Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010"

Transkript

1 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orienteringssager JA - Udvalget for Job & Arbejdsmarked præsenteres for integrationsarbejdet i Job & Arbejdsmarked JA - Etablering af virksomhedscentre SSÆ - Evaluering af sagsbehandlingsfrister mv. på det sociale område SSÆ - Redegørelse til rammeaftale 2011 på det sociale område JA - Resultatrevision på beskæftigelsesindsatsen JA - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked februar

3 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/25686 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Godkendt. Afbud: Brian Herdegen

4 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 2 2. JA - Orienteringssager Sagsnr.: 10/164 Resumé: Sagsfremstilling: A. KL s invitation til topmøde om ungdomsuddannelse til alle den 9. juni 2010 i Kolding er publiceret på Politiker Portalen. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Taget til efterretning. Afbud: Brian Herdegen

5 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 3 3. JA - Udvalget for Job & Arbejdsmarked præsenteres for integrationsarbejdet i Job & Arbejdsmarked Sagsnr.: 10/6485 Resumé: I henhold til Integrationsloven har kommunerne ansvar for de flygtninge, som Udlændingeservice visiterer til kommunen. Dette ansvar omfatter boligplacering af flygtninge, introduktionsprogrammer for udlændinge, udbetaling af introduktionsydelse og samordning af den almindelige integrationsindsats i kommunen. Integrationslovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer for at blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere. Dette skal gennem en integrationsindsat ske ved at: bidrage til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv. bidrage til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse, samt bibringe den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer. De udøvende medarbejdere i Social Behandling og Jobcentret vil fortælle om deres arbejdsopgaver og udfordringer i forbindelse med modtagelse af flygtninge, samt om integrationsindsatsen. Sagsfremstilling: Linda Brask giver en kort introduktion til området. Som det fremgår af vedlagte oversigt, er der mange aktører involveret i forbindelse med modtagelse af flygtninge. Herefter vil medarbejderne blandt andet informere om: Parallelindsatsen i forhold til Jobcentret og andre aktører Opgaver i forbindelse med boligplacering af flytninge Den beskæftigelsesrettede indsats, herunder sprogundervisning Samarbejdet med Frivillige Flygtningenetværk Udfordringerne i forhold til god integration Caseoplæg Administrationens vurdering: Der henvises til fremlæggelsen. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Indstilling: Direktionen indstiller,

6 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 4 1. at, præsentationen af integrationsarbejdet i forhold til flygtninge og familiesammenførte i Social Behandling og Jobcentret godkendes. Bilag: 1. Sagsgang for udlændinge og flygtninge Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Taget til efterretning, med følgende tilføjelse: Administrationen udarbejder et forslag til en procesplan for udarbejdelse af en integrationspolitik. Det undersøges hvilke muligheder der er for at få flere billige boliger til flygtninge. Afbud: Brian Herdegen

7 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 5 4. JA - Etablering af virksomhedscentre Sagsnr.: 09/22912 Resumé: Arbejdsmarkedsstyrelsen har ultimo august 2009 udsendt information om "Kampagne for etablering af virksomhedscentre", der tager sigte på at fremme arbejdsmarkedstilknytningen for modtagere af kontanthjælp med problemer ud over ledighed. Jobcenter Lejre ønsker at indgå i dette initiativ, og anmoder om udvalgets tilslutning til at arbejde videre med aktiviteter inden for denne kampagne. Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat en kampagne for etablering af virksomhedscentre, hvor hovedsigtet er at øge arbejdsmarkedstilknytningen for kontanthjælpsmodtagere - matchkategori 4 -, der vurderes at have problemer udover ledighed. Virksomhedscentre skal forstås som virksomheder, der kontinuerligt, og på baggrund af forud udarbejdede mulige jobbeskrivelser, modtager ledige i aktivering. Dette for at styrke den enkelte deltagers kompetencer. I kampagnens regi anvendes betegnelsen kandidater. Kampagnen indeholder i forhold til jobcentret et kursusforløb, hvor Jobcentret aktuelt deltager, samt rådgivning fra et konsulentfirma, der har ledet en række forsøgsprojekter. I forhold til det samarbejde om aktivering, som Jobcentret aktuelt har med, såvel offentligt som private virksomheder, kan der peges på to vigtige forskelle: Der indgås en kontrakt om det konkrete samarbejdes omfang og indhold Virksomheden stiller en mentor til rådighed, der har den daglige kontakt med de ledige, og bidrager aktivt til, at forløbet har et konstruktivt sigte. Det ligger også i kampagnens koncept, at der ydes betaling til de deltagende virksomheder for at varetage mentorfunktionen, og at jobcentrets opfølgning sker ugentligt, hvilket er noget hyppigere end sædvanligt. Kampagnen løber til juni Centralt fastsatte succeskriterier for Lejre vil være: At have forøget antallet af ledige fra målgruppen, der aktiveres i private eller offentlige virksomheder med 15 personer i forhold til niveauet fra juni 2009 At 20% af de kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 4, der har deltaget i virksomhedsaktivering, er selvforsørgende fire uger efter afsluttet forløb i virksomhedsaktivering. I jobcentret varetages kampagneindsatsen af en ledelsesrepræsentant samt to virksomhedskonsulenter på halv tid. Jobcentret er aktuelt i dialog med to virksomheder om etablering af virksomhedscentre, men ser det som et attraktivt perspektiv at øge antallet af virksomhedscentre, og dermed antallet af faste samarbejdsrelationer til såvel private som offentlige virksomheder. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at etableringen af virksomhedscentre ligger i tæt forlængelse af den strategi, der i forvejen er for aktivering, idet der lægges vægt på den virksomhedsnære aktivering.

8 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 6 Økonomi og finansiering: Der ydes økonomisk støtte, i alt kr. til oprettelse af en tovholderfunktion. Etablering af virksomhedscentre og en stigende aktivering i dette regi vil betyde øgede udgifter i forbindelse med varetagelse af mentorfunktionen i de deltagende virksomheder. Udgiften forventes at kunne rummes indenfor nuværende budget. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at Udvalget for Job & Arbejdsmarked godkender, at jobcentret arbejder videre med etableringen af virksomhedscentre. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen godkendt. Afbud: Brian Herdegen

9 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 7 5. SSÆ - Evaluering af sagsbehandlingsfrister mv. på det sociale område 2010 Sagsnr.: 09/23265 Resumé: Ved Kommunalbestyrelsens første godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område i 2008 blev det besluttet at fristerne skulle evalueres en gang årligt. Administrationen har derfor i lighed med 2009 gennemført en evaluering i På baggrund af evalueringen vil administrationen udarbejde en ny sag til politisk behandlings vedr. forslag til ændringer i eksisterende sagsbehandlingsfrister. Sagsfremstilling: Kommunen er jf. 3 i Retssikkerhedsloven forpligtet til at fastsætte frister for sagsbehandlingstid. Eksempelvis vedrørerende ansøgninger om sygedagpenge, handicapydelser, boligsikring, aktivering, foranstaltninger for børn og for fleksjob m.v. Administrationen har på tværs af afdelinger udviklet de evalueringskriterier, som ligger til grund for evalueringen. Evalueringen tager udgangspunkt i sagsbehandlingsfrister vedtaget i Evalueringen er fortaget ved stikprøvekontrol på udvalgte områder. Hver afdeling har udvalgt de områder, der indgår i evalueringen. Områderne er udvalgt på baggrund af forskellige kriterier. Evalueringen repræsenterer således hhv.: o o o områder med et vist volumen i forhold til borgerhenvendelser, områder hvor der er behov for opfølgning på evaluering i 2009 samt områder af særlig organisatorisk interesse f.eks. som udslag af organisatorisk ændring eller i sagsbehandlingspraksis. Evalueringen er baseret på sager afsluttet i februar måned 2010 indenfor de udvalgte områder. Sagerne er registreret i forhold til følgende: o o o Er der afsendt kvitteringsbrev indenfor 10 arbejdsdage med angivelse af svarfrist? Er der afsendt informationsbrev, hvis den politiske svarfrist ikke har kunnet overholdes? Hvor lang var sagsbehandlingstiden, dvs. tid fra modtagelse af ansøgning til afslutning af sag? Da data til evalueringen ikke automatisk fødes i de forskellige it-systemer, og da der ikke er udviklet elektroniske registreringsredskaber, har afdelingerne foretaget manuel registrering af data sideløbende med de almindelige arbejdsgange. For en del af de evaluerede områder gælder, at det ikke har været muligt at foretage en direkte sammenligning af resultaterne fra hhv og Dette skyldes dels en ændring af metode ved evaluering i 2010, dels at det ikke i alle tilfælde er de samme områder der er evalueret, og dels at resultat for 2009 fremstår meget uensartet. Hvor det er muligt er der dog forsøgt foretaget en vurdering af resultatet i 2010 set i forhold til Resultater og analyse: Afsnit A: Børne- og Ungeområdet

10 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 8 Dagtilbud (Børn, Unge & Kultur) Har udvalgt områderne: Optagelse til venteliste til dagtilbud for børn jf. 23 i Dagtilbudsloven Tilskud til friplads af økonomiske hensyn jf. 43 i Dagtilbudsloven Tilskud til privat pasning jf. 80 i Dagtilbudsloven Tilskud til pasning af egne børn jf. 86 i Dagtilbudsloven Tabel, Dagtilbud: Type Antal 23 Sager m. behandlingstid over 2 uger uden kvitteringsbrev Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. forlængelse af svarfrist Optagelse til venteliste til dagtilbud for børn 32 * 0 25 (78 %) 7 (22 %) 0 1 uge 43 Tilskud til friplads af økonomiske hensyn 128 * 15 (11,7 %) 126 (98,4%) 2 (1,6 %) 0 3 uger 80 Tilskud til privat pasning (100 %) uger Tilskud til pasning af 86 egne børn (100 %) uger * For bedste repræsentativitet i datagrundlag omfatter evalueringsperioden her 1. februar til 4. marts Vedr. 23 er der sammenlignet med resultatet i 2009 umiddelbart sket et fald i antallet af ansøgninger behandlet indenfor sagsbehandlingsfristen. I 2009 var 97 % af ansøgningerne behandlet indenfor sagsbehandlingsfristen. I 2010 er tallet 78 %. Imidlertid skal bemærkes at samtlige sager i 2010 er afsluttet indenfor 8 arbejdsdage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er således 2,8 arbejdsdage. Vedr. 43 bemærkes at administrationen i de to sager, hvor sagsbehandlingsfrist er overskredet, har afventet tilflytning af borger før sag kunne afsluttes. Vedr. 43, 80 og 86 vurderes, at resultatet i 2010 ligger på niveau med niveau i Børn & Familie (Børn, Unge & Kultur) Har udvalgt områderne: Lønkompensation til forældre med handicappede børn jf. 42 i Lov om social service Familiebehandling jf i Lov om social service Aflastning jf i Lov om social service) Støtteperson jf i Lov om social service) Tabel, Børn & Familie Sager m. behandlingstid over 2 uger uden kvitteringsbrev Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. forlængelse af svarfrist Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandlingsfrist Type Antal Lønkompensation til forældre m. 42 handicappede børn (87,5 %) 1 (12,5 %) 1 4 uger

11 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side Familiebehandling 7 1 (14,3 %) 5 (71,4 %) 2 (28,6 %) 1 8 uger aflastning uger støtteperson (100 %) uger Vedr bemærkes, at sagsbehandlingstiderne er meget varierende, idet de oftest er sammenhængende med indhentning af oplysninger fra samarbejdspartnere. Det har ikke været muligt at foretage en direkte sammenligning med resultat for Afsnit B: Social- og Arbejdsmarkedsområdet Jobcenter Lejre (Social & Arbejdsmarked) Generelt vedr. Jobcenter Lejre skal bemærkes, at der træffes få afgørelser i jobcentret på baggrund af ansøgninger. De fleste afgørelser træffes som led i sagsbehandlingen i forbindelse med borgeres arbejdsløshed, sygdom eller handicap. Dette med henblik på at fremme borgernes beskæftigelsesmuligheder. Sammen med borgerne undersøges muligheder, der indhentes relevant dokumentation, der foretages en samlet vurdering og en afgørelse træffes. Jobcentret har udvalgt de områder indenfor hvilke det forekommer, at der modtages ansøgninger. Det drejer sig om: Arbejdsredskaber til revalidender og borgere i ordinært job jf. 100 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Fleksjob jf. 69 og 70 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Revalidering jf. 46 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom jf. 56 i Lov om sygedagpenge Tabel, Jobcenter Lejre: Sager m. behandlingstid over 2 uger uden kvitteringsbrev Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. forlængelse af svarfrist Sagsbehandlingsfrist Type Antal Arbejdsredskaber til 100 revalidender og borgere i ordinært job (100 %) uger 69/70 46 Fleksjob (100 %) 1 26 uger Revalidering (100 %) uger 56 Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom (50 %) 4 (50 %) 1 4 uger Vedr. 69 og 70 bemærkes at sagsbehandlingstiden blev 50 uger. At sagsbehandlingsfristen i den konkrete sag overskrides skyldes store krav til dokumentationsgrund, herunder arbejdsprøvninger af 3 mdr. varighed, samt at alle behandlingsmuligheder skal være udtømte og afsluttede. Vedr. 56 bemærkes, at sagsbehandlingsfristen i 3 sager er blevet overskredet med 2-4 dage. Herudover er 1 sag overskredet med 30 dage. I denne sag er der blevet afsendt brev vedr. forlængelse af sagsbehandling.

12 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 10 Det vurderes, at resultatet ligger på niveau med resultat i Social Drift & Behandling (Social & Arbejdsmarked) Har udvalgt områderne: Kontanthjælp jf. 13 i Lov om aktiv socialpolitik Enkeltydelser jf. 81 og 82 i Lov om aktiv socialpolitik Merudgifter jf. 100 i Lov om social service Tabel, Social Drift & Behandling: Type Antal Sager m. behandlingstid over 2 uger uden kvitteringsbrev Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. forlængelse af svarfrist Sagsbehandlingsfrist 13 Kontanthjælp (78,6 %) 6 (21,4 %) 0 2 uger 81/82 Enkeltydelser 8 2 (25 %) 5 (62,5 %) 3 (37,5 %) 0 4 uger 100 Merudgifter (100 %) uger Vedr. 13 bemærkes at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 8,7 arbejdsdagsdage. Vedr. 81 og 82 bemærkes at sagsbehandlingstiderne kan være meget varierende, idet de oftest er sammenhængende med indhentning af oplysninger fra eksterne samarbejdspartnere. Vedr. 100 bemærkes, at antallet af ansøgninger pr. måned kan variere meget. Resultatet vurderes, at være en forbedring sammenlignet med resultat i Dette gælder særligt 81 og 82, hvor andel behandlet indenfor sagsbehandlingsfristen i 2009 lå under 50 %. Visitation & Bestiller (Social & Arbejdsmarked) Har udvalgt områderne: , hjælpemidler (støtte til tekniske-, personlige-, og syns- og hørehjælpemidler mv.) 114, støtte til køb af handicapbil 116, støtte til boligændring Tabel, Visitation & Bestiller: Sager m. behandlingstid over 2 uger uden kvitteringsbrev Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. forlængelse af svarfrist Sagsbehandlingsfrist Type Antal Hjælpemidler (tekniske-, personlige-, og syns- og 112 hørehjælpemidler mv.) (7,4 %) 125 (91,9%) 11 (8,1 %) 0 * 113 Hjælpemidler (tekniske-, personlige-, og syns- og hørehjælpemidler mv.) 5 2 (40 %) 2 (40 %) 3 (60 %) 1 *

13 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side Støtte til køb af handicapbil uger 116 Støtte til boligændring 11 4 (36 %) 11 (100 %) 0 0 * * Fire forskellige frister baseret på sagens kompleksitet: 1. niveau, akutte sager, 0 1 dag 2. niveau, behov vurderet af fagpersoner på forhånd, 21 uger 3. niveau, teknisk komplicerede hjælpemidler, 32 uger 4. niveau, særligt komplicerede sager med flere problematikker, 44 uger Generelt for hjælpemiddelområdet gælder at sagsbehandlingstiderne kan variere alt efter sagens kompleksitet samt inddragelse af eksterne samarbejdspartnere og heraf følgende ventetid. Herudover bemærkes, at der generelt sker en bevidst prioritering af de akutte ansøgninger, hvorfor andre ansøgninger tilsidesættes. Vedr. 112 bemærkes, at der både er tale om ansøgninger fra borgere og interne ansøgninger. De interne ansøgninger kan eksempelvis være fra den udekørende hjemmepleje eller i forbindelse med de såkaldte APV hjælpemidler (plejepersonalets arbejdsredskaber f.eks. personlift). I disse sager udarbejdes ikke kvitteringsbrev. Vedr. 113 bemærkes, at man har været igennem et større oprydningsarbejde i forbindelse med at få nedbragt venteliste på hjælpemiddelområdet. Sagsbehandlingstiden forventes nedbragt betragteligt. Blandt andet gennem gennemgang af interne procedurer. En direkte sammenligning med resultat fra evaluering i 2009 har ikke været mulig. Det vurderes dog, at der er sket en væsentlig forbedring på området sammenlignet med sidste år. Borgerservice (Stabsdirektørområdet) Har udvalgt områderne: Varmetillæg jf. 14,2 i Lov om social pension og 17,1 i Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Boligsikring jf. 40, 41, 42 og 42a i Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån jf. 54 og 55 i Lov om individuel boligstøtte Tabel, Borgerservice: Type Antal Sager m. behandlingstid over 2 uger uden kvitteringsbrev Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. forlængelse af svarfrist Sagsbehandlingsfrist 14.2 /17.1 Varmetillæg (93 %) 2 (7 %) 0 2 uger 40/ 41/42/42a Boligsikring 12 4 (33,3 %) 6 (50 %) 6 (50 %) 0 2 uger 54/55 Beboerindskudslån (100 %) uger Sammenligning med resultat fra evaluering i 2009 har ikke været mulig. Udtalelser:

14 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 12 Sagen er sendt til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. Handicaprådet og Ældrerådet vil indgå som høringspart i efterfølgende sag vedr. administrationens forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at evalueringen af sagsbehandlingstider mv. viser, at der er et tilfredsstillende niveau i organisationen omkring overholdelse svarfrister mv. på det sociale område i Lejre Kommune. Administrationen vurderer at der altid vil være en andel af ansøgningerne, hvor det ikke er muligt at overholde den politisk besluttede sagsbehandlingstid på grund af særlige omstændigheder. Det kan f.eks. være at sagen afventer indhentning af oplysninger fra eksterne samarbejdspartnere eller tilfælde, hvor sagsbehandlingen afventer yderligere oplysninger fra borger. Angående niveauet for tilbagemelding på ansøgninger i form af kvitteringsbrev eller mundtlig tilbagemelding viser evalueringen, at der overordnet set er plads til forbedring. Administrationen vurderer derfor, at mulighederne for at sikre, at de nødvendige tilbagemeldinger til borgerne bør undersøges nærmere. Evalueringen er foretaget ved stikprøvekontrol på udvalgte områder. Administrationen mener ikke, at organisationen har værktøjerne til at gennemføre en fuldstændig evaluering af samtlige fastsatte sagsbehandlingsfrister, ligesom evalueringsværktøjerne ej heller er naturligt til stede i de forskellige it-systemer, der anvendes. Administrationen vurderer derfor at mulighederne i systemerne bør undersøges, og at der bør arbejdes på, at evalueringsgrundlaget kan trækkes som en del af de almindelige arbejdsgange, frem for som nu en sideløbende manuel proces. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen anbefaler: 1. at hvert enkelt fagudvalg drøfter indhold i sagen inden for eget udvalgsområde og videresender eventuelle bemærkninger til den videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 2. at evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2010 tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Ad 1. Udvalget indstiller, at der skal ses på mulighederne for tilbagemelding til borgerne, mulighederne i systemerne og for at evalueringen bliver en del af dagligdagen. Ad 2. Indstillingen anbefales. Afbud: Richard Bentzen Martin Stokholm Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den :

15 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 13 Indstillingerne anbefales. Afbud: Brian Herdegen

16 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side SSÆ - Redegørelse til rammeaftale 2011 på det sociale område Sagsnr.: 10/390 Resumé: I forbindelse med udarbejdelse af Den Sociale Rammeaftale for 2011 skal kommunerne udarbejde en redegørelse, der skal danne grundlaget for selve aftalen. Det administrative oplæg til redegørelsen har været i høring i Handicaprådet. Redegørelsen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og være Region Sjælland i hænde senest 1. maj I sagsfremstillingen gennemgås ændringerne i forhold til sidste års redegørelse og rammeaftalearbejde, og resultaterne i dette års redegørelse trækkes frem. Sagsfremstilling: Grundlaget for redegørelsen er 6 i Lov om Social Service, hvori der står, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en årlig redegørelse for kommunens behov for og forventede brug af tilbud, jf. 5 i samme lov, i regionen. Lejre Kommunes redegørelse danner sammen med de 16 øvrige kommuners redegørelser fundamentet i udarbejdelsen af Den Sociale Rammeaftale for 2011, som kommunerne og Region Sjælland skal have indgået inden 15.oktober Rammeaftalen har til formål at skabe overblik over balancen mellem udbud og efterspørgsel af pladser i hele regionen. Rammeaftalen omhandler kun de såkaldte "kan"-tilbud, som overordnet set dækker de specialiserede tilbud. For at understøtte arbejdet med rammeaftalen er nedsat en netværksgruppe indenfor hvert af de 7 opgaveområder indeholdt i rammeaftalen. Netværksgrupperne bidrager med aktuel faglig indsigt og viden om området. Kommunernes redegørelser danner således sammen med netværksgruppernes viden og opfølgning på udvikling og kapacitet grundlag for udarbejdelsen af Den Sociale Rammeaftale. Nedenfor er et kortfattet overblik over Lejre Kommunes redegørelse til rammeaftale 2011 fordelt på de 7 opgaveområder indeholdt i rammeaftalen. 1. Børn og Unge Øget efterspørgsel. Kapacitet øges i eget regi 2. Sikrede institutioner Ingen ændringer 3. Stofmisbrug Ingen ændringer 4. Voksne handicappede (voksne udviklingshæmmede, fysisk handicappede samt mennesker med autisme og hjerneskade) Ingen ændringer 5. Voksne sindslidende Ingen ændringer Herberg og forsorgshjem Uændret efterspørgsel. Ikke altid tilstrækkeligt med pladser. 6. Kvindekrisecentre Ingen ændringer 7. Specialundervisning og hjælpemidler Ingen ændringer Vurdering af efterspørgsel tager udgangspunkt i borgere, hvor Lejre Kommune er handlekommune. Da handlepligten ofte overføres til bopælskommunen ved indflytning på botilbud for voksne vil sådanne ændringer således ikke figurere i redegørelsen.

17 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 15 Vedr. øget efterspørgsel i gruppen børn og unge. Ændring i efterspørgsel efter dagtilbud jf. SEL 32 på anslået 5 pladser indenfor kategorierne ADHD og autismespektrumforstyrrelser. Efterspørgsel forventes dækket via en tilsvarende forøgelse i udbud. Vedr. herberg og forsorgshjem oplyses, at der ikke altid er tilstrækkeligt med pladser. Den manglende kapacitet kan skyldes sæsonbetonede udsving i efterspørgslen. Herudover oplyses, at der ofte mangler tilbagemeldinger på, hvilke tiltag, der iværksættes overfor borgeren. Udtalelser: Kommunens redegørelse til rammeaftale 2011 har været sendt i høring i Handicaprådet. Høringssvaret er gengivet nedenfor og derfor ikke vedlagt som bilag. Handicaprådet bemærker følgende: Handicaprådet tager redegørelsen til efterretning. Rådet imødeser, at administrationen i lighed med tidligere høringer stiller op til et høringsmøde i forbindelse med processen omkring godkendelse af selve aftalen. Administrationens vurdering: Administrationen finder redegørelsen dækkende i forhold til kommunens estimerede efterspørgsel, som handlekommune, og udbud af pladser inden for "kan"-området. Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Handicaprådets høringssvar tages til efterretning. 2. at redegørelsen anbefales Bilag: 1. Administrativt oplæg til Lejre Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2011 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Richard Bentzen Martin Stokholm Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Brian Herdegen

18 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side JA - Resultatrevision på beskæftigelsesindsatsen 2009 Sagsnr.: 10/7159 Resumé: Resultatrevisionen er et styringsinstrument, der giver staten og kommunerne overblik over beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Den samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i Jobcentrets beskæftigelsesindsats i det forgangne år, og sammenligner denne med den gennemsnitlige indsats blandt sammenlignelige jobcentre. Jobcentrene skal i et særskilt notat som minimum kommenterer alle dele af resultatrevisionen, og forholde sig til både jobcentrets positive resultater, og hvor udfordringerne for jobcentrets indsats ligger. Resultatrevisionen skal behandles politisk i Udvalget for Job & Arbejdsmarked og godkendes endeligt i kommunalbestyrelsen senest den 30. juni Resultatrevisionen skal senest 6. april 2010 sendes til kommentering i Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland. Resultatrevisionen skal senest den 1. maj 2010 sendes til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Herefter skal Det lokale Beskæftigelsesråd senest den 21 maj 2010 komme med bemærkninger til resultatrevisionen. 1. udkast til Resultatrevision 2009 vedlagt som bilag. Sagsfremstilling: Ved resultatrevisionen sammenlignes Jobcenter Lejres indsats med den gennemsnitlige indsats blandt sammenlignelige jobcentre (Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal og Solrød kommuner). Resultatrevisionen består i år af fire tabeller: En resultatoversigt, hvor der vises indsats og resultater i jobcentret, samt udviklingen i disse den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Et besparelsespotentiale, som baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. Et scorecard, med resultater for ministerens mål, hvor jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. Et scorecard for indsatsen, hvor jobcentrenes resultater ift. at gennemføre en aktiv indsats i form af jobsamtaler og aktive tilbud til tiden sammenlignes med de øvrige jobcentre i landet. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Lejre viser at Jobcenter Lejre i forhold til Ministerens 3 mål i forhold til de sammenlignelige Jobcentre har vist de bedste resultater. Hvad angår rettidigheden i jobcentrets indsats, så er Jobcenter Lejre ligeledes placeret i top blandt jobcentrene i Hovedstaden og på Sjælland. Resultatrevision 2009 viser besparelser på en række ydelsesområder. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Jobcenter Lejre i 2009 har leveret en meget tilfredsstillende indsats, samt at der i jobcentret er fokus på de områder hvor resultaterne kan forbedres yderligere. Denne fokus vil blive bibeholdt i processen med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2011.

19 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 17 Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Ved de første behandlinger Udvalget for Job & Arbejdsmarked, da resultatrevisionen skal sendes i høring før endelig beslutning. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at, Udvalget for Job & Arbejdsmarked tager en første drøftelse af opgørelserne i de fire tabeller. 2. at, Udvalget for Job & Arbejdsmarked beslutter, at sende 1. udkast til Resultatrevision 2009 til kommentering i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. 3. at, Udvalget for Job & Arbejdsmarked beslutter, at sende 1. udkast til Resultatrevision 2009 til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Bilag: 1. Resultatrevision 2009 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne godkendt. Afbud: Brian Herdegen

20 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side JA - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked februar 2010 Sagsnr.: 10/1632 Resumé: Hovedområderne indenfor forsørgerydelserne kontanthjælp, førtidspension samt ledighedsydelse er samlet i balance ved udgangen af februar måned Sygedagpengeområdet udviser ved udgangen af februar måned 2010 et brutto mindreforbrug på tilsammen kr. Der henvises til medsendte bilag i form af Månedsrapport og Grafer for februar Sagsfremstilling: Indledning: Generelt er der indenfor de forskellige forsørgelsesydelser refusionssatser på henholdsvis 0%, 35%, 50% og 65%. Administrationen arbejder på en opgørelse over disse refusionssatser fra marts måned. På kontanthjælpsområdet foreligger disse opgørelser dog allerede. Status på hovedområderne indenfor forsørgerydelserne: Kontanthjælp: Ved udgangen af februar måned 2010 udviser kontanthjælpsområdet et netto merforbrug på kr eller 2.1 % over det budgetterede. Februar måned udviser for de aktiverede kontanthjælpsmodtagere et merforbrug på 3.8% i forhold til det budgetterede og 2,6% for de passive kontanthjælpsmodtagere. Antallet af fuldtidspersoner på kontant- og starthjælp på 227. Hvilket er et fald i forhold til januar Der forventes dog en efterregulering i Jobindsats.dk, således at merforbruget kan forklares i forhold til varighed og antal personer på ydelsen. Sygedagpenge: Sygedagpengeområdet udviser ved udgangen af februar måned 2010 et brutto mindreforbrug på kr i forhold til det budgetterede. Der foreligger stadig ikke valide data for nettoforbruget grundet usikkerhed i forhold til implementering af de nye refusionssatser. Der kan derfor ikke umiddelbart udledes, at der vil være et mindreforbrug netto. Det forventes, at månedsrapporten for marts 2010 medtager nettoforbruget på refusionsniveau, herunder 65% i refusion for aktive - og 35 % i refusion for passive sygedagpengemodtagere samt 50 % i refusion for sygedagpengemodtagere med en varighed på mellem 5 til og med 8 uge. Ledighedsydelse: Ledighedsydelsesområdet har ved udgangen af februar 2010 et netto merforbrug på kr. Siden december 2009 er antallet af fuldtidspersoner steget fra 31 til 34 for februar måned Årsagen til stigningen skyldes, at det er blevet vanskeligere at etablere fleksjob til denne målgruppe og det vil formodentlig fortsætte året ud. Førtidspension: Netto mindreforbruget på førtidspensionsområdet ligger på kr for februar Antallet af fuldtidspersoner på førtidspension ligger for februar på 780. Der forventes en variation i antallet af førtidspersonerresten hen over året. A-kasse dagpenge: Bruttoudgifterne til dagpengeforsikrede, er faldet fra november 2009 til december Denne udvikling dækker over en stigning i antallet af bruttoledige fuldtidspersoner fra 353 i november 2009 til 364 bruttoledige fuldtidspersoner i december At bruttoudgifterne til

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere