Det f0rste m0de blev afholdt tirsdag den 30. marts 1920 kl. 19:00 i Slotspavillonen Roskildevej 31,med f01gende dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det f0rste m0de blev afholdt tirsdag den 30. marts 1920 kl. 19:00 i Slotspavillonen Roskildevej 31,med f01gende dagsorden"

Transkript

1 April ars Jubilaeumsfest Ved Damhuskroen blev der indtil 1915 opkraevet bompenge til det offentlige.bomforpagteren drev en lille forretning den f0rste pa Damhustorvet. I de sidste ar betalte han 7000 kr. for forpagtningen,og til gengaeld opkraevede han betydelige be!0b for dyr og k0ret0jer:det kostede 4 0re at f0re en best eller en ko igennem,2 0re for et svin eller et far.for k0ret0jer var der mange takster:en arbejdsvogn med to heste kostede 4 0re,var der mere end to heste,steg taksten til 8 0re.Biler og 4-eller 5- hjulede motorcykler kostede 10 0re,flyttevogne 25 0re,lastvogne o.lign.35 0re for at naevne nogle enkelte.bomhuset blev nedrevet i 1937 i forbindelse med Roskildevejs udvidelse. Den f0rste forhandlingsprotokol gar fra 22 marts 1920 til 13 januar 1925,og i denne samt de efterf01gende forhandlingsprotokoller er alle oplysningerne fundet. Dem der var med i den f0rste bestyrelse var f01gende. Telegrafist W. Hansen Elektriker Adamsen Vaerkf0rer A.Olsen Vaerkf0rer J. Petersen Assistent Th. Philipsen Forretningsf0rer Chr. Jensen Inspektionsbetjent H. Klittgaard Det f0rste m0de blev afholdt tirsdag den 30. marts 1920 kl. 19:00 i Slotspavillonen Roskildevej 31,med f01gende dagsorden 1. Konst. af lovudvalg 2. Valg af formand 3. Fastsaettelse af generalforsamling 4. Eventuelt Det f0rste Iovudvalgsm0de blev afholdt den 4, april 1920 kl.lo:00 ph. Damhuskroen. Den f0rste generalforsamling blev afholdt den 27. april 1920 pa etablissementet " Gimle" Grundtvigsvej 13 og startede kl 19:00. Det blev blandt andet vedtaget,at formanden og kasseren skulle have et arligt honorar af den fyrstelige sum af 1 kr.pr.solgt parcel,ligeledes blev der aftalt et honorar for afholdelse af bestyrelsesm0der,der blev foreslaet 2. kr og begge forslag blev efter nogen diskussion vedtaget enstemmigt. Naeste punkt pa dagsorden var valg af den f0rste formand og kasserer,som formand blev valgt W. Hansen med 64 stemmer og som kasserer,h. Klittgaard med 43 stemmer og der blev selvf01geligt ogsa valgt 0vrig bestyrelsemedlemmer,suppleanter,revisor,og suppleanter til de 0vrige post. Under punkt 5. Restaurat0r S0rensen Rosengaardsvej 2 anbefalede nogle vandr0r han havde liggende ved Damhuskroen til brug ved vort vandings anlaeg.m0det sluttede kl.11.1/4 som der star i de gamle b0ger. Det f0rste bestyrelsesm0de blev afholdt kl formiddag pa Damhuskroen med f01gende dagsorden. 1. Bestyrelsens konstituering 2. Beretning 3. Regnskabet 4. Forskellige anskaffelser 5. Eventuelt

2 Det vedtoges bla. at bestyrelsesm0der afholdes sa ofte formanden eller bestyrelsen finder det n0dvendigt.protokollen underskrives af den som leder m0det. Sekretaeren skal pa m0derne skrive referat,som oplaeses ved slutningen af m0det. Det kan laeses at vandsp0rgsmalet blev dr0ftet meget indgaende og man enedes om at vedtage et vandindlasg der var fremsat formanden oplaeste forskellige priser pa at fa lagt vand ind.der var to tilbud,et pa 6451 kroner og et pa 4185 kroner, det billigste tilbud var fra Gas og vandmester Mulvad,Lykkeholms alle 4,hvortil der skulle laegges 3 stophaner.og nogle meter r0r,dette tilbud blev enstemmigt vedtaget. Der blev ogsli vedtaget trykning af foreningens love og dette kunne g0res for kr.95 af Larsens Trykkeri. Der har staet en vandpost ved Roskilde Landevej ud for parcel nr 114,(nu Grambyvej matr. 4 AT. Forgrundene ud mod Roskilde Landevej var ikke solgt endnu)og denne blev lukket om vinteren.ja meget har aendret sig siden da. Det kan naevnes,at Valby postkontor havde besvasr med at finde R0dovreborgerne da der ikke var navne pa vejene endnu,man vedtog i bestyrelsen de s0nderjyske vejnavne: Hviddingve j,agerskovvej,grambyvej,medelbyve j,h0 jrupvej,skaerbaekvej,nyb01vej,randrupvej,og Damhus Boulevard,(Fr0slevvej var ikke med, vejen fandtes men den hed pa davaerende tidspunkt Tinglevvej),Vojensvej samt Hendriksholms Boulevard. Det kan laeses, at der var slagger pa vejene,og at der var opstillet vandt0nder,der blev taget ind om vinteren og opbevaret i de naermeste huse.i 1920 var alle parcellerne ikke solgt endnu,der nedsattes et slaggeudvalg der skulle stci. for vejenes vedligeholdelse og der blev talt om at hver parcel skulle betale et be!0b til vedligeholdelse af vejene. F01gende er et uddrag af et brev som R0dovre Sognerad sendte til Justitsmininisteret den 20.februar 1922."Som det antagelig vil vaere det h0je Justitsministerium bekendt,har der i omegnen af K0benhavn de sidste 4-5 ar fundet en livlig jordudstykning sted.mange garde er udstykket i sma parceller,hvis gennemsnitlige st0rrelse andrager ca alen.pa disse parceller opf0rer "Ejeren",der jo i de faerreste tilfaalde er virkelige ejer,da han som regel ikke har sk0de pa ejendom-men,sakaldte lysthuse af gamle pakkasser og lign.,undertiden af bedre materiale.hensigten med opf0relsen af disse lysthuse har maske i de fleste tilfaelde og fra f0rste faerd vaeret denne,at de kun skulle tjene familien som lysthus,nar de om aftenen og om s0ndagen opholdte sig pa grunden.forholdet er nu,at de anvendes til natophold,der findes nu" 31 traehuse" af fornaevnte slags,der alle benyttes til helarsbeboelse af familier med b0rn". Omsaetningstabel for arealer fra metersystem til aeldre system. 1 m2 = 2 h alen. If01ge et gammelt Matrikelkort for parcel 30 af matr. nr. 4 P.Star der f01gende,r0dovre By,R0dovre Sogn,Sokkelunds Herred,K0benhavns Amt,tinglyst den 15 februar Angaende vejskilte tilskrev man R0dovre Sognerad om et tilskud pa 300 kr.der blev bevilget kr. 150 af R0dovre sognerad,med amtsradets forventede samtykke. De 32 vejstandere vil man opstille ved vejene ind til Hendriksholms Grundejerforenings omrade.pa m0det den 8.marts 1921 blev der talt om kloakering af omradet. Da der som naevnt var en hel del parceller der ikke var solgt, k0bte grundejerforeningen disse og solgte dem videre igen.

3 Pengene lante man i banken,og overskuddet satte man i obligationer.grundejere som var i restance,enten med kontingent eller vejpenge blev sendt til sagf0rer,enkelte endte hos en h0jesteretssagf0rer,hvilket nogle medlemmer mente var for dyrt,men der var ingen henstand,en enkelt ejer solgte endda sin ejendom efter han var blevet slaebt i retten.det er en af grundene til,at vi i dag kan feste for billige penge fordi de tidligere bestyrelser der anbragte midlerne fornuftigt i fast ejendom og obligationer. R0dovre sognerad skrev den til bestyrelsen for parcelforeningerne "Damhusdalen"," Bj0rnsholms villaby"," Hendriksholm"og" Annexgarden" at man var utilfreds med at der ikke var lagt planer for afvanding,oprettelse af vej og kloakfond m.m. Sogneradet henstillede,citat" (Vi skal endnu en gang henstille til bestyrelsen snarest at tilsende disse planer,da sogneradet i modsat fald ser sig n0dsaget til med de midler,der stir til radighed at saette en stopper for den byggevirksomhed, som finder sted pa arealerne,og samtidig forlange,i henhold til sundhedsvedtaegtens 2,at de beboede lejligheder istandsaattes og indrettes vaesentligt i henhold til bygnings sundhedbrandpolitilovgivningen,eventuelt ved kommunens foranstaltning for ejernes regning )".citat slut. Der blev i august 1924 udarbejdet et salgsprospekt for "Hendriksholms" grundarealer. der stod f01gende,citat "("HENDRIKSHOLM"S Grundarealer er h0jt og smukt beliggende i R0dovre Sogn umiddelbart ved Damhuss0en mellem Roskilde Landevej,vejen herfra til Hvidovre (Hvidovrevej) og vestbanen.til salg udbydes de pa udstykningsplanen viste arealer med undtagelse af forgrundene,d.v.s. de to karreer pa hj0rnet af Roskilde Landevej og Hvidovrevej og facadegrunden ved disse veje) citat slut.desuden er palagt arealerne den servitut,at der inden udgangen af aret 1949 ikke uden samtykke fra saelgerne eller deres successorer pa nogen parcel eller i bygning,der opf0res derpa,ma drives krohold,gaestgiveri eller restaurantionsvirksomhed af nogen art.hver parcelk0ber er pligtig at indtraede i grundejerforeningen Hendriksholm. Der skulle erlaegges en kontant udbetaling pa mindst kr.100,00 for resten udsteder k0ber 2 obligationer,der begge forrentes med 5 % pr ar,renten beregnes fra den dag slutseddel er underskrevet.grundene pavises af og handelen afsluttes med bestyrelsen for grundejerforeningen Hendriksholm,der i almindelighed traeffes i salgskontoret over for Damhuskroen hver s0ndag og helligdag fra kl 10 fm. til kl.16 Der star endvidere at der pa hver parcel kun ma opf0res en beboelsesbygning med to til beboelse indrettede etager samt en tagetage indeholdende et enkelt kvistvasrelse, som dog ikke ma indrettes til beboelse,kun 1/3 af parcelarealet ma bebygges.bygningen der opf0res pa grunden skal vaere i villastil,d. v. s. at alle frie synlige sider,ogsa de mod naboen vendende evt.brandgavle og bagmure,skal udf0res som facader og med ensartet arkitektonisk behandling)".citat slut. Den 10 September 1928 blev Faellesrepraesentationen af Grundejerforeninger i R0dovre Kommune stiftet. Den var der stadig en del foresp0rgelser pa billige grunde. Der var 9 usolgte grunde pa Skasrbaskve j,men de kunne ikke saelges da der ikke var ordentlig adgangsvej til parcellerne. De f0rste vejskilte var traepaele.de blev senere skiftet ud med aluminiumsskilte,og for at spare pa pengene blev det foreslaet, at opsaette vejskiltene pa husene hvor det var muligt.

4 Den f0rste gadebelysning blev ogsa finasieret via en belysningskasse. Sa nu var der 3 forskellige kasser. 1 kontingent 2 vejkassen 3 belysningskassen Det blev foreslaet at grundene fik matrikelnr.bestyrelsen blev ogsa palagt denne opgave.og det kan naevnes at der blev k0bt mange obligationer og at medlemmerne n0je fulgte udviklingen med disse. Angaende gadelys lagde elvaerket ud med en pris pa 45 0re /kw time hvilket den siddende bestyrelse syntes var for meget og det lyk-kedes at fa prisen ned pa 15 0re/kw time og vejbelysningsplanen blev godkendt. Dette var i 1930,og samme ar besluttede bestyrelsen,at anskaffe en skrivemaskine til foreningen. I 1932 var honorarer og diaeter f01gende: Formanden kr 300 halvarligt Kasseren kr 300 Sekretasren kr 100 samt 3 kr til hvert bestyrelsesmedlem pr. m0de Pa generalforsamlingen i 1935 blev det foreslaet at ans0ge D.S.B. om,snarest at fa anlagt en holdeplads eller station i R0dovre. Dirigenten oplyste,at bade R0dovre og Hvidovre kommune havde indsendt forslag til D.S.B. om en holdeplads ved Vojensvej. I 1935 den 23-4 blev vejbelysningen pa Vamdrupvej taendt for f0rste gang. Samme ar blev Iandinspekt0ren palagt at afsaette vejene med paele,hvor disse manglede. Samme ar pabegyndtes kloakplanen. Den havde vaeret laenge underve js,f ordi R0dovre sognerad var pa tvaers med hensyn til den entrepren0r,j.p. Larsen, der skulle foresta arbejdet.angaende ans0gningen til D.S.B.forela der en svarskrivelse om,at der kunne forventes et trinbraet ved Hvidovrevej til efteraret,safremt adgangsforholdene bragtes i orden.skrivelsen desangaende er tilsendt Sogneradene. I 1936 har formanden skrevet til Politimesteren om at fa lov til at opsffitte skilte pa Randrupvej,dels ved udmundingen til Roskildevej og Hvidovrevej,med forbud om gennemk0rsel af heste og motork0ret0jer.samtidig var der indsendt ans0gning om tilladelse til at opstille tavler med parkeringsforbud pa Randrupvej ved Biografen.Men da det gik op for beboerne,der havde stillet forslaget, at dette ogsa skulle gaelde for dem selv,blev det forkastet.grundejerforeningen fik tilbud om at passe forgrundstykkerne mod Hvidovrevej og Roskildevej mod et passende vederlag.det kan ogsa lasses i de gamle b0ger at der har vaeret en Grundejerforening "Tinglev" der havde hele Fr0slevvej.Den var Hendriksholms Grundejerforening interesseret i at overtage,da det hermed blev nemmere at vedligeholde vejene og billigere.man overtog vejen og omd0bte den til Fr0slevvej.Det har ikke vaeret muligt at finde ud af,hvornar vejen skiftede navn,men det var f0r 1935.Der var en del huse der ikke kom med i Hendriksholms grundejerforening dengang og heller ikke er det idag.det er matr. nr. 4. MH,4.MG,4.Mc,4.MD,4.ME,4.MF. Der var ogsa pa dette tidspunkt mange tvangsauktioner,og Grunde jerforeningen overtog en del huse og grunde for at saelge dem videre,som regel med en god fortjeneste. Der var i 1936 en vejstraekning pa 9,5 km der kunne forsikres for en pris af kr. 142,50/ar.

5 Foreningen havde nu si. mange grunde at man enedes om, at indhente tilbud pi indhegning af disse.der blev indhentet tilbud pa krolitet nr m.m masker 1 meter h0jt med huller boret i stiverne,sa der evt. senere kunne opsaettes b0jninger med pigtrad. I 1937 blev det vedtaget at foreningen betalte for kassererens telefon. I 1938 var Boulevard traeerne blevet sa store at man enes om at beskaere dem. Ligeledes blev det besluttet at lade arbejdsmand Larsen grave rundt om traeerne p Randrupvej til Torvet og derefter udstr0 kalk. I samme ar fik K.T.A.S. lov til at nedgrave telefonkabler i Damhus Boulevarden mod at de efter lod den i samme stand som f0r opgravningen. Der er som bekendt ved Vojensvej nogle jordstykker,disse vil man pr0ve at fa D.S.B,til at tilkendegive,hvor R0dovre Station skulle ligge eller i det mindste fci disse jord stykker opdyrket og indhegnet.i 1939 holdt grundejerforeningen m0de med Sogneradet, om at de overtog Rotteudrydelsen og Dagrenovationsordningen samt vejbelysningen.1 marts 1939 kunne Hendriksholms Skole holde indvielsesfest. Den overtog N.E.S.A ve jbelysningen. Som tidligere naevnt havde foreningen naase for penge.man havde k0bt Randrupvej 27 for en samlet pris af kr Skuret der stod pa grunden blev revet ned,og der blev to grunde der kunne saelges med fortjeneste. I 1940 blev der forhandlet med menighedsradet om en grund til en kirke,p hj0rnet af Damhus Boulevarden-Grambyvej her var der pa dette tidspunkt et lille anlaeg.der var pabudt en omnummering af Randrupvej. Formanden henstillede,at alle skiftede til de nye nummre. Det kan naevnes at de fleste m0der blev af holdt pa Damhuskroen. Kasseren kunne traeffes pa telefon R0dovre nr. 237, f oreningens formue var nu over 50 tusinde kroner. Der blev afholdt Reception og jubilaeumssammenkomst den (store bededag) i Kongesalen pa Damhuskroen. Dette var 25 ars jubilaeet som blev fejret med taler. Der blev i dagens anledning forfattet et par sange. Der blev i 1948 f0rt forhandlinger om salg af hj0rnegrunden Hendriksholms Boulevard,Roskildevej til de boligblokke der er der i dag.der er stadig i 1949 tomme grunde til salg.i referatet fra generalforsamlingen i 1950 star der skrevet, at man har modtaget motorf e jemaskine med sneplov,og det havde taeret noget pa kassebeholdningen.husene blev vurderet i 1950 hvilket skabte en del uro blandt medlemmerne.hansen pa Vojensvej oplyste,at han havde k0bt sit i 1947 for kroner og nu var det vurderet til kroner. Den st0rste tilladte egenvasgt for vogne pa de sma veje var 1600 kg. I 1956 var projektet omkring kirken godkendt af kirkeministeriet, samme ar havde K.T.A.S lagt kabler og stik ind til de fleste af parcellerne,og vejene skulle saettes istand igen. Samme ar var der tale om at lukke alle vejene ud mod Roskildevej,og der blev ogs modtaget et tilbud om overtagelse og vedligeholdelse af vejene fra R0dovre kommune.hendriksholms kirke blev indviet Palmes0ndag den af Pastor Gamborg og der var 3 barnedaber. Det var den at byplan 20 blev vedtaget af R0dovre KommunalbestyreIse,det rejste en storm af protester,der blev lavet underskriftindsamling,og skrevet til ombudsmanden om planen,r0dovre kommune sendte en skrivelse den 26 juni 1962 til

6 Grundejerforeningen,at boligministeriet den 30 maj havde godkendt planen,og byplanen ville herefter ved kommunalbestyrelsens foranstaltning blive tinglyst pa de ejendomme,der omfattedes af planen.frits M011ersvej var med i planen,den var taenkt som en parallelvej til Roskildevej. R0dovre station blev indviet den I 1965 fik Sparekassen for K0benhavn og Omegn lov til at placerer et traeskur pa Damhus Boulevard 111 til at ordne bankforretninger i,indtil butikscenteret blev faerdigt. Det blev indviet den Honorar i 1965 var f01gende: formand kr. 500,00 halvarligt, kasseren kr 500,00, sekretasr kr. 150,00, revisorer hver kr. 10,00, foramen var vokset til godt ,00 kroner.r0dovre Centrum abnede i I 1970,er vi fremme ved 50 ars jubilaaet,der var reception pa Orchide-Terrassen.Der IS i R0dovre Centret (nu er Orchide- Terrassen nedlagt) og senere pa aftenen,fest samme sted.hver deltager betalte 50,00 kroner der var 177 gaester hvoraf de 3 var indbudt.(der var aftalt en kuvertpris pa kr.70,00 med Orchide- Terrassen) Det har desvaerre ikke vaeret muligt at opst0ve et eksemplar af det festskrift der blev lavet til denne fest,men der star i de gamle b0ger f01gende.forsiden,et luftfoto af Hendriksholms kvarteret.side 2,skulle vaere afsat til menu'en:tre retter mad,man var blevet enige om:kaenguruhalesuppe,farseret kalkun m /kompot og salat, og som dessert Isbombes Speciel,og Mocca.Dertil h0rende vine: Very Old Amontillado,Beauvilie,Grand vin Rouge.Pimpernel Port,Madera Leacock & Co,Cognac-Lik0r.(vin ad libitum ).Side 3, skulle omhandle programmet med enkelte billeder af de forskellige ved aftenens optraden.side 4,velkomstsang og evt. med nogle annoncer og enkle str0tanker og vittigheder. Side 5,skulle vaere forbeholdt festprologen.side 6,til sange.side 7,annoncering. Side 8, skulle vasre forbeholdt R0dovre Banks annonce.menuen blev trykt pi. et silkeband med Ochide Terrassen's logo foroven og festen var mandag den 27.april If01ge et takstbilag fra var der f01gende takster og afgifteridagrenovation kr 106,00 pr ar,sommerhuse,kolonihaver, afhentningen af renovation var fra l.april til 30.September kr 53,OO.Ekstra saekke kostede kr.2,50 alle priser plus moms Formuen voksede,i 1970 havde vi kr ,70. I 1972 stemte man om fliserne pa fortovene der var 280 nej stemmer og 56 ja stemmer, forslaget blev forkastet. Der var ogsci en debat i gang anggaende vejlukninger,ensretning og venstresving forbudt pa Vojensvej,som vi kender det idag. Det var gode tider,renten var god,en rentetilskrivning pi kr ,00 pli et ar.indtil 1970 have man to generalforsamlinger om aret.dette blev nu aendret til den form som vi kender i dag,med een arlig inden udgangen af marts maned.pa generalforsamlingen den blev Bent Robert Jacobsen valgt ind i bestyrelsen. 0rbygard Plejehjem og dagcenter samt boliger for handicappede,blev indviet maj blev langtidsparkeringspladsen vedtaget pa kommunal-bestyrelsesm0det den 29 november.i 1977 blev vores nuvasrende kasserer Hans S0ndergaard Jensen valgt som revisor og i 1978 til kasserer.bent Robert Jacobsen valgtes i bestyrelsen som naestformand og sekretaer i I 1980 holdt man reception p&. 0rbygard i anledning af 60 ars jubilaeet for Grunde jerforeningen. I 1984 besluttede man at saette kontingentet ned fra 60 kr.til 40 kr.arligt,med opkraevning til juni termin.i 1985 valgtes Bent Robert Jacobsen til formand.

7 I 1987 var der sodnedfald fra varmecentralen der forsyner Rebaek S0park med varme. I 1989 var der af stemning om hybridnettet der var udsendt 700 sp0rgeskemaer der kom 68 ja og 270 nej, saint en ugyldig stemmeseddel tilbage.ved 70 ars jubilaeet den , blev der afholdt reception i konf irmandstuen i Hendriksholmskirke 10rdag den mellem kl Det var ogsa dette ar,man ved simpelt flertal pa generalf orsamlingen, ef ter et forslag fra et medlem vedtog at udsende referat af generalf orsamlingen sammen med juni opkraevningen,og de bump vi har pa vejene var ogsa pa dagsordenen. I 1991 tradte havemandsordningen i kraft for vores pensionister. I 1992 vil e jendomsskatterne blive opkraevet 2 gange om aret mod tidligere 4 gange arligt,det var det samme ar st0jskaermen blev opsat langs banelinien.i 1993 blev der indk0bt EDB anlaeg til at f0re grunde j erf oreningens,vej gaeld, regnskab samt medlemmer m.m. Samme ar blev der stillet forslag om, at suppleanterne skulle med til kommende bestyrelsesm0der uden stemmeret, forslaget blev vedtaget og samme ar var der forslag om f astelavnsf est, forslaget blev sendt til uraf stemning og f orkastet,der var vejgseld pa 401 parceller og de fik tilbud om at betale den ud,sa der var kun 29 tilbage.i dag er der ingen der har vejgaeld og denne linie slettes pa e jendomopkraevningen.det blev vedtaget pa generalf orsamlingen, at der skulle afholdes 75 ars jubilaeumsfest,men inden forslaget kunne vedtages, skulle det ud til uraf stemning. Forslaget blev vel modtaget med 118 ja stemmer og 70 nej stemmmer og 3 ugyldige stemmer. Ved Foreningens 75 ars jubliasum, som afholdes med fest pa Damhuskroen den , var der 614 Hendriksholmer. Der blev serveret f01gende menu: Velkomstdrik: Forret: Hovedret: Dessert: Fersken kirr R0dtunge A La Indienne.Dertil Hvidvin. Kalvefilet Hubertus.Dertil R0d/Hvidvin. Mandelrand. Dertil Portvin. Til sidst kaffe med cognac eller Iik0r,deref ter dans og fest pa egen regning. Med venlig hilsen Bestyrelsen naestf ormand/sekretasr Ole N0rgaard Olsen

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Vedtægter 08/02/07 15:23 Side 1 Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Sværdagergård, Bygaden 47 i Jyllinge, da udstykningen af grundejerforeningens område fandt sted i midten af 1960 erne. Foto: Lokal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER 1 NAVN OG OMRÅDE. Foreningens navn er: Beboerforeningen Christianshaven, Odder. Dens område udgør. Matr. Nr. 12 bk. inkl..,1 hb., - 1 im. Inkl. samt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND Navn og formål 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Enø Strand. 2 Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser vedrørende: 1) Forholdet

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Valg af dirigent Tina Pedersen. K21 Valgt Tina konkluderer at Generalforsamling er lovformligt indkaldt og der er

Læs mere

Grundejerforeningen Dybdalgård

Grundejerforeningen Dybdalgård 1 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Dybdalgård 2 1 Foreningens navn. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Dybdalgård. 2 Foreningens geografiske dækningsområde. Dens område er arealerne omfattet

Læs mere

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Udkast til omskrevne VEDTÆGTER for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Navn og formål 1 Laugets navn er Trappelauget Orehøjgård med hjemsted i Tollerup, Halsnæs Kommune. Laugets formål er at opretholde og vedligeholde

Læs mere

Vedtægter. Omegnens Fritidshaveforening

Vedtægter. Omegnens Fritidshaveforening Genoptryk af vedtægt fra 1966 Side 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Omegnens Fritidshaveforening, Vedtægter for Omegnens Fritidshaveforening andelsforening med begrænset ansvar i det følgende

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Garager

Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. maj 1972 og ændret på de ekstraordinære generalforsamlinger den 6. oktober 1977, den 7. oktober 1982, den 26. august 1998

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Bakkebølle Strand. Hjemsted Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg. 2 Medlemmer af foreningen er ejere af de fra

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEVANG

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEVANG VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEVANG Stiftet 20. august 1940 Revideret 30.03.2007 VEDTÆGTER For Grundejerforeningen LÆRKEVANG Stiftet den 20. august 1940. Omarbejdet og revideret som vedtaget på

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Adresse: Nørholmsvej 16 0001g 0001fy 0014hq 0001fz Adresse: Nørholmsvej 13 0011c 0012i 0017be 0018v ANMODER:

Læs mere

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden.

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden. (Forslag til generalforsamlingen den 28. maj 2006) DEKLARATION Undertegnede Grundejerforeningen Fyrrelunden,som repræsentant for ejerne af grunde udstykket fra matr. nr. 1cp og 1cq Tollerup by, Melby sogn,

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ Navn og formål. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø" 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes Bækkene og Havbakken,

Læs mere

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB S!,AGE!.SE R {D EK I.U B frÿ'fr.5ÿ RK.Dh" 1 Klubbens navn er Slagelse Rideklub fremover forkortet SLRK. Klubbens hjemsted er: Slagelse Kommune. 2 Klubbens formal er at fremme

Læs mere

Vedtffilltel".=f)1" (7I"Undejerff)l"eninllen. .Adalen. HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN. Sdr. Jernl0se

Vedtffilltel.=f)1 (7IUndejerff)leninllen. .Adalen. HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN. Sdr. Jernl0se Vedtffilltel".=f)1" (7I"Undejerff)l"eninllen.Adalen HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN Sdr. Jernl0se Vedtcegter for grundejerforeningen o Ada/en. Foreningens navn er: "Grundejerforeningen Ada/en". Foreningens hjemsted

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej.

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. 1. Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Marinavej og foreningens hjemsted er Broager kommune. 2. Formål: Foreningen har til formål: o at varetage medlemmernes

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 13.- 2.- 2009 1. NAVN OG HJEMSTED. Dykkerklubben, Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk, der har hjemsted i Skagen, Frederikshavn

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune.

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune. Vedtægter Vedtægter for Foreningen Boesdal. 1 Navn og hjemsted 1.01 Foreningens navn er: Foreningen Boesdal. 1.02 Foreningens hjemsted er Stevns Kommune. 2 Formål 2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen D A G S O R D E N

af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen D A G S O R D E N Referat af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen D A G S O R D E N L 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Valg af dirigent Beretning for 1986

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for DANSKE BILUDLEJERE

Vedtægter. for DANSKE BILUDLEJERE Vedtægter for DANSKE BILUDLEJERE 2013 Revideret april 2013 Side 1 af 6 NAVN OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er "DANSKE BILUDLEJERE". Dens hjemsted er København. FORMÅL 2 Foreningen for erhvervsdrivende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016

Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016 Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016 Kassererens beretning for kalenderåret 2015 REGNSKAB Dagsordenens punkt 3 Virkeligheden i forhold til budgettet Vi havde

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

- at administrere og vedligeholde de veje, der er nævnt i deklaration 6481

- at administrere og vedligeholde de veje, der er nævnt i deklaration 6481 KORSHAGE GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER Paragraf 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Korshage Grundejerforening. Foreningen har hjemsted i Odsherred Kommune. Paragraf 2 Medlemmerne Medlemmer af

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

4. Den kapital, der ikke er bunden i institutionen, skal indsættes i den lokale bank eller sparekasse.

4. Den kapital, der ikke er bunden i institutionen, skal indsættes i den lokale bank eller sparekasse. 1. Institutionens navn er Sdr. Felding-Hallen. Dens formål er på en parcel i Sdr. Felding, lejet af daværende Sdr. Felding kommune for 49 år, at opføre og drive en hal. Denne er tænkt anvendt af kommunens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune.

1 Navn og hjemsted Laugets navn er KRAGSBJERG ANTENNELAUG. Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER for 1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune. 2 Formål Laugets formål er at formidle såvel inden- som udenlandske radio- og fjernsynsprogrammer

Læs mere

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Page 1 of 6 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Klubbens officielle mærker er: Rundt Roskilde

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Referat. 40. generalforsamling. Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat. 40. generalforsamling. Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 40. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat af den 40. ordinære generalforsamling afholdt den 20. april 2010 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetællere. Valgt

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup.

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Der var 29 lejligheder repræsenteret, heraf en ved skriftlig fuldmagt

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er København Karateklub. Foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. 2 Foreningens formål. Formålet er at fremme udbredelsen af læren (teknik og

Læs mere

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup Vedtægter for "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 1 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 2. Foreningens hjemsted er Randers

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

GF NYGAARD København 29.3.2014

GF NYGAARD København 29.3.2014 GF NYGAARD København 29.3.2014 Delosvej Persiensvej Syriensvej Trojavej Indbydelse Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nygaard. Dato: Mandag 7. april 2014 Tid: 20:00 22:30 Sted:

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Julsøvej af 2010

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Julsøvej af 2010 Vedtægter For Grundejerforeningen Julsøvej af 2010 Side 1 af 6 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Julsøvej af 2010 og har hjemsted i området inden for lokalplan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

LOVE. for. Grundejerforeningen

LOVE. for. Grundejerforeningen LOVE for Grundejerforeningen AGERVÆNGET 20. februar 2013-1 - Stiftet den 22. september 1970 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Agervænget. Foreningens hjemsted er 4420 Regstrup i Holbæk Kommune,

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

GF NYGAARD København 29.3.2014

GF NYGAARD København 29.3.2014 GF NYGAARD København 29.3.2014 Delosvej Persiensvej Syriensvej Trojavej Indbydelse Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nygaard. Tidspunkt: Onsdag 15. april 2015, kl. 20:00 22:30

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 1 af 8 Vedtægter (love) for Toftevang Vejlag Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Navn 2 Formål 3 Medlemskab

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm

Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm Forslag til lovændringer for Grundejerforeningen Sønderholm Nuværende tekst Ny tekst Bemærkninger LOVE for grundejerforeningen SØNDERHOLM LOVE For Grundejerforeningen SØNDERHOLM Stiftet i 1950 Seneste

Læs mere

Oversigt over aendringer: Paragraf 1: tilf0jes foreningens vision NYT. Paragraf 2: Konto opg0relse er medlemsbevis NYT

Oversigt over aendringer: Paragraf 1: tilf0jes foreningens vision NYT. Paragraf 2: Konto opg0relse er medlemsbevis NYT Denne oversigt skulle gerne hjaelpe dig med at overse de aendringer bestyrelsen agter at fremlaegge pa f0rstkommende ekstraordinaere generalforsamling den 9 marts Oversigt over aendringer: Paragraf 1:

Læs mere

E. KROMANN THOMSEN. LANDSRETSSAGFØRER VESTERGADE 13-3200 HELSINGE Telefoner: (03) 29 56 12 - (03) 29 56 13 _ GIRO 6005

E. KROMANN THOMSEN. LANDSRETSSAGFØRER VESTERGADE 13-3200 HELSINGE Telefoner: (03) 29 56 12 - (03) 29 56 13 _ GIRO 6005 ' E. KROMANN THOMSEN LANDSRETSSAGFØRER VESTERGADE 13-3200 HELSINGE Telefoner: (03) 29 56 12 - (03) 29 56 13 _ GIRO 6005 tr i. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2. GENNEMGANG AF VEDTÆGTER 3. VEDTAGELSE AF VEDTÆGTER

Læs mere