fra Fotol. fal OJførelle af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Fotol. fal OJførelle af"

Transkript

1 Aarsberetning.. fra Fotol. fal OJførelle af S1lll8 Bolilor for UboDli418do. Erev fra Dr. E. Hornemann

2

3

4

5 Aarsberetning for 1888 fra Bestyrelsen for Foreningen til Opførelse af sunde og billige Boliger for de ubemidlede Klasser.

6 Til Indenrigsministeriet. Anret 1 hal' for Lægoforeningen Boliger, om de i daglig Tule kaldes, været et Mærk anr, idet styl'cl ns mang!1!lrig Formand aj Alders JI Il yu fandt ig beføj t til at fratræde sin tilling fra don.. tob' '. Lig ~d 11 Læg forening il, 00- her 'hol m-epidemi il ph ør, Bygg uuyalg0l tiftel c i l 53 har Dr. med. Em. Horne1nann med jold 11 l 'ol fl'o1. (I, udholdendo Omhu og tor Kjæl'lighed for pgayeu l det B tyr l ens Forretning r og ført Byggeforetag ud t til d t stor Omfang, d t nu har. no.n har deryed sknbt mnuge undt belig ude mauhj ro og fq1.\ e Del af nmfund t, der Dl t r udsat for 'ygdom og D d, mind k t li e. Ifyppigb d. I let vi andre meduildol't gn de øn k ham 11 orgfri og lykkelig A1tl rdo el' d t II Trang for o, og aa her nt udtale vor An rkj ud lj 'rak r h l t j mi 10'. hanb, at vi i mange ar ndnu maa glæde o v d at o ham iblandt os med hans al ig misvi nd jl dniug. Medunderteguede F. Ultjk valgtes cl l'cft r til ji'ormalltl fol' B styrelsen, om de ud 11 tiltraadt.e,f ligel (~cs medundertegnede tadsingeniør Oh. ilmbt, Cand. mag. Jon. 'ollin, I xedslæge, JusLitsraad H. E. E. M. Hoff, fimt i III'. Di!' ktm V. Drewsens Sted hvis tidlige D d vi alle beklag, af lir. Dir ktør F. Gram. l Boligernes Administration er der foretag t d n Forandring, at, under et Re ~ udvalg og R vi Ol'. '111 yn og Kontrol, Kil ererforretningern re ov rdragne til Bolig rn Illllugcaarige lnsp ktør, Oberstli ulenant H. Deichmann, 110 hvem Bestyr l n har ansat en nf den lønnet si t nt. Alle Reparationsnrb jder ved Bygning r g '\ j er TnRpektøreu derimod fritaget for; do vill hlive Yal' tag n af Il Fagmand. r onduktol' ved Ing niøl'kol'p.'ct.. nndel B gnin a. _ di, trikt a. Ra,'mllssen Cl' i <l n nle<1nino- antftg t. om Bygningsin. l ktol' vcd Bolig rn.

7 Eftersom J30ligqme Antal eller,'wl'l'clhc ikko i nere Anr r forngcl, Cl' d 't en, lvfolgc, at I3cbocrnes Anlal l' lidet variel'ende, Dn al. D (; mb l' 1 R var det 2559 (imod 2600 i 1887 og 25 ti i 18R6); demf vare 6G3 lænd og 89!) 1''' v ind r ovor 15 ar, 602 Børn oyor (j.\.ul', 395 under, doriblandt 22 Pl('j born, B 1>001'11' Cl'C alle, muhkmu'sfolk, Fabl'ikarb jd(,1'e, IIlUlndv rk~medhjl >Ipe!', Arbejdsmænd, P(,Jlsiol1ister, og aleno uf ælure enligo Kvinder, Enker, forladte lier fraskilte Kone!', lindes <1el' 251, I 1 8 føjtes dol' "*!) Børn, deraf 27 Dronge, 22 Piger; cl suden"* ødfødtc 3 Drenge og 1 Pige. Dødsfaldenes Antal i samtlig Boliger vru' "*3, og pna. følgende '- koma "iue d llntl s fordolt efter DlJdsuar. ag og Alder, Dødsaarsag Din rilis og roup"....,...,,..,. KoleriJlI', akut Oiarrhe Ml.'clfo,ll "y fili s Plu,ls('\ig nul! ar Drik ,..\kllt UjerneVlllldsot , J.mlJ.\'I.'SYi nf!bot Tuh('rkulos() i llnllre Orgllntlf..... Kl'a ft :\lcdfudt })anllclscsfcjl \pllpl( xi Kronisk Hjernc og RygnUll'\'sAygdoll1. COI1VUlllioll()r LlIllgl,!tl'I1l'udl'lsc ug kapillær nron 'liitis Orj..'llni k Hjl'11C!lygdolll Kroni!1kp l JHjcrliWRyg:llolnlllC \11111'0 HrgdolJllU() i lijllij'c Organer. A IIIenlOlII.Ss\'aghcd \trofl Over 15 Aar Børn It Samlet Mlellcl Kvluilc over 1111der Antal 6 Au.r G.\nr, li [) ,. l 1 :. 1 2 l 2 P1Ullsclig Død mian bekjendt Aan:mg. --~--~ ~--~~--- lalt... II 11 f J 3 20 II 43 Af dis. dølle 16 pau. IIospititlet. I li orhold til Bebo 'l'lles Antal ndgjol' JoUe l G,s pr. mille. Fol' Al'bcjdnne' Byggerot'ellings Bolig r JU d, forsanvidf de ligge pun Byen' Grund, 5370 Boboero Cl' for lr I>odclighedforholdet 13,li pr. mille, medens cl L for hele IIoyed. tud n Cl' 21,6. li l, l li l l 2 :3 4 2 :

8 Efl r Lægern ugentlige lndb r tilinger til tatlslæg n f l' faldt i Aarets L b tolg nde l id mi k I ygdoll1mc.., ~g. ~k.pi.!? d 1 Epedemiske Sygdomme ~C.. ~ 5l ~-g e "5 æ ; "" o dg :::;) ::c " ~r.. ~ A o..l "'" t: Z Ol :.c ØJ ~ l ~.. R Antal ' y~t' I I 51 1 ; / 19 h1.. Dell. Februar 1 var ti t 20 Aur ideu llusholdning:- forenillg 'n i Lægefor ning'll Boliger UHedes lu cl 4 Icdlomm r, og dou 1 t Marts 1 G aabncd d 11 l liu dsalg m cl Brød, Mælk og Fløde, der It l'haanden mh'id des ll1 d Ilndr Nødvendighed gjen tand. Nn, den 31. D 'cbr. 1,el' ~ledlculll)cl'ucs ~\.lltu l 5f13 og Forening n bal' nu 3 Ud nig med rtekmm-, Hørkrum- og IIøkervur r, hvor der i sid t AaI' solgt for 173,6-15 Kr. 17 O. Efter B tridels uf all Udgifter bhl' cl r h 'rpuh værpt et Netto- dbytl af 16,219 Kr.!)!) 01' ; foruden 5 % nf ind. kudt Kapital, fik Medlemmerne h raf f r Kjøb mod ~f ærker Ol' af hv l' Krone, iall 12,() Kr. 14 re. D U hul' for l1utl1g<' været en betydningsfuld IIjælp til TIu l jell og andre uundganclig Udgifter. Af N tto-fol'tjeno t n henlægges de 3 % til cl Oply ningsiond, for ifjor 836 Kr. EU rbaanden r d r 11 dor erhv rv t et BibHothek paa over 2000 Bind til tlllllll1 blandt Foreningen Medl mmer og cl r b ko tes Foredrng afholjt i A yl1okalet, hvor Forening u Hg lede holder in Kvartul' møder, for hvilket deu yder sylet t aarjigt Bidrag uf t60 Kr. De uden findes d r et Jj"ond til B1Dlennyttig Formnal Fr mmc, hvilket der for sidste Aur tilfaldt 1212 Kr.; h rar yd. Konfirmations- og Begravels. hjælp. - Hvor dori om i Læg for ning n Bolig r, er Ull1.l l ct stort l ntal mankam folk, ublandod med andi' amiulltl klass 'r, vill lraffebe t mm lser og Politiforaustaltning r j kulln hindre uh ldig El ment r' dvikhng. Be tyrolsen vilde derfor bu\' vigt t sin pgav(>, hvis den ikke var imødekomm t d un B folknings B stræb l r for ved amarb jd og lvvirk 'omh cl at forbedr 'ino tarveh e Knur og løfl sil intcllektuoll g

9 ocialc ~ 'tud. Denn' Bi land har cl rtil ej v, r t fol. ],undet III cl pekuniær Ofr; thi TIu holdningsforcningen b taler en aarlig L j af 2300 Kr. Ior d!lig st d r, Kj::cl i r n og Kontor t, aalede som disse, ft rhaanden, som For uingen udvid'cl sig, r l hl vne indl' tt d. 'ryve- arsf ten afholdt,s den. Febr. l i Konccrtplllæ t i Bl' dgade, og denne li' r amling af k'l.rvelige Arbejd folk med cl 'r s voksne Børn ya1' en ej 'ndorumclig og meg t betegnende Fr mtolling i cl elegant al fru. d t 19de Aarhnndr d mest ari tokrati ke Tid; - ru n aldrig optoges de ni en orumelig r Kr ds. II le Etublis emenl t, bande d ved sterbro og de ved 'tnmdvcjonligg ud Boliger, har kostet at opfør ],003,000 J r.; clen oprind lig jrold var 772, 00 Kr.; Rstgjrolden r nu f)()3,ooo Kr. Alle Laun forrentes nu ro d 4 %, med Undtagelse /tf cl til Liv fol' ikrings- og Forsørg Iscsan talt n af l 71 oprindeligt paa 60,0 O Kr. nu til Rest 39,000 Kr., der aic1mger m cl 1000 Kl". llm'ligt og forrent. m d 4 1 /2 %, men r uopsigeligt; cl' ovrige hulil til Livsforsikring - og For o1'gelsc - un lnilen af 1871 og til par kuss 'n for Kjob nbavu og Omegn forr 'nlns med 4 %. Aur regnskab,t for tindes omstllaendc. KjoucnlutlJll den 1. April F. IDrik. E. Hornemann. C. Liebe. C. Levy. H. Westergaard. J. Collin. Oh. Ambt. H. E. E. M. Hoff. F. Gram.

10 Regnskab for Laegeforeningens Indtægt. nlln normerede L{'j{' Rl'stnneer fra Nogle liavestykker Kr. Ort' 78liV2 112'l 117 H " "lilmit !)!l:l2 I 79 Beholdning Ira r. A... Oversku,l ur Bolig rne.... Tilfll'l!lig Illdlll'A't ('aaldes forl af Dil'ektor llr'wscn)... Rlmler i Sparekas Il lijv55 :/Ui 2 Kasselndcstn.ac1Hlo i Laudlll.an,lshankull (BoA' ~r. J:H8)... l'ih :17 --_----i--- " nmma l

11 for 1888 Eoliger. Udgift. Auministrntioll" Løunill~ til In pek"iøren p rsonli~t Alu I" tillie~ til do.... Lønning lil en Assistent (10. ol! IJuslejehjl lp til Il Placlsmnnd do. til en Plru:lsmand do. ~. do Kontorurlgiflcl" do. for B 'styr l {'Il kulter..., ,'korslel1bfcj r 'no\'ation Belysning Reparation 1' MnterinHer dertil Hygningskonto (v d DygJlillgsin pektorcn) B '1'\ kaltels uf Hne og IR Iny 'ntllrium forudsct o~ t.ill'tcldig dghter.... do. do. pan Grund af OverSYOnlUl l e fra F. 1100en.... D inlic ring Gnver og l {onornr r LI'jor' talli' ri dn. for I[a" r Lcjctnh \' cl vcdcrhæftigh<'d , Lt',!igsIMCIl PIUt U ruml af Iteparntion nøda I'lth] Kr » 6» Ikke ind kolli Ile Hcslllllc('r for J " rskuu Extrakt. Oro T.---'; Humma l ent r ror La/m i 'pllreknss Il do. do. i Livsrorsikrinl.>anuslaJt n.... Aftlrng PM La:.m i do..,.... Heyi,lcrl~t og rigtigt Iwfnnd(.t. C. E. Lemckc. Haldo... 'llmma

12 KJøbenbavu, Trykt hol F. E. n.. rdlng (\'. Pete_D)

13 Gjenparl. Kbhvn. d. 7 Febr. 88. Højstærede Hr. Borgemester Borup. Dette Brev er fra mig personlig. Det er skrevet i den bedste Hensigt, og fordi jeg haaber derved at kunne udrette noget godt. Jeg tror nemlig, at det ikke vil være Dem ubehageligt, at den Sag, som De paa Grund af en for mig ubegribelig Ømfindtlighed har rejst mod Foreningen til Opførelse af sunde og billige Boliger for den ubemidlede Klasse - hvilken Forening for Tiden bestaar af Højesteretsadvokat Liebe, fhv. FysiklIs Ulrik l Bankdirektør Levy l Professor Westergam-d og Undertegnede - at denne Sag snarest mulig kommer ud af Verden paa en god Maade. Jeg tror endvidere, at et Middel hertil vil findes deri, at jeg oplyser Dem om, at De har gjort os Uret, og paaviser de Fejltagelser. som findes i Deres Foredrag i Borgerrepræsentanternes Møde d. 23de Jan. 1888, særligt med Hensyn til Deres kritiske Bemærkuinger som Beviser for vor Forenings Fejl og Mangler og vor Krænkelse af den af Kongen konfirmerede Fundats, som vi selv i sin Tid skrev Koncepten til. Jeg er i saa Henseende nødt til at gaa noget i Detail, og minde om, hvad jeg Stykke for Stykke kan bevise. De begynder med at sige: cat Magistraten havde fundet det rigtigt at gjøre Bestyrelsen opmærksom paa. at den afgivne Beretning næppe var det rette Sted til at fremkomme med et Angreb paa Kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen havde imidlertid ment, at det burde blive staaende, etc. Dette er den første Fejltagelse, thi Butyrelsm er ikke blevet gjort opmærksom paa noget. Jeg blev underhaallden. paa 3die Haand, spurgt om jeg havde noget imod. at den omtalte SlutningspasslIs blev strøget, og svarede, at jeg for min Part Intet havde derimod.

14 2 De siger dernæst, cat det ikke var Foreningen, men Dem selv, som havde taget Initiativet til de Forhandlinger. hvortil der sigtedes>. I den Anledning tillader jeg mig at bemærke, at Foreningens Forhandlings-Protokol viser, at der allerede i Bestyrelsesmødet d. rode Maj 83 var Tale om at kjøbe den omtalte Grund paa Strandvejen, og at der noget senere i den Anledning blev affattet en Skrivelse til Kjøbenhavns Magistrat med Andragende om at kjøbe Grunden. Det er dette Andragende, som omtales i Skrivelsen af 23 Nov. 83, og da jeg frygter for, at De muligell har glemt dette Andragende til Magistraten, har jeg tilladt mig hoslagt at sende en Afskrift af Skrivelsen. De vil lægge Mærke til, højstærede Hr. Borgemester, at denne Skrivelse udtaler sig med stor Ros om Kommunalbestyrelsens Imødekommen og Velvillie mod vor Forening. fordi Kommunen tvende Gange havde overladt os den nødvendige Grund paa Østerfælled. uden andet Vederlag end visse dertil knyttede For pligtelser, og som senest, for en moderat Betaling, nemlig 9000 Kroner, havde afstaaet os en Del af Slagtervænget foran østre Gasværk. Denne Skrivelse er upaatvivlelig et vigtigt Aktstykke i den foreliggende Sag. Den viser, at det var vor Forening, som paaviste den Grund. som bedst passede for os, og den gav Anledning til, at jeg i en Samtale, jeg nogen Tid efter havde med Dem, høj tærede Hr. Borgemester, af Dem blev anmodet om at skaffe forskjellige Oplysninger og Dokumenter tilveje, til Be Jømmelse af Sagen, i hvilken Anledning jeg, efter Samraad med Bestyrelsen, sendte Dem det Forlangte med en længere Skrivelse, hvori jeg som sagt henviste til vort tidligere Andragende, og blandt andet ogsaa ordret citerede, hvad der var vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 1872 O. s. v. Jeg troede heri at handle i Deres Interesse, da jeg derved gav Dem et Middel ihænde til at stemme Borgerrepræsentanterne gunstigt for vor Sag. Men jeg tog fejl. I en senere kort Samtale med mig om denne Skrivelse erklærede De Dem utilfreds med Indholdet, yttrede, at slige gamle Vedtægter, som den af mig anførte, brød man sig ikke om, at vi byggede altfor godt for disse Mennesker og tog for lidt i Leje o. s. v., men derved blev det. Vort ovenfor nævnte Andragende, som vi havde ventet, at Magistraten havde forelagt for Borgerrepræsentanterne, har aldrig været meddelt

15 3 disse, ej engang ved Mødet iaar d. 23. Jan., hvor det, som del forekommer mig, burde have været meddelt in extenso og Formillgen Ilar ald1"tg faaet noget var fra Magistraten jaa dette Alldragmdc fra Dette synes at være en Tilsidesættelse, det er ialtfald ikke nogen Imødekommen, og det er en Hukommelsesfejl, naar De siger, at De har gjort Foreningen opmærksom paa den omtalte Grund, førend De modtog vort Andragende thi De har ikke gjort os opmærksom paa Grunden, da vi allerede i Borgernester Fcngers Tid havde vor Opmærksomhed henvendt paa den. Jeg skal ikke opholde mig ved saadanne Fejltagelser, som at jeg skulde have havt den Tanke eller yttret noget, der kunde lede til at tro, at jeg antog, cat vor Forening havde en moralsk Ret til at forlange, at Kommunen skal give Foreningen de Grunde, den ønsker», Vor Forening har aldrig, siden den fik Grunden paa Østerfælled, forlangt eller yttret det Ønske at faa noget gratis af Kommune11S Jord. At paastaa det modsatte og at sige, som den ærede Borgernester har sagt, at vor Forening har gjort det til sit Program, cat have en Art Ret overfor Kommunalbestyrelsen til at forlange Jord, er ganske vist en større Fejltagelse. Jeg kommer nu, højstærede Hr. Borgernester, til cderes kritiske Bemærkninger». De siger, at De har modtaget den Oplysning, at Foreningen udbyder sine Lejligheder for en Leje, der er 33 pct. lavere end den, der cnogetsomhelst andet Sted, forlanges for tilsvarende Lejligheder. Jeg har ganske vist i de ovennævnte Oplysninger, jeg meddelte Hr. Borgemesterell i 1883, nævnt 33 pct. som en Middelpris, men der er jo adskillige af vore Lejligheder, som ere dyrere, og Lejen er desuden engang forhøjet, og hvis De vil hente Oplysninger fra andre Arbejderboliger end vore, vil De se, at der findes adskillige, som forlange lavere Leje end vi. De Classenske Boliger holde Pris med vore Boliger. Dersom en Bolig skal være und og billig, som vor Fundats forlanger, kan Lejen ikke sættes højere end vor. De siger fremdeles, cat Bestyrelsen har gjort sig til en rent velgjørende Forening', dette var netop en af vor Formi1lgs Svagheder! For at godtgjøre dette, og derigjennem rette det Angreb mod os, at vi have handlet mod 3 i vor Fundats, anfører De ikke blot den billige Leje (højstærede Borgemester, De er ikke nogen Filantrop I), men bebrejder os, at vi have op-

16 4 rettet Asyler, Forbrugsforeninger, en Sygekasse og en Alderdomsforsørgelse. Jeg vil overse, at De tror, at der cr flere end et Asyl og flere end cn Forbrug forening, men jeg kan ikke finde mig i, at De siger, at vi have oprettet de nævnte filantropiske og hygiejniske Institutioner. Det er nemlig ikke vor Forening, men en Dameforening med Fru Glahn i Spidsen og Hds. Kg!. Højhed Kronprinsessen som Patronesse, som i sin Tid oprettede Asylet og stadig bestyrer det. Vi have derimod givet Asylet Lokale. Det er ikke os, men Beboerne selv, som have oprettet Forbrugsforeningen, og det er Forbrugsforeningen og ikke os, som bar oprettet en Sygekasse og en Begravelseshjælp. Det var altsaa flere Fejltagelser paa engang, og disse kritiske Bemærkninger ere altsaa uholdbare; og dermed falder Bemærkningen om en Koloni paa Østerbro og om vor Forening som en Velgjørenheds Forening. Endelig spørger De, højstærede Hr. Borgemester, hvad vor Forenjng da har gjort for at realisere den Opgave, Fundatsen har opstillet, og svarer: cden har eengang udvidet sig og i dette Øjemed faaet en ny Gave,. Sandheden er nu den, at vi foruden de oprindelige 9 større Bygnjnger, som opførtes fra 1854 til 57, baade i 66 og 67, 70, 7I, 79 og 80 har udvidet os ved større Byggeforetagender og desuden i kjøbt og nedrevet to usunde Lejeboliger i Balsamgade og opført en større Bygning istedetfor, med sunde Boliger for den uformuende og arbejdende Klasse, hvilken Bygning vi senere solgte. Dette kalder De, cat Foreningen em Gang Izar udvidet st'g/' men dette er ogsaa den sidste Fejltagelse fra Deres Side. Endnu kun et Par Ord til Forklaring af min Forundring over, at man har anseet Aarsberetningens Slutningspassus for et Angreb paa Kommunalbestyrelsen. At vi ikke have mødt den Imødekommen, som vi bildte os ind, at vi fortjente, er jo en Sandhed, og intet er jo naturligere end at vi yttre vor Sorg derover, medens vi strax efter tilføje, at vi dog endnu nære ltaab om, at de i Kommunalbestyrelsen herskende Betænkeligheder ville kunne overvindes. Haabet beskjæmmer Ingen. Derfor haaber jeg ogsaa, at De, højstærede Hr. Borgernester vil lade Deres Vrede fare, og ved Lejlighed meddele Borgerrepræsentanterne, at De ifølge senere modtagne Oplysninger har Grund til at forandre Deres Dom om

17 s vor Forening, og at De samtidig vil forelægge vort Andragende fra 83 for Forsamlingen, samt sende os et gunstigt Svar. Jeg tror ogsaa, at det var at ønske, at De ved nu endelig at sende Aarsberetningen fra 1886 til Ministeriet, vilde udelade de af Tømmermester Kayser foreslaaede faktiske Oplysninger, som jo alle have vist sig at være urigtige. Nogen Klage over os til Ministeriet kan der vel næppe være Tale om. Skeer dette imidlertid og ledsages Deres Skrivelse af de saakaldte faktiske Oplysninger, som Ministeriet rimeligvis sender til vor Erklæring, vil Striden mellem Magistratens 2den Afdeling og vor Forening jo meget let kunne antage saadanne Dimensioner, at Ingen andre end højst de radikale Blade vil kunne glæde sig derover. I Haab om et velvilligt Svar, Deres ærbødige Dr. E. Hornemann.

18

19 Gjenpart. Det er os bekjendt, at vor medundertegnede Formand ianled ning af Derc Udtalelser i Borgerrepræsentationen d. 23 Jan. d. A. om Foreningen til Opforelse af sunde og billige Boliger, under 7de f. M. i sit eget Navn har tilstillet Dem en Skrivelse med faktiske Oplysninger om vor Forening. Da vi imidlertid frygte for, at Foreningen ved Deres Udtalelser i det nævnte Møde er kommen til at staa for Offentligheden i en Belysning, der kunde være skadelig for dens Virksomhed, tage vi os den Frihed at spørge Dem, om De ikke i Henhold til disse Oplysninger maatte finde Anledning til at gjøre Borgerrepræsentationen en Meddelelse om den helt eller delvis forandrede Opfattelse. som De maatte være kommen til Bestyrelsen for Formillgm tit Opføretse af sunde og btltige Bo!t'ger, d. 24 Marts 88. E. Hornemann. C. Liebe. F. Ulrik. C. Levy. H. Westergaard. Hr. Borgewester Bo)'up, R. af D. p. p.

20 I

21

22

23

24 o lmi 101 ~~u':ev:$ ~ BIBLIOTEKER,

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 1873-17 Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 Efterat have modtaget den med det ærede Udvalgs behagelige Skrivelse af 17de April d.a. fulgte Farsøes Udskrift undlader man ikke herved at anerkjende

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N.

Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N. Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N. Fr. Petersen matte erklære sig villig til at købe, herom

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23.

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. marts 1844 Nordens Historie, støttet paa Landets og Folkets Grundtræk,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle.

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Afskrift Genpart. Det Kgl. Sundhedskollegium. Kjøbenhavn den 8 September 1888. Ved at tilbagesende det med det høje Indenrigsministeriums Skrivelse af 28 Juni

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Ark No 35/1875. Til Byraadet i Vejle.

Ark No 35/1875. Til Byraadet i Vejle. Til Byraadet i Vejle. I Anledning af den over mig indsendte Klage tillader jeg mig korteligt at fremsætte følgende. De tvende af L. Vistesens i Klagen anførte Børn ere konfirmerede. Førstnævnte i 71 og

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag

Prædiken til Skærtorsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere