Jordforurening. en regional opgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordforurening. en regional opgave"

Transkript

1 Jordforurening en regional opgave 1

2 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet jord. Formålet er at sikre rent drikkevand og menneskers sundhed. Denne pjece beskriver regionernes opgaver på jordforureningsområdet. Jordforureningsopgaven er stor og har en tidshorisont på år. Den rummer mange elementer, der gør det nødvendigt, at regionspolitikerne gennem strategi- og handleplaner prioriterer vægtningen af de forskellige delelementer i indsatsen. Pjecen består af en generel beskrivelse efterfulgt af eksempler på løsning af forskellige opgavetyper. For at gøre eksemplerne nærværende har hver region beskrevet en enkelt opgave. De 5 regioner arbejder hver især med alle de beskrevne opgaver. Eksemplerne har til formål at vise bredden i arbejdet med jordforurening. God læselyst. Marts 2010 Prioritering Efter reglerne i jordforureningsloven skal regionerne forebygge og forhindre skadelige virkninger fra jord- og grundvandsforureninger. Regionerne bruger årligt ca. 400 mio. kr. på opgaven. Hvis en forurening kan true en bolig, en børneinstitution, en offentlig legeplads eller værdifuldt grundvand, skal regionen gennemføre en offentlig indsats. Der er et stort antal forurenede grunde i Danmark, og det er ikke muligt at sætte ind overalt på samme tid. Derfor skal regionerne prioritere, så de mest miljø- eller sundhedsskadelige forureninger bliver taget først. Det er ikke muligt at opstille en landsdækkende model, som entydigt beskriver, hvordan ressourcerne skal fordeles mellem beskyttelse af grundvandet, sikring af indeklimaet, udvikling af nye og billigere metoder til effektivisering af opgaven samt borgerservice og de mange andre opgavetyper, der skal varetages. Presset på de forskellige opgaver afhænger af regionale forhold som befolkningstæthed, bebyggelse, industriel historie og geologi. Det er derfor en politisk prioritering i den enkelte region at udstikke retningslinjerne og tage stilling til, hvordan de mange forskellige delopgaver skal vægtes i forhold til hinanden. Prioriteringerne er overordnet fastlagt i de enkelte regioners strategiplaner for arbejdet med jordforurening.

3 Regionerne udfører hvert år ca: Regionerne har til dato behandlet: 700 indledende undersøgelser 60 mio. kr. 300 udvidede undersøgelser 40 mio. kr oprensninger 100 mio. kr. og har 250 anlæg i drift 48 mio. kr grunde under Oliebranchens Miljøpulje 980 grunde under Værditabsordningen Mere end forespørgsler årligt om forurenede grunde. Hvert år fremlægges en redegørelse for politikerne med sidste års indsats sammen med en plan for indsatsen i det kommende år. Regionerne har også en række administrative opgaver f.eks. i forbindelse med salg af og byggeri på forurenede grunde og servicering af borgere, ejendomsmæglere m.fl. Disse opgaver skal løses inden for bestemte tidsrammer og det samlede budget. Opgaven Jordforurening stammer fra virksomheder og industri, som gennem tiden har brugt mange kemikalier. Den måde, stofferne har været håndteret på, er årsagen til, at jorden og grundvandet er forurenet mange steder. Utætte tanke eller ødelagte kloakledninger kan også være skyld i, at olie og kemikalier har forurenet jorden. Regionernes opgaver med jordforurening, som er omfattet af den offentlige indsats, indeholder typisk de faser, der er vist i nedenstående figur. Der indledes med indsamling af historiske oplysninger om aktiviteter, som kan være årsag til jordforurening. Muligt forurenede grunde kortlægges på vidensniveau 1. Viser en indledende undersøgelse, at der er forurenet, kortlægges grunden på vidensniveau 2. De næste faser kan være en udvidet undersøgelse og efterfølgende oprensning af forurening. oplysninger> > > > > > Oprensningen kan ende med drift af et anlæg til sikring af indeklima eller grundvand. Hvis en jordforurening ikke udgør en risiko for grundvandet eller menneskers sundhed, udfører regionen ikke nærmere undersøgelser eller oprensning. Kortlægningen opretholdes for at tage højde for forureningen ved fremtidige bygge- og anlægsprojekter. Ud over den offentlige indsats er regionerne involveret i en lang række myndighedsopgaver: Værditabsordningen, der hjælper boligejere med at få fremrykket en oprensningsindsats. Oliebranchens Miljøpulje, der undersøger og renser op på gamle benzinsalgssteder. Privat finansierede forureningsundersøgelser og oprensninger i forbindelse med salg og byggeri. Udtalelser i byggesager på forurenede grunde. Behandling af ansøgninger om dispensation til deponering af ren jord i råstofgrave. Råd og vejledning til borgere om forurenede grunde. Behandling af forespørgsler fra ejendomsmæglere, advokater og borgere i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Kortlagte grunde i Danmark 3 Historiske Indledende undersøgelse Udvidede undersøgelser Oprensninger Drift grunde i Danmark er kortlagt som muligt forurenede grunde er kortlagt som forurenede. Ca. halvdelen er omfattet af offentlig indsats.

4 Regionerne under søger og renser op, hvor det giver mest miljø for pengene. 4 Jordforurening grundvand og indeklima Grundvandet er en fælles ressource, som dækker store geografiske områder. Geografi, befolkningstæthed og den naturlige beskyttelse af grundvandet er vidt forskellig mellem landsdelene. Regionerne har derfor forskellige vilkår og udfordringer, der gør, at der er brug for forskellige prioriteringer i de enkelte regioner. Indsatsen over for trusler mod grundvand og indeklima kræver specialistviden, som er betinget af stor faglighed og erfaring. Det er samtidig nødvendigt at have tilstrækkelige økonomiske ressourcer, volumen og et samlet overblik. Regionerne har et fagligt miljø, som både kvantitativt og kvalitativt sikrer den nødvendige viden og faglighed. Det betyder både en ensartet behandling af borgerne, plads til udviklingsorienterede initiativer og et overblik over problemstillingerne, som gør det muligt at prioritere indsatsen på den mest effektive og hensigtsmæssige måde. Beskyttelse af grundvandet Regionerne vægter grundvandsbeskyttelsen meget højt. Det gør de, fordi borgerne fortsat skal forsynes med drikkevand baseret på rent grundvand ifølge den danske vandforsyningspolitik. Indsatsen forudsætter et tæt samarbejde med kommunerne og staten for at koordinere og prioritere de grundvandsområder, der skal undersøges først. Der tages hensyn til geografiske forskelle i grundvandets sårbarhed, forsyningssikkerheden og den fremtidige udvikling af byområderne i regionerne. Der er forskel på, hvor følsomt grundvandet er over for forurening. I nogle områder kan nedsivende forurening let nå grundvandet, mens tykke lerlag andre steder yder en vis beskyttelse. I visse egne er der meget og rigeligt grundvand, mens der er knaphed andre steder. Nogle steder bliver grundvandet hentet tæt på terræn, andre steder skal det hentes meter nede i undergrunden. I regionerne er der også forskel på, hvor meget pres der er på drikkevands- og dermed grundvandsbehovet. I Region Hovedstaden er der f.eks. et meget større pres på grundvandet end i de øvrige regioner. Regionen dækker 6 % af landets areal, har 30 % af befolkningen og indvinder drikkevand på 96 % af regionens areal. Kombinationen af den intensive indvinding af drikkevand, mange gamle og nye industriområder og den store befolkningstæthed giver et stort behov for at beskytte grundvandet. Beskyttelse af menneskers sundhed Regionerne prioriterer også forureninger, der truer menneskers sundhed. Her er indsatsen rettet mod forurening på børneinstitutioner, offentlige legepladser og boliggrunde. Indsatsen over for forureninger, der damper ind i boliger og børneinstitutioner og kan påvirke indeklimaet, prioriteres højt i alle regioner. Mennesker, der bor i en bolig, hvor indeklimaet er påvirket af forurening fra jorden, er mere udsatte end mennesker, der bor på en grund, hvor forureningen udelukkende er et problem i f.eks. haven. Børn er både mere udsatte og mere følsomme over for forurenet jord end voksne. Derfor gør regionerne en stor indsats for at undersøge og hindre kontakt til forurenet jord i børneinstitutioner. Oprensning af forurening på boliggrunde og offentlige legepladser, hvor jorden er kraftigt forurenet, bliver også prioriteret i regionerne.

5 Oprensninger er dyre der er pres på ressourcerne Priseksempler: Høfde mio. kr. Kærgård Plantage, fase 1 50 mio. kr. Høje-Taastrup, Solhøj Kildeplads 50 mio. kr. En almindelig forurening (f.eks. oprensning på en boliggrund) 0,5-5 mio. kr. En typisk børnehaveoprensning 0,5-1,5 mio. kr. Det årlige budget til den samlede opgave er på ca. 400 mio. kr. Soilmixing ny metode, hvor den forurenede jord røres rundt med en overdimensioneret håndmixer, samtidig med at der blandes jernspåner og ler ned i jorden. Hermed nedbrydes forureningen. Efter et par år ligger der en klump ren ler tilbage i jorden. Eksempler på nye metoder og teknikker oprensning af forurening ved hjælp af opvarmning dypkogermetode. Oprensning af forurening ved hjælp af f.eks. ler og jernspåner, bakterier eller kemiske stoffer. Nye teknikker til at udtage prøver af jord og grundvand. Fremtidige udfordringer Regionerne har også i fremtiden en stor udfordring i at sikre drikkevandet og borgernes sundhed mod jordforurening. Selvom regionernes indsats holdes på samme niveau som i dag, vil det tage flere årtier, før alle de kritiske forureninger er renset op. Det er derfor en vigtig politisk prioritering at udnytte de økonomiske ressourcer bedst muligt. De hidtil anvendte metoder til at undersøge og fjerne forurening i jorden og grundvandet er ofte både dyre og langvarige. Regionerne arbejder derfor aktivt med at optimere arbejdsgange og udvikle og afprøve nye metoder og værktøjer. Målet er, at kortlægning, undersøgelser og oprensninger fremover kan gennemføres hurtigere, billigere og mere effektivt. I mange tilfælde sker udviklingen i et samarbejde med bl.a. Miljøstyrelsen, rådgivende firmaer og forskningsinstitutioner, ligesom regionerne har etableret samarbejder uden for Danmarks grænser om udvikling af nye metoder og teknikker. Klimaændringerne udgør en særlig udfordring. Regionerne deltager aktuelt i EU-projektet CLIWAT om klimaforandringernes betydning for spredning af forurening. Regionerne arbejder med at udvikle programmer til at vurdere miljøbelastningen for derved at kunne vælge mere bæredygtige metoder til at undersøge og oprense forurening i jord og grundvand i fremtiden. Regionerne arbejder med at gøre de mange data og informationer om jordforurening tilgængelige for omverdenen, bl.a. via egne hjemmesider og fælles databaser. Service og administration Borgerbetjening og administration af særlige ordninger - 21 mio. kr. kortlægning og styring af undersøgelser og oprensninger - 82 mio. kr. Fakta: Formålet med kortlægningen er at kunne rådgive grundejeren om, hvordan risikoen kan reduceres forebygge yderligere spredning af forurenet jord til andre grunde kunne prioritere den videre indsats med undersøgelser og oprensning. Kortlægningen udgør grundlaget for regionernes nødvendige overblik over truslerne fra forureninger. Regionerne fortsætter kortlægningsarbejdet, og det forventes, at regionerne i de kommende år får kendskab til nye stoffer og brancher, som udgør en risiko og derfor skal kortlægges. 5

6 Region Hovedstaden Nye 6 metoder Hver dag finder regionerne nye forureninger, der kan true det grundvand, vi bruger som drikkevand. Grundvandet i Danmark er under pres fra forurening, og det er svært at finde nyt drikkevand, hvis vandboringerne bliver forurenet. Der er behov for at udvikle nye og mere effektive metoder for at redde vores drikkevand. Region Hovedstaden har med succes taget helt nye metoder i brug for at fjerne forurening, der stammer fra klorerede opløsningsmidler. Ved et tidligere pelsrenseri i en landsby nær Høje-Taastrup blev der fundet kraftig forurening med klorerede opløsningsmidler i jorden og grundvandet. Efter rensningen af skind og pelse blev rensevæsken hældt i kloakken eller direkte ud på jorden, hvor der i dag er parcelhuse. Regionen vurderede, at der kunne ligge 5-10 tons klorerede opløsningsmidler i jorden. Undersøgelser viste, at forureningen udgjorde en akut risiko for indeklimaet i husene og drikkevandet. Hvis forureningen blev spredt yderligere, ville det betyde, at Danmarks største vandværk, Solhøj Kildeplads, måtte lukke. Solhøj Kildeplads forsyner ca københavnere med drikkevand, og en lukning ville derfor have store konsekvenser for forsyningen af drikkevand i hovedstadsområdet. Region Hovedstaden har benyttet flere metoder for at løse forureningsproblemet på en tilfredsstillende måde. Indeklimaet i boligerne er sikret ved ventilation under husene, og spredning af forureningen er i første omgang stoppet ved at oppumpe og rense forurenet grundvand. Dette er en dyr og langvarig løsning. Komplicerede geologiske forhold betød, at Region Hovedstaden måtte tage en helt ny metode i brug. Metoden kaldes termisk oprensning og går ud på at koge forureningen væk. Lange dypkogere presses ned i den forurenede jord. Dypkogerne Fakta: Klorerede opløsningsmidler er årsag til nogle af de værste forureninger i grundvandet i Danmark. Der er behov for nye metoder og teknikker til hurtig oprensning af forurening, inden det er for sent.

7 Det kan godt betale sig at rense forurenede grunde op Region Hovedstaden forventer, at de samlede udgifter til undersøgelser og oprensning i den konkrete sag løber op i 50 mio. kr. Oprensningen indgår i en samlet plan for beskyttelse af drikkevandet i området. Beregninger viser, at set over en periode på 50 år koster det ca. 50 øre pr. m 3 at beskytte grundvandet i det område, hvor Solhøj Kildeplads pumper drikkevand op. Det vil til sammenligning koste minimum 1,50 kr. pr. m 3 at flytte vandboringerne ud på Sjælland. 7 varmer jorden op til 100 grader, så forureningen bliver til damp. Dampen suges op af jorden og renses. Opvarmningen har taget et halvt år og har fjernet al forureningen i jorden i det område, som har været varmet op. Efter oprensningen med dypkogermetoden forventer Region Hovedstaden inden for kort tid at kunne stoppe den dyre oppumpning af forurenet grundvand. Alternativet havde været en drift i måske år med ventilering under husene og oppumpning af grundvand. Region Hovedstaden har sat fokus på udvikling af nye og mere effektive metoder til oprensning af forurening. Regionen indgår i samarbejde med forskningsinstitutioner og firmaer både nationalt og internationalt. På en række konkrete projekter er der indgået partnerskaber. Udviklingsarbejdet har betydet billigere og mere effektive oprensningsmetoder. Lange dypkogere placeres med 3-4 meters afstand i den forurenede jord. For at holde varmen nede i jorden dækkes hele det opvarmede område med et isolerende lag af beton.

8 Store Region Syddanmark jordforureninger 8 De røde prikker viser, hvor de 126 store jordforureninger er. Regionerne er i gang med en indsats på de fleste af forureningerne. De grønne og blå områder viser, hvor der hentes drikkevand. Der er 126 store jordforureninger i Danmark, hvor indsatsen forventes at koste mere end 10 mio. kr. for hver. Indsatsen over for de store jordforureninger, der kan true grundvand eller sundhed, er enten planlagt eller i gang i alle regionerne. De store jordforureninger er komplicerede og omfangsrige, hvorfor der ofte er behov for at udvikle eller afprøve nye undersøgelses- og oprensningsmetoder. I Region Syddanmark stammer en af de store forureninger fra Grindstedværket. Regionen er i gang med et omfattende undersøgelsesarbejde og vurderinger af risikoen i henhold til en handleplan vedtaget af regionens politikere. Produktionen af bl.a. medicinalvarer på Grindstedværket har givet anledning til omfattende forurening, der er spredt med grundvandet ind under Grindsted by. Kilderne til forureningen ligger alle uden for områder med værdifuldt grundvand, men områdets særlige geologi gør, at meget store områder kan være påvirket af forureningen. Der kan bl.a. være steder, hvor forureningen damper ind i boliger. Da der er tale om usædvanligt store mængder af forurening, har regionen vurderet, at der er behov for yderligere undersøgelser, før risikoen fra forureningen er fuldt belyst. Ved hjælp af eksisterende viden om forureningen fra Grindstedværket er Region Syddanmark i gang med at udarbejde en model for den skønnede forureningspåvirkning. Modellen skal bruges til at identificere manglende viden om forureningens udbredelse og koncentration.

9 Budget for de planlagte undersøgelser er ca. 3,5 mio. kr. i Forureningen i Grindsted Forureningen stammer fra 4 kilder i Grindsted by: Selve fabriksgrunden Banegravsdepotet Grindsted gl. losseplads Afløbsgrøften. Den samlede jordforurening kendes ikke, men der er tale om betydelige mængder af opløsningsmidler, sulfastoffer og tungmetaller som kviksølv. 9 Der bruges mange forskellige undersøgelsesmetoder. Arbejdet forventes færdigt i sommeren Først herefter er det muligt at tage stilling til, om der skal sættes ind over for forureningen. Et så stort projekt har mange samarbejdspartnere og interessenter. Region Syddanmark har for at sikre en optimal dialog etableret en følgegruppe med deltagelse af Miljøstyrelsen og Billund Kommune. Regionen informerer jævnligt borgerne om projektet via regionens hjemmeside, borgermøder og pressen. Banegravsdepotet, hvor Grindstedværket i perioden har deponeret kemikalieaffald med bl.a store mængder kviksølv.

10 Region Midtjylland 10 Klimaændringer og jordforurening - CLIWAT D anmark skal tilpasses nye klimatiske forhold med kraftige regnskyl, øget vinternedbør og mere ekstreme hændelser afledt af de globalt ændrede vejrbetingelser. Regionerne har en bred viden om forureninger i de øvre jordlag og grundvandsmagasiner og har kendskab til tusindvis af boringer, der er udført for at beskrive forurening. Det giver et unikt indblik i, hvordan forureninger opfører sig. Region Midtjylland og Region Syddanmark deltager i det EU-støttede projekt CLIWAT sammen med 14 andre partnere fra Danmark, Tyskland, Holland og Belgien, hvor det undersøges, hvor og hvor meget grundvandet vil stige i de kommende år. Foreløbige modeller peger på en stigning på op til 2 m i grundvandsstanden i visse områder frem til år Det kan betyde øget udvaskning af forurenende stoffer, behov for dræning af større byområder med mange forureningskilder og ændrede normer for beskyttelse af infrastruktur. Disse emner er der sat fokus på i projektet, hvor viden fra flere lande samles. Deltagelse i projektet giver regionen mulighed for at anvende denne viden i et bredere perspektiv. I forlængelse af CLIWAT har Region Midtjylland bragt den nye viden i spil som forberedelse til den regionale udviklingsplan og en mulig satsning på klimatilpasning som et vækstområde for regionens virksomheder. Region Midtjylland arbejder gennem en række workshops med indbudte eksperter, kommuner og rådgivere med at udforme en hvidbog om, hvordan de kommende klimatilpasningstiltag kan udformes. Et væsentligt element er, at denne viden kombineres på tværs af sektorer, så der skabes nye samfundsværdier og nye faglige miljøer. Med den store viden om forurening i de terrænnære jord- og grundvandslag er det ambitionen i Region Midtjylland at komme til at spille en central rolle, når mange byområder skal tilpasses de kommende klimaforandringer.

11 11 CLIWAT CLIWAT har et samlet budget på 5,5 mio. euro over 3 år fra 2008 til Heraf tegner Region Midtjylland sig for ca euro. Halvdelen af beløbet refunderes af EU under Interreg IVB-programmet. Region Midtjylland er overordnet koordinator på projektet og deltager derudover med egne undersøgelser af klimaændringers påvirkning af kilder til jordforurening.

12 Indsatsen i børneinstitutioner 12 Region Nordjylland Alle regioner har fastlagt strategier for deres indsats i børneinstitutioner. Små børn er særligt udsatte over for jordforurening, fordi børn under leg er i kontakt med jord. Mange grænseværdier for skadelige stoffer er fastsat af hensyn til børns kontakt med forurenet jord. Regionernes arbejde bygger på et samarbejde med kommunerne om at finde muligt forurenede børneinstitutioner. Region Nordjylland igangsatte i 2008 et pilotprojekt for at afdække, om der kan påvises forureninger på børneinstitutioner, hvor forureningsniveauet er over niveauet for lettere forurening og derved er en del af den offentlige indsats, som regionen har ansvaret for. Erfaringer viser, at der kan være en øget risiko for jordforurening i ældre byområder og i områder tæt ved forurenende industri. Denne forurening stammer fra mange års menneskelig aktivitet i form af trafik, boligopvarmning, værksteder, industri mv. Der er ofte tale om lettere forurening med tjærestoffer og tungmetaller, som ikke er akut giftige, men sundhedsskadelige ved længere tids påvirkning. I Region Nordjylland er der ca. 500 børneinstitutioner. Pilotprojektet omfattede indledende undersøgelser på 56 børneinstitutioner i den centrale del af Aalborg og Nørresundby altså børneinstitutioner i ældre byområder. Pilotprojektet viste, at der kun på to børneinstitutioner blev fundet et forureningsniveau, der krævede en offentlig oprensning. I foråret 2009 gennemførte Region Nordjylland oprensning af jorden på disse to institutioner. På de øvrige 54 børneinstitutioner var jorden enten ren eller lettere forurenet. Resultaterne fra pilotprojektet blev gennemgået sammen med Aalborg Kommune og embedslægen. Aalborg Kommune anvender resultaterne i den rådgivning, som kommunen skal give til de institutioner, hvor jorden er lettere forurenet.

13 Region Nordjylland forventer i at bruge i alt ca. 10 mio. kr. til afklaring af forureningssituationen på de sidste ca. 450 børneinstitutioner i regionen. I to børneinstitutioner fandt Region Nordjylland forureninger over det tilladte niveau: 13 Som forældre er det naturligt at blive bekymret, når nogen siger, at jorden i børnehaven er forurenet. Det fortæller Kristian Alstrup Baden, formand for forældrebestyrelsen i den ene af de to børneinstitutioner. Undersøgelsen i mine børns institution viste, at den største forurening var 60 cm nede i jorden, så der var ingen panik. Men der måtte ikke komme jord ind i børnehaven, så det var af og på med skoene hele tiden. Og så skulle der vaskes hænder, hver gang børnene havde været ude. Resultatet fra pilotprojektet stemmer godt overens med resultaterne fra lignende undersøgelser i de andre regioner. Pilotprojektet danner grundlag for en to-årig indsats på de resterende børneinstitutioner i Region Nordjylland. Kristian Alstrup Baden er godt tilfreds med regionens håndtering af sagen: Det var meget professionelt. Vi fik en udførlig rapport og informationsmateriale om, at vi ikke skulle være nervøse, men at der på den anden side var en grund til, at jorden skulle fjernes.

14 Region Sjælland 14 Sikring af indeklima i boliger Sikring af indeklima i boliger mod afdampning af forurening fra jorden er en højt prioriteret opgave i regionerne. Indeklimaproblemerne skyldes tit forurening fra et renseri eller en anden type virksomhed, der har anvendt klorerede opløsningsmidler. Stofferne kan være spredt på mange måder: via kloaksystemet, spild fra rensemaskiner, fra udluftningsrør, eller simpelthen fordi der har været smidt affald direkte på jorden. Stofferne giver ofte problemer i mange år efter, at brugen af dem er ophørt. De nedbrydes ikke så let i jorden og fordamper forholdsvist let. Det er ofte umuligt at fjerne en forurening med klorerede opløsningsmidler helt, og løsningen kan bl.a. være at etablere ventilation under gulvet, som forhindrer, at dampe trænger op i boligen. Et typisk eksempel på regionernes indsats for at sikre indeklimaet i boliger, er en sag i Region Sjælland. Her har regionen etableret et aktivt ventilationsanlæg under en beboelsesejendom, hvor forureningen truer 8 lejligheder fordelt på stueetage, 1. og 2. sal. sikring af indeklima Undersøgelse af indeklimaproblemer er teknisk vanskelig og forløber ofte over flere år. Region Sjælland driver 25 ventilationsanlæg til sikring af indeklima mod forurening fra jorden. De årlige driftsudgifter er ca. 2 mio. kr. Anlæggene skal være i drift i mange år fremover.

15 Ventilationsanlæg: Forurenet luft suges ud af kælderen og jorden uden for kælderen. Den forurenede luft renses, inden den ledes ud i det fri uden for ejendommen. FAKTA: Klorerede opløsningsmidler er kemiske stoffer, som bl.a. har været brugt til rensning af tøj og rengøring af metaldele. Stofferne spredes let i jord og grundvand. Selv små mængder er årsag til massiv forurening i både grundvand og indeklima. 15 Forureningen skyldes et selvbetjeningsrenseri, som var i drift i perioden fra , og den blev opdaget i Forureningen er spredt i mange mindre lommer i jorden, så det ikke kan lade sig gøre at grave den op. For at sætte hurtigt ind over for forureningen blev der derfor i første omgang sat en plastikmembran op under kælderloftet. Det viste sig desværre, at denne løsning ikke var tilstrækkelig. Derfor måtte Region Sjælland gå mere drastisk til værks. Kældergulvet blev fjernet og erstattet med et nyt og tæt gulv. Derefter blev der etableret et aktivt ventilationsanlæg under gulvet. Anlægget skal formentlig være i drift i mere end 20 år. Det viste sig, at beboerne i stuelejligheden var generede af støj fra anlægget. Det førte til, at Region Sjælland bl.a. udskiftede pumpen til en mindre støjende model. Regionen har gennem hele forløbet haft et godt samarbejde med beboerne.

16 Danske Regioner Dampfærgevej 22 DK 2100 København Ø Mediegruppen T F E Marts 2010 ISBN tryk ISBN elektronisk

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER Titel: En beretning om vand, jord og råstoffer Udgiver: Region Sjælland Regional Udvikling Udgivelsesår: 2013 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-57-6 Rent

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET

Læs mere

Grundejere reddes fra ruin

Grundejere reddes fra ruin JORDFORURENING AF ANNE TORTZEN FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD Grundejere reddes fra ruin 4 MILJØDANMARK NR. 3 JUNI 2006 90.000 ejere af boliger på let forurenet jord slipper for kortlægning og oprydning af deres

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-09-002 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer Vejledning Til sløjfning af brønde og boringer Januar 2010 Forord Brønde og boringer der ikke benyttes mere kan medføre en sundhedsrisiko samt en forurening af grundvandet på længere sigt. Det er derfor

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD Indhold Jorden i storbyområder som Frederiksberg er lettere forurenet det kræver særlige hensyn til børnene Sådan lever vi med forureningen i hverdagen

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Dagsorden - Velkomst - Kommentarer til Rapport - Konsekvenser for landbrugsproduktionen - Alternative og Supplerende muligheder - Erstatning - Forslag

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse 4 3.1 Kortlægning 4 3.2 Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4

3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse 4 3.1 Kortlægning 4 3.2 Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4 ABERDEEN ASSET MANAGEMENT DENMARK A/S Vurdering af behov for miljøteknisk undersøgelse før anvendelse af eksisterende bygninger til privatskole ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010 Sag 76/2009 (1. afdeling) Katrine Højring og Jens Nytoft Rasmussen (advokat Vivi Bruhn Knudsen for begge, beskikket) mod Region Hovedstaden (advokat

Læs mere

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS ERFARINGS OPSAMLING Passiv ventilation under huse Miljøprojekt nr. 1348 2010 Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Følgegruppe Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Susanne

Læs mere

Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening

Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening Kortlægning af kommunernes frivillige undersøgelser, oprensninger og afværgeforanstaltninger ifm. jordforurening 2011 Miljøprojekt, nr. 1448, 2012 Titel:

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Håndbog i jordforureningslovens 8

Håndbog i jordforureningslovens 8 Håndbog i jordforureningslovens 8 Teknik og Administration Nr. 2 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 2 1.2 Læsevejledning... 2 2. Lovgrundlaget i oversigt... 5 3. 8-proceduren fra

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Udvalgte emner inden for Forurening Fysisk aktivitet og natur Kost Kemikalier 11. juli 2007 Inspiration til handling! Nuværende og kommende generationer

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 9 Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats 1 bilag Koncern Miljø Til: Regionsrådet den 28. oktober 2008

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Lone H. Frederiksen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Kommune Disposition Hvad er nyttiggørelse? Lidt statistik Reglerne

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere