Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen"

Transkript

1 [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Energiklagenævnet har den 12. september 2011 modtaget Deres klage af 7. september 2011 over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august Ved afgørelsen meddelte Høje Taastrup Kommune påbud om tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. for Deres ejendom beliggende [XXX]. Deres j.nr. Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Sagens baggrund Høje Taastrup Kommunes byråd godkendte i 1992 et projektforslag udarbejdet af Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. (herefter benævnt værket). Ved projektforslagets godkendelse pålagde kommunen tilslutningspligt med en frist for tilslutning på 9 år. Fristen for tilslutning udløb således i Tilslutningspligten blev meddelt til daværende ejer af ejendommen pr. brev den 3. september 1992 og tinglyst den 13. maj Ejendommen er et fritliggende enfamiliehus opført i Ejendommen opvarmes med et pillefyr. I 2002 gav kommunen en generel dispensation fra tilslutningspligt for en række ejendomme, der ellers var blevet pålagt tilslutningspligt i Dispensationen var gældende indtil udskiftning af eksisterende fyr eller indtil etablering af ny varmeinstallation på ejendommen, hvorefter tilslutningspligten således vil genindtræde. Denne dispensation blev tinglyst den 4. april 2002 på Deres ejendom. Det fremgår af sagens oplysninger, at det eksisterende fyr i ejendommen [XXX] blev udskiftet omkring år 2005 til et nyt pillefyr. Det fremgår ikke præcist af sagens oplysninger, hvornår kommunen blev informeret om udskiftningen af fyret, men i 2008 sendte kommunen et forbud til den daværende CVR/SE-nr

2 ejer af ejendommen mod at anvende det nye pillefyr med en frist for brugen af fyret, der udløb den 1. oktober Kommunen ophævede senere dette forbud, idet den tidligere ejer søgte om ophævelse af bopælspligt og nedrivning af ejendommen. Der skete imidlertid ikke en nedrivning af ejendommen. De købte ejendommen den 3. marts Ejendommen er aldrig blevet fysisk tilsluttet værket (stikledninger), hverken under den forrige ejer, eller mens De har ejet ejendommen. Ved brev af 11. august 2011 varslede kommunen Dem om, at kommunen agtede at udstede et påbud til Dem om tilslutning til værket. Kommunen gav Dem herved mulighed for at fremkomme med en udtalelse, inden påbuddet blev udstedt. De anmodede ved brev af 29. august 2011 kommunen om forlængelse af tilslutningsfristen frem til 1. juni Kommunen meddelte Dem herefter ved afgørelsen af 30. august 2011 påbud om tilslutningspligt til værket. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende: Side 2 af 7 [ ] Påbud om tilslutning til fjernvarmeforsyning af ejendommen [XXX] Kommunen påbyder dig, at ejendommen [XXX], matr. nr. [XXX], inden den 30. september 2011 skal være tilsluttet kollektiv fjernvarmeforsyning. Ejendommen [XXX] er omfattet af tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning, som er meddelt ejeren i brev af 3. september 1992 og tinglyst på ejendommen den 13. maj Lovhjemmel I henhold til lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 om varmeforsyning kan byrådet ifølge 12, stk. 1, under forudsætning af, at der foreligger et godkendt projekt for et kollektivt varmeforsyningsanlæg bestemme, at eksisterende bebyggelse inden for en bestemt tidsfrist skal tilsluttes anlægget (kollektiv varmeforsyningsanlæg), bl.a. under hensyntagen til den naturlige udskiftningsakt for eksisterende opvarmningsanlæg. Kommunalbestyrelsen godkender vilkårene for tilslutningen. Efter lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005, 34, stk. 1 og stk. 3 straffes medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning med bøde den, der undlader at efterkommer påbud eller forbud efter loven, herunder påbud om at berigtige et ulovligt forhold. Byrådet godkendte i 1992 et projektforslag udarbejdet af Høje Taastrup Fjernvarme vedrørende indførelse af tilslutningspligt til fjernvarme. Jf. dagældende lov nr. 382 af 13. juni 1990, varme-

3 forsyningsloven. Tilslutningspligten blev meddelt i brev af 3. september 1992 samtlige ejere af ejendomme i det område, der tidligere blev forsynet af Taastrup Varmeværk. Der blev pålagt pligt til at blive tilsluttet inden for en periode på 9 år, her iblandt er [XXX], matr. nr. [XXX]. Der er den 4. september 2002 på ejendommen [XXX] tinglyst en tilføjelse til deklarationen af 13. maj 1994 om tilslutning til fjernvarmeforsyningen. Tilføjelsen til deklarationen fastlægger, at [XXX] gives dispensation fra tilslutningspligten til fjervarmeforsyningen indtil udskiftning af eksisterende fyr, eller der etableres ny varmeinstallation på ejendommen. Baggrund Du har som ejer af ejendommen [XXX] i brev af 11. august fået påbud mod at anvende eksisterende pillefyr i ejendommen. Side 3 af 7 Hermed er vilkår for dispensation, tinglyst den 4. september 2002, for fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning bortfaldet. Fritagelsen er meddelt på betingelse af, at der indtræder tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen, når der etableres nyt fyr eller ny varmeinstallation i bygningen. Der henvises til kommunens varslingsbrev af 11. august Du har i forbindelse med varsling af påbud henvist til en tinglyst dispensation af 4. september 2002 til at køre med det eksisterende fyr. Tilføjelsen til deklarationen fastlægger, at [XXX] gives dispensation fra tilslutningspligten til fjervarmeforsyningen indtil udskiftning af eksisterende fyr, eller der etableres ny varmeinstallation på ejendommen. Allerede i 2005 var der efter oplysning af skorstensfejer René Tausø Bak installeret et nyt fyr på [XXX]. Kommunen havde ikke på det tidspunkt kendskab til udskiftningen. I 2008 udstedte kommunen påbud mod at anvende brændefyr på ejendommen [XXX], og at brugen af brændefyret derfor skulle være ophørt senest den 1. oktober Med påbuddet mod at an- 1 Energiklagenævnet bemærker, at De først har købt ejendommen den 3. marts Der må derfor være tale om en tastefejl/fejloplysning, at De skulle have modtaget et påbud som ejer af ejendommen i 2010.

4 vende brændefyret indtrådte tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen, da der skulle etableres nyt fyr eller ny varmeinstallation i bygningen. Påbuddet blev imidlertid ophævet, da den forrige ejer søgte om ophævelse af bopælspligten på ejendommen[xxx] og derefter om at nedrive ejendommen. Afgørelse Kommunen påbyder dig at tilslutte ejendommen [XXX] til kollektiv varmeforsyning, inden den 30. september Hvis du mod forventning ikke overholder dette påbud, vil sagen uden varsel blive overgivet til politiet til strafferetlig behandling. Der kan i givet fald blive tale om idømmelse af straf efter lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005, 34, stk. 1 og stk. 3 straffes medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning med bøde den, der undlader at efterkomme påbud eller forbud efter loven, herunder påbud om at berigtige et ulovligt forhold. [ ] Side 4 af 7 Værket er blevet partshørt under Energiklagenævnets behandling af sagen. Værket er ikke fremkommet med bemærkninger i sagen. Deres klage De finder, at Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 skal ændres således, at De får forlængelse af fristen for tilslutning til værket. Til støtte for klagen har De navnlig anført følgende: De har købt ejendommen den 3. marts 2011 uden information fra ejendomsmægler eller kommunen om tillægget til projektforslaget, som fastlægger udskiftning af pillefyr til fjernvarmeforsyning. De ønsker en forlængelse af tidsfristen for tilslutning til fjernvarme frem til den 1. juni 2012, da tilslutningen er en bekostelig investering, og da De foretager anden renovering i huset indtil da. Retsgrundlag

5 Reglerne om forlængelse af tilslutningsfristen, fremgår af tilslutningsbekendtgørelsens 2 17, stk. 1, som har følgende ordlyd: [ ] 17. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt eller forblivelsespligt, skal fritages for pligten, ligesom der i særlige tilfælde kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen, jf. 10. [ ] Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Energiklagenævnet bemærker indledningsvist, at pålæg om tilslutningspligt indebærer, at forsyningsselskabet (varmeværket) fra forsyningstidspunktet og efter udløbet af 9-års fristen kan pålægge ejendommens ejer at betale den tilslutningsafgift og de afgifter, som selskabet har anmeldt til Energitilsynet som gældende for de ejendomme, som tilsluttes anlægget. Forsyningsselskabet kan endvidere etablere stikledninger frem til bygningen, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 7, stk. 1. Tilslutningspligten indebærer dog ikke en pligt til at aftage varme eller til at indrette varmesystemet herpå, men alene en pligt til at betale den faste afgift og tilslutningsafgiften. Side 5 af 7 Det følger af tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1, at en kommune efter ansøgning kan træffe afgørelse om dispensation fra tilslutningspligten eller meddele forlængelse af tilslutningsfristen. Kommunalbestyrelsen har vide rammer for skønnet om, hvorvidt der skal meddeles dispensation eller forlængelse af tilslutningsfristen, så længe der foretages en konkret og individuel vurdering af hver enkelt ansøgning. Betingelsen for dispensation eller forlængelse af tilslutningsfristen er, at der foreligger et særligt tilfælde. De særlige tilfælde er ikke nærmere definerede eller begrænsede i tilslutningsbekendtgørelsen. Kommunen kan dispensere under hensyn til såvel varmeforsyningsmæssige som andre grunde, herunder personlige og økonomiske forhold for ansøgeren, hvis kommunen vurderer, at der foreligger et særligt tilfælde. De har i brev af 29. august 2011 anmodet kommunen om, at tilslutningsfristen forlænges til den 1. juni Forudsat at Deres ejendom er pålagt tilslutningspligt, skal kommunen derfor tage stilling til, om der i medfør bestemmelsen i tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1, jf. ovenfor, er grundlag for at forlænge tilslutningsfristen. 2 Bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg som ændret ved bekendtgørelse nr af 13. december 2011.

6 Energiklagenævnet finder, at ejendommen er pålagt tilslutningspligt med kommunens afgørelse af 3. september Kommunens afgørelse blev meddelt til ejeren af ejendommen med brev af denne dato. Efter det oplyste er tilslutningspligten endvidere tingslyst på ejendommen den 13. maj Formålet med tingslysningen er at oplyse om den pligt, der i kraft af kommunens afgørelse hviler på ejendommen. Tilslutningspligten blev pålagt med en frist for tilslutning på 9 år. Tilslutningsfristen udløb herefter den 3. september Efter det oplyste forlængede kommunen i 2002 fristen for tilslutning indtil udskiftning af eksisterende fyr eller etablering af ny varmeinstallation. Det fremgår af sagens oplysninger, at der skete en udskiftning af det eksisterende fyr i Energiklagenævnet lægger således til grund, at tilslutningspligten genindtrådte i 2005, idet den generelle dispensation ophørte ved udskiftningen af fyret. Energiklagenævnet bemærker i denne forbindelse, at ejendommen således allerede er pålagt tilslutningspligt, og at ejendommen siden 2005 ikke længere er omfattet af den generelle dispensation, som var gældende indtil udskiftning af eksisterende fyr eller etablering af ny varmeinstallation. Energiklagenævnet har på denne baggrund ikke bemærkninger til, at kommunen ved varslingen af 11. august 2011 samt afgørelsen af 30. august har meddelt til Dem, at Deres ejendom er pålagt en eksisterende tilslutningspligt. Side 6 af 7 Høje Taastrup Kommune ses imidlertid ikke i medfør af tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1, at have taget stilling deres anmodning om forlængelse af tilslutningsfristen i afgørelsen af 30. august Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at Høje Taastrup Kommune ikke har foretaget den i tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1, foreskrevne vurdering af, om der i den konkrete sag er tale om et særligt tilfælde, som kan medføre forlængelse af tilslutningsfristen. Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 lider på denne baggrund af en væsentlig sagsbehandlingsfejl, idet kommunen ved den påklagede afgørelse ikke har taget stilling til Deres anmodning om forlængelse af tilslutningsfristen efter tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1. Energiklagenævnet bemærker endvidere, at det ikke fremgår af sagen, hvorvidt kommunen har været i besiddelse af de nødvendige aktuelle oplysninger til at kunne foretage en vurdering af Deres forhold. Energiklagenævnet bemærker hertil, at kommunen som forvaltningsmyndighed er underlagt officialprincippet. Det betyder, at det påhviler kommunen at fremskaffe de fornødne oplysninger om sagen, således at kommunen kan træffe afgørelse på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Dette kan ske ved, at kommune selv eller i samarbejde med andre myndigheder fremskaffer oplysningerne, eller at kommunen foranlediger, at sagens parter medvirker til, at oplysningerne fremskaffes.

7 Under henvisning til, at De og værket fortsat skal have mulighed for at få sagen prøvet ved to instanser, finder Energiklagenævnet det rettest, at Høje Taastrup Kommune som 1. instans foretager den i tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1, foreskrevne vurdering af Deres ansøgning om forlængelse af fristen for tilslutning. Energiklagenævnet ophæver på denne baggrund afgørelsen af 30. august 2011 og hjemviser sagen Høje Taastrup Kommune til fornyet behandling med henblik på kommunens behandling af Deres anmodning om forlængelse af tilslutningsfristen efter tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1. Høje Taastrup Kommune bør endvidere partshøre værket i forbindelse med kommunens fornyede behandling af sagen, jf. forvaltningslovens 19, stk. 1. Energiklagenævnet bemærker, at ophævelse af kommunens afgørelse og hjemvisning af sagen til fornyet behandling sker på baggrund af en væsentlig, formel sagsbehandlingsfejl. Energiklagenævnet har derfor ikke haft lejlighed til at tage stilling til, hvorvidt der kan og bør meddeles forlængelse af tilslutningsfristen i det foreliggende tilfælde. Side 7 af 7 Afgørelsen er truffet i henhold til varmeforsyningslovens 26, stk. 1. Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnets formand efter punkt 1, litra c i formandsbemyndigelsen af 30. november 2009 efter varmeforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer). Bemyndigelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter tilslutningsbekendtgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jfr. tilslutningsbekendtgørelsens 21, stk. 5. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. Med venlig hilsen Poul K. Egan Nævnsformand

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere