2/04. Ændret administration af Huseftersynsordningen. Indhold. Afskallede nye eternitplader. Historien om Olsens tag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2/04. Ændret administration af Huseftersynsordningen. Indhold. Afskallede nye eternitplader. Historien om Olsens tag"

Transkript

1 Indhold Afskallede nye eternitplader Historien om Olsens tag Stor interesse for at høre om Huseftersynsordningen Problembarnet kældre Tilbud til de bygningssagkyndige fra BYG-ERFA Ankenævnet for Huseftersyn H U S E F T E R S Y N N Y T Ændret administration af Huseftersynsordningen 2/4 I sidste nummer orienterede vi om den nye aftale, der er indgået mellem Dansk Ejendomsmæglerforening og økonomi- og erhvervsministeren om administration af Huseftersynsordningen og Energimærkningsordningen. Denne artikel indeholder yderligere oplysninger om den nye ordning. Mange bygningssagkyndige er i tvivl om, hvad ordningen konkret kommer til at betyde for dem, og hvordan den kommer til at fungere i praksis. Det vil vi forsøge at råde bod på med denne artikel. Forsikringsselskabernes rolle Formålet med den nye ordning er at opretholde troværdigheden omkring tilstandsrapporten. Metoden er at undgå, at ejendomsmæglerne får indflydelse på valget af bygningssagkyndig. Udgangspunktet er, at sælger selv skal kontakte en bygningssagkyndig. Men sælger kan også vælge at få henvist en bygningssagkyndig gennem et forsikringsselskab. Når man har valgt forsikringsselskaberne fremfor ejendomsmæglerne til at udpege en bygningssagkyndig, er det fordi forsikringsselskaberne har en interesse i, at tilstandsrapporterne er retvisende. De baserer blandt andet deres tilbud om ejerskifteforsikringer på tilstandsrapporterne og bærer selv risikoen for de skader, der ikke er nævnt i rapporten. Nye markedsvilkår Ordningen indebærer nye markedsvilkår for branchen. Mange af de bygningssagkyndige har overvejet fremtidige partnerskaber for at opnå stordriftsfordele og fastholde markedsandele. Forsikringsselskaberne og ejendomsmæglerbranchen er også begyndt at indstille sig på de nye vilkår. Bl.a. har forsikringsbranchens interesseorganisation Forsikring & Pension i en redegørelse til Folketingets Boligudvalg meldt ud, at langt hovedparten af forsikringsselskaberne som led i den ny ordning vil indgå aftaler med et antal bygningssagkyndige/virksomheder, der beskæftiger bygningssagkyndige. Kritiserede tillæg Der har været rejst en del kritik af de tillæg til tilstandsrapporten, som en række mæglerkæder tilbyder forbrugerne. Det har ført til, at Forbrugerrådet på opfordring fra Økonomi- og Erhvervsministeriet har indledt en dialog med Dansk Ejendomsmæglerforening om, hvordan tillæggene Den nye folder, som sælgere kan erhverve hos ejendomsmælglere, i forbindelse med hushandel. kan forbedres. I dialogen, hvor også de bygningssagkyndiges organisationer deltager, indgår bl.a. spørgsmålet om ansvarsfraskrivelser i tillæggene, rapporternes uensartede opbygning og den manglende klageadgang for forbrugerne. Fortsættes side 2 HUSEFTERSYN NYT 2/4 1

2 Fortsat fra forsiden Information om den nye ordning I forbindelse med at den nye ordning trådte i kraft 1. maj, har Erhvervs- og Boligstyrelsen udarbejdet en folder, der informerer sælger om, hvordan han nu skal forholde sig. Ejendomsmæglerne har forpligtet sig til at udlevere folderen til sælgerne. Folderen vil også ligge fremme på en række af landets biblioteker. Desuden udleverer ejendomsmæglerne sammen med folderen en liste over samtlige beskikkede bygningssagkyndige i lokalområdet/regionen. Endelig er der gennemført en annoncekampagne i de store landsdækkende aviser og udsendt pressemeddelelser til relevante medier om den nye ordning. Ingen ny bekendtgørelse Den nye ordning har ikke ført til ændringer i det eksisterende regelsæt. For de bygningssagkyndige gælder med andre ord fortsat reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. og bekendtgørelsen om Huseftersynsordningen. Det er aftalt med Dansk Ejendomsmæglerforening, at foreningen løbende kontrollerer, at foreningens medlemmer overholder aftalen Hjemmeside og telefonservice bliver det sted, hvor sælger typisk vil søge en bygningssagkyndig. Men der er også etableret en særlig hot-line - funktion i sekretariatet, for at sælgere, der ikke har adgang til internettet ved telefonisk henvendelse kan få oplyst en bygningssagkyndig. Hjemmesiden har fået nyt design, og teksterne er tilpasset den nye ordning. Herudover gives en mere målrettet og detaljeret information til køber og sælger end tidligere. Søgefunktionen er ændret, så søgningen på en bygningssagkyndig er blevet mere retfærdig. I dialog med de bygningssagkyndiges organisationer bliver der fortsat arbejdet på at finjustere søgefunktionen, så den enkelte sagkyndige får større frihed til at vælge område. Herudover vises som noget nyt, hvilke konsulenter, der også er godkendt til at lave energimærkning. Endvidere vil der blive etableret en markedsplads på sekretariatets hjemmeside, hvor de bygningssagkyndige kan anføre priser og øvrige vilkår for udarbejdelse af tilstandsrapporter. De bygningssagkyndiges organisationer er inddraget i arbejdet med udformningen af de nævnte oplysningsfelter på hjemmesiden. Fortsat tillid til ordningen Det er Økonomi- og Erhvervsministeriets forventning, at ministerens aftale med Dansk Ejendomsmæglerforening samt Forbrugerrådets og Ejendomsmæglerforeningens drøftelser vil indebære, at forbrugerne fortsat kan have tillid til Huseftersynsordningen og til de tilstandsrapporter, som de bygningssagkyndige udarbejder. Afskallede nye eternitplader Nye eternitplader holder ikke så godt som de gamle. De nye fibre er ikke så vejrbestandige og brugstiden afhænger derfor af vejrlig, beliggenhed og vedligehold. Byggeskadefonden har endnu ikke erfaringer med de senest producerede plader, men oplyser samtidig i deres årsrapport (22), at de nye eternittage har betydelig kortere levetid end de gamle asbestholdige eternittage. 3 og færdig Højesteretssagen i 21 om smuldrende eternitplader anslog brugstiden for tagplader af eternit til højst 3 år. Vejr og vind slider på byggematerialerne, og nedbrydningen af eternitplader starter i nogle tilfælde allerede i løbet af 3-5 år. Vejrliget, beliggenheden og orienteringen mod verdenshjørnerne har stor betydning for, hvor hurtigt pladerne nedbrydes, og om pladerne kan holde i 3 år. Bølgeeternit skaller I et stort antal bebyggelser med tage af bølgeeternit er der registreret afskalninger. Årsagen er materialet. Asbestfibre er udgået ved produktionen af bølgeeternitplader og erstattet af en ny type fibre. Dette, i kombination med de produktionsændringer, der er en følge af nyt fibermateriale, er sandsynligvis årsagen til de registrerede svigt i materialets vejrbestandighed. Vedligehold og frisk luft Det synes dog at god udluftning af tagrum under eternitpladerne forlænger holdbarheden. Tagpladernes underside skal til stadighed ventileres med frisk luft. Lufttilførslen ved tagfoden i et åbent tagrum må ikke spærres af oplag eller isoleringsmaterialer. Begroninger, mos og algedannelser på oversiden skal jævnligt afvaskes. Pladerne skal kontrolleres hvert år. Dansk Eternit A/S har oplyst, at maling ikke kan redde plader, der er begyndt at skalle eller smuldre. Du kan finde Byggeskadefondens årsrapporter på: 2 HUSEFTERSYN NYT 2/4

3 Historien om Olsens tag Hvad holder længst. Overtaget, der er udsat for vind og vejr eller undertaget, der ligger godt beskyttet mod klimaets voldsomme hærgen? Erik Olsen ejede et hus fra 193 og havde i flere år kikket på sit tegltag. Med tidens løb blev taget mere og mere nedbrudt. Understrygningen faldt hurtigere ud, end han kunne nå at udbedre, og antallet af afskallede tagsten voksede år for år. Da Erik Olsen gik på efterløn, mente han, at tiden nu var inde til at spendere lidt af de opsparede midler til at renovere taget. Dette til trods for, at der i de forløbne 7 år ikke var kommet vand af betydning gennem taget. Fordelen for ham var, at han resten af sin tid i huset kunne sove i tryg forvisning om at taget var nyt og tæt. Derudover undgik han at skulle op med mørtelspanden en gang om året og tætne huller i taget, nu da benene ikke var så gode mere. Klog, af naboens dyrekøbte erfaring, valgte Erik Olsen nye tegltagsten af en anerkendt kvalitet. Naboen havde tidligere valgt en type tegl som kun holdt i otte år, inden taget var nedbrudt til en meget dårligere stand, end Olsens gamle tag på 7 år. Efter 5½ år med nyt kvalitetstag opdagede Erik Olsen, at der alligevel kom skjolder på loftet på 1. sal, som om der kom vand ind gennem taget. I starten troede han, at det var tidligere tiders skjolder, der ikke var korrekt udbedret, men i takt med tiltagende fugtproblemer opdagede han, at undertaget var skadet og totalt nedbrudt. For at undgå støjgener var der blevet sat dæmpere i, der skulle holde undertaget på plads. Disse havde imidlertid arbejdet sig ind gennem undertaget. Der, hvor undertaget ikke var fastholdt, var det slidt i stykker og flere steder revet helt over og tilmed delamineret. Resten af nedbrydningen havde solen klaret. Man kan godt forestille sig, hvad Erik Olsen nu tænkte. Ville ejerskifteforsikringen have dækket? Hvis nu Erik Olsen havde valgt at sælge sit hus, ville køberen så have kunnet få dækning af ejerskifteforsikringen? Det fremgår af bekendtgørelsen, at tilstandsrapporten skal afdække forhold, der afviger fra intakte huse af samme alder og stand. Selvom nedbrudte, defekte og utætte undertage er helt normalt for huse af samme alder og stand, skal det medtages i en tilstandsrapport, da undertaget ikke er intakt. Når man gennemlæser forsikringsankenævnets afgørelser omkring undertage, fremgår det, at undertage meget ofte har en ret begrænset levetid i forhold til selve taget. I den anledning kan det oplyses, at skader, der skyldes forhold, der alene består i udløb af bygningsdelens; konstruktionens eller materialernes sædvanlige levetid ikke er omfattet af ejerskifteforsikringen. Derfor kan en køber ikke forvente at få dækning alene for et nedslidt og utæt undertag, når undertaget alligevel har udlevet sin levetid. I nogle tilfælde kan undertagets restlevetid give anledning til en nedskrivning. Også selvom overtagets restlevetid er væsentligt længere. Dette skyldes, at en køber inden for overskuelig fremtid selv må forventes at skulle udskifte undertaget alligevel, og erstatningen bliver sat i forhold til det. HUSEFTERSYN NYT 2/4 3

4 Stor interesse for at høre om Huseftersynsordningen Siden december har der været afholdt 24 foredrag på landets biblioteker og hos boligadvokater og ejendomsmæglere. Potentielle købere og sælgere er mødt op for at blive klogere på, hvad Huseftersynsordningen betyder for dem, hvad en tilstandsrapport indeholder, og hvad man kan bruge den til. Stor begejstring Evalueringen viser, at tilhørerne har været begejstrede og har fået stort udbytte af foredragene. 36 % af tilhørerne mødte op med et ringe forkendskab til huseftersynsordningen og 91 % var enige eller meget enige i, at de efter foredraget havde fået en god forståelse af meningen med Huseftersynsordningen. 91% var enige eller meget enige i, at foredraget gav god og bred information om både Huseftersynsordningen og tilstandsrapporten. Der var stor interesse og mange var mødt op Informationer nede på jorden Foredragene er en del af de informationstiltag, der er aftalt mellem sekretariatet og Erhvervs- og Boligstyrelsen. Jeg har fået en god forståelse af meningen med Huseftersynsordningen Formen er uformel og nede på jorden og foredrags-holderne er beskikkede bygningssagkyndige, som stiller deres viden om huseftersyn, karaktergivning, tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer til rådighed: Det er utroligt vigtigt for ordningen at komme ud og møde forbrugerne og besvare spørgsmål som er relevante for sælger og køber. Foredragsholderen er en rigtig levende bygningssagkyndig, som kan forklare om tilstandsrapporterne, så folk kan forstå det, udtaler Bjarne Leander Poulsen fra sekretariatet og fortsætter og det er også en fremragende måde at få ryddet misforståelser af vejen der er stadig mange mennesker, som tror, at en tilstandsrapport viser alle skader i et hus, herunder de skjulte Meget enig Enig Neutral Ikke enig Meget uenig Jeg har fået en god forståelse af indholdet af tilstandsrapporten og betydningen af karaktererne 46 4 Foredragsrækkens fremtid Det er foreslået af Erhvervs- og Boligstyrelsen, at der afholdes omkring 35 møder årligt i 24 og Evalueringerne viser også, at der hos forbrugeren er et stort behov for oplysning om Huseftersynsordningen. Meget enig Enig Neutral Ikke enig Meget uenig 4 HUSEFTERSYN NYT 2/4

5 Problembarnet kældre I dag forventer de fleste huskøbere en tør kælder, selvom kælderrum ikke må anvendes til beboelse. Dette stiller krav til gode løsninger på fugtproblemer. I mange pladsstøbte kælderydervægge af beton eller kælderydervægge bygget af udstøbte betonhulblokke trænger der fugt igennem udefra til trods for, at der tilsyneladende er gennemført de påkrævede fugtbeskyttende foranstaltninger. Tørre kældre foretrækkes Tidligere blev lidt fugt i kælderen stiltiende accepteret (når der ikke var tale om større mængder), fordi kælderrum kun blev anvendt til sekundære aktiviteter som f.eks. brændselsoplagring og vaske- og tørrerum. Men i dag forventer brugeren, at kælderrum er tørre, så de kan anvendes til stort set samme aktiviteter som boligens øvrige rum. Mange kælderklager Kælderrum må ikke anvendes som beboelsesrum og køkkener, med mindre gulv ligger over terræn langs mindst én vinduesvæg, jf. BR-82, kap , og BRS- 85, kap Alligevel har kælderproblematikken givet anledning til utroligt mange klagesager og tvister, fordi oplysninger om, at kældre ikke må benyttes til beboelse ikke fremgår af en tilstandsrapport. Det fremgår heller ikke, at vægge og gulve mod terræn aldrig er, eller skal være, 1 % tætte mod fugt, eller at de kølige vægge kan give anledning til kondens. En kælder er kun beregnet til kælderbrug det vil sige fyrrum, vaskerum, hobbyrum og opbevaring. Afvisning af krav I en konkret sag følte huskøber sig snydt over kælder, der ikke levede op til ordlyden i salgsannoncen. Af annoncen fremgik, at der var flotte velindrettede og nyistandsatte værelser i kælderen. Efterfølgende viste det sig imidlertid, at kælderen, mod købers forventning, ikke kunne bruges som soveværelser og børneværelser, fordi væggene hurtigt blev fugtige og klamme med skimmelbelægninger til følge. Til stor fortrydelse for køberen mistede han derved 5% af husets areal til beboelse. Selvom det aldrig har været tilladt at indrette beboelse i rum i kælderen, blev der rejst krav mod den beskikkede bygningssagkyndige og ejerskifteforsikringen. Kravene blev afvist, fordi kælderen var som kældre er i tilsvarende huse af samme alder. Køber var dog fortsat meget utilfreds. Forslag til fugtbeskyttelse Hvis husejeren ønsker at renovere kælderydervæggene, og bringe dem op til en acceptabel standard, er det vigtigt at fastslå årsagen til fugtgenerne. Fugten kan skyldes mange forhold, f.eks. partiel vandindtrængning, opsuget grundfugt, for høj grundvandsstand eller overfladekondens. Ved bygningsgennemgangen er det normalt ikke muligt for den beskikkede bygningssagkyndige at afdække årsagen til fugten, men kun om væggen er tæt eller utæt. Den bygningssagkyndige må heller ikke i tilstandsrapporten rådgive om udbedring. Men hvis den bygningssagkyndige rekvireres efterfølgende til at rådgive om problemet, er der gode råd at hente i BYG- ERFA erfaringsblad SfB (21). Tilbud til de bygningssagkyndige fra BYG-ERFA BYG-ERFA tilbyder de bygningssagkyndige at afprøve den digitale version af BYG-ERFA bladene gratis i to måneder. Med BYG-ERFA bladene ved hånden har du som beskikket bygningssagkyndig et godt værktøj i dit daglige arbejde med at identificere skader. Herudover beskriver erfaringsbladene årsagen til skaderne, hvordan de udbedres og forebygges, og henviser desuden til uddybende anvisninger. Et BYG-ERFA grundabonnement 24 inkl. én internetadgang koster 1, kr. ekskl. moms. Hvis du ønsker at købe både et abonnement og et ringbind indeholdende alle gældende blade er prisen 15, kr. ekskl. moms. Sådan gør du hvis du vil benytte dig af det gratis tilbud: Gå ind på Vælg Login-knappen i venstre side af skærmbilledet Vælg linket Ny bruger Udfyld alle oplysninger, vælg bl.a. selv dit loginid og password Under CVR-nummer skriv Du vil herefter blive godkendt som bruger inden 24 timer på hverdage. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille et abonnement er du velkommen til at kontakte: Danielle Pröshold telefon eller (her kan abonnementet også bestilles). HUSEFTERSYN NYT 2/4 5

6 Ankenævnet for Huseftersyn Årsrapporten 23 fra ankenævnet er netop udsendt. Langt de fleste klagesager over tilstandsrapporter er indgivet af købere og handler om upræcise beskrivelser af bygningsdelen tag. Men ankenævnet får også klagesager fra sælgere, der mener tilstandsrapporten uretmæssigt har skræmt potentielle købere væk. På side 7 er der derudover anført en note: På nordside og på østside ved skorstenen må forventes en snarlig reparation. Dette tolkede forbrugeren som om, der kun var fejl ved skorstenens nordside og østside og ikke på resten af taget. Derudover mente kunden, at karakteren skulle have været K3 fremfor K1. Ankenævnet for Huseftersyn har netop udsendt årsrapport for 23. Af rapporten fremgår det, at nævnet sidste år modtog 273 klager og behandlede 223 sager. 22 % af sagerne blev afvist, i 5 % blev indgået forlig, 39 % fik ikke medhold og 34 % fik helt eller delvis medhold. Du kan læse mere om årsrapporten på ankenævnets hjemmeside på Upræcis beskrivelse af stråtag En af afgørelserne i ankenævnet (j.nr. 391) fastslår, at både karakterer, bemærkninger og noter i tilstandsrapporten bør fremstå entydige og helt klare, så der ikke er risiko for misforståelser. En købers klage gik på tilstandsrapportens mangelfulde beskrivelse af et stråtag. Det fremgik af tilstandsrapportens afsnit om tagbelægning/rygning, at: K1 tagdækningen er stråtag som fremtræder med varieret nedslidning/ tykkelse I afgørelsen anfører ankenævnet: Indledningsvis bemærkes, at den omhandlende note naturligvis må læses således, at en køber må være forberedt på, at hele tagets nordside står foran en snarlig reparation. Alle medlemmer var enige om, at karakteren K1 ikke var korrekt. Nogle mente, at selv om karakteren K1 var misvisende, medførte noten, at der ikke kunne pålægges den bygningssagkyndige et ansvar. Den indklagede blev pålagt at betale et erstatningsbeløb efter en flertalsafgørelse. Andre medlemmer mente, at selv om noten var retvisende, var anvendelsen af karakteren K1 så misvisende, at den bygningssagkyndige blev pålagt et ansvar. For omhyggeligt arbejde Også sælgere klager over tilstandsrapporter, som de mener har skræmt potentielle købere væk. I dette eksempel (J.nr.3129) har forbrugeren klaget over, at den beskikkede bygningssagkyndige har været for omhyggelig ved registrering af skader i tilstandsrapporten. Ifølge forbrugeren er rapporten derfor årsag til, at ejendommen ikke kan sælges. Det drejer sig om en ældre ejendom fra 198, med mange alvorlige skader (3 UN, 7 K3, 12 K2 og 2 K1), og ankenævnet mener ikke, man kan fastslå, at kunden her har lidt et tab. Sagen er derfor afvist. Årsberetning 23 for Huseftersyn På og kan du finde årsberetningen for 23 for Huseftersyn. Her kan du læse om årets aktiviteter. 6 HUSEFTERSYN NYT 2/4

7 PUBLIKATIONER OG UDGIVELSER Hussvampe og husbukke Ny udgave af bogen Ægte hussvamp og svamp i huse. Bogen indeholder bl.a.: Opbygning og nedbrydning af træ Svampesystematik Svampes krav til fugt og temperatur Konstruktiv beskyttelse af træ Kemisk beskyttelse af træ Træødelæggende svampe Reparation af svampeskader Biologisk nedbrydning af andre materialer end træ Som noget nyt er medtaget et kapitel om træødelæggende insekter inkl. termitter. 2. udgave. Jørgen Bech-Andersen. Hussvamp Laboratoriet ApS sider. Artikelnr.:HLAUD4 ISBN: Kr.: 372, ekskl. moms KURSER OG KONFERENCER Temadag: Det nye edb-system Som beskikket bygningssagkyndig skal du snart til at benytte det nye edb-system. Du får som beskikket bygningssagkyndig en prøveperiode med systemet, inden det tages endeligt i brug. I prøveperioden har du fuld adgang til systemet via internet tet. Vi vil i denne periode yderligere tilbyde dig et halvdagskursus med fokus på grundlæggende anvendelse af IT / Internettet. Kurset vil indeholde en generel introduktion til Internettet, mailsystemer, opkoblinger m.m. Derudover vil der blive en præsentation af brugergrænsefladen i det nye edbsystem, samt en kort præsentation af Kursets målgruppe er beskikkede bygningssagkyndige som ikke tidligere har anvendt internettet i deres arbejde med tilstandsrapporter. Tid og sted: 16. juni 24 hos Byggecentrum i Middelfart eller den 22. juni 24 hos Byggecentrum i Ballerup ½ dag. Pris: 1.8 kr. ekskl. moms Sikre vådrum Skader på vådrum er stadig hyppige og samtidig ofte af alvorligt omfang. I samarbejde med By og Byg byder Byggecentrum derfor med dette kursus på en grundig indføring i en række interessante nyheder og aktuelle tiltag på vådrumsområdet alle med sigte på at udføre mere sikre vådrum. Vi tager udgangspunkt i By og Byg Anvisning 2 Vådrum, som afløser SBI-anvisning 169. Denne suppleres med en række nye Byg Erfa-blade på installations- og vådrumsområdet og BvB s temahæfter om vådrum. Tid og sted: 24. august 24, hos Byggecentrum Ballerup Pris: 3.5 kr. ekskl. Moms (inkl. Anvisning 2) Syn & Skøn En betydelig del af de tvister, der opstår i bygge- og anlægsbranchen, ender i form af en voldgiftssag eller en syns- og skønssag. Når en voldgiftssag eller en syns- og skønssag skal gennemføres, er det vigtigt for såvel sagens parter som for skønsmanden, at sagen bliver gennemført effektivt og korrekt. Du lærer på kurset at gennemføre en voldgiftssag eller en syns- og skønssag på en hensigtsmæssig og professionel måde enten som skønsmand eller som rådgiver for én af sagens parter. På kurset orienteres du om de juridiske grundbegreber, herunder den juridiske baggrund for at løse tvister ved voldgift eller syn og skøn. Den praktiske gennemførelse af en skønsforretning vil blive gennemgået med udgangspunkt i den nye vejledning for syns- og skønsmænd fra Voldgiftsnævnet. Der vil sluttelig blive gennemgået cases, så der bliver lejlighed til at prøve hele forløbet i en syns- og skønssag fra udmeldelse, gennemgang af sagsakter, indkaldelse af parterne, gennemførelse af skønsforretningen, udarbejdelse af skønserklæring og frem til afhjemling i retten. Kurset henvender sig til ingeniører, arkitekter og andre, der har ønske om at virke som skønsmænd, og til personer i byggeog anlægsbranchen, der kan tænkes at blive rådgiver for en part i en voldgiftssag eller en syns- og skønssag. Kursusleder: Seniorforsker Erik Brandt, By og Byg Tid og sted: oktober 24 hos Byggecentrum i Middelfart Pris: Kr ekskl. moms. Prisen er med overnatning. De omtalte kurser bestilles hos Byggecentrum på telefon HUSEFTERSYN NYT 2/4 7

8 STATISTIK Antal tilstandsrapporter pr. beskikket bygningssagkyndig Statistikgrundlag: tilstandsrapporter (modtaget ) Geografisk fordeling af beskikkede bygningssagkyndige pr. d Antal beskikkede bygningssagkyndige: 76 Antal konsulenter 25 2 Antal >4 Antal rapporter City Kbh. Omegn Nordsj., Bornholm Sydsj., Lolland, Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Indberetningstider for tilstandsrapporter Statistikgrundlag pr. 1. april 24 (Modtaget i seneste 4 kvartaler) : tilstandsrapporter (1. kvartal Kvartal 23) Geografisk fordeling af udførte tilstandsrapporter pr. d Antal modtagne tilstandsrapporter: Antal rapporter kvartal kvartal kvartal kvartal 23 Antal uge 2 uger 3 uger 4 uger > 4 uger City Kbh. Omegn Nordsj., Bornholm Sydsj., Lolland, Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Fra vores upålidelige kilde På det sidste er niveaufri adgang til huse blevet en trend og gængs byggeskik. Nogle byggekyndige mener ikke, at dette forhold, der er placeret uden for ejendommen, skal nævnes ved en gennemgang af en ejendom. Men de beskikkede bygningssagkyndige ved naturligvis, at forhold uden for ejendommen, der kan give anledning til skader på bygningen, også er omfattet af eftersynet. Når vand fra terræn og fliser kan komme til at løbe ind i huset gennem vægge og døre fra omgivelserne, skal dette fremgå af tilstandsrapporten. Udgiver Sekretariatet for Huseftersyn, Postboks 141, 263 Taastrup Telefon: Telefax: Layout Byggecentrum Gitte Pedersen, Charlotte Bigler Redaktion Rie Mayland Nielsen (ansvarshavende) Bjarne Leander Poulsen Lars Tangaa-Andersen Erik Tollstorff Elisabeth Krarup Redaktionen er sluttet 17. maj 24. Udkommer 4 gange årligt. Citation fra Nyhedsbrevet skal ske med tydelig kildeangivelse. Kan læses på og downloades fra som også omfatter mange andre praktiske værktøjer for bygningssagkyndige. Adresser og telefonnumre Henvendelser om rapportløbenumre og kurser bedes rettet til Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 275 Ballerup Telefon Telefax Faglige spørgsmål bedes rettet til Sekretariatet for Huseftersyn, Postboks 141, 263 Taastrup Telefon Telefax mandag-torsdag klokken 8-16 fredag klokken 8-12 ISSN Repro og tryk Artikler udefra udtrykker ikke Quickly Tryk A/S nødvendigvis Sekretariatets eller Erhvervs- og Boligstyrelsens Oplag synspunkter og holdninger HUSEFTERSYN NYT 1/3 HUSEFTERSYN 3/2

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Ny leder af Sekretariatet på Teknologisk Institut Som meddelt i Huseftersyn-Nyt 1/2 fratrådte Bjarne

Læs mere

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte Indhold Årsberetning 2 Skader på kviste beklædt med zink 2 Forbehold 3 Præklusivt Proklama 3 Fugt problemer i træhuse 3 ERFA-grupper og information 4-5 Tilstandsrapport eller Byggeteknisk gennemgang? 5

Læs mere

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program Indhold Husk udmeldelse ved ophør som bygningssagkyndig ERFA-grupperne prioriteres op Nyt hjemmesideafsnit på www.hesyn.dk Byggeordbog til glæde for sagkyndige og forbrugere Kommunikation i 2005 Nye regler

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatets ansatte 1.4. Sekretariatets

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

(DE) om den fremtidige administration af ordningen. Aftalens fulde ordlyd er gengivet på www.hesyn.dk.

(DE) om den fremtidige administration af ordningen. Aftalens fulde ordlyd er gengivet på www.hesyn.dk. Indhold Bygningssagkyndiges deltagelse i syn og skøn ved Ankenævnet for Huseftersyn Ny bekendtgørelse om huseftersynsordningen Levetider i tilstandsrapporten Indberetning af krav En halv million tilstandsrapporter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 Besigtigelsesdato: Den 25.10.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9036 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagen omhandler: 1. Mug og fugtskjolder ved forsatsvægge i kælderværelse. 2. Råd i og nedbrudte spærender samt lægter omkring

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab: Forsikringsselskab/S.S.) Tilstede ved skønsmødet : (Hvis

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

1. Forord: En omskiftelig tid

1. Forord: En omskiftelig tid Årsberetning 2010 1 2 1. Forord: En omskiftelig tid Energistyrelsen valgte at etablere et nyt sekretariat til driften af styrelsens mærkningsog eftersynsordninger, som trådte i funktion den 1. maj 2010.

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Johannes lvan dresse Engkarsen 8 Postnr. 4780 Dato 24-06-2010 By Stege Udløbsdato 24-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 390-9533 Matrikel/Ejerlav: 14L Svensmarke, Stege Jorder Internt

Læs mere

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE AKTUELLE EMNER Ændringer af bekendtgørelse om HE Orientering om SBi s Projekt om måling af fugt i danske boliger Opfølgning på nye regler

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom.

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom. Dato: 11. juli 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Notat om ændringer af Håndbogen og HEWEB Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 Besigtigelse d. 16. august 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 Besigtigelse d. 10. oktober 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 92 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: ET Formueretskontoret

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli 3/1 fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Forbrugernes tillid? Forbrugerne skal kunne have tillid til tilstandsrapporten, de bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Juli. Ankenævnet for Huseftersyn

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Juli. Ankenævnet for Huseftersyn huseftersyn nyt 3/ fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Statusopgørelse I løbet af september udsender Sekretariatet en ny statusopgørelse

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Ellebuen 1 2950 Vedbæk Dato: 15-05-2015 Lb nr. H-15-02710-0150 Kommunenr./Ejendomsnr.: 230/10967 Matr. nr./ejerlav 9fa/TRØRØD BY, GL. HOLTE Botjek sags

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Hanne Faaborg, Charlotte Lynggaard og Poul Erik Hansen Damhaven 5 B 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Frederiksberg Bakke 5 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 07.08.2014 Udløbsdato 07.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke blev

Læs mere

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Udbud af sekretariatsfunktionen Teknologisk Institut og Byggecentrum har drevet sekretariatsfunktionen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider huseftersyn nyt 4/ fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Ændring af spørgsmål til sælger Ved indførelse af den nye tilstandsrapport

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Dan Cederhoft-Bohnhardt Adresse Rigtrupvej 18 Postnr. og by 8370 Hadsten Dato 09.01.2015 Udløbsdato 09.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Lars og Thilde Henrichsen Daltoftevej 10A 2860 Søborg Dato 30.08.2015 Udløbsdato 30.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013.

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013. Dato: 16. september 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Ændringer af HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer,

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Vagn Olsen Adresse Kettrup Bjerge Vej 2 Postnr. 9480 Dato 20-10-2010 By Løkken Udløbsdato 20-04-2011 H-10-0-0084 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-84544 Matrikel/Ejerlav: 2HU Kettrupgård,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Helene Hansen Adresse Vorgodvej 12 Postnr. og by 2770 Kastrup Dato 16.04.2013 Udløbsdato 16.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.:

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00 for ejendommen Sælger Lene Rønnow Trankjær Adresse Kalørvej 19 Postnr. og by 5491 Blommenslyst Dato 14.05.2014 Udløbsdato 14.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg. By Værløse. Udløbsdato 02-06-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg. By Værløse. Udløbsdato 02-06-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg dresse Hasselhaven 14 Postnr. 3500 Dato 02-12-2010 y Værløse Udløbsdato 02-06-2011 H-10-0-0032 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-6122 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING J. nr. 10146 Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som inklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere