Lokal forebyggelse af kriminalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal forebyggelse af kriminalitet"

Transkript

1 Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet En sammenfatning af idékataloget til det lokale kriminalpræventive samarbejde

2 Indhold Indledning 3 Helhedsorienteret samarbejde 4 Kredsrådets organisering og opgaver 6 Lokalrådets organisering og opgaver 9 Lokale aktører og samarbejdsfora 13

3 Indledning Denne publikation giver indsigt i mulighederne i det kriminalpræventive samarbejde i kredsråd, lokalråd og kommuner. Den rummer endvidere et bud på nøgleaktører i samarbejdet og forslag til en række andre aktører, der med fordel kan aktiveres for at opnå de bedste resultater. Publikationen stiller primært skarpt på udfordringerne i kommunerne, da Rigspolitiets Projektrapport vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde (2006) fokuserer på politiets kriminalpræventive opgaver efter politireformen. Såvel politireformen som kommunalreformen fremhæver, at indsatsen for at forebygge kriminalitet skal styrkes, og at resultaterne primært skal nås gennem lokale aktiviteter. Som noget nyt har politiet pligt til, via bl.a. kredsråd og lokalråd, at inddrage det omgivende samfund i det kriminalpræventive arbejde. En vigtig vej til større succes med den kriminalitetsforebyggende indsats er at udbrede SSP-samarbejdsformen til at omfatte alle borgere og alle typer af kriminalitet. Samtidig skal arbejdet på tværs af relevante faggrupper og forvaltningsområder og på tværs af den offentlige og den private sektor - styrkes. Alle gode kræfter i lokalsamfundet skal fremover involveres i det forebyggende arbejde Det Kriminalpræventive Råd Januar 2008

4 Helhedsorienteret samarbejde Tæt samarbejde om fælles mål Årsagerne til kriminalitet er mange og komplekse. Derfor forudsætter effektiv forebyggelse et tæt samarbejde mellem mange aktører i samfundet skoler, socialforvaltninger, teknik- og miljøforvaltninger, det psykiatriske system, kriminalforsorgen, politi, forældre, bolig-, grundejer- og idrætsforeninger, klubber mv. Alle skal tage et medansvar og handle kriminalpræventivt. Kommunerne har varetaget den kriminalpræventive opgave i over 30 år med SSP-samarbejdet i en hovedrolle. Det nye er, at den kriminalitetsforebyggende indsats fremover skal omfatte alle kriminalitetstyper og person- og aldersgrupper. For at sikre en helhedsorienteret og effektiv indsats må kommunerne tage nye initiativer og bl.a. etablere nye samarbejdsfora på tværs af faggrupper, forvaltninger og den offentlige og den private sektor. Der skal tages initiativ til lokal debat om byens eller bydeles problemer og potentialer og at få borgere, erhvervsliv og politikere til at udvikle dialog, samarbejde og partnerskaber, der er målrettet forebyggelse af kriminalitet. Samarbejde mellem politi, kommune og lokale fanklubber om at undgå problemer i forbindelse med fodboldkampe er et eksempel på et sådant partnerskab. 3

5 Målrettet forebyggelse Indsatsen for at forebygge kriminalitet bør i særlig grad målrettes personer, der er omfattet af en eller flere af nedenstående omstændigheder, da disse erfaringsmæssigt øger risikoen for at udvikle en kriminel adfærd: Brud, omsorgssvigt og/eller misbrug i familien. Mistrivsel i skolen. Dårlige økonomiske kår i familien. Kort skolegang, manglende erhvervsuddannelse, ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Psykisk sygdom eller misbrug. Udenlandsk oprindelse, særligt flygtningebaggrund. 4

6 Kredsrådets organisering og opgaver Hvad er et kredsråd? Alle politikredse i Danmark skal oprette et kredsråd, der udgør det politiske og strategiske niveau i det kriminalitetsforebyggende samarbejde. Kredsrådet er et samarbejdsorgan, der formulerer strategiske mål, prioriteringer, rammer og retningslinjer for indsatsområder, som involverer flere myndigheder i politikredsen. Rådet skal også skabe sammenhæng mellem kommunale og statslige udfordringer og foretage de nødvendige prioriteringer i den forbindelse. Kredsrådets medlemmer er den øverste ledelse i politikredsen og de tilhørende kommuner. Kredsrådets beslutninger føres ud i livet af lokalrådene. Kredsrådets hovedopgaver Kredsrådets hovedopgaver er dels at give borgerne en oplevelse af tryghed og sikkerhed, dels at forebygge kriminalitet. Strategier for og prioriteringer i forhold til forebyggelse udformes på grundlag af nøgletal og analyser af kriminaliteten. Kredsrådet bør mindst én gang årligt skaffe sig overblik over situationen i politikredsen. Et sådant overblik kan omfatte en: Analyse af de lokale kriminalitetsproblemers omfang, udvikling og geografiske fordeling. Undersøgelse af de lokale unges livsstil og dens udvikling. Oversigt over det lokale uddannelsessystems resultater i forhold til at få afgangselever i videreuddannelse eller arbejde. Redegørelse for udvikling i omfang og fordeling af sociale problemer. Undersøgelse af omfang, udvikling og geografisk fordeling af problemer med misbrug af alkohol og narkotika. Derudover skal kredsrådet løbende drøfte forebyggelse af kriminalitet på tværs af kommunegrænserne og sikre den nødvendige koordinering mellem kommunerne.

7 Kredsrådets samarbejdsplan Kredsrådet udarbejder hvert år en plan for samarbejdet om kriminalitetsforebyggelse mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen. Planen skal sikre, at alle lokale aktører bliver inddraget i de forebyggende opgaver. Det er vigtigt, at der bliver skabt sammenhæng mellem samarbejdsplanen og kommunernes politikker på relevante politikområder som sundhedsforebyggelse, misbrugspolitik, undervisning, sociale indsatser, fritidspolitik og bypolitik. Samarbejdsplanen kan f.eks. indeholde en beskrivelse af: Hvordan man inddrager boligorganisationer, skoler, ungdomsklubber og andre aktivt i konkrete forebyggende initiativer. Samarbejdet mellem politi og sociale myndigheder om håndtering af unge lovovertrædere, også dem under 15 år. Lokale samarbejdsfora med regelmæssige møder på sagsbehandlerniveau. Samarbejdet med bl.a. kvindecentre om indsatsen for voldsramte kvinder og børn. Samarbejdet med kommuner og regioner om indsatsen for psykisk syge, misbrugere og andre særligt udsatte grupper. Samarbejdet med kriminalforsorgen om såvel udslusning og resocialisering som koordinering af handleplaner. Samarbejdet med told- og skattemyndigheder, miljømyndigheder og andre myndigheder om indsatsen over for særlige former for særlovskriminalitet mv. Samarbejdet med lokale arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter om indsatsen mod illegal arbejdskraft. 6

8 Samarbejdet om trafik- og færdselssikkerhed f.eks. lokale initiativer, der skaber sammenhæng mellem politiets aktiviteter og andre myndigheders færdselsinitiativer ved bl.a. skolestart og vejarbejde. Planlagte initiativer, som skal udbygge kontakten mellem politiet, kommunerne og lokalsamfundet f.eks. årlige borgermøder eller dialogbrugergrupper med repræsentanter for bl.a. handelsstandsforeninger, skolebestyrelser og det lokale foreningsliv. Kriminalpræventivt sekretariat Politikredsens direktør har pligt til at etablere et kriminalpræventivt sekretariat, der har ansvar for sekretariatsbetjeningen af kredsrådet. Repræsentanter for kommunen kan bistå sekretariatet med planlægning og forberedelse af rådets møder. Der bør være et tæt samarbejde mellem kommunerne og politiet om forberedelsen af kredsrådsmøderne, så der reelt bliver tale om et balanceret samarbejde mellem ligestillede parter. Kredsrådets organisering Politidirektøren og borgmestrene i politikredsen er fødte medlemmer. Samarbejdspartnere i form af bl.a. en repræsentant for kriminalforsorgen, regionens sundheds- eller psykiatrichef og SSP-Samrådets repræsentant bør inviteres med jævne mellemrum. Rådet kan derudover med fordel invitere andre samarbejdspartnere efter behov. Kredsrådet mødes mindst fire gange om året. Politidirektøren skal derudover indkalde til møde, hvis en eller flere borgmestre beder om det. Den enkelte borgmester beslutter, hvordan kommunen tilvejebringer de data, der er brug for i kredsrådet, hvordan arbejdet i kredsrådet forberedes, og hvordan koordineringen på tværs af kommunens forvaltninger tilrettelægges.

9 Lokalrådets organisering og opgaver Hvad er et lokalråd? Der skal oprettes lokalråd i alle kommuner i Danmark, som fastsætter rammer for og prioriteringer af samarbejdet mellem kommunen og politiet. Lokalrådet skal skabe sammenhæng mellem kredsrådet, de forskellige lokale samarbejdsfora, der har kriminalpræventiv indvirkning på forskellige områder som f.eks. SSP-samarbejdet - og det udførende niveau i kommunen. Kommunen, politiet og øvrige samarbejdsparter aftaler konkrete rammer for samarbejdet i lokalrådet og diskuterer løbende samarbejdets effektivitet og effekter. Lokalrådets hovedopgaver På lokalrådets møder diskuteres den lokale indsats for at bekæmpe og forebygge kriminalitet f.eks. hvordan skoler, foreninger og ungdomsklubber kan gøre en positiv forskel. Lokalrådets hovedopgaver er at: Varetage det overordnede ansvar for at tilrettelægge det kriminalpræventive samarbejde i eget lokalområde. Fungere som lokal styregruppe, der udarbejder operative mål, som er baseret på de strategiske mål, kredsrådet udformer. Udarbejde en samordnet handlingsplan på baggrund af kredsrådets strategiske udmeldinger og med udgangspunkt i de lokale behov. Holde sig opdateret om bl.a. kriminalitet, sociale forhold og uddannelsesmæssige forhold lokalt. Forholde sig til kriminalitetsudviklingen og til forebyggende og tryghedsskabende aktiviteter og arbejde med de problemstillinger, som er relevante i kommunen. Sikre maksimal borgerinddragelse i det forebyggende arbejde. Sørge for, at der bliver etableret de nødvendige kriminalpræventive enheder og samarbejdsfora, som kan håndtere praktiske opgaver og problemstillinger lokalt. 8

10 Være paraplyorganisation for disse enheder og fora og fastlægge den overordnede struktur for organiseringen af deres arbejde. Koordinere og vurdere resultaterne af de forskellige kriminalpræventive aktiviteter og præsentere dem for kredsrådet. Lokalrådets samordnede handlingsplan Lokalrådet udarbejder hvert år en samordnet handlingsplan, der dels er vejviser for koordination og styring af samarbejdet i de kriminalpræventive enheder, dels skaber sammenhæng mellem kredsrådets prioriteringer og lokalrådets egne prioriteringer. Planen bør indeholde en: Beskrivelse af og argumentation for kommunens forebyggende indsatsområder. Opgørelse over de lokale kriminalitetsforebyggende samarbejdsfora og hvordan man påtænker at evaluere deres indsatser. Aftale om arbejds- og ansvarsfordeling mellem de involverede samarbejdspartnere. Handlingsplanen omsættes til konkrete projekter og initiativer af de kriminalpræventive enheder som f.eks. SSP-organisationen eller PSP-samarbejdet og videre til det udførende niveau, så man opnår den ønskede kriminalpræventive effekt i lokalområdet. Lokalrådets organisering Lokalrådets ledelse bør bestå af to eller flere ledelsesrepræsentanter for kommunen og politiet, som har mandat til at disponere ressourcer og penge. Kommunen skal sikre, at der er kompetencer i lo- 9

11 kalrådet, som dækker både børne- og ungeområdet, voksenområdet og det tekniske område. Det er forudsat i politireformen, at den daglige leder af lokalpolitiet bør have ansvaret for at forberede og lede lokalrådsmøderne. Derudover er det en lokal beslutning, hvordan lokalrådet organiseres. I nogle kommuner kan lokalrådet f.eks. også udgøre styregruppen i SSP-samarbejdet, mens andre vælger at have en selvstændig SSP-organisation under lokalrådet. Det vil være oplagt at invitere nøglesamarbejdspartnere som f.eks. kriminalforsorgen og boligorganisationer med til lokalrådets møder med jævne mellemrum. Også andre samarbejdspartnere, som erhvervsforeninger, erhvervsskoler, restauratørforeninger og frivillige foreninger, kan inviteres for at sikre, at den nødvendige sagkundskab er til stede i forhold til mødeemnerne. Samspil mellem kredsråd og lokalråd Organiseringen af arbejdet i kredsråd og lokalråd bør tage afsæt i en styringsmodel med både det politiske/strategiske niveau (kredsrådet), det koordinerende niveau (lokalrådet) og det udførende niveau (praktikerne og de kriminalpræventive enheder). Det sikrer, at det kriminalpræventive arbejde både bliver tænkt ind på det strategiske niveau og forankres i lokalområderne. Det er vigtigt at strukturere samspillet mellem kredsrådsmøderne og lokalrådsmøderne. Kommunen kan med fordel medvirke aktivt til at forberede og sætte dagsordenen for kredsrådsmøderne. Det forudsætter bl.a., at de kommunale repræsentanter i lokalrådet løbende rapporterer om aktiviteter på og resultater af møderne. Et frugtbart samspil mellem kredsråd og lokalråd forudsætter også, at der ikke opstår tvivl om, hvilke roller de enkelte deltagende myndigheder spiller i forhold til det myndighedsansvar, de hver for sig er udstyret med i henhold til lovgivningen. 10

12 Inddragelse af borgerne Borgerne skal løbende orienteres om arbejdet i både kredsråd og lokalråd. Det kan bl.a. ske ved at offentliggøre kredsrådets strategiske mål og prioriteter, samarbejdsplanen, dagsordner og mødereferater på kommunernes og politiets hjemmesider. Det samme bør ske med lokalrådenes dagsordner, mødereferater, udmøntnings- og handleplaner mv. Lokalrådet kan også inddrage borgerne via f.eks. boligorganisationernes beboerdemokratiske system. Kredsrådet kan vælge at holde møder, der er helt eller delvist åbne for offentligheden. Kredsrådet kan også beslutte at udarbejde informationsmaterialer om fælles tværgående initiativer mellem kommunerne og politiet. Herigennem kan den enkelte borger følge med i de lokale initiativer og pege på udviklingsmuligheder eller byde ind på områder, hvor borgeren har interesse i at gøre en indsats. 11

13 Lokale aktører og samarbejdsfora Lokale aktører i kommunen Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke samarbejdspartnere kommunen kan inddrage i det kriminalpræventive arbejde. Her følger eksempler på oplagte samarbejdspartnere, der kan bidrage til en målrettet og effektiv forebyggende indsats: Kriminalforsorgen. En vigtig del af det kriminalpræventive arbejde består i en ordentlig udslusning og resocialisering af kriminelle afsonere, så de ikke begår kriminalitet igen. Herudover er kriminalforsorgen lovgivningsmæssigt forpligtet til at koordinere handleplaner i en stor del af de fælles sager, de har med kommunerne, og ad den vej støtte en langsigtet indsats over for fælles klienter. Boligorganisationer. Trygge boligmiljøer, inddragelse af kriminalpræventiv viden i planlægning af de fysiske rammer i boligområdet, konfliktløsning og håndtering af konflikter mellem enkeltpersoner og grupper af beboere er vigtige led i det lokale kriminalitetsforebyggende arbejde, som boligorganisationerne kan bidrage med. Arbejdsmarkedets parter. Et godt job er ofte en vej ud af kriminalitet. Kommunen kan via samarbejde med lokale arbejdsgiver- og fagforeninger hjælpe kriminelle med at komme i arbejde. Restauratørforeninger. Vold, trusler, overgreb og stofmisbrug kan ofte undgås, hvis voksne, der arbejder i og omkring miljøet, går sammen om en forebyggende indsats. Projektet Trygt Natteliv er et eksempel herpå. Hovedaktører kan være SSP, politi og restauratørforening. 12

14 Idrætsforeninger. Disse kan tilbyde aktiviteter, som giver deltagerne mulighed for at udvikle egne kompetencer og skabe vigtige sociale relationer og en tilhørsfølelse, som afholder dem fra at begå kriminalitet. Borgergrupper. En række borgergrupper udfører en kriminalpræventiv og tryghedsskabende indsats som f.eks. Landsforeningen Hjælp Voldsofre og Natteravnene. Kommunen bør indtænke sådanne grupper i håndteringen af de lokale udfordringer. Lokale samarbejdsfora i kommunen Her følger eksempler på oplagte samarbejdsfora i kommunen: SSP og SSP+. SSP-samarbejdet er et samarbejde mellem Skolen, Socialforvaltningen og Politiet. Indsatsen samler sig dels om at afdække årsagerne til, at børn og unge begår kriminalitet, dels om at bearbejde disse årsager. Målsætningen er at opbygge et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag. Mange kommuner har et velfungerende SSP- og SSP+ (unge over 18 år) samarbejde med stærke netværk. I organiseringen af disse skal en kommune tage stilling til, hvad man vil med SSP og SSP+ og samtidig sikre, at alle fagområder er repræsenteret. Et effektivt SSP- og SSP+samarbejde forudsætter bl.a., at alle aktører er bevidste om deres roller i organisationen. Ungesamråd. Samrådsmodellen bygger på erfaringer fra et projekt med unge kriminelle og er et tværsektorielt og tværfagligt samar- 13

15 bejde, der vurderer, planlægger og afgiver indstilling til retten og anklagemyndigheden om indsatsen i forhold til unge, der er sigtet for alvorlig kriminalitet. Domstolene får mulighed for at idømme den unge en sanktion, der i videst muligt omfang sigter mod, at den unge ikke begår kriminalitet igen. PSP. Samarbejdet mellem Psykiatrien, Socialforvaltningen og Politiet har til formål at styrke myndighedernes indsats i forhold til psykisk syge og socialt udsatte borgere. PSP sikrer, at ingen borgere overlades til sig selv, fordi de ikke fremstår som en oplagt opgave for en af de deltagende myndigheder. Boligsociale styregrupper. I forbindelse med opstart af boligsociale helhedsplaner i udsatte boligområder nedsættes en styregruppe med politikere og embedsmænd fra kommunen og boligorganisationerne. Gruppen, der samarbejder tæt med politiet og får input fra kredsråd og lokalråd, er bl.a. garant for, at en helhedsplan justeres, hvis problemer med f.eks. hærværk, børn og unge, beboere med psykiske lidelser og misbrug ændrer karakter og kræver en opdateret indsats. Samarbejde styrker forebyggelsen Kommunalreformen, politireformen og oprettelsen af kredsråd og lokalråd har ikke medført ændringer i kompetencefordelingen mellem myndighederne. Der er til gengæld et stort potentiale i at optimere samarbejdet på tværs af sektorer, da alt tyder på, at samfundets evne til at forebygge kriminalitet bliver styrket, når myndighederne samarbejder målrettet om det. 14

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 007 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Vejen til. - om præventivt partnerskab. 5 mm

Vejen til. - om præventivt partnerskab. 5 mm Vejen til Trygt Natteliv - om præventivt partnerskab 5 mm Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon +45 4344 8888 Telefax +45 3343 0139 E-mail dkr@dkr.dk www.dkr.dk Layout

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen Journalistisk bearbejdning: Jakob Vedelsby Illustration: Vivi Barsted Linnemann Tryk: KL

Læs mere

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune SSP-model 2011 15. marts 2011 Organisering af SSP i Silkeborg Kommune Indhold: Organisering af SSP i Silkeborg Kommune...1 Mission...1 Vision...1 Værdier...1 Formålet med SSP-samarbejdet...2 På forebyggelsesniveau...2

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 008 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde

PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde December 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Etablering af arbejdsgruppen...3 2.1.

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe 1. Indledning Københavns Vestegns Politi, Herlev Kommune, Ballerup Kommune og Gladsaxe Kommune indgår

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Evalueringen af PSP samarbejde i Faxe Kommune Maj Baggrund... Evalueringsmetode... Statusrapport... Mødedeltagelse... Deltagernes vurdering af tidsforbrug på møderne...

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Notat Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Sidst redigeret 24.06.2010/ 20.08.2010 KOMMISSORIUM 1. Baggrund Styregruppen tager

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 31. maj 2016 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Vejle Lokalpoliti Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2016 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 Kort om SSP-arbejdet...3 2. SSP-Vallensbæk... 3 3. Strategiske indsatser for SSP-området...

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN KØBENHAVNS VESTEGNS FAIRPLAY OGSÅ UDENFOR BANEN PARTNERSKAB MELLEM: Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Kommune Brøndby Support Alpha Brøndby Vestegnens politi Partnerskab for Fairplay - også udenfor banen

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune

Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune Indledning: SSP-samarbejdet er tværfagligt og tværsektorielt med aktiv inddragelse af børn/unge og deres forældre. SSP står for samarbejdet mellem skole,

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale Amager Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab for

Læs mere

Udsendt Godkendt. 1. Godkendelse af dagsorden

Udsendt Godkendt. 1. Godkendelse af dagsorden 7. dcember 2009 Sagsbehandler: kgr LOKALPOLITIET Lokalstation Holbæk Vicepolitiinspektøren Rådhuspladsen 1 4300 4300 Holbæk Telefon: 5943 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 E-mail: kog001@politi.dk DAGSORDEN

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 6. januar 2015 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet 4300 Holbæk Jour.nr.: Telefon: 46 35 14 48 Indvalg: Lokal: 5300 Mobiltlf.: 2510 7720 Telefax: E-mail: Referat af lokalrådsmøde

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 1 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 28. februar 2007 kl. 1000 i Holbæk 29. marts 2007 Referent: Karen Bak Aastrup

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

SSP struktur i Mariagerfjord Kommune Indledning:

SSP struktur i Mariagerfjord Kommune Indledning: SSP struktur i Mariagerfjord Kommune Indledning: SSP-samarbejdet er tværfagligt og tværsektorielt med aktiv inddragelse af børn/unge og deres forældre. SSP står for samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE

SSP I MIDDELFART KOMMUNE SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL MEDARBEJDERE 2011 Forord Denne folder giver medarbejdere i Middelfart Kommune en generel orientering om SSP-arbejdet i kommunen. Denne folder skal suppleres med

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere