INSTITUTTET FOR METALLÆR E DANMARKS TEKNISKE HØJSKOLE PRAKTISK TERMODYNAMI K. dani-t::l

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTITUTTET FOR METALLÆR E DANMARKS TEKNISKE HØJSKOLE PRAKTISK TERMODYNAMI K. dani-t::l"

Transkript

1 INSTITUTTET FOR METALLÆR E DANMARKS TEKNISKE HØJSKOLE PRAKTISK TERMODYNAMI K a f Knud Aage Thorse n dani-t::l

2 I N D L E D N I N G Når man anvender de værktøjer, der står til metallurgens rådighed, iagt - tager man tilstande, der er resultater af processer, der har fundet sted, eller man kan direkte betragte disse processer under visse omstændigheder. I andre tilfælde måler man nogle egenskabsændringer san følge af sådanne procesforløb. Efter at dette er gjort, skal man til at analysere disse iagttagelser og målinger for at finde årsagssammenhænge. En sådan analyses resultat vil ofte være, at man må til at opstill e specifikationer til synteser, der skal gennemføres i et forsøg på a t opnå forbedrede resultater af processen, og san enten kan bestå i æn - dringer af variable eller opstilling af nye procesveje. Ved såvel analyse- san syntesetrinnet får man brug for et værktøj a f helt speciel art, nemlig fysisk kemi, og de hjælpemidler, man har brug for, er papir, blyant og lommeregner. Fysisk kemi omfatter flere delområder : - Den klassiske termodynamik, san kun arbejder med systeme r i ligevægt. - Den irreversible termodynamik. - Kinetik, som behandler reaktionshastigheder. - Elektrokemi. - Strukturkemi. Man støder på en anden disciplin med næsten samme navn, nemlig kemis k fysik ; den omhandler kvantekemi. Dette foredrag er koncentreret om den klassiske termodynamik. Hovedtræk - kene i dette helt grundlæggende værktøj vil blive draget frem, og det s anvendelighed vil blive søgt belyst gennem eksempler. Emnet vil blive søgt fremstillet så ukompliceret og forståeligt som mu - ligt, og det er et helt klart formål med foredraget at få understreget, hvor anvendeligt fysisk kemi er som værktøj for metallurgen, og at f å fjernet noget af den fjendtlighed, som mange metallurger har imod dett e fagområde. KAT - 2 Foredraget kan på sin sæt betragtes som en fortsættelse af forfatteren s indlæg på vintermødet 1977 om oxidation, opkulning af afkulning af stål. San nævnt vil hovedvægten af foredraget blive lagt på den klassisk e termodynamik, om hvilken kort kan siges : - Den behandler systemer i ligevægt. - Tid indgår ikke i beregningerne. - Den giver svar på spørgsmålet : "Hvor langt vil en reaktion forløbe, før ligevægt er indtrådt? ". - Den giver grundlag for pålidelige forudsigelser af virkningern e af temperatur, tryk og koncentration på kemiske ligevægte. - Den er uafhængig af de mekanismer, ved hjælp af hvilke ligevæg t opnås, d.v.s. at kun begyndelses- og sluttilstande betyder noget. Det ville nok være ønskeligt på et senere tidspunkt at behandle andr e af de på forrige side nævnte delområder af den fysiske kemi, der er rele - vante for metallurgien, måske specielt kinetik. Det må dog nok siges a t være meget vigtigt, at den klassiske termodynamik er grundig indarbejdet, inden sådanne yderligere trin præsenteres. BESKRIVELSE AF TERMODYNAMISKE SYSTEME R Til en makroskopisk beskrivelse af et system kræves oplysninger om e n række fysiske størrelser, der betegnes som tilstandsfunktioner, og so m kan inddeles i to grupper : Kvantitetsstørrelse r (Ekstensivevariable) Stofmasse : Rumfang : Entropi : Overfladeareal : n (mol ) V (m ) S (J/K ) med eksempler nævnt i hver gruppe. Kemisk potential : p (J/mol ) Tryk : P Temperatur : (N/m l Overfladeenergi : T (K ) y (J/ml Kvantitetsstørrelser er additive, hvad intensitetsstørrelser ikke er. Produktet af kvantitetsstørrelse og en intensitetsstørrelse er udtryk for energi, f.eks. p*v = spatisk energi. A (m) En tilstandsfunktion er kun afhængig af systemets tilstand og uafhængi g KAT - 3 Intensitetsstørrelse r (Intensive variable )

3 78 79 af, hvorledes systemet er bragt i denne tilstand. Ændringer i tilstandsfunktioner kan derfor altid beskrives san værdien i sluttilstanden minus værdien i starttilstanden, som f.eks. AV = V slut - V start ' Man har standardiseret tilstandsfunktionerne og dermed stoffernes til - stand. Standardtemperaturen er 25,00 C = 298,15K. Standardtryk e r 1 atm., og standardtilstanden er den tilstand (fast, flydende eller gasformig), hvori stofferne forekommer ved 25 C og 1 atm. Ud over de foran nævnte tilstandsvariable må specielt fremhæves de meget vigtige ekstensive variable : indre energi U, enthalpi H og Gibbs fri energi G. De søges præsenteret gennem en række eksempler i det følgende afsnit. BRUG AF TILSTANDSFUNKTIONERVED BEREGNINGERAF PROCESSER MED OG REAKTIONER MELLEM RENESIDEFER En ting må man mærke sig i starten nemlig : enten opererer man me d tilstandsfunktionerne ved beregning af stofegenskaber eller af ændringe r af egenskaber ved reaktioner- i sidstnævnte tilfælde findes ændringe r i tilstandsfunktionerne som den samlede værdi af reaktionsprodukterne s stofegenskaber minus den samlede værdi af reaktanternes stofegenskaber. Hvis der kun er tale om rumfangsarbejde, er A = - p*dv, hvis systemet yder arbejde gennem udvidelsen dv mod det ydre tryk p, og A = p*dv, hvi s systemet formindsker sit volumen mod det ydre tryk p, og derved arbejde. Gennemføres forsøget med lukket kalorimeter, er 4V = 0, og man måle r Q som er =AU. modtage r Med åbent kalorimeter og konstant p (1 atm.) kan volumenet af systemet ændres, og man måler Q, scm er =AU + p-av. Dette Q definerer vi som tilstandsfunktionen H (enthalpien). For begge tilstandsfunktioner gælder : Endoterm reaktion - varmeabsorption -AU og AH positiv. Exoterm reaktion - varmeafgivelse -AU og A H negativ. Hvis vi gennemfører reaktionen i et åbent kalorimeter, måler vi sålede s enthalpiændringen. Ved at finde stofegenskaberne ved 1300 C kan v i imidlertid beregne denne reaktionsenthalpi. % Da man ikke kan give en absolut værdi for et stofs enthalpi, har man ind - ført begrebet standardenthalpien H. For rene grundstoffer er H = 0, og for kemiske forbindelser er H = dannelsesenthalpien ved 25 C. Ændringerne i de indgående stoffers enthalpi ved opvarmning fra 25 C ti l 1300 C findes let, idet : oh= Q P ENTHALPIBEREGNINGE R aqh = ~ at ar = C p, hvoraf fås OH = f 2 C p dt Tl Vi starter med at stille os selv spørgsmålet : Hvor stor er varmetoningen ved direkte reduktion a f FeO : H - 63,2 kcal/mo l C P = 11,66 + 2, ' T - 0, T-' cal/mol-k jernoxid med kulstof ved 1300 C efter udtrykket : FeO + C v Fe + CO? Bestemmelse af varmetoning peger på kalorimetermålinger, men lad os stedet for forsøge at beregne os frem til den ønskede oplysning ve d hjælp af de omtalte tilstandsfunktioner. i d.v.s. C : A = H C dt H I273 P - 63,2 + (14,9 + 2,4-0,5) = - 46,4 kcal/mo l H = 0 (rent stof ) C P = 4,10 + 1, T - 2, T -2 cal/mol- K Ændringer i den indre energi U kan fremkaldes af tilførsel af varm e arbejde A til systemet : A U = Q + A (termodynamikkens første hovedsætning). Q og Fe : AH 1300 = 0 + (5,2 + 1,2-0,6) H = 0 (rent stof ) 0 -> ved 911 C : A H omd = 215 cal/mo l C p i. fase : 0,166 cal/g K = 5,8 kcal/mo l KAT - 4 KAT 5

4 80 81 CO : C p i J.-fase : 0,155 cal/g- K tih ,2 + 0,2 + 3,4 = 11,8 kcal/mo l H = - 26,4 kcal/mo l C p = 6,79 + 0, T - o, T -2 cal/mol K d H 1300 = - 26,4 + 8,7 + 0,9-0,03 = - 16,8 kcal/mol Enthalpiændringen ved processen kan nu beregnes : H 1300,proces = enthalpien af reaktionsprodukterne - enthalpie n af reaktantern e 11,8 + (-16,8) - (-46,4 + 5,8) = 35,6 kcal/mo l Det morsomme er, at havde vi beregnet enthalpiændringen ved stuetemperatur, 25 C, havde vi fået : = 36,8 kcal/mol. Det generell e roces billede er, at procesenthalpiændringer i det store og hele er uafhængig e af temperaturen, ved hvilken processen gennemføres. At AHprocesr positiv betyder, at Qp er positiv, hvilket vil sige, a t processen er endoterm, d.v.s. med negativ varmetoning, altså varmeforbrugende. ENTROPIBEREGNINGER Man kunne umiddelbart forestille sig, at enthalpiændringer ville sige, hvorvidt en given reaktion ville ske spontant (exoterme reaktioner f.eks. kunne være frivilligt forløbende), men dette kriterium er ikke tilstræk - keligt. Hvis vi f.eks. ser på dannelsesenthalpien af hvidt og gråt tin, e r Hproces ved 298 K for Snhv isn gr = - 0,5 kcal/mol, hvilket kunne tyde pa, at gråt end hvidt tin og dermed være den stabile fase. Hvidt tin er imidlertid den stabile fase ved 298 K. tin ville være i en lavere energitilstan d Det kriterium, som har vist sig egnet til at bedømme en reaktions evne til spontant forløb, skulle i stedet for opstilles på grundlag af e n ny tilstandsfunktion - entropien. Entropibegrebet er knyttet til termodynamikkens 2. hovedsætning, san sådan set indebærer, at man må indføre tidsbegrebet og at tiden kun be - væger sig i en retning. Anden hovedsætning kan udtrykkes på flere måder, san f.eks. : overførsel af varme fra højere til lavere temperatur er en irreversibel proces eller : det er umuligt at bruge en kredsproces til at KAT - 6 overføre varme fra et varmereservoir og omdanne den til arbejde uden p å samme tid at overføre en vis mængde varme fra et varmere til et kolder e legeme. Varmemængden Q i 1. hovedsætning viste sig ikke at være en tilstandsfunk - tion, idet dens størrelse er afhængig af procesvejen. Det viste si g imidlertid, at Qreversiber/ T var en tilstandsfunktion, og man definered e entropien som en tilstandsfunktion, for hvilken gælder, at for en reversibel proces er : ds = dqrev T A S = 1 2 dq re v I et system i forbindelse med omgivelserne, har entropien følgende egen - skaber : for en infinitesimal reversibel proces : ds = dq/t for en infinitesimal spontan proces, d.v.s. irreversibel proces : ds>dq/t. At entropien kan anvendes som kriterium for, om en proces er spontan t forløbende, kan vises gennem følgende to eksempler : 1) Reversibelt forløb af proces : Kun ved 13 C og I atm. er der ligevægt mellem hvidt og gråt trin, og kun ved denne temperatur og dette tryk er det muligt at omdanne hvidt tin til gråt tin reversibelt. QHgr_,hv = 500 cal/mol. Vi beregner entropiændringerne i systemet, i omgivelserne og i system + omgivelser san følge af omdannelsen : system = Qrev/T = (-500 cal/mol)/(286 K) = S a S ang AS system + = Qrev/T = (500 cal/mol)/(286 K) = omgivelser 2) Irreversibelt forløb af en proces (spontant forløb) : 1,75 cal/mol K 1,75 cal/mol- K Sølv har et smeltepunkt på 1234 K ; størkning af en underafkøle t sølvsmelte ved 1073 K er en irreversibel proces. d H Størkning,1234,Ag = Cp A9t = C p,a9s = 7,37 cal/mo1 K 2690 cal/mol. 5,09 + 2, T + 0, T -2 cal/mol K. KAT T 0

5 82 83 Vi beregner AS og dh ved 1073 K ved at gå omvejen over 1234 K som illustreret skematisk på følgende skitse : 1234 K Agt 4S 2 AH?m, Ag s A S = 2706 = 2,53 cal/mol K -10g Det ses nu, at 4S syst + omg er vokset med 0,34 cal/mol*k ved denn e irreversible proces. Vi kan nu opstille følgende kriterier : K pgr ~es 1 AH 1 AS 3 AH 3 1) dṡs;s + dsø > 0 - spontan reaktion 2) ds syst + dsom 9 = 0 - ligevæg t 3) d Ssys~ + dsø < 0 - spontan reaktion i modsat retning. a Princippet er, at smelten overføres reversibelt fra 1073 til 1234 K, ved 1234 K størkner smelten reversibelt, og det faste Ag overføre s reversibelt fra 1234 til 1073 K. Da dq = C p dt er ds = T dt, og vi beregner som følger : 4Ssystem ad omvejen =AS A53 = 234 7, T dt x1073 5,09 + 2, T + 0, T-2 d T T = 1,030-2,180-1,04 cal/mol K = - 2,19 cal/mol K Beregner vi 4 Hsystem ved 1073 K, får vi ; A Hsystem ad omvejen = AH 1 + A H2 + A H 3 = cal/mo l = cal/mo l Størkningen er med andre ord en exoterm proces, og man bemærker iøvrigt. at 4Hstørkning ved 800 C og 961 C næsten ikke er forskellige. Beregning af entropiændringen i systemet på grundlag af enthalpiændringen i systemet fører til : AS = Q rev /T = = -2,53 cal/mol K hvilket bekræfter, at 4 S > Qrev/T ved irreversibilitet. Ud fra en antagelse om reversibel udveksling mellem system og omgivelser modtager omgivelserne de 2706 cal/mol d.v.s. Kriterium 1) fører ved reversibel varmetransport mellem system og omgivelser til : d.v.s. Ve d Alt dsomg = dq om (Q går fra system til omgivelser ) ds Ø = -d konstant tryk er dq = dh, d.v.s. ds om9 = -dh5 st. kan nu refereres til systemet : ds - dhsyst ~ sysl dh - T ds < 0 0 hvoraf få s Er udtrykket = 0 er der ligevægt, og er det>0 fås en modsat rettet spontan proces. For så vidt angår de rene entropiberegniriger, kan følgende siges : Ved hjælp af termodynamikkens 3. hovedsætning "Entropiindholdet for et - hvert homogent, krystallinsk stof er ved det absolutte nulpunkt = 0 " kan man beregne entropi indholdet i rene stoffer ved enhver temperatur, når vi kender stoffernes varmefylder og enthalpi ændringerne ved eventuell e faseovergange. Ved beregningerne udgår man fra standardentropien der jo ifølge 3. hovedsætning ikke er 0 for rene grundstoffer. Det kan virke forvirrende, men der findes ligeledes et begreb "den molær e dannelsesentropi AS298" for kemiske forbindelser. Derved forstås de n entropiændring, der ledsager dannelsen af et mol af forbindelsen ud fr a grundstofferne. som betingelse for spontan proces. KAT - 8 KAT - 9

6 Forbindelsen mellem de to begrebe r Nogle standardentropie r (cal/mol K ) H2 C grafit (s ) 02 CH3 OH (g ) (g ) (1 ) 1,3 6 31,2 1 49,00 30, 3 Sagt på anden måde kan S ændringen ved en proces. vises bedst gennem følgende eksempel : Den molære dannelsesentropi fo r methanol X5298 (cal/mol K ) Cgrafit + 2 H2,g + } 0 2, g CH 3OH 1 AS298 = 30,3-1, ,21 - } 49,0 0 _ - 58,0 cal/mol. K betegnes som stofentropien, a 5 98 som entropi - Udtrykket dh - T*dS, der på forrige side vistes at være afgørende for, om en proces forløb spontant eller ikke, defineres som en ny tilstandsfunktion, Gibbsfrie energi, d.v.s. og differentielt FRI ENERGI BEREGNINGER G=H -T* S dg = dh - T*dS. I det specielle tilfælde, hvor trykket ændres fra 1 til p få s d a AG n RT 1 n P. Generelt gælder for et stof, at a AG = G + RT ln eo hvor aktiviteten a udtrykkes ved partialtryk (ved ideale gasser), fugaciteten f (ved ikke-ideale gasser), koncentrationen c (ved ideal e opløsninger), eller aktiviteten a (ved ikke-ideale opløsninger( ; ao e r aktiviteten i standardtilstanden. Da opløsninger imidlertid giver an - ledning til større kompleksitet, vil de blive behandlede i et afsnit fo r sig. 4G er særdeles anvendelig ved beregninger på kemiske processer : aa + bb -- cc + d 0 idet de enkelte stoffers frie energier er : AGA = a GÅ + a.rt.ln aa A GB = b GB + b.rt.ln a8 G-funktionen er en af de vigtigste tilstandsfunktioner overhovedet. Differentielle ændringer i fri energi kan også skrives som dg = - S*dT + V*dp, hvilket for en rent stofs vedkommende betyder, at J G - S ( ap ) T = V. bliver således A G proces c d AG proces = c -G C + d -Gi - a G - A b G B + RT 1n a C a D å 6 d aa a8 a a D "proces ` AG proces + RT -1n a -a b a A a B Et stof i standardtilstanden har standard fri energien G (dannelse s fri energi for kemiske forbindelser, nul for rene grundstoffer). Ved afvigelse fra standardtilstand kan ændringer i G-funktionens størrelse beregnes ud fra de sammenhænge, der eksisterer, san vist ved følgende eksempel : Beregning af AG for n mol ideal gas ved ændring af tryk fr a p o = 1 atm til p ved konstant temperatur (dg = V dp). Generelt : Da p.v = n RT, er dg = n PT dp, og for en ændring a f trykket fra p i til p 2 er : AG = n-rt (p2 AP n-rt lr- J 1 1 KAT - 10 når de Gproces AGproces' implicerede stoffer alle er tilstede i standardtilstanden, d.v.s. alle aktiviteter = 1. Når ligevægt er indtrådt, er AG proces = 0, og AG proces = - RT ln K a, hvor Ka er ligevægtskonstanten, For så vidt angår anvendeligheden af disse relationer,henvises til fore - draget ved vintermødet 1977 (s ). Ved at arbejde videre med de termodynamiske relationer kan man finde ligevægtskonstantens temperaturafhængighed san : ( 1nK)_ 4H 8T P RT KAT - 11

7 t~j Ved integration fås : 1n K = '~H + konst. R. T Det ses, at ln K er lineært afhængig af 1/T, og at den rette linie s hældning er - 4H /R, san vist på fig. 1. haldning = - roce s BRUG AF TILSTANDSFUNKTIONER VED BEREGNINGER A F PROCESSER MED OG REAKTIONER MELLEM STOFFER I OPØSNING Ved en opløsning forstås en homogen blanding af to eller flere komponenter. En opløsning kan være fast, flydende eller gasformig, og san eksemple r kan nævnes : fast : H i Pd, C i austenit, Zn i Cu. flydende : Nitrogen i vand, ethanol i vand, Mn i flydende Fe. gasformig : 0 2 i N2, Fe i Ar, H 2 0 i luft. R li K De termodynamiske tilstandsfunktioner kan også anvendes på opløsninger, blot bliver begreberne lidt mere komplicerede. Dog kan man direkte over - føre det i foregående afsnit påpegede forhold, at man må operere dels med stofegenskaber, dels med reaktionsforårsagede ændringer. Fig. 1. Sammenhængen 1/T og ln K. Vi kan således beregne enthalpiændringen ved en isobar proces ud fr a forsøg over ligevægtskonstantens temperaturafhængighed. Ud fra kendskab til K 1 ved T 1 og 4Hproces kan vi endvidere ved integration fra T 1 til T 2 beregne K 2 ved en ny temperatur T2. Specielt af interesse for metallurger er afbildning a dg for proce s dannelse af oxider, sulfider og nitrider i nomogrammer, hvoraf nomogram - met for oxiddannelse måske bedre kendes under navnet Ellingham-diagram - met. Der henvises til ref. (3) s for en grundig gennemgang af dette specielle hjælpemiddel. STOFEGENSKABER : 1) Partielle molære størrelser (Partial Molar Quanti Part.Mol.Volumen som eksempel : Disse størrelser siger noget om det enkelte stofs bidrag ti l den givne opløsnings egenskaber. Index i står for den i'te komponent. Den partielle molære fri energi G i benævnes også det kemiske poten - tial p i af den i'te komponent i den givne opløsning, d.v.s. N i i.) G I / P,T,n j V J n i )P,T,n j Det kemiske potential er en af de vigtigste partielle molære størrelser. Ifølge de foregående afsnit gælder, at for at forskellige fase r kan være i ligevægt med hinanden, må de have samme temperatur og tryk. Vi kan nu tilføje for opløsningers vedkommende, at de enkelte komponenter skal have samme p i hver enkelt fase. Ligesom T og P er p en intensiv størrelse, hvorimod Gibbs fri e energi er en extensiv størrelse. KAT - 12 KAT - 13

8 ) Molæie størrelser (Molar Quantities). Molære volumen som eksempel : V m Oven på en meget stor mængde opløsning af en vis sammensætning lægge s 1 mol af det rene stof i. Ryster vi det hele sammen ved konstant p og T, så der dannes en homogen opløsning, vil vi se, at det ekstra mol i ~ i x i. Vi. 1 i den qivne opløsning har volumenet V, og at total volumenet er vokse t Disse størrelser siger noget om den givne opløsnings gennemsnitlig e egenskaber. Index m står for "molære". med VM SAMMENHÆNGE : Inden for de partielle molære størrelser gælder for f.eks. vol. : REAKTIONSFORÅRSAGEDE ÆNDRINGER : 1) Differentielle størrelser (Differential Quantities). Differentielle blandingsvarme som eksempel : HM = H i - Hi hvor H~ = enthalpien af de t rene stof. Disse størrelser siger noget om det enkelte stofs bidrag til d e reakt ionsforårsagede ændringer. Index M står for "Mixing". 2) Integrale størrelser (Integral Quantities). Integrale blandingsvarme som eksempel : M H M = xl'hl + x2 H = Hm Disse størrelser siger noget om ændringerne ved dannelse af 1 mo l af opløsningen ud fra de rene stoffer. i i x 1 dv1 + x 2 dv = O. Specielt for et binært system og gælder Gibbs-Duhem ligningen : x 1 dg 1 + x 2 dg 2 = 0 Mellem de partielle molære størrelser og molære størrelser gælder : V Z = Vm + (1 - x 2 ). dvm For binært system. dv m V l = Vm + (1-1 Hvis man således kender den molære størrelse som analytisk funktion a f sammensætningen, vil man ved differentiering kunne finde modsvarende par - tielle størrelser for komponenterne. Foreligger den molære størrels e som en række målepunkter, kan det vises, at en grafisk løsning er muli g (tangentsnit). Princippet heri vises på fig. 3. Sammenhængen mellem to af disse udtryk kan illustreres således : før blanding efter blandin g V7( ~ :..4.,. }V M V Fig. 2. Sammenhængen mellem partielt molær volumen af og differentielt blandingsvolumen af i. i Fig. 3. Bestemmelse af V 1 og V 2 ud fra Vm. Fig. 4. Bestemmelse af VM o g V ud fra VM. 2 KAT - 14 KAT - 1 5

9 90 91 Mellem differentielle størrelser og integrale størrelser består lignende sammenhænge og muligheder for grafisk løsning Ise fig. 4). REGNEREGLER : Der anvendes samme regneregler san de fra rene stoffers termodynami k allerede kendte, sas f.eks. Gi = Hi - T-Si. AKTIVITETSBEGREBET : Ved hjælp af det kemiske potential definerer man aktivitetsbegrebet : Pi = + RT ln a i N i Aktivitetsbegrebet er indført for at man på bekvem måde kan anskueliggør e forholdet mellem et stofs kemiske potential i en opløsning og i e n bestemt standardtilstand. Det kemiske potential p i referencetilstanden, hvor a, = 1, er kun en funktion af p og T. Aktiviteten ai af stoffet i opløsning er produkte t af en aktivitetskoefficient (22) og en koncentration af stoffet (molbrøk eller vægt-%), hvor er en funktion af såvel p og T som koncentrationen. Aktiviteten a for et stof bestemmes omvendt af stoffets kemiske potential og den standardtilstand, vi har valgt. Idealeopløsninger(Raoultslov). En opløsning kaldes ideal, hvis den adlyder Raoults lov for alle p og T, ved hvilken den kan eksistere. Raoults lov siger, at partialtrykket af en komponent i over en kondensere t opløsning er lineart afhængig af i's molbrøk i opløsningen, d.v.s. p i = k xi Ved xi = 1 er k = P7, hvorfor Raoults lov kan skrives : Ni,9 = N i,9 + RT-ln p i = Ni,k = P7,k + RT ln a i hvoraf fås, at a i /p i = en konstant, som atter fører med sig, at aktiviteten af komponent i i den kondenserede opløsning bliver ai - p i / P i Hvis Raoults lov gælder, er p i = x i - P7, og dermed er : a i =xi og% i = 1. For en ideal opløsning gælder altså : p i = NT + RT 1n xi eller GM = RT 1n xi. Betingelsen for at der dannes en ideal opløsning er, at de opløste stoffer i fysisk, kemisk og termodynamisk henseende er så ens, at tilstande n af et vilkårligt molekyle A ikke ændres, hvis nabo-a-molekylet erstatte s med et B-molekyle. Forholdsvis få metalliske opløsninger udviser en sådan opførsel, nævnes kan Fe-Ni, Fe-Co og Fe-Cr. For ideale opløsninger gælder : = d.v.s. ai = xi H M = 0 d.v.s. HM = 0 VM = 0 d.v.s. V M = 0 GM = RT ln xi d.v.s. GM = RT (x 1 -ln x i + x 2-1n x 2 ) SM = -R (x l ln x1 + x 2-ln x 2 ). For så vidt angår trykket over en binær væskeblanding gælder, at partialtryk og totaltryk forløber som vist på fig. 5. Fig. 5. Forløb af partialtryk o g totaltryk ved gyldighed a f Raoults lov. pi = P7-x i hvor Pt er trykket af det rene stof i ved den valgte temperatur. Ved ligevægt er p af et stof det samme i alle faser. Med index g for gasfasen og index k for den kondenserede fase, fås : A B KAT - 16 KAT - 1 7

10 92 93 Ikke-idealeopløsningerellerrealeopløsninger(Henryslov). Langt de fleste af de opløsninger, vi træffer pa, er ikke ideale. I en koncentreret opløsning vælger man normalt standardtilstanden for opløsningsmidlet B (opløsningsmidlet er det stof, der er mest af) således, Differential exces blandings fri energi : GE, = GM - RT 1n x i = RT l n Integral exces blandingsfri energi : G E = RT (x A ln~ + xb ln + - -). a8 Ip1, når at xb.l, hvoraf fås 1-B - 1, da = ab /xb. Raoults lov YB gælder seledes ved høje koncentrationer. Ved lavere koncentrationer af opløsningsmidlet gælder dette ikke længere, og ib bliver forskellig fra 1. Man kan ikke beregne r, den skal be - stemmes eksperimentelt. Hvis 61, taler man om en positiv afvigelse fra idealitet, og hvi s j'b <1 om en negativ afvigelse. Ved den negative afvigelse er de interatomare kræfter mellem A- og B-atomer større end kræfterne A-A og B-B. Ved den positive afvigelse er kræfterne A - B <A - A henholdsvis B-B. Meget svage interatomare kræfte r A-B vil føre til en opdeling i to faser - i et fasediagram ville man s e dette som dannelsen af en blandingsgab. I en fortyndet opløsning vælger man normalt standardtilstand for det op - løste stof i således, at ri -+i, når x i -,0, og i et sådant tilfælde e r Forløbet af aktiviteten af komponent B i et binært A-B system er vist på fig. 6 pt i udtrykket pi = p!i + RT ln,lx i en konstant, som viser størrelsen af det kemiske potentiale af en Alment gælder : M X10 Positiv afvigelse. Varmeabsorption ved blanding. HM < 0 Eksempler : Cd-Zn og Fe-Cu. Negativ afvigelse. Varme frigøres ved blanding. Eksempler : Cu-Zn og Fe-Si. For at angive afvigelsen fra idealitet, har man indført såkaldte exces - størrelser. A x 6-11 B For GM gælder f.eks. KAT - 18 Fig. 6. Aktiviteten af komponent B i et binært system ved = 1, og ar8< 1. A- B hypotetisk tilstand af det rene stof ved same p og T som den aktuelle opløsning, hvor i-atomerne befinder sig så langt fra hinanden, at de ikke på - virker hinanden i noget større omfang. Hvis vi f.eks. betragtede en fortyndet opløsning af B i A, vil le være af betydning. ville det kun være kræfterne A-B og A-A, de r I det område, hvor noget sådant gælder, d.v.s. fra en vis største koncentration af det opløste stof (normalt fra 0,1 til 10 atom-%) ned ti l 0 % opløst stof er HB uafhængigt af x B og = blandingsvarmen ved uendeli g fortynding HB I dette område gælder, at GB = RT 1n ab = RT ln x B + RT 1n n, hvor ~g = aktivitetskoefficienten for B ved xb +0. Dette er et udtryk for den såkaldte Henrys lov, at i tilstrækkeligt for - tyndede opløsninger er aktiviteten for det opløste stof B proportiona l med molbrøken xb. Raoults og Henrys love er sammenknyttede. Hvis man ved, at Henrys lov gælder op til en vis koncentration af det opløste stof, ved man også, a t Raoults lov gælder for opløsningsmidlet i samme koncentrationsinterval. KAT - 1 9

11 9 5 Regulæreopløsninger : Mange ikke-ideale opløsninger har en blandingsentropi, som er idea l eller praktisk taget ideal, d.v.s. SM - R ln x i SM = - R (x 1. ln x i + x 2-1n x2 + ). Sådanne opløsninger kaldes regulære og er definerede scm en opløsning me d sannve blandingsentropi san en ideal opløsning, men med en blandingsenthalpi forskellig fra O. Forbindelsen_mellem_forskellige_standardtilstande. I kondenserede faser vælges standardtilstanden for stoffet i ofte således, at NT = det kemiske potential af det rene stof i, og således, a t , når xi.1. I fortyndede opløsninger med begrænset opløselighed er det imidlerti d ofte mest praktisk at vælge en anden standardtilstand for det opløst e stof. Man kan lade K 01, når x i + 0, i hvilket tilfælde er en konstant, scm viser denværdi N i villehave, hvis 2 stadig var 1 ved i. = 1, d.v.s. PT er det kemiske potential af en hypotetisk tilstand af det ren e stof son allerede nævnt. En sådan tilstand ville råde, hvis Henrys lov var gældende helt op til x i =1. I stedet for molbrøken x anvendes ofte vægt-% i (ved procentangivels e bruges betegnelserne henholdsvis p7. ), Udtrykket for det kemiske potential bliver derved følgende : hvor Ni = + RT 1n ai' = + HT-1n i -(%i ) -01, når (%i)-.+b0 ; p7' er en konstant, som viser den værdi, p i ville have ved (%i) = 1, hvis Henrys lov var gældende hertil. Vi kan altså opstille to udtryk for p i, det ene baseret på molbrøk og det andet på vægt-%. Da N i er uafhængig af valget af standardtilstand, er de to udtryk for u lige store, og vi får : N i - Nj ' = RT ln y.(%i ) KAT - 20 For et binært system A-B med %A--.O vil således gælde :. = MA 100 x A 1 y~a hvor MA og MB er de respektive atomvægte. MB -(%A ) Også ved andre valg af standardtilstande kan der regnes om, og der e r intet til hinder for at gennemføre beregninger mellem flere forskellig e standardtilstande. Aktiviteten i fortyndede opløsninger med flere komponenter. Hvis opløsningsmidlet 1 er langt i overskud, kan man beregne aktivitets - koefficienten for f.eks. stof nr. 2 efter : lny2 = 1na'2 + x 2 E 21 + x3 0 3 ) + C(i) hvor interaktionsparameteren i E Öln d' 2 = c)xi Anvender man 10-tals logaritme og vægt-% fås i stedet : hvor log 1,2 = log e (i) = Jloga'2 2 a (Xi ) (2 ) + e2 (%2) + e 2 3) (%3) + AH dette her ser kompliceret ud, men det er faktisk ikke kompliceret. Interaktionsparametrene er kendt i vid udstrækning, og der findes e t eksempel på anvendelsen af sådanne parametre i forfatterens indlæg på vintermødet 1977, s (legeringselementers indflydelse på C-aktiviteten i lavt legeret stål). Fasediagrammer. Termodynamik er som det kan forstås et meget godt værktøj ved arbejd e med ligevægtssystemer, og det er da også et meget vigtigt hjælpemidde l ved opstilling af fasediagrammer. På grundlag af termodynamik gennemføres nu computer-beregninger ved op - stillingen af fasediagrammer, således at et i forhold til tidliger e stærkt reduceret forsøgsarbejde kombineret med beregninger nu er værktøje t ved sådant arbejde. KAT - 2 1

12 U6 97 Eksempler på anvendelse af opløsningers termodynamik. Det gennemgåede stofs anvendelighed søges belyst ved hjælp af nogl e eksempler. Eksempel 1. Desoxidation af en stål smelte med Si reaktionsligningen (1 ) i Fe + alene kan beskrives me d 2[0J0 1. i Fe'--' Si0 2, s De frie energier og de differentielle blandings frie energier for de nedenfor anførte delreaktioner kan beregnes ud fra udtrykkene : (2) Si02,s Si l + 02, 9 4G = ,7 T cal/stek. (3) 02,9 s 2[0] op1. i Fe (4 ) Gå = ,15-T + 9,15 T 1og 10 x[0] cal/ste k [ Si]opl. i Fe w Si 1 Gsi = ,59 T - 4,575 T 1og10 x(si) cal/stek.disse talværdier forudsætter aktivitet udtrykt ved molbrøk. Ligevægtskcnstanten for (1) ved 1600 C enskes brer t. Ligevægtskonstanten for (1) er : Ka = x[si] x(0f Vendes (2) og (3) am og adderes til (4), fås (1), og for (1) komme r til at gælde : A tiproces = Ved ligevægt er åg proces = 0, og ved 1600 C er da : x[0j2.x[sij= 32,96 T - 9,15 T.log 10 xl0] 10-9, d.v.s. Ka = 1, KAT ,575 T. 109 x(si] cal/stor k l Ifølge litteraturen er for Si02,s [Si~ opl. i Fe + målt følgende Kå-værdier, der er baseret på vægt-%, d.v.s. Kå = [%Si,- 2 : l,l*10-5 3,2*10 5 7,0*10-5 2[0Jop1. i F e aktivitet = koncentration i En omregning af ovennævnte Ka '-værdi ved 1600 ti 1 at gælde ved molbrøk 0 og videre til foranstående definition af 1a giver : Ka = 1,3*10 9 D.v.s. der er god overensstemmelse mellem beregnede og målte værdier. Dernæst ønskes beregnet det oxygenindhold, der ved ligevægt ville vær e iensme1te,somkunindeholderfe,si,ogcj;7340=0,2vægt - s. 0,2 vægt-% [Si] svarer til x(si] = 0,00397, der ved indsættelse i Ka = 1,54 '109 giver X1 t = 4,19'10, hvilket svarer til 0,012 vægt-% [0]. Dette gælder for 1600 C. Eksempel 2. Temperatur o 0_ Vi ønsker at konstruere et diagram, der i temperaturintervallet 1536 ti l 2000 C viser forskellen mellem siliciums og kulstofs desoxidationsevne. Der regnes med 0,2 0 Si henholdsvis 0,1 % C, pco = 1 atm. Vi kender AG for desoxidation med Si fra forrige eksempel. Sættes A G = 0, og indsættes vægt-% i stedet for molbrøk, fås for 0,2 % Si følgende sammenhæng mellem oxygenindhold og temperatur ved ligevægt : 1og 10 [1,0] = 6, Ved 1600 og 2000 C findes logo [%0] til - 1, 94 henholdsvis 0,494. For reaktionen [CJ + [ findes på tilsvarende vis : K å 1og 10 P C O = 1, [XI (x0] KAT - 2 3

Brintpiller som energilager

Brintpiller som energilager Brintpiller som energilager Af phd studerende Rasmus Zink Sørensen, lektor Tue Johannessen og professor Claus Hviid Christensen Brintsamfundet er en vision for, hvordan adgangen til energi i fremtiden

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus A l. Materialekendskab. Aluminium

Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus A l. Materialekendskab. Aluminium Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus A l Materialekendskab Aluminium Kursusmateriale udviklet under lov 271 om efteruddannelse i et samarbejde melle m Danmarks Ingeniørakademi, Dansk Teknologisk

Læs mere

Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger

Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger Aalborg Universitet Esbjerg Sektion for Kemi- og Bioteknologi Kolloid- og Overfladekemi Forskningsgruppe Niels Bohrs

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571?

Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571? Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571? Af Ebbe Rislund, Troels Mathiesen og J. Vagn Hansen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi, FORCE Technology Indledning De to stål EN 1.4404 og EN 1.4571 er

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget?

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Jes Fenger Afdeling for Atmosfærisk Miljø Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2000 TEMA-rapport fra DMU, 31/2000 - Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Forfatter:

Læs mere

Mere end en stofmisbruger

Mere end en stofmisbruger Mere end en stofmisbruger - ekstern evaluering af et tilbud til stofbrugere med børn udarbejdet af Kathrine Louise Bro Ludvigsen Behandlingscenter for Stofbrugere Københavns Amt 2003 FORORD Dette forord

Læs mere

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark KRIMINALITETSUNDERSØGELSE Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark Den ungdom! Om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

Læs mere

2. Modellen og dens brug

2. Modellen og dens brug 2. Modellen og dens brug Kapitel 2. Modellen og dens brug 11 ADAM er en empirisk makroøkonomisk model af den danske økonomi. En makroøkonomisk model er en forenklet, matematisk beskrivelse af de centrale

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

Introduktion til teknikken bag MR-skanning

Introduktion til teknikken bag MR-skanning Introduktion til teknikken bag MR-skanning Lars G. Hanson, larsh@drcmr.dk MR-afdelingen, Hvidovre Hospital, DRCMR For seneste dokumentversion, se http://www.drcmr.dk/ English version: An introduction to

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere