Det f0rste m0de blev afholdt tirsdag den 30. marts 1920 kl. 19:00 i Slotspavillonen Roskildevej 31,med f01gende dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det f0rste m0de blev afholdt tirsdag den 30. marts 1920 kl. 19:00 i Slotspavillonen Roskildevej 31,med f01gende dagsorden"

Transkript

1 April ars Jubilaeumsfest Ved Damhuskroen blev der indtil 1915 opkraevet bompenge til det offentlige.bomforpagteren drev en lille forretning den f0rste pa Damhustorvet. I de sidste ar betalte han 7000 kr. for forpagtningen,og til gengaeld opkraevede han betydelige be!0b for dyr og k0ret0jer:det kostede 4 0re at f0re en best eller en ko igennem,2 0re for et svin eller et far.for k0ret0jer var der mange takster:en arbejdsvogn med to heste kostede 4 0re,var der mere end to heste,steg taksten til 8 0re.Biler og 4-eller 5- hjulede motorcykler kostede 10 0re,flyttevogne 25 0re,lastvogne o.lign.35 0re for at naevne nogle enkelte.bomhuset blev nedrevet i 1937 i forbindelse med Roskildevejs udvidelse. Den f0rste forhandlingsprotokol gar fra 22 marts 1920 til 13 januar 1925,og i denne samt de efterf01gende forhandlingsprotokoller er alle oplysningerne fundet. Dem der var med i den f0rste bestyrelse var f01gende. Telegrafist W. Hansen Elektriker Adamsen Vaerkf0rer A.Olsen Vaerkf0rer J. Petersen Assistent Th. Philipsen Forretningsf0rer Chr. Jensen Inspektionsbetjent H. Klittgaard Det f0rste m0de blev afholdt tirsdag den 30. marts 1920 kl. 19:00 i Slotspavillonen Roskildevej 31,med f01gende dagsorden 1. Konst. af lovudvalg 2. Valg af formand 3. Fastsaettelse af generalforsamling 4. Eventuelt Det f0rste Iovudvalgsm0de blev afholdt den 4, april 1920 kl.lo:00 ph. Damhuskroen. Den f0rste generalforsamling blev afholdt den 27. april 1920 pa etablissementet " Gimle" Grundtvigsvej 13 og startede kl 19:00. Det blev blandt andet vedtaget,at formanden og kasseren skulle have et arligt honorar af den fyrstelige sum af 1 kr.pr.solgt parcel,ligeledes blev der aftalt et honorar for afholdelse af bestyrelsesm0der,der blev foreslaet 2. kr og begge forslag blev efter nogen diskussion vedtaget enstemmigt. Naeste punkt pa dagsorden var valg af den f0rste formand og kasserer,som formand blev valgt W. Hansen med 64 stemmer og som kasserer,h. Klittgaard med 43 stemmer og der blev selvf01geligt ogsa valgt 0vrig bestyrelsemedlemmer,suppleanter,revisor,og suppleanter til de 0vrige post. Under punkt 5. Restaurat0r S0rensen Rosengaardsvej 2 anbefalede nogle vandr0r han havde liggende ved Damhuskroen til brug ved vort vandings anlaeg.m0det sluttede kl.11.1/4 som der star i de gamle b0ger. Det f0rste bestyrelsesm0de blev afholdt kl formiddag pa Damhuskroen med f01gende dagsorden. 1. Bestyrelsens konstituering 2. Beretning 3. Regnskabet 4. Forskellige anskaffelser 5. Eventuelt

2 Det vedtoges bla. at bestyrelsesm0der afholdes sa ofte formanden eller bestyrelsen finder det n0dvendigt.protokollen underskrives af den som leder m0det. Sekretaeren skal pa m0derne skrive referat,som oplaeses ved slutningen af m0det. Det kan laeses at vandsp0rgsmalet blev dr0ftet meget indgaende og man enedes om at vedtage et vandindlasg der var fremsat formanden oplaeste forskellige priser pa at fa lagt vand ind.der var to tilbud,et pa 6451 kroner og et pa 4185 kroner, det billigste tilbud var fra Gas og vandmester Mulvad,Lykkeholms alle 4,hvortil der skulle laegges 3 stophaner.og nogle meter r0r,dette tilbud blev enstemmigt vedtaget. Der blev ogsli vedtaget trykning af foreningens love og dette kunne g0res for kr.95 af Larsens Trykkeri. Der har staet en vandpost ved Roskilde Landevej ud for parcel nr 114,(nu Grambyvej matr. 4 AT. Forgrundene ud mod Roskilde Landevej var ikke solgt endnu)og denne blev lukket om vinteren.ja meget har aendret sig siden da. Det kan naevnes,at Valby postkontor havde besvasr med at finde R0dovreborgerne da der ikke var navne pa vejene endnu,man vedtog i bestyrelsen de s0nderjyske vejnavne: Hviddingve j,agerskovvej,grambyvej,medelbyve j,h0 jrupvej,skaerbaekvej,nyb01vej,randrupvej,og Damhus Boulevard,(Fr0slevvej var ikke med, vejen fandtes men den hed pa davaerende tidspunkt Tinglevvej),Vojensvej samt Hendriksholms Boulevard. Det kan laeses, at der var slagger pa vejene,og at der var opstillet vandt0nder,der blev taget ind om vinteren og opbevaret i de naermeste huse.i 1920 var alle parcellerne ikke solgt endnu,der nedsattes et slaggeudvalg der skulle stci. for vejenes vedligeholdelse og der blev talt om at hver parcel skulle betale et be!0b til vedligeholdelse af vejene. F01gende er et uddrag af et brev som R0dovre Sognerad sendte til Justitsmininisteret den 20.februar 1922."Som det antagelig vil vaere det h0je Justitsministerium bekendt,har der i omegnen af K0benhavn de sidste 4-5 ar fundet en livlig jordudstykning sted.mange garde er udstykket i sma parceller,hvis gennemsnitlige st0rrelse andrager ca alen.pa disse parceller opf0rer "Ejeren",der jo i de faerreste tilfaalde er virkelige ejer,da han som regel ikke har sk0de pa ejendom-men,sakaldte lysthuse af gamle pakkasser og lign.,undertiden af bedre materiale.hensigten med opf0relsen af disse lysthuse har maske i de fleste tilfaelde og fra f0rste faerd vaeret denne,at de kun skulle tjene familien som lysthus,nar de om aftenen og om s0ndagen opholdte sig pa grunden.forholdet er nu,at de anvendes til natophold,der findes nu" 31 traehuse" af fornaevnte slags,der alle benyttes til helarsbeboelse af familier med b0rn". Omsaetningstabel for arealer fra metersystem til aeldre system. 1 m2 = 2 h alen. If01ge et gammelt Matrikelkort for parcel 30 af matr. nr. 4 P.Star der f01gende,r0dovre By,R0dovre Sogn,Sokkelunds Herred,K0benhavns Amt,tinglyst den 15 februar Angaende vejskilte tilskrev man R0dovre Sognerad om et tilskud pa 300 kr.der blev bevilget kr. 150 af R0dovre sognerad,med amtsradets forventede samtykke. De 32 vejstandere vil man opstille ved vejene ind til Hendriksholms Grundejerforenings omrade.pa m0det den 8.marts 1921 blev der talt om kloakering af omradet. Da der som naevnt var en hel del parceller der ikke var solgt, k0bte grundejerforeningen disse og solgte dem videre igen.

3 Pengene lante man i banken,og overskuddet satte man i obligationer.grundejere som var i restance,enten med kontingent eller vejpenge blev sendt til sagf0rer,enkelte endte hos en h0jesteretssagf0rer,hvilket nogle medlemmer mente var for dyrt,men der var ingen henstand,en enkelt ejer solgte endda sin ejendom efter han var blevet slaebt i retten.det er en af grundene til,at vi i dag kan feste for billige penge fordi de tidligere bestyrelser der anbragte midlerne fornuftigt i fast ejendom og obligationer. R0dovre sognerad skrev den til bestyrelsen for parcelforeningerne "Damhusdalen"," Bj0rnsholms villaby"," Hendriksholm"og" Annexgarden" at man var utilfreds med at der ikke var lagt planer for afvanding,oprettelse af vej og kloakfond m.m. Sogneradet henstillede,citat" (Vi skal endnu en gang henstille til bestyrelsen snarest at tilsende disse planer,da sogneradet i modsat fald ser sig n0dsaget til med de midler,der stir til radighed at saette en stopper for den byggevirksomhed, som finder sted pa arealerne,og samtidig forlange,i henhold til sundhedsvedtaegtens 2,at de beboede lejligheder istandsaattes og indrettes vaesentligt i henhold til bygnings sundhedbrandpolitilovgivningen,eventuelt ved kommunens foranstaltning for ejernes regning )".citat slut. Der blev i august 1924 udarbejdet et salgsprospekt for "Hendriksholms" grundarealer. der stod f01gende,citat "("HENDRIKSHOLM"S Grundarealer er h0jt og smukt beliggende i R0dovre Sogn umiddelbart ved Damhuss0en mellem Roskilde Landevej,vejen herfra til Hvidovre (Hvidovrevej) og vestbanen.til salg udbydes de pa udstykningsplanen viste arealer med undtagelse af forgrundene,d.v.s. de to karreer pa hj0rnet af Roskilde Landevej og Hvidovrevej og facadegrunden ved disse veje) citat slut.desuden er palagt arealerne den servitut,at der inden udgangen af aret 1949 ikke uden samtykke fra saelgerne eller deres successorer pa nogen parcel eller i bygning,der opf0res derpa,ma drives krohold,gaestgiveri eller restaurantionsvirksomhed af nogen art.hver parcelk0ber er pligtig at indtraede i grundejerforeningen Hendriksholm. Der skulle erlaegges en kontant udbetaling pa mindst kr.100,00 for resten udsteder k0ber 2 obligationer,der begge forrentes med 5 % pr ar,renten beregnes fra den dag slutseddel er underskrevet.grundene pavises af og handelen afsluttes med bestyrelsen for grundejerforeningen Hendriksholm,der i almindelighed traeffes i salgskontoret over for Damhuskroen hver s0ndag og helligdag fra kl 10 fm. til kl.16 Der star endvidere at der pa hver parcel kun ma opf0res en beboelsesbygning med to til beboelse indrettede etager samt en tagetage indeholdende et enkelt kvistvasrelse, som dog ikke ma indrettes til beboelse,kun 1/3 af parcelarealet ma bebygges.bygningen der opf0res pa grunden skal vaere i villastil,d. v. s. at alle frie synlige sider,ogsa de mod naboen vendende evt.brandgavle og bagmure,skal udf0res som facader og med ensartet arkitektonisk behandling)".citat slut. Den 10 September 1928 blev Faellesrepraesentationen af Grundejerforeninger i R0dovre Kommune stiftet. Den var der stadig en del foresp0rgelser pa billige grunde. Der var 9 usolgte grunde pa Skasrbaskve j,men de kunne ikke saelges da der ikke var ordentlig adgangsvej til parcellerne. De f0rste vejskilte var traepaele.de blev senere skiftet ud med aluminiumsskilte,og for at spare pa pengene blev det foreslaet, at opsaette vejskiltene pa husene hvor det var muligt.

4 Den f0rste gadebelysning blev ogsa finasieret via en belysningskasse. Sa nu var der 3 forskellige kasser. 1 kontingent 2 vejkassen 3 belysningskassen Det blev foreslaet at grundene fik matrikelnr.bestyrelsen blev ogsa palagt denne opgave.og det kan naevnes at der blev k0bt mange obligationer og at medlemmerne n0je fulgte udviklingen med disse. Angaende gadelys lagde elvaerket ud med en pris pa 45 0re /kw time hvilket den siddende bestyrelse syntes var for meget og det lyk-kedes at fa prisen ned pa 15 0re/kw time og vejbelysningsplanen blev godkendt. Dette var i 1930,og samme ar besluttede bestyrelsen,at anskaffe en skrivemaskine til foreningen. I 1932 var honorarer og diaeter f01gende: Formanden kr 300 halvarligt Kasseren kr 300 Sekretasren kr 100 samt 3 kr til hvert bestyrelsesmedlem pr. m0de Pa generalforsamlingen i 1935 blev det foreslaet at ans0ge D.S.B. om,snarest at fa anlagt en holdeplads eller station i R0dovre. Dirigenten oplyste,at bade R0dovre og Hvidovre kommune havde indsendt forslag til D.S.B. om en holdeplads ved Vojensvej. I 1935 den 23-4 blev vejbelysningen pa Vamdrupvej taendt for f0rste gang. Samme ar blev Iandinspekt0ren palagt at afsaette vejene med paele,hvor disse manglede. Samme ar pabegyndtes kloakplanen. Den havde vaeret laenge underve js,f ordi R0dovre sognerad var pa tvaers med hensyn til den entrepren0r,j.p. Larsen, der skulle foresta arbejdet.angaende ans0gningen til D.S.B.forela der en svarskrivelse om,at der kunne forventes et trinbraet ved Hvidovrevej til efteraret,safremt adgangsforholdene bragtes i orden.skrivelsen desangaende er tilsendt Sogneradene. I 1936 har formanden skrevet til Politimesteren om at fa lov til at opsffitte skilte pa Randrupvej,dels ved udmundingen til Roskildevej og Hvidovrevej,med forbud om gennemk0rsel af heste og motork0ret0jer.samtidig var der indsendt ans0gning om tilladelse til at opstille tavler med parkeringsforbud pa Randrupvej ved Biografen.Men da det gik op for beboerne,der havde stillet forslaget, at dette ogsa skulle gaelde for dem selv,blev det forkastet.grundejerforeningen fik tilbud om at passe forgrundstykkerne mod Hvidovrevej og Roskildevej mod et passende vederlag.det kan ogsa lasses i de gamle b0ger at der har vaeret en Grundejerforening "Tinglev" der havde hele Fr0slevvej.Den var Hendriksholms Grundejerforening interesseret i at overtage,da det hermed blev nemmere at vedligeholde vejene og billigere.man overtog vejen og omd0bte den til Fr0slevvej.Det har ikke vaeret muligt at finde ud af,hvornar vejen skiftede navn,men det var f0r 1935.Der var en del huse der ikke kom med i Hendriksholms grundejerforening dengang og heller ikke er det idag.det er matr. nr. 4. MH,4.MG,4.Mc,4.MD,4.ME,4.MF. Der var ogsa pa dette tidspunkt mange tvangsauktioner,og Grunde jerforeningen overtog en del huse og grunde for at saelge dem videre,som regel med en god fortjeneste. Der var i 1936 en vejstraekning pa 9,5 km der kunne forsikres for en pris af kr. 142,50/ar.

5 Foreningen havde nu si. mange grunde at man enedes om, at indhente tilbud pi indhegning af disse.der blev indhentet tilbud pa krolitet nr m.m masker 1 meter h0jt med huller boret i stiverne,sa der evt. senere kunne opsaettes b0jninger med pigtrad. I 1937 blev det vedtaget at foreningen betalte for kassererens telefon. I 1938 var Boulevard traeerne blevet sa store at man enes om at beskaere dem. Ligeledes blev det besluttet at lade arbejdsmand Larsen grave rundt om traeerne p Randrupvej til Torvet og derefter udstr0 kalk. I samme ar fik K.T.A.S. lov til at nedgrave telefonkabler i Damhus Boulevarden mod at de efter lod den i samme stand som f0r opgravningen. Der er som bekendt ved Vojensvej nogle jordstykker,disse vil man pr0ve at fa D.S.B,til at tilkendegive,hvor R0dovre Station skulle ligge eller i det mindste fci disse jord stykker opdyrket og indhegnet.i 1939 holdt grundejerforeningen m0de med Sogneradet, om at de overtog Rotteudrydelsen og Dagrenovationsordningen samt vejbelysningen.1 marts 1939 kunne Hendriksholms Skole holde indvielsesfest. Den overtog N.E.S.A ve jbelysningen. Som tidligere naevnt havde foreningen naase for penge.man havde k0bt Randrupvej 27 for en samlet pris af kr Skuret der stod pa grunden blev revet ned,og der blev to grunde der kunne saelges med fortjeneste. I 1940 blev der forhandlet med menighedsradet om en grund til en kirke,p hj0rnet af Damhus Boulevarden-Grambyvej her var der pa dette tidspunkt et lille anlaeg.der var pabudt en omnummering af Randrupvej. Formanden henstillede,at alle skiftede til de nye nummre. Det kan naevnes at de fleste m0der blev af holdt pa Damhuskroen. Kasseren kunne traeffes pa telefon R0dovre nr. 237, f oreningens formue var nu over 50 tusinde kroner. Der blev afholdt Reception og jubilaeumssammenkomst den (store bededag) i Kongesalen pa Damhuskroen. Dette var 25 ars jubilaeet som blev fejret med taler. Der blev i dagens anledning forfattet et par sange. Der blev i 1948 f0rt forhandlinger om salg af hj0rnegrunden Hendriksholms Boulevard,Roskildevej til de boligblokke der er der i dag.der er stadig i 1949 tomme grunde til salg.i referatet fra generalforsamlingen i 1950 star der skrevet, at man har modtaget motorf e jemaskine med sneplov,og det havde taeret noget pa kassebeholdningen.husene blev vurderet i 1950 hvilket skabte en del uro blandt medlemmerne.hansen pa Vojensvej oplyste,at han havde k0bt sit i 1947 for kroner og nu var det vurderet til kroner. Den st0rste tilladte egenvasgt for vogne pa de sma veje var 1600 kg. I 1956 var projektet omkring kirken godkendt af kirkeministeriet, samme ar havde K.T.A.S lagt kabler og stik ind til de fleste af parcellerne,og vejene skulle saettes istand igen. Samme ar var der tale om at lukke alle vejene ud mod Roskildevej,og der blev ogs modtaget et tilbud om overtagelse og vedligeholdelse af vejene fra R0dovre kommune.hendriksholms kirke blev indviet Palmes0ndag den af Pastor Gamborg og der var 3 barnedaber. Det var den at byplan 20 blev vedtaget af R0dovre KommunalbestyreIse,det rejste en storm af protester,der blev lavet underskriftindsamling,og skrevet til ombudsmanden om planen,r0dovre kommune sendte en skrivelse den 26 juni 1962 til

6 Grundejerforeningen,at boligministeriet den 30 maj havde godkendt planen,og byplanen ville herefter ved kommunalbestyrelsens foranstaltning blive tinglyst pa de ejendomme,der omfattedes af planen.frits M011ersvej var med i planen,den var taenkt som en parallelvej til Roskildevej. R0dovre station blev indviet den I 1965 fik Sparekassen for K0benhavn og Omegn lov til at placerer et traeskur pa Damhus Boulevard 111 til at ordne bankforretninger i,indtil butikscenteret blev faerdigt. Det blev indviet den Honorar i 1965 var f01gende: formand kr. 500,00 halvarligt, kasseren kr 500,00, sekretasr kr. 150,00, revisorer hver kr. 10,00, foramen var vokset til godt ,00 kroner.r0dovre Centrum abnede i I 1970,er vi fremme ved 50 ars jubilaaet,der var reception pa Orchide-Terrassen.Der IS i R0dovre Centret (nu er Orchide- Terrassen nedlagt) og senere pa aftenen,fest samme sted.hver deltager betalte 50,00 kroner der var 177 gaester hvoraf de 3 var indbudt.(der var aftalt en kuvertpris pa kr.70,00 med Orchide- Terrassen) Det har desvaerre ikke vaeret muligt at opst0ve et eksemplar af det festskrift der blev lavet til denne fest,men der star i de gamle b0ger f01gende.forsiden,et luftfoto af Hendriksholms kvarteret.side 2,skulle vaere afsat til menu'en:tre retter mad,man var blevet enige om:kaenguruhalesuppe,farseret kalkun m /kompot og salat, og som dessert Isbombes Speciel,og Mocca.Dertil h0rende vine: Very Old Amontillado,Beauvilie,Grand vin Rouge.Pimpernel Port,Madera Leacock & Co,Cognac-Lik0r.(vin ad libitum ).Side 3, skulle omhandle programmet med enkelte billeder af de forskellige ved aftenens optraden.side 4,velkomstsang og evt. med nogle annoncer og enkle str0tanker og vittigheder. Side 5,skulle vaere forbeholdt festprologen.side 6,til sange.side 7,annoncering. Side 8, skulle vasre forbeholdt R0dovre Banks annonce.menuen blev trykt pi. et silkeband med Ochide Terrassen's logo foroven og festen var mandag den 27.april If01ge et takstbilag fra var der f01gende takster og afgifteridagrenovation kr 106,00 pr ar,sommerhuse,kolonihaver, afhentningen af renovation var fra l.april til 30.September kr 53,OO.Ekstra saekke kostede kr.2,50 alle priser plus moms Formuen voksede,i 1970 havde vi kr ,70. I 1972 stemte man om fliserne pa fortovene der var 280 nej stemmer og 56 ja stemmer, forslaget blev forkastet. Der var ogsci en debat i gang anggaende vejlukninger,ensretning og venstresving forbudt pa Vojensvej,som vi kender det idag. Det var gode tider,renten var god,en rentetilskrivning pi kr ,00 pli et ar.indtil 1970 have man to generalforsamlinger om aret.dette blev nu aendret til den form som vi kender i dag,med een arlig inden udgangen af marts maned.pa generalforsamlingen den blev Bent Robert Jacobsen valgt ind i bestyrelsen. 0rbygard Plejehjem og dagcenter samt boliger for handicappede,blev indviet maj blev langtidsparkeringspladsen vedtaget pa kommunal-bestyrelsesm0det den 29 november.i 1977 blev vores nuvasrende kasserer Hans S0ndergaard Jensen valgt som revisor og i 1978 til kasserer.bent Robert Jacobsen valgtes i bestyrelsen som naestformand og sekretaer i I 1980 holdt man reception p&. 0rbygard i anledning af 60 ars jubilaeet for Grunde jerforeningen. I 1984 besluttede man at saette kontingentet ned fra 60 kr.til 40 kr.arligt,med opkraevning til juni termin.i 1985 valgtes Bent Robert Jacobsen til formand.

7 I 1987 var der sodnedfald fra varmecentralen der forsyner Rebaek S0park med varme. I 1989 var der af stemning om hybridnettet der var udsendt 700 sp0rgeskemaer der kom 68 ja og 270 nej, saint en ugyldig stemmeseddel tilbage.ved 70 ars jubilaeet den , blev der afholdt reception i konf irmandstuen i Hendriksholmskirke 10rdag den mellem kl Det var ogsa dette ar,man ved simpelt flertal pa generalf orsamlingen, ef ter et forslag fra et medlem vedtog at udsende referat af generalf orsamlingen sammen med juni opkraevningen,og de bump vi har pa vejene var ogsa pa dagsordenen. I 1991 tradte havemandsordningen i kraft for vores pensionister. I 1992 vil e jendomsskatterne blive opkraevet 2 gange om aret mod tidligere 4 gange arligt,det var det samme ar st0jskaermen blev opsat langs banelinien.i 1993 blev der indk0bt EDB anlaeg til at f0re grunde j erf oreningens,vej gaeld, regnskab samt medlemmer m.m. Samme ar blev der stillet forslag om, at suppleanterne skulle med til kommende bestyrelsesm0der uden stemmeret, forslaget blev vedtaget og samme ar var der forslag om f astelavnsf est, forslaget blev sendt til uraf stemning og f orkastet,der var vejgseld pa 401 parceller og de fik tilbud om at betale den ud,sa der var kun 29 tilbage.i dag er der ingen der har vejgaeld og denne linie slettes pa e jendomopkraevningen.det blev vedtaget pa generalf orsamlingen, at der skulle afholdes 75 ars jubilaeumsfest,men inden forslaget kunne vedtages, skulle det ud til uraf stemning. Forslaget blev vel modtaget med 118 ja stemmer og 70 nej stemmmer og 3 ugyldige stemmer. Ved Foreningens 75 ars jubliasum, som afholdes med fest pa Damhuskroen den , var der 614 Hendriksholmer. Der blev serveret f01gende menu: Velkomstdrik: Forret: Hovedret: Dessert: Fersken kirr R0dtunge A La Indienne.Dertil Hvidvin. Kalvefilet Hubertus.Dertil R0d/Hvidvin. Mandelrand. Dertil Portvin. Til sidst kaffe med cognac eller Iik0r,deref ter dans og fest pa egen regning. Med venlig hilsen Bestyrelsen naestf ormand/sekretasr Ole N0rgaard Olsen

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan.

For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan. Referater 2003 Bestyrelsesmøde mandag d. 24. november 2003, kl. 19.00. Tilstede: Trudy Velders, Frank Vælum, Lars Mortensen. Der var 3 punkter på programmet. Gårdlavets julefest d. 30. nov. 2003, vedligeholdelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

NR.89 Juni 2009 30.Årg.

NR.89 Juni 2009 30.Årg. 20 NR.89 Juni 2009 30.Årg. Bestyrelsen pr. 25-03-2009 Formand: Jørn Palm Hansen 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten Suhr 36 30

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere