HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012"

Transkript

1 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank (advokat Henrik Groos) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 9. afdeling den 14. april I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Jon Stokholm og Jens Peter Christensen. Påstande Appellanten, A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri, har påstået frifindelse. Indstævnte, Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, har påstået stadfæstelse. Supplerende sagsfremstilling For Højesteret er fremlagt uddrag af Fællesbageriets vedtægter siden 1918 samt eksempler på aktiebreve med overdragelsespåtegninger Fællesbageriets vedtægter af 14. august 1918 indeholdt bl.a. følgende bestemmelser: 1. Selskabets Formaal er ved Oprettelse af et Fællesbageri at frembringe saa sundt og billigt Brød som muligt, og støtte Andelsbevægelsen her i Landet mod Trust og Ringdannelse.

2 Aktiekapitalen kan ikke udtages af Selskabet. Overdragelse af Aktier til andre skal altid foretages ved Selskabets Bestyrelse og bliver saadan Overdragelse at tilføje Aktiebeviset. Hvis en Aktionærer har indbetalt flere Aktier à 10 Kr., hvorfor der dog kun er udstedt et Aktiebevis, kan han ikke faa disse udstykket og overdraget til andre, med mindre Bestyrelsen dertil giver sit Samtykke; den, som afstaar Aktier til en anden Mand, maa betale 50 Øre til Selskabets Kasse for hver Aktie. 4. Brødet sælges til Aktionærerne, dog forsaavidt Bageriet kan levere det, kan det ogsaa sælges til Ikke-Aktionærer. I begge Tilfælde sælges Brødet kun mod kontant Betaling 5. Enhver Mand og Kvinde kan blive Medlem af Selskabet. Bestyrelsen kan dog nægte Optagelse i Selskabet, men Vedkommende kan i saa Fald appellere til den første Generalforsamling. 6. Paa Forslag af Bestyrelsen eller 50 Medlemmer kan ethvert Medlem udelukkes af Selskabet, naar ¾ af de paa Generalforsamlingen tilstedeværende Medlemmer stemmer derfor. I Tilfælde af saadan Udelukkelse udbetales der straks den Paagældende hans indbetalte Aktiekapital. I forbindelse med en vedtægtsændring i 1940 indsattes i 5 en bestemmelse om bestyrelsens notering af aktieoverdragelser i aktieprotokollen. 5 blev sammenskrevet med 6 og fik følgende ordlyd: 5. Aktierne er udstedt paa Navn og kan ikke transporteres til Ihændehaveren. Enhver Mand og Kvinde kan blive Medlem af Selskabet. Bestyrelsen kan dog nægte Optagelse i Selskabet, med Vedkommende kan i saa Fald appellere til den første Generalforsamling. Selskabet fører en Aktieprotokol med Angivelse af Aktionærernes Navne og Bopæl. Enhver Meddelelse til Aktionærerne kan gyldig adresseres til den sidste opgivne Bopæl. Enhver Overdragelse af Aktier skal for at opnaa Gyldighed noteres af Bestyrelsen heri, og saalænge saadan Notering ikke har fundet Sted, har Erhververen ingen Adgang til Selskabets Generalforsamling. Forsaavidt Indehaveren af en Aktie afgaar ved Døden eller gaar konkurs, eller der foretages Arrest eller Udlæg i Aktien, er Bestyrelsen berettiget til paa Selskabets Vegne at overtage den paagældende Aktie til Pari-Kurs og at overdrage den til en saadan Erhverver, som opfylder Betingelserne for at blive Aktionær. Paa Forslag af Bestyrelsen eller 50 Medlemmer kan ethvert Medlem udelukkes af Selskabet, naar ¾ af de paa Generalforsamlingen tilstedeværende Medlemmer stemmer derfor. I Tilfælde af saadan Udelukkelse udbetales der straks den Paagældende hans indbetalte Aktiekapital. Naar Selskabet i Henhold til nærværende Paragrafs Bestemmelser ønsker at overtage Aktier, noteres Beslutningen herom i Aktieprotokollen med den Virkning, at den tidligere Aktionær ikke længere kan udøve sine Rettigheder som saadan. Efter vedtægtsændringer i 1952 og 1954 havde 5, stk. 2, følgende ordlyd:

3 - 3 - Kooperative virksomheder og organisationer inden for arbejderbevægelsen samt enhver mand og kvinde kan blive aktionær i selskabet. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i selskabet, men vedkommende kan i så fald appellere til den første generalforsamling. Fællesbageriet afhændede sin bagerivirksomhed i I 1985 foretoges væsentlige ændringer i Fællesbageriets vedtægter. Blandt andet ændredes formålet, og adgangen til at blive selskabsdeltager blev begrænset. Bestemmelserne om, at overdragelse af selskabets aktier skulle ske gennem bestyrelsen, om bestyrelsens ret til at nægte optagelse i selskabet og om generalforsamlingens eksklusionsret udgik. Vedtægternes 2, 4 og 5 kom herefter til at lyde således: 2 Det er selskabets formål at drive bygge-, produktions-, handels- og udlejningsvirksomhed. Selskabet kan til fremme af sine formål erhverve ejendomme, oprette datterselskaber og i et samarbejde med andre kooperative virksomheder medvirke til etablering af kooperative virksomheder. 4 Aktionærer i selskabet kan foruden de hidtidige aktionærer og disses legale arvinger være kooperative virksomheder og organisationer inden for arbejderbevægelsen. 5 Aktierne er ikke omsætningspapirer. Aktierne udstedes af bestyrelsen og skal lyde på navn. Aktionærerne er ikke forpligtet til at lade deres aktier indløse. Enhver overdragelse af aktier skal for at opnå gyldighed noteres af bestyrelsen i aktieprotokollen. For at have stemmeret på generalforsamlingen må man 3 måneder forud være indtegnet som ejer i selskabets aktieprotokol. For så vidt indehaveren af en aktie afgår ved døden eller går konkurs, eller der foretages arrest eller udlæg i aktien, er bestyrelsen berettiget til at på selskabets vegne at overtage den pågældende aktie til pari kurs og at overdrage den til en sådan erhverver, som opfylder betingelserne for at blive aktionær, jfr. 4. Der er ikke i sagen nærmere oplysning om overvejelser og drøftelser i Fællesbageriets bestyrelse eller på generalforsamlingen i forbindelse med disse vedtægtsændringer. Anbringender For Højesteret drejer sagen sig alene om forståelsen af bestemmelsen i Fællesbageriets vedtægters 5, stk. 2, idet Fællesbageriet har frafaldet synspunktet om, at Basen Invest A/S ikke er omfattet af vedtægternes 4.

4 - 4 - Arbejdernes Landsbank støtter yderligere sit standpunkt på det, som er kommet frem for Højesteret om udviklingen i Fællesbageriets vedtægter og navnlig ændringen i Fællesbageriet har ikke kommenteret dette. Højesterets begrundelse og resultat Efter vedtægterne for A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri er selskabets aktier navneaktier, jf. 5, stk. 1. Bestemmelsen i vedtægternes 5, stk. 2, angår efter sin ordlyd notering af overdragelse i selskabets aktieprotokol, jf. herved den dagældende aktieselskabslovs 25, stk. 3, ikke samtykke til overdragelse, jf. herom den dagældende aktieselskabslovs 19. Bestemmelsen i 5, stk. 2, blev indsat i selskabets vedtægter som en bestemmelse om notering i 1940, hvor vedtægterne i forvejen indeholdt bestemmelser, hvorefter selskabet kunne nægte en aktieerhverver optagelse i selskabet og udelukke en aktieejer fra fortsat deltagelse i selskabet. Disse regler om selskabets kontrol med, hvem der kunne være selskabsdeltager, udgik i forbindelse med en vedtægtsændring i 1985, hvorefter ikke enhver kunne være selskabsdeltager, men kun de hidtidige aktionærer og disses legale arvinger samt kooperative virksomheder og organisationer inden for arbejderbevægelsen, jf. vedtægternes 4. Der foreligger ikke nærmere oplysninger om baggrunden for eller formålet med denne vedtægtsændring. På denne baggrund og efter vedtægternes indhold i øvrigt er der ikke grundlag for at forstå 5, stk. 2, som en bestemmelse, hvorefter bestyrelsen har en almindelig kompetence til at afvise en aktieoverdragelse, f. eks. fordi bestyrelsen finder, at den ikke stemmer med selskabets interesser, men bestemmelsen giver bestyrelsen adgang til at påse, at erhververen opfylder vedtægternes krav til selskabsdeltagelse. Det, som Fællesbageriet har anført om selskabets praksis og kooperative grundprincipper, kan ikke føre til andet resultat. Højesteret stadfæster derfor dommen. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes.

5 - 5 - I sagsomkostninger for Højesteret skal A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri betale kr. til Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a. --oo0oo-- Udskriftens rigtighed bekræftes. Højesteret, den

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 Sag 365/2007 (1. afdeling) Finance Credit Danmark A/S under konkurs v/kurator advokat Anne Birgitte Gammeljord (advokat Finn Mejnertsen) mod Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 Sag 24/2014 (2. afdeling) Colgate-Palmolive A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Unilever Danmark A/S (tidligere a/s Blumøller) (advokat Dorte Wahl)

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM I B093800E - MKL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 12. december 2008 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Bent Carlsen, Dorthe Wiisbye og Peter Mørk Thomsen (kst.)). 2. afd. a.s.

Læs mere