2/04. Ændret administration af Huseftersynsordningen. Indhold. Afskallede nye eternitplader. Historien om Olsens tag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2/04. Ændret administration af Huseftersynsordningen. Indhold. Afskallede nye eternitplader. Historien om Olsens tag"

Transkript

1 Indhold Afskallede nye eternitplader Historien om Olsens tag Stor interesse for at høre om Huseftersynsordningen Problembarnet kældre Tilbud til de bygningssagkyndige fra BYG-ERFA Ankenævnet for Huseftersyn H U S E F T E R S Y N N Y T Ændret administration af Huseftersynsordningen 2/4 I sidste nummer orienterede vi om den nye aftale, der er indgået mellem Dansk Ejendomsmæglerforening og økonomi- og erhvervsministeren om administration af Huseftersynsordningen og Energimærkningsordningen. Denne artikel indeholder yderligere oplysninger om den nye ordning. Mange bygningssagkyndige er i tvivl om, hvad ordningen konkret kommer til at betyde for dem, og hvordan den kommer til at fungere i praksis. Det vil vi forsøge at råde bod på med denne artikel. Forsikringsselskabernes rolle Formålet med den nye ordning er at opretholde troværdigheden omkring tilstandsrapporten. Metoden er at undgå, at ejendomsmæglerne får indflydelse på valget af bygningssagkyndig. Udgangspunktet er, at sælger selv skal kontakte en bygningssagkyndig. Men sælger kan også vælge at få henvist en bygningssagkyndig gennem et forsikringsselskab. Når man har valgt forsikringsselskaberne fremfor ejendomsmæglerne til at udpege en bygningssagkyndig, er det fordi forsikringsselskaberne har en interesse i, at tilstandsrapporterne er retvisende. De baserer blandt andet deres tilbud om ejerskifteforsikringer på tilstandsrapporterne og bærer selv risikoen for de skader, der ikke er nævnt i rapporten. Nye markedsvilkår Ordningen indebærer nye markedsvilkår for branchen. Mange af de bygningssagkyndige har overvejet fremtidige partnerskaber for at opnå stordriftsfordele og fastholde markedsandele. Forsikringsselskaberne og ejendomsmæglerbranchen er også begyndt at indstille sig på de nye vilkår. Bl.a. har forsikringsbranchens interesseorganisation Forsikring & Pension i en redegørelse til Folketingets Boligudvalg meldt ud, at langt hovedparten af forsikringsselskaberne som led i den ny ordning vil indgå aftaler med et antal bygningssagkyndige/virksomheder, der beskæftiger bygningssagkyndige. Kritiserede tillæg Der har været rejst en del kritik af de tillæg til tilstandsrapporten, som en række mæglerkæder tilbyder forbrugerne. Det har ført til, at Forbrugerrådet på opfordring fra Økonomi- og Erhvervsministeriet har indledt en dialog med Dansk Ejendomsmæglerforening om, hvordan tillæggene Den nye folder, som sælgere kan erhverve hos ejendomsmælglere, i forbindelse med hushandel. kan forbedres. I dialogen, hvor også de bygningssagkyndiges organisationer deltager, indgår bl.a. spørgsmålet om ansvarsfraskrivelser i tillæggene, rapporternes uensartede opbygning og den manglende klageadgang for forbrugerne. Fortsættes side 2 HUSEFTERSYN NYT 2/4 1

2 Fortsat fra forsiden Information om den nye ordning I forbindelse med at den nye ordning trådte i kraft 1. maj, har Erhvervs- og Boligstyrelsen udarbejdet en folder, der informerer sælger om, hvordan han nu skal forholde sig. Ejendomsmæglerne har forpligtet sig til at udlevere folderen til sælgerne. Folderen vil også ligge fremme på en række af landets biblioteker. Desuden udleverer ejendomsmæglerne sammen med folderen en liste over samtlige beskikkede bygningssagkyndige i lokalområdet/regionen. Endelig er der gennemført en annoncekampagne i de store landsdækkende aviser og udsendt pressemeddelelser til relevante medier om den nye ordning. Ingen ny bekendtgørelse Den nye ordning har ikke ført til ændringer i det eksisterende regelsæt. For de bygningssagkyndige gælder med andre ord fortsat reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. og bekendtgørelsen om Huseftersynsordningen. Det er aftalt med Dansk Ejendomsmæglerforening, at foreningen løbende kontrollerer, at foreningens medlemmer overholder aftalen Hjemmeside og telefonservice bliver det sted, hvor sælger typisk vil søge en bygningssagkyndig. Men der er også etableret en særlig hot-line - funktion i sekretariatet, for at sælgere, der ikke har adgang til internettet ved telefonisk henvendelse kan få oplyst en bygningssagkyndig. Hjemmesiden har fået nyt design, og teksterne er tilpasset den nye ordning. Herudover gives en mere målrettet og detaljeret information til køber og sælger end tidligere. Søgefunktionen er ændret, så søgningen på en bygningssagkyndig er blevet mere retfærdig. I dialog med de bygningssagkyndiges organisationer bliver der fortsat arbejdet på at finjustere søgefunktionen, så den enkelte sagkyndige får større frihed til at vælge område. Herudover vises som noget nyt, hvilke konsulenter, der også er godkendt til at lave energimærkning. Endvidere vil der blive etableret en markedsplads på sekretariatets hjemmeside, hvor de bygningssagkyndige kan anføre priser og øvrige vilkår for udarbejdelse af tilstandsrapporter. De bygningssagkyndiges organisationer er inddraget i arbejdet med udformningen af de nævnte oplysningsfelter på hjemmesiden. Fortsat tillid til ordningen Det er Økonomi- og Erhvervsministeriets forventning, at ministerens aftale med Dansk Ejendomsmæglerforening samt Forbrugerrådets og Ejendomsmæglerforeningens drøftelser vil indebære, at forbrugerne fortsat kan have tillid til Huseftersynsordningen og til de tilstandsrapporter, som de bygningssagkyndige udarbejder. Afskallede nye eternitplader Nye eternitplader holder ikke så godt som de gamle. De nye fibre er ikke så vejrbestandige og brugstiden afhænger derfor af vejrlig, beliggenhed og vedligehold. Byggeskadefonden har endnu ikke erfaringer med de senest producerede plader, men oplyser samtidig i deres årsrapport (22), at de nye eternittage har betydelig kortere levetid end de gamle asbestholdige eternittage. 3 og færdig Højesteretssagen i 21 om smuldrende eternitplader anslog brugstiden for tagplader af eternit til højst 3 år. Vejr og vind slider på byggematerialerne, og nedbrydningen af eternitplader starter i nogle tilfælde allerede i løbet af 3-5 år. Vejrliget, beliggenheden og orienteringen mod verdenshjørnerne har stor betydning for, hvor hurtigt pladerne nedbrydes, og om pladerne kan holde i 3 år. Bølgeeternit skaller I et stort antal bebyggelser med tage af bølgeeternit er der registreret afskalninger. Årsagen er materialet. Asbestfibre er udgået ved produktionen af bølgeeternitplader og erstattet af en ny type fibre. Dette, i kombination med de produktionsændringer, der er en følge af nyt fibermateriale, er sandsynligvis årsagen til de registrerede svigt i materialets vejrbestandighed. Vedligehold og frisk luft Det synes dog at god udluftning af tagrum under eternitpladerne forlænger holdbarheden. Tagpladernes underside skal til stadighed ventileres med frisk luft. Lufttilførslen ved tagfoden i et åbent tagrum må ikke spærres af oplag eller isoleringsmaterialer. Begroninger, mos og algedannelser på oversiden skal jævnligt afvaskes. Pladerne skal kontrolleres hvert år. Dansk Eternit A/S har oplyst, at maling ikke kan redde plader, der er begyndt at skalle eller smuldre. Du kan finde Byggeskadefondens årsrapporter på: 2 HUSEFTERSYN NYT 2/4

3 Historien om Olsens tag Hvad holder længst. Overtaget, der er udsat for vind og vejr eller undertaget, der ligger godt beskyttet mod klimaets voldsomme hærgen? Erik Olsen ejede et hus fra 193 og havde i flere år kikket på sit tegltag. Med tidens løb blev taget mere og mere nedbrudt. Understrygningen faldt hurtigere ud, end han kunne nå at udbedre, og antallet af afskallede tagsten voksede år for år. Da Erik Olsen gik på efterløn, mente han, at tiden nu var inde til at spendere lidt af de opsparede midler til at renovere taget. Dette til trods for, at der i de forløbne 7 år ikke var kommet vand af betydning gennem taget. Fordelen for ham var, at han resten af sin tid i huset kunne sove i tryg forvisning om at taget var nyt og tæt. Derudover undgik han at skulle op med mørtelspanden en gang om året og tætne huller i taget, nu da benene ikke var så gode mere. Klog, af naboens dyrekøbte erfaring, valgte Erik Olsen nye tegltagsten af en anerkendt kvalitet. Naboen havde tidligere valgt en type tegl som kun holdt i otte år, inden taget var nedbrudt til en meget dårligere stand, end Olsens gamle tag på 7 år. Efter 5½ år med nyt kvalitetstag opdagede Erik Olsen, at der alligevel kom skjolder på loftet på 1. sal, som om der kom vand ind gennem taget. I starten troede han, at det var tidligere tiders skjolder, der ikke var korrekt udbedret, men i takt med tiltagende fugtproblemer opdagede han, at undertaget var skadet og totalt nedbrudt. For at undgå støjgener var der blevet sat dæmpere i, der skulle holde undertaget på plads. Disse havde imidlertid arbejdet sig ind gennem undertaget. Der, hvor undertaget ikke var fastholdt, var det slidt i stykker og flere steder revet helt over og tilmed delamineret. Resten af nedbrydningen havde solen klaret. Man kan godt forestille sig, hvad Erik Olsen nu tænkte. Ville ejerskifteforsikringen have dækket? Hvis nu Erik Olsen havde valgt at sælge sit hus, ville køberen så have kunnet få dækning af ejerskifteforsikringen? Det fremgår af bekendtgørelsen, at tilstandsrapporten skal afdække forhold, der afviger fra intakte huse af samme alder og stand. Selvom nedbrudte, defekte og utætte undertage er helt normalt for huse af samme alder og stand, skal det medtages i en tilstandsrapport, da undertaget ikke er intakt. Når man gennemlæser forsikringsankenævnets afgørelser omkring undertage, fremgår det, at undertage meget ofte har en ret begrænset levetid i forhold til selve taget. I den anledning kan det oplyses, at skader, der skyldes forhold, der alene består i udløb af bygningsdelens; konstruktionens eller materialernes sædvanlige levetid ikke er omfattet af ejerskifteforsikringen. Derfor kan en køber ikke forvente at få dækning alene for et nedslidt og utæt undertag, når undertaget alligevel har udlevet sin levetid. I nogle tilfælde kan undertagets restlevetid give anledning til en nedskrivning. Også selvom overtagets restlevetid er væsentligt længere. Dette skyldes, at en køber inden for overskuelig fremtid selv må forventes at skulle udskifte undertaget alligevel, og erstatningen bliver sat i forhold til det. HUSEFTERSYN NYT 2/4 3

4 Stor interesse for at høre om Huseftersynsordningen Siden december har der været afholdt 24 foredrag på landets biblioteker og hos boligadvokater og ejendomsmæglere. Potentielle købere og sælgere er mødt op for at blive klogere på, hvad Huseftersynsordningen betyder for dem, hvad en tilstandsrapport indeholder, og hvad man kan bruge den til. Stor begejstring Evalueringen viser, at tilhørerne har været begejstrede og har fået stort udbytte af foredragene. 36 % af tilhørerne mødte op med et ringe forkendskab til huseftersynsordningen og 91 % var enige eller meget enige i, at de efter foredraget havde fået en god forståelse af meningen med Huseftersynsordningen. 91% var enige eller meget enige i, at foredraget gav god og bred information om både Huseftersynsordningen og tilstandsrapporten. Der var stor interesse og mange var mødt op Informationer nede på jorden Foredragene er en del af de informationstiltag, der er aftalt mellem sekretariatet og Erhvervs- og Boligstyrelsen. Jeg har fået en god forståelse af meningen med Huseftersynsordningen Formen er uformel og nede på jorden og foredrags-holderne er beskikkede bygningssagkyndige, som stiller deres viden om huseftersyn, karaktergivning, tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer til rådighed: Det er utroligt vigtigt for ordningen at komme ud og møde forbrugerne og besvare spørgsmål som er relevante for sælger og køber. Foredragsholderen er en rigtig levende bygningssagkyndig, som kan forklare om tilstandsrapporterne, så folk kan forstå det, udtaler Bjarne Leander Poulsen fra sekretariatet og fortsætter og det er også en fremragende måde at få ryddet misforståelser af vejen der er stadig mange mennesker, som tror, at en tilstandsrapport viser alle skader i et hus, herunder de skjulte Meget enig Enig Neutral Ikke enig Meget uenig Jeg har fået en god forståelse af indholdet af tilstandsrapporten og betydningen af karaktererne 46 4 Foredragsrækkens fremtid Det er foreslået af Erhvervs- og Boligstyrelsen, at der afholdes omkring 35 møder årligt i 24 og Evalueringerne viser også, at der hos forbrugeren er et stort behov for oplysning om Huseftersynsordningen. Meget enig Enig Neutral Ikke enig Meget uenig 4 HUSEFTERSYN NYT 2/4

5 Problembarnet kældre I dag forventer de fleste huskøbere en tør kælder, selvom kælderrum ikke må anvendes til beboelse. Dette stiller krav til gode løsninger på fugtproblemer. I mange pladsstøbte kælderydervægge af beton eller kælderydervægge bygget af udstøbte betonhulblokke trænger der fugt igennem udefra til trods for, at der tilsyneladende er gennemført de påkrævede fugtbeskyttende foranstaltninger. Tørre kældre foretrækkes Tidligere blev lidt fugt i kælderen stiltiende accepteret (når der ikke var tale om større mængder), fordi kælderrum kun blev anvendt til sekundære aktiviteter som f.eks. brændselsoplagring og vaske- og tørrerum. Men i dag forventer brugeren, at kælderrum er tørre, så de kan anvendes til stort set samme aktiviteter som boligens øvrige rum. Mange kælderklager Kælderrum må ikke anvendes som beboelsesrum og køkkener, med mindre gulv ligger over terræn langs mindst én vinduesvæg, jf. BR-82, kap , og BRS- 85, kap Alligevel har kælderproblematikken givet anledning til utroligt mange klagesager og tvister, fordi oplysninger om, at kældre ikke må benyttes til beboelse ikke fremgår af en tilstandsrapport. Det fremgår heller ikke, at vægge og gulve mod terræn aldrig er, eller skal være, 1 % tætte mod fugt, eller at de kølige vægge kan give anledning til kondens. En kælder er kun beregnet til kælderbrug det vil sige fyrrum, vaskerum, hobbyrum og opbevaring. Afvisning af krav I en konkret sag følte huskøber sig snydt over kælder, der ikke levede op til ordlyden i salgsannoncen. Af annoncen fremgik, at der var flotte velindrettede og nyistandsatte værelser i kælderen. Efterfølgende viste det sig imidlertid, at kælderen, mod købers forventning, ikke kunne bruges som soveværelser og børneværelser, fordi væggene hurtigt blev fugtige og klamme med skimmelbelægninger til følge. Til stor fortrydelse for køberen mistede han derved 5% af husets areal til beboelse. Selvom det aldrig har været tilladt at indrette beboelse i rum i kælderen, blev der rejst krav mod den beskikkede bygningssagkyndige og ejerskifteforsikringen. Kravene blev afvist, fordi kælderen var som kældre er i tilsvarende huse af samme alder. Køber var dog fortsat meget utilfreds. Forslag til fugtbeskyttelse Hvis husejeren ønsker at renovere kælderydervæggene, og bringe dem op til en acceptabel standard, er det vigtigt at fastslå årsagen til fugtgenerne. Fugten kan skyldes mange forhold, f.eks. partiel vandindtrængning, opsuget grundfugt, for høj grundvandsstand eller overfladekondens. Ved bygningsgennemgangen er det normalt ikke muligt for den beskikkede bygningssagkyndige at afdække årsagen til fugten, men kun om væggen er tæt eller utæt. Den bygningssagkyndige må heller ikke i tilstandsrapporten rådgive om udbedring. Men hvis den bygningssagkyndige rekvireres efterfølgende til at rådgive om problemet, er der gode råd at hente i BYG- ERFA erfaringsblad SfB (21). Tilbud til de bygningssagkyndige fra BYG-ERFA BYG-ERFA tilbyder de bygningssagkyndige at afprøve den digitale version af BYG-ERFA bladene gratis i to måneder. Med BYG-ERFA bladene ved hånden har du som beskikket bygningssagkyndig et godt værktøj i dit daglige arbejde med at identificere skader. Herudover beskriver erfaringsbladene årsagen til skaderne, hvordan de udbedres og forebygges, og henviser desuden til uddybende anvisninger. Et BYG-ERFA grundabonnement 24 inkl. én internetadgang koster 1, kr. ekskl. moms. Hvis du ønsker at købe både et abonnement og et ringbind indeholdende alle gældende blade er prisen 15, kr. ekskl. moms. Sådan gør du hvis du vil benytte dig af det gratis tilbud: Gå ind på Vælg Login-knappen i venstre side af skærmbilledet Vælg linket Ny bruger Udfyld alle oplysninger, vælg bl.a. selv dit loginid og password Under CVR-nummer skriv Du vil herefter blive godkendt som bruger inden 24 timer på hverdage. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille et abonnement er du velkommen til at kontakte: Danielle Pröshold telefon eller (her kan abonnementet også bestilles). HUSEFTERSYN NYT 2/4 5

6 Ankenævnet for Huseftersyn Årsrapporten 23 fra ankenævnet er netop udsendt. Langt de fleste klagesager over tilstandsrapporter er indgivet af købere og handler om upræcise beskrivelser af bygningsdelen tag. Men ankenævnet får også klagesager fra sælgere, der mener tilstandsrapporten uretmæssigt har skræmt potentielle købere væk. På side 7 er der derudover anført en note: På nordside og på østside ved skorstenen må forventes en snarlig reparation. Dette tolkede forbrugeren som om, der kun var fejl ved skorstenens nordside og østside og ikke på resten af taget. Derudover mente kunden, at karakteren skulle have været K3 fremfor K1. Ankenævnet for Huseftersyn har netop udsendt årsrapport for 23. Af rapporten fremgår det, at nævnet sidste år modtog 273 klager og behandlede 223 sager. 22 % af sagerne blev afvist, i 5 % blev indgået forlig, 39 % fik ikke medhold og 34 % fik helt eller delvis medhold. Du kan læse mere om årsrapporten på ankenævnets hjemmeside på Upræcis beskrivelse af stråtag En af afgørelserne i ankenævnet (j.nr. 391) fastslår, at både karakterer, bemærkninger og noter i tilstandsrapporten bør fremstå entydige og helt klare, så der ikke er risiko for misforståelser. En købers klage gik på tilstandsrapportens mangelfulde beskrivelse af et stråtag. Det fremgik af tilstandsrapportens afsnit om tagbelægning/rygning, at: K1 tagdækningen er stråtag som fremtræder med varieret nedslidning/ tykkelse I afgørelsen anfører ankenævnet: Indledningsvis bemærkes, at den omhandlende note naturligvis må læses således, at en køber må være forberedt på, at hele tagets nordside står foran en snarlig reparation. Alle medlemmer var enige om, at karakteren K1 ikke var korrekt. Nogle mente, at selv om karakteren K1 var misvisende, medførte noten, at der ikke kunne pålægges den bygningssagkyndige et ansvar. Den indklagede blev pålagt at betale et erstatningsbeløb efter en flertalsafgørelse. Andre medlemmer mente, at selv om noten var retvisende, var anvendelsen af karakteren K1 så misvisende, at den bygningssagkyndige blev pålagt et ansvar. For omhyggeligt arbejde Også sælgere klager over tilstandsrapporter, som de mener har skræmt potentielle købere væk. I dette eksempel (J.nr.3129) har forbrugeren klaget over, at den beskikkede bygningssagkyndige har været for omhyggelig ved registrering af skader i tilstandsrapporten. Ifølge forbrugeren er rapporten derfor årsag til, at ejendommen ikke kan sælges. Det drejer sig om en ældre ejendom fra 198, med mange alvorlige skader (3 UN, 7 K3, 12 K2 og 2 K1), og ankenævnet mener ikke, man kan fastslå, at kunden her har lidt et tab. Sagen er derfor afvist. Årsberetning 23 for Huseftersyn På og kan du finde årsberetningen for 23 for Huseftersyn. Her kan du læse om årets aktiviteter. 6 HUSEFTERSYN NYT 2/4

7 PUBLIKATIONER OG UDGIVELSER Hussvampe og husbukke Ny udgave af bogen Ægte hussvamp og svamp i huse. Bogen indeholder bl.a.: Opbygning og nedbrydning af træ Svampesystematik Svampes krav til fugt og temperatur Konstruktiv beskyttelse af træ Kemisk beskyttelse af træ Træødelæggende svampe Reparation af svampeskader Biologisk nedbrydning af andre materialer end træ Som noget nyt er medtaget et kapitel om træødelæggende insekter inkl. termitter. 2. udgave. Jørgen Bech-Andersen. Hussvamp Laboratoriet ApS sider. Artikelnr.:HLAUD4 ISBN: Kr.: 372, ekskl. moms KURSER OG KONFERENCER Temadag: Det nye edb-system Som beskikket bygningssagkyndig skal du snart til at benytte det nye edb-system. Du får som beskikket bygningssagkyndig en prøveperiode med systemet, inden det tages endeligt i brug. I prøveperioden har du fuld adgang til systemet via internet tet. Vi vil i denne periode yderligere tilbyde dig et halvdagskursus med fokus på grundlæggende anvendelse af IT / Internettet. Kurset vil indeholde en generel introduktion til Internettet, mailsystemer, opkoblinger m.m. Derudover vil der blive en præsentation af brugergrænsefladen i det nye edbsystem, samt en kort præsentation af Kursets målgruppe er beskikkede bygningssagkyndige som ikke tidligere har anvendt internettet i deres arbejde med tilstandsrapporter. Tid og sted: 16. juni 24 hos Byggecentrum i Middelfart eller den 22. juni 24 hos Byggecentrum i Ballerup ½ dag. Pris: 1.8 kr. ekskl. moms Sikre vådrum Skader på vådrum er stadig hyppige og samtidig ofte af alvorligt omfang. I samarbejde med By og Byg byder Byggecentrum derfor med dette kursus på en grundig indføring i en række interessante nyheder og aktuelle tiltag på vådrumsområdet alle med sigte på at udføre mere sikre vådrum. Vi tager udgangspunkt i By og Byg Anvisning 2 Vådrum, som afløser SBI-anvisning 169. Denne suppleres med en række nye Byg Erfa-blade på installations- og vådrumsområdet og BvB s temahæfter om vådrum. Tid og sted: 24. august 24, hos Byggecentrum Ballerup Pris: 3.5 kr. ekskl. Moms (inkl. Anvisning 2) Syn & Skøn En betydelig del af de tvister, der opstår i bygge- og anlægsbranchen, ender i form af en voldgiftssag eller en syns- og skønssag. Når en voldgiftssag eller en syns- og skønssag skal gennemføres, er det vigtigt for såvel sagens parter som for skønsmanden, at sagen bliver gennemført effektivt og korrekt. Du lærer på kurset at gennemføre en voldgiftssag eller en syns- og skønssag på en hensigtsmæssig og professionel måde enten som skønsmand eller som rådgiver for én af sagens parter. På kurset orienteres du om de juridiske grundbegreber, herunder den juridiske baggrund for at løse tvister ved voldgift eller syn og skøn. Den praktiske gennemførelse af en skønsforretning vil blive gennemgået med udgangspunkt i den nye vejledning for syns- og skønsmænd fra Voldgiftsnævnet. Der vil sluttelig blive gennemgået cases, så der bliver lejlighed til at prøve hele forløbet i en syns- og skønssag fra udmeldelse, gennemgang af sagsakter, indkaldelse af parterne, gennemførelse af skønsforretningen, udarbejdelse af skønserklæring og frem til afhjemling i retten. Kurset henvender sig til ingeniører, arkitekter og andre, der har ønske om at virke som skønsmænd, og til personer i byggeog anlægsbranchen, der kan tænkes at blive rådgiver for en part i en voldgiftssag eller en syns- og skønssag. Kursusleder: Seniorforsker Erik Brandt, By og Byg Tid og sted: oktober 24 hos Byggecentrum i Middelfart Pris: Kr ekskl. moms. Prisen er med overnatning. De omtalte kurser bestilles hos Byggecentrum på telefon HUSEFTERSYN NYT 2/4 7

8 STATISTIK Antal tilstandsrapporter pr. beskikket bygningssagkyndig Statistikgrundlag: tilstandsrapporter (modtaget ) Geografisk fordeling af beskikkede bygningssagkyndige pr. d Antal beskikkede bygningssagkyndige: 76 Antal konsulenter 25 2 Antal >4 Antal rapporter City Kbh. Omegn Nordsj., Bornholm Sydsj., Lolland, Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Indberetningstider for tilstandsrapporter Statistikgrundlag pr. 1. april 24 (Modtaget i seneste 4 kvartaler) : tilstandsrapporter (1. kvartal Kvartal 23) Geografisk fordeling af udførte tilstandsrapporter pr. d Antal modtagne tilstandsrapporter: Antal rapporter kvartal kvartal kvartal kvartal 23 Antal uge 2 uger 3 uger 4 uger > 4 uger City Kbh. Omegn Nordsj., Bornholm Sydsj., Lolland, Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Fra vores upålidelige kilde På det sidste er niveaufri adgang til huse blevet en trend og gængs byggeskik. Nogle byggekyndige mener ikke, at dette forhold, der er placeret uden for ejendommen, skal nævnes ved en gennemgang af en ejendom. Men de beskikkede bygningssagkyndige ved naturligvis, at forhold uden for ejendommen, der kan give anledning til skader på bygningen, også er omfattet af eftersynet. Når vand fra terræn og fliser kan komme til at løbe ind i huset gennem vægge og døre fra omgivelserne, skal dette fremgå af tilstandsrapporten. Udgiver Sekretariatet for Huseftersyn, Postboks 141, 263 Taastrup Telefon: Telefax: Layout Byggecentrum Gitte Pedersen, Charlotte Bigler Redaktion Rie Mayland Nielsen (ansvarshavende) Bjarne Leander Poulsen Lars Tangaa-Andersen Erik Tollstorff Elisabeth Krarup Redaktionen er sluttet 17. maj 24. Udkommer 4 gange årligt. Citation fra Nyhedsbrevet skal ske med tydelig kildeangivelse. Kan læses på og downloades fra som også omfatter mange andre praktiske værktøjer for bygningssagkyndige. Adresser og telefonnumre Henvendelser om rapportløbenumre og kurser bedes rettet til Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 275 Ballerup Telefon Telefax Faglige spørgsmål bedes rettet til Sekretariatet for Huseftersyn, Postboks 141, 263 Taastrup Telefon Telefax mandag-torsdag klokken 8-16 fredag klokken 8-12 ISSN Repro og tryk Artikler udefra udtrykker ikke Quickly Tryk A/S nødvendigvis Sekretariatets eller Erhvervs- og Boligstyrelsens Oplag synspunkter og holdninger HUSEFTERSYN NYT 1/3 HUSEFTERSYN 3/2

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Villy Peter Brødsgaard dresse Hyldevej 3 Postnr. 9480 Dato 20-02-2014 By Løkken Udløbsdato 20-08-2014 H-14-00-0019 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27444 Matrikel/Ejerlav: 6L Lyngby By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Hunæus dresse Fabritius llé 14 Postnr. 2920 Dato 27-11-2013 By Charlottenlund Udløbsdato 27-05-2014 H-13-000-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-59424 Matrikel/Ejerlav: 1 IF Christiansholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars Bjarne Christensen dresse Vintergækvej 7 Postnr. 8500 Dato 22-05-2015 By Grenaa Udløbsdato 22-11-2015 H-15-000-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 707-76674 Matrikel/Ejerlav: 20Æ Grenaa

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-02061-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-02061-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lfred E. Mortensen dresse Hajstrupgade 23 Postnr. 6100 Dato 11-01-2015 y Haderslev Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-5283 Matrikel/Ejerlav: 78 Hajstrup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere