TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders Krantz, Arne Hansen, Bjarne Thyregod, Brian Bruun, Brian Franklin, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Ole Petersen, Paw Karslund, Tommy Frederiksen, Vibeke Rasmussen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Affalds- og ressourceplan Handlingsplan for Klimakommune CO2 regnskab for Fastsættelse af tidspunkt for fysisk tilslutning i forbindelse med kloakering Svar på spørgsmål fra ministeriet om ferieophold for handicappede borgere Besvarelse af høring fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedrørende indkvartering af flygtninge i Tårnby Kommune Styringsaftale Fastsættelse af Kommunalbestyrelsens mødedage for Boligorganisationen Tårnbyhuse, kriterier for fleksibel udlejning Halvårsregnskab behandling af budgetforslag Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder d , 19.6., 25.6., 16.7., 30.7., Spørgetid Fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til restaurant Il Bastardo - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til café Le Perr - LUKKET SAG Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder d , 19.6., 25.6., 16.7., 30.7., LUKKET SAG...29 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/10676 Sagsansvarlig: mhe.of BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/10676 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ A. Statsforvaltningen, Tilsynets afgørelse af vedrørende henvendelse fra borger om, hvorvidt Tårnby Kommunes opkrævning af egenbetaling for vuggestueplads er i overensstemmelse med dagtilbudsloven og den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen finder, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at kommunen har overtrådt dagtilbudslovens bestemmelser om forældres egenbetaling eller den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning i forbindelse med opkrævning af egenbetaling for vuggestuepladsen. Statsforvaltningen foretager sig ikke videre i anledning af henvendelsen. B. Statsforvaltningen, Tilsynets afgørelse af vedrørende henvendelse fra borger om, Tårnby Kommunes overholdelse af dagtilbudslovens 15, stk. 5, om forældrebestyrelsers indstillingsret ved ansættelse af personale i daginstitutioner. Statsforvaltningen har besluttet ikke at rejse en tilsynssag, da der i sagen ikke er grundlag for at antage, at en nærmere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at Tårnby Kommune har overtrådt den lovgivning, som Statsforvaltningen påser overholdelsen af. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, 1. at punkt A og B tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Statsforvaltningens afgørelse vedr. forældrebestyrelsers indstillingsret ved ansættelse af personale i daginstitution 2 Åben Statsforvaltningens afgørelse vedr. henvendelse om opkrævning af egenbetaling for vuggestueplads / /14 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Til efterretning. 3

5 3. Affalds- og ressourceplan Åben sag Sagsnr.: 13/8694 Sagsansvarlig: AGI.TF RESUMÉ Teknisk forvaltning fremlægger forslag til affalds- og ressourceplan til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk forvaltning har udarbejdet udkast til den kommende Affalds- og Ressourceplan (ARP). Planen består af to dele, en Hovedplan, indeholdende målsætninger og planlægning, samt en Bilagsrapport indeholdende kortlægning, affaldsmængder, prognoser og beskrivelser af nuværende ordninger. Planen indeholder ikke konkrete løsningsforslag for de enkelte initiativer. Baggrunden herfor er, at affaldsområdet er i så stor forandring, at det kan være uhensigtsmæssigt, såfremt kommunen låser sig fast på løsninger. Derfor søges det at bevare fleksibiliteten i forhold til udførelse af fx indsamlings- og behandlingsløsninger. Det er i den forbindelse vigtigt at indgå i så brede samarbejder som muligt omkring gennemførelsen af initiativerne. HØRING Udkast til planen sendes 8 uger i offentlig høring. LOVGRUNDLAG Miljøbeskyttelsesloven, kap. 6. ØKONOMI De forskellige tiltag kræver, at der afsættes ressourcer. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, /BGR 1. at forslag til Affalds- og ressourceplanen vedtages og sendes i offentlig høring. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat om udarbejdelse af affalds- og ressourceplan.pdf 94554/14 2 Åben Affalds- og ressourceplan - Hovedplan - til TMU /14 4

6 3 Åben Affalds- og ressourceplan - Bilagsrapport - til TMU /14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 5

7 4. Handlingsplan for Klimakommune Åben sag Sagsnr.: 14/13958 Sagsansvarlig: cbi.tf RESUMÉ Tårnby Kommunalbestyrelse har i slutningen af april 2014 besluttet at forlænge Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening (DN) indtil juni 2018, og dermed har Tårnby Kommune forpligtet sig til at udarbejde en Handlingsplan for Klimakommune i perioden Teknisk Forvaltning indstiller Handlingsplan Klimakommune til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Handlingsplanen beskriver på hvilke områder, hvordan og hvornår, kommunen vil nå det opstillede mål i Klimakommuneaftalen på 2 % CO 2 reduktion pr. år frem til Den vedtagne Handlingsplan for Klimakommune fremsendes til DN og offentliggøres på Tårnby Kommunes hjemmesiden. CO 2 regnskabet og evaluering af Klimakommune handlingsplan forelægges Kommunalbestyrelsen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, /BGR 1. at Handlingsplan for Klimakommune godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Klimakommune Handlingsplan DOC 83190/14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt med de faldne bemærkninger. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Klimahandlingsplanen godkendt. 6

8 5. CO2 regnskab for 2013 Åben sag Sagsnr.: 10/11483 Sagsansvarlig: cbi.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning fremlægger resultat af Tårnby Kommunes CO 2 udledning i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som en del af Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er Tårnby Kommune forpligtet til at aflevere en CO 2 opgørelse til Danmarks Naturfredningsforening. Opgørelsen for 2013 viser et resultat på 4,7 % besparelse i forhold til 2012, hvilket overstiger forventningerne på 2 %, som afspejler den indgåede aftale med Danmarks Naturfredningsforening. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler 1. at CO 2 opgørelsen for 2013 tages til efterretning. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben CO2 rapport 2013.DOC.doc 94235/14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Til efterretning. 7

9 6. Fastsættelse af tidspunkt for fysisk tilslutning i forbindelse med kloakering Åben sag Sagsnr.: 14/21422 Sagsansvarlig: fly.tf RESUMÉ I forbindelse med kloakeringer indenfor TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S kloakopland er det Kommunalbestyrelsen der beslutter, hvornår den fysiske tilslutning af en ejendom skal ske, efter at forsyningsselskabet har ført stikledning hen til grundgrænsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I øjeblikket er der igangsat en kloakering af det åbne land i henhold til kommunens spildevandsplan med de ændringer, som er besluttet af Kommunalbestyrelsen den 25. september I alt omfatter kloakeringen 62 ejendomme i det åbne land, og kloakeringen gennemføres i etaper. Forsyningsselskabet forventer at have afsluttet kloakeringen i 2. halvår I forbindelse med kloakeringen fører TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S stikledning hen til ejendommenes grundgrænse. Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen, jf. Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 4. Forsyningsselskabet vil herefter kunne opkræve tilslutningsbidrag fra grundejeren i henhold til det godkendte takstblad. Det er Kommunalbestyrelsen der, jf. 28 stk. 4 i Miljøbeskyttelsesloven, afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Når en ejendom er fysisk tilsluttet kloaksystemet, kan forsyningsselskabet opkræve vandafledningsafgift. En fysisk tilslutning kræver normalt en del grave- og rørarbejder på den enkelte grund, og udgifterne hertil skal afholdes af grundejer og kan afhængig af de konkrete forhold beløbe sig op til kr. Hertil kommer tilslutningsafgiften. Forvaltningen sendte den 17. maj 2010 et orienterende brev til de daværende ejere af de ejendomme, som var omfattet af en planlagt kloakering i forslaget til kommunens spildevandsplan. Dette blev gjort for at sikre, at den enkelte grundejer var bekendt med den planlagte kloakering og de omkostninger, grundejeren i den forbindelse ville have i forbindelse med en kloakering. En fysisk tilslutning kan ofte gennemføres indenfor få uger/måneder, men vejrliget kan være en forhindring. 8

10 I kommunens fastsættelse af en frist på 2 år for fysisk tilslutning indgår hensyn til såvel vejrligets betydning for gennemførelse af tilslutning samt grundejerens finansieringsmulighed. LOVGRUNDLAG Lovgrundlaget for tilsynspligt og Kommunalbestyrelsens afgørelse om tidspunkt for fysisk tilslutning er Miljøministeriets lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni stk. 4. Heraf fremgår det, at: Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, 1. at fristen for fysisk tilslutning fastsættes til 2 år fra det tidspunkt forsyningsselskabet har ført stikledning frem til grundgrænse. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kommunalbestyrelsesmødet den 25. september /14 2 Åben Orienteringsbrev til ejere af ejendomme i det åbne land.pdf /14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 9

11 7. Svar på spørgsmål fra ministeriet om ferieophold for handicappede borgere Åben sag Sagsnr.: 14/22228 Sagsansvarlig: kbc.sf RESUMÉ Tårnby kommune har modtaget spørgsmål fra ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om kommunens praksis i forhold til, at handicappede borgere kan få pædagoger med på deres ferieophold og under hvilke forudsætninger. Forvaltningen har udarbejdet svar, der forelægges til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby kommune har modtaget mail den 18. juli 2014 fra ministeriet, hvor der anmodes om Tårnby Kommunes bidrag til brug for ministerens besvarelse på følgende spørgsmål. Spørgsmålet lyder: Spørgsmål 483 Vil ministeren bede Tårnby kommune redegøre for kommunens praksis i forhold til, at handicappede borgere kan få pædagoger med på deres ferieophold og under hvilke forudsætninger, det kan forekomme? Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikke medlem af udvalget (MFU) Martin Henriksen (DF). Svar bedes sendt til spørgeren og udvalget. Sagen kort. Kommunernes Landsforening (KL) udsendte en administrativ information den 16. januar 2014, hvor det fremgår, at en række tilbud til voksne med betydelige nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, efter serviceloven, er gratis for borgerne, og at kommunerne ikke må yde hjælpen mod betaling fra borgerne. Dette gælder f.eks. når borgere har brug for socialpædagogisk bistand i form af ledsagelse eller under ferieophold, udflugter mv. KL skriver til kommunerne på baggrund af en henvendelse fra Ministeriet, der er blevet opmærksom på en kutyme, der efter forvaltningens kendskab blev anvendt i stort set alle landes kommuner. Tårnby kommune driver 3 botilbud (inkl. Wiedergården i det forpligtigende samarbejde med Dragør) for henholdsvis borgere med udviklingshæmning og for personer med psykiske lidelser. Der tilbydes ikke ferierejser for borgere boende i botilbud under socialpsykiatrien (Televænget). For de andre botilbud Jershøj/Falhøj og Wiedergården gælder, at det fremgår af kvalitetsstandarder tiltrådt af Sundheds- og Omsorgsudvalget maj 2013 at der tilbydes, at der kan arrangeres korte ferieture efter behov, og at borgerne betaler egne og 10

12 medarbejdernes udgifter til turen. Der har senest sommeren 2013 været en ferietur, hvor borgerne har betalt medarbejdernes rejseudgifter. Det fremgår ligeledes af Tårnby kommunens retningslinjer til serviceniveau, at visse borgere der går i aftentilbud efter servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud), kan modtage ferieophold gennem deres aftentilbud op til en ferieuge om året. Det er i de situationer, hvor aftentilbuddet ansøger om ekstra personaletimer under ferieopholdet grundet borgerens funktionsniveau og støttebehov. Tårnby kommune yder en ekstra takst til aftentilbuddet i den ene ferieuge til ekstra personaledækning. Borgerne er i denne sammenhæng aldrig blevet opkrævet betaling. Den ændrede lovfortolkning er administrativt meldt ud til Jershøj, Falhøj og Wiedergården i starten af Der har ikke været ansøgninger om ferieophold i botilbuddene i Kommunens kvalitetsstandarder vil blive justeret ind efter de gældende regler ved næste revision af kvalitetsstandarderne. Her vil der samtidig skulle træffes beslutning om det skal være et tilbud, at personalet deltager i beboernes ferierejser, når man opholder sig i et af kommunens botilbud. LOVGRUNDLAG Lov om social Service 85. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen, at 1. udkast til svar godkendes og fremsendes til ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Svar på henvendelse af /14 2 Åben Henvendelse af fra Ministeriet /14 3 Åben Administrativ information fra KL vedr. "Ledsagelse og støtte i /14 feirer, weekender m.m. til borgere i sociale botilbud 4 Åben Komprimeret skriv vedr. vejledende retningslinjer /13 5 Åben Kvalitetsstandard Midlertidig boform - Bofællesskabet Falhøj /13 6 Åben Kvalitetsstandard Midlertid boform Bofællesskabet Jershøj /13 7 Lukket BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 11

13 8. Besvarelse af høring fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedrørende indkvartering af flygtninge i Tårnby Kommune Åben sag Sagsnr.: 14/18472 Sagsansvarlig: hjp.am RESUMÉ Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har den 23. juni 2014 anmodet om en skriftlig redegørelse vedrørende indkvartering af flygtninge i Tårnby Kommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har henvendt sig til Tårnby Kommune på baggrund af en henvendelse fra Trampolinhuset dateret den 16. maj Ministeriet har anmodet om en skriftlig redegørelse i forbindelse med en borgers midlertidige indkvartering samt oplysninger om, hvorvidt borgeren fortsat er midlertidigt indkvarteret. Det ønskes endvidere oplyst, om borger er cpr.-registreret og har fået udleveret sygesikringskort samt oprettet en bankkonto. Ministeriet ønsker samtidig en redegørelse for omfanget af Tårnby Kommunes midlertidige indkvartering af flygtninge, herunder tidsperspektiv og under hvilke forhold indkvarteringen finder sted. Forvaltningen har udarbejdet udkast til svar, der er vedlagt sagen. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at: /kam 1. Udkast til høringssvar til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kvitteringsskrivelse til ministeriet /14 2 Lukket 3 Åben Svar til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold /14 12

14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 13

15 9. Styringsaftale 2015 Åben sag Sagsnr.: 13/36796 Sagsansvarlig: kbc.sf RESUMÉ Kommunerne har ansvaret for koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde. Rammeaftalen indeholder en Udviklingsstrategi samt en Styringsaftale. Styringsaftalen omhandler kapacitets- og prisudviklingen for tilbud, som aftalen omfatter. Styringsaftalen er gældende for både børne- og voksenhandicapområdet. Voksenområdet forelægges til godkendelse. Børneområdet behandles i Børne- og Skoleudvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Styringsaftale 2015 Styringsaftale 2015 blev behandlet i KKR Hovedstaden den 11. juni 2014, som herefter anbefalede, at kommunalbestyrelserne godkender aftalen. Styringsaftalen skal være godkendt senest 30. september Formålet med Styringsaftalen er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Styringsaftale 2015 vedrører alle regionsdrevne tilbud, de højt specialiserede og de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen. Tårnby Kommunes egne tilbud på voksenområdet er omfattet af takstberegningen, men indgår ikke som en del af forsyningen i Styringsaftale Takstudviklingen Med henblik på indarbejdelsen af Styringsaftale 2015 blev der i andet halvår af 2013 gennemført en analyse og kortlægning af forskellige styrings- og udviklingstiltag på det specialiserede socialområde. På baggrund af analysen har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden indgået følgende flerårig strategi for takstudviklingen på det specialiserede socialområdet og specialundervisning: At priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområdet og specialundervisning til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus én procent i forhold til prisniveauet i Taksten beregnes som en enhedstakst for den gennemsnitlige ydelse, som tilbuddet tilbyder. Enhedstaksten beregnes som en pris per dag eller pris per time. 14

16 Som led i Styringsaftale 2015 kan driftsherrer vælge at inddele tilbud i to eller flere takstgrupper. Inddelingen foretages med udgangspunkt i brugerne og brugernes funktionsniveau og behov for ydelser. Vurderingen af forholdene skal tage udgangspunkt i den kategorisering, der anvendes i Voksenudredningsmetoden, ICS-metoden eller lignende. Der forventes en ny takstbekendtgørelse pr. 1. januar Lovforslaget forventes fremsat i sensommeren Såfremt det vurderes nødvendigt, udarbejdes der i den forbindelse et tillæg til Styringsaftale 2015, der tilpasser de nye takstregler. Grundprincippet for takstfastsættelsen er, at taksterne skal svare til de samlede omkostninger. Principper for samarbejde På baggrund af førnævnte analysearbejde, opfordrer KKR til, at kommunerne og Region Hovedstaden arbejder systematisk med følgende områder: At brugersiden har fokus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, som sikrer effektiv ressourceudnyttelse, herunder grunding udredning og match af tilbud, systematisk opfølgning på sager i forhold til effekt og økonomi, aktiv anvendelse af kvalitetsstandarder m.v. At kommunerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne på brugersiden. For at understøtte disse (og andre) områder, har KKR Hovedstaden desuden godkendt følgende tiltag: At der i perioden 2014 til 2016 nedsættes en midlertidig implementeringsgruppe bestående af repræsentanter fra henholdsvis Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning og K29 samt en repræsentant fra Region Hovedstaden. Implementeringsgruppen skal have ansvar for gennemførelsen og opfølgningen på aftaler og tiltag på området. At der nedsættes en permanent takstanalysegruppe bestående af centrale økonomipersoner fra udvalgte kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden med Fælleskommunalt sekretariat som tovholder. Takstanalysegruppen skal have til opgave at udarbejde de årlige analyser af takstudviklingen samt understøtte løsningen af udviklingsopgaver og ad hoc problemstillinger i forhold til styringsaftalen. Overtagelse af regionale tilbud Fra 1. juli 2014 gælder ny lovgivning for kommunernes overtagelse af regionale tilbud. Således kan Kommunalbestyrelsen kun én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. I indeværende valgperiode betyder det, at hvis kommunalbestyrelsen ønsker at overtage et regionalt tilbud, skal dette meddeles til Regionsrådet senest den 1. januar Overtagelsen skal ske senest 1. januar Køb og salg af pladser uden for hovedstadsregionen Rammeaftalen er kun bindende for rammenaftalens parter. Det betyder, at tilbud som ligger uden for hovedstadsregionen ikke er omfattet af Styringsaftalen Det anbefales, at kommunen ved køb og salg af pladser uden for regionen udarbejder konkrete og individuelle købskontrakter, der regulerer parternes forpligtelser. Tårnby Kommune køber tilbud til ca. 30 borgere i andre regioner. 15

17 HØRING Styringsaftalen er sendt til høring i Handicapområdet. LOVGRUNDLAG Lov om social service 6. Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde Nr. 420 af 29/04/2014. Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet Nr. 760 af 24/06/2014. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love Nr. 722 af 25. juni INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler; 1) At Styringsaftale 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisning vedrørende voksenområdet godkendes. /kam BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 16

18 10. Fastsættelse af Kommunalbestyrelsens mødedage for 2015 Åben sag Sagsnr.: 09/2024 Sagsansvarlig: cel.of RESUMÉ I henhold til lov om kommunernes styrelse 8, stk. 1., træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Tårnby Kommunalbestyrelse har siden 1966 afholdt sine møder den sidste tirsdag i måneden i Kommunalbestyrelsens mødesal. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler følgende tirsdage, som vil være egnede til afholdelse af møderne i 2015: 27.1., 24.2., 24.3., 28.4., 26.5., 16.6., 25.8., 29.9., , og Møderne i marts, juni og december foreslås fremrykket af hensyn til påsken, sommerferien og julen. Der er som hidtil ikke foreslået ordinært møde i juli måned. Det foreslås, at møderne afholdes kl i Kommunalbestyrelsens mødesal som hidtil. Ordinært møde afholdes som regel mindst en gang om måneden, og tid og sted for møderne skal offentliggøres, jf. lov om kommunernes styrelse 8, stk. 1. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, Jse 1. at godkende ovennævnte mødedage samt mødested for Kommunalbestyrelsens ordinære møder for året 2015 i henhold til lov om kommunernes styrelse 8, stk. 1. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Mødekalender /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Oversendes til Kommunalbestyrelsen. 17

19 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 18

20 11. Boligorganisationen Tårnbyhuse, kriterier for fleksibel udlejning Åben sag Sagsnr.: 14/6688 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ Tårnbyhuse har fremsendt et udkast til en aftale med Tårnby Kommune om fleksibel udlejning af organisationens boliger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Boligorganisationen ønsker med aftalen at give mulighed for at påvirke beboersammensætningen, så denne afspejler det omgivne samfund for så vidt angår etnicitet, alder og ressourcemæssige kompetencer. Efter lov om almene boliger 60 kan kommunalbestyrelsen indgå aftale med boligorganisationen om, at de ledige boliger i en eller flere afdelinger skal udlejes efter særlige kriterier. Udlejningen af Tårnbyhuses ledige boliger foregår i dag således: 25 % af boligerne udlejes efter lovens 59,stk.1 til løsning af påtrængende boligsociale opgaver efter kommunens anvisning. Efter lovens 59, stk.2 udlejes 25 % til løsning af påtrængende boligsociale opgaver efter aftale og efter kommunens anvisning. Efter lovens 51 udlejes 25 % efter venteliste. Endelig udlejes 25 % af boligerne efter de hidtil gældende særlige sociale kriterier, som lyder således: til løsning af påtrængende boligsociale problemer tildeler bestyrelsen hver fjerde ledige bolig i selskabets afdelinger. Tildelingen sker efter en samlet vurdering af ansøgernes forhold, herunder nuværende og kommende boligsituation, økonomi og husstandens størrelse og sammensætning. Boligorganisationen ønsker nu formuleringen af tildelingskriterierne ændret således at boligsøgende, der opfylder et eller flere af følgende kriterier vil kunne anmode om at blive registreret som ansøger i henhold til reglerne for fleksibel udlejning: Boligsøgende, som bor udenfor kommunen og som har eller er blevet tilbudt arbejde eller uddannelse i Tårnby Kommune. Forudsætningen er, at det er fast arbejde på minimum 30 timer ugentligt. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller med lærebrev. 19

21 Børnefamilier med bopæl i Tårnby Kommune og fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Unge i Tårnby Kommune, som ønsker at flytte hjemmefra for første gang og som kan dokumentere start på eller igangværende arbejde eller uddannelse. Forudsætningen er, at der er tale om et ansættelsesforhold på mindst 25 timer ugentligt. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller med lærebrev. Unge i Tårnby Kommune, der af boligsociale årsager ønsker at flytte hjemmefra. Personer, der bor i Tårnby Kommune, som af helbredsmæssige/sociale årsager har behov for en mere egnet bolig. Personer med bopæl i Tårnby Kommune, der i forbindelse med separation, skilsmisse eller brudt forhold har akut behov for en bolig. Fortrinsretten gælder i indtil et år efter skilsmissen/separationen/samlivsophævelse. Ansøgning skal kunne dokumenteres med kopi af separationsbevilling/skilsmissebevis. Ved afbrudt parforhold skal der have været fælles bopæl i mindst 2 år. Dette skal kunne dokumenteres ved hjælp af folkeregisteradresse. Personer/familier bosiddende i Tårnby Kommune, der i tide (mindst 55 år) ønsker at flytte til en mere egnet bolig. Boligsøgende, der efter en individuel vurdering opfylder målsætningen om at afspejle det omgivende samfund. Dette for at modvirke en eventuel ghettoisering af enhver art. Det understreges, at udlejning efter lov om almene boliger 51, 59, stk.1 og 2 er uændret, jf. ovenfor. Det samme er gældende for det antal boliger kommunen får anvist. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 60 20

22 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, Jse 1. at godkende, at Tårnby Kommune indgår aftale med Tårnbyhuse om tildeling af boliger efter særlige kriterier i henhold til ovenstående. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben ansøgning om aftale om fleksibel udlejning +kriterier 38891/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Sagen udsat. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Boligorganisationen Tårnbyhuse har efterfølgende fremsendt supplerende oplysninger vedrørende de ønskede nye kriterier. Det bemærkes, at udlejningen af ledige boliger i dag foregår således: 50 % udlejes efter venteliste ( 51), 25 % udlejes efter anvisning af kommunen ( 59, stk.1), og 25 % udlejes efter særlige sociale kriterier. Derudover udlejes et antal boliger med særlige ældre/handicapegnede indretninger til kommunen efter aftale( 59, stk.2). Disse boliger er således forbeholdt kommunen. Der er pt. 123 sådanne boliger. Når der, efter de nye kriterier for fleksibel udlejning er trådt i kraft, skal udlejes 4 boliger, vil det ske på følgende måde: 2 boliger udlejes efter 51 (venteliste) 1 bolig udlejes efter 59, stk.1 (hver fjerde bolig, kommunen anviser) 1 bolig udlejes efter 60 (fleksibel udlejning) Der vil således ikke ske ændringer i forhold til udlejningen efter ventelisten og de boliger kommunen får anvist. Boligorganisationen oplyser, at der vedrørende den fleksible udlejning ikke vil være forskel i forhold til den måde der er anvist på tidligere, men at man ønsker åbenhed omkring reglerne og ønsker at gøre det lettere for det administrative personale at behandle både personlige og skriftlige henvendelser vedrørende fleksibel udlejning. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at godkende, at Tårnby Kommune indgår aftale med Tårnbyhuse om tildeling af boliger efter særlige kriterier i henhold til ovenstående. 21

23 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 22

24 12. Halvårsregnskab 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/13376 Sagsansvarlig: lel.of RESUMÉ I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at styrke den lokale økonomiopfølgning i kommunerne. Der skal på den baggrund udarbejdes et halvårsregnskab af de enkelte kommuner. Halvårsregnskabet med tilhørende bemærkninger mv. skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Forvaltningerne har arbejdet med at udarbejde et forventet regnskab med dertil hørende bemærkninger over sommeren. Det forventede regnskab er lavet på hovedkonto Der er således ikke taget stilling til et forventet regnskabsresultat på hovedkonto 08 balanceforskydninger. Det forventede regnskab viser i alt en forværring på netto 5,8 mill. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Afvigelserne i det forventede regnskab i forhold til det vedtagne budget fordeler sig med mindreforbrug på driften på 5,3 mill. kr., merforbrug på anlæg på 10,1 mill. kr., merindtægter vedr. tilskud og udligning på 2,2 mill. kr., samt mindreindtægter vedr. renter på 3,1 mill. kr. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller at - Det foreliggende materiale vedr. det forventede regnskab tages til efterretning og videresendes til Kommunalbestyrelsen til efterretning inden fremsendelse til ministeriet. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bemærkninger til regnskabsoversigt - Halvårsregnskab /14 2 Åben Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger endelig - Halvårsregnskab / Åben Regnskabsoversigt - Halvårsregnskabs /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Til efterretning. 23

25 behandling af budgetforslag Åben sag Sagsnr.: 13/35452 Sagsansvarlig: jse.of RESUMÉ Det foreliggende budgetforslag til 1. behandlingen balancerer med kr. Overslagsårene udviser følgende balancesummer: kr kr kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der henvises i øvrigt til det udleverede budgetforslagsmateriale for året 2015 samt overslagsårene INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at Budgetforslag 2015 med tilhørende overslagsår fremsendes til Kommunalbestyrelsen. Jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Oversendes til 2. behandlingen. 24

26 14. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder d , 19.6., 25.6., 16.7., 30.7., Åben sag Sagsnr.: 14/10676 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Økonomiudvalgets protokol for møderne d , 19.6., 25.6., 16.7., og INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, 1. at Økonomiudvalgets beslutninger fra møderne den 11.6., 19.6., 25.6., 16.7., og for åbne døre godkendes. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 25

27 15. Spørgetid Åben sag Sagsnr.: 14/10676 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Efter Kommunalbestyrelsesmødet er der adgang for hver tilhører til at stille spørgsmål til 2 sager til Kommunalbestyrelsen om de sager, der er optaget på dagsordenen. Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN tilhørere stillede spørgsmål. 26

28 16. Fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til restaurant Il Bastardo - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/8086 Sagsansvarlig: cel.of 27

29 17. Fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til café Le Perr - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/2493 Sagsansvarlig: cel.of 28

30 18. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder d , 19.6., 25.6., 16.7., 30.7., LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/10676 Sagsansvarlig: mhe.of 29

31 Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Statsforvaltningens afgørelse vedr. forældrebestyrelsers indstillingsret ved ansættelse af personale i daginstitution (140517/14) 2. Statsforvaltningens afgørelse vedr. henvendelse om opkrævning af egenbetaling for vuggestueplads. (140521/14) 3. Affalds- og ressourceplan 1. Notat om udarbejdelse af affalds- og ressourceplan.pdf (94554/14) 2. Affalds- og ressourceplan - Hovedplan - til TMU (130577/14) 3. Affalds- og ressourceplan - Bilagsrapport - til TMU (131004/14) 4. Handlingsplan for Klimakommune Klimakommune Handlingsplan DOC (83190/14) 5. CO2 regnskab for CO2 rapport 2013.DOC.doc (94235/14) 6. Fastsættelse af tidspunkt for fysisk tilslutning i forbindelse med kloakering 1. Kommunalbestyrelsesmødet den 25. september 2012 (126521/14) 2. Orienteringsbrev til ejere af ejendomme i det åbne land.pdf (126350/14) 7. Svar på spørgsmål fra ministeriet om ferieophold for handicappede borgere 1. Svar på henvendelse af (132184/14) 2. Henvendelse af fra Ministeriet (132316/14) 3. Administrativ information fra KL vedr. "Ledsagelse og støtte i feirer, weekender m.m. til borgere i sociale botilbud (132321/14) 4. Komprimeret skriv vedr. vejledende retningslinjer ( /13) 5. Kvalitetsstandard Midlertidig boform - Bofællesskabet Falhøj ( /13) 6. Kvalitetsstandard Midlertid boform Bofællesskabet Jershøj ( /13) 7. (Lukket bilag) 8. Besvarelse af høring fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedrørende indkvartering af flygtninge i Tårnby Kommune 1. Kvitteringsskrivelse til ministeriet (110225/14) 2. (Lukket bilag) 3. Svar til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (131485/14) 10. Fastsættelse af Kommunalbestyrelsens mødedage for Mødekalender 2015 (111335/14) 11. Boligorganisationen Tårnbyhuse, kriterier for fleksibel udlejning 1. ansøgning om aftale om fleksibel udlejning +kriterier (38891/14) 12. Halvårsregnskab Bemærkninger til regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014 (134231/14) 2. Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger endelig - Halvårsregnskab 2014 (137219/14) 3. Regnskabsoversigt - Halvårsregnskabs 2014 (137227/14) 30

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 7. december 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. september 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. december 2016 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. november 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 15. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Helle Hansen deltog i mødet som

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 13. november 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. februar 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere