SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Afsnit D4 Regionshospitalet Randers. 6. semester. Hold September 07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Afsnit D4 Regionshospitalet Randers. 6. semester. Hold September 07"

Transkript

1 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Afsnit D4 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden og

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Beskrivelse af afsnit D4 som klinisk undervisningssted i 6. semester Organisering af sygeplejen Patientkategorier Patient- og temaforløb Sygeplejefaglige udviklingsprojekter Obligatoriske kliniske indholdselementer Samarbejde mellem studerende og vejledere Obligatorisk pensum...11 side 2

3 1.0 Beskrivelse af afsnit D4 som klinisk undervisningssted i 6. semester 1.1 Organisering af sygeplejen Børneafdeling - afsnit D4 - består af et sengeafsnit med plads til 18 børn, et akutafsnit med plads til 5 børn til kortvarig observation samt modtagefunktion for alle akutte patienter og et børneambulatorium. Disse tre afsnit fungerer som et hele, hvor personalet er én gruppe, der løser opgaverne i fællesskab og ud fra individuel oplæring og kompetence. Den kliniske undervisning vil foregå i sengeafsnittet med mulighed for enkelte studiedage i henholdsvis akutafsnittet og ambulatoriet. Plejepersonalet består af sygeplejersker, tre social- og sundhedsassistenter samt sygeplejestuderende i 6. semester. I det daglige arbejder vi tæt sammen med afsnittets læger, pædagog, psykolog, skolelærer, socialrådgiver og fysioterapeuter. En gang om ugen afholdes tværfaglige konferencer, hvor forskellige patientforløb drøftes. To gange om ugen får afdelingen besøg af hospitalsklovnen Lulu. Internt på sygehuset samarbejder vi med diætist, ortopædkirurgisk- og organkirurgisk afdeling, klinikgangen, røntgen-, anæstesi-, intensiv-, opvågnings- og operationsafdelingen. Eksternt samarbejder vi især med sundhedsplejersker, Holberghus (institution for handicappede børn), tolke samt de sociale myndigheder. Der er etableret faglige teams, som består af sygeplejersker og læger, indenfor astma/allergi, endokrinologi, urologi, obstipation samt neuropædiatri. Hvert team sikrer kvaliteten for områder på tværs af afsnittene. Sygeplejen er tilrettelagt som tildelt patientpleje og kontaktsygepleje, hvor faglige diskussioner og fælles refleksion prioriteres meget højt. Vi etablerer kontaktteam med sygeplejersker/læge ved komplekse forløb. 1.2 Patientkategorier Børneafdelingen modtager børn i aldrene 1 måned 15 år. Vi modtager både indkaldte og akutte børn til udredning og behandling af pædiatriske lidelser. Desuden modtages børn med mindre organkirurgiske, ortopædkirurgiske og øre-, næse-, og halslidelser. side 3

4 Ca. 75 % af indlæggelser er akutte. Størsteparten af disse børn kommer med forskellige infektionssygdomme som fx pneumoni og astmatisk bronchitis. En del børn indlægges til observation og udredning for afvigelser i deres psykiske og fysiske udvikling, evne til samspil med andre børn og observation og vejledning til familien omkring samspil og forældreevne. Grundlæggende for sygeplejen i børneafdelingen er etableringen af kontakt med og vedligeholdelse af gensidig tillid til familien med henblik på samarbejdet omkring det syge barn. Næsten alle børn indlægges sammen med én af forældrene. Dette stiller særlige krav til plejepersonalet om at samarbejde og kommunikere med både barn og voksen. At udøve sygepleje til børn på forskellige udviklingstrin stiller ligeledes særlige krav til sygeplejersken om at kunne finde og bruge barnet i sig selv, og at kunne bruge sine pædagogiske evner. Det er ofte nødvendigt at tænke kreativt og udnytte legen i kontakten med barnet, da barnet ofte informeres gennem leg. En væsentlig del af de sygeplejefaglige opgaver består i at vejlede, informere og undervise forældrene i eksempelvis barnets sygdom og medicingivning. Plejepersonalet arbejder desuden løbende med videreudvikling af standardbeskrivelser og udarbejdelser af patientvejledninger med henblik på at højne informationsniveauet. Der er udarbejdet check-liste med tilhørende guide for at sikre den sygeplejefaglige kvalitet i undervisningen og vejledningen indenfor flere områder. De faglige teams arbejder med selvstændige sygeplejekonsultationer i ambulatoriet. Der afholdes endvidere astmaskole, hvor det er hensigten at samle astmapatienter på samme alderstrin til læring om deres sygdom. 1.3 Patient- og temaforløb Patientforløb Et patientforløb kan være en dreng på 10 måneder, der modtages i børneafdelingen med feber og besværet respiration. Sygeplejersken observerer barnet ved modtagelsen. Hun observerer respiration, respirationsfrekvens, farver, almen tilstand, måler temperatur og måler iltsaturation. Hun snakker med forældrene om barnets sygdomsforløb. side 4

5 Sygeplejersken giver barnet medicin på inhalationsapparat, og da drengen er ked af, at skulle have inhalationen, viser sygeplejersken på en bamse, hvordan masken skal sidde, og hvordan inhalationsapparatet som forventet puster, støver og larmer. Barnet har brug for lungefysioterapi, og sygeplejersken får dette iværksat ved fysioterapeuten. Under indlæggelsen underviser og vejleder sygeplejersken forældrene i brugen af medicin efter udskrivelsen. Sygeplejersken og lægen udfylder en behandlingsplan til familien, til brug indtil barnet skal ses i børneafdelingens astmaambulatorium. Sygeplejersken underviser forældrene i hvilke faktorer, der påvirker barnets sygdom, eksempelvis rygning. Herved har forældrene mulighed for at forebygge nye symptomer efter udskrivelsen og derved undgå nye indlæggelser. Forældrene har spørgsmål i forhold til deres arbejde og barnets indlæggelse, og derfor etablerer sygeplejersken kontakt til afdelingens socialrådgiver. Sygeplejersken holder en udskrivningssamtale med forældrene og sikrer sig, at de ikke har nogen uafklarede spørgsmål. Herefter skriver sygeplejersken et brev til sundhedsplejersken. I brevet beskrives barnets indlæggelsesforløb, således at sundhedsplejersken har mulighed for at følge op på dette. Temaforløb Et temaforløb i børneafdelingen kan eksempelvis være medicingivning til børn. At give medicin til børn er en stor sygeplejefaglig opgave. Det er nødvendigt at tage udgangspunkt i det enkelte barns alder og udviklingstrin, og ligeledes hvilket reaktionsmønster det enkelte barn har. Forældrenes holdning til medicineringen og de signaler, de sender til deres barn, kan ligeledes have stor betydning for, hvordan opgaven med at give barnet medicin løses bedst muligt. Temaet kan afgrænses på forskellige vis afhængig af dine interesser og fokusområder. Eksempelvis kan du tage udgangspunkt i inhalationsbehandling til børn. Du kan vælge at undersøge, hvordan børnene reagerer på at skulle have medicin på denne måde set i forhold til, hvordan det enkelte barn og den enkelte familie forberedes til dette. side 5

6 1.4 Sygeplejefaglige udviklingsprojekter Børneafdelingen deltager ligesom resten af Regionshospitalet Randers i to projekter. Dels indførelse af den elektroniske patientjournal (EPJ) samt evidensbaseret sygepleje. På børneafdelingen er indførelsen af den elektroniske patientjournal nået til medicinmodulet, bookingmodulet samt rekvisition/svarmodulet, som er helt implementeret. I afdelingen arbejdes med evidensbaseret sygepleje, hvor to sygeplejersker i afdelingen har udarbejdet en klinisk retningslinie om børn med obstipation. Der er desuden udarbejdet en klinisk retningslinie om børn med spiseproblemer. 2.0 Obligatoriske kliniske indholdselementer At være studerende i klinisk praksis betyder, at du skal tilegne dig viden og handlekompetence ved at deltage i konkrete praktiske sygeplejehandlinger i forhold til børn og forældre med konkrete behov for sundheds- og sygepleje. Du vil med patientforløb og temaforløb som studiemetode selvstændigt skulle planlægge, udføre, evaluere og dokumentere sygeplejen til en mindre gruppe patienter sammen med en sygeplejerske. Sygeplejen skal, som udgangspunkt, altid tage afsæt i barnets og forældrenes individuelle forudsætninger og behov. Dette betyder, at du som studerende på børneafdelingen, skal udvise ansvarlighed, engagement og fleksibilitet i forhold til børnefamilien samt tværfaglige samarbejdsrelationer. Vi forventer, at du anvender din teoretiske viden, dine holdninger og oplevelser til at argumentere for og begrunde dine sygeplejehandlinger. Det er således vigtigt, at du synliggør dine tanker og overvejelser overfor de vejledere, du følges med. Vi forventer, at du deltager aktivt i sygeplejefaglige diskussioner i afdelingen i forhold til at udvikle den kliniske sygepleje. Vi forventer, at du som minimum deltager i følgende: Væskebehov hos det syge barn side 6

7 Selvstændigt planlægge, udføre, dokumentere og evaluere sygeplejen til det syge barn sammen med en sygeplejerske, herunder at udføre registrering og vurdering af væskeindtagelse og væskebehov at udregne barnets væskebehov at foretage observationer og sygeplejehandlinger i relation til perifert venekateter og administration af infusionsvæsker. Dataindsamle og observere/vurdere symptomer på dehydrering, forhold der påvirker barnets væskebalance, informere og vejlede forældrene i at føre væskeskema, samt hvordan de bedst støtter deres syge og evt. dehydrerede barn. Dataindsamle, dokumentere og evaluere forældrenes ressourcer og den enkelte families situation med henblik på at tilrette plejen, så familien kan mestre deres indlæggelsesforløb på bedst mulig måde. Udskillelser hos det syge barn Selvstændigt foretage observationer, dataindsamle og dokumentere i forhold til barnets afføringsmønster og afføringsudseende sammen med en sygeplejerske. Herunder observere vandladningsmønster, tage urinprøve fra og udføre urinstix, sende urin til mikroskopi og dyrkning. Vejledning af børn og forældre i forhold til isolation og hygiejne, herunder afbrydelse af smitteveje, eksempelvis ved et barn med gastroenteritis. Dataindsamle hos et barn med obstipation. Herunder vejlede og undervise forældre og barn i hvilke forhold, der har betydning, såsom væske og kostindtagelse, toiletvaner og laksantia. Dataindsamle, dokumentere og evaluere forældrenes ressourcer og situation, således at familien bliver i stand til at mestre deres fremtidige situation. Sammen med en sygeplejerske reflektere over, hvilken betydning det har for familiens situation at have et barn med obstipation. Sygepleje til et barn med nedsat trivsel/udvikling Selvstændigt planlægge, udføre, dokumentere og evaluere sygeplejen til børn med nedsat trivsel sammen med en sygeplejerske. Herunder dataind- side 7

8 samle og vurdere forhold, der har betydning for barnets trivsel, såsom barnets spisemønster, døgnrytme, udregning af barnets ernæringsbehov, vurdering af barnets vækstkurve. Observere og vurdere barnets måltider herunder kostregistrering og vejlede familien i tiltag, der bedrer barnets spisesituation. Selvstændigt observere barnets udvikling og dokumentere afvigelser i denne, herunder samarbejde tværfagligt med bl.a. pædagog og fysioterapeut. Koordinere og samarbejde med sundhedsplejerske vedrørende barnets indlæggelse, således at sundhedsplejersken er i stand til at lave opfølgning i hjemmet på de sygeplejefaglige tiltag, der er iværksat under indlæggelsen. Dataindsamle, observere, dokumentere og evaluere familiens ressourcer og samspil samt forældreevne med henblik på at tilrettelægge sygeplejen, så familien bliver i stand til at mestre deres fremtidige situation bedst mulig. Sammen med en sygeplejerske reflektere over, hvordan det påvirker familien at have et barn med nedsat trivsel/udvikling. Sygepleje til et barn med infektion Selvstændigt planlægge, udføre, evaluere og dokumentere sygeplejen til børn med infektionssygdomme og feber sammen med en sygeplejerske, herunder observation og vurdering af temperatur, barnets almentilstand, barnets farver og respiration. Brug af Emla og information af barnet ud fra dets udviklingstrin og assistere ved blodprøvetagning, således at barnet kan mestre blodprøvetagning på den bedst mulige måde. Vejlede forældrene i, hvordan de støtter deres barn bedst mulig ved eksempelvis blodprøvetagning. Koordinere og samarbejde med lægen vedrørende bestilling af undersøgelser såsom røntgen og blodprøver. Dataindsamle, dokumentere og evaluere forældrenes ressourcer og den enkelte families situation med henblik på at tilrettelægge sygeplejen, så familien kan mestre deres indlæggelsesforløb og støtte deres barn på bedst mulig måde. Sygepleje til et barn med respirationsproblemer Selvstændigt planlægge, udføre, evaluere og dokumentere sygeplejen til børn med respirationsproblemer sammen med en sygeplejerske. Herunder at observere og vurdere barnets bevidsthedsniveau, barnets farver, måling side 8

9 og vurdering af saturation, beskrivelse af respiration og respirationsfrekvens og hoste. Ud fra en klinisk vurdering og ud fra iltsaturationer planlægge, udføre, evaluere og dokumentere barnets iltbehov Observere og vurdere ændringer i barnets tilstand og koordinere samarbejdet med lægen angående dette. Desuden samarbejde tværfagligt med fysioterapeuten omkring evt. lungefysioterapi til barnet. Formidle undervisning til barn og forældre i eksempelvis brug af astmamedicin ud fra deres behov og forudsætninger. Sikre kontinuitet i pleje og behandlingen ved at udfylde en behandlingsplan sammen med lægen og efterfølgende ved at bestille tid i astmaambulatoriet. Dataindsamle, dokumentere og evaluere forældrenes ressourcer og familiens situation, således at sygeplejen tilrettelægges, så familien kan mestre deres indlæggelsesforløbet og støtte deres barn på bedst mulig måde. Kommunikation med børn Selvstændigt tage kontakt til og kommunikere med børn på forskellige udviklings- og alderstrin sammen med en sygeplejerske, herunder anvende din teoretiske viden om barnets udvikling. Formidle, informere og vejlede/undervise børn og derved at bruge dine pædagogiske evner, tænke kreativt og udnytte eksempelvis legen i kontakten med og information af barnet. Medicingivning til børn Selvstændigt planlægge, udføre og evaluere den medicinske behandling i samarbejde med lægen. Herunder varetage forskellige administrationsformer såsom inhalationer, mixtur, suppositorier og iv-medicin sammen med en sygeplejerske. Desuden vejlede og undervise forældre i den korrekte medicinering af deres barn ud fra deres behov og forudsætninger, således at ny indlæggelse forebygges, og forældrene bliver i stand til at mestre deres fremtidige situation bedst mulig. Diskutere og reflektere over eksempelvis hvilken betydning forældrenes holdning til medicineringen har, i forhold til hvordan barnet reagerer, og hvordan opgaven med at give barnet medicin løses bedst muligt. Smertebehandling til børn side 9

10 Selvstændigt opsøge kontakt med barn og forældre for at afdække graden af og vurdere barnets behov for smertestillende, herunder dataindsamle, dokumentere og evaluere forhold, der har betydning for barnets oplevelse af smerte. Selvstændigt udføre de sygeplejeopgaver, der er forbundet med den medicinske smertebehandling, og som barnets tilstand kræver. Anvende din teoretiske viden om barnets udvikling. Øve dig i at tænke kreativt og udnytte eksempelvis legen i kontakten med og information af barnet. Sygepleje til et barn til planlagt operation Selvstændigt modtage og gøre barnet klar til planlagt operation. Informere barn og forældre om det planlagte operationsforløb. Desuden selvstændigt planlægge, udføre, dokumentere og evaluere den postoperative sygepleje, herunder udføre relevante observationer og vurdere behov for smertebehandling. Dataindsamle, dokumentere og evaluere vedrørende udskrivelse, herunder vejledning af familien om, hvilke observationer der skal gøres efter udskrivelsen samt vejledning i sufficient smertebehandling. 2.1 Samarbejde mellem studerende og vejledere Samarbejdet mellem studerende og vejledere bygger på et gensidigt ansvar og fleksibilitet i forhold til afdelingens aktuelle læringsmuligheder og børnefamiliens forløb på sygehuset. Det påhviler både dig som studerende og den kliniske vejleder at planlægge og justere studieforløbet og dermed din individuelle studieplan, således at den kliniske undervisning støtter din udviklingsproces. I planlægningen lægger vi vægt på at sikre dig de bedste læringsmuligheder i dit individuelle studieforløb. Det påhviler både den kliniske vejleder, daglige vejledere og den studerende at evaluere og dokumentere den studerendes studieaktivitet i forhold til mål, fokusområder og obligatoriske kliniske indholdselementer. Samarbejdet er organiseret, så du kan synliggøre, hvordan du anvender skolens og afdelingens pensum, når du argumenterer for observerede symptomer og sygeplejehandlinger. På denne måde kan du synliggøre overfor side 10

11 vejleder, hvilket behov der er for vejledning. For eksempel kan du mundtligt og skriftligt redegøre for, hvordan pensum indgår i dine overvejelser og begrundelser for planlægning af sygeplejen til børn og forældre. mundtligt og skriftligt redegøre for eget udbytte af arbejdet med såvel patientforløb som temaforløb med fokus på proces og resultat. Eksempelvis ved den ugentlige samtale med den kliniske vejleder. I den direkte sygepleje vil du komme til at følges med den kliniske vejleder eller en sygeplejerske fra afdelingen. I den konkrete vejledning i hverdagen tilstræber vi, at du får vejledning både før, under og efter, at du selvstændigt skal planlægge, udføre, dokumentere og evaluere de forskellige sygeplejehandlinger. Ved den ugentlige samtale med den kliniske vejleder planlægges, hvilke patientforløb og temaforløb, der vil være relevante i forhold til dit fokusområde og dine mål for den kliniske undervisning. 3.0 Obligatorisk pensum Samlet antal sider: 455 sider Biolac, Hillerød Behandling af forstoppelse med movicol, Patientinformation. Findes i afsnittet Bisgaard, Hans, 2002, Astma hos småbørn 3.edn, Rigshospitalets børneafdeling, pp Findes i afsnittet Bisgaard, Hans, 1997, Astma hos skolebørn 1. udgave, Rigshospitalets børneafdeling, pp Findes i afsnittet Bondesen, A. & Jørgensen, G. 2005, Børn og unge sundheds- og sygepleje, 1. edn, Munksgaards Forlag, København, pp , pp Børneafdelingen, Randers Centralsygehus, Information til forældre og børn indlagt på isolationsstue informationsfolder nr Findes i afsnittet. side 11

12 Børneafdelingen, Randers Centralsygehus, Information til forældre om RS-virus informationsfolder nr Findes i afsnittet. Børneafdelingen, Randers Centralsygehus, Information til forældre om pseudocroup falsk strubehoste informationsfolder nr Findes i afsnittet. Børneafdelingen, Randers Centralsygehus, Information til forældre på børneafdelingen informationsfolder nr Findes i afsnittet. Børneafdelingen, Randers Centralsygehus, Sygeplejesituationer Instruksbog for børneafdelingen D4/børneambulatoriet, Randers Centralsygehus, 80 sider. Findes på rcintranet. Dauggaard, K. & Kjærsgård, A. 2002, - Børn med obstipation, Klinisk retningslinie pp Findes på rcintranet. Dauggaard, K & Kjærsgård, A. 2005, Børn med forstoppelse, informationsfolder nr Findes i afsnittet. Det etiske råd/kræftens bekæmpelse 1993, Kommunikation på afdelingen syge børn og deres forældre, videofilm. Findes i afsnittet. Giødesen, L. 1997, Et sygehus ligner næsten et virkeligt hus videofilm om børns tanker og oplevelser på sygehus. Komiteen for sundhedsoplysning. Findes i afsnittet. Klinikgangen, Randers Centralsygehus 2004, Information til patienter om fjernelse af mandlerne (tonsillektomi) informationsfolder nr. 93. Findes i afsnittet. Ortopædkirurgisk afdeling, Randers Centralsygehus, 2001, Observation af hjernerystelse og hvad så? informationsfolder nr. 14. Findes i afsnittet. Schiøtz, P. & Skovby, F. 2001, Praktisk pædiatri, 1. edn, Munksgaards Forlag, København Den normale udvikling pp Neuropædiatri pp Mave-tarm sygdomme pp Infektionssygdomme pp Luftvejenes sygdomme pp side 12

13 Supplerende litteratur. Findes i afsnittet Astra Zeneca, Astma hos småbørn, DVD Astra Zeneca Astma og fysisk aktivitet, pp Astra Zeneca Har du astma? gode råd og viden, pp Astra Zeneca, 2001 Om astma du kan også lære at leve med astma, videofilm Dansk epilepsiforening 2004, Børn med lettere epilepsi, pp Dansk epilepsiforening 2001, Børn med svær epilepsi, pp Diabetesforeningen 2003, Det lille barn og diabetes, pp Diabetesforeningen 2003, Dig og diabetes en vejledning til dig m år, pp Diabetesforeningen 2003, Ung og diabetes, pp Knudsen, F. 2004, Feberkramper, Dansk Epilepsiforening, Odense, pp Korsgaard, A. & Knudsen F. 2003, Hovedpine hos børn og unge, GlaxoSmidt- Kline, pp.1 23 Videnscenter om epilepsi 2001, Epilepsi hos skolebørn, pp Videnscenter om epilepsi 2003, Psykosociale konsekvenser af epilepsi hos børn, pp Udarbejdet 07/2008 Revideret 0110 side 13

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Afsnit AB4 Kardiologisk Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Afsnit AB4 Kardiologisk Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Afsnit AB4 Kardiologisk Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEPLAN Specifik del

STUDIEPLAN Specifik del SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Hjerteklinikken Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 1.0 Beskrivelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Afsnit AB4 Med. Modtagelse Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Afsnit AB4 Med. Modtagelse Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Afsnit AB4 Med. Modtagelse Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Hæmodialyseafsnittet Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Hæmodialyseafsnittet Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Hæmodialyseafsnittet Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

STUDIEPLAN Specifik del

STUDIEPLAN Specifik del SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Medicinsk Ambulatorium Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 1.0

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

STUDIEPLAN Specifik del

STUDIEPLAN Specifik del SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Lungeklinikken Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 1.0 Beskrivelse

Læs mere

STUDIEPLAN Specifik del

STUDIEPLAN Specifik del SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del afsnit C6 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEPLAN Specifik del

STUDIEPLAN Specifik del SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Organkirurgisk Ambulatorium Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Børneafdelingen 640, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Adresse: Finsensgade 35 Telefon: 79 18 20 00, lokal nr.2615 E-mail: dtho@ribeamt.dk

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ligger på, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Afdelingen består af en sengeafdeling, en operationsafdeling,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

1. I hvilken grad har indholdet i dit studie på det kliniske undervisningssted svaret til beskrivelsen heraf i den generelle kliniske studieplan?

1. I hvilken grad har indholdet i dit studie på det kliniske undervisningssted svaret til beskrivelsen heraf i den generelle kliniske studieplan? KLINISK UNDERVISNING FORÅRET 2010 UGE 8-16 EVALUERING Modul 8 hold S08 Psykiatri Sendt 06.04.10 Svar-%: 81,8 1. I hvilken grad har indholdet i dit studie på det kliniske undervisningssted svaret til beskrivelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Udarbejdet af: Praktikvejledere, kliniske vejledere og uddannelsesansvarlig, Afdeling E. AUH. Marts 2013. 1

Udarbejdet af: Praktikvejledere, kliniske vejledere og uddannelsesansvarlig, Afdeling E. AUH. Marts 2013. 1 Hjælpeskema til beskrivelse og planlægning af praktikforløbet for social og sundhedsassistentelever i somatisk praktik på Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital NBG/THG Udarbejdet af:

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Børneafdelingen på Århus Universitetshospitalet er beliggende på Universitetshospitalet i Skejby. Afdelingen består af

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium, og består desuden af et

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Kirurgisk sengeafsnit, Patient Hotel og Kirurgisk ambulatorium, RH Silkeborg Udarbejdet 20.03 2017 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Klinisk lederskab - et nyt begreb? Brug et minut til at tænke over, hvad du mener indgår i begrebet.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Småbørns- og Skolebørns afsnittene i Herning er en del af BUC, Region Midt. Vi er beliggende på Hospitalsenheden Vest,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Kompetencekort Studerende

Kompetencekort Studerende Kompetencekort Studerende Modul 6 Et lærings- og evalueringsredskab i Klinikken Uge 1 Uge samtaler Forventningssamtale Planlagt dato Udført/ aflyst Dato for afleverede refleksioner Uge 2 Intro til refleksion

Læs mere

STUDIEPLAN Specifik del

STUDIEPLAN Specifik del SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Ortopædkirurgisk Ambulatorium Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Indholdsfortegnelse: Præsentation af afdelingen Typisk patientforløb

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

STANDARD FOR SMERTEBEHANDLING

STANDARD FOR SMERTEBEHANDLING STANDARD FOR SMERTEBEHANDLING Kvalitetsmål Børn indlagt på Neonatalklinikken får den til enhver tid bedst mulige forebyggelse og behandling af deres smerteoplevelser gennem kontinuerlig observation, registrering

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted Hjertemedicinsk afsnit er specialiseret

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Afdeling 263 Sydvestjysk sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Telefon til afdeling 263: 79 18 27 81 Telefon til uddannelses

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 1 - Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 øst og vest er en døgnåben afdeling, der er

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

eportfolio - et samarbejdsredskab Kirsten Nielsen, ph.d.stud., SDU & cand.cur., lektor, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA UC

eportfolio - et samarbejdsredskab Kirsten Nielsen, ph.d.stud., SDU & cand.cur., lektor, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA UC eportfolio - et samarbejdsredskab 1 Kort om eportfolioens opbygning Anvendelse Betydning for læringsmiljøet Begrundelser for at den er et godt samarbejdsredskab mellem studerende, vejledere & undervisere

Læs mere

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen.

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen. BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF GASTROENTEROLOGISK AFDELING 252 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 32 (Parenkymkirurgi) og 79 18 3216 (Gastromedcin) Gastroenterologisk afdeling 252 Finsensgade 35,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse Studieplan Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Medicinsk forløb i CAP Udarbejdet af Tenna Kjær Klinisk vejleder i. 1 Indholdsfortegnelse 1. Modul 11...3 1.1 Læringsudbytte...3 2. Individuel studieplan...4

Læs mere

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center...2 1.1 Overordnet struktur og rammer... 2 1.2 Evaluering...

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning * 46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen (Uddannelsens titel) Udviklet af: * Lene Mackenhauer * Asta Nielsen (Udviklerens navn) (Udviklerens navn)

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan For modul 5

Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Klinisk uddannelsessted: Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning Adresse: Gl. Landevej 61 Kontaktperson: Klinisk vejleder Anette Sønderby E-mail: bas7@ringamt.dk

Læs mere

Indlæggelsesforløb for børn og unge med funktionelle lidelser

Indlæggelsesforløb for børn og unge med funktionelle lidelser Patientinformation Indlæggelsesforløb for børn og unge med funktionelle lidelser H.C. Andersen Børnehospital OUH Odense Universitetshospital En funktionel lidelse kan komme til udtryk på mange forskellige

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Afdelingstype,organisation og struktur 3 1.2. Overordnet

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Medicinsk Dagafsnit og Ambulatorium Gl. Landevej 61 7400 Herning 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk afdeling O Slagelse Sygehus juni 2014 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Præsentation af afdeling O Sengeafdeling O er en del af

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere