Jordforurening. en regional opgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordforurening. en regional opgave"

Transkript

1 Jordforurening en regional opgave 1

2 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet jord. Formålet er at sikre rent drikkevand og menneskers sundhed. Denne pjece beskriver regionernes opgaver på jordforureningsområdet. Jordforureningsopgaven er stor og har en tidshorisont på år. Den rummer mange elementer, der gør det nødvendigt, at regionspolitikerne gennem strategi- og handleplaner prioriterer vægtningen af de forskellige delelementer i indsatsen. Pjecen består af en generel beskrivelse efterfulgt af eksempler på løsning af forskellige opgavetyper. For at gøre eksemplerne nærværende har hver region beskrevet en enkelt opgave. De 5 regioner arbejder hver især med alle de beskrevne opgaver. Eksemplerne har til formål at vise bredden i arbejdet med jordforurening. God læselyst. Marts 2010 Prioritering Efter reglerne i jordforureningsloven skal regionerne forebygge og forhindre skadelige virkninger fra jord- og grundvandsforureninger. Regionerne bruger årligt ca. 400 mio. kr. på opgaven. Hvis en forurening kan true en bolig, en børneinstitution, en offentlig legeplads eller værdifuldt grundvand, skal regionen gennemføre en offentlig indsats. Der er et stort antal forurenede grunde i Danmark, og det er ikke muligt at sætte ind overalt på samme tid. Derfor skal regionerne prioritere, så de mest miljø- eller sundhedsskadelige forureninger bliver taget først. Det er ikke muligt at opstille en landsdækkende model, som entydigt beskriver, hvordan ressourcerne skal fordeles mellem beskyttelse af grundvandet, sikring af indeklimaet, udvikling af nye og billigere metoder til effektivisering af opgaven samt borgerservice og de mange andre opgavetyper, der skal varetages. Presset på de forskellige opgaver afhænger af regionale forhold som befolkningstæthed, bebyggelse, industriel historie og geologi. Det er derfor en politisk prioritering i den enkelte region at udstikke retningslinjerne og tage stilling til, hvordan de mange forskellige delopgaver skal vægtes i forhold til hinanden. Prioriteringerne er overordnet fastlagt i de enkelte regioners strategiplaner for arbejdet med jordforurening.

3 Regionerne udfører hvert år ca: Regionerne har til dato behandlet: 700 indledende undersøgelser 60 mio. kr. 300 udvidede undersøgelser 40 mio. kr oprensninger 100 mio. kr. og har 250 anlæg i drift 48 mio. kr grunde under Oliebranchens Miljøpulje 980 grunde under Værditabsordningen Mere end forespørgsler årligt om forurenede grunde. Hvert år fremlægges en redegørelse for politikerne med sidste års indsats sammen med en plan for indsatsen i det kommende år. Regionerne har også en række administrative opgaver f.eks. i forbindelse med salg af og byggeri på forurenede grunde og servicering af borgere, ejendomsmæglere m.fl. Disse opgaver skal løses inden for bestemte tidsrammer og det samlede budget. Opgaven Jordforurening stammer fra virksomheder og industri, som gennem tiden har brugt mange kemikalier. Den måde, stofferne har været håndteret på, er årsagen til, at jorden og grundvandet er forurenet mange steder. Utætte tanke eller ødelagte kloakledninger kan også være skyld i, at olie og kemikalier har forurenet jorden. Regionernes opgaver med jordforurening, som er omfattet af den offentlige indsats, indeholder typisk de faser, der er vist i nedenstående figur. Der indledes med indsamling af historiske oplysninger om aktiviteter, som kan være årsag til jordforurening. Muligt forurenede grunde kortlægges på vidensniveau 1. Viser en indledende undersøgelse, at der er forurenet, kortlægges grunden på vidensniveau 2. De næste faser kan være en udvidet undersøgelse og efterfølgende oprensning af forurening. oplysninger> > > > > > Oprensningen kan ende med drift af et anlæg til sikring af indeklima eller grundvand. Hvis en jordforurening ikke udgør en risiko for grundvandet eller menneskers sundhed, udfører regionen ikke nærmere undersøgelser eller oprensning. Kortlægningen opretholdes for at tage højde for forureningen ved fremtidige bygge- og anlægsprojekter. Ud over den offentlige indsats er regionerne involveret i en lang række myndighedsopgaver: Værditabsordningen, der hjælper boligejere med at få fremrykket en oprensningsindsats. Oliebranchens Miljøpulje, der undersøger og renser op på gamle benzinsalgssteder. Privat finansierede forureningsundersøgelser og oprensninger i forbindelse med salg og byggeri. Udtalelser i byggesager på forurenede grunde. Behandling af ansøgninger om dispensation til deponering af ren jord i råstofgrave. Råd og vejledning til borgere om forurenede grunde. Behandling af forespørgsler fra ejendomsmæglere, advokater og borgere i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Kortlagte grunde i Danmark 3 Historiske Indledende undersøgelse Udvidede undersøgelser Oprensninger Drift grunde i Danmark er kortlagt som muligt forurenede grunde er kortlagt som forurenede. Ca. halvdelen er omfattet af offentlig indsats.

4 Regionerne under søger og renser op, hvor det giver mest miljø for pengene. 4 Jordforurening grundvand og indeklima Grundvandet er en fælles ressource, som dækker store geografiske områder. Geografi, befolkningstæthed og den naturlige beskyttelse af grundvandet er vidt forskellig mellem landsdelene. Regionerne har derfor forskellige vilkår og udfordringer, der gør, at der er brug for forskellige prioriteringer i de enkelte regioner. Indsatsen over for trusler mod grundvand og indeklima kræver specialistviden, som er betinget af stor faglighed og erfaring. Det er samtidig nødvendigt at have tilstrækkelige økonomiske ressourcer, volumen og et samlet overblik. Regionerne har et fagligt miljø, som både kvantitativt og kvalitativt sikrer den nødvendige viden og faglighed. Det betyder både en ensartet behandling af borgerne, plads til udviklingsorienterede initiativer og et overblik over problemstillingerne, som gør det muligt at prioritere indsatsen på den mest effektive og hensigtsmæssige måde. Beskyttelse af grundvandet Regionerne vægter grundvandsbeskyttelsen meget højt. Det gør de, fordi borgerne fortsat skal forsynes med drikkevand baseret på rent grundvand ifølge den danske vandforsyningspolitik. Indsatsen forudsætter et tæt samarbejde med kommunerne og staten for at koordinere og prioritere de grundvandsområder, der skal undersøges først. Der tages hensyn til geografiske forskelle i grundvandets sårbarhed, forsyningssikkerheden og den fremtidige udvikling af byområderne i regionerne. Der er forskel på, hvor følsomt grundvandet er over for forurening. I nogle områder kan nedsivende forurening let nå grundvandet, mens tykke lerlag andre steder yder en vis beskyttelse. I visse egne er der meget og rigeligt grundvand, mens der er knaphed andre steder. Nogle steder bliver grundvandet hentet tæt på terræn, andre steder skal det hentes meter nede i undergrunden. I regionerne er der også forskel på, hvor meget pres der er på drikkevands- og dermed grundvandsbehovet. I Region Hovedstaden er der f.eks. et meget større pres på grundvandet end i de øvrige regioner. Regionen dækker 6 % af landets areal, har 30 % af befolkningen og indvinder drikkevand på 96 % af regionens areal. Kombinationen af den intensive indvinding af drikkevand, mange gamle og nye industriområder og den store befolkningstæthed giver et stort behov for at beskytte grundvandet. Beskyttelse af menneskers sundhed Regionerne prioriterer også forureninger, der truer menneskers sundhed. Her er indsatsen rettet mod forurening på børneinstitutioner, offentlige legepladser og boliggrunde. Indsatsen over for forureninger, der damper ind i boliger og børneinstitutioner og kan påvirke indeklimaet, prioriteres højt i alle regioner. Mennesker, der bor i en bolig, hvor indeklimaet er påvirket af forurening fra jorden, er mere udsatte end mennesker, der bor på en grund, hvor forureningen udelukkende er et problem i f.eks. haven. Børn er både mere udsatte og mere følsomme over for forurenet jord end voksne. Derfor gør regionerne en stor indsats for at undersøge og hindre kontakt til forurenet jord i børneinstitutioner. Oprensning af forurening på boliggrunde og offentlige legepladser, hvor jorden er kraftigt forurenet, bliver også prioriteret i regionerne.

5 Oprensninger er dyre der er pres på ressourcerne Priseksempler: Høfde mio. kr. Kærgård Plantage, fase 1 50 mio. kr. Høje-Taastrup, Solhøj Kildeplads 50 mio. kr. En almindelig forurening (f.eks. oprensning på en boliggrund) 0,5-5 mio. kr. En typisk børnehaveoprensning 0,5-1,5 mio. kr. Det årlige budget til den samlede opgave er på ca. 400 mio. kr. Soilmixing ny metode, hvor den forurenede jord røres rundt med en overdimensioneret håndmixer, samtidig med at der blandes jernspåner og ler ned i jorden. Hermed nedbrydes forureningen. Efter et par år ligger der en klump ren ler tilbage i jorden. Eksempler på nye metoder og teknikker oprensning af forurening ved hjælp af opvarmning dypkogermetode. Oprensning af forurening ved hjælp af f.eks. ler og jernspåner, bakterier eller kemiske stoffer. Nye teknikker til at udtage prøver af jord og grundvand. Fremtidige udfordringer Regionerne har også i fremtiden en stor udfordring i at sikre drikkevandet og borgernes sundhed mod jordforurening. Selvom regionernes indsats holdes på samme niveau som i dag, vil det tage flere årtier, før alle de kritiske forureninger er renset op. Det er derfor en vigtig politisk prioritering at udnytte de økonomiske ressourcer bedst muligt. De hidtil anvendte metoder til at undersøge og fjerne forurening i jorden og grundvandet er ofte både dyre og langvarige. Regionerne arbejder derfor aktivt med at optimere arbejdsgange og udvikle og afprøve nye metoder og værktøjer. Målet er, at kortlægning, undersøgelser og oprensninger fremover kan gennemføres hurtigere, billigere og mere effektivt. I mange tilfælde sker udviklingen i et samarbejde med bl.a. Miljøstyrelsen, rådgivende firmaer og forskningsinstitutioner, ligesom regionerne har etableret samarbejder uden for Danmarks grænser om udvikling af nye metoder og teknikker. Klimaændringerne udgør en særlig udfordring. Regionerne deltager aktuelt i EU-projektet CLIWAT om klimaforandringernes betydning for spredning af forurening. Regionerne arbejder med at udvikle programmer til at vurdere miljøbelastningen for derved at kunne vælge mere bæredygtige metoder til at undersøge og oprense forurening i jord og grundvand i fremtiden. Regionerne arbejder med at gøre de mange data og informationer om jordforurening tilgængelige for omverdenen, bl.a. via egne hjemmesider og fælles databaser. Service og administration Borgerbetjening og administration af særlige ordninger - 21 mio. kr. kortlægning og styring af undersøgelser og oprensninger - 82 mio. kr. Fakta: Formålet med kortlægningen er at kunne rådgive grundejeren om, hvordan risikoen kan reduceres forebygge yderligere spredning af forurenet jord til andre grunde kunne prioritere den videre indsats med undersøgelser og oprensning. Kortlægningen udgør grundlaget for regionernes nødvendige overblik over truslerne fra forureninger. Regionerne fortsætter kortlægningsarbejdet, og det forventes, at regionerne i de kommende år får kendskab til nye stoffer og brancher, som udgør en risiko og derfor skal kortlægges. 5

6 Region Hovedstaden Nye 6 metoder Hver dag finder regionerne nye forureninger, der kan true det grundvand, vi bruger som drikkevand. Grundvandet i Danmark er under pres fra forurening, og det er svært at finde nyt drikkevand, hvis vandboringerne bliver forurenet. Der er behov for at udvikle nye og mere effektive metoder for at redde vores drikkevand. Region Hovedstaden har med succes taget helt nye metoder i brug for at fjerne forurening, der stammer fra klorerede opløsningsmidler. Ved et tidligere pelsrenseri i en landsby nær Høje-Taastrup blev der fundet kraftig forurening med klorerede opløsningsmidler i jorden og grundvandet. Efter rensningen af skind og pelse blev rensevæsken hældt i kloakken eller direkte ud på jorden, hvor der i dag er parcelhuse. Regionen vurderede, at der kunne ligge 5-10 tons klorerede opløsningsmidler i jorden. Undersøgelser viste, at forureningen udgjorde en akut risiko for indeklimaet i husene og drikkevandet. Hvis forureningen blev spredt yderligere, ville det betyde, at Danmarks største vandværk, Solhøj Kildeplads, måtte lukke. Solhøj Kildeplads forsyner ca københavnere med drikkevand, og en lukning ville derfor have store konsekvenser for forsyningen af drikkevand i hovedstadsområdet. Region Hovedstaden har benyttet flere metoder for at løse forureningsproblemet på en tilfredsstillende måde. Indeklimaet i boligerne er sikret ved ventilation under husene, og spredning af forureningen er i første omgang stoppet ved at oppumpe og rense forurenet grundvand. Dette er en dyr og langvarig løsning. Komplicerede geologiske forhold betød, at Region Hovedstaden måtte tage en helt ny metode i brug. Metoden kaldes termisk oprensning og går ud på at koge forureningen væk. Lange dypkogere presses ned i den forurenede jord. Dypkogerne Fakta: Klorerede opløsningsmidler er årsag til nogle af de værste forureninger i grundvandet i Danmark. Der er behov for nye metoder og teknikker til hurtig oprensning af forurening, inden det er for sent.

7 Det kan godt betale sig at rense forurenede grunde op Region Hovedstaden forventer, at de samlede udgifter til undersøgelser og oprensning i den konkrete sag løber op i 50 mio. kr. Oprensningen indgår i en samlet plan for beskyttelse af drikkevandet i området. Beregninger viser, at set over en periode på 50 år koster det ca. 50 øre pr. m 3 at beskytte grundvandet i det område, hvor Solhøj Kildeplads pumper drikkevand op. Det vil til sammenligning koste minimum 1,50 kr. pr. m 3 at flytte vandboringerne ud på Sjælland. 7 varmer jorden op til 100 grader, så forureningen bliver til damp. Dampen suges op af jorden og renses. Opvarmningen har taget et halvt år og har fjernet al forureningen i jorden i det område, som har været varmet op. Efter oprensningen med dypkogermetoden forventer Region Hovedstaden inden for kort tid at kunne stoppe den dyre oppumpning af forurenet grundvand. Alternativet havde været en drift i måske år med ventilering under husene og oppumpning af grundvand. Region Hovedstaden har sat fokus på udvikling af nye og mere effektive metoder til oprensning af forurening. Regionen indgår i samarbejde med forskningsinstitutioner og firmaer både nationalt og internationalt. På en række konkrete projekter er der indgået partnerskaber. Udviklingsarbejdet har betydet billigere og mere effektive oprensningsmetoder. Lange dypkogere placeres med 3-4 meters afstand i den forurenede jord. For at holde varmen nede i jorden dækkes hele det opvarmede område med et isolerende lag af beton.

8 Store Region Syddanmark jordforureninger 8 De røde prikker viser, hvor de 126 store jordforureninger er. Regionerne er i gang med en indsats på de fleste af forureningerne. De grønne og blå områder viser, hvor der hentes drikkevand. Der er 126 store jordforureninger i Danmark, hvor indsatsen forventes at koste mere end 10 mio. kr. for hver. Indsatsen over for de store jordforureninger, der kan true grundvand eller sundhed, er enten planlagt eller i gang i alle regionerne. De store jordforureninger er komplicerede og omfangsrige, hvorfor der ofte er behov for at udvikle eller afprøve nye undersøgelses- og oprensningsmetoder. I Region Syddanmark stammer en af de store forureninger fra Grindstedværket. Regionen er i gang med et omfattende undersøgelsesarbejde og vurderinger af risikoen i henhold til en handleplan vedtaget af regionens politikere. Produktionen af bl.a. medicinalvarer på Grindstedværket har givet anledning til omfattende forurening, der er spredt med grundvandet ind under Grindsted by. Kilderne til forureningen ligger alle uden for områder med værdifuldt grundvand, men områdets særlige geologi gør, at meget store områder kan være påvirket af forureningen. Der kan bl.a. være steder, hvor forureningen damper ind i boliger. Da der er tale om usædvanligt store mængder af forurening, har regionen vurderet, at der er behov for yderligere undersøgelser, før risikoen fra forureningen er fuldt belyst. Ved hjælp af eksisterende viden om forureningen fra Grindstedværket er Region Syddanmark i gang med at udarbejde en model for den skønnede forureningspåvirkning. Modellen skal bruges til at identificere manglende viden om forureningens udbredelse og koncentration.

9 Budget for de planlagte undersøgelser er ca. 3,5 mio. kr. i Forureningen i Grindsted Forureningen stammer fra 4 kilder i Grindsted by: Selve fabriksgrunden Banegravsdepotet Grindsted gl. losseplads Afløbsgrøften. Den samlede jordforurening kendes ikke, men der er tale om betydelige mængder af opløsningsmidler, sulfastoffer og tungmetaller som kviksølv. 9 Der bruges mange forskellige undersøgelsesmetoder. Arbejdet forventes færdigt i sommeren Først herefter er det muligt at tage stilling til, om der skal sættes ind over for forureningen. Et så stort projekt har mange samarbejdspartnere og interessenter. Region Syddanmark har for at sikre en optimal dialog etableret en følgegruppe med deltagelse af Miljøstyrelsen og Billund Kommune. Regionen informerer jævnligt borgerne om projektet via regionens hjemmeside, borgermøder og pressen. Banegravsdepotet, hvor Grindstedværket i perioden har deponeret kemikalieaffald med bl.a store mængder kviksølv.

10 Region Midtjylland 10 Klimaændringer og jordforurening - CLIWAT D anmark skal tilpasses nye klimatiske forhold med kraftige regnskyl, øget vinternedbør og mere ekstreme hændelser afledt af de globalt ændrede vejrbetingelser. Regionerne har en bred viden om forureninger i de øvre jordlag og grundvandsmagasiner og har kendskab til tusindvis af boringer, der er udført for at beskrive forurening. Det giver et unikt indblik i, hvordan forureninger opfører sig. Region Midtjylland og Region Syddanmark deltager i det EU-støttede projekt CLIWAT sammen med 14 andre partnere fra Danmark, Tyskland, Holland og Belgien, hvor det undersøges, hvor og hvor meget grundvandet vil stige i de kommende år. Foreløbige modeller peger på en stigning på op til 2 m i grundvandsstanden i visse områder frem til år Det kan betyde øget udvaskning af forurenende stoffer, behov for dræning af større byområder med mange forureningskilder og ændrede normer for beskyttelse af infrastruktur. Disse emner er der sat fokus på i projektet, hvor viden fra flere lande samles. Deltagelse i projektet giver regionen mulighed for at anvende denne viden i et bredere perspektiv. I forlængelse af CLIWAT har Region Midtjylland bragt den nye viden i spil som forberedelse til den regionale udviklingsplan og en mulig satsning på klimatilpasning som et vækstområde for regionens virksomheder. Region Midtjylland arbejder gennem en række workshops med indbudte eksperter, kommuner og rådgivere med at udforme en hvidbog om, hvordan de kommende klimatilpasningstiltag kan udformes. Et væsentligt element er, at denne viden kombineres på tværs af sektorer, så der skabes nye samfundsværdier og nye faglige miljøer. Med den store viden om forurening i de terrænnære jord- og grundvandslag er det ambitionen i Region Midtjylland at komme til at spille en central rolle, når mange byområder skal tilpasses de kommende klimaforandringer.

11 11 CLIWAT CLIWAT har et samlet budget på 5,5 mio. euro over 3 år fra 2008 til Heraf tegner Region Midtjylland sig for ca euro. Halvdelen af beløbet refunderes af EU under Interreg IVB-programmet. Region Midtjylland er overordnet koordinator på projektet og deltager derudover med egne undersøgelser af klimaændringers påvirkning af kilder til jordforurening.

12 Indsatsen i børneinstitutioner 12 Region Nordjylland Alle regioner har fastlagt strategier for deres indsats i børneinstitutioner. Små børn er særligt udsatte over for jordforurening, fordi børn under leg er i kontakt med jord. Mange grænseværdier for skadelige stoffer er fastsat af hensyn til børns kontakt med forurenet jord. Regionernes arbejde bygger på et samarbejde med kommunerne om at finde muligt forurenede børneinstitutioner. Region Nordjylland igangsatte i 2008 et pilotprojekt for at afdække, om der kan påvises forureninger på børneinstitutioner, hvor forureningsniveauet er over niveauet for lettere forurening og derved er en del af den offentlige indsats, som regionen har ansvaret for. Erfaringer viser, at der kan være en øget risiko for jordforurening i ældre byområder og i områder tæt ved forurenende industri. Denne forurening stammer fra mange års menneskelig aktivitet i form af trafik, boligopvarmning, værksteder, industri mv. Der er ofte tale om lettere forurening med tjærestoffer og tungmetaller, som ikke er akut giftige, men sundhedsskadelige ved længere tids påvirkning. I Region Nordjylland er der ca. 500 børneinstitutioner. Pilotprojektet omfattede indledende undersøgelser på 56 børneinstitutioner i den centrale del af Aalborg og Nørresundby altså børneinstitutioner i ældre byområder. Pilotprojektet viste, at der kun på to børneinstitutioner blev fundet et forureningsniveau, der krævede en offentlig oprensning. I foråret 2009 gennemførte Region Nordjylland oprensning af jorden på disse to institutioner. På de øvrige 54 børneinstitutioner var jorden enten ren eller lettere forurenet. Resultaterne fra pilotprojektet blev gennemgået sammen med Aalborg Kommune og embedslægen. Aalborg Kommune anvender resultaterne i den rådgivning, som kommunen skal give til de institutioner, hvor jorden er lettere forurenet.

13 Region Nordjylland forventer i at bruge i alt ca. 10 mio. kr. til afklaring af forureningssituationen på de sidste ca. 450 børneinstitutioner i regionen. I to børneinstitutioner fandt Region Nordjylland forureninger over det tilladte niveau: 13 Som forældre er det naturligt at blive bekymret, når nogen siger, at jorden i børnehaven er forurenet. Det fortæller Kristian Alstrup Baden, formand for forældrebestyrelsen i den ene af de to børneinstitutioner. Undersøgelsen i mine børns institution viste, at den største forurening var 60 cm nede i jorden, så der var ingen panik. Men der måtte ikke komme jord ind i børnehaven, så det var af og på med skoene hele tiden. Og så skulle der vaskes hænder, hver gang børnene havde været ude. Resultatet fra pilotprojektet stemmer godt overens med resultaterne fra lignende undersøgelser i de andre regioner. Pilotprojektet danner grundlag for en to-årig indsats på de resterende børneinstitutioner i Region Nordjylland. Kristian Alstrup Baden er godt tilfreds med regionens håndtering af sagen: Det var meget professionelt. Vi fik en udførlig rapport og informationsmateriale om, at vi ikke skulle være nervøse, men at der på den anden side var en grund til, at jorden skulle fjernes.

14 Region Sjælland 14 Sikring af indeklima i boliger Sikring af indeklima i boliger mod afdampning af forurening fra jorden er en højt prioriteret opgave i regionerne. Indeklimaproblemerne skyldes tit forurening fra et renseri eller en anden type virksomhed, der har anvendt klorerede opløsningsmidler. Stofferne kan være spredt på mange måder: via kloaksystemet, spild fra rensemaskiner, fra udluftningsrør, eller simpelthen fordi der har været smidt affald direkte på jorden. Stofferne giver ofte problemer i mange år efter, at brugen af dem er ophørt. De nedbrydes ikke så let i jorden og fordamper forholdsvist let. Det er ofte umuligt at fjerne en forurening med klorerede opløsningsmidler helt, og løsningen kan bl.a. være at etablere ventilation under gulvet, som forhindrer, at dampe trænger op i boligen. Et typisk eksempel på regionernes indsats for at sikre indeklimaet i boliger, er en sag i Region Sjælland. Her har regionen etableret et aktivt ventilationsanlæg under en beboelsesejendom, hvor forureningen truer 8 lejligheder fordelt på stueetage, 1. og 2. sal. sikring af indeklima Undersøgelse af indeklimaproblemer er teknisk vanskelig og forløber ofte over flere år. Region Sjælland driver 25 ventilationsanlæg til sikring af indeklima mod forurening fra jorden. De årlige driftsudgifter er ca. 2 mio. kr. Anlæggene skal være i drift i mange år fremover.

15 Ventilationsanlæg: Forurenet luft suges ud af kælderen og jorden uden for kælderen. Den forurenede luft renses, inden den ledes ud i det fri uden for ejendommen. FAKTA: Klorerede opløsningsmidler er kemiske stoffer, som bl.a. har været brugt til rensning af tøj og rengøring af metaldele. Stofferne spredes let i jord og grundvand. Selv små mængder er årsag til massiv forurening i både grundvand og indeklima. 15 Forureningen skyldes et selvbetjeningsrenseri, som var i drift i perioden fra , og den blev opdaget i Forureningen er spredt i mange mindre lommer i jorden, så det ikke kan lade sig gøre at grave den op. For at sætte hurtigt ind over for forureningen blev der derfor i første omgang sat en plastikmembran op under kælderloftet. Det viste sig desværre, at denne løsning ikke var tilstrækkelig. Derfor måtte Region Sjælland gå mere drastisk til værks. Kældergulvet blev fjernet og erstattet med et nyt og tæt gulv. Derefter blev der etableret et aktivt ventilationsanlæg under gulvet. Anlægget skal formentlig være i drift i mere end 20 år. Det viste sig, at beboerne i stuelejligheden var generede af støj fra anlægget. Det førte til, at Region Sjælland bl.a. udskiftede pumpen til en mindre støjende model. Regionen har gennem hele forløbet haft et godt samarbejde med beboerne.

16 Danske Regioner Dampfærgevej 22 DK 2100 København Ø Mediegruppen T F E Marts 2010 ISBN tryk ISBN elektronisk

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Har du brug for mere information så kontakt: Region Hovedstaden: www.regionh.dk Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk Region Midtjylland: www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske?

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/22182 Telefon: 76631941 Dato: 25. april

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Dato: 22. april 2014 Brevid 2280173 Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Baggrund På ejendommen Tujavej 15 i Køge, har der i en periode fra før 1960 til midt 80érne ligget

Læs mere

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den )

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den ) MILJØ Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet 2014-2017 (revideret den 15-10-2015) Med udgangspunkt i Ledelses- og Styringsgrundlaget for

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Klimaændringer Stege, Møn. Foto: Colourbox Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Region Sjælland har ansvaret for at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord for at sikre rent grundvand og

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund Information Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund www.regionsyddanmark.dk/miljoe-raastoffer 1 Jeg vil undersøge og oprense forurening på min boliggrund hvad gør jeg? Først skal

Læs mere

OPRENSNING AF PCE-FORURENING VED TERMISK OPRENSNING AF KILDEN OG FJERNELSE AF FORURENINGSFANEN VED RENSNING AF GRUNDVAND FRA DEN BERØRTE KILDEPLADS

OPRENSNING AF PCE-FORURENING VED TERMISK OPRENSNING AF KILDEN OG FJERNELSE AF FORURENINGSFANEN VED RENSNING AF GRUNDVAND FRA DEN BERØRTE KILDEPLADS OPRENSNING AF PCE-FORURENING VED TERMISK OPRENSNING AF KILDEN OG FJERNELSE AF FORURENINGSFANEN VED RENSNING AF GRUNDVAND FRA DEN BERØRTE KILDEPLADS Projektleder Jens Rasmussen, HOFOR jera@hofor.dk Enhedschef

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2009 April 2009 Indhold Titel: Udgivet af: Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2009

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2014

Indberetning om jordforurening 2014 Maj 2015 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Indberetning om jordforurening 2014 Hoveddel Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Titel Indberetning om jordforurening 2014 Udgiver

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal 2008-11053 Att: Fuldmægtig Pia Lund Dokumentnr. 2008-41451

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Forurenet jord i haven

Forurenet jord i haven Koncern Miljø Følg disse fem enkle forholdsregler så kan du undgå gener Indret haven, så du ikke har bar jord nogen steder Dyrk grøntsager og frugter, der vokser tæt på jorden, i ren jord Undgå at komme

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015

Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015 Tema: Jordforurening Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling Hans Fredborg 3. dec. 2014 Miljø (Jord & Råstoffer) www.regionmidtjylland.dk Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015 Indledning status Status

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed ernes arbejde med jordforurening i 2015 Indhold 3 5 Forord 4 6 Overblik og indsats 7 10 Indsatsen for at sikre grundvandet 10 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed 13 18 Indsatsen for at sikre overfladevand

Læs mere

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil.

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil. Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød NOTAT Til: Regionsrådet Telefon Direkte Fax Mail Web 38665000 38665700 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Sagsnr.: 13011338

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER Titel: En beretning om vand, jord og råstoffer Udgiver: Region Sjælland Regional Udvikling Udgivelsesår: 2013 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-57-6 Rent

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

INFORMATION TIL BORGERE I ROSKILDE VEST

INFORMATION TIL BORGERE I ROSKILDE VEST INFORMATION TIL BORGERE I ROSKILDE VEST Civilingeniør Tommy Koefoed Roskilde Amt ATV MØDE SUNDHED OG RISIKOOPFATTELSE RADISSON, SAS - H.C. ANDERSEN HOTEL 16. maj 2002 1. RESUMÉ I den vestlige del af Roskilde

Læs mere

HVAD ER MEGA SITES? Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet ATV MØDE

HVAD ER MEGA SITES? Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet ATV MØDE HVAD ER MEGA SITES? Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet ATV MØDE MEGA SITES OPRENSNING, REGULERING OG EKSPORT SCHÆFFERGÅRDEN 25. april 2007 RESUMÉ Mega

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Jordforurening og råstoffer Regionen skal efter

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Status for indsatsen i Kærgård Plantage

Status for indsatsen i Kærgård Plantage Status for indsatsen i Kærgård Plantage Grube 1 Grube 5 Første trin i indsatsen: Grube 2 Grube 3 Grube 6 Oprensning af grubbe 1 og 2 Grube 4 Forureningen i Kærgård Plantage Klitter Grube 1 og 2 Første

Læs mere

Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i Mette Mihle Laurbak og Trine Korsgaard, Region Syddanmark

Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i Mette Mihle Laurbak og Trine Korsgaard, Region Syddanmark Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Udgivet af: Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Damhaven 12 7100 Vejle Telefon 7663 1000 Udgivelsesår: November 2006 Forfattere:

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

NEDSIVNING AF REGNVAND I BYOMRÅDER HVORDAN PÅVIRKER DET

NEDSIVNING AF REGNVAND I BYOMRÅDER HVORDAN PÅVIRKER DET NEDSIVNING AF REGNVAND I BYOMRÅDER HVORDAN PÅVIRKER DET BAGGRUND FOR PROJEKTET I GLADSAXE KOMMUNE I Gladsaxe Kommune har der været stor interesse for at nedsive regnvand lokalt, da borgerne er blevet belønnet

Læs mere

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget 28-01-2016 Sagsnr. 2016-0006705 Dokumentnr. 2016-0006705-3 Sagsbehandler Anders Jørgensen

Læs mere

HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR?

HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR? HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR? Afdelingsleder Jan Huus Vestergaard Forurenede Grunde, Natur og Miljø Vestsjællands Amt ATV MØDE

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2010 April 2010 Indhold Indledning.............................................................. 3 Rent grundvand gennem

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2015

Indberetning om jordforurening 2015 Indberetning om jordforurening 2015 Maj 2016 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 14 - Indberetning om jordforureningsindsatsen 2015

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere