Det f0rste m0de blev afholdt tirsdag den 30. marts 1920 kl. 19:00 i Slotspavillonen Roskildevej 31,med f01gende dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det f0rste m0de blev afholdt tirsdag den 30. marts 1920 kl. 19:00 i Slotspavillonen Roskildevej 31,med f01gende dagsorden"

Transkript

1 April ars Jubilaeumsfest Ved Damhuskroen blev der indtil 1915 opkraevet bompenge til det offentlige.bomforpagteren drev en lille forretning den f0rste pa Damhustorvet. I de sidste ar betalte han 7000 kr. for forpagtningen,og til gengaeld opkraevede han betydelige be!0b for dyr og k0ret0jer:det kostede 4 0re at f0re en best eller en ko igennem,2 0re for et svin eller et far.for k0ret0jer var der mange takster:en arbejdsvogn med to heste kostede 4 0re,var der mere end to heste,steg taksten til 8 0re.Biler og 4-eller 5- hjulede motorcykler kostede 10 0re,flyttevogne 25 0re,lastvogne o.lign.35 0re for at naevne nogle enkelte.bomhuset blev nedrevet i 1937 i forbindelse med Roskildevejs udvidelse. Den f0rste forhandlingsprotokol gar fra 22 marts 1920 til 13 januar 1925,og i denne samt de efterf01gende forhandlingsprotokoller er alle oplysningerne fundet. Dem der var med i den f0rste bestyrelse var f01gende. Telegrafist W. Hansen Elektriker Adamsen Vaerkf0rer A.Olsen Vaerkf0rer J. Petersen Assistent Th. Philipsen Forretningsf0rer Chr. Jensen Inspektionsbetjent H. Klittgaard Det f0rste m0de blev afholdt tirsdag den 30. marts 1920 kl. 19:00 i Slotspavillonen Roskildevej 31,med f01gende dagsorden 1. Konst. af lovudvalg 2. Valg af formand 3. Fastsaettelse af generalforsamling 4. Eventuelt Det f0rste Iovudvalgsm0de blev afholdt den 4, april 1920 kl.lo:00 ph. Damhuskroen. Den f0rste generalforsamling blev afholdt den 27. april 1920 pa etablissementet " Gimle" Grundtvigsvej 13 og startede kl 19:00. Det blev blandt andet vedtaget,at formanden og kasseren skulle have et arligt honorar af den fyrstelige sum af 1 kr.pr.solgt parcel,ligeledes blev der aftalt et honorar for afholdelse af bestyrelsesm0der,der blev foreslaet 2. kr og begge forslag blev efter nogen diskussion vedtaget enstemmigt. Naeste punkt pa dagsorden var valg af den f0rste formand og kasserer,som formand blev valgt W. Hansen med 64 stemmer og som kasserer,h. Klittgaard med 43 stemmer og der blev selvf01geligt ogsa valgt 0vrig bestyrelsemedlemmer,suppleanter,revisor,og suppleanter til de 0vrige post. Under punkt 5. Restaurat0r S0rensen Rosengaardsvej 2 anbefalede nogle vandr0r han havde liggende ved Damhuskroen til brug ved vort vandings anlaeg.m0det sluttede kl.11.1/4 som der star i de gamle b0ger. Det f0rste bestyrelsesm0de blev afholdt kl formiddag pa Damhuskroen med f01gende dagsorden. 1. Bestyrelsens konstituering 2. Beretning 3. Regnskabet 4. Forskellige anskaffelser 5. Eventuelt

2 Det vedtoges bla. at bestyrelsesm0der afholdes sa ofte formanden eller bestyrelsen finder det n0dvendigt.protokollen underskrives af den som leder m0det. Sekretaeren skal pa m0derne skrive referat,som oplaeses ved slutningen af m0det. Det kan laeses at vandsp0rgsmalet blev dr0ftet meget indgaende og man enedes om at vedtage et vandindlasg der var fremsat formanden oplaeste forskellige priser pa at fa lagt vand ind.der var to tilbud,et pa 6451 kroner og et pa 4185 kroner, det billigste tilbud var fra Gas og vandmester Mulvad,Lykkeholms alle 4,hvortil der skulle laegges 3 stophaner.og nogle meter r0r,dette tilbud blev enstemmigt vedtaget. Der blev ogsli vedtaget trykning af foreningens love og dette kunne g0res for kr.95 af Larsens Trykkeri. Der har staet en vandpost ved Roskilde Landevej ud for parcel nr 114,(nu Grambyvej matr. 4 AT. Forgrundene ud mod Roskilde Landevej var ikke solgt endnu)og denne blev lukket om vinteren.ja meget har aendret sig siden da. Det kan naevnes,at Valby postkontor havde besvasr med at finde R0dovreborgerne da der ikke var navne pa vejene endnu,man vedtog i bestyrelsen de s0nderjyske vejnavne: Hviddingve j,agerskovvej,grambyvej,medelbyve j,h0 jrupvej,skaerbaekvej,nyb01vej,randrupvej,og Damhus Boulevard,(Fr0slevvej var ikke med, vejen fandtes men den hed pa davaerende tidspunkt Tinglevvej),Vojensvej samt Hendriksholms Boulevard. Det kan laeses, at der var slagger pa vejene,og at der var opstillet vandt0nder,der blev taget ind om vinteren og opbevaret i de naermeste huse.i 1920 var alle parcellerne ikke solgt endnu,der nedsattes et slaggeudvalg der skulle stci. for vejenes vedligeholdelse og der blev talt om at hver parcel skulle betale et be!0b til vedligeholdelse af vejene. F01gende er et uddrag af et brev som R0dovre Sognerad sendte til Justitsmininisteret den 20.februar 1922."Som det antagelig vil vaere det h0je Justitsministerium bekendt,har der i omegnen af K0benhavn de sidste 4-5 ar fundet en livlig jordudstykning sted.mange garde er udstykket i sma parceller,hvis gennemsnitlige st0rrelse andrager ca alen.pa disse parceller opf0rer "Ejeren",der jo i de faerreste tilfaalde er virkelige ejer,da han som regel ikke har sk0de pa ejendom-men,sakaldte lysthuse af gamle pakkasser og lign.,undertiden af bedre materiale.hensigten med opf0relsen af disse lysthuse har maske i de fleste tilfaelde og fra f0rste faerd vaeret denne,at de kun skulle tjene familien som lysthus,nar de om aftenen og om s0ndagen opholdte sig pa grunden.forholdet er nu,at de anvendes til natophold,der findes nu" 31 traehuse" af fornaevnte slags,der alle benyttes til helarsbeboelse af familier med b0rn". Omsaetningstabel for arealer fra metersystem til aeldre system. 1 m2 = 2 h alen. If01ge et gammelt Matrikelkort for parcel 30 af matr. nr. 4 P.Star der f01gende,r0dovre By,R0dovre Sogn,Sokkelunds Herred,K0benhavns Amt,tinglyst den 15 februar Angaende vejskilte tilskrev man R0dovre Sognerad om et tilskud pa 300 kr.der blev bevilget kr. 150 af R0dovre sognerad,med amtsradets forventede samtykke. De 32 vejstandere vil man opstille ved vejene ind til Hendriksholms Grundejerforenings omrade.pa m0det den 8.marts 1921 blev der talt om kloakering af omradet. Da der som naevnt var en hel del parceller der ikke var solgt, k0bte grundejerforeningen disse og solgte dem videre igen.

3 Pengene lante man i banken,og overskuddet satte man i obligationer.grundejere som var i restance,enten med kontingent eller vejpenge blev sendt til sagf0rer,enkelte endte hos en h0jesteretssagf0rer,hvilket nogle medlemmer mente var for dyrt,men der var ingen henstand,en enkelt ejer solgte endda sin ejendom efter han var blevet slaebt i retten.det er en af grundene til,at vi i dag kan feste for billige penge fordi de tidligere bestyrelser der anbragte midlerne fornuftigt i fast ejendom og obligationer. R0dovre sognerad skrev den til bestyrelsen for parcelforeningerne "Damhusdalen"," Bj0rnsholms villaby"," Hendriksholm"og" Annexgarden" at man var utilfreds med at der ikke var lagt planer for afvanding,oprettelse af vej og kloakfond m.m. Sogneradet henstillede,citat" (Vi skal endnu en gang henstille til bestyrelsen snarest at tilsende disse planer,da sogneradet i modsat fald ser sig n0dsaget til med de midler,der stir til radighed at saette en stopper for den byggevirksomhed, som finder sted pa arealerne,og samtidig forlange,i henhold til sundhedsvedtaegtens 2,at de beboede lejligheder istandsaattes og indrettes vaesentligt i henhold til bygnings sundhedbrandpolitilovgivningen,eventuelt ved kommunens foranstaltning for ejernes regning )".citat slut. Der blev i august 1924 udarbejdet et salgsprospekt for "Hendriksholms" grundarealer. der stod f01gende,citat "("HENDRIKSHOLM"S Grundarealer er h0jt og smukt beliggende i R0dovre Sogn umiddelbart ved Damhuss0en mellem Roskilde Landevej,vejen herfra til Hvidovre (Hvidovrevej) og vestbanen.til salg udbydes de pa udstykningsplanen viste arealer med undtagelse af forgrundene,d.v.s. de to karreer pa hj0rnet af Roskilde Landevej og Hvidovrevej og facadegrunden ved disse veje) citat slut.desuden er palagt arealerne den servitut,at der inden udgangen af aret 1949 ikke uden samtykke fra saelgerne eller deres successorer pa nogen parcel eller i bygning,der opf0res derpa,ma drives krohold,gaestgiveri eller restaurantionsvirksomhed af nogen art.hver parcelk0ber er pligtig at indtraede i grundejerforeningen Hendriksholm. Der skulle erlaegges en kontant udbetaling pa mindst kr.100,00 for resten udsteder k0ber 2 obligationer,der begge forrentes med 5 % pr ar,renten beregnes fra den dag slutseddel er underskrevet.grundene pavises af og handelen afsluttes med bestyrelsen for grundejerforeningen Hendriksholm,der i almindelighed traeffes i salgskontoret over for Damhuskroen hver s0ndag og helligdag fra kl 10 fm. til kl.16 Der star endvidere at der pa hver parcel kun ma opf0res en beboelsesbygning med to til beboelse indrettede etager samt en tagetage indeholdende et enkelt kvistvasrelse, som dog ikke ma indrettes til beboelse,kun 1/3 af parcelarealet ma bebygges.bygningen der opf0res pa grunden skal vaere i villastil,d. v. s. at alle frie synlige sider,ogsa de mod naboen vendende evt.brandgavle og bagmure,skal udf0res som facader og med ensartet arkitektonisk behandling)".citat slut. Den 10 September 1928 blev Faellesrepraesentationen af Grundejerforeninger i R0dovre Kommune stiftet. Den var der stadig en del foresp0rgelser pa billige grunde. Der var 9 usolgte grunde pa Skasrbaskve j,men de kunne ikke saelges da der ikke var ordentlig adgangsvej til parcellerne. De f0rste vejskilte var traepaele.de blev senere skiftet ud med aluminiumsskilte,og for at spare pa pengene blev det foreslaet, at opsaette vejskiltene pa husene hvor det var muligt.

4 Den f0rste gadebelysning blev ogsa finasieret via en belysningskasse. Sa nu var der 3 forskellige kasser. 1 kontingent 2 vejkassen 3 belysningskassen Det blev foreslaet at grundene fik matrikelnr.bestyrelsen blev ogsa palagt denne opgave.og det kan naevnes at der blev k0bt mange obligationer og at medlemmerne n0je fulgte udviklingen med disse. Angaende gadelys lagde elvaerket ud med en pris pa 45 0re /kw time hvilket den siddende bestyrelse syntes var for meget og det lyk-kedes at fa prisen ned pa 15 0re/kw time og vejbelysningsplanen blev godkendt. Dette var i 1930,og samme ar besluttede bestyrelsen,at anskaffe en skrivemaskine til foreningen. I 1932 var honorarer og diaeter f01gende: Formanden kr 300 halvarligt Kasseren kr 300 Sekretasren kr 100 samt 3 kr til hvert bestyrelsesmedlem pr. m0de Pa generalforsamlingen i 1935 blev det foreslaet at ans0ge D.S.B. om,snarest at fa anlagt en holdeplads eller station i R0dovre. Dirigenten oplyste,at bade R0dovre og Hvidovre kommune havde indsendt forslag til D.S.B. om en holdeplads ved Vojensvej. I 1935 den 23-4 blev vejbelysningen pa Vamdrupvej taendt for f0rste gang. Samme ar blev Iandinspekt0ren palagt at afsaette vejene med paele,hvor disse manglede. Samme ar pabegyndtes kloakplanen. Den havde vaeret laenge underve js,f ordi R0dovre sognerad var pa tvaers med hensyn til den entrepren0r,j.p. Larsen, der skulle foresta arbejdet.angaende ans0gningen til D.S.B.forela der en svarskrivelse om,at der kunne forventes et trinbraet ved Hvidovrevej til efteraret,safremt adgangsforholdene bragtes i orden.skrivelsen desangaende er tilsendt Sogneradene. I 1936 har formanden skrevet til Politimesteren om at fa lov til at opsffitte skilte pa Randrupvej,dels ved udmundingen til Roskildevej og Hvidovrevej,med forbud om gennemk0rsel af heste og motork0ret0jer.samtidig var der indsendt ans0gning om tilladelse til at opstille tavler med parkeringsforbud pa Randrupvej ved Biografen.Men da det gik op for beboerne,der havde stillet forslaget, at dette ogsa skulle gaelde for dem selv,blev det forkastet.grundejerforeningen fik tilbud om at passe forgrundstykkerne mod Hvidovrevej og Roskildevej mod et passende vederlag.det kan ogsa lasses i de gamle b0ger at der har vaeret en Grundejerforening "Tinglev" der havde hele Fr0slevvej.Den var Hendriksholms Grundejerforening interesseret i at overtage,da det hermed blev nemmere at vedligeholde vejene og billigere.man overtog vejen og omd0bte den til Fr0slevvej.Det har ikke vaeret muligt at finde ud af,hvornar vejen skiftede navn,men det var f0r 1935.Der var en del huse der ikke kom med i Hendriksholms grundejerforening dengang og heller ikke er det idag.det er matr. nr. 4. MH,4.MG,4.Mc,4.MD,4.ME,4.MF. Der var ogsa pa dette tidspunkt mange tvangsauktioner,og Grunde jerforeningen overtog en del huse og grunde for at saelge dem videre,som regel med en god fortjeneste. Der var i 1936 en vejstraekning pa 9,5 km der kunne forsikres for en pris af kr. 142,50/ar.

5 Foreningen havde nu si. mange grunde at man enedes om, at indhente tilbud pi indhegning af disse.der blev indhentet tilbud pa krolitet nr m.m masker 1 meter h0jt med huller boret i stiverne,sa der evt. senere kunne opsaettes b0jninger med pigtrad. I 1937 blev det vedtaget at foreningen betalte for kassererens telefon. I 1938 var Boulevard traeerne blevet sa store at man enes om at beskaere dem. Ligeledes blev det besluttet at lade arbejdsmand Larsen grave rundt om traeerne p Randrupvej til Torvet og derefter udstr0 kalk. I samme ar fik K.T.A.S. lov til at nedgrave telefonkabler i Damhus Boulevarden mod at de efter lod den i samme stand som f0r opgravningen. Der er som bekendt ved Vojensvej nogle jordstykker,disse vil man pr0ve at fa D.S.B,til at tilkendegive,hvor R0dovre Station skulle ligge eller i det mindste fci disse jord stykker opdyrket og indhegnet.i 1939 holdt grundejerforeningen m0de med Sogneradet, om at de overtog Rotteudrydelsen og Dagrenovationsordningen samt vejbelysningen.1 marts 1939 kunne Hendriksholms Skole holde indvielsesfest. Den overtog N.E.S.A ve jbelysningen. Som tidligere naevnt havde foreningen naase for penge.man havde k0bt Randrupvej 27 for en samlet pris af kr Skuret der stod pa grunden blev revet ned,og der blev to grunde der kunne saelges med fortjeneste. I 1940 blev der forhandlet med menighedsradet om en grund til en kirke,p hj0rnet af Damhus Boulevarden-Grambyvej her var der pa dette tidspunkt et lille anlaeg.der var pabudt en omnummering af Randrupvej. Formanden henstillede,at alle skiftede til de nye nummre. Det kan naevnes at de fleste m0der blev af holdt pa Damhuskroen. Kasseren kunne traeffes pa telefon R0dovre nr. 237, f oreningens formue var nu over 50 tusinde kroner. Der blev afholdt Reception og jubilaeumssammenkomst den (store bededag) i Kongesalen pa Damhuskroen. Dette var 25 ars jubilaeet som blev fejret med taler. Der blev i dagens anledning forfattet et par sange. Der blev i 1948 f0rt forhandlinger om salg af hj0rnegrunden Hendriksholms Boulevard,Roskildevej til de boligblokke der er der i dag.der er stadig i 1949 tomme grunde til salg.i referatet fra generalforsamlingen i 1950 star der skrevet, at man har modtaget motorf e jemaskine med sneplov,og det havde taeret noget pa kassebeholdningen.husene blev vurderet i 1950 hvilket skabte en del uro blandt medlemmerne.hansen pa Vojensvej oplyste,at han havde k0bt sit i 1947 for kroner og nu var det vurderet til kroner. Den st0rste tilladte egenvasgt for vogne pa de sma veje var 1600 kg. I 1956 var projektet omkring kirken godkendt af kirkeministeriet, samme ar havde K.T.A.S lagt kabler og stik ind til de fleste af parcellerne,og vejene skulle saettes istand igen. Samme ar var der tale om at lukke alle vejene ud mod Roskildevej,og der blev ogs modtaget et tilbud om overtagelse og vedligeholdelse af vejene fra R0dovre kommune.hendriksholms kirke blev indviet Palmes0ndag den af Pastor Gamborg og der var 3 barnedaber. Det var den at byplan 20 blev vedtaget af R0dovre KommunalbestyreIse,det rejste en storm af protester,der blev lavet underskriftindsamling,og skrevet til ombudsmanden om planen,r0dovre kommune sendte en skrivelse den 26 juni 1962 til

6 Grundejerforeningen,at boligministeriet den 30 maj havde godkendt planen,og byplanen ville herefter ved kommunalbestyrelsens foranstaltning blive tinglyst pa de ejendomme,der omfattedes af planen.frits M011ersvej var med i planen,den var taenkt som en parallelvej til Roskildevej. R0dovre station blev indviet den I 1965 fik Sparekassen for K0benhavn og Omegn lov til at placerer et traeskur pa Damhus Boulevard 111 til at ordne bankforretninger i,indtil butikscenteret blev faerdigt. Det blev indviet den Honorar i 1965 var f01gende: formand kr. 500,00 halvarligt, kasseren kr 500,00, sekretasr kr. 150,00, revisorer hver kr. 10,00, foramen var vokset til godt ,00 kroner.r0dovre Centrum abnede i I 1970,er vi fremme ved 50 ars jubilaaet,der var reception pa Orchide-Terrassen.Der IS i R0dovre Centret (nu er Orchide- Terrassen nedlagt) og senere pa aftenen,fest samme sted.hver deltager betalte 50,00 kroner der var 177 gaester hvoraf de 3 var indbudt.(der var aftalt en kuvertpris pa kr.70,00 med Orchide- Terrassen) Det har desvaerre ikke vaeret muligt at opst0ve et eksemplar af det festskrift der blev lavet til denne fest,men der star i de gamle b0ger f01gende.forsiden,et luftfoto af Hendriksholms kvarteret.side 2,skulle vaere afsat til menu'en:tre retter mad,man var blevet enige om:kaenguruhalesuppe,farseret kalkun m /kompot og salat, og som dessert Isbombes Speciel,og Mocca.Dertil h0rende vine: Very Old Amontillado,Beauvilie,Grand vin Rouge.Pimpernel Port,Madera Leacock & Co,Cognac-Lik0r.(vin ad libitum ).Side 3, skulle omhandle programmet med enkelte billeder af de forskellige ved aftenens optraden.side 4,velkomstsang og evt. med nogle annoncer og enkle str0tanker og vittigheder. Side 5,skulle vaere forbeholdt festprologen.side 6,til sange.side 7,annoncering. Side 8, skulle vasre forbeholdt R0dovre Banks annonce.menuen blev trykt pi. et silkeband med Ochide Terrassen's logo foroven og festen var mandag den 27.april If01ge et takstbilag fra var der f01gende takster og afgifteridagrenovation kr 106,00 pr ar,sommerhuse,kolonihaver, afhentningen af renovation var fra l.april til 30.September kr 53,OO.Ekstra saekke kostede kr.2,50 alle priser plus moms Formuen voksede,i 1970 havde vi kr ,70. I 1972 stemte man om fliserne pa fortovene der var 280 nej stemmer og 56 ja stemmer, forslaget blev forkastet. Der var ogsci en debat i gang anggaende vejlukninger,ensretning og venstresving forbudt pa Vojensvej,som vi kender det idag. Det var gode tider,renten var god,en rentetilskrivning pi kr ,00 pli et ar.indtil 1970 have man to generalforsamlinger om aret.dette blev nu aendret til den form som vi kender i dag,med een arlig inden udgangen af marts maned.pa generalforsamlingen den blev Bent Robert Jacobsen valgt ind i bestyrelsen. 0rbygard Plejehjem og dagcenter samt boliger for handicappede,blev indviet maj blev langtidsparkeringspladsen vedtaget pa kommunal-bestyrelsesm0det den 29 november.i 1977 blev vores nuvasrende kasserer Hans S0ndergaard Jensen valgt som revisor og i 1978 til kasserer.bent Robert Jacobsen valgtes i bestyrelsen som naestformand og sekretaer i I 1980 holdt man reception p&. 0rbygard i anledning af 60 ars jubilaeet for Grunde jerforeningen. I 1984 besluttede man at saette kontingentet ned fra 60 kr.til 40 kr.arligt,med opkraevning til juni termin.i 1985 valgtes Bent Robert Jacobsen til formand.

7 I 1987 var der sodnedfald fra varmecentralen der forsyner Rebaek S0park med varme. I 1989 var der af stemning om hybridnettet der var udsendt 700 sp0rgeskemaer der kom 68 ja og 270 nej, saint en ugyldig stemmeseddel tilbage.ved 70 ars jubilaeet den , blev der afholdt reception i konf irmandstuen i Hendriksholmskirke 10rdag den mellem kl Det var ogsa dette ar,man ved simpelt flertal pa generalf orsamlingen, ef ter et forslag fra et medlem vedtog at udsende referat af generalf orsamlingen sammen med juni opkraevningen,og de bump vi har pa vejene var ogsa pa dagsordenen. I 1991 tradte havemandsordningen i kraft for vores pensionister. I 1992 vil e jendomsskatterne blive opkraevet 2 gange om aret mod tidligere 4 gange arligt,det var det samme ar st0jskaermen blev opsat langs banelinien.i 1993 blev der indk0bt EDB anlaeg til at f0re grunde j erf oreningens,vej gaeld, regnskab samt medlemmer m.m. Samme ar blev der stillet forslag om, at suppleanterne skulle med til kommende bestyrelsesm0der uden stemmeret, forslaget blev vedtaget og samme ar var der forslag om f astelavnsf est, forslaget blev sendt til uraf stemning og f orkastet,der var vejgseld pa 401 parceller og de fik tilbud om at betale den ud,sa der var kun 29 tilbage.i dag er der ingen der har vejgaeld og denne linie slettes pa e jendomopkraevningen.det blev vedtaget pa generalf orsamlingen, at der skulle afholdes 75 ars jubilaeumsfest,men inden forslaget kunne vedtages, skulle det ud til uraf stemning. Forslaget blev vel modtaget med 118 ja stemmer og 70 nej stemmmer og 3 ugyldige stemmer. Ved Foreningens 75 ars jubliasum, som afholdes med fest pa Damhuskroen den , var der 614 Hendriksholmer. Der blev serveret f01gende menu: Velkomstdrik: Forret: Hovedret: Dessert: Fersken kirr R0dtunge A La Indienne.Dertil Hvidvin. Kalvefilet Hubertus.Dertil R0d/Hvidvin. Mandelrand. Dertil Portvin. Til sidst kaffe med cognac eller Iik0r,deref ter dans og fest pa egen regning. Med venlig hilsen Bestyrelsen naestf ormand/sekretasr Ole N0rgaard Olsen

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB S!,AGE!.SE R {D EK I.U B frÿ'fr.5ÿ RK.Dh" 1 Klubbens navn er Slagelse Rideklub fremover forkortet SLRK. Klubbens hjemsted er: Slagelse Kommune. 2 Klubbens formal er at fremme

Læs mere

Oversigt over aendringer: Paragraf 1: tilf0jes foreningens vision NYT. Paragraf 2: Konto opg0relse er medlemsbevis NYT

Oversigt over aendringer: Paragraf 1: tilf0jes foreningens vision NYT. Paragraf 2: Konto opg0relse er medlemsbevis NYT Denne oversigt skulle gerne hjaelpe dig med at overse de aendringer bestyrelsen agter at fremlaegge pa f0rstkommende ekstraordinaere generalforsamling den 9 marts Oversigt over aendringer: Paragraf 1:

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Vedtffilltel".=f)1" (7I"Undejerff)l"eninllen. .Adalen. HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN. Sdr. Jernl0se

Vedtffilltel.=f)1 (7IUndejerff)leninllen. .Adalen. HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN. Sdr. Jernl0se Vedtffilltel".=f)1" (7I"Undejerff)l"eninllen.Adalen HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN Sdr. Jernl0se Vedtcegter for grundejerforeningen o Ada/en. Foreningens navn er: "Grundejerforeningen Ada/en". Foreningens hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Overgardsparken Vedtregter

Grundejerforeningen Overgardsparken Vedtregter 1 Foreningens navn, omrc'~de og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Overgardsparken og omfatter delomrade II i R0nde kommunes lokalplan nr. 60. Grundejerforeningen har hjemsted i Syddjurs

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Teglgården. Området er sommerhusparceller og fælles områder, udstykket fra matr. Nr. 44a m.fl. Hejls by

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Strandgården, Enø", og dens område er det på ved-hæftede plan viste areal, omfattende 113 parceller, vejarealer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne):

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne): Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk DATO: KLOKKEN: STED: Mandag den 7. maj 2013 19.30 I Aktivitetshuset FREMM0DT: Formand Kasserer Sekretaar Bestyrelsesmedlem DELTAGER IKKE: Nasstformand

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Ejerlaugets navn er Sorgenfrivængets Ejerlaug. 1 Medlemmer er ifølge forpligtigelse i deklaration tinglyst 29. februar 1959 ejerne af de parceller, der er udstykket

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Vedtægter. Nr Rev. omfatter Udført Af Der overføres hvert år 500. kroner til vejfonden pr. medlem, 2009 Best.

Vedtægter. Nr Rev. omfatter Udført Af Der overføres hvert år 500. kroner til vejfonden pr. medlem, 2009 Best. Vedtægter Revisionsblanket Nr Rev. omfatter Udført Af Der overføres hvert år 500 1 12 kroner til vejfonden pr. medlem, 2009 Best. 2 12 1. Ejerlavets navn er Ravnsgård-Lillenæs Ejerlav. i alt 57.000 kroner.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Love for Grundejerforeningen Strandlyst

Love for Grundejerforeningen Strandlyst Love for Grundejerforeningen Strandlyst NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Strandlyst. Dens hjemsted er København under hvis jurisdiktion den hører, og dens område er den del

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

LOVE. for GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN HINDHOLM

LOVE. for GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN HINDHOLM LOVE for GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN HINDHOLM Revideret marts 2006 I. Almindelige bestemmelser: 1. Foreningens navn er Villabyen Hindholm, og den hjemsted er Tårnby Kommune. 2. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere