Nye Mål Verdens mest konkurrencedygtige økonomi i Tryghed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye Mål Verdens mest konkurrencedygtige økonomi i 2015. Tryghed"

Transkript

1 Nye mål Nye Mål Verdens mest konkurrencedygtige økonomi i Tryghed gennem forandring. Reform af offentlig sektor. Fremtidens velfærd. Danmark i Europa. Regeringsgrundlag Februar 2005 Sammenfatning af initiativer VK Regeringen II Strategi for Danmark i den globale økonomi. Bredt sammensat Globaliseringsråd. 10 mia. kr. til uddannelse, forskning og innovation: o Danmark som førende vidensamfund o Danmark som førende iværksættersamfund o Uddannelser i verdensklasse o Verdens mest konkurrencedygtige samfund Kommunalreform Reformer af politiet, retskredsene, valgkredsene og provstierne Opfølgning på Velfærdskommissionen og ny økonomisk flerårsplan til 2015 Kommission om moderne arbejdsliv og livsstil En ny og aktiv dansk Europapolitik Folkeafstemning om den nye EU-traktat

2 Danmark som førende vidensamfund Danmark som førende iværksættersamfund Forskning og udvikling skal udgøre mere end 3 pct. af BNP i Bedre omsætning af idéer til nye produkter og arbejdspladser. Danmark skal i 2015 være blandt de lande, hvor der nystartes flest vækstvirksomheder. Mere risikovillig kapital. Lettere at starte virksomhed. Mere højteknologisk forskning og innovation: Højteknologifonden Større kvalitet og faglig koncentration på universiteterne Superprofessorer til at lede forskningsmiljøer Mere konkurrence om forskningsmidlerne Fordobling af forskeruddannelserne især inden for natur, teknik og sundhed Øget antal erhvervs-ph.d. ere Sikre fortsættelse af Grundforskningsfonden Mere forskning og innovation i EU-regi Skattelettelser for vækstiværksættere Nye samarbejder om teknologioverførsel fra universiteter til virksomheder Stærkere incitamenter for forskere til at omsætte deres resultater til produktion Markedsplads for unoterede aktier Bedre mulighed for at investere rate- og kapitalpensioner i unoterede aktier Lettere for pensionsbranchen at investere i unoterede aktier Ny venturefond på 3-4 mia. kr.

3 Danmark som førende iværksættersamfund II Danmark skal i 2015 være blandt de lande, hvor der nystartes flest vækst virksomheder. Flere nye vækstvirksomheder. Mere risikovillig kapital. Lettere at starte virksomhed. Uddannelser i verdensklasse Flere unge i uddannelse. Høje faglige krav. Høj kvalitet. Voksen og efteruddannelse. Internationalisering. Flere aktive Business Angels Videnspredning i hele landet Fokusere iværksætter- og innovationsindsatsen Udbrede iværksætterakademier Flere væksthuse Gøre iværksætteri til tema i uddannelserne Lette de administrative byrder ved virksomhedsstart Etablere én indgang til offentlige, digitale erhvervsservices Lette byrderne ved ansættelse af virksomhedens første medarbejder Forenkle og reducere byrder ift. bl.a. revisionspligt, momsafregning, statistikindberetning mv. Alle unge skal have en ungdomsuddannelse og mindst 50 pct. en videregående uddannelse Flere tekniske- og naturvidenskabskandidater Reform af voksen og efteruddannelse Pengene følger danske studerende til udlandet Kvalitet i erhvervsuddannelserne Modernisering af prøver, eksamen og karakterer Afskaffe gruppeeksamen Forslag fra Karakterkommission Lavere alder ved afslutning af en uddannelse

4 Fornyelse af folkeskolen Højere fagligt niveau. Bedre undervisere. Mere dokumentation. Fremme evalueringskultur. Bedre læreruddannelse Efteruddannelse af lærere Ny uddannelse for skoleledere National handlingsplan for læsning Flere timer i dansk for klasse Flere timer i historie for klasse Styrkelse af naturfag Styrkelse af matematik En god start for alle børn. Sprogscreening før skolestart. Obligatorisk børnehaveklasse og bedre indskoling. 10 års skolepligt Obligatorisk afgangsprøve i 9. klasse Reform af 10. klasse Reform af pædagoguddannelsen Nationale, obligatoriske test i læsning, matematik, naturfag og engelsk Dokumentation af folkeskolens resultater. National præstationsprofil Nyt uafhængigt råd for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen Ny styrelse for kvalitetsudvikling og evaluering Styrke kommunernes tilsyn med folkeskolen. Årlig rapport om det faglige niveau i kommunen.

5 Ungdomsuddannelse til alle Verdens mest konkurrencedygtige samfund Flere praktikpladser på virksomhederne. Uddannelsesgaranti. Tilbud til praktisk orienterede unge. Øget forældreansvar. Verdens mest konkurrencedygtige samfund i Adgang til de rette kompetencer. Innovative samarbejder. Mere konkurrence og færre barrierer. Vækst i hele Danmark. Mål: Mindst 85 pct. gennemfører en ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95 pct. i 2015 Flere rigtige praktikpladser. Præmie til virksomheder der opretter ekstra pladser Mesterlæren genindføres Uddannelsesgaranti og job i stedet for kontanthjælp Mindre frafald Øget fokus på kommunernes ansvar Fokus på forældrenes ansvar. Kun børnecheck for årige i uddannelse Færre barrierer for udlændinge Styrke rammerne for innovative netværk Flere højtkvalificerede eksperter til virksomhedernes udviklingsafdelinger Privat medfinansiering af flere ph.d. ere, efteruddannelse og eliteprogrammer Udvide jobkortordningen Markedsføre Danmark som attraktivt investeringsland Fjerne konkurrencebegrænsende regulering i bl.a. telesektoren Styrke konkurrencen i brancher med konkurrenceproblemer Overvåge Danmarks konkurrenceevne

6 Verdens mest konkurrencedygtige samfund II Verdens mest konkurrencedygtige samfund i Adgang til de rette kompetence. Innovative samarbejder. Mere konkurrence og færre barrierer. Vækst i hele Danmark. Orden i økonomien Holdbar finanspolitik. Klare langsigtede økonomiske mål. Tæt koordination med kommunerne. Rapport fra Tænketank om fremtidens vækst Vækst i hele Danmark; regionale vækstfora; erhvervsudviklingsstrategier bl.a. i Nordjylland Forenkle og målrette den regionalpolitiske indsats Høj beskæftigelse Overskud og lavere gæld i overensstemmelse med 2010-planen Årlig vækst i offentligt forbrug på 0,5 pct. Plads til målrettede forbedringer, fx forskning og uddannelse, børnefamilierne, sygehuse og de ældre Bedre styring af kommunerne 2015-plan efter Velfærdskommissionen

7 Skattestop og lavere skat på arbejde Fortsat, uændret skattestop. Lavere skat på arbejde. Mere retssikkerhed. Forenkling. Fortsat, uændret skattestop: Ingen skat eller afgift sættes op Ingen procentsats for en skat eller afgift sættes op Intet kronebeløb for en skat eller afgift sættes op Ved tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift vil merprovenuet ubeskåret gå til skattenedsættelser andetsteds Loft over ejendomsværdiskatten i kronebeløb Skattestoppet omfatter også amter og kommuner Forudsat at det økonomiske råderum er tilvejebragt, vil regeringen sænke skatten på arbejdsindkomst yderligere. Regeringen vil udarbejde en flerårig plan herfor Lukke skattehuller Yderligere retssikkerhed på skatteområdet Forenkling af aktieavancebeskatningen Udvalg til undersøgelse af mulighederne for over en længere årrække at foretage en provenuneutral og miljøfremmende omlægning af den samlede bilbeskatning

8 Flere i arbejde Regeringens mål: flere i arbejde i Mere frit valg. Ligestilling. Arbejdsmiljø. National handlingsplan for flere indvandrere i arbejde. Mål: Op til flere i 2010 Opkvalificering, indslusningsløn, ansættelse i den offentlige sektor, etniske iværksættere, flere unge indvandrere i erhvervsuddannelser Lavere alder ved afslutning af uddannelse. Langsigtet mål: Gennemsnitlige alder for færdiggørelse af uddannelse bringes ned med 1 år Reform efter 9. klasse, ændringer i SU-systemet, kortere specialeskrivningsperioder Lavere sygefravær. Langsigtet mål: Reduktion af det gennemsnitlige sygefravær med 1 dag Bedre opfølgning, økonomisk gulerod for kommunerne. Flere ældre på arbejdsmarkedet. Mål: Op til flere i 2010 Bred kampagne, eftersyn af særregler Serviceeftersyn af beskæftigelsespolitikken. Mål: Mere velfungerende arbejdsmarked. Afskaffelse af særregler, skærpet rådighed, resultataflønning for jobformidlere Frit valg af a-kasse Ligelønsstatistik Etablering af e-indkomstsystem Fokusering af indsats for bedre arbejdsmiljø Reform af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring Én indgang til arbejdsskade

9 Bedre sundhed Bedre omsorg for de ældre Behandling i verdensklasse. Korte ventetider. Sund kost og motion. Ældreomsorg med respekt og fleksibilitet. Øget valg frihed og plejehjemsgaranti. 2 mia. kr. til bedre kvalitet, mere aktivitet og kortere ventetider Frit valg til behandling på privat eller udenlandsk sygehus efter 1 måned Oplysninger om kvalitet og service Ny kræfthandlingsplan Indsats for ældre medicinske patienter Kortere uddannelsestid for læger Nyt slagkraftigt Motions- og Ernæringsråd Væk med stive bureaukratiske regler Ældre skal have den pleje, de har behov for 500 mio. kr. årligt til ældreomsorg. Udvalg skal forberede aftale med kommunerne Garanti for plejehjemsplads efter 2 måneder Frit valg mellem kommunale plejehjem, selvejende institutioner og private plejehjem Personlige budgetter forsøg og evaluering

10 Bedre vilkår for børnefamilier God start til alle børn Gode opvækstvilkår. Mindre trængt økonomi. Bedre kvalitet. Balance mellem arbejdsliv og familieliv. Ligestilling mellem kvinder og mænd. Bekæmpelse af negativ social arv. Tværgående indsats. Forældres ansvar skal styrkes. Takstloftet for børnepasning sænkes fra 33 til 25 pct. for børn under 3 år (1. januar 2006) Takstloftet for børnepasning sænkes fra 33 til 25 pct. for børn mellem 3 og 6 år (1. januar 2007) Børnecheck forhøjes med kr. årligt pr. barn under 3 år ( 1. januar 2008) Stop for højere forældrebetalingsandel indtil de nye takstlofter træder i kraft 2 mia. kr. over 4 år til bedre kvalitet i børnepasningen Barselsfond, som øger ligestilling Nye regler om ægtefællepension ved skilsmisse Udvalg om samværsreform Én indgang for sager om skilsmisse og forældremyndighed Nyt samlet program for bekæmpelse af den negative sociale arv sammentænkning af initiativer Stop for børnechecken, hvis forældre gennem længere tid ikke sørger for, at børnene kommer i skole eller undgår at begå kriminalitet Forældreprogrammer for forældre, som har behov for støtte til børneopdragelsen

11 Fælles ansvar for de svageste Fortsat fast og fair udlændingepolitik Bedre integration Bedre vilkår for de socialt udsatte. Målrettede jobtilbud. Bedre muligheder for handicappede. Mere frit valg. Fastholde en fast men fair udlændinge politik. Forbedre integrationen af udlændinge i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i samfundet i øvrigt. Høj prioritet til de svageste ved fordeling af de årlige satspuljemidler på ca. ½ mia. kr. Målrettede jobtilbud til hjemløse og misbrugere Fortsat indsats for bedre vilkår for handicappede Frit valg til svage grupper Ny psykiatriaftale fra 2007 Mere danskundervisning Nedbrydelse af barrierer til erhvervsuddannelserne Nedbrydelse af kønsbestemte barrierer til uddannelse, arbejde og foreningsliv blandt indvandrere Handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder i indvandremiljøer Udvidelse af lektiehjælpsordninger for børn og unge fra ressourcesvage indvandrefamilier Indsats mod genopdragelsesrejser Betinget udvisning til kriminelle udlændinge Indsats mod ghettokriminalitet; samarbejde mellem skoler, myndigheder, forældre og frivillige om tværgående indsats i ghettoområder

12 Konsekvent kamp mod kriminalitet Mere retssikkerhed Fortsat konsekvent retspolitik. Målrettet indsats mod ungdomskriminalitet. Et effektivt og fremtidsorienteret fængselsvæsen. Bedre beskyttelse af ofre for kriminalitet. Smidighed og effektivitet ved domstolene. Opfølgning på strafskærpelser Klare konsekvenser for kriminelle unge Hurtigere dom og afsoning i sager om unge kriminelle Øget anvendelse af elektroniske fodlænker for unge kriminelle Udvidelse af dansk strafmyndighed i sager om seksuelt misbrug af børn til også at gælde alle overgreb begået i udlandet Målrettet rockerindsats udvides til andre kriminelle grupperinger Skærpede afsoningsforhold for alle negative stærke fanger Rehabiliteringsprogrammer Nyt lukket fængsel på Lolland-Falster Bedre retssikkerhed for volds- og voldtægtsofre Højere straffe for politisk betingede overgreb Regler om varigheden af sigtelser og varetægtsfængsling Retsmægling som alternativ til sædvanlig retssag. Lettere og billige adgang til domstolene i sager om mindre krav

13 Mere natur og bedre miljø En fremsynet forbrugerpolitik Respekt for miljøet. Aktiv og ambitiøs miljøpolitik. Miljømæssig bæredygtig udvikling. Bedre forbrugerinformation og beskyttelse. Større gennemsigtighed på det finansielle område. Enklere og billigere bolighandel 1 mia. kr. til naturgenopretning, sikring af habitater og renere vand Langsigtet indsats for bedre vandmiljø. Indførelse af bindende EU-mål for vandmiljøet Skærpede miljøkrav til husdyrbrug, 75 DE Handlingsplan mod farlige kemikalier Mere enkel procedure for miljøgodkendelser Bedre overvågning af danske farvande og øget brug af lods i skibstrafik Klarere regler for jordforurening Effektivisering af affaldssektoren Modernisering af vandsektoren Mere grøn teknologi og biobrændstof Klima: Aktiv indsats for reduktion af drivhusgasser globalt Omkostningseffektiv miljøpolitik Yderligere liberalisering af lukkeloven Bedre forbrugeroplysning og -beskyttelse Målretning af fødevarekontrollen Forbud mod, at butikkerne opkræver dankortgebyr Lette indførelse af nye dankortterminaler Mere gennemsigtighed på pensionsområdet Flere initiativer for at synliggøre gebyrer i pengeinstitutter Revision af markedsføringsloven Enklere og billigere bolighandel

14 Kunst og kultur: Kreativitet og kvalitet Mediefrihed Prioritet. Variation. Fremsyn. Bedre vilkår for kunstnere og frivilligere ledere. Ytringsfrihed. Informationsfrihed. Gode betingelser for trykte og elektroniske medier. Fri entre til Nationalmuseet og Statens Museum for Kunsts permanente samling Fri entre for børn og unge til alle museer Skattefrihed for legater og hædersgaver Fjerne arbejdsmarkedsbidrag for bibliotekspenge Liberalisering af bogmarkedet Højere skattefri godtgørelser for frivillige ledere og trænere Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark Fokusering af tipsmidler Sælge majoriteten af aktier i TV2. Fortsat præcise krav til public service, herunder nyheder Flere valgmuligheder på radioområdet En mangfoldig dagspresse

15 Fremtidens Folkekirke Gode vilkår for erhvervslivet Folkekirkens grundlovssikrede særstilling opretholdes. Sognemeninghedernes frihed og selvbestemmelse udbygges. Bedre rammer. Færre omkostninger. Mindre administrativt besvær. Større konkurrence. Fortsat liberalisering. Klarhed om kompetencen i folkekirken Sikring af en hensigtsmæssig udgiftsudvikling Provstigrænserne ændres i lyset af kommunalreformen Decentralisering af beslutninger Overvejelse om nedlægges af folkekirkens fællesfond Mulighed for lokal ansættelse af præster Stiftsråd valgt af menighedsråd forsøg og evaluering Forenkling af administrative byrder. Mål: Reduktion på 25 pct. i 2010 Forenkle særligt administrativt tunge love Yderligere udbygning af digital forvaltning Mindre revisionspligt for små virksomheder Forenkling af momsreglerne Reducere kravene til virksomhederne om indberetning til Danmarks Statistik Forenkling af indbetaling af de tre arbejdsgiverbidrag; AES, AER og FIB Langsigtet energistrategi og styrket energispareindsats Forenkling af det danske energi- og CO2- afgiftssystem Ny landdistriktspolitik

16 Gode vilkår for erhvervslivet II En offentlig sektor for fremtiden Bedre rammer. Færre omkostninger. Mindre administrativt besvær. Større konkurrence. Fortsat liberalisering. Tidssvarende og effektiv offentlig sektor. Fortsat fornyelse. Forenkling. Mere indsigt for den enkelte borger. Nedsætte jordskatterne i takt med reduktionen af EU-tilskuddene Flere sommerhuse i udkantsområder Plan for bæredygtig husdyrproduktion Økonomi i skovbrugserhvervet Sikre beskyttelse af dyr under transport Omsættelige kvoter i fiskerierhvervet Modernisere skibskreditfonden Fremme fair play på arbejdsmarkedet Privatisering af Post Danmark, TV2 og DONG Fremme offentlige-private-partnerskaber ved løsning af offentlige opgaver Strammere regler for kommunernes erhvervsaktiviteter Udbud af flere togstrækninger Kommunalreform Politireform og retskredsreform Moderne og effektiv tinglysning Reform af valgkredsene Nyt moderniseringsprogram Sammenlignelig brugerinformation på alle kommunale serviceområder Nye statsinstitutioner uden for hovedstaden Mere brugerindflydelse i kommunerne Nem adgang til det offentlige for borgerne Mere effektivitet i den kommunale sektor Én indgang til bilregistreringen

17 En offentlig sektor for fremtiden II Bedre og mere sikker trafik Tidssvarende og effektiv offentlig sektor. Fortsat fornyelse. Forenkling. Mere indsigt for den enkelte borger. Vækst gennem trafikinvesteringer. God balance mellem kollektive og private trafikformer. Understøtte den regionale udvikling. Færre trafikdræbte ved målrettet indsats. Revision af offentlighedsloven Åbenhed om ministres økonomiske interesser Åbenhed om udpegninger til bestyrelser, råd, nævn og udvalg Styrket dialog om trængselsproblemerne i hovedstadsregionen cityring Loft over takststigninger i den kollektive trafik (kommunalreform) Støtte til udvikling af elektronisk rejsekort, som letter rejse med tog og busser Lavere takster på Storebælt Nye motorveje Aftale om fast forbindelse over Femern Bælt Indsats mod farlige veje

18 En ny og aktiv Europapolitik International sikkerhed og stabilitet Det udvidede EU skal være åbent og beslutningsdygtigt. Derfor er det nødvendigt og rigtigt med en ny forfatningstraktat, som samler og moderniserer grundlaget for EU. Danmarks sikkerhed bygger på fælles værdier og interesser mellem Europa og USA. Forsvaret fordobler evnen til udsende effektive og veludrustede styrker. Danmarks internationale placering styrkes af medlemskabet af FN s sikkerhedsråd, hvor vi vil prioritere bekæmpelse af terrorisme. Befolkningen skal have lejlighed til at tage stilling til den ny traktat ved en Folkeafstemning Regeringen vil arbejde for et JA på grundlag af den brede politiske aftale om Danmark i det udvidede EU. Der skal være god tid til debatten EU skal være et mere attraktivt sted at investere Forskning og innovation er fremtidens vækstdynamo Virksomhederne skal have de bedste betingelser for at skabe flere og bedre job EU skal fremme en økonomisk, social og miljømæssigt bæredygtig udvikling. EU skal fremme miljøteknologi, dyrevelfærd og høj fødevaresikkerhed EU skal påtage sig et større globalt ansvar Samarbejdet med EU s nye naboer mod Øst - især Ukraine skal styrkes Chancen for fred i Mellemøsten skal gribes og køreplanen tilbage på sporet De danske styrker bliver i Irak med større vægt på træning og genopbygning i den samlede indsats. Det Arabiske Initiativ udbygges og den danske ressourcebase styrkes Ny national stab skal koordinere beredskabet under større kriser i Danmark Ny international stab skal sikre hurtigt og effektiv hjælp ved store katastrofer i udlandet

19 Danmark i en mere fri og retfærdig Verden Danmark skal fortsat være blandt de lande, som yder mest og bedst udviklingsbistand. Bistandens realværdi fastholdes og den må ikke falde under 0.8 pct. Et moderne rigsfællesskab i pagt med tiden Initiativer med henblik på øget selvstyre for Grønland og Færøerne og medinddragelse i udenrigsforhold Nærområdeindsatsen, som hjælper flygtninge tilbage, skal udbygges Bistanden til bekæmpelse af globale miljø- og fattigdomsproblemer forøges Mere fokus på Afrika Støtte til ofrene for naturkatastrofer i Asien Et nyt samlet initiativ for at fremme frihed, demokrati og menneskerettigheder med nye midler til indsatsen i Ukraine m.fl. i styrket naboskabsprogram Nedsættelsen af Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Lovforslag som muliggør færøsk overtagelse af en lang række sagsområder Aftaler med landsstyrerne om medinddragelse og samarbejde i udenrigspolitikken Gennemførelsen af lovforslag om etableringen af en udenrigspolitisk fuldmagt

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

ALLE UNGE GODT FRA START

ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START En svær start på livet kan få omfattende konsekvenser for unge i resten af deres liv. Når mere end hver syvende elev forlader folkeskolen uden at kunne

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Strategi for Danmark i den globale økonomi

Strategi for Danmark i den globale økonomi F R E M G A N G, F O R N Y E L S E O G T RY G H E D Strategi for Danmark i den globale økonomi REGERINGEN APRIL 2006 F R E M G A N G, F O R N Y E L S E O G T RY G H E D Strategi for Danmark i den globale

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Regeringen har i Vækstplan 2014 fremlagt 89 initiativer til styrkelse af vækst og konkurrence

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

SKATs nye Innovative indsatsstrategi

SKATs nye Innovative indsatsstrategi SKATs nye Innovative indsatsstrategi Direktør Steffen Normann Hansen SAS Institute seminar den 30-35 mia. 10 mia. Skattegab? Reguleringer Skat til indbetaling 765 mia. Skatteopkrævning Omkostninger til

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Skattestigninger skal betale for statens underskud

Skattestigninger skal betale for statens underskud Skattestigninger skal betale for statens underskud Danskerne vil betale den offentlige gæld via skattestigninger og brugerbetaling. Kun 12 procent og kun hver femte venstrevælger - vil skære i den offentlige

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Flere job i København

Flere job i København Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Lige muligheder for alle børn og unge

Lige muligheder for alle børn og unge Lige muligheder for alle børn og unge Titel: Udgiver: Sats og layout: Tryk og bogbind: Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Socialministeriet Holmens

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til?

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? "Virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejderne i beskæftigelse og samspillet med det offentlige"

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. 39 mia. kr. mere til offentligt forbrug frem mod 2020 2. Løft i offentlig beskæftigelse med regeringens politik 3. Fordeling af 39 mia. kr. i 2016-2020 på prioritetsområder

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen

Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Konference, Nyborg Strand, 21. juni, 2010 Marginaliserede unge og voksne Leif Emil Hansen, RUC Hvad er marginalisering? marginalisering er begreb for en bevægelsesretning

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSER I FREMTIDEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Peter Koudahl koudahl@dpu.dk

ERHVERVSUDDANNELSER I FREMTIDEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Peter Koudahl koudahl@dpu.dk ERHVERVSUDDANNELSER I FREMTIDEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Peter Koudahl koudahl@dpu.dk Gangen i oplægget Nogle udgangspunkter Paradokser Hvis er problemet med unge, der ikke uddanner sig? Unges brug af

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Citater fra formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen:

Citater fra formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen: KØF Noter fra mødet i Ålborg januar 2014. Produktivitetskommissionen: 1. Fokus på resultater. 2. Styring, ledelse og motivation. 3. Konsekvent opfølgning. Disse 3 punkter kan vi fint bruge for at komme

Læs mere