FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab"

Transkript

1 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Forår 2009

2 FORANTIK 6 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf Hjemmeside: CVRNummer Bankforbindelse: Andelskassen MidtVest Ree. Nr Konto: Bestyrelse: Formand: Benny Boysen, Ølbyvej 15,7600 Struer Tlf Næstformand: Leif Bech, Grøndalvej 14, Hvidbjerg 7790 Thyholm Tlf Kasseren Nina Bemth-Andersen, Lucernemarken 17, Resen 7600 Struer T f.9786 l9ll Sekretær: Louise Westenholz, Marievej 3,7752 Snedsted Tlf Øvr'tge medlemmer: Niels Høy Jørgensen, Kastanievæn get 40,7800 Skive Tlf. 975 I 1356 Mogens Markusen, Poul Gerness Yej22,7430Ikast Tlt l Andrd Ebbesen, Spøttrupvej 3 I, 1j ørrin g, 7400 Herning Tlf Antik-Historisk Selskab er oprettet maj 2006 på initiativ af en række antikvitetsinteresserede mennesker i Midt- og Vestjylland. I selskabets vedtægter er anført, at selskabets virkeområde primært er det midt- og vestjyske område, og "Selskabets formål er inden for sit geografiske virkeområde gennem foredrag og kurser samt ved kulturelle og debatskabende arrangementer inden for den folkeoplysende ramme at formidle viden og udveksle erfaringer omkring antikviteter og den kulturhistorie, der er knyttet til disse. Derudover afuikles der ekskursioner med samme formåi". Nye medlemmer optages i selskabet ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer. Det årlige kontingent udgør kr for et fuldt medlemskab. I forbindelse med et fuldt medlemskab kan også optages associerede medlemmer til halvt kontingent - Associerede medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen, men deltager på lige fod med andre i selskabets arrangementer. FORANTIK redigeres af et udvalg med formanden sorn ansvarshavende redaktør, som også har skrevet alle usignerede artikler, men bladets spalter er åbne for indlæg fra medlemmerne. Udkommer mindst 2 gange brligt. FORANTIK: ISSN I (Papir-udgaven) FORANTIK: ISSN I (Online-udgaven)

3 $erde årgangr. Antik-Historisk Selskab er nu kommet ind i sit ferde leveår, og vores medlemstal har med stor geografisk spredning stabiliseret sig på godt hundrede. Med yderpunkter i Hanherred og Vejle har flere langt at køre for at deltage i selskabets arrangementer. I denne 6. udgave af vores medlemsblad FORANTIK præsenterer vi resten af prograrnmet for indeværende sæson, ligesom vi løfter lidt afsløret for enkelte afde ting, som vi allerede ved, at efteråret vil komme til at byde på. Et selskab som AHS er lidt afen sjældenhed. V har kun kendskab til et i København, som dog mest arrangerer museumsbesøg, rejser m.v. men ikke egentlig kwsusvirksomhed for de hungrende. At interessen for antikviteter imidlertid er meget stor, kan vi bl. a. konstatere ved at se på spredningen i vores medlemskreds og af de flere end , som har klikket sig ind på vores hjemmeside i de to år, vi har haft siden. Vi har derfor besluttet at gøre mere ved deryre elektroniske side af selskabets profil. Det er kun en snes stykker af vore medlemmer, som ikke har en PC og derfor må holde sig orienteret om arrangementeme i FORANTIK. Vores næstformand Leif Bech har været flink til at udsende mails for at minde om forestående begivenheder, og det har haft ør tydelig indflydelse på deltagerantallet. Sørg for at vi har en opdateret mailadresse, så vi kan nå jer på denne lette og billige måde. Vores kursusvirksomhed denne vinter gennemføres med vekslende deløgerantal mellem 10 og 20 pr. aftgn alt efter emne. Det er fortrinsvis interesserede ikkemedlemmer, som kommer på disse kurser og ved kursusafslubring tegner flere af dem sig som nye medlemmer. Velkommen til! Det er en glæde og lettelse for formanden, at nogle af vore medlemmer med specialviden har indvilliget i at overtage enkelte undervisningsaftener. Tak for det! Imidlertid vil vi geme give endnu flere lejlighed til at lufte deres interesser og specialer. På selskabets dagseminar i marts har vi tidligere haft specielt indbudte til at holde små l5-minutters introduktioner om deres antik-emner. I år indbyder vi de afjer, som skulle have lyst at komme med en introdukion, til at medvirke. Vi skal bruge 4-5 ernner, og vil geme have disse indlæg fra medlemmeme. Vær ikke genert eller nervøs - det er kun 15 minutter det drejer sig om. Kontakt formanden inden 9. marts, så vi kan fii det helt rigtige og detaljerede program sendt ud i god tid. Vi glæder os meget til at gense jer her i foråret. Foreløbig ses vi vel til Antikvitetsudstillingen i Tinghallen i Viborg i dagene februar, hvortil vi endnu en gang har fiiet stillet fribilleuer til rådighed for selskabets medlemmer. Til antikudstillingen i Dovedodde i august skaffer vi ligeledes gratis adgang for vore medlemmer, men herom kan I jo læse længere fremme i bladet.

4 Forårets program Mandag 19. januar 2009 kl. 19: Kursusrækken Antikvitetskompetence på Ginsinghoved Kunst- og kulturcenter i Struer: Bornholmsk industrikeramik. AHS bestyrelsesmedlem ktmsthistorikeren Nina Bernth-Andersen giver indblik i historien og produltionen i de bornholmske keramiske værksteder, som udviklede sig til egentlige industrier, f. eks. Hjorth, Søholm og Michael Andersen og søn i Rønne. Man er meget velkommen til at medbringe eksempler fra egne samlinger. Deltagerbetaling kr Medbring selv kaffe. Mandag 2. februar kl. 19: Kursusrækken Artikvitetskompetence på Gimsinghoved Kunst- og kulturcenter i Struer: Porcelæn. Her gennemgås en generel porcelænshistorie i store træk, hvorefter vi koncentrerer os om de danske fabrikker som Den kongelige Porcelænsfabrilq B&G, Dahl Jensen og Lyngby (I(øbenhavns porcelænsmaleri) Der vil blive præsenteret litteratur til fortsat selvshrdium. Det er vigtigt selv at medbringe, hvad man evt. gerne vil vide mere om - også gerne noget, som er produceret i udlandet. Deltagerbetaling kr Medbring selv kaffe. Weekenden Februar: Antilads ti I I ing i Tin ghall en Disse tre dage afholdes antikudstilling i Tinghallen, Tingvej 2, Viborg. Meget generøst har Tinghallen igen i år foræret gratis fribilletter til alle medlemmer afantik -Historisk Selskab. Der er i dette nummer af FORANTIK indlagt fribillet til udstillingen. Husk at udfylde billetten med navn posmummer/by inden aflevering ved indgangen. Det er igen i år muligt lørdag og søndag kl gratis at fii vurderevbestemt medbragte genstande. Mandag 16. februar 2009 kl 19: Kursusrækken Antikvitetskompetence på Gimsinghoved Kunst- og kulturcenter i Struer: De uædle metaller. Metaller som messing, kobber og tim er kommet lidt bagud i interesse for antikviteter. Det er en skam, for det er rigtig gode studieobjekter, som indeholder en masse stil- og kulturhistorie. Tag med hvad I kan bære. Kursuslederen påtager sig gerne lidt hjemmearbejde, hvis det er nødvendigt for at finde et facit. Deltagerbeøling kr Medbring selv kaffe. Uge : Her er mulighed for at blive introduceret på to af de største antikmarkeder i London nemlig Sunbury Antiques Market 24. februar og Ardingly Antiques fair 25. februar. Det sker efter forudgående kontakt til formanden - se FORANTIK nr. 3 eller nr. 5.

5 Mandag 2. marts 2009 kl 19: Kursusrækken Antikvitetskompetence på Gimsinghoved Kunst- og kulturcenter i Struer: Malerier. Hvorledes identificerer man en kunstner, og hvor findes der oplysninger om, hvorvidt netop denne kunstner er noget værd rent økonomisk? Der gives eksempler på litteratursøgning, og en professionelt arbejdende malerikonservator om f. eks. rensning, opbevaring og restaurering. Hvad kan man selv gøre, og hvad skal man absolut holde sig fra? Deltagerbetaling kr Medbring selv kaffe. Søndag 29. marts 2009 kl. 9-17: Hel dagslatrsus om antikv it et er AHS aftrolder igen i år et dagseminar om antikviteter. Det sker på Borbjerg Mølle Kro øst for Holstebro. Seminaret er også åbent for ik&e-medlemmer. Programmet ser således ud: KL IDOO: Kursusbureau åbner. Deltagerliste, kørselsvejledning og endeligt program for dagen er forud tilsendt alle tilmeldte. Deltageme ankommer, betaler for kurset og fiir udleveret kongresmærker. Man er derefter velkommen til at deltage i kroens store morgenbuffet frem til kursusstart. Kl. 1000: Velkomst og første foredrag afvikles: Museumsinspektør Inge Adriansen, Museet på Sønderborg Slot: Sønderjyslre antikviteter - et broget og spændenddfelt. Der er næppe mange, som har så tæt indsigt i Sønderjyllands materielle kulturhistorie som Inge Adriansur, der er forfatter til mange bøger om området. Netop i Søndet'ylland har mange materielle genstande indgået i den nationale kamp, og hvem er ikke blevet præsenteret for den generelle vending, når talen er om antikviteter: Den stammer fra Sønderjylland? Er der noget om snakken? Inge Adriansen kender mange af svarene. Afrikles i samarbejde med Folkeuniversitetet. Kl. 1200: En god alsidig Ta-se1v-frokost-buffet i kroens lokaler. KL 1300: Introduktioner Afvikling af en række korte introduktionsoplag fra nogle af selskabets medlemmer. Indlæggene der højst må være af et kvarters varighed skal forinden - senest 17- marts - være aftalt med formanden, så de kan fremgå af det endelige tilsendte program for dagen. Vi opfordrer stærkt medlemmerne til at benytte sig af denne mulighed for atintroducere et interesseområde. Den eneste anmeldte introduktion på nuværende tidspunkt er:

6 Benny Boysen: Sømandens uartige hunde Søffordshirehundene var en populær gave til sømandens kæreste, men holder myterne om traditionerae også vand? Kl Kaffepause Kursisterne kan her deltage i kroens store og berømte søndagskaffebord, der har op til 10 forskellige slags hjemmebagt brød og kager. Det kan sagtens hamle op med et gammeldag sønderjysk kaffebord. KL 15{10: Andet foredrag afr ikles: Konservator Tina Kramer, firma Kramer Moltke restaurering & konservering: Hvordan passer jeg på mine antikviteter? Tine Kramer, der som professionel konservator, er vant til at omgås skrøbelige og kostbare antikviteter og museumsgenstande, vil øse af sin store viden om pleje og handtering af vore ting og i øwigt give gode råd om, hvad hun selv finder, vil være nyttigt for et antikvitetsinteresseret publikum at have kendskab til. Har man særlige problemer mht. antikviteter er det her man får gode råd. Aftikles i samarbejde med Folkeuniversitetet. Kr 1700: Dagseminaret slutter med en kort evalueri4g af dagens forløb Deltagelse: Deløgelse i AHS's dagseminar søndag 29. marts 2009 kræver tilmelding senest 16. marts til formanden eller via hjemmesiden (se adresser m.v. på omslagets inderside). Deløgerpris: Medlemmer afahs kr. 480,-. Ikke-medlemmer kr. 600,- Beølingen dækker ud over foredragene deltagelse i kroens store morgenbuffet, frokost og kroens søndagskaffebord. Drikkevarer er for egen r gning, men der vil under foredragene være adgang til frisk vand i mødelokalet under hele seminaret. Bemærk at datoen er den dag, hvor sommertiden begynder, og der bliver en times mindre søvn, og tænk så på hvor herligt det el at man bare kan stå op og tage på kroen for at deløge i en lækker og alsidig morgenbuffet, for slet ikke at tale om de gode tilbud resten afdagen. Onsdag 15. aprit kl. 19: Generalforsamling Antik-Historisk Selskab holder i år generalforsamling i mødelokalet på Hjerl Hede frilandsmuseum ved Vinderup. Dagsorden vil være ifølge lovene. Indkaldelse med

7 endelig dagsorden vil til alle med mailadresse ske elektronisk og til andre ved almindeligt brev. Vær opmærksom på at spørgsmål eller forslag, som et medlem ønsker behandlet på selskabets generalforsamling skal være formanden eller sekretæren i hænde senest 1. marts, således forslagene og en evt. pftdsenøtion afkandidaterne kan fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen vil en medarbejder fra museet give en aktuel orientering om frilandsmuseet situation i Der serveres kaffe - kr pr. deltager - og det vil derfor være nødvendigt med tilmelding til bestyrelsen senest dagen før. Det kan ske ved henvendelse til et besfyrelsesmedlem, eller via eller "kontakt os" menuen på hjemmesiden. Weekenden august: Antilvnarked i D overo dde Købmands gård Lørdag og søndag kl er der igen antikmarked i Limfiordscenteret den gamle købmandsgård i Doverodde i Sydthy. Medlemmer af Antik-Historisk Selskab har gratis adgang, men billetter skal være forudbestilt senest dagen før hos selskabets næstformand Leif Bech, telefon Har man ikke besøgt stedet før, er det en oplagt mulighed for at se centeret i de skønne omgivelser. Billetten giver også adgang til udstillingerne og udsigtstårnet. Registreringskursus Vi har i FORANTIK nr. 5 omtalt muligheden for at arr,rngere et minikursus med titlen "Hvorfor og hvordan registrerer jeg min samling", og vi har fået kontakt til en tidligere kursusarrangør og instrultør inden for arkivregistrering, som vil medvirke, hvis der er interesse for at sådant kursus, som forventeligt kan aftroldes enlørdag formiddag. Da der er en del forarbejde og omkostninger med at udarbejde materiale til et sådant specialkursus vil vi gerne have en fomemmelse af, om der blandt AHS's medlemmer er interesse for at deltage i et sådant kursus, der kun vil blive gennemførtmed minimum 10 deltagere. Kontakt selskabet inden l. augus! hvis du har interesse i at deløge i et sådant kursus, som vil blive arr{rngeret i efterårssæsonen. På nuværende tidspunkt kender vi ikke dato og pris. Prisen forventes at ligge omkring kr inclusive kaffe og en lettere frokost.

8 En "morterlig" historie! AfBenny Boysen I et stort antikcenter i den lille engelske by Clare spottede jeg er messingmorter på en hylde. Morteren så både gammel og interessant ud og havde en fin reliefudsmykning og et tekstbånd foroven. Den var reduceretil at være urtepottes$uler for en plastikbregne. Bregnen kostede 15f,, og det giorde morteren også. Det var helt uhørt billigt for en garnmel messingmorter, som så blev taget ned til nænnere undersøgelse. Henryck ter Horst mefecit /6J8 stod der i skriftbåndet, altså var den lavet det angivne år og sandsynligvis boede ham Henrik i Holland, som på dette tidspunkt var et europæisk centrum for produktion af messingvarer. Morteren havde gode, men atypiske brugsspor, og min nysgerrighed var vakt - var det her virkelig et af de fund som vi alle drømmer om at gøre, og havde plastikbregnen blot skræmt alle andre før mig langt væk? Tilfældigt og helt uventet kom ejeren af denne stand i Centeret til stede, og jeg spurgte ham, om hvad han vidste om morteren. Faktisk ingenting. Han havde fundet den i bunden afen kasse med "old brass-ware", som han havde købt på auktion og ikke gjort sig særlige tanker om den. Fint nok! Jeg købte morteren og betalte de ca.150 kr. ved skranken. Hjemme igen gik den vilde jagt på Intemettet, for om jeg kunne å verificeret mit lykkelige fund, og minsandten, om ikke det lykkedes. I USA var der to forskellige antikvitetshandlere, som havde tilsvarende mortere på deres hjemmeside lavet af sarnme Henrik og med samme årsøi, og det var der selvfølgelig ikke noget mistænkeligt i, for sådanne fremstilledes i en støbeform og i mange eksemplarer. Men deres priser lå i et ganske andet leje. Den ene handlende forlangte $ og den anden 3.200, og selv med vore dages lave dollarkurs havnede det et sted mellem danske kroner. Det var altså et rigtigt kup,jeg havde giort, selv om det ikke ville være muligt at opnå så høje priser i Danmark. Jeg fik et års tid til at prale og glæde mig i.

9 Så var jeg på auktion i byen Diss i Suffolh England og her blev min mistænksomhed vakt, da jeg så endnu en morter af samme gedigne slags smidt i bunden af en kasse med "old brass-ware", som fik hammerslag for omkring 50,. Nu var jeg kommet i tvivl, og fra Holland hjemkøbte jeg den store bognederlandse vijzels, som er et af hovedværkerne om gamle hollandske mortere, og minsandten om ikke min morter var omtalt heri. Den står på side 123 og er afbilledet på side 56. Overskriften på side 723 er Vemalsingen.Ntt er jeg godt nok ikke ret god til hollandsk, men jeg ved da, at et sådant V udtales som var det et F, og så er det jo ret let at slutte sig til en konklusion. Se nu kommer den faglige samvittigheds gnavende orm. Skal man nu sætte morteren til salg med en oplysning om, at stykket er omtalt i det store hollandske værk Nederlandse Vijzels og så forlange en god pris for den. Det er sådan noget,jeg har set andre giøre. Nej det går nok ikke, men det er jo også historien, der er noget værd, og den alene er rigeligt de 150 kroner værd. Så foreløbig harjeg en morter, som ikke er til salg, men jeg kan overveje at tage den næste gang, jeg skal til USA. Fra vinterens antikvitets -kursus på Gimsinghoved i Struer Der er altid stor interesse for emner omkring gamle glas. Asger Andersen giver her gode rad til de interesserede. Hvordan ser rnan, at et glas er gammelt? Kan man med sikkerhed vide, at et glas er fra et ganske bestemt glasværk? Spørgsmålener mange og svarene er ikke altid entydige.

10 Centertanken En nylig gennemført rejse til Nebraska i USA gav et indblik i, hvorledes antikvitetsbranchen er organiseret overthere, og hvad der er på markedet. j:, q"4 nordeuropæiske øjne er det åbenbart, at ordet skrammel bliver stavetan- TIQUE. Således står der i hyert fal! på de mange henvisende skilæ. Man skal dog ikke have for store forventninger til varerne indendørs og slet ikke til præsentatio_ ne-n af dem eller hygiejnen g.f"g dem. Til gengæld eimaoge af tiniene ganske billige - igen set med nordiske øjne. og lad dei være slået fast med det-samme; der er ingen mangel på danske juleplatter i et område, hvor det stort set er eftertommere af en dansk bedsteforældregeneration, der bor. Forretringeme sælger de store argange fra l970erne for mindre, end de findes til i hjemlige!'enbrugsu'utitker. {v1 man har den opfattelse, at amerikanerne e. hortigjtllat kas-sere, så er den måske rigtig nolq men de er ikke hurtige til at smide væk-. Forretningemå bugner af kasseret køkkentøj, alverdens keramiske mærkværdigheder, farvet glas, indrammede fawetyk og farvestrålende metaldåser med reklametryk, so- de--ure er et stort samlerområde, og med et uøl af saltbøsser, som med bunden i vejret afslører et beskedent "Made in Japan" selv om de er ganske flotte og se, gamle ud. Til det mere kuriøse finder man en ligkiste i juniorstørrelse betrukket ried sort tyl og - only used once! fleste forretringer har størrelse som et mindre -De dansk superrnarked og er for det meste skabt til at indeholde noget helt andet, som tiden er Lt"t tu - deåære f. eks. smedeværksted, autogarag eller kommagasin. selve handelen er organiseret efter det engelske rnønster som antikcentre. Det vil sige, at der er flere dealere i hver enkelt center, og de har hver deres egen lille stand hvorfra man selv tager tingene og bringer aem tit en salgsdisk" hvoider afre_gnes og indpakkes, og der er en fast aftale om, at der kan ydes op al laoå rabat. I den lille by med godt 900 indbyggere walnut i staten Iowa, som tiden for rængst e1 lølet forbi, har indbyggeme - frem for at se en langsom død i møde - besluttet siq for at gøre byen til Iowas største antikcenter. Her hgger 2l antikcenke side om side på byens frontstree! og da der ermange dealere i hvert center, vil det sige, at næsten hver eneste familie i området har en stand der, og her havner så det overflødige fra hjemmet, så her skal man ikke skrue forventningeme for højt op m.h.t. egentlige antikviteter. ved at stå sammen om annoncering og skilte ved motorvejen m.v. har de handlende stor fordel afhinanden, og byen har fiiet en ide at overleve på. Man kan ganske simpelt nøjes med at markedsføre bynavnet, så ved alle, hvad dåt drejer sig å. Ideen minder om den, som Richard Booth fik i den lille walisiske ly nu on wye om at gøre den lille dødstruede by til et center for handel med antikvariske bøger. J{" o. flere {.I end 40 boghandlere i byen, som har besøgende fra here verden, selv i en tid, hvor mange antikvariske bøger sælges over IntJmettet. Bogideen fra Hay on wye er en så fastslaet succes, at ideen er begyndt at brede sig til indre lande. l0

11 Det er en stor oplevelse at besøge Hay on Wye, som også rummer noget så kuriøst som et specialmuseum for knapper. En dag ser vi vel også et museum for knappens afløser lynlåsen! Med hensyn til seriøsitet har Walnut i Iowa endnu meget at lære, men byen har sikret sig et eksistensgrundlag, som i bedste fald er mere end livsforlængende terapi. I England har byen Long Melford i Suffolk en god times kørsel fra London for længst bevist ideens levedygtighed. Her er ikke mindre end 18 antikforretninger langs byens hovedgade og flere heraf er egentlige centre. Her har seriøsitet og specialisering i forskellige fagområder og emner for længst indfundet sig sammen med en købedygtig kundekreds. Måske en eller anden hjemlig borgerforening i en dødstruet dansk landsby kan hente en brugbar ide i Walnut, Hay on Wye eller Long Melford. Benny Boysen Andelskassen er tæt på når du har behov for det Ring og få en aftale, for sammen kan vi mere Andelskassen MidtVest Vilhelmsborgvej 38, Linde,7600 Struer tlf. B7gg3735

12 Skriften på væggen "Fattigmands-billeder" kalder englænderne "Wall plaques" - vægplatter - som fra slutningen af 1700-årene fabrikeredes på engelske fabrikker: Potteries, som er det engelske navn for keramiske produktionssteder. Disse vægplatter, som ikke havde andet end en dekorativ eller opbyggelig funktion, produceredes fortrinsvis i egnen omking Sunderland ved floden Wear syd for Newcastle. Området her er specielt kendt for en lyserød lustreglasur, som ligefrem kaldes Sunderlandlustre. Den anvendtes især til kander og drikkekrus og gennem det meste af 1800-årene også til disse vægplatter med forskellige religiøse skriftsteder eller billeder med nogle af tidens nye tekniske frembringelser: Lokomotiver, dampskibe, jembroer og lignende. Det der med,'fattigmands" er for længst gået fløjten. For trods en masseproduktion på mange forskellige fabrikker i området, så er vægplatterne for iængst blevet et samlerobjekt, der ikke just appellerer til fattige folk. Dyrest er de billedlige motiver. Her må man i England ofte ryste op med, hvad der ligner tusinde danske kroner.. Skriftstederne når endnu ikke helt derop. Selve billedet og teksten er ikke malet på, men overført fra nogle transfers trykt på papir, så handarbejdet ved produktionen er minimalt. Dog er teksten i "Glæd dig i Herren"- platten herunder omringet af en håndmalet blomsterkrans og har desuden en kobberlustret randbotl, så den tælles blandt de mere usædvanlige. Netop denne type henføres blandt samlere til John Carrs "Low Light Pottery" i North Shields ved Newcastle, skønt man ikke kender fabriksstemplede eksemplarer herfra. Virksomheden eksisterede fra ca frem til år I 900. Og nu kommer det bed. ste af det hele: Den er fundet i en dansk genbrugsbutik til kr Så holder man sig inden for Danmarks grænser, kan fattigfolk altså fortsat være med.

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver).

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). ISSN 0909-4391 November 2007 42. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). Kan købes: Se side 29 for neden! Så er det

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 3 Juni 2010 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Et nyt nummer er på gaden. Og det er virkelig et nyt nummer. Jeg har denne gang været så heldig, at kunne dele mine

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub VeteranNyt Nr. 96-2014 Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub Henrik Eg, Errindlev. Mens vi venter på foråret 2 Hurtigt i gang af: Carsten Andersen Vi skal have fundet arbejdstøjet frem allesammen.

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

DANSKE POTTEMAGERE. Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS OM POTTEMAGERFORENINGENS FØRSTE FORMAND, GUSTAV EIFRIG, PÅ SIDE 5 OG 8

DANSKE POTTEMAGERE. Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS OM POTTEMAGERFORENINGENS FØRSTE FORMAND, GUSTAV EIFRIG, PÅ SIDE 5 OG 8 ISSN 1904-6375 Løssalg: 52,50 kr. DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS OM POTTEMAGERFORENINGENS FØRSTE FORMAND, GUSTAV EIFRIG, PÅ SIDE 5 OG 8 Nr. 33 februar 2013 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

KLANG OG KVALITET Nr. 4. December 2009 =============================================================

KLANG OG KVALITET Nr. 4. December 2009 ============================================================= KLANG OG KVALITET Nr. 4. December 2009 ============================================================= Albions bestyrelse: Formand: Elmegårdsvej 57, Bellinge, 5250 Odense SV Tlf. 65 96 16 11 E-mail: formanden@mc-albion.dk

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen TANGO TIDENDE Nr. 4 / 2007 Nyhedsbrev fra Tangoforeningen Har du noget at berette om tango, så skriv til Tango Tidende. Det kan være en artikel, en rejsebeskrivelse, nogle betragtninger, et godt billede

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012 hk midt bladet nr 4 august 2012 Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 af afdelingsformand Martin Rasmussen leder Det skal i højere grad være op til det enkelte medlem selv at fastsætte sit kontingent

Læs mere

Parløb puster ild i sjælen

Parløb puster ild i sjælen Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter januar 2011 01 Parløb puster ild i sjælen Tænk det igennem, inden du giver dig i kast med inkasso Du står som fødder, hofter og knæ er placeret Plejehjem

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8

SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Formandens beretning 2015 /// 4 Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5 Jena, tvivlen og

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub VETER ANEN Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang Danmarks Veteran Motorcykleklub 3-2010 1 Officielt organ for Danmarks Veteran Motorcykleklub (medlem af Danmarks Motor Union) 45. årgang - 3. nummer - ISSN 0105-9025

Læs mere

Jeppe er vild med motorer

Jeppe er vild med motorer Nummer 9 17. årgang, oktober 2011 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jeppe er vild med motorer Læs side 5 Cindy har aldrig glemt Sdr. Stenderup Læs side 12 Bjert

Læs mere