Lokalplan Taastrup Bymidte Taastrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 1.56.9. Taastrup Bymidte Taastrup"

Transkript

1 Lokalplan Taastrup Bymidte Taastrup

2 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan Indhold: Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed... 3 Baggrund og formål med lokalplanen... 3 Lokalplanens indhold... 4 Områdets historie og eksisterende forhold... 6 Forhold til anden planlægning... 6 Miljøvurdering og VVM-screening... 8 Forhold til områdets andre funktioner, herunder støj og trafik... 8 Tilladelser fra andre myndigheder... 9 Bæredygtig udvikling... 9 Midlertidige retsvirkninger... 9 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Områdeinddeling og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje og stier Parkering Bebyggelsens omfang og placering Bevaring af bebyggelse Bebyggelsens udseende a Energi Ubebyggede arealer Lednings- og forsyningsanlæg Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ophævelse af byplanvedtægt eller lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Bilag: Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Matrikelplan Bilag 3: Delområder Bilag 4: Placering af café, restaurant og liberalt erhverv Bilag 5: Gennemgange til Taastrup Hovedgade Bilag A: Bevaringsværdige bygninger

3 3 Redegørelse Indledning En lokalplan er en detaljeret fysisk plan for et geografisk område. Lokalplanen er bygget op af en redegørelsesdel og en vedtægtsdel. I redegørelsen beskrives planens intentioner og baggrund samt dens forhold til anden planlægning. I vedtægtsdelen fastlægges planområdets afgrænsning og anvendelse samt planens retsvirkninger. Der optages bestemmelser for udnyttelsen af den enkelte ejendom, herunder bebyggelsens omfang, udformning og udseende, adgangsforhold, friarealer, beplantning m.v. En lokalplan skal efter reglerne i planloven annonceres og fremlægges som forslag i mindst 8 uger. I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til planen. Hvis planen ikke ændres væsentlig, kan den herefter vedtages endeligt af Byrådet. Ejendomme, der er omfattet af planen, må kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Områdets beliggenhed Lokalplan omfatter et område afgrænset af Vesterparken mod vest, af Taastrup Bytorv og Parkvej mod nord, af Østerparken mod øst, Skolevej og Høje Taastrup Vej mod syd. Baggrund og formål med lokalplanen Baggrund Anvendelsesbestemmelserne i den tidligere gældende lokalplan for Taastrup Bymidte, lokalplan 1.56, er udformet sådan, at Byrådet har dispensationskompetence til at meddele tilladelse til at etablere restauranter, caféer, pengeinstitutter, forsikringsbutikker og ejendomsmæglervirksomheder i bebyggelsens stueetage langs Taastrup Hovedgade. Det er en så vidtgående dispensationskompetence, at den er i strid med hovedprincippet i lokalplan 1.56; at butikker udelukkende skal placeres i bebyggelsens stueplan langs Taastrup Hovedgade. Derfor besluttede Byrådet i juni 2011, at der skal ske en justering af anvendelsesbestemmelserne i den gældende lokalplan 1.56, så der foretages en sondring mellem publikumsorienterende serviceerhverv som restauranter, caféer, pengeinstitutter samt postkontorer og administrative virksomheder som forsikringsbutikker, advokat-, revisionsog ejendomsmæglervirksomhed. Under udarbejdelse af denne lokalplan er kommunen blevet opmærksom på en afgørelse på en klage vedrørende sondring mellem forskellige liberale erhverv, som Naturklagenævnet afsagde i Naturklagenævnet afgjorde, at der ikke kan sondres mellem forskellige liberale erhverv som banker,

4 forsikringsselskaber og ejendomsmæglere. For at begrænse omfanget af de såkaldte publikumsorienterende serviceerhverv på Taastrup Hovedgade udpeges der ejendomme, hvor der udover detailhandel også kan etableres ovennævnte serviceerhverv. På samme måde udpeges ejendomme på hovedgaden til caféer og restauranter. Blandt de erhvervsdrivende og butiksindehaverne i Taastrup Bymidte har der været enighed om, at banker og pengeinstitutter hører til i en bymidtes handelsliv. Derimod mener de erhvervsdrivende og butiksindehaverne, at publikumsorienterende serviceerhverv som ejendomsmæglervirksomhed bør være mindre fremtrædende i hovedgadens stueplan. Formål Formålet med lokalplanen er, at fastholde kommunens overordnede butiksstruktur ved at bevare Taastrup Hovedgade som butiksgade inden for bymidten. Gennem lokalplanen søges det sikret, at stueplanet anvendes til detailhandel, butikker, så hovedgaden fastholdes som indkøbsgade. Endvidere er det formålet med lokalplanen at fastholde bymidtens nuværende struktur; en sluttet randbebyggelse langs hovedgaden og dens sidegader. Gennemgange fra Taastrup Hovedgade til parkeringsarealer og gårdarealer bevares. 4 Lokalplanens indhold Områdets struktur Lokalplan fastlægger en sluttet randbebyggelse langs Taastrup Hovedgade, ligesom den tidligere lokalplan gjorde det. Der fastlægges byggefelter, der i princippet følger skel mod vej med enkelte undtagelser, hvor bygningerne er trukket tilbage fra vejskel og danner mindre pladser og torve langs Taastrup Hovedgade. Anvendelse I bebyggelsens stueplan langs Taastrup Hovedgade er der butikker. Desuden er der butikshåndværk som bager, urmager, keramiker, frisør og lignende. Særlige ejendomme langs hovedgaden, hvor der er et passende forareal, kan der udover butik etableres café og restaurant. Der udpeges enkelte ejendomme langs hovedgaden, hvor der kan etableres liberalt erhverv som pengeinstitutter, ejendomsmæglervirksomheder og forsikringsbutikker. Bebyggelsens omfang og udseende Lokalplanen fastlægger bygningsvolumen som facadehøjde og højde på tagkip samt bygningsdybde. Stueplanets bygningsdybde er større end de øvrige etagers for at tilgodese en større butiksenhed her end på de øvrige etager. Lokalplanen fastlægger, at bebyggelsen skal have samme karakter, som bebyggelserne overvejende har i dag på Taastrup Hovedgade. Facaderne skal derfor opføres af mursten af tegl, enten som blank mur eller pudset og inden for farveskalaen rød til rødgul. Tagene skal være sadeltage belagt med røde tegltagsten, zink eller sorte natur skifer, som er de tagmaterialer, der findes i Taastrup Bymidte i dag. Desuden indeholder lokalplanen bestemmelser for særlige bygninger på Taastrup Hovedgade, hvis facadeudtryk skal

5 søges bevaret eller forsøges ført tilbage til det oprindelige udtryk. En del af disse facader er i dag dækket af baldakiner og facadebeklædninger og skæmmet af en vinduesinddeling og en skiltning, der ikke er i overensstemmelse med den oprindelige facade. Trafik Lokalplanen fastholder trafikomlægningen af bymidten og fastholder dermed ændringen af Taastrup Hovedgade fra fordelingsvej og gennemfartsvej til såkaldt opholdsgade. Taastrup Hovedgade er en sivegade med midterparkering, en parkeringsgade, hvor bilisterne må køre igennem med lav hastighed og hvor de bløde trafikanter prioriteres højt. Torve- og pladsdannelser Taastrup Hovedgade forsynes med brede fortovsarealer, og hvor facaderne er trukket tilbage fra vejlinjen, kan der etableres udeopholdsareal til caféliv og uformelt ophold. Pladsen foran det gamle rådhus, nu bibliotek, er bymidtens centrale plads. Denne plads med sine lyssøjler danner ramme for markedsdage og særlige kulturarrangementer. Beplantning På Taastrup Hovedgades midterareal er der to rækker platantræer, som indgår i gadens modulsystem. Træerne er med til at tegne gaderummet og strammer gaderummet op set i forhold til gadens meget uensartede bebyggelse. Platantræerne er nu 8-9 år gamle og er ved at danne løvtag over parkeringsarealet. Platantræerne beskæres, så kronen ikke strækker sig længere ud end over vejbanerne. Bymidten er omkranset af store markante platanalléer langs de to let slyngede parallelgader Østerparken og Vesterparken, der indrammer bymidten. Platantræernes kroner danner løvtag over de to parallelgader, og man fornemmer at køre gennem en grøn tunnel. Skiltning og belysning Skiltning i Taastrup Bymidte, lokalplanområdet, er omfattet af Regulativ for Facader og Skilte i Taastrup Bymidte. Regulativet blev udarbejdet i 2004 i samarbejde med de handlende på hovedgaden og erhvervslivet i Taastrup. Regulativet blev vedtaget af Byrådet i maj 2005 og indgår i den publikation, som hedder Byrum i Taastrup Bymidte. Publikationen er udarbejdet som en vejledning til regulativet og indeholder regulativets tekst samt gode eksempler på facaderenoveringer og skiltning. Publikationen er tænkt som inspirationskilde for bygningsejere og butiksindehavere til at forskønne facader og skiltningen, så bymidten fortsat kan udvikle sig. Tilgængelighed Byrummene skal udformes, så der gives gode adgangsforhold til personer med fysiske handicap, såvel bevægelseshæmmede som synshæmmede. Fortove og gangzoner skal udformes med belægninger og hældninger, der tillader kørsel med kørestol, og som giver synshæmmede mulighed for at orientere sig. Der må ikke være forhindringer eller fremspring, der udgør en fare for svagtseende. Udformningen af fortove og gangzonearealer skal ske efter principperne i Udearealer for alle, DS-Håndbog

6 6 Områdets historie og eksisterende forhold Køgevejs tilblivelse og Taastrups opståen I 1770-erne fremlægger Generalvejkommisionen en plan for en vej fra København til Køge. Det viste sig imidlertid vanskeligt at anlægge en solid vej langs Køge Bugts kystlinje på grund af strandenge, og at arealerne kunne være oversvømmede ved vintertide. Der fastlægges i stedet en vejstrækning, der følger Roskildevej forbi Store Vejleå, og derefter går tværs igennem Taastrup-Valby via Greve og Karlslunde til Køge. I 1847 bygges en station, der hvor den nyanlagte jernbane skærer Køgevej. Ved dette skæringspunkt opstår Taastrup og udvikler sig gradvist til at blive handels- og serviceby for Hedeboegnens bønder. Således var også kommunens politiske magtcentrum indtil 1980 placeret på Køgevej. I 1938 stod arkitekt Theodor Pedersens nyklassicistiske rådhus klar til indflytning fra det noget mindre kommunekontor fra 1908 på Gasværksvej. I dag rummer den statelig bygning et af kommunens biblioteker. I begyndelsen af 1900-tallet findes der tre købmandsgårde, hvoraf den ene, Jessens Købmandsgård, udvikler sig til en af de største af sin art her i landet. En række forretninger og håndværksvirksomheder følger efter og lokaliserer sig langs Køgevej. I samme periode bygges der skoler, kommunekontor, gas- og vandværk. Småhusene langs Køgevej erstattes efterhånden af 2 og 3 etagers huse prydet med resalitter, karnapper og tårne. Taastrup udvikler sig mere og mere til en købstadslignende stationsby med Køgevej som livsnerven. Baggrunden for den tidligere lokalplan 1.56, som er udgangspunkt for lokalplan , er en arkitektkonkurrence. Byrådet udskrev i 1998 i samarbejde med Taastrup Erhvervsforening og Danske Arkitekters Landsforening en åben idékonkurrence om Køgevejs fremtidige udformning. Gennem konkurrencen ønskede man at få tilvejebragt forslag til et funktionelt og byarkitektonisk løft af den centrale del af Køgevej og de tilstødende sidegader. Derudover ønskede man forslag til en trafikal reorganisering af Køgevej og Taastrup Bymidte, herunder den samlede parkeringsløsning for bymidten. Målet var, at Køgevej fremover skulle fremstå som en attraktiv handelsgade og som et smukt og harmonisk byrum, der kunne medvirke til at styrke bymidten som samlingspunkt i Taastrup by. Efterfølgende blev gadenavnet Køgevej ændret til Taastrup Hovedgade på strækningen fra Roskildevej til Hveen Boulevard/Ishøj Stationsvej. Forhold til anden planlægning Fingerplan 2007 Lokalplanområdet er en del af det ydre storbyområde, Roskilde-byfingeren. Lokalplanområdet er stationsnært og ligger inden for en 600 meters gangafstand fra Taastrup Station. Kommuneplan 2010 Lokalplanområdet er omfattet af område 136, område 186, område 187 samt område 190 i Kommuneplan 2010.

7 Lokalplan følger bestemmelserne inden for de ovennævnte områder. Detailhandel I afsnittet Detailhandel i Kommuneplan 2010 er anført, at detailhandel kan lokaliseres i bymidterne i Taastrup, Hedehusene, i det regionale center (bymidten i Høje Taastrup by) samt i de udlagte lokalcentre. Centerstrukturen udgør hovedstrukturen for detailhandlens udvikling. Strukturen understøtter bymidternes funktion, som det levende, intense midtpunkt og mødested for byens borgere. I bymidterne er der god tilgængelighed både for borgere med og uden bil. Den samlede ramme for lokalplanlægning for nye butiksarealer for Taastrup By er m² for udvalgs- og dagligvarer. Der er i nuværende planlægningsperiode planlagt m² detailhandelsareal inden for Taastrup Bymidte m² på Taastrup Torv ved Taastrup Station og m² på Høje Taastrup Vej 2-6. Dermed er der m² detailhandel til rådighed for udvidelse af den eksisterende detailhandel i Taastrup Bymidte. Det samlede bruttoetageareal for detailhandel i Taastrup Bymidte udgør m². 7 Eksisterende lokalplan Lokalplan erstatter: lokalplan 1.56, rammelokalplan for Taastrup Bymidte, lokalplan for Taastrup Hovedgade , lokalplan for området Fredensvej, Taastrup Hovedgade, Vestervej og Vesterparken samt lokalplan 1.63 for området Gasværksvej, Taastrup Hovedgade, Pile Allé og Vesterparken. Ovennævnte lokalplaner indgår i lokalplan Følgende lokalplaner inden for Taastrup Bymidte bibeholdes: lokalplan for rækkehusbebyggelse på Dorphs Allé og Lindevej, lokalplan for en boligbebyggelse på Vesterparken 15, lokalplan for Taastrup Hovedgade , lokalplan for en pavillon på Dorphs Allé, lokalplan for Høje Taastrup Vej 2-6, en bebyggelse for detailhandel og serviceerhverv og boligformål. Sektorplaner Lokalplanområdet er beliggende i et område, der skal forsynes med fjernvarme. Bebyggelse inden for lokalplanområdet tilsluttes vandforsyning efter den til enhver tid gældende vandforsyningslov. Ligeledes tilsluttes bebyggelsen spildevandskloakering efter den til enhver tid gældende spildevandsplan.

8 8 Lokalplanområdet indgår i område med særlig drikkevands interesse (Køgebugt) Vandplanernes retningslinjer: 41)Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger skal uden for disse så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Ved byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger skal det af kommune- og lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes. Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i byzone. Drikkevand. Byudvikling i indvindingsoplande Taastrup By ligger i et område med særlig drikkevands interesse. Taastrup er en eksisterende by, der er mere end 150 år gammel, og byen kan ikke friholdes for arealer til bebyggelse, nedlægges eller flyttes til anden lokalitet. Da Miljøministeriet lægger vægt på, at den kommunale planlægning fortsat har fokus på byomdannelse og byfortætning af eksisterende byer frem for inddragelse af landområder til byformål, lever lokalplan fuldt ud op til denne målsætning ved at muliggør en fortætning af bymidten. Miljøvurdering af planer og programmer Kommunen skal i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer foretage en miljøvurdering af planer omfattet af lovens 3. (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). Vurderingen kan dog undlades, hvis der er tale om mindre områder eller mindre ændringer, og planen ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet jf. 3, stk. 2. Lokalplanen er omfattet af 3, stk. 1, nr. 3 i miljøvurderingsloven. Planen skal derfor miljøvurderes, hvis kommunen vurderer, at den kan få væsentlig indflydelse på miljøet. Kommunen har gennemført en screening af planen for at afgøre, om der skal gennemføres miljøvurdering. Konklusionen på screeningen er, at planen ikke giver anledning til, at der gennemføres en egentlig miljøvurdering for at gennemføre lokalplanen. Det skyldes, at lokalplanen omfatter et område, der allerede i dag er bebygget, at områdets anvendelse ikke ændres, og at der ikke i nævneværdig grad sker nogen påvirkning af områdets infrastruktur. Lokalplanens bestemmelser vil ikke få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens bekendtgørelse, 3, stk. 1, nr. 3. Byrådet har derfor vedtaget, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Forhold til områdets andre funktioner, herunder støj og trafik Lokalplanområdet udgør Taastrup Bymidte og er livsnerven i byen Taastrup. Bymidten er grundlaget for bylivet i Taastrup og virker som samlingspunkt for borgerne i Taastrup. Bymidten danner ramme for handelsliv og kulturliv, dens pladser og torve er også ramme for markedsdage, events og er et socialt mødested. Efter ombygningen af Taastrup Hovedgade har bymidten fået en stærk identitet, et særkende, med gadens stringente belægningsmønster og de to rækker platantræer i gadens midte. Dette særkende gør, at bymidten adskiller sig visuelt fra andre byers bykerner. Desuden er antallet af gennemkørende biler på Taastrup Hovedgade mere end halveret efter ombygningen, hvilket har bevirket, at hovedgaden indbyder til de uformelle ophold. Flere caféer

9 med udeservering har lokaliseret sig på Taastrup Hovedgade siden ombygningen og har været med til at skabe mere liv i bymidten. Nord for lokalplanområdet ligger Stationsforpladsen, nu Taastrup Torv, som er indgangsportal til handelsstrøget Taastrup Hovedgade. Taastrup Torv og den nye trafikterminal vest for Taastrup Torv er krydspunktet for den kollektive trafik og her samles den gående, cyklende og bilende trafik, der skifter til den kollektive trafik. Endvidere fredeliggøres en del af torvearealet til ophold med plads til et torve-og caféliv. Se lokalplan 1.71 for stationsområdet, Taastrup Torv. 9 Tilladelser fra andre myndigheder Fortidsminder Findes der under et jordarbejde grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Museet på Kroppedal, og vil i givet fald være omfattet af museumslovens 27 (bekendtgørelse af museumsloven lovbekendtgørelse nr af 14. december 2006). Bæredygtig udvikling Det er Byrådets holdning, at man ved byggeri og udvikling i Høje-Taastrup Kommune skal stræbe efter en udvikling, der både økonomisk og miljømæssigt er bæredygtig. Bygningernes ressourceforbrug skal så vidt muligt begrænses. Der skal tages hensyn til ressourceforbruget både ved opførelsen og ved den fremtidige drift. Høje-Taastrup Kommune er, efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, indstillet på positivt at overveje at give de tilladelser og dispensationer, der er nødvendige for at fremme en bæredygtig udvikling.

10 10 Lokalplanens bestemmelser Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at udvikle bymidten til et samlende midtpunkt for Taastrup. Målet er, at bymidten skal kunne tilbyde borgerne de bymæssige kvaliteter, der er nødvendige for dagliglivet som butikker, servicefaciliteter såvel privat som offentlig service og kulturelle tilbud. Lokalplanens formål er, at stueplanet i bebyggelse langs Taastrup Hovedgade skal anvendes til butikker. Enkelte ejendomme kan udover butikker anvendes til caféer og restauranter samt til liberalt erhverv som banker, ejendomsmæglervirksomhed o.l. Lokalplan fastlægger ved byggefelter, at bebyggelser skal placeres som randbebyggelse langs Taastrup Hovedgade og dens sidegader. Dermed er der ikke mulighed for at bebygge bagarealer, da disse skal friholdes til ophold og parkering. Lokalplanen fastlægger gennemgange fra Taastrup Hovedgade til de bagvedliggende gård- og opholdsarealer samt parkeringsarealer for at sikre, at disse passager og smøger bevares. Lokalplanens formål er, at bevare særlige karakteristiske bygninger i bymidten, som fortæller en historie om Taastrups udvikling fra en stationsby til en handelsby med købstadsagtig karakter. De bevaringsværdige bygninger er beskrevet med anbefalinger om, hvordan bygningens facade kan genskabes og få et autentisk udtryk. 2. Områdets afgrænsning Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 2, og omfatter følgende ejendomme: Matr. 5ab, 5ac, 5ah, 5ax, 5d, 5dq, 5dæ, 5e, 5kn, 5kp, 5n, 5ø, 5f, 5hg 6a, 6ab, 6ac, 6ad, 6ag, 6ah, 6al, 6am, 6ao, 6aq, 6ar, 6as, 6az, 6aæ, 6b, 6bf, 6bm, 6bn, 6bo, 6bp, 6br, 6bs, 6bz, 6bæ, 6c, 6ce, 6ch, 6ci, 6cn, 6cp, 6cq, 6cæ, 6da, 6de, 6dx, 6dy, 6dz, 6e, 6ea, 6eb, 6ec, 6ef, 6eg, 6ek, 6f, 6ff, 6fp, 6ft, 6gc, 6gi, 6gt, 6gu, 6gæ, 6ha, 6hc, 6hn, 6i, 6id, 6ie, 6k, 6ka, 6l, 6m, 6mu, 6n, 6np, 6nø, 6o, 6od, 6oo, 6p, 6pc, 6q, 6r, 6s, 6t, 6u, 6x, 6y, 6z, 6æ, 6ø, 6aa, 7al, 7an, 7ao, 7bs, 7di, 7g, 7lg alle Taastrup-Valby by, Taastrup-Nykirke Følgende vejarealer: af, aa, co, db, da, dr, dq, o, cp, ct, cs, cr, c samt del af dc, y, v, ø, 149, e, m

11 11 alle Taastrup-Valby by, Taastrup-Nykirke Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 11. marts 2013 udstykkes fra disse ejendomme. 3. Områdeinddeling og zonestatus Lokalplanens område opdeles i delområde A1, A2, B3, B4, C5, D6, E7 samt område P som vist på kortbilag 3. Lokalplanområdet ligger i byzone. 4. Områdets anvendelse Selv om anvendelsen fastlægges til helårsbeboelse, kan der drives visse former for erhverv i boligerne (fx lægepraksis, frisørvirksomhed, dagpleje), når erhvervet udøves af beboerne uden fremmed medhjælp, og ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes. Den type virksomhed kræver ikke tilladelse i henhold til planloven. De banker og ejendomsmæglervirksomheder samt caféer og restauranter, som lovligt er etableret i stueplanet, kan fortsætte som hidtil. Er der et kontinuitetsbrud i den hidtidige lovlige anvendelse, hvor liberalt erhverv afløses af detailhandel, kan anvendelsen ikke gå tilbage til liberalt erhverv, men skal følge den gældende lokalplans bestemmelser. Butik er et sted, hvorfra der sælges og udleveres varer direkte til private kunder. Det afgørende er, om der er fysisk kundekontakt mellem køber og sælger. Hvis aktiviteten skaber kundestrømme, så er det at betragte som en butik i planlægningsmæssig forstand. Internethandel og postordre, hvor kunden køber varen på f. eks. nettet, og hvor varen bringes ud til køberen, er ikke detailhandel i planlægningsmæssig forstand. Følgende bestemmelser er gældende inden for de enkelte delområder: Område A1 Bebyggelse langs Taastrup Hovedgade skal i stueplanet anvendes til butikker for detailhandel og butikshåndværk, (eksempelvis bager, urmager, keramiker, frisør). Ingen butik må have et større bruttoetageareal end 500 m². Der kan etableres liberalt erhverv (banker, ejendomsmæglervirksomhed, forsikringsbutik, rejsebureau o.l.) i stueplanet i følgende ejendomme: Taastrup Hovedgade 50 Taastrup Hovedgade 54 Taastrup Hovedgade 101 Taastrup Hovedgade 121 Der kan etableres caféer og restauranter i stueplanet i følgende ejendomme: Taastrup Hovedgade 92 Taastrup hovedgade 77 ( mod Axeltorv) Østerparken 8 (mod Axeltorv) Taastrup Hovedgade 95 Taastrup Hovedgade 97 Taastrup Hovedgade 107 Taastrup Hovedgade 115 Taastrup Hovedgade 129 De øvrige etageplaner langs Taastrup Hovedgade skal anvendes til liberalt erhverv (kontor- og serviceerhverv) samt boligformål (helårsbeboelse). Liberalt erhverv kan ikke placeres over bolig. Område A2 Område A2 skal anvendes til liberalt erhverv (kontor og serviceerhverv) samt til boligformål (helårsbeboelse). Langs sidegaderne kan der placeres butikker til detailhandel samt café og restaurant i stueplanet.

12 Inden for område A2 kan liberalt erhverv ikke placeres over bolig. Ingen butik, restaurant og café må have et større bruttoetageareal end 500 m². 12 Område B3 og B4 Område B3 og B4 skal anvendes til boligformål (helårsbeboelse). Område C5 Område C5 skal anvendes til offentligt formål og kulturformål. Område D6 Område D6 skal anvendes til bypark. Område E7: Område E7 skal anvendes til vejareal, pladser og torve. Område P Område P skal anvendes til offentlig parkering. Generelt Der kan ikke inden for lokalplanområdet opføres eller indrettes spillehal eller lignende. Der kan ikke inden for lokalplanområdet opstilles stationære stadepladser. Samlet tilladelige detailhandelsareal Det samlede bruttoetageareal for detailhandel ud over det eksisterende detailhandelsareal kan højst udgøre m² inden for lokalplanområdet. Det samlede bruttoetageareal for detailhandel i Taastrup Bymidte udgør i dag m². 5. Udstykning Grunde kan ikke udstykkes under m². 6. Veje og stier Vejprofil Taastrup Hovedgade Taastrup Hovedgade skal udformes med 2 kørebaner i en bredde af mindst 3,50 meter, adskilt af et midterareal i en bredde af mindst 6 meter, der anvendes til parkering. Det midterste areal skal beplantes med 2 rækker platantræer. Platantræerne på gadens midterareal skal bevares.

13 13 Der skal etableres fortove langs kørebanen og i niveau med kørebanen. Fortove skal have en fri passage på mindst 1,50 meter. Er der fri passage på mere end 1,50 meter på fortove, kan der udlægges højst en 1 meter bred zone langs butiksfacaderne til udstilling af vare. Denne bestemmelse gælder også for privatejede arealer, som er en del af vejarealet. Privatejede arealer, der grænser op til vejareal og som er en naturlig forlængelse af vejarealet, skal belægges med samme materiale som vejarealet og være i samme niveau som vejarealet. Stier Der skal etableres passager fra Taastrup Hovedgade til Vesterparken og Østerparken. Passagen over vejareal 7000 bb og matriklerne 6 mu og 6 am Taastrup-Valby, Taastrup Nykirke mellem Taastrup Hovedgade 87 og 89 til Østerparken skal opretholdes. Passage over matriklerne 6 bz og 6 cp samme sted mellem Taastrup Hovedgade 115 og 117 og over matrikel 6 as samme sted, Brinchs Have, til Skolevej skal opretholdes. Passage over matriklerne 6 l og 6 q samme sted, Taastrup Hovedgade 54 til Vesterparken skal opretholdes. Passage over matriklerne 6 k og 6 ac samme sted, Taastrup Hovedgade 74 til Vesterparken skal opretholdes. Passage over matrikel 6 oo samme sted, Taastrup Hovedgade 86 til Vesterparken skal opretholdes. Passage over matrikel 6 n samme sted, Taastrup Hovedgade 94A og 94B til 7 ao Taastrup-Valby skal opretholdes. Passager er vist på kortbilag 4. Byggelinier Langs Taastrup Hovedgade, Parkvej, Dorphs Allé, Enighedsvej, Fredensvej, Vestervej og Skolevej er byggelinien sammenfaldende med vejskel. Langs øvrige veje pålægges følgende byggelinier: Østerparken 5,5 meter fra vejskel Vesterparken 2,5 meter fra vejskel

14 Lindevej Gasværksvej Pile Allé Høje Taastrup Vej 2,5 meter fra vejskel 2,5 meter fra vejskel 2,5 meter fra vejskel 5,5 meter fra vejskel Ved Axeltorv pålægges en byggelinje på 3 meter fra torvets krumme afgrænsning. 14 Adgang Der må ikke være direkte tilkørsel til den enkelte ejendom fra Taastrup Hovedgade. Kørende adgang til ejendomme på Taastrup Hovedgade må kun ske fra de tilgrænsende P- områder eller sideveje. Tilkørsel til P-områderne skal ske fra parallelgaderne Vesterparken og Østerparken eller sidegaderne. Tilkørsel til ejendommene matr. nr. 6 t og 6 s skal ske over matr. nr. 6 cn, alle Taastrup-Valby Taastrup Nykirke. Tilkørsel til ejendommene matr. nr. 6 ø, 6 k, 6 ac, 6 ab og 6 ei skal ske over matr. nr. 6cq, 6 id og 6 da, alle Taastrup- Valby Taastrup Nykirke. Der er tinglyst en deklaration om fælles vejadgang for ejendommene 6 k, 6 ac og 6 ab, alle Taastrup-Valby Taastrup Nykirke. Deklarationen forudsættes opretholdt. Tilkørsel til ejendommene Taastrup Hovedgade 92, 94A, 94B, 96 og 98, Gasværksvej 1-3 samt Pile Allé 2A, 2B, 4, 6 og 8 skal ske over matr. nr. 7 ao Taastrup-Valby Taastrup Nykirke. Tilkørsel til ejendommene Taastrup Hovedgade 113, 115 og 117, matr. 6 ce, 6 cp og 6 bz, alle Taastrup-Valby Taastrup Nykirke, skal ske over matr. nr. 6 æ samme sted. Tilkørsel til ejendommene Taastrup Hovedgade 119A, 119B, 121 og 123, matr. nr. 6 bæ, 6 ar og 6 de Taastrup-Valby Taastrup Nykirke, som ikke har tilkørsel fra et offentlig parkeringsområde, skal have adgang over matr. nr. 6 e samme sted. Opstilling af borde og stole Der kan opstilles borde og stole samt parasoller o.l. til udeservering inden for område A1 og A2. Bestemmelse for opstilling se: Regulativ for Facader og Skilte i Taastrup Bymidte, vedtaget af Byrådet maj Parkering Generelle parkeringskrav: 1 parkeringsplads for hver 25 m² detailhandel, 1 parkeringsplads for hver 50 m² erhverv og 1 parkeringsplads for hver bolig. Ved nybygning, om- og tilbygning til eksisterende bebyggelse skal der anlægges: 1 parkeringsplads for hver 50 m² detailhandel, 1 parkeringsplads for hver 100 m² erhverv og 1 parkeringsplads for hver bolig.

15 15 8. Bebyggelsens omfang og placering Område A1 Bebyggelse langs Taastrup Hovedgade skal opføres som en sluttet randbebyggelse i højst 3 etager med udnyttelig tagetage. Bygningshøjden må højst udgøre 15,50 meter målt fra terræn til tagkip og med en facadehøjde på højst 10 meter. Bebyggelse må i stueetagen højst have en husdybde på 15 meter. De øvrige etager må højst have en husdybde på 10 meter. Tagkonstruktionen på bebyggelser langs Taastrup Hovedgade skal opføres som en ligesidet konstruktion og med en taghældning på grader. Tagkonstruktionen kan opføres som en trempelkonstruktion, hvor trempelhøjden højst må være 1 meter. Område A2 Bebyggelse langs sidegaderne til Taastrup Hovedgade skal opføres som en randbebyggelse i højst 2 etager med udnyttelig tagetage. Bygningshøjden må højst udgøre 12 meter målt fra terræn til tagkip og med en facadehøjde på højst 7 meter. Bebyggelse langs sidegaderne må højst opføres med en husdybde på 8 meter Tagkonstruktionen på bebyggelser langs sidegaderne skal opføres som en ligesidet konstruktion og med en taghældning på grader. Tagkonstruktionen kan opføres som en trempelkonstruktion, hvor trempelhøjden højst må være 1 meter. Område B3 Inden for område B3 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40. Bebyggelsen kan højst opføres i 2 etager med udnyttelig tagetage. For bebyggelser langs Østerparken, mellem Lindevej og Skolevej, må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25. Bebyggelsen kan højst opføres i en etage med udnyttelig tagetage. Område B4 Inden for område B4 kan der i alt opføres m². Bebyggelsesprocenten må højst udgøre 70. Bebyggelsens 5 punkthuse må hver højst udgøre 200 m² i grundplan. De 3 etagers punkthuse må højst have en højde på 9,50 meter til tagfod og 11,50 meter til tagkip. De 4 etagers punkthuse må højst have en højde på 12,50 meter til tagfod og 16 meter til tagkip. Der kan etableres en indskudt etage i de 4 etagers punkthuse. Område C5

16 Inden for område C5 kan der kun ske mindre tilbygninger. 16 Område D6 og E7 Inden for områderne D6 og E7 kan der ikke bebygges. 9. Bevaring af bebyggelse Bebyggelse, der er beskrevet i tekstbilag B, må ikke nedrives, ombygges eller ændres uden Byrådets særlige tilladelse. Ændringer og ombygninger af bevaringsværdige bebyggelser skal i videst mulig omfang tilføres et oprindeligt facadeudtryk. 10. Bebyggelsens udseende Område A1 og A2 Bebyggelse inden for delområde A1 og A2 skal fremstå med facader i blank mur af røde til rødgule mursten. Facaderne kan være malede eller filsede, berappede eller vandskurede i en farvet puds og i farveskalaen fra rødlige til rødgullige farvetoner samt fra hvid til hvidgrå farvetone. Facaden skal fremstå som en helhed fra terræn til tag og må ikke skæres over af baldakiner og skiltebånd. Facadens lodrette virkning skal være dominerende. Inden for delområde A1 og A2 skal tagbelægninger udføres i røde vingeteglsten, zink eller natur skifre. Der må ikke anvende glaserede tagsten. Anvendes der engoberede tagsten må glanstallet højst være 10. Gennembrydning af tagfladen til kviste og ovenlysvinduer må højst udgøre 40 % af tagfladen. Område B3 Bebyggelse inden for delområde B3 skal fremstå med facader i blank mur af røde til rødgule mursten. Facaderne kan være malede eller filsede, berappede samt vandskurede i en farvet puds og i farveskalen fra rødlige til rødgullige farvetoner samt fra hvid til hvidgrå farvetone Inden for delområde B3 skal tagbelægninger udføres i røde vingeteglsten, sort betontagsten, zink, tagpap, natur skifre eller grå eller sort eternit skifre. Der må ikke anvendes glaserede tagsten. Anvendes der engoberede tagsten må glanstallet højst være 10. Område B4 Inden for område B4 skal bebyggelsen opføres med facader, der fremstår filsede i farveskalaen fra lys sandfarvet til lys gul. Vinduer og vinduespartier skal udføres i aluminium og/eller af træ. Altanrækværk skal udføres med værn af glas og håndlister af træ eller udføres som lukkede værn. Tagene skal udføres med ensidigt fald mellem 10 og 20 grader. Tagfladen skal belægges med zink. Tagrender og

17 17 tagnedløb skal udføres i galvaniseret stål. Trappetårnet, der forbinder den 3 og 4 etagers bygning skal fremstå med facader af glas. Område C5 Inden for område C5, som omfatter bevaringsværdige bebyggelser skal ændringer og ombygninger i videst mulig omfang tilføres et oprindeligt bygningsudtryk Solceller og solpaneler Inden for område A1 og A2 er det ikke tilladt at opsætte solceller og solpaneler på tage, der vender ind mod Taastrup Hovedgade og sidegaderne. Skiltning Skiltning og facaderenovering skal overholde bestemmelser i Regulativ for Facader og Skilte i Taastrup Bymidte, vedtaget af Byrådet maj Der må ikke inden for lokalplanområdet opsættes reklameskilte, rullende lysreklamer, info-skærme, bill boards og laser lys på bebyggelserne og udearealerne. Der må ikke inden for lokalplanområdet opsættes bannere på bebyggelserne eller opsættes bannere på stativer, de såkaldte beachflags, eller flagstænger på udearealerne. Formålet med bestemmelsen om, at butiksvinduer ikke må afblændes eller tildækkes er, at butikkerne skal fremstå indbydende og med indsyn. Hovedgadens butikker skal være attraktive og indbydende for kunderne. Butiksvinduer Butiksvinduer mod Taastrup Hovedgade og dens sidegader (område A1 og A2) må ikke afblændes eller tildækkes og skal fremstå som udstillingsvinduer for butikkernes varesortiment. 10 a Energi Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. Byggeri inden for lokalplanområdet skal opføres som lavenergibebyggelse. 11. Ubebyggede arealer Generelt Ubebyggede arealer må kun anvendes som gårdsplads, friog opholdsareal, adgangsvej og parkering. Ubebyggede arealer skal enten befæstes eller beplantes. Oplagring uden for bygningerne eller uden for den dertil indrettede afskærmede affaldsstation må ikke finde sted. Ved ny bebyggelse og om- og tilbygninger skal der anlægges opholdsareal svarende til 40 % af etagearealet for boliger og 5 % af erhvervsarealet. Altaner og tagterrasser kan medregnes i opholdsarealet.

18 18 Område B4 Inden for område B4 skal der udlægges opholdsareal, der svarer til 50 % af boligernes etageareal. Inden for område B4 kan der opføres skurer til cykelparkering og til genbrugsstationer. 12. Lednings- og forsyningsanlæg Bebyggelser inden for lokalplanområdet skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Der kan inden for lokalplanområdet etableres transformerstationer til områdets drift. Der skal afsættes den fornødne plads til opbevaring af affald og genbrug i henhold til kommunens affaldsregulativer. Affald og genbrug skal kunne afhentes i henhold til regulativets bestemmelser. 13. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før følgende er gennemført: Parkeringspladser er anlagt eller tilvejebragt, jf. 7. Opholdsarealer tilvejebragt, jf. 11. Tilslutning til fælles varmeforsyning, jf. 12. Affalds- og containerplads er etableret, jf Ophævelse af byplanvedtægt eller lokalplan Lokalplan 1.56 (offentligt bekendtgjort den 17. juni 2003), (offentlig bekendtgjort den 21 september 2004) lokalplan (offentlig bekendtgjort den 22. maj 2007) samt lokalplan 1.63 (offentlig bekendtgjort den 23. august 2005) ophæves og erstattes af nærværende lokalplan, lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanen gælder også for forhold der ikke kræver byggetilladelse, fx opførelse af carporte, skure og lign. samt hegn og beplantning. Principperne i planen er anvendelsesbestemmelser der er fastsat ud fra formålet med planen. Dispensationer fra sådanne anvendelsesbestemmelser kan kun meddeles i meget begrænset omfang (som fx i boligområder til lokale transformerstationer eller til mindre generende erhverv som sagfører-arkitekt- og revisionsvirksomhed med ganske 1. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre der er indeholdt i planen. 2. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20). 3. I henhold til planlovens 47 er der mulighed for at ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for

19 19 få ansatte). Byrådet har efter planlovens bestemmelser mulighed for at dispensere fra de bestemmelser der mere detaljeret regulerer bebyggelsens omfang, udformning og placering, med mindre de detaljerede regler netop er udformet for at fastholde en særlig udformning af bebyggelsen. Ved ansøgninger om dispensation foretager Byrådet en konkret vurdering i lyset af lokalplanens formål og den øvrige planlægning for det pågældende område. realisering af lokalplanen. 4. I henhold til planlovens 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med planen. 5. I lokalplanens 4 udlægges arealer til offentlige formål. Det betyder at ejeren efter planlovens 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i Lov om Planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Vedtaget af Høje-Taastrup Byråd den 26. november Michael Ziegler borgmester / Jørgen Lerhard teknisk direktør

20 Lokalplan Parkvej Vesterparken Taastrup Hovedgade Østerparken Høje Taastrup Vej Skolevej Lokalplangrænse Eksisterende lokalplaner Bilag 1: Oversigtskort SAG 11/ Meter Taastrup Dato:

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 4.30.1

Lokalplan nr. 4.30.1 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 4.30.1 For et område afgrænset af Hovedgaden, Vesterkøb og Tværvej i Hedehusene. Hedehusene Blandet bolig og erhverv 05-07-2006 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 4.30.1

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 4.18.13

Lokalplan nr. 4.18.13 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 4.18.13 Et område vest for stationsforpladsen Hedehusene/Fløng liberalt erhverv 01.12.1998 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 4.18.13 HØje-Taastrup Kommune Hsje-Taastrup

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE Brøndbyvester 206 B FORSLAG Lokalplan 206 B Idrætsefterskole i Gildhøjcentret B RØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING Teknisk Forvaltning September 2008 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område Lokalplan / Byplanvedtægt nr. 4. / 1 Lokalplanens formål Ny/eksisterende Lov-regel Ejerlaugets kommentarer Kommunens svar 1.1 Det er lokalplanens formål: At sikre kvarterets helhedsindtryk, som det fremstår

Læs mere