Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl Malervangen 1, Glostrup. 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3."

Transkript

1 Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra administrationen: Ulrik Brock Hoffmeyer Jette Stenholt Desuden deltog: Jesper Rasmussen, byggeudviklingschef, under punkt 2 og 3 Carsten Brank, HR- og Boligchef, under punkt 3 Giv Andersen, boligmedarbejder, under punkt 3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på Tranehaven (bilag) 3. Plan for genhusningsopgaven i afdeling 13 Silergården

2 1. Godkendelse af dagsordenen Beslutning Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Indstilling Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen i den foreliggende form. 2. Status på Tranehaven Beslutning Dorthe Larsen oplyste, at bestyrelsen havde afleveret afdelingens kasse til ejendomsmester, og at Lejerforeningens kasse var leveret til LLO-Brøndby. Materiale til afdelingsmødet Budget, regnskaber og forslag udsendes torsdag d. 4. september. Desuden udsendes lejerforeningens regnskab samt bemærkninger til dette. Tage - oplysningsark Det er nævnt i beretningen, at der er et forslag om tage. Det er ikke tilfældet, da beregningerne endnu ikke er færdige. Dette skal der oplyses om i indkaldelsen til mødet. Tekst til afdelingsmødematerialet: Der er nævnt i beretningen, at der ville være et forslag om tage, men da de økonomiske beregninger ikke er afsluttede, er der ikke noget forslag fra bestyrelsen om tage. Arket lægges forrest i bunken af forslag. Deltagere fra administrationen Jesper Rasmussen, Jeannette Pagh Schüler og Martin Olsen. Det skal nævnes på dagsordenspapiret, at der ifølge 16 stk.1 i Tranemosegårds vedtægter ikke kan stemmes ved fuldmagt. Medbringes på afdelingsmødet - Tranemosegårds vedtægter - Stemmesedler i 2 forskellige farver (en farve til afdelingsmødet og en til lejerforeningens generalforsamling) - Lister over beboere (Administrationen leverer) - Liste over lejerforeningsmedlemmer (Dorthe Larsen skaffer listen) Afdelingsmødets forløb: Velkomst: Dorthe Larsen - herunder foreslås Tina Jepsen som referent Dirigent: Her foreslås: Niels Erik van Zeijst 2

3 Valg at stemmetællere. Beretningen: Dorthe Larsen Emner: - Bestyrelsen er gået af, og organisationsbestyrelsen har taget over, indtil der er valgt en ny - Ingen forslag vedr. tage Regnskab: Administrationen (Regnskab og budget sendes til Dorthe Larsen, Stig Rasmussen og Niels Erik van Zeijst inden afdelingsmødet) Budget: Administrationen Forslag: Forslag 5.1 Afdelingsbestyrelsens medlemmer vælges fremover blandt samtlige beboere i Tranehaven. Hvis forslaget vedtages, køres mødet videre, og der indkaldes til et nyt afdelingsmøde alene med valg. Generalforsamlingen i lejerforeningen køres videre som normalt. Forslag 5.2 Det undersøges, om det nuværende projekt til 29,6 mio. kr. kan stoppes og gøres billigere Bestyrelsen vedtog den foreslåede indstilling. OK til kommentarerne, dog med afsluttende punktum efter Brøndby Kommune (sidste linje i kommentarerne). Forslag 5.3 Forsikringsdækning samt hvem der dækker et evt. tab undersøges Bestyrelsen vedtog den foreslåede indstilling. Forslag 5.4 Undersøgelse af markedet for boligadministration samt undersøgelse af muligheden for at træde ud af BO-VEST Bestyrelsen vedtog, at det indstilles til beboermødet, at der stemmes nej. I begrundelsen slettes første sætning: Forslaget er i strid med vedtægterne for den selvejende institution Tranemosegård. Og der tilføjes: Afdelingsmødet kan stille forslaget på Tranemosegårds repræsentantskab. 3

4 Forslag 5.5 Opsætning af individuelle målere for koldt og varmt vand Bestyrelsen vedtog den foreslåede indstilling. I begrundelsen ændres følgende: Efter den første bullit tilføjes til sidst: Udgiften dækkes af tilskud fra egen trækningsret. Den sidste bullit om evt. tilskud fra organisationsbestyrelsen slettes. Forslag 5.6 Tilladelse til husdyr Bestyrelsen ønskede, at der stemmes om forslaget. Hvis forslaget vedtages, foreslår bestyrelsen, at der nedsættes et udvalg, der udarbejder et forslag til et husdyrregulativ, som fremsættes på beboermødet og derefter bringes til urafstemning. Indstilling Administrationen indstiller, at bestyrelsen diskuterer situationen i Tranehaven med følgende punkter: - Udskiftning af vandinstallationer. - Afholdelse af beboermødet i Tranehaven den 11. september 2014 herunder drøftelse af indkomne forslag. Udskiftning af vandinstallationer I sagen om udskiftning af vandinstallationer har der henover sommeren været en lang række henvendelser fra specielt én beboer. Han har i mails stilet til en bred kreds af beboere, afdelings- og organisationsbestyrelsen samt BO-VEST s ledelse forsøgt at stille spørgsmål ved helt grundlæggende elementer i såvel beslutningen om gennemførelse af projektet som selve det tekniske projekt og den tilhørende økonomi. I henvendelserne sker en mistænkeliggørelse af såvel afdelingsbestyrelsens og administrationens håndtering af sagen. På baggrund af henvendelserne har administrationen to gange i sommerens løb udsendt særlige informationsskrivelser til beboerne. Disse vedlægges. Den 6. august 2014 blev der efter aftale med afdelingsbestyrelsen afholdt et ekstraordinært orienteringsmøde, hvor administrationen redegjorde for sagen og fremkom med svar på de spørgsmål beboeren havde stillet. På grund af nye spørgsmål stillet dagen efter mødet valgte administrationen at udarbejde endnu en informationsskrivelse, der blev udsendt som bilag til mødereferatet. Der henvises til referat af mødet inkl. bilag, der vedlægges. 4

5 Senest har den samme beboer stillet beslutningsforslag til afdelingsmødet den 11. september 2014, hvor han foreslår, at det undersøges juridisk om sagen kan stoppes. I nærværende notat skal administrationen fremkomme med en supplerende redegørelse der disponeres således: Status for sagen Etablering af decentrale varmecentraler Forslag om individuelle målere Administrationens bemærkninger til forslag om at stoppe arbejdet Status: Bestyrelsen er tidligere orienteret om udbud af den tekniske rådgivningsopgave, der blev afsluttet med tildeling af opgaven til ingeniørfirma Danakon A/S. I perioden september 2013 marts 2014 projekterede Danakon i en løbende dialog med afdelingsbestyrelsen og administrationen. Projektet blev udbudt i hovedentreprise i marts. Licitation blev afholdt den 8. maj Lavestbydende ved licitationen blev afgivet af VVS entreprenør Christoffersen & Knudsen A/S med hvem, der er indgået kontrakt. Entreprenøren er nu gået i gang med etablering af byggeplads og forberedelse for de nye varmecentraler og rør i kældre. Ultimo september startes op med arbejderne i lejlighederne. Der laves indledningsvis en prøveopgang, som skal tjene som reference for resten af arbejderne. Renoveringen forventes afsluttet i oktober Der er udsendt generel beboerinformation om arbejdet, herunder overordnet tidsplan. 6-ugers varsel til de første blokke er udsendt. Etablering af tre nye decentrale varmecentraler: Et af de spørgsmål som beboeren har fokus på er beslutningen om at ændre projektet til at omfatte etablering af tre nye varmecentraler. Baggrunden herfor skal beskrives i det følgende. På bestyrelsesmødet den 9. april 2013 blev der fremlagt resultatet af ingeniørfirmaet Thermworks vurderinger. Konklusionen var, at det ikke var en rentabel investering at etablere decentrale varmecentraler. Det var administrationens vurdering, at der var væsentlig usikkerhed i de forudsætninger der var fastlagt af Thermwork, hvorfor det blev indstillet til bestyrelsen, at der blev arbejdet videre med afdækning af de tekniske og økonomiske konsekvenser af ændring til decentrale varmecentraler samtidig med, 5

6 at der blev gennemført udbud af opgaven om den tekniske rådgivning i sagen. Indstillingen blev godkendt. Som følge af denne beslutning blev den særlige opgave indarbejdet i ydelsesbeskrivelsen i materialet for udbud af den tekniske rådgivning. Ingeniørfirma Danakon fik tildelt opgaven efter udbud. De gik i gang med at vurdere disse forhold meget nøje. Danakons registreringer af eksisterende ledningsforhold og vurderinger af de tekniske muligheder for at etablere decentrale varmecentraler ændrede på afgørende forudsætninger i de tidligere beregninger. Bl.a. blev det vurderet, at det kunne indlades at udskifte ca. 500 m jordledning og, at hovedvarmeledninger i kældre heller ikke skulle udskiftes. Dette ændrede meget væsentligt ved de økonomiske forudsætninger. Af samme grund foranledigede administrationen, at der blev etableret et samarbejde mellem Danakon og Thermwork for at få gennemgået forudsætninger og beregninger. Dette samarbejde har resulteret i, at Thermwork har udarbejdet reviderede beregninger, bl.a. dokumenteret i notat af 21. oktober I det projekt, der blev godkendt af beboerne i marts 2012 indgik renovering af den eksisterende varmecentral. Ekstrainvesteringen ved etablering af tre nye varmecentraler er opgjort til ca kr. På grundlag af Danakon og Thermworks vurderinger af de energibesparelser, der opnås ved ændring til decentrale varmecentraler, har administrationen udarbejdet beregninger, der er verificeret af Danakon. Beregningerne viser, at de samlede besparelser som følge af mindsket rørtab og forbedring af afkøling af fjernvarmen kan beregnes til i alt ca kr. pr. år. Ekstrainvesteringen giver anledning til øget kapitaludgift på ca kr. årligt. Der er således allerede første år en positiv påvirkning af afdelingens økonomi. Udover de økonomiske fordele medfører etableringen af de tre nye varmecentraler, at styring af varme- og varmtvandsanlæg forbedres ligesom afkøling af fjernvarmevandet forventes forbedret med omkring 3 grader C. Administrationen har sammen med Danakon gennemgået dokumentationen med afdelingsbestyrelsen og anbefalet, at denne ændring blev gennemført, hvilket afdelingsbestyrelsen tilsluttede sig. I de henvendelser der er modtaget fra beboeren stilles der spørgsmålstegn ved det forhold, at beslutning om etablering af tre nye varmecentraler ikke har været forelagt til godkendelse på afdelingsmødet. På orienteringsmødet den 6. august 2014 blev der jf. referatet oplyst, at administrationen på grundlag af disse åbenlyse økonomiske fordele for afdelingen og det forhold, at det ikke medfører nogen ændringer i selve boligen, har anbefalet afdelingsbestyrelsen at lade arbejdet indgå i entreprisen, selvom det ikke var godkendt på et afdelingsmøde. 6

7 På informationsmødet blev det tillige oplyst fra administrationens side, at beboere, der var utilfredse med, at denne beslutning ikke var blevet forelagt afdelingsmødet, havde mulighed for at indbringe en klage til Brøndby Kommune eller til Beboerklagenævnet. Forslag om individuelle målere: Udgifter til levering og montering af individuelle vandmålere på koldt og varmt vand er indeholdt i det godkendte budget. I bekendtgørelsen om individuel måling fremgår, at der skal forberedes for målere på koldt vand. Endvidere er der krav om, at der i alt eksisterende byggeri skal monteres individuel måler på varmt vand senest med udgangen af I løbet af foråret 2014 blev det aftalt med afdelingsbestyrelsen, at der ved det ordinære beboermøde i september skulle fremsættes forslag om etablering af individuel måling på både koldt og varmt vand. De tidligere beslutninger på beboermøder omkring projektet omfattede ikke den principielle beslutning om at etablere individuel måling. Med henvisning til denne aftale har administrationen udarbejdet beslutningsforslag til beboermødet som organisationsbestyrelsen kan udsende med henblik på behandling på beboermødet. Der henvises til materiale til dagsordenens punkt om beboermødet den 11. september. Beslutningsforslag om at stoppe arbejdet: Administrationen skal indledningsvis bemærke, at der intet grundlag ses for at stoppe sagen. Bilag: Beboerinformation: BO-VESTs kommentarer til skrivelser uddelt af beboer Per Uggen. Beboerinformation: Information om udskiftning af stigstrenge og faldstammer. Referat samt tillæg til referat af orienteringsmøde i Tranehaven den 6. august Beboermøde i Tranehaven den 11. september 2014 Til beboermødet i Tranehaven den 11. september, er der indkommet fire forslag fra Per Uggen samt et forslag fra Flemming Nielsen angående husdyrtilladelse. Derudover har administrationen et forslag om individuelle målere for koldt og varmt vand. I bilag findes administrationens forslag til svar på de forskellige forslag. Bilag: Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde og generalforsamling i lejerforeningen. Information til beboerne. Forslag til beboermødets dagsordens punkt 5 - Indkomne forslag: - Forslag 1 fra Per Uggen: Forslag om at afdelingsbestyrelsesmedlemmer fremover vælges bland samtlige beboere i Tranehaven samt administrationens forslag til svar. - Forslag 2 fra Per Uggen: Forslag om at man undersøger de juridiske muligheder for at stoppe vandinstallationsprojektet samt administrationens forslag til svar. 7

8 - Forslag 3 fra Per Uggen: Forslag om at man undersøger, hvordan vi får fuld forsikringsdækning på vores bygninger samt administrationens forslag til svar. - Forslag 4 fra Per Uggen: Forslag om at man undersøger om andre kan vare administrationen af Tranehaven samt administrationens forslag til svar. - Forslag 5 fra administrationen: Forslag om opsætning af individueller målere for kold og varmt vand i boligerne. - Forslag 6 fra Flemming Nielsen: Forslag vedr. husdyrstilladelse samt administrationens forslag til svar. 3. Plan for genhusningsopgaven i afdeling 13 Silergården Beslutning Bestyrelsen understregede, at processen med genhusning varetages af ejendomskontoret i samarbejde med beboerdemokratiet, fordi de kender beboerne. Information til beboerne Bestyrelsen anmodede om, at beboerbrevet, der var vedlagt som bilag, gennemskrives en ekstra gang i et samarbejde mellem Hugo Thuge, Danny Andersen og en fra Boliggruppen. Beboerne skal informeres om, hvilken forventning beboerne kan have til boliger i andre afdelinger. Det er også vigtigt at være opmærksom på, om beboere har haft problemer i bestemte afdelinger i tidligere genhusningsforløb og tage hensyn til det. Information til afdelingsbestyrelserne Administrationen skal udsende et informationsbrev til afdelingsbestyrelser og ejendomskontorer i T13 og alle øvrige Tranemosegård-afdelinger, som stiller lejligheder til rådighed til genhusning.. Genhusnings og ventelister prioriteringsprincip: T13 1) Genhusning 2) Interne flytninger 3) Almindelige regler I andre Tranemosegård-afdelinger 1) Interne flytninger i afdelingen kører 2) Genhusning overtrumfer efter behov og løbende 3) Interne flytninger i Tranemosegård kører 4) Almindelige regler, dvs. eksterne 8

9 Kommunen kontaktes for at medvirke i forbindelse med svage beboere. Midlertidig udlejning Hvis en beboer får en kontrakt på midlertidig udlejning, mistes anciennitetsdatoen, hvilket ikke er fair. Bestyrelsen foreslog, at dette blev løst, ved at der udstedes 3-årige boliggarantibeviser. Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter planerne for genhusningsopgaven i afdeling 13 Silergården. Beskrivelse I forbindelse med HP4 renovering af Brøndby Strand, er det vigtigt allerede nu, at tænke på forholdene for beboerne i forbindelse med den påregnelige genhusning. Da genhusning er en stor indgriben i beboernes dagligdag, er det afgørende, at også denne del håndteres til bedst mulig tilfredshed for alle involverede, under hensyntagen til både de administrative og juridiske udfordringer. Projektet i Brøndby Strand Parkerne omfatter både PCB oprensning og renoveringsarbejde af en karakter og et omfang, der forudsætter, at beboerne genhuses i mange måneder. Alle har ret til at flytte tilbage til egen bolig, men arbejdets længde vil forventeligt betyde, at alle beboere skal tilbydes permanent genhusning. Det tilstræbes, at genhusning sker i nærområdet, men organisationsbestyrelsen har godkendt, at hele Tranemosegård hjælper til, om nødvendigt. Der er fortsat mulighed for intern flytning. Administrationen sørger for at sikre det nødvendige antal genhusningsboliger og overvåger fraflytningen løbende, så vi hele tiden har et overblik over situationen. Den overordnede genhusningsstrategi udarbejdes i samarbejde med de 3 øvrige boligorganisationer, der er berørt i Brøndby Strand. SBS er rådgivende. På sidste organisationsbestyrelsesmøde blev det drøftet at undersøge om beboere i T13 Silergården var interesserede i at blive tilbudt permanent genhusning nu, så de undgår en lang genhusning når PCB renoveringen går i gang. Vælges denne strategi, er vedlagt en skrivelse, der kan sendes til beboerne, når der er en bolig ledig, der er meget lig deres egen, men i en ikke PCB belastet bolig. De boliger vi eventuelt får frigjort, vil vi forsøge at leje ud på midlertidige kontrakter, for at begrænse tomgangen og belastningen af byggesagen mest muligt. 9

10 Der er dog det forbehold, at der er en risiko for, at HP4 alligevel vil betyde en genhusning, når vi kommer så langt, om 3-5 år. Det vil være i mindre omfang være en mulighed/risiko for en kortere genhusnings-periode. Brevet til beboerne er formuleret med det forbehold. Infomøder med beboere i T13 vedrørende genhusningen Hele processen med genhusning, kræver en nøje planlægning. For at det skal være så god en oplevelse for de involverede beboere som muligt, vil administrationen på forhånd søge at skabe et overblik over beboernes ønsker. Dette gøres erfaringsmæssigt bedst, ved at spørge alle der skal genhuses om deres ønsker, krav og behov og i videst muligt omfang efterkomme disse. Rent praktisk vil det foregå ved, at administrationen benytter vedlagte spørge-skema, som udsendes til alle involverede, sammen med en invitation til et møde. På mødet vil repræsentanter for administrationen være til stede og gå i dialog med hver enkelt familie, så svarene på spørgeskemaet kvalificeres. Spørgeskemaet er godkendt af vores kolleger fra DAB, Lejerbo og FA09 i den Fælles Genhusningsgruppe. Mødet planlægges til afholdelse i september måned. Der skal reserveres 2 dage. Med hensyn til fraflytningssyn, indskud og flyttehjælp, har vores praksis hidtil været således: A. Fraflytningsbolig skal renoveres inden for kort tid. Beboer skal ikke tilbage til boligen. I dette tilfælde, kan indskud overføres til nyt lejemål, med mindre der er udlæg i indskud fra en kreditor. B. Fraflytningsbolig skal bruges til ny udlejning, eller genhusning og beboer skal ikke tilbage til boligen. I dette tilfælde vurderes fraflytningslejlighed ved almindeligt fraflytningssyn. Eventuel udgift til udbedring af misligeholdelse modregnes i indskud. Hvis der ikke skal ske modregning, eller der er en rest efter modregning, udbetales indskud. Udbetaling vil typisk ske 2 til 4 uger efter fraflytningssyn. C. Beboeren skal tilbage til sin egen bolig efter en midlertidig genhusning. Indskud bliver stående urørt. Boligen bliver besigtiget, men der gennem-føres ikke traditionelt fraflytningssyn. 10

11 Flytning: Flytning til genhusningsboligen og tilbage igen samt flytning af telefon, dækkes af byggesagen. Beboer pakker selv ned og der kan lånes flyttekasser på ejendomskontoret. Hvis beboeren fx p.g.a. handicap ikke selv kan pakke ned, kan der ansøges om hjælp til dette. Når vi kommer længere i processen, vil BO-VEST orientere både mundligt og skriftligt om en lang række praktiske ting i forbindelse med genhusningen, herunder flytning, mulighed for permanent genhusning, tilbud m.v. Vurdering Genhusning i den skala, der her er tale om, er et stort og kompliceret puslespil, med mange involverede parter og en stram tidsplan, samt ikke mindst en række regler der skal overholdes. Administrationen vil løbende være meget tydelig i informationen om forløbet af genhusningen. Der vil blive udarbejdet en informationsskrivelse til alle berørte, med oplysning om muligheder og konsekvenser i forbindelse med genhusningen. Det vil naturligvis være muligt for beboerne, at kontakte administrationen og få uddybet informationsskrivelsen og svar på øvrige spørgsmål. Bilag: Spørgeskema vedr. genhusning Følgebrev til spørgeskema Brev til beboerne vedr. tilbud om permanent genhusning Glostrup den 3. september 2014 Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen 11

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Genhusning - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Opstart af genhusning: Genhusningsprocessen starter med en individuel samtale med en genhusningskoordinator om: Dine ønsker

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. september 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 24. september 2015 side nr. 194 Referat af bestyrelsesmøde den 24. september 2015 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud Administrationen: Chris Cully Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Erling Sørensen Vicky E. Jensen Steffen

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen

Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen . Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen Dagsorden Byggeproces og genhusning Genhusningsmuligheder Genhusningsvilkår Boligerne i Ellebo Spørgsmål . Byggeproces og genhusning Byggeperiode

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Retningslinjer for genhusning

Retningslinjer for genhusning Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune)

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 2. maj 2012 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde 16. april 2012 kl. 17.00 Deltagere: Adm.: Afbud: Karl Neumann, Lars Bremer, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, John Christiansen,

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Til beboerne i Lejerbo afd. 204 Christianshavn d. 12. maj 2016 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Afdelingsbestyrelsen og altangruppen indkalder til ekstraordinært afdelingsmøde den 31. maj 2016

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Til stede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent... 3 2. Valg af mødesekretær...

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Referat Den 5. oktober 2015

Referat Den 5. oktober 2015 Hvidovre, den 9. oktober 2015 Referat Den 5. oktober 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 33 Mødested: Afdeling 6, Trivselshuset Mødetid kl. 16.30 Palle sørger for at købe lidt

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde 11. maj Dagsorden. Rev. 11. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter. Repræsentantskabsmøde

AB Repræsentantskabsmøde 11. maj Dagsorden. Rev. 11. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter. Repræsentantskabsmøde Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter Rev. Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Onsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang - genhusning Kurt Rytter Kundechef KAB Finn Larsen - Udlejningschef KAB Peter Rørbye Driftschef KAB Louise Østvand Genhusningskoordinator KAB

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde:

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde: Ringsted, den 16. oktober 2014 Til alle beboere i Margrethegården Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

Referat af Almenbos forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016 kl i Almenbos lokaler Hold-an Vej 16

Referat af Almenbos forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016 kl i Almenbos lokaler Hold-an Vej 16 4. maj 2016 Referat af Almenbos forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016 kl. 17.00 i Almenbos lokaler Hold-an Vej 16 Deltagere Per Kloster Andersen og Marie-Louise Scharling Claus Sieben Hansen, Lisbet

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 15-10-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 139 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 24. marts 2010 2. Fremtidig

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. maj 2005 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. november 2016 Referat af Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid torsdag

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Forretningsorden for afdelingsbestyrelser side 1 Vedtaget den 11.06. 2001 FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGENSBESTYRELSER... Som retningslinier for afdelingsbestyrelsernes arbejde gælder

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde Afholdt den 11. maj Referat. 12. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter

AB Repræsentantskabsmøde Afholdt den 11. maj Referat. 12. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 12. maj 2016 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter fra Repræsentantskabsmøde i AB afholdt onsdag den 11. maj 2016 i BO-VEST Deltagere: Bestyrelsen: Karl Neumann Per Mogensen Hans Holm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 15. juni 2016 kl Gildesalen, Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden:

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 15. juni 2016 kl Gildesalen, Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 15. juni 2016 kl. 16.00 Gildesalen, Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab... 2 2.1

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Referat af bestyrelsesmøde for Boligselskabet Kirstinevang 16. november 2016 Referat af bestyrelsesmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Egebjerghavens Fælleshus, Egebjerg Bygade 2 Onsdag den 2. november 2016 kl. 17.00 Deltagere Afbud Ikke mødt

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-10-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 26. februar 2015. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 18 deltagere,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere:

Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere: Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene Dato: 25. februar 2015 Tid: kl. 16:00 18:00 Sted: Bestyrelseslokalet, Stjernens Kvarter 2B Deltagere: Bestyrelse Lars Andersen Annette Arvin

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Referat ordinært afdelingsmøde afholdt torsdag den 18. oktober 2012 kl. 16:30 i fælleslokalet beliggende Bragesvej, Væggerløse.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 30

AAB Silkeborg Afdeling 30 AAB Silkeborg Afdeling 30 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 6. september 2016 kl. 18.30 i Beboerhuset. Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 16 beboere

Læs mere

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010 Hillerød Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde onsdag den 29. september 2010, kl. 16.00 På Axel Jarls Vej 12, Hillerød Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 5601 BS for handicappede Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 Trine Trampe Genhusningskoordinator Finn Larsen - Udlejningschef Hvem skal genhuses? Alle beboere skal genhuses i byggeperioden januar

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere