Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010"

Transkript

1 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orienteringssager JA - Udvalget for Job & Arbejdsmarked præsenteres for integrationsarbejdet i Job & Arbejdsmarked JA - Etablering af virksomhedscentre SSÆ - Evaluering af sagsbehandlingsfrister mv. på det sociale område SSÆ - Redegørelse til rammeaftale 2011 på det sociale område JA - Resultatrevision på beskæftigelsesindsatsen JA - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked februar

3 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/25686 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Godkendt. Afbud: Brian Herdegen

4 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 2 2. JA - Orienteringssager Sagsnr.: 10/164 Resumé: Sagsfremstilling: A. KL s invitation til topmøde om ungdomsuddannelse til alle den 9. juni 2010 i Kolding er publiceret på Politiker Portalen. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Taget til efterretning. Afbud: Brian Herdegen

5 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 3 3. JA - Udvalget for Job & Arbejdsmarked præsenteres for integrationsarbejdet i Job & Arbejdsmarked Sagsnr.: 10/6485 Resumé: I henhold til Integrationsloven har kommunerne ansvar for de flygtninge, som Udlændingeservice visiterer til kommunen. Dette ansvar omfatter boligplacering af flygtninge, introduktionsprogrammer for udlændinge, udbetaling af introduktionsydelse og samordning af den almindelige integrationsindsats i kommunen. Integrationslovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer for at blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere. Dette skal gennem en integrationsindsat ske ved at: bidrage til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv. bidrage til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse, samt bibringe den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer. De udøvende medarbejdere i Social Behandling og Jobcentret vil fortælle om deres arbejdsopgaver og udfordringer i forbindelse med modtagelse af flygtninge, samt om integrationsindsatsen. Sagsfremstilling: Linda Brask giver en kort introduktion til området. Som det fremgår af vedlagte oversigt, er der mange aktører involveret i forbindelse med modtagelse af flygtninge. Herefter vil medarbejderne blandt andet informere om: Parallelindsatsen i forhold til Jobcentret og andre aktører Opgaver i forbindelse med boligplacering af flytninge Den beskæftigelsesrettede indsats, herunder sprogundervisning Samarbejdet med Frivillige Flygtningenetværk Udfordringerne i forhold til god integration Caseoplæg Administrationens vurdering: Der henvises til fremlæggelsen. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Indstilling: Direktionen indstiller,

6 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 4 1. at, præsentationen af integrationsarbejdet i forhold til flygtninge og familiesammenførte i Social Behandling og Jobcentret godkendes. Bilag: 1. Sagsgang for udlændinge og flygtninge Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Taget til efterretning, med følgende tilføjelse: Administrationen udarbejder et forslag til en procesplan for udarbejdelse af en integrationspolitik. Det undersøges hvilke muligheder der er for at få flere billige boliger til flygtninge. Afbud: Brian Herdegen

7 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 5 4. JA - Etablering af virksomhedscentre Sagsnr.: 09/22912 Resumé: Arbejdsmarkedsstyrelsen har ultimo august 2009 udsendt information om "Kampagne for etablering af virksomhedscentre", der tager sigte på at fremme arbejdsmarkedstilknytningen for modtagere af kontanthjælp med problemer ud over ledighed. Jobcenter Lejre ønsker at indgå i dette initiativ, og anmoder om udvalgets tilslutning til at arbejde videre med aktiviteter inden for denne kampagne. Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat en kampagne for etablering af virksomhedscentre, hvor hovedsigtet er at øge arbejdsmarkedstilknytningen for kontanthjælpsmodtagere - matchkategori 4 -, der vurderes at have problemer udover ledighed. Virksomhedscentre skal forstås som virksomheder, der kontinuerligt, og på baggrund af forud udarbejdede mulige jobbeskrivelser, modtager ledige i aktivering. Dette for at styrke den enkelte deltagers kompetencer. I kampagnens regi anvendes betegnelsen kandidater. Kampagnen indeholder i forhold til jobcentret et kursusforløb, hvor Jobcentret aktuelt deltager, samt rådgivning fra et konsulentfirma, der har ledet en række forsøgsprojekter. I forhold til det samarbejde om aktivering, som Jobcentret aktuelt har med, såvel offentligt som private virksomheder, kan der peges på to vigtige forskelle: Der indgås en kontrakt om det konkrete samarbejdes omfang og indhold Virksomheden stiller en mentor til rådighed, der har den daglige kontakt med de ledige, og bidrager aktivt til, at forløbet har et konstruktivt sigte. Det ligger også i kampagnens koncept, at der ydes betaling til de deltagende virksomheder for at varetage mentorfunktionen, og at jobcentrets opfølgning sker ugentligt, hvilket er noget hyppigere end sædvanligt. Kampagnen løber til juni Centralt fastsatte succeskriterier for Lejre vil være: At have forøget antallet af ledige fra målgruppen, der aktiveres i private eller offentlige virksomheder med 15 personer i forhold til niveauet fra juni 2009 At 20% af de kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 4, der har deltaget i virksomhedsaktivering, er selvforsørgende fire uger efter afsluttet forløb i virksomhedsaktivering. I jobcentret varetages kampagneindsatsen af en ledelsesrepræsentant samt to virksomhedskonsulenter på halv tid. Jobcentret er aktuelt i dialog med to virksomheder om etablering af virksomhedscentre, men ser det som et attraktivt perspektiv at øge antallet af virksomhedscentre, og dermed antallet af faste samarbejdsrelationer til såvel private som offentlige virksomheder. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at etableringen af virksomhedscentre ligger i tæt forlængelse af den strategi, der i forvejen er for aktivering, idet der lægges vægt på den virksomhedsnære aktivering.

8 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 6 Økonomi og finansiering: Der ydes økonomisk støtte, i alt kr. til oprettelse af en tovholderfunktion. Etablering af virksomhedscentre og en stigende aktivering i dette regi vil betyde øgede udgifter i forbindelse med varetagelse af mentorfunktionen i de deltagende virksomheder. Udgiften forventes at kunne rummes indenfor nuværende budget. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at Udvalget for Job & Arbejdsmarked godkender, at jobcentret arbejder videre med etableringen af virksomhedscentre. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen godkendt. Afbud: Brian Herdegen

9 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 7 5. SSÆ - Evaluering af sagsbehandlingsfrister mv. på det sociale område 2010 Sagsnr.: 09/23265 Resumé: Ved Kommunalbestyrelsens første godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område i 2008 blev det besluttet at fristerne skulle evalueres en gang årligt. Administrationen har derfor i lighed med 2009 gennemført en evaluering i På baggrund af evalueringen vil administrationen udarbejde en ny sag til politisk behandlings vedr. forslag til ændringer i eksisterende sagsbehandlingsfrister. Sagsfremstilling: Kommunen er jf. 3 i Retssikkerhedsloven forpligtet til at fastsætte frister for sagsbehandlingstid. Eksempelvis vedrørerende ansøgninger om sygedagpenge, handicapydelser, boligsikring, aktivering, foranstaltninger for børn og for fleksjob m.v. Administrationen har på tværs af afdelinger udviklet de evalueringskriterier, som ligger til grund for evalueringen. Evalueringen tager udgangspunkt i sagsbehandlingsfrister vedtaget i Evalueringen er fortaget ved stikprøvekontrol på udvalgte områder. Hver afdeling har udvalgt de områder, der indgår i evalueringen. Områderne er udvalgt på baggrund af forskellige kriterier. Evalueringen repræsenterer således hhv.: o o o områder med et vist volumen i forhold til borgerhenvendelser, områder hvor der er behov for opfølgning på evaluering i 2009 samt områder af særlig organisatorisk interesse f.eks. som udslag af organisatorisk ændring eller i sagsbehandlingspraksis. Evalueringen er baseret på sager afsluttet i februar måned 2010 indenfor de udvalgte områder. Sagerne er registreret i forhold til følgende: o o o Er der afsendt kvitteringsbrev indenfor 10 arbejdsdage med angivelse af svarfrist? Er der afsendt informationsbrev, hvis den politiske svarfrist ikke har kunnet overholdes? Hvor lang var sagsbehandlingstiden, dvs. tid fra modtagelse af ansøgning til afslutning af sag? Da data til evalueringen ikke automatisk fødes i de forskellige it-systemer, og da der ikke er udviklet elektroniske registreringsredskaber, har afdelingerne foretaget manuel registrering af data sideløbende med de almindelige arbejdsgange. For en del af de evaluerede områder gælder, at det ikke har været muligt at foretage en direkte sammenligning af resultaterne fra hhv og Dette skyldes dels en ændring af metode ved evaluering i 2010, dels at det ikke i alle tilfælde er de samme områder der er evalueret, og dels at resultat for 2009 fremstår meget uensartet. Hvor det er muligt er der dog forsøgt foretaget en vurdering af resultatet i 2010 set i forhold til Resultater og analyse: Afsnit A: Børne- og Ungeområdet

10 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 8 Dagtilbud (Børn, Unge & Kultur) Har udvalgt områderne: Optagelse til venteliste til dagtilbud for børn jf. 23 i Dagtilbudsloven Tilskud til friplads af økonomiske hensyn jf. 43 i Dagtilbudsloven Tilskud til privat pasning jf. 80 i Dagtilbudsloven Tilskud til pasning af egne børn jf. 86 i Dagtilbudsloven Tabel, Dagtilbud: Type Antal 23 Sager m. behandlingstid over 2 uger uden kvitteringsbrev Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. forlængelse af svarfrist Optagelse til venteliste til dagtilbud for børn 32 * 0 25 (78 %) 7 (22 %) 0 1 uge 43 Tilskud til friplads af økonomiske hensyn 128 * 15 (11,7 %) 126 (98,4%) 2 (1,6 %) 0 3 uger 80 Tilskud til privat pasning (100 %) uger Tilskud til pasning af 86 egne børn (100 %) uger * For bedste repræsentativitet i datagrundlag omfatter evalueringsperioden her 1. februar til 4. marts Vedr. 23 er der sammenlignet med resultatet i 2009 umiddelbart sket et fald i antallet af ansøgninger behandlet indenfor sagsbehandlingsfristen. I 2009 var 97 % af ansøgningerne behandlet indenfor sagsbehandlingsfristen. I 2010 er tallet 78 %. Imidlertid skal bemærkes at samtlige sager i 2010 er afsluttet indenfor 8 arbejdsdage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er således 2,8 arbejdsdage. Vedr. 43 bemærkes at administrationen i de to sager, hvor sagsbehandlingsfrist er overskredet, har afventet tilflytning af borger før sag kunne afsluttes. Vedr. 43, 80 og 86 vurderes, at resultatet i 2010 ligger på niveau med niveau i Børn & Familie (Børn, Unge & Kultur) Har udvalgt områderne: Lønkompensation til forældre med handicappede børn jf. 42 i Lov om social service Familiebehandling jf i Lov om social service Aflastning jf i Lov om social service) Støtteperson jf i Lov om social service) Tabel, Børn & Familie Sager m. behandlingstid over 2 uger uden kvitteringsbrev Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. forlængelse af svarfrist Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandlingsfrist Type Antal Lønkompensation til forældre m. 42 handicappede børn (87,5 %) 1 (12,5 %) 1 4 uger

11 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side Familiebehandling 7 1 (14,3 %) 5 (71,4 %) 2 (28,6 %) 1 8 uger aflastning uger støtteperson (100 %) uger Vedr bemærkes, at sagsbehandlingstiderne er meget varierende, idet de oftest er sammenhængende med indhentning af oplysninger fra samarbejdspartnere. Det har ikke været muligt at foretage en direkte sammenligning med resultat for Afsnit B: Social- og Arbejdsmarkedsområdet Jobcenter Lejre (Social & Arbejdsmarked) Generelt vedr. Jobcenter Lejre skal bemærkes, at der træffes få afgørelser i jobcentret på baggrund af ansøgninger. De fleste afgørelser træffes som led i sagsbehandlingen i forbindelse med borgeres arbejdsløshed, sygdom eller handicap. Dette med henblik på at fremme borgernes beskæftigelsesmuligheder. Sammen med borgerne undersøges muligheder, der indhentes relevant dokumentation, der foretages en samlet vurdering og en afgørelse træffes. Jobcentret har udvalgt de områder indenfor hvilke det forekommer, at der modtages ansøgninger. Det drejer sig om: Arbejdsredskaber til revalidender og borgere i ordinært job jf. 100 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Fleksjob jf. 69 og 70 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Revalidering jf. 46 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom jf. 56 i Lov om sygedagpenge Tabel, Jobcenter Lejre: Sager m. behandlingstid over 2 uger uden kvitteringsbrev Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. forlængelse af svarfrist Sagsbehandlingsfrist Type Antal Arbejdsredskaber til 100 revalidender og borgere i ordinært job (100 %) uger 69/70 46 Fleksjob (100 %) 1 26 uger Revalidering (100 %) uger 56 Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom (50 %) 4 (50 %) 1 4 uger Vedr. 69 og 70 bemærkes at sagsbehandlingstiden blev 50 uger. At sagsbehandlingsfristen i den konkrete sag overskrides skyldes store krav til dokumentationsgrund, herunder arbejdsprøvninger af 3 mdr. varighed, samt at alle behandlingsmuligheder skal være udtømte og afsluttede. Vedr. 56 bemærkes, at sagsbehandlingsfristen i 3 sager er blevet overskredet med 2-4 dage. Herudover er 1 sag overskredet med 30 dage. I denne sag er der blevet afsendt brev vedr. forlængelse af sagsbehandling.

12 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 10 Det vurderes, at resultatet ligger på niveau med resultat i Social Drift & Behandling (Social & Arbejdsmarked) Har udvalgt områderne: Kontanthjælp jf. 13 i Lov om aktiv socialpolitik Enkeltydelser jf. 81 og 82 i Lov om aktiv socialpolitik Merudgifter jf. 100 i Lov om social service Tabel, Social Drift & Behandling: Type Antal Sager m. behandlingstid over 2 uger uden kvitteringsbrev Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. forlængelse af svarfrist Sagsbehandlingsfrist 13 Kontanthjælp (78,6 %) 6 (21,4 %) 0 2 uger 81/82 Enkeltydelser 8 2 (25 %) 5 (62,5 %) 3 (37,5 %) 0 4 uger 100 Merudgifter (100 %) uger Vedr. 13 bemærkes at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 8,7 arbejdsdagsdage. Vedr. 81 og 82 bemærkes at sagsbehandlingstiderne kan være meget varierende, idet de oftest er sammenhængende med indhentning af oplysninger fra eksterne samarbejdspartnere. Vedr. 100 bemærkes, at antallet af ansøgninger pr. måned kan variere meget. Resultatet vurderes, at være en forbedring sammenlignet med resultat i Dette gælder særligt 81 og 82, hvor andel behandlet indenfor sagsbehandlingsfristen i 2009 lå under 50 %. Visitation & Bestiller (Social & Arbejdsmarked) Har udvalgt områderne: , hjælpemidler (støtte til tekniske-, personlige-, og syns- og hørehjælpemidler mv.) 114, støtte til køb af handicapbil 116, støtte til boligændring Tabel, Visitation & Bestiller: Sager m. behandlingstid over 2 uger uden kvitteringsbrev Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. forlængelse af svarfrist Sagsbehandlingsfrist Type Antal Hjælpemidler (tekniske-, personlige-, og syns- og 112 hørehjælpemidler mv.) (7,4 %) 125 (91,9%) 11 (8,1 %) 0 * 113 Hjælpemidler (tekniske-, personlige-, og syns- og hørehjælpemidler mv.) 5 2 (40 %) 2 (40 %) 3 (60 %) 1 *

13 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side Støtte til køb af handicapbil uger 116 Støtte til boligændring 11 4 (36 %) 11 (100 %) 0 0 * * Fire forskellige frister baseret på sagens kompleksitet: 1. niveau, akutte sager, 0 1 dag 2. niveau, behov vurderet af fagpersoner på forhånd, 21 uger 3. niveau, teknisk komplicerede hjælpemidler, 32 uger 4. niveau, særligt komplicerede sager med flere problematikker, 44 uger Generelt for hjælpemiddelområdet gælder at sagsbehandlingstiderne kan variere alt efter sagens kompleksitet samt inddragelse af eksterne samarbejdspartnere og heraf følgende ventetid. Herudover bemærkes, at der generelt sker en bevidst prioritering af de akutte ansøgninger, hvorfor andre ansøgninger tilsidesættes. Vedr. 112 bemærkes, at der både er tale om ansøgninger fra borgere og interne ansøgninger. De interne ansøgninger kan eksempelvis være fra den udekørende hjemmepleje eller i forbindelse med de såkaldte APV hjælpemidler (plejepersonalets arbejdsredskaber f.eks. personlift). I disse sager udarbejdes ikke kvitteringsbrev. Vedr. 113 bemærkes, at man har været igennem et større oprydningsarbejde i forbindelse med at få nedbragt venteliste på hjælpemiddelområdet. Sagsbehandlingstiden forventes nedbragt betragteligt. Blandt andet gennem gennemgang af interne procedurer. En direkte sammenligning med resultat fra evaluering i 2009 har ikke været mulig. Det vurderes dog, at der er sket en væsentlig forbedring på området sammenlignet med sidste år. Borgerservice (Stabsdirektørområdet) Har udvalgt områderne: Varmetillæg jf. 14,2 i Lov om social pension og 17,1 i Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Boligsikring jf. 40, 41, 42 og 42a i Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån jf. 54 og 55 i Lov om individuel boligstøtte Tabel, Borgerservice: Type Antal Sager m. behandlingstid over 2 uger uden kvitteringsbrev Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. forlængelse af svarfrist Sagsbehandlingsfrist 14.2 /17.1 Varmetillæg (93 %) 2 (7 %) 0 2 uger 40/ 41/42/42a Boligsikring 12 4 (33,3 %) 6 (50 %) 6 (50 %) 0 2 uger 54/55 Beboerindskudslån (100 %) uger Sammenligning med resultat fra evaluering i 2009 har ikke været mulig. Udtalelser:

14 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 12 Sagen er sendt til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. Handicaprådet og Ældrerådet vil indgå som høringspart i efterfølgende sag vedr. administrationens forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at evalueringen af sagsbehandlingstider mv. viser, at der er et tilfredsstillende niveau i organisationen omkring overholdelse svarfrister mv. på det sociale område i Lejre Kommune. Administrationen vurderer at der altid vil være en andel af ansøgningerne, hvor det ikke er muligt at overholde den politisk besluttede sagsbehandlingstid på grund af særlige omstændigheder. Det kan f.eks. være at sagen afventer indhentning af oplysninger fra eksterne samarbejdspartnere eller tilfælde, hvor sagsbehandlingen afventer yderligere oplysninger fra borger. Angående niveauet for tilbagemelding på ansøgninger i form af kvitteringsbrev eller mundtlig tilbagemelding viser evalueringen, at der overordnet set er plads til forbedring. Administrationen vurderer derfor, at mulighederne for at sikre, at de nødvendige tilbagemeldinger til borgerne bør undersøges nærmere. Evalueringen er foretaget ved stikprøvekontrol på udvalgte områder. Administrationen mener ikke, at organisationen har værktøjerne til at gennemføre en fuldstændig evaluering af samtlige fastsatte sagsbehandlingsfrister, ligesom evalueringsværktøjerne ej heller er naturligt til stede i de forskellige it-systemer, der anvendes. Administrationen vurderer derfor at mulighederne i systemerne bør undersøges, og at der bør arbejdes på, at evalueringsgrundlaget kan trækkes som en del af de almindelige arbejdsgange, frem for som nu en sideløbende manuel proces. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen anbefaler: 1. at hvert enkelt fagudvalg drøfter indhold i sagen inden for eget udvalgsområde og videresender eventuelle bemærkninger til den videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 2. at evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2010 tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Ad 1. Udvalget indstiller, at der skal ses på mulighederne for tilbagemelding til borgerne, mulighederne i systemerne og for at evalueringen bliver en del af dagligdagen. Ad 2. Indstillingen anbefales. Afbud: Richard Bentzen Martin Stokholm Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den :

15 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 13 Indstillingerne anbefales. Afbud: Brian Herdegen

16 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side SSÆ - Redegørelse til rammeaftale 2011 på det sociale område Sagsnr.: 10/390 Resumé: I forbindelse med udarbejdelse af Den Sociale Rammeaftale for 2011 skal kommunerne udarbejde en redegørelse, der skal danne grundlaget for selve aftalen. Det administrative oplæg til redegørelsen har været i høring i Handicaprådet. Redegørelsen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og være Region Sjælland i hænde senest 1. maj I sagsfremstillingen gennemgås ændringerne i forhold til sidste års redegørelse og rammeaftalearbejde, og resultaterne i dette års redegørelse trækkes frem. Sagsfremstilling: Grundlaget for redegørelsen er 6 i Lov om Social Service, hvori der står, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en årlig redegørelse for kommunens behov for og forventede brug af tilbud, jf. 5 i samme lov, i regionen. Lejre Kommunes redegørelse danner sammen med de 16 øvrige kommuners redegørelser fundamentet i udarbejdelsen af Den Sociale Rammeaftale for 2011, som kommunerne og Region Sjælland skal have indgået inden 15.oktober Rammeaftalen har til formål at skabe overblik over balancen mellem udbud og efterspørgsel af pladser i hele regionen. Rammeaftalen omhandler kun de såkaldte "kan"-tilbud, som overordnet set dækker de specialiserede tilbud. For at understøtte arbejdet med rammeaftalen er nedsat en netværksgruppe indenfor hvert af de 7 opgaveområder indeholdt i rammeaftalen. Netværksgrupperne bidrager med aktuel faglig indsigt og viden om området. Kommunernes redegørelser danner således sammen med netværksgruppernes viden og opfølgning på udvikling og kapacitet grundlag for udarbejdelsen af Den Sociale Rammeaftale. Nedenfor er et kortfattet overblik over Lejre Kommunes redegørelse til rammeaftale 2011 fordelt på de 7 opgaveområder indeholdt i rammeaftalen. 1. Børn og Unge Øget efterspørgsel. Kapacitet øges i eget regi 2. Sikrede institutioner Ingen ændringer 3. Stofmisbrug Ingen ændringer 4. Voksne handicappede (voksne udviklingshæmmede, fysisk handicappede samt mennesker med autisme og hjerneskade) Ingen ændringer 5. Voksne sindslidende Ingen ændringer Herberg og forsorgshjem Uændret efterspørgsel. Ikke altid tilstrækkeligt med pladser. 6. Kvindekrisecentre Ingen ændringer 7. Specialundervisning og hjælpemidler Ingen ændringer Vurdering af efterspørgsel tager udgangspunkt i borgere, hvor Lejre Kommune er handlekommune. Da handlepligten ofte overføres til bopælskommunen ved indflytning på botilbud for voksne vil sådanne ændringer således ikke figurere i redegørelsen.

17 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 15 Vedr. øget efterspørgsel i gruppen børn og unge. Ændring i efterspørgsel efter dagtilbud jf. SEL 32 på anslået 5 pladser indenfor kategorierne ADHD og autismespektrumforstyrrelser. Efterspørgsel forventes dækket via en tilsvarende forøgelse i udbud. Vedr. herberg og forsorgshjem oplyses, at der ikke altid er tilstrækkeligt med pladser. Den manglende kapacitet kan skyldes sæsonbetonede udsving i efterspørgslen. Herudover oplyses, at der ofte mangler tilbagemeldinger på, hvilke tiltag, der iværksættes overfor borgeren. Udtalelser: Kommunens redegørelse til rammeaftale 2011 har været sendt i høring i Handicaprådet. Høringssvaret er gengivet nedenfor og derfor ikke vedlagt som bilag. Handicaprådet bemærker følgende: Handicaprådet tager redegørelsen til efterretning. Rådet imødeser, at administrationen i lighed med tidligere høringer stiller op til et høringsmøde i forbindelse med processen omkring godkendelse af selve aftalen. Administrationens vurdering: Administrationen finder redegørelsen dækkende i forhold til kommunens estimerede efterspørgsel, som handlekommune, og udbud af pladser inden for "kan"-området. Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Handicaprådets høringssvar tages til efterretning. 2. at redegørelsen anbefales Bilag: 1. Administrativt oplæg til Lejre Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2011 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Richard Bentzen Martin Stokholm Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Brian Herdegen

18 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side JA - Resultatrevision på beskæftigelsesindsatsen 2009 Sagsnr.: 10/7159 Resumé: Resultatrevisionen er et styringsinstrument, der giver staten og kommunerne overblik over beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Den samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i Jobcentrets beskæftigelsesindsats i det forgangne år, og sammenligner denne med den gennemsnitlige indsats blandt sammenlignelige jobcentre. Jobcentrene skal i et særskilt notat som minimum kommenterer alle dele af resultatrevisionen, og forholde sig til både jobcentrets positive resultater, og hvor udfordringerne for jobcentrets indsats ligger. Resultatrevisionen skal behandles politisk i Udvalget for Job & Arbejdsmarked og godkendes endeligt i kommunalbestyrelsen senest den 30. juni Resultatrevisionen skal senest 6. april 2010 sendes til kommentering i Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland. Resultatrevisionen skal senest den 1. maj 2010 sendes til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Herefter skal Det lokale Beskæftigelsesråd senest den 21 maj 2010 komme med bemærkninger til resultatrevisionen. 1. udkast til Resultatrevision 2009 vedlagt som bilag. Sagsfremstilling: Ved resultatrevisionen sammenlignes Jobcenter Lejres indsats med den gennemsnitlige indsats blandt sammenlignelige jobcentre (Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal og Solrød kommuner). Resultatrevisionen består i år af fire tabeller: En resultatoversigt, hvor der vises indsats og resultater i jobcentret, samt udviklingen i disse den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Et besparelsespotentiale, som baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. Et scorecard, med resultater for ministerens mål, hvor jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. Et scorecard for indsatsen, hvor jobcentrenes resultater ift. at gennemføre en aktiv indsats i form af jobsamtaler og aktive tilbud til tiden sammenlignes med de øvrige jobcentre i landet. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Lejre viser at Jobcenter Lejre i forhold til Ministerens 3 mål i forhold til de sammenlignelige Jobcentre har vist de bedste resultater. Hvad angår rettidigheden i jobcentrets indsats, så er Jobcenter Lejre ligeledes placeret i top blandt jobcentrene i Hovedstaden og på Sjælland. Resultatrevision 2009 viser besparelser på en række ydelsesområder. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Jobcenter Lejre i 2009 har leveret en meget tilfredsstillende indsats, samt at der i jobcentret er fokus på de områder hvor resultaterne kan forbedres yderligere. Denne fokus vil blive bibeholdt i processen med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2011.

19 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 17 Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Ved de første behandlinger Udvalget for Job & Arbejdsmarked, da resultatrevisionen skal sendes i høring før endelig beslutning. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at, Udvalget for Job & Arbejdsmarked tager en første drøftelse af opgørelserne i de fire tabeller. 2. at, Udvalget for Job & Arbejdsmarked beslutter, at sende 1. udkast til Resultatrevision 2009 til kommentering i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. 3. at, Udvalget for Job & Arbejdsmarked beslutter, at sende 1. udkast til Resultatrevision 2009 til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Bilag: 1. Resultatrevision 2009 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne godkendt. Afbud: Brian Herdegen

20 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side JA - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked februar 2010 Sagsnr.: 10/1632 Resumé: Hovedområderne indenfor forsørgerydelserne kontanthjælp, førtidspension samt ledighedsydelse er samlet i balance ved udgangen af februar måned Sygedagpengeområdet udviser ved udgangen af februar måned 2010 et brutto mindreforbrug på tilsammen kr. Der henvises til medsendte bilag i form af Månedsrapport og Grafer for februar Sagsfremstilling: Indledning: Generelt er der indenfor de forskellige forsørgelsesydelser refusionssatser på henholdsvis 0%, 35%, 50% og 65%. Administrationen arbejder på en opgørelse over disse refusionssatser fra marts måned. På kontanthjælpsområdet foreligger disse opgørelser dog allerede. Status på hovedområderne indenfor forsørgerydelserne: Kontanthjælp: Ved udgangen af februar måned 2010 udviser kontanthjælpsområdet et netto merforbrug på kr eller 2.1 % over det budgetterede. Februar måned udviser for de aktiverede kontanthjælpsmodtagere et merforbrug på 3.8% i forhold til det budgetterede og 2,6% for de passive kontanthjælpsmodtagere. Antallet af fuldtidspersoner på kontant- og starthjælp på 227. Hvilket er et fald i forhold til januar Der forventes dog en efterregulering i Jobindsats.dk, således at merforbruget kan forklares i forhold til varighed og antal personer på ydelsen. Sygedagpenge: Sygedagpengeområdet udviser ved udgangen af februar måned 2010 et brutto mindreforbrug på kr i forhold til det budgetterede. Der foreligger stadig ikke valide data for nettoforbruget grundet usikkerhed i forhold til implementering af de nye refusionssatser. Der kan derfor ikke umiddelbart udledes, at der vil være et mindreforbrug netto. Det forventes, at månedsrapporten for marts 2010 medtager nettoforbruget på refusionsniveau, herunder 65% i refusion for aktive - og 35 % i refusion for passive sygedagpengemodtagere samt 50 % i refusion for sygedagpengemodtagere med en varighed på mellem 5 til og med 8 uge. Ledighedsydelse: Ledighedsydelsesområdet har ved udgangen af februar 2010 et netto merforbrug på kr. Siden december 2009 er antallet af fuldtidspersoner steget fra 31 til 34 for februar måned Årsagen til stigningen skyldes, at det er blevet vanskeligere at etablere fleksjob til denne målgruppe og det vil formodentlig fortsætte året ud. Førtidspension: Netto mindreforbruget på førtidspensionsområdet ligger på kr for februar Antallet af fuldtidspersoner på førtidspension ligger for februar på 780. Der forventes en variation i antallet af førtidspersonerresten hen over året. A-kasse dagpenge: Bruttoudgifterne til dagpengeforsikrede, er faldet fra november 2009 til december Denne udvikling dækker over en stigning i antallet af bruttoledige fuldtidspersoner fra 353 i november 2009 til 364 bruttoledige fuldtidspersoner i december At bruttoudgifterne til

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 - til brug for rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen Ny skabelon Der har været et bredt ønske om

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. juni 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden til junimødet...1 2. JA - Orienteringssager til junimødet...2 3. JA - 1. udkast Beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 01. februar 2010. Mødet startede kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat fra møde i Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 01. februar 2010. Mødet startede kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat fra møde i mandag den 01. februar 2010 Mødet startede kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...3 2. JA - Tema: Beskæftigelsesplan 2010 og Udvalgets

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 7. april 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 7. april 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 7. april 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Temadrøftelse...2

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. juni 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. juni 2011 Referat mandag den 6. juni 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtemaer på

Læs mere

Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Dagsorden Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: 16.30 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Udvidet budgetopfølgning 30.04.2011 2 BE Budgetforslag 2012

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 29-05-2013 Onsdag 29.05.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lokalt Erhvervsklima 2012 3 Nyttejob

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tirsdag den 6. april 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Martin Stokholm (A) Richard Bentzen (O) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. juni 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. juni 2011 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. juni 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 10. maj Tirsdag 22.05.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og -aktiviteter

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Marts 2011 Et jobcenter har til formål at hjælpe borgere tilbage i arbejde hurtigst muligt, og at hjælpe virksomheder med at fastholde og skaffe arbejdskraft.

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne UDKAST 14. marts 2007 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne Assens Byråd har i målsætningerne for vision 2010 for Assens kommune fastlagt, at Assens skal være en

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne.

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens, den 7. februar 2012 Sags id: 11/39365 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens kommune stræber efter at være en kommune med høj kvalitet i såvel vores

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen den 27.5.2010 Dok.nr. 1908607 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune Jobcenter Administration Køgevej 90 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010

Læs mere

CENTER ARBEJDSMARKED ETABLERET 1. JANUAR 2011

CENTER ARBEJDSMARKED ETABLERET 1. JANUAR 2011 CENTER ARBEJDSMARKED ETABLERET 1. JANUAR 2011 CENTER ARBEJDSMARKED INDEHOLDER: JOBCENTER HØRSHOLM RÅDGIVNING OG YDELSER FLYGTNINGE & INTEGRATIONSOMRÅDET EKSTERNE ENHEDER: TEAM JOBSØGNING & JOBHUSET Center

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det 2014 Sundhedsudvalget Lov om social service Ansvarligt fagchefområde Generel Bostøtte - voksne 85 Social- og Borgerservice 4 uger* 1 måned Handicaphjælpsordning/BPA

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere