RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING"

Transkript

1 MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

2 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning med oplysninger om gruppens arbejde m.v Sammenfatning og anbefalinger...9 Anbefalinger som vedrører både lokal radio og -tv...9 Tilskudsordningen Radioscenarier Tv-scenarier Udtalelser fra Arbejdsgruppens medlemmer Status og perspektiv Radio Fjernsyn Græsrødder, kommercielle og det lokale Målsætninger for radio- og tv-politik? Frekvensfordeling Overvejelser om rammer for scenarier De frekvensmæssige muligheder på radio-området Om replanlægning på radio-området Delvis replanlægning Total Replanlægning Replanlægning i scenarierne De frekvensmæssige muligheder på tv-området Optimering af frekvensressourcer på tv-området Digital radio og tv Digital radio Digital tv...37 Internet, mobiltelefoner og mellembølgefrekvenser Ejerskabsbegrænsninger Tilskudsmuligheder Tilskud ikke tilskud? Tilskudsformål Eksisterende ordning Flereårigt statstilskud til enkelte stationer Tilskud følger tilladelsen Flerårigt basistilskud (Forslag fra Bård Hornekær) Forslag fra Stig Hartvig Kontraktmodel (krone-til-krone) Kommunalt tilskud Intet tilskud Scenarier: Metode Målsætning/formål Frekvenser og områder (distribution) Krav til tilladelseshaveren eller programvirksomheden Administration... 53

3 Finansiering og økonomi Radioscenarier Radio-scenario 1 Nuværende ordning Uddybning af den nuværende ordning Fordele og ulemper ved nuværende ordning Fordele...57 Ulemper Gennemførelse af radio-scenario Ændringsforslag til radio-scenario 1 fra de ikke-kommercielle stationers repræsentanter i Arbejdsgruppen Radio-scenario 2 - To lag i ét plan Uddybende om To lag i ét plan Fordele og ulemper ved To lag i et plan Fordele...63 Ulemper Gennemførelse af radio-scenario Radio-scenario 3 to-lags-struktur Forslag fra Bent Helvang og Peter A. Petersen, repræsentanter for de kommercielle interesseorganisationer Uddybende om to-lagsstruktur Fordele og ulemper ved to-lags-strukturen Fordele...68 Ulemper Gennemførelse af radio-scenario Radio-scenario 4 Mangfoldighed Stig Hartvigs forslag Uddybende om mangfoldigheds-scenariet Fordele og ulemper ved mangfoldighedsscenariet Fordele...75 Ulemper Gennemførelse af radio-scenario Radio-scenario 5 - Lokalradio som DAB Baggrund DAB-scenario Uddybning af DAB-scenario Fordele og ulemper ved DAB-scenariet Gennemførelse af radio-scenario Tv-scenarier...79 Tv-scenario 1 Den nuværende ordning Uddybning af den nuværende ordning Fordele og ulemper ved den nuværende ordning Fordele...82 Ulemper Gennemførelse af scenario

4 - 4 - Ændringsforslag til tv-scenario 1 fra de ikke-kommercielle stationers repræsentanter i Arbejdsgruppen Gennemførelse af ændringsforslag til tv-scenario Tv-scenario 2 - forslag fra Bent Helvang og Peter A. Petersen Uddybende om Bent Helvang og Peter A. Petersens forslag Fordele og Ulemper ved Bent Helvangs og Peter A. Petersens forslag Fordele...87 Ulemper Gennemførelse af tv-scenario Tv-scenario 3 Digital terrestrisk tv (DTT) Baggrund DTT-Scenario Uddybning af DTT-scenario Fordele og ulemper ved DTT-scenario Skemaoversigt over forslag til scenarier Tidsplan Bilagsliste

5 Indledning med oplysninger om gruppens arbejde m.v. Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradio- og -tv-ordning blev nedsat af kulturministeren den 9. december Arbejdsgruppens medlemmer er: Direktør Poul Bache, Kunststyrelsen, formand Landsdommer H. H. Brydensholt, fg. formand for Radio- og tv-nævnet Bent Helvang, formand for KOMM Foreningen af Kommercielle Lokalradio- og TV-stationer, som radio-repræsentant for interesseorganisationerne for de kommercielle lokalradio- og -tv-stationer Bård Hornekær, formand for Sammenslutningen af Lokale Radio- og TVstationer i Danmark (SLRTV), som radio-repræsentant for interesseorganisationerne for de ikke-kommercielle lokalradio- og -tv-stationer (suppleant Kenneth Wenzel, næstformand for Danske Uddannelsesmedier) Chefkonsulent Mogens Karbo, Kommunernes Landsforening Peter A. Petersen, formand for Danmarks Lokal TV Forening (DLTV), som tv-repræsentant for interesseorganisationerne for de kommercielle lokalradio- og -tv-stationer Kontorchef Sune Rahn, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Mogens Videbæk, forretningsfører for Den Kristne Producent Komite (KPK), som tv-repræsentant for interesseorganisationer for de ikkekommercielle lokalradio- og -tv-stationer (suppleant Kenneth Wenzel, næstformand for Danske Uddannelsesmedier) Endvidere er akademiingeniør Jarl Risum, IT- og Telestyrelsen, tilforordnet gruppen som frekvensteknisk sagkyndig. Stig Hartvig Nielsen er fra 9. maj 2003 tilknyttet gruppen som sagkyndig på lokalradio/tv-området. Kenneth Wenzel har deltaget i et enkelt møde som suppleant for Mogens Videbæk. Fra Kulturministeriet har fuldmægtig Dorthe Hald Andersen deltaget i Arbejdsgruppens møder og kontorchef Lars M. Banke har deltaget i møderne fra 20. august Medie- og Tilskudssekretariatet har fungeret som sekretariat for Arbejdsgruppen. Direktør Erik Nordahl Svendsen har deltaget i alle møder. Kontorfuldmægtig Jannie Nielsen og specialkonsulent Henrik Birch har deltaget i nogle møder. Specialkonsulent Jette Fievé har været sekretær for Arbejdsgruppen i hele perioden.

6 - 6 - Arbejdsgruppen har afholdt 9 møder. Arbejdsgruppen har endvidere holdt møder med repræsentanter for følgende nævn: Lokalradio- og tv-nævnet for Fakse-Rønnede Kommune Lokalradio- og Tv-nævnet for Lolland-Falster Århus-egnens Lokalradio- og tv-nævn Det Nordjyske Fællesnævn for Lokalradio Radio- og Fjernsynsnævnet for Pandrup Kommune Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdet Herudover har Arbejdsgruppen mødtes med advokat Bjarke Vejby som organisationernes ekspert og repræsentant på rettighedsområdet. Referater af møderne med nævnene og advokat Bjarke Vejby vedlægges som bilag 2 og 3 til denne rapport. Endelig har nogle af Arbejdsgruppens medlemmer og tilforordnede holdt et særligt møde om frekvensplanlægning, hvori deltog vicedirektør Michael Henneberg, IT- og Telestyrelsen og direktør Steven Hamelink og manager networkplanning Henk Milius fra Broadcast Partneres, Holland. (Der foreligger ikke referat fra dette møde.) Arbejdsgruppens kommissorium er: Arbejdsgruppen skal kortlægge den eksisterende tilstand på lokalradio- og tvområdet og skal med udgangspunkt heri og de i forlængelse af medieaftalen kommende nye regler for lokalradio- og -tv-virksomhed fremkomme med forslag til, hvordan en fremtidig lokalradio- og -tv-ordning bedst sikrer både kommercielle lokale radio- og tv-stationer og ikke-kommercielle græsrodsstationer i en længere årrække. Arbejdsgruppen skal fremkomme med forslag til alternative modeller ( scenarier ) til en fremtidig ordning, som skal danne baggrund for aftalepartiernes efterfølgende politiske stillingtagen. Det forudsættes således, at hovedvægten i modelbeskrivelserne lægges på de overordnede principper og ikke på en detailredegørelse for de enkelte modeller. Det skal herunder overvejes om der bør etableres: et særskilt regelsæt for lokalradio og et for lokal-tv, et særskilt regelsæt for kommercielle lokalradio- og -tv-stationer og et andet regelsæt for græsrods-radio/tv samt om der bør være et regelsæt for program-

7 - 7 - virksomhed ved hjælp af radioanlæg og et andet for programvirksomhed ved hjælp af fællesantenneanlæg, eller et regelsæt indeholdende kombinationer af fælles og særskilte regler for radio og tv, herunder kommercielle lokalradio- og -tv-stationer og græsrodsradio/tv. Arbejdsgruppen skal overveje tidshorisonten for gennemførelsen af arbejdsgruppens forslag, herunder behovet for overgangsordninger og lignende. Som led i arbejdet skal arbejdsgruppen endvidere overveje, hvilke forskellige typer tilladelser, der er behov for på henholdsvis radio- og tv-området, og på hvilke måder tilladelserne mest hensigtsmæssigt kan fordeles (det vil sige først-til-mølle, skønhedskonkurrence eller auktion) og af hvilke myndigheder. Arbejdsgruppen skal vurdere fordele og ulemper ved den nuværende decentrale nævnsstruktur, herunder fordele og ulemper ved at centralisere tildelingen af tilladelser. Endvidere skal arbejdsgruppen overveje om arbejdsgruppens forslag giver anledning til ændringer i hovedlinjerne i den nuværende tilskudsordning, som er evalueret i rapporten Mangfoldighed og kvalitet Evaluering af tilskudsordningen for lokalradio og -tv, der blev offentliggjort i juni Herudover skal det overvejes om græsrods-tv-stationerne alene bør anvende andre distributionsformer end jordbaseret udsendelse ved hjælp af radioanlæg, eksempelvis ved hjælp af fællesantenneanlæg. Det skal overvejes, om der bør indføres en to-lags-struktur (efter sendestyrke) for lokalradio. De frekvensmæssige konsekvenser heraf skal i givet fald indgå i arbejdsgruppens rapport. Arbejdsgruppen skal fremsætte sine forslag til en nyordning i lyset af den teknologiske udvikling, dvs. indførslen af jordbaseret, digitalt tv i Danmark og mulighederne for tilvejebringelse af regionalt baserede DAB-sendemuligheder i det såkaldte L-bånd. De frekvensmæssige rammer er uændrede i forhold til i dag. Såfremt det måtte blive besluttet at gå videre med en replanlægning af frekvensanvendelsen på FMbåndet svarende til i Holland, vil arbejdsgruppen blive anmodet om en særskilt redegørelse for konsekvenserne heraf for den fremtidige lokalradioordning. Det forudsættes, at det igangværende arbejde i IT- og Telestyrelsen vedrørende mulighederne for øgning af sendestyrken på lokalradio- og -tv-området indgår i arbejdsgruppens arbejde. Arbejdsgruppen bør i sit arbejde inddrage de første erfaringer efter liberaliseringen af lokalradio- og -tv-området pr. 1. januar 2003 herunder relationerne mellem de landsdækkende radiosendemuligheder og lokalradioer, som deltager i networking-

8 - 8 - samarbejde samt erfaringer med organiseringen af lokalradio og -tv i f.eks. Norge, Sverige og Holland. Arbejdsgruppen kan inddrage andre forhold i arbejdet, såfremt det skønnes relevant. Arbejdsgruppen kan indhente ekspertudtalelser fra medieforskere m.fl. samt arrangere høringer og lignende som led i gruppens arbejde. For så vidt angår kortlægningen af den eksisterende tilstand på lokalradio- og -tvområdet afgav Arbejdsgruppen en statusrapport den 4. august Statusrapporten med bilag er vedlagt som bilag 1 til denne rapport. Endvidere vedlægges som bilag 4 en undersøgelse af ikke-kommercielle radiostationers lyttertal foretaget af Gallup i 2. kvartal 2003 og som bilag 5 et notat om udviklingen på radiomarkedet siden 1. januar Endelig vedlægges som bilag de scenarieforslag, som Arbejdsgruppens enkelte medlemmer har forelagt for gruppen.

9 Sammenfatning og anbefalinger På baggrund af den status over lokalradio og -tv, som Arbejdsgruppen har foretaget, konstateres det, at de kommercielle kræfter, som liberaliseringerne har givet plads for, er ved at sprænge grundlaget for den ordning, som oprindeligt var indrettet på ikke-kommercielle græsrodsmedier. Samtidigt slås det fast, at det værdifulde ved lokalradio og -tv anses for at være de lokale programmer, og at en professionel kvalitet kun kan sikres ved kommerciel virksomhed. Derfor er perspektivet for Arbejdsgruppen at overveje, hvordan kommercielle lokale medier gennem tilladelserne kan fastholdes på at levere lokale programmer, og hvordan de kulturelt betydningsfulde græsrodsstationer kan udvikles til at opnå bredere kontakt med lokalsamfundet. Arbejdsgruppen har grundigt gennemgået fire mulige formål for lokal radio og tv, nemlig velfærds/public service formålet, lokalsamfundsformålet, public access formålet og markedsformålet. Især de tre sidste mål vil i forskellige blandingsforhold indgå i alle realistiske scenarier, ligesom de anvendes til at analysere mulige tilskudsordninger. Arbejdsgruppen åbner for, at kommunerne i den ene eller anden form kommer til at spille en større rolle for de ikke-kommercielle stationers forhold og tilskud. Mogens Karbo bemærker hertil, at kommunerne allerede i dag via kommunalfuldmagtsreglerne fuldstændigt frit kan støtte ikke-kommercielle stationer. Som baggrund for at opstille scenarierne redegør Arbejdsgruppen særligt for de frekvensmæssige begrænsninger og muligheder. Den såkaldte replanlægning af FM-båndet, som er foretaget i Holland, diskuteres, og Arbejdsgruppen understreger, at dens mandat ikke går videre end en replanlægning, der omfatter de frekvensressourcer, som i dag er afsat til lokal radio. For lokal-tv introduceres tilsvarende mulighederne for en optimering af sendemulighederne. På begge områder skønner IT- og Telestyrelsen umiddelbart, at der findes positive muligheder for at gå videre, men understreger, at det kræver præcise politiske forudsætninger og prøveplanlægninger inden de reelle frekvensmæssige gevinster og omkostninger kan fastslås. Anbefalinger som vedrører både lokal radio og -tv Arbejdsgruppen finder, at kommercialiseringen af lokalradio (og tv) stiller krav til administrationen af ordningen, som det kan være vanskeligt for små nævn at indfri. Arbejdsgruppen (med undtagelse af Bård Hornekær og Mogens Karbo) anbefaler på denne baggrund, at alle nævn omfatter et antal kommuner. Alle arbejdsgruppens medlemmer finder, at det er vigtigt, at den lokale indflydelse på anvendelsen af frekvenserne til lokalradio og tv bevares. Derfor er der i de scenarier, som er foreslået som alternativer til den gældende ordning, opretholdt

10 lokale (eller i nogle tilfælde regionale) radio- og tv-nævn, der træffer beslutning om programtilladelser. Stig Hartvig, der som ekspert har deltaget i gruppens arbejde, anbefaler dog, at programtilladelserne for lokalradio administreres af et centralt landsdækkende nævn. Scenario 4, der er forslået af Stig Hartvig, beskriver derfor en sådan løsning. Tilskudsordningen Arbejdsgruppen finder, at den gældende tilskudsordning opfordrer til kassetænkning og opsplitning i mange små stationer, og i øvrigt er tung af administrere. Arbejdsgruppen finder derfor, at tilskudsordningen bør ændres med henblik på at eliminere de nævnte ulemper. Der er i afsnittet om mulige tilskudsordninger peget på en tilskudsmodel, der knytter tilskud til selve de lokale nævns tildeling af tilladelser til ansøgere, hvis programmer vil svare til en inden for lovens overordnede rammer - lokalt opstillet mediepolitik. Såfremt der ikke er tilstrækkelige ansøgere af denne type kan den ledige sendetid gives til andre ansøgere, men i så fald uden tilskud.. Denne model kan arbejdsgruppen (med undtagelse af Bård Hornekær og Mogens Karbo, der begge peger på Bård Hornekærs forslag til en ny tilskudsmodel) anbefale, at der arbejdes videre med som grundlag for en ny ordning. Radioscenarier Arbejdsgruppen har beskrevet 5 forskellige scenarier for lokalradio. Radioscenario 1: Den nuværende ordning Vi har som det første scenario beskrevet den nuværende ordning og peget på de fordele og ulemper, som ordningen indebærer. Fordelene ved den nuværende ordning er: Stor lokal indflydelse på områdets størrelse Mulighed for kommercielle og/eller græsrodsradioer efter lokal prioritering Lokalt tilsyn, tæt på stationerne Fleksibilitet og modulopbygning Græsrodsradioerne er sikret basistilskud Vi har peget på følgende ulemper ved den nuværende ordning: Behov for større områder, der svarer til medievirkeligheden Ingen sikkerhed for både kommerciel radio og græsrodsradio i et lokalområde Manglende adskillelse af kommerciel radio og græsrodsradio på senderne Tilskudsordningen belønner kassetænkning og mange, små stationer Kommercialiseringen øger behovet for juridisk kompetence hos nævnene Repræsentanterne for de ikke-kommercielle stationer har foreslået, at principperne for den gældende ordning opretholdes. Endvidere foreslås det, at den eksisterende tilskudsordning enten justeres og tilføres yderligere midler eller at der gennemføres en ændring af ordningen med tilhørende tilstrækkelige midler.

11 Radioscenario 2: To lag i ét plan (sekretariatets forslag) Dette scenario er et forsøg på at beskrive en ordning, der forsøger at afhjælpe nogle af ulemperne ved den gældende ordning uden at bryde med principperne bag den nuværende frekvensplanlægning, der er baseret på udelukkende at anvende sendemuligheder på 160 W. Selvom de foreslåede større områder kan dækkes af et noget mindre antal 160 W-sendere, fordi ikke enhver kommune skal sikres en sender, kan Arbejdsgruppen ikke anbefale dette scenario, da forudsætningen om en grænse på 160 W lægger så store bindinger på frekvensanvendelsen, at mulighederne for ændringer er begrænsede. Dertil kommer, at scenario 2 vil medføre, at der ikke vil være frekvenser til et betydeligt antal af de eksisterende kommercielle og ikke-kommercielle radiostationer. Hvis man ønsker at gennemføre en ændring af den gældende ordning for at mindske de ulemper, der knytter sig til den, bør man vælge at gennemføre en hel eller delvis replanlægning. Radioscenario 3: To-lags-struktur og delvis replanlægning (Forslag fra KOMM og DLTV) Dette scenario beskriver en ny lokalradio-ordning baseret på en delvis replanlægning af frekvenserne i FM-båndet efter hollandsk model. Herved menes en replanlægning der ikke berører frekvenser, der anvendes til andre formål end lokalradio. Scenariet bygger på en såkaldt to-lags-struktur, d.v.s. at frekvenserne opdeles i et antal relativt stærke frekvenser, der reserveres til kommercielt brug og et antal mindre stærke frekvenser til ikke-kommerciel brug. Frekvenserne administreres af lokale nævn, men i væsentligt større nævnsområder, der er centralt fastlagt ud fra en vurdering af befolkningstal samt lokale forhold i øvrigt. Frekvenser til kommercielle lokalradioer tildeles efter en skønhedskonkurrence på grundlag af krav om lokalt indhold i udsendelserne. Det er sigtet med scenariet at sikre sendemuligheder i samme omgang som i dag til såvel kommercielle som til ikkekommercielle radioer. Udfra de oplysninger arbejdsgruppen har modtaget fra det hollandske firma, der har forestået replanlægningen i Holland, vurderes, at de direkte omkostninger ved en sådan delvis replanlægning er relativt beskedne. En foreløbig vurdering fra IT- og Telestyrelsen peger på at scenariet teknisk er realistisk, men IT- og Telestyrelsen kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om det forudsatte mål for replanlægning kan opnås. Radioscenario 4 : To-lags-struktur og fuld replanlægning (Stig Hartvigs forslag) Dette scenario beskriver som det forgående scenario en to-lags-struktur, men her baseret på en fuld replanlægning af FM-båndet efter hollandsk model, dvs. en replanlægning der omfatter samtlige FM-frekvenser. I dette scenario administreres sendetilladelserne af et landsdækkende nævn. Scenariet peger på, at den fulde replanlægning kan give en bedre udnyttelse af de samlede frekvensressourcer end en delvis replanlægning. Heroverfor står, at en fuld replanlægning sandsynligvis vil indebære betydeligt større samlede omkostninger for stationerne, og den vil tage længere tid at gennemføre end en delvis replanlægning, og især at den fulde replanlægning indebærer en kompliceret poli-

12 tisk problematik. Bl.a. vil den fulde replanlægning involvere de frekvenser til FM5 og FM6, som der for nylig er holdt auktion over. Arbejdsgruppens medlemmer finder i øvrigt, at scenariet ligger uden for arbejdsgruppens kommissorium. Radioscenario 5: Digital radio Dette scenario beskriver hvorledes digital radio (DAB) kan anvendes til lokal radio på regionalt niveau. Dette scenario kan kombineres med ethvert af de øvrige scenarier. Tv-scenarier Tv-scenario 1: den nuværende ordning I scenario 1 beskrives den nuværende ordning. Fordelene er især muligheden for erhvervsmæssig drift af lokal-tv med lokalt indhold og retten til networking, og for græsrods-tv et sikkert basistilskud for ikke-kommercielle stationer. Ulemperne er dårlige vilkår for græsrodsstationerne, der skal sende om formiddagen, og som kun kan overleve med økonomisk tilskud. Men tilskudsordningen er vanskelig at styre, idet basistilskuddet har karakter af et lovbundet tilskud, hvor visse objektive forholds opfyldelse medfører ret til basistilskud til maksimalt 3 timer pr. uge, hvilket er et incitament til tilskudstænkning og kunstig opsplitning af stationer. Repræsentanterne for de ikke-kommercielle stationer har i tilslutning til dette scenario foreslået, at principperne for den gældende ordning opretholdes, men at der afsættes en tv-kanal til ikke-kommerciel tv foruden den eksisterende i København og Esbjerg også i Århus, Odense og Aalborg. Såfremt dette ikke betyder ringere vilkår for de øvrige lokal-tv-stationer kan Bent Helvang og Peter A. Petersen tilslutte sig forslaget. Endvidere foreslås det, at den eksisterende tilskudsordning enten justeres og tilføres yderligere midler eller at der gennemføres en ændring af ordningen med tilhørende tilstrækkelige midler. Tv-scenario 2: Optimering af kommercielle frekvenser I dette scenario foreslås, at der gennemføres en optimering af frekvensressourcerne. I model 1 benyttes kun de frekvenser, som i dag er til rådighed for lokal-tv. Forslaget indebærer tillige en mindre ombytning af de få lokal-tv-frekvenser, som medbenyttes af DR2 og vil have den fordel, at behovet for at overdrage DR2 s frekvenser til lokal-tv udsættes til 31. december I model 2, der beskrives som den optimale model, indgår ombytning af ledige analoge frekvenser, herunder hærens, og i mindre omfang frekvenser, der er reserveret til senere anvendelse til digitalt tv. I begge modeller tages hensyn til eksisterende lokal-tv-stationer. Det foreslås, at græsrodsvinduerne på de kommercielle kanaler opretholdes, og at der evt. indføres græsrods-tv-kanaler (a la Kanal København) i de fire største provinsbyer, samt at græsrod-tv derudover tilbydes adgang til kabelnettet i de større byer

13 på must carry-lignende vilkår. Lokal tv-frekvenserne administreres af en række regionale tv-nævn og med en særordning i hovedstadsregionen. Optimeringen forventes at betyde en forbedring af de kommercielle stationernes sendeforhold og penetration, og dermed af stationernes økonomiske grundlag. ITog Telestyrelsen har vurderet at dette scenario kan gennemføres, men at det indbærer politisk stillingtagen til en række forudsætninger for anvendelsen af frekvenser til lokal-tv. IT- og Telestyrelsen har ikke haft tidsmæssig mulighed for at vurdere konsekvenserne af model 1 og 2 inden for scenarierne. Arbejdsgruppen (med undtagelse af Bent Helvang) vil gøre opmærksom på, at hvis de frekvenser, der er reserveret til digital tv, tages i anvendelse til analog lokal-tv, vil det betyde en sandsynligvis væsentlig udskydelse af tidspunktet for anvendelsen af de digitale sendemuligheder, der er planlagt ud over det første multipleks. (Et multipleks er en digital frekvens, der kan rumme 3-5 (normalt 4) tvkanaler.) Det er Bent Helvangs opfattelse, at digitaliseringen vil kunne fremskyndes, hvis lokal-tv inden 2006 får plads i mux 1. Endelig har Arbejdsgruppen drøftet de økonomiske og tekniske problemer i forbindelse med at sende græsrods-tv i kabelnettene. Gruppens medlemmer finder at disse spørgsmål bør undersøges yderligere, før der kan tages stilling til, om det er realistisk at give græsrods-tv must carry-vilkår i kablerne i de større byer. Tv-scenario 3: Digitalt (lokal) tv Dette scenario forudsætter, at der træffes beslutning om ibrugtagning af mindst ét digitalt multipleks ud over multipleks 1. Scenariet foreslår, at der inden for de to første multipleks afsættes en kanal til kommerciel lokal-tv og en kanal til ikkekommerciel lokal tv. Herved vil de kommercielle lokalstationer kunne dække regioner over hele landet, og de ikke-kommercielle stationer vil kunne komme ud i kablerne. Græsrodsvinduerne vil derfor kunne ophæves. Scenariet forudsætter at lokal-tv-stationerne kan finansiere deres anvendelse af et digitalt sendenet. For græsrodsstationerne evt. gennem en tilskudsordning. Repræsentanterne for de kommercielle stationer kan ikke tilslutte sig, at det digitale sendenet inden for de nærmeste år udbygges, hvis dette sker på bekostning af den optimering af de analoge lokal-tv-frekvenser, som er foreslået i tv-scenario 2. Arbejdsgruppens medlemmer anbefaler, at der snarest muligt træffes politisk beslutning om at give lokal-tv plads i det kommende digitale sendenet, hvilket evt. kan være i det regionaliserede mux 1 når mux 2 tages i brug, idet DR hermed vil kunne flyttes til mux 2. Udtalelser fra Arbejdsgruppens medlemmer De enkelte medlemmer af Arbejdsgruppen har herudover følgende udtalelser og anbefalinger:

14 H. H. Brydensholt bemærker, at administrative grunde taler stærkt for en ændring af tilskudsordningen, og at han støtter en omlægning i overensstemmelse med en i arbejdsgruppen skitseret ordning, der knytter tilskud til det lokale nævns tildeling af tilladelser til ansøgere, hvis programmer vil svare til en inden for lovens overordnede rammer lokalt opstillet mediepolitik. I øvrigt finder han ikke at burde udtale sig om, hvilke af de opstillede scenarier der bør foretrækkes. Det er en udpræget politisk vurdering. Rapporten illustrerer hvilke værdier, der fremmes gennem de forskellige modeller. Der er i visse tilfælde tale om generelle værdier uden nogen lokal tilknytning som når der tales om en landsdækkende kanal til idébaserede radioprogrammer, eller der kræves en vis del dansksprogede tvprogrammer eller også interesser der netop er knyttet til det pågældende lokalområde som når der i en sendetilladelse stilles krav om en vis del lokalt stof. Om et lokalnævnsområde skal fastlægges ved lokale forhandlinger, som det efter den nugældende ordning sker ved dannelse af fællesnævn, eller om nævnsområderne skal fastsættes centralt ud fra hensynet til det kommercielt bæredygtige, afhænger også af en værdipræget vurdering. En anden sondring går på, om frekvenser skal anvendes kommercielt eller tjene ikke-kommercielle interesser. Her tyder erfaringerne på at der på grund af omkostningerne reelt er flere valgmuligheder på radioend på tv-siden. Det er værd at bemærke, at erfaringerne viser at der specielt på radiosiden er gode muligheder for at lokale nævn gennem en bevidst programpolitik i forhold til kommercielle tilladelseshavere kan sikre et betydeligt lokalt islæt i udsendelserne, og at reklamer m.v. derved også får et lokalt præg. Det er altså muligt, hvis det ønskes, at kombinere kommercielle interesser og lokalsamfundsmæssige hensyn. Bent Helvang anfører, at de høje KODA- og Gramex-afgifter og det forhold at der opkræves i henhold til indbyggere har bevirket, at DR, TV 2, TvDanmark, Talpa, lokalradioerne og KOMM har foreslået, at der etableres et paradigmeskift, hvorefter beregning af afgifter til KODA/Gramex sker på grundlag af de faktiske lytter/seertal i stedet for indbyggere. Det er ikke hensigten med forslaget, at den nuværende betaling til musikere og andre kunstnere skal reduceres. Forslaget indebærer dog, at afgifterne alene vil stige såfremt lytningen/seningen reelt øges. Baggrunden herfor er at den nuværende opkrævningsform vil betyde at landsdækkende analoge og digitale medier på trods af en meget lav lytning skal betale afgifter for samtlige husstande. Det er mediernes klare opfattelse, at dette forhold vil bremse udviklingen af nye medier herunder digital radio og tv, idet disse formentligt ikke er i stand til at betale de ca. 20 millioner årligt, som er taksten for landsdækkende radio uanset lytter tilslutningen. I den senere tid er flere Internet radioer lukket med baggrund i den nuværende struktur. Bent Helsvang er endvidere af den opfattelse, at en optimering af lokalradio og tv s frekvenser er et must for at sikre overlevelse, samt at græsrødderne bør have

15 den ekstra mulighed, der ligger i at være must carry på kabler der har flere end 5000 tilsluttede. Bent Helvang understreger endelig for så vidt angår DTT, at hvis lokal-tv skal aflevere sine analoge frekvenser før dækningen på DTT (Mux 1) er kommet op på samme niveau, som lokal-tv s nuværende dækning, vil det betyde en lukning af de lokale tv-stationer. Bård Hornekær er uenig i indledningens udsagn Samtidig slås det fast, at det værdifulde ved lokalradio og-tv anses for at være de lokale programmer, og at en professionel kvalitet kun kan sikres ved kommerciel virksomhed. Bård Hornekær er af den opfattelse, at dette udsagn sættes i perspektiv af den sag der pt. er på Samsø, hvor det lokale nævn indstiller Sky Radio til sendetidskarantæne, fordi radioen ikke lever op til de aftalte public service forpligtelser. Helt enkelt må konklusionen være, at en kommerciel professionel kvalitet ikke i sig selv sikrer, at den lokale radiostation opfylder det behov for lokal information og debat, der er intentionen med de lokale medier. Det vil derfor være rimeligt at stille krav til de kommercielle lokalradioer om, at de opfylder en lokal public service-forpligtigelse, hvis de som radioer, der indgår i et netværk, skal fritages for de afgifter, de næsten landsdækkende kommercielle radioer skal betale. I denne sammenhæng skal nævnes, at en lang række græsrodsradioer i stor udstrækning sender lokal information og debat, samtidig med at de har den demokratiske funktion, at de imødekommer mindretalsgruppers behov og inddrager borgerne i produktionen. En væsentlig forudsætning for, at de lokale græsrodsmedier fortsat kan løfte opgaven, er at de får et tilstrækkeligt tilskud, så de er i stand til at sikre den public service og public access, det tidligere medieforlig gav økonomisk mulighed for. Kort sagt er forudsætningen for at fortsætte den positive udvikling, der er beskrevet i medieforskerne Per Jauert og Ole Prehns rapport Mangfoldighed og kvalitet, at der gives et tilstrækkeligt stort tilskud til græsrodsstationerne. Sammenfattende må konklusionen være, at det er de kommunale/de lokale nævn, der fortsat skal have kompetencen og sanktionsmulighederne til at opnå at den lokalt vedtagne mediepolitik rent faktisk føres ud i livet af de lokale stationer. Det er derfor, at vi, i enighed med Kommunernes Landsforening, anbefaler radioscenario 1, fordi den sikrer stor lokal indflydelse og lokalt engagement samt muligheden for en lokal mediepolitik.

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKAL- RADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKAL- RADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKAL- RADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradio- og tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradio- og tv-ordning MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradio- og tv-ordning 11. juni 2003 Referat af arbejdsgruppens 4. møde den 14. maj 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning RADIO- OG TV-NÆVNET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning 6. maj 2003 Referat af arbejdsgruppens 3. møde den 11. april 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET Til stede:

Læs mere

Lokal radio og Tv. Overordnede Ideer til nutid og fremtid. Bilag 10

Lokal radio og Tv. Overordnede Ideer til nutid og fremtid. Bilag 10 Lokal radio og Tv Overordnede Ideer til nutid og fremtid Kommissorium Overordnet anbefaling af hvorledes lokalradio og Tv s vilkår kan forbedres? Skal nævnsstrukturen ændres? Skal sende nettet re-planlægges?

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister.

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister. Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 21. oktober 2011 Kære Uffe Elbæk Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil

Læs mere

Baggrunden for scenariet er debatten blandt SLRTVs medlemmer om, hvilke roller de lokale medier skal spille i samfundet.

Baggrunden for scenariet er debatten blandt SLRTVs medlemmer om, hvilke roller de lokale medier skal spille i samfundet. ET SCENARIO FRA SLRTV SLRTVs holdning til et scenario for hvordan en fremtidig lokalradio- og tv-ordning bedst sikrer både kommercielle lokale radio- og tv-stationer og ikke-kommercielle græsrodsstationer

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

DKPK Den Kristne Producentkomité

DKPK Den Kristne Producentkomité Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 275 Offentligt DKPK København d. 13-09-08 Styrelsen for Bibliotekogmedier jni@bibliotekogmedier.dk att. Janni Nielsen Høringssvar vedr. Mediesekretariatets

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

København den 22. januar 2004

København den 22. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Lokalradioforeningen Max FM 2.Storradionævnet for v/ Stig Hartvig Nielsen Kronjylland/Djursland Hovedvejen 17, Kousted Kulturel Forvaltning 8900 Randers Laksetorvet 8900 Randers København

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Radio-scenario 4 Mangfoldighed (Stig Hartvig)

Radio-scenario 4 Mangfoldighed (Stig Hartvig) Radio-scenario 4 Mangfoldighed (Stig Hartvig) 1. Målsætning Markedsprincip med sikring af public acces. Få restriktioner. Mangfoldighed. Optimal udnyttelse af ressourcer. Sikring af egentlige lokale kommercielle

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2008/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-22153-37 Fremsat den 19. november 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

1. Radio Oasen 2. Greve Lokalradio- og TV-nævn Postboks 32 Greve Kommune, Rådhuset 2670 Greve Rådhusholmen Greve

1. Radio Oasen 2. Greve Lokalradio- og TV-nævn Postboks 32 Greve Kommune, Rådhuset 2670 Greve Rådhusholmen Greve RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Oasen 2. Greve Lokalradio- og TV-nævn Postboks 32 Greve Kommune, Rådhuset 2670 Greve Rådhusholmen 10 2670 Greve København den 17. december 2004 Klage fra Radio Oasen over afslag

Læs mere

Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1. Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september LOKAL-TV KANALEN

Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1. Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september LOKAL-TV KANALEN Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 278 Offentligt Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1 Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september Vision for lokal-tv i Mux

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Hvorfor digital radio?

Hvorfor digital radio? Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Hvorfor digital radio? Foretræde for Kulturudvalget den 7. oktober 2015 v/ Laila Kelp Rasmussen BFE er brancheorganisation for leverandører af forbrugerelektronik

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv.

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 39 Offentligt www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Den 16.november

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Sendt per mail: medi@kulturstyrelsen.dk Aalborg, den 5. november 2015 Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1)

Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1) Kulturudvalget 2013-14 L 50 Bilag 1 Offentligt NOTAT Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1) 6.november 2013

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

1570 København V 8000 Århus C. København den 5. maj 2004

1570 København V 8000 Århus C. København den 5. maj 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TvDanmark v/advokat Jan Christiansen Thor Clasen Jonasen Banegårdspladsen 1, 8. Mejlgade 69, st. th. 1570 København V 8000 Århus C København den 5. maj 2004 Reklameafbrydelse i Final

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Baggrund

1. Indledning. 1.1 Baggrund Advokatpartnerselskab Finn Overgaard ESC 2014 LETT S BEMÆRKNINGER TIL ERHVERVSSTYRELSENS A GTERSKRIVELSE II Advokat Anne Wissing Advokat 1. Indledning J.nr. 296483-7-ALK 1.1 Baggrund 26. august 2016 1.1.1

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København.

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Radio- og tv-nævnet har i december måned 2006 afsluttet et udbud af lokal-tv på følgende

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid.

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid. MEDIESEKRETARIATET 1. UTV Århus 2. Århus kommunes Fritids- og Aarhus Universitet Kulturforvaltning Willemoesgade 15 Vestergade 55, Postboks 619 8200 Århus N 8100 Århus C København den 24. februar 2005

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2013-14 Fremsat den 6. november 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse

Læs mere

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att.

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att. Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K I/S DIGI-TV Banestrøget 21 DK-2630 Taastrup Att. Lene Gelting Erik H. Kjeldsen D +45 3520 3194 F +45 3520 4380 E ekd@dr.dk 9. maj 2008 NOTAT Gennemgang af

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

NOTAT. Lokal radio fra 2010. Resumé. Problemstilling. Til Kulturministeriet Medier og Idræt

NOTAT. Lokal radio fra 2010. Resumé. Problemstilling. Til Kulturministeriet Medier og Idræt NOTAT Til Kulturministeriet Medier og Idræt Mediesekretariatet 17. februar 2010 Erik Nordahl Svendsen Chefkonsulent Lokal radio fra 2010 ens@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3330 Resumé Notatet

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden Aalborg. København den 22. august 2005

9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden Aalborg. København den 22. august 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Radio Ellekær 2.Aalborg Kommune Trangetvej 14 Borgmesterens Forvaltning 9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden 13 9100 Aalborg København den 22. august 2005 Klage fra Radio Ellekær

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Notat 20. marts 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Kulturstyrelsen sendte den 27. januar 2014 et udkast til

Læs mere

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Indledning Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser,

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser, Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd vedr. privatisering af TV 2 (Samrådsspørgsmål J) Åbent eller lukket: Åbent 11. januar 2017 Dato

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2010/1 BTL 19 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1 19. december 2014 Sendesamvirket Hovedstaden Christiania TV Vesterbro Lokal TV Sendt til: reipuert@mail.dk andreasbennetzen@gmail.com johannes@uptv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig,

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

Høringssvar - ny bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg

Høringssvar - ny bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Høringssvar - ny bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Vores eneste kommentar er ad 2. Her finder vi at teksten: 2. De i 1 nævnte programmer m.v. skal fordeles i samme lyd-

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade 35 7100 Vejle Att: Claus Nielsen RADIO- OG TV-NÆVNET 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3334 Anmodning

Læs mere

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby RADIO- OG TV-NÆVNET Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby I henhold til SBS TV A/S programtilladelse af 2. oktober 2006, skulle

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

NOTAT. Medieaftale for 2012-2014

NOTAT. Medieaftale for 2012-2014 NOTAT 9. oktober 2012 Medieaftale for 2012-2014 Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) og Venstre, Danske Folkeparti, Enhedslisten og Det

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

Notat om planlægningskriterier for FM-lokalradio

Notat om planlægningskriterier for FM-lokalradio Notat om planlægningskriterier for FM-lokalradio Kontor/afdeling Center for Tele Dato 23. august 2016 J nr. 2016-8763 /JTK Radio- og tv-nævnet er i gang med at forberede et udbud af alle frekvenser til

Læs mere

Radio- og tv-nævnets Årsberetning

Radio- og tv-nævnets Årsberetning Radio- og tv-nævnets Årsberetning MEDIESEKRETARIATET 2003 Vognmagergade 10, 1. 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 68 FAX 33 18 68 69 rtv@mediesekretariat.dk www.mediesekretariat.dk J.nr.: 2003-110-038 -

Læs mere

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Teleklagenævnet Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Lindholm Havnevej 33 Bredgade 43 DK-1260 København K 5800 Nyborg Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Lokalradioforeningen

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Dato: 8. oktober 2015 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Kulturstyrelsen sendte den 24. april 2015 et udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

Dansk Artist Forbund Dansk Musiker Forbund Dansk Skuespillerforbund DJBFA DKF DMFF DPA DUP Gramex IFPI Danmark KODA

Dansk Artist Forbund Dansk Musiker Forbund Dansk Skuespillerforbund DJBFA DKF DMFF DPA DUP Gramex IFPI Danmark KODA Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 151 Offentligt Fra: Mads Christian Esbensen [mailto:madschristian.esbensen@jklgroup.com] Sendt: 11. marts 2010 16:11 Til: Anne Mette Risager Cc: Gitte.Ravn.Jensen@ft.dk

Læs mere

Året der kommer. Medieområdet

Året der kommer. Medieområdet Året der kommer Medieområdet Foreningen for Entertainment- og Medierets seminar den 17. januar 2013 Lars M. Banke, Kulturministeriet Disposition 1. Medieaftalen - medieaftale-instrumentet - forberedelsen

Læs mere

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Kulturministeriet, mindre sektoranalyse Der er gode grunde til, at visse opgaver på Kulturministeriets område er lagt ud til amter og kommuner.

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid.

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid. RADIO- OG TV-NÆVNET Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdet Sekretariatet for Det Fælles Fjernsynsnævn: FKKA Gladsaxe Rådhus Rådhus Allé DK-2860 Søborg København den 19. marts 2002 Afgørelse af

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj 2011

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

NOTAT. Bruttoliste over bemærkninger fra rundbordssamtale den 27. november 2012 om forslag til ny lokalordning for radio og tv

NOTAT. Bruttoliste over bemærkninger fra rundbordssamtale den 27. november 2012 om forslag til ny lokalordning for radio og tv NOTAT Radio og tv 28. november 2012 Bruttoliste over bemærkninger fra rundbordssamtale den 27. november 2012 om forslag til ny lokalordning for radio og tv Mødedeltagerne var fordelt på fire borde og blev

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

KODA og Gramex sikrer lytterne og seerne adgang til mere - og bedre - musik i radio og tv.

KODA og Gramex sikrer lytterne og seerne adgang til mere - og bedre - musik i radio og tv. KODA og Gramex sikrer lytterne og seerne adgang til mere - og bedre - musik i radio og tv. Et indlæg i debatten om en rimelig betaling for musikken i radio og tv Fri forhandling frem for lovindgreb I

Læs mere