Nye Mål Verdens mest konkurrencedygtige økonomi i Tryghed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye Mål Verdens mest konkurrencedygtige økonomi i 2015. Tryghed"

Transkript

1 Nye mål Nye Mål Verdens mest konkurrencedygtige økonomi i Tryghed gennem forandring. Reform af offentlig sektor. Fremtidens velfærd. Danmark i Europa. Regeringsgrundlag Februar 2005 Sammenfatning af initiativer VK Regeringen II Strategi for Danmark i den globale økonomi. Bredt sammensat Globaliseringsråd. 10 mia. kr. til uddannelse, forskning og innovation: o Danmark som førende vidensamfund o Danmark som førende iværksættersamfund o Uddannelser i verdensklasse o Verdens mest konkurrencedygtige samfund Kommunalreform Reformer af politiet, retskredsene, valgkredsene og provstierne Opfølgning på Velfærdskommissionen og ny økonomisk flerårsplan til 2015 Kommission om moderne arbejdsliv og livsstil En ny og aktiv dansk Europapolitik Folkeafstemning om den nye EU-traktat

2 Danmark som førende vidensamfund Danmark som førende iværksættersamfund Forskning og udvikling skal udgøre mere end 3 pct. af BNP i Bedre omsætning af idéer til nye produkter og arbejdspladser. Danmark skal i 2015 være blandt de lande, hvor der nystartes flest vækstvirksomheder. Mere risikovillig kapital. Lettere at starte virksomhed. Mere højteknologisk forskning og innovation: Højteknologifonden Større kvalitet og faglig koncentration på universiteterne Superprofessorer til at lede forskningsmiljøer Mere konkurrence om forskningsmidlerne Fordobling af forskeruddannelserne især inden for natur, teknik og sundhed Øget antal erhvervs-ph.d. ere Sikre fortsættelse af Grundforskningsfonden Mere forskning og innovation i EU-regi Skattelettelser for vækstiværksættere Nye samarbejder om teknologioverførsel fra universiteter til virksomheder Stærkere incitamenter for forskere til at omsætte deres resultater til produktion Markedsplads for unoterede aktier Bedre mulighed for at investere rate- og kapitalpensioner i unoterede aktier Lettere for pensionsbranchen at investere i unoterede aktier Ny venturefond på 3-4 mia. kr.

3 Danmark som førende iværksættersamfund II Danmark skal i 2015 være blandt de lande, hvor der nystartes flest vækst virksomheder. Flere nye vækstvirksomheder. Mere risikovillig kapital. Lettere at starte virksomhed. Uddannelser i verdensklasse Flere unge i uddannelse. Høje faglige krav. Høj kvalitet. Voksen og efteruddannelse. Internationalisering. Flere aktive Business Angels Videnspredning i hele landet Fokusere iværksætter- og innovationsindsatsen Udbrede iværksætterakademier Flere væksthuse Gøre iværksætteri til tema i uddannelserne Lette de administrative byrder ved virksomhedsstart Etablere én indgang til offentlige, digitale erhvervsservices Lette byrderne ved ansættelse af virksomhedens første medarbejder Forenkle og reducere byrder ift. bl.a. revisionspligt, momsafregning, statistikindberetning mv. Alle unge skal have en ungdomsuddannelse og mindst 50 pct. en videregående uddannelse Flere tekniske- og naturvidenskabskandidater Reform af voksen og efteruddannelse Pengene følger danske studerende til udlandet Kvalitet i erhvervsuddannelserne Modernisering af prøver, eksamen og karakterer Afskaffe gruppeeksamen Forslag fra Karakterkommission Lavere alder ved afslutning af en uddannelse

4 Fornyelse af folkeskolen Højere fagligt niveau. Bedre undervisere. Mere dokumentation. Fremme evalueringskultur. Bedre læreruddannelse Efteruddannelse af lærere Ny uddannelse for skoleledere National handlingsplan for læsning Flere timer i dansk for klasse Flere timer i historie for klasse Styrkelse af naturfag Styrkelse af matematik En god start for alle børn. Sprogscreening før skolestart. Obligatorisk børnehaveklasse og bedre indskoling. 10 års skolepligt Obligatorisk afgangsprøve i 9. klasse Reform af 10. klasse Reform af pædagoguddannelsen Nationale, obligatoriske test i læsning, matematik, naturfag og engelsk Dokumentation af folkeskolens resultater. National præstationsprofil Nyt uafhængigt råd for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen Ny styrelse for kvalitetsudvikling og evaluering Styrke kommunernes tilsyn med folkeskolen. Årlig rapport om det faglige niveau i kommunen.

5 Ungdomsuddannelse til alle Verdens mest konkurrencedygtige samfund Flere praktikpladser på virksomhederne. Uddannelsesgaranti. Tilbud til praktisk orienterede unge. Øget forældreansvar. Verdens mest konkurrencedygtige samfund i Adgang til de rette kompetencer. Innovative samarbejder. Mere konkurrence og færre barrierer. Vækst i hele Danmark. Mål: Mindst 85 pct. gennemfører en ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95 pct. i 2015 Flere rigtige praktikpladser. Præmie til virksomheder der opretter ekstra pladser Mesterlæren genindføres Uddannelsesgaranti og job i stedet for kontanthjælp Mindre frafald Øget fokus på kommunernes ansvar Fokus på forældrenes ansvar. Kun børnecheck for årige i uddannelse Færre barrierer for udlændinge Styrke rammerne for innovative netværk Flere højtkvalificerede eksperter til virksomhedernes udviklingsafdelinger Privat medfinansiering af flere ph.d. ere, efteruddannelse og eliteprogrammer Udvide jobkortordningen Markedsføre Danmark som attraktivt investeringsland Fjerne konkurrencebegrænsende regulering i bl.a. telesektoren Styrke konkurrencen i brancher med konkurrenceproblemer Overvåge Danmarks konkurrenceevne

6 Verdens mest konkurrencedygtige samfund II Verdens mest konkurrencedygtige samfund i Adgang til de rette kompetence. Innovative samarbejder. Mere konkurrence og færre barrierer. Vækst i hele Danmark. Orden i økonomien Holdbar finanspolitik. Klare langsigtede økonomiske mål. Tæt koordination med kommunerne. Rapport fra Tænketank om fremtidens vækst Vækst i hele Danmark; regionale vækstfora; erhvervsudviklingsstrategier bl.a. i Nordjylland Forenkle og målrette den regionalpolitiske indsats Høj beskæftigelse Overskud og lavere gæld i overensstemmelse med 2010-planen Årlig vækst i offentligt forbrug på 0,5 pct. Plads til målrettede forbedringer, fx forskning og uddannelse, børnefamilierne, sygehuse og de ældre Bedre styring af kommunerne 2015-plan efter Velfærdskommissionen

7 Skattestop og lavere skat på arbejde Fortsat, uændret skattestop. Lavere skat på arbejde. Mere retssikkerhed. Forenkling. Fortsat, uændret skattestop: Ingen skat eller afgift sættes op Ingen procentsats for en skat eller afgift sættes op Intet kronebeløb for en skat eller afgift sættes op Ved tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift vil merprovenuet ubeskåret gå til skattenedsættelser andetsteds Loft over ejendomsværdiskatten i kronebeløb Skattestoppet omfatter også amter og kommuner Forudsat at det økonomiske råderum er tilvejebragt, vil regeringen sænke skatten på arbejdsindkomst yderligere. Regeringen vil udarbejde en flerårig plan herfor Lukke skattehuller Yderligere retssikkerhed på skatteområdet Forenkling af aktieavancebeskatningen Udvalg til undersøgelse af mulighederne for over en længere årrække at foretage en provenuneutral og miljøfremmende omlægning af den samlede bilbeskatning

8 Flere i arbejde Regeringens mål: flere i arbejde i Mere frit valg. Ligestilling. Arbejdsmiljø. National handlingsplan for flere indvandrere i arbejde. Mål: Op til flere i 2010 Opkvalificering, indslusningsløn, ansættelse i den offentlige sektor, etniske iværksættere, flere unge indvandrere i erhvervsuddannelser Lavere alder ved afslutning af uddannelse. Langsigtet mål: Gennemsnitlige alder for færdiggørelse af uddannelse bringes ned med 1 år Reform efter 9. klasse, ændringer i SU-systemet, kortere specialeskrivningsperioder Lavere sygefravær. Langsigtet mål: Reduktion af det gennemsnitlige sygefravær med 1 dag Bedre opfølgning, økonomisk gulerod for kommunerne. Flere ældre på arbejdsmarkedet. Mål: Op til flere i 2010 Bred kampagne, eftersyn af særregler Serviceeftersyn af beskæftigelsespolitikken. Mål: Mere velfungerende arbejdsmarked. Afskaffelse af særregler, skærpet rådighed, resultataflønning for jobformidlere Frit valg af a-kasse Ligelønsstatistik Etablering af e-indkomstsystem Fokusering af indsats for bedre arbejdsmiljø Reform af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring Én indgang til arbejdsskade

9 Bedre sundhed Bedre omsorg for de ældre Behandling i verdensklasse. Korte ventetider. Sund kost og motion. Ældreomsorg med respekt og fleksibilitet. Øget valg frihed og plejehjemsgaranti. 2 mia. kr. til bedre kvalitet, mere aktivitet og kortere ventetider Frit valg til behandling på privat eller udenlandsk sygehus efter 1 måned Oplysninger om kvalitet og service Ny kræfthandlingsplan Indsats for ældre medicinske patienter Kortere uddannelsestid for læger Nyt slagkraftigt Motions- og Ernæringsråd Væk med stive bureaukratiske regler Ældre skal have den pleje, de har behov for 500 mio. kr. årligt til ældreomsorg. Udvalg skal forberede aftale med kommunerne Garanti for plejehjemsplads efter 2 måneder Frit valg mellem kommunale plejehjem, selvejende institutioner og private plejehjem Personlige budgetter forsøg og evaluering

10 Bedre vilkår for børnefamilier God start til alle børn Gode opvækstvilkår. Mindre trængt økonomi. Bedre kvalitet. Balance mellem arbejdsliv og familieliv. Ligestilling mellem kvinder og mænd. Bekæmpelse af negativ social arv. Tværgående indsats. Forældres ansvar skal styrkes. Takstloftet for børnepasning sænkes fra 33 til 25 pct. for børn under 3 år (1. januar 2006) Takstloftet for børnepasning sænkes fra 33 til 25 pct. for børn mellem 3 og 6 år (1. januar 2007) Børnecheck forhøjes med kr. årligt pr. barn under 3 år ( 1. januar 2008) Stop for højere forældrebetalingsandel indtil de nye takstlofter træder i kraft 2 mia. kr. over 4 år til bedre kvalitet i børnepasningen Barselsfond, som øger ligestilling Nye regler om ægtefællepension ved skilsmisse Udvalg om samværsreform Én indgang for sager om skilsmisse og forældremyndighed Nyt samlet program for bekæmpelse af den negative sociale arv sammentænkning af initiativer Stop for børnechecken, hvis forældre gennem længere tid ikke sørger for, at børnene kommer i skole eller undgår at begå kriminalitet Forældreprogrammer for forældre, som har behov for støtte til børneopdragelsen

11 Fælles ansvar for de svageste Fortsat fast og fair udlændingepolitik Bedre integration Bedre vilkår for de socialt udsatte. Målrettede jobtilbud. Bedre muligheder for handicappede. Mere frit valg. Fastholde en fast men fair udlændinge politik. Forbedre integrationen af udlændinge i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i samfundet i øvrigt. Høj prioritet til de svageste ved fordeling af de årlige satspuljemidler på ca. ½ mia. kr. Målrettede jobtilbud til hjemløse og misbrugere Fortsat indsats for bedre vilkår for handicappede Frit valg til svage grupper Ny psykiatriaftale fra 2007 Mere danskundervisning Nedbrydelse af barrierer til erhvervsuddannelserne Nedbrydelse af kønsbestemte barrierer til uddannelse, arbejde og foreningsliv blandt indvandrere Handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder i indvandremiljøer Udvidelse af lektiehjælpsordninger for børn og unge fra ressourcesvage indvandrefamilier Indsats mod genopdragelsesrejser Betinget udvisning til kriminelle udlændinge Indsats mod ghettokriminalitet; samarbejde mellem skoler, myndigheder, forældre og frivillige om tværgående indsats i ghettoområder

12 Konsekvent kamp mod kriminalitet Mere retssikkerhed Fortsat konsekvent retspolitik. Målrettet indsats mod ungdomskriminalitet. Et effektivt og fremtidsorienteret fængselsvæsen. Bedre beskyttelse af ofre for kriminalitet. Smidighed og effektivitet ved domstolene. Opfølgning på strafskærpelser Klare konsekvenser for kriminelle unge Hurtigere dom og afsoning i sager om unge kriminelle Øget anvendelse af elektroniske fodlænker for unge kriminelle Udvidelse af dansk strafmyndighed i sager om seksuelt misbrug af børn til også at gælde alle overgreb begået i udlandet Målrettet rockerindsats udvides til andre kriminelle grupperinger Skærpede afsoningsforhold for alle negative stærke fanger Rehabiliteringsprogrammer Nyt lukket fængsel på Lolland-Falster Bedre retssikkerhed for volds- og voldtægtsofre Højere straffe for politisk betingede overgreb Regler om varigheden af sigtelser og varetægtsfængsling Retsmægling som alternativ til sædvanlig retssag. Lettere og billige adgang til domstolene i sager om mindre krav

13 Mere natur og bedre miljø En fremsynet forbrugerpolitik Respekt for miljøet. Aktiv og ambitiøs miljøpolitik. Miljømæssig bæredygtig udvikling. Bedre forbrugerinformation og beskyttelse. Større gennemsigtighed på det finansielle område. Enklere og billigere bolighandel 1 mia. kr. til naturgenopretning, sikring af habitater og renere vand Langsigtet indsats for bedre vandmiljø. Indførelse af bindende EU-mål for vandmiljøet Skærpede miljøkrav til husdyrbrug, 75 DE Handlingsplan mod farlige kemikalier Mere enkel procedure for miljøgodkendelser Bedre overvågning af danske farvande og øget brug af lods i skibstrafik Klarere regler for jordforurening Effektivisering af affaldssektoren Modernisering af vandsektoren Mere grøn teknologi og biobrændstof Klima: Aktiv indsats for reduktion af drivhusgasser globalt Omkostningseffektiv miljøpolitik Yderligere liberalisering af lukkeloven Bedre forbrugeroplysning og -beskyttelse Målretning af fødevarekontrollen Forbud mod, at butikkerne opkræver dankortgebyr Lette indførelse af nye dankortterminaler Mere gennemsigtighed på pensionsområdet Flere initiativer for at synliggøre gebyrer i pengeinstitutter Revision af markedsføringsloven Enklere og billigere bolighandel

14 Kunst og kultur: Kreativitet og kvalitet Mediefrihed Prioritet. Variation. Fremsyn. Bedre vilkår for kunstnere og frivilligere ledere. Ytringsfrihed. Informationsfrihed. Gode betingelser for trykte og elektroniske medier. Fri entre til Nationalmuseet og Statens Museum for Kunsts permanente samling Fri entre for børn og unge til alle museer Skattefrihed for legater og hædersgaver Fjerne arbejdsmarkedsbidrag for bibliotekspenge Liberalisering af bogmarkedet Højere skattefri godtgørelser for frivillige ledere og trænere Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark Fokusering af tipsmidler Sælge majoriteten af aktier i TV2. Fortsat præcise krav til public service, herunder nyheder Flere valgmuligheder på radioområdet En mangfoldig dagspresse

15 Fremtidens Folkekirke Gode vilkår for erhvervslivet Folkekirkens grundlovssikrede særstilling opretholdes. Sognemeninghedernes frihed og selvbestemmelse udbygges. Bedre rammer. Færre omkostninger. Mindre administrativt besvær. Større konkurrence. Fortsat liberalisering. Klarhed om kompetencen i folkekirken Sikring af en hensigtsmæssig udgiftsudvikling Provstigrænserne ændres i lyset af kommunalreformen Decentralisering af beslutninger Overvejelse om nedlægges af folkekirkens fællesfond Mulighed for lokal ansættelse af præster Stiftsråd valgt af menighedsråd forsøg og evaluering Forenkling af administrative byrder. Mål: Reduktion på 25 pct. i 2010 Forenkle særligt administrativt tunge love Yderligere udbygning af digital forvaltning Mindre revisionspligt for små virksomheder Forenkling af momsreglerne Reducere kravene til virksomhederne om indberetning til Danmarks Statistik Forenkling af indbetaling af de tre arbejdsgiverbidrag; AES, AER og FIB Langsigtet energistrategi og styrket energispareindsats Forenkling af det danske energi- og CO2- afgiftssystem Ny landdistriktspolitik

16 Gode vilkår for erhvervslivet II En offentlig sektor for fremtiden Bedre rammer. Færre omkostninger. Mindre administrativt besvær. Større konkurrence. Fortsat liberalisering. Tidssvarende og effektiv offentlig sektor. Fortsat fornyelse. Forenkling. Mere indsigt for den enkelte borger. Nedsætte jordskatterne i takt med reduktionen af EU-tilskuddene Flere sommerhuse i udkantsområder Plan for bæredygtig husdyrproduktion Økonomi i skovbrugserhvervet Sikre beskyttelse af dyr under transport Omsættelige kvoter i fiskerierhvervet Modernisere skibskreditfonden Fremme fair play på arbejdsmarkedet Privatisering af Post Danmark, TV2 og DONG Fremme offentlige-private-partnerskaber ved løsning af offentlige opgaver Strammere regler for kommunernes erhvervsaktiviteter Udbud af flere togstrækninger Kommunalreform Politireform og retskredsreform Moderne og effektiv tinglysning Reform af valgkredsene Nyt moderniseringsprogram Sammenlignelig brugerinformation på alle kommunale serviceområder Nye statsinstitutioner uden for hovedstaden Mere brugerindflydelse i kommunerne Nem adgang til det offentlige for borgerne Mere effektivitet i den kommunale sektor Én indgang til bilregistreringen

17 En offentlig sektor for fremtiden II Bedre og mere sikker trafik Tidssvarende og effektiv offentlig sektor. Fortsat fornyelse. Forenkling. Mere indsigt for den enkelte borger. Vækst gennem trafikinvesteringer. God balance mellem kollektive og private trafikformer. Understøtte den regionale udvikling. Færre trafikdræbte ved målrettet indsats. Revision af offentlighedsloven Åbenhed om ministres økonomiske interesser Åbenhed om udpegninger til bestyrelser, råd, nævn og udvalg Styrket dialog om trængselsproblemerne i hovedstadsregionen cityring Loft over takststigninger i den kollektive trafik (kommunalreform) Støtte til udvikling af elektronisk rejsekort, som letter rejse med tog og busser Lavere takster på Storebælt Nye motorveje Aftale om fast forbindelse over Femern Bælt Indsats mod farlige veje

18 En ny og aktiv Europapolitik International sikkerhed og stabilitet Det udvidede EU skal være åbent og beslutningsdygtigt. Derfor er det nødvendigt og rigtigt med en ny forfatningstraktat, som samler og moderniserer grundlaget for EU. Danmarks sikkerhed bygger på fælles værdier og interesser mellem Europa og USA. Forsvaret fordobler evnen til udsende effektive og veludrustede styrker. Danmarks internationale placering styrkes af medlemskabet af FN s sikkerhedsråd, hvor vi vil prioritere bekæmpelse af terrorisme. Befolkningen skal have lejlighed til at tage stilling til den ny traktat ved en Folkeafstemning Regeringen vil arbejde for et JA på grundlag af den brede politiske aftale om Danmark i det udvidede EU. Der skal være god tid til debatten EU skal være et mere attraktivt sted at investere Forskning og innovation er fremtidens vækstdynamo Virksomhederne skal have de bedste betingelser for at skabe flere og bedre job EU skal fremme en økonomisk, social og miljømæssigt bæredygtig udvikling. EU skal fremme miljøteknologi, dyrevelfærd og høj fødevaresikkerhed EU skal påtage sig et større globalt ansvar Samarbejdet med EU s nye naboer mod Øst - især Ukraine skal styrkes Chancen for fred i Mellemøsten skal gribes og køreplanen tilbage på sporet De danske styrker bliver i Irak med større vægt på træning og genopbygning i den samlede indsats. Det Arabiske Initiativ udbygges og den danske ressourcebase styrkes Ny national stab skal koordinere beredskabet under større kriser i Danmark Ny international stab skal sikre hurtigt og effektiv hjælp ved store katastrofer i udlandet

19 Danmark i en mere fri og retfærdig Verden Danmark skal fortsat være blandt de lande, som yder mest og bedst udviklingsbistand. Bistandens realværdi fastholdes og den må ikke falde under 0.8 pct. Et moderne rigsfællesskab i pagt med tiden Initiativer med henblik på øget selvstyre for Grønland og Færøerne og medinddragelse i udenrigsforhold Nærområdeindsatsen, som hjælper flygtninge tilbage, skal udbygges Bistanden til bekæmpelse af globale miljø- og fattigdomsproblemer forøges Mere fokus på Afrika Støtte til ofrene for naturkatastrofer i Asien Et nyt samlet initiativ for at fremme frihed, demokrati og menneskerettigheder med nye midler til indsatsen i Ukraine m.fl. i styrket naboskabsprogram Nedsættelsen af Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Lovforslag som muliggør færøsk overtagelse af en lang række sagsområder Aftaler med landsstyrerne om medinddragelse og samarbejde i udenrigspolitikken Gennemførelsen af lovforslag om etableringen af en udenrigspolitisk fuldmagt

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

Regeringens resultater

Regeringens resultater Regeringens resultater Oktober 2005 Maj 2006 Maj 2006 Regeringen Regeringens resultater Oktober 2005 Maj 2006 Regeringen Redaktionens afslutning 24. maj 2006 Forord Folketingsåret 2005-2006 er ved at nå

Læs mere

Fremtid i frihed og fællesskab

Fremtid i frihed og fællesskab Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006 90 Hvis vi havde mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 Indledning...3 Kapitel 1 Udfordringerne...4 1.1 Velfærdskommissionen...4

Læs mere

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 20. juni 2006 Resuméer 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 3. Forstærket indsats for at øge beskæftigelsen

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 28 Regeringen DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 28 Danmark i den globale økonomi Konkurrenceevneredegørelse 28 Udarbejdet

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. Niels Hougaard, Polfoto 2 DET DANMARK DU

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

1. Den økonomiske politik

1. Den økonomiske politik 1. Den økonomiske politik Dansk økonomi er landet oven på finanskrisens massive økonomiske tilbageslag. Meget tyder på, at bunden er nået men der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt der vil udvikle sig

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Velfærd. gennem. reformer

Velfærd. gennem. reformer Velfærd gennem reformer Radikale Venstres udspil til finanslov for 2009 folketingsgruppen, sept. 2008 Indhold Indledning Velfærd gennem reformer... 3 Kapitel 1 Mangel på arbejdskraft... 5 1.1. Udfordringen...5

Læs mere

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater...

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater... DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003 0 Hvis vi havde mandater... Det Radikale udspil til finanslov for 2004 INDLEDNING: VILJE TIL REFORM 3 KAPITEL 1: HVIS VI HAVDE 90 MANDATER 4 1.1 ALLE

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere