelsen af sit arbejde. Det er i den forbindelse irrelevant, at ansættelsesforholdet er af kortere varighed (Lærebogen s. 118 f./5. udgave s. 106 f.). Selv om staten er selvforsikrer, fastholdes Aksels ansvar, jf. EAL 19, stk. 2, nr. 2, jf. 20 (Lærebogen s. 402 og 407 ff../5. udgave s. 349 f. og 355 ff.). Da Søren som nævnt har handlet simpelt uagtsomt, og da staten er selvforsikrer, bortfalder Sørens ansvar, jf. EAL 19, stk. 3, jf. 20 (Lærebogen s. 130, 402 og 412 f./5. udgave s. 117, 349 f. og 360 f.). 2. Skaden på Sørens bil ( kr.) Arbejdsgiveransvaret i DL omfatter det erstatningsansvar, som arbejdstageren (dvs. Søren) pådrager sig for uforsvarlige skadegørende handlinger, der er foretaget i forbindelse med arbejdets udførelse (Lærebog s. 117/5. udgave s. 105). Søren har ved culpøs adfærd forvoldt skade på sin egen bil. Eftersom Søren ikke er erstatningsansvarlig over for sig selv, bærer Aksel selvsagt ikke noget erstatningsansvar for denne skade i medfør af DL (Lærebogen s. 44/5. udgave s. 42). Aksel har heller ikke handlet uagtsomt, jf. nedenfor pkt. 3. Søren må derfor selv bære tabet. 3. Personskaden på Søren Søren kan rejse krav om godtgørelse for svie og smerte, jf. EAL 3 (Lærebogen s. 307/5. udgave s. 263). (Det fremgår af opgaveteksten, at Søren ikke har noget indtægtstab, og at han ikke pådrog sig varigt mén). Selv om der foreligger en arbejdsulykke, dækker ASL ikke godtgørelse for svie og smerte, jf. opremsningen af ydelserne i ASL 11 (Lærebogen s. 164 og 343/5. udgave s. 148 og 296 f.). Der er ikke basis for at pålægge Aksel et culpaansvar for skaden på Søren (Lærebogen s. 76 f./5. udgave s. 70 f.). Selve anbringelsen af en rive med tænderne opad på en skovsti er et culpøst forhold. Det er imidlertid ikke muligt at udpege en konkret skadevolder. Det kan dog lægges til grund, at det culpøse forhold er udvist af enten Bent eller Carl, som begge er ansat hos Aksel. Som ovenfor nævnt bærer Aksel et principalansvar for de skader, som de ansatte forvolder som led i tjenesten, jf. DL Det er ikke en betingelse for pålæggelse af principalansvaret ifølge DL , at skadelidte kan udpege, hvem af de ansatte der har handlet culpøst Aksel hæfter også for sådanne anonyme fejl (Lærebogen s. 123/5. udgave s. 110). Det er heller ikke nogen hindring for pålæggelse af ansvaret i medfør af DL , at den 7

8 skadelidte, dvs. Søren, er ansat i samme virksomhed, som den arbejdstager, der har forvoldt skaden (Lærebogen s. 123/5. udgave s. 110). Aksel hæfter derfor for betaling af godtgørelsen for svie og smerte. Som nævnt er personskaden forårsaget af enten Bent eller Carl, men kun af én af dem. Når det ikke kan opklares, hvem af dem der har forårsaget skaden, er udgangspunktet, at begge frifindes. Da der ikke i opgaveteksten er belæg for at fravige dette udgangspunkt, må såvel Bent som Carl frifindes, hvorfor bestemmelsen om arbejdstageres erstatningsansvar i EAL 23, ikke finder anvendelse (Lærebogen s. 278/5. udgave s. 239 f.). Spørgsmålet er dernæst, om Søren har udvist egen skyld. Det kan ikke bebrejdes Søren, at han ikke så riven, eftersom den lå gemt i blade. Det forhold, at Søren ikke var iført de for skovarbejdere anbefalede sikkerhedssko, taler umiddelbart for, at han har handlet culpøst og dermed udvist egen skyld (Lærebogen s. 371 med note 5/5. udgave s. 321 med note 5). Skaden er imidlertid ikke sket under selve arbejdets udførelse, men under en spadseretur på en skovsti, hvorfor det ikke kan antages, at Søren har udvist relevant egen skyld (smh. Lærebogen s. 70/5. udgave s. 65 om Schutzzweck). 4. Erstatningskravet fra Nørager Privatskole Nørager Privatskole har som arbejdsgiver udbetalt løn til Søren under dennes sygefravær, hvorfor Søren ikke kan kræve erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. EAL 2, stk. 2. Nørager Privatskole kan imidlertid gøre regres mod den erstatningsansvarlige, dvs. Aksel (jf. nærmere ovenfor pkt. 3), i det omfang skolen har lidt et tab, jf. EAL 17, stk. 2. Regreskravet er imidlertid begrænset til det tab, som Nørager Privatskole har lidt. Eftersom vikaren var billigere end Søren, kan Nørager Privatskole kun gøre regres for vikarlønnen på kr. (Lærebogen s. 333 med note 66/5. udgave s. 285 f. med note 66). Regreskravet er et afledet krav, hvilket principielt indebærer, at kravet nedsættes på grund af egen skyld hos skadelidte. Jf. ovenfor pkt. 3 kan det imidlertid ikke antages, at Søren har udvist relevant egen skyld. Pensum:»Lærebogen«er: Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 6. udgave (2007).»5. udgave«er: Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 5. udgave (2003). 8

9 Opgave nr. 3 Fredag den 23. februar 2007 indgik Søren Svendsen, der var fiskeimportør i Hirtshals, og fiskeeksportør Kaj Kold, Århus, en aftale om, at Svendsen skulle levere 2000 kasser»friskfangede sild, vægtklasse A«franco på Kolds forretningsadresse i Århus tirsdag den 1. maj. Der skulle være 20 kg sild i hver kasse, og prisen aftaltes til 500 kr. pr. kasse. Betaling af købesummen, i alt 1 mio. kr., skulle ske senest den 1. juni. Mandag den 30. april om eftermiddagen bad Svendsen sin ansatte chauffør, Carl Clausen, om at køre en af Svendsens kølelastbiler frem, så Svendsen ved hjælp af en gaffeltruck kunne læsse 2000 kasser sild på lastbilen. Meningen var, at Clausen skulle levere sildene til Kold i Århus den følgende dag, tirsdag den 1. maj. Da Svendsen begyndte at læsse sildekasserne ind på lastbilen, opdagede han, at han kun havde 1980 kasser sild af den aftalte type på lager. Svendsen kunne imidlertid ikke nå at skaffe mere, fordi hans underleverandør ikke havde været i stand til at skaffe mere end de 1980 kasser pga. nogle nyligt indførte strenge fiskekvoter. Tirsdag den 1. maj om morgenen kørte Clausen af sted i lastbilen mod Århus for at aflevere sildene til Kold. Clausen medbragte den faktura, som Svendsen havde skrevet til Kold. Fakturaen lød på 2000 kasser sild, fordi Svendsen havde skrevet fakturaen allerede mandag den 30. april om formiddagen, hvor han troede, at han havde 2000 kasser sild på sit lager. Da Clausen ankom til Kolds fabrik i Århus ved middagstid, hjalp Clausen med at flytte sildene fra lastbilen og ind i Kolds kølerum på fabrikken. Lige før Clausen kørte tilbage til Hirtshals, overgav han fakturaen til Kold. Midt på eftermiddagen den 1. maj foretog Kold en nærmere undersøgelse af leverancen. Ved optælling af sildekasserne konstaterede han, at der manglede 20 kasser. Kold gik straks ind på sit kontor og ringede til Svendsen. Kold gav under telefonsamtalen udtryk for, at han ville hæve købet af de leverede 1980 kasser sild. Kold havde nemlig allerede videresolgt partiet på 2000 kasser til fiskefabrikken»fiska«, som skulle starte en ny produktionsrække, og som derfor over for 9

10 Kold havde betinget sig levering af mindst 2000 kasser sild ad gangen. Kold kunne ikke nå at skaffe 2000 kasser til rettidig levering hos»fiska«, og Kold forudså derfor med rette at»fiska«var berettiget til at hæve købeaftalen med Kold. Svendsen afviste blankt, at Kold kunne hæve for så vidt angik de leverede 1980 kasser. Kold gjorde herefter gældende, at han såfremt han ikke kunne få medhold i, at han var berettiget til at hæve købet for så vidt angik de 1980 kasser i hvert fald ikke skulle betale for de 20 kasser, han ikke havde modtaget. Svendsen forlangte heroverfor, at Kold betalte for 2000 kasser sild i overensstemmelse med fakturaen. Endelig krævede Kold den størst mulige erstatning af Svendsen i anledning af det passerede. Svendsen nægtede at være erstatningsansvarlig over for Kold. Det kan ved erstatningsberegningen lægges til grund, at den almindelige markedspris for sild i vægtklasse A i slutningen af april var steget til 600 kr. pr. kasse pga. indførelsen af endnu strengere fiskekvoter. Det kan endvidere lægges til grund, at»fiska«berettiget hævede købeaftalen med Kold, og at Kold som følge af»fiskas«ophævelse havde mistet en fortjeneste på 2500 kr. Hvorledes er retsstillingen mellem Kold og Svendsen? 10

11 Løsningseksempel til opgave nr. 3 Der foreligger et handelskøb, jf. KBL 4, da både S og K er»handlende«og handler»i eller for deres bedrift«(s er fiskeimportør, og K er fiskeeksportør). Der er endvidere tale om et genuskøb, da varen er bestemt efter art (»friskfangede sild, vægtklasse A«) (Lærebogen s. 33 f. og 37 f.). 1. Kan K hæve købet af de leverede 1980 kasser? Besvarelsen af dette spørgsmål kræver først og fremmest stillingtagen til, om de manglende 20 kasser skal behandles som forsinkelse fra S s side eller som en kvantitetsmangel. Der er tale om forsinkelse, jf. KBL 50: S ved godt, at han leverer for lidt, og det gør ingen forskel, at fakturaen lyder på 2000 kasser (Lærebogen s. 77 f.). Det er en betingelse for, at K kan hæve købet, at der foreligger en væsentlig forsinkelse, jf. KBL 21, stk. 2 og 3. I handelskøb anses enhver forsinkelse for væsentlig, jf. 21, stk. 3. Dette gælder dog ikke, hvis forsinkelsen kun angår»en ringe del af det solgte«, jf. 21, stk. 3 in fine. 20 kasser ud af en leverance på 2000 kasser udgør utvivlsomt»en ringe del«. Spørgsmålet, om forsinkelsen er væsentlig, skal dermed afgøres efter den almindelige regel i KBL 21, stk. 2. Det er faktisk væsentligt for K, at han får leveret præcis 2000 kasser sild pga. videresalgsaftalen med»fiska«, men denne aftale har S intet kendskab til. S må derfor forudsætte, at forsinkelsen med en del er uvæsentlig for K. Forsinkelsen kan dermed ikke anses for væsentlig/hævebegrundende (Lærebogen s. 83 ff.). 2. Skal K betale for de manglende 20 kasser? Der foreligger forsinkelse med en del, jf. ovenfor under pkt. 1, og den manglende del er naturligvis isoleret set væsentlig, og dermed kan der hæves for så vidt angår de 20 kasser, jf. KBL 21, stk. 2 og 3 (Lærebogen s. 86). K fremsætter sit krav straks, og han har derfor ikke mistet retten til at hæve pga. for sen reklamation. (K skal i henhold til KBL 26 reklamere»inden rimelig tid«, hvis han vil fastholde/kræve efterlevering af den manglende del. KBL 26 regulerer ikke køberens adgang til at hæve for så vidt angår den del, der ikke er leveret) (Lærebogen s. 106 ff.). K skal herefter ikke betale for de 20 kasser, han ikke har modtaget. 3. Kan K kræve erstatning af S? S er genussælger, og ansvarsgrundlaget for ham er reguleret i KBL 24. Der er intet, der tyder på, at der foreligger umulighed eller force majeure: Det er blot S s underleverandør, der ikke har været i stand til at skaffe mere end 1980 kasser, og indførelse af»strenge fiskekvoter«har ikke karakter af force majeure. K har krav på erstatning efter reglerne om den positive opfyldelsesinteresse. K kan vælge at kræve prisdifferenceerstatning, jf. KBL 25, svarende til forskellen mellem den aftalte købesum (500 kr. pr. kasse) og markedsprisen (600 kr. pr. kasse). Prisdifferenceerstatningskravet skal udregnes med udgangspunkt i de 20 kasser, som K ikke har fået leveret, dvs. at prisdifferencen udgør i alt 2000 kr. 11

12 K kan i stedet vælge at opgøre sit krav efter reglerne om avancetabserstatning. Det fremgår af opgaveteksten, at K har mistet en fortjeneste på 2500 kr. i anledning af, at»fiska«hæver købet. K kan ikke både kræve prisdifferenceerstatning for de 20 manglende kasser sild (dvs. kræve sig stillet, som om han skal foretage dækningskøb for de manglende 20 kasser) og kræve avancetabserstatning (dvs. kræve sig stillet, som om han har modtaget og videresolgt alle 2000 kasser til»fiska«). K vil derfor blive mest gunstigt stillet ved at kræve sit avancetab på 2500 kr. erstattet af S. Det bemærkes, at K s reklamation er rettidig, idet K har fremsat erstatningskravet allerede samme dag, som han har modtaget leverancen (og da KBL 26 i øvrigt kun regulerer K s adgang til at fastholde/kræve naturalopfyldelse, jf. ovenfor under pkt. 2) (Lærebogen s. 106 ff.).»lærebogen«er: Lars Hedegaard Kristensen m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, 3. udgave (2004). 12

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«.

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«. DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2013 Opgave nr. 1 Astrid Ask drev på egen hånd sin forretning»astrids Antikviteter«med køb og salg. Blandt Astrids samhandelspartnere var Birger Boms forretning»birgers

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave nr. 1 Ditte var ejer af forretningen Designmøbler og Ting, som forhandlede brugte designmøbler og brugte ting. Varerne til forretningen købte hun rundt omkring

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014 Opgave nr. 1 Archibald Axis ejede en dyrepark, Axis Park, nær Aarhus. Axis havde igennem flere år hver fredag fået leverancer af foderegnet affald, dels fra Bent Blutaxts

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Anton Agn, der opholdt sig i udlandet det meste af året, lod ofte sine forretninger besørge af Bertil Borg, der var pensioneret advokat og bosiddende

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret Arne Alm drev et gartneri i Skødstrup, hvor han dyrkede grøntsager om sommeren og blomster om vinteren. Kunstgødning mv. til grøntsagsdyrkningen

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave nr. 1: Aftaleret Den 15-årige moderløse Ulf Ulriksen indfandt sig mandag den 27. februar 2012 i cykelsportsforretningen»cyclingsport«, hvor han indgik aftale

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Asbjørn Ask, Århus, var en hovedrig opkøber af kunstmaleren Peter Vardes værker. Ask lod sin ven, Boris Bøgh, som var inspektør på kunstmuseet, foretage opkøbene,

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «.

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «. DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave nr. 1 Galleriejer Arnulf Agn, Aarhus, afholdt i foråret 2013 udstillingen»dansk Superkunst«. Nogle af de udstillede værker ejede Agn selv, andre ejedes af

Læs mere

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.«

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.« DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2014 Opgave nr. 1 Fra lokaler i det centrale Aarhus drev Asger Asgaard en voksende butik med blandt andet køb og salg af kostumer til rollespil, med særlig vægt på nordisk

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 Opgave nr. 1 Anton Arnesen, der ejede sommerhuset»kystens Perle«ved Ajstrup Strand, havde gennem længere tid gået med overvejelser om at sælge huset. Mandag den 27.

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005 Opgave 1 Ari Ajstrup, Århus, var en ivrig samler af antikke tinsoldater. Da Ajstrup var forhindret i at deltage i en stor messe med antikt legetøj i februar 2005,

Læs mere

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff:

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff: DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Archibald Maskinfabrik A/S, der drev landsdækkende virksomhed med reparation og servicering af landbrugsmaskiner, havde igennem flere år indkøbt computerenheden

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Arnold Agn var indehaver af to autoværksteder i Aarhus-området, ét i Viby og ét i Brabrand, hvor der udførtes alle former for bilreparationer.

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Bent Bentsen, der drev et lille kunstgalleri i det indre Århus, kom i december 2006 ud for et alvorligt trafikuheld på Grenåvej. Bent cyklede på cykelstien,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Den 64-årige Asbjørn Asp fra Århus var en ivrig samler af danske krukker og vaser fra 1500-tallet. Asp, som døjede med hjerteproblemer, og som derfor ikke længere

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave 1 Den 3. januar 2000 indgik dommer Degn og antikvarboghandler Ask aftale om, at Ask skulle tage Degns førsteudgave af Ibsens bog»vildanden«i kommission, således

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Arne Abel drev en trykkerivirksomhed, der havde behov for at udvide produktionskapaciteten. Abel ringede derfor den 14. marts 2005 til en leverandør af trykkerimaskiner,

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 136, endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 20. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 Anton Alm modtog i august 2006 en større arv, herunder en 1. udgave af Søren Kierkegaards»Enten-Eller«, som efter en sagkyndig vurdering var medtaget

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne.

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Annemette Lyngh Fælledvej 18 2200 København N Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus RETTEANVISNING Ordinær vintereksamen 2009-2010 31145 / 24028 Introduktion til Erhvervsret KORTSVARSOPGAVER 1. En aftalepart kan blive bundet ved passivitet i en række tilfælde. F.eks. hvis der ikke reklameres

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 189-2012 KK og MM mod Ejendomsmægler AA v/advokat LL afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 7. august 2012 har KK og MM indbragt ejendomsmægler AA for Disciplinærnævnet

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 Opgave 1 Arthur Als ejede en sommerhusgrund, som han ønskede at sælge. Grunden, der var på ca. 1.000 m 2, kunne kun bebygges på midten, idet der gik et vandløb igennem

Læs mere

HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017. Rettevejledning

HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017. Rettevejledning HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017 Rettevejledning Problemkatalog Fagets formål fremgår af fagbeskrivelsen og omfatter blandt andet, at de studerende vurderes på deres evne til: 1) at

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002 Opgave 1 Abel Ask drev en byggevirksomhed med 15 ansatte, deriblandt lærlingen Brian Busk. I foråret 2002 var Abels virksomhed i gang med opførelse af 34»klyngehuse«i

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008 Opgave nr. 1 Arne Ask, Ålborg, var indehaver af et specialværksted, der indkøbte og restaurerede gamle Volkswagen-cabriolet er samt alle Volkswagen-modeller af typen Karmann

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Rettekatalog, Formueret sommereksamen 2012

Rettekatalog, Formueret sommereksamen 2012 Rettekatalog, Formueret sommereksamen 2012 Det følgende er et rettekatalog til sommereksamen i Formueret, 2012. Bemærk, at rettekataloget ikke udgør nogen udtømmende eller endelig angivelse af mulige problemstillinger

Læs mere

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok?

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Arild Agn ejede»bakkegården«i Harlev, hvorfra han drev økologisk gartneri og landbrug. Agn havde fem ansatte, heriblandt Børge Bach, som havde titel af»gartner«,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Efter den 16. august 2010 at have tilbragt en varm sommerdag ved stranden ud for Bellevue fik den 16-årige Ulf Utzon lyst til at erhverve en vandscooter

Læs mere

Vejledende løsning og problemkatalog Ordinær prøve, grundlæggende formueret, E2014

Vejledende løsning og problemkatalog Ordinær prøve, grundlæggende formueret, E2014 Vejledende løsning og problemkatalog Ordinær prøve, grundlæggende formueret, E2014 Fagets formål fremgår af fagbeskrivelsen og omfatter blandt andet at de studerende vurderes på deres evne til: 1) at genkende

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. december 2016 blev der i sag 359 2016-3719 AA mod Ejendomsmægler Tina Halskov [adresse] [by] og Ejendomsmægler CC [adresse] [by] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [adresse] [by] afsagt sålydende Kendelse

Læs mere

Aarhus Kommunes endelige påstand er, at Danske Forsikring A/S skal anerkende, at kommunens regreskrav for sygedagpenge ikke er forældet.

Aarhus Kommunes endelige påstand er, at Danske Forsikring A/S skal anerkende, at kommunens regreskrav for sygedagpenge ikke er forældet. DOM Afsagt den 8. januar 2015 i sag nr. BS 10F-2144/2013: Aarhus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Værkmestergade 15 8000 Århus C mod Danske Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Sagens baggrund og

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30.

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. oktober 2014 Disposition Præsentation Generelt om arbejdsgivers og arbejdstagers ansvar Hvordan bedømmer man

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2017 Opgave nr. 1 Anton Ask var indehaver af»ask Office Supply«i Risskov ved Aarhus. Firmaet havde kun kunder i Aarhusregionen og kun en enkelt ansat, Bo Bak, som havde titel

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne At-cirkulæreskrivelse CIR-18-1 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003 Opgave 1 Alf Arup, Århus, var indehaver af forretningen»arups Antikviteter«, der drev en omfattende handel med»køb og salg af antikke møbler«, som det hed i butiksvinduet.

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter: DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2001 Opgave 1 Alf Astrup var indehaver af en antikvarboghandel i Århus og købte og solgte i den egenskab mange bøger mellem år og dag, herunder ret kostbare bøger om kunst.

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere