Folketinget - Skatteudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget"

Transkript

1 Skatteudvalget L 196 Bilag 2 Offentligt J.nr Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetaling til kapitalpension og adgang til fusion mellem pensionskasser m.v. og forsikringsselskaber m.v.). Thor Möger Pedersen / Carsten Vesterø

2 Høringsskema indeholdende høringssvar og kommentarer hertil vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetaling til kapitalpension og adgang til fusion mellem pensionskasser m.v. og forsikringsselskaber m.v.) Organisation Bemærkninger i høringssvar Kommentar til bemærkninger Advokatrådet Advokatrådet har ingen bemærkninger til lovforslaget. Akademikernes Centralorganisation (AC) Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Dansk Aktionærforening AC er kritisk over for lovforslaget. Fremrykningen udhuler den langsigtede finansiering af velfærdssamfundet, idet den skat, der skulle falde i fremtiden, nu rykkes frem til nogle få års forbrug i 10 erne. Selv om der i denne omgang udelukkende er tale om kapitalpensionsområdet, er der nu iværksat en mekanisme, der svækker det enestående og fremtidsorienterede danske pensionssystem. Det er problematisk, at pensionsopsparingen og den fremsynethed, som tidligere tiders centrale politiske beslutningstagere og arbejdsmarkedets parter, etablerede af hensyn til sikringen af en langsigtet finansiering af helt afgørende elementer i velfærdssamfundet, nu bliver ofret på grund af meget kortsigtede hensyn. CKR har ingen bemærkninger, idet forslaget ikke vurderes at have administrative konsekvenser for erhvervslivet. Dansk Aktionærforening beklager at måtte meddele, at det ikke er muligt, i løbet af den centrale ferieperiode, at vurdere detaljerne i forslagene i den ønskede grad. Dansk Aktionærforening har derfor udelukkende nogle mere politiske kommentarer. Det er vigtigt at understrege, at skattenedsættelserne i reformen er fuldt finansieret opgjort i varig virkning efter tilbageløb, mens fremrykningen af beskatningen af kapitalpensionerne på kort sigt gør det muligt at igangsætte skattelettelserne lidt hurtigere end stramningerne. Samtidig bidrager reformen samlet set til at styrke de offentlige finanser, således at råderummet i finanspolitikken på længere sigt bliver større, ikke mindre. Endvidere har regeringen ingen intentioner om at svække den finanspolitiske holdbarhed. Tværtimod. I regeringsgrundlaget er der netop lagt op til en række reformer, som alle sigter på at øge råderummet, således at de finanspolitiske udfordringer imødegås, og der skabes råderum til initiativer på række velfærdsområder, såsom uddannelse, offentlig velfærd og grøn omstilling m.v. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra Finansrådet.

3 Ændringer i pensionsbeskatningen Det er meget beklageligt, at der nu igen laves om på reglerne for beskatning af pensionsopsparing. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra AC. Dansk Erhverv Dansk Industri Såvel OECD som EU- Kommissionen har påpeget, hvor nødvendigt det er, at borgerne selv sparer op til deres pensionering. De offentlige pensioner vil ikke være tilstrækkelige, i forhold til de forventninger borgerne har. Derfor skal borgerne selv spare op gennem arbejdsmarkedspensioner og private pensionsaftaler og anden form for opsparing. Det er en belastning af borgernes lyst til at spare op til deres pensionisttilværelse, når beskatningsreglerne jævnligt laves om. Dansk Erhverv finder det lettere utilfredsstillende, at høringen af det samlede lovkompleks omkring skattereformen finder sted midt i sommerferien. Dansk Erhverv finder det principielt problematisk, at beskatningen af visse pensionsindbetalinger fremrykkes til indbetalingstidspunktet, idet det fører til lavere forrentning for pensionskunden over pensionens løbetid. Og fordi det fordrer en stor ekstra finanspolitisk disciplin af den til enhver tid siddende regering. Omvendt anerkender vi, at netop dette tiltag sikrer, at indfasningen af den øvrige skattereform kan ske på en måde, så efterspørgslen i økonomien stimuleres i 2013 mv. Fremrykning af beskatning Overordnet finder DI det ikke hensigtsmæssigt, at beskatningen af Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra Finansrådet. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra AC og Finansrådet. Skatteministeriet er ikke bekendt med, at pensionsudbetalingen/forrentningen (efter skat) skulle falde, såfremt beskatningen ændres fra udbetalingstidspunktet til indbetalingstidspunktet. Det er ministeriets opfattelse, at pensionsudbetalingen/forrentningen (efter skat) er uafhængig af beskatningstidspunktet, såfremt skattesatsen er ens. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra AC.

4 kapitalpensioner fremrykkes fra udbetalingstidspunktet til indbetalingstidspunktet. Det er hensigtsmæssigt, at en stor del af skattebetalingen falder, når personer går fra at være erhvervsaktive til at blive (mere udgiftstunge) pensionister. Fremrykningen skal sikre, at statens underskud ikke bliver for højt de kommende år, hvor skattereformen som på sigt er fuldt finansieret midlertidigt er underfinansieret. Det er dog i den forbindelse særligt bekymrende, at den provenu-fremrykning, som lovudkastet vil afstedkomme, kan risikere at blive mange gange større end nødvendig. Administration af beskatning Specifikt i forhold til administrationen af den foreslåede ændring kan DI ikke støtte, at der med lovudkastet lægges op til, at det bliver arbejdsgiveren, der skal beregne og indeholde arbejdsmarkedsbidrag samt indkomstskat af den del af den ansattes pensionsindbetaling, der skal ske til aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum. Som regel er arbejdsgiveren i dag ikke bekendt med, hvor stor en del af den samlede pensionsindbetaling, der sker til pensionsordninger med hhv. løbende udbetaling og éngangsudbetaling. Det lægger lovudkastet op til, at arbejdsgiveren nu skal sætte sig ind i. Endvidere kan arbejdsgiveren i dag fremsende den samlede pensionsindbetaling til pensionsselskabet, før der trækkes arbejdsmarkedsbidrag. Med den foreslåede ændring skal arbejdsgiveren fremover beregne Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra Finansrådet. Der er ikke fradrags- eller bortseelsesret for indbetalinger til aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssum. Det betyder, at indbetalinger til sådanne ordninger skal ske af beskattede midler. For ordninger oprettet i ansættelsesforhold indebærer dette, at der ikke skal være bortseelsesret ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag for arbejdsgiverens indbetalinger til aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssum. Reglerne for arbejdsgiverens m.v. indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag er netop foreslået fastsat ud fra hensynet til arbejdsgiverens administration. Dette hensyn tilgodeses bedst ved, at arbejdsgiveren ikke skal skelne mellem A-skat og arbejdsmarkedsbidrag ved opgørelsen af, hvad der skal indeholdes ved lønudbetalingen. Det anses for administrativt mest

5 og sende to pensionsbidrag pr. medarbejder, der har aldersopsparing, aldersforsikring eller pensionsordning med supplerende engangssum: Ét pensionsbidrag, hvor der ikke er trukket arbejdsmarkedsbidrag og skat, og ét pensionsbidrag, hvor der er trukket både arbejdsmarkedsbidrag og skat (som skal anvendes til aldersopsparing, aldersforsikring eller pensionsordning med supplerende engangssum). For at undgå administrative byrder for arbejdsgiverne foreslår DI, at indbetalinger til den nye aldersforsikring fortsat foretages før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og skat, som én samlet betaling uanset pensionsordning. Den efterfølgende opdeling på forskellige pensionsordninger og deraf følgende skattebetaling overlades til pensionsselskaberne i samarbejde med Skat. praktisk for arbejdsgiveren, at indbetalingen til aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssum i relation til arbejdsgiverens indeholdelse fuldt ud behandles på samme måde som almindelig løn, der udbetales til den ansatte. DIs forslag er derfor ikke imødekommet. Det bemærkes dog, at Skatteministeriet er i dialog med Forsikring & Pension om en eventuel alternativ model. Danske Advokater Danske revisorer FSR Danske Advokater har ingen bemærkninger til lovforslaget. 1 (indførelse af aldersopsparing og aldersforsikring): Pensionsbeskatningsloven Generelt skal det bemærkes, at indførelse af mulighed for overførsel af eksisterende kapitalpensioner til aldersopsparinger i 2013 med "skatterabat" må antages at medføre overførsel af betydelige beløb. Ikke alle pensionsinstitutter ligger inde med den nødvendige likviditet til at kunne betale 37,3 pct. afgift af værdien af eksisterende kapitalpensioner i En samlet omlægning af store dele af kapitalpensionerne i løbet af ét indkomstår må derfor forventes at medføre omfattende realisationer af værdipapirer. Forslaget er ikke imødekommet. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra Forsikring & Pension.

6 For at undgå negative følgevirkninger heraf kan det overvejes at indføre en "afviklingsperiode" for den afgift, som opstår i 2013, således at afgiften beregnes og trækkes på ordningen med det samme, men at pensionsselskabet kan indbetale beløbet (mod en rimelig rente) over en mindre årrække. Der er så vidt FSR kan se, ikke taget stilling til samspillet med pensionsafkastbeskatningslovens (PAL) regler (PAL 25, stk. 2). Således savnes der en beskrivelse af, om en omlægning fra en kapitalpension til en aldersopsparing/aldersforsikring skal behandles som en overførsel, eller en (del)ophævelse i pensionsafkastbeskatningslovens regi. Dette har betydning for, hvorvidt der skal ske slutafregning af PAL-saldoen på opsparingen, eller om der skal/kan overføres en eventuel negativ PALsaldo til den nyoprettede ordning. FSR skal derfor foreslå, at de PALmæssige konsekvenser af overflytning præciseres. FSR ser gerne en generel beskrivelse af retstilstanden ved omlægning fra kapitalpension til den nye aldersopsparing/aldersforsikring. Der savnes eksempelvis en præcisering af, hvilke regler, der skal gælde fsva. begunstigelser på ordninger oprettet før 1. januar på en kapitalpension /-opsparing, der omlægges til en aldersopsparing/aldersforsikring. Skal en sådan omlægning opfattes som en ændring af ordningen, der gør, at den bliver omfattet af reglerne for begunstigelser, som gælder for ordninger oprettet efter 1. januar 2008? Det fremgår allerede af forslaget, at der ikke skal foretages endelig opgørelse ved en overførsel/konvertering fra en kapitalpension til en aldersopsparing eller aldersforsikring. Det fremgår også, at en heloverførsel/konvertering medfører, at en eventuel negativ PAL-skat ikke udbetales, men derimod videreføres på den nye ordning. Ved en deloverførsel/konvertering af en kapitalpension til en aldersopsparing eller aldersforsikring forbliver den negative PALskat på kapitalpensionen. En omlægning/konvertering fra kapitalpension til aldersforsikring m.v. vil i relation til det stillede spørgsmål ikke adskille sig fra omlægning af kapitalpension til ratepension eller alderspension.

7 3 og 5 PAL-fradrag og genbeskatning efter selskabsskatteloven Det er vigtigt, at skattereglerne ikke blokerer for i øvrigt hensigtsmæssige sammenlægninger og udformes således, at de er neutrale, og ikke øver indflydelse på valg af fusionspartnerne. Valg af fusionspartner bør ske ud fra forretningsmæssige overvejelser som f. eks. vurdering af afkast, omkostninger og produkter mv. FSR ser således positivt på forslaget om at give mulighed for fusion mellem pensionskasser mv. og pensionsselskaber, dog bør lovforslaget justeres på følgende to punkter: 1. Den selskabsskattemæssige genbeskatning af den overførte egenkapital bør ændres fra et SIFU-princip (Sidst-Ind- Først-Ud) til at basere sig på et pro rata princip for den sammenlagte egenkapital for de fusionerede institutter. Forslaget er ikke imødekommet. Der henvises til kommentarer til høringssvaret fra Forsikring & Pension. 2. Den selskabsskattemæssige genbeskatning af overført egenkapital bør udløse et tilsvarende PALfradrag for at bevare brancheneutralitet og fordi pensionskassens egenkapital i al væsentlighed allerede er beskattet. Når der i stk. 1 gives adgang til at overføre egenkapitalen skattefrit, er det naturligt, at der indføres regler om selskabsskattemæssig genbeskatning af den skattefrit tilførte egenkapital, således at en eventuel efterfølgende overførsel af pensionskassens egenkapital til de for-

8 sikrede ikke medfører selskabsskattemæssig fradragsret for livsforsikringsselskabet. Høringsforslagets genbeskatningsregler er dog for vidtgående, og rækker ud over sit formål. Efter høringsforslaget sker der genbeskatning krone for krone, hvis egenkapitalen kommer under den konsoliderede egenkapital som opgjort i åbningsbalancen, og fuld selskabsbeskatning når egenkapitalen efterfølgende genopbygges. Dette er for restriktivt, idet livsforsikringsselskabets egenkapital også rammes af genbeskatningen. Genbeskatningsreglerne bør i stedet for bygge på et pro rata princip, hvor genbeskatning ikke sker krone for krone, men beregnes ud fra størrelsesforholdet mellem egenkapitalen i det modtagende institut og egenkapitalen i det indskydende institut. Dette er en mere korrekt løsning, og vil kunne håndteres af branchen, ligesom det vil være let at kontrollere for SKAT. De selskabsskattemæssige genbeskatningsregler i stk. 3 skal ses i sammenhæng med PAL-reglerne. I en pensionskasse er opsparet egenkapital i al væsentlighed PALbeskattet og afkastet af egenkapital beskattes i dag på institutniveau. Hvis en pensionskasse overfører en del af sin egenkapital til de forsikrede (individerne), får pensionskassen derfor et PAL-fradrag i deres institut-pal og individerne beskattes med samme sats af et tilsvarende beløb. Overførsel af pensionskassens egenkapital til de forsikrede ville således være provenumæssigt neutral (set over tid). Sådan vil det ikke være, hvis høringsforslaget gennemføres i sin nuværende form. Det er efter gældende regler muligt at foretage en skattefri fusion mellem en pensionskasse m.v. og et livsforsikringsselskab efter pensionsafkastbeskatningslovens regler. Det betyder, at der ikke sker ophørsbeskatning af pensionskassen, og at eventuel negativ skat i pensionskassen kan overføres og anvendes i det fortsættende livsforsikringsselskab. Efter fusionstidspunktet bør det fortsættende livsforsikringsselskab efter Skatteministeriets vurdering beskattes efter de regler i pensionsafkastbeskatningsloven som nu engang er gældende for livsforsikringsselskaber. Efter gældende regler vil en overførsel i et livsforsikringsselskab fra egenkapitalen til de forsikrede ikke medføre fradrag i livsforsikringsselskabets egen PAL-

9 Overførslen til de forsikrede vil ikke udløse PAL-fradrag i institutgrundlaget, når overførslen sker i livsforsikringsselskabet, men vil udløse selskabsskattemæssig genbeskatning, hvis overførslen resulterer i en nedbringelse af egenkapitalen i forhold til åbningsbalancen. Finanstilsynets godkendelse af fusioner må formodes at bygge på et princip om, at de forsikrede i de to fusionerende institutter skal bidrage ligeværdigt til egenkapitalen i det fortsættende selskab, og at der gennemføres en udligning (overførsel af egenkapital til de forsikrede i det bedst konsoliderede selskab) nogle få år efter fusionen, hvis forskellige objektive betingelser er opfyldt. Efter udligningen vil egenkapitalen fremadrettet være fælles i enhver henseende. beskatning. Forslaget er derfor ikke imødekommet. Skattereglerne bør efter FSRs opfattelse indrettes i sammenhæng med Finanstilsynets principper for godkendelse. Det forhold, at der indtræder selskabsskattemæssig genbeskatning, uden at der samtidigt opnås PAL-fradrag for overførslen til de forsikrede, er usammenhængende, når det erindres, at egenkapitalen er PAL-beskattet og ville have udløst et fradrag ved overførsel i pensionskassen, samt at udligningsordningen må formodes at være en betingelse for at opnå Finanstilsynets godkendelse af fusionen. PAL-loven bør derfor justeres således, at der opnås PAL-fradrag i livsforsikringsselskabets institut-pal i et tilsvarende omfang, som der sker genbeskatning efter selskabsskattelovens 13 H, stk. 1. Denne ændring vil være provenu-neutral, idet det blot er en Genbeskatningen i de foreslåede regler i selskabsskattelovens 13 H kan være en konsekvens af flere forskellige forhold, og ikke nødvendigvis af dispositioner, der efter gældende regler ville have medført PALbeskatning af en pensionskasses medlemmer eller pensionskassen

10 videreførelse af institutternes position fra før fusionen. En sådan ændring er endvidere nødvendig for at stille branchen lige, idet skattelovgivningen ellers vil begunstige fusioner mellem arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsselskaber og pensionskasser, hvilket næppe kan være hensigten. Hvis en pensionskasse fusionerer med et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsselskab, vil overførsel af pensionskassens egenkapital til de forsikrede i regi af et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsselskab give et PALfradrag på institutniveau og tilsvarende PAL-beskatning hos individerne. De selskabsbeskattede livsforsikringsselskaber bør stilles på samme måde som de arbejdsmarkedsrelaterede. selv. Et fradrag i livsforsikringsselskabets institut-pal, der krone for krone modsvarer genbeskatningen efter selskabsskattelovens 13 H, vil derfor efter Skatteministeriets vurdering være uhensigtsmæssig. Pensionskasser og arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsselskaber er ikke skattepligtige efter selskabsskatteloven og institutbeskattes efter reglerne i PAL 7. Kommercielle livsforsikringsselskaber er derimod skattepligtige efter selskabsskatteloven og institutbeskattes efter reglerne i PAL 8. De skattemæssige rammevilkår for pensionskasser, arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsselskaber og selskabsskattepligtige livsforsikringsselskaber er derfor også forskellige på en række andre områder. Det må formodes, at valget af fusionspartner foretages på baggrund af en samlet vurdering af en række faktorer, hvor de skattemæssige vilkår kun er en enkelt faktor. Som et alternativ til PAL-fradrag ved genbeskatning af overført egenkapital kan det overvejes, at genopbygning af genbeskattet egenkapital til et niveau som anført i åbningsbalancen gøres selskabsskattefrit. FSR skal desuden foreslå, at det i forslaget yderligere understreges, at livsforsikringsselskabet fortsat kan foretage udlodning af årets overskud ifølge resultatopgørelsen uden selskabsbeskatning heraf. Det kan bekræftes, at såfremt årets overskud udloddes, vil der ikke ske en nedgang i egenkapitalen, hvorfor der ikke vil ske genbeskatning efter de foreslåede regler. Såfremt der udloddes et større beløb end årets overskud vil der ske genbeskatning, såfremt egenkapitalen nedbringes i forhold til det modtagende selskabs åbningsbalance.

11 DJØF Djøf er særdeles kritisk over for dette element. Fremrykningen udhuler den langsigtede finansiering af velfærdssamfundet, idet den skat, der skulle falde i fremtiden, nu rykkes frem til nogle få års forbrug i 10 erne. Djøf har på et meget tidligt tidspunkt advaret imod påbegyndelsen af en sådan trafik med fremrykning af beskatningen. Selv om der i denne omgang udelukkende er tale om kapitalpensionsområdet, er der nu iværksat en mekanisme, der svækker det enestående og fremtidsorienterede danske pensionssystem. Det er stærkt problematisk, at pensionsopsparingen og den fremsynethed, som tidligere tiders centrale politiske beslutningstagere og arbejdsmarkedets parter etablerede af hensyn til sikringen af en langsigtet finansiering af helt afgørende elementer i velfærdssamfundet, nu ofres af meget kortsigtede hensyn. Djøf finder ikke, at det brede politiske forlig bærer det kendemærke, som netop brede forlig kan og bør have hensynet til en fremtid, som de mange interessentgrupper traditionelt ikke er skabt for at varetage, og som netop derfor er et politisk ansvar. Dette ansvar for fremtiden svigtes med det foreliggende lovforslag. Både dette indledende skridt imod opløsningen af fremtidssikringen af vores pensionssystem og den forholdsvis beskedne lettelse af topskatten indebærer, at der venter en mere langsigtet skattereform i horisonten, hvor langt mere betyde- Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra AC.

12 Finanstilsynet Finansrådet lige livtag med beskatningen af arbejdsindkomst må tages og dér finansieres af en styrkelse af beskatningen af fast ejendom. Finanstilsynet bemærker, at forslaget om mulighed for omlægning kan få et større omfang end forudsat i forslaget (Skatteministeriet har beregnet, at omlægningen af eksisterende kapitalpensionsordninger giver et provenu ca. 5 mia.kr.), og herved vil kravene til selskabernes likviditetsstyring og -planlægning blive øget. Indledende bemærkninger Finansrådet anerkender naturligvis præmissen i forhold til tidshorisonten for forskudsregistreringen, som fordrer vedtagelse senest den 15. september Dette ændrer dog ikke på uhensigtsmæssigheden i, at høringsperioden ligger i en periode, hvor mange holder, eller skal holde, sommerferie, og hvor muligheden for at deltage i høringsprocessen er begrænset. Finansrådet henstiller til, at høringer opprioriteres, idet en vel gennemført høringsproces på sigt sparer ressourcer hos både de som skal implementere lovgivningen i praksis, men også hos de som skal administrere den. Ligeledes skal Finansrådet endnu engang advare mod, at der, som det har været tilfældet i en periode, Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra Forsikring & Pension. Skatteministeriet er enig med Finansrådet i, at en velgennemført høringsproces er vigtig for arbejdet med lovgivningen. Høringsfristen på 1 måned er vurderet til at kunne give høringsparterne en rimelig mulighed for at kunne afgive deres høringssvar - også i en ferieperiode. Ved fastsættelsen af høringsfristen er der både taget hensyn til høringsparterne deltagelse og til Regeringens ønske om, at Folketinget kan behandle lovforslaget så tidligt, at de ændrede regler kan indarbejdes i forskudsregistreringen for indkomståret Derved sikres det, at den opkrævede forskudsskat for 2013 bliver så rigtig som muligt samtidigt med, at borgerne får tid til at danne sig et overblik over skattereformens betydning for størrelsen af deres fremtidige indkomstskat, og kan indrette sig på de nye regler, inden de træder i kraft. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra AC.

13 ofte ændres og justeres på reglerne for pensionsopsparing. Disse indgreb er med til at undergrave tilliden til pensionssystemet, og kan være med til at skræmme skatteyderne væk fra pensionsopsparing, både til skade for den enkelte i alderdommen, men også til skade for samfundet og statsfinanserne, da evnen til selvforsørgelse reduceres. Tekniske bemærkninger og spørgsmål Provenu Finansrådet vil gerne anmode om, at Skatteministeriet fremlægger, hvorledes skønnet, som estimerer et provenu fra konverteringen til aldersopsparinger og aldersforsikringer på ca. 5 mia. kr. i 2013, er fremkommet. De af Finansrådets medlemmer, som har foretaget beregninger af den forventede konverteringsgrad, er alle kommet frem til et væsentligt større provenu end det, som er fremlagt af Skatteministeriet. Finansrådet vurderer derfor, også på baggrund af tilbagemeldinger fra de enkelte pengeinstitutter, som i altovervejende grad vil anbefale konvertering, at det provenu, man forventer, er sat urealistisk lavt i forhold til, hvad der må forventes at komme til at ske. Kreditorbeskyttelse Der bør gennemføres en konsekvensændring i "lov om civilretlige forhold ved pensionsopsparing i pengeinstitutter", således at de nye produkter også er omfattet af kreditorbeskyttelse på lige fod med de nuværende kapitalpensioner. Ligeledes skal der henstilles til, at de nye produkter også bliver behørigt omfattet af reglerne om indskydergaranti, og at den nye aldersopspa- I lovforslaget er der redegjort for baggrunden for provenuskønnet. Endvidere fremgår det, at parterne bag skattereformaftalen (regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti) er enige om, at et eventuelt merprovenu ikke disponeres således, at den finanspolitiske holdbarhed forværres. Det indebærer, at i det omfang omlægningen af eksisterende kapitalpensioner medfører et større provenu end forudsat i aftalen, anvendes det eventuelle merprovenu alene til at afdrage på den offentlige gæld. Herved forværres den finanspolitiske holdbarhed ikke, såfremt provenuet bliver større end forudsat. En aldersopsparing er grundlæggende en kapitalopsparing i pensionsøjemed, blot uden fradrags- eller bortseelsesret. Der er således alene tale om en ændret beskatning af kapitalopsparingen, som altså fortsat vil være omfattet af indskydergarantien på lige fod med andre pensionsordninger i pengeinstitutter. For så vidt angår spørgsmålet om lov

14 ring hermed behandles på lige fod med andre pensionsordninger i pengeinstitutter, og altså er 100 procent sikret og holdes uden for grænsen på EUR om visse civilretlige forhold ved pensionsopsparing i pengeinstitutter er forslaget imødekommet. Indbetalinger over loftet Som lovforslaget er fremlagt, vil beløb indbetalt over grænsen på de kr. blive ramt af en afgift på 20 pct., som afregnes via indregning i skatten for det efterfølgende indkomstår. Der bør, efter Finansrådets mening, gives mulighed for, at beløb over grænsen på de kr., efter nærmere regler, kan tilbagebetales til skatteyderen, uden at kontohaveren skal betale afgiften på 20 pct., idet der er tale om indbetaling af beskattede midler. Finansrådet ønsker altså samme muligheder for aldersopsparing, som der er for kapitalpension/ ratepension i PBL 21 A. Der kan eventuelt overvejes at indføre en regel som medfører, at udbetaling uden skat/afgift skal ske inden en given frist, fra at kunden har modtaget sin årsopgørelse. Reglerne om aldersforsikringer og aldersopsparinger skal være så enkle at anvende og administrere som muligt, hvorfor også indbetalte beløb over beløbsgrænsen på kr. kan blive stående på ordningerne. Afgiften på 20 pct. af det overskydende beløb kompenserer for den skattefordel, der ligger i, at afkastet af de overskydende indskud - på samme måde som det øvrige afkast af ordningen - alene beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven med 15,3 pct., i stedet for som positiv kapitalindkomst med op til 42 pct. (2014-niveau). Afgiften på 20 pct. er dermed et værn mod, at midler over beløbsgrænsen kan placeres på aldersforsikringer og aldersopsparinger med skattemæssig fordel. Afgiften opkræves via årsopgørelsen for det indkomstår, hvor beløbsgrænsen er overskredet. På rate- og kapitalpensionsordninger bliver afkastet løbende beskattet med 15,3 pct. efter pensionsafkastbeskatningsloven, og ved udbetaling fra ordningen betales desuden indkomstskat eller afgift efter pensionsbeskatningsloven af det genererede afkast. Udbetalinger som nævnt i PBL 25, stk. 1, fra aldersforsikringer og aldersopsparinger er derimod skattefri, herunder den del af udbetalingen, der

15 hidrører fra det genererede afkast på ordningen. Den foreslåede model, hvor indskudte beløb over beløbsgrænsen kan blive stående på ordningen mod betaling af en afgift på 20 pct., er en teknisk simpel løsning på udfordringen med at værne om beløbsgrænsen. Det er også værd at bemærke, at en overskridelse af beløbsgrænsen relativt simpelt vil kunne undgås ved en fyldestgørende vejledning fra pensionsudbydernes side. PAL-skat Det ønskes oplyst, hvorvidt den nye aldersopsparing, i PAL-mæssig sammenhæng, skal behandles sammen med den nuværende kapitalpension, således at disse to forskellige ordninger får beregnet PAL-skat under et. Kapitalpension og aldersopsparing er pensionsordninger henholdsvis med og uden fradrags- eller bortseelsesret. Der skal derfor foretages en separat beregning af PAL-skat for henholdsvis pensionsopsparerens kapitalpension og for opsparerens aldersopsparing. Det eneste tidspunkt, hvor en pensionsopsparer får beregnet en samlet PAL-skat for sin kapitalopsparing m.v. og aldersopsparing m.v., er ved overførsel m.v. efter pensionsbeskatningslovens 41 A, stk. 2. Ved overførsel skal det afgivende pengeinstitut samtidig med overførslen videregive sådanne oplysninger om ordningen, at det modtagende pengeinstitut kan beregne, indeholde og indgive den korrekte PAL-skat efter pensionsafkastbeskatningsloven i overførselsåret. Ved konvertering af en kapitalpension m.v. til en aldersopsparing m.v. efter pensionsbeskatningslovens 41 A, stk. 2, indgiver pengeinstituttet m.v. tilsvarende en samlet opgørelse for overførselsåret.

16 Arbejdsløshed og dispensation Finansrådet ønsker ligeledes, at der indføres en dispensationsordning, således at en opsparer ved arbejdsløshed i en periode på over 2 år får mulighed for at ophæve sin aldersopsparing uden betaling af de 20 pct. afgift. Henset til, at der er tale om beskattede midler, og at der er tale om en situation, skatteyderen ufrivilligt er havnet i, bør der etableres en sådan dispensationsmulighed. Aldersforsikringer- og opsparinger har til formål at tilgodese et pensionsformål og indeholder derfor en skattebegunstigelse i form af lavere beskatning af afkastet på ordningerne. Afgiften på 20 pct. ved udbetaling, der ikke omfattes af PBL 25, stk. 1, nr. 1-8, kompenserer for den lavere beskatning af afkastet, hvis ordningerne anvendes til andre formål. En dispensation i forbindelse med arbejdsløshed selv af en vis varighed - understøtter ikke formålet med ordningerne. Samme emittent Der lægges op til en ændring af PBL 12, stk. 1, nr. 1, 5. pkt., hvorefter grænsen for investering i papirer udstedt af samme emittent ændres til kr. for opsparing på en aldersopsparing. Sammenholdt med lovforslagets 8, stk. 4, anvendes der fortsat den hidtidige grænse på kr. for de ordninger, som ikke konverteres til aldersopsparing. Grundet bestemmelsen i PBL 11A, stk. 1, nr. 2, 2. pkt. vil grænsen på de kr. også gælde for rateordninger. Dette må efter Finansrådets mening bero på en fejl, og derfor bør PBL 11A, stk. 1, nr. 2, 2. pkt. tilrettes, så den hidtidige grænse på kr. stadig gælder for ratepensioner. Lovforslaget er ændret således, at beløbsgrænsen for investering i papirer udstedt af samme emittent for rateopsparinger fortsat er kr. Lovforslaget er desuden ændret, så samme beløbsgrænse i øvrigt vil gælde for kapitalopsparinger såvel som for aldersopsparinger, idet der med aldersopsparinger efter forslaget grundlæggende alene er tale om en ændret beskatning af kapitalopsparinger, hvor beskatningen flyttes fra udbetalings- til indbetalingstidspunktet. Finansrådet vil gerne påpege det uhensigtsmæssige i, at man i ikrafttrædelsesbestemmelserne til ændringsloven skal finde den relevante og materielle regel. Finansrådet foreslår i den sammenhæng, at kr.'s-reglen for nuværende kapitalpensioner kommer til at

17 fremgå direkte af 12, således at der henvises til 12 fra 11A, og fremadrettet også fra Puljebekendtgørelsen, hvor der henvises til max for kapitalpension. Efterløn Finansrådet ønsker oplyst hvorvidt det er lovgivers mening, at den nye aldersopsparing/aldersforsikring skal give modregning i efterlønnen. I henhold til Lov om Arbejdsløshedsforsikring 74 j, som denne for nuværende er affattet, vil den nye aldersopsparing/aldersforsikring give modregning i efterlønnen. Det skal her bemærkes, at en sådan praksis ikke sædvanligvis har været tilfældet, i situationer hvor der har været tale om pensionsopsparing via ikkeskattebegunstigede midler. De nuværende kapitalpensionsordninger indgår ved beregningen af efterlønnen jf. lov om arbejdsløshedsforsikring 74 j. Aldersforsikringer og aldersopsparinger indeholder en skattebegunstigelse, der i ordningens løbetid samlet set vil svare til effekten af skattebegunstigelsen ved de nuværende kapitalpensionsordninger. Der henvises i øvrigt til kommentaren til høringssvaret fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR). Løbende indbetalinger til kapitalpension Mange pengeinstitutter vil få en stor tidsmæssig udfordring i relation til de kunder, der løbende, og typisk hver måned, indbetaler til deres kapitalpension. Disse kunder skal, inden udgangen af 2012, rådgives om, hvordan indbetalingen til pension skal ske i Det kan ikke automatisk tages for givet, at indbetalingen skal fortsætte til en aldersopsparing/aldersforsikring, da det er muligt, at noget skal omlægges til ratepension eller livrente, eller kunden helt ønsker at stoppe sin pensionsindbetaling. Det vil kræve en individuel rådgivning af hver enkelt kunde. De tilknyttede forsikringsdækninger og lignende aftaler, som på nuværende tidspunkt er tilknyttet kapital- Forslaget er ikke imødekommet. Finansrådets forslag om, at fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensionsordninger skal fortsætte til og med 31. december 2013, dog længst til det tidspunkt, der er betalt helt eller delvist 37,3 pct. afgift, er problematisk især i de mange tilfælde, hvor pensionsopspareren har kapitalpensionsordninger i forskellige pensionsinstitutter. Overføres/konverteres fx en mindre hvilende kapitalpensionsordning mod betaling af afgift på 37,3 pct. i starten af indkomståret 2013 til en aldersforsikring eller aldersopsparing, vil et sådant forslag betyde, at fradragseller bortseelsesretten for de resterende indbetalinger i 2013 bortfalder uden, at den skattepligtiges arbejds-

18 pensionerne skal i tilfælde af konvertering ændres pr. 1. januar Ændringerne kan blandt andet være skattekodeskift, ændring af debiteringsnummer og aftale om ændring i hvem, der fremover har indberetningspligten til SKAT. Dette vil dels kræve væsentlige ændringer i administrative rutiner og dels omfattende rådgivning af kunderne. Af disse grunde foreslår Finansrådet, at fradragsretten for indbetaling til kapitalpension fortsætter til og med 31. december 2013, dog ikke længere end til, at der er betalt helt eller delvist 37,3 pct. afgift og overførsel til aldersopsparing/aldersforsikring. giver og øvrige pensionsudbydere er orienteret herom. Har ejeren af ordningen fx en arbejdsgiver, der i resten af 2013 fortsat indbetaler på en anden kapitalpension for den skattepligtige, vil arbejdsgiveren ikke have kendskab til, at der skulle have været tilbageholdt A-skat m.v. af disse indbetalinger. Den skattepligtige vil med udgangen af indkomståret 2013 have oparbejdet en restskat svarende til skatten af arbejdsgiverens indbetalinger. I øvrigt er det et hovedformål med lovforslaget at afskaffe fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner for at neutralisere forværringen af den offentlige saldo på kort sigt som følge af indfasningen af skattereformen. En forlængelse af fradragsretten til og med 31. december 2013 tilgodeser ikke lovforslagets formål. Forlængelse af fristen for at konvertere til aldersopsparing Finansrådet foreslår, at der gives mulighed for at konvertere til aldersopsparing, mod betaling af afgift på 37,3 pct., i en periode frem til 31. december 2017, da der er en række elementer, som problematiserer processen med at tilvejebringe likviditet for at kunne svare afgift. Disse elementer er blandt andet: Den lavere afgift på 37,3 pct. - ved omlægning af kapitalpension til aldersforsikringer og aldersopsparinger er gældende til og med d. 31. december 2013, og vil give pensionsinstitutterne en periode på ca. 15 måneder fra det forventede tidspunkt for lovens vedtagelse og til udløbet af fristen til at tage skridt til at omlægge kundernes kapitalpensioner. Der eksisterer investeringsmæssige bindinger, fx aftaleindskud som er bundet i længere perioder, ofte op til 3 år, hvor mange først udløber i Disse bør have mulighed for at løbe til ende. Et hovedformål med lovforslaget er at fremrykke beskatningen af indeståendet på kapitalpensionsordninger for at neutralisere forværringen af den offentlige saldo på kort sigt som følge af indfasningen af skattereformen.

19 Unoterede aktier og andre illikvide papirer i depotet kan give anledning til udfordringer, både i forhold til omsættelighed, i forhold til rådgivning men også i forhold til at sikre overholdelse af lovgivningen på området. Såfremt mange skatteydere konverterer inden for en kort tidshorisont, kan det ikke afvises, at dette vil have indvirkning på kapitalmarkederne. Rådgivningsopgaven er ekstraordinært stor, både i relation til det tidsmæssige perspektiv og til nødvendige systemændringer. Da risikovurderingen og den enkelte kundes risikoprofil efter MIFID skal iagttages ved salg af papirer, skal der også sikres tilgang til behørigt certificerede rådgivere. Insiderproblemer og dermed åbne og lukkede vinduer for salg af papirer skal iagttages. Uforholdsmæssigt høje puljeomkostninger, med deraf følgende påvirkninger af ÅOP og ÅOK, såfremt der skal gennemføres uforholdsmæssigt mange transaktioner i samme år. En forlængelse af fristen til udgangen af indkomståret 2017 til overførsel/konvertering af de nuværende kapitalpensionsordninger til aldersforsikringer eller aldersopsparinger mod betaling af den lavere afgift tilgodeser ikke lovforslagets formål. I øvrigt er fremrykningen af beskatningen ikke obligatorisk, men et tilbud til den enkelte pensionsopsparer. Nettobeløb Mange overenskomstfastsatte aftaler på arbejdsmarkedet definerer indbetalinger på pension i forhold til en bestemt procentandel af bruttolønnen. Dette betyder, at den enkelte lønmodtager har et fast beløb før skat, der skal placeres på pensionsordninger. Dette er aftalt ud fra en forudsætning om, at der er tale om indbetaling af kun del- De lønmodtagere, hvis arbejdsgiver indbetaler en fast procentdel af den ansattes løn til en skattebegunstiget pensionsordning, vil også efter den 1. januar 2013 kunne fortsætte hermed. Det vil være op til lønmodtageren og dennes arbejdsgiver i samarbejde med pensionsinstituttet at træffe aftale om, hvordan indbetalingerne fra

20 vist beskattede beløb. Placeres beløbet på en pensionsordning uden bortseelsesret, vil lønmodtagerens rådighedsbeløb efter skat derfor være mindre end ved placering på en pensionsordning med bortseelsesret. den 1. januar 2013 fremover skal fordeles mellem ordninger med bortseelsesret omfattet af PBL 2, nr. 4, 8, og 11 A, og aldersforsikringer m.v. uden bortseelsesret således, at de tilgodeser lønmodtagerens økonomiske behov. Personer med arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger kan derfor blive tvunget til at vælge ratepension eller livrente frem for aldersopsparing for at undgå, at deres rådighedsbeløb efter skat falder. Dette valg vil derfor blive foretaget ud fra skattemæssige overvejelser, og ikke ud fra den enkeltes reelle behov for pensionsudbetaling. Dette er efter Finansrådets mening næppe tilsigtet. Lønmodtagere med firmapensionsordninger i fx ansættelseskontrakter bør gives mulighed for at indbetale til disse også efter 1. januar 2013, således at der sikres mulighed for at indgå nye aftaler, som tager højde for, at der nu indbetales beskattede midler. De foreslåede overgangsregler i 8, stk. 6, bør udvides til at omfatte alle kollektive overenskomster indgået senest den 31. december 2012 og ikke blot obligatoriske indbetalinger. Overgangsreglen er alene indført af hensyn til lønmodtagere, hvis overenskomst indeholder regler for, hvilken type pensionsordning arbejdsgiverens pensionsbidrag skal indbetales på, og som den enkelte ingen muligheder har for at ændre (obligatoriske indbetalinger). Disse lønmodtagere er låst fast og kan derfor først indrette sig på de nye regler ved førstkommende overenskomstfornyelse. Der er ikke grundlag for at lade overgangsreglen omfatte lønmodtagere, der har mulighed for, at deres arbejdsgivers indbetalinger kan til-

J.nr. 2012-321-0022. Dato: 15-08-2012

J.nr. 2012-321-0022. Dato: 15-08-2012 J.nr. 2012-321-0022 Dato: 15-08-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk anders.n@skat.dk hardy.pedersen@skat.dk

Skatteministeriet Anders Nielsen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk anders.n@skat.dk hardy.pedersen@skat.dk Skatteministeriet Anders Nielsen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk anders.n@skat.dk hardy.pedersen@skat.dk Høringssvar om nyt kapitalpensionsforslag 30.07.2012 Vi har modtaget udkast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension,

Læs mere

Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0

Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0 26. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Loft for indbetalinger til rateordninger

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 8 Offentligt J.nr. 12-0173687 Dato: 10-12-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 224 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0013 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Loft for indbetalinger til rateordninger

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. E-mail til mw@skat.dk; jakob.nielsen@skat.dk; anders.n@skat.dk; hardy.pedersen@skat.dk og js@skat.dk Høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning)

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 14-4371532 Udkast Den 31. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 67 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven,

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2014-15 Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

SVAR PÅ HØRING VEDR. FORÅRSPAKKE 2.0

SVAR PÅ HØRING VEDR. FORÅRSPAKKE 2.0 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K SVAR PÅ HØRING VEDR. FORÅRSPAKKE 2.0 26. MARTS 2009 RHJ/JN/LF Finansforbundet har den 20. marts 2009 modtaget pakken af lovforslag som led i

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger)

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 83 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven og kildeskatteloven

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Seniorrådgiverne ApS, Kignæsbakken 26, 3630 Jægerspris telefon 20 49 10 49 / senioranalyse@seniorraadgiverne.dk Indhold Formål med

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2010-353-0034 Udkast (1) Dette lovforslag er uddrag af lovforslag, der fremsættes den 17. november 2010. Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven Lovforslag nr. L 208 Folketinget 2009-10 Fremsat den 14. april 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Afskæring af fradragsret for nye indbetalinger

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov Et nyt arbejdsliv Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov H vad går ord n i n gen ud på? Efter bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om udbetaling fra kapitalforsikring

Læs mere

Vigtig sminke af den offentlige saldo

Vigtig sminke af den offentlige saldo Vigtig sminke af den offentlige saldo Vi har fået de første indikationer på, at den fremrykkede skat på kapi- talpensioner er begyndt at rulle ind i statskassen. Og omlægningerne ser allerede nu ud til

Læs mere