RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING"

Transkript

1 MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

2 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning med oplysninger om gruppens arbejde m.v Sammenfatning og anbefalinger...9 Anbefalinger som vedrører både lokal radio og -tv...9 Tilskudsordningen Radioscenarier Tv-scenarier Udtalelser fra Arbejdsgruppens medlemmer Status og perspektiv Radio Fjernsyn Græsrødder, kommercielle og det lokale Målsætninger for radio- og tv-politik? Frekvensfordeling Overvejelser om rammer for scenarier De frekvensmæssige muligheder på radio-området Om replanlægning på radio-området Delvis replanlægning Total Replanlægning Replanlægning i scenarierne De frekvensmæssige muligheder på tv-området Optimering af frekvensressourcer på tv-området Digital radio og tv Digital radio Digital tv...37 Internet, mobiltelefoner og mellembølgefrekvenser Ejerskabsbegrænsninger Tilskudsmuligheder Tilskud ikke tilskud? Tilskudsformål Eksisterende ordning Flereårigt statstilskud til enkelte stationer Tilskud følger tilladelsen Flerårigt basistilskud (Forslag fra Bård Hornekær) Forslag fra Stig Hartvig Kontraktmodel (krone-til-krone) Kommunalt tilskud Intet tilskud Scenarier: Metode Målsætning/formål Frekvenser og områder (distribution) Krav til tilladelseshaveren eller programvirksomheden Administration... 53

3 Finansiering og økonomi Radioscenarier Radio-scenario 1 Nuværende ordning Uddybning af den nuværende ordning Fordele og ulemper ved nuværende ordning Fordele...57 Ulemper Gennemførelse af radio-scenario Ændringsforslag til radio-scenario 1 fra de ikke-kommercielle stationers repræsentanter i Arbejdsgruppen Radio-scenario 2 - To lag i ét plan Uddybende om To lag i ét plan Fordele og ulemper ved To lag i et plan Fordele...63 Ulemper Gennemførelse af radio-scenario Radio-scenario 3 to-lags-struktur Forslag fra Bent Helvang og Peter A. Petersen, repræsentanter for de kommercielle interesseorganisationer Uddybende om to-lagsstruktur Fordele og ulemper ved to-lags-strukturen Fordele...68 Ulemper Gennemførelse af radio-scenario Radio-scenario 4 Mangfoldighed Stig Hartvigs forslag Uddybende om mangfoldigheds-scenariet Fordele og ulemper ved mangfoldighedsscenariet Fordele...75 Ulemper Gennemførelse af radio-scenario Radio-scenario 5 - Lokalradio som DAB Baggrund DAB-scenario Uddybning af DAB-scenario Fordele og ulemper ved DAB-scenariet Gennemførelse af radio-scenario Tv-scenarier...79 Tv-scenario 1 Den nuværende ordning Uddybning af den nuværende ordning Fordele og ulemper ved den nuværende ordning Fordele...82 Ulemper Gennemførelse af scenario

4 - 4 - Ændringsforslag til tv-scenario 1 fra de ikke-kommercielle stationers repræsentanter i Arbejdsgruppen Gennemførelse af ændringsforslag til tv-scenario Tv-scenario 2 - forslag fra Bent Helvang og Peter A. Petersen Uddybende om Bent Helvang og Peter A. Petersens forslag Fordele og Ulemper ved Bent Helvangs og Peter A. Petersens forslag Fordele...87 Ulemper Gennemførelse af tv-scenario Tv-scenario 3 Digital terrestrisk tv (DTT) Baggrund DTT-Scenario Uddybning af DTT-scenario Fordele og ulemper ved DTT-scenario Skemaoversigt over forslag til scenarier Tidsplan Bilagsliste

5 Indledning med oplysninger om gruppens arbejde m.v. Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradio- og -tv-ordning blev nedsat af kulturministeren den 9. december Arbejdsgruppens medlemmer er: Direktør Poul Bache, Kunststyrelsen, formand Landsdommer H. H. Brydensholt, fg. formand for Radio- og tv-nævnet Bent Helvang, formand for KOMM Foreningen af Kommercielle Lokalradio- og TV-stationer, som radio-repræsentant for interesseorganisationerne for de kommercielle lokalradio- og -tv-stationer Bård Hornekær, formand for Sammenslutningen af Lokale Radio- og TVstationer i Danmark (SLRTV), som radio-repræsentant for interesseorganisationerne for de ikke-kommercielle lokalradio- og -tv-stationer (suppleant Kenneth Wenzel, næstformand for Danske Uddannelsesmedier) Chefkonsulent Mogens Karbo, Kommunernes Landsforening Peter A. Petersen, formand for Danmarks Lokal TV Forening (DLTV), som tv-repræsentant for interesseorganisationerne for de kommercielle lokalradio- og -tv-stationer Kontorchef Sune Rahn, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Mogens Videbæk, forretningsfører for Den Kristne Producent Komite (KPK), som tv-repræsentant for interesseorganisationer for de ikkekommercielle lokalradio- og -tv-stationer (suppleant Kenneth Wenzel, næstformand for Danske Uddannelsesmedier) Endvidere er akademiingeniør Jarl Risum, IT- og Telestyrelsen, tilforordnet gruppen som frekvensteknisk sagkyndig. Stig Hartvig Nielsen er fra 9. maj 2003 tilknyttet gruppen som sagkyndig på lokalradio/tv-området. Kenneth Wenzel har deltaget i et enkelt møde som suppleant for Mogens Videbæk. Fra Kulturministeriet har fuldmægtig Dorthe Hald Andersen deltaget i Arbejdsgruppens møder og kontorchef Lars M. Banke har deltaget i møderne fra 20. august Medie- og Tilskudssekretariatet har fungeret som sekretariat for Arbejdsgruppen. Direktør Erik Nordahl Svendsen har deltaget i alle møder. Kontorfuldmægtig Jannie Nielsen og specialkonsulent Henrik Birch har deltaget i nogle møder. Specialkonsulent Jette Fievé har været sekretær for Arbejdsgruppen i hele perioden.

6 - 6 - Arbejdsgruppen har afholdt 9 møder. Arbejdsgruppen har endvidere holdt møder med repræsentanter for følgende nævn: Lokalradio- og tv-nævnet for Fakse-Rønnede Kommune Lokalradio- og Tv-nævnet for Lolland-Falster Århus-egnens Lokalradio- og tv-nævn Det Nordjyske Fællesnævn for Lokalradio Radio- og Fjernsynsnævnet for Pandrup Kommune Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdet Herudover har Arbejdsgruppen mødtes med advokat Bjarke Vejby som organisationernes ekspert og repræsentant på rettighedsområdet. Referater af møderne med nævnene og advokat Bjarke Vejby vedlægges som bilag 2 og 3 til denne rapport. Endelig har nogle af Arbejdsgruppens medlemmer og tilforordnede holdt et særligt møde om frekvensplanlægning, hvori deltog vicedirektør Michael Henneberg, IT- og Telestyrelsen og direktør Steven Hamelink og manager networkplanning Henk Milius fra Broadcast Partneres, Holland. (Der foreligger ikke referat fra dette møde.) Arbejdsgruppens kommissorium er: Arbejdsgruppen skal kortlægge den eksisterende tilstand på lokalradio- og tvområdet og skal med udgangspunkt heri og de i forlængelse af medieaftalen kommende nye regler for lokalradio- og -tv-virksomhed fremkomme med forslag til, hvordan en fremtidig lokalradio- og -tv-ordning bedst sikrer både kommercielle lokale radio- og tv-stationer og ikke-kommercielle græsrodsstationer i en længere årrække. Arbejdsgruppen skal fremkomme med forslag til alternative modeller ( scenarier ) til en fremtidig ordning, som skal danne baggrund for aftalepartiernes efterfølgende politiske stillingtagen. Det forudsættes således, at hovedvægten i modelbeskrivelserne lægges på de overordnede principper og ikke på en detailredegørelse for de enkelte modeller. Det skal herunder overvejes om der bør etableres: et særskilt regelsæt for lokalradio og et for lokal-tv, et særskilt regelsæt for kommercielle lokalradio- og -tv-stationer og et andet regelsæt for græsrods-radio/tv samt om der bør være et regelsæt for program-

7 - 7 - virksomhed ved hjælp af radioanlæg og et andet for programvirksomhed ved hjælp af fællesantenneanlæg, eller et regelsæt indeholdende kombinationer af fælles og særskilte regler for radio og tv, herunder kommercielle lokalradio- og -tv-stationer og græsrodsradio/tv. Arbejdsgruppen skal overveje tidshorisonten for gennemførelsen af arbejdsgruppens forslag, herunder behovet for overgangsordninger og lignende. Som led i arbejdet skal arbejdsgruppen endvidere overveje, hvilke forskellige typer tilladelser, der er behov for på henholdsvis radio- og tv-området, og på hvilke måder tilladelserne mest hensigtsmæssigt kan fordeles (det vil sige først-til-mølle, skønhedskonkurrence eller auktion) og af hvilke myndigheder. Arbejdsgruppen skal vurdere fordele og ulemper ved den nuværende decentrale nævnsstruktur, herunder fordele og ulemper ved at centralisere tildelingen af tilladelser. Endvidere skal arbejdsgruppen overveje om arbejdsgruppens forslag giver anledning til ændringer i hovedlinjerne i den nuværende tilskudsordning, som er evalueret i rapporten Mangfoldighed og kvalitet Evaluering af tilskudsordningen for lokalradio og -tv, der blev offentliggjort i juni Herudover skal det overvejes om græsrods-tv-stationerne alene bør anvende andre distributionsformer end jordbaseret udsendelse ved hjælp af radioanlæg, eksempelvis ved hjælp af fællesantenneanlæg. Det skal overvejes, om der bør indføres en to-lags-struktur (efter sendestyrke) for lokalradio. De frekvensmæssige konsekvenser heraf skal i givet fald indgå i arbejdsgruppens rapport. Arbejdsgruppen skal fremsætte sine forslag til en nyordning i lyset af den teknologiske udvikling, dvs. indførslen af jordbaseret, digitalt tv i Danmark og mulighederne for tilvejebringelse af regionalt baserede DAB-sendemuligheder i det såkaldte L-bånd. De frekvensmæssige rammer er uændrede i forhold til i dag. Såfremt det måtte blive besluttet at gå videre med en replanlægning af frekvensanvendelsen på FMbåndet svarende til i Holland, vil arbejdsgruppen blive anmodet om en særskilt redegørelse for konsekvenserne heraf for den fremtidige lokalradioordning. Det forudsættes, at det igangværende arbejde i IT- og Telestyrelsen vedrørende mulighederne for øgning af sendestyrken på lokalradio- og -tv-området indgår i arbejdsgruppens arbejde. Arbejdsgruppen bør i sit arbejde inddrage de første erfaringer efter liberaliseringen af lokalradio- og -tv-området pr. 1. januar 2003 herunder relationerne mellem de landsdækkende radiosendemuligheder og lokalradioer, som deltager i networking-

8 - 8 - samarbejde samt erfaringer med organiseringen af lokalradio og -tv i f.eks. Norge, Sverige og Holland. Arbejdsgruppen kan inddrage andre forhold i arbejdet, såfremt det skønnes relevant. Arbejdsgruppen kan indhente ekspertudtalelser fra medieforskere m.fl. samt arrangere høringer og lignende som led i gruppens arbejde. For så vidt angår kortlægningen af den eksisterende tilstand på lokalradio- og -tvområdet afgav Arbejdsgruppen en statusrapport den 4. august Statusrapporten med bilag er vedlagt som bilag 1 til denne rapport. Endvidere vedlægges som bilag 4 en undersøgelse af ikke-kommercielle radiostationers lyttertal foretaget af Gallup i 2. kvartal 2003 og som bilag 5 et notat om udviklingen på radiomarkedet siden 1. januar Endelig vedlægges som bilag de scenarieforslag, som Arbejdsgruppens enkelte medlemmer har forelagt for gruppen.

9 Sammenfatning og anbefalinger På baggrund af den status over lokalradio og -tv, som Arbejdsgruppen har foretaget, konstateres det, at de kommercielle kræfter, som liberaliseringerne har givet plads for, er ved at sprænge grundlaget for den ordning, som oprindeligt var indrettet på ikke-kommercielle græsrodsmedier. Samtidigt slås det fast, at det værdifulde ved lokalradio og -tv anses for at være de lokale programmer, og at en professionel kvalitet kun kan sikres ved kommerciel virksomhed. Derfor er perspektivet for Arbejdsgruppen at overveje, hvordan kommercielle lokale medier gennem tilladelserne kan fastholdes på at levere lokale programmer, og hvordan de kulturelt betydningsfulde græsrodsstationer kan udvikles til at opnå bredere kontakt med lokalsamfundet. Arbejdsgruppen har grundigt gennemgået fire mulige formål for lokal radio og tv, nemlig velfærds/public service formålet, lokalsamfundsformålet, public access formålet og markedsformålet. Især de tre sidste mål vil i forskellige blandingsforhold indgå i alle realistiske scenarier, ligesom de anvendes til at analysere mulige tilskudsordninger. Arbejdsgruppen åbner for, at kommunerne i den ene eller anden form kommer til at spille en større rolle for de ikke-kommercielle stationers forhold og tilskud. Mogens Karbo bemærker hertil, at kommunerne allerede i dag via kommunalfuldmagtsreglerne fuldstændigt frit kan støtte ikke-kommercielle stationer. Som baggrund for at opstille scenarierne redegør Arbejdsgruppen særligt for de frekvensmæssige begrænsninger og muligheder. Den såkaldte replanlægning af FM-båndet, som er foretaget i Holland, diskuteres, og Arbejdsgruppen understreger, at dens mandat ikke går videre end en replanlægning, der omfatter de frekvensressourcer, som i dag er afsat til lokal radio. For lokal-tv introduceres tilsvarende mulighederne for en optimering af sendemulighederne. På begge områder skønner IT- og Telestyrelsen umiddelbart, at der findes positive muligheder for at gå videre, men understreger, at det kræver præcise politiske forudsætninger og prøveplanlægninger inden de reelle frekvensmæssige gevinster og omkostninger kan fastslås. Anbefalinger som vedrører både lokal radio og -tv Arbejdsgruppen finder, at kommercialiseringen af lokalradio (og tv) stiller krav til administrationen af ordningen, som det kan være vanskeligt for små nævn at indfri. Arbejdsgruppen (med undtagelse af Bård Hornekær og Mogens Karbo) anbefaler på denne baggrund, at alle nævn omfatter et antal kommuner. Alle arbejdsgruppens medlemmer finder, at det er vigtigt, at den lokale indflydelse på anvendelsen af frekvenserne til lokalradio og tv bevares. Derfor er der i de scenarier, som er foreslået som alternativer til den gældende ordning, opretholdt

10 lokale (eller i nogle tilfælde regionale) radio- og tv-nævn, der træffer beslutning om programtilladelser. Stig Hartvig, der som ekspert har deltaget i gruppens arbejde, anbefaler dog, at programtilladelserne for lokalradio administreres af et centralt landsdækkende nævn. Scenario 4, der er forslået af Stig Hartvig, beskriver derfor en sådan løsning. Tilskudsordningen Arbejdsgruppen finder, at den gældende tilskudsordning opfordrer til kassetænkning og opsplitning i mange små stationer, og i øvrigt er tung af administrere. Arbejdsgruppen finder derfor, at tilskudsordningen bør ændres med henblik på at eliminere de nævnte ulemper. Der er i afsnittet om mulige tilskudsordninger peget på en tilskudsmodel, der knytter tilskud til selve de lokale nævns tildeling af tilladelser til ansøgere, hvis programmer vil svare til en inden for lovens overordnede rammer - lokalt opstillet mediepolitik. Såfremt der ikke er tilstrækkelige ansøgere af denne type kan den ledige sendetid gives til andre ansøgere, men i så fald uden tilskud.. Denne model kan arbejdsgruppen (med undtagelse af Bård Hornekær og Mogens Karbo, der begge peger på Bård Hornekærs forslag til en ny tilskudsmodel) anbefale, at der arbejdes videre med som grundlag for en ny ordning. Radioscenarier Arbejdsgruppen har beskrevet 5 forskellige scenarier for lokalradio. Radioscenario 1: Den nuværende ordning Vi har som det første scenario beskrevet den nuværende ordning og peget på de fordele og ulemper, som ordningen indebærer. Fordelene ved den nuværende ordning er: Stor lokal indflydelse på områdets størrelse Mulighed for kommercielle og/eller græsrodsradioer efter lokal prioritering Lokalt tilsyn, tæt på stationerne Fleksibilitet og modulopbygning Græsrodsradioerne er sikret basistilskud Vi har peget på følgende ulemper ved den nuværende ordning: Behov for større områder, der svarer til medievirkeligheden Ingen sikkerhed for både kommerciel radio og græsrodsradio i et lokalområde Manglende adskillelse af kommerciel radio og græsrodsradio på senderne Tilskudsordningen belønner kassetænkning og mange, små stationer Kommercialiseringen øger behovet for juridisk kompetence hos nævnene Repræsentanterne for de ikke-kommercielle stationer har foreslået, at principperne for den gældende ordning opretholdes. Endvidere foreslås det, at den eksisterende tilskudsordning enten justeres og tilføres yderligere midler eller at der gennemføres en ændring af ordningen med tilhørende tilstrækkelige midler.

11 Radioscenario 2: To lag i ét plan (sekretariatets forslag) Dette scenario er et forsøg på at beskrive en ordning, der forsøger at afhjælpe nogle af ulemperne ved den gældende ordning uden at bryde med principperne bag den nuværende frekvensplanlægning, der er baseret på udelukkende at anvende sendemuligheder på 160 W. Selvom de foreslåede større områder kan dækkes af et noget mindre antal 160 W-sendere, fordi ikke enhver kommune skal sikres en sender, kan Arbejdsgruppen ikke anbefale dette scenario, da forudsætningen om en grænse på 160 W lægger så store bindinger på frekvensanvendelsen, at mulighederne for ændringer er begrænsede. Dertil kommer, at scenario 2 vil medføre, at der ikke vil være frekvenser til et betydeligt antal af de eksisterende kommercielle og ikke-kommercielle radiostationer. Hvis man ønsker at gennemføre en ændring af den gældende ordning for at mindske de ulemper, der knytter sig til den, bør man vælge at gennemføre en hel eller delvis replanlægning. Radioscenario 3: To-lags-struktur og delvis replanlægning (Forslag fra KOMM og DLTV) Dette scenario beskriver en ny lokalradio-ordning baseret på en delvis replanlægning af frekvenserne i FM-båndet efter hollandsk model. Herved menes en replanlægning der ikke berører frekvenser, der anvendes til andre formål end lokalradio. Scenariet bygger på en såkaldt to-lags-struktur, d.v.s. at frekvenserne opdeles i et antal relativt stærke frekvenser, der reserveres til kommercielt brug og et antal mindre stærke frekvenser til ikke-kommerciel brug. Frekvenserne administreres af lokale nævn, men i væsentligt større nævnsområder, der er centralt fastlagt ud fra en vurdering af befolkningstal samt lokale forhold i øvrigt. Frekvenser til kommercielle lokalradioer tildeles efter en skønhedskonkurrence på grundlag af krav om lokalt indhold i udsendelserne. Det er sigtet med scenariet at sikre sendemuligheder i samme omgang som i dag til såvel kommercielle som til ikkekommercielle radioer. Udfra de oplysninger arbejdsgruppen har modtaget fra det hollandske firma, der har forestået replanlægningen i Holland, vurderes, at de direkte omkostninger ved en sådan delvis replanlægning er relativt beskedne. En foreløbig vurdering fra IT- og Telestyrelsen peger på at scenariet teknisk er realistisk, men IT- og Telestyrelsen kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om det forudsatte mål for replanlægning kan opnås. Radioscenario 4 : To-lags-struktur og fuld replanlægning (Stig Hartvigs forslag) Dette scenario beskriver som det forgående scenario en to-lags-struktur, men her baseret på en fuld replanlægning af FM-båndet efter hollandsk model, dvs. en replanlægning der omfatter samtlige FM-frekvenser. I dette scenario administreres sendetilladelserne af et landsdækkende nævn. Scenariet peger på, at den fulde replanlægning kan give en bedre udnyttelse af de samlede frekvensressourcer end en delvis replanlægning. Heroverfor står, at en fuld replanlægning sandsynligvis vil indebære betydeligt større samlede omkostninger for stationerne, og den vil tage længere tid at gennemføre end en delvis replanlægning, og især at den fulde replanlægning indebærer en kompliceret poli-

12 tisk problematik. Bl.a. vil den fulde replanlægning involvere de frekvenser til FM5 og FM6, som der for nylig er holdt auktion over. Arbejdsgruppens medlemmer finder i øvrigt, at scenariet ligger uden for arbejdsgruppens kommissorium. Radioscenario 5: Digital radio Dette scenario beskriver hvorledes digital radio (DAB) kan anvendes til lokal radio på regionalt niveau. Dette scenario kan kombineres med ethvert af de øvrige scenarier. Tv-scenarier Tv-scenario 1: den nuværende ordning I scenario 1 beskrives den nuværende ordning. Fordelene er især muligheden for erhvervsmæssig drift af lokal-tv med lokalt indhold og retten til networking, og for græsrods-tv et sikkert basistilskud for ikke-kommercielle stationer. Ulemperne er dårlige vilkår for græsrodsstationerne, der skal sende om formiddagen, og som kun kan overleve med økonomisk tilskud. Men tilskudsordningen er vanskelig at styre, idet basistilskuddet har karakter af et lovbundet tilskud, hvor visse objektive forholds opfyldelse medfører ret til basistilskud til maksimalt 3 timer pr. uge, hvilket er et incitament til tilskudstænkning og kunstig opsplitning af stationer. Repræsentanterne for de ikke-kommercielle stationer har i tilslutning til dette scenario foreslået, at principperne for den gældende ordning opretholdes, men at der afsættes en tv-kanal til ikke-kommerciel tv foruden den eksisterende i København og Esbjerg også i Århus, Odense og Aalborg. Såfremt dette ikke betyder ringere vilkår for de øvrige lokal-tv-stationer kan Bent Helvang og Peter A. Petersen tilslutte sig forslaget. Endvidere foreslås det, at den eksisterende tilskudsordning enten justeres og tilføres yderligere midler eller at der gennemføres en ændring af ordningen med tilhørende tilstrækkelige midler. Tv-scenario 2: Optimering af kommercielle frekvenser I dette scenario foreslås, at der gennemføres en optimering af frekvensressourcerne. I model 1 benyttes kun de frekvenser, som i dag er til rådighed for lokal-tv. Forslaget indebærer tillige en mindre ombytning af de få lokal-tv-frekvenser, som medbenyttes af DR2 og vil have den fordel, at behovet for at overdrage DR2 s frekvenser til lokal-tv udsættes til 31. december I model 2, der beskrives som den optimale model, indgår ombytning af ledige analoge frekvenser, herunder hærens, og i mindre omfang frekvenser, der er reserveret til senere anvendelse til digitalt tv. I begge modeller tages hensyn til eksisterende lokal-tv-stationer. Det foreslås, at græsrodsvinduerne på de kommercielle kanaler opretholdes, og at der evt. indføres græsrods-tv-kanaler (a la Kanal København) i de fire største provinsbyer, samt at græsrod-tv derudover tilbydes adgang til kabelnettet i de større byer

13 på must carry-lignende vilkår. Lokal tv-frekvenserne administreres af en række regionale tv-nævn og med en særordning i hovedstadsregionen. Optimeringen forventes at betyde en forbedring af de kommercielle stationernes sendeforhold og penetration, og dermed af stationernes økonomiske grundlag. ITog Telestyrelsen har vurderet at dette scenario kan gennemføres, men at det indbærer politisk stillingtagen til en række forudsætninger for anvendelsen af frekvenser til lokal-tv. IT- og Telestyrelsen har ikke haft tidsmæssig mulighed for at vurdere konsekvenserne af model 1 og 2 inden for scenarierne. Arbejdsgruppen (med undtagelse af Bent Helvang) vil gøre opmærksom på, at hvis de frekvenser, der er reserveret til digital tv, tages i anvendelse til analog lokal-tv, vil det betyde en sandsynligvis væsentlig udskydelse af tidspunktet for anvendelsen af de digitale sendemuligheder, der er planlagt ud over det første multipleks. (Et multipleks er en digital frekvens, der kan rumme 3-5 (normalt 4) tvkanaler.) Det er Bent Helvangs opfattelse, at digitaliseringen vil kunne fremskyndes, hvis lokal-tv inden 2006 får plads i mux 1. Endelig har Arbejdsgruppen drøftet de økonomiske og tekniske problemer i forbindelse med at sende græsrods-tv i kabelnettene. Gruppens medlemmer finder at disse spørgsmål bør undersøges yderligere, før der kan tages stilling til, om det er realistisk at give græsrods-tv must carry-vilkår i kablerne i de større byer. Tv-scenario 3: Digitalt (lokal) tv Dette scenario forudsætter, at der træffes beslutning om ibrugtagning af mindst ét digitalt multipleks ud over multipleks 1. Scenariet foreslår, at der inden for de to første multipleks afsættes en kanal til kommerciel lokal-tv og en kanal til ikkekommerciel lokal tv. Herved vil de kommercielle lokalstationer kunne dække regioner over hele landet, og de ikke-kommercielle stationer vil kunne komme ud i kablerne. Græsrodsvinduerne vil derfor kunne ophæves. Scenariet forudsætter at lokal-tv-stationerne kan finansiere deres anvendelse af et digitalt sendenet. For græsrodsstationerne evt. gennem en tilskudsordning. Repræsentanterne for de kommercielle stationer kan ikke tilslutte sig, at det digitale sendenet inden for de nærmeste år udbygges, hvis dette sker på bekostning af den optimering af de analoge lokal-tv-frekvenser, som er foreslået i tv-scenario 2. Arbejdsgruppens medlemmer anbefaler, at der snarest muligt træffes politisk beslutning om at give lokal-tv plads i det kommende digitale sendenet, hvilket evt. kan være i det regionaliserede mux 1 når mux 2 tages i brug, idet DR hermed vil kunne flyttes til mux 2. Udtalelser fra Arbejdsgruppens medlemmer De enkelte medlemmer af Arbejdsgruppen har herudover følgende udtalelser og anbefalinger:

14 H. H. Brydensholt bemærker, at administrative grunde taler stærkt for en ændring af tilskudsordningen, og at han støtter en omlægning i overensstemmelse med en i arbejdsgruppen skitseret ordning, der knytter tilskud til det lokale nævns tildeling af tilladelser til ansøgere, hvis programmer vil svare til en inden for lovens overordnede rammer lokalt opstillet mediepolitik. I øvrigt finder han ikke at burde udtale sig om, hvilke af de opstillede scenarier der bør foretrækkes. Det er en udpræget politisk vurdering. Rapporten illustrerer hvilke værdier, der fremmes gennem de forskellige modeller. Der er i visse tilfælde tale om generelle værdier uden nogen lokal tilknytning som når der tales om en landsdækkende kanal til idébaserede radioprogrammer, eller der kræves en vis del dansksprogede tvprogrammer eller også interesser der netop er knyttet til det pågældende lokalområde som når der i en sendetilladelse stilles krav om en vis del lokalt stof. Om et lokalnævnsområde skal fastlægges ved lokale forhandlinger, som det efter den nugældende ordning sker ved dannelse af fællesnævn, eller om nævnsområderne skal fastsættes centralt ud fra hensynet til det kommercielt bæredygtige, afhænger også af en værdipræget vurdering. En anden sondring går på, om frekvenser skal anvendes kommercielt eller tjene ikke-kommercielle interesser. Her tyder erfaringerne på at der på grund af omkostningerne reelt er flere valgmuligheder på radioend på tv-siden. Det er værd at bemærke, at erfaringerne viser at der specielt på radiosiden er gode muligheder for at lokale nævn gennem en bevidst programpolitik i forhold til kommercielle tilladelseshavere kan sikre et betydeligt lokalt islæt i udsendelserne, og at reklamer m.v. derved også får et lokalt præg. Det er altså muligt, hvis det ønskes, at kombinere kommercielle interesser og lokalsamfundsmæssige hensyn. Bent Helvang anfører, at de høje KODA- og Gramex-afgifter og det forhold at der opkræves i henhold til indbyggere har bevirket, at DR, TV 2, TvDanmark, Talpa, lokalradioerne og KOMM har foreslået, at der etableres et paradigmeskift, hvorefter beregning af afgifter til KODA/Gramex sker på grundlag af de faktiske lytter/seertal i stedet for indbyggere. Det er ikke hensigten med forslaget, at den nuværende betaling til musikere og andre kunstnere skal reduceres. Forslaget indebærer dog, at afgifterne alene vil stige såfremt lytningen/seningen reelt øges. Baggrunden herfor er at den nuværende opkrævningsform vil betyde at landsdækkende analoge og digitale medier på trods af en meget lav lytning skal betale afgifter for samtlige husstande. Det er mediernes klare opfattelse, at dette forhold vil bremse udviklingen af nye medier herunder digital radio og tv, idet disse formentligt ikke er i stand til at betale de ca. 20 millioner årligt, som er taksten for landsdækkende radio uanset lytter tilslutningen. I den senere tid er flere Internet radioer lukket med baggrund i den nuværende struktur. Bent Helsvang er endvidere af den opfattelse, at en optimering af lokalradio og tv s frekvenser er et must for at sikre overlevelse, samt at græsrødderne bør have

15 den ekstra mulighed, der ligger i at være must carry på kabler der har flere end 5000 tilsluttede. Bent Helvang understreger endelig for så vidt angår DTT, at hvis lokal-tv skal aflevere sine analoge frekvenser før dækningen på DTT (Mux 1) er kommet op på samme niveau, som lokal-tv s nuværende dækning, vil det betyde en lukning af de lokale tv-stationer. Bård Hornekær er uenig i indledningens udsagn Samtidig slås det fast, at det værdifulde ved lokalradio og-tv anses for at være de lokale programmer, og at en professionel kvalitet kun kan sikres ved kommerciel virksomhed. Bård Hornekær er af den opfattelse, at dette udsagn sættes i perspektiv af den sag der pt. er på Samsø, hvor det lokale nævn indstiller Sky Radio til sendetidskarantæne, fordi radioen ikke lever op til de aftalte public service forpligtelser. Helt enkelt må konklusionen være, at en kommerciel professionel kvalitet ikke i sig selv sikrer, at den lokale radiostation opfylder det behov for lokal information og debat, der er intentionen med de lokale medier. Det vil derfor være rimeligt at stille krav til de kommercielle lokalradioer om, at de opfylder en lokal public service-forpligtigelse, hvis de som radioer, der indgår i et netværk, skal fritages for de afgifter, de næsten landsdækkende kommercielle radioer skal betale. I denne sammenhæng skal nævnes, at en lang række græsrodsradioer i stor udstrækning sender lokal information og debat, samtidig med at de har den demokratiske funktion, at de imødekommer mindretalsgruppers behov og inddrager borgerne i produktionen. En væsentlig forudsætning for, at de lokale græsrodsmedier fortsat kan løfte opgaven, er at de får et tilstrækkeligt tilskud, så de er i stand til at sikre den public service og public access, det tidligere medieforlig gav økonomisk mulighed for. Kort sagt er forudsætningen for at fortsætte den positive udvikling, der er beskrevet i medieforskerne Per Jauert og Ole Prehns rapport Mangfoldighed og kvalitet, at der gives et tilstrækkeligt stort tilskud til græsrodsstationerne. Sammenfattende må konklusionen være, at det er de kommunale/de lokale nævn, der fortsat skal have kompetencen og sanktionsmulighederne til at opnå at den lokalt vedtagne mediepolitik rent faktisk føres ud i livet af de lokale stationer. Det er derfor, at vi, i enighed med Kommunernes Landsforening, anbefaler radioscenario 1, fordi den sikrer stor lokal indflydelse og lokalt engagement samt muligheden for en lokal mediepolitik.

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Radio-scenario 4 Mangfoldighed (Stig Hartvig)

Radio-scenario 4 Mangfoldighed (Stig Hartvig) Radio-scenario 4 Mangfoldighed (Stig Hartvig) 1. Målsætning Markedsprincip med sikring af public acces. Få restriktioner. Mangfoldighed. Optimal udnyttelse af ressourcer. Sikring af egentlige lokale kommercielle

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Radio- og tv-nævnets Årsberetning

Radio- og tv-nævnets Årsberetning Radio- og tv-nævnets Årsberetning MEDIESEKRETARIATET 2003 Vognmagergade 10, 1. 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 68 FAX 33 18 68 69 rtv@mediesekretariat.dk www.mediesekretariat.dk J.nr.: 2003-110-038 -

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205

1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1 3000 Helsingør Postbox 199 2. Advokaterne Strandgade 51 3000 Helsingør Postbox 205 3. Helsingør Kommunes Lokal TV-Nævn Stengade 59 3000 Helsingør

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

J.nr. 733-2002-220. Teleklagenævnet. foreliggende materiale, jf. den vedlagte sagsfremstilling I afgørelse om ikke at give Radio Fredericia medhold.

J.nr. 733-2002-220. Teleklagenævnet. foreliggende materiale, jf. den vedlagte sagsfremstilling I afgørelse om ikke at give Radio Fredericia medhold. Teleklagenævnet Advokat Christian Scherfig Advokataktiese1skåbet Lindh staben Ho~n Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Bredgade 43 DK-1260 København Tlf 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag

Læs mere

1. Advokatfirma DLA Nordic A/S 2. Fællesnævnet for Lokal Radio- og TV i Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev og

1. Advokatfirma DLA Nordic A/S 2. Fællesnævnet for Lokal Radio- og TV i Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev og RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Advokatfirma DLA Nordic A/S 2. Fællesnævnet for Lokal Radio- og TV Ved Stranden 18 i Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev og Box 2034 Aabenraa Kommuner 1012 K. Haderslevvej 3, Box 1037

Læs mere

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Teleklagenævnet Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Lindholm Havnevej 33 Bredgade 43 DK-1260 København K 5800 Nyborg Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Lokalradioforeningen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen).

D O M. Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen). D O M Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen). 19. afd. nr. B-946-11: Talpa Radio B.V. (tidligere Talpa Radio International B.V.)

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet 1. Resume... 2 2. Baggrunden for rapporten... 4 2.1. Oversigt over rapportens indhold... 5 2.2. Begrebsafklaring... 5 3. Medielandskabet

Læs mere

SBS TV A/S v. advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1-8 1570 Kbh. V. København den 3. maj 2007

SBS TV A/S v. advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1-8 1570 Kbh. V. København den 3. maj 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET SBS TV A/S v. advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1-8 1570 Kbh. V. København den 3. maj 2007 1. Ved brev af 5. januar 2007 rejser brancheforeningen DIEM på vegne af 7 ikke-kommercielle

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 28. september 2005 TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 Radio- og tv-nævnet skal hermed, i forlængelse

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Teleklagenævnet. 31 marts 2003

Teleklagenævnet. 31 marts 2003 Teleklagenævnet Advokat Christian Scherfig Advokataktieselskabet Lindh Staben Horten Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET

MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET M E D I E - O G T I L S K U D S S E K R E T A R I A T E T N Y B R O G A D E 1 0 1 2 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F O N 3 3 9 2 3 0 4 0 F A X 3 3 1 4 6 4 2 8 tips@kulturtilskud.dk

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Mediepolitisk aftale for 2007-2010

Mediepolitisk aftale for 2007-2010 1 6. JUNI 2006 Mediepolitisk aftale for 2007-2010 Der er enighed mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi (beretning

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003

Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003 RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003 Afgørelse om programudgifter 2002 I besvarelse af Radio- og tv-nævnets afgørelse af 26. november 2002 om Folkets

Læs mere

15 anbefalinger til regering og Folketing

15 anbefalinger til regering og Folketing 15 anbefalinger til regering og Folketing Musiklivets mediepolitiske oplæg 2009 Musikken spiller med er udarbejdet af: Dansk Artist Forbund - Dansk Musiker Forbund - Dansk Skuespillerforbund DJBFA (Danske

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda Hi3G Denmark ApS Tel +45 3333 0135 Arne Jacobsens Allé 17 Fax +45 3333 0155 DK-2300 København S www.3.dk Danmark IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø København den, 6. september 2006

Læs mere

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003.

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN 1 48 Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til efter ikrafttræden

Læs mere

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v.

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte vinduestilladelser m.v. er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på dansk og alle Felter skal udfyldes! Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Aftale mellem DR, TV2 m.fl. om fælles forhandling med henholdsvis KODA og Gramex

Aftale mellem DR, TV2 m.fl. om fælles forhandling med henholdsvis KODA og Gramex Aftale mellem DR, TV2 m.fl. om fælles forhandling med henholdsvis KODA og Gramex Journal nr. 3/1120-0301-0323/SEK/MM Rådsmødet den 15. december 2004 Resumé 1. Sagen vedrører en anmeldelse af en samarbejdsaftale

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 Reklameafbrydelser i Drømmekvinden sendt på TV Danmark A/S den 6. januar

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Foreløbig rapport om udviklingen af digital radio

Foreløbig rapport om udviklingen af digital radio NOTAT Høringsgrundlag Foreløbig rapport om udviklingen af digital radio Udarbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.bibliotekogmedier.dk

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

EUROPEAN COMMISSION. Bruxelles, den 25.7.2012 C(2012) 5056 final

EUROPEAN COMMISSION. Bruxelles, den 25.7.2012 C(2012) 5056 final EUROPEAN COMMISSION Bruxelles, den 25.7.2012 C(2012) 5056 final Vedr.: Statsstøttesag SA.33659 (2011/NN) Danmark Digital Audio Broadcasting-sendenet i Danmark Hr. udenrigsminister Kommissionen skal hermed

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 20403381 Produktionsnummer 100428470 Foreningens navn

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010

Læs mere