$ 1. Fundats for Øbjerggaards Hospital.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$ 1. Fundats for Øbjerggaards Hospital."

Transkript

1 Fundats for Øbjerggaards Hospital. Jeg Niels Ryberg til Frederiksgave og Øbjerggaard, Hans Kongelige Majestæts Konferentsraad, gør hermed vitterligt, at jeghar stiftet og indrettet, ligesom jeg og herved i Haab om Hans Kongelige Majestæts Bekræftelse p ut denne min Fundats stifter og opretter det af mig i Aaret 1793 pnkøng Gade ved det store Gadekær nye opbyggede grundmurede Hus, bestaaende af l l Fag, hvori findes 7 Værelser, og ved hvert af de 6 Værelser et Spisekammer og Køkken samt 6 Bilæggerowre og til det?de Værelse en Vindovn, samt et Hus til Bagerovn, hvori Inddelinger til Ildebrændsel, til et Hospital far Øbjerggaards Gods'Fattige, hvilket grundmurede Hus, som er assureret i Landets almindelige Brandkasse for Kapital 1800 Rdl., med dertil lagte indhegnede Haveplads, bestaaende ialt med Indbegreb af Husets Grund af 16L62 Kvadrat Alen. Hverken jeg selv eller efterkommende Øbjerygaards og derunder med skøde af den 9de Maj 7779lagte Godses Ejere nogensinds som en til Gaard og Gods henhørende Ejendom skal kunne fordres tilbage; men samme skal være og bestandig blive en Stiftelse til Bedste for virkelig trængende af Øbjerggaard og Gods hvad enten sanme maatte opholde sig på Gaarden eller dens nuværende Hovmarker eller i Byerne: Køng,Ring, Lundbyorp, Kosfræde, Vintersbølle eller de nu udflyttede Gaarde, være sig de af Godset alt ble'øre eller herefter blivende Selvejere, Fæstebønder, Arvefæstere, Husfolk, eller og andre sig paa Gaarden eller Godset, saaledes som det mig er tilskødet, opholdende og der hjemmehørende Folk. Og har jeg i Henseende til dette saaledes af mig stiftede Hospital givet følgende Bestemmelser, hvor jeg dog forbeholder mig selv at gøre de Forandringer eller Tilsætninger, jeg maatte finde tjenlige til Stiftelsens Tarv og Bedste, hvilket i saa Tilfælde tilføjes dette Dokument under min Haand og Segl. Men hvad der efter min Død findes af mig paa forommeldte Maade atvære omordnet og fastsat dette Hospital vedrørende, skal af efterkommende Øbjerygaards og Køng Kirkes Ejere ubrydelig holdes og efterkommes, uden at deri nogen Forandringmea gøres, til hvilken Ænde denne Fundats, samt de Forandringer og Tilsætringer, jeg mulig maaffe finde fornødent at gøre og tilfuje samme under min Haand og Segl, med derpaa forventende Kongelige Approbation, skal til Tinge læses og protokolleres samt indføres i Hospitalets Protokol, hvorom siden meldes. $ 1. Paa Hospitalets Bygninger indvendig og udvendig kan vedligeholdes i srtrnme gode Stand de nu er, forbinder jeg *ig og efterkommende Øbjerggaards Ejere, hvorunder tillige forstaas Ejerne af Køng Kirke med tilhørende Tiender, til aarligen at lade saavel Værelserne om muligt ved Pinsedagstider udspække og kalke, som og Orme, Køkkenet de udvendige Vægge og Taget tilligemed Døre og Vinduer efterse og

2 istandsætte, hvad Brøst derved maatte findes, hvilket i det seneste skal være sket inden hvert Aars Mik*elsdag. $2. Jeg forpliger mig og efterkommende Øbjerggaafis Ejere til: a. - Aarligen at udbetale til Hospitalets Lemmer Understøttelse 120 Rdl. Skriver et Hundrede og tyve Rigsdaler dansk Courant, som betales i 2de Terminer, nemlig den I'Januar og 1'Juli, hver Gang det halve, hvoraf de 20 Rdl. skal anvendes til Medikamenter for syge Lemmer, og til den Læges eller Chirurgus Betaling, som maatte kaldes til de syge, og de øwige Eet Hundrede Rigsdaler uddele i lige Portioner til 10 Lemmer, saa at hvert Lem faar 5 Rdl. hver l'januar og 5 Rdl. hver I'Juli. b.- Aarligen at levere til Hospitalet og lade samme tilkøre 36 Læs æltede Tørv, 500 Stk. paa hvert Læs og dannede hver Tørv i en Forrn 11 Tommer lang, SYzTomme bred og 4 Tommer dybt inden i, hvilke skal være vel tørrede. Dog skal det staa til Øbjerggaards Ejere i Stedet for bemeldte 36 Læs æltede Tøw, at levere 72Læs alnrindelige forsvarlige Tørv, 6 Sælcke hver på een Tønde fuld til et Læs beregnet. Skulde saadant Vejrlig indtræffe, at god Tenv ej kan tilvejebringes, skal i deres Sted leveres og i Hospitalet frit indfures 16 Favne Brænde af almindelig Maal, følgelig 1 AIen 1*9, men Savningen og Hugningen i de mindre, naar det er fremkørt, skal Lemmeme selv besørge. c.- Holde de i Hospitalel af rette Vedkommende i Overensstemmelse med denne Fundats' Forskrift, indlagfe Lemmer fri for Ekshaskat. d.- At holde Hospitalets Lemmer fti for alt Horming og Udgang. e. - At forunde dem ftit Begravelsessted plkøngkirkegaard,naar de i Hospitalet som Lemmer af samme ved Døden afgaar. f. - At erlægge det aarlige Kontingent til Brandkassen, som Hospitalet tilkommer at svare i Forhold til den Summa for hvilket som ommeldt er forsilcret. g. - Endelig hvis Hospitalet ved lldebrand, som Gud afrende, skulde blive lagt i Aske, da ved hjælp af den forsikrede og af Brandkassen udbetalte Summa igen inden set Aars Forløb fira Ildebrandens Datum, at opbygge ogindrette Hospitalet i alle Henseender saaledes, som det for&a var og igen at lade Samme forsikre. $3. Skulle jeg eller efterfølgende Øbjerggaæds Ejere blive til Sinds i Parceller at udstykke og bortsælge Øbjerggaards nuværende Hovmarker, skal Køberne eller Ejerne af disse Parceller tilligemed Ejeren af Køng Kirke og dens underliggende

3 Tiende indtræde i min eller efterkommende Øbjerggaards Ejere foranførte eller herefter titførede Forpliglelser til Hospitalet i Forhold til Parcellernes Størrelse efter den Bestemmelse, som nænnere gives ved Parcellernes Bortsælgelse af Øbjerggaards Ejere, og skal denne Forpliglelse paaligge Parcellisterne, om der endog ved Parcellernes Overtagelse til dem ikke skulde ske nogen nænnere Bestemmelse, eller den skulle blive forglemt at indføres i de Konditioner, hvorefter Parcellerne bortsælges, lige saa fuldt som denne Fundatses Ord til andet er indført i det til dem af Øbjerggaards Ejere på Parcelleme udstedende Skøde, Arvefæstebrev, eller hvad Navn saadant Dokument maatte have, da Fundatsen til alles Efterretning, som det derom er at gøre til Tinge bleven læst og protokolleret. Imidlertid skal dog under denne Forpligtelse ikke indbeåttes Husmænd, som med smaa Lodder maatte blive ansatte på Øbjerggaards Hovmarker. $4. I overensstemmelse med g 2 Lifia A paa 5 af de i Hospitalet indrettede Værelser indlægges 10 Lemmer, 2 semmen i hvert Værelse, saaledes at i 3 Værelser indlægges 6 Mandfotk og i de 2de øwige 4 Kvindfolk, hvilket dog efter Omstændighederne kan forandres saaledes, at om der paa Øbjerggaafiog Gods ikke skulle findes saa mange til Hospitalet trængende Mandfolk eller aldeles ingen, kan samtlige 10 Pladser besættes med Kvindfolk, hvilket ligeledes gælder omvendt, hvis dertil de 4 Pladser ikke skulle være frængende Kvindfolk. Kun dette iagttages, at de 2de, som indtages paa et og samme Værelse mzn være af et og salnme Køn, med mindre en Mand og hans Kone skulle begæ befindes saa hængende til Hospitalet, at begge i samme indlægges, hvilke da maa og skat være sammen paa et og samme Værelse. Da det er en Følge af denne Bestemmelse, at en af de 10 Pladser for nogen Tid kan komme til at staa ledig, naar nemlig, efterat de 4 Værelser er besatte hvert med2 Personer af et og samme Køn, og det 5te alene med et Fruemtimmer, der ikke på Gaard og Gods fandtes flere fængende af Kvindekønnet, som kunde indlægges hos det i det Ste Værelse indlagte ene Kvindfolk, eller og der ikke fandtes frængende af Mandkønnet, som kunne indlægges hos en paa det 5te Kammer værende Mandsperson, saa skal denne ledige 10de Plads besættes med et fader- og moderløst Barn, som kunde tænge til Ophold, hvilket Hospitalets Lemmer, som dertil er bekvemme, skulde modtage til Pleje og Renlighed, naar den eller de, som er berettigede til at besætte Pladserne, forlanger det, dog uden at det bør være Hospitalslemmerne til Pengebyrde. Saadanne fader- og moderløse Børn af Gaard og Gods, som ingen Tilhold kunne have hos Slægt og Venner, skulle ogszra indlægges paa flere ledige Pladser, naar der ikke grves ældre trængende, hvormed de kunne ogbør besættes. Disse i Hospitalet til Pleje indlagte Børn skulte deraf udgaa, rxl r de er i stand til at tjene Bonden, eller kunne sættes i Lære hos en eller anden Haandværksmester på Landet. Indlader et Hospitatslem sig i Ægteskab,følger det af sig selv, at samme straks udgaar af

4 Hospitalet. Skulde der ikt<e på Gaard og Gods findes virkelig trængende til at besætte ru*itig. 10 Pladser i de 5 Værelser og saaledes een eller flere Pladser komme til at staa ledige, skal dog Øbjerggaards Ejere eller de paa dens Hovmarker mulig ansættende Parcelliiter ikrke være berettigede til at indeholde de til hver Plads bestemte 10 Rdl. Aarlig, rnen saurme skal til de oven bestemte Terminer af vedkommende udbetales os i Køng Sognepræsts Overværelse nedlægges i en dertil oprettet Kasse, forsynet med 2 forskeltige Laase, hvortil bemeldte Sognepræst blholder den ene Nøgle, og jeg samt efterfølgende Ejere af Øbjerggaard, eller hvem jeg elter de efter mig dertil befuldmægtiget den anden Nøgle, saa at Kassen ikke skal -toone aabnes uden i begges Overværelse. Fomævnte Kasse skal staa hos Ejeren af Øbjerggaard eller hans Fuldmægtig, og i Tilfælde af, at Gaardens Marker uepariitteres, hos den, som Parcellistenre efter fleste Stemmer udvælger til at føre Hospitatets Protokoller, med mindre jeg eller mine Efterkommere forbeholder os selv en Parcel, da det sarnme skal gælde i Henseende til Kassen, som om jeg eller de ejede hele gaarden. $5. Af de øwige i Hospitalets værende 2de Værelser skal det ene være en Samlingsstue for Lemm"*r og det andet en Sygestue, hvor den eller de af Lemmerne, som ved nogen smitsom Sygr er beladt, indlægges imedens de kureres. I bemeldte Stue skal ligåledes de modtages af Gaard og Gods, som er befængte med nogen smitsom Sygdom, saavel som de der ej hjemme har bekvem Lejlighed i Sygdoms Tilfælde; oaut disse sidste det forlanger, og Pladsen i Sygestuen ilj<e er optaget af syge Hospitalslemmer; denne Sygestue holdes varm af den forhen bestemte leverede Ildebrændsel, ligesom ogs ut Samlingsstuen deraf vannes, hvorved tillige kan spares Ildebrændsel i de andre Værelser, naar Lemmerne kan enes om om Dagen at være samlede i dette Værelse. Såvel i overordentlige Sygdomstilfætde som naar een eller flere af Hospiølslemmerne skulde af Æderdom eller anden Aarsag være eller blive saa svagelige, at de ikke kan hjælpe sig selv, skal de andre Lemmer, som har bedre Helbred, være forpligtet til at hjælpe og pleje dem på bedste maade, ligesom de og skal gaa dem af Gaard og Gods tit Haande, som uden at være Lem af Hospitalet indlægges til Kur på Sygestuen. $6. Ethvert Lem, som indlægges i Hospitalet skal medbringe sin egen Seng, der saavel som alt andet medbrugt, lrære sig Bohave, Husgeraad, Linned eller Gangklæder efter Hospitalslemmets Død skal tilhøre Hospitalet som dets virkelige Ejendom,ligesom og hvad i Arv maatte tilfalde et saadant Hospitalslem, imedens det der opholder sig,

5 uden af nogen den afclødes Arving eller Kreditor at kunne nogensinde fordres tilbage. Skulde den, som tilfalder nogen Arv, efter at den i Hospitalet er indlagt, have Livsarvinger, som vil modtage den arvende, og denne selv ønsker at komme til disse, skal et saadant Lem have Frihed at udgaa af Hospitalet imod at lade sin Seng blive staaende efter sig og at godtgøre Hospitalet de aarlige oppebaarne 10 Rdl. $7. Naar et Hospitalslem ved Døden afgaar, skal Øbjerggaards Ejere eller Fuldmægtige lade ved 2de Mænd registrere og undere den afdødes Efterladenskab og samme derefter ved Auktion bortsælge, hvilket sa4ledes fastsættes i Haab om Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Tilladelse til at saadant maa ske uden dertil at hoide Rettens Middel, samt uden Indkomst for samme i nogen Maade. De til den afdødes skil<kelige Begravelse - hvilket Øbjerggaafis Ejere eller sammes Fuldmægfig besørger - anvendte Bekostninger tages af det den afdødes Efterladenskab er udbragt til, og det overskydende henlægges i den under $ 4 ommeldte Kasse i Køng Sognepræsts Overværelse. Skulde det afdøde Hospitalslems Efterladenskab ikke være tilstrækkelig til deraf at udrede Begravelsesomkostningerne, saa skal den afdødes Plads enten blive ubesat, indtil de manglende ved Hjælp af de sarune Plads tillagte l0 Rdl. aarhe er blevet betalt, eller det Lem, som derefter indlægges, ikke nyde noget af de Pladsen tillagte 10 Rdl., forinden det for den aftlødes Begravelse udlagte er blevet godtgiort. $8. De i Hospitalet værende Pladsers Besættelse forbeholderjeg mig og Øbjerggaards efterkommende Ejere alene; men i det Tilfælde at hele Hovedgaarden skulle blive udstykket og bortsolgt i Parceller, da Køng og Hammer Sognepræster i Samling og Forening med de Parcellister, som har Hovedgaardens marker i Besiddelse, i saa Fald skal have Rettighederne at besætte de ledige Pladser efter de fleste Stemmer. Skulde Stemmerne være lige for tvende eller flere Personer, som søger at komme ind i Hospitalet, skal den af de søgende, som er ældst, indlægges paa den ledige Plads. Skulde jeg selv, min Søn efter mig, eller hans Decendentere efter ham beholde en af Parcellerne, skal Rettiglreden at besæfie Pladserne i Hospitalet være mig og dem efter mig ene forbeholden, lige saa firldt som jeg eller de var Ejere af hele Hovedgaarden. $e. Ethvert Hospitalslem nyder i Overensstemmelse ved 2den og4de $ fri Værelse i Hospitalet, fri Ildebrændsel saavidt det dertil i 4de $ bestemte kan tilstrække, fri Kur i Sygdoms Tilfælde saavidt bestrides kan med de dertil fastsatte 20 Rdl. Aarlig, Frihed

6 for Ekstraskat og al Slags Hovtjeneste sanrt i penge 10 Rdl.- skriver ti Rigsdaler dansk Courant aarlig, hvilke som meldt udbetales hvert Lem i 2de Terminer" nemlig den 1' Januar 5Rdl. Og den I' Juli 5 Rdl., hvad enten Lemmet kort eller længe fer disse Terminer er indlagt- Udbetalingen skal ske i Køng SogRepræsts Overværelse, som anmodes om derved at være til Stede, og i den forommeldte og nedenfor nænnere bestemmende Protokol bevidne under sit Navn Betalings Rigighed, hvilket for den, som Udbetalingen er befioet, skal være fuldkommen Kvittering. Ligeledes affesterer Sognepræsten i Køng i Protokollen, at den i 4de $ bestemte Kvantitet af Tørv eller Brænde rigtig hvert Aar er leveret til Hospitalet. Imod disse Fordele skal Hospitalslemmeme nøjagtigen iagttage og holde sig eftenettelig alt, hvad i denne Fundats dem er foreskrevet og paalagt. $ 10. Ved Hospitalet skal holdes 1 Protokol, hvilken skal føres af Fuldmægtigen ved Øbjerggaard og Gods,rrailr Ejeren ikfte selv bor på Stedet eller ej derrred ville umage sig, og i Tilfælde at Hovmarkerne skulde blive udparcellerede saaledes, at hverken jeg eller min Søn eller hans Efterkommere forbeholdes selv en af Parcellerne, af den samtlige Parcellister dertil Befuldmægtigede. Denne Protokol bliver af mig som Stifter pagineret, gennemdraget og forseglef hvilket nailr en ny skal være nødvendig i Tiden, og ingen af mine Efterkommere da sknlde væreejere af Øbjerggaard eller en af dens Parceller, skal ske af Keng Sognepræst. I denne Protokol indføres først a. - Ord til andet denne Fundats, sarnt de Tillæg og nærmere Bestemmelserjeg i min Levetid maatte finde fornødent at tilføje, med derpaa erhvervede allernaadi gste Approbation. b. - Ethvert nu indlagt eller herefter indlæggende Lems fulde Navn, Æder, Fødested og Helbreds Tilstand, samt Tiden naar det indkommer, udgaar eller dør, hvilket ligeledes skal gælde for de fader- og moderløse Børn, som i Overstemmelse med g 5 maatte indlægges til Pleje i Hospitalet, saavel som de syge, der af Gaard og Gods uden at være Lemmer af Hospitaleq indlægges til c. - Kur på Sygesfuen. OptegRes i denne Protokol alt, hvad et Lem medbringer ved Indfrædelse i Hospitalet, samt hvad samme efter dets dødelige Afgang, eller efterat det på den i $ 6 ommeldte Maade er udgaaet af Hospitalet, ved Aukxion udbringes til saavel som og hvad af Beløbet, Begravelsesomkostningerne fraregnede, maatte blive tilovers og nedlægges i den i 4de og?de $ ommeldte Hospitalskasse, hvorover i Protokollen gives Beregning, hvis Rigfighed ved Dag og Dato bevidnes af Køng Sognepræst, ligesom ogathan har set det overskydende nedlagt i Kassen. Skulde et Hospitalslems Efterladenskab ilq&e være tilstækkeligt til Begravelsens billige Bekostninger, skal det manglende

7 d. e. f. o ligeledes i Protokollen optegnes og anfenes hvor længe Pladsen, hvorpaa den aldøde laa, skal staa ledig for at indhente det til Begravelsen af Øbjerggaards Ejere udlagte. -'Hvad et Hospitalslem maatte tilfalde i Arv, medens det er i Hospitalet, samt hvad deraf bliver at beregpe Hospitalskassen til Indtægt og i samme at nedlægge, hvilken Indtægf og Nedlæggelse i Kassen ligeledes attesteres af Køng Sognepræst. - ftvac dir ien Blok, som sættes ved Indgangen til Hospitalet, maatte blive nedtagt eller paa anden Maade skænket til Hospitalet. Denne Blok, til hvitken der hleso* iit Horpitalskassen skal være tvende forskellige Laase og Nøgler, nvora?f.øng Sognepræst beholder den ene og Fuldmægfigen ved Øbierggaad eller hvem Ae *otig ansættende Parcellister dertil befrrldmægtigede, den anden,aabnes hver I' Juttuat og 1' Juli, da det, som deri findes udtages og efter at være anført i Protokollen nedlægges i Hospitalskassen. - Udbetalingen til hver af de bestemte Terminer samt daværende Lemmers Antal saavel som Leverancen af den bestemte Ildebrændsel, hvilket alt, som meldt, Køng Sognepræst attesterer under sin Haand. - Endelig n"r*aars Udgang en almindelig paa eet Sted samlet Beregning over Hos-pitalskassens "ia Indtægt i det forløbne Aat, samt i en samlet Sum, hvad den til Oåto ejer, og hvorledes dens Beholdning i Overensstemmelse med følgende 11 $ er gort frugtbringende. $ ll. Dem ommeldte Hospitalskasses Indtægt skal bestaa i følgende: l) Hvad der maatte oplægges af de i Hospitalet værende Pladser, naar der ikke findes virkelig trængende paa Gaard og Gods, hvormed de kunne besættes. 2) Beløbet af Lernmemes bortsolgte Eftertadenskab, naar sarnme overstiger B e gravel sesomkostningerne. 3) Deiindkomne af Hospitalsblokken og andre Gaver til Hospitalet, hvilket alt paa anførtemaade shal nedlægges i Kassen. Naar salnme er opsteget til 50 itdl., *.n ej før, skal denne Sum udtages og mod tilsfiækkelig Sikkerhed udsættes paa Renter, og disse, ligesom de indkomne nedlægges i Kasseq hvor ogsaa de ior Hospitalet modtagne Gældsbeviser skal gemmes. Dette vedvarer således, uden at Hospitalskassens Midler maa røres, indtil dens Kapital er opløbet til en Sum af 2000 Rdl., som imod sikker Pant er udsafie, da Refferne af dr*. Kapital - to Tusinde Rigsdaler - maa af Øbjerggaards Ejere eller de paa szunmes Hovmarker mulig anspffsads Parcellister anvendes til Hospitalets æulige Vedligeholdelse og Ildebrændsel, og det overskydende af disse Renter tillægges deru som fører Hospitalsprotokollen til nogenlunde Vederlag for hans U*ugr. Med de derefter til Hospitalskassen indflydende Indtægter forholdes

8 ligeledes, indtil dens Kapital er forøget med eet Tusinde Rigsdaler, da Renten af de første fie Tusinde Rigsdaler af Hospitalets Kapital anvendes saaledes, at den som fører Hospitalsprotokollen, nyder derfor bestemt Gage 20 Rdl. Aarlig, og det øwige derimod tillægges de20 Rdl., som aarlig skal betales til fri Kur for de syge i Hospitalet. Skulde Hospitalets Midler ved ovenmeldte Indtægter og Renter deraf, saa snart der findes 50 Rdl. Samlet i Kassen, i Tidens Længde kunne opløbe til de fire og flere Tusinde Rigsdaler, skal renteme af samme mvendes til at forøge ethvert Hospitalslems tillagte l0 Rdl. aarligen indtit 26 Rdl.; men nazlr dette er opnaaet, skal hvad derefter maatte samles, aarligen anvendes til at udrede de 120 Rdl., som Øbjerggaards Ejere eller tilkommende Parcellister i deres Sted skal betale aarligen til Hospitalet. $ 12. Saa længe jeg, eller min Søn efter mig, eller hans Decendentere er Ejere af Øbjerggøardeller en Parcelle paa dens Hovmarker, forbeholder jeg mig og dem efter mig uindskrænket Rettighed til at overholde ovenstaaende eller herefter af mig denne Fundats under min Haand og Segl tilhørende Poster, men efter min eller deres Død, eller om jeg eller de afhænde Gaard og Gods til nogen anden, skal Køng og Hammer Sognepræster, som begge erholder hver en Genpart af denne Fundats, være berettigede til at kontrollere sammes nøjagtige Efterlevelse, og til den Ende have Tilsyn med alle vedkommende, hvorfor og Protokollen tvende Gange om Aaret, nemlig inden Januar og Juti Maaneders Udgang skal dem forevises, da de venligst anmodes om, efterat have efterset Kassens Beholdning og fundet samme overensstemmende med Protokollen, under deres Hænder deri at bevidne saadant. Endvidere anmodes Stiftets Biskop, som ligeledes tilstilles en Genpart af denne Fundats til Forvaring i Stiftsarkivet, om at lade sig Kassen tilligemed Protokollen forevise og deri antegue, om Beholdningen er befunden rigtig og denne Fundats i alle Henseender til Dato er efterlevet, samt i mangel heraf andrage saadant for det Kongelige danske Cancelli, paa det Misligheder til denne Stiftelses Skade ved Øwiehedens Mellemkomst i Tiden kunne forebygges. Københarrn" den l5'juni 1796 N. Ryberg Den kongelige

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag )

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag ) Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, 1797 Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina 286-87, (AO-opslag 289-90) N o 6 C7 2½ rdr D o Dato 286 1797. Jeg underskrevne Selvejer Christen Pedersen Overgaard

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk.

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk. Kontrakt for Hjedding Andelsmejeri 1882 Kilder Kildeintroduktion: Hjedding Andelsmejeri blev grundlagt i 1882 i Vestjylland og betegnes som Danmarks første andelsmejeri. Særligt i 1880'ernes sidste halvdel

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. 66 Aar 1856 den 18de Juni blev under de almindelige Omtaxationsforretninger afholdt en saadan Forretning paa Handelsstedet Lyngseidet over Handelsmand

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad Ark No 60/1875 Jeg tillader mig herved at andrage om at den aabne Plads i Nørre Skoven som ligger overfor Baiersk-Ølbryggeriet maa overlades mig til Afbenyttelse i indeværene Sommer Maaneder. Veile den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Nr. 56 18. mars 1925 Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Kapitel I. Almindelige Bestemmelser. Kapitel II. Om Formuen. Kapitel III. Om Gældsansvaret.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Tømmermesterens regninger

Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Tømmermesterens regninger Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Tømmermesterens regninger Rigsarkivet, Københavns Universitet, Den centrale økonomiske forvaltning Regnskaber udgiftsbilag (18.22.22) Transskriberet af Jesper Vang

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Dets hjemsted er Albertslund

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

FUNDATS. For. Dr. Rasmussen og Hustrus Legat

FUNDATS. For. Dr. Rasmussen og Hustrus Legat ADM0243E3210D esdhscan 20-11-2013 08:15 SEPBARCODE: 40UID Nikolay FUNDATS For Dr. Rasmussen og Hustrus Legat Den 24. maj 1945 oprettedes der fundats for Dr. Rasmussen og Hustrus Legat. Denne fundats blev

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK Selskabet, der er stiftet i 1907, er et andelsselskab, hvis navn er Gyrstinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Ringsted Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere