fra Fotol. fal OJførelle af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Fotol. fal OJførelle af"

Transkript

1 Aarsberetning.. fra Fotol. fal OJførelle af S1lll8 Bolilor for UboDli418do. Erev fra Dr. E. Hornemann

2

3

4

5 Aarsberetning for 1888 fra Bestyrelsen for Foreningen til Opførelse af sunde og billige Boliger for de ubemidlede Klasser.

6 Til Indenrigsministeriet. Anret 1 hal' for Lægoforeningen Boliger, om de i daglig Tule kaldes, været et Mærk anr, idet styl'cl ns mang!1!lrig Formand aj Alders JI Il yu fandt ig beføj t til at fratræde sin tilling fra don.. tob' '. Lig ~d 11 Læg forening il, 00- her 'hol m-epidemi il ph ør, Bygg uuyalg0l tiftel c i l 53 har Dr. med. Em. Horne1nann med jold 11 l 'ol fl'o1. (I, udholdendo Omhu og tor Kjæl'lighed for pgayeu l det B tyr l ens Forretning r og ført Byggeforetag ud t til d t stor Omfang, d t nu har. no.n har deryed sknbt mnuge undt belig ude mauhj ro og fq1.\ e Del af nmfund t, der Dl t r udsat for 'ygdom og D d, mind k t li e. Ifyppigb d. I let vi andre meduildol't gn de øn k ham 11 orgfri og lykkelig A1tl rdo el' d t II Trang for o, og aa her nt udtale vor An rkj ud lj 'rak r h l t j mi 10'. hanb, at vi i mange ar ndnu maa glæde o v d at o ham iblandt os med hans al ig misvi nd jl dniug. Medunderteguede F. Ultjk valgtes cl l'cft r til ji'ormalltl fol' B styrelsen, om de ud 11 tiltraadt.e,f ligel (~cs medundertegnede tadsingeniør Oh. ilmbt, Cand. mag. Jon. 'ollin, I xedslæge, JusLitsraad H. E. E. M. Hoff, fimt i III'. Di!' ktm V. Drewsens Sted hvis tidlige D d vi alle beklag, af lir. Dir ktør F. Gram. l Boligernes Administration er der foretag t d n Forandring, at, under et Re ~ udvalg og R vi Ol'. '111 yn og Kontrol, Kil ererforretningern re ov rdragne til Bolig rn Illllugcaarige lnsp ktør, Oberstli ulenant H. Deichmann, 110 hvem Bestyr l n har ansat en nf den lønnet si t nt. Alle Reparationsnrb jder ved Bygning r g '\ j er TnRpektøreu derimod fritaget for; do vill hlive Yal' tag n af Il Fagmand. r onduktol' ved Ing niøl'kol'p.'ct.. nndel B gnin a. _ di, trikt a. Ra,'mllssen Cl' i <l n nle<1nino- antftg t. om Bygningsin. l ktol' vcd Bolig rn.

7 Eftersom J30ligqme Antal eller,'wl'l'clhc ikko i nere Anr r forngcl, Cl' d 't en, lvfolgc, at I3cbocrnes Anlal l' lidet variel'ende, Dn al. D (; mb l' 1 R var det 2559 (imod 2600 i 1887 og 25 ti i 18R6); demf vare 6G3 lænd og 89!) 1''' v ind r ovor 15 ar, 602 Børn oyor (j.\.ul', 395 under, doriblandt 22 Pl('j born, B 1>001'11' Cl'C alle, muhkmu'sfolk, Fabl'ikarb jd(,1'e, IIlUlndv rk~medhjl >Ipe!', Arbejdsmænd, P(,Jlsiol1ister, og aleno uf ælure enligo Kvinder, Enker, forladte lier fraskilte Kone!', lindes <1el' 251, I 1 8 føjtes dol' "*!) Børn, deraf 27 Dronge, 22 Piger; cl suden"* ødfødtc 3 Drenge og 1 Pige. Dødsfaldenes Antal i samtlig Boliger vru' "*3, og pna. følgende '- koma "iue d llntl s fordolt efter DlJdsuar. ag og Alder, Dødsaarsag Din rilis og roup"....,...,,..,. KoleriJlI', akut Oiarrhe Ml.'clfo,ll "y fili s Plu,ls('\ig nul! ar Drik ,..\kllt UjerneVlllldsot , J.mlJ.\'I.'SYi nf!bot Tuh('rkulos() i llnllre Orgllntlf..... Kl'a ft :\lcdfudt })anllclscsfcjl \pllpl( xi Kronisk Hjernc og RygnUll'\'sAygdoll1. COI1VUlllioll()r LlIllgl,!tl'I1l'udl'lsc ug kapillær nron 'liitis Orj..'llni k Hjl'11C!lygdolll Kroni!1kp l JHjcrliWRyg:llolnlllC \11111'0 HrgdolJllU() i lijllij'c Organer. A IIIenlOlII.Ss\'aghcd \trofl Over 15 Aar Børn It Samlet Mlellcl Kvluilc over 1111der Antal 6 Au.r G.\nr, li [) ,. l 1 :. 1 2 l 2 P1Ullsclig Død mian bekjendt Aan:mg. --~--~ ~--~~--- lalt... II 11 f J 3 20 II 43 Af dis. dølle 16 pau. IIospititlet. I li orhold til Bebo 'l'lles Antal ndgjol' JoUe l G,s pr. mille. Fol' Al'bcjdnne' Byggerot'ellings Bolig r JU d, forsanvidf de ligge pun Byen' Grund, 5370 Boboero Cl' for lr I>odclighedforholdet 13,li pr. mille, medens cl L for hele IIoyed. tud n Cl' 21,6. li l, l li l l 2 :3 4 2 :

8 Efl r Lægern ugentlige lndb r tilinger til tatlslæg n f l' faldt i Aarets L b tolg nde l id mi k I ygdoll1mc.., ~g. ~k.pi.!? d 1 Epedemiske Sygdomme ~C.. ~ 5l ~-g e "5 æ ; "" o dg :::;) ::c " ~r.. ~ A o..l "'" t: Z Ol :.c ØJ ~ l ~.. R Antal ' y~t' I I 51 1 ; / 19 h1.. Dell. Februar 1 var ti t 20 Aur ideu llusholdning:- forenillg 'n i Lægefor ning'll Boliger UHedes lu cl 4 Icdlomm r, og dou 1 t Marts 1 G aabncd d 11 l liu dsalg m cl Brød, Mælk og Fløde, der It l'haanden mh'id des ll1 d Ilndr Nødvendighed gjen tand. Nn, den 31. D 'cbr. 1,el' ~ledlculll)cl'ucs ~\.lltu l 5f13 og Forening n bal' nu 3 Ud nig med rtekmm-, Hørkrum- og IIøkervur r, hvor der i sid t AaI' solgt for 173,6-15 Kr. 17 O. Efter B tridels uf all Udgifter bhl' cl r h 'rpuh værpt et Netto- dbytl af 16,219 Kr.!)!) 01' ; foruden 5 % nf ind. kudt Kapital, fik Medlemmerne h raf f r Kjøb mod ~f ærker Ol' af hv l' Krone, iall 12,() Kr. 14 re. D U hul' for l1utl1g<' været en betydningsfuld IIjælp til TIu l jell og andre uundganclig Udgifter. Af N tto-fol'tjeno t n henlægges de 3 % til cl Oply ningsiond, for ifjor 836 Kr. EU rbaanden r d r 11 dor erhv rv t et BibHothek paa over 2000 Bind til tlllllll1 blandt Foreningen Medl mmer og cl r b ko tes Foredrng afholjt i A yl1okalet, hvor Forening u Hg lede holder in Kvartul' møder, for hvilket deu yder sylet t aarjigt Bidrag uf t60 Kr. De uden findes d r et Jj"ond til B1Dlennyttig Formnal Fr mmc, hvilket der for sidste Aur tilfaldt 1212 Kr.; h rar yd. Konfirmations- og Begravels. hjælp. - Hvor dori om i Læg for ning n Bolig r, er Ull1.l l ct stort l ntal mankam folk, ublandod med andi' amiulltl klass 'r, vill lraffebe t mm lser og Politiforaustaltning r j kulln hindre uh ldig El ment r' dvikhng. Be tyrolsen vilde derfor bu\' vigt t sin pgav(>, hvis den ikke var imødekomm t d un B folknings B stræb l r for ved amarb jd og lvvirk 'omh cl at forbedr 'ino tarveh e Knur og løfl sil intcllektuoll g

9 ocialc ~ 'tud. Denn' Bi land har cl rtil ej v, r t fol. ],undet III cl pekuniær Ofr; thi TIu holdningsforcningen b taler en aarlig L j af 2300 Kr. Ior d!lig st d r, Kj::cl i r n og Kontor t, aalede som disse, ft rhaanden, som For uingen udvid'cl sig, r l hl vne indl' tt d. 'ryve- arsf ten afholdt,s den. Febr. l i Konccrtplllæ t i Bl' dgade, og denne li' r amling af k'l.rvelige Arbejd folk med cl 'r s voksne Børn ya1' en ej 'ndorumclig og meg t betegnende Fr mtolling i cl elegant al fru. d t 19de Aarhnndr d mest ari tokrati ke Tid; - ru n aldrig optoges de ni en orumelig r Kr ds. II le Etublis emenl t, bande d ved sterbro og de ved 'tnmdvcjonligg ud Boliger, har kostet at opfør ],003,000 J r.; clen oprind lig jrold var 772, 00 Kr.; Rstgjrolden r nu f)()3,ooo Kr. Alle Laun forrentes nu ro d 4 %, med Undtagelse /tf cl til Liv fol' ikrings- og Forsørg Iscsan talt n af l 71 oprindeligt paa 60,0 O Kr. nu til Rest 39,000 Kr., der aic1mger m cl 1000 Kl". llm'ligt og forrent. m d 4 1 /2 %, men r uopsigeligt; cl' ovrige hulil til Livsforsikring - og For o1'gelsc - un lnilen af 1871 og til par kuss 'n for Kjob nbavu og Omegn forr 'nlns med 4 %. Aur regnskab,t for tindes omstllaendc. KjoucnlutlJll den 1. April F. IDrik. E. Hornemann. C. Liebe. C. Levy. H. Westergaard. J. Collin. Oh. Ambt. H. E. E. M. Hoff. F. Gram.

10 Regnskab for Laegeforeningens Indtægt. nlln normerede L{'j{' Rl'stnneer fra Nogle liavestykker Kr. Ort' 78liV2 112'l 117 H " "lilmit !)!l:l2 I 79 Beholdning Ira r. A... Oversku,l ur Bolig rne.... Tilfll'l!lig Illdlll'A't ('aaldes forl af Dil'ektor llr'wscn)... Rlmler i Sparekas Il lijv55 :/Ui 2 Kasselndcstn.ac1Hlo i Laudlll.an,lshankull (BoA' ~r. J:H8)... l'ih :17 --_----i--- " nmma l

11 for 1888 Eoliger. Udgift. Auministrntioll" Løunill~ til In pek"iøren p rsonli~t Alu I" tillie~ til do.... Lønning lil en Assistent (10. ol! IJuslejehjl lp til Il Placlsmnnd do. til en Plru:lsmand do. ~. do Kontorurlgiflcl" do. for B 'styr l {'Il kulter..., ,'korslel1bfcj r 'no\'ation Belysning Reparation 1' MnterinHer dertil Hygningskonto (v d DygJlillgsin pektorcn) B '1'\ kaltels uf Hne og IR Iny 'ntllrium forudsct o~ t.ill'tcldig dghter.... do. do. pan Grund af OverSYOnlUl l e fra F. 1100en.... D inlic ring Gnver og l {onornr r LI'jor' talli' ri dn. for I[a" r Lcjctnh \' cl vcdcrhæftigh<'d , Lt',!igsIMCIl PIUt U ruml af Iteparntion nøda I'lth] Kr » 6» Ikke ind kolli Ile Hcslllllc('r for J " rskuu Extrakt. Oro T.---'; Humma l ent r ror La/m i 'pllreknss Il do. do. i Livsrorsikrinl.>anuslaJt n.... Aftlrng PM La:.m i do..,.... Heyi,lcrl~t og rigtigt Iwfnnd(.t. C. E. Lemckc. Haldo... 'llmma

12 KJøbenbavu, Trykt hol F. E. n.. rdlng (\'. Pete_D)

13 Gjenparl. Kbhvn. d. 7 Febr. 88. Højstærede Hr. Borgemester Borup. Dette Brev er fra mig personlig. Det er skrevet i den bedste Hensigt, og fordi jeg haaber derved at kunne udrette noget godt. Jeg tror nemlig, at det ikke vil være Dem ubehageligt, at den Sag, som De paa Grund af en for mig ubegribelig Ømfindtlighed har rejst mod Foreningen til Opførelse af sunde og billige Boliger for den ubemidlede Klasse - hvilken Forening for Tiden bestaar af Højesteretsadvokat Liebe, fhv. FysiklIs Ulrik l Bankdirektør Levy l Professor Westergam-d og Undertegnede - at denne Sag snarest mulig kommer ud af Verden paa en god Maade. Jeg tror endvidere, at et Middel hertil vil findes deri, at jeg oplyser Dem om, at De har gjort os Uret, og paaviser de Fejltagelser. som findes i Deres Foredrag i Borgerrepræsentanternes Møde d. 23de Jan. 1888, særligt med Hensyn til Deres kritiske Bemærkuinger som Beviser for vor Forenings Fejl og Mangler og vor Krænkelse af den af Kongen konfirmerede Fundats, som vi selv i sin Tid skrev Koncepten til. Jeg er i saa Henseende nødt til at gaa noget i Detail, og minde om, hvad jeg Stykke for Stykke kan bevise. De begynder med at sige: cat Magistraten havde fundet det rigtigt at gjøre Bestyrelsen opmærksom paa. at den afgivne Beretning næppe var det rette Sted til at fremkomme med et Angreb paa Kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen havde imidlertid ment, at det burde blive staaende, etc. Dette er den første Fejltagelse, thi Butyrelsm er ikke blevet gjort opmærksom paa noget. Jeg blev underhaallden. paa 3die Haand, spurgt om jeg havde noget imod. at den omtalte SlutningspasslIs blev strøget, og svarede, at jeg for min Part Intet havde derimod.

14 2 De siger dernæst, cat det ikke var Foreningen, men Dem selv, som havde taget Initiativet til de Forhandlinger. hvortil der sigtedes>. I den Anledning tillader jeg mig at bemærke, at Foreningens Forhandlings-Protokol viser, at der allerede i Bestyrelsesmødet d. rode Maj 83 var Tale om at kjøbe den omtalte Grund paa Strandvejen, og at der noget senere i den Anledning blev affattet en Skrivelse til Kjøbenhavns Magistrat med Andragende om at kjøbe Grunden. Det er dette Andragende, som omtales i Skrivelsen af 23 Nov. 83, og da jeg frygter for, at De muligell har glemt dette Andragende til Magistraten, har jeg tilladt mig hoslagt at sende en Afskrift af Skrivelsen. De vil lægge Mærke til, højstærede Hr. Borgemester, at denne Skrivelse udtaler sig med stor Ros om Kommunalbestyrelsens Imødekommen og Velvillie mod vor Forening. fordi Kommunen tvende Gange havde overladt os den nødvendige Grund paa Østerfælled. uden andet Vederlag end visse dertil knyttede For pligtelser, og som senest, for en moderat Betaling, nemlig 9000 Kroner, havde afstaaet os en Del af Slagtervænget foran østre Gasværk. Denne Skrivelse er upaatvivlelig et vigtigt Aktstykke i den foreliggende Sag. Den viser, at det var vor Forening, som paaviste den Grund. som bedst passede for os, og den gav Anledning til, at jeg i en Samtale, jeg nogen Tid efter havde med Dem, høj tærede Hr. Borgemester, af Dem blev anmodet om at skaffe forskjellige Oplysninger og Dokumenter tilveje, til Be Jømmelse af Sagen, i hvilken Anledning jeg, efter Samraad med Bestyrelsen, sendte Dem det Forlangte med en længere Skrivelse, hvori jeg som sagt henviste til vort tidligere Andragende, og blandt andet ogsaa ordret citerede, hvad der var vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 1872 O. s. v. Jeg troede heri at handle i Deres Interesse, da jeg derved gav Dem et Middel ihænde til at stemme Borgerrepræsentanterne gunstigt for vor Sag. Men jeg tog fejl. I en senere kort Samtale med mig om denne Skrivelse erklærede De Dem utilfreds med Indholdet, yttrede, at slige gamle Vedtægter, som den af mig anførte, brød man sig ikke om, at vi byggede altfor godt for disse Mennesker og tog for lidt i Leje o. s. v., men derved blev det. Vort ovenfor nævnte Andragende, som vi havde ventet, at Magistraten havde forelagt for Borgerrepræsentanterne, har aldrig været meddelt

15 3 disse, ej engang ved Mødet iaar d. 23. Jan., hvor det, som del forekommer mig, burde have været meddelt in extenso og Formillgen Ilar ald1"tg faaet noget var fra Magistraten jaa dette Alldragmdc fra Dette synes at være en Tilsidesættelse, det er ialtfald ikke nogen Imødekommen, og det er en Hukommelsesfejl, naar De siger, at De har gjort Foreningen opmærksom paa den omtalte Grund, førend De modtog vort Andragende thi De har ikke gjort os opmærksom paa Grunden, da vi allerede i Borgernester Fcngers Tid havde vor Opmærksomhed henvendt paa den. Jeg skal ikke opholde mig ved saadanne Fejltagelser, som at jeg skulde have havt den Tanke eller yttret noget, der kunde lede til at tro, at jeg antog, cat vor Forening havde en moralsk Ret til at forlange, at Kommunen skal give Foreningen de Grunde, den ønsker», Vor Forening har aldrig, siden den fik Grunden paa Østerfælled, forlangt eller yttret det Ønske at faa noget gratis af Kommune11S Jord. At paastaa det modsatte og at sige, som den ærede Borgernester har sagt, at vor Forening har gjort det til sit Program, cat have en Art Ret overfor Kommunalbestyrelsen til at forlange Jord, er ganske vist en større Fejltagelse. Jeg kommer nu, højstærede Hr. Borgernester, til cderes kritiske Bemærkninger». De siger, at De har modtaget den Oplysning, at Foreningen udbyder sine Lejligheder for en Leje, der er 33 pct. lavere end den, der cnogetsomhelst andet Sted, forlanges for tilsvarende Lejligheder. Jeg har ganske vist i de ovennævnte Oplysninger, jeg meddelte Hr. Borgemesterell i 1883, nævnt 33 pct. som en Middelpris, men der er jo adskillige af vore Lejligheder, som ere dyrere, og Lejen er desuden engang forhøjet, og hvis De vil hente Oplysninger fra andre Arbejderboliger end vore, vil De se, at der findes adskillige, som forlange lavere Leje end vi. De Classenske Boliger holde Pris med vore Boliger. Dersom en Bolig skal være und og billig, som vor Fundats forlanger, kan Lejen ikke sættes højere end vor. De siger fremdeles, cat Bestyrelsen har gjort sig til en rent velgjørende Forening', dette var netop en af vor Formi1lgs Svagheder! For at godtgjøre dette, og derigjennem rette det Angreb mod os, at vi have handlet mod 3 i vor Fundats, anfører De ikke blot den billige Leje (højstærede Borgemester, De er ikke nogen Filantrop I), men bebrejder os, at vi have op-

16 4 rettet Asyler, Forbrugsforeninger, en Sygekasse og en Alderdomsforsørgelse. Jeg vil overse, at De tror, at der cr flere end et Asyl og flere end cn Forbrug forening, men jeg kan ikke finde mig i, at De siger, at vi have oprettet de nævnte filantropiske og hygiejniske Institutioner. Det er nemlig ikke vor Forening, men en Dameforening med Fru Glahn i Spidsen og Hds. Kg!. Højhed Kronprinsessen som Patronesse, som i sin Tid oprettede Asylet og stadig bestyrer det. Vi have derimod givet Asylet Lokale. Det er ikke os, men Beboerne selv, som have oprettet Forbrugsforeningen, og det er Forbrugsforeningen og ikke os, som bar oprettet en Sygekasse og en Begravelseshjælp. Det var altsaa flere Fejltagelser paa engang, og disse kritiske Bemærkninger ere altsaa uholdbare; og dermed falder Bemærkningen om en Koloni paa Østerbro og om vor Forening som en Velgjørenheds Forening. Endelig spørger De, højstærede Hr. Borgemester, hvad vor Forenjng da har gjort for at realisere den Opgave, Fundatsen har opstillet, og svarer: cden har eengang udvidet sig og i dette Øjemed faaet en ny Gave,. Sandheden er nu den, at vi foruden de oprindelige 9 større Bygnjnger, som opførtes fra 1854 til 57, baade i 66 og 67, 70, 7I, 79 og 80 har udvidet os ved større Byggeforetagender og desuden i kjøbt og nedrevet to usunde Lejeboliger i Balsamgade og opført en større Bygning istedetfor, med sunde Boliger for den uformuende og arbejdende Klasse, hvilken Bygning vi senere solgte. Dette kalder De, cat Foreningen em Gang Izar udvidet st'g/' men dette er ogsaa den sidste Fejltagelse fra Deres Side. Endnu kun et Par Ord til Forklaring af min Forundring over, at man har anseet Aarsberetningens Slutningspassus for et Angreb paa Kommunalbestyrelsen. At vi ikke have mødt den Imødekommen, som vi bildte os ind, at vi fortjente, er jo en Sandhed, og intet er jo naturligere end at vi yttre vor Sorg derover, medens vi strax efter tilføje, at vi dog endnu nære ltaab om, at de i Kommunalbestyrelsen herskende Betænkeligheder ville kunne overvindes. Haabet beskjæmmer Ingen. Derfor haaber jeg ogsaa, at De, højstærede Hr. Borgernester vil lade Deres Vrede fare, og ved Lejlighed meddele Borgerrepræsentanterne, at De ifølge senere modtagne Oplysninger har Grund til at forandre Deres Dom om

17 s vor Forening, og at De samtidig vil forelægge vort Andragende fra 83 for Forsamlingen, samt sende os et gunstigt Svar. Jeg tror ogsaa, at det var at ønske, at De ved nu endelig at sende Aarsberetningen fra 1886 til Ministeriet, vilde udelade de af Tømmermester Kayser foreslaaede faktiske Oplysninger, som jo alle have vist sig at være urigtige. Nogen Klage over os til Ministeriet kan der vel næppe være Tale om. Skeer dette imidlertid og ledsages Deres Skrivelse af de saakaldte faktiske Oplysninger, som Ministeriet rimeligvis sender til vor Erklæring, vil Striden mellem Magistratens 2den Afdeling og vor Forening jo meget let kunne antage saadanne Dimensioner, at Ingen andre end højst de radikale Blade vil kunne glæde sig derover. I Haab om et velvilligt Svar, Deres ærbødige Dr. E. Hornemann.

18

19 Gjenpart. Det er os bekjendt, at vor medundertegnede Formand ianled ning af Derc Udtalelser i Borgerrepræsentationen d. 23 Jan. d. A. om Foreningen til Opforelse af sunde og billige Boliger, under 7de f. M. i sit eget Navn har tilstillet Dem en Skrivelse med faktiske Oplysninger om vor Forening. Da vi imidlertid frygte for, at Foreningen ved Deres Udtalelser i det nævnte Møde er kommen til at staa for Offentligheden i en Belysning, der kunde være skadelig for dens Virksomhed, tage vi os den Frihed at spørge Dem, om De ikke i Henhold til disse Oplysninger maatte finde Anledning til at gjøre Borgerrepræsentationen en Meddelelse om den helt eller delvis forandrede Opfattelse. som De maatte være kommen til Bestyrelsen for Formillgm tit Opføretse af sunde og btltige Bo!t'ger, d. 24 Marts 88. E. Hornemann. C. Liebe. F. Ulrik. C. Levy. H. Westergaard. Hr. Borgewester Bo)'up, R. af D. p. p.

20 I

21

22

23

24 o lmi 101 ~~u':ev:$ ~ BIBLIOTEKER,

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9)

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Indenrigsministeriet Dato: 28. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-9 Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Ved anvendelse af lønningsreglen er det den samlede kommunale skatteandel,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid gældende

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Kierkegaard som coach

Kierkegaard som coach Kierkegaard som coach Pia Søltoft, Ph.d. Leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret Dias 1 Lidt Fakta om Kierkegaard 1813-1855 31 værker, 40 mindre artikler Ca. 38 tykke notesbøger Pseudonymer Opbyggelige

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 23-11- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommune har den 10. juli 2012 anmodet Statsfo r- valtningen Midtjylland,

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056)

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056) 1 Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Januar 1904 Afhøring af Anna Sofie Jensen der er mistænkt

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding BYFORNYELSESNÆVNET 30-06-2011 STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: 151 6950 RINGKØBING JOURNAL NR.: 2010-732/15 SAGSBEHANDLER: MKLAAR

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar) Vedtægter For Hvalsø Brugsforening (Begrænset ansvar) Navn og hjemsted: Par. 1: Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba. Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø. Formål: Par. 2: Brugsforeningens

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *)

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) *) De i nærværende Afsnit indrykkede Oplysninger om de forskjellige Anstalter m. v. ere for

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere