Velkommen Velkomst og baggrunden for mødet v. Bo Johansen Aarhus Universitets forvaltning af forskningsmidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. 16.00 Velkomst og baggrunden for mødet v. Bo Johansen. 16.15 Aarhus Universitets forvaltning af forskningsmidler"

Transkript

1 Velkommen Velkomst og baggrunden for mødet v. Bo Johansen Aarhus Universitets forvaltning af forskningsmidler samarbejdet mellem universitetet og regionen, v. Kristjar Skajaa Regulativet om anvendelse af eksterne midler, v. Jennie Brix Jensen og Søren Dørup Appendix, v. Jennie Brix Jensen og Nina Skarum Afslutning, v. Per Grønbech Ordstyrer: Claus Thomsen

2 2

3 Forvaltning af eksterne forskningsmidler Bo Johansen Regionsdirektør 3

4 Forskningsmidler Forskning er væsentlig for de opgaver der løses i regionen Forskning i Region Midtjylland sker i tæt samarbejde med Aarhus Universitet Reglerne er i et vist omfang forsøgt ensartet Stor offentlig opmærksomhed på anvendelse af forskningsmidler 4

5 5 5

6 Forskningsmidler Vi skal kunne dokumentere, hvad midlerne er brugt til helt ned i detaljen Nøjsomhed gælder både ved anvendelse af driftsmidler og ved anvendelse af forskningsmidler Der har altid været fokus på anvendelsen af forskningsmidler Regionsrådet: Nyt regulativ med præciseringer og overordnede regler og rammer Administrativt appendix: Går dybere ned på en række områder. Kan ændres når administrative regler ændres 6

7 Mødets program Velkomst og baggrunden for mødet v. Bo Johansen Aarhus Universitets forvaltning af forskningsmidler samarbejdet mellem universitetet og regionen, v. Kristjar Skajaa Regulativet om anvendelse af eksterne midler, v. Jennie Brix Jensen og Søren Dørup Appendix, v. Jennie Brix Jensen og Nina Skarum Afslutning, v. Per Grønbech Ordstyrer: Claus Thomsen 7

8 Tal på forskningsmidler Omsætning : Ca. 2 mia.kr. Fordelt på projekter projektansvarlige 8

9 Regionens regelgrundlag for forvaltning af forskningsmidler Forskningsmidler er underlagt samme regelsæt, som regionens øvrige økonomiske aktiviteter. Dvs.: Kasse- og regnskabsregulativ, herunder regler om: Attestation og anvisning Repræsentation Moderniseringsstyrelsens vejledende satser for transport, hotelophold, dagpenge o. lign. Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter (FAS regulativ) Beskrivelse af forretningsgange på den enkelte enhed Personaleregler om blandt andet ansættelse Regler om habilitet Retningslinjer for gaver mv. 9

10 Hvorfor er der særlige risici Forskningsmidler er ikke en del af den almindelige budgetlægning og regnskabsaflæggelse (kontraktstyret for projekter, donationer o. lign.) Mange opfatter midlerne som egne penge Høj grad af repræsentation og rejser Kan tilgodese særlige leverandørinteresser 10

11 Udviklingen på området Restriktive regler i Kasse- og regnskabsregulativ fra regionens start Hospitalerne har beskrivelse af forretningsgange Udvidet forvaltningsrevision 2013 på baggrund af supplerende oplysning i revisionsberetningen fra 2011 Samarbejde med revisionen om: Nyt regulativ vedr. eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland En målrettet stikprøvekontrol af ca bilag for perioden

12 Undersøgelse af brug af forskningsmidler primo 2014 Undersøgelsen har omfattet ( ): Udbetaling til medarbejdere ved regionen Udbetaling til personer, der ikke er ansat ved regionen Udbetaling til ikke-eksisterende cpr. nr. Posteringer indeholdende et eller flere nøgleord (kunst, møbler, fortæring, it etc., samt beløbsstørrelse på over kr.) 12

13 Vurdering af undersøgelsen 3 sager med meget små fejl og mangler 4 sager, som kunne se ud som om de var til egen begunstigelse 3 økonomisk set forsvarlige 1 med overforbrug 2 sager af mere alvorlig karakter Yderst begrænset tilbagebetalingskrav ud af en omsætning på ca. 2 mia. kr. Gennemgang af 100 særligt udvalgte betalinger til leverandører var fuldt dokumenterede 13

14 Aktuelle handlinger Nyt regulativ med præciseringer alle skal underskrive, at man har læst det og vil efterleve det Generel ledelsesmæssig fokus Udarbejdelse af appendix 14

15 15

16 16 16

17 Aarhus Universitets forvaltning af forskningsmidler - samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Kristjar Skajaa Institutleder, Ph.D. Institut for Klinisk Medicin, AU 17

18 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og vidensudveksling på sundhedsomra det mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland Bent Hansen, Region Midtjylland - Lauritz B. Holm-Nielsen, Aarhus Universitet Bo Johansen, Region Midtjylland - Allan Flyvbjerg, Aarhus Universitet 18

19 Aftalekomplekset for samarbejdet på sundhedsområdet består foruden hovedaftalen af følgende aftaler: Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland Aftale om tilknytningsformer (delaftale) Aftale vedrørende samarbejde på folkesundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Aftale om professorer ved Aarhus Universitetshospital Aftale om professorer ved regionshospitalerne i Region Midtjylland Aftale mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland vedrørende refusion for varetagelse af klinisk studenterundervisning af lægestuderende Aftale om forskningsstøttende faciliteter 19

20 20

21 21

22 Samarbejdet mellem Aarhus Universitet og de kliniske afdelinger og centre på Aarhus Universitetshospital varetages i væsentligt omfang gennem de kliniske professorer, som skal sikre den ønskede og nødvendige videnskabelige, uddannelsesmæssige og kliniske udvikling på Aarhus Universitetshospital. 22

23 23

24 Generelle disponeringsregler Anvendelse af eksterne midler følger de regler, der gælder for interne midler Bl.a: Repræsentation Kørsel Time-/dagpenge Forudbetaling Anvendelse af bonuspoint Indkøb 24

25 Der skal ske anvendelse af: Økonomisystem Personalesystem Lønsystem Rejseafregningssystem 25

26 Indkøbt apparatur tilhører universitetet Anskaffelser, der kan påføre universitetet løbende udgifter efter projektperioden, skal foretages af instituttet 26

27 AU s regnskabssystem må ikke benyttes til private indkøb AU s navn og brand må ikke anvendes ved køb af varer mv. der er uden relation til AU 27

28 Bevillinger må kun anvendes til det formål de er givet til Habilitets regler skal overholdes 28

29 Godkendelse af bilag Institutlederen kan anvise alle indtægter og udgifter Andre medarbejdere kan bemyndiges til at anvise Anvisningsret til anvendelse af forskningsmidler har sædvanligvis den forsker eller centerleder, der modtager de eksterne midler 29

30 30

31 31

32 Anledninger bl.a.: Repræsentation AU Gæsteforelæsning, afslutning af større udvalgsarbejde, fagligt arrangement Hovedregel: Lige mange AU ansatte og gæster Færre end 10 Forholdet kan være anderledes 32

33 Beløbsgrænser: Frokost 450 kr. Middag 800 kr. Fravigelse forudsætter forudgående godkendelse af dekan eller universitetsdirektør Udenlandsk gæst med ledsager den officielle AU vært kan også have ledsager 33

34 34

35 35

36 Nyt Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter Søren Dørup Økonomichef Aarhus Universitetshospital Jennie Brix Jensen Regnskabschef Koncernøkonomi 36

37 Nyt regulativ i Region Midtjylland Regulativet er et bilag til Region Midtjyllands Kasse- og regnskabsregulativ Regulativet er på 25 sider + bilag Det følgende er således kun enkelte uddrag af regulativets regler 37

38 De vigtigste ændringer Navnet er ændret fra vejledning til regulativ for at tydeliggøre, at det er obligatorisk at følge disse regler Der ønskes en tydeliggørelse og præcisering af de regler, der er gældende, således at såvel forskere som øvrigt personale overholder reglerne og ikke bevidst eller ubevidst overtræder reglerne 38

39 De vigtigste ændringer Det præciseres, at regionen har ejerskab over de eksternt finansierede midler Der kan, som alt-overvejende hovedregel, ikke ske udbetaling til en forsker, hvis ansættelsesforholdet ophører Regionens Kasse- og regnskabsregulativ samt øvrige regler gælder også for eksternt finansierede midler 39

40 De vigtigste ændringer Det fremhæves, at regionens regler for repræsentation, bespisning mv. er gældende også for eksternt finansierede midler Det er som noget nyt indført, at den projektansvarlige ved projektoprettelsen skal skrive under på, at regulativet er gennemlæst og at reglerne vil blive efterlevet 40

41 Regulativet Indeholder regnskabsmæssige regler og personalemæssige regler Regulativet indeholder ikke forskningsmæssige, etiske, IT-sikkerhedsmæssige eller lignende regler 41

42 Målgruppe Projektansvarlige Forskningsansvarlige (på AUH typisk lærestolsprofessoren) Afdelingsledelser Administrativt personale Sekretærer, der beskæftiger sig med forskningsadministration Forskningsansatte 42

43 Ekstern finansiering Midler fra industrien, private fonde eller personer, patientforeninger, ministerier, styrelser, forskningsråd, EU el. lign. Omfatter ikke midler fra Regionsrådet, Satspuljemidler, indtægter ved salg af ydelser el. lign. 43

44 Godkendelse af eksternt finansierede projekter Den projektansvarlige skal være ansat i en af regionens enheder (ellers kræves særlig tilladelse hos afdelingsledelsen/lærestolsprofessoren) Afdelingsledelsen og professoren skal godkende de praktiske og økonomiske sider af projektet (projektbeskrivelse, budget, tidsplan), der fremgår af det konkrete budgetskema 44

45 Apparatur, IT-udstyr, inventar mv. Indkøb for eksterne midler tilhører projektet i projektets levetid. Efter projektets afslutning tilhører det indkøbte Region Midtjylland til eventuel anvendelse i andre projekter Ved indkøb af it-udstyr, pc er, telefoner, inventar mv. skal det oplyses på bogføringsbilaget, hvem der har fået det indkøbte udleveret Indkøb skal foretages i overensstemmelse med Region Midtjyllands regler for indkøb. Region Midtjyllands indkøbsaftaler og indkøbssystem skal anvendes 45

46 Indbetaling af eksterne midler Indbetaling af eksterne forskningsmidler skal ske til enhedens særlige konto hertil Indbetalinger må ikke ske til private konti, heller ikke midlertidigt Ved ansøgning om forskningsmidler skal enhedens kontonummer tydeligt fremgå 46

47 Overskud på projekter Eksterne midler skal anvendes til de formål, hvortil de er bevilget Såfremt der ikke er stillet krav om, at et evt. overskud skal tilbagebetales, skal afdelingsledelsen/lærestolsprofessoren tage stilling til, hvad det skal ske med overskuddet: Tilføres et andet projekt eller tilføres en løbende konto Et overskud kan ikke indtægtsføres i driften Et overskud kan ikke betragtes som den projektsansvarliges personlige overskud 47

48 Personalemæssige forhold Det gælder altovervejende samme regler for projektansatte medarbejdere, som for øvrige medarbejdere i Region Midtjylland Ansættelsesproceduren Ansættelse i forhold til overenskomst Lønfastansættelse Ansættelsesvilkår i øvrigt Befordring, overnatning, fortæring, timedagpenge mv. Tildeling af mobiltelefon, it-udstyr mv. Regler om tavshedspligt, EPJ-adgang mv. 48

49 Bilagshåndtering, varemodtagelse Den der kvitterer for varemodtagelse indestår for: At den omhandlede vare er modtaget At kvalitet, pris og mængde er kontrolleret At ydelser beroende på kontraktforhold er i overensstemmelse hermed At fakturaen er behørigt specificeret At bilaget er sammentalt og efterregnet Varemodtagelse kan foretages af den projektansvarlige eller af en ansat i afdelingen 49

50 Bilagshåndtering, kontering Bilaget skal påføres kontonummer Det kan ske af den projektansvarlige, af en sekretær eller af en medarbejder i regnskabsafdelingen 50

51 Bilagshåndtering, attestation Den der attesterer, indestår for: At bilaget er konteret i overensstemmelse med sit indhold og på det regnskabsår, det rettelig vedrører Attestationen foretages oftest af den projektansvarlige 51

52 Bilagshåndtering, anvisning Den der anviser, indestår for: At det anviste har hjemmel i årsbudgettet eller anden gyldig beslutning (eksterne midler til et bestemt formål) At bilaget er behørigt attesteret Rimelighedskontrol og anvendelseskontrol Nøjsomhedsbetragtning Anviseren har ansvaret for forbruget 52

53 Bilagshåndtering, anvisning Den samme person må ikke både attestere og anvise (funktionsadskillelse) Eksternt finansierede forskningsbilag skal anvises af afdelingens lærestolsprofessor, af en anden senior læge eller af afdelingsledelsen Kasse- og regnskabsregulativet giver mulighed for uddelegering. Der kan være lokale regler Bemærk: Uddelegering betyder ikke, at man fralægger sig ansvaret 53

54 Personlige udlæg Ved personlige udlæg skal den originale kvittering altid vedlægges På kvitteringen skal anføres cpr.nr., underskrift, dato og projektnummer Der oprettes et e-bilag til udbetaling via NemKonto Anvisning kan ikke foretages af den, der skal modtage beløbet eller af en underordnet medarbejder 54

55 Dokumentation Den, der har udgiften, skal aflevere dokumentation Det kan være faktura, kassebon eller anden kvittering Den der har leveret ydelsen skal kunne identificeres med beløb, ydelsens art og dato Kortkvitteringer er ikke tilstrækkelig dokumentation Dokumentationen skal kunne understøtte, hvorfor udgiften er afholdt 55

56 Transportudgifter For flyrejser, tog og brobizz er faktura/billet/kvittering dokumentation for udgiften Såfremt en rejse ønskes kombineret med ferie, må dette ikke påføre regionen ekstraudgifter Dette skal dokumenteres i bilaget 56

57 Kongresser, seminarer mv. Deltagelse i kongresser mv. skal kunne dokumenteres Det kan være i form af program for kongressen eller andet materiale, som kan dokumentere deltagelse 57

58 Fortæringsudgifter Dokumentation for fortæringsudgifter skal indeholde beskrivelse af formål med afholdelse af udgiften og deltagerliste Det skal fremgå, hvilken enhed i regionen udgiften vedrører Udgifterne til fortæring må ikke overskride 700 kr. pr. person (mad og drikke) 58

59 59

60 Appendix til regulativ vedrørende anvendelse af eksterne midler Jennie Brix Jensen Regnskabschef Koncernøkonomi Nina Skarum Personalejurist Koncern HR 60

61 61

62 Appendix En række områder fra regulativet, der skal uddybes Giver mulighed for løbende ajourføring Gælder i hele regionen Der kan lokalt besluttes yderligere præciseringer De emner, der er taget op pt. er især valgt ud fra de emner, der kom op i forbindelse med undersøgelsen i foråret

63 Eksempler Forsker Pedersen 40 mio. kr. 3-årigt forskningsprojekt 63

64 Habilitet Grundlæggende princip forvaltningslovens 3-6 Offentligt ansatte skal være upartiske Skal træffe beslutninger og afgørelser ud fra saglige hensyn Afgørelse på grundlag af uvedkommende hensyn er i strid med tjenstlige pligter Reglerne om inhabilitet beskytter den enkelte ansatte Sikrer, at der ikke er omstændigheder, som kan rejse tvivl om den pågældendes upartiskhed 64

65 Inhabilitet hvis: Særlig personlig eller økonomisk interesse, i sagens udfald Nær familiemæssig tilknytning til en person, der har en sådan interesse I øvrigt omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om upartiskhed f.eks. nært venskab eller uvenskab i forhold til den, som sagen vedrører 65

66 Underretningspligt Den ansatte skal underrette sin ledelse, hvis der kan rejses tvivl, om habiliteten i forhold til en konkret sag 66

67 Pedersen ønsker at ansætte kollega Hansen Nær ven siden studietiden Lige så anerkendt forsker Sejlbåd sammen Skiferie sammen 67

68 Pedersen ønsker at ansætte sin 16-årig datter praktisk medhjælp 68

69 Pedersen ejer en havkrydser sammen med Hansen Den lejes ud til projektet - kan bruges i forbindelse med uformelle arbejdsmøder Det er billigere end at holde møde på et hotel, som de ellers ville have gjort 69

70 Tjenesterejser Tjenesterejseaftale Befordringsgodtgørelse Fortrinsvis benyttes offentlige transportmidler Ledelsen kan tillade at medarbejdere, benytter eget transportmiddel Der rejses som udgangspunkt på standardklasse Hospitalsledelsen kan i helt særlige tilfælde give tilladelse til, at der rejses på 1. klasse (Business) 70

71 Time- og dagpenge Udgangspunktet for at oppebære time-/dagpenge er, at der skal være tale om tjenesterejser, kurser mv. med overnatning Time- og dagpengene skal reduceres, hvis den ansatte, får gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen 71

72 Tjenesterejser til udlandet Rimelige merudgifter til måltider refunderes mod dokumentation Tjenestestedet kan tillade, at der i stedet for godtgørelse af dokumenterede rimelige merudgifter mv. udbetales time- og dagpenge, hvis den ansatte anmoder herom 72

73 Tjenesterejser i Danmark og på Færøerne På tjenesterejser i Danmark og på Færøerne, som varer minimum 24 timer, udbetales time- og dagpenge Tjenestestedet kan i stedet tillade, at rimelige merudgifter til de tre hovedmåltider refunderes mod dokumentation, samt at der ydes et beløb til dækning af småfornødenheder 73

74 Ansatte i lønramme 37 og derover, kan man på tjenesterejser i Danmark og på Færøerne vælge at få refunderet rimelige merudgifter mod dokumentation i stedet for time- og dagpenge Der kan være lokale regler om time- og dagpenge Kontakt egen HR 74

75 Overnatning / hotel Udgangspunktet: (Hoteldispositionsbeløb) Danmark 2014: kr. Forskelligt i forskellige lande Reguleres hvert år Kan fraviges Der kan lokalt være fastsat rammer / regler, der er strammere f.eks. at udgiften til hotelophold skal være lavere end hoteldispositionsbeløbet Kontakt hospitalets økonomi/regnskabsafdeling 75

76 Ledsager Hvis hotelværelse deles med ledsager, refunderes højst det fastsatte dispositionsbeløb Det må ikke påføre regionen en udgift, at man har en ledsager med. 76

77 Pedersen bor altid på hotel d Angleterre, når han er i København Ofte ledsaget af kone og datter De kører sammen i Pedersens bil 77

78 I uge 7 er Pedersen 1 uge i Rio til forskerkonference Det er datterens vinterferie, så hun kan komme med 78

79 Repræsentation Kasse- og regnskabsregulativet Repræsentation omfatter udgifter til bespisning, gaver mv. Kommerciel gæstfrihed anses også som repræsentation Max for bespisning er 700 kr. pr. person Max bespisning er kr. i alt Hvis max beløb overstiges, skal bilaget påtegnes af regionsdirektøren Der kan være aftalt lavere beløbsgrænser lokalt 79

80 I Rio møder forsker Pedersen sin fætter, der også er forsker indenfor samme område Pedersen inviterer fætter forsker, dennes kone og deres fire børn ud at spise Pedersens datter er selvfølgelig også med 80

81 Køb af inventar og materiel Indkøbspolitikken De obligatoriske indkøbsaftaler skal benyttes ved alle indkøb En række indkøbsaftaler er ikke obligatoriske, men sikrer fordelagtige priser Områder uden indkøbsaftaler Kontakt indkøbsmedarbejder Rimeligheds- og anvendelseskontrol 81

82 Alle tilknyttet projektet - også datteren skal have en ipad og iphone Køber den selv og får den refunderet Ved afslutning af projektet beholdes ipad og telefon 82

83 Pedersen køber kunst for kr. til sit projekt kontor Han er i tvivl, om han selv kan anvise beløbet 83

84 Betalingskort Ansatte med megen rejseaktivitet, hyppige udlæg mm. kan få udstedt et Eurocard Kvitteringer skal vedhæftet i ØS Indsigt Private udgifter må aldrig afholdes via Eurocard 84

85 Alle ansatte (næsten) i projektet, får et Eurocard Sikrer en smidig proces, når noget skal købes ind Også de souvenirs, der skal med hjem fra udlandet 85

86 Gaver Der kan kun gives gaver i forbindelse med begivenheder, der har relation til arbejdet: jubilæer, forfremmelser, fratrædelser o. lign. Ikke til jul Mindre gaver som erkendtlighed i forbindelse med særlig indsats Medarbejderen har pligt til at selvangive den fulde værdi af alle skattepligtige gaver/goder, hvis bagatelgrænsen (1.100 kr. i 2014) overskrides indenfor et kalenderår 86

87 Efter projektets 1. år holder Pedersen hjemme hos sig selv en fest for alle ansatte Udgiften 500 kr. pr. ansatte inklusive vin og rengøring af Pedersens hus Pedersen beholder den vin, der blev tilovers 87

88 Ved projektets afslutning får alle ansatte en Mont Blanc pen med projektets navn og årstal indgraveret (3.000 kr. pr. stk.) 88

89 Dokumentation og anvisning Pedersen har selv lagt ud for middagen i Rio med datter, fætter forsker + familien Han har tabt regningen, men kan godt huske, at det blev ca kr. i alt Hvad gør Pedersen og hvad gør Pedersens leder? 89

90 Ansættelsesforhold Datteren tilbydes: 300 kr. i timen Evt. arbejde 14 t/d flere dage i træk 90

91 2 dygtige og dedikerede indiske ph.d. studerende kr. / måned + fri bolig i Pedersens kælder 91

92 Afrunding Vi har gennemgået nogle af emnerne fra appendix Valgt ud fra områder, hvor vi har oplevet, at der kan være usikkerhed Meget kan være svært at svare på helt entydigt, fordi situationerne aldrig er helt ens Derfor kontakt egen HR afdeling eller økonomiafdeling de hjælper gerne 92

93 Kontaktoplysninger Nina Skarum Jennie Brix Jensen 93

94 Afslutning Per Grønbech Økonomidirektør 94

95 95

Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet

Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet Forskningsmidler Appendix til FAS regulativet Koncern HR Koncernøkonomi November 2014 Indledning Appendix til FAS-regulativet er ment som et kort supplement til»regulativ vedrørende eksternt finansierede

Læs mere

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland (FAS-regulativ) Koncernøkonomi 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning, formål mv...4 1.1 Indledning...4 1.2 Formål...4 1.3 Habilitet...5

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Indledning Nærværende retningslinjer er gældende for administration af eksterne

Læs mere

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Version 1.3. Gældende pr. 01.07.14 Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet blev oprettet i 2011

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Praksis for beregning af befordringsudgifter

Praksis for beregning af befordringsudgifter Praksis for beregning af befordringsudgifter Med virkning pr. 1. august 2009 indfører Beredskabsstyrelsen Hedehusene (BRSH) ny praksis for beregning af befordringsudgifter (den såkaldte transportgodtgørelse).

Læs mere

Information for censorer 2013

Information for censorer 2013 Information for censorer 2013 www.ucl.dk Læreruddannelsen på Fyn Middelfartvej 180 5200 Odense V Tlf. 63 18 43 00 Læreruddannelsen i Jelling Vejlevej 2 7300 Jelling Tlf. 63 18 46 00 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning.

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning. 1 Indholdsfortegnelse Formålet med politikken... 3 Lovgivning... 3 Hvad er en tjenesterejse?... 3 Rejsesekretariatet... 3 Principper for gennemførelsen af tjenesterejser... 4 Tilrettelæggelse... 4 Særligt

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ministersvar@ft.dk Sagsnr. 2014-7310 Doknr. 254206 Dato 20. juli 2015 Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler

Læs mere

Aalborg Universitet. Regelsæt for AAU- Kreditkort med firmahæftelse - medarbejder

Aalborg Universitet. Regelsæt for AAU- Kreditkort med firmahæftelse - medarbejder Aalborg Universitet Regelsæt for AAU- Kreditkort med firmahæftelse - medarbejder Økonomiafdelingen 02-05-2014 Indhold 1. Indledning...2 2. Hvem kan få et AAU kreditkort med firmahæftelse...2 3. Ansøgning

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Til institutter, centre og andre disponerende enheder. Disponering på udvalgte udgiftsområder. vedr.: Sagsbehandler: ØKO, Per Rønne-Nielsen

Til institutter, centre og andre disponerende enheder. Disponering på udvalgte udgiftsområder. vedr.: Sagsbehandler: ØKO, Per Rønne-Nielsen D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Til institutter, centre og andre disponerende enheder S A G S N O T A T 14. APRIL 2011 Vedr.:

Læs mere

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer OPDATERET PÅ BAGGRUND AF GRUPPEFORMANDSKREDSENS BESLUTNING DEN 29. MAJ

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

BBU Medarbejderhåndbog

BBU Medarbejderhåndbog BBU Medarbejderhåndbog En guide for ansatte, valgte og frivillige i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund. BBU Medarbejderhåndbog Side 1 af 12 Vedtaget af Landsledelsen den 12. september 2010 Denne håndbog

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 God praksis vedrørende dokumentation

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Aalborg Universitet AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Eurocard Birthe Pedersen 04-02-2015 Indhold 1. Formål... 2 2. Kortansvarlig... 2 3. Bestilling af kort... 2 3.1. Maksimum... 2 3.2.

Læs mere

Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium

Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium Ankerhus Seminarium Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium J. nr. 7330-06-12-22 Slagelsevej 70-74 4180 Sorø December 2006 Tlf. 57 83 01 38 Fax. 57 83 21 75 1. Eksamens gennemførelse. Eksamen gennemføres

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen FINANSMINISTERIET Cirkulære om Tjenesterejseaftalen 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE 1. Indledning...1 2. Ændringer i aftalen...1 3. Generelle bemærkninger...4 4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...6

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009 Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement 15. december 2009 RAPPORT OM LØBENDE ÅRSREVISION VED KLIMA- OG ENERGIMINISTERIETS DEPARTEMENT 1 Løbende årsrevision ved Klima-

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons og kommentar fra BDO 17. marts 2010 Kære forsamling og kære Henning Johansen og Henrik

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Økonomivejledning. Økonomiansvar

Økonomivejledning. Økonomiansvar Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den centrale organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. august 2014. Den erstatter

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere