Lokalplan Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2"

Transkript

1 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2

2 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan Indhold: Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed... 3 Baggrund og formål med lokalplanen... 4 Lokalplanens indhold... 4 Områdets historie og eksisterende forhold... 6 Forhold til anden planlægning... 6 Miljøvurdering af planer og programmer... 9 Forhold til områdets andre funktioner, herunder støj og trafik... 9 Tilladelser fra andre myndigheder... 9 Bæredygtig udvikling... 9 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Områdets zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje og stier Parkering Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Skiltning Ubebyggede arealer Lednings- og forsyningsanlæg Afskærmningsforanstaltninger Forudsætnnger for ibrugtagning af ny bebyggelse Grundejerforening Ophævelse lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Bilag: Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Matrikelkort og eksisterende bebyggelse Bilag 3: Arealanvendelsesplan Bilag 4: Illustrationsplan Bilag 5: Anvisning for skiltning, Høje Taastrup By

3 3 Redegørelse Indledning Områdets beliggenhed En lokalplan er en detaljeret fysisk plan for et geografisk område. Lokalplanen er bygget op af en redegørelsesdel og en vedtægtsdel. I redegørelsen beskrives planens intentioner og baggrund samt dens forhold til anden planlægning. I vedtægtsdelen fastlægges planområdets afgrænsning og anvendelse samt planens retsvirkninger. Der optages bestemmelser for udnyttelsen af den enkelte ejendom, herunder byggeriets omfang, udformning og udseende, adgangsforhold, friarealer og beplantning m.v. En lokalplan skal efter reglerne i Planloven annonceres og fremlægges som forslag i mindst 8 uger. I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til planen. Hvis planen ikke ændres væsentlig, kan den herefter vedtages endeligt af Byrådet. Ejendomme, der er omfattet af planen, må kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Lokalplan omfatter et område beliggende ud til stationsforpladsen syd for Høje Taastrup Station. Området afgrænses af Høje Taastrup Boulevard mod vest, Thistedgade mod syd, mens Struergade og Dalbergstrøget udgør lokalplanens østlige og nordlige grænse. Dele af Høje Taastrup Boulevard, Dalbergstrøget og Struensegade indgår desuden i lokalplanområdet. Området er på ca m 2. Her af udgør vejarealet ca m 2. Luftfoto, der viser lokalplanområdets beliggenhed.

4 4 Baggrund og formål med lokalplanen Baggrund Baggrunden for at udarbejde lokalplan er, at den gældende lokalplan ikke giver mulighed for at etablere et supermarked med en tidssvarende størrelse indenfor området. Byrådet har derfor vedtaget at udarbejde en ny lokalplan for området, der bl.a. skal indeholde følgende bestemmelser: Lokalplanen skal give mulighed for indretning af en dagligvarebutik på op til 1000 m 2. Lokaler mod plads og gade skal benyttes til salgsarealer med kundeadgang. Eksisterende vinduesåbninger mod plads og gade skal bibeholdes Butiksvinduer mod plads og gade må kun monteres med vinduesrammer med glas. Glaspartier mere end 160 cm over gadeniveau skal være klart glas. Indgang til butikkerne skal ske fra Høje Taastrup Boulevard. Der må ikke være indgang fra Dalbergstrøget. Der kan etableres udendørs udstilling af varer, når dette sker efter klare retningslinjer. Den nye lokalplans bestemmelser skal i øvrigt svare til bestemmelserne i den nugældende lokalplan Formål Lokalplanen skal tilvejebringe det planmæssige grundlag for etablering af et byområde med en blanding af butikker, kontorer, boliger, liberale erhverv, kulturelle og offentlige formål og mindre, ikke generende fremstillingsvirksomhed. Her under en dagligvarebutik på op til 1000 m 2 ud mod Høje Taastrup Boulevard. Lokalplanen skal desuden sikre, at: Butikkerne bliver en integreret del af stationsforpladsen med åbne facader og kundeorienterede funktioner mod gade og plads. Bebyggelsen skal udformes, så den markerer gadeforløbene og pladsen, samt understøtter bylivet i området. Lokalplanens indhold Lokalplanområdet er omfattet af flere rammelokalplaner og desuden af en byggeretsgivende lokalplan. Lokalplan viderefører størstedelen af bestemmelserne fra tidligere lokalplaner, således, at området generelt bevarer sit udtryk og sin karakter i forhold til den øvrige del af Høje- Taastrup centrum. Det fastlægges derfor med lokalplan , at den eksisterende bebyggelse skal udgøre det fremtidige byggefelt. Derved fastholdes områdets stramme og præcise karakter. Ligeledes fastlægges det, at materialer til belægning, facader, tag og mindre bygningsdele skal udføres i den samme type materialer, som der allerede i dag er anvendt i nærområdet. For at den bymæssige karakter kan opretholdes, skal byggeriet opføres i 2-3 etager og mindst 3 etager mod Høje Taastrup Boulevard. Stueetagen mod Høje Taastrup Boulevard og pladsen skal tilnærmelsesvist have gulvkote i plan med tilstødende gadeniveau af hensyn til adgangsforhold til butikkerne. Lokalplanen indeholder retningslinjer for, hvordan bebyggelsen i lokalplanområde skal anvendes og udformes. Det bliver

5 5 Anvisning for skiltning, Høje Taastrup By, 1. etape og 2. etape fra 10. januar bl.a. fastlagt, at stueetagen ikke må anvendes til boliger. Til gengæld kan 1. og 2. sal indrettes til kontorer og boliger, blot må boligerne ikke udgøre mere end godt halvdelen af bebyggelsens samlede etageareal. I stueetagen skal der mod Høje Taastrup Boulevard indrettes butikker. Dog kan en mindre del indrettes til andre kundeorienterede erhverv, som frisør, ejendomsmægler, rejsebureau, offentlig service og tilsvarende. Lokaler mod plads og boulevard skal benyttes til kundeorienterede funktioner som salgsarealer og lignende. Der kan indrettes i alt m 2 til butikker, svarende til det vestlige byggefelt. Arealet for en dagligvarebutik fastlægges til højst m 2, hvilket svarer til et moderne discount supermarked. Øvrige butikker må ikke have et areal på over 500 m 2. Mod Høje Taastrup Boulevard og forpladsen, skal bygningen udformes med en arkade, hvorunder der indrettes offentligt fodgængerareal. Lokalplanområdet nordlige hjørneareal mod vest udlægges som en del af et større pladsareal syd for stationen Derudover fastholdes et privat gård- og haveanlæg mellem byggefelterne. Den østlige og vestlige del af bebyggelsen kan udstykkes som to selvstændige matrikler, når kravene til opholdsarealer og parkering m.v. er opfyldte. Der ændres ikke på forhold omkring parkering og vejføring i området, og disse bestemmelser er derfor videreført fra den øvrige planlægning, idet det præciseres, at der skal etableres handicapparkeringspladser. Dalbergstrøget langs nordsiden af bebyggelsen fastholdes med fodgængerområde og kørebane for cykeltrafik og lokal biltrafik i begrænset omfang (citystrøg). Der vil derfor ikke blive etableret bilparkeringspladser inden for vejarealet. Vejstykket langs østsiden, Struergade, indrettes med kantstensparkering langs den ene side (lokalgade). Parkering skal foregå dels på egen grund, dels som fælles parkering for hele centerområdet. Der er vurderet et behov på i alt 106 parkeringspladser for lokalplanområdet. 21 pladser skal anlægges indenfor lokalplanområdet. Bebyggelsen tillægges desuden en andel af fællesparkeringen i hele byområdets gade- og p-pladsareal på 52 pladser. Anlæg af parkeringspladser svarende til den resterende del af bebyggelsens beregnede parkeringsbehov, 33 p-pladser, kan med sikkerhedsstillelse udskydes indtil Byrådet vurderer, at de skal anlægges. Det forventes, at de etableres som en del af et fælles parkeringshus. Bebyggelsen skal udformes, så der gives gode betingelser for personer med fysiske handicap, såvel bevægelseshæmmede som synshæmmede. Der skal bl.a. etableres handicapparkeringspladser. For at sikre en ensartet skiltning indenfor bycenteret, har Byrådet vedtaget et sæt regler for skiltning, der gælder for hele området. Skiltning indenfor lokalplanområdet skal overholde de til enhver tid gældende fælles bestemmelser. Kun hvor særlige forhold taler for det kan Byrådet fravige bestemmelserne. Skilteanvisningen indgår som bilag til lokalplanen.

6 6 Områdets historie og eksisterende forhold Området ligger centralt i den nye Høje-Taastrup by, der er planlagt i samarbejde med Blegvads tegnestue i 1970 erne. Hensigten med planlægningen er, at bymidten skal udvikles til en levende bydel med en blanding af de bymæssige aktiviteter, der hører hjemme i en klassisk bymidte, dvs. boliger, butikker, cafeer, restauranter, liberale erhverv og andre bymidteaktiviteter. Udviklingen af området tog fart efter stationens åbning i Lokalplanområdet er i Høje Taastrup Planen benævnt bygningskarré 14. Det er omfattet af de to oprindelige rammelokalplaner fra henholdsvis 1978 og 1979, der har dannet grundlag for udviklingen af Høje Taastrupbyen og strukturen og udseendet af området omkring stationen. De to rammelokalplaner vil derfor også fortsat være gældende for området. I dag er karréen fuldt udbygget, og parkerings- og opholdsarealer er etableret efter intentionerne i de gældende lokalplaner for området. Karréen er generelt velfungerende, dog har stueetagen i bebyggelsen mod Høje Taastrup Boulevard stået tom i en længere periode. Lokalplanområdets eksisterende bebyggelse set fra Høje Taastrup Boulevard. Forhold til anden planlægning Fingerplan 2007 samt forslag til Fingerplan 2013 Lokalplanområdet er en del af det ydre storbyområde, Roskilde-byfingeren. Lokalplanområdet er stationsnært og ligger inden for en 600 meters gangafstand fra Høje-Taastrup Station. I Fingerplanen benævnt det stationsnære kerneområde. Kommuneplan 2010 Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 223 i Kommuneplan for Høje-Taastrup Kommune. Området er udlagt centerformål i form af butikker, kontorer, boliger, offentlige formål og mindre, ikke generende fremstillingsvirksomhed. Der fastlægges et maksimalt antal etager på 3. Butiksareal: Kommuneplanen fastlægger koter for nye butiksarealer i kommunen. Lokalplan udvider butiksarealet indenfor området med ca. 500 m 2. Udvidelsen tages af kvoten på 2000 m 2 til generel udvidelse af detailhandelsarealet for kommunen som helhed. Kvoten er anført i kommuneplan 2010, Hovedstrukturen/byer/ Overordnede retningslinjer for udnyttelse af areal i byerne/detailhandel. Lokalplan er således i overensstemmelse med bestemmelserne i Kommuneplan 2010.

7 7 Planloven: 5 t. Stk. 1: Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen medregnes. Stk. 2: Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt i alt 200 m 2. Lokalplaner Lokalplanområdet er omfattet af følgende lokalplaner: Lokalplan Et område omkring Høje Taastrup Boulevard mellem Skåne Boulevard og Gadehavegårdsvej. Lokalplan for Banegårdsområdet. Lokalplan med tilhørende supplement omfattende selve karréen. De to rammelokalplaner, 2.13 og fastlægger overordnede bestemmelser for hele stationsområder for bl.a. vejføring, parkeringskrav, arealanvendelser m.v. De vil derfor fortsat være gældende med vedtagelsen af lokalplanen Hvis der er modstrid mellem planerne, vil det dog være bestemmelserne i lokalplan , der er gældende. Bl.a. vil det ikke være hensigtsmæssigt at opretholde den overordnede planlægnings intention om en sluttet karrébebyggelse, dels fordi stationsforpladsen optager en del af arealet, dels fordi der er behov for en varegård til butikkerne. Lokalplan med supplement vil blive aflyst med vedtagelsen af lokalplan Den væsentligste forskel mellem lokalplan og Lokalplan er udlægget af butiksarealer. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvare butikker udvides til 1000 m 2, og det samlede maksimale areal til butiksformål udvides fra 995 m 2 til m 2, udregnet efter bestemmelserne i Planloven. Butiksarealet svarer således til det vestlige byggefelt. Derved gives der mulighed for at indrette et supermarked, der opfylder dagens normer for et lavprissupermarked. Lokalplanområdets eksisterende bebyggelse og forpladsen ved Høje-Taastrup Torv. Detailhandel påvirkning af bymiljø Området er en del af den allerede etablerede bymidte i Høje- Taastrup. Lokalplanen ændrer ikke på den hidtidige anvendelse af området, men med muligheden for at etablere en dagligvarebutik på op til m² skabes et mere tidssvarende grundlag for butiksudviklingen. Dette skal medvirke til at fastholde bylivet i området omkring Høje-Taastrup Torv. Samtidig vil muligheden for at udstille varer foran dagligvarebutikkens indgang være med til at skabe liv i gadebilledet. På forpladsen ved Høje Taastrup Boulevard er der fastlagt bestemmelser, der skal sikre, at de udstillede varer og skilt-

8 8 ning ikke er til gene for færdselen af forgængere og cyklister. Det er på illustrationsplanen vist hvor på arealet, der må opstilles varer, skiltning og udeservering. Dette er med til at sikre, at pladsen får et mere stringent udtryk samt at området fortsat bliver let at færdes i. Området er velbeliggende i forhold til kollektiv trafik og overordnede veje. Der er desuden god tilgængelighed for gående og cyklister. Den eksisterende arkade mellem bebyggelsen og forpladsen ved Høje-Taastrup Boulevard. Servitutter I henhold til Planlovens 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med planen. Ejer foranlediger aflysning af eventuelle servitutter, der er i strid med lokalplanbestemmelserne, eller som ikke længere har relevans for området. Planloven: 15, stk. 2: I en lokalplan kan der optages bestemmelser om tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg i eller udenfor det af planen omfattede område som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse. Miljøbeskyttelsesloven: 28, stk. 4: Der er tilslutningspligt for ejendomme til kloaknettet, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Sektorplaner Lokalplanområdet er beliggende i et område, hvor der er tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme. Bebyggelse inden for lokalplanområdet tilsluttes vandforsyning efter det til enhver tid gældende vandforsyningslov. Området er separatkloakeret. Området er af miljøstyrelsen udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser. Det indebærer, at det ved placering af aktiviteter og anlæg skal sikres, at der ikke sker forurening af grundvandet. Zoneforhold Området ligger i byzone og forbliver i byzone med vedtagelse af lokalplanen. Ledninger Indenfor lokalplanområdet er placeret en 10 kv transformerstation og 10 kv kabelanlæg. Før eventuelle arbejder påbegyndes, skal der indhentes ledningsoplysninger hos DONG Energy. Se bilag 2.

9 9 Miljøvurdering af planer og programmer Kommunen skal i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer foretage en vurdering af planer omfattet af lovens 3. (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). Vurderingen kan dog undlades, hvis der er tale om mindre områder eller mindre ændringer, og planen ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet jf. 3, stk. 2. Forhold til områdets andre funktioner, herunder støj og trafik Lokalplanen er omfattet af 3, stk. 1, nr. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planen skal derfor miljøvurderes, hvis kommunen vurderer, at den kan få væsentlig indflydelse på miljøet. Kommunen har gennemført en screening af planen for at afgøre, om der skal foretages miljøvurdering og udarbejdes miljørapport. Konklusionen på screeningen er, at planen ikke vil få væsentlig indflydelse på miljøet. Kommunen har derfor afgjort, at der ikke skal foretages miljøvurdering. Afgørelsen begrundes med, at lokalplanen, overordnet set, viderefører den eksisterende planlægning af et allerede udbygget centerområde. Der ændres ikke på de generelle anvendelsesbestemmelser, bebyggelsens omfang eller de trafikale forhold. Virksomhedsstøj Ved etablering af virksomheder skal det foranstaltes, at virksomhederne ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der gælder i henhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj. Støj fra veje Det skal påses, at det udendørs støjniveau, som vejstøj påfører støjfølsom bebyggelse, f.eks. boliger og kontorer, ikke overstiger de grænseværdier, der gælder i henhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj. Støj fra jernbaner Det skal påses, at det konstante, udendørs støjniveau, som jernbanestøj påfører støjfølsom bebyggelse, f.eks. boliger og kontorer, ikke overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner. Tilladelser fra andre myndigheder Fortidsminder Findes der under et jordarbejde grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Museet på Kroppedal, og vil i givet fald være omfattet af museumslovens 27 (bekendtgørelse af museumsloven lovbekendtgørelse nr af 14. december 2006). Bæredygtig udvikling Det er Byrådets holdning at man ved byggeri og udvikling i Høje-Taastrup Kommune skal stræbe efter en udvikling der både økonomisk og økologisk er bæredygtig. Bygningernes ressourceforbrug skal så vidt muligt begrænses. Der skal tages hensyn til ressourceforbruget både ved opførelsen og ved den fremtidige drift. Høje-Taastrup Kommune er, efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, indstillet på positivt at overveje at give de tilladelser og dispensationer, der er nødvendige for at fremme en bæredygtig udvikling.

10 10 Lokalplanens bestemmelser Med hjemmel i Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 beskrevne område. 1. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at: 1. Området udlægges til anvendelser, der traditionelt findes i bycentre. 2. Sikre at den sydlige stationsforplads kommer til sin ret som en af byens centrale pladser, og at den indrettes så den fremmer det byliv, der hører en sådan plads til. 3. Området får en bycentermæssig karakter gennem bebyggelsens dimensioner og fremtræden. 2. Områdets afgrænsning Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 2, og omfatter følgende ejendomme: Matr. nr.: 67e, del af matr. nr.: 67k og del af: vejlitra 7000x alle Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 20. september 2013 udstykkes fra disse ejendomme. 3. Områdets zonestatus Området ligger i byzone og forbliver i byzone. 4. Områdets anvendelse. 1. Området anvendes til butikker, kontorer, boliger, restaurationsvirksomhed, liberalt erhverv, undervisning, kulturelle og offentlige formål og mindre, ikke forurenende fremstillingsvirksomhed. Der må ikke indrettes spillehaller med gevinstgivende spilleaktiviteter.. 2. Indenfor byggefeltet mod Høje Taastrup Boulevard og pladsen, må stueetagen kun bruges til butikker. Der kan dog indrettes kundeorienteret liberalt erhverv som pengeinstitut, ejendomsmægler og tilsvarende med en samlet facadelængde på i alt 30 meter i den sydlige del af bebyggelsen, der ligger direkte ud til Høje Taastrup Boulevard. 3. Inden for lokalplanområdet kan der maksimalt indrettes m² til detailhandel. Hele kvoten til detailhandel skal placeres i stueetagen i bygningen mod Høje Taastrup Boulevard og pladsen. 4. Den enkelte detailhandelsbutik må højst have et bruttoetageareal på m² for handel med dagligvarer, og maks. 500 m² for handel med udvalgsvarer. Hertil kan tillægges et areal på op til 200 m² til personalefaciliteter til den enkelte butik, jf. Planlovens bestemmelser. 5. I den sydlige del af bebyggelsen beliggende ud til Høje Taastrup Boulevard kan der i stueetage indrettes pengeinstitut, forsikringsselskab eller lign. virksomheder med en samlet facadelængde på op til 30 meter. 6. Op til m² af det samlede etageareal på m 2 etageareal kan indrettes til boligformål. Boliger må ikke indrettes i stueetagen.

11 11 5. Udstykning Det vestlige og det østlige byggefelt (j.f. Bilag 3) kan udstykkes som to selvstændige matrikler. 6. Veje og stier. 1. Langs lokalplanområdets østgrænse udlægges areal til en lokalgade i en bredde af 10,8 meter med en vejprofil i princippet som vist nedenfor. Se kortbilag 3 (Struergade). 2. Langs lokalplanområdets nordgrænse udlægges areal til en 14,4 meter bred strøggade for fodgænger- og cykeltrafik samt for lokal biltrafik med en vejprofil i princippet som vist nedenfor. Se kortbilag 3 (Dalbergstrøget). 3. Lokalplanområdets færdselsarealer skal belægges med betonsten. Stenene skal udføres af sandfarvet beton i samme farve som nærområdets øvrige færdselsarealer. 4. Adgangsområder skal udformes med belægninger, kontraster, profilering og hældninger, som giver synshæmmede mulighed for at orientere sig og tillader kørsel med kørestole, gangstativer m.v. 5. Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Dalbergstrøget og Thistedgade, i princippet som angivet på kortbilag Parkering 1. Der skal til bebyggelse inden for lokalplanområdet reserveres parkeringsarealer svarende til mindst 106 parkeringspladser: Mindst 21 pladser skal anlægges inden for lokalplanens område. 52 pladser af cityområdets fælles gade- og p- pladsparkering medtages i beregningen. 33 pladser skal findes i en fælles parkeringsløsning for hele cityområdet, f.eks. parkeringshus, når Byrådet forlanger det.

12 12 2. Indenfor lokalplanområdet skal anlægges mindst to handicapparkeringspladser. En p-plads til almindelige biler (3,5 x 5,0 meter) og en til kassebiler (4,5 x 8,0 meter). 3. Der skal etableres cykelparkering svarende til mindst en plads pr. 40 m 2 etageareal. 8. Bebyggelsens omfang og placering 1. Ny bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 3 angivne byggefelter. 2. Det samlede etageareal inden for lokalplanområdet må ikke overstige m². 3. Bebyggelse indenfor det vestlige byggefelt skal opføres i 3 etager. Bebyggelse indenfor det østlige byggefelt skal opføres i 2 eller 3 etager. Bygningshøjden må maksimalt være 10,4 m målt fra terræn (niveauplan) og op til skæringen mellem facadelinje og tagflade. 4. Facadebebyggelse langs Høje Taastrup Boulevard og mod den i 11 stk. 1 nævnte forplads, skal opføres som sluttet bebyggelse i 3 etager og udformes med en 3,6 m bred kolonnade langs boulevard og plads. 5. I bebyggelsen med facade mod Høje Taastrup Boulevard og den i 10 stk. 1 nævnte forplads, må stueetagens gulvkote ikke være hævet mere en 0,2 m over terræn (niveauplan). 9. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 1. Facader skal fremtræde som muret byggeri med overflade af tegl med skrabefuge. Bygninger skal opføres af sandfarvede mursten i samme nuance som eksisterende byggeri i nærområdet. 2. Randbebyggelse skal opføres med saddeltag med 20 hældning afsluttet med gesims. Taget skal beklædes med sort eternitskifer. 3. Synlige tagrender og nedløbsrør skal udføres i metal. 4. Synlige betonsøjler eller bjælker samt sokler skal udføres sandfarvede som gadebelægningen. 5. Døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele skal være hvide. 6. Til- og sammenbygninger skal udføres med ens tagform, materiale- og farveholdning, så bygningerne som helhed fremstår som en sammenhængende bebyggelse. 7. Indgangspartier, der vender mod Dalbergstrøget, Struergade og Thistedgade, skal være trukket så langt tilbage, at trapper, åbentstående døre og lign. holdes uden for gadearealet. 8. Butikker beliggende ud til Høje Taastrup Boulevard skal have adgang fra denne. Der kan ikke etableres indgang fra Dalbergstrøget. 9. Eksisterende vinduesåbninger mod Høje Taastrup Boulevard og den i 11 stk. 1 nævnte forplads skal bibeholdes. 10. I bebyggelsens stueetage skal facaden mod Høje Taastrup Boulevard og den i 10 stk. 1 nævnte forplads, fortrinsvis udføres som vinduesareal med klart glas. Dog kan der ske tilklæbning af vinduer i op til 1,6 m højde over terræn. 11. Der må ikke være forhindringer eller fremspring, der udgør en fare for svagtseende.

13 Skiltning 1. Skiltning skal fremtræde enkel og informativ og skal i omfang, udformning og farve tilpasses bygningens størrelse, facadernes fagopdeling og det samlede gadebillede. 2. Facadeskiltning skal udføres som løse bogstaver, symboler og logoer, og må ikke få karakter af facadebeklædning. 3. Vinduer må ikke dækkes med reklamer i over 1,6 meters højde over terræn. 4. Skiltning skal i øvrigt ske i overensstemmelse med Anvisning for skiltning, Høje Taastrup By, 1. etape og 2. etape fra 10. januar Skiltevejledningen er vedhæftet lokalplan som bilag Ubebyggede arealer 1. Der udlægges areal til forplads og færdselsareal i princippet som angivet på kortbilag 3. Der skal være offentlig adgang til dette areal. 2. Inden for areal til forplads og færdselsareal kan der etableres parkering samt, i tilknytning til butikkers indgange, opstilles skilte og udstilles varer tilhørende butikken. Der kan ligeledes etableres udeservering til caféer, restauranter o.l. 3. Udstilling af varer og skiltning samt møbler til udeservering må ikke være til færdselsgene for fodgængere og cyklister og skal i princippet placeres inden for arkaden og forarealet som angivet på kortbilag Der skal udlægges areal til vareleverings- og parkeringsareal i princippet som angivet på kortbilag Der skal udlægges udendørs opholdsareal svarende til mindst 100 % af etagearealet til boliger og mindst 10 % af etagearealet til andre formål. En del af dette areal kan indrettes på terrasser, på overdækket gårdareal og lignende. Egentlige lege- og opholdsarealer for børn, må dog kun indrettes på terræn. 6. Opholdsareal for områdets bebyggelse skal placeres i princippet som vist på kortbilag 3. Dette areal må kun indrettes til opholds- og legeareal, gårdsplads mv. samt enkelte parkeringspladser. 7. Ved indretning af opholdsarealer skal det tilstræbes, at en del af disse sikres mod indbliksgener. 8. Oplagring må kun finde sted i bygninger, i varegård eller på visuelt skærmede og hegnede arealer. 12. Lednings- og forsyningsanlæg 1. Bebyggelse inden for lokalplanens område skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 2. Bebyggelse inden for lokalplanens område skal tilsluttes offentlig separeret kloaksystem. 3. Bebyggelse inden for lokalplanens område skal tilsluttes kollektiv vandforsyning. 4. Der skal afsættes den fornødne plads til opbevaring af affald og genbrug i henhold til kommunens affaldsregulativ. Affald og genbrug skal kunne afhentes i henhold til regulativets bestemmelser. 5. El-ledninger, herunder til vejbelysning, skal fremføres som jordkabler. 13. Afskærmningsforanstaltninger 1. Der må opsættes støjafskærmning med en placering i princippet som angivet på kortbilag Støjafskærmning skal udformes som et beplantet hegn og må opføres i op til 3 meters højde.

14 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: 1. De i 7, pkt. 1-3 anførte parkeringskrav er opfyldte. 2. Bebyggelsen er tilsluttet de i 12, pkt. 1-4 nævnte fællesanlæg. 15. Grundejerforening Ejere af ejendomme inden for lokalplanens område skal være medlemmer af Grundejerforeningen Høje Taastrup Station Syd, der varetager en række fælles opgaver i bydelen. 16. Ophævelse af lokalplan 1. Lokalplan Høje Taastrup Boulevard/Dalbergstrøget (vedtaget 23. april 1985) med tilhørende supplement (vedtaget 18. februar 1986), ophæves i sin helhed og erstattes af nærværende Lokalplan nr Nedenstående bestemmelser i rammelokalplan (vedtaget af Byrådet den 11. oktober 1978), ophæves for den del, der er omfattet af nærværende Lokalplan nr s område: 3, stk. 3.4 om placering af boligetagearealet. 6, stk. 6.2 om fælles forsyningsanlæg. 7, stk. 7.6, afsnit 1 om bebyggelsens placering. 17. Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanen gælder også for forhold der ikke kræver byggetilladelse, fx opførelse af carporte, skure og lign. samt hegn og beplantning. Dispensation: Planens anvendelsesbestemmelser betragtes generelt som principielle. Dispensationer fra sådanne anvendelsesbestemmelser kan kun meddeles i meget begrænset omfang. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser, der regulerer bebyggelsens omfang, udformning og placering, med mindre disse specielt er medtaget for at sikre en særlig karakter af bebyggelsen. 1. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 2. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre der er indeholdt i planen. 3. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (Planlovens 19 og 20). 4. I henhold til Planlovens 47 er der mulighed for at ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for realisering af lokalplanen. 5. I henhold til Planlovens 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med planen.

15 15 Vedtagelsespåtegning Lokalplan vedtages endeligt i henhold til 27 i Lov om Planlægning. Vedtaget af Høje-Taastrup Byråd den 28. januar 2014 Michael Ziegler borgmester / Jørgen Lerhard teknisk direktør

16 Lokalplan Høje Taastrup Boulevard Høje Taastrup Station Dalbergstrøget Høje Taastrup Boulevard CITY Meter Bilag 1: Oversigtskort SAG: 13/14194 Høje Taastrup Dato:

17 Lokalplan Lokalplangrænse 10 kv jordkabler Bilag 2: Matrikelplan SAG: 13/14194 Høje Taastrup By, Høje Taastrup Dato:

18 Lokalplan Bilag 3: Arealanvendelsesplan SAG: 13/14194 Høje Taastrup Dato:

19 Lokalplan Bilag 4: Illustrationsplan SAG: 13/14194 Høje Taastrup Dato:

20

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 4.18.13

Lokalplan nr. 4.18.13 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 4.18.13 Et område vest for stationsforpladsen Hedehusene/Fløng liberalt erhverv 01.12.1998 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 4.18.13 HØje-Taastrup Kommune Hsje-Taastrup

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 4.30.1

Lokalplan nr. 4.30.1 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 4.30.1 For et område afgrænset af Hovedgaden, Vesterkøb og Tværvej i Hedehusene. Hedehusene Blandet bolig og erhverv 05-07-2006 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 4.30.1

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden xxx Stevns Kommune Lokalplan XXX Butiksområde ved Rengevej. Loklaplan XXX omhandler etablering af et planmæssigt grundlag

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade LOKALPLAN NR 1-513 for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have LOKALPLAN NR. 0-568 for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere