Fællesskaber og forebyggelse. Skovvangskolen Det forebyggende samarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesskaber og forebyggelse. Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde"

Transkript

1 Fællesskaber og forebyggelse Skovvangskolen Det forebyggende samarbejde 1

2 Visionen er, at vi skal være en skole, der har fokus på både individet og fællesskabet, da kriminalitet i bred forstand ofte hænger sammen med en udvikling, hvor eleverne marginaliseres i forhold til fællesskabet. En central del af det forebyggende arbejde er derfor også at understøtte udviklingen af positive relationer i klasserne, da en høj grad af social kapital i klasserne modvirker kriminalitet. Vi skal i vores arbejde være i stand til at både at håndtere brandslukning af akutte problemer, men også generelt forebyggende indsatser. De to dele påvirker gensidigt hinanden i vores forebyggende arbejde. Klasser med høj social kapital Skolegangen: Brandslukning - akutte problemer Pjækker mindre fra skole Er i mindre grad blevet mobbet og har ikke mobbet andre Oplever sig selv som værende fagligt dygtigere Forebyggende - Gode vilkår for børnene - Strategisk indsats Trivsel: Følger sig i langt mindre grad ensomme, triste og kede af det. Har i mindre grad hovedpine, mavepine, svimmelhed, ondt i ryggen Er i langt højere grad tilfreds med deres vægt og deres udseende Risikoadfærd: Har mindre risikoadfærd (alkohol, rygning, kriminalitet mv.) Risikoadfærd er det første tegn på, at de unge kan komme i problemer. Risikoadfærden kan manifestere sig som tidlig alkoholstart, konflikter med lærere m.m. Denne adfærd starter i mange situationer tidligt. Den er præget af sociale overdrivelser, idet de ofte tror, at f.eks. en lang større del end reelt ryger eller drikker i klassen eller på ældre klassetrin. De unge retter sig ind efter disse overdrivelser, da de oplever det som statusgivende at gøre som man tror, de andre gør. Forebyggelse handler i vores optik om tidligt identifikation og støtte til de unge. Dette kan ske ved at punktere og udfordre deres sociale overdrivelser, men også ved at opbygge beskyttende faktorer såsom kontakten med en Anden betydningsfuld voksen eller deltagelse i fri- 2

3 tidsaktiviteter. En måde at identificere de unge er via risikoadfærd såsom tidlig alkoholdebut eller rygning Overordnet forpligtiger vi os på skolen til at tage tegn på risikoadfærd hos elever alvorligt. Dette gør vi med udgangspunkt i følgende forebyggelses- og rusmiddelpolitik. Formålet er, at lærere, pædagoger, ledelse, AKT m.fl. på skolen får et større overblik over, hvornår og hvordan en hensigtsmæssig indsats for at forebygge kan understøttes. Vi har et ønske om i fremtiden at kunne handle forebyggende, så vi støtter den enkelte, klasserne og læreren i at udvikle en konstruktiv dialog om adfærd i forbindelse med alkohol, kriminalitet, rusmidler m.fl. I arbejdet hermed vil vi forsøge at reagere tidligere ved at være mere opmærksomme på de tegn på risikoadfærd, der kan lede til problemer med kriminalitet og rusmidler. Skolens ambition i arbejdet med elever, der udviser tegn på risikoadfærd er generelt at forsøge at opbygge en positiv relation mellem lærere, hjemmet, eksterne ressourcepersoner og eleven, da vi antager, at dette i sig selv kan virke forebyggende. Skolens opfattelse er, at des færre tegn på risikoadfærd eleverne udviser, des lavere risiko for, at de ender i problemer. Tegn som af skolen anses for værende i relation til risikoadfærd, og derfor skal tages alvorligt af lærere, pædagoger, ledelse og forældre er følgende: - Lavt selvværd - Børn med problematiske familierelationer herunder skilsmissebørn - Børn der udviser behov for spænding - Ensomhed - Lav koncentrationsevne - Fravær - Eleven ender i verbale eller fysiske konflikter med andre - Negative relationer til klassen - Negative relationer til lærere og skolen generelt. - Elever, der ændrer karakter - Elever med en omgangskreds, der er ældre eller uden for klassen - Forbrug af legale rusmidler. Forebyggelse er et fælles ansvar, hvor forældrene er de primære, mens skole og klub understøtter. 3

4 Som skole er det vigtigt, at vi: Lærerne formulerer positive forventninger til alle elever. Tydelige veje for kommunikation hvordan og hvem går man til som forældre/ lærere/ elever oplever bekymring. Arbejder med klassetrivsel og undervisningsmiljø. Oplyser elever om faldgruber og konsekvens for egen fremtid. Som udgangspunkt altid ser om der er ting omkring et barn, der kan ændres frem for at se barnet som problemet! Laver rutiner og systematik i forhold til at sikre sociale netværk helt fra indskolingen. Dyrker fællesskaberne og inddragelsen af forældre Få gang i Forældreintra så man hurtigt kan kommunikere. Forældreansvaret for fællesskabet er det vigtigste for børnene. Vi forventer at I som forældre: Bidrager til at gøre skolegangen interessant og spændende Bakker op om det der foregår i skolen og fællesskabet omkring klassen Tager et fælles ansvar omkring normer og værdier Skaber sociale aktiviteter, som fremmer klassens sociale ansvarlighed Laver aftaler for rammer for klassens sociale liv Korrektion af sociale overdrivelser om rygning, alkohol m.m. Sætter tydelige grænser Spred viden om konfliktløsningsmetoder til alle. Reager hurtigt og helst proaktivt på signaler, henvendelser osv. Skolens generelle holdning til rusmidler er, at medbringelse eller indtagelse af illegale rusmidler på skolens ejendom medfører politianmeldelse. I tilfælde, hvor der er begrundet mistanke om illegale rusmidler er det lærernes opgave at kontakte SSP-kontaktlæreren og den pædagogiske ledelse, hvorefter specifikke indsatser kan aftales. Det samme gør sig gældende ved elever, der før 8. klasse mistænkes for brug af alkohol og cigaretter, da dette betragtes som risikoadfærd. Skolens generelle holdning til kriminalitet er, at den skal behandles som et udtryk for en alvorlig risikoadfærd. Når en elev tages i kriminalitet skal der afholdes en kriminalitetsforebyggende samtale. Den kriminalitetsforebyggende samtale kan afholdes af SSP-kontaktpersonen, pædagogisk leder eller politiets forebyggelsesindsats. Klasselærere, ledelsen og SSPkontaktpersonen aftaler, hvem der står for dette. Ved gentagende eller alvorlig kriminalitet skrives en underretning. Skolens generelle holdning er, at konflikter er noget, der er naturligt mellem mennesker. Det er vigtigt, at vores elever lære at håndtere konflikterne på en hensigtsmæssig måde. Ender konflikter i voldsomme fysiske tilfælde er det vigtigt, at der reageres beslutsomt. Der skal 4

5 afholdes netværksmøde eller sendes underretning. Derudover hjemsendes eleven, hvis der er tale om grovere tilfælde. Der er enighed mellem skole og Klub om, at en hjemsendelse fra skolen også betyder, at eleven i udgangspunktet ikke går i klub. Eleverne møder først på skolen efter, at de har været til forældremøde med skoleledelsen. Organiseringen af skolens eksterne samarbejde i forhold til forebyggelse er gennem handlegruppemøderne, der afholdes hvert kvartal. På møderne er der deltagelse af FU, gademedarbejderne, Klub og skole. Fokus er på de overordnede linjer i forhold til det forebyggende samarbejde i skoledistriktet. Når det vurderes som hensigtsmæssigt kan der opfordres til at sager går videre til 115-møder. Det tilstræbes, at pædagoger og lærere har et kendskab til hinanden på tværs af Klub og Skole, så der et fundament for samarbejde. Klubben og skolen indgår i et tættere samarbejde, hvor SSP-kontaktpersonerne i henholdsvis klubben og skolen har løbende kontakt. Der er løbende sparring med politiets kontaktperson ved den forebyggende afdeling på Århus politistation. Organiseringen af skolens interne forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet og rusmidler er bundet op på den pædagogiske ledelse og SSP-kontaktpersonen (Esben Kappel Kofoed), der fungerer som inspiration, oplægsholder og tovholdere på indsatsen. Alle lærere er forpligtet til at samarbejde med disse i relation til denne risikopolitik. Udover disse har gademedarbejderne deres gang på skolen og i Klubben. De præsenterer sig på afdelingsmøder i skolen og kan ved lejlighed indgå i samarbejde med lærere og skolen omkring konkrete målgrupper. Skolens eksterne forebyggende arbejde sker i samspillet med: Klubben Gademedarbejderne SSP Klubben står for de unges fritidstilbud. Klubben har en SSP-kontaktperson, der varetager det kriminalitetsforebyggende arbejde i klubben. SSP-kontaktpersonen indgår i samarbejde med skolen, så der f.eks. tilstræbes ens sanktioner. Er man hjemsendt fra skolen, kan man ikke bare møde op på klubben. Står for den løbende kontakt med unge i fritiden, hvor de bl.a. foretager en række runderinger. De arbejder bl.a. med at få unge, der ikke gør brug af fritidstilbud ind i disse. Gademedarbejderne kan ved lejlighed deltage i netværksmøder og forløb i klasserne. Der tilstræbes, at disse præsenterer sig i klasserne en gang om året. Kontakt: Rene Hedegaard Nielsen Kontakt: Eike eller Stiller faste ydelser og forløb til rådighed for skole (SMG og social pejling), der bookes på nettet. Afholder faglige oplæg til de professionelle omkring alkohol, hash, sociale medier m.fl. Sikre en løbende videreuddannelse af skolens SSPkontaktpersoner gennem temadage og netværksdage. Kontakt: Booking af forløb på nettet. Derudover foregår kontakten gennem SSPkontaktpersonerne eller pædagogisk leder. 5

6 Familiecenter Nord Ungekontakten Politiet - forebyggelsen Socialrådgiveren giver konkret sparring til medarbejderne i forhold til bekymrende sager. Derudover indgår socialrådgiveren i netværksmøder, hvilket organiseres gennem nærmeste leder. Gratis Rådgivning og samtaleforløb til unge, der f.eks. føler sig ensomme, træt af skolen, problemer med kærester m.v. Kontakt: Ring på eller ved besøg fra kl (fredag til kl ). Adressen er: Skanderborgvej 156, 8260 Viby Mail: Deltager i den forebyggende indsats inden den unge har begået kriminalitet. Det kan være igennem forløbet Social pejling, men også gennem besøg i klasserne, hvis det vurderes som gavnligt. Afholder kriminalitetsforebyggende samtaler med unge. Kontakt: Tlf Mail: Generel forebyggelse og undervisning (se bilag): Allan Markussen Mail: Tlf Skolens generelle forebyggende tiltag er struktureret efter følgende plan. Specialklasserne arbejder med de samme temaer og tiltag, der dog er justeret ind efter klasserne behov og evner: Klassetrin Tiltag Ansvarlige 1-4. årgang Konkrete tiltag ved bekymring Cyberhus angående mobning m.m. Klasselærerne Opmærksomhed på fravær (Proceduren for Bekymrende 5. Årgang Forældrene: Fællesarrangement - Social pejling Oplæg om medier på forældremøde (FH) Oplæg ude i klasserne lærerne bestiller arrangementet (forår 2016 Børge Fedders er kommunal kontakt 6

7 Specialklasser Eleverne: Social pejling Opmærksomhed på fravær (Proceduren for Bekymrende Afdelingsmøder: - Besøg af gademedarbejde - Revision af forebyggelsespolitikken. Mange børn fra ghettomiljøer, der oplever forskellige voldsomme ting såsom vold og psykisk sygdom Besøg af mønsterbrydere Overordnet planlægning i afdelinger. Konkrete blandt enkelte lærere Skoleledelsen i forhold til organisering Lærerne evt. samarbejde SSP Fokus på sprog og verbal vold 6. Årgang Forældremøde: Børn og unges brug af sociale medier - indspark om unge virtuelle liv (konflikter, chikane, mobning og seksuelle krænkelser) af pædagogiske ledelse til forældremødet Lærerne FH til forældremødet Eleverne: Dansklærerne underviser klasserne i emnet sociale medier. Der udarbejdes regler i hver klasse. SSPkontaktpersonen står for koordinering heraf. Opmærksomhed på fravær (Proceduren for Bekymrende Dansklærerne i samråd med SSP Skoleledelse og lærerne Afdelingsmøder: Besøg af gademedarbejder Revision af forebyggelsespolitikken. Muligheder: Brug af gademedarbejdere til konkrete forløb i klasserne. 7. Årgang Forældremøde: Samtale mellem generationer hvis det vurderes som hensigtsmæssigt Blå mandag og alkoholpolitik diskuteres på Instruktører og lærere Lærerne 7

8 forældremødet Børn og unges brug af sociale medier - indspark om unge virtuelle liv (konflikter, chikane, mobning og seksuelle krænkelser) af pædagogiske ledelse til forældremødet EK Eleverne: Opmærksomhed på fravær (Proceduren for Bekymrende Kriminalitet og konsekvens forløb med SSPkontaktperson. Lærerne EK Afdelingsmøder: Besøg af gademedarbejder Revision af forebyggelsespolitikken. Muligheder: Brug af gademedarbejdere til konkrete forløb i klasserne. 8. Årgang Forældremøde: Revision af alkoholpolitik Lærerne Eleverne: Undervisningsforløb om kriminalitet og kriminel lavalder det arbejdes med cases fra alkoholdialog og kriminalitetsforebyggende materiale. Dette følges op af besøg af politiet. Besøget gælder også specialklasserne. Opmærksomhed på fravær (Proceduren for Bekymrende EK Afdelingsmøder: - Besøg af gademedarbejder - Revision af forebyggelsespolitikken. Skoleledelsen i forhold til organisering Muligheder: Brug af gademedarbejdere til konkrete forløb i klas- 8

9 serne. Kirkevænget Relevant med forskellige temaer såsom vold, misbrug og færdsel (knallert) Besøg af politiet og ekskursioner til f.eks. retten Lærerne og SSPkontaktperson 9. Årgang Forældremøde: Revision af alkoholpolitik Organisering af sidste skoledag Lærerne/forældre Eleverne: Loven på nettet hvad er i orden? Love og regler om mobning og opførsel på nettet. SSP-lærerne holder oplæg i klasserne Opmærksomhed på fravær (Proceduren for Bekymrende Afdelingsmøder: - Besøg af gademedarbejder - Revision af forebyggelsespolitikken. EK Skoleledelsen i forhold til organisering Muligheder: Brug af gademedarbejdere til konkrete forløb i klasserne. Skolens tiltag i forhold til risikoadfærd er afstemt i forhold til den konkrete situation, men følgende er overordnet skitseret i nedenstående skema. Der henvises derudover til vedhæftede 10 tommelfingerregler fra Århus Kommune, hvorved gældende lovgivning overholdes. Skolens pædagogisk personale må aldrig stå alene med en udsat ung, så der skal gøres brug af team, ressourcepersoner og ledelse. Forebyggende for klasserne 7.klasse SSP deltager i forældremødet først på året, hvor der er et oplæg, hvorefter der udarbejdes alkoholpolitikker og medier i de enkelte klasser. 8. klasse Alkoholpolitikken revideres til forældremøderne. På forældremøderne afsætter klasselærerne tid til at forældrene kan arbejde med diskussionskort omkring forskellige dilemmaer. Til dette arbejde gøres der brug af et materiale som SSP har. 9. klasse Alkoholpolitikken revideres til forældremødet. Rusmidler er en del af pensum i biologi i 9. klasse SSPkonsulenten kan eventuelt bidrage med oplæg til dette. Læreren og SSP koordinerer dette efter behov. 9

10 I tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt, da klasserne udviser tegn på risikoadfærd, kan gademedarbejdere og SSP indgå i forløb i den enkelte klasse. Dette kan f.eks. være i forbindelse med hash eller i forbindelse med en snak om det sunde valg. På klassen forsøger lærerne ved lejlighed at italesætte det sunde valg samt de mulige tilbud omkring rusmidler som eleverne vil komme ud for. Dette sker for at fremme elevernes refleksion omkring dette, inden de står i den konkrete situation. Det tilstræbes, at forældrene som de primære personer er aktivt involveret på alle årgange. Følgende af kommunens tilbud kan have relevans (kontakt gennem pædagogisk leder): - Flyvende AKT-korps - Mobilt team mod mobning - Fraværsteamet Den enkelte elev eller mindre gruppe udviser tegn på risikoadfærd Relationen til lærerne og skolen er central. Den enkelte lærer er forpligtet til at være opmærksom herpå og tage samtaler med den enkelte elev. Det tilstræbes, at forældrene involveres, men dette bunder i en konkret vurdering i situationen. Den enkelte lærer kan med stor fordel sparre omkring situationen med team, ledelsen, AKT, SSP og lignende. I tilfælde, hvor omfanget af elever er massivt tages kontakt til AKT/SSP-læreren, der i samråd med lærere og ledelse beslutter videre tiltag. Der udarbejdes en intern (skole-) handleplan denne kan inkludere brug af f.eks. rollemodeller gennem makkerlæsning og søjledelt undervisning. Der er også mulighed for, at gademedarbejderne deltager i forløb i med mindre grupper. Den enkelte elev er mistænkt for forbrug af rusmidler herunder alkohol og cigaretter på et meget tidligt tidspunkt Den enkelte lærer er forpligtet til at tage kontakt til SSPlæreren. I samråd hermed besluttes, hvilke tiltag, der kan iværksættes. Tiltagene vil ikke udelukkende være fokuseret på det mulige misbrug, men derimod på at minimere antallet af tegn på risikoadfærd. Det tilstræbes, at forældrene involveres, men dette bunder i en konkret vurdering i situationen. I hvert tilfælde indhentes mulige informationer fra Klubben omkring den enkelte elev. Blandt mulige tiltag er: - Lærersamtaler med eleven, hvor læreren udtrykker sin bekymring omkring rusmidler. Der kan hentes inspiration til forskellige samtaleteknikker i materialer hos SSPkontaktpersonen. - Samtaler med SSP-kontaktpersonen/ledelsen. - Samtaler med gademedarbejdere - Hjælp til at finde fritidsjob. 10

11 - Praktik/erhvervsguiderne (mentorer) - Underretning og netværksmøde - Tilkobning af kontaktpersonen/akt på skolen - Kriminalitetsforebyggende samtale med SSP-kontaktperson, pædagogisk leder eller politiet. - Samarbejde med Klubben omkring fælles tiltag. - Bekymringsbrev til forældre, hvor politiet også kan indgå. - Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med familien. Eleven er taget for forbrug af rusmidler eller vold Skolens ledelse indkalder til et møde med elev og forældre. Der skrives underretning. Der udarbejdes en handleplan i samråd med eleven. SSP og efter behov lærerne deltager i dette møde. Skolens forebyggelsespolitik er til revision ved hvert skoleårs slutning. 11

Fællesskaber og forebyggelse. Skovvangskolen Det forebyggende samarbejde

Fællesskaber og forebyggelse. Skovvangskolen Det forebyggende samarbejde Fællesskaber og forebyggelse Skovvangskolen 2016-17 Det forebyggende samarbejde 1 Visionen er, at vi skal være en skole, der har fokus på både individet og fællesskabet, da kriminalitet i bred forstand

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd

Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd Målet er. At skabe gode vilkår i et godt netværk Med masser af Trivsel, tryghed, læring og socialt fællesskab Jeres børn mener: 1. ALLE synes det

Læs mere

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning Gratis FOreBYGGelsestilBUD - til skoler og KLUBBer g sparrin events Under visning Oplæg ! Kære lærere og pædagoger I sidder her med SSP Frederiksberg og Forebyggelsesområdets fælles tilbudspjece over den

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler 5. 8. kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet. 14.30 15.15-Oplæg ved Charlie Lywood, SSP konsulent i Furesø Kommune, om tankerne bag

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Med Thomas Aistrup, SSP-kontaktlærer Du må meget gerne hente app en socrative student. Den kan hentes til Iphones og Android-telefoner. Programmet Oplæg ved

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Indholdsfortegnelse Skanderborg Kommunes overordene rusmiddelstrategi...3 Fælles rusmiddelstrategi for skoler...4 Baggrund...4 Formål...4 Målgruppe...4

Læs mere

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær 2017 Fra fravær til fremmøde Procedure ved bekymrende fravær Indhold 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Lovkrav om skolefravær... 2 4. Hvordan registreres fravær?... 3 5. Hvad er bekymrende fravær?...

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed.

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed. Antimobbestrategi for Boesagerskolen Gældende fra den 1. oktober 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med udarbejdelsen af denne antimobbestrategi ønsker vi at fremme trivsel og modvirke

Læs mere

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P Unge i Aalborg HoldningsDanerne S S P Indsatsområder Uheldige grupperinger og rekruttering til uheldige grupperinger Rygning Omsætningen af den vedtagne rusmiddelpolitik. Herunder alkohol og tidlig debutalder

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING. af børn og unge under 18 år S P

SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING. af børn og unge under 18 år S P SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING af børn og unge under 18 år S P... SKOLE... SOCIAL... POLITI FORORD Kriminalitetsforebyggelse og forebyggelse af børn og unges trivsel har en høj prioritet i Holstebro Kommune.

Læs mere

Velkommen til forældremøde Trivsel for alle 1. kl.

Velkommen til forældremøde Trivsel for alle 1. kl. Velkommen til forældremøde Trivsel for alle 1. kl. Tak fordi I kom I er her fordi : I vil gøre en forskel I vil tage et ansvar Jeres børns trivsel betyder alt for jer I ønsker at skabe de bedst mulige

Læs mere

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER Sydskolen har barnet i centrum og skal være et godt sted at være. Vi arbejder aktivt med både elevernes læring og trivsel Sydskolens hverdag er præget af tillid, gensidig

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Bjerregrav Friskole MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

Bjerregrav Friskole MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Bjerregrav Friskole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn

Læs mere

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv.

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv. KOMMISSORIUM Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18 Formål: 1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010.

Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010. Antimobbepolitik på Kirkeby Skole. Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010. Det er ved lov besluttet at alle skoler skal have en handleplan mod mobning. På

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 17.00 17.45 Gruppearbejde klassevis. 17.45 18.25 Opsamling i plenum. 18.25 19.00 5. kl. forældremøde.

Læs mere

Alle for én mod mobning i skolen

Alle for én mod mobning i skolen Alle for én mod mobning i skolen 1 2 Alle for én mod mobning i skolen Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Læs mere

Alle for én mod mobning i skolen

Alle for én mod mobning i skolen Alle for én mod mobning i skolen 1 Alle for én mod mobning i skolen Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Løsning Skoles antimobbestrategi

Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles vision er, at vi i samarbejde med forældrene vil udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Løsning skoles profil er INNOVATION og ENTREPRENØRSKAB,

Læs mere

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet.

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet. Trivselspolitik for Augustenborg Skole Gældende fra den 1. august 2011 FORMÅL I skolens målsætning står der: En skole for alle, hvor samarbejdet bygger på dialog Alle elever skal opleve at være en del

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

DIGITAL MOBNING. n INTRODUKTION

DIGITAL MOBNING. n INTRODUKTION DIGITAL MOBNING DCUM anbefaler, at forebyggelsen af den digitale mobning bliver en integreret del af skolens øvrige trivselsarbejde. Kolind Centralskole og Lyshøjskolen i Kolding har særligt fokus på elevernes

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Alle de andre gør det Digital adfærd og trivsel samt alkohol SSP Furesø Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Undervisningsforløb med lærervejledning. SSP Furesø Paltholmterrasserne

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 1 of 17 L Æ S E P L A N 2 of 17 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side 9 7. klasse side

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Principper for: Alkoholpolitik

Principper for: Alkoholpolitik Principper for: Alkoholpolitik Søndergård skole skal være aktivt medvirkende til, at elevernes alkoholdebut udskydes så længe som muligt. Blandt andet med basis i undersøgelser der viser, at det generelle

Læs mere

Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne. Skanderborg Kommune

Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne. Skanderborg Kommune Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne i Skanderborg Kommune Indhold Skanderborg Kommunes overordnede rusmiddelstrategi for børn og unge... 3 Strategiernes hieraki... 3 Fælles rusmiddelstrategi

Læs mere

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Formålet med at tale og skrive om trivsel på skolen er fortsat at minimere mobning på skolen. Vallensbæk Skole har gennem lang tid gjort en aktiv indsats for at minimere

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2014-15

Skoletilbud fra SSP i 2014-15 1 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

at minimere mobning i og udenfor skolemiljøet gennem oplysning, forebyggelse og aktiv handling.

at minimere mobning i og udenfor skolemiljøet gennem oplysning, forebyggelse og aktiv handling. - FORORD Skolebestyrelsen på Gjellerupskolen har taget initiativ til, at skolen udarbejder en mobbepolitik indeholdende mobbedefinition, målsætning og handleplaner for aktivt at modvirke mobning. Det er

Læs mere

TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK.

TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK. TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK. Formål med skolens trivsels -og antimobbepolitik Personale og elever skal oplyses om trivsels- og antimobbepolitikken på Ebberup skole. Vi tilstræber optimal trivsel for alle.

Læs mere

GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD

GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD - TIL SKOLER OG KLUBBER Sparring 20 16/17 Undervisning Events Oplæg ! KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi kan her præsentere SSP Frederiksberg og Forebyggelsesteamets fælles tilbudspjece

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

SSP læseplan. Konventum, Helsingør 30. Marts Rune Schmidt Telefon: Mail:

SSP læseplan. Konventum, Helsingør 30. Marts Rune Schmidt Telefon: Mail: SSP læseplan Konventum, Helsingør 30. Marts Rune Schmidt Telefon: 21 46 92 42 Mail: runsch@gladsaxe.dk 1 Baggrund for revideringen Den eksisterende læseplan har eksisteret siden 2007 uden at være blevet

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Velkommen Kære SSP-kontakt Velkommen til dette skoleårs første Nyhedsbrev. I dette nummer kan du læse om:

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE ENDRUPSKOLEN Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE Indhold Indledning Definition på mobning Skolens politik Målsætning Evaluering Handleplan til lærere til forebyggelse af mobning Forældreindsats til

Læs mere

Skæring Skoles trivsel for alle - med fokus på handlinger mod mobning

Skæring Skoles trivsel for alle - med fokus på handlinger mod mobning Skæring Skoles trivsel for alle - med fokus på handlinger mod mobning 14. juni 2011 Skæring skoles nye vision: Skæring Skole er Vores skole, hvor vi med udgangspunkt i den enkeltes og de fælles muligheder

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

Skolens holdning er, at vi ikke accepterer mobning Det er derfor af stor vigtighed, at vi på alle niveauer og blandt alle, såvel ansatte som elever

Skolens holdning er, at vi ikke accepterer mobning Det er derfor af stor vigtighed, at vi på alle niveauer og blandt alle, såvel ansatte som elever Skolens holdning er, at vi ikke accepterer mobning Det er derfor af stor vigtighed, at vi på alle niveauer og blandt alle, såvel ansatte som elever og forældre, er indstillet på aktivt at medvirke til

Læs mere

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune Indhold Forord 1 Generel forebyggelse på skolen/trivselsforum 2 Undervisningens placering 3 Undervisningen sigter på 4 Fase 1 5 Fase 2 6 Fase 3 7 Oversigt over

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole Trivselspolitik Sankt Annæ Skole På Sankt Annæ skole sætter vi elevernes trivsel og personlige udvikling meget højt. Undersøgelser viser, at børns indlæringsevne og evne til social læring øges, hvis de

Læs mere

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Centrale aktører i SSP-samarbejdet SSP-styregruppen...1 SSP-konsulenten...1 Ungemedarbejderen på Silkeborg Ungdomsskole...2 Politiets forebyggelsesgruppe...3

Læs mere

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 Greve Kommune Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 KFI læseplan 2 Indhold Kriminalitetsforbyggende undervisningsforløb for 3.-10. klasse. Identitet og handlekompetence... 3 Formål med indsatsen...

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 SSP læseplan Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 Forord: I løbet af 2012 og 2013 har vi i Norddjurs kommune udarbejdet en ny sammenhængende Børnepolitik, en politik for inklusion og

Læs mere

lyngholm skolens antimobbe politik

lyngholm skolens antimobbe politik lyngholm skolens antimobbe politik Lyngholmskolen skal være et rart sted at være for at kunne være et godt sted at lære. Derfor accepteres mobning ikke. Når vi bliver bekendt med mobning, imødegår vi den

Læs mere

Bislev Landsbyordning Her trives vi! Så mobning - må vi så være fri!

Bislev Landsbyordning Her trives vi! Så mobning - må vi så være fri! Bislev Landsbyordning Her trives vi! Så mobning - må vi så være fri! Handlingsplan for indsats mod mobning på Bislev Landsbyordning Forord I sommeren 1999 blev der ved Bislev Skole nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Inspirationsguide Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Indledning... 3 Primær og sekundær forebyggelse... 3 Primær forebyggelse... 3 Forebyggelse

Læs mere

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet L Æ S E P L A N U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6.

Læs mere

Trivselslæseplan for 1. klasse. Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 1. klasse. Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 1. klasse Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Velkommen til trivselsmøde i 0.B

Velkommen til trivselsmøde i 0.B Velkommen til trivselsmøde i 0.B Samarbejde fordi sammenhold omkring børn giver sammenhold mellem børn fordi jeres samarbejde kan forebygge ensomhed, isolation og mobning blandt børnene fordi det skaber

Læs mere

Alle de andre gør det! -

Alle de andre gør det! - Alle de andre gør det! - forebyggelsestiltag i 6. kl. 1 Forebyggelsesprogrammet for Furesø Kommunes skoler. Klassetrin Elever Forældre Lærerne Materiale 5. Kl. Trivsels el. antimobnings forløb Årgangs

Læs mere