Artikel fra HFB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel fra HFB 29-2000"

Transkript

1 Etagehuse af træ Af NOVA 5 arkitekter a/s v/anders Dragheim og Jørgen Kreiner-Møller Artikel fra HFB Med de nye brandbestemmelser er det i Danmark blevet muligt at udføre byggeri med bærende konstruktioner af træ i op til fire etager. Denne artikel skal derfor forsøge at give en præsentation af mulighederne med denne byggeteknik. Træhuse har i mange år indtaget en beskeden plads i dansk byggeri, men i andre lande har de i de seneste år vundet stor udbredelse. I nogle lande har træhuse en lang og stærk tradition. Ud over lande som Sverige og Norge er det særligt i Nordamerika, hvor 90% af boligerne op til fire etager bygges med bærende konstruktioner i træ. I Danmark har tegl i flere hundrede år været det fremherskende materiale til facader og tage, i de seneste 30 års industrialiserede byggerier dog fortrængt af betonelementer. Bortset fra byggeri af pavilloner i ét plan og typesommerhuse har vi kun få eksempler på nyere træbaserede byggesystemer. Espansiva I 1970 kunne Jørn Utzon præsentere et byggesystem til et-etages boligbyggeri, Espansiva, som desværre aldrig fik større udbredelse. Utzon udviklede en række forskellige projekter ud fra en fælles overordnet planlægningsfilosofi om et additivt byggeri. Et af disse projekter var netop byggesystemet Espansiva. Med dette system kunne mange forskellige boligtyper opføres, og senere omog tilbygninger kunne ubesværet udføres. Systemet var et forsøg på en konsekvent anvendelse af industrielt fremstillede bygningsdele. Bygningsdelene kunne adderes til bygninger, uden at komponenterne på nogen måde skulle beskæres eller tilpasses. Arbejdet på byggepladsen blev derved en ren montageproces, hvor elementerne blev sammenboltet. Systemet var udviklet i samarbejde med en gruppe af leverandører, og det var tanken, at man hos den lokale trælasthandel skulle kunne indkøbe den bærende konstruktion i form af limtræsrammer og plane lette facadeelementer. Systemet fik kun beskeden udbredelse og bortset fra en prototype, en gårdhavebolig til Utzon-familien, er der kun få opførte eksempler. Ud fra en aktuel materialeøkonomisk og økologisk betragtning er systemets konsekvente addition af limtræssøjler ikke rimelig, da der er et unødigt stort materialeforbrug. Systemets gennemreflekterede tektoniske idégrundlag er dog enestående og til stor inspiration for alle husbyggere. Modulent Arkitektfirmaet Halldor Gunnløgsson & Jørn Nielsen udarbejdede samtidig i begyndelsen af 70'erne et fint tænkt byggesystem til rumstore færdigapterede containere i træ. Grundelementet i dette system er en skotøjsæskeformet kasse, umiddelbart med meget begrænsede muligheder for at skabe gode boliger. Altså et helt andet udgangspunkt end Espansivas forholdsvis små, plane byggeelementer, der kunne sammenbygges med mange muligheder. Ved at sammenkoble, stable og forskyde de kasseformede elementer kunne der skabes variation og forskellige størrelser boliger. Samtidig blev det forudsat, at boligarealet i de præfabrikerede elementer skulle suppleres med terrasse- og altantilbygninger udført på stedet. Det lykkedes Gunnløgsson & Nielsen at skitsere fine velfungerende boligtyper i en og to etager, og i Sortemosen ved Herlev nordvest for København blev der opført en større bebyggelse med flere hundrede boliger, samlet i mindre overskuelige boliggrupper. Denne bebyggelse er meget fint disponeret med et organisk rumforløb, og med et forbilledligt samspil mellem facetterede kubiske rækker af to-etagers rækkehuse og de omgivende grønne rum. CASA NOVA I maj 1994 udskrev Erhvervsfremme Styrelsen og Boligministeriet en konkurrence om Proces- og produktudvikling i byggeriet. Formålet med konkurrencen var at øge produktiviteten i byggeriet og styrke nye samarbejdsformer med længerevarende strategiske alliancer. Der var fire vinderforslag: to som primært beskæftigede sig med byggeproces, samarbejde og logistik samt to forslag, der primært drejede sig om byggesystemer. Herunder det nyskabende CASA NOVA-projekt til etagehuse med bærende konstruktioner af træ. Forslaget var udarbejdet af entreprenørfirmaet Skanska, ingeniørfirmaet COWI og NOVA 5 arkitekter. CASA NOVA-projektet er det danske træhus-koncept, der på nuværende tidspunkt er længst fremme. Projektets hovedidé er at overføre principper fra det industrialiserede betonbyggeri til træ. Det første byggeri, Mariehøj, med 36 boliger blev gennemført i Hørsholm under vanskelige planmæssige forudsætninger. Det største projekt, der er opført på nuværende tidspunkt er bebyggelsen på Thrigesvej i Herning. Bebyggelsen består af tre blokke i tre etager med i alt 72 boliger, placeret i en vifte i et tidligere industriområde. s. 775

2 Artikel fra HFB Byggeteknisk beskrivelse af CASA NOVA Byggesystemet er baseret på plane, rumstore, præfabrikerede elementer med høj færdiggørelsesgrad. Det statiske system er opbygget med bærende tværvægge og dækbjælker i husets længderetning. Der anvendes bjælker og stolper med en tykkelse på 45 mm og højder efter placeringen: 120 mm i indre bærende vægge, 195 mm i ydervægge (af hensyn til isoleringstykkelsen) og 220 mm i bjælkelag. Alle trækonstruktioner beklædes med gipsplader i overensstemmelse med brandkravene. I de stabiliserende vægge anvendes alene gipsplader, når belastningerne ikke er for store, Internet og der er udviklet elementer til yder- og indervægge samt etageadskillelser. Tagelementerne er udført som kompakte elementer uden udluftning, men kan i øvrigt erstattes af traditionelle træspær. Bade- og vådrum tilstræbes udført som rumstore units, da man vurderer at denne løsning giver den bedste kvalitet i udførelsen og den største sikkerhed for vandtætheden. På grund af brandkrav udføres de bærende konstruktioner i trapper og reposer af ubrændbare materialer som stål og beton. Dækelementernes modulære bredde er 2400 mm, og spændvidden kan blive op til 4 m med konstruktionstræ med limtræ dog op til 5-6 m. Figur 1. CASA NOVA byggesystem, 72 boliger på Thrigesvej i Herning. Figur 2. CASA NOVA, etageplan. s. 776

3 Internet Artikel fra HFB Vægelementerne er etagehøje, mens længden af hensyn til udførelse og montage højst kan være 5 m. Byggesystemet er udformet, så der kun skal anvendes let grej ved montagen i hovedsagen en let kran, en sømpistol og en skruemaskine. En mere detaljeret beskrivelse af Herning-projektet kan findes i Byggeindustrien nr. 1, Aktuelt planlægger konsortiet byggerier i Hald Ege ved Viborg, Randers, Ikast, Silkeborg, Odense og Kolding. I 1996 udarbejdede en arbejdsgruppe under Miljøog Energiministeriet en rapport om etagehuse med bærende konstruktioner af træ og brandtekniske forhold. Grønland I Grønland har der siden byggeriet af kolonihavnene været en tradition for at bygge enfamilie- og rækkehuse i træ. For Grønlands Tekniske Organisation blev der udviklet en række typehuse, bl.a. gennemførte Fællestegnestuen en meget fin serie. Flere firmaer, herunder Roslev Huse, byggede i en årrække typehuse i flere kvarterer i Nuuk samt i øvrige byer på Grønland. Figur 3. CASA NOVA. Lodret snit i etagekryds/bærende tværvæg. Figur 4. CASA NOVA. Vandret snit i facade/tværvæg. Figur 5. CASA NOVA. Plan over stabiliserende gipsskiver med forankringer markeret med boller. s. 777

4 Artikel fra HFB Internet Roslev Huses bygninger blev produceret på en fabrik i Skive som plane elementer tilpasset containermål. Baderum blev udført som kabiner, og de blev fyldt med køkkenelementer, beslag, søm og skruer under transporten. På en pladsstøbt sokkel blev elementerne monteret og forsynet med yderbeklædning samt indvendig finish, et arbejde der var ret uafhængigt af vejret. I den seneste årrække er træhusbyggeriet stort set blevet erstattet af store etagebebyggelser opført i betonelementer, men dette byggeri er ikke populært i Grønland. Konstruktionsmetoder Bjælkehytten eller det knudetømrede hus Den simpleste konstruktion, der stadig anvendes i forbindelse med feriehusproduktion, er det knudetømrede hus, hvor bjælker stables i hele længder og skarres sammen i hjørnerne. I sin oprindelige form er bjælkerne stadig runde afbarkede træstammer, men normalt er de groft afrettet og fællet i samlingerne. Denne byggemetode har et meget stort forbrug af træ og efter dagens krav til isolering en for ringe isoleringsværdi. Platform framing I Nordamerika bygges stadig langt de fleste træhuse ved platform framing. Træskelet til vægge og facader samles liggende på gulvet af det hus, der er under opførelse, derefter rejses de og beklædes. Der lægges låg på i form af etageadskillelse hvorefter processen gentages etagevis indtil huset har nået rejsehøjden. Halvfems procent af boligbyggeriet i op til fire etager bygges på denne måde i det nordlige USA og Canada. Denne konstruktionsmetode er baseret på en gennemført håndværksmæssig produktion på byggepladsen, med de produktionsmæssige problemer det ofte medfører (logistik, vejrlig m.m.). Balloon framing En variant af platform framing er balloon framing. Forskellen på de to metoder er primært, at ved platform framing produceres en etage helt færdig, hvorefter den næste etage bygges på den nyligt færdige platform/etagedæk. Ved balloon framing er der gennemgående lodrette stolper fra fundament til rejsehøjde. Balloon framing giver bedre stabilitet og mindre forbrug af træ. Begrænsningen er praktisk tilgængelige trælængder, og metoden anvendes derfor kun i op til tre etager. Søjle/dragerkonstruktioner Et udbredt princip til dansk småhusbyggeri er udførelse af et bærende skelet i form af søjler og dragere, der efterfølgende udfyldes med isolering og beklædes Bjælkehytte. Bindingsværk. Platform frame. Balloon frame. Søjle/drager. Plane elementer. Figur 6. Traditionelle konstruktionsmetoder ved træhusbyggeri. s. 778

5 Internet Artikel fra HFB med forskellige materialer som brædder eller plader. Træskeletkonstruktionen forudsætter en håndværksmæssig produktion på byggepladsen uden mulighed for præfabrikation. Metoden giver stor frihed under planlægningen og ved senere ændringer. Ulempen er først og fremmest, at man ikke udnytter bæreevnen i de udfyldende elementer. Forbruget af træ og andre materialer er derfor relativt højt. Elementbyggeri af plane elementer stress-skin I Danmark har vi en 30 år lang tradition for byggeri med vægskiver og etagedæk i betonelementer. Denne teknologi er uhyre gennemarbejdet, og erfaringer opsamlet fra produktion af mange tusinde boligenheder har givet en betydelig almen byggeteknisk viden. I samme periode har træindustrien udviklet industrielt fremstillede plane træelementer, såkaldte stressskin elementer, baseret på et træskelet med en pålimet krydsfinerplade. Elementerne anvendes fortrinsvis til tagkonstruktioner som erstatning for traditionelle tømmerkonstruktioner med spær, lægter, undertag og færdig tagbeklædning. Fordelen ved at anvende tagkassetter er en hurtig udført tagkonstruktion, hvilket minimerer vandproblemer i konstruktionerne under udførelsen. Den industrielle produktion af tagkassetter kan uden problemer anvendes til fremstilling af vægskiver og etagedæk som basis for huse med samtlige bærende konstruktioner af træ. Elementerne kan leveres med varierende færdiggørelsesgrad fra rå elementer, som får den færdige beklædning påsat på byggepladsen til helt færdige vægelementer med facade- og vægbeklædning, vinduer og døre. Massivtrækonstruktioner Et af de seneste og mere kuriøse forsøg på at udvikle et nyt byggesystem i træ er de såkaldte massivholzsystemer, hvor man bygger både vægge og etagedæk af massivt træ. Metoden giver udmærkede lyd- og brandforhold, men bortset fra områder med stor overskudsproduktion af træ er den ret kostbar. Rumstore elementer Det amerikanske system med mobile homes er udført som rumstore enheder helt færdigproduceret på fabrik med al indvendig aptering. I øvrigt tilsvarende det tidligere omtalte Modulent byggesystem fra 70'erne. Kasserne kan stables og sammenbygges, den største begrænsning er, at rummene ikke kan være større, end at de kan transporteres på landevejen. Brandforhold Træ er et brændbart materiale. Derfor er man nødt til at tage en række forholdsregler for at opnå brandsikre bygningskonstruktioner. Den primære brandsikkerhed i moderne træhuse er den samme som i andet byggeri. Reglerne sikrer at en eventuel brand ikke spreder sig i rummene og derfra til konstruktionen og til nabobygninger. I Middelalderen blev grundene inden for bymurene ekstremt tæt bebyggede, og en brand kunne få katastrofale følger. Københavns historie er også en historie om gentagne brande, og ildebrandshuse er et begreb i hovedstadens historie. Med udviklingen af byggelovgivningen i Danmark, blev der opstillet regler for afstande, højder og konstruktive brandtekniske forhold. Brandmæssigt blev konstruktionerne delt op i BSbygningsdele, der består helt af ubrændbart materiale, og BD-bygningsdele, der kan indeholde brændbart materiale herunder træ. Den gældende byggelovgivning indeholder regler for brandbeskyttelse af trækonstruktioner i fx 30 og 60 minutter, ligesom der findes regler for hindring af brandsmitte. Hvert land i Europa har sine egne regler til sikring mod brand, og de er ret forskellige. I de seneste år har man søgt at harmonisere reglerne, men der er stadig meget store forskelle fra land til land. Passiv brandsikring Brandsikkerhed kan opnås ved at beskytte de brandbare bygningsdele, herunder træ, med materialer som gipsplader og mineraluld. Med gipsplader og mineraluld kan man opnå at konstruktioner i træ ikke påvirkes af branden i et vist tidsrum. Aktiv brandsikring I Amerika har man i mange år beskyttet bygninger mod brand ved sprinkling. Det mest udbredte er de såkaldte boligsprinklere, der er et forenklet system med tomme plastrør, der i givet fald vil forsynes med vand direkte fra forsyningsnettet. Denne type sprinklere er derfor langt billigere end de sprinklersystemer man normalt kender i Danmark med vandfyldte stålrør og egen separat vandforsyning. I Finland anvendes også boligsprinklere. Ny dansk lovgivning om træhuse Bygningsreglementets nye bestemmelser for etagehuse med bærende konstruktioner i træ sikrer at sikkerheden i træhuse er den samme som i andet byggeri (Tillæg 1). Bygninger med bærende konstruktioner af træ opdeles i to grupper med henholdsvis over og under to etager: s. 779

6 Artikel fra HFB For bygninger op til to etager ændres kravene til de bærende konstruktioner, så det bliver muligt generelt at anvende BD-bygningsdele i stedet for BSbygningsdele. For bygninger i tre og fire etager indføres den samme lempelse, dog suppleret med et krav om, at de bærende konstruktioner til og med gulv i øverste etage skal udføres med et brandbeskyttelsessystem eller at bygningen forsynes med boligsprinklere. For bygninger med bærende konstruktioner i træ skærpes overfladekravene generelt til klasse 1 beklædning, under visse betingelser dog klasse 2 beklædning. Der er endvidere lempelser så brandsektionsadskillelser kan udføres som BD-bygningsdel 60, hovedtrapper (flugtveje) kan udføres i træ og altaner kan udføres i træ i op til fire etager. Det er herefter muligt at udføre etagehuse af træ i op til fire etager uden dispensationer! Fugtforhold Træ er fugtfølsomt, og ved længere tids påvirkning vil fugtindholdet i træet stige. Hvis træ har et vandindhold på 20% eller derover, vil betingelserne for udvikling af råd og svamp være til stede, og de fleste træarter har øget risiko for at blive nedbrudt. Træarterne har forskellige egenskaber, nogle kan klare længere tids vandpåvirkning og træfugtighed bedre end andre. Et studie af tidligere perioders byggeteknik viser, at der var en stor forståelse for en økonomisk rigtig anvendelse af de forskellige træarter og træsorteringer til forskellige bygningsdele. Et studie i træskibsbyggeteknik dokumenterer også, at der tidligere har været et stort kendskab til træarternes materialekvaliteter og herunder også egenskaber i forbindelse med vandpåvirkning. Til eksempel var det udbredt at bygge skibe lærk på eg, altså beklædning af lærketræ monteret på køl og spanter af egetømmer. Naturlig træbeskyttelse Der findes træarter der har et naturligt indhold af svampedræbende stoffer, der gør træet holdbart selvom det befinder sig i et fugtigt miljø, der for gængse træsorter er nedbrydende. Det drejer sig bl. a. om de artsbeslægtede Western Red Cedar og Thuja. Andre træarter indeholder megen naturlig olie, som er beskyttende mod fugt. Det drejer sig primært om de arter man ofte på grund af voksestedet kalder regnskovstræ: fx teak, mahogni og azobe. Disse træsorter er så at sige selvimprægnerende. Der findes også nordiske træsorter med naturlig Internet beskyttelse, fx egetræ, som er beskyttet af et stort indhold af garvesyre. Dette naturlige indhold af beskyttelsesstoffer gør disse træarter særlig velegnede til fugtpåvirkede konstruktioner, fx ved havnebygning og kontakt med jord. Kemisk træbeskyttelse De selvimprægnerede træsorter er ret kostbare og flere af dem skal importeres fra lande uden for Europa, så de søges erstattet af billigere træsorter, hvor det er muligt. Der er her opstået et oplagt marked for at forbedre holdbarheden af primært nåletræer som fyr, lærk og gran. Tidligere beskyttede man udelukkende træet med overfladebehandling, og klassiske malerbehandlinger er udviklet igennem generationer; men der var mange miljøproblemer forbundet med disse malingstyper (blyhvidt, blymønje o.a.), og de krævede meget tid og en stor arbejdsindsats. Det klassiske eksempel er de fine hollandske malinger, som samlet tog syv år inden døren eller vinduet var færdigbehandlet! Siden slutningen af 50'erne er det blevet normalt at imprægnere træet under tryk eller ved vakuum, hvorved en større del af træet bliver beskyttet. Det har været en udbredt opfattelse, at trykimprægneret træ holdt stort set evigt uden vedligehold. Men ændringen af trykimprægneringsmetoder og -midler, ikke mindst af miljøhensyn, nødvendiggør en overfladebehandling hvor træet er udsat for vejrlig. Trykimprægneringsmidlerne består primært af kobber og kemisk udviklede pesticider på vandbasis. Imprægneringsmidlerne er godkendt af Miljøstyrelsen og effektiviteten er kontrolleret af Nordisk Træbeskyttelsesråd (NTR). Konstruktiv træbeskyttelse Det handler først og fremmest om at beskytte træet konstruktivt og at anvende de enkelte træarter til det, de er egnede til. På traditionelle træhuse kan man studere en stor del af de regler, man bør overholde, når træ anvendes til udvendig beklædning. De anvendte detaljer er udviklet ud fra mange års erfaringer med hvor problemerne opstår, og hvordan man bedst undgår dem. Træet skal beskyttes mod konstant opfugtning, og det skal sikres mulighed for hurtig udtørring. Store udhæng og høje sokler er en forudsætning for at træ har en rimelig levetid i vort klima, men også de enkelte dele af bygningen skal udformes med stor omtanke, så konstruktionen afviser vandet. Lydforhold Lette konstruktioner er ligesom tunge konstruktioner følsomme for banke- og trinlyd. Lette bygningsdele s. 780

7 Internet Artikel fra HFB er yderligere følsomme over for luftlyd. Det er derfor nødvendigt at foretage særlige tiltag for at opnå god lydisolation. Etagedæk Etagedæk skal have tilført vægt for at reducere luftlyd. I traditionelle etageadskillelser med træbjælker klarede man dette problem ved lerindskud mellem bjælkerne. I moderne træhuse gør man ofte noget lignende, men nu anvender man sædvanligvis ovntørret sand i kombination med gipsplader. I visse nyere træhuse arbejder man med en kompositkonstruktion, hvor man kombinerer beton eller selvnivellerende afretningslag med dragere af træ. Ud over at indbygge tyngde i etagedæk er det en fordel at adskille den bærende konstruktion fra loftet i det underliggende lejemål, fx ved at ophænge dette i akustikprofiler. Trinlydsisolationen kan forbedres med svømmende gulve eller strøgulve på bløde brikker. Lejlighedsskel Vertikale lejlighedsskel lydisoleres mest effektivt ved at udføre helt adskilte konstruktioner. Der opstilles to selvstændige vægge, og hvis begge vægge er tætte giver dette den nødvendige lydadskillelse. I de aktuelle danske projekter er den vertikale lydisolering målt til 58 db, den horisontale til 59 db og trinlydsniveauet til ca. 50 db. BR 95 kræver i etageboliger mindst en luftlydisolation på 53 db vertikalt og 52 db horisontalt, desuden må trinlydsniveauet højst være 58 db. Det er altså en klar forbedring, som beboerne også har registreret. Indeklima Træhuse er opført i en helt tør byggeteknik, som i modsætning til byggeri med beton eller mursten ikke indbygger vand i konstruktionen. Et træhus opsuger ikke og afgiver ikke fugt i tilnærmelsesvis det omfang, som et beton- eller et muret hus gør. Det er væsentligt billigere at udføre et velisoleret og tæt træhus end et hus i de fleste andre materialer. Huset vil derfor føles lunere og mere fri for træk end traditionelle byggerier. Det tørre indeklima mindsker risiko for luftvejsinfektioner, ligesom det hæmmer generne ved allergi, astma og lignende. Levetidsbetragtninger Træ holder ubegrænset, hvis man anvender de rette træarter, udfører korrekte konstruktioner og vedligeholder dem. Norske stavkirker står der endnu efter 800 år og har det stadigvæk godt. Mange midlertidige barakker og krisehjælpsbyggerier står også endnu, medmindre de har stået i vejen for byudviklingen. Her kan nævnes Kanonbådsskurene på Holmen, krigsfangelejrene fra 1. Verdenskrig i Horserød og Hald Ege, husvildebarakker på Lersø Park Allé (nedrevet for at give plads til betonlejekaserner), Nødskolen i Husum, Ballonparken på Islands Brygge, Finnebyerne i Århus og Svenskehusene i Nexø og Rønne, opført efter 2. Verdenskrig. Træ er ikke vedligeholdelsesfrit, hvilket ingen materialer er. Det afgørende er hvilken vedligeholdelse der er nødvendig, hvor ofte den skal udføres og om den kan udføres. Træ kan altid vedligeholdes. Mange nyere, mere eller mindre syntetiske materialer kan ikke altid vedligeholdes. De må kasseres, når de ikke længere har et acceptabelt udseende eller funktion. Det er et stort problem for meget industrialiseret byggeri, hvor man i disse år renoverer og udskifter for milliarder af kroner. Bortset fra de træarter, der har et naturligt indhold af beskyttende midler, skal alt udvendigt træ vedligeholdes. Vedligeholdsintervallerne kan dog øges væsentligt ved at udføre gennemtænkte konstruktioner og korrekt overfladebehandling, som svarer til det miljø konstruktionen befinder sig i. Økologiske forhold Træhuse har fået en velfortjent renæssance i moderne byggeri. Træ som byggemateriale har da også mange økologiske fordele: Træ er et naturligt og rigt forekommende materiale, der indgår i det biologiske kredsløb. Træ er let at forarbejde og kræver kun et lille energiforbrug til fremstilling, transport og montage. Træ giver mulighed for et fleksibelt byggeri med varierende boligformer og rig arkitektur. Byggeri med træ giver et godt og tørt indeklima. Byggeri med træ giver optimale muligheder for høje isoleringsværdier. Træ har ved den rette anvendelse og vedligehold en lang levetid. Træ er enkelt at genanvende og kan bortskaffes uden væsentlige miljømæssige omkostninger. Træ modvirker drivhuseffekten ved at der i træet opbevares CO2. Træ har et positivt energiregnskab, idet der udvindes mere energi ved forbrænding af træet efter brug end der medgik til fremstilling af træproduktet. s. 781

8 Artikel fra HFB Internet Erfaringer De etagehuse i træ, der i de seneste år er blevet opført i Europa, er udført efter forskellige byggetekniske koncepter (se litteraturlisten). Disse er søgt udviklet ved nye konstruktive systemer og en ny rationel byggeproces. Uanset disse forskelligheder i produktion og proces er der for de opførte eksempler nogle fælles positive tendenser: Det er karakteristisk at byggetiden er kortere end for traditionelt byggeri. Priserne synes at bevæge sig nedad, især forsøgene i Bayern har vist endog meget lave priser. Beboerne er generelt glade for at bo i træhuse og hævder, at der er et meget godt indeklima. I Sverige har afprøvning af de forskellige byggemetoder vist at Platform framing giver den bedste økonomi. Det danske CASA NOVA konsortium mener dog at det mest fornuftige er at udføre mest muligt af produktionen på fabrik og levere elementerne på byggepladsen med størst mulig færdiggørelsesgrad. I de to første forsøgsprojekter er dækelementer leveret alene som den bærende konstruktion, der på stedet er forsynet med akkustikloft og gulvopbygning. Vægelementer er leveret uden indergips og facadebeklædning. I de kommende projekter er det planen at forøge færdiggørelsen af elementer, fx ønskes facader leveret isat vinduer og med færdig beklædning. Den danske tradition med at flytte en større del af byggeriets produktion over på værksted eller fabrik under optimale forhold med henblik på optimering af kvalitet og kvalitetsstyring, kan med fordel udnyttes til en produktion af elementer til etagehuse i træ. Mange års positive erfaringer med trækassetteproduktion dokumenterer denne mulighed for industriel produktion. Dette kan også begrundes med byggepladsforholdene i vort regnfulde klima. Afdækning af træbaserede byggekomponenter under og efter montering mod vejrlig på byggepladsen er vigtig og må indgå som et væsentligt planlægningsparameter. Her vil den industrielle produktion, hvor aktiviteten på pladsen i det væsentlige kun er montage, betyde en minimering af byggetiden, og dermed også af problemer med og udgifter til afdækning. Dette taler for en så høj præfabrikationsgrad som overhovedet muligt, når der skal bygges etageboliger i træ. Når man både i Sverige og Tyskland fortsat ønsker en håndværksmæssig produktion efter platform framing metoden eller lignende, tages det som udtryk for disse byggemarkeders generelt manglende erfaring med mere industriel byggeproduktion. Sammenligningen med betonbyggeri ligger lige for. Mange af de betonkonstruktioner i boliger, der i Danmark helt indiskutabelt bliver produceret som elementer, vil i Tyskland med samme sikkerhed blive udført som pladsstøbte konstruktioner. Markedsforholdene betyder fortsat små serier og et fastholdt krav om stor fleksibilitet til boligernes og dermed til byggekomponenternes udformning. Byggevareproducenter, der ønsker at indgå i en produktion af træbaserede elementer, skal forholde sig til denne realitet og tilrettelægge produktionsforholdene efter dette. Forsøgene med massivt træ forekommer umiddelbart spændende, men materialeforbruget er stort i forhold til ønsker om materialeminimering og begrænsning af ressourceforbrug. Anbefalinger At bygge med træ kræver kendskab til træets særlige egenskaber, idet nedbrydning af organiske konstruktioner sker hurtigere end uorganiske konstruktioner, hvis ikke man respekterer de elementære regler for træhusbyggeri. Byggeprocessen skal gennemtænkes man kan med fordel bygge lodret i stedet for som ved betonbyggeri vandret, så bygningen hurtigt bliver lukket og med tag. Bygningskroppen bør planlægges med henblik på at undgå komplicerede geometriske former og materialeskift, der øger risikoen for sammenbygningsfejl og skader. Sokler skal holde facadens træ fri for opsprøjt og snedriver. Højden skal være minimum 20 cm, gerne større. Belægningen omkring husene bør reducere opsprøjt, fx er søsten eller grus velegnet. Facadekonstruktionerne skal udføres med naturlig ventilation og indbyggede drypnæser. Ved høje facader bør der også være etagevis vandafvisning, øjenbryn. Træ skal beskyttes mod konstant opfugtning, og det skal have mulighed for at tørre hurtigt ud. Fugtindholdet skal holdes under 20%. Skråtskæring, friholdelse og forsegling af endetræ øger levetiden. Tage bør være sammenhængende og med så få gennembrydninger som muligt og altid med hældning. Store tagudhæng reducerer effektivt slagregn på facader. Træarter skal anvendes svarende til deres naturlige egenskaber naturligt bestandigt træ kan anvendes selv hvor der er konstant fugt, hvorimod almindelige nordiske træarter skal beskyttes. Af miljømæssige grunde skal konstruktiv træbeskyttelse prioriteres fremfor kemisk træbeskyttelse, og alle detaljer skal udformes ud fra dette. s. 782

9 Internet Artikel fra HFB Installationer skal være tilgængelige med uhindret mulighed for inspektion, reparation og tilføjelse af ny installationer. Sikkerhed for tæthed i vådrum er endnu vigtigere i et hus opført i organiske materialer end i et betonhus. Fabriksfremstillede badekabiner giver bedst mulighed for korrekte udførelser og kontrol af vandtætningssystemer. Arkitektonisk udtryk At bygge et etagehus med bærende konstruktioner i træ eller beton er overordnet den samme arkitektopgave. Opgaven er altid at forme veldisponerede rummelige boliger med smukke rum og med optimale boligfunktionelle kvaliteter ud fra den økonomiske ramme, der er til rådighed. Der er i den sammenhæng hele tiden brug for et kvalificeret udviklingsarbejde med etageboligens udformning, således at boligen og de nære omgivelser modsvarer tidens krav, samtidig med at den fleksibelt kan tilpasse sig nye behov. De svenske byggerier er gennemgående romantiske og aflæses som en nytolkning af svensk træhusarkitektur; men svensk arkitektur er ofte mere romantisk end hovedtendensen i nordeuropæisk arkitektur. Og den svenske konkurrence Trähus 2001 blev en skuffelse i arkitektonisk henseende. Her blev det nutidige arkitektoniske billede på et moderne hus præmieret, ukarakteristisk og helt uden forståelse for at det var et moderne træhus, det var opgaven at tegne. I Finland er der naturligvis eksempler på etagehuse i træ opført i en helt moderne arkitektur, og den finske åbenhed og vilje til ny form og design slår igennem. De sydtyske byggerier er præget af fremsyn og med en spændende arkitektur, som konsekvent signalerer moderne træhuse. Eneste malurt i bægeret må være, at de tydeligvis ikke tager problemerne med konstruktiv træbeskyttelse alvorligt allerede få år efter opførelsen er flere af byggeriernes facader misfarvede, og træet er truet af nedbrydning. Det er muligt at få et etagehus i træ til at ligne alt muligt andet end et træhus, ligesom det i den danske typehusproduktion er lykkedes at få det skalmurede træskelethus til at ligne et traditionelt muret hus. Ud fra en opfattelse af, at der på et eller andet niveau må være en sammenhæng mellem form og indhold, er der brug for at arbejde med det arkitektoniske udtryk af etagehuse i træ. Det lette, industrielt producerede træelementhus skal udformes arkitektonisk med respekt for de bygningsfysiske realiteter! Et industrialiseret hus, der udtrykker kvalitet og ikke barak og billigt byggeri et byggeri, der naturligt passer ind i både en bymæssig og i en mere åben landskabelig sammenhæng. Træet skal bruges med omtanke. Træets store materialemæssige kvaliteter, dets varme stoflighed skal artikuleres og være inden for rækkevidde. Træet skal ikke kun pakkes ind bag gipsplader, men bruges synligt, hvor det af brandmæssige og klimamæssige grunde er muligt. Træets mangfoldighed i overfladetekstur og bearbejdningsgrad skal udnyttes fra den rå ubehandlede træstamme, den uhøvlede bjælke og det ru bræt over laminerede søjler og bjælker og glatte høvlede brædde- beklædninger til fine snedkermæssige detaljer med vindues- og dørindfatninger med lysets spil i udsøgte profilforløb. På samme måde skal de mange forskellige overfladebehandlinger og farveholdninger medtænkes, og de skal anvendes bevidst i udformningen af det arkitektoniske billede lige fra det ubehandlede træ, den laserende malerbehandling og til den fuldt dækkende glatte, blanke malerbehandling. Litteratur Riberholt, Hilmer: CASA NOVA træbaserede etagehuse. Byggeindustrien nr. 1, 1999, p Etagehuse af træ i Europa en eksempelsamling. Udarbejdet for By- og Boligministeriet oktober 1999 af NOVA 5 arkitekter a/s. Kbh s. s. 783

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Stenløse Kommune Stenløse Syd Billigste køb? 1 kvm beklædningsbrædder lærk, ubehandlet 1 kvm beklædningsbrædder fyr, trykimprægneret.

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport over Grønlands Side ; r- e? Grønlands Byggevæsen Bygningsgruppe : Rækkehuse type areal Etagehuse A t Typeetagehuse A tag = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport = = Renovering under udførelse = Renovering

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge ColorWood fra Moelven Moelven ColorWood Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge Moelven ColorWood Spar Tid og Penge Moelven ColorWood er en industrimalet facadebeklædning i gran. Sammenlignet

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Overordnet disponering

Overordnet disponering Overordnet disponering Mange variationer meget projektering, tilsyn ikke bygbart stor sandsynlighed for svigt i udførelsen store krav til driften Materialer med kort levetid Manglende konstruktiv beskyttelse

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Miljønyt Nr. 56 2000. Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer

Miljønyt Nr. 56 2000. Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer Miljønyt Nr. 56 2000 Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer Indhold 1 HVORFOR DENNE HÅNDBOG OM TRYKIMPRÆGNERET TRÆ? 5 2 HVORFOR BØR VI BEGRÆNSE BRUGEN AF TRYKIMPRÆGNERET TRÆ? 7 2.1 GODE

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen 60er Modernismen Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen Modernisme Modernismen startede allerede med at slå igennem i 1920erne i Tyskland og Frankrig. Men først i 1930erne fik de nye tendenser inden for

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Udfordringer Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Byggetekniske løsninger Byggesystem og konstruktioner Lufttæthed Vinduer Installationen Bygningsreglement Luftskifte 0,5/h

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Finnforest Spruce den stærke allround plade

Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce allround pladen til dansk byggeri Finnforest Spruce er en krydsfinerplade af høj kvalitet til indvendig og udvendig anvendelse i byggeriet.

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen Kalk- og Teglværksforeningen White arkitekter har i efteråret 2008 for Tegel Information i Sverige udarbejdet en rapport, der viser levetidsomkostninger for en række forskellige vægkonstruktioner. Rapporten

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

NY FILLERUP SAVVÆRK Prisliste 2009

NY FILLERUP SAVVÆRK Prisliste 2009 NY FILLERUP SAVVÆRK Nedenfor er prisliste for trævarer fra Ny Fillerup Savværk. Har du spørgsmål til prislisten eller specielle ønsker er du velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger. Har

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

En smuk og naturlig løsning

En smuk og naturlig løsning En smuk og naturlig løsning Produktkatalog www.lemming-hegn.dk Lemming Hegn - den naturlige ramme om din bolig Lemming Hegn står for en gedigen kvalitet, der er let at montere. Lemming Hegn giver dig mulighed

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Superimprægnering er en revolutionerende ny og effektiv måde at beskytte træ. Helt ind i kernen, så Superwood træ bliver mere holdbart, og så det får

Superimprægnering er en revolutionerende ny og effektiv måde at beskytte træ. Helt ind i kernen, så Superwood træ bliver mere holdbart, og så det får Superimprægneret 1 2 3 Superimprægnering er en revolutionerende ny og effektiv måde at beskytte træ. Helt ind i kernen, så Superwood træ bliver mere holdbart, og så det får længere levetid. Samtidig er

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE. Byg dit drømmehus med elementer i letbeton. Rammerne om dit hjem

TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE. Byg dit drømmehus med elementer i letbeton. Rammerne om dit hjem Rammerne om dit hjem TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE - En sund hverdag - En sikker hverdag - En behagelig hverdag Byg dit drømmehus med elementer i letbeton Træf det rigtige valg DER ER TO

Læs mere

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Lærkehaven Lystrup Sustainable Housing In Europe Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Fokus på miljøet Sustainable

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Modellernes virkelighed Rapport

Modellernes virkelighed Rapport Etagebyggeri i træ - Fordele og ulemper Modellernes virkelighed Rapport Gruppe B308b ved Aalborg Universitet Esbjerg, forår 2014 1 Titelblad Tema: Modellernes virkelighed Afleveringsdato: 21.5.2014 - Modelanvendelse

Læs mere

Veludført Træhåndværk - kundepjece

Veludført Træhåndværk - kundepjece 1 Udvendige beklædninger Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk - kundepjece - Om træ og andre byggematerialers tolerancer 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 1. udgave

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

- dit unikke byggekoncept PRODAN

- dit unikke byggekoncept PRODAN - dit unikke byggekoncept PRODAN Fakta om PRODAN i Randers Projekt: Maskinfabrik og administrationsbyggeri, Tåsingevej 1, 8940 Randers SV Bebygget areal: Total: 15.866 m², heraf 13.734 m² produktion og

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten

dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten At skabe overblik At sikre korrekt anvendelse Ordningen er trådt

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere