2/04. Ændret administration af Huseftersynsordningen. Indhold. Afskallede nye eternitplader. Historien om Olsens tag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2/04. Ændret administration af Huseftersynsordningen. Indhold. Afskallede nye eternitplader. Historien om Olsens tag"

Transkript

1 Indhold Afskallede nye eternitplader Historien om Olsens tag Stor interesse for at høre om Huseftersynsordningen Problembarnet kældre Tilbud til de bygningssagkyndige fra BYG-ERFA Ankenævnet for Huseftersyn H U S E F T E R S Y N N Y T Ændret administration af Huseftersynsordningen 2/4 I sidste nummer orienterede vi om den nye aftale, der er indgået mellem Dansk Ejendomsmæglerforening og økonomi- og erhvervsministeren om administration af Huseftersynsordningen og Energimærkningsordningen. Denne artikel indeholder yderligere oplysninger om den nye ordning. Mange bygningssagkyndige er i tvivl om, hvad ordningen konkret kommer til at betyde for dem, og hvordan den kommer til at fungere i praksis. Det vil vi forsøge at råde bod på med denne artikel. Forsikringsselskabernes rolle Formålet med den nye ordning er at opretholde troværdigheden omkring tilstandsrapporten. Metoden er at undgå, at ejendomsmæglerne får indflydelse på valget af bygningssagkyndig. Udgangspunktet er, at sælger selv skal kontakte en bygningssagkyndig. Men sælger kan også vælge at få henvist en bygningssagkyndig gennem et forsikringsselskab. Når man har valgt forsikringsselskaberne fremfor ejendomsmæglerne til at udpege en bygningssagkyndig, er det fordi forsikringsselskaberne har en interesse i, at tilstandsrapporterne er retvisende. De baserer blandt andet deres tilbud om ejerskifteforsikringer på tilstandsrapporterne og bærer selv risikoen for de skader, der ikke er nævnt i rapporten. Nye markedsvilkår Ordningen indebærer nye markedsvilkår for branchen. Mange af de bygningssagkyndige har overvejet fremtidige partnerskaber for at opnå stordriftsfordele og fastholde markedsandele. Forsikringsselskaberne og ejendomsmæglerbranchen er også begyndt at indstille sig på de nye vilkår. Bl.a. har forsikringsbranchens interesseorganisation Forsikring & Pension i en redegørelse til Folketingets Boligudvalg meldt ud, at langt hovedparten af forsikringsselskaberne som led i den ny ordning vil indgå aftaler med et antal bygningssagkyndige/virksomheder, der beskæftiger bygningssagkyndige. Kritiserede tillæg Der har været rejst en del kritik af de tillæg til tilstandsrapporten, som en række mæglerkæder tilbyder forbrugerne. Det har ført til, at Forbrugerrådet på opfordring fra Økonomi- og Erhvervsministeriet har indledt en dialog med Dansk Ejendomsmæglerforening om, hvordan tillæggene Den nye folder, som sælgere kan erhverve hos ejendomsmælglere, i forbindelse med hushandel. kan forbedres. I dialogen, hvor også de bygningssagkyndiges organisationer deltager, indgår bl.a. spørgsmålet om ansvarsfraskrivelser i tillæggene, rapporternes uensartede opbygning og den manglende klageadgang for forbrugerne. Fortsættes side 2 HUSEFTERSYN NYT 2/4 1

2 Fortsat fra forsiden Information om den nye ordning I forbindelse med at den nye ordning trådte i kraft 1. maj, har Erhvervs- og Boligstyrelsen udarbejdet en folder, der informerer sælger om, hvordan han nu skal forholde sig. Ejendomsmæglerne har forpligtet sig til at udlevere folderen til sælgerne. Folderen vil også ligge fremme på en række af landets biblioteker. Desuden udleverer ejendomsmæglerne sammen med folderen en liste over samtlige beskikkede bygningssagkyndige i lokalområdet/regionen. Endelig er der gennemført en annoncekampagne i de store landsdækkende aviser og udsendt pressemeddelelser til relevante medier om den nye ordning. Ingen ny bekendtgørelse Den nye ordning har ikke ført til ændringer i det eksisterende regelsæt. For de bygningssagkyndige gælder med andre ord fortsat reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. og bekendtgørelsen om Huseftersynsordningen. Det er aftalt med Dansk Ejendomsmæglerforening, at foreningen løbende kontrollerer, at foreningens medlemmer overholder aftalen Hjemmeside og telefonservice bliver det sted, hvor sælger typisk vil søge en bygningssagkyndig. Men der er også etableret en særlig hot-line - funktion i sekretariatet, for at sælgere, der ikke har adgang til internettet ved telefonisk henvendelse kan få oplyst en bygningssagkyndig. Hjemmesiden har fået nyt design, og teksterne er tilpasset den nye ordning. Herudover gives en mere målrettet og detaljeret information til køber og sælger end tidligere. Søgefunktionen er ændret, så søgningen på en bygningssagkyndig er blevet mere retfærdig. I dialog med de bygningssagkyndiges organisationer bliver der fortsat arbejdet på at finjustere søgefunktionen, så den enkelte sagkyndige får større frihed til at vælge område. Herudover vises som noget nyt, hvilke konsulenter, der også er godkendt til at lave energimærkning. Endvidere vil der blive etableret en markedsplads på sekretariatets hjemmeside, hvor de bygningssagkyndige kan anføre priser og øvrige vilkår for udarbejdelse af tilstandsrapporter. De bygningssagkyndiges organisationer er inddraget i arbejdet med udformningen af de nævnte oplysningsfelter på hjemmesiden. Fortsat tillid til ordningen Det er Økonomi- og Erhvervsministeriets forventning, at ministerens aftale med Dansk Ejendomsmæglerforening samt Forbrugerrådets og Ejendomsmæglerforeningens drøftelser vil indebære, at forbrugerne fortsat kan have tillid til Huseftersynsordningen og til de tilstandsrapporter, som de bygningssagkyndige udarbejder. Afskallede nye eternitplader Nye eternitplader holder ikke så godt som de gamle. De nye fibre er ikke så vejrbestandige og brugstiden afhænger derfor af vejrlig, beliggenhed og vedligehold. Byggeskadefonden har endnu ikke erfaringer med de senest producerede plader, men oplyser samtidig i deres årsrapport (22), at de nye eternittage har betydelig kortere levetid end de gamle asbestholdige eternittage. 3 og færdig Højesteretssagen i 21 om smuldrende eternitplader anslog brugstiden for tagplader af eternit til højst 3 år. Vejr og vind slider på byggematerialerne, og nedbrydningen af eternitplader starter i nogle tilfælde allerede i løbet af 3-5 år. Vejrliget, beliggenheden og orienteringen mod verdenshjørnerne har stor betydning for, hvor hurtigt pladerne nedbrydes, og om pladerne kan holde i 3 år. Bølgeeternit skaller I et stort antal bebyggelser med tage af bølgeeternit er der registreret afskalninger. Årsagen er materialet. Asbestfibre er udgået ved produktionen af bølgeeternitplader og erstattet af en ny type fibre. Dette, i kombination med de produktionsændringer, der er en følge af nyt fibermateriale, er sandsynligvis årsagen til de registrerede svigt i materialets vejrbestandighed. Vedligehold og frisk luft Det synes dog at god udluftning af tagrum under eternitpladerne forlænger holdbarheden. Tagpladernes underside skal til stadighed ventileres med frisk luft. Lufttilførslen ved tagfoden i et åbent tagrum må ikke spærres af oplag eller isoleringsmaterialer. Begroninger, mos og algedannelser på oversiden skal jævnligt afvaskes. Pladerne skal kontrolleres hvert år. Dansk Eternit A/S har oplyst, at maling ikke kan redde plader, der er begyndt at skalle eller smuldre. Du kan finde Byggeskadefondens årsrapporter på: 2 HUSEFTERSYN NYT 2/4

3 Historien om Olsens tag Hvad holder længst. Overtaget, der er udsat for vind og vejr eller undertaget, der ligger godt beskyttet mod klimaets voldsomme hærgen? Erik Olsen ejede et hus fra 193 og havde i flere år kikket på sit tegltag. Med tidens løb blev taget mere og mere nedbrudt. Understrygningen faldt hurtigere ud, end han kunne nå at udbedre, og antallet af afskallede tagsten voksede år for år. Da Erik Olsen gik på efterløn, mente han, at tiden nu var inde til at spendere lidt af de opsparede midler til at renovere taget. Dette til trods for, at der i de forløbne 7 år ikke var kommet vand af betydning gennem taget. Fordelen for ham var, at han resten af sin tid i huset kunne sove i tryg forvisning om at taget var nyt og tæt. Derudover undgik han at skulle op med mørtelspanden en gang om året og tætne huller i taget, nu da benene ikke var så gode mere. Klog, af naboens dyrekøbte erfaring, valgte Erik Olsen nye tegltagsten af en anerkendt kvalitet. Naboen havde tidligere valgt en type tegl som kun holdt i otte år, inden taget var nedbrudt til en meget dårligere stand, end Olsens gamle tag på 7 år. Efter 5½ år med nyt kvalitetstag opdagede Erik Olsen, at der alligevel kom skjolder på loftet på 1. sal, som om der kom vand ind gennem taget. I starten troede han, at det var tidligere tiders skjolder, der ikke var korrekt udbedret, men i takt med tiltagende fugtproblemer opdagede han, at undertaget var skadet og totalt nedbrudt. For at undgå støjgener var der blevet sat dæmpere i, der skulle holde undertaget på plads. Disse havde imidlertid arbejdet sig ind gennem undertaget. Der, hvor undertaget ikke var fastholdt, var det slidt i stykker og flere steder revet helt over og tilmed delamineret. Resten af nedbrydningen havde solen klaret. Man kan godt forestille sig, hvad Erik Olsen nu tænkte. Ville ejerskifteforsikringen have dækket? Hvis nu Erik Olsen havde valgt at sælge sit hus, ville køberen så have kunnet få dækning af ejerskifteforsikringen? Det fremgår af bekendtgørelsen, at tilstandsrapporten skal afdække forhold, der afviger fra intakte huse af samme alder og stand. Selvom nedbrudte, defekte og utætte undertage er helt normalt for huse af samme alder og stand, skal det medtages i en tilstandsrapport, da undertaget ikke er intakt. Når man gennemlæser forsikringsankenævnets afgørelser omkring undertage, fremgår det, at undertage meget ofte har en ret begrænset levetid i forhold til selve taget. I den anledning kan det oplyses, at skader, der skyldes forhold, der alene består i udløb af bygningsdelens; konstruktionens eller materialernes sædvanlige levetid ikke er omfattet af ejerskifteforsikringen. Derfor kan en køber ikke forvente at få dækning alene for et nedslidt og utæt undertag, når undertaget alligevel har udlevet sin levetid. I nogle tilfælde kan undertagets restlevetid give anledning til en nedskrivning. Også selvom overtagets restlevetid er væsentligt længere. Dette skyldes, at en køber inden for overskuelig fremtid selv må forventes at skulle udskifte undertaget alligevel, og erstatningen bliver sat i forhold til det. HUSEFTERSYN NYT 2/4 3

4 Stor interesse for at høre om Huseftersynsordningen Siden december har der været afholdt 24 foredrag på landets biblioteker og hos boligadvokater og ejendomsmæglere. Potentielle købere og sælgere er mødt op for at blive klogere på, hvad Huseftersynsordningen betyder for dem, hvad en tilstandsrapport indeholder, og hvad man kan bruge den til. Stor begejstring Evalueringen viser, at tilhørerne har været begejstrede og har fået stort udbytte af foredragene. 36 % af tilhørerne mødte op med et ringe forkendskab til huseftersynsordningen og 91 % var enige eller meget enige i, at de efter foredraget havde fået en god forståelse af meningen med Huseftersynsordningen. 91% var enige eller meget enige i, at foredraget gav god og bred information om både Huseftersynsordningen og tilstandsrapporten. Der var stor interesse og mange var mødt op Informationer nede på jorden Foredragene er en del af de informationstiltag, der er aftalt mellem sekretariatet og Erhvervs- og Boligstyrelsen. Jeg har fået en god forståelse af meningen med Huseftersynsordningen Formen er uformel og nede på jorden og foredrags-holderne er beskikkede bygningssagkyndige, som stiller deres viden om huseftersyn, karaktergivning, tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer til rådighed: Det er utroligt vigtigt for ordningen at komme ud og møde forbrugerne og besvare spørgsmål som er relevante for sælger og køber. Foredragsholderen er en rigtig levende bygningssagkyndig, som kan forklare om tilstandsrapporterne, så folk kan forstå det, udtaler Bjarne Leander Poulsen fra sekretariatet og fortsætter og det er også en fremragende måde at få ryddet misforståelser af vejen der er stadig mange mennesker, som tror, at en tilstandsrapport viser alle skader i et hus, herunder de skjulte Meget enig Enig Neutral Ikke enig Meget uenig Jeg har fået en god forståelse af indholdet af tilstandsrapporten og betydningen af karaktererne 46 4 Foredragsrækkens fremtid Det er foreslået af Erhvervs- og Boligstyrelsen, at der afholdes omkring 35 møder årligt i 24 og Evalueringerne viser også, at der hos forbrugeren er et stort behov for oplysning om Huseftersynsordningen. Meget enig Enig Neutral Ikke enig Meget uenig 4 HUSEFTERSYN NYT 2/4

5 Problembarnet kældre I dag forventer de fleste huskøbere en tør kælder, selvom kælderrum ikke må anvendes til beboelse. Dette stiller krav til gode løsninger på fugtproblemer. I mange pladsstøbte kælderydervægge af beton eller kælderydervægge bygget af udstøbte betonhulblokke trænger der fugt igennem udefra til trods for, at der tilsyneladende er gennemført de påkrævede fugtbeskyttende foranstaltninger. Tørre kældre foretrækkes Tidligere blev lidt fugt i kælderen stiltiende accepteret (når der ikke var tale om større mængder), fordi kælderrum kun blev anvendt til sekundære aktiviteter som f.eks. brændselsoplagring og vaske- og tørrerum. Men i dag forventer brugeren, at kælderrum er tørre, så de kan anvendes til stort set samme aktiviteter som boligens øvrige rum. Mange kælderklager Kælderrum må ikke anvendes som beboelsesrum og køkkener, med mindre gulv ligger over terræn langs mindst én vinduesvæg, jf. BR-82, kap , og BRS- 85, kap Alligevel har kælderproblematikken givet anledning til utroligt mange klagesager og tvister, fordi oplysninger om, at kældre ikke må benyttes til beboelse ikke fremgår af en tilstandsrapport. Det fremgår heller ikke, at vægge og gulve mod terræn aldrig er, eller skal være, 1 % tætte mod fugt, eller at de kølige vægge kan give anledning til kondens. En kælder er kun beregnet til kælderbrug det vil sige fyrrum, vaskerum, hobbyrum og opbevaring. Afvisning af krav I en konkret sag følte huskøber sig snydt over kælder, der ikke levede op til ordlyden i salgsannoncen. Af annoncen fremgik, at der var flotte velindrettede og nyistandsatte værelser i kælderen. Efterfølgende viste det sig imidlertid, at kælderen, mod købers forventning, ikke kunne bruges som soveværelser og børneværelser, fordi væggene hurtigt blev fugtige og klamme med skimmelbelægninger til følge. Til stor fortrydelse for køberen mistede han derved 5% af husets areal til beboelse. Selvom det aldrig har været tilladt at indrette beboelse i rum i kælderen, blev der rejst krav mod den beskikkede bygningssagkyndige og ejerskifteforsikringen. Kravene blev afvist, fordi kælderen var som kældre er i tilsvarende huse af samme alder. Køber var dog fortsat meget utilfreds. Forslag til fugtbeskyttelse Hvis husejeren ønsker at renovere kælderydervæggene, og bringe dem op til en acceptabel standard, er det vigtigt at fastslå årsagen til fugtgenerne. Fugten kan skyldes mange forhold, f.eks. partiel vandindtrængning, opsuget grundfugt, for høj grundvandsstand eller overfladekondens. Ved bygningsgennemgangen er det normalt ikke muligt for den beskikkede bygningssagkyndige at afdække årsagen til fugten, men kun om væggen er tæt eller utæt. Den bygningssagkyndige må heller ikke i tilstandsrapporten rådgive om udbedring. Men hvis den bygningssagkyndige rekvireres efterfølgende til at rådgive om problemet, er der gode råd at hente i BYG- ERFA erfaringsblad SfB (21). Tilbud til de bygningssagkyndige fra BYG-ERFA BYG-ERFA tilbyder de bygningssagkyndige at afprøve den digitale version af BYG-ERFA bladene gratis i to måneder. Med BYG-ERFA bladene ved hånden har du som beskikket bygningssagkyndig et godt værktøj i dit daglige arbejde med at identificere skader. Herudover beskriver erfaringsbladene årsagen til skaderne, hvordan de udbedres og forebygges, og henviser desuden til uddybende anvisninger. Et BYG-ERFA grundabonnement 24 inkl. én internetadgang koster 1, kr. ekskl. moms. Hvis du ønsker at købe både et abonnement og et ringbind indeholdende alle gældende blade er prisen 15, kr. ekskl. moms. Sådan gør du hvis du vil benytte dig af det gratis tilbud: Gå ind på Vælg Login-knappen i venstre side af skærmbilledet Vælg linket Ny bruger Udfyld alle oplysninger, vælg bl.a. selv dit loginid og password Under CVR-nummer skriv Du vil herefter blive godkendt som bruger inden 24 timer på hverdage. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille et abonnement er du velkommen til at kontakte: Danielle Pröshold telefon eller (her kan abonnementet også bestilles). HUSEFTERSYN NYT 2/4 5

6 Ankenævnet for Huseftersyn Årsrapporten 23 fra ankenævnet er netop udsendt. Langt de fleste klagesager over tilstandsrapporter er indgivet af købere og handler om upræcise beskrivelser af bygningsdelen tag. Men ankenævnet får også klagesager fra sælgere, der mener tilstandsrapporten uretmæssigt har skræmt potentielle købere væk. På side 7 er der derudover anført en note: På nordside og på østside ved skorstenen må forventes en snarlig reparation. Dette tolkede forbrugeren som om, der kun var fejl ved skorstenens nordside og østside og ikke på resten af taget. Derudover mente kunden, at karakteren skulle have været K3 fremfor K1. Ankenævnet for Huseftersyn har netop udsendt årsrapport for 23. Af rapporten fremgår det, at nævnet sidste år modtog 273 klager og behandlede 223 sager. 22 % af sagerne blev afvist, i 5 % blev indgået forlig, 39 % fik ikke medhold og 34 % fik helt eller delvis medhold. Du kan læse mere om årsrapporten på ankenævnets hjemmeside på Upræcis beskrivelse af stråtag En af afgørelserne i ankenævnet (j.nr. 391) fastslår, at både karakterer, bemærkninger og noter i tilstandsrapporten bør fremstå entydige og helt klare, så der ikke er risiko for misforståelser. En købers klage gik på tilstandsrapportens mangelfulde beskrivelse af et stråtag. Det fremgik af tilstandsrapportens afsnit om tagbelægning/rygning, at: K1 tagdækningen er stråtag som fremtræder med varieret nedslidning/ tykkelse I afgørelsen anfører ankenævnet: Indledningsvis bemærkes, at den omhandlende note naturligvis må læses således, at en køber må være forberedt på, at hele tagets nordside står foran en snarlig reparation. Alle medlemmer var enige om, at karakteren K1 ikke var korrekt. Nogle mente, at selv om karakteren K1 var misvisende, medførte noten, at der ikke kunne pålægges den bygningssagkyndige et ansvar. Den indklagede blev pålagt at betale et erstatningsbeløb efter en flertalsafgørelse. Andre medlemmer mente, at selv om noten var retvisende, var anvendelsen af karakteren K1 så misvisende, at den bygningssagkyndige blev pålagt et ansvar. For omhyggeligt arbejde Også sælgere klager over tilstandsrapporter, som de mener har skræmt potentielle købere væk. I dette eksempel (J.nr.3129) har forbrugeren klaget over, at den beskikkede bygningssagkyndige har været for omhyggelig ved registrering af skader i tilstandsrapporten. Ifølge forbrugeren er rapporten derfor årsag til, at ejendommen ikke kan sælges. Det drejer sig om en ældre ejendom fra 198, med mange alvorlige skader (3 UN, 7 K3, 12 K2 og 2 K1), og ankenævnet mener ikke, man kan fastslå, at kunden her har lidt et tab. Sagen er derfor afvist. Årsberetning 23 for Huseftersyn På og kan du finde årsberetningen for 23 for Huseftersyn. Her kan du læse om årets aktiviteter. 6 HUSEFTERSYN NYT 2/4

7 PUBLIKATIONER OG UDGIVELSER Hussvampe og husbukke Ny udgave af bogen Ægte hussvamp og svamp i huse. Bogen indeholder bl.a.: Opbygning og nedbrydning af træ Svampesystematik Svampes krav til fugt og temperatur Konstruktiv beskyttelse af træ Kemisk beskyttelse af træ Træødelæggende svampe Reparation af svampeskader Biologisk nedbrydning af andre materialer end træ Som noget nyt er medtaget et kapitel om træødelæggende insekter inkl. termitter. 2. udgave. Jørgen Bech-Andersen. Hussvamp Laboratoriet ApS sider. Artikelnr.:HLAUD4 ISBN: Kr.: 372, ekskl. moms KURSER OG KONFERENCER Temadag: Det nye edb-system Som beskikket bygningssagkyndig skal du snart til at benytte det nye edb-system. Du får som beskikket bygningssagkyndig en prøveperiode med systemet, inden det tages endeligt i brug. I prøveperioden har du fuld adgang til systemet via internet tet. Vi vil i denne periode yderligere tilbyde dig et halvdagskursus med fokus på grundlæggende anvendelse af IT / Internettet. Kurset vil indeholde en generel introduktion til Internettet, mailsystemer, opkoblinger m.m. Derudover vil der blive en præsentation af brugergrænsefladen i det nye edbsystem, samt en kort præsentation af Kursets målgruppe er beskikkede bygningssagkyndige som ikke tidligere har anvendt internettet i deres arbejde med tilstandsrapporter. Tid og sted: 16. juni 24 hos Byggecentrum i Middelfart eller den 22. juni 24 hos Byggecentrum i Ballerup ½ dag. Pris: 1.8 kr. ekskl. moms Sikre vådrum Skader på vådrum er stadig hyppige og samtidig ofte af alvorligt omfang. I samarbejde med By og Byg byder Byggecentrum derfor med dette kursus på en grundig indføring i en række interessante nyheder og aktuelle tiltag på vådrumsområdet alle med sigte på at udføre mere sikre vådrum. Vi tager udgangspunkt i By og Byg Anvisning 2 Vådrum, som afløser SBI-anvisning 169. Denne suppleres med en række nye Byg Erfa-blade på installations- og vådrumsområdet og BvB s temahæfter om vådrum. Tid og sted: 24. august 24, hos Byggecentrum Ballerup Pris: 3.5 kr. ekskl. Moms (inkl. Anvisning 2) Syn & Skøn En betydelig del af de tvister, der opstår i bygge- og anlægsbranchen, ender i form af en voldgiftssag eller en syns- og skønssag. Når en voldgiftssag eller en syns- og skønssag skal gennemføres, er det vigtigt for såvel sagens parter som for skønsmanden, at sagen bliver gennemført effektivt og korrekt. Du lærer på kurset at gennemføre en voldgiftssag eller en syns- og skønssag på en hensigtsmæssig og professionel måde enten som skønsmand eller som rådgiver for én af sagens parter. På kurset orienteres du om de juridiske grundbegreber, herunder den juridiske baggrund for at løse tvister ved voldgift eller syn og skøn. Den praktiske gennemførelse af en skønsforretning vil blive gennemgået med udgangspunkt i den nye vejledning for syns- og skønsmænd fra Voldgiftsnævnet. Der vil sluttelig blive gennemgået cases, så der bliver lejlighed til at prøve hele forløbet i en syns- og skønssag fra udmeldelse, gennemgang af sagsakter, indkaldelse af parterne, gennemførelse af skønsforretningen, udarbejdelse af skønserklæring og frem til afhjemling i retten. Kurset henvender sig til ingeniører, arkitekter og andre, der har ønske om at virke som skønsmænd, og til personer i byggeog anlægsbranchen, der kan tænkes at blive rådgiver for en part i en voldgiftssag eller en syns- og skønssag. Kursusleder: Seniorforsker Erik Brandt, By og Byg Tid og sted: oktober 24 hos Byggecentrum i Middelfart Pris: Kr ekskl. moms. Prisen er med overnatning. De omtalte kurser bestilles hos Byggecentrum på telefon HUSEFTERSYN NYT 2/4 7

8 STATISTIK Antal tilstandsrapporter pr. beskikket bygningssagkyndig Statistikgrundlag: tilstandsrapporter (modtaget ) Geografisk fordeling af beskikkede bygningssagkyndige pr. d Antal beskikkede bygningssagkyndige: 76 Antal konsulenter 25 2 Antal >4 Antal rapporter City Kbh. Omegn Nordsj., Bornholm Sydsj., Lolland, Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Indberetningstider for tilstandsrapporter Statistikgrundlag pr. 1. april 24 (Modtaget i seneste 4 kvartaler) : tilstandsrapporter (1. kvartal Kvartal 23) Geografisk fordeling af udførte tilstandsrapporter pr. d Antal modtagne tilstandsrapporter: Antal rapporter kvartal kvartal kvartal kvartal 23 Antal uge 2 uger 3 uger 4 uger > 4 uger City Kbh. Omegn Nordsj., Bornholm Sydsj., Lolland, Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Fra vores upålidelige kilde På det sidste er niveaufri adgang til huse blevet en trend og gængs byggeskik. Nogle byggekyndige mener ikke, at dette forhold, der er placeret uden for ejendommen, skal nævnes ved en gennemgang af en ejendom. Men de beskikkede bygningssagkyndige ved naturligvis, at forhold uden for ejendommen, der kan give anledning til skader på bygningen, også er omfattet af eftersynet. Når vand fra terræn og fliser kan komme til at løbe ind i huset gennem vægge og døre fra omgivelserne, skal dette fremgå af tilstandsrapporten. Udgiver Sekretariatet for Huseftersyn, Postboks 141, 263 Taastrup Telefon: Telefax: Layout Byggecentrum Gitte Pedersen, Charlotte Bigler Redaktion Rie Mayland Nielsen (ansvarshavende) Bjarne Leander Poulsen Lars Tangaa-Andersen Erik Tollstorff Elisabeth Krarup Redaktionen er sluttet 17. maj 24. Udkommer 4 gange årligt. Citation fra Nyhedsbrevet skal ske med tydelig kildeangivelse. Kan læses på og downloades fra som også omfatter mange andre praktiske værktøjer for bygningssagkyndige. Adresser og telefonnumre Henvendelser om rapportløbenumre og kurser bedes rettet til Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 275 Ballerup Telefon Telefax Faglige spørgsmål bedes rettet til Sekretariatet for Huseftersyn, Postboks 141, 263 Taastrup Telefon Telefax mandag-torsdag klokken 8-16 fredag klokken 8-12 ISSN Repro og tryk Artikler udefra udtrykker ikke Quickly Tryk A/S nødvendigvis Sekretariatets eller Erhvervs- og Boligstyrelsens Oplag synspunkter og holdninger HUSEFTERSYN NYT 1/3 HUSEFTERSYN 3/2

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151 Besigtigelsesdato: Fredag, den 4. januar 2013, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083 Besigtigelse d. 17. august 2012. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 06-07-2011 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11039

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 Besigtigelsesdato: 2. maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr / Besigtigelse d. 25. januar Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.

SKØNSERKLÆRING. J.nr / Besigtigelse d. 25. januar Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k. SKØNSERKLÆRING J.nr. 10115/10120 Besigtigelse d. 25. januar 2011 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 Besigtigelsesdato: Mandag, den 29. april 2013, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Ny leder af Sekretariatet på Teknologisk Institut Som meddelt i Huseftersyn-Nyt 1/2 fratrådte Bjarne

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14075 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 28. august 2014 i tidsrummet mellem kl. 14.00 og 15.45 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 Besigtigelsesdato: 3. oktober 2012, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7227 Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. Vandindtrængen ved skotrende mod øst Utætheder i tagbelægningen Utætte tagrender og tagnedløb Vejret på besigtigelsestidspunktet Regnbyger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 8095. 1. Rådangreb i vinduer. Der er rådangreb i følgende vinduer:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 8095. 1. Rådangreb i vinduer. Der er rådangreb i følgende vinduer: SKØNSERKLÆRING J.nr. 8095 Oversigt over klagepunkter: 1. Rådangreb i vinduer 2. Punkteret termorude 3. Gulv i badeværelse 4. Eternittagdækning på bolig Klagers påstand: 1. Rådangreb i vinduer 2. Punkteret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 Besigtigelsesdato: Den 25.10.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte Indhold Årsberetning 2 Skader på kviste beklædt med zink 2 Forbehold 3 Præklusivt Proklama 3 Fugt problemer i træhuse 3 ERFA-grupper og information 4-5 Tilstandsrapport eller Byggeteknisk gennemgang? 5

Læs mere

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. september 2014, kl. 09:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 Besigtigelsesdato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 9.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 8100 / 8146 Oversigt over klagepunkter: 1. Begyndende revnedannelser i eternittagplader og nedslidt tagpapbelægning på Built-up tag. 2. Manglende ventilation i tagrum. 3. Manglende ventilation under

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr Oversigt over klagepunkter: 1. Kanalgennemføringer i undertag 2. Skotrender 3. Udsugningsventilator

SKØNSERKLÆRING. J.nr Oversigt over klagepunkter: 1. Kanalgennemføringer i undertag 2. Skotrender 3. Udsugningsventilator SKØNSERKLÆRING J.nr. 10092 Besigtigelse dato: 5. november 2010 Oversigt over klagepunkter: 1. Kanalgennemføringer i undertag 2. Skotrender 3. Udsugningsventilator Klagers påstand: Der er risiko for vandindslag

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 Besigtigelsesdato: 20.02.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15165 Besigtigelsesdato: Den 14.01.2016 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program Indhold Husk udmeldelse ved ophør som bygningssagkyndig ERFA-grupperne prioriteres op Nyt hjemmesideafsnit på www.hesyn.dk Byggeordbog til glæde for sagkyndige og forbrugere Kommunikation i 2005 Nye regler

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8149 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagkonstruktion Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager mener

Læs mere

(DE) om den fremtidige administration af ordningen. Aftalens fulde ordlyd er gengivet på www.hesyn.dk.

(DE) om den fremtidige administration af ordningen. Aftalens fulde ordlyd er gengivet på www.hesyn.dk. Indhold Bygningssagkyndiges deltagelse i syn og skøn ved Ankenævnet for Huseftersyn Ny bekendtgørelse om huseftersynsordningen Levetider i tilstandsrapporten Indberetning af krav En halv million tilstandsrapporter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11035 Besigtigelsesdato: Torsdag, den 16. juni 2011, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H. Påtalen tildeles i henhold til 7 stk.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11012 Besigtigelsesdato: 27.04.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatets ansatte 1.4. Sekretariatets

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0032

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08- -0049 af 31. marts 2008, jf. 10, stk. 2, i bekendtgørelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13155 Besigtigelsesdato: Onsdag den 26. februar 2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13009 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. april 2013, kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen A F G Ø R E L S E (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Lars Hyldgaard Sallinggade 2 7800 Skive Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udleveret en ikke gyldig tilstandsrapport

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11053 Besigtigelsesdato: 2. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168 Besigtigelse d. 14. marts 2013. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10106

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10106 Besigtigelse foretaget den: 25.01.2011 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10106 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Til stede ved mødet: Bilag: d. Navn: Aalborg den: 07.02.2011

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 16. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.10 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13068 Besigtigelsesdato: 2013-08-27 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11075 Besigtigelsesdato: 12. september 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Frydenhøjparken 32 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2010-03-04 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16796506 Matr. nr./ejerla 18FT / vedøre

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7165 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt el, 2. Fugning omkring døre og vinduer, 3. Mangler ved fuger mellem klinker i køkken alrum, 4. Dårlig reparation af tagbelægning, 5. Fejlmonterede tagrender,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14067 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 18. august 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Bilskov Jespersen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kirkegade 3 8881 Thorsø Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14607 Matr. nr./ejerlav 8g, Thorsø By, Thorsø EBAS sagsnr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 12174 Besigtigelsesdato: Torsdag den 21. marts 2013, kl. 10.00 & Tirsdag den 23. april 2013, kl. 10.00 genbesigtigelse, grundet snedækning af taget ved første besøg. Ejendommen: Klager:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 Besigtigelsesdato: 2011-12-19 mandag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 Besigtigelsesdato: Den 15.10.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 9097

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 9097 SKØNSERKLÆRING J. nr. 9097 Oversigt over klagepunkter: 1. Vand i bryggers (tilbygning D) under regnvejr. 2. Vand i fyrrum (garage B) under regnvejr. 3. Vand i værelse (garage B) under regnvejr. 4. Vand

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 Besigtigelse d. 10. oktober 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 110005 Besigtigelse d. 30. maj 2011 Kl. 11:00 Slagelse den 1. juni 2011 Oversigt over klagepunkter: 1. Der er for stor spærafstand, 106 113 cm. 2. Forankring af taget overholder ikke

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 27. juni 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3 Adresse: Søvangen 8 Postnr./ By: 8830 Tjele Dato: 28. oktober 2013 Sagnr.: 1084507 HE-nr.: 2698 Konsulent: Thomas Bach Sørensen OBH Ingeniørservice A/S Videncenter Tlf. 7021 7240 obh@obh-gruppen.dk www.obh-gruppen.dk

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2009 for Byggeriets Ankenævn 1 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 Besigtigelsesdato: 20. juni 2011, kl.14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom.

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom. Dato: 11. juli 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Notat om ændringer af Håndbogen og HEWEB Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages

Læs mere