DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN Opgave nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var stort set umuligt at opdrive, da det for længst var gået ud af produktion. Dirk havde fra flere af golfklubbens medlemmer modtaget tilbud om køb af disse golfkøller. Da Dirk havde økonomiske vanskeligheder, besluttede han sig for at sælge»herkules«-golfkøllerne, der havde en værdi på kr. Med håndskrift skrev han torsdag den 10. januar 2008 en kladde til et brev til de to af golfklubbens medlemmer, som havde vist størst interesse for køllerne. Teksten lød:»kære Erik Eigil og Fie Frank. Jeg har nu omsider og endelig langt om længe og efter store betænkeligheder og søvnløse nætter besluttet mig for at sælge mine ubrugte golfkøller af mærket»herkules«. Prisen er kr. eller det højere beløb, som en af jer måtte byde. Jeg skal have svar inden 3 dage. Venlig hilsen Dan Dirk«. Dirk dikterede samme dag det håndskrevne brev til sin sekretær, Birgitte Bork, der stenograferede teksten. Dirk bad Bork skrive brevet i to eksemplarer og sende det ene til Eigil og det andet til Frank. Dirk, der skulle nå et møde og ikke kunne vente på, at Bork renskrev brevene, bad Bork om at underskrive og sende brevene, når hun havde skrevet dem. Dirk, der var indfødt tysker, sagde, at teksten måske var blevet en smule vidtløftig, så Bork måtte foretage de tilpasninger, som hun fandt fornødne. Kort forinden havde Dirk hørt i radioavisen, at Danmark var lammet af den værste snestorm i mands minde, og at al post med stor sandsynlighed ville blive forsinket i adskillige dage. Dirk tænkte, at han nok havde givet en noget kort svarfrist, men han slog det i tankerne hen med et»ske, hvad der vil«, hvorefter han forlod advokatkontoret. Bork havde også hørt radioavis, og da hun renskrev brevene til Eigil og Frank, formulerede hun dem således: 1

2 »Kære Erik Eigil og Fie Frank. Jeg har besluttet mig for at sælge mine golfkøller af mærket»herkules«. Prisen er kr. eller det højere beløb, som en af jer måtte byde. Jeg skal have svar inden 4 dage. Venlig hilsen Birgitte Bork på vegne af Dan Dirk«. Brevene var dateret torsdag den 10. januar og blev straks samme dag sendt til Eigil og Frank. Årsagen til, at Bork havde forlænget svarfristen fra 3 dage til 4 dage, var, at Bork ville hjælpe Dirk med at få en handel i stand. Bork fandt således, at en svarfrist på 4 dage var mere hensigtsmæssig, idet en frist på 3 dage ville udløbe søndag den 13. januar, og idet vejrforholdene ville forsinke postgangen. Mandag den 14. januar læste Dirk en kopi af det brev, som Bork havde skrevet. Samme dag modtog han et brev dateret søndag den 13. januar fra Eigil, der bød kr. for køllerne. Dirk havde imidlertid ombestemt sig og ønskede ikke længere at sælge. Han telefonerede derfor straks til Eigil og meddelte, at der ikke var indgået nogen handel, idet der var svaret for sent. Eigil krævede golfkøllerne udleveret mod betaling af kr. Han krævede endvidere størst mulig erstatning af såvel Dirk som Bork. Der anmodes om en stillingtagen til de rejste krav. 2

3 Løsningseksempel til opgave nr. 1 Auktionslignende fremgangsmåde Dirk har ved sit brev af 10. januar sat golfkøllerne til salg ved en auktionslignende fremgangsmåde. Udgangspunktet er, at udbud på auktion alene er en opfordring til at gøre tilbud, jf. Lærebogen s. 58. I det foreliggende tilfælde har Dirk imidlertid forpligtet sig til et»absolut bortsalg«til Eigil eller Frank, alt efter hvem af de to der afgiver det højeste konditionsmæssige bud. Af formuleringen af Dirks brev af 10. januar fremgår det således klart, at der foreligger et tilbud, som binder Dirk til at sælge til en rettidig højestbydende (for kr. eller derover). Eigils krav Eigil gør i første række gældende, at han har krav på, at Dirk udleverer golfkøllerne til ham mod betaling af kr. En betingelse for, at Eigil kan få medhold heri, er, at han har accepteret rettidigt. Når en tilbudsgiver har fastsat en tre dages acceptfrist i et brev, jf. AFTL 2, stk. 2, beregnes fristen ved at se bort fra dateringsdagen (torsdag den 10. januar) og tælle tre dage frem, hvilket indebærer, at accepten skal være kommet frem til Dirk senest søndag den 13. januar, jf. Lærebogen s. 61. Spørgsmålet i den foreliggende situation er, om Eigils accept, der kommer frem mandag den 14. januar, alligevel er rettidig, fordi acceptfristen forlænges som følge af (1) Dirks viden om den forsinkede postgang, eller (2) svarfristens udløb på en søndag eller (3) Borks angivelse af en frist på 4 dage. (1) Den klare regel er, at Dirk frit kan fastsætte acceptfristen, jf. herved Lærebogen s. 59. Dirks viden om, at posten måske vil blive forsinket på grund af snestorm, er uden betydning for beregning af en acceptfrist fastsat i medfør af AFTL 2, der netop har som sit grundlæggende formål at sikre, at tilbudsgiveren præcist véd, hvornår han igen står frit. (2) At acceptfristen udløber på en søndag hvor posten under ingen omstændigheder bringes ud forlænger af samme grund heller ikke den af Dirk fastsatte acceptfrist. (Snestormen og acceptfristens udløb på en søndag kunne muligt forlænge en eventuel legal acceptfrist hvor tilbudsgiveren ikke havde krævet svar inden nogen nærmere fastsat tidsfrist, jf. AFTL 3, jf. Lærebogen s. 64 og 65 f. men om nogen forlængelse bliver der som nævnt ikke tale, når tilbudsgiveren har fastsat acceptfristen, jf. AFTL 2). (3) Dirk er kun bundet af den længere acceptfrist, Bork har givet i brevene til Eigil og Frank, hvis Bork har fuldmagt til at forlænge acceptfristen. Udgangspunktet er, at Bork som sekretær alene er bud og ikke fuldmægtig for Dirk, idet Bork blot skal viderebringe Dirks tilbud til Eigil og Frank. Spørgsmålet er, om dette udgangspunkt kan fastholdes, når henses til, at Dirk tillader Bork at foretage»tilpasninger«i tilbuddet. Det fremgår af sammenhængen, at Bork ikke er tillagt nogen bemyndigelse til at ændre tilbuddet indholdsmæssigt, f.eks. med hensyn til acceptfrist. Således må Bork kun foretage tilpasninger, hvis hun finder teksten»vidtløftig«(og sådanne sproglige tilpasninger foretager Bork da også, jf. ordlyden af brevene af 10. januar sammenholdt med Dirks kladde). Da det herefter må fastholdes, at Bork alene er bud, er hendes angivelse af den længere 3

4 acceptfrist omfattet af AFTL 32, stk. 2, 1. pkt. Denne bestemmelse der medfører, at Dirk ikke er bundet af Borks forvanskning finder som udgangspunkt kun anvendelse ved meddelelser, der gives mundtligt til et bud med henblik på at blive fremsat mundtligt over for adressaten, men ifølge Lærebogen s. 183 finder reglen analog anvendelse på mundtlige meddelelser, der videregives skriftligt af et bud. Ved telefonopringningen til Eigil mandag den 14. januar opfylder Dirk den reklamationspligt, der påhviler ham ifølge AFTL 32, stk. 2, 2. pkt. (og muligvis tillige i medfør af AFTL 4, stk. 2). Konklusionen er, at Eigil ikke har krav på golfkøllerne, da han har accepteret for sent. Da der ikke er indgået en gyldig aftale mellem Eigil og Dirk, kan Eigil ikke opgøre sit eventuelle erstatningskrav efter reglerne om den positive opfyldelsesinteresse. Eigils mistede fortjeneste er i øvrigt 0 kr., da han hvis aftalen var indgået havde betalt kr. mere for golfkøllerne, end de var værd. Eigil kan kræve erstatning af den negative kontraktsinteresse, hvis han kan godtgøre, at Dirk og/eller Bork har handlet culpøst i forløbet ("culpa in contrahendo"), men da der ikke i opgaveteksten er oplysninger om, at han har afholdt omkostninger for at få aftalen i stand, er der ikke grundlag for at fremsætte et sådant krav.»lærebogen«er: Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 5. udgave (2006). 4

5 Opgave nr. 2 Aksel Andersen, der ejede en stor skov, ernærede sig ved salg af hele træstammer som råtræ. Aksel havde fået en stor bestilling på hele træstammer til levering i begyndelsen af uge 8 i Aksel indså, at hans to faste skovarbejdere, Bent Bentsen og Carl Carlsen, ikke kunne klare det store skovrydningsarbejde, som var nødvendigt, for at træstammerne kunne leveres rettidigt. Aksels svoger, Søren Sørensen, der var ansat som pedel på Nørager Privatskole, havde tidligere arbejdet som skovarbejder hos Aksel. Da Aksel vidste, at Søren netop havde vinterferie i uge 7, besluttede han at spørge, om Søren mod betaling ville påtage sig noget skovrydningsarbejde fredag i uge 7. Søren påtog sig opgaven og mødte som aftalt fredag den 15. februar Aksel repeterede arbejdsrutiner og sikkerhedsforanstaltninger for Søren. Søren blev herefter udstyret med en motorsav og begyndte træfældningen. Sidst på eftermiddagen fejlvurderede Søren på grund af træthed og et øjebliks distraktion faldvinklen på et stort egetræ, som derfor i faldet kom til at rage et par meter ud på den landevej, som løb langs skovbrynet. En politibil, som i det øjeblik, Søren væltede træet, passerede på landevejen, blev derfor ramt af træet. Skaden på politibilen beløb sig til kr. Betjentene i bilen led ingen skade. Staten var selvforsikrer for såvel ansvars- som kaskoskader på politibilen. Også Sørens egen bil, som han lovligt havde parkeret ved landevejen, blev ramt af træet. Skaden på Sørens bil, der var ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Fuldsikring, beløb sig til kr. Efter uheldet ville Søren finde Aksel for at underrette ham om det passerede. Søren, der fulgte skovstien, trådte pludselig på en rive, som lå på stien gemt af blade og med tænderne opad. Søren, der ikke var iført de for skovarbejdere anbefalede sikkerhedssko, men et par almindelige gummistøvler, trådte rivens tænder gennem støvlens bund og op i foden. Både Bent og Carl, men ikke Søren, havde samme dag benyttet riven. Det kunne ikke opklares, om det var Bent eller Carl, der havde smidt riven på skovstien. På grund af skaden i foden var Søren sygemeldt og undergivet lægebehandling i 2 uger. Søren pådrog sig ikke noget varigt mén. Under sin sygemelding modtog Søren sin 5

6 sædvanlige løn, svarende til kr. for 2 uger, fra Nørager Privatskole. Skolen måtte i Sørens sygefravær antage vikarhjælp. Udgiften til vikaren udgjorde kr. Skolen, der måtte undvære Sørens arbejdskraft i 2 uger, krævede i den anledning størst mulig erstatning. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? Der skal ikke tages stilling til den beløbsmæssige størrelse af eventuelle personskadeerstatninger. 6

7 Løsningseksempel til opgave nr Skaden på politibilen ( kr.) Søren handler simpelt uagtsomt ved at fejlvurdere faldvinklen på det træ, som han vælter i nærheden af en landevej med forbipasserende trafik. Det forhold, at Sørens fejlvurdering bl.a. skyldes træthed, er uden betydning for uagtsomhedsbedømmelsen (Lærebogen s. 94/5. udgave. s. 85). Aksel hæfter i medfør af DL for de skader, som Søren forvolder ved culpøs adfærd i forbindelse med udførelsen af sit arbejde. Det er i den forbindelse irrelevant, at ansættelsesforholdet er af kortere varighed (Lærebogen s. 118 f./5. udgave s. 106 f.). Selv om staten er selvforsikrer, fastholdes Aksels ansvar, jf. EAL 19, stk. 2, nr. 2, jf. 20 (Lærebogen s. 402 og 407 ff../5. udgave s. 349 f. og 355 ff.). Da Søren som nævnt har handlet simpelt uagtsomt, og da staten er selvforsikrer, bortfalder Sørens ansvar, jf. EAL 19, stk. 3, jf. 20 (Lærebogen s. 130, 402 og 412 f./5. udgave s. 117, 349 f. og 360 f.). 2. Skaden på Sørens bil ( kr.) Arbejdsgiveransvaret i DL omfatter det erstatningsansvar, som arbejdstageren (dvs. Søren) pådrager sig for uforsvarlige skadegørende handlinger, der er foretaget i forbindelse med arbejdets udførelse (Lærebog s. 117/5. udgave s. 105). Søren har ved culpøs adfærd forvoldt skade på sin egen bil. Eftersom Søren ikke er erstatningsansvarlig over for sig selv, bærer Aksel selvsagt ikke noget erstatningsansvar for denne skade i medfør af DL (Lærebogen s. 44/5. udgave s. 42). Aksel har heller ikke handlet uagtsomt, jf. nedenfor pkt. 3. Søren må derfor selv bære tabet. 3. Personskaden på Søren Søren kan rejse krav om godtgørelse for svie og smerte, jf. EAL 3 (Lærebogen s. 307/5. udgave s. 263). (Det fremgår af opgaveteksten, at Søren ikke har noget indtægtstab, og at han ikke pådrog sig varigt mén). Selv om der foreligger en arbejdsulykke, dækker ASL ikke godtgørelse for svie og smerte, jf. opremsningen af ydelserne i ASL 11 (Lærebogen s. 164 og 343/5. udgave s. 148 og 296 f.). Der er ikke basis for at pålægge Aksel et culpaansvar for skaden på Søren (Lærebogen s. 76 f./5. udgave s. 70 f.). Selve anbringelsen af en rive med tænderne opad på en skovsti er et culpøst forhold. Det er imidlertid ikke muligt at udpege en konkret skadevolder. Det kan dog lægges til grund, at det culpøse forhold er udvist af enten Bent eller Carl, som begge er ansat hos Aksel. Som ovenfor nævnt bærer Aksel et principalansvar for de skader, som de ansatte forvolder som led i tjenesten, jf. DL Det er ikke en betingelse for pålæggelse af principalansvaret ifølge DL , at skadelidte kan udpege, hvem af de ansatte der har handlet culpøst Aksel hæfter også for sådanne anonyme fejl (Lærebogen s. 123/5. udgave s. 110). Det er heller ikke nogen hindring for pålæggelse af ansvaret i medfør af DL , at den 7

8 skadelidte, dvs. Søren, er ansat i samme virksomhed, som den arbejdstager, der har forvoldt skaden (Lærebogen s. 123/5. udgave s. 110). Aksel hæfter derfor for betaling af godtgørelsen for svie og smerte. Som nævnt er personskaden forårsaget af enten Bent eller Carl, men kun af én af dem. Når det ikke kan opklares, hvem af dem der har forårsaget skaden, er udgangspunktet, at begge frifindes. Da der ikke i opgaveteksten er belæg for at fravige dette udgangspunkt, må såvel Bent som Carl frifindes, hvorfor bestemmelsen om arbejdstageres erstatningsansvar i EAL 23, ikke finder anvendelse (Lærebogen s. 278/5. udgave s. 239 f.). Spørgsmålet er dernæst, om Søren har udvist egen skyld. Det kan ikke bebrejdes Søren, at han ikke så riven, eftersom den lå gemt i blade. Det forhold, at Søren ikke var iført de for skovarbejdere anbefalede sikkerhedssko, taler umiddelbart for, at han har handlet culpøst og dermed udvist egen skyld (Lærebogen s. 371 med note 5/5. udgave s. 321 med note 5). Skaden er imidlertid ikke sket under selve arbejdets udførelse, men under en spadseretur på en skovsti, hvorfor det ikke kan antages, at Søren har udvist relevant egen skyld (smh. Lærebogen s. 70/5. udgave s. 65 om Schutzzweck). 4. Erstatningskravet fra Nørager Privatskole Nørager Privatskole har som arbejdsgiver udbetalt løn til Søren under dennes sygefravær, hvorfor Søren ikke kan kræve erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. EAL 2, stk. 2. Nørager Privatskole kan imidlertid gøre regres mod den erstatningsansvarlige, dvs. Aksel (jf. nærmere ovenfor pkt. 3), i det omfang skolen har lidt et tab, jf. EAL 17, stk. 2. Regreskravet er imidlertid begrænset til det tab, som Nørager Privatskole har lidt. Eftersom vikaren var billigere end Søren, kan Nørager Privatskole kun gøre regres for vikarlønnen på kr. (Lærebogen s. 333 med note 66/5. udgave s. 285 f. med note 66). Regreskravet er et afledet krav, hvilket principielt indebærer, at kravet nedsættes på grund af egen skyld hos skadelidte. Jf. ovenfor pkt. 3 kan det imidlertid ikke antages, at Søren har udvist relevant egen skyld. Pensum:»Lærebogen«er: Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 6. udgave (2007).»5. udgave«er: Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 5. udgave (2003). 8

9 Opgave nr. 3 Fredag den 23. februar 2007 indgik Søren Svendsen, der var fiskeimportør i Hirtshals, og fiskeeksportør Kaj Kold, Århus, en aftale om, at Svendsen skulle levere 2000 kasser»friskfangede sild, vægtklasse A«franco på Kolds forretningsadresse i Århus tirsdag den 1. maj. Der skulle være 20 kg sild i hver kasse, og prisen aftaltes til 500 kr. pr. kasse. Betaling af købesummen, i alt 1 mio. kr., skulle ske senest den 1. juni. Mandag den 30. april om eftermiddagen bad Svendsen sin ansatte chauffør, Carl Clausen, om at køre en af Svendsens kølelastbiler frem, så Svendsen ved hjælp af en gaffeltruck kunne læsse 2000 kasser sild på lastbilen. Meningen var, at Clausen skulle levere sildene til Kold i Århus den følgende dag, tirsdag den 1. maj. Da Svendsen begyndte at læsse sildekasserne ind på lastbilen, opdagede han, at han kun havde 1980 kasser sild af den aftalte type på lager. Svendsen kunne imidlertid ikke nå at skaffe mere, fordi hans underleverandør ikke havde været i stand til at skaffe mere end de 1980 kasser pga. nogle nyligt indførte strenge fiskekvoter. Tirsdag den 1. maj om morgenen kørte Clausen af sted i lastbilen mod Århus for at aflevere sildene til Kold. Clausen medbragte den faktura, som Svendsen havde skrevet til Kold. Fakturaen lød på 2000 kasser sild, fordi Svendsen havde skrevet fakturaen allerede mandag den 30. april om formiddagen, hvor han troede, at han havde 2000 kasser sild på sit lager. Da Clausen ankom til Kolds fabrik i Århus ved middagstid, hjalp Clausen med at flytte sildene fra lastbilen og ind i Kolds kølerum på fabrikken. Lige før Clausen kørte tilbage til Hirtshals, overgav han fakturaen til Kold. Midt på eftermiddagen den 1. maj foretog Kold en nærmere undersøgelse af leverancen. Ved optælling af sildekasserne konstaterede han, at der manglede 20 kasser. Kold gik straks ind på sit kontor og ringede til Svendsen. Kold gav under telefonsamtalen udtryk for, at han ville hæve købet af de leverede 1980 kasser sild. Kold havde nemlig allerede videresolgt partiet på 2000 kasser til fiskefabrikken»fiska«, som skulle starte en ny produktionsrække, og som derfor over for 9

10 Kold havde betinget sig levering af mindst 2000 kasser sild ad gangen. Kold kunne ikke nå at skaffe 2000 kasser til rettidig levering hos»fiska«, og Kold forudså derfor med rette at»fiska«var berettiget til at hæve købeaftalen med Kold. Svendsen afviste blankt, at Kold kunne hæve for så vidt angik de leverede 1980 kasser. Kold gjorde herefter gældende, at han såfremt han ikke kunne få medhold i, at han var berettiget til at hæve købet for så vidt angik de 1980 kasser i hvert fald ikke skulle betale for de 20 kasser, han ikke havde modtaget. Svendsen forlangte heroverfor, at Kold betalte for 2000 kasser sild i overensstemmelse med fakturaen. Endelig krævede Kold den størst mulige erstatning af Svendsen i anledning af det passerede. Svendsen nægtede at være erstatningsansvarlig over for Kold. Det kan ved erstatningsberegningen lægges til grund, at den almindelige markedspris for sild i vægtklasse A i slutningen af april var steget til 600 kr. pr. kasse pga. indførelsen af endnu strengere fiskekvoter. Det kan endvidere lægges til grund, at»fiska«berettiget hævede købeaftalen med Kold, og at Kold som følge af»fiskas«ophævelse havde mistet en fortjeneste på 2500 kr. Hvorledes er retsstillingen mellem Kold og Svendsen? 10

11 Løsningseksempel til opgave nr. 3 Der foreligger et handelskøb, jf. KBL 4, da både S og K er»handlende«og handler»i eller for deres bedrift«(s er fiskeimportør, og K er fiskeeksportør). Der er endvidere tale om et genuskøb, da varen er bestemt efter art (»friskfangede sild, vægtklasse A«) (Lærebogen s. 33 f. og 37 f.). 1. Kan K hæve købet af de leverede 1980 kasser? Besvarelsen af dette spørgsmål kræver først og fremmest stillingtagen til, om de manglende 20 kasser skal behandles som forsinkelse fra S s side eller som en kvantitetsmangel. Der er tale om forsinkelse, jf. KBL 50: S ved godt, at han leverer for lidt, og det gør ingen forskel, at fakturaen lyder på 2000 kasser (Lærebogen s. 77 f.). Det er en betingelse for, at K kan hæve købet, at der foreligger en væsentlig forsinkelse, jf. KBL 21, stk. 2 og 3. I handelskøb anses enhver forsinkelse for væsentlig, jf. 21, stk. 3. Dette gælder dog ikke, hvis forsinkelsen kun angår»en ringe del af det solgte«, jf. 21, stk. 3 in fine. 20 kasser ud af en leverance på 2000 kasser udgør utvivlsomt»en ringe del«. Spørgsmålet, om forsinkelsen er væsentlig, skal dermed afgøres efter den almindelige regel i KBL 21, stk. 2. Det er faktisk væsentligt for K, at han får leveret præcis 2000 kasser sild pga. videresalgsaftalen med»fiska«, men denne aftale har S intet kendskab til. S må derfor forudsætte, at forsinkelsen med en del er uvæsentlig for K. Forsinkelsen kan dermed ikke anses for væsentlig/hævebegrundende (Lærebogen s. 83 ff.). 2. Skal K betale for de manglende 20 kasser? Der foreligger forsinkelse med en del, jf. ovenfor under pkt. 1, og den manglende del er naturligvis isoleret set væsentlig, og dermed kan der hæves for så vidt angår de 20 kasser, jf. KBL 21, stk. 2 og 3 (Lærebogen s. 86). K fremsætter sit krav straks, og han har derfor ikke mistet retten til at hæve pga. for sen reklamation. (K skal i henhold til KBL 26 reklamere»inden rimelig tid«, hvis han vil fastholde/kræve efterlevering af den manglende del. KBL 26 regulerer ikke køberens adgang til at hæve for så vidt angår den del, der ikke er leveret) (Lærebogen s. 106 ff.). K skal herefter ikke betale for de 20 kasser, han ikke har modtaget. 3. Kan K kræve erstatning af S? S er genussælger, og ansvarsgrundlaget for ham er reguleret i KBL 24. Der er intet, der tyder på, at der foreligger umulighed eller force majeure: Det er blot S s underleverandør, der ikke har været i stand til at skaffe mere end 1980 kasser, og indførelse af»strenge fiskekvoter«har ikke karakter af force majeure. K har krav på erstatning efter reglerne om den positive opfyldelsesinteresse. K kan vælge at kræve prisdifferenceerstatning, jf. KBL 25, svarende til forskellen mellem den aftalte købesum (500 kr. pr. kasse) og markedsprisen (600 kr. pr. kasse). Prisdifferenceerstatningskravet skal udregnes med udgangspunkt i de 20 kasser, som K ikke har fået leveret, dvs. at prisdifferencen udgør i alt 2000 kr. 11

12 K kan i stedet vælge at opgøre sit krav efter reglerne om avancetabserstatning. Det fremgår af opgaveteksten, at K har mistet en fortjeneste på 2500 kr. i anledning af, at»fiska«hæver købet. K kan ikke både kræve prisdifferenceerstatning for de 20 manglende kasser sild (dvs. kræve sig stillet, som om han skal foretage dækningskøb for de manglende 20 kasser) og kræve avancetabserstatning (dvs. kræve sig stillet, som om han har modtaget og videresolgt alle 2000 kasser til»fiska«). K vil derfor blive mest gunstigt stillet ved at kræve sit avancetab på 2500 kr. erstattet af S. Det bemærkes, at K s reklamation er rettidig, idet K har fremsat erstatningskravet allerede samme dag, som han har modtaget leverancen (og da KBL 26 i øvrigt kun regulerer K s adgang til at fastholde/kræve naturalopfyldelse, jf. ovenfor under pkt. 2) (Lærebogen s. 106 ff.).»lærebogen«er: Lars Hedegaard Kristensen m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, 3. udgave (2004). 12

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Bachelor projekt, 6. semester Titelblad Projektets titel:! Direkte krav ved fast ejendom Fag:!!! Formueret - Obligationsret

Læs mere

Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Dansk praksis om CISG I sagen BS 9700016-4 Sælger Randers, Danmark mod Køber Bourgogne, Frankrig er der den 4. november 1998 afsagt følgende DOM I november/december 1996 leverede sagsøgeren 1.245 stk.

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I c56%(5(71,1*)25 )5$(567$71,1*61 91(7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( /29*581'/$*(7 1 91(766$00(16 71,1* 7$/0 66,*(23/

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx.

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. LOVSAMLING FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. juli 2007, således at lovsamlingen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere