Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010"

Transkript

1 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orienteringssager JA - Udvalget for Job & Arbejdsmarked præsenteres for integrationsarbejdet i Job & Arbejdsmarked JA - Etablering af virksomhedscentre SSÆ - Evaluering af sagsbehandlingsfrister mv. på det sociale område SSÆ - Redegørelse til rammeaftale 2011 på det sociale område JA - Resultatrevision på beskæftigelsesindsatsen JA - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked februar

3 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/25686 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Godkendt. Afbud: Brian Herdegen

4 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 2 2. JA - Orienteringssager Sagsnr.: 10/164 Resumé: Sagsfremstilling: A. KL s invitation til topmøde om ungdomsuddannelse til alle den 9. juni 2010 i Kolding er publiceret på Politiker Portalen. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Taget til efterretning. Afbud: Brian Herdegen

5 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 3 3. JA - Udvalget for Job & Arbejdsmarked præsenteres for integrationsarbejdet i Job & Arbejdsmarked Sagsnr.: 10/6485 Resumé: I henhold til Integrationsloven har kommunerne ansvar for de flygtninge, som Udlændingeservice visiterer til kommunen. Dette ansvar omfatter boligplacering af flygtninge, introduktionsprogrammer for udlændinge, udbetaling af introduktionsydelse og samordning af den almindelige integrationsindsats i kommunen. Integrationslovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer for at blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere. Dette skal gennem en integrationsindsat ske ved at: bidrage til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv. bidrage til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse, samt bibringe den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer. De udøvende medarbejdere i Social Behandling og Jobcentret vil fortælle om deres arbejdsopgaver og udfordringer i forbindelse med modtagelse af flygtninge, samt om integrationsindsatsen. Sagsfremstilling: Linda Brask giver en kort introduktion til området. Som det fremgår af vedlagte oversigt, er der mange aktører involveret i forbindelse med modtagelse af flygtninge. Herefter vil medarbejderne blandt andet informere om: Parallelindsatsen i forhold til Jobcentret og andre aktører Opgaver i forbindelse med boligplacering af flytninge Den beskæftigelsesrettede indsats, herunder sprogundervisning Samarbejdet med Frivillige Flygtningenetværk Udfordringerne i forhold til god integration Caseoplæg Administrationens vurdering: Der henvises til fremlæggelsen. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Indstilling: Direktionen indstiller,

6 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 4 1. at, præsentationen af integrationsarbejdet i forhold til flygtninge og familiesammenførte i Social Behandling og Jobcentret godkendes. Bilag: 1. Sagsgang for udlændinge og flygtninge Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Taget til efterretning, med følgende tilføjelse: Administrationen udarbejder et forslag til en procesplan for udarbejdelse af en integrationspolitik. Det undersøges hvilke muligheder der er for at få flere billige boliger til flygtninge. Afbud: Brian Herdegen

7 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 5 4. JA - Etablering af virksomhedscentre Sagsnr.: 09/22912 Resumé: Arbejdsmarkedsstyrelsen har ultimo august 2009 udsendt information om "Kampagne for etablering af virksomhedscentre", der tager sigte på at fremme arbejdsmarkedstilknytningen for modtagere af kontanthjælp med problemer ud over ledighed. Jobcenter Lejre ønsker at indgå i dette initiativ, og anmoder om udvalgets tilslutning til at arbejde videre med aktiviteter inden for denne kampagne. Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat en kampagne for etablering af virksomhedscentre, hvor hovedsigtet er at øge arbejdsmarkedstilknytningen for kontanthjælpsmodtagere - matchkategori 4 -, der vurderes at have problemer udover ledighed. Virksomhedscentre skal forstås som virksomheder, der kontinuerligt, og på baggrund af forud udarbejdede mulige jobbeskrivelser, modtager ledige i aktivering. Dette for at styrke den enkelte deltagers kompetencer. I kampagnens regi anvendes betegnelsen kandidater. Kampagnen indeholder i forhold til jobcentret et kursusforløb, hvor Jobcentret aktuelt deltager, samt rådgivning fra et konsulentfirma, der har ledet en række forsøgsprojekter. I forhold til det samarbejde om aktivering, som Jobcentret aktuelt har med, såvel offentligt som private virksomheder, kan der peges på to vigtige forskelle: Der indgås en kontrakt om det konkrete samarbejdes omfang og indhold Virksomheden stiller en mentor til rådighed, der har den daglige kontakt med de ledige, og bidrager aktivt til, at forløbet har et konstruktivt sigte. Det ligger også i kampagnens koncept, at der ydes betaling til de deltagende virksomheder for at varetage mentorfunktionen, og at jobcentrets opfølgning sker ugentligt, hvilket er noget hyppigere end sædvanligt. Kampagnen løber til juni Centralt fastsatte succeskriterier for Lejre vil være: At have forøget antallet af ledige fra målgruppen, der aktiveres i private eller offentlige virksomheder med 15 personer i forhold til niveauet fra juni 2009 At 20% af de kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 4, der har deltaget i virksomhedsaktivering, er selvforsørgende fire uger efter afsluttet forløb i virksomhedsaktivering. I jobcentret varetages kampagneindsatsen af en ledelsesrepræsentant samt to virksomhedskonsulenter på halv tid. Jobcentret er aktuelt i dialog med to virksomheder om etablering af virksomhedscentre, men ser det som et attraktivt perspektiv at øge antallet af virksomhedscentre, og dermed antallet af faste samarbejdsrelationer til såvel private som offentlige virksomheder. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at etableringen af virksomhedscentre ligger i tæt forlængelse af den strategi, der i forvejen er for aktivering, idet der lægges vægt på den virksomhedsnære aktivering.

8 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 6 Økonomi og finansiering: Der ydes økonomisk støtte, i alt kr. til oprettelse af en tovholderfunktion. Etablering af virksomhedscentre og en stigende aktivering i dette regi vil betyde øgede udgifter i forbindelse med varetagelse af mentorfunktionen i de deltagende virksomheder. Udgiften forventes at kunne rummes indenfor nuværende budget. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at Udvalget for Job & Arbejdsmarked godkender, at jobcentret arbejder videre med etableringen af virksomhedscentre. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen godkendt. Afbud: Brian Herdegen

9 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 7 5. SSÆ - Evaluering af sagsbehandlingsfrister mv. på det sociale område 2010 Sagsnr.: 09/23265 Resumé: Ved Kommunalbestyrelsens første godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område i 2008 blev det besluttet at fristerne skulle evalueres en gang årligt. Administrationen har derfor i lighed med 2009 gennemført en evaluering i På baggrund af evalueringen vil administrationen udarbejde en ny sag til politisk behandlings vedr. forslag til ændringer i eksisterende sagsbehandlingsfrister. Sagsfremstilling: Kommunen er jf. 3 i Retssikkerhedsloven forpligtet til at fastsætte frister for sagsbehandlingstid. Eksempelvis vedrørerende ansøgninger om sygedagpenge, handicapydelser, boligsikring, aktivering, foranstaltninger for børn og for fleksjob m.v. Administrationen har på tværs af afdelinger udviklet de evalueringskriterier, som ligger til grund for evalueringen. Evalueringen tager udgangspunkt i sagsbehandlingsfrister vedtaget i Evalueringen er fortaget ved stikprøvekontrol på udvalgte områder. Hver afdeling har udvalgt de områder, der indgår i evalueringen. Områderne er udvalgt på baggrund af forskellige kriterier. Evalueringen repræsenterer således hhv.: o o o områder med et vist volumen i forhold til borgerhenvendelser, områder hvor der er behov for opfølgning på evaluering i 2009 samt områder af særlig organisatorisk interesse f.eks. som udslag af organisatorisk ændring eller i sagsbehandlingspraksis. Evalueringen er baseret på sager afsluttet i februar måned 2010 indenfor de udvalgte områder. Sagerne er registreret i forhold til følgende: o o o Er der afsendt kvitteringsbrev indenfor 10 arbejdsdage med angivelse af svarfrist? Er der afsendt informationsbrev, hvis den politiske svarfrist ikke har kunnet overholdes? Hvor lang var sagsbehandlingstiden, dvs. tid fra modtagelse af ansøgning til afslutning af sag? Da data til evalueringen ikke automatisk fødes i de forskellige it-systemer, og da der ikke er udviklet elektroniske registreringsredskaber, har afdelingerne foretaget manuel registrering af data sideløbende med de almindelige arbejdsgange. For en del af de evaluerede områder gælder, at det ikke har været muligt at foretage en direkte sammenligning af resultaterne fra hhv og Dette skyldes dels en ændring af metode ved evaluering i 2010, dels at det ikke i alle tilfælde er de samme områder der er evalueret, og dels at resultat for 2009 fremstår meget uensartet. Hvor det er muligt er der dog forsøgt foretaget en vurdering af resultatet i 2010 set i forhold til Resultater og analyse: Afsnit A: Børne- og Ungeområdet

10 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 8 Dagtilbud (Børn, Unge & Kultur) Har udvalgt områderne: Optagelse til venteliste til dagtilbud for børn jf. 23 i Dagtilbudsloven Tilskud til friplads af økonomiske hensyn jf. 43 i Dagtilbudsloven Tilskud til privat pasning jf. 80 i Dagtilbudsloven Tilskud til pasning af egne børn jf. 86 i Dagtilbudsloven Tabel, Dagtilbud: Type Antal 23 Sager m. behandlingstid over 2 uger uden kvitteringsbrev Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. forlængelse af svarfrist Optagelse til venteliste til dagtilbud for børn 32 * 0 25 (78 %) 7 (22 %) 0 1 uge 43 Tilskud til friplads af økonomiske hensyn 128 * 15 (11,7 %) 126 (98,4%) 2 (1,6 %) 0 3 uger 80 Tilskud til privat pasning (100 %) uger Tilskud til pasning af 86 egne børn (100 %) uger * For bedste repræsentativitet i datagrundlag omfatter evalueringsperioden her 1. februar til 4. marts Vedr. 23 er der sammenlignet med resultatet i 2009 umiddelbart sket et fald i antallet af ansøgninger behandlet indenfor sagsbehandlingsfristen. I 2009 var 97 % af ansøgningerne behandlet indenfor sagsbehandlingsfristen. I 2010 er tallet 78 %. Imidlertid skal bemærkes at samtlige sager i 2010 er afsluttet indenfor 8 arbejdsdage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er således 2,8 arbejdsdage. Vedr. 43 bemærkes at administrationen i de to sager, hvor sagsbehandlingsfrist er overskredet, har afventet tilflytning af borger før sag kunne afsluttes. Vedr. 43, 80 og 86 vurderes, at resultatet i 2010 ligger på niveau med niveau i Børn & Familie (Børn, Unge & Kultur) Har udvalgt områderne: Lønkompensation til forældre med handicappede børn jf. 42 i Lov om social service Familiebehandling jf i Lov om social service Aflastning jf i Lov om social service) Støtteperson jf i Lov om social service) Tabel, Børn & Familie Sager m. behandlingstid over 2 uger uden kvitteringsbrev Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. forlængelse af svarfrist Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandlingsfrist Type Antal Lønkompensation til forældre m. 42 handicappede børn (87,5 %) 1 (12,5 %) 1 4 uger

11 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side Familiebehandling 7 1 (14,3 %) 5 (71,4 %) 2 (28,6 %) 1 8 uger aflastning uger støtteperson (100 %) uger Vedr bemærkes, at sagsbehandlingstiderne er meget varierende, idet de oftest er sammenhængende med indhentning af oplysninger fra samarbejdspartnere. Det har ikke været muligt at foretage en direkte sammenligning med resultat for Afsnit B: Social- og Arbejdsmarkedsområdet Jobcenter Lejre (Social & Arbejdsmarked) Generelt vedr. Jobcenter Lejre skal bemærkes, at der træffes få afgørelser i jobcentret på baggrund af ansøgninger. De fleste afgørelser træffes som led i sagsbehandlingen i forbindelse med borgeres arbejdsløshed, sygdom eller handicap. Dette med henblik på at fremme borgernes beskæftigelsesmuligheder. Sammen med borgerne undersøges muligheder, der indhentes relevant dokumentation, der foretages en samlet vurdering og en afgørelse træffes. Jobcentret har udvalgt de områder indenfor hvilke det forekommer, at der modtages ansøgninger. Det drejer sig om: Arbejdsredskaber til revalidender og borgere i ordinært job jf. 100 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Fleksjob jf. 69 og 70 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Revalidering jf. 46 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom jf. 56 i Lov om sygedagpenge Tabel, Jobcenter Lejre: Sager m. behandlingstid over 2 uger uden kvitteringsbrev Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. forlængelse af svarfrist Sagsbehandlingsfrist Type Antal Arbejdsredskaber til 100 revalidender og borgere i ordinært job (100 %) uger 69/70 46 Fleksjob (100 %) 1 26 uger Revalidering (100 %) uger 56 Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom (50 %) 4 (50 %) 1 4 uger Vedr. 69 og 70 bemærkes at sagsbehandlingstiden blev 50 uger. At sagsbehandlingsfristen i den konkrete sag overskrides skyldes store krav til dokumentationsgrund, herunder arbejdsprøvninger af 3 mdr. varighed, samt at alle behandlingsmuligheder skal være udtømte og afsluttede. Vedr. 56 bemærkes, at sagsbehandlingsfristen i 3 sager er blevet overskredet med 2-4 dage. Herudover er 1 sag overskredet med 30 dage. I denne sag er der blevet afsendt brev vedr. forlængelse af sagsbehandling.

12 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 10 Det vurderes, at resultatet ligger på niveau med resultat i Social Drift & Behandling (Social & Arbejdsmarked) Har udvalgt områderne: Kontanthjælp jf. 13 i Lov om aktiv socialpolitik Enkeltydelser jf. 81 og 82 i Lov om aktiv socialpolitik Merudgifter jf. 100 i Lov om social service Tabel, Social Drift & Behandling: Type Antal Sager m. behandlingstid over 2 uger uden kvitteringsbrev Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. forlængelse af svarfrist Sagsbehandlingsfrist 13 Kontanthjælp (78,6 %) 6 (21,4 %) 0 2 uger 81/82 Enkeltydelser 8 2 (25 %) 5 (62,5 %) 3 (37,5 %) 0 4 uger 100 Merudgifter (100 %) uger Vedr. 13 bemærkes at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 8,7 arbejdsdagsdage. Vedr. 81 og 82 bemærkes at sagsbehandlingstiderne kan være meget varierende, idet de oftest er sammenhængende med indhentning af oplysninger fra eksterne samarbejdspartnere. Vedr. 100 bemærkes, at antallet af ansøgninger pr. måned kan variere meget. Resultatet vurderes, at være en forbedring sammenlignet med resultat i Dette gælder særligt 81 og 82, hvor andel behandlet indenfor sagsbehandlingsfristen i 2009 lå under 50 %. Visitation & Bestiller (Social & Arbejdsmarked) Har udvalgt områderne: , hjælpemidler (støtte til tekniske-, personlige-, og syns- og hørehjælpemidler mv.) 114, støtte til køb af handicapbil 116, støtte til boligændring Tabel, Visitation & Bestiller: Sager m. behandlingstid over 2 uger uden kvitteringsbrev Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. forlængelse af svarfrist Sagsbehandlingsfrist Type Antal Hjælpemidler (tekniske-, personlige-, og syns- og 112 hørehjælpemidler mv.) (7,4 %) 125 (91,9%) 11 (8,1 %) 0 * 113 Hjælpemidler (tekniske-, personlige-, og syns- og hørehjælpemidler mv.) 5 2 (40 %) 2 (40 %) 3 (60 %) 1 *

13 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side Støtte til køb af handicapbil uger 116 Støtte til boligændring 11 4 (36 %) 11 (100 %) 0 0 * * Fire forskellige frister baseret på sagens kompleksitet: 1. niveau, akutte sager, 0 1 dag 2. niveau, behov vurderet af fagpersoner på forhånd, 21 uger 3. niveau, teknisk komplicerede hjælpemidler, 32 uger 4. niveau, særligt komplicerede sager med flere problematikker, 44 uger Generelt for hjælpemiddelområdet gælder at sagsbehandlingstiderne kan variere alt efter sagens kompleksitet samt inddragelse af eksterne samarbejdspartnere og heraf følgende ventetid. Herudover bemærkes, at der generelt sker en bevidst prioritering af de akutte ansøgninger, hvorfor andre ansøgninger tilsidesættes. Vedr. 112 bemærkes, at der både er tale om ansøgninger fra borgere og interne ansøgninger. De interne ansøgninger kan eksempelvis være fra den udekørende hjemmepleje eller i forbindelse med de såkaldte APV hjælpemidler (plejepersonalets arbejdsredskaber f.eks. personlift). I disse sager udarbejdes ikke kvitteringsbrev. Vedr. 113 bemærkes, at man har været igennem et større oprydningsarbejde i forbindelse med at få nedbragt venteliste på hjælpemiddelområdet. Sagsbehandlingstiden forventes nedbragt betragteligt. Blandt andet gennem gennemgang af interne procedurer. En direkte sammenligning med resultat fra evaluering i 2009 har ikke været mulig. Det vurderes dog, at der er sket en væsentlig forbedring på området sammenlignet med sidste år. Borgerservice (Stabsdirektørområdet) Har udvalgt områderne: Varmetillæg jf. 14,2 i Lov om social pension og 17,1 i Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Boligsikring jf. 40, 41, 42 og 42a i Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån jf. 54 og 55 i Lov om individuel boligstøtte Tabel, Borgerservice: Type Antal Sager m. behandlingstid over 2 uger uden kvitteringsbrev Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. forlængelse af svarfrist Sagsbehandlingsfrist 14.2 /17.1 Varmetillæg (93 %) 2 (7 %) 0 2 uger 40/ 41/42/42a Boligsikring 12 4 (33,3 %) 6 (50 %) 6 (50 %) 0 2 uger 54/55 Beboerindskudslån (100 %) uger Sammenligning med resultat fra evaluering i 2009 har ikke været mulig. Udtalelser:

14 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 12 Sagen er sendt til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. Handicaprådet og Ældrerådet vil indgå som høringspart i efterfølgende sag vedr. administrationens forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at evalueringen af sagsbehandlingstider mv. viser, at der er et tilfredsstillende niveau i organisationen omkring overholdelse svarfrister mv. på det sociale område i Lejre Kommune. Administrationen vurderer at der altid vil være en andel af ansøgningerne, hvor det ikke er muligt at overholde den politisk besluttede sagsbehandlingstid på grund af særlige omstændigheder. Det kan f.eks. være at sagen afventer indhentning af oplysninger fra eksterne samarbejdspartnere eller tilfælde, hvor sagsbehandlingen afventer yderligere oplysninger fra borger. Angående niveauet for tilbagemelding på ansøgninger i form af kvitteringsbrev eller mundtlig tilbagemelding viser evalueringen, at der overordnet set er plads til forbedring. Administrationen vurderer derfor, at mulighederne for at sikre, at de nødvendige tilbagemeldinger til borgerne bør undersøges nærmere. Evalueringen er foretaget ved stikprøvekontrol på udvalgte områder. Administrationen mener ikke, at organisationen har værktøjerne til at gennemføre en fuldstændig evaluering af samtlige fastsatte sagsbehandlingsfrister, ligesom evalueringsværktøjerne ej heller er naturligt til stede i de forskellige it-systemer, der anvendes. Administrationen vurderer derfor at mulighederne i systemerne bør undersøges, og at der bør arbejdes på, at evalueringsgrundlaget kan trækkes som en del af de almindelige arbejdsgange, frem for som nu en sideløbende manuel proces. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen anbefaler: 1. at hvert enkelt fagudvalg drøfter indhold i sagen inden for eget udvalgsområde og videresender eventuelle bemærkninger til den videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 2. at evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2010 tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Ad 1. Udvalget indstiller, at der skal ses på mulighederne for tilbagemelding til borgerne, mulighederne i systemerne og for at evalueringen bliver en del af dagligdagen. Ad 2. Indstillingen anbefales. Afbud: Richard Bentzen Martin Stokholm Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den :

15 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 13 Indstillingerne anbefales. Afbud: Brian Herdegen

16 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side SSÆ - Redegørelse til rammeaftale 2011 på det sociale område Sagsnr.: 10/390 Resumé: I forbindelse med udarbejdelse af Den Sociale Rammeaftale for 2011 skal kommunerne udarbejde en redegørelse, der skal danne grundlaget for selve aftalen. Det administrative oplæg til redegørelsen har været i høring i Handicaprådet. Redegørelsen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og være Region Sjælland i hænde senest 1. maj I sagsfremstillingen gennemgås ændringerne i forhold til sidste års redegørelse og rammeaftalearbejde, og resultaterne i dette års redegørelse trækkes frem. Sagsfremstilling: Grundlaget for redegørelsen er 6 i Lov om Social Service, hvori der står, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en årlig redegørelse for kommunens behov for og forventede brug af tilbud, jf. 5 i samme lov, i regionen. Lejre Kommunes redegørelse danner sammen med de 16 øvrige kommuners redegørelser fundamentet i udarbejdelsen af Den Sociale Rammeaftale for 2011, som kommunerne og Region Sjælland skal have indgået inden 15.oktober Rammeaftalen har til formål at skabe overblik over balancen mellem udbud og efterspørgsel af pladser i hele regionen. Rammeaftalen omhandler kun de såkaldte "kan"-tilbud, som overordnet set dækker de specialiserede tilbud. For at understøtte arbejdet med rammeaftalen er nedsat en netværksgruppe indenfor hvert af de 7 opgaveområder indeholdt i rammeaftalen. Netværksgrupperne bidrager med aktuel faglig indsigt og viden om området. Kommunernes redegørelser danner således sammen med netværksgruppernes viden og opfølgning på udvikling og kapacitet grundlag for udarbejdelsen af Den Sociale Rammeaftale. Nedenfor er et kortfattet overblik over Lejre Kommunes redegørelse til rammeaftale 2011 fordelt på de 7 opgaveområder indeholdt i rammeaftalen. 1. Børn og Unge Øget efterspørgsel. Kapacitet øges i eget regi 2. Sikrede institutioner Ingen ændringer 3. Stofmisbrug Ingen ændringer 4. Voksne handicappede (voksne udviklingshæmmede, fysisk handicappede samt mennesker med autisme og hjerneskade) Ingen ændringer 5. Voksne sindslidende Ingen ændringer Herberg og forsorgshjem Uændret efterspørgsel. Ikke altid tilstrækkeligt med pladser. 6. Kvindekrisecentre Ingen ændringer 7. Specialundervisning og hjælpemidler Ingen ændringer Vurdering af efterspørgsel tager udgangspunkt i borgere, hvor Lejre Kommune er handlekommune. Da handlepligten ofte overføres til bopælskommunen ved indflytning på botilbud for voksne vil sådanne ændringer således ikke figurere i redegørelsen.

17 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 15 Vedr. øget efterspørgsel i gruppen børn og unge. Ændring i efterspørgsel efter dagtilbud jf. SEL 32 på anslået 5 pladser indenfor kategorierne ADHD og autismespektrumforstyrrelser. Efterspørgsel forventes dækket via en tilsvarende forøgelse i udbud. Vedr. herberg og forsorgshjem oplyses, at der ikke altid er tilstrækkeligt med pladser. Den manglende kapacitet kan skyldes sæsonbetonede udsving i efterspørgslen. Herudover oplyses, at der ofte mangler tilbagemeldinger på, hvilke tiltag, der iværksættes overfor borgeren. Udtalelser: Kommunens redegørelse til rammeaftale 2011 har været sendt i høring i Handicaprådet. Høringssvaret er gengivet nedenfor og derfor ikke vedlagt som bilag. Handicaprådet bemærker følgende: Handicaprådet tager redegørelsen til efterretning. Rådet imødeser, at administrationen i lighed med tidligere høringer stiller op til et høringsmøde i forbindelse med processen omkring godkendelse af selve aftalen. Administrationens vurdering: Administrationen finder redegørelsen dækkende i forhold til kommunens estimerede efterspørgsel, som handlekommune, og udbud af pladser inden for "kan"-området. Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Handicaprådets høringssvar tages til efterretning. 2. at redegørelsen anbefales Bilag: 1. Administrativt oplæg til Lejre Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2011 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Richard Bentzen Martin Stokholm Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales. Afbud: Brian Herdegen

18 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side JA - Resultatrevision på beskæftigelsesindsatsen 2009 Sagsnr.: 10/7159 Resumé: Resultatrevisionen er et styringsinstrument, der giver staten og kommunerne overblik over beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Den samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i Jobcentrets beskæftigelsesindsats i det forgangne år, og sammenligner denne med den gennemsnitlige indsats blandt sammenlignelige jobcentre. Jobcentrene skal i et særskilt notat som minimum kommenterer alle dele af resultatrevisionen, og forholde sig til både jobcentrets positive resultater, og hvor udfordringerne for jobcentrets indsats ligger. Resultatrevisionen skal behandles politisk i Udvalget for Job & Arbejdsmarked og godkendes endeligt i kommunalbestyrelsen senest den 30. juni Resultatrevisionen skal senest 6. april 2010 sendes til kommentering i Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland. Resultatrevisionen skal senest den 1. maj 2010 sendes til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Herefter skal Det lokale Beskæftigelsesråd senest den 21 maj 2010 komme med bemærkninger til resultatrevisionen. 1. udkast til Resultatrevision 2009 vedlagt som bilag. Sagsfremstilling: Ved resultatrevisionen sammenlignes Jobcenter Lejres indsats med den gennemsnitlige indsats blandt sammenlignelige jobcentre (Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal og Solrød kommuner). Resultatrevisionen består i år af fire tabeller: En resultatoversigt, hvor der vises indsats og resultater i jobcentret, samt udviklingen i disse den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Et besparelsespotentiale, som baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. Et scorecard, med resultater for ministerens mål, hvor jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. Et scorecard for indsatsen, hvor jobcentrenes resultater ift. at gennemføre en aktiv indsats i form af jobsamtaler og aktive tilbud til tiden sammenlignes med de øvrige jobcentre i landet. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Lejre viser at Jobcenter Lejre i forhold til Ministerens 3 mål i forhold til de sammenlignelige Jobcentre har vist de bedste resultater. Hvad angår rettidigheden i jobcentrets indsats, så er Jobcenter Lejre ligeledes placeret i top blandt jobcentrene i Hovedstaden og på Sjælland. Resultatrevision 2009 viser besparelser på en række ydelsesområder. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Jobcenter Lejre i 2009 har leveret en meget tilfredsstillende indsats, samt at der i jobcentret er fokus på de områder hvor resultaterne kan forbedres yderligere. Denne fokus vil blive bibeholdt i processen med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2011.

19 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 17 Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Ved de første behandlinger Udvalget for Job & Arbejdsmarked, da resultatrevisionen skal sendes i høring før endelig beslutning. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at, Udvalget for Job & Arbejdsmarked tager en første drøftelse af opgørelserne i de fire tabeller. 2. at, Udvalget for Job & Arbejdsmarked beslutter, at sende 1. udkast til Resultatrevision 2009 til kommentering i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. 3. at, Udvalget for Job & Arbejdsmarked beslutter, at sende 1. udkast til Resultatrevision 2009 til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Bilag: 1. Resultatrevision 2009 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne godkendt. Afbud: Brian Herdegen

20 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side JA - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked februar 2010 Sagsnr.: 10/1632 Resumé: Hovedområderne indenfor forsørgerydelserne kontanthjælp, førtidspension samt ledighedsydelse er samlet i balance ved udgangen af februar måned Sygedagpengeområdet udviser ved udgangen af februar måned 2010 et brutto mindreforbrug på tilsammen kr. Der henvises til medsendte bilag i form af Månedsrapport og Grafer for februar Sagsfremstilling: Indledning: Generelt er der indenfor de forskellige forsørgelsesydelser refusionssatser på henholdsvis 0%, 35%, 50% og 65%. Administrationen arbejder på en opgørelse over disse refusionssatser fra marts måned. På kontanthjælpsområdet foreligger disse opgørelser dog allerede. Status på hovedområderne indenfor forsørgerydelserne: Kontanthjælp: Ved udgangen af februar måned 2010 udviser kontanthjælpsområdet et netto merforbrug på kr eller 2.1 % over det budgetterede. Februar måned udviser for de aktiverede kontanthjælpsmodtagere et merforbrug på 3.8% i forhold til det budgetterede og 2,6% for de passive kontanthjælpsmodtagere. Antallet af fuldtidspersoner på kontant- og starthjælp på 227. Hvilket er et fald i forhold til januar Der forventes dog en efterregulering i Jobindsats.dk, således at merforbruget kan forklares i forhold til varighed og antal personer på ydelsen. Sygedagpenge: Sygedagpengeområdet udviser ved udgangen af februar måned 2010 et brutto mindreforbrug på kr i forhold til det budgetterede. Der foreligger stadig ikke valide data for nettoforbruget grundet usikkerhed i forhold til implementering af de nye refusionssatser. Der kan derfor ikke umiddelbart udledes, at der vil være et mindreforbrug netto. Det forventes, at månedsrapporten for marts 2010 medtager nettoforbruget på refusionsniveau, herunder 65% i refusion for aktive - og 35 % i refusion for passive sygedagpengemodtagere samt 50 % i refusion for sygedagpengemodtagere med en varighed på mellem 5 til og med 8 uge. Ledighedsydelse: Ledighedsydelsesområdet har ved udgangen af februar 2010 et netto merforbrug på kr. Siden december 2009 er antallet af fuldtidspersoner steget fra 31 til 34 for februar måned Årsagen til stigningen skyldes, at det er blevet vanskeligere at etablere fleksjob til denne målgruppe og det vil formodentlig fortsætte året ud. Førtidspension: Netto mindreforbruget på førtidspensionsområdet ligger på kr for februar Antallet af fuldtidspersoner på førtidspension ligger for februar på 780. Der forventes en variation i antallet af førtidspersonerresten hen over året. A-kasse dagpenge: Bruttoudgifterne til dagpengeforsikrede, er faldet fra november 2009 til december Denne udvikling dækker over en stigning i antallet af bruttoledige fuldtidspersoner fra 353 i november 2009 til 364 bruttoledige fuldtidspersoner i december At bruttoudgifterne til

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tirsdag den 6. april 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Martin Stokholm (A) Richard Bentzen (O) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. juni 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. juni 2011 Referat mandag den 6. juni 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtemaer på

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 039. Præsentation af ny forvaltningschef 87 040. Orientering fra formanden 88 041. Orientering fra afdelingschefen

Læs mere

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011 Referat fra mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 2. januar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Mødet sluttede kl. 18.40 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Information til politikerne

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. oktober 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. oktober 2013 Referat mandag den 7. oktober 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Marin Stokholm (A) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere