$ 1. Fundats for Øbjerggaards Hospital.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$ 1. Fundats for Øbjerggaards Hospital."

Transkript

1 Fundats for Øbjerggaards Hospital. Jeg Niels Ryberg til Frederiksgave og Øbjerggaard, Hans Kongelige Majestæts Konferentsraad, gør hermed vitterligt, at jeghar stiftet og indrettet, ligesom jeg og herved i Haab om Hans Kongelige Majestæts Bekræftelse p ut denne min Fundats stifter og opretter det af mig i Aaret 1793 pnkøng Gade ved det store Gadekær nye opbyggede grundmurede Hus, bestaaende af l l Fag, hvori findes 7 Værelser, og ved hvert af de 6 Værelser et Spisekammer og Køkken samt 6 Bilæggerowre og til det?de Værelse en Vindovn, samt et Hus til Bagerovn, hvori Inddelinger til Ildebrændsel, til et Hospital far Øbjerggaards Gods'Fattige, hvilket grundmurede Hus, som er assureret i Landets almindelige Brandkasse for Kapital 1800 Rdl., med dertil lagte indhegnede Haveplads, bestaaende ialt med Indbegreb af Husets Grund af 16L62 Kvadrat Alen. Hverken jeg selv eller efterkommende Øbjerygaards og derunder med skøde af den 9de Maj 7779lagte Godses Ejere nogensinds som en til Gaard og Gods henhørende Ejendom skal kunne fordres tilbage; men samme skal være og bestandig blive en Stiftelse til Bedste for virkelig trængende af Øbjerggaard og Gods hvad enten sanme maatte opholde sig på Gaarden eller dens nuværende Hovmarker eller i Byerne: Køng,Ring, Lundbyorp, Kosfræde, Vintersbølle eller de nu udflyttede Gaarde, være sig de af Godset alt ble'øre eller herefter blivende Selvejere, Fæstebønder, Arvefæstere, Husfolk, eller og andre sig paa Gaarden eller Godset, saaledes som det mig er tilskødet, opholdende og der hjemmehørende Folk. Og har jeg i Henseende til dette saaledes af mig stiftede Hospital givet følgende Bestemmelser, hvor jeg dog forbeholder mig selv at gøre de Forandringer eller Tilsætninger, jeg maatte finde tjenlige til Stiftelsens Tarv og Bedste, hvilket i saa Tilfælde tilføjes dette Dokument under min Haand og Segl. Men hvad der efter min Død findes af mig paa forommeldte Maade atvære omordnet og fastsat dette Hospital vedrørende, skal af efterkommende Øbjerygaards og Køng Kirkes Ejere ubrydelig holdes og efterkommes, uden at deri nogen Forandringmea gøres, til hvilken Ænde denne Fundats, samt de Forandringer og Tilsætringer, jeg mulig maaffe finde fornødent at gøre og tilfuje samme under min Haand og Segl, med derpaa forventende Kongelige Approbation, skal til Tinge læses og protokolleres samt indføres i Hospitalets Protokol, hvorom siden meldes. $ 1. Paa Hospitalets Bygninger indvendig og udvendig kan vedligeholdes i srtrnme gode Stand de nu er, forbinder jeg *ig og efterkommende Øbjerggaards Ejere, hvorunder tillige forstaas Ejerne af Køng Kirke med tilhørende Tiender, til aarligen at lade saavel Værelserne om muligt ved Pinsedagstider udspække og kalke, som og Orme, Køkkenet de udvendige Vægge og Taget tilligemed Døre og Vinduer efterse og

2 istandsætte, hvad Brøst derved maatte findes, hvilket i det seneste skal være sket inden hvert Aars Mik*elsdag. $2. Jeg forpliger mig og efterkommende Øbjerggaafis Ejere til: a. - Aarligen at udbetale til Hospitalets Lemmer Understøttelse 120 Rdl. Skriver et Hundrede og tyve Rigsdaler dansk Courant, som betales i 2de Terminer, nemlig den I'Januar og 1'Juli, hver Gang det halve, hvoraf de 20 Rdl. skal anvendes til Medikamenter for syge Lemmer, og til den Læges eller Chirurgus Betaling, som maatte kaldes til de syge, og de øwige Eet Hundrede Rigsdaler uddele i lige Portioner til 10 Lemmer, saa at hvert Lem faar 5 Rdl. hver l'januar og 5 Rdl. hver I'Juli. b.- Aarligen at levere til Hospitalet og lade samme tilkøre 36 Læs æltede Tørv, 500 Stk. paa hvert Læs og dannede hver Tørv i en Forrn 11 Tommer lang, SYzTomme bred og 4 Tommer dybt inden i, hvilke skal være vel tørrede. Dog skal det staa til Øbjerggaards Ejere i Stedet for bemeldte 36 Læs æltede Tøw, at levere 72Læs alnrindelige forsvarlige Tørv, 6 Sælcke hver på een Tønde fuld til et Læs beregnet. Skulde saadant Vejrlig indtræffe, at god Tenv ej kan tilvejebringes, skal i deres Sted leveres og i Hospitalet frit indfures 16 Favne Brænde af almindelig Maal, følgelig 1 AIen 1*9, men Savningen og Hugningen i de mindre, naar det er fremkørt, skal Lemmeme selv besørge. c.- Holde de i Hospitalel af rette Vedkommende i Overensstemmelse med denne Fundats' Forskrift, indlagfe Lemmer fri for Ekshaskat. d.- At holde Hospitalets Lemmer fti for alt Horming og Udgang. e. - At forunde dem ftit Begravelsessted plkøngkirkegaard,naar de i Hospitalet som Lemmer af samme ved Døden afgaar. f. - At erlægge det aarlige Kontingent til Brandkassen, som Hospitalet tilkommer at svare i Forhold til den Summa for hvilket som ommeldt er forsilcret. g. - Endelig hvis Hospitalet ved lldebrand, som Gud afrende, skulde blive lagt i Aske, da ved hjælp af den forsikrede og af Brandkassen udbetalte Summa igen inden set Aars Forløb fira Ildebrandens Datum, at opbygge ogindrette Hospitalet i alle Henseender saaledes, som det for&a var og igen at lade Samme forsikre. $3. Skulle jeg eller efterfølgende Øbjerggaæds Ejere blive til Sinds i Parceller at udstykke og bortsælge Øbjerggaards nuværende Hovmarker, skal Køberne eller Ejerne af disse Parceller tilligemed Ejeren af Køng Kirke og dens underliggende

3 Tiende indtræde i min eller efterkommende Øbjerggaards Ejere foranførte eller herefter titførede Forpliglelser til Hospitalet i Forhold til Parcellernes Størrelse efter den Bestemmelse, som nænnere gives ved Parcellernes Bortsælgelse af Øbjerggaards Ejere, og skal denne Forpliglelse paaligge Parcellisterne, om der endog ved Parcellernes Overtagelse til dem ikke skulde ske nogen nænnere Bestemmelse, eller den skulle blive forglemt at indføres i de Konditioner, hvorefter Parcellerne bortsælges, lige saa fuldt som denne Fundatses Ord til andet er indført i det til dem af Øbjerggaards Ejere på Parcelleme udstedende Skøde, Arvefæstebrev, eller hvad Navn saadant Dokument maatte have, da Fundatsen til alles Efterretning, som det derom er at gøre til Tinge bleven læst og protokolleret. Imidlertid skal dog under denne Forpligtelse ikke indbeåttes Husmænd, som med smaa Lodder maatte blive ansatte på Øbjerggaards Hovmarker. $4. I overensstemmelse med g 2 Lifia A paa 5 af de i Hospitalet indrettede Værelser indlægges 10 Lemmer, 2 semmen i hvert Værelse, saaledes at i 3 Værelser indlægges 6 Mandfotk og i de 2de øwige 4 Kvindfolk, hvilket dog efter Omstændighederne kan forandres saaledes, at om der paa Øbjerggaafiog Gods ikke skulle findes saa mange til Hospitalet trængende Mandfolk eller aldeles ingen, kan samtlige 10 Pladser besættes med Kvindfolk, hvilket ligeledes gælder omvendt, hvis dertil de 4 Pladser ikke skulle være frængende Kvindfolk. Kun dette iagttages, at de 2de, som indtages paa et og samme Værelse mzn være af et og salnme Køn, med mindre en Mand og hans Kone skulle begæ befindes saa hængende til Hospitalet, at begge i samme indlægges, hvilke da maa og skat være sammen paa et og samme Værelse. Da det er en Følge af denne Bestemmelse, at en af de 10 Pladser for nogen Tid kan komme til at staa ledig, naar nemlig, efterat de 4 Værelser er besatte hvert med2 Personer af et og samme Køn, og det 5te alene med et Fruemtimmer, der ikke på Gaard og Gods fandtes flere fængende af Kvindekønnet, som kunde indlægges hos det i det Ste Værelse indlagte ene Kvindfolk, eller og der ikke fandtes frængende af Mandkønnet, som kunne indlægges hos en paa det 5te Kammer værende Mandsperson, saa skal denne ledige 10de Plads besættes med et fader- og moderløst Barn, som kunde tænge til Ophold, hvilket Hospitalets Lemmer, som dertil er bekvemme, skulde modtage til Pleje og Renlighed, naar den eller de, som er berettigede til at besætte Pladserne, forlanger det, dog uden at det bør være Hospitalslemmerne til Pengebyrde. Saadanne fader- og moderløse Børn af Gaard og Gods, som ingen Tilhold kunne have hos Slægt og Venner, skulle ogszra indlægges paa flere ledige Pladser, naar der ikke grves ældre trængende, hvormed de kunne ogbør besættes. Disse i Hospitalet til Pleje indlagte Børn skulte deraf udgaa, rxl r de er i stand til at tjene Bonden, eller kunne sættes i Lære hos en eller anden Haandværksmester på Landet. Indlader et Hospitatslem sig i Ægteskab,følger det af sig selv, at samme straks udgaar af

4 Hospitalet. Skulde der ikt<e på Gaard og Gods findes virkelig trængende til at besætte ru*itig. 10 Pladser i de 5 Værelser og saaledes een eller flere Pladser komme til at staa ledige, skal dog Øbjerggaards Ejere eller de paa dens Hovmarker mulig ansættende Parcelliiter ikrke være berettigede til at indeholde de til hver Plads bestemte 10 Rdl. Aarlig, rnen saurme skal til de oven bestemte Terminer af vedkommende udbetales os i Køng Sognepræsts Overværelse nedlægges i en dertil oprettet Kasse, forsynet med 2 forskeltige Laase, hvortil bemeldte Sognepræst blholder den ene Nøgle, og jeg samt efterfølgende Ejere af Øbjerggaard, eller hvem jeg elter de efter mig dertil befuldmægtiget den anden Nøgle, saa at Kassen ikke skal -toone aabnes uden i begges Overværelse. Fomævnte Kasse skal staa hos Ejeren af Øbjerggaard eller hans Fuldmægtig, og i Tilfælde af, at Gaardens Marker uepariitteres, hos den, som Parcellistenre efter fleste Stemmer udvælger til at føre Hospitatets Protokoller, med mindre jeg eller mine Efterkommere forbeholder os selv en Parcel, da det sarnme skal gælde i Henseende til Kassen, som om jeg eller de ejede hele gaarden. $5. Af de øwige i Hospitalets værende 2de Værelser skal det ene være en Samlingsstue for Lemm"*r og det andet en Sygestue, hvor den eller de af Lemmerne, som ved nogen smitsom Sygr er beladt, indlægges imedens de kureres. I bemeldte Stue skal ligåledes de modtages af Gaard og Gods, som er befængte med nogen smitsom Sygdom, saavel som de der ej hjemme har bekvem Lejlighed i Sygdoms Tilfælde; oaut disse sidste det forlanger, og Pladsen i Sygestuen ilj<e er optaget af syge Hospitalslemmer; denne Sygestue holdes varm af den forhen bestemte leverede Ildebrændsel, ligesom ogs ut Samlingsstuen deraf vannes, hvorved tillige kan spares Ildebrændsel i de andre Værelser, naar Lemmerne kan enes om om Dagen at være samlede i dette Værelse. Såvel i overordentlige Sygdomstilfætde som naar een eller flere af Hospiølslemmerne skulde af Æderdom eller anden Aarsag være eller blive saa svagelige, at de ikke kan hjælpe sig selv, skal de andre Lemmer, som har bedre Helbred, være forpligtet til at hjælpe og pleje dem på bedste maade, ligesom de og skal gaa dem af Gaard og Gods tit Haande, som uden at være Lem af Hospitalet indlægges til Kur på Sygestuen. $6. Ethvert Lem, som indlægges i Hospitalet skal medbringe sin egen Seng, der saavel som alt andet medbrugt, lrære sig Bohave, Husgeraad, Linned eller Gangklæder efter Hospitalslemmets Død skal tilhøre Hospitalet som dets virkelige Ejendom,ligesom og hvad i Arv maatte tilfalde et saadant Hospitalslem, imedens det der opholder sig,

5 uden af nogen den afclødes Arving eller Kreditor at kunne nogensinde fordres tilbage. Skulde den, som tilfalder nogen Arv, efter at den i Hospitalet er indlagt, have Livsarvinger, som vil modtage den arvende, og denne selv ønsker at komme til disse, skal et saadant Lem have Frihed at udgaa af Hospitalet imod at lade sin Seng blive staaende efter sig og at godtgøre Hospitalet de aarlige oppebaarne 10 Rdl. $7. Naar et Hospitalslem ved Døden afgaar, skal Øbjerggaards Ejere eller Fuldmægtige lade ved 2de Mænd registrere og undere den afdødes Efterladenskab og samme derefter ved Auktion bortsælge, hvilket sa4ledes fastsættes i Haab om Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Tilladelse til at saadant maa ske uden dertil at hoide Rettens Middel, samt uden Indkomst for samme i nogen Maade. De til den afdødes skil<kelige Begravelse - hvilket Øbjerggaafis Ejere eller sammes Fuldmægfig besørger - anvendte Bekostninger tages af det den afdødes Efterladenskab er udbragt til, og det overskydende henlægges i den under $ 4 ommeldte Kasse i Køng Sognepræsts Overværelse. Skulde det afdøde Hospitalslems Efterladenskab ikke være tilstrækkelig til deraf at udrede Begravelsesomkostningerne, saa skal den afdødes Plads enten blive ubesat, indtil de manglende ved Hjælp af de sarune Plads tillagte l0 Rdl. aarhe er blevet betalt, eller det Lem, som derefter indlægges, ikke nyde noget af de Pladsen tillagte 10 Rdl., forinden det for den aftlødes Begravelse udlagte er blevet godtgiort. $8. De i Hospitalet værende Pladsers Besættelse forbeholderjeg mig og Øbjerggaards efterkommende Ejere alene; men i det Tilfælde at hele Hovedgaarden skulle blive udstykket og bortsolgt i Parceller, da Køng og Hammer Sognepræster i Samling og Forening med de Parcellister, som har Hovedgaardens marker i Besiddelse, i saa Fald skal have Rettighederne at besætte de ledige Pladser efter de fleste Stemmer. Skulde Stemmerne være lige for tvende eller flere Personer, som søger at komme ind i Hospitalet, skal den af de søgende, som er ældst, indlægges paa den ledige Plads. Skulde jeg selv, min Søn efter mig, eller hans Decendentere efter ham beholde en af Parcellerne, skal Rettiglreden at besæfie Pladserne i Hospitalet være mig og dem efter mig ene forbeholden, lige saa firldt som jeg eller de var Ejere af hele Hovedgaarden. $e. Ethvert Hospitalslem nyder i Overensstemmelse ved 2den og4de $ fri Værelse i Hospitalet, fri Ildebrændsel saavidt det dertil i 4de $ bestemte kan tilstrække, fri Kur i Sygdoms Tilfælde saavidt bestrides kan med de dertil fastsatte 20 Rdl. Aarlig, Frihed

6 for Ekstraskat og al Slags Hovtjeneste sanrt i penge 10 Rdl.- skriver ti Rigsdaler dansk Courant aarlig, hvilke som meldt udbetales hvert Lem i 2de Terminer" nemlig den 1' Januar 5Rdl. Og den I' Juli 5 Rdl., hvad enten Lemmet kort eller længe fer disse Terminer er indlagt- Udbetalingen skal ske i Køng SogRepræsts Overværelse, som anmodes om derved at være til Stede, og i den forommeldte og nedenfor nænnere bestemmende Protokol bevidne under sit Navn Betalings Rigighed, hvilket for den, som Udbetalingen er befioet, skal være fuldkommen Kvittering. Ligeledes affesterer Sognepræsten i Køng i Protokollen, at den i 4de $ bestemte Kvantitet af Tørv eller Brænde rigtig hvert Aar er leveret til Hospitalet. Imod disse Fordele skal Hospitalslemmeme nøjagtigen iagttage og holde sig eftenettelig alt, hvad i denne Fundats dem er foreskrevet og paalagt. $ 10. Ved Hospitalet skal holdes 1 Protokol, hvilken skal føres af Fuldmægtigen ved Øbjerggaard og Gods,rrailr Ejeren ikfte selv bor på Stedet eller ej derrred ville umage sig, og i Tilfælde at Hovmarkerne skulde blive udparcellerede saaledes, at hverken jeg eller min Søn eller hans Efterkommere forbeholdes selv en af Parcellerne, af den samtlige Parcellister dertil Befuldmægtigede. Denne Protokol bliver af mig som Stifter pagineret, gennemdraget og forseglef hvilket nailr en ny skal være nødvendig i Tiden, og ingen af mine Efterkommere da sknlde væreejere af Øbjerggaard eller en af dens Parceller, skal ske af Keng Sognepræst. I denne Protokol indføres først a. - Ord til andet denne Fundats, sarnt de Tillæg og nærmere Bestemmelserjeg i min Levetid maatte finde fornødent at tilføje, med derpaa erhvervede allernaadi gste Approbation. b. - Ethvert nu indlagt eller herefter indlæggende Lems fulde Navn, Æder, Fødested og Helbreds Tilstand, samt Tiden naar det indkommer, udgaar eller dør, hvilket ligeledes skal gælde for de fader- og moderløse Børn, som i Overstemmelse med g 5 maatte indlægges til Pleje i Hospitalet, saavel som de syge, der af Gaard og Gods uden at være Lemmer af Hospitaleq indlægges til c. - Kur på Sygesfuen. OptegRes i denne Protokol alt, hvad et Lem medbringer ved Indfrædelse i Hospitalet, samt hvad samme efter dets dødelige Afgang, eller efterat det på den i $ 6 ommeldte Maade er udgaaet af Hospitalet, ved Aukxion udbringes til saavel som og hvad af Beløbet, Begravelsesomkostningerne fraregnede, maatte blive tilovers og nedlægges i den i 4de og?de $ ommeldte Hospitalskasse, hvorover i Protokollen gives Beregning, hvis Rigfighed ved Dag og Dato bevidnes af Køng Sognepræst, ligesom ogathan har set det overskydende nedlagt i Kassen. Skulde et Hospitalslems Efterladenskab ilq&e være tilstækkeligt til Begravelsens billige Bekostninger, skal det manglende

7 d. e. f. o ligeledes i Protokollen optegnes og anfenes hvor længe Pladsen, hvorpaa den aldøde laa, skal staa ledig for at indhente det til Begravelsen af Øbjerggaards Ejere udlagte. -'Hvad et Hospitalslem maatte tilfalde i Arv, medens det er i Hospitalet, samt hvad deraf bliver at beregpe Hospitalskassen til Indtægt og i samme at nedlægge, hvilken Indtægf og Nedlæggelse i Kassen ligeledes attesteres af Køng Sognepræst. - ftvac dir ien Blok, som sættes ved Indgangen til Hospitalet, maatte blive nedtagt eller paa anden Maade skænket til Hospitalet. Denne Blok, til hvitken der hleso* iit Horpitalskassen skal være tvende forskellige Laase og Nøgler, nvora?f.øng Sognepræst beholder den ene og Fuldmægfigen ved Øbierggaad eller hvem Ae *otig ansættende Parcellister dertil befrrldmægtigede, den anden,aabnes hver I' Juttuat og 1' Juli, da det, som deri findes udtages og efter at være anført i Protokollen nedlægges i Hospitalskassen. - Udbetalingen til hver af de bestemte Terminer samt daværende Lemmers Antal saavel som Leverancen af den bestemte Ildebrændsel, hvilket alt, som meldt, Køng Sognepræst attesterer under sin Haand. - Endelig n"r*aars Udgang en almindelig paa eet Sted samlet Beregning over Hos-pitalskassens "ia Indtægt i det forløbne Aat, samt i en samlet Sum, hvad den til Oåto ejer, og hvorledes dens Beholdning i Overensstemmelse med følgende 11 $ er gort frugtbringende. $ ll. Dem ommeldte Hospitalskasses Indtægt skal bestaa i følgende: l) Hvad der maatte oplægges af de i Hospitalet værende Pladser, naar der ikke findes virkelig trængende paa Gaard og Gods, hvormed de kunne besættes. 2) Beløbet af Lernmemes bortsolgte Eftertadenskab, naar sarnme overstiger B e gravel sesomkostningerne. 3) Deiindkomne af Hospitalsblokken og andre Gaver til Hospitalet, hvilket alt paa anførtemaade shal nedlægges i Kassen. Naar salnme er opsteget til 50 itdl., *.n ej før, skal denne Sum udtages og mod tilsfiækkelig Sikkerhed udsættes paa Renter, og disse, ligesom de indkomne nedlægges i Kasseq hvor ogsaa de ior Hospitalet modtagne Gældsbeviser skal gemmes. Dette vedvarer således, uden at Hospitalskassens Midler maa røres, indtil dens Kapital er opløbet til en Sum af 2000 Rdl., som imod sikker Pant er udsafie, da Refferne af dr*. Kapital - to Tusinde Rigsdaler - maa af Øbjerggaards Ejere eller de paa szunmes Hovmarker mulig anspffsads Parcellister anvendes til Hospitalets æulige Vedligeholdelse og Ildebrændsel, og det overskydende af disse Renter tillægges deru som fører Hospitalsprotokollen til nogenlunde Vederlag for hans U*ugr. Med de derefter til Hospitalskassen indflydende Indtægter forholdes

8 ligeledes, indtil dens Kapital er forøget med eet Tusinde Rigsdaler, da Renten af de første fie Tusinde Rigsdaler af Hospitalets Kapital anvendes saaledes, at den som fører Hospitalsprotokollen, nyder derfor bestemt Gage 20 Rdl. Aarlig, og det øwige derimod tillægges de20 Rdl., som aarlig skal betales til fri Kur for de syge i Hospitalet. Skulde Hospitalets Midler ved ovenmeldte Indtægter og Renter deraf, saa snart der findes 50 Rdl. Samlet i Kassen, i Tidens Længde kunne opløbe til de fire og flere Tusinde Rigsdaler, skal renteme af samme mvendes til at forøge ethvert Hospitalslems tillagte l0 Rdl. aarligen indtit 26 Rdl.; men nazlr dette er opnaaet, skal hvad derefter maatte samles, aarligen anvendes til at udrede de 120 Rdl., som Øbjerggaards Ejere eller tilkommende Parcellister i deres Sted skal betale aarligen til Hospitalet. $ 12. Saa længe jeg, eller min Søn efter mig, eller hans Decendentere er Ejere af Øbjerggøardeller en Parcelle paa dens Hovmarker, forbeholder jeg mig og dem efter mig uindskrænket Rettighed til at overholde ovenstaaende eller herefter af mig denne Fundats under min Haand og Segl tilhørende Poster, men efter min eller deres Død, eller om jeg eller de afhænde Gaard og Gods til nogen anden, skal Køng og Hammer Sognepræster, som begge erholder hver en Genpart af denne Fundats, være berettigede til at kontrollere sammes nøjagtige Efterlevelse, og til den Ende have Tilsyn med alle vedkommende, hvorfor og Protokollen tvende Gange om Aaret, nemlig inden Januar og Juti Maaneders Udgang skal dem forevises, da de venligst anmodes om, efterat have efterset Kassens Beholdning og fundet samme overensstemmende med Protokollen, under deres Hænder deri at bevidne saadant. Endvidere anmodes Stiftets Biskop, som ligeledes tilstilles en Genpart af denne Fundats til Forvaring i Stiftsarkivet, om at lade sig Kassen tilligemed Protokollen forevise og deri antegue, om Beholdningen er befunden rigtig og denne Fundats i alle Henseender til Dato er efterlevet, samt i mangel heraf andrage saadant for det Kongelige danske Cancelli, paa det Misligheder til denne Stiftelses Skade ved Øwiehedens Mellemkomst i Tiden kunne forebygges. Københarrn" den l5'juni 1796 N. Ryberg Den kongelige

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ vxi kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen l^c»' op I/s ni UZE!' om opiiavz^ oz bi'uze^ettjzliecjes', se veniizs^ infol'ma^ion on cop/^izli^ ancj use»' i'izlilis, please consul^

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven.

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Allerede ved Forordn, af 21de Mai 1845 gjordes betydelige Forandringer

Læs mere

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP F U N D A T S Undertegnede: Vamdrup Kommune Kolding Kommune og Lunderskov Kommune er d.d. enedes om at skifte en fond med følgende vedtægter: VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning 1. Navn og hjemsted. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Dokkedal By Vandforsyning, og har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Formål. Selskabets formål

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Christian 9. i Frederikshavn Stadsarkiv

Christian 9. i Frederikshavn Stadsarkiv Christian 9. i Frederikshavn Stadsarkiv Et vaskeægte historisk dokument, autentisk og underskrevet af Europas svigerfar, selveste Christian IX, i det herrens år 1890, er at finde i Stadsarkivets gemmer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

Broager Vandværk A.m.b.a.

Broager Vandværk A.m.b.a. Broager Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Broager Vandværk 1993 Vand er livets kilde / skån miljøet Navn og hjemsted 1. Selskabet, der er stiftet den 16. december 1929, er et andelsselskab

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Jyske Lov var gældende i ca. 450 år, indtil 1683, hvor den blev afløst af Christian V s Danske Lov.

Jyske Lov var gældende i ca. 450 år, indtil 1683, hvor den blev afløst af Christian V s Danske Lov. OM LOV OG RET I DANMARK Danmarks første nedfældede "Grundlov" er Jyske Lov fra 1241, givet af danernes konge Valdemar II Sejr. Det skete ved rigsforsamlingens møde i Vordingborg. Jyske Lov var en landskabslov,

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter Ejendomsmæglernes Landsorganisation Vedtægter Kapitel 1. Navn - Hjemsted Formål 1. Navn og hjemsted Organisationens navn er EJENDOMSMÆGLERNES LANDSORGANISATION, EL. Organisationens hjemsted er sekretariatets

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere