Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag"

Transkript

1 Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10 Forslag 4 Øget anvendelse af evidensprogrammer...11 Forslag 5 Effektive anbringelser...12 Forslag 6 Reduktion af ledelsen på skoleafdelinger...13 Forslag 7 Klubbygningen ved Stege Skole fraflyttes...16 Forslag 8 - SFO bygningen på Møn Skole Fanefjord afdeling fraflyttes...18 Forslag 9 SFO bygningen på Møn Skoles Hjertebjerg afdeling nedrives...19 Forslag 10 Afhændelse af Kernehuset i Præstø...20 Forslag 11 SFO bygningen på Kulsbjerg Skole Nyrådsafdeling overflyttes til Dagtilbudsområdet som ramme for De 4 årstider...21 Forslag 12 Nedlæggelse af Bårse afdelingen Svend Gønge Skolen...22 Forslag 13 Tilførsel af ledelseskapacitet på Gåsetårnskolen...24 Forslag 14 Børnecentre i Fanefjord, Hjertebjerg og Mern og 0-6 års institutioner (Mern, Stege, Dr. Fane, Æblehaven og Elnas Minde)...25 Forslag 15 Effektiviseringer på kompetencecenter Kalvehave...42 Forslag 16 Nedlæggelse af stillingen som dagplejeleder...45 Forslag 17 Nedbringelse af antal dagplejepædagoger...46 Forslag 18 SFO bygningen på Kulsbjerg Skoles Nyrådafdeling overflyttes til dagtilbudsområdet som ramme for De 4 årtider...47 Forslag 19 Harmonisering af vedligehold af grønne områder på dagtilbudsområdet...48 Forslag 20 Indvendigt vedligehold af daginstitutioner...50 Forslag 21 Samkørsel af administrative funktioner, så de løses centralt i de fem skoledistrikter for daginstitutioner...51 Forslag 22 Indførsel af moduler i skoleklubberne (SFO)...53 Forslag 23 Reduceret åbningstid i miniklubben (SFO1)

2 Generelle bemærkninger og nye forslag Hvem Kulsbjerg Skole - Skolebestyrelsen Udtalelse Vi vil opfordre til at opdele besparelserne i to grupper: Deciderede effektiviseringer og reduktioner af serviceniveau. Hvis der ønskes at opnå effektiviseringer, er det afgørende, at besparelserne blot besluttes politisk, men implementeres af den lokale leder. Alene ved lokalt forankrede tiltag, kan besparelserne anvendes til øget effektivitet. I en række af forslagene indeholder meget lange tilbagebetalingstider i de forslåede investeringer typisk over 10 år uden der er beregnet renter. Tilbagebetalingstider i den størrelse er sjældent lønsomme, og vil være meget risikable at gennemføre ud fra en økonomisk flytning. BUPL Forældrebestyrelsen i Kastanjen Indledningsvis vil jeg påpege, at det ikke er en naturlov, at der skal spares på BUF-udvalgets ramme. Der er mulighed for at kommunalbestyrelsen prioriterer, således at følsomme områder, kan friholdes. Eksempelvis besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen på mødet i april 2014 at øge puljerne til Bevillings reserve og Udviklings- og markedsføring. Disse puljer udgør nu 45 millioner kroner, hvilket er mere end en fordobling i forhold til tidligere år. En del af disse penge kunne overføres og dermed mindske behovet for besparelser på børn, unge og familie området. Konkret i forhold til spareforslagene giver det god mening at afskaffe en børnehavebus som er udtjent og som der ikke længere er behov for. Ligeledes er det hensigtsmæssigt at kigge på at udnytte de fysiske rammer bedre. Ex. at flytte SFO en på Fanefjord ind i skolens lokaler. Om det giver mening at flytte Mern børnehave og Dronning Fane ind i skolens lokaler set i lyset af de store anlægsudgifter, der er forbundet med en flytning er mere tvivlsomt. Såfremt det besluttes, at bruge skolernes lokaler til andre formål; SFO eller daginstitution, skal lokalerne byggesagsbehandles jf. Bygningsreglementet, således at alle myndighedskrav opfyldes. Efter gennemlæsning af sparekatalog, samt efterfølgende diskussion i vores bestyrelse. Er det vores indstilling at de opstillede forslag, alle er gode og anvendeligt. Vi bakker derfor op om de udsendte forslag. Bestyrelsen Hjertehaven Vedr. anbringelse og økonomi Som vi har forstået det, er Møn/Bogø det sted i kommunen, hvor der er flest plejefamilier og opholdssteder. Det er i dag sådan, at det er den anbringende kommune, der betaler, men ikke når der skal ekstra foranstaltninger til. I sådanne tilfælde er det det enkelte fagområde dvs. dagtilbud og skole, der skal betale. Bestyrelsen frygter dermed, at økonomien på Møn skole med de 2 afdelinger i Hjertebjerg og Fanefjord udhules. Det betyder, at der er færre penge til inklusion mv. Vedr. nedtagning af mur mellem Hjertebjergskolen og Hjertehaven Den nuværende løsning med en halv-mur fungerer fint for alle. Det er bestyrelsens overbevisning, at det vil være spild af kommunens knappe ressourcer at bruge penge på at fjerne muren helt. Personalet Hjertehaven I forbindelse med tidligere renovering af Hjertebjergskolen ønskede skolen og Hjertehaven, at den høje mur imellem de 2 matrikler blev taget ned i en højde, hvor vi kunne se til hinanden. Grunden til, at muren ikke blevet taget helt væk var meget bevidst, da man fra skolen side ønskede at markere overfor børnene, at her var skolegrænsen. Vi fik sat lys på muren således, at forældre kunne gå direkte fra Hjertehaven over på skolen også i vinterhalvåret. Denne løsning har såvel brugerne og personalegrupperne været glade for og den fungere optimalt. 2

3 Bestyrelsen Æblehaven Personalet i Tusindfryd For børneområdet generelt vil vi gerne påpege, at politikerne skal passe på med at skabe forringelser for vores børn. Børn er sårbare og vi ser gerne, at beslutningerne der tages på baggrund af budgetreduktionen på 9,7 mill. er langsigtede, så vi ikke allerede til næste år skal ændre kurs. Dagtilbudsområdet i Vordingborg Kommune har udviklet sig markant gennem de sidste år. Vi er i fuld gang med at øge inklusionen i det daglige og uddanne personalet, så de er bedst mulig rustet til opgaven med at skabe udviklende læringsmiljøer og deltagelsesmuligheder for alle børn. Vi synes det er vigtigt, at denne udvikling fortsætter og mener derfor ikke, at der bør spares på børneområdet overhoved. Vi synes generelt, at de foreslåede tilpasninger og strukturelle ændringer virker gennemtænkte og gennemarbejdede. Bestyrelsen Tusindfryd Indledningsvis vil vi sige, at det værste vi kan gøre, er at spare på vores børn. De skal derimod have masser af plads, frirum og en større prioritering end hidtil. Der skal og må postes penge i vores børn - og ikke skæres! Vores børn fortjener gødning i sunde og klare omgivelser, der ikke er presset økonomisk! De et trods alt vores fremtid. Derfor vil vi opfordre til, at man ikke benytter salamimetoden men prøver at finde større besparelser på andre områder. Bestyrelsen og personalet i Lærkereden Personalet i De fire Årstider Personalet i Skovhuset Forældrebestyrelsen i Dagplejen Vi finder materialet svært gennemskueligt, der mangler dokumentation for tallene og derfor er det vanskeligt at tage stilling til reduktions forslagene. Vi ser ligeledes en idé i, at Vordingborg Kommune opretter et par institutioner med længere åbningstid for at tilgodese pendlernes behov for pasning. Disse institutioner kunne være tæt på udfaldsvejene eksempelvis en i Vordingborg og en i Nyråd. Skovhusets personale forholder sig primært til tiltagene på 0-6 års området. Vi er principielt enige i, at forældrene skal have flere valgmuligheder i forhold til dagtilbud, med flest mulige institutioner og dagplejemulighed. Vi synes det er ærgerligt for børnene, at de spændende SFO er flyttes til skolerne. Bestyrelsen finder det positivt, at der i forslagene er tilstræbt en tæt sammenhæng mellem de forslag, der er opstillet på skole-, dagtilbud- og familieområdet, så der ses et forsøg på at se hele området i en helhed. Det er glædeligt, at der er så meget styring af udgifterne i forhold til indsatserne for familier i udsatte positioner, at det er muligt at prioriterer den forebyggende indsats højere, og i den sammenhæng at en større andel af de nødvendige besparelser findes på Børne- og Familieområdet frem for på Skole- eller Dagtilbudsområdet. Det giver desuden god mening at kommunen i stor udstrækning søger at finde besparelser ved at afvikle bygninger, som kommunen lejer, og i stedet placerer aktiviteterne i kommunens egne bygninger. Bestyrelsen savner en overordnet prioritering af velfærdsområderne og mindre salami-metode og finder det stærkt kritisabelt og et udtryk for dårlig ledelse i økonomi udvalget, at man skærer alle over én kam. En del af den besparelse, som BUF er blevet pålagt vedrører en ændret demografi, hvor der bliver færre børn og flere ældre. Umiddelbart giver det naturligvis god mening at budgetterne beskæres, når der er et færre antal børn, men omvendt er forventningerne og kravene til børnene/de unge steget tilsvarende, og det kræver gode dagtilbud og skoler, som giver børnene nogle gode forudsætninger for at lære. Endvidere er de ældre fysisk og mentalt også blevet yngre, så spørgsmålet er om dette område nødvendigvis kræver de samme ressourcer som tidligere. 3

4 For børneområdet generelt vil vi gerne påpege, at politikerne skal passe på med at blive ved med at skabe forringelser for vores børn. Børn er sårbare og vi ser gerne, at beslutningerne, der tages på baggrund af budgetreduktionen på 9,7 mil. er langsigtede, således at vi ikke allerede igen til næste år skal ændre kurs. Dagplejens MEDudvalg Dagplejegruppen Præstø Dagplejegruppen Vestmøn Personalet i Kalvehave Børnehave og Ressourcecenter Bestyrelsen Kalvehave Børnehave og Ressourcecenter MED-udvalget har med glæde noteret sig, at det politiske niveau generelt og udvalgsformanden gentagne gange har fremhævet dagplejens gode kompetencer, som tryg og nær omsorgsperson for de mindste børn. Det er ligeledes positivt at læse den tydelige helhed og sammenhæng, der er forsøgt skabt mellem flere af forslagene på tværs af alle tre politikområder, der hører under BUF (dagtilbud, skole og børn/familie). Endelig er det glædeligt, at der er så meget styring af udgifterne i forhold til indsatserne for familier i udsatte positioner, at det er muligt at prioritere den forebyggende indsats højere, og i den sammenhæng, at en større andel af de nødvendige besparelser findes på Børne- og Familieområdet frem for på Skole og Dagtilbud. Hvorfor bevare dagplejen. Vordingborg kommune skal være en attraktiv kommune for nuværende og fremtidige børnefamilier (tilflyttere). Vi skal som kommune kunne tilbyde børnefamilierne paletten af frie valg. Tilbuddet skal inkludere både vuggestue og dagpleje, og dette skal bibeholdes i kommunalt regi og ikke privatiseres, som resultatet ved kraftige nedskæringer eller afskaffelse af den kommunale dagpleje vil medføre. Børns emotionelle fundament, der skal bære frugt resten af livet skabes de første 3 leveår. Vi, Dagplejerne i Vordingborg kommune tilbyder børnefamilierne et trygt lille miljø med 4 faste børn, hvor tilknytningen til en gennemgående voksen er til stede hver dag, og hvor børnene har mulighed for at skabe meget tætte relationer til en mindre børnegruppe. Vi kan med stor tilfredshed fra forældrene inkludere sensitive børn og børn med særlige behov i vores mindre miljøer og gennem vores anerkendelse af hvert barns forskellighed. Vi tilbyder relevante aktiviteter på alderssvarende niveau, hvor alle børn er deltagende gennem hele aktiviteten og hvor alle børn bliver SET HØRT OG FORSTÅET. Tidligere brugerundersøgelse foretaget i 2012 for forældres tilfredshed for dagplejen i Vordingborg Kommune viser i høj grad at dette er et tilbud man under ingen omstændigheder ønsker fjernet. Hvis hele eller store dele af dagplejen nedlægges er det meget svært at genetablerer dette tilbud til børnefamilierne. Dagplejerne har gennem en lang årrække gennemgået fagrelevant uddannelse og dette vil tabes. Forbedring: man kunne spare ved at beholde alle dagplejerne og ansætte personale i børnhaverne som også kunne være dagplejepædagoger. Ligesom i det gamle møn kommune. Det fungerede rigtig fint og godt og vi var alle rigtig glade og tilfredse :-))) Familieområdet Vi har svær ved at forholde os til punkt A, da vi har svært ved at tolke beskrivelsen. Vi ser positivt på forslaget om at etablere dagaflastningstilbud for den brugergruppe der måtte profiterer af et sådanne tilbud, men vi har svært ved at se det kan erstatte tilbuddet i aflastningsfamilier. A 2, 3, 4 og 5: Vi ser meget positivt på dette forslag, da vi i høj grad oplever der er behov for sådanne tilbud. Familieområdet Vi mangler en målgruppebeskrivelse, så vi får klarhed om, om det også kunne være relevant for Kalvehave Børnehave og Ressourcecenters børn. 4

5 Bestyrelsen Mejemarken Bestyrelsen i De fire Årstider Ungdomsskolen Vi er generelt meget tilfredse med at der i forslaget ikke påtænkes at skære i budgettet til personalet i dagtilbuddene, da det er af altafgørende betydning for kvaliteten af de pædagogiske aktiviteter at normeringen ikke forringes. Generelt mener vi, at der skal være fokus på hvilke tiltag som udelukkende har besparelsesmæssige formål, og hvilke tiltag som også har strukturelle ændringer som formål. Der bør afsættes tilstrækkelige midler til implementering og uddannelse i forbindelse med strukturelle ændringer. Sluttelig vil vi tilføje et ønske om, at der etableres en eller to institutioner med længere åbningstid i kommunen, så vi på den måde kan være attraktive for flere tilflyttere, også dem som har arbejde længere væk. Ungdomsskolens bestyrelse har drøftet sparekataloget. Bestyrelsen er indforstået med, ungdomsskolen naturligvis skal bidrage til at kommunens økonomi hænger sammen. Bestyrelsen er dog af den opfattelse, at besparelsen for ungdomsskolens vedkommende vil kunne findes på et mere kvalificeret grundlag, hvis det bliver op til bestyrelsen sammen med ungdomsskolens ledelse at pege på, hvor besparelsen konkret kan findes. Skolebestyrelsen Gåsetårnskolen MED Udvalget Gåsetårnskolen MED Udvalget Svend Gønge Skolen Det er ikke muligt for skolebestyrelsen, at pege på nye forslag til reduktioner på skoleområdet. Området er, i forbindelse med Fokus på Folkeskolen, blevet trimmet og justeret. Yderligere reduktioner, finder vi derfor ikke forsvarlige. Samlet set er sparekataloget et meget godt udtryk for, hvordan økonomien ser ud på skolerne. Det bliver væsentlige og vigtige områder, der bliver ramt, hvis der skal ske tilpasninger på området. Derfor er MED s holdning selvfølgelig, at der ikke sker tilpasninger som foreslået og vi mener derfor ikke, at vi kan løse opgaven med at komme med yderligere forslag til reduktioner. Der er særligt 2 områder i sparekataloget, der springer i øjnene: Reduktion af ledelse, samt ændrede vilkår for børnene i SFO en. Lokaludvalget mener, at man skal respektere arbejdet på Svend Gøngeskolen i de forløbne to år med at skabe en skole på to matrikler. Det er faldet godt på plads. Hvis man skal sikre en rentabel drift på Svend Gøngeskolen, så skulle man i stedet for lempe på vilkårene for indskolingens mulighed for at fordele eleverne på de to matrikler på Svend Gøngeskolen. På den måde kan man sikre skolens elevgrundlag, stabilitet i lokalområdet og en bæredygtig drift. Skolebestyrelsen Svend Gønge Skolen Skolebestyrelsen mener, at folkeskolen i Vordingborg skal have ro. Man bør frede skolerne i den kommende tid. Derfor bør man ikke spare på ledelse på skolerne. Det kan godt være, at ledelserne skal justeres i forhold til opgaverne, men der skal stadigvæk være den samme ledelseskraft tilstede i folkeskolen for at løse de mange opgaver i forbindelse med den forestående nye skolereform. Samtidig har Svend Gøngeskolen ikke brug for ændringer i ledelsen igen. Tværtimod har vi brug for stabilitet og forudsigelighed. Skolebestyrelsen undrer sig over, at man mindre end to år efter en skolestrukturændring vil ændre i skolestrukturen igen. Man kan ikke byde forældre og børn, at deres distriktsskole bliver ændret endnu en gang. Efter to år, så er Svend Gøngeskolen blevet til en skole med to afdelinger, hvor børn, forældre og skolens personale har fået bygget en ny praksis op, og det vil Svend Gøngeskolen gerne fortsætte med. 5

6 Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur De foreslåede ændringer på familieområdet er der generel opbakning til, og områdeudvalget anser det som positivt, at reduktionerne forsøges realiseret ved, at man investerer i og udvikler tilbuddene indenfor børn og familieområdet. Man er ligeledes glade for, at den fulde besparelse ikke forventes i det første år. Det vil give medarbejdere og ledere mulighed for at udvikle de nødvendige kompetencer til de nye opgaver. Områdeudvalget noterer ligeledes med tilfredshed, at der ikke lægges op til hjemtagelse af alle opgaver, ligesom der fortsat vil være økonomi til at anvende de meget specialiserede eksterne tilbud, når der er behov for dette. De foreslåede tilpasninger på dagtilbudsområdet blev drøftet. Områdeudvalget anerkender behov for ændringer og tilpasninger i lyset af de faldende børnetal. Det blev i debatten klart, at hvis ændringerne i forhold til Dagplejen gennemføres vil der fortsat være behov for en tydelig, nærværende og ensartet ledelse af Dagplejen, der efter ændringerne vil omfatte ca. 60 dagplejere. Det er væsentligt, at der i forhold til ledelsen af Dagplejen sikres et fælles udgangspunkt, så dagplejerne får den nødvendige ledelsesmæssige sparring og ledes ud fra de samme principper og med samme strukturelle udgangspunkt. Hvis de foreslåede ændringer til 0-6 års institutioner gennemføres, blev det understreget, at alle overtallige dagplejere tilbydes fuldtidsstillinger på dagtilbudsområdets 0-6 års institutionerne. De foreslåede tilpasninger indenfor skoleområdet i forhold til den nye skolereform blev drøftet, og man understreger, at de foreslåede reduktioner i bygningsmassen ikke må medføre, at der ikke bliver lavet de nødvendige arbejdspladser for medarbejderne. De foreslåede reduktioner af ledelsen på skoleafdelingerne blev grundigt debatteret. Medarbejdersiden udtaler, at man udtrykker bekymring om reduktion i ledelsestiden på skoleområdet også og især i lyset af en folkeskolereform med mange og nye opgaver. Bårse-Beldringe Lokalråd Præstø Lokalråd Alle ønsker, at det skal være attraktivt at bo i Vordingborg Kommune, og derfor skal der være mulighed for dagtilbud og skole i nærmiljøet. Vi må se at få ro på, for vi har en dejlig naturrig kommune, og vi er mange der godt vil bo her, bare der er mulighed for at have børn i nærområdet. Bårse er en levende landsby og det skal den gerne blive ved med at være. Bosætningspolitik: Præstø Lokalråd har ved flere Dialog Møder sat bosætning på dagsordenen. Der findes meget dokumentation for at en af de væsentligste faktorer for bosætning er, at der findes et godt tilbud af kommunale faciliteter, herunder også skoler og børnepasning. Som Præstø Lokalråd har udtalt tidligere, mener vi, at det eneste der kan bringe borgere til kommunen, eller fastholde dem vi har, er, at hverdagen an fungere anstændigt, at man til børnefamilier laver gode pasningstilbud, hvor forældrene har et valg. Præstø Lokalråd har også ved flere lejligheder påpeget vigtigheden af, at Vordingborg Kommune opprioriterer bosætningspolitikken, senest i forbindelse med udarbejdelse af en ny vision for Præstø. Hvis man virkelig mener, at bosætning er et kernepunkt i kommunens vision, så er det direkte undergravende for visionen at reducere eller fjerne børnepasningsfaciliteter. Præstø Lokale Udviklings Plan (LUP): Præstø Lokalråd har i sin LUP beskrevet en vision for Præstø som: Præstø, som den gamle havne-købstad med de engagerede borgere, hvori Købstadsbegrebet bl.a. understreger, den fuldt funktionelle centrale by med alle de offentlige faciliteter, der hører til en fuldt funktionel by. Dette er yderligere specificeret i strategien, som bl.a. omfatter: At det sikres at byen indeholder samtlige funktioner, der knytter sig til en købstad i betydningen af en central by, herunder: At byen kan tilbyde alternative skoler At byen kan tilbyde tilstrækkelige børnepasningsfaciliteter 6

7 At byen fortsat her et bibliotek At byen fortsat her et kommunalt kontor At byen har politifunktioner At byen har tilstrækkelige sundhedsmæssige faciliteter At byen har tilstrækkelige plejehjemsfaciliteter, således at Præstø borgere, der ønsker pleje- eller aflastningsboliger kan tilbydes dette i Præstø. At der sikres de nødvendige faciliteter, der efterspørges af tilflyttere i alle aldre for at sikre en bred aldersfordeling af byens indbyggere. Præstø Lokalråd har i flere høringssvar fastslået at det er afgørende, at der findes alternative børnepasningsmuligheder. Lokalrådet kan derfor ikke acceptere forslag der er i direkte strid med den Lokale Udviklings Plans strategier mht. bosætning og offentlige faciliteter. Præstø Lokalråd vil derfor i stedet opfordre til, at bosætningshensynet vægtes højt og at der sikres de krævede faciliteter. Hvis udvalget vil noget godt for borgere i denne kommune, må man henstille til, at medarbejderne får et ansvarsfuldt forhold til deres arbejdsplads, at den daglige ledelse ikke centraliseres (gøres fjern), men at man i mindre enheder tager bestik af de faktuelle vilkår, og laver positiv hverdag, med stor trivsel. Det vil spare mange penge og vigtigere give mange bedre liv, på lang sigt. Forældrebestyrelsen Skovhuset MED-udvalget Møn Skole Forældrebestyrelsen i Skovhuset erkender, at Børn-, unge- og familie området skal være ansvarlige overfor de pålagte budgetreduktioner, hvorfor det er positivt, at der tænkes bredt og i nye idéer frem for blot at skære i bevillingerne efter salamimetoden. Særligt når kommunalbestyrelsen over de seneste år har iværksat arbejdet omkring nye læreplaner samt den nye børn- og unge-politik. Samlet set håber bestyrelsen, at udvalget vil sætte fokus på at skabe trygge rammer for børnene, og at udvalget søger en løsning, hvor der er plads til forskellighed og bevare det bedste fra alle typer dagtilbud. Det vil være medvirkende til at skabe en attraktiv kommune for børnefamilier i en tid med faldende børnetal. Som udgangspunkt er medlemmerne af MED udvalget ikke tilfredse med besparelser. Udvalget synes i forvejen, at det er meget svært, at få tingene til at hænge sammen på en fornuftig måde. Da der i år har været store reduktioner på personaleområdet 6 personer på vores skole ser MED udvalget med tilfredshed på, at det ikke atter skal gå ud over personale-normeringen. MED udvalget foreslår fokus på energibesparende foranstaltninger, der kan reducere udgifterne på længere sigt. Skolebestyrelsen Møn Skole Skolebestyrelsen har drøftet de fremsendte spareforslag. Som udgangspunkt oplever vi det som dårlig politik at spare efter salami metoden. Det er fint, at man i høj grad forsøger at klare besparelserne ved bygningsmæssige ændringer frem for personalereduktioner, som vi absolut ikke kan tåle flere af, hvis vi skal leve om til målsætningen om inklusion. Vi foreslår: - At klubben indrettes så der både kan være et dagtilbud og en ungdomsklub om aftenen. - At sætte endnu mere fokus på skolekørsel / busser, således at den bliver billigere og bedre. - At overveje IT indkøb nøje i forhold til pris og kvalitet 7

8 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud Hvem Præstø Skole MED udvalg Udtalelse Det er vigtigt, at der er en afvejning af kvaliteten i det nuværende tilbud i forhold til det kommunen selv etablerer. Jfr. evaluering af inklusion i Fokus på folkeskolen Personalet i Elnas Minde Personalet i Tusindfryd Forældrebestyrelsen Nøddebo I forslaget står der at tilbuddet vil gælde for børn i alderen 5-12 år. Hvad er begrundelsen for, at tilbuddet kun gælder fra 5 år og opefter? Vi kan se, en fordel for familien, hvis tilbuddet gælder fra 0-12 år. Så børnene fra den enkelte familie, forbliver i det samme tilbud uanset alder. Det virker fornuftigt, at etablere aflastning m.m. lokalt, så børn og familier ikke skal transporteres rundt på landevejene. Opmærksomhed på at det er vigtigt, de børn, der har behov for aflastning, også oplever en alm. familie med alm. relationer/gøremål i hverdagen Disse børn vil komme til at opleve megen institutionalisering. MED-udvalget Møn Skole Med udvalget kan sagtens se det fornuftige i et dagaflastningstilbud på Møn, men oplever, at det er uheldigt, at det går ud over SFO 2 og Ungdomsklubben. To tilbud, som mange børn og unge benytter sig af. Det duer ikke at lave ungdomsklub på skolen. Skole for sig og klub for sig. Bestyrelsen i Dr. Fane Indledningsvis skal vi bemærke, at det er svært at forholde sig til det fremsendte materiale, idet mange af forudsætningerne er indforståede, og beregningerne er ret overordnet beskrevet. Det forekommer at være skrevet som et internt papir, og det er ikke særligt velfungerende som grundlag for en bred debat. Hvis det er formålet med høringsrunden at engagere brugerne i debatten, ville det være at foretrække, hvis kommunen havde udarbejdet et mere grundigt og formidlet materiale, samt eventuelt nogle alternativer, man kunne tage stilling til. Særligt savner vi oplysninger om forventet børnetal i de kommende år. Det må være muligt at lave en statik ud fra oplysninger fra jordemødre og sundshedsplejersker, der kunne give en rettesnor for udviklingen de næste par år. Skolebestyrelsen Møn Skole Det er fint, at man vil lave et dag aflastningstilbud. Det er der helt sikkert behov for. 8

9 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn Hvem Udtalelse 9

10 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats Hvem Præstø skole MED udvalg Udtalelse Vi vil ikke forholde os til omfanget af en besparelse, men for vores børne- og familieindsatser på skolen, er det en meget god ide. Vi har en del børn og unge, der falder ned mellem to stole: folkeskolen og KcK Præstø Skole Skolebestyrelsen Bestyrelsen i Bøgebjerg Børnehus Bestyrelsen i Bårse Børnecenter Forældrebestyrelsen Nøddebo Personalet Nøddebo Vi vil ikke forholde os til omfanget af en besparelse, men for vores børne- og familieindsatser på skolen, er det en meget god ide. Vi har en del børn og unge, der falder ned mellem to stole: folkeskolen og KcK. Visionen i pkt. A med indsats over for sårbare familier i stedet for anbringelser udenfor hjemmet, finder vi positivt. Vi tror på, at en forebyggende indsats vil spare ressourcer på sigt. Visionen med indsats over for sårbare familier i stedet for anbringelser uden for hjemmet, finder vi positivt. En forebyggende indsats vil på sigt spare ressourcer. Et plus, at der ses helhedsorienteret på indsatsen for sårbare familier Helhedsorienteret familieindsats, øget brug af evidensprogrammer og intensive anbringelse på hvilken måde skal dette forståes? Dette kræver vel også en økonomisk indsats? Vi foreslår desuden at alle anbringelser efterses, om der stadig er det/de behov, der er bevilliget til. 10

11 Forslag 4 Øget anvendelse af evidensprogrammer Hvem Udtalelse 11

12 Forslag 5 Effektive anbringelser Hvem Udtalelse 12

13 Forslag 6 Reduktion af ledelsen på skoleafdelinger Hvem Præstø Skole Skolebestyrelsen Udtalelse For personalet har det betydning af have en daglig leder tæt på. Desuden er der flere anbefalinger i evaluering af Fokus på FS, som peger på kvantiteten og kvaliteten af lederopgaverne, derfor virker det meget forkert af smalle ledelserne. b-siden udtaler: Det er vigtigt at bibeholde en pædagogansvarlig leder når vi træder ind i Folkeskolereformen, herunder specifikt den understøttende undervisning. Hvis der kommer et nyt lederteam på skolerne, vil det bremse implementeringen af Folkeskolereformen og sætte processen i stå. Målet med den vedtagne ledelsesstruktur var en synlig ledelse, der havde mulighed for pædagogisk vejledning/sparring på den enkelte afdeling. Der er i forhold til Fokus på folkeskolen ikke en væsentlig og grundlæggende ændring som følge af folkeskoleloven, der begrunder reduktionen. Pædagogerne har i mange år deltaget i samarbejdet i skolerne og været tilknyttet et team. Præstø Skole Skolebestyrelsen Kulsbjerg Skole - Skolebestyrelsen Der er flere anbefalinger i evaluering af Fokus på FS, som peger på kvantiteten og kvaliteten af lederopgaverne, derfor virker det meget forkert af smalle ledelserne. I ledelsesteamene indgår SFO-lederen. Også i løsning af ledelsesopgaverne, herunder ledelse af team og faser i skoledelen. De forskellige tværgående ledelsesopgaver skal fortsat løses i et professionssamarbejde; akkurat som vi allerede gør. Man skal slet ikke rykke rundt på SFO-lederne. Nu er man ved at kende hinanden på institutionerne, og derfor på vej til at blive både mere effektive og mere respektfulde overfor både voksne og børn Udgangspunktet for den foreslåede besparelse er, at der er mindre SFO tid, hvilket betyder mindre pædagogisk personale i SFO en og hermed mindre ledelsesbehov. Dette er imidlertid kun den ene side af ligningen. Det samlede antal medarbejdere er stort set identisk i det kommende skoleår, og vil således blot være organiseret anderledes end det har været tilfældet i år. Endvidere giver den nye lov om lærernes arbejdstid skolens ledelse væsentlig mere ledelsesrum, hvorved kravene til ledelsen må forventes at stige i det kommende år. Derfor ses det ikke som værende fornuftigt at spare på ledelse, nu hvor vi står og skal indføre en stor skolereform. Endelig henledes opmærksomheden på den netop gennemførte evaluering, der konkluderer, at der er behov for at styrke ledelsen. Kulsbjerg Skole - Med-udvalg Kompetencecenterets lokale MED-udvalg og skolebestyrelsen på Kompetencecenter Kalvehave. Skolevæsenet har været igennem en omfattende strukturændring, som det fremgår af evalueringsrapporten Fokus på Folkeskolen. Det fremgår af evalueringen at ledelseskraften på skolerne ikke har været tilfredsstillende. Med reformen 2014 er der mange krav til ledelse også af nye områder. Ledelse efterspørges i evalueringen og i reformen derfor er tiden ikke til at spare på pædagogisk ledelse nu. Vi har alle et ønske om at få skolereformen godt fra start. Derfor er det slet ikke det rette tidspunkt at forringe ledelserne på skolerne. Det vil vi på det kraftigste fraråde. At spare på ledelseskraften på skolerne kan kun give bagslag. Evaluering af Fokus på folkeskolen fremhævede vigtigheden af at ledelsen på skolerne er synlige, og er med i teamet i forbindelse med den pædagogiske og didaktiske udvikling. Vi står foran en implementeringsperiode af den nye skolereform, og ledelse er afgørende i denne fase. Ydermere kan vi fra vores side udtrykke en stor bekymring for at ledelsestiden reduceres i så stort omfang. I forbindelse med vores igangværende inklusionsforløb, for vores elever der skal tilbage til almenundervisningen, er det nu vores erfaring, 13

14 at dette kræver et stort arbejde fra alle. Også ledelserne på distriksskolerne. Det kræver overskud, ledelsesmæssigt, at prioritere opgaver som er udover den almindelige drift, og inklusionsopgaven for KcK-elever er en sådan opgave. BUPL Bestyrelsen Mejemarken Skolebestyrelsen Gåsetårnskolen MED Udvalget Gåsetårneskolen MED Udvalget Svend Gønge Skolen Evalueringen af Fokus på Folkeskolen viser klart, at medarbejderne efterspørger ledelse. Antallet af lederstillinger blev reduceret i forbindelse med, at den ny skolestruktur og det har efterladt et tomrum. På de 3 matrikler der pt. Ikke har pædagog faglig leder savnes dette af pædagogerne. Set i lyset af den ny folkeskolelov og intentionerne heri, er det vigtigt at såvel lærerprofessionen og pædagogprofessionen afspejler sig i ledelsen på samtlige matrikler. Den pædagog faglige ledelse skal ikke alene ses i relation til det pædagogiske arbejde i Folkeskolen. Forslaget om at reducere i antallet af SFO-ledere med 4, vil efter BUPL s opfattelse svække den fælles indsats overfor børnene samt øge afstanden mellem medarbejderen i og ledelsen med risiko for mindre medarbejder indflydelse op arbejdet samt vilkårene herfor. Og derved mindre arbejdsglæde. At forslaget endvidere ikke forholder sig til, at skolerne ikke har samme forudsætninger, idet en skole har 4 matrikler (Gåsetårnskolen) og en skole har 1 matrikel (Præstøskolen pr ) er i sig selv tankevækkende. Som udgangspunkt mener vi at det er en fornuftig disponering, under forudsætning af at der gives de nødvendige ressourcer til udvikling og uddannelse i forbindelse med de nye arbejdsfordelinger, så de pædagogiske opgaver i SFO en ikke tilsidesættes. Fordelingen af ledere på de forskellige afdelinger bør i høj grad bygge både på kompetencer og ledernes egne ønsker, så der sikres et større engagement i opgaven, end det var tilfældet ved skolereformen. Forslaget om at skære på ledelseskapaciteten virker helt forkert set i lyset af evalueringen af Fokus på Folkeskolen samt Reform 14, hvor der efterlyses mere ledelse, samt en særlig opgave i at fylde reformens og arbejdstidslovens nye forøgede ledelsesrum ud. Der bør derimod gives bedre muligheder for, at ledelserne kan organisere sig på andre mere hensigtsmæssige måder, end dem der er mulige nu. På baggrund af Fokus på Folkeskolens evaluering forekommer det MED ulogisk at reducere på ledelseskraften. Når man så særligt inddrager de nye opgaver omkring den nationale Folkeskolereform 14, hvor alle parter, herunder KL, peger på et forøget ledelsesrum, så understreger det bare nødvendigheden af ikke at reducere i ledelseskraften. Tværtimod er der behov for at kunne tænke i nye muligheder i udnyttelsen af den ledelseskraft, der er til rådighed. Evalueringen fokus på folkeskolen påviste uden vaklen, at der var et stort behov for at styrke ledelsen og synlighed. Derfor kan vi ikke anbefale at spare på ledelsen. Der har været særlige udfordringer på arbejdsmiljøet for Svend Gøngeskolen, og det kræver, at der er ro for ledelsen og medarbejdere på vores skole. Skolelederforeningen Vi mener, at besparelse af ledelsesstillinger er en rigtig dårlig ide. Der er i forbindelse med folkeskolereformen brug for ledelseskraft, hvor der bliver sat fokus skoleledelse. Vi har netop gennemført evaluering af "fokus på folkeskolen", og erfaringen herfra viser, at der i de kommende år bliver endnu mere fokus på, at vi ledere præsterer resultater indenfor ex. forandringsledelse, personaleledelse, kvalitetssikring, teamledelse, implementering af de mange områder i folkeskolereformen. Det bliver vigtigt, at skoleledelse fremover tænkes mere i tværgående projekter på tværs af skolens matrikler. Der bliver behov for projektledelse med fokus på dialog med personalet både i forhold til den åbne skole og i høj grad i forhold til projektledelse til gavn for teamkoordinatorerne, der skal facilitere projekterne i teamene. Ligeledes projektledelse i forhold til Vordingborg kommunes digitaliseringsstrategi, samt hele den understøttende undervisning. Derfor er det ikke nødvendigvis fornuftigt, at der på mindre afdelinger 14

15 sidder to ledere på fuld tid. Den ledelseskraft, som man peger på kan give besparelse på 2 mil. kr., er der til gengæld brug for til at løse de ovennævnte ledelsesopgaver i forbindelse med folkeskolereformen. Det giver det god mening, at hver skoleleder får råderum til at "sætte" sit hold og ikke været bremset af den politiske beslutning om strukturen af SFO- og skoleledelse på de fem grundskoler med deres forskellige afdelinger. FOA Forældrebestyrelsen Nøddebo Som medarbejder har man brug for at have en daglig og synlig leder som er visionær, som i det daglige er fyrtårn, der viser retning, giver den nødvendige anerkendelse og sparring til de enkelte medarbejdere, og når situationen kræver det, taler medarbejdernes sag. Besparelser på lederniveau virker som en ok ide, hvis der vel og mærke kan lade sig gøre rent praktisk at få flere institutioner velkørende uden synlig ledelse. Forældrebestyrelsen Skovhuset Skolebestyrelsen Møn Skole Bestyrelse i Skovhuset bekymret for det fortsatte samarbejde og brobygning mellem børnehave og SFO. Der vil med det foreliggende reduktionsforslag ikke længere være en leder af SFO, jf. punkt 6, som kan tage vare på overgangen fra børnehave til SFO. Vi frygter, at inklusionsarbejdet og brobygningsarbejdet, som i dag er en stor del af den trygge overgang fra børnehave til skole, vil have svære vilkår når der ikke længere er en tydelig og nærværende ledelse på SFO-afdelingen. En lokal SFO-ledelse vil sikre overgangen, samt have den ledelsesmæssige opfølgning på inklusions-arbejdet, som er startet i børnehaven. Samtidig vil den nye skolestruktur betyde, at skolerne vil få klubber i stedet for SFO med den konsekvens, at normeringen derfor kan sænkes og derved får de børn der starter den 1. maj en sværere overgang fra børnehave til skole, da børn i denne alder ofte har brug for en tæt kontakt til voksne i de rette sammenhænge. Skolen vil skulle bruge pædagogiske ressourcer på særligt pasningstilbud fra 1. maj til skolestart i august, i forhold til åbningstiden for SFO en i resten af året. Man kunne derfor også foreslå, at man rykkede overgangen fra børnehave til skole tilbage til august og med den brobygning, som fungerede fint inden det blev flyttet frem. Vi oplever det som problematisk, at der atter skal reduceres på ledelseskraften i skolevæsnet. Der blev allerede reduceret med et stort antal ledere for to år siden, og arbejdsopgaverne er absolut ikke blevet mindre. Lederne skal implementere Folkeskolereformen. 15

16 Forslag 7 Klubbygningen ved Stege Skole fraflyttes Hvem Ungdomsskolen Udtalelse I bilag forslag 12 foreslås der en driftsbesparelse på ,- ved at flytte alle aktiviteter fra ungdomsskolens klublokaler i Stege, der også lånes ud til Møn Skoles SFO, og afhænde lokalerne. Ungdomsskolens aktiviteter vil evt. skulle flytte ind på Møn Skole. Baggrunden for denne manøvre er ønsket om at reducere i bygningsmassen med den begrundelse, børnetallet falder. Tallet på unge, der har brug for et klubtilbud i lokaler, der er bygget til klubvirksomhed, falder ikke. Tværtimod oplever vi i Stege et stort behov for fritidstilbud til unge, der ikke har tilknytning til foreningslivet eller andre tilbud og som uden et kvalificeret klubtilbud i egnede lokaler vil komme til at hænge på gadehjørnerne. Målgruppen for klubvirksomhed i ungdomsskolen er årige (mulighed for at gå helt op til 25 år). På Møn Skole findes ikke egnede lokaler til klub og det vil ikke kunne forenes med ungdomsskolens klubvirksomhed at skulle deles om klasseværelser eller fælleslokaler indrettet til yngre skoleelever. En stor del af de unge skolepligtige, der bruger klubtilbuddet i Stege, er i forvejen udfordret af og udfordrende for skolen og i lighed med mange af de årige, der er tilknyttet klubben, vil det sandsynligvis blive vanskeligt at fastholde de unge i klubtilbuddet, hvis det placeres på skolen. At arbejde kvalificeret med klubvirksomhed er i høj grad afhængigt af de pædagogisk og fysiske rammer der sættes. Ved at fastholde klubvirksomhed i en bygning, der er bygget som ungdomsklub giver vi både medarbejdere og de unge mulighed for at sætte og realisere kvalificerede læringsmål. Den økonomiske konsekvens af det præsenterede forslag er ikke kæmpe stor - det vil konsekvenserne for de unge på Møn derimod blive. Findes der andre alternativer? Som tidligere beskrevet ønsker ungdomsskolens bestyrelse, at den i samarbejde med ungdomsskolens ledelse får mulighed for at pege på andre løsninger ift. den ønskede besparelse, der vil have betydelig mindre konsekvens for de unge på Møn. At spare ,- vil desværre ikke kunne gennemføres uden at det vil få konsekvenser for borgeren her den unge. Men hvis bygningsmasse er i fokus ift. besparelser, kan et alternativ til ungdomsklubben i Stege være ungdomsklubben på Bogø. Vi har i de senere år oplevet et fald i medlemstallet. Tidligere har Bogø Kostskole været flittige brugere af klubtilbuddet, men i dette skoleår har der ikke været unge herfra. Ganske få af de lokale unge benytter tilbuddet 11 ud af 80 potentielle unge i 2013/2014. Bogø har gode busforbindelser til både Stensved Ungdomsklub, Vestmøns Ungdomsklub samt Klub MUSUK i Stege, hvorfor mulighederne for at benytte ungdomsskolens ungdomsklubber fortsat vil være til stede for de lokale unge på Bogø. Der er tradition for at de unge pendler mellem især Bogø Ungdomsklub og Vestmøns Ungdomsklub. Bestyrelsen vurderer, at 1/3 af de ønskede besparelse vil kunne findes ved at nedlægge klubtilbuddet på Bogø. Resten må i givet fald findes andre steder indenfor ungdomsskolens samlede ramme. 16

17 Skolebestyrelsen Møn Skole Der er stillet forslag om lukning af ungdomsskolens bygning og overflytning af ungdomsklubben til Stege afdelingen af Møn Skole. Det duer ikke. De unge mennesker skal have et sted, hvor de kan samles, og det skal ikke være skolen. Når musikskolen efter august er flyttet ind, lærerarbejdspladser og grupperum er lavet, så er der ikke plads. Og nej man kan ikke have ungdomsklub i et klasselokale. En nedlæggelse af ungdomsklubben kunne føre til at de unge hænger ud på gader og stræder i vintermånederne. 17

18 Forslag 8 - SFO bygningen på Møn Skole Fanefjord afdeling fraflyttes Hvem MED-Udvalget Møn Skole Udtalelse Det forslås at ophøre med brugen af SFO Fanefjord og Hjertebjerg. Bemærk, at der er behov for plads til holddannelse og lærerarbejdsrum. Såfremt skolebygningerne/ klasselokaler skal bruges til SFO, skal de indrettes således, at de lever op til de arbejdsmiljømæssige krav. Man skal ligeledes være opmærksom på, at 1. maj børnene også fortsat skal kunne huses i skolens lokaler. Skolebestyrelsen Møn Skole Vi har konstateret, at man ønsker at ophøre med brugen af SFO bygningerne på Fanefjord. Vi konstaterer, at der ikke er afsat penge til indretning til anden brug eller nedrivning. Det er ikke ok, hvis bygningerne skal stå tomme og forladte uden vedligeholdelse. 18

19 Forslag 9 SFO bygningen på Møn Skoles Hjertebjerg afdeling nedrives Hvem Bestyrelsen og personalet i Lærkereden Udtalelse Vi finder det bekymrende at nedrive SFO lokaler, så længe vi ikke kender det reelle fremtidige behov for SFO pladser. Vi mener at man bør bevare, det miljø skifte fra undervisningslokale til fritidslokale som giver mange flere muligheder for pædagogiske aktiviteter. Skolebestyrelsen Møn Skole Der er ligeledes forslag om nedrivning af SFO i Hjertebjerg. I begge tilfælde skal man være meget opmærksom på, at vi i forbindelse med folkeskolereformen har bruge for flere lokaler til både lærerarbejdslokaler og holddannelse. Det kan knibe med dette, hvis SFOén skal ind i skolens bygninger. Under alle omstændigheder må der påregnes udgifter til ombygning. 19

20 Forslag 10 Afhændelse af Kernehuset i Præstø Hvem Præstø Skole MED udvalg Udtalelse Et forslag kan være at etablere et samlet børnecenter/børnemiljø for alle børn i Præstø By Intentionerne i folkeskoleloven er større variation og fleksibilitet i tilrettelæggelsen af undervisningen. Evalueringen af Fokus på folkeskolen påpeger væsentlige udfordringer på fysiske rammer herunder udendørsarealer. Kernehuset bliver brugt til forskellige undervisningsforløb og aktiviteter i dagtimerne som supplement til skolens klasseværelser og beskedne udenomsarealer. b-siden udtaler: Vi har p.t. et pladsproblem på Præstø Skole, så Kernehuset skal afvikles når alle elever kan være på skolen. Præstø skole Skolebestyrelsen Præstø Lokalråd Bestyrelsen i Bårse Børnecenter Før man træffer en afgørelse på dette punkt, bør man se på hele børneområdet i Præstø By. Måske kunne her etableres et samlet børnecenter til gavn og udvikling for alle børn? Skolens understøttende undervisning vil blive løftet af udenomsarealernes læringskvalitet, og skolebestyrelsen anbefaler, at arealerne ikke afhændes. Lokalrådet er enigt i at der helt aktuelt (men hvor længe?) er faldende elevtal i Præstø, men dette forslag er i direkte modstrid med forslagets punkt 12, der netop tilfører flere elever til Præstø. Bestyrelsen støtter salg af kernehuset. 20

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur

Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur Indholdsfortegnelse Områdeudvalg for Børn, Familie og Kultur... 2 og arbejdsmiljøgrupper for Børn, Familie og Kultur... 3 Dagpleje... 3 Daginstitutioner... 3 Den centrale dagpleje... 4 Skoler... 5 Svend

Læs mere

Bilag 6 b Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur

Bilag 6 b Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur Indholdsfortegnelse Områdeudvalg for Børn, Familie og Kultur... 2 og arbejdsmiljøgrupper for Børn, Familie og Kultur... 3 Dagpleje... 3 Daginstitutioner... 3 Den centrale dagpleje... 5 Skoler... 6 Svend

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Bæredygtige enheder. Dagtilbud

Bæredygtige enheder. Dagtilbud Bæredygtige enheder Dagtilbud Juli 2014 Indledning Dette oplæg er udarbejdet efter anmodning fra borgmesteren, der ønsker en samlet gennemgang af konsekvenser og muligheder for at kommunen kan fastholde

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Drift 645,3 678,5 663,1 651,8

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Allested-Vejle skole Nr. Broby skole Pontoppidanskolen Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Udarbejdet af skolebestyrelserne på Nord- og Sydskolerne i Fåborg-Midtfyn kommune Sammen

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Høringssvar budget Personale

Høringssvar budget Personale Høringssvar budget 2018-2021 Personale Høringssvar til omprioriteringsforslag 2018-2021 Det er med stor bekymring vi har læst at der er risiko for, at normeringen på dagtilbudsområdet bliver yderligere

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar

Samlet oversigt over høringssvar Indhold Hjertehaven... 2 Stege Børnehave...2 Lendemark Børnehave...3 Dronning Fanes Børnehus...3 Børnecentret Lærkereden...3 Børnehaven De fire Årstider...4 Skovhuset... 5 Børnehuset Nordlys...5 Børnehuset

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab Børne-, Unge- og Familieudvalg 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK Børne-, Unge- og Familieudvalg 661.882.112 661.620.166 657.975.900

Læs mere

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde Til Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalget på Årre Skole på det konkrete strukturforslag udsendt af et flertal i Byrådet. En enig bestyrelse og MED udvalg

Læs mere

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende:

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende: Høringssvar fra Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget ved, vedr. rapport om analyse af særlige tilbud indenfor dagtilbudsområdet DATO 8. oktober 2012 SAGSNR. Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

0% 100% Enkelte Få Nogle En del Mange De fleste

0% 100% Enkelte Få Nogle En del Mange De fleste Fokus på folkeskolen Sammenfattende notat vedr. høringssvar Fokus på Folkeskolen - sammenfattende notat vedr. høringssvar Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. november 2011 at udsende forslag til ny

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 40 Fremtidens Fritidstilbud ved Lundehusskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Budgetoverblik. Børne-, Unge- og Familieudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Børne-, Unge- og Familieudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Børne-, Unge- og Familieudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Børne-, Unge- og Familieudvalg 632.545.467 621.456.393 614.507.763 608.597.608 Børn og Familie 144.902.662

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Børne-og Ungeudvalget har slut maj og start juni afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne i Midt, Nord og Syd om Greves fremtidige skolestruktur.

Læs mere

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Business case Projekttitel Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Skolebestyrelse, forældrebestyrelse, A-med i skolen og på Puk samt ledelse på Puk og Hornbæk Skole, ønsker en ny organisering,

Læs mere

Opsamlingsskemaer til debatten

Opsamlingsskemaer til debatten Opsamlingsskemaer til debatten Bæredygtige børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg skoler og 1. runde: Lokalt forankret Kan vi få noget mere ro omkring eksistensen af vores folkeskoler Hvad er

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 39 Fremtidens Fritidstilbud ved Holbergskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Høringsskabelon - Landsbyordninger

Høringsskabelon - Landsbyordninger 1 - Høringssvar Ulfborg Børnehus i Hører til journalnummer: 28.09.00-K04-1-16 Høringsskabelon - Landsbyordninger Høringspart: Ulfborg Børnehus forhold til udvikling af lokalsamfundet i forbindelse med

Læs mere

Opsamling på høringssvar vedrørende de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet.

Opsamling på høringssvar vedrørende de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Opsamling på høringssvar vedrørende de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 69 Fremtidens Fritidstilbud ved Brønshøj Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr:

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 1-11-2016 Christina Ekmann 2100 København Ø Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 2016-0250584 Vedr. høring over fremtidig organisering af Hafniaskolen I anledning af høringen over den fremtidige organisering

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Høringssvar fra MED-udvalget i Dagtilbuddet Firkløveret vedr. første behandling af strukturændringsforslagene

Høringssvar fra MED-udvalget i Dagtilbuddet Firkløveret vedr. første behandling af strukturændringsforslagene Høringssvar fra MED-udvalget i Dagtilbuddet Firkløveret vedr. første behandling af strukturændringsforslagene Høringssvaret er udarbejdet på baggrund af kommentarer til strukturændringsforslagene fra A-

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg.

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Faaborg d. 30.7.2015 I forbindelse med den politiske beslutning om at nedlægge og omstrukturere Sund-/ og

Læs mere

Notat. Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020. Til: Fra: Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020

Notat. Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020. Til: Fra: Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Den 3. februar

Læs mere

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde.

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde. Udkast høringssvar Hermed høringssvar vedrørende Fremtidens Folkeskole i Helsingør fra Hornbæk Skoles skolebestyrelse og A-med. Denne gang har der været afholdt personalemøder og forældrecaféer for at

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Center for Undervisning - Vestskolen

Center for Undervisning - Vestskolen 1. Høringssvar fra Vestskolens bestyrelse og MED-udva Center for Undervisning - Vestskolen Høringssvar Skolereform 10. november 2013 Vestskolen har afholdt møde i henholdsvis skolebestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune Bilag 2 - Oversigt over er i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. august 2014 Emne Alternative modeller indstilling 2.1. Nye regler om tilstedeværelse og

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 7 Fremtidens Fritidstilbud ved Lergravsparkens Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Lær af de private institutioner, så de kommunale bliver et tilvalg f.eks. ved at kigge på: Færre lukkedage Bedre normering (er de

Læs mere

Varde Kommune Bytoften Varde Att.: Rune Olesen. Vedr.: Høring af sparekatalog 2012

Varde Kommune Bytoften Varde Att.: Rune Olesen. Vedr.: Høring af sparekatalog 2012 Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Att.: Rune Olesen Janderup Skole Nybrovej 36A 6851 Janderup Tlf. 75 25 83 75 Den 25. oktober 2010 Vedr.: Høring af sparekatalog 2012 Skolebestyrelsen har på ordinært

Læs mere

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Indholdsfortegnelse Kontingentfrihed... 1 Grundbeløb... 1 Nye pladspriser... 2 Sociale normeringer... 2 Aktivitetspuljen... 3 Konsekvensen for pladspriserne

Læs mere

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Baggrund Kommunalreformen har medført større kommunale enheder pr. 1. januar 2007. For skoleområdet kan det medføre, at man vil se nærmere

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skoleudvalget - I Sagsnr.: 14/6716 Baggrund Som en del af implementering

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan Bilag 4 Fremtidens Fritidstilbud ved Amager Fælled Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud anbefaler forvaltningen, at den oprindelige

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1 5798007209971 Myndighed/Psykiatri Storegade 56 4780 Stege 5798007209995 Afdeling for Pleje og Omsorg Storegade 56 4780 Stege 5798007210038 Åndehullet (Beskæftigelsesprojekt) Algade 117 4760 Vordingborg

Læs mere

Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014. Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående

Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014. Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014 Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 4. december 2013 Tidspunkt Sted 18.00: Skolebestyrelsesmøde start 20.30: Spisning i anledningen af sidste møde inden jul. 21.30: Møde slut Afdelingen

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR 5. februar 2015 HØRINGSSVAR ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR Folkeskolereformen er en meget omfattende forandringsproces med store konsekvenser for både medarbejdere, børn og forældre på

Læs mere

Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen

Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen 3. C-BUR 19. december 2013 Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen Sektorudvalget for Center for Børne- og ungerådgivningen ønsker generelt investeringer i

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Til Børn- og Ungeudvalget Norddjurs Kommune

Til Børn- og Ungeudvalget Norddjurs Kommune Til Børn- og Ungeudvalget Norddjurs Kommune Sdr. Fælledvej 4 8963 Auning Tlf. 89 59 10 50 auning-skole@norddjurs.dk www.auning-skole.dk Auning d. 14/5-2016 Høringssvar vedr. Børne- og ungdomsudvalgets

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen.

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen. Evaluering af Forårs SFO I forbindelse med beslutningen om Sammen om de yngste i Børn- og Ungeudvalget d. 11. juni 2013, blev det besluttet, at der pr. 1. marts 2014 etableres obligatorisk forårs SFO på

Læs mere

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning www.blivhoert.kk.dk 15. januar 2014 HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning Det er en fastslået kendsgerning, at forudsætningen for en reforms succes er medinddragelse af det berørte personale. Det bliver

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen.

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 17.01.04-K04-1-14 Dato:25.1.2015 Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. I det følgende

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne- og Undervisningsforvaltningen. Høringssvar Fælles Ansvar samlet notat

Hjørring Kommune. Internt notat Børne- og Undervisningsforvaltningen. Høringssvar Fælles Ansvar samlet notat Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisningsforvaltningen Sag nr. 00.18.04-P16-1-15 01-03-2016 Side 1. Høringssvar Fælles Ansvar 2.0 - samlet notat I høringsperioden fra 25. januar til 29. februar

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune 1 Vurdering af sagsfremstilling Det er vigtigt at understrege at vi i bestyrelsen ser dette forslag som et

Læs mere

Notat vedr. ny struktur pa skole- og pasningsomra det december 2015

Notat vedr. ny struktur pa skole- og pasningsomra det december 2015 Notat vedr. ny struktur pa skole- og pasningsomra det december 2015 Baggrund Da Lolland Kommune slog dørene op i 2007, stod det fra starten klart, at børne- og skoleområdet var afgørende for udviklingen.

Læs mere

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven Version 03, den 09.09.2011 Samlet konklusion I Carl Nielsen Skolens distrikt

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

HØRINGS SVAR. til Varde Kommune

HØRINGS SVAR. til Varde Kommune HØRINGS SVAR til Varde Kommune e e ll a or f d u lb ti g a d og r Skole Høringssvaret # er skrevet på vegne af Borgerne i Sig, HHST Udviklingsråd (Sig området) og Sig Borgerforening Erkendelse og fremtidssikring

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungdomsudvalg om Fremtidens Fritidstilbud.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungdomsudvalg om Fremtidens Fritidstilbud. København, 5. februar, 2015 Til Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungdomsudvalg om Fremtidens Fritidstilbud.

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere