Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag"

Transkript

1 Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10 Forslag 4 Øget anvendelse af evidensprogrammer...11 Forslag 5 Effektive anbringelser...12 Forslag 6 Reduktion af ledelsen på skoleafdelinger...13 Forslag 7 Klubbygningen ved Stege Skole fraflyttes...16 Forslag 8 - SFO bygningen på Møn Skole Fanefjord afdeling fraflyttes...18 Forslag 9 SFO bygningen på Møn Skoles Hjertebjerg afdeling nedrives...19 Forslag 10 Afhændelse af Kernehuset i Præstø...20 Forslag 11 SFO bygningen på Kulsbjerg Skole Nyrådsafdeling overflyttes til Dagtilbudsområdet som ramme for De 4 årstider...21 Forslag 12 Nedlæggelse af Bårse afdelingen Svend Gønge Skolen...22 Forslag 13 Tilførsel af ledelseskapacitet på Gåsetårnskolen...24 Forslag 14 Børnecentre i Fanefjord, Hjertebjerg og Mern og 0-6 års institutioner (Mern, Stege, Dr. Fane, Æblehaven og Elnas Minde)...25 Forslag 15 Effektiviseringer på kompetencecenter Kalvehave...42 Forslag 16 Nedlæggelse af stillingen som dagplejeleder...45 Forslag 17 Nedbringelse af antal dagplejepædagoger...46 Forslag 18 SFO bygningen på Kulsbjerg Skoles Nyrådafdeling overflyttes til dagtilbudsområdet som ramme for De 4 årtider...47 Forslag 19 Harmonisering af vedligehold af grønne områder på dagtilbudsområdet...48 Forslag 20 Indvendigt vedligehold af daginstitutioner...50 Forslag 21 Samkørsel af administrative funktioner, så de løses centralt i de fem skoledistrikter for daginstitutioner...51 Forslag 22 Indførsel af moduler i skoleklubberne (SFO)...53 Forslag 23 Reduceret åbningstid i miniklubben (SFO1)

2 Generelle bemærkninger og nye forslag Hvem Kulsbjerg Skole - Skolebestyrelsen Udtalelse Vi vil opfordre til at opdele besparelserne i to grupper: Deciderede effektiviseringer og reduktioner af serviceniveau. Hvis der ønskes at opnå effektiviseringer, er det afgørende, at besparelserne blot besluttes politisk, men implementeres af den lokale leder. Alene ved lokalt forankrede tiltag, kan besparelserne anvendes til øget effektivitet. I en række af forslagene indeholder meget lange tilbagebetalingstider i de forslåede investeringer typisk over 10 år uden der er beregnet renter. Tilbagebetalingstider i den størrelse er sjældent lønsomme, og vil være meget risikable at gennemføre ud fra en økonomisk flytning. BUPL Forældrebestyrelsen i Kastanjen Indledningsvis vil jeg påpege, at det ikke er en naturlov, at der skal spares på BUF-udvalgets ramme. Der er mulighed for at kommunalbestyrelsen prioriterer, således at følsomme områder, kan friholdes. Eksempelvis besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen på mødet i april 2014 at øge puljerne til Bevillings reserve og Udviklings- og markedsføring. Disse puljer udgør nu 45 millioner kroner, hvilket er mere end en fordobling i forhold til tidligere år. En del af disse penge kunne overføres og dermed mindske behovet for besparelser på børn, unge og familie området. Konkret i forhold til spareforslagene giver det god mening at afskaffe en børnehavebus som er udtjent og som der ikke længere er behov for. Ligeledes er det hensigtsmæssigt at kigge på at udnytte de fysiske rammer bedre. Ex. at flytte SFO en på Fanefjord ind i skolens lokaler. Om det giver mening at flytte Mern børnehave og Dronning Fane ind i skolens lokaler set i lyset af de store anlægsudgifter, der er forbundet med en flytning er mere tvivlsomt. Såfremt det besluttes, at bruge skolernes lokaler til andre formål; SFO eller daginstitution, skal lokalerne byggesagsbehandles jf. Bygningsreglementet, således at alle myndighedskrav opfyldes. Efter gennemlæsning af sparekatalog, samt efterfølgende diskussion i vores bestyrelse. Er det vores indstilling at de opstillede forslag, alle er gode og anvendeligt. Vi bakker derfor op om de udsendte forslag. Bestyrelsen Hjertehaven Vedr. anbringelse og økonomi Som vi har forstået det, er Møn/Bogø det sted i kommunen, hvor der er flest plejefamilier og opholdssteder. Det er i dag sådan, at det er den anbringende kommune, der betaler, men ikke når der skal ekstra foranstaltninger til. I sådanne tilfælde er det det enkelte fagområde dvs. dagtilbud og skole, der skal betale. Bestyrelsen frygter dermed, at økonomien på Møn skole med de 2 afdelinger i Hjertebjerg og Fanefjord udhules. Det betyder, at der er færre penge til inklusion mv. Vedr. nedtagning af mur mellem Hjertebjergskolen og Hjertehaven Den nuværende løsning med en halv-mur fungerer fint for alle. Det er bestyrelsens overbevisning, at det vil være spild af kommunens knappe ressourcer at bruge penge på at fjerne muren helt. Personalet Hjertehaven I forbindelse med tidligere renovering af Hjertebjergskolen ønskede skolen og Hjertehaven, at den høje mur imellem de 2 matrikler blev taget ned i en højde, hvor vi kunne se til hinanden. Grunden til, at muren ikke blevet taget helt væk var meget bevidst, da man fra skolen side ønskede at markere overfor børnene, at her var skolegrænsen. Vi fik sat lys på muren således, at forældre kunne gå direkte fra Hjertehaven over på skolen også i vinterhalvåret. Denne løsning har såvel brugerne og personalegrupperne været glade for og den fungere optimalt. 2

3 Bestyrelsen Æblehaven Personalet i Tusindfryd For børneområdet generelt vil vi gerne påpege, at politikerne skal passe på med at skabe forringelser for vores børn. Børn er sårbare og vi ser gerne, at beslutningerne der tages på baggrund af budgetreduktionen på 9,7 mill. er langsigtede, så vi ikke allerede til næste år skal ændre kurs. Dagtilbudsområdet i Vordingborg Kommune har udviklet sig markant gennem de sidste år. Vi er i fuld gang med at øge inklusionen i det daglige og uddanne personalet, så de er bedst mulig rustet til opgaven med at skabe udviklende læringsmiljøer og deltagelsesmuligheder for alle børn. Vi synes det er vigtigt, at denne udvikling fortsætter og mener derfor ikke, at der bør spares på børneområdet overhoved. Vi synes generelt, at de foreslåede tilpasninger og strukturelle ændringer virker gennemtænkte og gennemarbejdede. Bestyrelsen Tusindfryd Indledningsvis vil vi sige, at det værste vi kan gøre, er at spare på vores børn. De skal derimod have masser af plads, frirum og en større prioritering end hidtil. Der skal og må postes penge i vores børn - og ikke skæres! Vores børn fortjener gødning i sunde og klare omgivelser, der ikke er presset økonomisk! De et trods alt vores fremtid. Derfor vil vi opfordre til, at man ikke benytter salamimetoden men prøver at finde større besparelser på andre områder. Bestyrelsen og personalet i Lærkereden Personalet i De fire Årstider Personalet i Skovhuset Forældrebestyrelsen i Dagplejen Vi finder materialet svært gennemskueligt, der mangler dokumentation for tallene og derfor er det vanskeligt at tage stilling til reduktions forslagene. Vi ser ligeledes en idé i, at Vordingborg Kommune opretter et par institutioner med længere åbningstid for at tilgodese pendlernes behov for pasning. Disse institutioner kunne være tæt på udfaldsvejene eksempelvis en i Vordingborg og en i Nyråd. Skovhusets personale forholder sig primært til tiltagene på 0-6 års området. Vi er principielt enige i, at forældrene skal have flere valgmuligheder i forhold til dagtilbud, med flest mulige institutioner og dagplejemulighed. Vi synes det er ærgerligt for børnene, at de spændende SFO er flyttes til skolerne. Bestyrelsen finder det positivt, at der i forslagene er tilstræbt en tæt sammenhæng mellem de forslag, der er opstillet på skole-, dagtilbud- og familieområdet, så der ses et forsøg på at se hele området i en helhed. Det er glædeligt, at der er så meget styring af udgifterne i forhold til indsatserne for familier i udsatte positioner, at det er muligt at prioriterer den forebyggende indsats højere, og i den sammenhæng at en større andel af de nødvendige besparelser findes på Børne- og Familieområdet frem for på Skole- eller Dagtilbudsområdet. Det giver desuden god mening at kommunen i stor udstrækning søger at finde besparelser ved at afvikle bygninger, som kommunen lejer, og i stedet placerer aktiviteterne i kommunens egne bygninger. Bestyrelsen savner en overordnet prioritering af velfærdsområderne og mindre salami-metode og finder det stærkt kritisabelt og et udtryk for dårlig ledelse i økonomi udvalget, at man skærer alle over én kam. En del af den besparelse, som BUF er blevet pålagt vedrører en ændret demografi, hvor der bliver færre børn og flere ældre. Umiddelbart giver det naturligvis god mening at budgetterne beskæres, når der er et færre antal børn, men omvendt er forventningerne og kravene til børnene/de unge steget tilsvarende, og det kræver gode dagtilbud og skoler, som giver børnene nogle gode forudsætninger for at lære. Endvidere er de ældre fysisk og mentalt også blevet yngre, så spørgsmålet er om dette område nødvendigvis kræver de samme ressourcer som tidligere. 3

4 For børneområdet generelt vil vi gerne påpege, at politikerne skal passe på med at blive ved med at skabe forringelser for vores børn. Børn er sårbare og vi ser gerne, at beslutningerne, der tages på baggrund af budgetreduktionen på 9,7 mil. er langsigtede, således at vi ikke allerede igen til næste år skal ændre kurs. Dagplejens MEDudvalg Dagplejegruppen Præstø Dagplejegruppen Vestmøn Personalet i Kalvehave Børnehave og Ressourcecenter Bestyrelsen Kalvehave Børnehave og Ressourcecenter MED-udvalget har med glæde noteret sig, at det politiske niveau generelt og udvalgsformanden gentagne gange har fremhævet dagplejens gode kompetencer, som tryg og nær omsorgsperson for de mindste børn. Det er ligeledes positivt at læse den tydelige helhed og sammenhæng, der er forsøgt skabt mellem flere af forslagene på tværs af alle tre politikområder, der hører under BUF (dagtilbud, skole og børn/familie). Endelig er det glædeligt, at der er så meget styring af udgifterne i forhold til indsatserne for familier i udsatte positioner, at det er muligt at prioritere den forebyggende indsats højere, og i den sammenhæng, at en større andel af de nødvendige besparelser findes på Børne- og Familieområdet frem for på Skole og Dagtilbud. Hvorfor bevare dagplejen. Vordingborg kommune skal være en attraktiv kommune for nuværende og fremtidige børnefamilier (tilflyttere). Vi skal som kommune kunne tilbyde børnefamilierne paletten af frie valg. Tilbuddet skal inkludere både vuggestue og dagpleje, og dette skal bibeholdes i kommunalt regi og ikke privatiseres, som resultatet ved kraftige nedskæringer eller afskaffelse af den kommunale dagpleje vil medføre. Børns emotionelle fundament, der skal bære frugt resten af livet skabes de første 3 leveår. Vi, Dagplejerne i Vordingborg kommune tilbyder børnefamilierne et trygt lille miljø med 4 faste børn, hvor tilknytningen til en gennemgående voksen er til stede hver dag, og hvor børnene har mulighed for at skabe meget tætte relationer til en mindre børnegruppe. Vi kan med stor tilfredshed fra forældrene inkludere sensitive børn og børn med særlige behov i vores mindre miljøer og gennem vores anerkendelse af hvert barns forskellighed. Vi tilbyder relevante aktiviteter på alderssvarende niveau, hvor alle børn er deltagende gennem hele aktiviteten og hvor alle børn bliver SET HØRT OG FORSTÅET. Tidligere brugerundersøgelse foretaget i 2012 for forældres tilfredshed for dagplejen i Vordingborg Kommune viser i høj grad at dette er et tilbud man under ingen omstændigheder ønsker fjernet. Hvis hele eller store dele af dagplejen nedlægges er det meget svært at genetablerer dette tilbud til børnefamilierne. Dagplejerne har gennem en lang årrække gennemgået fagrelevant uddannelse og dette vil tabes. Forbedring: man kunne spare ved at beholde alle dagplejerne og ansætte personale i børnhaverne som også kunne være dagplejepædagoger. Ligesom i det gamle møn kommune. Det fungerede rigtig fint og godt og vi var alle rigtig glade og tilfredse :-))) Familieområdet Vi har svær ved at forholde os til punkt A, da vi har svært ved at tolke beskrivelsen. Vi ser positivt på forslaget om at etablere dagaflastningstilbud for den brugergruppe der måtte profiterer af et sådanne tilbud, men vi har svært ved at se det kan erstatte tilbuddet i aflastningsfamilier. A 2, 3, 4 og 5: Vi ser meget positivt på dette forslag, da vi i høj grad oplever der er behov for sådanne tilbud. Familieområdet Vi mangler en målgruppebeskrivelse, så vi får klarhed om, om det også kunne være relevant for Kalvehave Børnehave og Ressourcecenters børn. 4

5 Bestyrelsen Mejemarken Bestyrelsen i De fire Årstider Ungdomsskolen Vi er generelt meget tilfredse med at der i forslaget ikke påtænkes at skære i budgettet til personalet i dagtilbuddene, da det er af altafgørende betydning for kvaliteten af de pædagogiske aktiviteter at normeringen ikke forringes. Generelt mener vi, at der skal være fokus på hvilke tiltag som udelukkende har besparelsesmæssige formål, og hvilke tiltag som også har strukturelle ændringer som formål. Der bør afsættes tilstrækkelige midler til implementering og uddannelse i forbindelse med strukturelle ændringer. Sluttelig vil vi tilføje et ønske om, at der etableres en eller to institutioner med længere åbningstid i kommunen, så vi på den måde kan være attraktive for flere tilflyttere, også dem som har arbejde længere væk. Ungdomsskolens bestyrelse har drøftet sparekataloget. Bestyrelsen er indforstået med, ungdomsskolen naturligvis skal bidrage til at kommunens økonomi hænger sammen. Bestyrelsen er dog af den opfattelse, at besparelsen for ungdomsskolens vedkommende vil kunne findes på et mere kvalificeret grundlag, hvis det bliver op til bestyrelsen sammen med ungdomsskolens ledelse at pege på, hvor besparelsen konkret kan findes. Skolebestyrelsen Gåsetårnskolen MED Udvalget Gåsetårnskolen MED Udvalget Svend Gønge Skolen Det er ikke muligt for skolebestyrelsen, at pege på nye forslag til reduktioner på skoleområdet. Området er, i forbindelse med Fokus på Folkeskolen, blevet trimmet og justeret. Yderligere reduktioner, finder vi derfor ikke forsvarlige. Samlet set er sparekataloget et meget godt udtryk for, hvordan økonomien ser ud på skolerne. Det bliver væsentlige og vigtige områder, der bliver ramt, hvis der skal ske tilpasninger på området. Derfor er MED s holdning selvfølgelig, at der ikke sker tilpasninger som foreslået og vi mener derfor ikke, at vi kan løse opgaven med at komme med yderligere forslag til reduktioner. Der er særligt 2 områder i sparekataloget, der springer i øjnene: Reduktion af ledelse, samt ændrede vilkår for børnene i SFO en. Lokaludvalget mener, at man skal respektere arbejdet på Svend Gøngeskolen i de forløbne to år med at skabe en skole på to matrikler. Det er faldet godt på plads. Hvis man skal sikre en rentabel drift på Svend Gøngeskolen, så skulle man i stedet for lempe på vilkårene for indskolingens mulighed for at fordele eleverne på de to matrikler på Svend Gøngeskolen. På den måde kan man sikre skolens elevgrundlag, stabilitet i lokalområdet og en bæredygtig drift. Skolebestyrelsen Svend Gønge Skolen Skolebestyrelsen mener, at folkeskolen i Vordingborg skal have ro. Man bør frede skolerne i den kommende tid. Derfor bør man ikke spare på ledelse på skolerne. Det kan godt være, at ledelserne skal justeres i forhold til opgaverne, men der skal stadigvæk være den samme ledelseskraft tilstede i folkeskolen for at løse de mange opgaver i forbindelse med den forestående nye skolereform. Samtidig har Svend Gøngeskolen ikke brug for ændringer i ledelsen igen. Tværtimod har vi brug for stabilitet og forudsigelighed. Skolebestyrelsen undrer sig over, at man mindre end to år efter en skolestrukturændring vil ændre i skolestrukturen igen. Man kan ikke byde forældre og børn, at deres distriktsskole bliver ændret endnu en gang. Efter to år, så er Svend Gøngeskolen blevet til en skole med to afdelinger, hvor børn, forældre og skolens personale har fået bygget en ny praksis op, og det vil Svend Gøngeskolen gerne fortsætte med. 5

6 Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur De foreslåede ændringer på familieområdet er der generel opbakning til, og områdeudvalget anser det som positivt, at reduktionerne forsøges realiseret ved, at man investerer i og udvikler tilbuddene indenfor børn og familieområdet. Man er ligeledes glade for, at den fulde besparelse ikke forventes i det første år. Det vil give medarbejdere og ledere mulighed for at udvikle de nødvendige kompetencer til de nye opgaver. Områdeudvalget noterer ligeledes med tilfredshed, at der ikke lægges op til hjemtagelse af alle opgaver, ligesom der fortsat vil være økonomi til at anvende de meget specialiserede eksterne tilbud, når der er behov for dette. De foreslåede tilpasninger på dagtilbudsområdet blev drøftet. Områdeudvalget anerkender behov for ændringer og tilpasninger i lyset af de faldende børnetal. Det blev i debatten klart, at hvis ændringerne i forhold til Dagplejen gennemføres vil der fortsat være behov for en tydelig, nærværende og ensartet ledelse af Dagplejen, der efter ændringerne vil omfatte ca. 60 dagplejere. Det er væsentligt, at der i forhold til ledelsen af Dagplejen sikres et fælles udgangspunkt, så dagplejerne får den nødvendige ledelsesmæssige sparring og ledes ud fra de samme principper og med samme strukturelle udgangspunkt. Hvis de foreslåede ændringer til 0-6 års institutioner gennemføres, blev det understreget, at alle overtallige dagplejere tilbydes fuldtidsstillinger på dagtilbudsområdets 0-6 års institutionerne. De foreslåede tilpasninger indenfor skoleområdet i forhold til den nye skolereform blev drøftet, og man understreger, at de foreslåede reduktioner i bygningsmassen ikke må medføre, at der ikke bliver lavet de nødvendige arbejdspladser for medarbejderne. De foreslåede reduktioner af ledelsen på skoleafdelingerne blev grundigt debatteret. Medarbejdersiden udtaler, at man udtrykker bekymring om reduktion i ledelsestiden på skoleområdet også og især i lyset af en folkeskolereform med mange og nye opgaver. Bårse-Beldringe Lokalråd Præstø Lokalråd Alle ønsker, at det skal være attraktivt at bo i Vordingborg Kommune, og derfor skal der være mulighed for dagtilbud og skole i nærmiljøet. Vi må se at få ro på, for vi har en dejlig naturrig kommune, og vi er mange der godt vil bo her, bare der er mulighed for at have børn i nærområdet. Bårse er en levende landsby og det skal den gerne blive ved med at være. Bosætningspolitik: Præstø Lokalråd har ved flere Dialog Møder sat bosætning på dagsordenen. Der findes meget dokumentation for at en af de væsentligste faktorer for bosætning er, at der findes et godt tilbud af kommunale faciliteter, herunder også skoler og børnepasning. Som Præstø Lokalråd har udtalt tidligere, mener vi, at det eneste der kan bringe borgere til kommunen, eller fastholde dem vi har, er, at hverdagen an fungere anstændigt, at man til børnefamilier laver gode pasningstilbud, hvor forældrene har et valg. Præstø Lokalråd har også ved flere lejligheder påpeget vigtigheden af, at Vordingborg Kommune opprioriterer bosætningspolitikken, senest i forbindelse med udarbejdelse af en ny vision for Præstø. Hvis man virkelig mener, at bosætning er et kernepunkt i kommunens vision, så er det direkte undergravende for visionen at reducere eller fjerne børnepasningsfaciliteter. Præstø Lokale Udviklings Plan (LUP): Præstø Lokalråd har i sin LUP beskrevet en vision for Præstø som: Præstø, som den gamle havne-købstad med de engagerede borgere, hvori Købstadsbegrebet bl.a. understreger, den fuldt funktionelle centrale by med alle de offentlige faciliteter, der hører til en fuldt funktionel by. Dette er yderligere specificeret i strategien, som bl.a. omfatter: At det sikres at byen indeholder samtlige funktioner, der knytter sig til en købstad i betydningen af en central by, herunder: At byen kan tilbyde alternative skoler At byen kan tilbyde tilstrækkelige børnepasningsfaciliteter 6

7 At byen fortsat her et bibliotek At byen fortsat her et kommunalt kontor At byen har politifunktioner At byen har tilstrækkelige sundhedsmæssige faciliteter At byen har tilstrækkelige plejehjemsfaciliteter, således at Præstø borgere, der ønsker pleje- eller aflastningsboliger kan tilbydes dette i Præstø. At der sikres de nødvendige faciliteter, der efterspørges af tilflyttere i alle aldre for at sikre en bred aldersfordeling af byens indbyggere. Præstø Lokalråd har i flere høringssvar fastslået at det er afgørende, at der findes alternative børnepasningsmuligheder. Lokalrådet kan derfor ikke acceptere forslag der er i direkte strid med den Lokale Udviklings Plans strategier mht. bosætning og offentlige faciliteter. Præstø Lokalråd vil derfor i stedet opfordre til, at bosætningshensynet vægtes højt og at der sikres de krævede faciliteter. Hvis udvalget vil noget godt for borgere i denne kommune, må man henstille til, at medarbejderne får et ansvarsfuldt forhold til deres arbejdsplads, at den daglige ledelse ikke centraliseres (gøres fjern), men at man i mindre enheder tager bestik af de faktuelle vilkår, og laver positiv hverdag, med stor trivsel. Det vil spare mange penge og vigtigere give mange bedre liv, på lang sigt. Forældrebestyrelsen Skovhuset MED-udvalget Møn Skole Forældrebestyrelsen i Skovhuset erkender, at Børn-, unge- og familie området skal være ansvarlige overfor de pålagte budgetreduktioner, hvorfor det er positivt, at der tænkes bredt og i nye idéer frem for blot at skære i bevillingerne efter salamimetoden. Særligt når kommunalbestyrelsen over de seneste år har iværksat arbejdet omkring nye læreplaner samt den nye børn- og unge-politik. Samlet set håber bestyrelsen, at udvalget vil sætte fokus på at skabe trygge rammer for børnene, og at udvalget søger en løsning, hvor der er plads til forskellighed og bevare det bedste fra alle typer dagtilbud. Det vil være medvirkende til at skabe en attraktiv kommune for børnefamilier i en tid med faldende børnetal. Som udgangspunkt er medlemmerne af MED udvalget ikke tilfredse med besparelser. Udvalget synes i forvejen, at det er meget svært, at få tingene til at hænge sammen på en fornuftig måde. Da der i år har været store reduktioner på personaleområdet 6 personer på vores skole ser MED udvalget med tilfredshed på, at det ikke atter skal gå ud over personale-normeringen. MED udvalget foreslår fokus på energibesparende foranstaltninger, der kan reducere udgifterne på længere sigt. Skolebestyrelsen Møn Skole Skolebestyrelsen har drøftet de fremsendte spareforslag. Som udgangspunkt oplever vi det som dårlig politik at spare efter salami metoden. Det er fint, at man i høj grad forsøger at klare besparelserne ved bygningsmæssige ændringer frem for personalereduktioner, som vi absolut ikke kan tåle flere af, hvis vi skal leve om til målsætningen om inklusion. Vi foreslår: - At klubben indrettes så der både kan være et dagtilbud og en ungdomsklub om aftenen. - At sætte endnu mere fokus på skolekørsel / busser, således at den bliver billigere og bedre. - At overveje IT indkøb nøje i forhold til pris og kvalitet 7

8 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud Hvem Præstø Skole MED udvalg Udtalelse Det er vigtigt, at der er en afvejning af kvaliteten i det nuværende tilbud i forhold til det kommunen selv etablerer. Jfr. evaluering af inklusion i Fokus på folkeskolen Personalet i Elnas Minde Personalet i Tusindfryd Forældrebestyrelsen Nøddebo I forslaget står der at tilbuddet vil gælde for børn i alderen 5-12 år. Hvad er begrundelsen for, at tilbuddet kun gælder fra 5 år og opefter? Vi kan se, en fordel for familien, hvis tilbuddet gælder fra 0-12 år. Så børnene fra den enkelte familie, forbliver i det samme tilbud uanset alder. Det virker fornuftigt, at etablere aflastning m.m. lokalt, så børn og familier ikke skal transporteres rundt på landevejene. Opmærksomhed på at det er vigtigt, de børn, der har behov for aflastning, også oplever en alm. familie med alm. relationer/gøremål i hverdagen Disse børn vil komme til at opleve megen institutionalisering. MED-udvalget Møn Skole Med udvalget kan sagtens se det fornuftige i et dagaflastningstilbud på Møn, men oplever, at det er uheldigt, at det går ud over SFO 2 og Ungdomsklubben. To tilbud, som mange børn og unge benytter sig af. Det duer ikke at lave ungdomsklub på skolen. Skole for sig og klub for sig. Bestyrelsen i Dr. Fane Indledningsvis skal vi bemærke, at det er svært at forholde sig til det fremsendte materiale, idet mange af forudsætningerne er indforståede, og beregningerne er ret overordnet beskrevet. Det forekommer at være skrevet som et internt papir, og det er ikke særligt velfungerende som grundlag for en bred debat. Hvis det er formålet med høringsrunden at engagere brugerne i debatten, ville det være at foretrække, hvis kommunen havde udarbejdet et mere grundigt og formidlet materiale, samt eventuelt nogle alternativer, man kunne tage stilling til. Særligt savner vi oplysninger om forventet børnetal i de kommende år. Det må være muligt at lave en statik ud fra oplysninger fra jordemødre og sundshedsplejersker, der kunne give en rettesnor for udviklingen de næste par år. Skolebestyrelsen Møn Skole Det er fint, at man vil lave et dag aflastningstilbud. Det er der helt sikkert behov for. 8

9 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn Hvem Udtalelse 9

10 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats Hvem Præstø skole MED udvalg Udtalelse Vi vil ikke forholde os til omfanget af en besparelse, men for vores børne- og familieindsatser på skolen, er det en meget god ide. Vi har en del børn og unge, der falder ned mellem to stole: folkeskolen og KcK Præstø Skole Skolebestyrelsen Bestyrelsen i Bøgebjerg Børnehus Bestyrelsen i Bårse Børnecenter Forældrebestyrelsen Nøddebo Personalet Nøddebo Vi vil ikke forholde os til omfanget af en besparelse, men for vores børne- og familieindsatser på skolen, er det en meget god ide. Vi har en del børn og unge, der falder ned mellem to stole: folkeskolen og KcK. Visionen i pkt. A med indsats over for sårbare familier i stedet for anbringelser udenfor hjemmet, finder vi positivt. Vi tror på, at en forebyggende indsats vil spare ressourcer på sigt. Visionen med indsats over for sårbare familier i stedet for anbringelser uden for hjemmet, finder vi positivt. En forebyggende indsats vil på sigt spare ressourcer. Et plus, at der ses helhedsorienteret på indsatsen for sårbare familier Helhedsorienteret familieindsats, øget brug af evidensprogrammer og intensive anbringelse på hvilken måde skal dette forståes? Dette kræver vel også en økonomisk indsats? Vi foreslår desuden at alle anbringelser efterses, om der stadig er det/de behov, der er bevilliget til. 10

11 Forslag 4 Øget anvendelse af evidensprogrammer Hvem Udtalelse 11

12 Forslag 5 Effektive anbringelser Hvem Udtalelse 12

13 Forslag 6 Reduktion af ledelsen på skoleafdelinger Hvem Præstø Skole Skolebestyrelsen Udtalelse For personalet har det betydning af have en daglig leder tæt på. Desuden er der flere anbefalinger i evaluering af Fokus på FS, som peger på kvantiteten og kvaliteten af lederopgaverne, derfor virker det meget forkert af smalle ledelserne. b-siden udtaler: Det er vigtigt at bibeholde en pædagogansvarlig leder når vi træder ind i Folkeskolereformen, herunder specifikt den understøttende undervisning. Hvis der kommer et nyt lederteam på skolerne, vil det bremse implementeringen af Folkeskolereformen og sætte processen i stå. Målet med den vedtagne ledelsesstruktur var en synlig ledelse, der havde mulighed for pædagogisk vejledning/sparring på den enkelte afdeling. Der er i forhold til Fokus på folkeskolen ikke en væsentlig og grundlæggende ændring som følge af folkeskoleloven, der begrunder reduktionen. Pædagogerne har i mange år deltaget i samarbejdet i skolerne og været tilknyttet et team. Præstø Skole Skolebestyrelsen Kulsbjerg Skole - Skolebestyrelsen Der er flere anbefalinger i evaluering af Fokus på FS, som peger på kvantiteten og kvaliteten af lederopgaverne, derfor virker det meget forkert af smalle ledelserne. I ledelsesteamene indgår SFO-lederen. Også i løsning af ledelsesopgaverne, herunder ledelse af team og faser i skoledelen. De forskellige tværgående ledelsesopgaver skal fortsat løses i et professionssamarbejde; akkurat som vi allerede gør. Man skal slet ikke rykke rundt på SFO-lederne. Nu er man ved at kende hinanden på institutionerne, og derfor på vej til at blive både mere effektive og mere respektfulde overfor både voksne og børn Udgangspunktet for den foreslåede besparelse er, at der er mindre SFO tid, hvilket betyder mindre pædagogisk personale i SFO en og hermed mindre ledelsesbehov. Dette er imidlertid kun den ene side af ligningen. Det samlede antal medarbejdere er stort set identisk i det kommende skoleår, og vil således blot være organiseret anderledes end det har været tilfældet i år. Endvidere giver den nye lov om lærernes arbejdstid skolens ledelse væsentlig mere ledelsesrum, hvorved kravene til ledelsen må forventes at stige i det kommende år. Derfor ses det ikke som værende fornuftigt at spare på ledelse, nu hvor vi står og skal indføre en stor skolereform. Endelig henledes opmærksomheden på den netop gennemførte evaluering, der konkluderer, at der er behov for at styrke ledelsen. Kulsbjerg Skole - Med-udvalg Kompetencecenterets lokale MED-udvalg og skolebestyrelsen på Kompetencecenter Kalvehave. Skolevæsenet har været igennem en omfattende strukturændring, som det fremgår af evalueringsrapporten Fokus på Folkeskolen. Det fremgår af evalueringen at ledelseskraften på skolerne ikke har været tilfredsstillende. Med reformen 2014 er der mange krav til ledelse også af nye områder. Ledelse efterspørges i evalueringen og i reformen derfor er tiden ikke til at spare på pædagogisk ledelse nu. Vi har alle et ønske om at få skolereformen godt fra start. Derfor er det slet ikke det rette tidspunkt at forringe ledelserne på skolerne. Det vil vi på det kraftigste fraråde. At spare på ledelseskraften på skolerne kan kun give bagslag. Evaluering af Fokus på folkeskolen fremhævede vigtigheden af at ledelsen på skolerne er synlige, og er med i teamet i forbindelse med den pædagogiske og didaktiske udvikling. Vi står foran en implementeringsperiode af den nye skolereform, og ledelse er afgørende i denne fase. Ydermere kan vi fra vores side udtrykke en stor bekymring for at ledelsestiden reduceres i så stort omfang. I forbindelse med vores igangværende inklusionsforløb, for vores elever der skal tilbage til almenundervisningen, er det nu vores erfaring, 13

14 at dette kræver et stort arbejde fra alle. Også ledelserne på distriksskolerne. Det kræver overskud, ledelsesmæssigt, at prioritere opgaver som er udover den almindelige drift, og inklusionsopgaven for KcK-elever er en sådan opgave. BUPL Bestyrelsen Mejemarken Skolebestyrelsen Gåsetårnskolen MED Udvalget Gåsetårneskolen MED Udvalget Svend Gønge Skolen Evalueringen af Fokus på Folkeskolen viser klart, at medarbejderne efterspørger ledelse. Antallet af lederstillinger blev reduceret i forbindelse med, at den ny skolestruktur og det har efterladt et tomrum. På de 3 matrikler der pt. Ikke har pædagog faglig leder savnes dette af pædagogerne. Set i lyset af den ny folkeskolelov og intentionerne heri, er det vigtigt at såvel lærerprofessionen og pædagogprofessionen afspejler sig i ledelsen på samtlige matrikler. Den pædagog faglige ledelse skal ikke alene ses i relation til det pædagogiske arbejde i Folkeskolen. Forslaget om at reducere i antallet af SFO-ledere med 4, vil efter BUPL s opfattelse svække den fælles indsats overfor børnene samt øge afstanden mellem medarbejderen i og ledelsen med risiko for mindre medarbejder indflydelse op arbejdet samt vilkårene herfor. Og derved mindre arbejdsglæde. At forslaget endvidere ikke forholder sig til, at skolerne ikke har samme forudsætninger, idet en skole har 4 matrikler (Gåsetårnskolen) og en skole har 1 matrikel (Præstøskolen pr ) er i sig selv tankevækkende. Som udgangspunkt mener vi at det er en fornuftig disponering, under forudsætning af at der gives de nødvendige ressourcer til udvikling og uddannelse i forbindelse med de nye arbejdsfordelinger, så de pædagogiske opgaver i SFO en ikke tilsidesættes. Fordelingen af ledere på de forskellige afdelinger bør i høj grad bygge både på kompetencer og ledernes egne ønsker, så der sikres et større engagement i opgaven, end det var tilfældet ved skolereformen. Forslaget om at skære på ledelseskapaciteten virker helt forkert set i lyset af evalueringen af Fokus på Folkeskolen samt Reform 14, hvor der efterlyses mere ledelse, samt en særlig opgave i at fylde reformens og arbejdstidslovens nye forøgede ledelsesrum ud. Der bør derimod gives bedre muligheder for, at ledelserne kan organisere sig på andre mere hensigtsmæssige måder, end dem der er mulige nu. På baggrund af Fokus på Folkeskolens evaluering forekommer det MED ulogisk at reducere på ledelseskraften. Når man så særligt inddrager de nye opgaver omkring den nationale Folkeskolereform 14, hvor alle parter, herunder KL, peger på et forøget ledelsesrum, så understreger det bare nødvendigheden af ikke at reducere i ledelseskraften. Tværtimod er der behov for at kunne tænke i nye muligheder i udnyttelsen af den ledelseskraft, der er til rådighed. Evalueringen fokus på folkeskolen påviste uden vaklen, at der var et stort behov for at styrke ledelsen og synlighed. Derfor kan vi ikke anbefale at spare på ledelsen. Der har været særlige udfordringer på arbejdsmiljøet for Svend Gøngeskolen, og det kræver, at der er ro for ledelsen og medarbejdere på vores skole. Skolelederforeningen Vi mener, at besparelse af ledelsesstillinger er en rigtig dårlig ide. Der er i forbindelse med folkeskolereformen brug for ledelseskraft, hvor der bliver sat fokus skoleledelse. Vi har netop gennemført evaluering af "fokus på folkeskolen", og erfaringen herfra viser, at der i de kommende år bliver endnu mere fokus på, at vi ledere præsterer resultater indenfor ex. forandringsledelse, personaleledelse, kvalitetssikring, teamledelse, implementering af de mange områder i folkeskolereformen. Det bliver vigtigt, at skoleledelse fremover tænkes mere i tværgående projekter på tværs af skolens matrikler. Der bliver behov for projektledelse med fokus på dialog med personalet både i forhold til den åbne skole og i høj grad i forhold til projektledelse til gavn for teamkoordinatorerne, der skal facilitere projekterne i teamene. Ligeledes projektledelse i forhold til Vordingborg kommunes digitaliseringsstrategi, samt hele den understøttende undervisning. Derfor er det ikke nødvendigvis fornuftigt, at der på mindre afdelinger 14

15 sidder to ledere på fuld tid. Den ledelseskraft, som man peger på kan give besparelse på 2 mil. kr., er der til gengæld brug for til at løse de ovennævnte ledelsesopgaver i forbindelse med folkeskolereformen. Det giver det god mening, at hver skoleleder får råderum til at "sætte" sit hold og ikke været bremset af den politiske beslutning om strukturen af SFO- og skoleledelse på de fem grundskoler med deres forskellige afdelinger. FOA Forældrebestyrelsen Nøddebo Som medarbejder har man brug for at have en daglig og synlig leder som er visionær, som i det daglige er fyrtårn, der viser retning, giver den nødvendige anerkendelse og sparring til de enkelte medarbejdere, og når situationen kræver det, taler medarbejdernes sag. Besparelser på lederniveau virker som en ok ide, hvis der vel og mærke kan lade sig gøre rent praktisk at få flere institutioner velkørende uden synlig ledelse. Forældrebestyrelsen Skovhuset Skolebestyrelsen Møn Skole Bestyrelse i Skovhuset bekymret for det fortsatte samarbejde og brobygning mellem børnehave og SFO. Der vil med det foreliggende reduktionsforslag ikke længere være en leder af SFO, jf. punkt 6, som kan tage vare på overgangen fra børnehave til SFO. Vi frygter, at inklusionsarbejdet og brobygningsarbejdet, som i dag er en stor del af den trygge overgang fra børnehave til skole, vil have svære vilkår når der ikke længere er en tydelig og nærværende ledelse på SFO-afdelingen. En lokal SFO-ledelse vil sikre overgangen, samt have den ledelsesmæssige opfølgning på inklusions-arbejdet, som er startet i børnehaven. Samtidig vil den nye skolestruktur betyde, at skolerne vil få klubber i stedet for SFO med den konsekvens, at normeringen derfor kan sænkes og derved får de børn der starter den 1. maj en sværere overgang fra børnehave til skole, da børn i denne alder ofte har brug for en tæt kontakt til voksne i de rette sammenhænge. Skolen vil skulle bruge pædagogiske ressourcer på særligt pasningstilbud fra 1. maj til skolestart i august, i forhold til åbningstiden for SFO en i resten af året. Man kunne derfor også foreslå, at man rykkede overgangen fra børnehave til skole tilbage til august og med den brobygning, som fungerede fint inden det blev flyttet frem. Vi oplever det som problematisk, at der atter skal reduceres på ledelseskraften i skolevæsnet. Der blev allerede reduceret med et stort antal ledere for to år siden, og arbejdsopgaverne er absolut ikke blevet mindre. Lederne skal implementere Folkeskolereformen. 15

16 Forslag 7 Klubbygningen ved Stege Skole fraflyttes Hvem Ungdomsskolen Udtalelse I bilag forslag 12 foreslås der en driftsbesparelse på ,- ved at flytte alle aktiviteter fra ungdomsskolens klublokaler i Stege, der også lånes ud til Møn Skoles SFO, og afhænde lokalerne. Ungdomsskolens aktiviteter vil evt. skulle flytte ind på Møn Skole. Baggrunden for denne manøvre er ønsket om at reducere i bygningsmassen med den begrundelse, børnetallet falder. Tallet på unge, der har brug for et klubtilbud i lokaler, der er bygget til klubvirksomhed, falder ikke. Tværtimod oplever vi i Stege et stort behov for fritidstilbud til unge, der ikke har tilknytning til foreningslivet eller andre tilbud og som uden et kvalificeret klubtilbud i egnede lokaler vil komme til at hænge på gadehjørnerne. Målgruppen for klubvirksomhed i ungdomsskolen er årige (mulighed for at gå helt op til 25 år). På Møn Skole findes ikke egnede lokaler til klub og det vil ikke kunne forenes med ungdomsskolens klubvirksomhed at skulle deles om klasseværelser eller fælleslokaler indrettet til yngre skoleelever. En stor del af de unge skolepligtige, der bruger klubtilbuddet i Stege, er i forvejen udfordret af og udfordrende for skolen og i lighed med mange af de årige, der er tilknyttet klubben, vil det sandsynligvis blive vanskeligt at fastholde de unge i klubtilbuddet, hvis det placeres på skolen. At arbejde kvalificeret med klubvirksomhed er i høj grad afhængigt af de pædagogisk og fysiske rammer der sættes. Ved at fastholde klubvirksomhed i en bygning, der er bygget som ungdomsklub giver vi både medarbejdere og de unge mulighed for at sætte og realisere kvalificerede læringsmål. Den økonomiske konsekvens af det præsenterede forslag er ikke kæmpe stor - det vil konsekvenserne for de unge på Møn derimod blive. Findes der andre alternativer? Som tidligere beskrevet ønsker ungdomsskolens bestyrelse, at den i samarbejde med ungdomsskolens ledelse får mulighed for at pege på andre løsninger ift. den ønskede besparelse, der vil have betydelig mindre konsekvens for de unge på Møn. At spare ,- vil desværre ikke kunne gennemføres uden at det vil få konsekvenser for borgeren her den unge. Men hvis bygningsmasse er i fokus ift. besparelser, kan et alternativ til ungdomsklubben i Stege være ungdomsklubben på Bogø. Vi har i de senere år oplevet et fald i medlemstallet. Tidligere har Bogø Kostskole været flittige brugere af klubtilbuddet, men i dette skoleår har der ikke været unge herfra. Ganske få af de lokale unge benytter tilbuddet 11 ud af 80 potentielle unge i 2013/2014. Bogø har gode busforbindelser til både Stensved Ungdomsklub, Vestmøns Ungdomsklub samt Klub MUSUK i Stege, hvorfor mulighederne for at benytte ungdomsskolens ungdomsklubber fortsat vil være til stede for de lokale unge på Bogø. Der er tradition for at de unge pendler mellem især Bogø Ungdomsklub og Vestmøns Ungdomsklub. Bestyrelsen vurderer, at 1/3 af de ønskede besparelse vil kunne findes ved at nedlægge klubtilbuddet på Bogø. Resten må i givet fald findes andre steder indenfor ungdomsskolens samlede ramme. 16

17 Skolebestyrelsen Møn Skole Der er stillet forslag om lukning af ungdomsskolens bygning og overflytning af ungdomsklubben til Stege afdelingen af Møn Skole. Det duer ikke. De unge mennesker skal have et sted, hvor de kan samles, og det skal ikke være skolen. Når musikskolen efter august er flyttet ind, lærerarbejdspladser og grupperum er lavet, så er der ikke plads. Og nej man kan ikke have ungdomsklub i et klasselokale. En nedlæggelse af ungdomsklubben kunne føre til at de unge hænger ud på gader og stræder i vintermånederne. 17

18 Forslag 8 - SFO bygningen på Møn Skole Fanefjord afdeling fraflyttes Hvem MED-Udvalget Møn Skole Udtalelse Det forslås at ophøre med brugen af SFO Fanefjord og Hjertebjerg. Bemærk, at der er behov for plads til holddannelse og lærerarbejdsrum. Såfremt skolebygningerne/ klasselokaler skal bruges til SFO, skal de indrettes således, at de lever op til de arbejdsmiljømæssige krav. Man skal ligeledes være opmærksom på, at 1. maj børnene også fortsat skal kunne huses i skolens lokaler. Skolebestyrelsen Møn Skole Vi har konstateret, at man ønsker at ophøre med brugen af SFO bygningerne på Fanefjord. Vi konstaterer, at der ikke er afsat penge til indretning til anden brug eller nedrivning. Det er ikke ok, hvis bygningerne skal stå tomme og forladte uden vedligeholdelse. 18

19 Forslag 9 SFO bygningen på Møn Skoles Hjertebjerg afdeling nedrives Hvem Bestyrelsen og personalet i Lærkereden Udtalelse Vi finder det bekymrende at nedrive SFO lokaler, så længe vi ikke kender det reelle fremtidige behov for SFO pladser. Vi mener at man bør bevare, det miljø skifte fra undervisningslokale til fritidslokale som giver mange flere muligheder for pædagogiske aktiviteter. Skolebestyrelsen Møn Skole Der er ligeledes forslag om nedrivning af SFO i Hjertebjerg. I begge tilfælde skal man være meget opmærksom på, at vi i forbindelse med folkeskolereformen har bruge for flere lokaler til både lærerarbejdslokaler og holddannelse. Det kan knibe med dette, hvis SFOén skal ind i skolens bygninger. Under alle omstændigheder må der påregnes udgifter til ombygning. 19

20 Forslag 10 Afhændelse af Kernehuset i Præstø Hvem Præstø Skole MED udvalg Udtalelse Et forslag kan være at etablere et samlet børnecenter/børnemiljø for alle børn i Præstø By Intentionerne i folkeskoleloven er større variation og fleksibilitet i tilrettelæggelsen af undervisningen. Evalueringen af Fokus på folkeskolen påpeger væsentlige udfordringer på fysiske rammer herunder udendørsarealer. Kernehuset bliver brugt til forskellige undervisningsforløb og aktiviteter i dagtimerne som supplement til skolens klasseværelser og beskedne udenomsarealer. b-siden udtaler: Vi har p.t. et pladsproblem på Præstø Skole, så Kernehuset skal afvikles når alle elever kan være på skolen. Præstø skole Skolebestyrelsen Præstø Lokalråd Bestyrelsen i Bårse Børnecenter Før man træffer en afgørelse på dette punkt, bør man se på hele børneområdet i Præstø By. Måske kunne her etableres et samlet børnecenter til gavn og udvikling for alle børn? Skolens understøttende undervisning vil blive løftet af udenomsarealernes læringskvalitet, og skolebestyrelsen anbefaler, at arealerne ikke afhændes. Lokalrådet er enigt i at der helt aktuelt (men hvor længe?) er faldende elevtal i Præstø, men dette forslag er i direkte modstrid med forslagets punkt 12, der netop tilfører flere elever til Præstø. Bestyrelsen støtter salg af kernehuset. 20

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

li li li li li li li li li li li li

li li li li li li li li li li li li DSKS4VX817 fb skan 06 05 2015 13 04 SEPBARCODE OU211PE1939 iffvb li El li li li li li li mm li li li li li li li li li li li li Dagtilbud Aabenraa Kommune Dagtilbudsstruktur 2015 Høringssvar Acadre 14/30337

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF Fremtidens Vollsmose Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose November 2012 BMF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode 5 Ny tilgang til indsatser i Vollsmose 7 De fysiske rammer 15 Normskred

Læs mere

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Niels Egelund Mette Lausten Mikkel Lynggaard Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 au AARHUS UNIVERSITET Selvfølgelige

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i evalueringen marts 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune 2014

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Skrevne svartekster. Spørgeskema: Ledelsesevaluering 2014-14. april 2014 Afdeling: Alle. Afdeling Gruppe Spørgsmål Svar

Skrevne svartekster. Spørgeskema: Ledelsesevaluering 2014-14. april 2014 Afdeling: Alle. Afdeling Gruppe Spørgsmål Svar Spørgeskema: Ledelsesevaluering 2014-14. april 2014 Afdeling: Alle Periode: N/A til N/A Jeg ønsker at blive souschefstilling, så jeg får mere ansvar generelt. nej ikke lige pt. Nej er godt tilfreds Nej

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere