Nye Mål Verdens mest konkurrencedygtige økonomi i Tryghed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye Mål Verdens mest konkurrencedygtige økonomi i 2015. Tryghed"

Transkript

1 Nye mål Nye Mål Verdens mest konkurrencedygtige økonomi i Tryghed gennem forandring. Reform af offentlig sektor. Fremtidens velfærd. Danmark i Europa. Regeringsgrundlag Februar 2005 Sammenfatning af initiativer VK Regeringen II Strategi for Danmark i den globale økonomi. Bredt sammensat Globaliseringsråd. 10 mia. kr. til uddannelse, forskning og innovation: o Danmark som førende vidensamfund o Danmark som førende iværksættersamfund o Uddannelser i verdensklasse o Verdens mest konkurrencedygtige samfund Kommunalreform Reformer af politiet, retskredsene, valgkredsene og provstierne Opfølgning på Velfærdskommissionen og ny økonomisk flerårsplan til 2015 Kommission om moderne arbejdsliv og livsstil En ny og aktiv dansk Europapolitik Folkeafstemning om den nye EU-traktat

2 Danmark som førende vidensamfund Danmark som førende iværksættersamfund Forskning og udvikling skal udgøre mere end 3 pct. af BNP i Bedre omsætning af idéer til nye produkter og arbejdspladser. Danmark skal i 2015 være blandt de lande, hvor der nystartes flest vækstvirksomheder. Mere risikovillig kapital. Lettere at starte virksomhed. Mere højteknologisk forskning og innovation: Højteknologifonden Større kvalitet og faglig koncentration på universiteterne Superprofessorer til at lede forskningsmiljøer Mere konkurrence om forskningsmidlerne Fordobling af forskeruddannelserne især inden for natur, teknik og sundhed Øget antal erhvervs-ph.d. ere Sikre fortsættelse af Grundforskningsfonden Mere forskning og innovation i EU-regi Skattelettelser for vækstiværksættere Nye samarbejder om teknologioverførsel fra universiteter til virksomheder Stærkere incitamenter for forskere til at omsætte deres resultater til produktion Markedsplads for unoterede aktier Bedre mulighed for at investere rate- og kapitalpensioner i unoterede aktier Lettere for pensionsbranchen at investere i unoterede aktier Ny venturefond på 3-4 mia. kr.

3 Danmark som førende iværksættersamfund II Danmark skal i 2015 være blandt de lande, hvor der nystartes flest vækst virksomheder. Flere nye vækstvirksomheder. Mere risikovillig kapital. Lettere at starte virksomhed. Uddannelser i verdensklasse Flere unge i uddannelse. Høje faglige krav. Høj kvalitet. Voksen og efteruddannelse. Internationalisering. Flere aktive Business Angels Videnspredning i hele landet Fokusere iværksætter- og innovationsindsatsen Udbrede iværksætterakademier Flere væksthuse Gøre iværksætteri til tema i uddannelserne Lette de administrative byrder ved virksomhedsstart Etablere én indgang til offentlige, digitale erhvervsservices Lette byrderne ved ansættelse af virksomhedens første medarbejder Forenkle og reducere byrder ift. bl.a. revisionspligt, momsafregning, statistikindberetning mv. Alle unge skal have en ungdomsuddannelse og mindst 50 pct. en videregående uddannelse Flere tekniske- og naturvidenskabskandidater Reform af voksen og efteruddannelse Pengene følger danske studerende til udlandet Kvalitet i erhvervsuddannelserne Modernisering af prøver, eksamen og karakterer Afskaffe gruppeeksamen Forslag fra Karakterkommission Lavere alder ved afslutning af en uddannelse

4 Fornyelse af folkeskolen Højere fagligt niveau. Bedre undervisere. Mere dokumentation. Fremme evalueringskultur. Bedre læreruddannelse Efteruddannelse af lærere Ny uddannelse for skoleledere National handlingsplan for læsning Flere timer i dansk for klasse Flere timer i historie for klasse Styrkelse af naturfag Styrkelse af matematik En god start for alle børn. Sprogscreening før skolestart. Obligatorisk børnehaveklasse og bedre indskoling. 10 års skolepligt Obligatorisk afgangsprøve i 9. klasse Reform af 10. klasse Reform af pædagoguddannelsen Nationale, obligatoriske test i læsning, matematik, naturfag og engelsk Dokumentation af folkeskolens resultater. National præstationsprofil Nyt uafhængigt råd for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen Ny styrelse for kvalitetsudvikling og evaluering Styrke kommunernes tilsyn med folkeskolen. Årlig rapport om det faglige niveau i kommunen.

5 Ungdomsuddannelse til alle Verdens mest konkurrencedygtige samfund Flere praktikpladser på virksomhederne. Uddannelsesgaranti. Tilbud til praktisk orienterede unge. Øget forældreansvar. Verdens mest konkurrencedygtige samfund i Adgang til de rette kompetencer. Innovative samarbejder. Mere konkurrence og færre barrierer. Vækst i hele Danmark. Mål: Mindst 85 pct. gennemfører en ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95 pct. i 2015 Flere rigtige praktikpladser. Præmie til virksomheder der opretter ekstra pladser Mesterlæren genindføres Uddannelsesgaranti og job i stedet for kontanthjælp Mindre frafald Øget fokus på kommunernes ansvar Fokus på forældrenes ansvar. Kun børnecheck for årige i uddannelse Færre barrierer for udlændinge Styrke rammerne for innovative netværk Flere højtkvalificerede eksperter til virksomhedernes udviklingsafdelinger Privat medfinansiering af flere ph.d. ere, efteruddannelse og eliteprogrammer Udvide jobkortordningen Markedsføre Danmark som attraktivt investeringsland Fjerne konkurrencebegrænsende regulering i bl.a. telesektoren Styrke konkurrencen i brancher med konkurrenceproblemer Overvåge Danmarks konkurrenceevne

6 Verdens mest konkurrencedygtige samfund II Verdens mest konkurrencedygtige samfund i Adgang til de rette kompetence. Innovative samarbejder. Mere konkurrence og færre barrierer. Vækst i hele Danmark. Orden i økonomien Holdbar finanspolitik. Klare langsigtede økonomiske mål. Tæt koordination med kommunerne. Rapport fra Tænketank om fremtidens vækst Vækst i hele Danmark; regionale vækstfora; erhvervsudviklingsstrategier bl.a. i Nordjylland Forenkle og målrette den regionalpolitiske indsats Høj beskæftigelse Overskud og lavere gæld i overensstemmelse med 2010-planen Årlig vækst i offentligt forbrug på 0,5 pct. Plads til målrettede forbedringer, fx forskning og uddannelse, børnefamilierne, sygehuse og de ældre Bedre styring af kommunerne 2015-plan efter Velfærdskommissionen

7 Skattestop og lavere skat på arbejde Fortsat, uændret skattestop. Lavere skat på arbejde. Mere retssikkerhed. Forenkling. Fortsat, uændret skattestop: Ingen skat eller afgift sættes op Ingen procentsats for en skat eller afgift sættes op Intet kronebeløb for en skat eller afgift sættes op Ved tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift vil merprovenuet ubeskåret gå til skattenedsættelser andetsteds Loft over ejendomsværdiskatten i kronebeløb Skattestoppet omfatter også amter og kommuner Forudsat at det økonomiske råderum er tilvejebragt, vil regeringen sænke skatten på arbejdsindkomst yderligere. Regeringen vil udarbejde en flerårig plan herfor Lukke skattehuller Yderligere retssikkerhed på skatteområdet Forenkling af aktieavancebeskatningen Udvalg til undersøgelse af mulighederne for over en længere årrække at foretage en provenuneutral og miljøfremmende omlægning af den samlede bilbeskatning

8 Flere i arbejde Regeringens mål: flere i arbejde i Mere frit valg. Ligestilling. Arbejdsmiljø. National handlingsplan for flere indvandrere i arbejde. Mål: Op til flere i 2010 Opkvalificering, indslusningsløn, ansættelse i den offentlige sektor, etniske iværksættere, flere unge indvandrere i erhvervsuddannelser Lavere alder ved afslutning af uddannelse. Langsigtet mål: Gennemsnitlige alder for færdiggørelse af uddannelse bringes ned med 1 år Reform efter 9. klasse, ændringer i SU-systemet, kortere specialeskrivningsperioder Lavere sygefravær. Langsigtet mål: Reduktion af det gennemsnitlige sygefravær med 1 dag Bedre opfølgning, økonomisk gulerod for kommunerne. Flere ældre på arbejdsmarkedet. Mål: Op til flere i 2010 Bred kampagne, eftersyn af særregler Serviceeftersyn af beskæftigelsespolitikken. Mål: Mere velfungerende arbejdsmarked. Afskaffelse af særregler, skærpet rådighed, resultataflønning for jobformidlere Frit valg af a-kasse Ligelønsstatistik Etablering af e-indkomstsystem Fokusering af indsats for bedre arbejdsmiljø Reform af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring Én indgang til arbejdsskade

9 Bedre sundhed Bedre omsorg for de ældre Behandling i verdensklasse. Korte ventetider. Sund kost og motion. Ældreomsorg med respekt og fleksibilitet. Øget valg frihed og plejehjemsgaranti. 2 mia. kr. til bedre kvalitet, mere aktivitet og kortere ventetider Frit valg til behandling på privat eller udenlandsk sygehus efter 1 måned Oplysninger om kvalitet og service Ny kræfthandlingsplan Indsats for ældre medicinske patienter Kortere uddannelsestid for læger Nyt slagkraftigt Motions- og Ernæringsråd Væk med stive bureaukratiske regler Ældre skal have den pleje, de har behov for 500 mio. kr. årligt til ældreomsorg. Udvalg skal forberede aftale med kommunerne Garanti for plejehjemsplads efter 2 måneder Frit valg mellem kommunale plejehjem, selvejende institutioner og private plejehjem Personlige budgetter forsøg og evaluering

10 Bedre vilkår for børnefamilier God start til alle børn Gode opvækstvilkår. Mindre trængt økonomi. Bedre kvalitet. Balance mellem arbejdsliv og familieliv. Ligestilling mellem kvinder og mænd. Bekæmpelse af negativ social arv. Tværgående indsats. Forældres ansvar skal styrkes. Takstloftet for børnepasning sænkes fra 33 til 25 pct. for børn under 3 år (1. januar 2006) Takstloftet for børnepasning sænkes fra 33 til 25 pct. for børn mellem 3 og 6 år (1. januar 2007) Børnecheck forhøjes med kr. årligt pr. barn under 3 år ( 1. januar 2008) Stop for højere forældrebetalingsandel indtil de nye takstlofter træder i kraft 2 mia. kr. over 4 år til bedre kvalitet i børnepasningen Barselsfond, som øger ligestilling Nye regler om ægtefællepension ved skilsmisse Udvalg om samværsreform Én indgang for sager om skilsmisse og forældremyndighed Nyt samlet program for bekæmpelse af den negative sociale arv sammentænkning af initiativer Stop for børnechecken, hvis forældre gennem længere tid ikke sørger for, at børnene kommer i skole eller undgår at begå kriminalitet Forældreprogrammer for forældre, som har behov for støtte til børneopdragelsen

11 Fælles ansvar for de svageste Fortsat fast og fair udlændingepolitik Bedre integration Bedre vilkår for de socialt udsatte. Målrettede jobtilbud. Bedre muligheder for handicappede. Mere frit valg. Fastholde en fast men fair udlændinge politik. Forbedre integrationen af udlændinge i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i samfundet i øvrigt. Høj prioritet til de svageste ved fordeling af de årlige satspuljemidler på ca. ½ mia. kr. Målrettede jobtilbud til hjemløse og misbrugere Fortsat indsats for bedre vilkår for handicappede Frit valg til svage grupper Ny psykiatriaftale fra 2007 Mere danskundervisning Nedbrydelse af barrierer til erhvervsuddannelserne Nedbrydelse af kønsbestemte barrierer til uddannelse, arbejde og foreningsliv blandt indvandrere Handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder i indvandremiljøer Udvidelse af lektiehjælpsordninger for børn og unge fra ressourcesvage indvandrefamilier Indsats mod genopdragelsesrejser Betinget udvisning til kriminelle udlændinge Indsats mod ghettokriminalitet; samarbejde mellem skoler, myndigheder, forældre og frivillige om tværgående indsats i ghettoområder

12 Konsekvent kamp mod kriminalitet Mere retssikkerhed Fortsat konsekvent retspolitik. Målrettet indsats mod ungdomskriminalitet. Et effektivt og fremtidsorienteret fængselsvæsen. Bedre beskyttelse af ofre for kriminalitet. Smidighed og effektivitet ved domstolene. Opfølgning på strafskærpelser Klare konsekvenser for kriminelle unge Hurtigere dom og afsoning i sager om unge kriminelle Øget anvendelse af elektroniske fodlænker for unge kriminelle Udvidelse af dansk strafmyndighed i sager om seksuelt misbrug af børn til også at gælde alle overgreb begået i udlandet Målrettet rockerindsats udvides til andre kriminelle grupperinger Skærpede afsoningsforhold for alle negative stærke fanger Rehabiliteringsprogrammer Nyt lukket fængsel på Lolland-Falster Bedre retssikkerhed for volds- og voldtægtsofre Højere straffe for politisk betingede overgreb Regler om varigheden af sigtelser og varetægtsfængsling Retsmægling som alternativ til sædvanlig retssag. Lettere og billige adgang til domstolene i sager om mindre krav

13 Mere natur og bedre miljø En fremsynet forbrugerpolitik Respekt for miljøet. Aktiv og ambitiøs miljøpolitik. Miljømæssig bæredygtig udvikling. Bedre forbrugerinformation og beskyttelse. Større gennemsigtighed på det finansielle område. Enklere og billigere bolighandel 1 mia. kr. til naturgenopretning, sikring af habitater og renere vand Langsigtet indsats for bedre vandmiljø. Indførelse af bindende EU-mål for vandmiljøet Skærpede miljøkrav til husdyrbrug, 75 DE Handlingsplan mod farlige kemikalier Mere enkel procedure for miljøgodkendelser Bedre overvågning af danske farvande og øget brug af lods i skibstrafik Klarere regler for jordforurening Effektivisering af affaldssektoren Modernisering af vandsektoren Mere grøn teknologi og biobrændstof Klima: Aktiv indsats for reduktion af drivhusgasser globalt Omkostningseffektiv miljøpolitik Yderligere liberalisering af lukkeloven Bedre forbrugeroplysning og -beskyttelse Målretning af fødevarekontrollen Forbud mod, at butikkerne opkræver dankortgebyr Lette indførelse af nye dankortterminaler Mere gennemsigtighed på pensionsområdet Flere initiativer for at synliggøre gebyrer i pengeinstitutter Revision af markedsføringsloven Enklere og billigere bolighandel

14 Kunst og kultur: Kreativitet og kvalitet Mediefrihed Prioritet. Variation. Fremsyn. Bedre vilkår for kunstnere og frivilligere ledere. Ytringsfrihed. Informationsfrihed. Gode betingelser for trykte og elektroniske medier. Fri entre til Nationalmuseet og Statens Museum for Kunsts permanente samling Fri entre for børn og unge til alle museer Skattefrihed for legater og hædersgaver Fjerne arbejdsmarkedsbidrag for bibliotekspenge Liberalisering af bogmarkedet Højere skattefri godtgørelser for frivillige ledere og trænere Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark Fokusering af tipsmidler Sælge majoriteten af aktier i TV2. Fortsat præcise krav til public service, herunder nyheder Flere valgmuligheder på radioområdet En mangfoldig dagspresse

15 Fremtidens Folkekirke Gode vilkår for erhvervslivet Folkekirkens grundlovssikrede særstilling opretholdes. Sognemeninghedernes frihed og selvbestemmelse udbygges. Bedre rammer. Færre omkostninger. Mindre administrativt besvær. Større konkurrence. Fortsat liberalisering. Klarhed om kompetencen i folkekirken Sikring af en hensigtsmæssig udgiftsudvikling Provstigrænserne ændres i lyset af kommunalreformen Decentralisering af beslutninger Overvejelse om nedlægges af folkekirkens fællesfond Mulighed for lokal ansættelse af præster Stiftsråd valgt af menighedsråd forsøg og evaluering Forenkling af administrative byrder. Mål: Reduktion på 25 pct. i 2010 Forenkle særligt administrativt tunge love Yderligere udbygning af digital forvaltning Mindre revisionspligt for små virksomheder Forenkling af momsreglerne Reducere kravene til virksomhederne om indberetning til Danmarks Statistik Forenkling af indbetaling af de tre arbejdsgiverbidrag; AES, AER og FIB Langsigtet energistrategi og styrket energispareindsats Forenkling af det danske energi- og CO2- afgiftssystem Ny landdistriktspolitik

16 Gode vilkår for erhvervslivet II En offentlig sektor for fremtiden Bedre rammer. Færre omkostninger. Mindre administrativt besvær. Større konkurrence. Fortsat liberalisering. Tidssvarende og effektiv offentlig sektor. Fortsat fornyelse. Forenkling. Mere indsigt for den enkelte borger. Nedsætte jordskatterne i takt med reduktionen af EU-tilskuddene Flere sommerhuse i udkantsområder Plan for bæredygtig husdyrproduktion Økonomi i skovbrugserhvervet Sikre beskyttelse af dyr under transport Omsættelige kvoter i fiskerierhvervet Modernisere skibskreditfonden Fremme fair play på arbejdsmarkedet Privatisering af Post Danmark, TV2 og DONG Fremme offentlige-private-partnerskaber ved løsning af offentlige opgaver Strammere regler for kommunernes erhvervsaktiviteter Udbud af flere togstrækninger Kommunalreform Politireform og retskredsreform Moderne og effektiv tinglysning Reform af valgkredsene Nyt moderniseringsprogram Sammenlignelig brugerinformation på alle kommunale serviceområder Nye statsinstitutioner uden for hovedstaden Mere brugerindflydelse i kommunerne Nem adgang til det offentlige for borgerne Mere effektivitet i den kommunale sektor Én indgang til bilregistreringen

17 En offentlig sektor for fremtiden II Bedre og mere sikker trafik Tidssvarende og effektiv offentlig sektor. Fortsat fornyelse. Forenkling. Mere indsigt for den enkelte borger. Vækst gennem trafikinvesteringer. God balance mellem kollektive og private trafikformer. Understøtte den regionale udvikling. Færre trafikdræbte ved målrettet indsats. Revision af offentlighedsloven Åbenhed om ministres økonomiske interesser Åbenhed om udpegninger til bestyrelser, råd, nævn og udvalg Styrket dialog om trængselsproblemerne i hovedstadsregionen cityring Loft over takststigninger i den kollektive trafik (kommunalreform) Støtte til udvikling af elektronisk rejsekort, som letter rejse med tog og busser Lavere takster på Storebælt Nye motorveje Aftale om fast forbindelse over Femern Bælt Indsats mod farlige veje

18 En ny og aktiv Europapolitik International sikkerhed og stabilitet Det udvidede EU skal være åbent og beslutningsdygtigt. Derfor er det nødvendigt og rigtigt med en ny forfatningstraktat, som samler og moderniserer grundlaget for EU. Danmarks sikkerhed bygger på fælles værdier og interesser mellem Europa og USA. Forsvaret fordobler evnen til udsende effektive og veludrustede styrker. Danmarks internationale placering styrkes af medlemskabet af FN s sikkerhedsråd, hvor vi vil prioritere bekæmpelse af terrorisme. Befolkningen skal have lejlighed til at tage stilling til den ny traktat ved en Folkeafstemning Regeringen vil arbejde for et JA på grundlag af den brede politiske aftale om Danmark i det udvidede EU. Der skal være god tid til debatten EU skal være et mere attraktivt sted at investere Forskning og innovation er fremtidens vækstdynamo Virksomhederne skal have de bedste betingelser for at skabe flere og bedre job EU skal fremme en økonomisk, social og miljømæssigt bæredygtig udvikling. EU skal fremme miljøteknologi, dyrevelfærd og høj fødevaresikkerhed EU skal påtage sig et større globalt ansvar Samarbejdet med EU s nye naboer mod Øst - især Ukraine skal styrkes Chancen for fred i Mellemøsten skal gribes og køreplanen tilbage på sporet De danske styrker bliver i Irak med større vægt på træning og genopbygning i den samlede indsats. Det Arabiske Initiativ udbygges og den danske ressourcebase styrkes Ny national stab skal koordinere beredskabet under større kriser i Danmark Ny international stab skal sikre hurtigt og effektiv hjælp ved store katastrofer i udlandet

19 Danmark i en mere fri og retfærdig Verden Danmark skal fortsat være blandt de lande, som yder mest og bedst udviklingsbistand. Bistandens realværdi fastholdes og den må ikke falde under 0.8 pct. Et moderne rigsfællesskab i pagt med tiden Initiativer med henblik på øget selvstyre for Grønland og Færøerne og medinddragelse i udenrigsforhold Nærområdeindsatsen, som hjælper flygtninge tilbage, skal udbygges Bistanden til bekæmpelse af globale miljø- og fattigdomsproblemer forøges Mere fokus på Afrika Støtte til ofrene for naturkatastrofer i Asien Et nyt samlet initiativ for at fremme frihed, demokrati og menneskerettigheder med nye midler til indsatsen i Ukraine m.fl. i styrket naboskabsprogram Nedsættelsen af Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Lovforslag som muliggør færøsk overtagelse af en lang række sagsområder Aftaler med landsstyrerne om medinddragelse og samarbejde i udenrigspolitikken Gennemførelsen af lovforslag om etableringen af en udenrigspolitisk fuldmagt

Danmark som førende vidensamfund

Danmark som førende vidensamfund AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 3-05 Pkt.: 7 Bilag: A Uddrag af de dele af regeringsgrundlaget, der vedrører universitetssektoren. Hele regeringsgrundlaget kan ses på www.statsministeriet.dk/publikationer/reggrund05/index.htm

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål UDanmark i den globale økonomi Vi skal ruste det danske samfund, den enkelte dansker og den enkelte virksomhed bedre til at klare udfordringerne

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Det Radikale Venstres bemærkninger Til nr. 556 Ulandsbistanden forhøjes så Danmark gradvist når tilbage til at give 1 procent af bruttonationalindkomsten. Mindst

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011 24.8.21 Ansvarlighed og varig velfærd Finanslovforslaget 211 1 Moderat BNP-vækst i 21 og 211 Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Maj August Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 24.8.21 2 Væksten

Læs mere

Hovedlinier i finanslovforslaget 2001

Hovedlinier i finanslovforslaget 2001 Hovedlinier i finanslovforslaget 2001 August 2000 Hovedlinier i finanslovforslaget for 2001 August 2000 Hovedlinier i finanslovforslaget for 2001, august 2000 #$% %% &'$% %( ( )*+,---. /0 1/ 2 & 32 411

Læs mere

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark?

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? v/ Pernille von Lillienskjold, Erhvervs- og Byggestyrelsen Regional erhvervspolitik

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

En ny regerings udfordringer

En ny regerings udfordringer En Fair Løsning En ny regerings udfordringer Budgetunderskud/Holdbarhedsproblem (24 mia. kr.) Arbejdsløshed Lav produktivitetsvækst Lavt uddannelsesniveau Offentlig budgetsaldo 2007-2010, mia. kr 100 80

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

ALLE UNGE GODT FRA START

ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START En svær start på livet kan få omfattende konsekvenser for unge i resten af deres liv. Når mere end hver syvende elev forlader folkeskolen uden at kunne

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Partier. Radikale Venstre (B) Liberal Alliance (I) Socialdemokraterne. Alternativet (Å) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F)

Partier. Radikale Venstre (B) Liberal Alliance (I) Socialdemokraterne. Alternativet (Å) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Socialdemokraterne Partier Radikale Venstre (B) Liberal Alliance (I) Socialistisk Folkeparti (F) Det Konservative Folkeparti (C) Alternativet (Å) Dansk Folkeparti (O) Venstre (V) Enhedslisten (Ø) 1 Partipolitiske

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til orientering vedlægges Skatteministerens beretning om skattepolitikken 2006/07. /Christina Faurby

Folketinget - Skatteudvalget. Til orientering vedlægges Skatteministerens beretning om skattepolitikken 2006/07. /Christina Faurby Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 2 Offentligt J.nr. 2006-16-0362 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til orientering vedlægges Skatteministerens beretning om skattepolitikken 2006/07. /Christina

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 København gearer op for velfærdsteknologien Velfærdsteknologi er midlet til to overordnede mål 1) Mere og bedre sundhed og

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Direktør Kasper Højvang Kyed Styrelsen for International Rekruttering og Integration KL s JobCAMP 6. november 2015 Introduktion Hvad er udfordringen? Hvor er

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Globalisering. Den danske model

Globalisering. Den danske model Globalisering Den danske model Internationalisering/Globalisering Internationalisering: mellem nationer primært bilaterale og multilaterale samarbejder mellem nationer, regioner, lokale myndigheder, virksomheder,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

VÆKST OG UDVIKLING I HELE DANMARK

VÆKST OG UDVIKLING I HELE DANMARK VÆKST OG UDVIKLING I HELE DANMARK Vækst og udvikling i hele Danmark Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark Derfor vil regeringen udarbejde en samlet strategi for udviklingen

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Fremtidens folkeskole Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Skal Danmark opretholde velfærden i fremtiden, så skal

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Grønlands økonomi prioriteringer Udsigter, og behov for handling. Vittus Qujaukitsoq Den 23. maj 2014

Grønlands økonomi prioriteringer Udsigter, og behov for handling. Vittus Qujaukitsoq Den 23. maj 2014 Grønlands økonomi prioriteringer Udsigter, og behov for handling Vittus Qujaukitsoq Den 23. maj 2014 Temaer Forudsætninger for udvikling Økonomiske udfordringer Vækstdrivere Økonomistyringen bliver central

Læs mere

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Forventninger til efterspørgslen i 2050 Befolkning 9,1 mia. Årlig kornproduktion 3 mia. t Årlig kødproduktion 470 mio.

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Hjælp os med at bygge et nyt Danmark

Hjælp os med at bygge et nyt Danmark Hjælp os med at bygge et nyt Danmark I den radikale folketingsgruppe arbejder vi med en vision. Vi forestiller os et Danmark, der ikke er bange for forandringer, men bruger dem til glæde for os allesammen.

Læs mere

Tabel 1: Økonomi- og Indenrigsministeriet departements kontorer og opgaver

Tabel 1: Økonomi- og Indenrigsministeriet departements kontorer og opgaver Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Bilag 2 Oversigt over er og opgaver i Økonomi- og Indenrigsministeriets departement, styrelser og institutioner efter ressortomlægningen

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere