fra Fotol. fal OJførelle af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Fotol. fal OJførelle af"

Transkript

1 Aarsberetning.. fra Fotol. fal OJførelle af S1lll8 Bolilor for UboDli418do. Erev fra Dr. E. Hornemann

2

3

4

5 Aarsberetning for 1888 fra Bestyrelsen for Foreningen til Opførelse af sunde og billige Boliger for de ubemidlede Klasser.

6 Til Indenrigsministeriet. Anret 1 hal' for Lægoforeningen Boliger, om de i daglig Tule kaldes, været et Mærk anr, idet styl'cl ns mang!1!lrig Formand aj Alders JI Il yu fandt ig beføj t til at fratræde sin tilling fra don.. tob' '. Lig ~d 11 Læg forening il, 00- her 'hol m-epidemi il ph ør, Bygg uuyalg0l tiftel c i l 53 har Dr. med. Em. Horne1nann med jold 11 l 'ol fl'o1. (I, udholdendo Omhu og tor Kjæl'lighed for pgayeu l det B tyr l ens Forretning r og ført Byggeforetag ud t til d t stor Omfang, d t nu har. no.n har deryed sknbt mnuge undt belig ude mauhj ro og fq1.\ e Del af nmfund t, der Dl t r udsat for 'ygdom og D d, mind k t li e. Ifyppigb d. I let vi andre meduildol't gn de øn k ham 11 orgfri og lykkelig A1tl rdo el' d t II Trang for o, og aa her nt udtale vor An rkj ud lj 'rak r h l t j mi 10'. hanb, at vi i mange ar ndnu maa glæde o v d at o ham iblandt os med hans al ig misvi nd jl dniug. Medunderteguede F. Ultjk valgtes cl l'cft r til ji'ormalltl fol' B styrelsen, om de ud 11 tiltraadt.e,f ligel (~cs medundertegnede tadsingeniør Oh. ilmbt, Cand. mag. Jon. 'ollin, I xedslæge, JusLitsraad H. E. E. M. Hoff, fimt i III'. Di!' ktm V. Drewsens Sted hvis tidlige D d vi alle beklag, af lir. Dir ktør F. Gram. l Boligernes Administration er der foretag t d n Forandring, at, under et Re ~ udvalg og R vi Ol'. '111 yn og Kontrol, Kil ererforretningern re ov rdragne til Bolig rn Illllugcaarige lnsp ktør, Oberstli ulenant H. Deichmann, 110 hvem Bestyr l n har ansat en nf den lønnet si t nt. Alle Reparationsnrb jder ved Bygning r g '\ j er TnRpektøreu derimod fritaget for; do vill hlive Yal' tag n af Il Fagmand. r onduktol' ved Ing niøl'kol'p.'ct.. nndel B gnin a. _ di, trikt a. Ra,'mllssen Cl' i <l n nle<1nino- antftg t. om Bygningsin. l ktol' vcd Bolig rn.

7 Eftersom J30ligqme Antal eller,'wl'l'clhc ikko i nere Anr r forngcl, Cl' d 't en, lvfolgc, at I3cbocrnes Anlal l' lidet variel'ende, Dn al. D (; mb l' 1 R var det 2559 (imod 2600 i 1887 og 25 ti i 18R6); demf vare 6G3 lænd og 89!) 1''' v ind r ovor 15 ar, 602 Børn oyor (j.\.ul', 395 under, doriblandt 22 Pl('j born, B 1>001'11' Cl'C alle, muhkmu'sfolk, Fabl'ikarb jd(,1'e, IIlUlndv rk~medhjl >Ipe!', Arbejdsmænd, P(,Jlsiol1ister, og aleno uf ælure enligo Kvinder, Enker, forladte lier fraskilte Kone!', lindes <1el' 251, I 1 8 føjtes dol' "*!) Børn, deraf 27 Dronge, 22 Piger; cl suden"* ødfødtc 3 Drenge og 1 Pige. Dødsfaldenes Antal i samtlig Boliger vru' "*3, og pna. følgende '- koma "iue d llntl s fordolt efter DlJdsuar. ag og Alder, Dødsaarsag Din rilis og roup"....,...,,..,. KoleriJlI', akut Oiarrhe Ml.'clfo,ll "y fili s Plu,ls('\ig nul! ar Drik ,..\kllt UjerneVlllldsot , J.mlJ.\'I.'SYi nf!bot Tuh('rkulos() i llnllre Orgllntlf..... Kl'a ft :\lcdfudt })anllclscsfcjl \pllpl( xi Kronisk Hjernc og RygnUll'\'sAygdoll1. COI1VUlllioll()r LlIllgl,!tl'I1l'udl'lsc ug kapillær nron 'liitis Orj..'llni k Hjl'11C!lygdolll Kroni!1kp l JHjcrliWRyg:llolnlllC \11111'0 HrgdolJllU() i lijllij'c Organer. A IIIenlOlII.Ss\'aghcd \trofl Over 15 Aar Børn It Samlet Mlellcl Kvluilc over 1111der Antal 6 Au.r G.\nr, li [) ,. l 1 :. 1 2 l 2 P1Ullsclig Død mian bekjendt Aan:mg. --~--~ ~--~~--- lalt... II 11 f J 3 20 II 43 Af dis. dølle 16 pau. IIospititlet. I li orhold til Bebo 'l'lles Antal ndgjol' JoUe l G,s pr. mille. Fol' Al'bcjdnne' Byggerot'ellings Bolig r JU d, forsanvidf de ligge pun Byen' Grund, 5370 Boboero Cl' for lr I>odclighedforholdet 13,li pr. mille, medens cl L for hele IIoyed. tud n Cl' 21,6. li l, l li l l 2 :3 4 2 :

8 Efl r Lægern ugentlige lndb r tilinger til tatlslæg n f l' faldt i Aarets L b tolg nde l id mi k I ygdoll1mc.., ~g. ~k.pi.!? d 1 Epedemiske Sygdomme ~C.. ~ 5l ~-g e "5 æ ; "" o dg :::;) ::c " ~r.. ~ A o..l "'" t: Z Ol :.c ØJ ~ l ~.. R Antal ' y~t' I I 51 1 ; / 19 h1.. Dell. Februar 1 var ti t 20 Aur ideu llusholdning:- forenillg 'n i Lægefor ning'll Boliger UHedes lu cl 4 Icdlomm r, og dou 1 t Marts 1 G aabncd d 11 l liu dsalg m cl Brød, Mælk og Fløde, der It l'haanden mh'id des ll1 d Ilndr Nødvendighed gjen tand. Nn, den 31. D 'cbr. 1,el' ~ledlculll)cl'ucs ~\.lltu l 5f13 og Forening n bal' nu 3 Ud nig med rtekmm-, Hørkrum- og IIøkervur r, hvor der i sid t AaI' solgt for 173,6-15 Kr. 17 O. Efter B tridels uf all Udgifter bhl' cl r h 'rpuh værpt et Netto- dbytl af 16,219 Kr.!)!) 01' ; foruden 5 % nf ind. kudt Kapital, fik Medlemmerne h raf f r Kjøb mod ~f ærker Ol' af hv l' Krone, iall 12,() Kr. 14 re. D U hul' for l1utl1g<' været en betydningsfuld IIjælp til TIu l jell og andre uundganclig Udgifter. Af N tto-fol'tjeno t n henlægges de 3 % til cl Oply ningsiond, for ifjor 836 Kr. EU rbaanden r d r 11 dor erhv rv t et BibHothek paa over 2000 Bind til tlllllll1 blandt Foreningen Medl mmer og cl r b ko tes Foredrng afholjt i A yl1okalet, hvor Forening u Hg lede holder in Kvartul' møder, for hvilket deu yder sylet t aarjigt Bidrag uf t60 Kr. De uden findes d r et Jj"ond til B1Dlennyttig Formnal Fr mmc, hvilket der for sidste Aur tilfaldt 1212 Kr.; h rar yd. Konfirmations- og Begravels. hjælp. - Hvor dori om i Læg for ning n Bolig r, er Ull1.l l ct stort l ntal mankam folk, ublandod med andi' amiulltl klass 'r, vill lraffebe t mm lser og Politiforaustaltning r j kulln hindre uh ldig El ment r' dvikhng. Be tyrolsen vilde derfor bu\' vigt t sin pgav(>, hvis den ikke var imødekomm t d un B folknings B stræb l r for ved amarb jd og lvvirk 'omh cl at forbedr 'ino tarveh e Knur og løfl sil intcllektuoll g

9 ocialc ~ 'tud. Denn' Bi land har cl rtil ej v, r t fol. ],undet III cl pekuniær Ofr; thi TIu holdningsforcningen b taler en aarlig L j af 2300 Kr. Ior d!lig st d r, Kj::cl i r n og Kontor t, aalede som disse, ft rhaanden, som For uingen udvid'cl sig, r l hl vne indl' tt d. 'ryve- arsf ten afholdt,s den. Febr. l i Konccrtplllæ t i Bl' dgade, og denne li' r amling af k'l.rvelige Arbejd folk med cl 'r s voksne Børn ya1' en ej 'ndorumclig og meg t betegnende Fr mtolling i cl elegant al fru. d t 19de Aarhnndr d mest ari tokrati ke Tid; - ru n aldrig optoges de ni en orumelig r Kr ds. II le Etublis emenl t, bande d ved sterbro og de ved 'tnmdvcjonligg ud Boliger, har kostet at opfør ],003,000 J r.; clen oprind lig jrold var 772, 00 Kr.; Rstgjrolden r nu f)()3,ooo Kr. Alle Laun forrentes nu ro d 4 %, med Undtagelse /tf cl til Liv fol' ikrings- og Forsørg Iscsan talt n af l 71 oprindeligt paa 60,0 O Kr. nu til Rest 39,000 Kr., der aic1mger m cl 1000 Kl". llm'ligt og forrent. m d 4 1 /2 %, men r uopsigeligt; cl' ovrige hulil til Livsforsikring - og For o1'gelsc - un lnilen af 1871 og til par kuss 'n for Kjob nbavu og Omegn forr 'nlns med 4 %. Aur regnskab,t for tindes omstllaendc. KjoucnlutlJll den 1. April F. IDrik. E. Hornemann. C. Liebe. C. Levy. H. Westergaard. J. Collin. Oh. Ambt. H. E. E. M. Hoff. F. Gram.

10 Regnskab for Laegeforeningens Indtægt. nlln normerede L{'j{' Rl'stnneer fra Nogle liavestykker Kr. Ort' 78liV2 112'l 117 H " "lilmit !)!l:l2 I 79 Beholdning Ira r. A... Oversku,l ur Bolig rne.... Tilfll'l!lig Illdlll'A't ('aaldes forl af Dil'ektor llr'wscn)... Rlmler i Sparekas Il lijv55 :/Ui 2 Kasselndcstn.ac1Hlo i Laudlll.an,lshankull (BoA' ~r. J:H8)... l'ih :17 --_----i--- " nmma l

11 for 1888 Eoliger. Udgift. Auministrntioll" Løunill~ til In pek"iøren p rsonli~t Alu I" tillie~ til do.... Lønning lil en Assistent (10. ol! IJuslejehjl lp til Il Placlsmnnd do. til en Plru:lsmand do. ~. do Kontorurlgiflcl" do. for B 'styr l {'Il kulter..., ,'korslel1bfcj r 'no\'ation Belysning Reparation 1' MnterinHer dertil Hygningskonto (v d DygJlillgsin pektorcn) B '1'\ kaltels uf Hne og IR Iny 'ntllrium forudsct o~ t.ill'tcldig dghter.... do. do. pan Grund af OverSYOnlUl l e fra F. 1100en.... D inlic ring Gnver og l {onornr r LI'jor' talli' ri dn. for I[a" r Lcjctnh \' cl vcdcrhæftigh<'d , Lt',!igsIMCIl PIUt U ruml af Iteparntion nøda I'lth] Kr » 6» Ikke ind kolli Ile Hcslllllc('r for J " rskuu Extrakt. Oro T.---'; Humma l ent r ror La/m i 'pllreknss Il do. do. i Livsrorsikrinl.>anuslaJt n.... Aftlrng PM La:.m i do..,.... Heyi,lcrl~t og rigtigt Iwfnnd(.t. C. E. Lemckc. Haldo... 'llmma

12 KJøbenbavu, Trykt hol F. E. n.. rdlng (\'. Pete_D)

13 Gjenparl. Kbhvn. d. 7 Febr. 88. Højstærede Hr. Borgemester Borup. Dette Brev er fra mig personlig. Det er skrevet i den bedste Hensigt, og fordi jeg haaber derved at kunne udrette noget godt. Jeg tror nemlig, at det ikke vil være Dem ubehageligt, at den Sag, som De paa Grund af en for mig ubegribelig Ømfindtlighed har rejst mod Foreningen til Opførelse af sunde og billige Boliger for den ubemidlede Klasse - hvilken Forening for Tiden bestaar af Højesteretsadvokat Liebe, fhv. FysiklIs Ulrik l Bankdirektør Levy l Professor Westergam-d og Undertegnede - at denne Sag snarest mulig kommer ud af Verden paa en god Maade. Jeg tror endvidere, at et Middel hertil vil findes deri, at jeg oplyser Dem om, at De har gjort os Uret, og paaviser de Fejltagelser. som findes i Deres Foredrag i Borgerrepræsentanternes Møde d. 23de Jan. 1888, særligt med Hensyn til Deres kritiske Bemærkuinger som Beviser for vor Forenings Fejl og Mangler og vor Krænkelse af den af Kongen konfirmerede Fundats, som vi selv i sin Tid skrev Koncepten til. Jeg er i saa Henseende nødt til at gaa noget i Detail, og minde om, hvad jeg Stykke for Stykke kan bevise. De begynder med at sige: cat Magistraten havde fundet det rigtigt at gjøre Bestyrelsen opmærksom paa. at den afgivne Beretning næppe var det rette Sted til at fremkomme med et Angreb paa Kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen havde imidlertid ment, at det burde blive staaende, etc. Dette er den første Fejltagelse, thi Butyrelsm er ikke blevet gjort opmærksom paa noget. Jeg blev underhaallden. paa 3die Haand, spurgt om jeg havde noget imod. at den omtalte SlutningspasslIs blev strøget, og svarede, at jeg for min Part Intet havde derimod.

14 2 De siger dernæst, cat det ikke var Foreningen, men Dem selv, som havde taget Initiativet til de Forhandlinger. hvortil der sigtedes>. I den Anledning tillader jeg mig at bemærke, at Foreningens Forhandlings-Protokol viser, at der allerede i Bestyrelsesmødet d. rode Maj 83 var Tale om at kjøbe den omtalte Grund paa Strandvejen, og at der noget senere i den Anledning blev affattet en Skrivelse til Kjøbenhavns Magistrat med Andragende om at kjøbe Grunden. Det er dette Andragende, som omtales i Skrivelsen af 23 Nov. 83, og da jeg frygter for, at De muligell har glemt dette Andragende til Magistraten, har jeg tilladt mig hoslagt at sende en Afskrift af Skrivelsen. De vil lægge Mærke til, højstærede Hr. Borgemester, at denne Skrivelse udtaler sig med stor Ros om Kommunalbestyrelsens Imødekommen og Velvillie mod vor Forening. fordi Kommunen tvende Gange havde overladt os den nødvendige Grund paa Østerfælled. uden andet Vederlag end visse dertil knyttede For pligtelser, og som senest, for en moderat Betaling, nemlig 9000 Kroner, havde afstaaet os en Del af Slagtervænget foran østre Gasværk. Denne Skrivelse er upaatvivlelig et vigtigt Aktstykke i den foreliggende Sag. Den viser, at det var vor Forening, som paaviste den Grund. som bedst passede for os, og den gav Anledning til, at jeg i en Samtale, jeg nogen Tid efter havde med Dem, høj tærede Hr. Borgemester, af Dem blev anmodet om at skaffe forskjellige Oplysninger og Dokumenter tilveje, til Be Jømmelse af Sagen, i hvilken Anledning jeg, efter Samraad med Bestyrelsen, sendte Dem det Forlangte med en længere Skrivelse, hvori jeg som sagt henviste til vort tidligere Andragende, og blandt andet ogsaa ordret citerede, hvad der var vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 1872 O. s. v. Jeg troede heri at handle i Deres Interesse, da jeg derved gav Dem et Middel ihænde til at stemme Borgerrepræsentanterne gunstigt for vor Sag. Men jeg tog fejl. I en senere kort Samtale med mig om denne Skrivelse erklærede De Dem utilfreds med Indholdet, yttrede, at slige gamle Vedtægter, som den af mig anførte, brød man sig ikke om, at vi byggede altfor godt for disse Mennesker og tog for lidt i Leje o. s. v., men derved blev det. Vort ovenfor nævnte Andragende, som vi havde ventet, at Magistraten havde forelagt for Borgerrepræsentanterne, har aldrig været meddelt

15 3 disse, ej engang ved Mødet iaar d. 23. Jan., hvor det, som del forekommer mig, burde have været meddelt in extenso og Formillgen Ilar ald1"tg faaet noget var fra Magistraten jaa dette Alldragmdc fra Dette synes at være en Tilsidesættelse, det er ialtfald ikke nogen Imødekommen, og det er en Hukommelsesfejl, naar De siger, at De har gjort Foreningen opmærksom paa den omtalte Grund, førend De modtog vort Andragende thi De har ikke gjort os opmærksom paa Grunden, da vi allerede i Borgernester Fcngers Tid havde vor Opmærksomhed henvendt paa den. Jeg skal ikke opholde mig ved saadanne Fejltagelser, som at jeg skulde have havt den Tanke eller yttret noget, der kunde lede til at tro, at jeg antog, cat vor Forening havde en moralsk Ret til at forlange, at Kommunen skal give Foreningen de Grunde, den ønsker», Vor Forening har aldrig, siden den fik Grunden paa Østerfælled, forlangt eller yttret det Ønske at faa noget gratis af Kommune11S Jord. At paastaa det modsatte og at sige, som den ærede Borgernester har sagt, at vor Forening har gjort det til sit Program, cat have en Art Ret overfor Kommunalbestyrelsen til at forlange Jord, er ganske vist en større Fejltagelse. Jeg kommer nu, højstærede Hr. Borgernester, til cderes kritiske Bemærkninger». De siger, at De har modtaget den Oplysning, at Foreningen udbyder sine Lejligheder for en Leje, der er 33 pct. lavere end den, der cnogetsomhelst andet Sted, forlanges for tilsvarende Lejligheder. Jeg har ganske vist i de ovennævnte Oplysninger, jeg meddelte Hr. Borgemesterell i 1883, nævnt 33 pct. som en Middelpris, men der er jo adskillige af vore Lejligheder, som ere dyrere, og Lejen er desuden engang forhøjet, og hvis De vil hente Oplysninger fra andre Arbejderboliger end vore, vil De se, at der findes adskillige, som forlange lavere Leje end vi. De Classenske Boliger holde Pris med vore Boliger. Dersom en Bolig skal være und og billig, som vor Fundats forlanger, kan Lejen ikke sættes højere end vor. De siger fremdeles, cat Bestyrelsen har gjort sig til en rent velgjørende Forening', dette var netop en af vor Formi1lgs Svagheder! For at godtgjøre dette, og derigjennem rette det Angreb mod os, at vi have handlet mod 3 i vor Fundats, anfører De ikke blot den billige Leje (højstærede Borgemester, De er ikke nogen Filantrop I), men bebrejder os, at vi have op-

16 4 rettet Asyler, Forbrugsforeninger, en Sygekasse og en Alderdomsforsørgelse. Jeg vil overse, at De tror, at der cr flere end et Asyl og flere end cn Forbrug forening, men jeg kan ikke finde mig i, at De siger, at vi have oprettet de nævnte filantropiske og hygiejniske Institutioner. Det er nemlig ikke vor Forening, men en Dameforening med Fru Glahn i Spidsen og Hds. Kg!. Højhed Kronprinsessen som Patronesse, som i sin Tid oprettede Asylet og stadig bestyrer det. Vi have derimod givet Asylet Lokale. Det er ikke os, men Beboerne selv, som have oprettet Forbrugsforeningen, og det er Forbrugsforeningen og ikke os, som bar oprettet en Sygekasse og en Begravelseshjælp. Det var altsaa flere Fejltagelser paa engang, og disse kritiske Bemærkninger ere altsaa uholdbare; og dermed falder Bemærkningen om en Koloni paa Østerbro og om vor Forening som en Velgjørenheds Forening. Endelig spørger De, højstærede Hr. Borgemester, hvad vor Forenjng da har gjort for at realisere den Opgave, Fundatsen har opstillet, og svarer: cden har eengang udvidet sig og i dette Øjemed faaet en ny Gave,. Sandheden er nu den, at vi foruden de oprindelige 9 større Bygnjnger, som opførtes fra 1854 til 57, baade i 66 og 67, 70, 7I, 79 og 80 har udvidet os ved større Byggeforetagender og desuden i kjøbt og nedrevet to usunde Lejeboliger i Balsamgade og opført en større Bygning istedetfor, med sunde Boliger for den uformuende og arbejdende Klasse, hvilken Bygning vi senere solgte. Dette kalder De, cat Foreningen em Gang Izar udvidet st'g/' men dette er ogsaa den sidste Fejltagelse fra Deres Side. Endnu kun et Par Ord til Forklaring af min Forundring over, at man har anseet Aarsberetningens Slutningspassus for et Angreb paa Kommunalbestyrelsen. At vi ikke have mødt den Imødekommen, som vi bildte os ind, at vi fortjente, er jo en Sandhed, og intet er jo naturligere end at vi yttre vor Sorg derover, medens vi strax efter tilføje, at vi dog endnu nære ltaab om, at de i Kommunalbestyrelsen herskende Betænkeligheder ville kunne overvindes. Haabet beskjæmmer Ingen. Derfor haaber jeg ogsaa, at De, højstærede Hr. Borgernester vil lade Deres Vrede fare, og ved Lejlighed meddele Borgerrepræsentanterne, at De ifølge senere modtagne Oplysninger har Grund til at forandre Deres Dom om

17 s vor Forening, og at De samtidig vil forelægge vort Andragende fra 83 for Forsamlingen, samt sende os et gunstigt Svar. Jeg tror ogsaa, at det var at ønske, at De ved nu endelig at sende Aarsberetningen fra 1886 til Ministeriet, vilde udelade de af Tømmermester Kayser foreslaaede faktiske Oplysninger, som jo alle have vist sig at være urigtige. Nogen Klage over os til Ministeriet kan der vel næppe være Tale om. Skeer dette imidlertid og ledsages Deres Skrivelse af de saakaldte faktiske Oplysninger, som Ministeriet rimeligvis sender til vor Erklæring, vil Striden mellem Magistratens 2den Afdeling og vor Forening jo meget let kunne antage saadanne Dimensioner, at Ingen andre end højst de radikale Blade vil kunne glæde sig derover. I Haab om et velvilligt Svar, Deres ærbødige Dr. E. Hornemann.

18

19 Gjenpart. Det er os bekjendt, at vor medundertegnede Formand ianled ning af Derc Udtalelser i Borgerrepræsentationen d. 23 Jan. d. A. om Foreningen til Opforelse af sunde og billige Boliger, under 7de f. M. i sit eget Navn har tilstillet Dem en Skrivelse med faktiske Oplysninger om vor Forening. Da vi imidlertid frygte for, at Foreningen ved Deres Udtalelser i det nævnte Møde er kommen til at staa for Offentligheden i en Belysning, der kunde være skadelig for dens Virksomhed, tage vi os den Frihed at spørge Dem, om De ikke i Henhold til disse Oplysninger maatte finde Anledning til at gjøre Borgerrepræsentationen en Meddelelse om den helt eller delvis forandrede Opfattelse. som De maatte være kommen til Bestyrelsen for Formillgm tit Opføretse af sunde og btltige Bo!t'ger, d. 24 Marts 88. E. Hornemann. C. Liebe. F. Ulrik. C. Levy. H. Westergaard. Hr. Borgewester Bo)'up, R. af D. p. p.

20 I

21

22

23

24 o lmi 101 ~~u':ev:$ ~ BIBLIOTEKER,

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

.1 Om ]{ jøbellba, n 1 E})ideUlivæ en al DI'. S. Engelsted. v Kjebenhavn. '. A. }t-ul -l l' ol'la g, l lil), Kj"OOIlIl""II, - Blanco, Lunøs ";r\. Ho(-Uo~trykk.ri (F'. Dreyor). t.lctlnunc u nc~ t godline!l.

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

1 BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid dr. ryges selvbiografi emilie wiehes erindringer BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid. Dr. ryges selvbiografi

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898.

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898. IlL ÉCM ^c J. F. Scavenius, Ico r.nsk POLITIK BRIEF KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. 1898. 0012456 i; -*' i Æ.Å^.Mi!f< J. F. ScaYenius, DANSK POLITIK KØBEIsHAVN. GYLDENDALSKE

Læs mere

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLlEM KLUB Jl935 DANSK SKAKPROBLlEM KLUB r r935 Aaret fulgte de samme Retningslinier som de foregaaende, men har været usædvanligt rigt paa Begivenheder. DSK's Position herhjemme

Læs mere

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling i Danmark i det sidste slaegtled MARCUS RUBIN DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I I DET SIDSTE SLÆGTLED DANMARK Med 63 Illustrationer KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS

Læs mere

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUI3ILÆETS DANSKE SAMFUND

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUI3ILÆETS DANSKE SAMFUND DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN 1933 FOR UNIVERSITETSJUI3ILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG H.H.THIELES BOGTRYKKERI INDHOLD FINNUR J6NSSON,

Læs mere

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V.

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V. DANSK VJTIDSSKRIFT Professor ved den joigtekniske Læreanstalt A. II. Christensen (ansv.). I?EDAKTIO: Amtmand P. Chr. v. Stemann. Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. April fledaktinn:

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

En retfærdig Hersker To radioforedrag af

En retfærdig Hersker To radioforedrag af D ette kraftfulde, betagende Budskab, De nu skal læse, er blevet hilst med Jubel og Glæde i A ustralien, Sydafrika, Europa, de vestindiske Øer og ud over hele Nordam erika, hvor det hørtes direkte, ved

Læs mere

Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling.

Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling. Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling. Aftrykt af Selskabets Forhandlinger. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1845 Det er charakteristisk for

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE Hl Arbejdernes Majdag. BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE KULDE man overfor en Fremmed angive, hvor langt den københavnske Arbejderstand er naaet i social Henseende, hvor langt S dens Kamp for Medbestemmelsesret

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik 100 års jubilæum 2009 1 Indhold: Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Det skrev vi ved 75 års jubilæummet...4 Således skrev vi

Læs mere

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 1. BETÆNKNING FRA FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 Kommissionens Nedsættelse og Arbejde. Under 28. Oktober 1946 udsendtes der gennem Finansministeriet følgende Meddelelse: Regeringen har anset det for

Læs mere

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Merete Ipsen og Agnete Birger Madsen Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Fænomenet trafficking handel med kvinder og unge piger til prostitution synes at brede sig med en hast, som overgår de mest succesfulde

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere