Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet."

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet November 2015

2 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet (beretning nr. 10/2010) 2. november 2015 RN 1105/15 1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet, som blev indledt med en beretning i Vi har tidligere behandlet sagen i notat til Statsrevisorerne af 22. december Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning KONKLUSION Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Kriminalforsorgen har indgået samarbejdsaftaler med alle kommuner, og at Kriminalforsorgen løbende vurderer, om samarbejdsaftalerne fungerer hensigtsmæssigt. Rigsrevisionen vurderer, at denne del af sagen kan afsluttes. Rigsrevisionen baserer denne konklusion på følgende: Kriminalforsorgen har indgået samarbejdsaftaler med alle landets kommuner. Den sidste samarbejdsaftale blev indgået medio Kriminalforsorgen og kommunerne mødes 1 gang om året og drøfter samarbejdet i forhold til løsladte. På møderne drøfter Kriminalforsorgen og kommunerne også, om samarbejdsaftalerne fungerer hensigtsmæssigt. Direktoratet for Kriminalforsorgen har gennemført 2 undersøgelser af institutionernes arbejde med handleplaner. En kvantitativ undersøgelse, der viser i hvilket omfang de forskellige dele af handleplanerne bliver udfyldt, og en kvalitativ undersøgelse, hvor kvaliteten af indholdet i handleplanerne vurderes. Begge undersøgelser viser, at handleplanerne ikke virker efter hensigten, og at der fortsat er et udviklingspotentiale i Kriminalforsorgens arbejde med handleplanerne. Begge undersøgelser baserer sig på handleplaner, der er udarbejdet i 2011, inden Direktoratet for Kriminalforsorgen iværksatte forskellige initiativer. Rigsrevisionen vil derfor fortsat følge området og afvente en ny evaluering for at se, om disse initiativer har fået effekt. Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Fortsat notat Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på

3 2 Direktoratet for Kriminalforsorgen forventer i samarbejde med KL at nedsætte en arbejdsgruppe i 2015, der skal undersøge mulighederne for at it-understøtte arbejdet med handleplaner. Hensigten med it-understøttelsen er at reducere omfanget af dobbeltarbejde og minimere fejlindtastninger. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, om arbejdet med handleplaner vil være et særligt fokusområde i den kommende offentlige digitaliseringsstrategi for perioden Rigsrevisionen finder, at Kriminalforsorgen med udredningsarbejdet har tilvejebragt et udgangspunkt, der skal gøre Kriminalforsorgen bedre i stand til at forebygge tilbagefald til kriminalitet og forbedre Kriminalforsorgens arbejde med at resocialisere indsatte. Kriminalforsorgen har endvidere indført en kriminalpræventiv model med evidens for effekt på tilbagefaldet til kriminalitet og forventer at have etableret en database i 2017, der kan anvendes til at analysere effekten af forskellige indsatser. Dette finder Rigsrevisionen tilfredsstillende, men vil dog fortsat følge Kriminalforsorgens arbejde med at undersøge effekten af de forskellige indsatser. Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: effekten af Kriminalforsorgens initiativer til at forbedre arbejdet med handleplanerne, herunder resultatet af Kriminalforsorgens kommende undersøgelse af arbejdet med handleplaner Direktoratet for Kriminalforsorgens arbejde med at etablere en tilstrækkelig it-understøttelse af arbejdet med handleplaner mellem Kriminalforsorgen og kommunerne Kriminalforsorgens undersøgelser af effekten af de forskellige indsatser på tilbagefaldet til kriminalitet, herunder Kriminalforsorgens arbejde med at etablere en database. I. Baggrund 2. Rigsrevisionen afgav i august 2011 en beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Beretningen handlede om, hvordan samarbejdet fungerede mellem Kriminalforsorgens institutioner internt og mellem Kriminalforsorgens institutioner og kommunerne, og om Direktoratet for Kriminalforsorgen undersøgte, om iværksatte initiativer har effekt. 3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de, at samarbejdet mellem Kriminalforsorgens institutioner ikke fungerede helt tilfredsstillende, og at samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og kommunerne ikke i alle tilfælde fungerede tilfredsstillende. Statsrevisorerne bemærkede desuden, at Kriminalforsorgen også burde evaluere, hvilken effekt indsatsen har på de dømtes tilbagefald til kriminalitet.

4 3 4. På baggrund af beretningen og Statsrevisorernes bemærkninger har vi fulgt op på følgende punkter: Opfølgningspunkt Kvalitetsudviklingsforløbet mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og institutionerne med fokus på handleplaner. Processen med at indgå samarbejdsaftaler med kommunerne og arbejdet med at styrke samarbejdet. Udredningsarbejdet på Kriminalforsorgens område med at tilvejebringe grundlag for bedre forebyggelse og resocialisering. Status Behandles i dette notat. Behandles i dette notat. Behandles i dette notat. Et opfølgningspunkt afsluttes, når Statsrevisorerne på baggrund af indstilling fra Rigsrevisionen vurderer, at myndighedernes initiativer er tilfredsstillende. 5. Vi redegør i dette notat for resultaterne af opfølgningen på ovenstående punkter. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på II. Justitsministeriets initiativer 6. Rigsrevisionen gennemgår i det følgende Justitsministeriets initiativer i forhold til de udestående punkter. Gennemgangen er baseret på møder med Direktoratet for Kriminalforsorgen og gennemgang af relevant dokumentation. 7. Rigsrevisionen har siden afgivelsen af notat til Statsrevisorerne af 22. december 2011 fulgt området gennem brevveksling og møder med Kriminalforsorgen. Vi har afventet, at Kriminalforsorgens kvalitative undersøgelse af handleplanerne blev færdig i Undersøgelsen supplerer den kvantitative undersøgelse af handleplanerne fra Kvalitetsudviklingsforløbet med fokus på handleplaner 8. Statsrevisorerne bemærkede, at samarbejdet mellem Kriminalforsorgens institutioner ikke fungerede helt tilfredsstillende. Statsrevisorerne kritiserede i den forbindelse, at den lovbestemte handleplan, som skal udarbejdes for den enkelte dømte, ikke i alle tilfælde var opdateret og i flere tilfælde var mangelfuld. Betegnelsen Direktoratet for Kriminalforsorgen anvendes, når der alene er tale om det centrale direktorat. Betegnelsen Kriminalforsorgens institutioner anvendes, når der er tale om direktoratets underliggende institutioner (fængsler, pensioner og afdelinger under Kriminalforsorgen i Frihed). Betegnelsen Kriminalforsorgen anvendes, når der er tale om hele Kriminalforsorgen, dvs. både direktoratet og de underliggende institutioner. 9. Det fremgik af beretningen, at handleplanerne i nogle tilfælde ikke var opdaterede og komplette ved overdragelsen af en dømt fra én institution til en anden. Handleplaner 10. Vi har undersøgt, om Direktoratet for Kriminalforsorgen har sikret, at handleplanerne er opdaterede og komplette. 11. Handleplanerne udgør det centrale redskab i arbejdet med at sikre de dømtes mulighed for at leve en kriminalitetsfri tilværelse efter afsoningen. Som nævnt i beretningen finder Rigsrevisionen, at det især er vigtigt, at der i handleplanerne er taget aktivt stilling til punkterne: vurdering og indsatser. Handleplanen er desuden et gennemgående element i forhold til den dømte, som der bør samarbejdes om både internt i Kriminalforsorgens institutioner og mellem Kriminalforsorgens institutioner og kommunerne, for at handleplanen kan få virkning. 12. Direktoratet for Kriminalforsorgen offentliggjorde i marts 2013 rapporten Hvordan og hvor meget? En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen. Undersøgelsen viste bl.a., at feltet vurdering i handleplanerne blev udfyldt i 88 % af tilfældene, at feltet indsatser blev udfyldt i 72 % af tilfældene, mens feltet koordinering blev udfyldt i 69 % af tilfældene. På den baggrund var det Direktoratet for Kriminalforsorgens opfattelse, at der fortsat var et udviklingspotentiale i institutionernes arbejde med handleplanerne. Kriminalforsorgens institutioner Fængsler åbne og lukkede fængsler. Arresthuse især varetægtsfængslede afsoning af kortere straffe. Kriminalforsorgen i Frihed tilsyn med dømte efter løsladelse tilsyn med dømte i fodlænkeordningen eller i samfundstjeneste. Pensioner klienter under tilsyn benyttes ofte inden udslusning til samfundet.

5 4 Direktoratet for Kriminalforsorgen har videreført undersøgelsen med en kvalitativ del, som fokuserer på kvaliteten af indholdet i de forskellige dele af handleplanen. I den kvalitative undersøgelse har Direktoratet for Kriminalforsorgen gennemgået 250 handleplaner, som også er fra Undersøgelsen blev offentliggjort i januar 2015 og viser, at det er kendetegnende for de fleste handleplaner: At de ikke lever op til kravene om at give overblik over klientens situation og understøtte videndelingen i Kriminalforsorgen. At det er svært at se, hvordan handleplanerne kan bruges i det resocialiserende arbejde. Handleplanerne ser ud til at blive udarbejdet mere af pligt end gavn. At der kun er få handlinger i form af konkrete indsatser i handleplanerne. Både den kvantitative og kvalitative undersøgelse af handleplanerne er baseret på handleplaner fra Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyser, at direktoratet siden 2011 har igangsat en række initiativer til at udvikle kvaliteten af arbejdet med handleplanerne. Således indskærpede Direktoratet for Kriminalforsorgen i 2013, at koordineringstiltag i forhold til kommunerne skulle dokumenteres i handleplanerne. Kriminalforsorgen har desuden i 2014 undervist relevante medarbejdere i arbejdet med handleplaner og gjort det muligt for institutionerne at ansøge om økonomiske midler til kompetenceløft af medarbejdere i generel sagsbehandling, herunder arbejdet med handleplaner. 13. Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyser, at direktoratet planlægger at igangsætte en ny undersøgelse af arbejdet med handleplaner. Direktoratet for Kriminalforsorgen vil i løbet af 2016 planlægge, hvilken undersøgelse der skal igangsættes. 14. Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyser, at det er målet, at medarbejderne i højere grad skal arbejde i overensstemmelse med formålet med handleplanerne, og at resultaterne af den kvantitative og kvalitative undersøgelse vil indgå i dialogen mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og de respektive områdeledelser i Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen har desuden i juni 2015 afholdt en temadag for alle institutionerne, hvor resultaterne af den kvalitative undersøgelse blev fremlagt, og hvor redskaber til at højne kvaliteten af arbejdet med handleplanerne blev gennemgået. Det er planen, at der skal gennemføres en ny temadag i november Organiseringen af Kriminalforsorgen Kriminalforsorgen blev den 1. oktober 2014 organiseret i 4 områder under Direktoratet for Kriminalforsorgen: Kriminalforsorgen Hovedstaden Kriminalforsorgen Sjælland Kriminalforsorgen Syddanmark Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland. Hvert område administrerer fængsler, arresthuse, pensioner og afdelinger for Kriminalforsorgen i Frihed. Tidligere var Kriminalforsorgen opdelt i et centralt direktorat med underliggende institutioner. 15. Som en del af flerårsaftalen for fik Kriminalforsorgen til opgave at etablere modtageafsnit i fængslerne, hvor de indsatte tidligt kan få afdækket deres behov for bl.a. undervisning, arbejde og misbrugsbehandling. Modtageafsnittene skal udarbejde en afsoningsplan senest 7 dage efter indsættelsen. Hensigten med afsoningsplanen er at identificere og prioritere de behov, der er vigtigst at arbejde med hos klienten, og handleplanen skal efterfølgende være det redskab, hvor der arbejdes videre med de konkrete indsatser. Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyser, at modtageafdelingerne blev etableret den 1. januar Direktoratet oplyser, at det er deres erfaring, at afsoningsplanerne, der udarbejdes i forbindelse med modtagelsen, giver nyttig viden om klienternes behov for indsats, som er anvendelig i planlægningen af klientens samlede afsoningsforløb. Direktoratet oplyser desuden, at det er forventningen, at de nye modtagelsesafdelinger og anvendelsen af risiko- og behovsvurderingsredskabet, LS/RNR (der behandles senere i dette notat), vil indebære en tidligere og markant bedring af behovsafdækningen, som der skal arbejdes videre med i handleplanerne. 16. Kriminalforsorgen igangsatte desuden den 1. oktober 2014 en reorganisering, der bl.a. har til formål at sikre mere sammenhængende klientforløb og dermed også understøtte arbejdet med handleplaner på tværs i Kriminalforsorgen. Dette forventes opnået gennem e- tablering af én samlet ledelse, styrket samarbejde og kendskab på tværs, bæredygtige enheder, fælles faglige standarder og en klar rollefordeling.

6 5 Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyser, at det løbende skal vurderes, om Kriminalforsorgen opnår de ønskede gevinster ved reorganiseringen, herunder om der bliver skabt mere sammenhængende klientforløb. Direktoratet forventer at kunne begynde at måle effekterne af reorganiseringen i slutningen af Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyser endvidere, at de arbejder på at udvikle en ny styringsmodel for Kriminalforsorgen, der skal understøtte målsætningerne med reorganiseringen. Den nye styringsmodel forventes at træde i kraft fra budgetåret Kriminalforsorgen har etableret en overgangsmodel, der kun skal gælde for Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyser, at der under Partnerskabet for Resocialisering mellem direktoratet og kriminalforsorgsområderne er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med at udvikle metoder til at højne kvaliteten af handleplanerne, og hvor der på nuværende tidspunkt arbejdes med at udvikle et monitoreringssystem, der i højere grad end hidtil løbende dokumenterer kvaliteten af handleplanerne. 18. Rigsrevisionen konstaterer, at den kvantitative og kvalitative undersøgelse, der er baseret på handleplaner fra 2011, begge viser, at Kriminalforsorgens arbejde med handleplaner ikke fungerer tilfredsstillende. Rigsrevisionen kan dog konstatere, at Direktoratet for Kriminalforsorgen siden 2011 har iværksat en række initiativer, som skal være med til at forbedre dette. Rigsrevisionen vil fortsat følge området, herunder resultatet af Kriminalforsorgens kommende undersøgelse af handleplanerne, der forventes planlagt i Kriminalforsorgens samarbejdsaftaler med kommunerne og arbejdet med at styrke samarbejdet 19. Statsrevisorerne bemærkede, at samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og kommunerne ikke i alle tilfælde fungerede tilfredsstillende. Statsrevisorerne bemærkede i den forbindelse, at der ikke var fulgt ordentligt op på et kendt behov for at styrke samarbejdet både omkring handleplanen, løsladelsen og det videre forløb. 20. Det fremgik af beretningen, at Direktoratet for Kriminalforsorgen burde overveje, hvordan processen med at indgå samarbejdsaftaler med kommunerne kunne forenkles og fremskyndes, og om skabelonen for samarbejdsaftalerne var hensigtsmæssig. Direktoratet burde desuden overveje, hvordan kommunikationen med kommunerne kunne it-understøttes, så det sikres, at handleplanerne fremsendes i en form, som kommunerne kan arbejde videre med elektronisk. Samarbejdsaftaler med kommunerne 21. Vi har undersøgt, hvor langt Kriminalforsorgen er kommet med at indgå samarbejdsaftaler med landets kommuner. 22. Formålet med samarbejdsaftalerne er at koordinere arbejdet i Kriminalforsorgen og kommunerne og skabe en sammenhængende indsats, så der forud for løsladelsen er indgået aftaler og foreligger planer om den dømtes tilbagevenden til samfundet. Det er desuden formålet at tydeliggøre, hvilke sagsbehandlere der er kontaktpersoner i kommunerne. 23. Det fremgår af resultatkontrakten for 2014, at alle afdelinger i Kriminalforsorgen i Frihed ved årets udgang skulle have indgået samarbejdsaftaler med alle de kommuner, der ønsker det med Kriminalforsorgen. Det bemærkes, at samarbejdsaftalerne er frivillige for kommunerne. 24. Undersøgelsen viser, at Kriminalforsorgen har indgået samarbejdsaftaler med alle landets 98 kommuner, og at den seneste samarbejdsaftale blev indgået medio 2015.

7 6 Hensigtsmæssige samarbejdsaftaler 25. Vi har undersøgt, om Kriminalforsorgen har vurderet, om samarbejdsaftalerne er hensigtsmæssige. 26. Undersøgelsen viser, at Kriminalforsorgen siden 2011 løbende har justeret skabelonen for samarbejdsaftalerne. Den nuværende skabelon er således den 4. version i rækken. Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyser, at samarbejdsaftalerne drøftes årligt på møder mellem Kriminalforsorgen og kommunerne, og at skabelonen for samarbejdsaftalerne løbende er blevet justeret, senest i Vores gennemgang af en række mødereferater viser, at Kriminalforsorgen og kommunerne på de årlige møder drøfter samarbejdsaftalerne, herunder behovet for ændringer i eksisterende aftaler. 27. Kriminalforsorgen og kommunerne drøfter således løbende, om samarbejdsaftalerne fungerer hensigtsmæssigt. It-understøttelse 28. Statsrevisorerne bemærkede, at kommunikationen med kommunerne fremover burde ske på en sådan måde, at de umiddelbart kan arbejde videre med handleplanerne elektronisk, så fejl og dobbeltarbejde i videst muligt omfang undgås. 29. Vi har undersøgt, om Kriminalforsorgen har etableret en tilstrækkelig it-understøttelse, så kommunerne kan arbejde videre med handleplanerne elektronisk. 30. Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyser, at direktoratet i september 2015 har taget kontakt til KL med henblik på at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for at it-understøtte handleplansarbejdet. Arbejdsgruppen forventes nedsat i efteråret Direktoratet oplyser i den forbindelse, at kommunikationen mellem Kriminalforsorgen og kommunerne er kompleks, da kommunerne bruger forskellige handleplankoncepter og journalsystemer. Desuden vil der være udfordringer i forhold til at udveksle personfølsomme oplysninger mellem myndighederne. Direktoratet gør endvidere opmærksom på, at it-understøttelsen også handler om, at Kriminalforsorgen skal kunne arbejde videre med det handleplansarbejde, der sker i kommunerne, så der sikres kontinuitet og videndeling på tværs af de 2 offentlige myndigheder. 31. Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyser, at Direktoratet i foråret 2015 deltog i Moderniseringsstyrelsens foranalyse som led i arbejdet med en ny offentlig digitaliseringsstrategi for Foranalysen indikerer, at der er et uudnyttet potentiale, bl.a. ved at forbedre det digitale samarbejde mellem myndighederne. Denne konklusion var bl.a. baseret på eksemplet fra Kriminalforsorgen, hvor Kriminalforsorgen samarbejder med kommunerne om løsladelse af fanger. På nuværende tidspunkt er det ikke afklaret, om den kommende digitaliseringsstrategi vil fokusere særligt på digitaliseringen af samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og kommunerne om løsladelse af fanger. 32. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Kriminalforsorgen har indgået samarbejdsaftaler med alle landets kommuner, og at Kriminalforsorgen og kommunerne årligt drøfter, om samarbejdsaftalerne fungerer hensigtsmæssigt. Rigsrevisionen vil fortsat følge Direktoratet for Kriminalforsorgens arbejde med at etablere it-understøtte af arbejdet med handleplaner mellem Kriminalforsorgen og kommunerne.

8 7 Udredningsarbejdet i forhold til at tilvejebringe grundlag for bedre forebyggelse og resocialisering 33. Statsrevisorerne bemærkede, at Kriminalforsorgen burde evaluere, hvilken effekt indsatsen vedrørende behandling, beskæftigelse, uddannelse samt sikkerhed og kontrol har på de dømtes tilbagefald til kriminalitet. Som svar på beretningen oplyste ministeren bl.a., at Kriminalforsorgen i videst muligt omfang skulle undersøge effekten af de mange kriminalpræventive indsatser, der iværksættes, og at ministeren ville igangsætte et udredningsarbejde for at undersøge, hvordan der kan tilvejebringes grundlag for at skabe en bedre forebyggelse og resocialisering. 34. Regeringens Økonomiudvalg besluttede i forlængelse af aftalen om Kriminalforsorgens økonomi i 2012 at igangsætte et analysearbejde, der kunne ligge til grund for Kriminalforsorgens arbejde med at basere indsatserne i forhold til tilbagefaldet til kriminalitet på viden om effekter. Analysearbejdet blev afsluttet i 2012 og resulterede i 3 rapporter: en kortlægning af eksisterende indsatser for forebyggelse og resocialisering, en forskningsmæssig udredning af eksisterende viden, og en konsulentrapport, der behandler mulighederne for bedre forebyggelse og resocialisering. Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke er igangsat initiativer på baggrund af Kriminalforsorgens rapport om kortlægningen af allerede eksisterende indsatser og rapporten fra Justitsministeriets Forskningskontor om den eksisterende viden på området, men at begge rapporter indgår i Kriminalforsorgens overvejelser, når der på et evidensbaseret grundlag skal træffes beslutning om, hvilke initiativer der skal implementeres for at øge indsatsen for forebyggelse og resocialisering. Direktoratet oplyser desuden, at en stor del af de 23 anbefalinger, der var i konsulentrapporten om bedre forebyggelse og resocialisering, enten er gennemført eller er under udvikling som led i flerårsaftalen om Kriminalforsorgens økonomi i perioden En af anbefalingerne i rapporten var at styrke Kriminalforsorgens fokus på effekt af indsatsen mod tilbagefald til kriminalitet. I flerårsaftalen om Kriminalforsorgens økonomi i fremgår det, at der skal opstilles konkrete effektmål. Kriminalforsorgen har på denne baggrund igangsat et udviklingsarbejde, der har til hensigt at gøre kriminalforsorgens indsatser mere evidensbaseret. I første omgang arbejder Kriminalforsorgen med at etablere en database, da der i dag mangler tilstrækkelig data på området. Databasen skal bl.a. danne grundlag for at udtrække rapporter og foretage forskellige (effekt)analyser af de resocialiserende beskæftigelsesaktiviteter i Kriminalforsorgens institutioner. Projektet blev i marts 2015 risikovurderet og godkendt af Statens IT-projektråd. It-løsningen er på nuværende tidspunkt i udbud, hvorefter anskaffelsesfasen og dernæst gennemførelsesfasen bliver igangsat. Kriminalforsorgen forventer, at den landsdækkende udrulning af databasen er gennemført i Det fremgår desuden af flerårsaftalen, at der skal være færre gengangere i fængslerne ved, at den resocialiserende indsats målrettes tiltag, der har en effekt på tilbagefaldet til kriminalitet. Ifølge aftalen skulle dette bl.a. opnås ved bedre tilsyns- og resocialiseringsindsatser med fokus på effekt, og indsatsen skulle målrettes personer med størst risiko for tilbagefald til kriminalitet. I flerårsaftalen er der afsat 17,6 mio. kr. til afprøvning, implementering og evaluering af en kriminalpræventiv model baseret på såkaldte RNR-principper (Risk, Need og Responsivity). Modellen er baseret på kriminologisk forskning, og der er evidens for, at jo mere en kriminalpræventiv indsats lever op til RNR-principperne, jo større er effekten. Eksempler på anbefalinger i konsulentrapporten, som Kriminalforsorgen har gennemført NemId, så indsatte har adgang til det offentlige under afsoning information til den løsladte om, hvor i kommunen den løsladte kan henvende sig prøveløsladelse kan ske om torsdagen, så den indsatte kan nå at komme på kommunen inden weekenden handleplaner for varetægtsfængslede etablering af database til analyser, herunder effektmålinger styrkelse af beskæftigelsesindsatsen under og efter afsoning bedre prioritering og matchning af indsatte (sket med RNR-principperne) øge ensartetheden mellem institutionerne (sket med reorganiseringen) sikre den faglige sammenhæng og standardisering af opgaveløsningen (sker med reorganiseringen).

9 8 RNR-principperne består af et risiko- og behovsvurderingsredskab, der vurderer klientens risiko for tilbagefald til kriminalitet og behov for indsats. Risiko- og behovsvurderingsredskabet blev i perioden 2013 til 1. halvår 2015 implementeret i afdelingerne i Kriminalforsorgen i Frihed, og den 1. januar 2015 blev redskabet indført i modtagelsesafsnittene i fængslerne. Risiko- og behovsvurderingsredskabet bliver anvendt i forbindelse med afdækningen af risiko og behov for indsats i afsoningsplaner og efterfølgende i handleplanerne. Derudover indeholder modellen en tilsynsindsats, der skal anvendes i afdelingerne i Kriminalforsorgen i Frihed, og som forventes at være fuldt udrullet i 2. halvår Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyser, at der i perioden gennemføres en effektvurdering af tilsynsindsatsen og en forskningsevaluering af de nye modtagelsesindsatser i fængslerne. Forskningsevalueringen indeholder desuden en procesevaluering af modtagelsesindsatsen. 37. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Kriminalforsorgen har iværksat et udredningsarbejde for at undersøge, hvordan der kan tilvejebringes grundlag for at skabe en bedre forebyggelse og resocialisering. Kriminalforsorgen har endvidere indført en kriminalpræventiv model med evidens for effekt på tilbagefaldet til kriminalitet. Modellen anvendes, når Kriminalforsorgen udarbejder afsoningsplaner og handleplaner. Rigsrevisionen finder det desuden tilfredsstillende, at Kriminalforsorgen i 2016 forventer at etablere en database, der kan give Kriminalforsorgen en bedre indsigt i, hvordan forskellige indsatser har effekt på tilbagefaldet til kriminalitet. Kriminalforsorgen er dog ikke i mål i forhold til at undersøge effekten af de forskellige indsatser, der iværksættes. Rigsrevisionen vil derfor fortsat følge Justitsministeriets arbejde med at undersøge effekten af indsatserne. Lone Strøm

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet Januar 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om integrationsindsatsen (beretning nr. 8/2014) 3. maj 2017 RN 305/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (beretning nr. 9/2014)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Rigsrevisionens notat om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygningsstyrelsens anvendelse

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Justitsministeriets økonomistyring. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Justitsministeriets økonomistyring. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Justitsministeriets økonomistyring Januar 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Justitsministeriets økonomistyring (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2015 om Patientombuddets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/03 om Justitsministeriets økonomistyring

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Juni 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/2014 om tilsyn med det psykiske

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Januar 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om

Rigsrevisionens notat om beretning om Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia December 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet

Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Marts 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige lønadministration

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr. 13/2011) 21. oktober

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Oktober 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satspuljen (beretning nr. 17/2014) 3. februar 2017 RN 302/17 1. Rigsrevisionen følger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om problemerne med at udvikle og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2013 om indsatsen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne

Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne Maj 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om modkøb ved køb af forsvarsmateriel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Tilsynsklienternes oplevelse af LS/RNR

Tilsynsklienternes oplevelse af LS/RNR Tilsynsklienternes oplevelse af LS/RNR En delrapport på baggrund af Brugerundersøgelsen i KiF 2015 Af Juliane Bonnemose Poulsen, Natalia Bien og Jonas Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern

Læs mere

Mål- og resultatplan for kriminalforsorgen 2015 er aftalt mellem Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Mål- og resultatplan for kriminalforsorgen 2015 er aftalt mellem Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. Mål- og Resultatplan for Kriminalforsorgen 2015 1 Indhold Indledning... 3 Præsentation af kriminalforsorgen... 3 Kriminalforsorgens fem strategiske temaer for 2013-2016... 3 Tæt samarbejde med omverdenen...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om utilsigtet brug af AMU (beretning nr. 3/2012) 18. januar 2016 RN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S September 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere