FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013"

Transkript

1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 Næshøjen i morgensol Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner (13) Harlev i hjertet (9) SOGNEHUSET TAGES I BRUG (15) Harlev-Framlev Lokalhistoriske Arkiv (12) Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening (13) Harlev Erhvervsforening (16)

2 PARAPLYEN NR. 63 Maj 2013 HARLEV FÆLLESRÅDS MEDLEMMER: Skolebestyrelsen v/næshøjskolen Vuggestuen Grønhøjvej Harlev Bibliotek Harlev-Framlev Menighedsråd Harlev - Framlev Grundejerforening Venstre i Harlev Framlev Grundejerforeningen Harlev Vest Tåstrup Borgerforening Lokalcenter Næshøj Brugerrådet Grundejerforeningen Araliavej Lillering Forsamlingshus Andelsboligforeningen Næshøj Andelsboligforeningen Bøgeparken Konservativ Vælgerforening Harlev Idræts Klub Salon Saksen Socialdemokraterne i Harlev Harlev Jagtforening Ungdomsskolen Næshøj Rødlundparken Børnehaven Næshøj Framlev Forsamlingshus NORDEA Super Best KFUM Spejderne Den Integrerede Institution Kompasset Harlev Advokatkontor Harlev Biblioteks Venner Harlev-Framlev Lokalhistorisk Arkiv Enggårdens Ridecenter Andelsboligforeningen Teglhøjen Harlev Basket Klub Teaterforeningen Spotlight Grundejerforeningen Rødlund vej Parcelforeningen Harlev af 1999 Hørslevsamvirket Harlev Frimærkeklub Harlev Erhvervsforening Tandlægehuset Harlev Dagtilbud Harlev Framlev Ungdomsklub Framlev Borgerforening Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd. Tryk: Chronografisk A/S Oplag 1860 eks. HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR? AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd. Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen). UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER! KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper gerne med dette, send os jeres mødekalender. SKRIV TIL PARAPLYEN! PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer. Indlæg modtages gerne på disk/cd - Mac eller Pc format. Eller på mail.: NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer 7. september 2013 deadline: 29. juli 2013 MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender, til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek. Harlev Fællesråd: FORRETNINGSUDVALGET Arne Nielsen - formand tlf Ejgil Rahbek - næstformand / sekretær tlf Kaj Sommer - kasserer Jens Aage Weigelt Anton Nielsen Egon Leegaard Jørgensen Finn D. Sørensen Copyright på Paraplyens tekst, tegninger og fotos tilhører skribenten/tegneren/fotografen og bladet. Børn og Unge Egon Leegaard Jørgensen (formand) Kaj Sommer Info og Blad Ejgil Rahbek (formand) Arne Nielsen Dorte Vind Aksel Buchard Trafik og Veje Ejgil Rahbek (formand) Anton Nielsen Niels Elvstrøm Natur og Miljø Jens Aage Weigelt (formand) Arne Nielsen Finn D. Sørensen HARLEV FÆLLESRÅD Næshøjvej Harlev J til fællesrådet

3 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Orientering fra Fællesrådet Af Ejgil Rahbek Under Orientering fra Fællesrådet refererer vi fra det årlige repræsentantskabsmøde, som blev afholdt den 21. marts Vi fortsætter artikelserien om Harlev i Hjertet. Denne gang med et portræt af Bettine Schriver, der er ejen - doms mægler i New York og nu med i TV udsendelsen Hammerslag. Hun voksede op på Højlundvej. Repræsentantskabsmøde den 21. marts 2013 Det ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt på biblioteket. Fremmødet var mindre tilfredsstillende, idet kun 10 foreninger var repræ - senteret. 15 personer del tog. Valg af dirigent Til dirigent valgtes Erik Andreasen, tidl. formand for Grundejerforeningen Harlev Framlev. Forretningsudvalgets beretning (Arne Nielsen): Organisationen Harlev Fællesråd er en pa ra - plyorganisation, som varetager interesser for 46 medlemmer. Medlemmerne er foreninger, institutioner og forretninger i Harlev. Altså ingen personlige medlemmer. Fæl lesrådets opgave er formuleret i vedtægternes 2 Formål: 2.1 Harlev Fællesråds formål er som koordinator og katalysator at skabe et fælles forum til at fremme opfyldelsen af lokale behov og ønsker inden for by- og oplandsudviklingen samt inden for fritids, trivsels- og miljøområderne til gavn for medlemmerne og beboerne i Harlev og Framlev sogne. 2.2 Harlev Fællesråd kan koordinere medlemmernes gennemførelse af aktiviteter og bistå herved. 2.3 Tillige kan Harlev Fællesråd bistå ved løsning af problemer, som har interesse for lokalområdet, og forhandle med offentlige myndigheder. 2.4 Harlev Fællesråd informerer medlemmer og beboere i området om Fællesrådets initiativer og anliggender. Repræsentantskabet Der holdes repræsentantskabsmøde en gang hvert år inden udgangen af marts må ned. Til repræsentantskabsmødet har to repræ - 3 sen tanter for hver medlems - organisation adgang og stemmeret. Repræsentantskabet vælger et forretningsudvalg på 7 medlemmer samt to suppleanter. Forretningsudvalget konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Udvalg Forretningsudvalget kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige områder. I det forløbne år har der været nedsat følgende udvalg. Børn og Unge (Egon Lee - gaard) Trafik-Veje og kommuneplan (Ejgil Rahbek) Natur og Miljø (Jens Aage Weigelt) Info og Blad (Ejgil Rahbek) Der vil blive afgivet særskilt beretning fra hvert af disse udvalg ved udvalgsformanden. Mødevirksomhed Ud over møderne i forretningsudvalget afholder udvalgene møder efter behov. Her drøftes konkrete sager vedrørende de enkelte områder og udarbejdes forslag, som forelægges forretningsudvalget til endelig beslutning.

4 PARAPLYEN NR. 63 Maj 2013 Repræsentanter for forretningsudvalget deltager herudover i møder, som indkaldes af Aarhus kommune. Der afholdes hvert år et seminar for alle fællesråd, som er tilrettelagt af fællesrådenes arbejdsgruppe i samarbejde med fællesrådenes sekretariat, som er placeret i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Første del er et møde, hvor fællesrådsrepræsentanterne holder møde med sig selv med henblik på at forberede anden del af mødet, hvor politikere og repræsentanter fra forvaltningerne er til stede. Teknik og Miljø holder et år ligt møde med fællesrådene. Afdelingen for Trafik og Veje afholder et årligt møde med grupper af fællesråd. Børn og Unge har i år for første gang også inviteret til et møde med grupper af fællesråd. Kultur og Borgerservice vil fremover holde ad hoc møder med fællesrådene, når der er konkrete forhold, der vedrører et lokalområde. Årligt fællesmøde med Harlev-Framlev Grundejerfor - ening. Det er fællesrådenes ønske, at alle magistratsafdelinger får etableret en fast procedure for, hvordan man inddrager fællesrådene, før der træffes beslutninger af betydning for de enkelte lokalområder eller for den sags skyld hele kommunen. Det vil føre for vidt, hvis alle afdelinger holder år - lige møder med fællesrådene, men der skal i det mindste være en automatik i, at vi bliver inddraget i sager, der angår vores lokalområde. Større sager Jeg vil nævne nogle af de sager, der har optaget os i det forløbne år, men overlade detail orienteringen og eventuelle spørgsmål til udvalgsberetningerne. Den kollektive trafik Vandsepareringsprojektet Fredningssagen Kommuneplan (herunder tillæg til kommuneplan) og lokalplaner, Eksempler: Gartnerigrunden syd for Harlev Golfbaneudvidelse (Aarhus Ådal) Sports og Fritidspolitik Elmaster ved Årslev Engsø Sundhedspolitik Øvrigt Harlev Fællesråd er repræ - senteret som organisationsrepræsentant i Fritids- og Ungdomsskolebestyrelsen for område Silkeborgvej, hvor Arne Nielsen er formand. Kaj Sommer er suppleant. Kaj Sommer repræsenterede Harlev Fællesråd ved indvielsen af det nye sognehus i Framlev. Jeg vil slutte med at rette en tak til medlemmer og suppleanter i forretningsudvalget, som udfører et stort arbejde i årets løb til gavn og glæde for borgerne i Harlev. Jeg vil også gerne rette en tak til 4 Dorte Vind og Aksel Buch - ard, som er eksterne medarbejdere i redaktionsudvalget vedrørende Paraplyen, og til Alice Krøger, som er fast leverandør af artikler om personer med tilhørsforhold til Harlev, og som har et spæn - dende arbejde i dag. Det er vigtigt, at vi opfanger de signaler, vi får enten ved direkte henvendelser eller gennem det, vi ser og hører, og bringer det frem i fællesrådsregi og eventuelt videre frem i det kommunale system. Drøftelse af formandens beretning I forbindelse med arbejdet med at etablere et nyt 2-delt afløbssystem var medlemmer af repræsentantskabet enige om, at en grundig oprydning af rabatter og en kvalitetsmæssig god belægning på veje er helt afgørende for, at projektet kan betegnes som afleveret i god stand. Derfor opfordredes Fællesrådet til at være sær ligt opmærksom på dette forhold i forbindelse med aflevering af projektet på de forskellige veje. Børn og Unge Udvalg i uddrag (Kaj Sommer) I det forløbne år har arbejdet i Børn og Unge-udvalget stort set kun drejet sig om muligheden for få etableret yderligere en indendørs idræts facilitet ved Næshøjskolen i Harlev. En multihalløsning til anvendelse til flere forskellige formål. Det er et

5 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN ønske, der står højt på listen i vort lokalsamfund, og det er derfor naturligt, at der er ofret mange kræfter på det. Der har været holdt møde med Fritids og kultur i Aarhus Kommune, med Børn og Unge-afd. i samme, med Næshøjskolen og med HIK om foreningens ønsker på området. Dette er foreløbig mundet ud i, at der netop er sendt en ansøgning til Kommunens B & U-afd. om tilladelse til at benytte arealet mellem Næshøjhallen og Svømmehallen til opførelse af en ny bygning, som gerne skulle kunne anvendes til flere formål. En så - kaldt multihal. Der er ingen tvivl om, at lokalsamfundet i Harlev kommer til at medfinansiere etableringen af en sådan løsning. Kommunen melder klart ud, at der i øjeblikket ikke er penge til et sådant formål. Hvilket vi faktisk har lidt svært ved at forstå, da man har lignende byggerier i gang andre steder i kommunen. Der er virkelig et behov for at få udvidet vore muligheder med hensyn til indendørs aktivitet her i Harlev. B & U-udvalget har også deltaget i et orienteringsmøde i Lyseng-området i Højbjerg, hvor det er lykkedes at få en helt ny hal op at stå. Dette projekt var dog meget større og væsentlig dyrere end den løsning, vi forestiller os her. Idet det var en hal i fuld skala med tilhørende sidefacliliteter såsom baderum, gymnastiksal og motionslokale. Man havde fået samlet en del penge sammen, vistnok omkring 6 mill.,overfor et projekt til mill. Det skal dog også lige med, at i Højbjerg-området bor der ca mennesker, samt at der er store lokale erhvervsog industriområder. Netop det sidste mangler vi i høj grad i Harlev. Der arbejdes nu med at få oprettet en fond, dels til at få indsamlet midler i, dels til senere at skulle stå for driften, idet det forventes, at en løs - ning kun vil lykkes ved, at der etableres en selvejende institution. Natur og Miljø Udvalg i uddrag (Jens Aage Weigelt) Udvalget for Natur og Miljø har til opgave at varetage de forhold i lokalområdet, der har betydning for natur og miljø. Fredningssagen Den sag, der har fyldt mest i de seneste år har været Danmarks Naturfredningsforenings ønske om at få rejst en fredningssag for området Lillering Skov, Tåstrup sø og mose og Stenskoven. Det er lykkedes Naturfredningsforeningen at få både Aarhus Kommune og Skanderborg Kommune til at være med som sagsrejsere over for Naturfredningsnævnet. Sagen blev rejst den 30. april 2012 og bekendtgjort i Statstidende den 23. maj Der findes et Fredningsnævn i hver region. Det består af en formand, der udpeges af Miljøministeren, yderligere et ministerudpeget medlem, samt et medlem udpeget af regionen og et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen. Som formand for Midt - jylland, østlig del er udpeget dommer Martin Møller-Heuer, og fra Aarhus Kommune er udpeget tidligere byrådsmedlem Eva Tørnæs. Efter at sagen nu er rejst, har Fredningsnævnet afholdt et offentligt møde den 24. september, hvortil alle berørte lodsejere var inviteret. Harlev Fællesråd var også inviteret og deltog i dette møde, som bestod af en del, hvor Danmarks Naturfredningsforening redegjorde for fredningsforslaget, repræsentanter for Aarhus Kommune, Skanderborg Kommune og Naturstyrelsen kommenterede forslaget, hvorefter ordet var frit. Harlev Fællesråd og Harlev Jagtforening deltog i debatten og pointerede, at man havde håbet, at der kunne opnås enighed med lodsejerne om en aftale. Endvidere var de to parter også enige om, at det var en fordel, at kommunerne var med som sagsrejsere, idet Aarhus Kommune især havde gjort meget for at imødekomme jagtforeningens ønske om at bevare skydebanen og muligheden for fortsat at drive jagt i området. På mødet blev der rejst

6 PARAPLYEN NR. 63 Maj 2013 spørgsmålet om de arealer, der er omfattet af fredningsforslaget, vil kunne drives, indtil sagen er afgjort. Anden del bestod i en besigtigelse af de områder, der ønskedes fredet. Det var en meget regnfuld dag, men besigtigelsen blev gennemført på trods af det. Så hele det offentlige møde blev afviklet på en dag. Efterfølgende er der truffet beslutninger om, at der dispenseres fra bestemmelserne om, at driften skal ophøre ved fredningssagens offentliggørelse. Der kan således fortsat både drives landbrug og skovbrug, indtil en endelig afgørelse er truffet. Byparken Det er Fællesrådets indtryk, af de motionsredskaber, som blev etableret i Byparken, bruges af en del borgere. Det er fortsat vores håb, at mange flere vil benytte sig af de muligheder, der er med løbesti og redskaber. Det ser ud, som om redskaberne lever op til vores forventninger om holdbarhed og funktion. Vi har stadig et lille problem omkring den skaterbane, der blev bygget af frivillig arbejdskraft i Byparken. Desværre lykkedes det ikke at fastholde den forældregruppe, der dannede en forening Aktive Forældre med blandt andet det formål at sikre driften af skaterbanen. Banen trænger meget til en overfladebehandling, og Fællesrådet har besluttet at bevilge penge til materialer hertil, men det kniber med at få frivillige til at påtage sig opgaven. Så hvis nogen i forsamlingen har lyst til at påtage sig en lille opgave hermed eller kender nogen, som vil give en hånd med, vil det væ re velkommen. Hvis ikke vi får et eller andet sat i værk, risikerer vi, at Kommunens afdeling for Natur og Miljø forlanger, at banen bliver fjernet. Det var de væsentligste ting Natur og Miljøudvalget vil berette om for Trafik og Veje Udvalg i uddrag (Ejgil Rahbek): Drivhusene på Kettingvej Drivhusene på Kettingvej har i mange år været en torn i øjet på mange mennesker, bl.a. ud fra et visuelt og et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Vi har arbejdet med planerne om at få området indhegnet efter ønske fra de mange ængstelige forældre i området. Der har også været problemer med drivhusglas, som er blæst omkring i området i forbindelse med de voldsomme storme det sidste par måneder. Imidlertid ser det nu ud til, at ejerne er interesserede i at udvikle området til bebyggelse, og Fællesrådet afgav sidste år en tilkendegivelse om en udvidelse af området mod Tåstrup. Vi meddelte, at vi vil være positiv m.h.t. en lokalplan for 6 drivhus-området, hvis visse forudsætninger er opfyldt: 1) At der en positiv politisk tilkendegivelse fra et flertal i Byrådet (sagen skal omkring Byrådet) 2) At en mulig lokalplan for området ikke har nogen økonomisk indflydelse på eller betydning for værdiansættelser i forbindelse med den igangvæ ren de/ af sluttede vej-ekspropria - tionssag for den nordlige del af udstykningen 3) At Tåstrup Borgerforening tages med i beslutningen Sagen er nu så vidt fremskreden, at der er udarbejdet et projektforslag, som Fællesrådet har haft til høring. I vort høringssvar har vi understreget, at det er vigtigt, at der nu kommer et projekt, så arealet kan blive oprenset og de gamle drivhuse fjernet. Vi har også understreget, at det er vigtigt, at grunden oprenses grundigt og efter de seneste forskrifter. Kloakseparering i Harlev Projektet med at separere kloaknettet i spildevand og overfladevand (regnvand) er et meget stort projekt, som mange grundejere på et eller andet tidspunkt vil skulle forholde sig til. På nuværende tidspunkt er gravearbejdet og ledningsarbejdet på Nyvangsvej, Høj - lundvej og Kettingvej afslut-

7 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Det nye kloakanlæg går i dybden tede. Der mangler den endelige kørebelægning, men det kan først gøres færdig, når jorden har sat sig. Den sydlige del af Sydbakken igangsættes nu. Informationsmøde for Sydbakken blev holdt i august Den 25. februar blev afholdt information for beboere på Tå - strup vej, Damkjærvej, Parcelvej samt en del af Vestervej. I september/oktober inddrages 2014 etapen, som er 7 kvarteret omkring Grønhøj - vej. Renseanlægget vil blive taget ud af drift inden årets udgang. Her vil senere blive bygget en pumpestation, som skal løfte vandet fra Harlev og Framlev til Viby renseanlæg. M.h.t. etablering af det fremtidige regnvandsbassin pågår arbejdet stadig. Der er ikke fundet et velegnet areal. Bassinet skal indpasses i terræn, så der er ikke så mange muligheder. Der pågår forhandlinger med en del lods - ejere. Aftale om fleksibel udlejning for Rødlundparken Gennem mange år har Bra - brand Boligforenings afdeling 10, Rødlundparken, haft en særlig aftale om, at beboere med tilknytning til lokalområdet har fortrinsret til en familiebolig. Aftalen udløb den 30. september 2010, og har siden da ligget til afgørelse i forvaltningen. Fællesrådet har været meget forundret over den meget lange sagsbehandlingstid og vil rette en stor tak til tidligere rådmand Bünyamin Simsek, som har presset på for at få aftalen færdig i den periode, han har vikarieret. Aftalen løber til 31. december 2013, men ophører dog forinden, såfremt byrådet inden den 31. december 2013 beslutter en anden politik på området, end det der ligger i det aftalte. Udlejningsaftalens indhold

8 PARAPLYEN NR. 63 Maj 2013 er: 50 % af de ledige familieboliger kan udlejes med fortrinsret til ansøgere med beskæftigelses- eller boligmæssig tilknytning til lokalsamfundene Harlev/ Framlev og Sa bro/ Borum. Kommunen har uændret anvisningsret til 25 % af de ledigblevne boliger. Dog skal lejligheder, der er velegnede for ældre eller handicappede, udlejes med fortrinsret til ventelistean sø - ge re, som har behov for en sådan bolig. Status på trafik og vejprojekter Næshøjvej Som det vil være bemærket af Paraplyens læsere, er vejarbejdet med at etablere cykelsti ud for skolens parkeringsplads op ad Næshøjvej nu færdigetableret. Selv om vi har ventet længe på at få denne strækning anlagt, så er vi tilfredse med, at der nu er cykelsti og fortov hele vej - en op ad Næshøj. Det giver en forøget sikkerhed for cyklister, som for en hel dels vedkommende er skolesø - gende børn. Men vi er også blevet gjort opmærksom på, at som arbejdet er udført, kan det give problemer for kørestolsbrugere. Vi undersøger sagen. Status på trafik og vej projekter Lilleringvej Gennem mange år har Fællesrådet arbejdet på at få strækningen på Lillering fra Aralievejens udmunding til Rødlundvejens udmunding forbedret. Vi mener, at både fortov, belysning og cykelsti trænger stærkt til udskiftning. Vi har nu fået håndslag på, at arbejdet går i gang i Endvidere har vi fået at vide, at man påbegynder anlæg - gelse af en dobbeltrettet cykelsti til Tåstrup. Dette vil også ske i Status på trafik og vej projekter Lastbilparkering Gennem en del år har vi fået mange henvendelser fra beboere, især i Rødlundkvarteret, at man føler sig generet af parkerede lastbiler i weekender og uden for arbejdstiden i øvrigt. Ved henvendelse til kommunens afdeling Trafik og Veje har vi fået den besked, at hverken kommunen eller politiet kan gøre noget i et landdistrikt. Undtagen hvis der er et forbud, og det er der ikke i nogen af landdistrikterne i Århus Kommune. Men for ganske få uger siden godkendte byrådet en ny Par keringspolitik i Århus Kommune, og den indeholder en bestemmelse om, at forbuddet mod lastbilparkering i byområder skal udvides til at omfatte hele kommunen. Så når politiet har givet sin endelige godkendelse, hvilket skulle være en formalitet, så træder forbuddet i kraft, også i landdistrikter. Rent praktisk vil forbuddet træde i kraft ved byskiltet, og der vil ikke 8 blive opsat særlige skilte. Med forbuddet skal politiet tage sig af klager over parkerede lastbiler i weekender og udenfor arbejdstiden. Info- og Bladudvalg i uddrag (Ejgil Rahbek) I paraplyudvalget har vi 3 hovedområder, som vi varetager, og det er: Udgivelse af Paraplyen Udgivelse af aktivitetskalenderen Administration og redigering af hjemmeside Udgivelse af Paraplyen For året 2012 har vi udgivet Paraplyen 4 gange og holdt os indenfor de normerede 12 sider pr. gang, bortset fra et nummer. Som bekendt er udgivelse af Paraplyen den store udgift for Fællesrådet, og derfor har vi stram styring på antallet af udgivelser og sider. Vores aftale med Harlev Basket udløb den efter den aftalte 4-års periode. I november indkaldte vi tilbud på uddeling for den kommende 4-årige periode. Alle foreninger i Harlev Framlev, som beskæftiger sig med ungdomsarbejde, blev bedt om at byde. Der kom 2 bud. Fra Harlev Basket og fra Spejderne. Buddet fra Harlev Basket var det laveste, selvom det var højere end i den forgangne 4-årige periode. Derfor valgte vi at fortsætte samarbejdet med Harlev Basket, et sam-

9 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN arbejde, som vi har været yderst tilfreds med. Ja, det var lidt om Paraply udvalgets arbejde, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke udvalgsmedlemmerne for et godt samarbejde i årets løb. Fremlæggelse af sidste års regnskab til godkendelse (Kaj Sommer) På grundlag af kassererens beretning blev regnskabet godkendt. Behandling af Harlev i hjertet indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent (Kaj Sommer) Det fremlagte budget blev godkendt og kontingentet fastsat til uændret 350,- kr. Valg af forretningsudvalg og suppleanter Genvalgt blev Arne Nielsen, Kaj Sommer og Jens Aage Weigelt. Nyvalgt blev Hein - rich Kristiansen, som repræ - senterer HIK. Som suppleant genvalgtes Niels Elvstrøm og nyvalgt blev Chr. A Jensen fra Tåstrup Borgerforening. Valg af revisor og suppleant Per Lind Jensen og Bent Hansen blev genvalgt. Som revisorsuppleant valgtes Dorte Vind Eventuelt Intet Af Alice Krøger Bettina Schriver Hun har gået på catwalken i Milano, hun er ejendomsmægler på Manhattan, og hun bor midt i New York City. Alligevel kan Bettina Schriver savne dansk rugbrød, stenbiderrogn og en tur til bager Charles. Jeg har ellers aldrig lidt meget af hjemve, men i de senere år kan jeg også savne hyggelige middage med familie og venner, hvor man sidder ved bordet i lang tid. Der er ikke det samme nærvær og hygge i New York, det er noget helt unikt for Bettine holder konference 9

10 PARAPLYEN NR. 63 Maj 2013 danskere, siger Bettina Schri ver, hvis ansigt er kendt fra såvel Hammerslag som Liebhaverne, hvor hun fremviser luksuslejligheder i millionklassen. Den 45-årige Harlev-pige fra Højlundvej har ikke boet i Danmark de seneste 10 år, men hvert år vender hun tilbage for at nyde den danske sommer. Vi lejer et hus i Risskov nede ved vandet og er der som regel hele august måned. Det er rigtig dejligt, også for vores datter, Karolina, siger Bet tina Schriver, der er gift med den amerikanske erhvervsmægler Michael Edward Gochman. Ud i verden Bettina Schriver har altid elsket folk, handel og sprog. Efter 9. klasse begyndte hun på HH, sproglig linje for at uddanne sig inden for international handel og marketing. Da flere fotografer begyndte at stoppe den langlemmede og lyshårede handelsskole - elev for at spørge, om hun ville være model, gav hun dog karrieren på catwalken en chance. Jeg begyndte at arbejde som model, mens jeg gik på handelsskolen, og snart var jeg model på fuld tid, fortæller Bettina Schriver. Selv om det var grænseoverskridende, da hun første gang gik modeshows i Magasin i eksklusivt lingeri, blev hun glad for jobbet, som gav Bettine ved Hotal Plaza i New York en god basis for mange modeshows med danske og internationale designere og modeproducenter. 10 Som model lærte jeg utrolig meget om mennesker og mig selv. Jeg fik indsigt i andre kulturer og nationaliteter. Jeg rejste meget og var blandt andet i Milano. Firenze og Athen på job. Bettina Schriver fik også indsigt i mange ting, som hun fik gavn af i den erhvervskarriere, der fulgte, da hun fik lyst til at få nye udfordringer. Man lærer meget om at sælge og om at rejse sig efter et nederlag. Det er jo ikke altid, man får jobbet, når man går til casting, siger Bettina Schriver, der ikke talte for meget og for højt om sin modelkarriere, når hun var på besøg hos forældrene i Harlev. Mine forældre brød sig bestemt ikke om, at jeg var model. Det var noget pjat, og

11 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN det var ikke noget rigtigt arbejde, fortæller Bettina Schri ver, hvis forældrene hellere havde set, at deres datter var kommet i lære i et revisionsfirma eller en bank, hvor hun havde fået tilbudt elevplads. Ny karriere Efter nogle år som model længtes hun efter nye udfordringer. Efterhånden kedede jeg mig lidt. Jeg begyndte at holde foredrag om modelbranchen og tog opgaver som stylist og underviste også på ungdoms- og efterskoler, men jeg savnede at lære andet og mere, fortæller Bettina Schriver. Da en nær veninde og kollegas mor tilbød hende et job som ejendomsmægler, sagde hun ja tak. Hurtigt viste det sig, at Harlev-pigen var kommet på den helt rigtige hylde. Jeg blev grebet af branchen med det samme, for jeg har altid haft kærlighed til arkitektur og boligindretning. Og så var det fantastisk at lære noget nyt hver dag, for jeg blev kastet ud i næsten alle arbejdsopgaver fra start og var ude at sælge allerede første dag. Hendes talent for salg kom hende til gode, da hun gennem sin daværende kæreste begyndte at rejse til New York med jævne mellemrum. Forholdet er endt, men kær - ligheden til storbyen er der stadig. Jeg har aldrig været bange for at kaste mig ud i noget nyt, og jeg blev positiv overrasket over New York, som jeg troede ville være for overfladisk, smiler Bettina Schriver. Hun kom til at elske byens puls, forskellighederne, de grønne parker, skyskraberne og alle de nye indtryk, man får hver dag. Derfor kunne hun sagtens se en fremtid for sig i New York, da hun mødte sin mand, Michael, til en middag med fælles venner i København. Bettina Schriver tog en amerikanske ejendomsmæglereksamen og fik tilbud om at arbejde i det anerkendte ejen domsmæglerfirma DouglasElliman. I dag bor hun og familien på 20. etage på Park Avenue midt på Manhattan, hvor den danske ejendomsmægler sælger luksuslejligheder for firmaet, der beskæftiger flere end 2000 mæglere i New York City. Den dyreste lejlighed, jeg har solgt, kostede 111 millioner danske kroner, fortæller Bettina Schriver, hvis talent også er opdaget af Danmarks Radio og TV2, der har hyret hende til de populære programmer Hammerslag og Liebhaverne. Langt fra Harlev Livet på Manhattan ligger langt fra det, Bettina Schriver kendte fra Harlev. Jeg arbejder meget, rigtig 11 meget. Vores datter går i skole fra 8.30 til 17.30, men bliver nogle dage hentet lidt tidligere af en sitter. Bettina Schriver mindes med et smil, hvor hun og vennerne gik på æblerov, klatrede i træer eller tog til Lillering Skov på jagt efter børnelokkere. Jeg var en rigtig drenge - pige, og jeg deltog i al den sport, der var i Harlev, håndbold, basketball, bordtennis, svømning, og så elskede jeg at synge og spille med stor opmuntring fra min yndlingslærer Ida Kærup. Bettina Schriver har fået permanent opholdstilladelse i USA, et såkaldt Green Card, og det er her fremtiden ligger for hende og familien. Hun trives godt med den skarpe konkurrence i ejendomsmæglerbranchen. Konkurrencen holder mig på tæerne, og jeg har altid foretrukket at være provi - sions lønnet, for med det følger frihed, som er vigtig for mig, mener Bettina Schriver, der bruger friheden til at tage på ski i Vermont om vinteren, til kysten ved The Hamptons om sommeren og ikke mindst til jævnlige rejser til Danmark og besøg af danske venner og bekendte, blandt andet søsteren Annette Schriver. Dette var det foreløbigt syvende og sidste portræt i serien Harlev i hjertet.

12 PARAPLYEN NR. 63 Maj 2013 Harlev-Framlev Lokalhistoriske Arkiv Af Anders Vestergaard Hvor finder man os? Som mange af Paraplyens læsere ved, flyttede Lokalarkivet for godt 1½ år siden til et lokale tæt på det nye bibliotek på Næshøjskolen. Her har vi åbningstid torsdag kl bortset fra de uger, hvor der er skoleferie eller -fridage. Bemandingen er, udover lederen, to frivillige hjælpere alle tre ulønnede, men arkivet modtager et mindre beløb fra Aarhus Kommune til dækning af evt. indkøb af hjælpemidler, kontorartikler og lignende. Hvad arbejder vi så med? Vores fornemste opgave er vel at være til rådighed for folk, der søger oplysning om deres slægt eller andre forhold i lokalområdet i fortiden. Vi har jævnligt forespørgsler fra nær og fjern om forskellige emner og forsøger så vidt muligt at besvare disse. Som eksempel på, hvilke opgaver vi beskæftiger os med, kan nævnes følgende: I marts måned fik vi en mail fra en borger i Åbyhøj, der efterlyste oplysninger om familien Blicher, hvoraf digteren Steen Steensen Blichers søn Fransisco var lærer i Harlev fra 1862 til Det var specielt Fransisco Blichers datter Ernestine, opkaldt efter sin farmor, spørgeren var interesseret i at vide noget om. Han kendte hendes fødselsdato og endvidere bryllupsår og brudgommens navn og stilling. Jeg kunne huske, at davæ - rende leder af arkivet, Rigmor Frandsen, for år tilbage leverede en række artikler til Sognebladet om lærere i Harlev og Framlev sogne, og i kirkebøger og folketællinger fandt vi frem til fulde navn og alder på lærer Blichers 6 børn, dato for Ernestines og hendes ældre søsters bryllup og brudgommenes hjemsted. Disse oplysninger, samt Rigmor Frandsens beretning om lærer Blicher blev sendt til spørgeren med håbet om at have hjulpet ham et stykke videre i sin søgen. Hvad rummer Arkivet? Arkivet har kopier af områdets kirkebøger fra 1694 til 1892 og folketællinger fra 1787 til 1890, samt oplysninger om næsten alle landejendomme for nogles vedkommende næsten 500 år tilbage men også om mange andre ejendomme, forretninger og institutioner i området. Derudover årbøger, tidsskrifter, kort- og billedmateriale. Alle er velkomne på Arkivet i åbningstiden tag gerne noget med, som I vil overlade til os. 12

13 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Nyt fra Harlev-Framlev Grundejerforening Af Niels-Ole Sølvar Karlsen, formand Harlev-Framlev Grundejerforening har igen afholdt generalforsamling. Den blev afviklet mandag den 18. februar kl på Lokalcenter Næshøj. Onsdag den 27. februar konstituerede bestyrelsen sig. Da vores formand gennem mange år, Erik Andrésen desværre ønskede at trække sig, indtrådte suppleant Alex Just Pedersen i bestyrelsen, og undertegnede blev valgt til formand. Der skal lyde en varm tak fra os alle til Erik Andrésen for hans mange års dygtige virke som formand. I skrivende stund er vores gule Informationsbøger omdelt, og det har som altid været et stort arbejde at få dem lavet. Vi håber, at vore medlemmer vil støtte vore mange annoncører, som støtter os igennem annoncetegning i bogen. Vi har igen i år haft en medlemsstigning, så vi p.t. er små medlemmer. Til jer der IKKE er blevet medlem endnu STØT OP OM FORENINGEN vær solidarisk. Til jer alle KOM og giv Jeres mening til kende ved GE- NERALFORSAMLINGEN, da det er af stor betydning for bestyrelsen. Som ny formand vil jeg gøre mit bedste for, sammen med den øvrige bestyrelse, at videreføre foreningen på bedste vis, til glæde for vore mange medlemmer. Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner Af Dorte Vind og Arne Nielsen Skab liv i Biblioteket del din viden, erfaring og interesse med andre På Harlev Bibliotek vil vi gerne indbyde byens borgere til at være med til at gøre biblioteket til et levende mødested. Der foregår allerede en del i huset, men der er bestemt plads til mere aktivitet. Med Harlev Biblioteks Venner som en væsentlig drivkraft og vigtig sparringspartner afvikler vi et fint og varieret arrangementsprogram i vinterhalv - året. Vi har skiftende udstillinger, som oftest lokale kunstnere, som selv henvender sig og ønsker at bruge vores udstillingsmuligheder. Hver måned mødes strikke- 13 glade kvinder (mænd er også velkomne) og har en hyggelig og produktiv aften sammen i Biblioteket. Har du lyst til at lave noget på Biblioteket? Er du skrap til billedbehandling eller andet på en computer? Elsker du at se film og har lyst til at lave en filmaften for andre?

14 PARAPLYEN NR. 63 Maj 2013 Billede på fotoudstillingen af Gary Snider Kan du lide at læse højt? Har du lyst til at udstille din kunst eller andre projekter? Har du en vild, sjov eller spændende idé? Har du lyst til at lave en klub eller bare en enkelt event? Så send en mail eller kom og snak med Dorte Vind på Biblioteket. Vi tilbyder, at du kan bruge Biblioteket, og vi laver en omtale på vores hjemmeside. Du er også velkommen til at komme med ideer til, hvilke arrangementer Harlev Biblioteks Venner sammen med Biblioteket skal tilbyde. I 2012/13 har vi haft arrangementer med sang, oplæs - ning, slægtsforskning og hundepsykologi for at nævne nogle emner. Men du har sikkert nogle ønsker, som vi gerne vil imødekomme, hvis det er muligt. Så giv os en melding på mail, eller når du er på biblioteket. Der er professionel betjening mandag og torsdag, mens du på andre tidspunkter vil kunne møde repræsentanter for Harlev Biblioteks Venner, der vil forsøge at hjælpe dig, hvis du er i tvivl om noget. 14 Er du ikke medlem af Harlev Biblioteks Venner endnu, kan du blive det ved at henvende dig til kasserer for HBV. Leif Boving tlf eller ved henvendelse på biblioteket. Kontingentet er 30 kr. for enkeltpersoner og 50 kr. for husstandsmedlemsskab om året. Vi er meget glade for vores bibliotek. Benyt dig af det så meget som muligt.

15 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN SOGNEHUSET TAGES I BRUG Af Aksel Buchard Som det er de fleste bekendt, er færdiggørelsen af SOGNEHUSET i Framlev nu til ende, og menighedsrådet har derfor gjort sine overvej - elser færdige for så vidt angår brugen af huset. Regelsættet for brug af SOG- NEHUSET kan i sin helhed ses i det nummer af Sognebladet, der udkommer samtidig med dette nummer af Paraplyen, og desuden kan regelsættet ses på kirkernes hjemmeside: Det er vigtigt være opmærksom på, at ud over, at SOG- NEHUSET bruges til kirkens aktiviteter, vil andre også kunne bruge det, hvilket fremgår af denne formålsformulering, som også er gældende for brugen af konfirmandstuen i Gl. Harlev og kirkehuset i Framlev: Kirkens mødelokaler kan anvendes til arrangementer af kirkelig, kulturel eller social karakter, der har lokal tilknytning til et af de to sogne. Endvidere kan mødelokalerne udlejes til personer over 25 år bosiddende i et af sognene til eget brug. Bemærk ligeledes: Den ansvarlige lejer skal være til stede under hele Deltagerne i DRkirken mødes i SOGNEHUSET arrangementet, og deltagerne skal udvise sømmelig adfærd, der respekterer, at lokalerne tilhører kirken. Lokalerne skal anvendes på en ansvarlig og sober måde, så støj og musik ikke generer de omkringboende. Overdreven brug af alkohol er ikke tilladt. For at menighedsrådet fortsat skal kunne planlægge sine aktiviteter, er der i regelsættet indsat en bestemmelse, der siger, at andre tidligst kan foretage en reservation 3 måneder forud for et på - tænkt arrangement. Ønske om leje af SOGNEHU- SET fremsættes til Kirkekontoret, Kirkesvinget 3b, Framlev, 8462 Harlev J. Telefon Middag for kirkens frivillige indtages i SOGNEHUSET 15

16 PARAPLYEN NR. 63 Maj 2013 Harlev Erhvervsforening Af Ejgil Rahbek Den 27. maj 2013 afholder Harlev Erhvervsforening ordinær generalforsamling. Ifølge foreningens vedtægter er årets juleudsmykning eneste opgave. Men det er også en stor opgave, som både kræver økonomiske ressourcer og mange frivillige hænder. Lørdag den 1. december 2012 blev julebelysningen og juletræet tændt. Som noget nyt var der arrangeret et julelotteri med flotte præmier, som var sponsoreret af mange forskellige erhvervsdrivende. Den nye løbeklub deltog med et flot fakkel-optog ned ad Næshøjvej sammen med julemanden. I lighed med tidligere år uddelte julemanden slikposer til alle børnene. Det var meget populært. Slikposerne var sponsoreret af Super Brugsen, nu EuroSpar. Henrik Clausen fra EuroSpar serverede gløgg og æbleskiver sammen med bestyrelsesmedlemmer fra HIK tennis og badminton. Harlev Bageri havde sponsoreret fine kager, som kunne nydes under arrangementet. Lea Skovsgård tændte træet og holdt talen for de mange fremmødte. Harlev Koret sang for til sangene og bidrog til julestemningen. Det er nu 6. gang arrangementet afholdes, og det bliver større og større for hvert år. Både hvad angår fremmødet, og hvad angår antallet af julestjerner på lysmasterne, som nu er oppe på 50 julestjerner. De sidste 6 stjerner blev opsat på Næshøjvej ned forbi Lokalcenter Næshøj. Og antallet vil gradvist blive for - øget i takt med økonomisk formåen. Lotteriet gav et overskud på 6000,- kr., og denne indtægt sammen med sponsorbidrag og medlemsbidrag er for - eningens indtægter. Det er også en udfordring at finde et juletræ hvert år, siger Karsten Højgård Jensen, som fortsat er formand. Denne gang måtte vi søge udenfor Harlev området, til Skov - by, hvor et fint gammelt grantræ var ved at vokse ind i stuen. Her kunne vi hjælpe husejeren ved at fjerne træet, og vi andre kunne til gen - gæld kunne glæde os over det smukke træ i hele december måned. Så Karsten opfordrer alle beboere i lokalområdet til at vurdere, om de måske også måtte have et grantræ stående, som er ved at blive for stort eller er ved at gro ind over huset, til at kontakte Harlev Erhvervsforening. Så Harlev Erhvervsforening tænder juletræet hvert år vil foreningen komme ud for at vurdere, om træet kan bruges til juletræ. Vi tager også roden med, hvis det er nødvendigt, understreger Karsten, og i øvrigt kunne vi godt bruge et træ på rod, så skal vi ikke fælde et træ hvert år. Til slut vil Karsten gerne rette en tak til de mange fremmødte. Det giver gejst og motivation til at fortsætte, at så mange støtter engagementet. Og også en tak til de mange frivillige hjælpere og sponsorer.

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 53 DECEMBER 2010

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 53 DECEMBER 2010 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 53 DECEMBER 2010 Bakkegården i Framlev er årets motiv på julemærket Orientering fra Fællesrådet (3) Lokalarkivet er flyttet (7) Nyt firma i Harlev: Karstens Udbringning

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø VEDTÆGTER For Særslev Forsamlingshus Vestergade 22 Særslev 5471 Søndersø Foreningens navn er Særslev Forsamlingshus, og dens hjemsted er Særslev sogn i Nordfyns Kommune. 1. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune.

VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune. VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter 1. Institutionens navn er Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune. 2. Institutionens

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 67 JUNI 2014

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 67 JUNI 2014 Paraplyen 67_Paraplyen 16/05/14 07.28 Side 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 67 JUNI 2014 Multibane med tilbehør under anlæggelse Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket (14) Livets gang

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Side 2 til 5: De nuværende vedtægter Side 6 til 8: Forslag til nye vedtægter Bestyrelsen ønsker at fremsætte forsag om nye vedtægter som beskrevet

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund Samarbejdsaftale Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2011 Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene 1. Baggrund Denne beskrivelse af samarbejdet mellem Aarhus Kommune

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening 1. Navn og hjemsted Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening 2830 Virum 2. Formål a. Foreningen har til formål at sikre borgernes, virksomhedernes,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

af Cyklistforbundet. Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017

af Cyklistforbundet. Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017 Cyklistforbundet Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017 Gammel tekst Ny tekst 1 Dansk Cyklist Forbund, Lyngby- Taarbæk/Rudersdal afdeling er en

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold Foreningens navn er Gødvad Gymnastik og Idrætsforening kendes også under navnet Gødvad

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Afstemning for alle husstande i Visse Egnsplanvej og Visse

Afstemning for alle husstande i Visse Egnsplanvej og Visse Afstemning for alle husstande i Visse Egnsplanvej og Visse I øjeblikket er nye vejanlæg i Aalborg Syd sendt ud i debat og deriblandt også Egnsplanvej, som kommer til at få indvirkning på borgerne fra Visse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012 Byvandringen startede på Næshøjen Orientering fra Fællesrådet (3) Fredningsforslag for naturområde ved Harlev (9) Harlev i hjertet (5) Ny skovplantning

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordfyns Udviklingsråd (efterfølgende forkortet som NU). NU er en uafhængig forening med hjemsted i Nordfyns Kommune.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere