Velkommen Velkomst og baggrunden for mødet v. Bo Johansen Aarhus Universitets forvaltning af forskningsmidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. 16.00 Velkomst og baggrunden for mødet v. Bo Johansen. 16.15 Aarhus Universitets forvaltning af forskningsmidler"

Transkript

1 Velkommen Velkomst og baggrunden for mødet v. Bo Johansen Aarhus Universitets forvaltning af forskningsmidler samarbejdet mellem universitetet og regionen, v. Kristjar Skajaa Regulativet om anvendelse af eksterne midler, v. Jennie Brix Jensen og Søren Dørup Appendix, v. Jennie Brix Jensen og Nina Skarum Afslutning, v. Per Grønbech Ordstyrer: Claus Thomsen

2 2

3 Forvaltning af eksterne forskningsmidler Bo Johansen Regionsdirektør 3

4 Forskningsmidler Forskning er væsentlig for de opgaver der løses i regionen Forskning i Region Midtjylland sker i tæt samarbejde med Aarhus Universitet Reglerne er i et vist omfang forsøgt ensartet Stor offentlig opmærksomhed på anvendelse af forskningsmidler 4

5 5 5

6 Forskningsmidler Vi skal kunne dokumentere, hvad midlerne er brugt til helt ned i detaljen Nøjsomhed gælder både ved anvendelse af driftsmidler og ved anvendelse af forskningsmidler Der har altid været fokus på anvendelsen af forskningsmidler Regionsrådet: Nyt regulativ med præciseringer og overordnede regler og rammer Administrativt appendix: Går dybere ned på en række områder. Kan ændres når administrative regler ændres 6

7 Mødets program Velkomst og baggrunden for mødet v. Bo Johansen Aarhus Universitets forvaltning af forskningsmidler samarbejdet mellem universitetet og regionen, v. Kristjar Skajaa Regulativet om anvendelse af eksterne midler, v. Jennie Brix Jensen og Søren Dørup Appendix, v. Jennie Brix Jensen og Nina Skarum Afslutning, v. Per Grønbech Ordstyrer: Claus Thomsen 7

8 Tal på forskningsmidler Omsætning : Ca. 2 mia.kr. Fordelt på projekter projektansvarlige 8

9 Regionens regelgrundlag for forvaltning af forskningsmidler Forskningsmidler er underlagt samme regelsæt, som regionens øvrige økonomiske aktiviteter. Dvs.: Kasse- og regnskabsregulativ, herunder regler om: Attestation og anvisning Repræsentation Moderniseringsstyrelsens vejledende satser for transport, hotelophold, dagpenge o. lign. Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter (FAS regulativ) Beskrivelse af forretningsgange på den enkelte enhed Personaleregler om blandt andet ansættelse Regler om habilitet Retningslinjer for gaver mv. 9

10 Hvorfor er der særlige risici Forskningsmidler er ikke en del af den almindelige budgetlægning og regnskabsaflæggelse (kontraktstyret for projekter, donationer o. lign.) Mange opfatter midlerne som egne penge Høj grad af repræsentation og rejser Kan tilgodese særlige leverandørinteresser 10

11 Udviklingen på området Restriktive regler i Kasse- og regnskabsregulativ fra regionens start Hospitalerne har beskrivelse af forretningsgange Udvidet forvaltningsrevision 2013 på baggrund af supplerende oplysning i revisionsberetningen fra 2011 Samarbejde med revisionen om: Nyt regulativ vedr. eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland En målrettet stikprøvekontrol af ca bilag for perioden

12 Undersøgelse af brug af forskningsmidler primo 2014 Undersøgelsen har omfattet ( ): Udbetaling til medarbejdere ved regionen Udbetaling til personer, der ikke er ansat ved regionen Udbetaling til ikke-eksisterende cpr. nr. Posteringer indeholdende et eller flere nøgleord (kunst, møbler, fortæring, it etc., samt beløbsstørrelse på over kr.) 12

13 Vurdering af undersøgelsen 3 sager med meget små fejl og mangler 4 sager, som kunne se ud som om de var til egen begunstigelse 3 økonomisk set forsvarlige 1 med overforbrug 2 sager af mere alvorlig karakter Yderst begrænset tilbagebetalingskrav ud af en omsætning på ca. 2 mia. kr. Gennemgang af 100 særligt udvalgte betalinger til leverandører var fuldt dokumenterede 13

14 Aktuelle handlinger Nyt regulativ med præciseringer alle skal underskrive, at man har læst det og vil efterleve det Generel ledelsesmæssig fokus Udarbejdelse af appendix 14

15 15

16 16 16

17 Aarhus Universitets forvaltning af forskningsmidler - samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Kristjar Skajaa Institutleder, Ph.D. Institut for Klinisk Medicin, AU 17

18 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og vidensudveksling på sundhedsomra det mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland Bent Hansen, Region Midtjylland - Lauritz B. Holm-Nielsen, Aarhus Universitet Bo Johansen, Region Midtjylland - Allan Flyvbjerg, Aarhus Universitet 18

19 Aftalekomplekset for samarbejdet på sundhedsområdet består foruden hovedaftalen af følgende aftaler: Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland Aftale om tilknytningsformer (delaftale) Aftale vedrørende samarbejde på folkesundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Aftale om professorer ved Aarhus Universitetshospital Aftale om professorer ved regionshospitalerne i Region Midtjylland Aftale mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland vedrørende refusion for varetagelse af klinisk studenterundervisning af lægestuderende Aftale om forskningsstøttende faciliteter 19

20 20

21 21

22 Samarbejdet mellem Aarhus Universitet og de kliniske afdelinger og centre på Aarhus Universitetshospital varetages i væsentligt omfang gennem de kliniske professorer, som skal sikre den ønskede og nødvendige videnskabelige, uddannelsesmæssige og kliniske udvikling på Aarhus Universitetshospital. 22

23 23

24 Generelle disponeringsregler Anvendelse af eksterne midler følger de regler, der gælder for interne midler Bl.a: Repræsentation Kørsel Time-/dagpenge Forudbetaling Anvendelse af bonuspoint Indkøb 24

25 Der skal ske anvendelse af: Økonomisystem Personalesystem Lønsystem Rejseafregningssystem 25

26 Indkøbt apparatur tilhører universitetet Anskaffelser, der kan påføre universitetet løbende udgifter efter projektperioden, skal foretages af instituttet 26

27 AU s regnskabssystem må ikke benyttes til private indkøb AU s navn og brand må ikke anvendes ved køb af varer mv. der er uden relation til AU 27

28 Bevillinger må kun anvendes til det formål de er givet til Habilitets regler skal overholdes 28

29 Godkendelse af bilag Institutlederen kan anvise alle indtægter og udgifter Andre medarbejdere kan bemyndiges til at anvise Anvisningsret til anvendelse af forskningsmidler har sædvanligvis den forsker eller centerleder, der modtager de eksterne midler 29

30 30

31 31

32 Anledninger bl.a.: Repræsentation AU Gæsteforelæsning, afslutning af større udvalgsarbejde, fagligt arrangement Hovedregel: Lige mange AU ansatte og gæster Færre end 10 Forholdet kan være anderledes 32

33 Beløbsgrænser: Frokost 450 kr. Middag 800 kr. Fravigelse forudsætter forudgående godkendelse af dekan eller universitetsdirektør Udenlandsk gæst med ledsager den officielle AU vært kan også have ledsager 33

34 34

35 35

36 Nyt Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter Søren Dørup Økonomichef Aarhus Universitetshospital Jennie Brix Jensen Regnskabschef Koncernøkonomi 36

37 Nyt regulativ i Region Midtjylland Regulativet er et bilag til Region Midtjyllands Kasse- og regnskabsregulativ Regulativet er på 25 sider + bilag Det følgende er således kun enkelte uddrag af regulativets regler 37

38 De vigtigste ændringer Navnet er ændret fra vejledning til regulativ for at tydeliggøre, at det er obligatorisk at følge disse regler Der ønskes en tydeliggørelse og præcisering af de regler, der er gældende, således at såvel forskere som øvrigt personale overholder reglerne og ikke bevidst eller ubevidst overtræder reglerne 38

39 De vigtigste ændringer Det præciseres, at regionen har ejerskab over de eksternt finansierede midler Der kan, som alt-overvejende hovedregel, ikke ske udbetaling til en forsker, hvis ansættelsesforholdet ophører Regionens Kasse- og regnskabsregulativ samt øvrige regler gælder også for eksternt finansierede midler 39

40 De vigtigste ændringer Det fremhæves, at regionens regler for repræsentation, bespisning mv. er gældende også for eksternt finansierede midler Det er som noget nyt indført, at den projektansvarlige ved projektoprettelsen skal skrive under på, at regulativet er gennemlæst og at reglerne vil blive efterlevet 40

41 Regulativet Indeholder regnskabsmæssige regler og personalemæssige regler Regulativet indeholder ikke forskningsmæssige, etiske, IT-sikkerhedsmæssige eller lignende regler 41

42 Målgruppe Projektansvarlige Forskningsansvarlige (på AUH typisk lærestolsprofessoren) Afdelingsledelser Administrativt personale Sekretærer, der beskæftiger sig med forskningsadministration Forskningsansatte 42

43 Ekstern finansiering Midler fra industrien, private fonde eller personer, patientforeninger, ministerier, styrelser, forskningsråd, EU el. lign. Omfatter ikke midler fra Regionsrådet, Satspuljemidler, indtægter ved salg af ydelser el. lign. 43

44 Godkendelse af eksternt finansierede projekter Den projektansvarlige skal være ansat i en af regionens enheder (ellers kræves særlig tilladelse hos afdelingsledelsen/lærestolsprofessoren) Afdelingsledelsen og professoren skal godkende de praktiske og økonomiske sider af projektet (projektbeskrivelse, budget, tidsplan), der fremgår af det konkrete budgetskema 44

45 Apparatur, IT-udstyr, inventar mv. Indkøb for eksterne midler tilhører projektet i projektets levetid. Efter projektets afslutning tilhører det indkøbte Region Midtjylland til eventuel anvendelse i andre projekter Ved indkøb af it-udstyr, pc er, telefoner, inventar mv. skal det oplyses på bogføringsbilaget, hvem der har fået det indkøbte udleveret Indkøb skal foretages i overensstemmelse med Region Midtjyllands regler for indkøb. Region Midtjyllands indkøbsaftaler og indkøbssystem skal anvendes 45

46 Indbetaling af eksterne midler Indbetaling af eksterne forskningsmidler skal ske til enhedens særlige konto hertil Indbetalinger må ikke ske til private konti, heller ikke midlertidigt Ved ansøgning om forskningsmidler skal enhedens kontonummer tydeligt fremgå 46

47 Overskud på projekter Eksterne midler skal anvendes til de formål, hvortil de er bevilget Såfremt der ikke er stillet krav om, at et evt. overskud skal tilbagebetales, skal afdelingsledelsen/lærestolsprofessoren tage stilling til, hvad det skal ske med overskuddet: Tilføres et andet projekt eller tilføres en løbende konto Et overskud kan ikke indtægtsføres i driften Et overskud kan ikke betragtes som den projektsansvarliges personlige overskud 47

48 Personalemæssige forhold Det gælder altovervejende samme regler for projektansatte medarbejdere, som for øvrige medarbejdere i Region Midtjylland Ansættelsesproceduren Ansættelse i forhold til overenskomst Lønfastansættelse Ansættelsesvilkår i øvrigt Befordring, overnatning, fortæring, timedagpenge mv. Tildeling af mobiltelefon, it-udstyr mv. Regler om tavshedspligt, EPJ-adgang mv. 48

49 Bilagshåndtering, varemodtagelse Den der kvitterer for varemodtagelse indestår for: At den omhandlede vare er modtaget At kvalitet, pris og mængde er kontrolleret At ydelser beroende på kontraktforhold er i overensstemmelse hermed At fakturaen er behørigt specificeret At bilaget er sammentalt og efterregnet Varemodtagelse kan foretages af den projektansvarlige eller af en ansat i afdelingen 49

50 Bilagshåndtering, kontering Bilaget skal påføres kontonummer Det kan ske af den projektansvarlige, af en sekretær eller af en medarbejder i regnskabsafdelingen 50

51 Bilagshåndtering, attestation Den der attesterer, indestår for: At bilaget er konteret i overensstemmelse med sit indhold og på det regnskabsår, det rettelig vedrører Attestationen foretages oftest af den projektansvarlige 51

52 Bilagshåndtering, anvisning Den der anviser, indestår for: At det anviste har hjemmel i årsbudgettet eller anden gyldig beslutning (eksterne midler til et bestemt formål) At bilaget er behørigt attesteret Rimelighedskontrol og anvendelseskontrol Nøjsomhedsbetragtning Anviseren har ansvaret for forbruget 52

53 Bilagshåndtering, anvisning Den samme person må ikke både attestere og anvise (funktionsadskillelse) Eksternt finansierede forskningsbilag skal anvises af afdelingens lærestolsprofessor, af en anden senior læge eller af afdelingsledelsen Kasse- og regnskabsregulativet giver mulighed for uddelegering. Der kan være lokale regler Bemærk: Uddelegering betyder ikke, at man fralægger sig ansvaret 53

54 Personlige udlæg Ved personlige udlæg skal den originale kvittering altid vedlægges På kvitteringen skal anføres cpr.nr., underskrift, dato og projektnummer Der oprettes et e-bilag til udbetaling via NemKonto Anvisning kan ikke foretages af den, der skal modtage beløbet eller af en underordnet medarbejder 54

55 Dokumentation Den, der har udgiften, skal aflevere dokumentation Det kan være faktura, kassebon eller anden kvittering Den der har leveret ydelsen skal kunne identificeres med beløb, ydelsens art og dato Kortkvitteringer er ikke tilstrækkelig dokumentation Dokumentationen skal kunne understøtte, hvorfor udgiften er afholdt 55

56 Transportudgifter For flyrejser, tog og brobizz er faktura/billet/kvittering dokumentation for udgiften Såfremt en rejse ønskes kombineret med ferie, må dette ikke påføre regionen ekstraudgifter Dette skal dokumenteres i bilaget 56

57 Kongresser, seminarer mv. Deltagelse i kongresser mv. skal kunne dokumenteres Det kan være i form af program for kongressen eller andet materiale, som kan dokumentere deltagelse 57

58 Fortæringsudgifter Dokumentation for fortæringsudgifter skal indeholde beskrivelse af formål med afholdelse af udgiften og deltagerliste Det skal fremgå, hvilken enhed i regionen udgiften vedrører Udgifterne til fortæring må ikke overskride 700 kr. pr. person (mad og drikke) 58

59 59

60 Appendix til regulativ vedrørende anvendelse af eksterne midler Jennie Brix Jensen Regnskabschef Koncernøkonomi Nina Skarum Personalejurist Koncern HR 60

61 61

62 Appendix En række områder fra regulativet, der skal uddybes Giver mulighed for løbende ajourføring Gælder i hele regionen Der kan lokalt besluttes yderligere præciseringer De emner, der er taget op pt. er især valgt ud fra de emner, der kom op i forbindelse med undersøgelsen i foråret

63 Eksempler Forsker Pedersen 40 mio. kr. 3-årigt forskningsprojekt 63

64 Habilitet Grundlæggende princip forvaltningslovens 3-6 Offentligt ansatte skal være upartiske Skal træffe beslutninger og afgørelser ud fra saglige hensyn Afgørelse på grundlag af uvedkommende hensyn er i strid med tjenstlige pligter Reglerne om inhabilitet beskytter den enkelte ansatte Sikrer, at der ikke er omstændigheder, som kan rejse tvivl om den pågældendes upartiskhed 64

65 Inhabilitet hvis: Særlig personlig eller økonomisk interesse, i sagens udfald Nær familiemæssig tilknytning til en person, der har en sådan interesse I øvrigt omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om upartiskhed f.eks. nært venskab eller uvenskab i forhold til den, som sagen vedrører 65

66 Underretningspligt Den ansatte skal underrette sin ledelse, hvis der kan rejses tvivl, om habiliteten i forhold til en konkret sag 66

67 Pedersen ønsker at ansætte kollega Hansen Nær ven siden studietiden Lige så anerkendt forsker Sejlbåd sammen Skiferie sammen 67

68 Pedersen ønsker at ansætte sin 16-årig datter praktisk medhjælp 68

69 Pedersen ejer en havkrydser sammen med Hansen Den lejes ud til projektet - kan bruges i forbindelse med uformelle arbejdsmøder Det er billigere end at holde møde på et hotel, som de ellers ville have gjort 69

70 Tjenesterejser Tjenesterejseaftale Befordringsgodtgørelse Fortrinsvis benyttes offentlige transportmidler Ledelsen kan tillade at medarbejdere, benytter eget transportmiddel Der rejses som udgangspunkt på standardklasse Hospitalsledelsen kan i helt særlige tilfælde give tilladelse til, at der rejses på 1. klasse (Business) 70

71 Time- og dagpenge Udgangspunktet for at oppebære time-/dagpenge er, at der skal være tale om tjenesterejser, kurser mv. med overnatning Time- og dagpengene skal reduceres, hvis den ansatte, får gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen 71

72 Tjenesterejser til udlandet Rimelige merudgifter til måltider refunderes mod dokumentation Tjenestestedet kan tillade, at der i stedet for godtgørelse af dokumenterede rimelige merudgifter mv. udbetales time- og dagpenge, hvis den ansatte anmoder herom 72

73 Tjenesterejser i Danmark og på Færøerne På tjenesterejser i Danmark og på Færøerne, som varer minimum 24 timer, udbetales time- og dagpenge Tjenestestedet kan i stedet tillade, at rimelige merudgifter til de tre hovedmåltider refunderes mod dokumentation, samt at der ydes et beløb til dækning af småfornødenheder 73

74 Ansatte i lønramme 37 og derover, kan man på tjenesterejser i Danmark og på Færøerne vælge at få refunderet rimelige merudgifter mod dokumentation i stedet for time- og dagpenge Der kan være lokale regler om time- og dagpenge Kontakt egen HR 74

75 Overnatning / hotel Udgangspunktet: (Hoteldispositionsbeløb) Danmark 2014: kr. Forskelligt i forskellige lande Reguleres hvert år Kan fraviges Der kan lokalt være fastsat rammer / regler, der er strammere f.eks. at udgiften til hotelophold skal være lavere end hoteldispositionsbeløbet Kontakt hospitalets økonomi/regnskabsafdeling 75

76 Ledsager Hvis hotelværelse deles med ledsager, refunderes højst det fastsatte dispositionsbeløb Det må ikke påføre regionen en udgift, at man har en ledsager med. 76

77 Pedersen bor altid på hotel d Angleterre, når han er i København Ofte ledsaget af kone og datter De kører sammen i Pedersens bil 77

78 I uge 7 er Pedersen 1 uge i Rio til forskerkonference Det er datterens vinterferie, så hun kan komme med 78

79 Repræsentation Kasse- og regnskabsregulativet Repræsentation omfatter udgifter til bespisning, gaver mv. Kommerciel gæstfrihed anses også som repræsentation Max for bespisning er 700 kr. pr. person Max bespisning er kr. i alt Hvis max beløb overstiges, skal bilaget påtegnes af regionsdirektøren Der kan være aftalt lavere beløbsgrænser lokalt 79

80 I Rio møder forsker Pedersen sin fætter, der også er forsker indenfor samme område Pedersen inviterer fætter forsker, dennes kone og deres fire børn ud at spise Pedersens datter er selvfølgelig også med 80

81 Køb af inventar og materiel Indkøbspolitikken De obligatoriske indkøbsaftaler skal benyttes ved alle indkøb En række indkøbsaftaler er ikke obligatoriske, men sikrer fordelagtige priser Områder uden indkøbsaftaler Kontakt indkøbsmedarbejder Rimeligheds- og anvendelseskontrol 81

82 Alle tilknyttet projektet - også datteren skal have en ipad og iphone Køber den selv og får den refunderet Ved afslutning af projektet beholdes ipad og telefon 82

83 Pedersen køber kunst for kr. til sit projekt kontor Han er i tvivl, om han selv kan anvise beløbet 83

84 Betalingskort Ansatte med megen rejseaktivitet, hyppige udlæg mm. kan få udstedt et Eurocard Kvitteringer skal vedhæftet i ØS Indsigt Private udgifter må aldrig afholdes via Eurocard 84

85 Alle ansatte (næsten) i projektet, får et Eurocard Sikrer en smidig proces, når noget skal købes ind Også de souvenirs, der skal med hjem fra udlandet 85

86 Gaver Der kan kun gives gaver i forbindelse med begivenheder, der har relation til arbejdet: jubilæer, forfremmelser, fratrædelser o. lign. Ikke til jul Mindre gaver som erkendtlighed i forbindelse med særlig indsats Medarbejderen har pligt til at selvangive den fulde værdi af alle skattepligtige gaver/goder, hvis bagatelgrænsen (1.100 kr. i 2014) overskrides indenfor et kalenderår 86

87 Efter projektets 1. år holder Pedersen hjemme hos sig selv en fest for alle ansatte Udgiften 500 kr. pr. ansatte inklusive vin og rengøring af Pedersens hus Pedersen beholder den vin, der blev tilovers 87

88 Ved projektets afslutning får alle ansatte en Mont Blanc pen med projektets navn og årstal indgraveret (3.000 kr. pr. stk.) 88

89 Dokumentation og anvisning Pedersen har selv lagt ud for middagen i Rio med datter, fætter forsker + familien Han har tabt regningen, men kan godt huske, at det blev ca kr. i alt Hvad gør Pedersen og hvad gør Pedersens leder? 89

90 Ansættelsesforhold Datteren tilbydes: 300 kr. i timen Evt. arbejde 14 t/d flere dage i træk 90

91 2 dygtige og dedikerede indiske ph.d. studerende kr. / måned + fri bolig i Pedersens kælder 91

92 Afrunding Vi har gennemgået nogle af emnerne fra appendix Valgt ud fra områder, hvor vi har oplevet, at der kan være usikkerhed Meget kan være svært at svare på helt entydigt, fordi situationerne aldrig er helt ens Derfor kontakt egen HR afdeling eller økonomiafdeling de hjælper gerne 92

93 Kontaktoplysninger Nina Skarum Jennie Brix Jensen 93

94 Afslutning Per Grønbech Økonomidirektør 94

95 95

Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet

Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet Forskningsmidler Appendix til FAS regulativet Koncern HR Koncernøkonomi November 2014 Indledning Appendix til FAS-regulativet er ment som et kort supplement til»regulativ vedrørende eksternt finansierede

Læs mere

Styrkelse af administrationen af eksterne forskningsmidler 2014

Styrkelse af administrationen af eksterne forskningsmidler 2014 Styrkelse af administrationen af eksterne forskningsmidler 2014 Økonomichef Morten Palle Christensen 12. august 2014 Dagsorden 1.Seneste tids fokus på midlernes administration har medført 2.Kategorisering

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland (FAS-regulativ) Koncernøkonomi Indholdsfortegnelse 1 Indledning, formål mv...4 1.1 Indledning...4 1.2 Formål...4 1.3 Habilitet...5

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland (FAS-regulativ) Koncernøkonomi 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning, formål mv...4 1.1 Indledning...4 1.2 Formål...4 1.3 Habilitet...5

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret februar 2017 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Retningslinier for interne og eksterne bevillinger 1/6 1. Retningslinjer for administration af projektbevillinger Midler til forskningsprojekter bliver administreret af Sygehus Lillebælt, Sygehusstaben.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Lovgrundlag... 2 1.3 Gyldighedsområde og ansvar... 2 1.4 Ikrafttrædelse... 2 2 Økonomisk styring... 2 2.1 Budget og

Læs mere

UDLANDSREJER FOR HHV. FORSKERE (DVS. AU ANSATTE) OG PH.D. STUDERENDE

UDLANDSREJER FOR HHV. FORSKERE (DVS. AU ANSATTE) OG PH.D. STUDERENDE UDLANDSREJER FOR HHV. FORSKERE (DVS. AU ANSATTE) OG PH.D. STUDERENDE GÅ-HJEM-MØDE FOR ADMINISTRATORER PÅ AU DEN 17. MARTS 2016 AU AARHUS UNIVERSITET Lise K. Mortensen STIKORD Hvad er en tjenesterejse?

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 2 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret 19. marts 2015 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Sygehus Lillebælt attraherer hvert år flere millioner kr. i ekstern støtte til forskning og udvikling. Følgende instruks er udarbejdet med formålet at

Læs mere

Aftale om tjenesterejser

Aftale om tjenesterejser Kapitel 1 Afgrænsninger, definitioner og særlige bestemmelser 1 Aftalens område Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. Aftalen gælder endvidere for ansatte omfattet af overenskomster

Læs mere

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme.

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postbox 2593 2100 København Ø Tlf. 3529 8100 Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, uddannelse, information mv. REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse

Læs mere

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer BILAG XX 08-11-2010 Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer Bilaget er en del af Dragør Kommunes nye Økonomiregulativ (Principper for økonomistyring) som er ved

Læs mere

Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning

Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning INDHOLD: 1. Repræsentation 2. Interne ydelser / personaleforplejning 3. Vejledning om kontering og momsafløftning

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Vejledning til ansøgning om støtte til egen rejse under 1 måneds varighed Marts 2015 Bevillingssektionen Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra 1. marts 2016 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

Forskningsøkonomi. 1 Midler til rådighed. 1) Midler til rådighed. 2) Procedure (fra bestilling af vare til betaling af faktura)

Forskningsøkonomi. 1 Midler til rådighed. 1) Midler til rådighed. 2) Procedure (fra bestilling af vare til betaling af faktura) Forskningsøkonomi 1) Midler til rådighed 2) Procedure (fra bestilling af vare til betaling af faktura) a. Ordinær bevilling, Aarhus Universitet b. Eksterne bevillinger, Aarhus Universitet c. Klinisk Instituts

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

CPR. nr. er kun nødvendigt for rejsende, der ikke modtager løn fra AAU s lønkontor, eller hvis deres medarbejdernummer starter med 40XXXX/50XXXX.

CPR. nr. er kun nødvendigt for rejsende, der ikke modtager løn fra AAU s lønkontor, eller hvis deres medarbejdernummer starter med 40XXXX/50XXXX. 29.01.2014/REB Nyttige informationer ved oprettelse af rejser i RUS Basisinformation CPR. nr. er kun nødvendigt for rejsende, der ikke modtager løn fra AAU s lønkontor, eller hvis deres medarbejdernummer

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Kapitel 1. Repræsentation

Kapitel 1. Repræsentation Cirkulære om s brug af midler til repræsentationsudgifter, rejseudgifter og øvrige udgifter m.m. (Til alle medlemmer af og samtlige direktorater og enheder under landsstyreområderne) Sekr. J. nr. 02.13

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet

Læs mere

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Indledning Nærværende retningslinjer er gældende for administration af eksterne

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Til medarbejdere. Kursus og uddannelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Til medarbejdere. Kursus og uddannelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Til medarbejdere Kursus og uddannelse Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 For at sikre en ensartet håndtering af kursus og uddannelse i Ortopædkirurgisk Afdeling er der udarbejdet

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Adfærdskodeks. for afholdelse af eksterne og interne repræsentationsudgifter, modtagelse af interne og eksterne gaver.

Adfærdskodeks. for afholdelse af eksterne og interne repræsentationsudgifter, modtagelse af interne og eksterne gaver. Adfærdskodeks for afholdelse af eksterne og interne repræsentationsudgifter, samt afgivelse og modtagelse af interne og eksterne gaver Udarbejdet af: for Vestforbrænding I/S Den 31. maj 2017 Ekstern repræsentation

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Regler om tjenesterejser i UVMs koncern

Regler om tjenesterejser i UVMs koncern Regler om tjenesterejser i UVMs koncern Her finder du en række af de regler, som gælder for tjenesterejser i staten. Reglerne for tjenesterejser i staten er fastsat i statens rejsecirkulære ( Cirkulære

Læs mere

Instruks Momshåndtering

Instruks Momshåndtering Instruks Momshåndtering Instruks momshåndtering (pkt 4-3-3 ajourført) -05-01-15 Side 1 af 10 1. FORMÅL 3 1.1. Baggrund 3 1.2. Formål 3 2. ANSVARLIG 3 3. TERMINER 4 4. FREMGANGSMÅDE 4 4.1. Definitioner

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Q&A rektors delegationsinstruks:

Q&A rektors delegationsinstruks: Q&A rektors delegationsinstruks: Senest opdateret den 06.06.2017 Find inspiration til din søgning ved hjælp af emneordene og brug control/f til at fremsøge ordet i teksten. Du kan kun søge på et ord ad

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale)

Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale) Den 24. februar 2017 Gældende fra dato for sidste underskrift Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale) Aftalen er en delaftale under

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG Vedr. samarbejdet mellem Health, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Region Midtjylland om psykiatrisk forskning og registrering Dato: 14.06.2012

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse af bevillingen Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af ansøgningens budget til hel eller delvis dækning af udgifterne. Formålet med projektet må ikke ændres og bevillingsbeløbet

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune hr og jura God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

Rapportering om interne kontroller af forretningsgange for 2012

Rapportering om interne kontroller af forretningsgange for 2012 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Regnskab Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Rapportering om interne kontroller af forretningsgange for 2012 Dato 23.04.2013 Peter Frederiksen Tel. +45 7841 0474 Chinnette

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts Notat Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts 1. Formål og baggrund 1 2. Politik for stillingsopslag 2 3. Politik for bedømmelsesproces 3 3.1. Bedømmelsesudvalgenes

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 1 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Valg af betalingskortselskab og

Læs mere

Praksis for beregning af befordringsudgifter

Praksis for beregning af befordringsudgifter Praksis for beregning af befordringsudgifter Med virkning pr. 1. august 2009 indfører Beredskabsstyrelsen Hedehusene (BRSH) ny praksis for beregning af befordringsudgifter (den såkaldte transportgodtgørelse).

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Information for censorer 2013

Information for censorer 2013 Information for censorer 2013 www.ucl.dk Læreruddannelsen på Fyn Middelfartvej 180 5200 Odense V Tlf. 63 18 43 00 Læreruddannelsen i Jelling Vejlevej 2 7300 Jelling Tlf. 63 18 46 00 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Kontrol af tjenesterejseafregninger for Politiets efterretningstjenestes øverste ledelse

Kontrol af tjenesterejseafregninger for Politiets efterretningstjenestes øverste ledelse Notat 20. januar 2014 /BTR004 Økonomi Økonomicentret Kontrol af tjenesterejseafregninger for Politiets efterretningstjenestes øverste ledelse Opsummering Rigspolitiets controllerenhed har ultimo 2013 gennemført

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 Kbh. Ø., Tlf. 3529 8100 MIDLER TIL FORANSTALTNINGER PÅ TANDLÆGEOMRÅDET REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 5. marts 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. januar 2015 kl. 12:00 i Olof Palmes Alle 15, lokale 13 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet

Læs mere

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ministersvar@ft.dk Sagsnr. 2014-7310 Doknr. 254206 Dato 20. juli 2015 Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik.

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Region Midtjylland Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 5 Bilag 1: Regler

Læs mere

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Version 1.3. Gældende pr. 01.07.14 Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet blev oprettet i 2011

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Aalborg Universitet. Regelsæt for AAU- Kreditkort med firmahæftelse - medarbejder

Aalborg Universitet. Regelsæt for AAU- Kreditkort med firmahæftelse - medarbejder Aalborg Universitet Regelsæt for AAU- Kreditkort med firmahæftelse - medarbejder Økonomiafdelingen 02-05-2014 Indhold 1. Indledning...2 2. Hvem kan få et AAU kreditkort med firmahæftelse...2 3. Ansøgning

Læs mere

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. januar 2014 - SIDE 1 AF 13 - Indholdsfortegnelse Generelt... side 3 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag... side 4 Tabt

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere