Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag"

Transkript

1 Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10 Forslag 4 Øget anvendelse af evidensprogrammer...11 Forslag 5 Effektive anbringelser...12 Forslag 6 Reduktion af ledelsen på skoleafdelinger...13 Forslag 7 Klubbygningen ved Stege Skole fraflyttes...16 Forslag 8 - SFO bygningen på Møn Skole Fanefjord afdeling fraflyttes...18 Forslag 9 SFO bygningen på Møn Skoles Hjertebjerg afdeling nedrives...19 Forslag 10 Afhændelse af Kernehuset i Præstø...20 Forslag 11 SFO bygningen på Kulsbjerg Skole Nyrådsafdeling overflyttes til Dagtilbudsområdet som ramme for De 4 årstider...21 Forslag 12 Nedlæggelse af Bårse afdelingen Svend Gønge Skolen...22 Forslag 13 Tilførsel af ledelseskapacitet på Gåsetårnskolen...24 Forslag 14 Børnecentre i Fanefjord, Hjertebjerg og Mern og 0-6 års institutioner (Mern, Stege, Dr. Fane, Æblehaven og Elnas Minde)...25 Forslag 15 Effektiviseringer på kompetencecenter Kalvehave...42 Forslag 16 Nedlæggelse af stillingen som dagplejeleder...45 Forslag 17 Nedbringelse af antal dagplejepædagoger...46 Forslag 18 SFO bygningen på Kulsbjerg Skoles Nyrådafdeling overflyttes til dagtilbudsområdet som ramme for De 4 årtider...47 Forslag 19 Harmonisering af vedligehold af grønne områder på dagtilbudsområdet...48 Forslag 20 Indvendigt vedligehold af daginstitutioner...50 Forslag 21 Samkørsel af administrative funktioner, så de løses centralt i de fem skoledistrikter for daginstitutioner...51 Forslag 22 Indførsel af moduler i skoleklubberne (SFO)...53 Forslag 23 Reduceret åbningstid i miniklubben (SFO1)

2 Generelle bemærkninger og nye forslag Hvem Kulsbjerg Skole - Skolebestyrelsen Udtalelse Vi vil opfordre til at opdele besparelserne i to grupper: Deciderede effektiviseringer og reduktioner af serviceniveau. Hvis der ønskes at opnå effektiviseringer, er det afgørende, at besparelserne blot besluttes politisk, men implementeres af den lokale leder. Alene ved lokalt forankrede tiltag, kan besparelserne anvendes til øget effektivitet. I en række af forslagene indeholder meget lange tilbagebetalingstider i de forslåede investeringer typisk over 10 år uden der er beregnet renter. Tilbagebetalingstider i den størrelse er sjældent lønsomme, og vil være meget risikable at gennemføre ud fra en økonomisk flytning. BUPL Forældrebestyrelsen i Kastanjen Indledningsvis vil jeg påpege, at det ikke er en naturlov, at der skal spares på BUF-udvalgets ramme. Der er mulighed for at kommunalbestyrelsen prioriterer, således at følsomme områder, kan friholdes. Eksempelvis besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen på mødet i april 2014 at øge puljerne til Bevillings reserve og Udviklings- og markedsføring. Disse puljer udgør nu 45 millioner kroner, hvilket er mere end en fordobling i forhold til tidligere år. En del af disse penge kunne overføres og dermed mindske behovet for besparelser på børn, unge og familie området. Konkret i forhold til spareforslagene giver det god mening at afskaffe en børnehavebus som er udtjent og som der ikke længere er behov for. Ligeledes er det hensigtsmæssigt at kigge på at udnytte de fysiske rammer bedre. Ex. at flytte SFO en på Fanefjord ind i skolens lokaler. Om det giver mening at flytte Mern børnehave og Dronning Fane ind i skolens lokaler set i lyset af de store anlægsudgifter, der er forbundet med en flytning er mere tvivlsomt. Såfremt det besluttes, at bruge skolernes lokaler til andre formål; SFO eller daginstitution, skal lokalerne byggesagsbehandles jf. Bygningsreglementet, således at alle myndighedskrav opfyldes. Efter gennemlæsning af sparekatalog, samt efterfølgende diskussion i vores bestyrelse. Er det vores indstilling at de opstillede forslag, alle er gode og anvendeligt. Vi bakker derfor op om de udsendte forslag. Bestyrelsen Hjertehaven Vedr. anbringelse og økonomi Som vi har forstået det, er Møn/Bogø det sted i kommunen, hvor der er flest plejefamilier og opholdssteder. Det er i dag sådan, at det er den anbringende kommune, der betaler, men ikke når der skal ekstra foranstaltninger til. I sådanne tilfælde er det det enkelte fagområde dvs. dagtilbud og skole, der skal betale. Bestyrelsen frygter dermed, at økonomien på Møn skole med de 2 afdelinger i Hjertebjerg og Fanefjord udhules. Det betyder, at der er færre penge til inklusion mv. Vedr. nedtagning af mur mellem Hjertebjergskolen og Hjertehaven Den nuværende løsning med en halv-mur fungerer fint for alle. Det er bestyrelsens overbevisning, at det vil være spild af kommunens knappe ressourcer at bruge penge på at fjerne muren helt. Personalet Hjertehaven I forbindelse med tidligere renovering af Hjertebjergskolen ønskede skolen og Hjertehaven, at den høje mur imellem de 2 matrikler blev taget ned i en højde, hvor vi kunne se til hinanden. Grunden til, at muren ikke blevet taget helt væk var meget bevidst, da man fra skolen side ønskede at markere overfor børnene, at her var skolegrænsen. Vi fik sat lys på muren således, at forældre kunne gå direkte fra Hjertehaven over på skolen også i vinterhalvåret. Denne løsning har såvel brugerne og personalegrupperne været glade for og den fungere optimalt. 2

3 Bestyrelsen Æblehaven Personalet i Tusindfryd For børneområdet generelt vil vi gerne påpege, at politikerne skal passe på med at skabe forringelser for vores børn. Børn er sårbare og vi ser gerne, at beslutningerne der tages på baggrund af budgetreduktionen på 9,7 mill. er langsigtede, så vi ikke allerede til næste år skal ændre kurs. Dagtilbudsområdet i Vordingborg Kommune har udviklet sig markant gennem de sidste år. Vi er i fuld gang med at øge inklusionen i det daglige og uddanne personalet, så de er bedst mulig rustet til opgaven med at skabe udviklende læringsmiljøer og deltagelsesmuligheder for alle børn. Vi synes det er vigtigt, at denne udvikling fortsætter og mener derfor ikke, at der bør spares på børneområdet overhoved. Vi synes generelt, at de foreslåede tilpasninger og strukturelle ændringer virker gennemtænkte og gennemarbejdede. Bestyrelsen Tusindfryd Indledningsvis vil vi sige, at det værste vi kan gøre, er at spare på vores børn. De skal derimod have masser af plads, frirum og en større prioritering end hidtil. Der skal og må postes penge i vores børn - og ikke skæres! Vores børn fortjener gødning i sunde og klare omgivelser, der ikke er presset økonomisk! De et trods alt vores fremtid. Derfor vil vi opfordre til, at man ikke benytter salamimetoden men prøver at finde større besparelser på andre områder. Bestyrelsen og personalet i Lærkereden Personalet i De fire Årstider Personalet i Skovhuset Forældrebestyrelsen i Dagplejen Vi finder materialet svært gennemskueligt, der mangler dokumentation for tallene og derfor er det vanskeligt at tage stilling til reduktions forslagene. Vi ser ligeledes en idé i, at Vordingborg Kommune opretter et par institutioner med længere åbningstid for at tilgodese pendlernes behov for pasning. Disse institutioner kunne være tæt på udfaldsvejene eksempelvis en i Vordingborg og en i Nyråd. Skovhusets personale forholder sig primært til tiltagene på 0-6 års området. Vi er principielt enige i, at forældrene skal have flere valgmuligheder i forhold til dagtilbud, med flest mulige institutioner og dagplejemulighed. Vi synes det er ærgerligt for børnene, at de spændende SFO er flyttes til skolerne. Bestyrelsen finder det positivt, at der i forslagene er tilstræbt en tæt sammenhæng mellem de forslag, der er opstillet på skole-, dagtilbud- og familieområdet, så der ses et forsøg på at se hele området i en helhed. Det er glædeligt, at der er så meget styring af udgifterne i forhold til indsatserne for familier i udsatte positioner, at det er muligt at prioriterer den forebyggende indsats højere, og i den sammenhæng at en større andel af de nødvendige besparelser findes på Børne- og Familieområdet frem for på Skole- eller Dagtilbudsområdet. Det giver desuden god mening at kommunen i stor udstrækning søger at finde besparelser ved at afvikle bygninger, som kommunen lejer, og i stedet placerer aktiviteterne i kommunens egne bygninger. Bestyrelsen savner en overordnet prioritering af velfærdsområderne og mindre salami-metode og finder det stærkt kritisabelt og et udtryk for dårlig ledelse i økonomi udvalget, at man skærer alle over én kam. En del af den besparelse, som BUF er blevet pålagt vedrører en ændret demografi, hvor der bliver færre børn og flere ældre. Umiddelbart giver det naturligvis god mening at budgetterne beskæres, når der er et færre antal børn, men omvendt er forventningerne og kravene til børnene/de unge steget tilsvarende, og det kræver gode dagtilbud og skoler, som giver børnene nogle gode forudsætninger for at lære. Endvidere er de ældre fysisk og mentalt også blevet yngre, så spørgsmålet er om dette område nødvendigvis kræver de samme ressourcer som tidligere. 3

4 For børneområdet generelt vil vi gerne påpege, at politikerne skal passe på med at blive ved med at skabe forringelser for vores børn. Børn er sårbare og vi ser gerne, at beslutningerne, der tages på baggrund af budgetreduktionen på 9,7 mil. er langsigtede, således at vi ikke allerede igen til næste år skal ændre kurs. Dagplejens MEDudvalg Dagplejegruppen Præstø Dagplejegruppen Vestmøn Personalet i Kalvehave Børnehave og Ressourcecenter Bestyrelsen Kalvehave Børnehave og Ressourcecenter MED-udvalget har med glæde noteret sig, at det politiske niveau generelt og udvalgsformanden gentagne gange har fremhævet dagplejens gode kompetencer, som tryg og nær omsorgsperson for de mindste børn. Det er ligeledes positivt at læse den tydelige helhed og sammenhæng, der er forsøgt skabt mellem flere af forslagene på tværs af alle tre politikområder, der hører under BUF (dagtilbud, skole og børn/familie). Endelig er det glædeligt, at der er så meget styring af udgifterne i forhold til indsatserne for familier i udsatte positioner, at det er muligt at prioritere den forebyggende indsats højere, og i den sammenhæng, at en større andel af de nødvendige besparelser findes på Børne- og Familieområdet frem for på Skole og Dagtilbud. Hvorfor bevare dagplejen. Vordingborg kommune skal være en attraktiv kommune for nuværende og fremtidige børnefamilier (tilflyttere). Vi skal som kommune kunne tilbyde børnefamilierne paletten af frie valg. Tilbuddet skal inkludere både vuggestue og dagpleje, og dette skal bibeholdes i kommunalt regi og ikke privatiseres, som resultatet ved kraftige nedskæringer eller afskaffelse af den kommunale dagpleje vil medføre. Børns emotionelle fundament, der skal bære frugt resten af livet skabes de første 3 leveår. Vi, Dagplejerne i Vordingborg kommune tilbyder børnefamilierne et trygt lille miljø med 4 faste børn, hvor tilknytningen til en gennemgående voksen er til stede hver dag, og hvor børnene har mulighed for at skabe meget tætte relationer til en mindre børnegruppe. Vi kan med stor tilfredshed fra forældrene inkludere sensitive børn og børn med særlige behov i vores mindre miljøer og gennem vores anerkendelse af hvert barns forskellighed. Vi tilbyder relevante aktiviteter på alderssvarende niveau, hvor alle børn er deltagende gennem hele aktiviteten og hvor alle børn bliver SET HØRT OG FORSTÅET. Tidligere brugerundersøgelse foretaget i 2012 for forældres tilfredshed for dagplejen i Vordingborg Kommune viser i høj grad at dette er et tilbud man under ingen omstændigheder ønsker fjernet. Hvis hele eller store dele af dagplejen nedlægges er det meget svært at genetablerer dette tilbud til børnefamilierne. Dagplejerne har gennem en lang årrække gennemgået fagrelevant uddannelse og dette vil tabes. Forbedring: man kunne spare ved at beholde alle dagplejerne og ansætte personale i børnhaverne som også kunne være dagplejepædagoger. Ligesom i det gamle møn kommune. Det fungerede rigtig fint og godt og vi var alle rigtig glade og tilfredse :-))) Familieområdet Vi har svær ved at forholde os til punkt A, da vi har svært ved at tolke beskrivelsen. Vi ser positivt på forslaget om at etablere dagaflastningstilbud for den brugergruppe der måtte profiterer af et sådanne tilbud, men vi har svært ved at se det kan erstatte tilbuddet i aflastningsfamilier. A 2, 3, 4 og 5: Vi ser meget positivt på dette forslag, da vi i høj grad oplever der er behov for sådanne tilbud. Familieområdet Vi mangler en målgruppebeskrivelse, så vi får klarhed om, om det også kunne være relevant for Kalvehave Børnehave og Ressourcecenters børn. 4

5 Bestyrelsen Mejemarken Bestyrelsen i De fire Årstider Ungdomsskolen Vi er generelt meget tilfredse med at der i forslaget ikke påtænkes at skære i budgettet til personalet i dagtilbuddene, da det er af altafgørende betydning for kvaliteten af de pædagogiske aktiviteter at normeringen ikke forringes. Generelt mener vi, at der skal være fokus på hvilke tiltag som udelukkende har besparelsesmæssige formål, og hvilke tiltag som også har strukturelle ændringer som formål. Der bør afsættes tilstrækkelige midler til implementering og uddannelse i forbindelse med strukturelle ændringer. Sluttelig vil vi tilføje et ønske om, at der etableres en eller to institutioner med længere åbningstid i kommunen, så vi på den måde kan være attraktive for flere tilflyttere, også dem som har arbejde længere væk. Ungdomsskolens bestyrelse har drøftet sparekataloget. Bestyrelsen er indforstået med, ungdomsskolen naturligvis skal bidrage til at kommunens økonomi hænger sammen. Bestyrelsen er dog af den opfattelse, at besparelsen for ungdomsskolens vedkommende vil kunne findes på et mere kvalificeret grundlag, hvis det bliver op til bestyrelsen sammen med ungdomsskolens ledelse at pege på, hvor besparelsen konkret kan findes. Skolebestyrelsen Gåsetårnskolen MED Udvalget Gåsetårnskolen MED Udvalget Svend Gønge Skolen Det er ikke muligt for skolebestyrelsen, at pege på nye forslag til reduktioner på skoleområdet. Området er, i forbindelse med Fokus på Folkeskolen, blevet trimmet og justeret. Yderligere reduktioner, finder vi derfor ikke forsvarlige. Samlet set er sparekataloget et meget godt udtryk for, hvordan økonomien ser ud på skolerne. Det bliver væsentlige og vigtige områder, der bliver ramt, hvis der skal ske tilpasninger på området. Derfor er MED s holdning selvfølgelig, at der ikke sker tilpasninger som foreslået og vi mener derfor ikke, at vi kan løse opgaven med at komme med yderligere forslag til reduktioner. Der er særligt 2 områder i sparekataloget, der springer i øjnene: Reduktion af ledelse, samt ændrede vilkår for børnene i SFO en. Lokaludvalget mener, at man skal respektere arbejdet på Svend Gøngeskolen i de forløbne to år med at skabe en skole på to matrikler. Det er faldet godt på plads. Hvis man skal sikre en rentabel drift på Svend Gøngeskolen, så skulle man i stedet for lempe på vilkårene for indskolingens mulighed for at fordele eleverne på de to matrikler på Svend Gøngeskolen. På den måde kan man sikre skolens elevgrundlag, stabilitet i lokalområdet og en bæredygtig drift. Skolebestyrelsen Svend Gønge Skolen Skolebestyrelsen mener, at folkeskolen i Vordingborg skal have ro. Man bør frede skolerne i den kommende tid. Derfor bør man ikke spare på ledelse på skolerne. Det kan godt være, at ledelserne skal justeres i forhold til opgaverne, men der skal stadigvæk være den samme ledelseskraft tilstede i folkeskolen for at løse de mange opgaver i forbindelse med den forestående nye skolereform. Samtidig har Svend Gøngeskolen ikke brug for ændringer i ledelsen igen. Tværtimod har vi brug for stabilitet og forudsigelighed. Skolebestyrelsen undrer sig over, at man mindre end to år efter en skolestrukturændring vil ændre i skolestrukturen igen. Man kan ikke byde forældre og børn, at deres distriktsskole bliver ændret endnu en gang. Efter to år, så er Svend Gøngeskolen blevet til en skole med to afdelinger, hvor børn, forældre og skolens personale har fået bygget en ny praksis op, og det vil Svend Gøngeskolen gerne fortsætte med. 5

6 Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur De foreslåede ændringer på familieområdet er der generel opbakning til, og områdeudvalget anser det som positivt, at reduktionerne forsøges realiseret ved, at man investerer i og udvikler tilbuddene indenfor børn og familieområdet. Man er ligeledes glade for, at den fulde besparelse ikke forventes i det første år. Det vil give medarbejdere og ledere mulighed for at udvikle de nødvendige kompetencer til de nye opgaver. Områdeudvalget noterer ligeledes med tilfredshed, at der ikke lægges op til hjemtagelse af alle opgaver, ligesom der fortsat vil være økonomi til at anvende de meget specialiserede eksterne tilbud, når der er behov for dette. De foreslåede tilpasninger på dagtilbudsområdet blev drøftet. Områdeudvalget anerkender behov for ændringer og tilpasninger i lyset af de faldende børnetal. Det blev i debatten klart, at hvis ændringerne i forhold til Dagplejen gennemføres vil der fortsat være behov for en tydelig, nærværende og ensartet ledelse af Dagplejen, der efter ændringerne vil omfatte ca. 60 dagplejere. Det er væsentligt, at der i forhold til ledelsen af Dagplejen sikres et fælles udgangspunkt, så dagplejerne får den nødvendige ledelsesmæssige sparring og ledes ud fra de samme principper og med samme strukturelle udgangspunkt. Hvis de foreslåede ændringer til 0-6 års institutioner gennemføres, blev det understreget, at alle overtallige dagplejere tilbydes fuldtidsstillinger på dagtilbudsområdets 0-6 års institutionerne. De foreslåede tilpasninger indenfor skoleområdet i forhold til den nye skolereform blev drøftet, og man understreger, at de foreslåede reduktioner i bygningsmassen ikke må medføre, at der ikke bliver lavet de nødvendige arbejdspladser for medarbejderne. De foreslåede reduktioner af ledelsen på skoleafdelingerne blev grundigt debatteret. Medarbejdersiden udtaler, at man udtrykker bekymring om reduktion i ledelsestiden på skoleområdet også og især i lyset af en folkeskolereform med mange og nye opgaver. Bårse-Beldringe Lokalråd Præstø Lokalråd Alle ønsker, at det skal være attraktivt at bo i Vordingborg Kommune, og derfor skal der være mulighed for dagtilbud og skole i nærmiljøet. Vi må se at få ro på, for vi har en dejlig naturrig kommune, og vi er mange der godt vil bo her, bare der er mulighed for at have børn i nærområdet. Bårse er en levende landsby og det skal den gerne blive ved med at være. Bosætningspolitik: Præstø Lokalråd har ved flere Dialog Møder sat bosætning på dagsordenen. Der findes meget dokumentation for at en af de væsentligste faktorer for bosætning er, at der findes et godt tilbud af kommunale faciliteter, herunder også skoler og børnepasning. Som Præstø Lokalråd har udtalt tidligere, mener vi, at det eneste der kan bringe borgere til kommunen, eller fastholde dem vi har, er, at hverdagen an fungere anstændigt, at man til børnefamilier laver gode pasningstilbud, hvor forældrene har et valg. Præstø Lokalråd har også ved flere lejligheder påpeget vigtigheden af, at Vordingborg Kommune opprioriterer bosætningspolitikken, senest i forbindelse med udarbejdelse af en ny vision for Præstø. Hvis man virkelig mener, at bosætning er et kernepunkt i kommunens vision, så er det direkte undergravende for visionen at reducere eller fjerne børnepasningsfaciliteter. Præstø Lokale Udviklings Plan (LUP): Præstø Lokalråd har i sin LUP beskrevet en vision for Præstø som: Præstø, som den gamle havne-købstad med de engagerede borgere, hvori Købstadsbegrebet bl.a. understreger, den fuldt funktionelle centrale by med alle de offentlige faciliteter, der hører til en fuldt funktionel by. Dette er yderligere specificeret i strategien, som bl.a. omfatter: At det sikres at byen indeholder samtlige funktioner, der knytter sig til en købstad i betydningen af en central by, herunder: At byen kan tilbyde alternative skoler At byen kan tilbyde tilstrækkelige børnepasningsfaciliteter 6

7 At byen fortsat her et bibliotek At byen fortsat her et kommunalt kontor At byen har politifunktioner At byen har tilstrækkelige sundhedsmæssige faciliteter At byen har tilstrækkelige plejehjemsfaciliteter, således at Præstø borgere, der ønsker pleje- eller aflastningsboliger kan tilbydes dette i Præstø. At der sikres de nødvendige faciliteter, der efterspørges af tilflyttere i alle aldre for at sikre en bred aldersfordeling af byens indbyggere. Præstø Lokalråd har i flere høringssvar fastslået at det er afgørende, at der findes alternative børnepasningsmuligheder. Lokalrådet kan derfor ikke acceptere forslag der er i direkte strid med den Lokale Udviklings Plans strategier mht. bosætning og offentlige faciliteter. Præstø Lokalråd vil derfor i stedet opfordre til, at bosætningshensynet vægtes højt og at der sikres de krævede faciliteter. Hvis udvalget vil noget godt for borgere i denne kommune, må man henstille til, at medarbejderne får et ansvarsfuldt forhold til deres arbejdsplads, at den daglige ledelse ikke centraliseres (gøres fjern), men at man i mindre enheder tager bestik af de faktuelle vilkår, og laver positiv hverdag, med stor trivsel. Det vil spare mange penge og vigtigere give mange bedre liv, på lang sigt. Forældrebestyrelsen Skovhuset MED-udvalget Møn Skole Forældrebestyrelsen i Skovhuset erkender, at Børn-, unge- og familie området skal være ansvarlige overfor de pålagte budgetreduktioner, hvorfor det er positivt, at der tænkes bredt og i nye idéer frem for blot at skære i bevillingerne efter salamimetoden. Særligt når kommunalbestyrelsen over de seneste år har iværksat arbejdet omkring nye læreplaner samt den nye børn- og unge-politik. Samlet set håber bestyrelsen, at udvalget vil sætte fokus på at skabe trygge rammer for børnene, og at udvalget søger en løsning, hvor der er plads til forskellighed og bevare det bedste fra alle typer dagtilbud. Det vil være medvirkende til at skabe en attraktiv kommune for børnefamilier i en tid med faldende børnetal. Som udgangspunkt er medlemmerne af MED udvalget ikke tilfredse med besparelser. Udvalget synes i forvejen, at det er meget svært, at få tingene til at hænge sammen på en fornuftig måde. Da der i år har været store reduktioner på personaleområdet 6 personer på vores skole ser MED udvalget med tilfredshed på, at det ikke atter skal gå ud over personale-normeringen. MED udvalget foreslår fokus på energibesparende foranstaltninger, der kan reducere udgifterne på længere sigt. Skolebestyrelsen Møn Skole Skolebestyrelsen har drøftet de fremsendte spareforslag. Som udgangspunkt oplever vi det som dårlig politik at spare efter salami metoden. Det er fint, at man i høj grad forsøger at klare besparelserne ved bygningsmæssige ændringer frem for personalereduktioner, som vi absolut ikke kan tåle flere af, hvis vi skal leve om til målsætningen om inklusion. Vi foreslår: - At klubben indrettes så der både kan være et dagtilbud og en ungdomsklub om aftenen. - At sætte endnu mere fokus på skolekørsel / busser, således at den bliver billigere og bedre. - At overveje IT indkøb nøje i forhold til pris og kvalitet 7

8 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud Hvem Præstø Skole MED udvalg Udtalelse Det er vigtigt, at der er en afvejning af kvaliteten i det nuværende tilbud i forhold til det kommunen selv etablerer. Jfr. evaluering af inklusion i Fokus på folkeskolen Personalet i Elnas Minde Personalet i Tusindfryd Forældrebestyrelsen Nøddebo I forslaget står der at tilbuddet vil gælde for børn i alderen 5-12 år. Hvad er begrundelsen for, at tilbuddet kun gælder fra 5 år og opefter? Vi kan se, en fordel for familien, hvis tilbuddet gælder fra 0-12 år. Så børnene fra den enkelte familie, forbliver i det samme tilbud uanset alder. Det virker fornuftigt, at etablere aflastning m.m. lokalt, så børn og familier ikke skal transporteres rundt på landevejene. Opmærksomhed på at det er vigtigt, de børn, der har behov for aflastning, også oplever en alm. familie med alm. relationer/gøremål i hverdagen Disse børn vil komme til at opleve megen institutionalisering. MED-udvalget Møn Skole Med udvalget kan sagtens se det fornuftige i et dagaflastningstilbud på Møn, men oplever, at det er uheldigt, at det går ud over SFO 2 og Ungdomsklubben. To tilbud, som mange børn og unge benytter sig af. Det duer ikke at lave ungdomsklub på skolen. Skole for sig og klub for sig. Bestyrelsen i Dr. Fane Indledningsvis skal vi bemærke, at det er svært at forholde sig til det fremsendte materiale, idet mange af forudsætningerne er indforståede, og beregningerne er ret overordnet beskrevet. Det forekommer at være skrevet som et internt papir, og det er ikke særligt velfungerende som grundlag for en bred debat. Hvis det er formålet med høringsrunden at engagere brugerne i debatten, ville det være at foretrække, hvis kommunen havde udarbejdet et mere grundigt og formidlet materiale, samt eventuelt nogle alternativer, man kunne tage stilling til. Særligt savner vi oplysninger om forventet børnetal i de kommende år. Det må være muligt at lave en statik ud fra oplysninger fra jordemødre og sundshedsplejersker, der kunne give en rettesnor for udviklingen de næste par år. Skolebestyrelsen Møn Skole Det er fint, at man vil lave et dag aflastningstilbud. Det er der helt sikkert behov for. 8

9 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn Hvem Udtalelse 9

10 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats Hvem Præstø skole MED udvalg Udtalelse Vi vil ikke forholde os til omfanget af en besparelse, men for vores børne- og familieindsatser på skolen, er det en meget god ide. Vi har en del børn og unge, der falder ned mellem to stole: folkeskolen og KcK Præstø Skole Skolebestyrelsen Bestyrelsen i Bøgebjerg Børnehus Bestyrelsen i Bårse Børnecenter Forældrebestyrelsen Nøddebo Personalet Nøddebo Vi vil ikke forholde os til omfanget af en besparelse, men for vores børne- og familieindsatser på skolen, er det en meget god ide. Vi har en del børn og unge, der falder ned mellem to stole: folkeskolen og KcK. Visionen i pkt. A med indsats over for sårbare familier i stedet for anbringelser udenfor hjemmet, finder vi positivt. Vi tror på, at en forebyggende indsats vil spare ressourcer på sigt. Visionen med indsats over for sårbare familier i stedet for anbringelser uden for hjemmet, finder vi positivt. En forebyggende indsats vil på sigt spare ressourcer. Et plus, at der ses helhedsorienteret på indsatsen for sårbare familier Helhedsorienteret familieindsats, øget brug af evidensprogrammer og intensive anbringelse på hvilken måde skal dette forståes? Dette kræver vel også en økonomisk indsats? Vi foreslår desuden at alle anbringelser efterses, om der stadig er det/de behov, der er bevilliget til. 10

11 Forslag 4 Øget anvendelse af evidensprogrammer Hvem Udtalelse 11

12 Forslag 5 Effektive anbringelser Hvem Udtalelse 12

13 Forslag 6 Reduktion af ledelsen på skoleafdelinger Hvem Præstø Skole Skolebestyrelsen Udtalelse For personalet har det betydning af have en daglig leder tæt på. Desuden er der flere anbefalinger i evaluering af Fokus på FS, som peger på kvantiteten og kvaliteten af lederopgaverne, derfor virker det meget forkert af smalle ledelserne. b-siden udtaler: Det er vigtigt at bibeholde en pædagogansvarlig leder når vi træder ind i Folkeskolereformen, herunder specifikt den understøttende undervisning. Hvis der kommer et nyt lederteam på skolerne, vil det bremse implementeringen af Folkeskolereformen og sætte processen i stå. Målet med den vedtagne ledelsesstruktur var en synlig ledelse, der havde mulighed for pædagogisk vejledning/sparring på den enkelte afdeling. Der er i forhold til Fokus på folkeskolen ikke en væsentlig og grundlæggende ændring som følge af folkeskoleloven, der begrunder reduktionen. Pædagogerne har i mange år deltaget i samarbejdet i skolerne og været tilknyttet et team. Præstø Skole Skolebestyrelsen Kulsbjerg Skole - Skolebestyrelsen Der er flere anbefalinger i evaluering af Fokus på FS, som peger på kvantiteten og kvaliteten af lederopgaverne, derfor virker det meget forkert af smalle ledelserne. I ledelsesteamene indgår SFO-lederen. Også i løsning af ledelsesopgaverne, herunder ledelse af team og faser i skoledelen. De forskellige tværgående ledelsesopgaver skal fortsat løses i et professionssamarbejde; akkurat som vi allerede gør. Man skal slet ikke rykke rundt på SFO-lederne. Nu er man ved at kende hinanden på institutionerne, og derfor på vej til at blive både mere effektive og mere respektfulde overfor både voksne og børn Udgangspunktet for den foreslåede besparelse er, at der er mindre SFO tid, hvilket betyder mindre pædagogisk personale i SFO en og hermed mindre ledelsesbehov. Dette er imidlertid kun den ene side af ligningen. Det samlede antal medarbejdere er stort set identisk i det kommende skoleår, og vil således blot være organiseret anderledes end det har været tilfældet i år. Endvidere giver den nye lov om lærernes arbejdstid skolens ledelse væsentlig mere ledelsesrum, hvorved kravene til ledelsen må forventes at stige i det kommende år. Derfor ses det ikke som værende fornuftigt at spare på ledelse, nu hvor vi står og skal indføre en stor skolereform. Endelig henledes opmærksomheden på den netop gennemførte evaluering, der konkluderer, at der er behov for at styrke ledelsen. Kulsbjerg Skole - Med-udvalg Kompetencecenterets lokale MED-udvalg og skolebestyrelsen på Kompetencecenter Kalvehave. Skolevæsenet har været igennem en omfattende strukturændring, som det fremgår af evalueringsrapporten Fokus på Folkeskolen. Det fremgår af evalueringen at ledelseskraften på skolerne ikke har været tilfredsstillende. Med reformen 2014 er der mange krav til ledelse også af nye områder. Ledelse efterspørges i evalueringen og i reformen derfor er tiden ikke til at spare på pædagogisk ledelse nu. Vi har alle et ønske om at få skolereformen godt fra start. Derfor er det slet ikke det rette tidspunkt at forringe ledelserne på skolerne. Det vil vi på det kraftigste fraråde. At spare på ledelseskraften på skolerne kan kun give bagslag. Evaluering af Fokus på folkeskolen fremhævede vigtigheden af at ledelsen på skolerne er synlige, og er med i teamet i forbindelse med den pædagogiske og didaktiske udvikling. Vi står foran en implementeringsperiode af den nye skolereform, og ledelse er afgørende i denne fase. Ydermere kan vi fra vores side udtrykke en stor bekymring for at ledelsestiden reduceres i så stort omfang. I forbindelse med vores igangværende inklusionsforløb, for vores elever der skal tilbage til almenundervisningen, er det nu vores erfaring, 13

14 at dette kræver et stort arbejde fra alle. Også ledelserne på distriksskolerne. Det kræver overskud, ledelsesmæssigt, at prioritere opgaver som er udover den almindelige drift, og inklusionsopgaven for KcK-elever er en sådan opgave. BUPL Bestyrelsen Mejemarken Skolebestyrelsen Gåsetårnskolen MED Udvalget Gåsetårneskolen MED Udvalget Svend Gønge Skolen Evalueringen af Fokus på Folkeskolen viser klart, at medarbejderne efterspørger ledelse. Antallet af lederstillinger blev reduceret i forbindelse med, at den ny skolestruktur og det har efterladt et tomrum. På de 3 matrikler der pt. Ikke har pædagog faglig leder savnes dette af pædagogerne. Set i lyset af den ny folkeskolelov og intentionerne heri, er det vigtigt at såvel lærerprofessionen og pædagogprofessionen afspejler sig i ledelsen på samtlige matrikler. Den pædagog faglige ledelse skal ikke alene ses i relation til det pædagogiske arbejde i Folkeskolen. Forslaget om at reducere i antallet af SFO-ledere med 4, vil efter BUPL s opfattelse svække den fælles indsats overfor børnene samt øge afstanden mellem medarbejderen i og ledelsen med risiko for mindre medarbejder indflydelse op arbejdet samt vilkårene herfor. Og derved mindre arbejdsglæde. At forslaget endvidere ikke forholder sig til, at skolerne ikke har samme forudsætninger, idet en skole har 4 matrikler (Gåsetårnskolen) og en skole har 1 matrikel (Præstøskolen pr ) er i sig selv tankevækkende. Som udgangspunkt mener vi at det er en fornuftig disponering, under forudsætning af at der gives de nødvendige ressourcer til udvikling og uddannelse i forbindelse med de nye arbejdsfordelinger, så de pædagogiske opgaver i SFO en ikke tilsidesættes. Fordelingen af ledere på de forskellige afdelinger bør i høj grad bygge både på kompetencer og ledernes egne ønsker, så der sikres et større engagement i opgaven, end det var tilfældet ved skolereformen. Forslaget om at skære på ledelseskapaciteten virker helt forkert set i lyset af evalueringen af Fokus på Folkeskolen samt Reform 14, hvor der efterlyses mere ledelse, samt en særlig opgave i at fylde reformens og arbejdstidslovens nye forøgede ledelsesrum ud. Der bør derimod gives bedre muligheder for, at ledelserne kan organisere sig på andre mere hensigtsmæssige måder, end dem der er mulige nu. På baggrund af Fokus på Folkeskolens evaluering forekommer det MED ulogisk at reducere på ledelseskraften. Når man så særligt inddrager de nye opgaver omkring den nationale Folkeskolereform 14, hvor alle parter, herunder KL, peger på et forøget ledelsesrum, så understreger det bare nødvendigheden af ikke at reducere i ledelseskraften. Tværtimod er der behov for at kunne tænke i nye muligheder i udnyttelsen af den ledelseskraft, der er til rådighed. Evalueringen fokus på folkeskolen påviste uden vaklen, at der var et stort behov for at styrke ledelsen og synlighed. Derfor kan vi ikke anbefale at spare på ledelsen. Der har været særlige udfordringer på arbejdsmiljøet for Svend Gøngeskolen, og det kræver, at der er ro for ledelsen og medarbejdere på vores skole. Skolelederforeningen Vi mener, at besparelse af ledelsesstillinger er en rigtig dårlig ide. Der er i forbindelse med folkeskolereformen brug for ledelseskraft, hvor der bliver sat fokus skoleledelse. Vi har netop gennemført evaluering af "fokus på folkeskolen", og erfaringen herfra viser, at der i de kommende år bliver endnu mere fokus på, at vi ledere præsterer resultater indenfor ex. forandringsledelse, personaleledelse, kvalitetssikring, teamledelse, implementering af de mange områder i folkeskolereformen. Det bliver vigtigt, at skoleledelse fremover tænkes mere i tværgående projekter på tværs af skolens matrikler. Der bliver behov for projektledelse med fokus på dialog med personalet både i forhold til den åbne skole og i høj grad i forhold til projektledelse til gavn for teamkoordinatorerne, der skal facilitere projekterne i teamene. Ligeledes projektledelse i forhold til Vordingborg kommunes digitaliseringsstrategi, samt hele den understøttende undervisning. Derfor er det ikke nødvendigvis fornuftigt, at der på mindre afdelinger 14

15 sidder to ledere på fuld tid. Den ledelseskraft, som man peger på kan give besparelse på 2 mil. kr., er der til gengæld brug for til at løse de ovennævnte ledelsesopgaver i forbindelse med folkeskolereformen. Det giver det god mening, at hver skoleleder får råderum til at "sætte" sit hold og ikke været bremset af den politiske beslutning om strukturen af SFO- og skoleledelse på de fem grundskoler med deres forskellige afdelinger. FOA Forældrebestyrelsen Nøddebo Som medarbejder har man brug for at have en daglig og synlig leder som er visionær, som i det daglige er fyrtårn, der viser retning, giver den nødvendige anerkendelse og sparring til de enkelte medarbejdere, og når situationen kræver det, taler medarbejdernes sag. Besparelser på lederniveau virker som en ok ide, hvis der vel og mærke kan lade sig gøre rent praktisk at få flere institutioner velkørende uden synlig ledelse. Forældrebestyrelsen Skovhuset Skolebestyrelsen Møn Skole Bestyrelse i Skovhuset bekymret for det fortsatte samarbejde og brobygning mellem børnehave og SFO. Der vil med det foreliggende reduktionsforslag ikke længere være en leder af SFO, jf. punkt 6, som kan tage vare på overgangen fra børnehave til SFO. Vi frygter, at inklusionsarbejdet og brobygningsarbejdet, som i dag er en stor del af den trygge overgang fra børnehave til skole, vil have svære vilkår når der ikke længere er en tydelig og nærværende ledelse på SFO-afdelingen. En lokal SFO-ledelse vil sikre overgangen, samt have den ledelsesmæssige opfølgning på inklusions-arbejdet, som er startet i børnehaven. Samtidig vil den nye skolestruktur betyde, at skolerne vil få klubber i stedet for SFO med den konsekvens, at normeringen derfor kan sænkes og derved får de børn der starter den 1. maj en sværere overgang fra børnehave til skole, da børn i denne alder ofte har brug for en tæt kontakt til voksne i de rette sammenhænge. Skolen vil skulle bruge pædagogiske ressourcer på særligt pasningstilbud fra 1. maj til skolestart i august, i forhold til åbningstiden for SFO en i resten af året. Man kunne derfor også foreslå, at man rykkede overgangen fra børnehave til skole tilbage til august og med den brobygning, som fungerede fint inden det blev flyttet frem. Vi oplever det som problematisk, at der atter skal reduceres på ledelseskraften i skolevæsnet. Der blev allerede reduceret med et stort antal ledere for to år siden, og arbejdsopgaverne er absolut ikke blevet mindre. Lederne skal implementere Folkeskolereformen. 15

16 Forslag 7 Klubbygningen ved Stege Skole fraflyttes Hvem Ungdomsskolen Udtalelse I bilag forslag 12 foreslås der en driftsbesparelse på ,- ved at flytte alle aktiviteter fra ungdomsskolens klublokaler i Stege, der også lånes ud til Møn Skoles SFO, og afhænde lokalerne. Ungdomsskolens aktiviteter vil evt. skulle flytte ind på Møn Skole. Baggrunden for denne manøvre er ønsket om at reducere i bygningsmassen med den begrundelse, børnetallet falder. Tallet på unge, der har brug for et klubtilbud i lokaler, der er bygget til klubvirksomhed, falder ikke. Tværtimod oplever vi i Stege et stort behov for fritidstilbud til unge, der ikke har tilknytning til foreningslivet eller andre tilbud og som uden et kvalificeret klubtilbud i egnede lokaler vil komme til at hænge på gadehjørnerne. Målgruppen for klubvirksomhed i ungdomsskolen er årige (mulighed for at gå helt op til 25 år). På Møn Skole findes ikke egnede lokaler til klub og det vil ikke kunne forenes med ungdomsskolens klubvirksomhed at skulle deles om klasseværelser eller fælleslokaler indrettet til yngre skoleelever. En stor del af de unge skolepligtige, der bruger klubtilbuddet i Stege, er i forvejen udfordret af og udfordrende for skolen og i lighed med mange af de årige, der er tilknyttet klubben, vil det sandsynligvis blive vanskeligt at fastholde de unge i klubtilbuddet, hvis det placeres på skolen. At arbejde kvalificeret med klubvirksomhed er i høj grad afhængigt af de pædagogisk og fysiske rammer der sættes. Ved at fastholde klubvirksomhed i en bygning, der er bygget som ungdomsklub giver vi både medarbejdere og de unge mulighed for at sætte og realisere kvalificerede læringsmål. Den økonomiske konsekvens af det præsenterede forslag er ikke kæmpe stor - det vil konsekvenserne for de unge på Møn derimod blive. Findes der andre alternativer? Som tidligere beskrevet ønsker ungdomsskolens bestyrelse, at den i samarbejde med ungdomsskolens ledelse får mulighed for at pege på andre løsninger ift. den ønskede besparelse, der vil have betydelig mindre konsekvens for de unge på Møn. At spare ,- vil desværre ikke kunne gennemføres uden at det vil få konsekvenser for borgeren her den unge. Men hvis bygningsmasse er i fokus ift. besparelser, kan et alternativ til ungdomsklubben i Stege være ungdomsklubben på Bogø. Vi har i de senere år oplevet et fald i medlemstallet. Tidligere har Bogø Kostskole været flittige brugere af klubtilbuddet, men i dette skoleår har der ikke været unge herfra. Ganske få af de lokale unge benytter tilbuddet 11 ud af 80 potentielle unge i 2013/2014. Bogø har gode busforbindelser til både Stensved Ungdomsklub, Vestmøns Ungdomsklub samt Klub MUSUK i Stege, hvorfor mulighederne for at benytte ungdomsskolens ungdomsklubber fortsat vil være til stede for de lokale unge på Bogø. Der er tradition for at de unge pendler mellem især Bogø Ungdomsklub og Vestmøns Ungdomsklub. Bestyrelsen vurderer, at 1/3 af de ønskede besparelse vil kunne findes ved at nedlægge klubtilbuddet på Bogø. Resten må i givet fald findes andre steder indenfor ungdomsskolens samlede ramme. 16

17 Skolebestyrelsen Møn Skole Der er stillet forslag om lukning af ungdomsskolens bygning og overflytning af ungdomsklubben til Stege afdelingen af Møn Skole. Det duer ikke. De unge mennesker skal have et sted, hvor de kan samles, og det skal ikke være skolen. Når musikskolen efter august er flyttet ind, lærerarbejdspladser og grupperum er lavet, så er der ikke plads. Og nej man kan ikke have ungdomsklub i et klasselokale. En nedlæggelse af ungdomsklubben kunne føre til at de unge hænger ud på gader og stræder i vintermånederne. 17

18 Forslag 8 - SFO bygningen på Møn Skole Fanefjord afdeling fraflyttes Hvem MED-Udvalget Møn Skole Udtalelse Det forslås at ophøre med brugen af SFO Fanefjord og Hjertebjerg. Bemærk, at der er behov for plads til holddannelse og lærerarbejdsrum. Såfremt skolebygningerne/ klasselokaler skal bruges til SFO, skal de indrettes således, at de lever op til de arbejdsmiljømæssige krav. Man skal ligeledes være opmærksom på, at 1. maj børnene også fortsat skal kunne huses i skolens lokaler. Skolebestyrelsen Møn Skole Vi har konstateret, at man ønsker at ophøre med brugen af SFO bygningerne på Fanefjord. Vi konstaterer, at der ikke er afsat penge til indretning til anden brug eller nedrivning. Det er ikke ok, hvis bygningerne skal stå tomme og forladte uden vedligeholdelse. 18

19 Forslag 9 SFO bygningen på Møn Skoles Hjertebjerg afdeling nedrives Hvem Bestyrelsen og personalet i Lærkereden Udtalelse Vi finder det bekymrende at nedrive SFO lokaler, så længe vi ikke kender det reelle fremtidige behov for SFO pladser. Vi mener at man bør bevare, det miljø skifte fra undervisningslokale til fritidslokale som giver mange flere muligheder for pædagogiske aktiviteter. Skolebestyrelsen Møn Skole Der er ligeledes forslag om nedrivning af SFO i Hjertebjerg. I begge tilfælde skal man være meget opmærksom på, at vi i forbindelse med folkeskolereformen har bruge for flere lokaler til både lærerarbejdslokaler og holddannelse. Det kan knibe med dette, hvis SFOén skal ind i skolens bygninger. Under alle omstændigheder må der påregnes udgifter til ombygning. 19

20 Forslag 10 Afhændelse af Kernehuset i Præstø Hvem Præstø Skole MED udvalg Udtalelse Et forslag kan være at etablere et samlet børnecenter/børnemiljø for alle børn i Præstø By Intentionerne i folkeskoleloven er større variation og fleksibilitet i tilrettelæggelsen af undervisningen. Evalueringen af Fokus på folkeskolen påpeger væsentlige udfordringer på fysiske rammer herunder udendørsarealer. Kernehuset bliver brugt til forskellige undervisningsforløb og aktiviteter i dagtimerne som supplement til skolens klasseværelser og beskedne udenomsarealer. b-siden udtaler: Vi har p.t. et pladsproblem på Præstø Skole, så Kernehuset skal afvikles når alle elever kan være på skolen. Præstø skole Skolebestyrelsen Præstø Lokalråd Bestyrelsen i Bårse Børnecenter Før man træffer en afgørelse på dette punkt, bør man se på hele børneområdet i Præstø By. Måske kunne her etableres et samlet børnecenter til gavn og udvikling for alle børn? Skolens understøttende undervisning vil blive løftet af udenomsarealernes læringskvalitet, og skolebestyrelsen anbefaler, at arealerne ikke afhændes. Lokalrådet er enigt i at der helt aktuelt (men hvor længe?) er faldende elevtal i Præstø, men dette forslag er i direkte modstrid med forslagets punkt 12, der netop tilfører flere elever til Præstø. Bestyrelsen støtter salg af kernehuset. 20

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 40 Fremtidens Fritidstilbud ved Lundehusskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Forslag fra gruppe 1. Hindsholm, marts 2007 Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Arbejdsgruppen består af: Niels Lorentsen, medlem af bestyrelsen i Tangloppen. Peter Andersen, medlem af

Læs mere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato: 3. januar 2004 Vedr.: Sammenlægning af

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. 18.00-18.15: Spisning 18.15: Skolebestyrelsesmøde. 21.30: Møde slut Afdelingen i Nyråd

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. 18.00-18.15: Spisning 18.15: Skolebestyrelsesmøde. 21.30: Møde slut Afdelingen i Nyråd Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 19. maj 2014 Tidspunkt Sted 18.00-18.15: Spisning 18.15: Skolebestyrelsesmøde. 21.30: Møde slut Afdelingen i Nyråd Mødeleder/klummeskribent Thorsten

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..!

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..! 2012 NUMMER 1 MAJ NY HED SBREV Første nyhedsbrev i den nye skole..! Den nye skoles ledelse har besluttet at udsende nyhedsbreve til elever, forældre og personale vedr. den ny skole. Vi håber, at de ERRITSØ

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014.

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. 25. februar 2014 Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. Med en folkeskolereform og ændrede arbejdstidsregler på skoleområdet er det vigtigt

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato:13. juni 2003/KHN Inspirationsoplæg om områdeledelse

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Høringssvar modtaget 23-09-13 Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler Institution 4000 Kontaktperson Flemming Jørgensen 4000 Afgivet høringssvar som Bruger (bestyrelsesmedlem eller medlem af interesseorganisation)

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere