FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab"

Transkript

1 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Forår 2009

2 FORANTIK 6 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf Hjemmeside: CVRNummer Bankforbindelse: Andelskassen MidtVest Ree. Nr Konto: Bestyrelse: Formand: Benny Boysen, Ølbyvej 15,7600 Struer Tlf Næstformand: Leif Bech, Grøndalvej 14, Hvidbjerg 7790 Thyholm Tlf Kasseren Nina Bemth-Andersen, Lucernemarken 17, Resen 7600 Struer T f.9786 l9ll Sekretær: Louise Westenholz, Marievej 3,7752 Snedsted Tlf Øvr'tge medlemmer: Niels Høy Jørgensen, Kastanievæn get 40,7800 Skive Tlf. 975 I 1356 Mogens Markusen, Poul Gerness Yej22,7430Ikast Tlt l Andrd Ebbesen, Spøttrupvej 3 I, 1j ørrin g, 7400 Herning Tlf Antik-Historisk Selskab er oprettet maj 2006 på initiativ af en række antikvitetsinteresserede mennesker i Midt- og Vestjylland. I selskabets vedtægter er anført, at selskabets virkeområde primært er det midt- og vestjyske område, og "Selskabets formål er inden for sit geografiske virkeområde gennem foredrag og kurser samt ved kulturelle og debatskabende arrangementer inden for den folkeoplysende ramme at formidle viden og udveksle erfaringer omkring antikviteter og den kulturhistorie, der er knyttet til disse. Derudover afuikles der ekskursioner med samme formåi". Nye medlemmer optages i selskabet ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer. Det årlige kontingent udgør kr for et fuldt medlemskab. I forbindelse med et fuldt medlemskab kan også optages associerede medlemmer til halvt kontingent - Associerede medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen, men deltager på lige fod med andre i selskabets arrangementer. FORANTIK redigeres af et udvalg med formanden sorn ansvarshavende redaktør, som også har skrevet alle usignerede artikler, men bladets spalter er åbne for indlæg fra medlemmerne. Udkommer mindst 2 gange brligt. FORANTIK: ISSN I (Papir-udgaven) FORANTIK: ISSN I (Online-udgaven)

3 $erde årgangr. Antik-Historisk Selskab er nu kommet ind i sit ferde leveår, og vores medlemstal har med stor geografisk spredning stabiliseret sig på godt hundrede. Med yderpunkter i Hanherred og Vejle har flere langt at køre for at deltage i selskabets arrangementer. I denne 6. udgave af vores medlemsblad FORANTIK præsenterer vi resten af prograrnmet for indeværende sæson, ligesom vi løfter lidt afsløret for enkelte afde ting, som vi allerede ved, at efteråret vil komme til at byde på. Et selskab som AHS er lidt afen sjældenhed. V har kun kendskab til et i København, som dog mest arrangerer museumsbesøg, rejser m.v. men ikke egentlig kwsusvirksomhed for de hungrende. At interessen for antikviteter imidlertid er meget stor, kan vi bl. a. konstatere ved at se på spredningen i vores medlemskreds og af de flere end , som har klikket sig ind på vores hjemmeside i de to år, vi har haft siden. Vi har derfor besluttet at gøre mere ved deryre elektroniske side af selskabets profil. Det er kun en snes stykker af vore medlemmer, som ikke har en PC og derfor må holde sig orienteret om arrangementeme i FORANTIK. Vores næstformand Leif Bech har været flink til at udsende mails for at minde om forestående begivenheder, og det har haft ør tydelig indflydelse på deltagerantallet. Sørg for at vi har en opdateret mailadresse, så vi kan nå jer på denne lette og billige måde. Vores kursusvirksomhed denne vinter gennemføres med vekslende deløgerantal mellem 10 og 20 pr. aftgn alt efter emne. Det er fortrinsvis interesserede ikkemedlemmer, som kommer på disse kurser og ved kursusafslubring tegner flere af dem sig som nye medlemmer. Velkommen til! Det er en glæde og lettelse for formanden, at nogle af vore medlemmer med specialviden har indvilliget i at overtage enkelte undervisningsaftener. Tak for det! Imidlertid vil vi geme give endnu flere lejlighed til at lufte deres interesser og specialer. På selskabets dagseminar i marts har vi tidligere haft specielt indbudte til at holde små l5-minutters introduktioner om deres antik-emner. I år indbyder vi de afjer, som skulle have lyst at komme med en introdukion, til at medvirke. Vi skal bruge 4-5 ernner, og vil geme have disse indlæg fra medlemmeme. Vær ikke genert eller nervøs - det er kun 15 minutter det drejer sig om. Kontakt formanden inden 9. marts, så vi kan fii det helt rigtige og detaljerede program sendt ud i god tid. Vi glæder os meget til at gense jer her i foråret. Foreløbig ses vi vel til Antikvitetsudstillingen i Tinghallen i Viborg i dagene februar, hvortil vi endnu en gang har fiiet stillet fribilleuer til rådighed for selskabets medlemmer. Til antikudstillingen i Dovedodde i august skaffer vi ligeledes gratis adgang for vore medlemmer, men herom kan I jo læse længere fremme i bladet.

4 Forårets program Mandag 19. januar 2009 kl. 19: Kursusrækken Antikvitetskompetence på Ginsinghoved Kunst- og kulturcenter i Struer: Bornholmsk industrikeramik. AHS bestyrelsesmedlem ktmsthistorikeren Nina Bernth-Andersen giver indblik i historien og produltionen i de bornholmske keramiske værksteder, som udviklede sig til egentlige industrier, f. eks. Hjorth, Søholm og Michael Andersen og søn i Rønne. Man er meget velkommen til at medbringe eksempler fra egne samlinger. Deltagerbetaling kr Medbring selv kaffe. Mandag 2. februar kl. 19: Kursusrækken Artikvitetskompetence på Gimsinghoved Kunst- og kulturcenter i Struer: Porcelæn. Her gennemgås en generel porcelænshistorie i store træk, hvorefter vi koncentrerer os om de danske fabrikker som Den kongelige Porcelænsfabrilq B&G, Dahl Jensen og Lyngby (I(øbenhavns porcelænsmaleri) Der vil blive præsenteret litteratur til fortsat selvshrdium. Det er vigtigt selv at medbringe, hvad man evt. gerne vil vide mere om - også gerne noget, som er produceret i udlandet. Deltagerbetaling kr Medbring selv kaffe. Weekenden Februar: Antilads ti I I ing i Tin ghall en Disse tre dage afholdes antikudstilling i Tinghallen, Tingvej 2, Viborg. Meget generøst har Tinghallen igen i år foræret gratis fribilletter til alle medlemmer afantik -Historisk Selskab. Der er i dette nummer af FORANTIK indlagt fribillet til udstillingen. Husk at udfylde billetten med navn posmummer/by inden aflevering ved indgangen. Det er igen i år muligt lørdag og søndag kl gratis at fii vurderevbestemt medbragte genstande. Mandag 16. februar 2009 kl 19: Kursusrækken Antikvitetskompetence på Gimsinghoved Kunst- og kulturcenter i Struer: De uædle metaller. Metaller som messing, kobber og tim er kommet lidt bagud i interesse for antikviteter. Det er en skam, for det er rigtig gode studieobjekter, som indeholder en masse stil- og kulturhistorie. Tag med hvad I kan bære. Kursuslederen påtager sig gerne lidt hjemmearbejde, hvis det er nødvendigt for at finde et facit. Deltagerbeøling kr Medbring selv kaffe. Uge : Her er mulighed for at blive introduceret på to af de største antikmarkeder i London nemlig Sunbury Antiques Market 24. februar og Ardingly Antiques fair 25. februar. Det sker efter forudgående kontakt til formanden - se FORANTIK nr. 3 eller nr. 5.

5 Mandag 2. marts 2009 kl 19: Kursusrækken Antikvitetskompetence på Gimsinghoved Kunst- og kulturcenter i Struer: Malerier. Hvorledes identificerer man en kunstner, og hvor findes der oplysninger om, hvorvidt netop denne kunstner er noget værd rent økonomisk? Der gives eksempler på litteratursøgning, og en professionelt arbejdende malerikonservator om f. eks. rensning, opbevaring og restaurering. Hvad kan man selv gøre, og hvad skal man absolut holde sig fra? Deltagerbetaling kr Medbring selv kaffe. Søndag 29. marts 2009 kl. 9-17: Hel dagslatrsus om antikv it et er AHS aftrolder igen i år et dagseminar om antikviteter. Det sker på Borbjerg Mølle Kro øst for Holstebro. Seminaret er også åbent for ik&e-medlemmer. Programmet ser således ud: KL IDOO: Kursusbureau åbner. Deltagerliste, kørselsvejledning og endeligt program for dagen er forud tilsendt alle tilmeldte. Deltageme ankommer, betaler for kurset og fiir udleveret kongresmærker. Man er derefter velkommen til at deltage i kroens store morgenbuffet frem til kursusstart. Kl. 1000: Velkomst og første foredrag afvikles: Museumsinspektør Inge Adriansen, Museet på Sønderborg Slot: Sønderjyslre antikviteter - et broget og spændenddfelt. Der er næppe mange, som har så tæt indsigt i Sønderjyllands materielle kulturhistorie som Inge Adriansur, der er forfatter til mange bøger om området. Netop i Søndet'ylland har mange materielle genstande indgået i den nationale kamp, og hvem er ikke blevet præsenteret for den generelle vending, når talen er om antikviteter: Den stammer fra Sønderjylland? Er der noget om snakken? Inge Adriansen kender mange af svarene. Afrikles i samarbejde med Folkeuniversitetet. Kl. 1200: En god alsidig Ta-se1v-frokost-buffet i kroens lokaler. KL 1300: Introduktioner Afvikling af en række korte introduktionsoplag fra nogle af selskabets medlemmer. Indlæggene der højst må være af et kvarters varighed skal forinden - senest 17- marts - være aftalt med formanden, så de kan fremgå af det endelige tilsendte program for dagen. Vi opfordrer stærkt medlemmerne til at benytte sig af denne mulighed for atintroducere et interesseområde. Den eneste anmeldte introduktion på nuværende tidspunkt er:

6 Benny Boysen: Sømandens uartige hunde Søffordshirehundene var en populær gave til sømandens kæreste, men holder myterne om traditionerae også vand? Kl Kaffepause Kursisterne kan her deltage i kroens store og berømte søndagskaffebord, der har op til 10 forskellige slags hjemmebagt brød og kager. Det kan sagtens hamle op med et gammeldag sønderjysk kaffebord. KL 15{10: Andet foredrag afr ikles: Konservator Tina Kramer, firma Kramer Moltke restaurering & konservering: Hvordan passer jeg på mine antikviteter? Tine Kramer, der som professionel konservator, er vant til at omgås skrøbelige og kostbare antikviteter og museumsgenstande, vil øse af sin store viden om pleje og handtering af vore ting og i øwigt give gode råd om, hvad hun selv finder, vil være nyttigt for et antikvitetsinteresseret publikum at have kendskab til. Har man særlige problemer mht. antikviteter er det her man får gode råd. Aftikles i samarbejde med Folkeuniversitetet. Kr 1700: Dagseminaret slutter med en kort evalueri4g af dagens forløb Deltagelse: Deløgelse i AHS's dagseminar søndag 29. marts 2009 kræver tilmelding senest 16. marts til formanden eller via hjemmesiden (se adresser m.v. på omslagets inderside). Deløgerpris: Medlemmer afahs kr. 480,-. Ikke-medlemmer kr. 600,- Beølingen dækker ud over foredragene deltagelse i kroens store morgenbuffet, frokost og kroens søndagskaffebord. Drikkevarer er for egen r gning, men der vil under foredragene være adgang til frisk vand i mødelokalet under hele seminaret. Bemærk at datoen er den dag, hvor sommertiden begynder, og der bliver en times mindre søvn, og tænk så på hvor herligt det el at man bare kan stå op og tage på kroen for at deløge i en lækker og alsidig morgenbuffet, for slet ikke at tale om de gode tilbud resten afdagen. Onsdag 15. aprit kl. 19: Generalforsamling Antik-Historisk Selskab holder i år generalforsamling i mødelokalet på Hjerl Hede frilandsmuseum ved Vinderup. Dagsorden vil være ifølge lovene. Indkaldelse med

7 endelig dagsorden vil til alle med mailadresse ske elektronisk og til andre ved almindeligt brev. Vær opmærksom på at spørgsmål eller forslag, som et medlem ønsker behandlet på selskabets generalforsamling skal være formanden eller sekretæren i hænde senest 1. marts, således forslagene og en evt. pftdsenøtion afkandidaterne kan fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen vil en medarbejder fra museet give en aktuel orientering om frilandsmuseet situation i Der serveres kaffe - kr pr. deltager - og det vil derfor være nødvendigt med tilmelding til bestyrelsen senest dagen før. Det kan ske ved henvendelse til et besfyrelsesmedlem, eller via eller "kontakt os" menuen på hjemmesiden. Weekenden august: Antilvnarked i D overo dde Købmands gård Lørdag og søndag kl er der igen antikmarked i Limfiordscenteret den gamle købmandsgård i Doverodde i Sydthy. Medlemmer af Antik-Historisk Selskab har gratis adgang, men billetter skal være forudbestilt senest dagen før hos selskabets næstformand Leif Bech, telefon Har man ikke besøgt stedet før, er det en oplagt mulighed for at se centeret i de skønne omgivelser. Billetten giver også adgang til udstillingerne og udsigtstårnet. Registreringskursus Vi har i FORANTIK nr. 5 omtalt muligheden for at arr,rngere et minikursus med titlen "Hvorfor og hvordan registrerer jeg min samling", og vi har fået kontakt til en tidligere kursusarrangør og instrultør inden for arkivregistrering, som vil medvirke, hvis der er interesse for at sådant kursus, som forventeligt kan aftroldes enlørdag formiddag. Da der er en del forarbejde og omkostninger med at udarbejde materiale til et sådant specialkursus vil vi gerne have en fomemmelse af, om der blandt AHS's medlemmer er interesse for at deltage i et sådant kursus, der kun vil blive gennemførtmed minimum 10 deltagere. Kontakt selskabet inden l. augus! hvis du har interesse i at deløge i et sådant kursus, som vil blive arr{rngeret i efterårssæsonen. På nuværende tidspunkt kender vi ikke dato og pris. Prisen forventes at ligge omkring kr inclusive kaffe og en lettere frokost.

8 En "morterlig" historie! AfBenny Boysen I et stort antikcenter i den lille engelske by Clare spottede jeg er messingmorter på en hylde. Morteren så både gammel og interessant ud og havde en fin reliefudsmykning og et tekstbånd foroven. Den var reduceretil at være urtepottes$uler for en plastikbregne. Bregnen kostede 15f,, og det giorde morteren også. Det var helt uhørt billigt for en garnmel messingmorter, som så blev taget ned til nænnere undersøgelse. Henryck ter Horst mefecit /6J8 stod der i skriftbåndet, altså var den lavet det angivne år og sandsynligvis boede ham Henrik i Holland, som på dette tidspunkt var et europæisk centrum for produktion af messingvarer. Morteren havde gode, men atypiske brugsspor, og min nysgerrighed var vakt - var det her virkelig et af de fund som vi alle drømmer om at gøre, og havde plastikbregnen blot skræmt alle andre før mig langt væk? Tilfældigt og helt uventet kom ejeren af denne stand i Centeret til stede, og jeg spurgte ham, om hvad han vidste om morteren. Faktisk ingenting. Han havde fundet den i bunden afen kasse med "old brass-ware", som han havde købt på auktion og ikke gjort sig særlige tanker om den. Fint nok! Jeg købte morteren og betalte de ca.150 kr. ved skranken. Hjemme igen gik den vilde jagt på Intemettet, for om jeg kunne å verificeret mit lykkelige fund, og minsandten, om ikke det lykkedes. I USA var der to forskellige antikvitetshandlere, som havde tilsvarende mortere på deres hjemmeside lavet af sarnme Henrik og med samme årsøi, og det var der selvfølgelig ikke noget mistænkeligt i, for sådanne fremstilledes i en støbeform og i mange eksemplarer. Men deres priser lå i et ganske andet leje. Den ene handlende forlangte $ og den anden 3.200, og selv med vore dages lave dollarkurs havnede det et sted mellem danske kroner. Det var altså et rigtigt kup,jeg havde giort, selv om det ikke ville være muligt at opnå så høje priser i Danmark. Jeg fik et års tid til at prale og glæde mig i.

9 Så var jeg på auktion i byen Diss i Suffolh England og her blev min mistænksomhed vakt, da jeg så endnu en morter af samme gedigne slags smidt i bunden af en kasse med "old brass-ware", som fik hammerslag for omkring 50,. Nu var jeg kommet i tvivl, og fra Holland hjemkøbte jeg den store bognederlandse vijzels, som er et af hovedværkerne om gamle hollandske mortere, og minsandten om ikke min morter var omtalt heri. Den står på side 123 og er afbilledet på side 56. Overskriften på side 723 er Vemalsingen.Ntt er jeg godt nok ikke ret god til hollandsk, men jeg ved da, at et sådant V udtales som var det et F, og så er det jo ret let at slutte sig til en konklusion. Se nu kommer den faglige samvittigheds gnavende orm. Skal man nu sætte morteren til salg med en oplysning om, at stykket er omtalt i det store hollandske værk Nederlandse Vijzels og så forlange en god pris for den. Det er sådan noget,jeg har set andre giøre. Nej det går nok ikke, men det er jo også historien, der er noget værd, og den alene er rigeligt de 150 kroner værd. Så foreløbig harjeg en morter, som ikke er til salg, men jeg kan overveje at tage den næste gang, jeg skal til USA. Fra vinterens antikvitets -kursus på Gimsinghoved i Struer Der er altid stor interesse for emner omkring gamle glas. Asger Andersen giver her gode rad til de interesserede. Hvordan ser rnan, at et glas er gammelt? Kan man med sikkerhed vide, at et glas er fra et ganske bestemt glasværk? Spørgsmålener mange og svarene er ikke altid entydige.

10 Centertanken En nylig gennemført rejse til Nebraska i USA gav et indblik i, hvorledes antikvitetsbranchen er organiseret overthere, og hvad der er på markedet. j:, q"4 nordeuropæiske øjne er det åbenbart, at ordet skrammel bliver stavetan- TIQUE. Således står der i hyert fal! på de mange henvisende skilæ. Man skal dog ikke have for store forventninger til varerne indendørs og slet ikke til præsentatio_ ne-n af dem eller hygiejnen g.f"g dem. Til gengæld eimaoge af tiniene ganske billige - igen set med nordiske øjne. og lad dei være slået fast med det-samme; der er ingen mangel på danske juleplatter i et område, hvor det stort set er eftertommere af en dansk bedsteforældregeneration, der bor. Forretringeme sælger de store argange fra l970erne for mindre, end de findes til i hjemlige!'enbrugsu'utitker. {v1 man har den opfattelse, at amerikanerne e. hortigjtllat kas-sere, så er den måske rigtig nolq men de er ikke hurtige til at smide væk-. Forretningemå bugner af kasseret køkkentøj, alverdens keramiske mærkværdigheder, farvet glas, indrammede fawetyk og farvestrålende metaldåser med reklametryk, so- de--ure er et stort samlerområde, og med et uøl af saltbøsser, som med bunden i vejret afslører et beskedent "Made in Japan" selv om de er ganske flotte og se, gamle ud. Til det mere kuriøse finder man en ligkiste i juniorstørrelse betrukket ried sort tyl og - only used once! fleste forretringer har størrelse som et mindre -De dansk superrnarked og er for det meste skabt til at indeholde noget helt andet, som tiden er Lt"t tu - deåære f. eks. smedeværksted, autogarag eller kommagasin. selve handelen er organiseret efter det engelske rnønster som antikcentre. Det vil sige, at der er flere dealere i hver enkelt center, og de har hver deres egen lille stand hvorfra man selv tager tingene og bringer aem tit en salgsdisk" hvoider afre_gnes og indpakkes, og der er en fast aftale om, at der kan ydes op al laoå rabat. I den lille by med godt 900 indbyggere walnut i staten Iowa, som tiden for rængst e1 lølet forbi, har indbyggeme - frem for at se en langsom død i møde - besluttet siq for at gøre byen til Iowas største antikcenter. Her hgger 2l antikcenke side om side på byens frontstree! og da der ermange dealere i hvert center, vil det sige, at næsten hver eneste familie i området har en stand der, og her havner så det overflødige fra hjemmet, så her skal man ikke skrue forventningeme for højt op m.h.t. egentlige antikviteter. ved at stå sammen om annoncering og skilte ved motorvejen m.v. har de handlende stor fordel afhinanden, og byen har fiiet en ide at overleve på. Man kan ganske simpelt nøjes med at markedsføre bynavnet, så ved alle, hvad dåt drejer sig å. Ideen minder om den, som Richard Booth fik i den lille walisiske ly nu on wye om at gøre den lille dødstruede by til et center for handel med antikvariske bøger. J{" o. flere {.I end 40 boghandlere i byen, som har besøgende fra here verden, selv i en tid, hvor mange antikvariske bøger sælges over IntJmettet. Bogideen fra Hay on wye er en så fastslaet succes, at ideen er begyndt at brede sig til indre lande. l0

11 Det er en stor oplevelse at besøge Hay on Wye, som også rummer noget så kuriøst som et specialmuseum for knapper. En dag ser vi vel også et museum for knappens afløser lynlåsen! Med hensyn til seriøsitet har Walnut i Iowa endnu meget at lære, men byen har sikret sig et eksistensgrundlag, som i bedste fald er mere end livsforlængende terapi. I England har byen Long Melford i Suffolk en god times kørsel fra London for længst bevist ideens levedygtighed. Her er ikke mindre end 18 antikforretninger langs byens hovedgade og flere heraf er egentlige centre. Her har seriøsitet og specialisering i forskellige fagområder og emner for længst indfundet sig sammen med en købedygtig kundekreds. Måske en eller anden hjemlig borgerforening i en dødstruet dansk landsby kan hente en brugbar ide i Walnut, Hay on Wye eller Long Melford. Benny Boysen Andelskassen er tæt på når du har behov for det Ring og få en aftale, for sammen kan vi mere Andelskassen MidtVest Vilhelmsborgvej 38, Linde,7600 Struer tlf. B7gg3735

12 Skriften på væggen "Fattigmands-billeder" kalder englænderne "Wall plaques" - vægplatter - som fra slutningen af 1700-årene fabrikeredes på engelske fabrikker: Potteries, som er det engelske navn for keramiske produktionssteder. Disse vægplatter, som ikke havde andet end en dekorativ eller opbyggelig funktion, produceredes fortrinsvis i egnen omking Sunderland ved floden Wear syd for Newcastle. Området her er specielt kendt for en lyserød lustreglasur, som ligefrem kaldes Sunderlandlustre. Den anvendtes især til kander og drikkekrus og gennem det meste af 1800-årene også til disse vægplatter med forskellige religiøse skriftsteder eller billeder med nogle af tidens nye tekniske frembringelser: Lokomotiver, dampskibe, jembroer og lignende. Det der med,'fattigmands" er for længst gået fløjten. For trods en masseproduktion på mange forskellige fabrikker i området, så er vægplatterne for iængst blevet et samlerobjekt, der ikke just appellerer til fattige folk. Dyrest er de billedlige motiver. Her må man i England ofte ryste op med, hvad der ligner tusinde danske kroner.. Skriftstederne når endnu ikke helt derop. Selve billedet og teksten er ikke malet på, men overført fra nogle transfers trykt på papir, så handarbejdet ved produktionen er minimalt. Dog er teksten i "Glæd dig i Herren"- platten herunder omringet af en håndmalet blomsterkrans og har desuden en kobberlustret randbotl, så den tælles blandt de mere usædvanlige. Netop denne type henføres blandt samlere til John Carrs "Low Light Pottery" i North Shields ved Newcastle, skønt man ikke kender fabriksstemplede eksemplarer herfra. Virksomheden eksisterede fra ca frem til år I 900. Og nu kommer det bed. ste af det hele: Den er fundet i en dansk genbrugsbutik til kr Så holder man sig inden for Danmarks grænser, kan fattigfolk altså fortsat være med.

Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab FORAITTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Efterår 2009 FORANTIK 7 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf.97 568181 E-mail:benny.boysen@mail.dk Hj emmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

FORANTTK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Efterår 2008. .e,..,.# *.:-"15;$i? ::.: : li. \ ::tr:.':'

FORANTTK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Efterår 2008. .e,..,.# *.:-15;$i? ::.: : li. \ ::tr:.':' FORANTTK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab ::tr:.':' ::.: : -3 =: I ea lr li. \.e,..,.# *.:-"15;$i? l' Efterår 2008 FORAI{TIK 5 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf.97

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 14 Forår 2014 FORANTIK 14 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

FORAN{TIK 8. FORANTIK: ISSN 1902-5467 (Papir-udgaven) FORANTIK: ISSN 1902-5483 (Online-udgaven)

FORAN{TIK 8. FORANTIK: ISSN 1902-5467 (Papir-udgaven) FORANTIK: ISSN 1902-5483 (Online-udgaven) træk&rokx Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab WW FCIRAR 2OI() FORAN{TIK 8 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf.97 568l 8l E-mail: bennv.boysen@mail.dk Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 13 / Februar 2008 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Kulturkonference 2009

Kulturkonference 2009 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd, Køge indbyder til Kulturkonference 2009 (Kulturelle

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland

Historisk Samfund for Sydøstjylland Historisk Samfund for Sydøstjylland Fra den nye udstilling i Kongernes Jelling: Byen der forsvandt- om Jelling bys samliv med de kongelige monumenter gennem100 år: Det sidste hus i Gormsgades østside forsvinder.

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Se mere i programmet om:

Se mere i programmet om: Program udsendt februar 2014 næste program maj 2014. Bestyrelsen træffes i Østergades Forsamlingshus hver onsdag fra kl. 14.00 16.00. Hjemmeside www.middelfart-pensionistforening.dk Se mere i programmet

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement PROGRAM 2015 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Efterår 2007 FORANTIK3 Medlemsbled for Antik-Historisk Selskåb Ølbyvej 15,7600 Stuer Tlf.97 568l 8l E-mail: benny.boysen@mail.dk Hjernmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

FORANTIK 12. ISSN 1902-5467 (Papir-udgaven) ISSN 1902-5483 (Online-udgaven)

FORANTIK 12. ISSN 1902-5467 (Papir-udgaven) ISSN 1902-5483 (Online-udgaven) FORANTIK 12 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk CVR Nummer 0033556462 Bankforbindelse: Danske Andelskassers

Læs mere

Undervisningen i Datastuen gennemføres i 2 perioder om året. Første periode afvikles i februar/marts og anden periode i oktober/november.

Undervisningen i Datastuen gennemføres i 2 perioder om året. Første periode afvikles i februar/marts og anden periode i oktober/november. til Ældre Sagens Datastue Esbjerg Områdecentret Gjesing Midtby Ulvevej 88 6715 Esbjerg N Side 2 af 6 sider Ældre Sagens Datastue Esbjerg har eksisteret siden den 8. februar 1999 i Områdecenteret Gjesing

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Program 2010 2011 Dronning Arbejdsbi Drone Formanden har ordet: Vi har i år haft 17 på begynderkursus, heraf er der 12, som har fået bier - nogle med flere bifamilier,

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK Indhold Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK 1 Indledning...1 2 Egen profil...2 2.1 Blå medlems profil...2 2.2 Orange bruger profil...2 3 Overblik...3 4 Indstillinger...4 5 Kommunikation (email)...4

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Maj 2010 1 af 16 Indledning Brugshunderådet tilbyder følgende kurser: Træner- og figurantkurser Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Kulturkonference 2011

Kulturkonference 2011 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og indbyder til Kulturkonference 2011 30. september 2. oktober 2011

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Hou Kulturcenter fylder 25 år

Hou Kulturcenter fylder 25 år Hou Kulturcenter fylder 25 år For 25 år siden var Kirsten Mørk og Anna Ipsen med til at starte Hou Kulturcenter. Årsagen var, at der var for få tilmeldte til at oprette hold under AOF, men at der stadig

Læs mere

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER rejsefotografering Til alle med eventyr i blodet DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER Workshoppens mål At klargøre kursisterne til forestående rejser med kamera til fremmede

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Velkommen til Linien Ud i Aalborg. Linien ud, Aalborg 6.-8. marts 2015. Kursusadresse

Velkommen til Linien Ud i Aalborg. Linien ud, Aalborg 6.-8. marts 2015. Kursusadresse Velkommen til Linien Ud i Aalborg Vi har nu i staben i mange måneder arbejdet på at lave alle tiders kursus for jer, og om ca. 3½ uge mødes vi endelig til en fantastisk weekend. Dette brev er den ene del

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar BRØNSHØJ JAZZ NYT 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009 Björn Ingelstam Band Lørdag den 7. februar Spisning ekskl. entré kr. 80,00 kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.30 Musikken begynder kl. 20.30 Entré kr. 40,00/60,00

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere