Overført anlæg. Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overført anlæg. Side 1"

Transkript

1 Overført anlæg Nummer 19 Projektnavn Ny integreret daginstitution i Nord Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I forbindelse med budget 2012 blev der afsat midler til dagtilbudspladser i Årslev-området i 2014/15. Samtidig blev det ved budgetforliget besluttet, at kapacitetssituationen på dagtilbudsområdet skulle indgå i budgetprocessen for Der blev iværksat et projekt vedr. kapacitet og arbejdsmiljø, hvor bl.a. fremadrettet pladsbehov og bygningsmassens tilstand skulle vurderes. I 2014 blev der endvidere udarbejdet en Analyse af dagtilbudsområdet. I Befolkningsprognosen udarbejdet i 2014 forventes børnetallet/pasningsbehovet at falde generelt fra 2014 og frem mod 2017 således, at der i 2017 skal passes 282 færre børnehavebørn end i I Årslev forudser prognosen et fald på 104 børnehavebørn i årene Børnetallet forventes at stabilisere sig fra 2018, dog med en lille stigning. Det faldende børnetal vil skabe behov for kapacitetstilpasning på området de kommende år. Formålet med puljen skal være at skabe løsninger der er økonomisk og fagligt bæredygtige - og som kan understøtte en effektiv udvikling og drift af dagtilbudsområdet. Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med, at driftsrammen for dagtilbudsområdet skal reduceres med 14,7 millioner kr. i perioden Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Til budget 2012 blev der af Teknisk afdeling foretaget en vurdering af udgiften til opførelse af ny daginstitution til 150 børn. Udgiften ville udgøre ca. 30 mio. kr. Den samlede udgift til opførelse af ny daginstitution i Faaborg (Sundbrinken) udgjorde imidlertid 13,4 mio. kr. Det vurderes derfor realistisk at opføre en daginstitution normeret til ca. 100 børn inden for den afsatte ramme. Der skal dog tages forbehold for eventuelle merudgifter til grundkøb, vejforbindelse m.m. Ja Ja Side 1

2 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Forarbejdet til behovsanalyse ligger i de to rapporter fra 2012, Bygningsanalyse samt Dagpasningsprognose Med baggrund i disse, vil Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn udarbejde en anlægsstrategi, der afdækker de mest hensigtsmæssige løsninger i forhold til renovering/nybygning af institutioner. Anlægsstrategien skal indeholde perspektiver og fremtidige muligheder for de nuværende bygninger, set i forhold til prognosen for pasningsbehov i de enkelte lokalområder. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 2

3 Overført anlæg Nummer 30 Projektnavn Pulje til byforskønnelse Fagudvalg Lokalsamfunds- og Planudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Puljen til byforskønnelse er en indsats der er blevet brugt til både områdefornyelser og en forstærket indsats overfor faldefærdige og tomme ejendomme gennem den statslige Indsatspulje. Der er forsat et stort behov for byfornyelse i kommunens byer og landsbyer, ikke mindst på grund af den demografiske udvikling, hvor der sker en mærkbar bevægelse væk fra yderområderne og ind mod de store bycentre. I de kommende år vil der derfor være en stor opgave forbundet med i tide at være opmærksom på de problematikker der undgåeligt vil opstå som følge af denne udvikling. Hvis vore byer og landsbyer fortsat skal være attraktive for bosætning, skal kommunen handle målrettet, bl.a. med de redskaber som byfornyelsen stiller til rådighed. Der vil i de kommende år bl.a. skulle ydes en forstærket indsats for at tilpasse de landsbyer der oplever fraflytning. Her kan der dels være tale om mindre anlægs- eller forskønnelsesprojekter, der udfylder huller efter nedrivning, eller andre projekter der understøtter at landsbyens byrum og gademiljø fortsat fremstår attraktivt. Landsbypuljen (den tidligere nedrivningspulje) giver ikke mulighed herfor. I udvalgte områder kan der være behov for at sætte gang i større områdefornyelser, men også mindre projekter der understøtter lokalsamfundenes egne initiativer, vil det give mening at understøtte. Der er en række mindre lokalbyer i kommunen, hvor behovet for denne type indsatser begynder at melde sig. Herunder bl.a. byer som Gislev, Nr. Broby, Brobyværk, Korinth og Ferritslev. Der kan være behov for at kortlægge byernes særlige potentialer og via denne kortlægning arbejde med at tilpasse byerne, så de fortsat er attraktive for bosætning. Det bemærkes at der ligger et selvstændigt budgetskema for Landsbypuljen Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Ja Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Side 3

4 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Det vurderes, at flere af kommunens landsbyer står over for et stigende behov for byfornyelse, så de fortsat kan opleves som attraktive for bosætning. Derudover har flere af kommunens mellembyer behov for områdefornyelse, hvis de skal forblive attraktive som bosætningsbyer jf. tekst i projektbeskrivelsen. Problematikkerne er forskellige fra by til by og det vil være nødvendigt at kigge på de enkelte landsbyers potientialer og ud fra dette afklare deres behov. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Behov og aktiviteter drøftes løbende med bl.a. Fynsland og lokalråd. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Byforskønnelse er en løbende proces og der vil for hvert enkelt projekt blive udarbejdet en tids- og handleplan. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 4

5 Overført anlæg Nummer 31 Projektnavn Helhedsplan Årslev - Fremtidens forstad Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Midlerne til at realisere helhedsplanen skal understøtte Årslev/Sdr. Nærås positive udvikling, så området fortsat kan udgøre et velfungerende forstadsområde til Odense i vækst samt et godt byområde af bo og leve i. Området er et meget centralt led i "fødekæden" for tilflyttere til kommunen. Til realisering af Årslev helhedsplan var der i begyndelsen af år 2014 ca mio kr til realisering af Årslev Helhedsplan. Der er ikke sket ændringer i projektets indhold og forudsætninger, men arbejdet med at skabe en detaljeret planlægning for omdannelse af bymidtedannelsen og sammenhænge med den nye bydel er udskudt bl.a. grundet forhandlinger om opkøb af polymeren. Der er på nuværende tidspunkt anvendt 2. mio kr. af puljen til opkøbet, hvorefter der er mio kr til realisering af helhedsplanen. Af disse midler vil der medio 2014 blive ansøgt om frigivelse af mio kr. til byrumsaktiviteter i Polymeren og på de arealer der ligger indenfor den afgrænsede bymidte i helhedsplanen. Se mere herom nederst i projektbeskrivelsen. De resterende midler ønskes blandt andet reserveret til en fornyet ansøgning om områdefornyelsesstøtte til staten i 2015, sammen med de midler der er afsat i overslagsårene til realisering af helhedsplanen. Der skal arbejdes med rammerne for en bymidtedannelse omkring skole, fritidscenter og tilstødende friarealer/butiksområde og med sammenhængen til et kommende eksperimentarium i Polymeren. Polymeren skal foruden at være borgernes offentlige rum for aktivitet og byliv bidrage til at potentielle tilflyttere herunder også ansatte og studerende i det nye sygehus og på SDU får øjnene op for attraktiviteten i Årslev-Sdr Nærå som et attraktivt bosætningsområde. Fabriksområdet ligger tæt på folkeskolen, hal, tennisbaner og indkøbsmuligheder. Fabrikkens størrelse og beliggenhed giver helt optimale muligheder for at skabe nye, anderledes og attraktive rammer for bylivet i forstaden både til de eksisterende funktioner men også for nye. Men hvad er indholdet i de nye attraktive rammer i forstaden? Hvilke aktiviteter vil der være energi i at udvikle, og hvilke aktiviteter er der opbakning til? Det er i vidt omfang byens egne kræfter og resurser, og interessen fra private investorer, der kan afgøre det. Interessen fra private investorer er der i udgangspunktet ikke. Men erfaringer fra byudviklingsprojekter i den øvrige del af Danmark viser, at igangsættelsen af både en mental og fysisk omdannelse med eksperimenterende karakter stimulerer og udvikler private investorers interesse for funktionstømte byområder. Ideerne til udviklingen af polymergrunden vil være mange, men hvor mange kan opnå en tilstrækkelig energi og opbakning fra byen vides typisk ikke før det er afprøvet. For at hindre, at der foretages offentlige investeringer i aktiviteter i området, der ikke skaber det ønskede byliv og for samtidig at sikre, at området bliver attraktivt og udvikler bæredygtige private og lokale aktiviteter/funktioner, foreslås det, at der ansættes en bylivskoordinator, som skal bistå lokale kræfter med at udvikle området som et eksperimentarium for udvikling af bylivsaktiviteter. Da der bør følges hurtigt op på borgermøder i Årslev/Sdr. Nærå om anvendelsen af Polymeren vil der medio 2014 blive anmodet om at få frigivet mio kr. til byrumsaktiviteter de næste 3 år fra helhedsplanmidlerne, og der vil samtidig blive søgt om 1.65 mio kr. til ansættelse af en bylivskoordinator. Der er ved budgetopfølgningen pr godkendt overførsel på 4,877 mio. kr. fra 2014 til Der er i vedtaget budget 2014 ikke afsat midler i I og med at der satses på fremtidens forstad søges der nu bevilling også i overslagsår 2017 på 2,116 mio. kr. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Side 5

6 Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag I 2014 og 2015 gennemføres en mere detaljeret planlægning for bymidteomdannelsen og sammenhængen med den nye bydel syd for Årslev/Sdr. Nærå. Samtidig vil der ske en realisering af dele af planen, da det vil være nødvendigt med offentlige investeringer i den nye bymidte for at få gang i private investeringer heri. Herudover vil staten blive ansøgt om 4.mio kr. til områdefornyelse af bymidten i år Områdefornyelsesmidlerne skal bruges til at sætte yderligere skub på at løfte omdannelsen af Polymer og bymidte. Nej Ja Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Udviklingsstrategiens analyser peger på, at Årslev har et stort potentiale i forhold til at tiltrække tilflyttere fra henholdsvis SDU og OUH. Midlerne er nødvendige for at realisere Årslev Helhedsplan, som skal øge byens attraktivitet og forløse byens tilflytterpotentiale. Der henvises til Helhedsplanen for Årslev/Sdr. Nærå. I de kommende år vil der udvikles nye boligområder, der ligger umiddelbar forlængelse af bymidtedannelsen og udviklingen af bymidtedannelsen forventes påbegyndt. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Borgere og foreninger vil blive inddraget i planlægningsfasen af bymidteomdannelsen og i planlægningsfasen af nyt boligområde i sammenhæng mellem bymidte og nyt boligområde. Derudover vil skole, hal, ungdomskole, musikskole og biblioteket blive involveret. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Se ovenfor Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning I udvikles eksperimentariet omkring Polymeren, samtidig igangsættes udviklingen af arealerne ml. skole, hal og Polymer med henblik på at få udviklet en levende og bæredygtig bymidte. Fagudvalgets bemærkninger Side 6

7 Overført anlæg Nummer 32 Projektnavn Masterplan Ringe Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlægsmidlerne til realisering af Masterplan Ringe kom med i budget 2012, på baggrund af Masterplanen for Ringes vedtagelse. I foråret 2011 blev der søgt og bevilliget i alt 9 mio. fra Transportministeriets tilgængelighedspunlje til en række delprojekter omkring Ringe Station samt jernstøberiet/gasværksgrunden til realisering af centrale elementer af Masterplanen for Ringe. Projektet er under realisering. Delprojekterne vedrører: Flytning af busholdepladsen, ny tunnelforbindelse under banen, ny tilkørselsveje på østsiden af banen. De 9 mio. skal matches at tilsvarende kommunale midler og projektet realiseres i 2014 og Udvikling af området er centralt if.t. at udnytte Ringes gode beliggenhed v. overordnet infrastruktur og i.f.t. udviklingen af Odense med kommende nyt sygehus, evt. letbane, m.m. Odense vil i de kommende år investere 25 mia., hvilket betyder en vækst i arbejdspladser og bosætning. I den forbindelse vil det være helt afgørende at det sikres at Ringe by fortsat er attraktiv og kan udnytte de muligheder der skabes i forlængelse af investeringerne. Investeringerne er desuden med til at gøre området attraktivt for investetorer og har allerede medført øget interesse fra eksterne investorer. Der vil også i årene fremover være behov for opfølgende investeringer i projekter til realisering af Masterplan Ringe som led i at skabe vækst og udvikling af byen. Kommende projekter forventes fx. at kunne blive realiseringen af bevægelsesstrøget fra bymidten til søen/fritidscenteret, nye boligområder, udvikling af parkeringsområder og områder til dagligvarebutikker, stiforbindelser, videre sygehusomdannelse m.v. Der kan også blive behov for yderligere midler omkring stationsområdet jf. beskrivelsen ovenfor. Afsatte midler er også forudsætning for, at der også fremover kan rejses ekstern medfinansiering til projekterne. Der er ved budgetopfølgningen pr godkendt overførsel på 3,285 mio. kr. fra 2014 til Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Side 7

8 Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Ja Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Der henvises til kommunens udviklingsstrategi og til Masterplan Ringe. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Der henvises til Masterplan Ringe generelt og den konkret sag vedr. udvikling af de stationsnære arealer, som lægger beslag på midlerne i 2014 og Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Planlægning og projektering: 2014 Etablering af busteriminal: ultimo 2014 Etablering af tilslutningsveje: ultimo 2014 Etablering af tunnel: 2015 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Det er målet at Ringe skal udvikle sin position som hovedby i kommunens nordlige del og være attraktivt alternativ til Odense og Svendborg for tilflyttere, virksomheder og kulturliv. Fagudvalgets bemærkninger Side 8

9 Overført anlæg Nummer 33 Projektnavn Landsbyspulje Fagudvalg Lokalsamfunds- og Planudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I flere af kommunens mellembyer og i mange af kommunens landsbyer og landområder er der et overskud af boliger, som henover tid er med til at give et kedeligt og nedslidt indtryk af disse områder. En registrering af dårlige boliger i kommunens mellembyer og landsbyer viser, at der er et stort behov for oprydning. En fokuseret og fortsat oprydning af de berørte byer, landsbyer og landområder vil bidrage til dels at tilpasse boligmarkedet i oplandsbyerne til efterspørgslen/behovet og dels være med til at sikre en attraktivitet der kan fastholde et prisniveau, der i højere grad matcher de værdier husejerne har lagt i deres ejendomme, uanset om det er opsparing eller gæld. En tilpasning til boligmarkedet og en fastholdelse af værdierne i disse områder skal bidrage til, at der fortsat er et flow i køb og salg af ejendomme i disse områder og dermed også fremme sandsynligheden for en fortsat vedligeholdelse og modernisering af boligmassen i disse områder. Staten giver kommunen 4.7 mio kr. i 2015 til oprydning mod at kommunen matcher det med 3.1 mio kr. i Således vil der samlet være 7.8 mio kr. til oprydning i 2015, såfremt kommunen afsætter 3.1 mio kr. hertil. Det statslige bidrag kommer fra regeringens midler til indsatsen mod dårlige og tomme boliger i landdistrikterne. Puljen hedder Pulje til Landsbyfornyelse. Pulje på 400 mio. kr. - fordelt med 200 mio. kr. i 2014 og kan Faaborg-Midtfyn kommune få del i, såfremt der i kommunens eget budget afsættes midler til at matche statens støtte. Fordelingsnøglen er 60 % fra staten og 40 % fra kommunerne. Der er i maj 2014 fra staten udmeldt en ramme på 4.7 mio. kr. til Faaborg-Midtfyn Kommune fra Pulje til Landsbyfornyelse i Det kræver en kommunal medfinansiering på 3.1 mio. kr. i Det indstilles, at kommunen afsætter 3.1 mio. kr. i Det bemærkes, at der er selvstændige budgetskema for Puljen til byforskønnelse. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Ja Side 9

10 Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Se i projektbeskrivelsen ovenfor. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Forslag om øget bevilling i 2015 for at få del i de ekstraordinære statsmidler bygger på en vurdering af et stort behov for indsats. Flere lokalsamfund peger ligeledes på et behov for midler til at følge med et tiltagende forfald. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Lokalområdernes borgere, Fynsland og lokalråd. Projekterne er afhængig af borgernes vilje til nedrivning eller andre tiltag, og derfor kommer ansøgningerne om tilskud i forskelligt tempi. Behov og aktiviteter drøftes løbende med bl.a. Fynsland og lokalråd Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Se under interessentanalyse. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Målet er at få tilpasset boligmarkedet i landområder, hvor dele af udbuddet ikke har nogen efterspørgsel på boligmarkedet, som skyldes at boligerne er i dårlig stand. En tilpasning kan bidrage til at de gode boliger fortsat er et aktiv på boligmarkedet, og dermed bidrager tilpasningen også til at øge attraktiviteten i de berørte områder. Fagudvalgets bemærkninger Side 10

11 Overført anlæg Nummer 34 Projektnavn Byforskønnelse i Faaborg Fagudvalg Lokalsamfunds- og Planudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Som led i kommunens strategi om at sikre attraktive byer og bosætning og for at sikre det bevaringsværdige bymiljø i det centrale Faaborg, er der søgt om midler til områdefornyelse hos ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Kommunen har modtaget reservation til områdefornyelsen og denne følges af muligheden for at søge midler til bygningsfornyelse i det afgrænsede område i middelalderbykernen. Kommunen har søgt 4 mio. kr. og disse skal matches af 4 mio. kr. fra kommunen. Behovet for renovering af de gamle boliger i Faaborg er stort og derfor vurderes det at være vigtigt at kunne tilbyde støtte til indsatsen. Det er ofte en bekostelig affære at renovere bevaringsværdige huse som i mange tilfælde er over 100 år gamle. Gøres der ikke en ekstraordinær indsats for at redde de gamle ejendomme, vurderes det at byens unikke bymiljø hurtigt kan tabe kampen mod forfald og nedrivninger af værdifulde bygninger kan være et resultat af dette. Byens kulturmiljø vurderes at være af stor betydning for både bosætning, turisme og handlen i byens centrum. Indsatsen skal løbe over 4 år. Såfremt der allerede i 2014 kommer gang i renoveringen af huse i Faaborg, kan der blive behov for at fremrykke en mindre del af midlerne fra 2015 til Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Der blev i løbet af 2013 og foråret 2014 foretaget en gennemgang af behovet for bygningsfornyelse i Faaborgs gamle bykerne. Vurderingen skal bruges til at prioritere de kommunale og statslige midler, så de mest trængende og mest værdifulde bygninger sikres mulighed for støtte. Nej Ja Side 11

12 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Tilstanden af den centrale bykerne i Faaborg er gennemgået og de delområder med særlige istandsættelsesbehov er identificeret. Analysen viser et markant behov for af få understøttet bygningsrenoveringer i den centrale by. Erfaringer andre steder fra viser, at et samlet offentligt tilskud på 25% er af stor betydning for at starte en positiv udvikling. Områdefornyelsen er et vigtigt element i at fastholde Faaborgs unikke, charmerende bykerne, som er en af byens styrker i forhold til bosætning og turisme. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Projektet sker i dialog med byens borgere og med den lokale afdeling af foreningen By og Land, som har været med til at kortlægge og påpege behovet for en indsats for de bevaringsværdige bygninger. Der har således både været afholdt borgermøde om områdefornyelsesprogrammet og været åben butik i byens gågade, hvor borgerne kunne komme ind med forslag og ideer, og skole og gymnasium har også været involveret for at både børn og unges stemme også bliver hørt før områdefornyelsen går igang. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Indsats i 2015,16, 17 og 18 samt formentlig fortsat behov i årene fremover. Det foreventes at der inden budgetforhandlingerne foreligger endelig godkendelse fra staten på kommunens byfornyelsesprogram, der giver den statslige støtte på 4 mio. kr. til bygningsfornyelse. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 12

13 Overført anlæg Nummer 37 Projektnavn Varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Midtfyns Fritidscenter har som ekstern part sendt en ansøgning om kommunal investering i et varmtvandsbassin til fagudvalgene for Kultur- og fritid, Sundhed og Økonomi. Da idrætsfaciliteterne hører under Plan og kultur fremsættes budgetforslaget med Plan og kultur som aftaleholder. Midtfyns Fritidscenter beskriver Faaborg-Midtfyn Kommunes motivation gennem disse sætninger fra udviklingsstrategien. Faaborg-Midtfyn Kommune vil have råd til udvikling. Det ligger os stærkt på sinde at skabe en dynamisk og udviklingsorienteret kommune, så der også på langt sigt bliver råd til ydelser af høj kvalitet Det betyder, at vi vil udvikle nye metoder og arbejdsformer, som gør det muligt for os at levere moderne, borgerrettede serviceydelser til færre penge. (Udviklingsstrategi 2012, Side 34) Det offentlige kan ikke løfte de store opgaver med sundhedsfremme alene. I fremtiden bliver en kombination af den frivillige indsats i sociale foreninger, i virksomheder, i folkeoplysende foreninger og fra private professionelle stadig mere afgørende. Der er brug for åben dialog om og nytænkning af, hvordan civilsamfundet kan løfte mere opgaver på sundhedsområdet. Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne medvirke til nye og utraditionelle samarbejdsprojekter der øger sundheden og trivslen. (Udviklingsstrategi 2012, Side 10). Midtfyns Fritidscenter er i gang med konceptudvikle flere sundhedsløsninger, forebyggelses- og genoptræningsprogrammer og satser på at blive en vigtig medspiller og samarbejdspartner til kommunen om fremtidens udfordringer på sundhedsområdet. Fritidscentret har allerede i samarbejdet med Forum Faaborg udviklet og etableret rehabiliteringskoncepter for både KOL-, hjerte- og diabetes-patienter. Her spiller et varmtvandsbassin en central rolle i arbejdet med flere målgrupper, samt almindelige borgere - herunder babysvømning og seniorvandtræning. Centret påpeger ligeledes at Ringe er det sted på Fyn, hvor der er længst til et varmtvandsbassin. Plan og kultur søger derfor om at det overførte anlæg i 2015 og 2016 opretholdes. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Side 13

14 Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag MFC vil bygge et stort varmtvandsbassin til forholdsvis billige penge. 158 nye kvadratmeter til en gennemsnitspris på kr pr. kvadratmeter samt inddragelse af 273 nuværende kvadratmeter til en gennemsnitspris på kr pr. kvadratmeter. Samlet projekt til kr MFC mener at kunne fundraise ca. kr. 1.5 mio. ved f.eks. Lokale- og anlægsfonden, Gigtforeningen og LAG-midler m.fl., hvilket betyder, at MFC søger Faaborg-Midtfyn Kommune om ca. kr Centrets helt store satsning har de sidste par år været fitness, forebyggelse og behandling. De har nu et fagligt niveau i personalestaben, der kombineret med faciliteterne gør, at de mener at kunne løfte tungere sundhedsfremmende opgaver. I 2012 havde MFC en omsætning på ca. 2,2 mio. kr. på fitness- og behandlingsområdet. En omsætning de mener at kunne øge til 3,0 mio. kr. med et varmtvandsbassin. Den efterfølgende drift står MFC for. Varmtvandsbassinet vil indgå i haltilskudsmodellen, da foreninger ønsker at leje varmtvandsbassinet på timebasis. Ja Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Behovet for et varmtvandsbassin bliver angivet i flg. målsætninger - at: - afkorte afstanden til et varmtvandsbassin for borgerne i den nordlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune - optimere muligheden for et bedre genoptræningsforløb i den nordlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. - kunne tilbyde babysvømning i den nordlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune, - promovere Faaborg-Midtfyn Kommune som forgangskommune indenfor sundhedsfremmende initiativer på det strategiske niveau. - øge indtjeningsmulighederne for Midtfyn Fritidscenter. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år 2013: MFC søger Faaborg-Midtfyn Kommune om støtte til projektet. 2014: primo: Praksisarkitekterne (PA) udfærdiger tegningerne 2014: MFC fundraiser minimum kr : MFC og PA udbyder projektet, der vælges entrepreneur og byggeprocessen påbegyndes 2016 primo: MFC og FMK indvier varmtvandsbassinet Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 14

15 Overført anlæg Nummer 39 Projektnavn Modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre opnår stadig stor søgning. I år var puljen på 1.7 mio. kr. og der var ansøgninger for i alt 6.85 mio. kr. fordelt på i alt 39 projekter. Disse projekter har en samlet finansiering på i alt ca mio. kr. Moderniseringen af lokale aktivitetscentre hænger nøje sammen med udviklingsstrategiens indsatsområder Kultur og Fritid, Børn og Unge, samt Attraktive byer og lokalsamfund. For at kunne sikre attraktive bosætningsvilkår, er det afgørende at der findes tidssvarende lokale aktivitetscentre. Det har vist sig, at kommunal medfinansiering ofte udgør en afgørende faktor for, at eksterne interessenter vil engagere sig økonomisk i lokale projekter. Det har endvidere vist sig, at det er nødvendigt at have et vist økonomisk beredskab, så det overfor eksterne økonomiske interessenter hurtigt kan signaleres, at kommunen har reserveret beløbet. Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre hænger nøje sammen med visionen om at udvikle fremtidens faciliteter. For at kunne leve op til målsætningen om på sigt at yde mindre tilskud til drift og vedligeholdelse gennem investeringer i nye tiltag, er det afgørende, at der er mulighed for at bidrage med kommunal medfinansiering til projekter, som kan underbygge udvikling af nye aktiviteter i kommunalt støttede idrætsfaciliteter. Puljen er i vidt omfang med til at sikre de mellemstore og mindre byers fortsatte attraktivitet i en tid, hvor de er udfordret af befolkningstilbagegang og indskrænkning i offentlig og privat service. Puljen er således central i en aktiv landdistriktspolitik. Puljen bliver og kan fremover anvendes i en aktiv i tilpasning til udviklingen. Der er muligheder for yderlige at målrette indsatsen fremover, så puljen fx i endnu højere grad understøtter lokal samling om færre fælles aktivitetssteder. Også i de potentielle vækstbyer i forstadsbåndet er der behov for at kunne støtte samling om og udvikling i udvalgte faciliteter. De hidtil afsatte midler har bl.a. været med til at løfte projekt multihal i Allested-Vejle (samlet budget 10 mio.), støtte til etablering af et foreningsdrevet motionscenter i Nr. Lyndelse (samlet budget 1.6 mio.), en omfattende modernisering af Brobyværkhallen (samlet budget 12 mio. kr.). Derudover har puljen givet 3 fodboldklubber/områder mulighed for at realisere drømmen om en kunstgræs bane (samlet budget ca. 4 mio. kr./kunstgræsbane) i Årslev, Ringe og Broby, samt en masse andre mindre og større moderniseringsprojekter rundt i hele kommunen. Der er flere andre større projekter i deres indledende fase, hvor en kommunal medfinansiering også udgør en afgørende faktor - f.eks. har Espe hallen et ønske om modernisering og udbygning. Årslev og Nr. Lyndelse er et indsatsområde i forhold til bosætning, hvor vi kan se et voksende behov for modernisering og udbygning af de eksisterende faciliteter. Korinth, Kværndrup og Gislev hallen har alle planer om moderniseringer og fitness lokaler. Puljen måtte give afslag til en del projekter i år, hvor vi forventer at nogle søger igen næste år. Ovenstående idrætshaller har netop afsluttet eller igangsætter udviklingsplaner og vil forventeligt være meget konkrete i eventuelle udviklingsprojekter. Der er ved budgetopfølgningen pr godkendt overførsel på 1,0 mio. kr. fra 2014 til Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Side 15

16 Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Det er målsætningen at den kommunale medfinansiering i projekterne udgør i størrelsesordenen 33 % eller mindre, men at der dog gives plads til konkrete vurderinger. Udviklingen i forlængelsen af finanskrisen, hvor både fonde og banker er blevet mere tilbageholdende gør, at der ikke kan forventes større ekstern finansiering i en del projekter. Det har betydet at flere projekter igennem årene fået en højere kommunal medfinansiering for at projekterne overhovedet kunne realiseres. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Midlerne til modernisering af lokale aktivitetscentre bruges til kommunal medfinansiering af projekter, hvor hovedparten af finansieringen ellers hentes via eksterne midler. Eksempelvis har kommunal medfinansiering på 2.0 kr. løftet et samlet projekt i Brobyværk på ca. 12 mio. kr. Det er målsætningen for puljen: - at kommunen via medfinansieringen er med til at nye faciliteter udvikles lokalt til glæde for kommunens borgere. - at projekterne har en vis volumen og kan blive til gavn for en større gruppe af borgere - at det bliver muligt at tiltrække ekstern medfinansiering. - at effektivisere driften i faciliteten, samt at tilskud til anlægsaktiviteter på sigt gør det muligt at sænke det kommunale driftstilskud til eksisterende faciliteter. - at skabe større fleksibilitet i faciliteterne og at flere forskellige brugere kan benytte dem - at der skabes gode udviklingsmuligheder i Faaborg-Midtfyn Kommunes lokalsamfund. Ja Ja Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Alle kan søge puljen inden for de kriterier, som er opstillet for puljen. Der vurderes fra sag til sag i forhold til den kontekst som ansøgeren indgår i - f.eks. byer, lokalsamfund, andre aktører/samarbejdspartnere og faciliteter, udviklingspotentialer, mm. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Løbende dialog med lokale initiativtagere, der har projekter parat, og som kan generere ekstern medfinansiering. Opsøgende aktiviteter, der henleder opmærksomheden på, at det er muligt at gennemføre spændende projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ansøgningsfrist til puljen ligger som regel omkring 1. marts, men frist og søgekriterier kan justeres af Kultur- og fritidsudvalget. Information om puljen skal udsendes senest 2 mdr. før ansøgningsfrist. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Side 16

17 Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Resultatkrav: - at det lykkes at tiltrække eksterne midler til at realisere mange forandringer i de lokale aktivitetscentre - at den kommunale finansiering af de realiserede projekter typisk udgør op til 33%. - at idrætshaller og andre aktivitetscentre bruges flere timer og af flere brugere. - at driften optimeres - at den kommunale medfinansiering resulterer i, at projekterne realiseres. Årlig opfølgning på, hvilke projekter der bliver realiseret på baggrund af de midler, der er reserveret til modernisering af lokale aktivitetscentre. Årlig opfølgning på, i hvilken grad der kan leves op til målsætningerne vedr. den kommunale medfinansiering i de projekter, som bliver realiseret. Fagudvalgets bemærkninger Side 17

18 Overført anlæg Nummer 40 Projektnavn Modernisering af Forum Faaborg Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der arbejdes ud fra en samlet udviklingsplan fra 2012 med investeringer på i alt min 30 mio. kr., hvoraf kommunen har budgetteret med et tilskud på 15 mio. kr. over perioden Målet er at centeret skal bidrage mere til områdets attraktivitet for bosætning. Det skal ske gennem udvikling af nye aktivitetstilbud og bedre rammer for et aktivt fritidsliv. Målet er også, at centeret udvikles til at være økonomisk mere selvbærende og derved kan mindske den kommunale støtte på sigt for de leverancer vi modtager. Forum Faaborg har siden færdiggørelsen af deres udviklingsplan i 2012 etableret sig som udadvendt, bæredygtigt og fleksibelt fritidscenter for mange nye typer af brugere ud over det etablerede foreningsliv. De har oplevet en fremgang i brugertallet på 122 % siden 2010 og havde en stigning på hele 24 % fra januar til november En modernisering af Forum Faaborg skal tage udgangspunkt i, at et langt bredere antal idræts-, motions- og frivilligheds-former skal kunne dyrkes. Der er allerede etableret nye idrætsaktiviteter bl.a. igennem et FlexMotion koncept for styrketræning, bodybike, slagboldspil, svømning, mv. Det handler også om, at der bliver mulighed for at mere specialiserede tilbud får plads - der kunne fx være tale om forskellige former for kampsport og rehabiliterende tilbud til f.eks. KOL-, hjerte- og diabetespatienter, der kommer fra afsluttede kommunale rehabiliteringsforløb. Endelig er det væsentligt, at der også bliver mulighed for forebyggende sundhedstilbud rettet mod fx wellness, "helbredstjek" og fysioterapi/massage. Ligeledes arbejdes der seriøst på at skabe en god brobygning fra de kommunale rehabiliteringsforløb til et aktivt og sundt liv. Samlet set vil en sådan udvidelse af Forum Faaborg understøtte målsætningerne om at blive en attraktiv bosætningskommune. Et moderne og tidssvarende fritidscenter udgør således også en central del af Masterplanen for Faaborg. Endelig kan en udvidelse og modernisering bidrage til nye erhvervsmæssige muligheder i Faaborg indenfor turisme og oplevelsesøkonomi. Et eksempel på dette er, at Forum Faaborg også orienterer sig mod udendørs aktiviteter og skaber rum for friluftsaktiviteter, der henvender sig mod naturen i Svanninge bakker, mv. Der er bl.a. indgået et samarbejde mellem Faaborg Outdoor Event og Forum Faaborg, som skal varetage aktiviteter og planlægning af "Team Adventure" til eventen. Forum Faaborg er altså i høj grad sprunget ud som aktivitetsskaber dels i samarbejde med foreningslivet og dels på egen hånd og er derfor ikke mere blot en ramme om aktiviteter. Forum Faaborg har gennem den seneste tid kørt en tæt dialog med Lokale- og anlægfondens rådgivere, A.P.Møller fonden og andre fonde, som har vist interesse for projektet. Der arbejdes intenst med en mere detaljeret projekteringsplan og finansieringsplan for projektet. I løbet af efteråret forventes det at en stor del af finansieringen er på plads og det store ryk forventes realiseret i 2015/2016. Der er ved budgetopfølgningen pr godkendt overførsel på 5,288 mio. kr. fra 2014 til Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Side 18

19 Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Lokale- og anlægsfonden er meget involveret og har tilkendegivet stor interesse til Forum Faaborg. Den samlede byggesum er nedjusteret en smule og forventes at ligge på ca. 30 mio. kr. afhængigt af omfanget af byggeriet og den eksterne finansiering. Der er allerede igangsat en større fundraising og der er som sagt positiv dialog med flere fonde. Første fase af ombygningen er nu gennemført for ca. 3.8 mio. kr. og Forum Faaborg kan allerede se en enorm vækst i brugertallet. Disse midler er allerede frigivet fra Plan og Kultur. Oprindeligt var der i 2012 afsat 4,1 mio. kr. I budget 2013 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2013 og 6,1 mio. kr. i I budget 2014 blev der afsat 5,389 mio. kr. i 2014 og 5,389 mio. kr. i Denne tidsplan bliver dog rykket til 2015 og 2016 og det forventes derfor at overføre de afsatte midler fra 2014 til Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Der henvises til Fritidsstrategien og herunder særligt begrundelserne for at styrke idrætscentrene i de 2 store byer, samt til masterplanen for Faaborg. Projeket understøtter således også indsatsfeltet Attraktive byer og landsbyer. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Undersøgelser peger på, at danskernes motionsvaner er under drastisk forandring. Det er målsætningen, at Forum Faaborg skal udbyde flere aktivitetstilbud tilpasset til disse forandringer. Centret skal i forlængelse af fritidsstrategien være en af de to steder i kommunen, hvor der skal være et stort udbud af forskelligartede aktiviteter. Det er desuden også målsætningen, at Forum Faaborg gennem disse investeringer skal kunne opnå forbedrede driftsresultater, så de selv kan stå for en større del af vedligeholdelsen og udviklingen af anlægget. Forum Faaborg har allerede startet udviklingen og har med stor succes tiltrukket mange nye brugere med deres nye fleksible koncept Flexmotion. Ja Ja Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år I 2012 blev Forum Faaborg færdig med udarbejdelsen af en udviklingsplan for centret. Herefter har der været arbejdet intenst i en bredt sammensat projektgruppe. Der er arbejdet konkret med projektorganisering, konceptudvikling, skitseprojekt og interessentanalyse- og involvering med en bred skare af aktører i og omkring Faaborg, samt fundraising og intense forhandlinger med Lokale- og anlægsfonden. 2012: Projektopstart. Fase 0 (ombygning til fitness) startede i 2012 og stod færdigt til indvielse og ibrugtagning i februar : Involvering af interessenter, opsøgende på ekstern finansiering, skaffe samarbejdspartnere ift. drift, samt projektering. 2014: Rådgivning og forhandling med fonde, opsøgende på ekstern finansiering og samarbejdspartnere, samt detailprojektering. 2015: Byggefase 2016: Færdiggørelse og ibrugtagning afhængigt af finansieringen kan der blive tale om en etape-opdeling af projektet, således at dele af projektet udskydes. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Side 19

20 Resultatkrav: - at der kommer et bredere tilbud af aktiviteter i fritidscentret særligt rettet mod brugere, som ikke i dag er tilstede i centret. - at de nuværende brugere fastholdes. - at der skabes en arkitektonisk sammenhæng mellem Forum Faaborg og Faaborg Svømmehal. - at der skabes et grundlag for en forretningsorienteret drift af faciliteten. - at det samlede driftstilskud til Forum Faaborg kan sænkes og at fritidscentret selv kan afsætte midler til anlæg og vedligehold. Der føres en løbende dialog med Forum Faaborg vedr. udviklingen i antal besøgende og udviklingen i de økonomiske nøgletal for faciliteten. Forum Faaborg kan hvert år afsætte minimum 0,5 mio. til løbende anlægs- og vedligeholdelsesomkostninger fra Fagudvalgets bemærkninger Side 20

21 Overført anlæg Nummer 61 Projektnavn Ekstra pulje til nye cykelstier Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der er afsat ialt 24,8 mio. kr. i en samlet pulje over 4 år til anlæg af nye cykelstier og investeringer i en øget trafiksikkerhed, samt 0,5 mio. kr. i 2014 til kommunal medfinansiereing af en ny cykelsti fra Nyborgvej til Saugstedlund i Faaborg. Der afsættes herudover 6 mio. kr. til yderligere cykelstier i 2017, hvor det forudsættes at beløbet matches af statslig medfinansiering. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Ja Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Side 21

22 Fagudvalgets bemærkninger Side 22

23 Anlæg Nummer 6 Projektnavn Etablering af legestuefaciliteter ved Lundsbjerg Børnehave i Ferritslev Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Dagplejen i FMK Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I forbindelse med strukturtilpasningen i 2012 besluttede Børne- og undervisningsudvalget nogle principper for dagtilbudsområdet, bl.a."for at sikre den nødvendige faglige udvikling i dagplejen er det nødvendigt at sikre faciliteter til heldagslegestue i alle dagplejeområder, så legestuen kan blive omdrejningspunktet for faglig udvikling, kollegial sparring, vejledning og rådgivning, arbejdet med pædagogiske læreplaner, mv" Kommunalbestyrelsen afsatte i den forbindelse driftsmidler til legestuefaciliteter. Projektet i Lundsbjerg børnehave kobler legestuefaciliteter med en daginstitution. Projektet understøtter dermed udviklingsstrategien og aftalemål om at skabe gode overgange for børn. Kommunen har lignende koncepter i Nr. Søby og Vester Aaby, hvor legestuer er etableret i tilknytning til daginstitution. Erfaringerne herfra er gode, idet det netop skaber et godt grundlag for gode overgange for både børn, forældre og personale. Etablering af legestuefaciliteter i en daginstitution forbedrer ikke den økonomiske tildeling til dagtilbuddet, idet institutionen ikke får normering eller øvrige indtægter i forbindelse med legestuen. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Nej Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 1

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

I 2015 er der udisponerede midler på ialt 1.4 mio. kr. i puljen, som primo maj er ved at blive behandlet til uddeling.

I 2015 er der udisponerede midler på ialt 1.4 mio. kr. i puljen, som primo maj er ved at blive behandlet til uddeling. Overført anlæg Nummer 86 Projektnavn Modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning -

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Andet --- Kultur-

Læs mere

Renovering af kommunale klubhuse. Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:

Renovering af kommunale klubhuse. Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Nr. Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af kommunale klubhuse Christian Tønnesen Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

x x 1.471 1.471 2.971 0 100 0 0 0 x x 0 10.001 20.002 0 0 0 0 0 x x 0 3.367 0 0 0 0 0 0 Børn, unge og uddannelse Børn, unge og uddannelse

x x 1.471 1.471 2.971 0 100 0 0 0 x x 0 10.001 20.002 0 0 0 0 0 x x 0 3.367 0 0 0 0 0 0 Børn, unge og uddannelse Børn, unge og uddannelse Gamle anlæg Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Indsatsområde Ovf. KF Anlæg 2015 10 Børne- og Uddannelsesudvalget 19 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Nummer 6 Etablering af legestuefaciliteter i forlængelse af strukturbeslutninger Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion

Nummer 6 Etablering af legestuefaciliteter i forlængelse af strukturbeslutninger Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Anlæg Nummer 6 Projektnavn Etablering af legestuefaciliteter i forlængelse af strukturbeslutninger Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05.25.11 Aftaleenhed Dagplejen i FMK Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 37 Projektnavn Varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning -

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen.

Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen. Anlæg Nummer 107 Projektnavn Køb af biler til hjemmeplejen Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.32.32 Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse

Læs mere

Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01

Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01 Overført anlæg Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg udvalget Funktion 03.22.01 Stab IT Indsatsområde Digitalisering Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Projektet med at effektivisere lokalplanprocedurer og plansager begyndte i 2011. type: Fagområde For at opnå et flow i arbejdet, så skal implementeringen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015.

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015. Nr. 13 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Børn, unge og uddannelse Initiativpriser og prisfest 2014 Aftaleholder: Direktionen Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Notat. Oversigt/status over udviklingsplaner i idrætsfaciliteter Sag: P Theis Bavnhøj Hansen Plan og kultur

Notat. Oversigt/status over udviklingsplaner i idrætsfaciliteter Sag: P Theis Bavnhøj Hansen Plan og kultur Oversigt/status over udviklingsplaner i idrætsfaciliteter Sag: 04.04.00-P20-12-13 Theis Bavnhøj Hansen Plan og kultur 15-04-2013 Notat Under Breddeidrætsprojektet fik de første seks haller lavet en udviklingsplan.

Læs mere

Ny drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1

Ny drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1 Nummer 215 Projektnavn Bliv læsehest med Mor og Far - tilbud til forældre med børn i alderen 0-6 år Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

Ny drift. Succeskriterier for mål og delmål. Side 1

Ny drift. Succeskriterier for mål og delmål. Side 1 Ny drift Nummer 97 Projektnavn Øget tempo på udvikling af Den Kulturelle Rygsæk Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick Start

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Budgetforslag Nummer Projektnavn Fagudvalg Aftaleenhed Indsatsområde Indstiller Etablering af iværksætterhus i Allested-Vejle Økonomiudvalget Fagsekretariat Plan og Kultur Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser

Læs mere

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift Til brug for Budget 2014 og overslagsår er der udarbejdet et skema til omstilling og effektivisering, forslag til anlæg samt forslag til ny drift. Forslag til nye anlæg (inkl. nye anlægsønsker omfattet

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i med og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper" herunder. En forudsætning

Læs mere

Anlæg. Nummer 53. Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033

Anlæg. Nummer 53. Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Nummer 53 Projektnavn Anlæg Anlæg af hovedsti og ridespor langs Vindinge å fra Bøgehøjvej i Årslev til Kirkevej i Sdr. Nærå i alt 1,5 km. Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion 02.28.23 Aftaleenhed

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 31 Helhedsplan Årslev - Fremtidens forstad Fagudvalg udvalget Funktion 06.48.67 Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse

Læs mere

Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011

Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011 Udviklingsplan 2010-2013 Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011 Denne udviklingsplan for Faaborg Fritidscenter tager udgangspunkt i dialog forløb i bestyrelsen i 2010. Centerets udvikling er baseret

Læs mere

Notat. Oversigt/status over udviklingsplaner i idrætsfaciliteter Sag: P Theis Bavnhøj Hansen Plan og kultur

Notat. Oversigt/status over udviklingsplaner i idrætsfaciliteter Sag: P Theis Bavnhøj Hansen Plan og kultur Oversigt/status over udviklingsplaner i idrætsfaciliteter Sag: 04.04.00-P20-12-13 Theis Bavnhøj Hansen Plan og kultur 30-10-2014 Notat Dette notat er en opdatering af notat fra 15.04.2013, hvor der sidst

Læs mere

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen Forhave på forkant Ansøgning fra Vordingborg Kommune til kampagnen Yderområder på forkant UDKAST d. 7. januar Vordingborg Kommune har siden kommunesammenlægningen haft fokus på, at der ikke opstår for

Læs mere

Business Case for Etablering af gode legestuefaciliteter. Version 02, den

Business Case for Etablering af gode legestuefaciliteter. Version 02, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af gode legestuefaciliteter Version 02, den 12.09. 2011 Samlet konklusion Legestuegrupperne i kommunen har meget forskellige

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

Oplæg om halområdet i FMK Ringe, 10. september 2015

Oplæg om halområdet i FMK Ringe, 10. september 2015 Oplæg om halområdet i FMK Ringe, 10. september 2015 Haltilskudsmodel 2012 Tidligere model angav driftsudgifter, som mål for tilskuddet Ingen incitament til at spare eller optimere Ny model fra 2012 fokus

Læs mere

Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser

Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser Udarbejdet af: Sagsnummer.: Johanne Holten Dato: 20-08-2014 Version nr.: 5 00.22.00-P00-1-14 Indledning og baggrund Lokalsamfunds- og Planudvalget er

Læs mere

Prioritering af planopgaver i 2015

Prioritering af planopgaver i 2015 Prioritering af planopgaver i 2015 I den senere tid er der kommet flere forespørgsler til Plan om muligheden for at få lavet lokalplaner for en landsby, for nye boliger i og uden for byerne, byforskønnelsesplaner

Læs mere

Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik

Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik Nr. 9 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik Aftaleholder: Plan og kultur Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Præsentation af handlinger til budget 2015 under de tre indsatsområder bosætning, beskæftigelse og branding

Præsentation af handlinger til budget 2015 under de tre indsatsområder bosætning, beskæftigelse og branding Præsentation af handlinger til budget 2015 under de tre indsatsområder bosætning, beskæftigelse og branding Kommunalbestyrelsen er i gang med at revidere kommunens udviklingsstrategi og ønsker allerede

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Overført anlæg. Side 3

Overført anlæg. Side 3 Overført anlæg Nummer 38 Projektnavn Renovering af idrætshaller Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kultur, fritid og friluftsliv

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Projektbeskrivelse Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Revideret d. 4. januar 2017 Børne- og Kulturforvaltningen Læring

Læs mere

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,

Læs mere

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation Til brug for Budget 2011 og overslagsår er der udarbejdet skema til nye anlægsønsker samt skema til omstilling, e Der kan i særlige tilfælde fremsættes forslag til ny drift og forslag til udviklingsstrategien,

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

01-01-2014 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2014 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Arkitekturpolitik Attraktive bymiljøer og lokalsamfund er et indsatsområde i udviklingsstrategien. Smuk, mangfoldig og både bevarende samt eksperimenterende arkitektur i byggeri, renovering af bygninger

Læs mere

Sammen om nødvendige forandringer. Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014

Sammen om nødvendige forandringer. Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014 Sammen om nødvendige forandringer Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014 Program 18.30 Velkommen 18.40 Boligmarkedet uden for de større byer - yderområdernes udfordringer Thorkild

Læs mere

Sags-id: A

Sags-id: A 2014 - Sags-id: 28.00.00-A00-3-11 Indhold 1) Indledning... 1 2) Konklusioner... 2 3) Begreber og forudsætninger... 3 a) Efterspørgslen efter pladser i kommunen... 3 b) Udbud af pladser i kommunen... 3

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation. Anlæg. Drift - udviklingsstrategi. Øvrig drift

Omstilling, effektivisering og innovation. Anlæg. Drift - udviklingsstrategi. Øvrig drift Til brug for Budget 2012 og overslagsår er der udarbejdet skema til omstilling, effektivisering og innovation, nye anlæg, ny drift omfattet af udviklingsstrategiens eksterne spor (Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Nummer 46 Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe Fagudvalg Socialudvalget Funktion

Nummer 46 Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe Fagudvalg Socialudvalget Funktion Anlæg Nummer 46 Projektnavn Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.38.59 Aftaleenhed Job og Aktiv Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER VISION

MIDTFYNS FRITIDSCENTER VISION MIDTFYNS FRITIDSCENTER HOVEDINDGANG VANDREHJEM KONFERENCE HAL 2 PARKERING CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING FOYER CAFÉ KØKKEN CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING SVØMMEHAL WELLNESS CAMPING HAL 1 SOMMERPLÆNE

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven Version 03, den 09.09.2011 Samlet konklusion I Carl Nielsen Skolens distrikt

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Anlægspulje til renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet Aftaleholder: Fagsekretariat Dagtilbud Kategori: Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Indsatsområde: Børn,

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 64 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Anlæg af dobbeltrettet cykelsti, Hestehavevej, Ringe Fagsekretariat Teknik Teknik- og miljø Funktion: 02.28.22

Læs mere

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene Notat 13. december 2015 Sags id: 15/26271 Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene 2017-2019 Rammer for anvendelsen Byrådet har i Budgetaftale 2016-2019 afsat midler

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune 72 byer og landsbyer at tage vare på Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns største rent geografisk. 51.735 indbyggere ca. 75 % af dem bor i kommunens mindre byer og landsbyer

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2011. Indtægter angives med negativt fortegn. 2011 2012 2013 2014 Anlægsudgifter 1.636 Anlægsindtægter Anlæg i alt 1.

Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2011. Indtægter angives med negativt fortegn. 2011 2012 2013 2014 Anlægsudgifter 1.636 Anlægsindtægter Anlæg i alt 1. Nr. ANLÆG Projektnavn: Trafiksikkerhed og parkeringskapacitet ved Regnbuen Aftaleholder: Børnehuset Regnbuen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Funktion: 05.25.14 Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse -

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser Dato 10-06-2016 Dok.nr. 86751/16 Sagsnr. 16/813 Ref. Finl Budgetønsker 2017-2020 Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser sfortegnelse Vejers Strand Strandbyen i klitterne...2 Pulje til udvikling

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32

Læs mere