Slutevaluering Rampen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutevaluering Rampen"

Transkript

1 Slutevaluering Rampen Juli Indledning. Projekt Rampen under UTA 1 har afsluttet 2. forsøgsår og projektet afsluttes i UTA-regi. Nærværende evalueringsrapport vil beskrive Rampens resultater og komme med anbefalinger til implementering og udvikling af projektet i Regionskommunen. I en tid, hvor man taler mere og mere om inklusion i stedet for eksklusion, er projekt Rampen måske umiddelbart et tiltag, som går en anden vej. Rampen er for de unge, hvor inklusion ikke længere giver praktisk mening, hvor der simpelthen skal ske noget, væk fra vante rammer. I forhold til milepælsmålsætningen var succeskriteriet, at 35 elever havde gennemgået et forløb i løbet af de 2 projekt år. 24 elever blev det til hvoraf 6 forløb er blevet forlænget udover de 3 måneder. De væsentligste årsager til at der har været færre, men også længere forløb, er at projektarbejdet har vist at gruppen af elever som er blevet visitret til Rampen har haft flere både faglige, sociale og personlige problemstillinger end forudsat af projektbeskrivelsen. Derudover har Rampen i år 2 skiftet placering fra Rønne til Klemensker, hvilket for elever fra Nexø området har været en lang transportvej. 2. Målgruppe og Indsats 24 unge De 24 unge som har været elever på Rampen har alle haft brug for et andet tilbud end det de kunne få i folkeskolen. De blev visiteret til Rampen og medarbejderne har gjort, hvad de kunne for at give disse unge det bedst mulige tilbud. Derudover har der været en del henvendelser på unge som er vurderet udenfor målgruppen ved nærmere samtaler, og som derfor ikke startede på Rampen. 6 af de unge, som startede på Rampen, var helt klart af medarbejderne vurderet uden for målgruppen men da der var få elever tilmeldt og der blev indført en 3 ugers prøvetid for at lade usikkerheden komme de unge til gode - startede de unge på Rampen. Det viste sig at Rampen ikke kunne give disse unge et undervisningstilbud der var for mange problemstillinger ud over det faglige. 7 andre blev vurderet til at være i målgruppen ud fra de oplysninger, der var tilgængelige og de unge startede på Rampen, men igennem afklaringsfasen i starten af opholdet blev det klart, at der var problemstillinger, som kræver en langt større indsats at få gjort noget ved før de unge er klar til undervisning. 11 forløb er kendetegnet ved at de var vurderet i målgruppen ved visitationen og at Rampens tilbud har passet til dem dog nogle med problemstillinger som ligger uden for Rampens muligheder at arbejde med, men som gennem Rampen er blevet visiteret til andet tilbud Side 1

2 I de følgende 2 afsnit evalueres Rampens indsats i forhold til disse 24 unge. Første afsnit er de forløb som forældre, medarbejdere og de unge har oplevet positivt. Andet afsnit beskriver de problemstillinger der gør at et forløb på Rampen ikke er det rette tilbud men hvor Rampen har fungeret som visitation til et andet tilbud. Succes historierne Rampen kan gøre en forskel Stort fravær i grundskolen kendetegner de 11, som har haft stor succes på Rampen. Før de startede på Rampen, var deres fravær meget markant og for alles vedkommende er det blevet væsentligt nedbragt. De har oplevet en større motivation for at komme i skole og der er blevet fulgt op på fravær og de årsager der ligger til grund. For flere er fraværet faldet fra 20-40% til 0-10%. Alle har haft deres problemstillinger, har haft op- og nedture på Rampen, men alle har været utroligt glade for tilbuddet og har været meget mødestabile. Eleverne har oplevet fremgang og alle forløb er kendetegnet af den positive udvikling som er beskrevet i afsnit 3 om indsatsen på Rampen, hvor større skoleglæde og mindre fravær leder til mere selvværd og større fagligt udbytte. En forælder siger: Vi har fået vores glade dreng tilbage og det kendetegner forældresamarbejdet, at forældrene oplever Rampen som et utrolig godt tilbud til deres børn. Mere om det i afsnit 8. Alle fortsætter i skoletilbud efter forløbet på Rampen, men ingen af dem kommer tilbage til deres oprindelige klasse. Sammenfattende for disse kan konkluderes, at stort fysisk fravær i grundskolen har været udtryk for at de unge mistrives i klassen og at Rampens tilbud til disse unge er yderst velfungerende. Den oprindelige projekttanke var at de unge efter en 3 måneders intensiv indsats kunne komme tilbage til deres normalklasse. Det har projektet vist ikke er realistisk. De unge fortsætter i andre tilbud eller andre klasser. Der er i det kommende Rampe tilbud taget højde for det. Problem historierne Der skal noget andet til Kendetegnende for denne gruppe unge er, at de har problemstillinger, der falder uden for det tilbud, som Rampen kan give. Der opleves ikke, i modsætning til den anden gruppe, at fremmødet er stabilt og at de trives i Rampens tilbud. Den positive udvikling kommer ikke i gang der er andre problemstillinger, som blokerer. Denne gruppe er også kendetegnet af at der er en sagsbehandler fra Bornholms Familie Center involveret og Rampen måtte lave en del underretninger på baggrund af den viden, de har fået omkring den unge i forløbet på Rampen. Misbrugsproblemstillinger har været en af udfordringerne, som Rampen ikke er beregnet til at håndtere. Unge, der ikke har haft almindelig undervisning i flere år, og som er på et fagligt meget lavt niveau, har også været en af udfordringerne, som ikke var indtænkt i projektets målgruppe. For denne gruppe er der for de fleste ikke succes med at nedbringe fraværet i forhold til tidligere på trods af en ihærdig indsats både overfor de unge og forældre i forhold til daglig opfølgning på fremmødet. Disse forløb har også været kortere gennemsnitligt på 1½ måned men da der har været meget arbejde med underretning og opfølgning har disse forløb arbejdsmæssigt fyldt meget for Rampens medarbejdere. Side 2

3 Sammenfattende i forhold til de 24 unges forløb på Rampen kan siges, at projekt Rampen har kastet lys på nogle problemstillinger. Grundtanken, om at man kan vende en negativ udvikling på 3 måneder og sætte gang i en positiv proces, er styrket, dog viser projekterfaringerne at det at vende tilbage til stamklassen er for problematisk der er behov for en ny start for den unge, og typisk også et andet tilbud. Der er unge, som ikke passer i Rampens målgruppe - på trods af at de har meget fravær og mistrives i klassen, så er deres problemstillinger for tunge til at de kan rummes i Rampens tilbud, og der er behov for et alternativt tilbud til disse unge før henvisning til Rampen. Det anbefales, at medarbejdere, arbejdsgruppe og styregruppe, med udgangspunkt i de positive forløb, giver tilbagemelding til grundskolerne i forhold til hvilke unge der i stor grad kan profitere at et ophold på Rampen. Det anbefales, at erfaringerne fra de forløb, der ikke er lykkedes, bliver brugt i Regionskommunen til at udvikle nødvendige tilbud og styrke de nødvendige samarbejdsflader for unge med store problemstillinger. 3. Visitation og udslusning. Rampens medarbejdere har ved projektstart udarbejdet materialer og procedurer for visitation til Rampen. De har også været på besøg på distriktsskolerne for at præsentere tilbuddet og fortælle om målgruppen. Visitationsproceduren er ikke blevet fulgt i forhold til alle de unge, som er startet og det har givet nogle problemstillinger i forhold til at få vurderet, om Rampen var det rigtige tilbud. Der er også eksempler på, at visitationsproceduren er kørt lige efter bogen, hvor der har været gode overleveringsmøder på skolen, med velforberedte lærere hvor der har været en god vidensdeling og der er blevet lavet klare aftaler om forløbet. Ligeledes er der for nogle af de unge blevet afholdt netværksmøder undervejs og som afslutning på forløbet, hvor der er givet anbefalinger til det videre forløb. Det anbefales, at visitationsproceduren præciseres og der aftales procedurer i forhold til visitering med grundskolerne og at visitationen koordineres med den øvrige visitation til specialtilbud. Det anbefales, at Rampens medarbejdere i det fortsatte projekt præsenterer Rampens tilbud på overbygningsskolerne med præcision af målgruppen. Det anbefales, at der laves en beskrivelse af netværksmøder/udslusningsmøder for elever, der forlader Rampen, som kan være køreplan for dette arbejde. 4. Samarbejdspartnere. (Folkeskolerne, UU og BFC) Rampens samarbejdspartnere er repræsenteret i arbejdsgruppe og styregruppe. Det er en god konstruktion, der giver mulighed for at få feedback fra samarbejdspartnerne. Side 3

4 Det anbefales, at der nedsættes en følgegruppe i det kommende Rampe tilbud, bestående af repræsentanter fra samarbejdspartnerne, så projektet fortsat får input fra partnerne og at beslutninger og ny viden bliver bragt ud til partnernes bagland. Folkeskolerne Her er problemstillingerne i forhold til samarbejdet beskrevet under punkt 3. Bornholms Familie Center (BFC) Projektets erfaringer med de unge, som har været på Rampen, viser, at det er en gruppe unge som i stor udstrækning (95%) er eller har været en sag i BFC. Samarbejdet med de unges sagsbehandlere har i nogle tilfælde fungeret rigtig godt i andre tilfælde mere problematisk. Det har i nogle sager knebet rigtig meget med at få kontakt og tilbagemeldinger, og Rampens medarbejdere har måttet bruge mere tid på underretninger og opfølgning end forudset. I det andet projektår er samarbejdet væsentligt forbedret og Rampens medarbejdere giver udtryk for at de i stor udstrækning oplever et positivt samarbejde med BFC. Det anbefales, at Rampen får styrket samarbejdet med BFC. Det kunne være et udvidet samarbejde med skole/familierådgiverne, idet eleverne jo fortsat er indskrevet på moder-skolen, hvor Skole Familie Rådgiverne (SFR) har deres virke. SFR erne kunne hjælpe med konkret rådgivning, og i visse sager i forhold til kontakten med sagsbehandlerne på BFC. Det anbefales, at der fortsat arbejdes på udvikling af samarbejdet med BFC med at udvikle samarbejdet også med støttekontaktpersoner og gadeplansmedarbejdere UU-Bornholm UU står for vejledning af Rampens unge og da de kommer fra hele øen, er det ikke den samme vejleder for hele gruppen. Det er derfor aftalt med UU, at en vejleder er koordinator for vejledingsarbejdet på Rampen. For elever der er der i længere perioder (mere end 3 måneder) vil det være ønskeligt med en mere konkret opfølgning og samtaler med UU-vejleder for at styrke uddannelsesperspektivet. Det anbefales, at der udvikles et tættere samarbejde med UU i forhold til uddannelsesperspektiver for de unge på Rampen, gennem mere systematiske samtaler med de unge om uddannelsesvalg. Det anbefales, at UU-vejlederne gør skole/lærere opmærksom på Rampens tilbud, når de møder unge, der passer i målgruppen. Side 4

5 5. Forældresamarbejde. Forældresamarbejdet er et vigtigt element i arbejdet med børn og unge. Men også et område, hvor der kræves ny tænkning for at opnå en god dialog med hjemmet. Mange gange favoriserer den traditionelle samarbejdsmåde omkring forældrearbejdet de forældre, der er ressourcestærke og som har overskud til at møde op på skolen. Den oprindelige ide med at lave forældregrupper for Rampens forældre blev skrinlagt, idet en tidshorisont på 3 måneder ansås for at være for kort til at få gang i et forpligtende forældregruppearbejde, men også i erkendelsen af at det ville kunne blive svært at få til at fungere. I stedet valgte Rampens medarbejdere i samråd med arbejdsgruppen at prøve at lave en ugentlig samtale med alle hjem telefonisk. Dette arbejde har givet god respons både med råd og vejledning til teenageforældre og som en positiv kontaktform hvor ugemeldingerne har været med et positivt udgangspunkt og ikke bare en opringning, når det hele er brændt sammen. Vi har via et forældrespørgeskema fået indblik i forældres vurdering af forældresamarbejdet og holdningen til Rampens tilbud til deres børn. Erfaringen er her fra 1. forsøgsår, der er ikke lavet forældreundersøgelse i 2. forsøgsår, hvor der fortsat har været lagt stor vægt på forældresamarbejde, men hvor tiden ikke har tilladt samme intensitet. Forældrenes mening omkring skole/hjemsamarbejdet: Det er en enslydende positiv opfattelse af første møde med Rampens medarbejdere: Rart at de kom hjem til mig og fortalte om projektet og der er også meget positive tilbagemeldinger på, at forældrene har fået ugentlige tilbagemeldinger fra Rampen. Forældrenes oplevelse af deres barns udbytte af at have været elev i Rampen: De forældre, som har svaret, giver udtryk for, at deres børn i meget stor grad har: Haft mindre fravær, har fået større glæde ved at gå i skole, har trivedes i elevgruppen, at det faglige er forbedret. Forældrene oplever også generelt bedre trivsel og færre konflikter med barnet. Adspurgt om det har været godt at komme helt væk fra vante omgivelser svarer alle ubetinget ja. Og et par kommentarer til det: Han følte sig tryg på Rampen og snakkede om sine problemer Ja meget, for det gav hende mod på at starte i folkeskolen igen De fleste giver også udtryk for, at de ikke havde foretrukket at tilbuddet var på deres egen skole. Sammenfattende ud fra spørgeskema og interview med Rampens ansatte er der stor tilfredshed med forældresamarbejdet for de elever, der passer i målgruppen. Der har i år 2 været en stor forbedring i samarbejdet mellem forældre og BFC om underretninger mm, hvor det første år medførte mange konfliktsituationer og store udfordringer. Det anbefales, at det tætte forældresamarbejde intensiveres og at erfaringerne beskrives så det kan implementeres i andre sammenhænge. 6. Pædagogisk arbejde. Der arbejdes med basisfagene dansk, matematik og engelsk. Der er store udfordringer i at undervise elever med meget stor spredning i fagligst niveau og det er grundvilkåret på Rampen. Side 5

6 Den store udfordring er, at eleverne opnår glæde ved at være i en læringssituation og det er tydeligt, at Rampens medarbejdere formår at skabe dette miljø. Laura og Jørgens vurdering er, at fællesnævneren for Rampens unges problemstillinger er: Manglende selvværd og manglende trivsel. Derfor er det pædagogiske arbejdes udgangspunkt, ifølge Laura og Jørgen, en anerkendende tilgang, med faste rammer, med meget synlige og tydelige voksne, der vil de unge. Det er vigtigt, at de er i en lille enhed, hvor der er plads og rum til alle. Omsorg er en mangelvare, så masser af det, siger Laura. Som udgangspunkt er grundtanken at læringens forudsætning er trivsel så det er her Rampen har mulighed for at være med til at gøre en forskel og vende en udvikling. For elever der er blevet forlænget har der manglet faglig-pædagogisk udfordring idet forløbet har været lagt an på et 3 måneders forløb. Det anbefales at der arbejdes med undervisningskoncept der rækker ud over 3 måneder Det anbefales at der kommer mere fysisk aktivitet Det anbefales at Rampens medarbejdere indgår i det pædagogiske samarbejde med øvrige medarbejdere på Ungdomsskole/Dybdal 7. Opsummering og anbefalinger. Rampen som udviklingsprojekt under UTA er afsluttet, og der er sideløbende med den sidste del af projektet blevet arbejdet med implementering af projektet i Bornholms Regionskommune. På baggrund af det evalueringsspørgsmål vi har opstillet for projekt Rampen: I hvilken udstrækning kan et kort, målrettet, individuelt tilbud (Rampen) medvirke til en større uddannelsesparathed for elever med bekymrende fravær? har vi lavet en revideret projektbeskrivelse til Børn og Skole sekretariatet, som tager udgangspunkt i erfaringer fra projekt Rampen under UTA1 og formulerer en indsats som kan implementeres i skolestrukturen på Bornholm. Denne er blevet vedtaget og der er skaffet den nødvendige økonomi til at fortsætte projektet med de justeringer som evalueringen har peget på. Det nye Rampen projekt er vedlagt som bilag, men tager udgangspunkt i, at der er behov for et tilbud til elever med massivt fravær og mistrivsel i grundskolen. Rampen har kunnet medvirke til øget trivsel, minsket fravær og større selvtillid for de unge. Rampen kan styrke visiteringen til andre tilbud gennem et konstruktivt samarbejde med skole/bfc og forældre. Det har ikke været muligt at opnå succes med, at elever kommer tilbage i oprindelig klasse. Det har ikke været muligt i alle tilfælde at klare problemerne på 3 måneder. Side 6

7 Hvordan går det de unge, der har været elever på Rampen? Alle 24 er i gang med et undervisningstilbud, og nogle er på vej ud i ungdomsuddannelser. Projekt UTA laver en forløbsanalyse for projekt deltagerne, med mulighed for at se hvordan uddannelsesvejene for de unge kommer til at tegne sig. Disse resultater vil indgå i den endelige evaluering af UTA projektet Anbefalinger til implementering Det anbefales, at medarbejdere, arbejdsgruppe og styregruppe, med udgangspunkt i de positive forløb, giver tilbagemelding til grundskolerne i forhold til hvilke unge der i stor grad kan profitere at et ophold på Rampen. Det anbefales, at erfaringerne fra de forløb, der ikke er lykkedes, bliver brugt i Regionskommunen til at udvikle nødvendige tilbud og styrke de nødvendige samarbejdsflader for unge med store problemstillinger. Det anbefales, at visitationsproceduren præciseres og der aftales procedurer i forhold til visitering med grundskolerne og at visitationen koordineres med den øvrige visitation til specialtilbud. Det anbefales, at Rampens medarbejdere i det fortsatte projekt præsenterer Rampens tilbud på overbygningsskolerne med præcision af målgruppen. Det anbefales, at der laves en beskrivelse af netværksmøder/udslusningsmøder for elever, der forlader Rampen, som kan være køreplan for dette arbejde. Det anbefales, at der nedsættes en følgegruppe i det kommende Rampe tilbud, bestående af repræsentanter fra samarbejdspartnerne, så projektet fortsat får input fra partnerne og at beslutninger og ny viden bliver bragt ud til partnernes bagland. Det anbefales, at Rampen får styrket samarbejdet med BFC. Det kunne være et udvidet samarbejde med skole/familierådgiverne, idet eleverne jo fortsat er indskrevet på moder-skolen, hvor SFR erne har deres virke. SFR erne kunne hjælpe med konkret rådgivning, og i visse sager i forhold til kontakten med sagsbehandlerne på BFC. Det anbefales, at der fortsat arbejdes på udvikling af samarbejdet med BFC med at udvikle samarbejdet også med støttekontaktpersoner og gadeplansmedarbejdere Det anbefales, at der udvikles et tættere samarbejde med UU i forhold til uddannelsesperspektiver for de unge på Rampen, gennem mere systematiske samtaler med de unge om uddannelsesvalg. Det anbefales, at UU-vejlederne gør skole/lærere opmærksom på Rampens tilbud, når de møder unge, der passer i målgruppen. Det anbefales, at det tætte forældresamarbejde intensiveres og at erfaringerne beskrives så det kan implementeres i andre sammenhænge. Det anbefales at der arbejdes med undervisningskoncept der rækker ud over 3 måneder Det anbefales at der kommer mere fysisk aktivitet Det anbefales at Rampens medarbejdere indgår i det pædagogiske samarbejde med øvrige medarbejdere på Ungdomsskole/Dybdal Side 7

8 8. Bilag (Evalueringsmaterialer) Evalueringsspørgsmål og underspørgsmål. Med baggrund i projektansøgningen er der af UTA-projektledelsen i samarbejde med Rampens medarbejdere og ledelse udarbejdet et evalueringsspørgsmål, som lyder: I hvilken udstrækning kan et kort, målrettet, individuelt tilbud (Rampen) medvirke til en større uddannelsesparathed for elever med bekymrende fravær? Der er opstillet følgende underspørgsmål som yderligere skal skærpe fokus på, hvad projektet har til formål: A. Hvilke målgrupper kan hjælpes (opnå større uddannelsesparathed) med Rampens tilbud væk fra vante rammer? B. Hvilke faglige og/eller personlige problemstilling er årsag til elevernes fravær? C. Hvilke pædagogiske metoder medvirker til større uddannelsesparathed for unge i dette tilbud? D. Hvilke samarbejdsflader skal være på plads for at medvirke til at eleverne opnår større uddannelsesparathed? E. Hvordan kan udviklingsarbejdet i Rampen danne vidensgrundlag for en varig indsats i Bornholms regionskommune? Hovedvægten i midtvejsevalueringen er på spørgsmål A, B og D. I slutevalueringen redegøres for alle spørgsmål og der indarbejdes også en forløbsanalyse af de forløb, der har været i gang, med fokus på de langsigtede resultater af indsatsen. Hypotese og flow chart. Grundhypotesen på Rampen er, at det kan nytte noget at lave en kort indsats for unge som mistrives i normalklassen, styrke deres selvværd og faglighed, så de igen bliver undervisningsparate. Side 8

9 Her er grundideen vist som punkt 1,2 og 3: 1. Elev falder ud af klassefællesskabet pga. mistrivsel Visitation til Rampen 2. Kort indsats i Rampen (14 uger) Afklaringsforløb Specifik faglig indsats Social personlig støtte Samarbejde med forældre Samarbejde med klasselærer/skole Samarbejde med UU og BFC Resultat af indsats: Reduceret fravær Større skoleglæde Henvisning til yderligere hjælp ved dybereliggende problemer De unges selvværd styrkes De unge oplever det positivt at lære De unge oplever det positive i at være en del af en gruppe De unges opkvalificeres fagligt De unge lægger en kurs for deres eget liv 3. Eleven er igen undervisningsparat Tilbageslusning til grundskolen(egen klasse) eller henvisning til en anden egnet skole eller et andet tilbud Datamateriale: Følgende materialer er anvendt til evalueringsrapporten: 1. Elevernes logbog (Laura og Jørgens ugentlige observationer om fravær, social-, personlig- og faglig udvikling, notater fra samtaler med samarbejdspartnere mm) 2. Forældrespørgeskema (Vedlagt som bilag 2) 3. Fraværsregistrering (Både før ophold og under ophold på Rampen) 4. Interview med lærerne (CGs notater fra interviews med Laura og Jørgen) 5. Referater fra arbejdsgruppe og styregruppemøder Slutevaluering udarbejdet af UTA1 delprojektleder Claus Gjerrild Side 9

Midtvejsevaluering Rampen

Midtvejsevaluering Rampen Midtvejsevaluering Rampen Juni 2011 1. Indledning. Projekt Rampen under UTA 1 har nu gennemført det første projektår. Nærværende evalueringsrapport vil beskrive årets erfaringer med arbejdet og komme med

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

3. maj 2012 Almindingsvej 35, 3720 Åkirkeby Telefon 56 97 40 77 alm@bhhs.dk Bornholms Regionskommune Det lokale Beskæftigelsesudvalg

3. maj 2012 Almindingsvej 35, 3720 Åkirkeby Telefon 56 97 40 77 alm@bhhs.dk Bornholms Regionskommune Det lokale Beskæftigelsesudvalg 3. maj 2012 Almindingsvej 35, 3720 Åkirkeby Telefon 56 97 40 77 alm@bhhs.dk Bornholms Regionskommune Det lokale Beskæftigelsesudvalg www.bhhs.dk Projekt højskoleophold for unge med uddannelsesperspektiv.

Læs mere

Afrapportering af første periode fra 1. maj 2010 til 1. maj 2011

Afrapportering af første periode fra 1. maj 2010 til 1. maj 2011 Afrapportering af første periode fra 1. maj 2010 til 1. maj 2011 Uddannelse til Alle status maj 2011 1 Status på UTA 1 maj 2011 1.1 Erhvervsklasse Bornholm: Erhvervsklasse Bornholm har haft 17 elever i

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde. Vejledningsindsatser. Hvilke udfordringer giver differentiering af vejledning til. tværsektorielt samarbejde

Tværsektorielt samarbejde. Vejledningsindsatser. Hvilke udfordringer giver differentiering af vejledning til. tværsektorielt samarbejde Vejledningsindsatser - erfaringer og idéer Tværsektorielt samarbejde Hvilke udfordringer giver differentiering af vejledning til tværsektorielt samarbejde Vejledningsindsatser - erfaringer og idéer 1.

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Askov Efterskole, 9. kl. projekt.

Askov Efterskole, 9. kl. projekt. Askov Efterskole, 9. kl. projekt. Vi var blandt de 8 efterskoler, som var med i undersøgelsen 9 klasse på efterskole foretaget af CeFu og Damvad. Undersøgelsen pegede på 5 pejlemærker eller udfordringer

Læs mere

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 Velfærd Familie og Børn Sagsnr. 197704 Brevid. 1680118 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 29. maj 2013 Resume

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR

vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR Vordingborg Kommune Østerbro 2 4720 Præstø Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Afdeling for Skoler FORORD I Vordingborg Kommune tager

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Kvalitetsstandard For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Ungnorddjurs Åboulevarden 64 8500 Grenaa tlf : 89 59 25 50 www.ungnorddjurs.dk ung@ungnorddjurs.dk Heltidsundervisning i Ungnorddjurs Vision Heltidsundervisningen

Læs mere

BØRN PÅ EVALUERING MARTS 2013 B Ø R N O G U N G E

BØRN PÅ EVALUERING MARTS 2013 B Ø R N O G U N G E LILLEÅ MIDLERTIDIG UNDERVISNING AF BØRN PÅ TJØRRINGHUS EVALUERING MARTS B Ø R N O G U N G E Indledning Der har været rejst spørgsmål om undervisning af en gruppe af børn/unge på Tjørringhus: hvor vidt

Læs mere

Harmoniseret ramme for. elevplaner. ved Sønderborg Kommunes. folkeskoler

Harmoniseret ramme for. elevplaner. ved Sønderborg Kommunes. folkeskoler Harmoniseret ramme for elevplaner ved Sønderborg Kommunes folkeskoler Børn & Uddannelse Uddannelse Maj 2009 Sag 09/21538 /FB Indstillet af Børn & Uddannelsesudvalget 1. september 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2017: Forligsparterne ønsker at følge udviklingen omkring

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

2014/15. Indholdsfortegnelse

2014/15. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold 1 FORORD... 2 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3.1 Nationale test... 4 3.2 Aflagt afgangsprøver... 4 3.3 Karaktergennemsnittet ved afgangsprøverne...

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole)

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) 1. Kommunens navn Horsens Kommune 2. Folkeskole omfattet af

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund Punkt 7. Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund 2016-001710 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at ni skoler i forbindelse

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

Nørrevangsskolen. Aftale 2008-2010

Nørrevangsskolen. Aftale 2008-2010 Nørrevangsskolen Aftale 2008-2010 27.03.2008 1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler

Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler Brønderslev Gymnasium og HF er imod rusmidler, men ikke imod unge, der bruger rusmidler. Formålet med beredskabsplanen er, at alle med tilknytning til skolen;

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Evaluering af inklusion

Evaluering af inklusion Evaluering af inklusion Hvad skal der til for at være inkluderet Fysisk tilstedeværelse til stede i fællesskabet Accept og anerkendelse fuldgyldig deltager Aktiv deltagelse Bidrager aktivt til fællesskabet

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen

Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen Tilbuddets navn: Entreen Dato for tilsyn: 01.06.2015 Adresse: Svanehøjvej 27, Gårde, 6870 Ølgod Deltagere i tilsynet: Forstander Aksel Rask, Afdelingsleder Sanne

Læs mere

Fra øvelse til mester

Fra øvelse til mester Fra øvelse til mester Fritidsjob og virksomhedspraktik med et uddannelsesperspektiv Information til ungeaktørerne på Frederiksberg Kort om projektet Jobcenter Frederiksberg har igangsat et nyt ungeprojekt,

Læs mere

Bækholmsk len Odense Kommune

Bækholmsk len Odense Kommune Bækholmsk len Odense Kommune 31. august 2006 Status på skolens evalueringskultur, august 2006 Baggrund: Bækholmskolen blev etableret august 2003 som Odense Kommunes heldagsskole for elever mellem 7-13

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Om Projekt SOFIE... 7 2.2.1 Projekt SOFIE's organisation...

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

Forslag til ny procedure for målgruppevurdering af elever til uddannelsesforberedende tilbud mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne

Forslag til ny procedure for målgruppevurdering af elever til uddannelsesforberedende tilbud mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT 07-03-2013 Bilag 1 Forslag til ny procedure for målgruppevurdering af elever til uddannelsesforberedende tilbud mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen

Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 492 Offentligt T A L E Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen 25. september 2014 J.nr. 2014-0029417

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget Norddjurs Kommune Grenaa

Børne- og Ungdomsudvalget Norddjurs Kommune Grenaa Børne- og Ungdomsudvalget Norddjurs Kommune Grenaa 22.04.14 Ansøgning til udviklingspuljen: Supervision i forbindelse med et nyt inklusionsprojekt. Vestre Skole ansøger om 75.000 kr. til at dække udgifter

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Center for Børn og Unge Ungenetværket Næstved Kommune Farimagsvej 65 4700 Næstved Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Konsulentbistand efter 11.3 kan tilbydes i de tilfælde, hvor det må antages, at

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

2. Indsamling af viden og metoder der kan udbredes til hele Køge Kommune, for at forbedre alle børns sproglige forudsætninger.

2. Indsamling af viden og metoder der kan udbredes til hele Køge Kommune, for at forbedre alle børns sproglige forudsætninger. NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og unge Sekretariatet Evaluering af projekt Fælles sprog, fælles fremtid I perioden 2013 til 2014 har der i Moseengens Børnehus været et projekt om fælles

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Projektforløb fra 1/8-31/12-2013. Deltagere: Lærerteam Inge-Lise Johnsen, Tine Ali Faraj. Skolevejleder: Christina Pedersen UU-vejleder Christel Eriksen Projektledelse:

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Referat. Mødeforum UTA styregruppen. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 19. januar 2009

Referat. Mødeforum UTA styregruppen. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 19. januar 2009 Referat Mødeforum UTA styregruppen Sagsnr. 2007-10404 Dokumentnr. 2009-13328 Mødedato 19. januar 2009 Tid Kl. 9.30 11.00 obs: Mødet er forkortet med ½ time Sted UU ungevejledningen Jernbanegade 10, 1.

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams:

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams: NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Afdelingen for dagtilbud Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Baggrund for ressourceteams: I Dagtilbudsloven,

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1.

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 11 August 2007 Analyse af besvarelser på spørgeskema vedr Anvendelse 95 i samarbejdet mellem folkeskoler og UU-centre Datagrundlaget og formålet

Læs mere

Hvad er PALS? Positiv Adfærd i Læring og Samspil PALS - er en udviklingsmodel, der omfatter hele skolen.

Hvad er PALS? Positiv Adfærd i Læring og Samspil PALS - er en udviklingsmodel, der omfatter hele skolen. PALS på Haderup Skole Vi er en af 8 skoler i Herning Kommune, som deltager i projektet. Projektet er støttet af Servicestyrelsen, som har ansat en PALS- vejleder, der er uddannet i Norge, og som kommer

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker?

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Denne klumme er en let bearbejdet version af artiklen Inklusion i grundskolen hvad er der evidens for? skrevet Katja Neubert i tidsskriftet LOGOS nr. 69, september

Læs mere

Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012

Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012 Børn og Skoles sekretariat Dato: Januar 2013 Sagsnr.: Sagsbehandler: acha Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012 På baggrund af beslutning

Læs mere

Norddjurs Familieundervisning Forslag januar 2013

Norddjurs Familieundervisning Forslag januar 2013 Forslag januar 2013 1 I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2012, er det blevet besluttet at omlægge Familieskolen i Ørum til en mere fleksibel enhed, således at der fortsat er mulighed for at løse de

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Det ønskes undersøgt, om vi kan skabe et forløb med en aktiv UEA-undervisning og vejledning, hvor der i målgruppen drenge (specifikt socialt udsatte og uddannelsessvage

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling Selvevaluering 13/14 Emne: Elevernes personlige udvikling Emnebegrundelse og metode: Af vores værdigrundlag fremgår det bl.a. at vi ønsker..et skoleliv hvor balancen mellem den personlige udvikling og

Læs mere