Greve Kommune. Affaldsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024"

Transkript

1 Greve Kommune Affaldsplan Høringsudkast, august 2013

2 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune i samarbejde med Greve Solrød Forsyning, som er kommunens driftsselskab. Drift af affaldsordningerne varetages i datterselskabet Greve Renovation A/S, der er 100 % ejet af Greve Kommune. Høringsudkastet til Affaldsplan er vedtaget af Greve Byråd den XX.XX.2013.

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Opfyldelse af Affaldsplan Husholdningsaffald Erhvervsaffald Nye rammebetingelser og nationale mål Affaldshierarkiet Regeringens kommende Ressourcestrategi Målsætninger Mål Indsatsområder og initiativer Indsatsområder og initiativer for husholdninger Tværgående indsatsområder og initiativer (husholdninger og erhverv) Indsatsområder og initiativer for erhvervsvirksomheder Bilag 1. Kortlægning af affaldsmængder 2. Undersøgelse af dagrenovation Tilfredshedsundersøgelse Omkostninger ved affaldshåndtering Affaldsprognose Modtageanlæg 7. Status for Affaldsplan Screening af Affaldsplan

4 4

5 1. Indledning Denne affaldsplan udstikker retningen for håndtering af affald fra Greve Kommunes borgere og virksomheder i årene Affaldsplanen bliver brugt af administrationen i hverdagen som et styrings- og planlægningsværktøj og skal medvirke til at nå de lokale, nationale og europæiske mål på affaldsområdet. Det er et lovkrav, at kommunerne udarbejder en plan for den kommunale håndtering af affald. Den kommunale affaldsplan skal tage udgangspunkt i nationale planer og strategier på området. Den skal indeholde en kortlægningsdel, en målsætningsdel samt en planlægningsdel, der rækker 11 år frem i tiden. Planen skal have særlig fokus på årene og beskrive aktiviteter og konkrete initiativer for denne periode. I forhold til tidligere affaldsplaner, som omfattede alt affald, der opstod inden for kommunens grænser, retter denne plan sig udelukkende mod husholdningsaffald og forbrændings- og deponeringsegnet erhvervsaffald samt genanvendeligt erhvervsaffald, som afleveres på kommunens genbrugsplads MiljøCenter Greve. Dette skyldes en ændring af Miljøbeskyttelsesloven fra 2009, som indebærer, at kommunerne siden 1. januar 2010 ikke længere har ansvar for eller lovlig adgang til at indsamle eller behandle genanvendeligt erhvervsaffald, ud over hvad der bliver afleveret på genbrugspladserne. Affaldsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i den gældende miljøbeskyttelseslov, affaldsbekendtgørelse samt nationale udmeldinger om regeringens kommende Ressourcestrategi og forventet kommende lovgivning. Derudover har kommunen så vidt muligt fremtidssikret planen ved også at tage højde for krav og fremtidige ændringer, der kan udledes af EU s affaldsdirektiv og strategier på affalds- og ressourceområdet. 5

6 Definitioner Husholdningsaffald: Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner til genanvendelse, byggeaffald, jord og farligt affald. Dagrenovation: Den del af husholdningernes affald, som husstanden afleverer i dagrenovationssæk/ beholder. Dagrenovationen består således af: Bioaffald, se definitionen nedenfor. Andet genanvendeligt affald, der ikke er blevet afleveret i en genanvendelsesordning: Papir, glasemballage, småt pap, småt metal og småt plast. Restaffald, se definitionen nedenfor. Bioaffald: Bionedbrydeligt køkkenaffald mv. Restaffald: Affald fra husholdninger, som består af den del af dagrenovationen, der er tilbage, når bioaffald og genanvendelige materialer sorteres fra. Restaffaldet består således af eksempelvis kartoner til mælk/juice, snavset papir, pap og plast m.v., som ikke er omfattet af andre indsamlingsordninger. Restaffald indeholder desuden det bioaffald og de genanvendelige materialer, som husstanden ikke har udsorteret i genanvendelsesordningerne. Storskrald: Storskrald er det lidt større affald fra husholdninger, dvs. indbo, brugsgenstande mm. Storskrald omfatter affaldsfraktionerne brændbart og ikke-brændbart affald, stort pap, stort metal, stort plast, direkte genbrug, tøj mv. Storskrald omfatter ikke haveaffald, byggeaffald, jord og farligt affald. Farligt affald: Olie- og kemikalieaffald, elektronikaffald og batterier. Erhvervsaffald: Affald, som er frembragt af erhvervsvirksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, genanvendelige affaldsfraktioner, brændbart affald, affald til deponi, produktionsaffald, byggeaffald, jord, farligt affald mv. Dagrenovationslignende affald: Affald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger. 6

7 2. Opfyldelse af Affaldsplan Affaldsplan fastlagde mål for affaldsbehandlingen i 2012 for henholdsvis husholdninger og erhverv. Affaldsplanen indeholdt desuden 35 initiativer (27 for husholdninger, 7 for erhverv og 1 fælles), der skulle gennemføres i perioden med henblik på at nå affaldsplanens mål (se resultaterne i bilaget Status for Affaldsplan ). 2.1 Husholdningsaffald De samlede mål for husholdningsaffald i 2012 er nået. Som det ses af Figur 1, blev 55 % af den samlede mængde affald genanvendt i 2012 i forhold til et mål på mindst 51 %. Det nationale mål var på 33 %. 2 % af affaldet blev deponeret mod et mål på højst 7 %. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Behandling af husholdningsaffald Greve 2007 Greve 2010 Greve 2012 Grevemål National sigtelinie Deponering Forbrænding Genanvendelse Figur 1: Status for behandlingsprocenterne for husholdningsaffald i Greve i 2007, 2010 og Sammenlignet med kommunale og nationale mål. 2.2 Erhvervsaffald På erhvervsaffaldsområdet er der sket det, at Miljøstyrelsen har oprettet et nyt system til håndtering af erhvervsaffald (Affaldsdatasystemet). Dette system har erstattet det tidligere ISAG-system. I Affaldsplan var målene fordelt på forskellige brancher, hvilket ikke længere gøres i det nye affaldsdatasystem. Nu kan man kun hente data for erhvervsvirksomhederne samlet. Derfor kan tallene desværre ikke på nogen måde sammenlignes. Derudover har det vist sig, at det nye Affaldsdatasystem indtil videre er så fejlbehæftet, at data generelt ikke rigtigt kan bruges. Greve Kommune har, sammen med de øvrige Kara/Noveren-kommuner, indledt en dialog med Miljøstyrelsen for at få dataene forbedret. 7

8 3. Nye rammebetingelser og nationale mål Affaldsbranchen har gennem mange år arbejdet efter målsætninger om at reducere den samlede miljøbelastning og tabet af ressourcer, herunder at udnytte energien i affaldet. Affaldspolitikken i Danmark fokuserer på: beskyttelse af miljø og sundhed ressourcepolitik klimapolitik service overfor borgere og virksomheder effektivisering og øget konkurrence Affaldsområdet er kendetegnet ved, at det er en slags skraldespand for uløste problemer i produktionsleddet. Affaldsfasen tænkes ofte ikke ind under udvikling og produktion, hvilket betyder, at mange produkter har en kort holdbarhed, hvorved der genereres store mængder affald forskellige materialer blandes sammen på en måde, hvor de ikke umiddelbart kan skilles fra hinanden igen og benyttes til ny produktion at der forbruges af jordens knappe ressourcer, hvilket resulterer i stigende råvarepriser. Den danske affaldslovgivning udspringer af EU-direktiver, og EU er kendetegnet ved, at økonomi og frie markedskræfter generelt vejer tungere end miljøhensyn. I de senere år er råvarepriserne på mange materialer dog steget eksplosivt, fordi efterspørgslen stiger og mængden af tilbageværende ressourcer falder. Hvor affaldslovgivningen tidligere primært fokuserede på beskyttelse af miljø og sundhed, er det derfor nu også blevet økonomisk interessant at sikre, at ressourcerne kommer tilbage i kredsløbet. Affaldsområdet er således i de senere år blevet væsentligt mere interessant i et økonomisk perspektiv. Det betyder, at vi særligt indenfor områder, hvor der er knaphed på ressourcerne fremover forventer langt højere krav til at affaldet genanvendes. Dette vil sætte affaldsområdet under pres, både i indsamlingsleddet og i behandlingsleddet. Finansministeren har for nylig meldt ud, at den danske kalkulationsrente vil blive sænket fra 5 til 4 %. Kalkulationsrenten benyttes til at værdisætte fordele, der først opstår mange år ude i fremtiden. En lavere kalkulationsrente vil værdisætte et fremtidigt gode højere, og det bliver således mere attraktivt at investere i noget, som først kommer fremtidige generationer til gode. Til en sammenligning ligger kalkulationsrenten i Norge, Tyskland og England på 3,5 %. Den lavere kalkulationsrente betyder, at det fra et nationalt synspunkt bliver mere attraktivt at investere i langsigtede klima-, miljøog energiprojekter. Det betyder, at indsamling af bioaffald fra husholdninger, der ved tidligere beregninger økonomisk har givet et samfundsmæssigt underskud, måske nu giver samfundsmæssigt overskud i et langsigtet perspektiv. 8

9 3.1 Affaldshierarkiet Affaldshierarkiet, som efterhånden har eksisteret i mange år, prioriterer affaldshåndteringen. Hierarkiet rangordner de forskellige måder at behandle affald på alt efter hvor godt det er for miljøet. Grundtanken er, at man skal prøve at flytte behandlingen af affaldet så højt op i hierarkiet som muligt. 1. Affaldsforebyggelse dvs. undgå, at affaldet dannes. 2. Forberedelse med henblik på genbrug dvs. f.eks. reparation eller rensning af kasserede produkter, så de kan anvendes til deres oprindelige formål igen. 3. Materialegenanvendelse. 4. Forbrænding med høj energiudnyttelse samt opfyldningsformål. 5. Forbrænding uden energiudnyttelse (ikke relevant i Danmark) og deponering. 3.2 Regeringens kommende Ressourcestrategi Den kommunale affaldsplan skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale, og må ikke stride imod den. Den nationale affaldsplan har i denne planperiode fået navnet Ressourcestrategi. Navnet signalerer, at miljøministeren fremover ønsker at lægge endnu større vægt på materialegenanvendelse dvs. at beholde de forskellige materialer i kredsløbet fremfor f.eks. at udnytte energien i affaldet ved en effektiv affaldsforbrænding. Ressourcestrategien er minimum forsinket i to år og der er endnu ikke udsendt et høringsudkast, da forhandlingerne mellem Miljøministeriet og Finansministeriet ikke er færdige. Både miljøministeren og Miljøstyrelsen er imidlertid kommet med en hel del mundtlige udmeldinger, og derfor kender vi store dele af indholdet i Ressourcestrategien, som den i øjeblikket ligger i udkast. Det er dog usikkert, hvor mange ændringer Finansministeriets behandling af Ressourcestrategien vil resultere i, og hvor stor en indflydelse høringssvarene efterfølgende vil få. Regeringens kommende Ressourcestrategi forventes at indeholde krav om: Dagrenovation samt papir- og emballageaffald fra husholdninger: Mindst 45 % af den samlede mængde af dagrenovation samt papir- og emballageaffald skal indsamles til genanvendelse i 2018, stigende til 55 % i Det forventes desuden, at der udstikkes retningslinjer for genanvendelsesprocenter for enkeltfraktionerne papir, pap, glas, metal og plast, som kommunerne skal søge at opnå. Bioaffald skal fra 2018 udsorteres til bioforgasning og indsamles via en henteordning (eventuelt forventes kravet kun i byområder og muligvis kun fra én-familieboliger). Der er flere grunde til at indsamle det organiske affald fra dagrenovationen og behandle det på biogasanlæg: Fosfor og andre næringsstoffer, og det afgassede materiale kan anvendes til gødskning og som jordforbedringsmiddel, ligesom der sker en vis kulstofbinding i jorden. Energien til biogas, har mange anvendelsesmuligheder (f.eks. som drivmiddel i transportsektoren og energifremstilling). Der kan opnås en synergieffekt for husdyrgødning, idet mere af dette kan forgasses, når der tilføres organisk affald. Erfaringerne viser, at udsortering af den organiske fraktion også skaber større fokus hos borgerne omkring udsortering af de øvrige, genanvendelige fraktioner. Storskrald fra husholdninger: Fra 2018 skal 45 % af storskraldet fra husholdninger (eksklusiv haveaffald, jord og byggeaffald) udsorteres med henblik på genanvendelse, stigende til 55 % i

10 Bygge- og anlægsaffald: Der skal sikres bedre kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald, herunder skal regeringens PCB-handlingsplan gennemføres. Energiudnyttelse (dvs. affaldsforbrænding) af trykimprægneret træ skal fremover ske i Danmark. Der skal sikres øget genbrug af gamle mursten, fra før ca (mursten fra efter kan ikke genanvendes, fordi der er cement på, som ikke kan fjernes helt). Haveaffald: Træaffaldet fra indsamlet haveaffald skal udsorteres med henblik på energiudnyttelse ved forbrænding, og den grønne del af haveaffaldet skal udsorteres med henblik på bioforgasning i Sammenlagt skal mindst 25 % af haveaffaldet energiudnyttes i 2018, heraf skal mindst de 3 % være i form af bioforgasning. Elskrot: Elskrotdirektivets målsætninger (EU-direktiv) fremrykkes for Danmarks vedkommende. Det betyder, at 70 % af den gennemsnitlige, markedsførte elektronikmængde til husholdninger og 65 % af den samlede markedsførte mængde i alt skal indsamles med henblik på genanvendelse allerede fra 2016 (hvor 65 %-kravet ifølge direktivet ellers først gælder fra 2019). Batterier: Batteridirektivets målsætning skærpes for Danmarks vedkommende. Det betyder, at 50 % af batterierne (ekskl. bilbatterier) skal indsamles med henblik på genanvendelse i 2016 (mod batteridirektivets 45 % i 2016). Spildevandsslam: Der skal ske genanvendelse af minimum 60 % af den plantetilgængelige fosfor i spildevandsslam i Øget konkurrence: Der forventes krav til øget konkurrence for de danske affaldsforbrændingsanlæg, herunder forbrændingsanlægget i for Kara/Noveren I/S, hvor Greve Kommune er interessent. En af de sandsynlige modeller er, at forbrændingsanlæggene skal ændres til aktieselskaber, og at kommunerne/forsyningsvirksomhederne skal udbyde det forbrændingsegnede affald. Det er uklart, om pligten til at sikre nok forbrændingskapacitet på landsplan fortsat vil ligge hos kommunerne. Miljøministeren og miljøstyrelsen har meldt ud, at der vil være metodefrihed for kommunerne til at nå de opstillede mål. Der forventes derfor fortsat et stort kommunalt råderum til at sammensætte lokale løsninger. 10

11 4. Målsætninger Greve Kommunes målsætninger udstikker retningen for udviklingen af affaldsområdet for Målsætningerne følger de nationale retningslinjer og støtter den udvikling, der allerede er i gang på kommunalt niveau. Greve Kommune ønsker at fremme en bæredygtig udvikling i kommunen. Det betyder, at borgere og virksomheder indretter deres aktiviteter på den mest bæredygtige måde, og at kommunen bidrager til at skabe de bedste betingelser for, at dette kan lade sig gøre. Greve Kommune har følgende målsætninger, som indarbejdes i alle beslutninger vedrørende affaldsområdet: Miljø Vi udnytter ressourcerne i affaldet Vi reducerer den samlede miljøbelastning Vi sikrer, at nyttevirkningen på vores behandlingsanlæg er høj Vi sikrer gode arbejdsmiljøforhold i forbindelse med indsamling og behandling af affald Vi forebygger affald, herunder både mængden og farligheden af affaldet. Service Vi fastholder et højt serviceniveau Vi gør det let at sortere affald Vi henter affald til tiden Vi sikrer god information om affaldsordningerne Vi har tilfredse borgere og virksomheder. Økonomi Vi sikrer mest miljø og service for pengene Vi udvikler administrativt enkle og billige løsninger Vi erfaringsudveksler med kolleger i hele landet Vi samarbejder med både private og offentlige aktører i det omfang, at det samlet set resulterer i en gevinst Vi placerer opgaverne, hvor de løses bedst. Vi arbejder ud fra et helhedssyn, der omfatter alle de organisationer, der er involveret i opgaven (kommune, forsyning, private aktører og fælleskommunalt 11 selskab).

12 12

13 4.1 Mål Det er Greve Kommunes mål at opfylde målene i regeringens kommende Ressourcestrategi samtidigt med, at de lokalpolitiske ønsker til miljø- og servicemål samt økonomiske mål tilgodeses. Miljømål Greve Kommunes miljømål er de forventede mål i regeringens kommende Ressourcestrategi. Hvis målene i Ressourcestrategien viser sig at være anderledes end nedenstående, vil Greve Kommunes miljømål blive konsekvensrettet efter disse. Mindst 45 % af dagrenovationen fra husholdninger skal genanvendes i 2018, og mindst 55 % i 2024, herunder skal der eventuelt indføres henteordning for bioaffald til bioforgasning. Mindst 45 % af storskrald fra husholdninger skal genanvendes i 2018, og mindst 55 % i Mindst 70 % af den markedsførte elektronikmængde til husholdninger og 65 % af den samlede markedsførte mængde i alt skal indsamles til genanvendelse i Mindst 50 % af batterier (ekskl. bilbatterier) skal indsamles til genanvendelse i Mindst 60 % af den plantetilgængelige fosfor i spildevandsslam skal genanvendes i Træaffaldet fra indsamlet haveaffald skal udsorteres med henblik på energiudnyttelse ved forbrænding, og den grønne del skal udsorteres med henblik på bioforgasning i Sammenlagt skal mindst 25 % af haveaffaldet energiudnyttes i 2018, heraf skal mindst de 3 % være i form af bioforgasning. Genbrug af mursten fra før ca (mursten uden cement) skal øges. Energiudnyttelse (ved forbrænding) af trykimprægneret træ skal fremover ske i Danmark. Regeringens PCB-handlingsplan skal gennemføres. Foruden Ressourcestrategiens forventede mål, har Greve Kommune følgende miljømål: Mindst 25 % af dagrenovationen fra kommunens virksomheder og institutioner skal genanvendes i Foruden tiltagene i PCB-handlingsplanen skal der også være større fokus på at skåne mennesker og miljø mod andre miljøfremmede stoffer i byggeaffaldet, eksempelvis bly. Deponeringsprocenten for husholdningsaffald skal fastholdes eller nedsættes. Flere af kommunens virksomheder skal benytte MiljøCenter Greve for at sikre en højere grad af udsortering af genanvendeligt affald. Der må gennemsnitligt højst være én fejlsorteret container på MiljøCenter Greve om året. For at spare på produktionen af papir, skal andelen af husstande i Greve Kommune med Nej tak til reklamer stige med 25 % i forhold til i dag. 13

14 Servicemål Borgerne i Greve Kommune er meget tilfredse med serviceniveauet på affaldsområdet. Der er på en række områder opnået et niveau, som ønskes fastholdt, og som derfor er indarbejdet i servicemålene nedenfor. Desuden er der opstillet en række nye servicemål for den kommende periode. Greve Kommune er opmærksom på, at en række af de nedenstående servicemål vil blive udfordret af målene i regeringens kommende Ressourcestrategi. Skulle det i affaldsplanperioden vise sig, at et servicemål udelukker opfyldelsen af et miljømål, træder miljømålet forrest, med mindre væsentlige årsager kan begrunde andet. Ligeledes kan nogle af nedenstående servicemål vise sig at blive uhensigtsmæssigt dyre at opretholde, når målene fra Ressourcestrategien skal nås. Byrådet prioriterer i de konkrete tilfælde. Virksomhederne er generelt tilfredse med, at de nu har mulighed for at benytte MiljøCenter Greve. De ønsker dog at åbningstiderne udvides, hvilket vil resultere i en gebyrforhøjelse for alle. Det er et mål, at fortovsindsamlingen bibeholdes, uanset at dette kan være problematisk i henhold til den kommende Ressourcestrategi, da der kan opnås en lidt bedre sorteringseffektivitet ved at affaldet afleveres på MiljøCenter Greve. De højere genanvendelsesprocenter ønskes opnået ved forbedringer af fortovsindsamlingen, central sortering og/eller forbedringer andre steder i affaldsindsamlingen. Hver én-familiebolig skal maksimalt have 3 større beholdere/stativer pr. ejendom ekskl. en eventuel frivillig haveaffaldsbeholder. Herudover kan hver ejendom have mindre materielenheder eksempelvis en kasse til aflevering af farligt affald eller en æske til batterier. En gennemsnitlig husstand klager over manglende afhentning af dagrenovation mindre end 1 gang på 20 år. Den samme husstand må ikke rammes gentagne gange. En gennemsnitlig husstand klager over manglende afhentning af storskrald/genanvendelse mindre end 1 gang på 20 år. Den samme husstand må ikke rammes gentagne gange. I etageboliger og tæt-lav-bebyggelser skal der så vidt muligt være nem adgang til at aflevere genanvendelige affaldsfraktioner, selvom pladsmangel ofte er et problem. Borgernes adgang til aflevering af genanvendelige affaldsfraktioner søges løst i tæt dialog med boligselskaberne. Digitale løsninger skal udvides og udbredes. Der skal indføres klippekortsordning for erhverv på MiljøCenter Greve fra 2014, foruden den allerede eksisterende abonnementsordning. Trængselsproblemerne på MiljøCenter Greve skal mindskes. Det skal vurderes, om åbningstiden på MiljøCenter Greve skal gøres mere erhvervsvenlig. Mindst 85 % af borgerne er tilfredse eller mere end tilfredse med affaldsordningerne på ethvert givent tidspunkt, herunder ved overgang til nye affaldsordninger. Mindst 90 % af brugerne på MiljøCenter Greve, både borgere og virksomheder, er tilfredse eller mere end tilfredse med MiljøCenter Greve på ethvert givent tidspunkt. 14

15 Økonomiske mål Miljøstyrelsen har udgivet en rapport, der konkluderer, at det ikke vil koste mere at opfylde målene i Ressourcestrategien. Der er dog nogle problemer i forhold til den konklusion blandt andet er en del af de øgede udgifter finansieret ved serviceforringelser og en del af de indregnede gevinster, er allerede realiseret i Greve Kommune. Derudover er der en del store usikkerheder i forhold til afsætningspriser på materialer, der ikke afsættes i dag, og eventuelle tab på materiel og anlæg, der ikke er afskrevet, er ikke indregnet. Størrelsen på de nuværende renovationsgebyrer for borgere vil derfor blive udfordret af Ressourcestrategien, særligt hvis det nuværende serviceniveau skal fastholdes. Eksempelvis vil en husstand skulle stige væsentligt i renovationsgebyr, hvis der indføres en ordning til bioaffald, med mindre en del af udgiften finansieres med serviceforringelser. Man kan for eksempel mindske gebyrstigningen ved kun at afhente dagrenovation (både bioaffald og restaffald) hver 14. dag, hvilket de fleste borgere formentligt vil betragte som et lavere serviceniveau. Virksomhederne ønsker et lavere gebyr for brug af MiljøCenter Greve. Det nuværende gebyr afspejler de faktiske omkostninger, der er ved affaldshåndteringen og -behandlingen. Virksomhederne ønsker samtidigt længere åbningstid, hvilket dog vil få gebyret til at stige for alle. Når miljømålene skal nås, bliver én af de vigtigste opgaver både med hensyn til borgere og virksomheder at prioritere mellem gebyrstigninger og serviceforringelser. Vi har et højt serviceniveau i forhold til kommuner med renovationsgebyr på samme niveau og i geografisk nærhed. Vi udvikler ensartede løsninger, som kan tilfredsstille næsten alle borgeres behov. Ensartede løsninger er billigere og sparer administration. Vi søger at begrænse anlægsinvesteringerne for boligselskaberne, når vi udvikler løsninger til at nå målene i Ressourcestrategien. Økonomien for forskellige brugergrupper hviler i sig selv, som angivet i lovgivningen. Dette gælder også for erhvervsvirksomheders brug af MiljøCenter Greve, uanset at dette ikke er tilfældet i vores omegnskommuner. Ordningen evalueres på landsplan i Udgifterne til batteriordningen nedsættes ved serviceforringelse, så udgifterne til ordningen kan dækkes af indtægterne fra producentansvarsordningen. Udgifterne til det højere serviceniveau må ikke længere gebyrfinansieres, og Greve Kommune ønsker ikke at afsætte skattefinansierede penge til ordningen. Det undersøges løbende, om snitflader og aftaler med private og offentlige aktører er optimale. 15

16 5. Indsatsområder og initiativer For at opnå Greve Kommunes mål på affaldsområdet, er der i de følgende afsnit beskrevet en række initiativer, som planlægges gennemført i perioden Initiativerne tager udgangspunkt i politiske udmeldinger på temamøder i Greve Kommunes Teknik- og Miljøudvalg og Greve Solrød Forsynings bestyrelse Greve Kommunes og Greve Solrød Forsynings kortlægning og undersøgelser om, hvilke indsatser, der vil kunne forbedre affaldshåndteringen mht. miljø, service og økonomi De forventede mål i regeringens kommende Ressourcestrategi. 5.1 Indsatsområder og initiativer for husholdninger Greve Kommunes borgere har i dag funktionelle affaldsløsninger. Affaldsordningerne består af relativt få standard-løsninger, der er kombineret, så de tilfredsstiller næsten alle borgeres behov. Det resulterer i et simpelt system, enkel administration, få fejlmuligheder, lave gebyrer, høj service og høj borgertilfredshed. Der er ingen individuelle ordninger som tilmelde- eller ringeordninger. Dog tilrettes affaldsordningerne lokalt, hvor de fysiske forhold kræver det. I boligselskaberne tilrettelægges ordningerne i tæt samarbejde med ejendomsmestrene og ejendomsadministrationen, idet der her ofte er pladsproblemer og andre lokale hensyn, der skal tages. I Greve Kommunes tilfredshedsundersøgelse af kommunens serviceområder, ligger andelen af tilfredse eller meget tilfredse borgere i forhold til affaldsordningerne på %, alt efter hvilke dele af affaldsordningen, der spørges til (se bilaget Tilfredshedsundersøgelse 2012 ). Affaldsordningen er opbygget således: En dagrenovationsordning, hvor affaldet hentes ugentligt En storskralds- og genanvendelsesordning, hvor affaldet hentes månedligt (fortovsindsamling) eller efter behov (kuber og minigenbrugsstationer) samt Genbrugspladsen MiljøCenter Greve, som har åbent hele året, undtagen 4 dage omkring jul og nytår. De nuværende affaldsordninger i Greve kan ikke umiddelbart opfylde de forventede mål i regeringens kommende Ressourcestrategi. Der kræves på mange områder nytænkning i relation til både indsamling, sortering og afsætning af genanvendelige materialer. I forhold til en revision af affaldsordningerne vil Greve Kommune videreføre de grundlæggende tanker i det nuværende affaldssystem med en god sammenhæng i affaldsordningerne samt få og enkle løsninger. Samtidigt skal det blive endnu lettere for borgerne at sortere deres affald. 16

17 Greve Solrød Forsyning har i 2012 gennemført en undersøgelse af indholdet i dagrenovationen fra 200 én-familieboliger i Greve Kommune. Undersøgelsen er gennemført sammen med tre andre kommuner. Undersøgelsen viser, at der er relativt store mængder genanvendelige materialer i dagrenovationen (som borgerne ikke har sorteret fra til genanvendelse) i Greve Kommune, når man tager de mange genanvendelsesordninger i betragtning. Ved at sammenligne undersøgelsens konklusioner med andre lignende undersøgelser, kan det konkluderes, at genanvendelsesprocenten for Greve Kommunes borgere kan øges ved: At der indføres indsamling af bioaffald. Bioaffald udgør omkring 45 % af dagrenovationen og udsortering af bioaffald kan derfor øge genanvendelsesprocenten væsentligt. At fortovsindsamlingen helt nedlægges eller ændres til kun at være en indsamling af genanvendelige materialer. På den måde tvinges borgerne til at benytte MiljøCenter Greve oftere. Her bliver affaldet bedre sorteret, dels på grund af, at der sorteres i flere genanvendelige fraktioner (f.eks. rent træ og hård plast), og dels fordi personalet på pladsen holder opsyn med og vejleder om sorteringen. At volumenet af dagrenovationssækken/-beholderen sættes ned. I Greve Kommune har én-familieboliger meget plads i dagrenovationssækken/-beholderen. Det betyder, at nogle borgere smider papir, pap, glas, metaldåser og haveaffald i dagrenovationen i stedet for at sortere det fra til genanvendelse, fordi der er for god plads i beholderen/sækken. Et nedsat volumen af sæk/beholder vil desuden resultere i en anelse lavere gebyr. At de genanvendelige fraktioner hentes inde ved husstanden, så borgerne ikke selv skal huske, at sætte dem ud til vejen. Nogle af de borgere, der glemmer at sætte de genanvendelige fraktioner ud til fortovsindsamlingen, vil vælge at lægge de genanvendelige fraktioner i dagrenovationsbeholderen, hvis eksempelvis papirbeholderen er fuld. At hente beholdere inde på borgernes grund er dog dyrere og vil også resultere i en del konflikter med borgere på grund af problemer med adgangsvejene. Sms-løsningen, hvor borgerne bliver husket på datoen for fortovsindsamlingen, er en kompromisløsning. 17

18 En af de store udfordringer i forhold til affaldssorteringen i Greve Kommune er, at over en tredjedel af husstandene i kommunen er etageboliger eller tæt-lav-bebyggelse, hvor flere husstande deler affaldscontainere. Generelt er udsorteringen af genanvendelige materialer fra én-familieboliger væsentligt bedre end fra husstande, der har fællescontainere. Det skyldes, at engagementet i forhold til sortering falder, jo flere husstande, der deler en container. Flere forsøg har vist, at sorteringseffektiviteten falder kraftigt, når der er mere end 6 boliger om at dele en container. I en del af etageboligområderne er der desuden andre problemer, der har en dårlig indflydelse på affaldssorteringen. For eksempel er der problemer med pladsmangel, sprogbarrierer og afbrænding af containere. Som et alternativ eller supplement til borgernes sortering, er der mulighed for at lave central sortering af genanvendeligt affald, f.eks. plast, metal, papir, glas og pap. En del af materialerne bliver dog nemt forurenet med f.eks. fødevarerester og der vil derfor formentlig fortsat være behov for sortering hos borgerne. Der findes endnu ingen større anlæg i Danmark og et sådant anlæg vil formentligt skulle have affald fra omkring 1 million borgere for at være rentabelt. Kvaliteten af genanvendelsesmaterialerne og afsætningsmulighederne fra et sådant anlæg er endnu ikke kendt. På Figur 2 ses status for genanvendelsen i Greve i forhold til målene i 2018 og Det ses, at der skal gennemføres markante tiltag for at nå målene. Til højre ses det forventede resultat, hvis der indføres separat indsamling af bioaffald i hele kommunen. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Genanvendelse af dagrenovation inkl. papir og emballageaffald Greve 2012 Mål 2018 Mål 2024 Forventet inkl. bioaffald *) Forbrænding Genanvendelse Figur 2: viser genanvendelsen af borgernes dagrenovation i Greve, 2012, i forhold til målene. *) Til højre ses den forventede genanvendelsesprocent i Greve, hvis der indføres bioaffaldsordning for samtlige boliger samtidigt med, at de nuværende genanvendelsesordninger bibeholdes. 18

19 For at nå regeringens forventede genanvendelsesmål for dagrenovation inkl. papir- og emballageaffald, skal vi formodentlig både indføre indsamling af bioaffald i hele kommunen, forbedre de eksisterende genanvendelsesordninger samt indføre nye genanvendelsesordninger og/eller central sortering af affald. På Figur 3 ses status for genanvendelsen af storskrald i Greve Kommune, sammenlignet med målene for 2018 og Det ses, at der også for storskrald skal gennemføres væsentlige tiltag for at målene kan nås. På Figur 4 er vist genanvendelsesprocenten for hver ordning for sig. Det ses, at én af måderne, hvorpå der kan opnås højere genanvendelse er, hvis der flyttes affald fra fortovsindsamlingen og fællescontainerne til MiljøCenter Greve. Ca. halvdelen af storskraldet fra fællescontainerne sendes i dag til eftersortering. Genanvendelse af storskrald 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Greve 2012 Mål 2018 Mål 2024 Forbrænding Genanvendelse Figur 3 viser genanvendelsen for borgernes storskrald i Greve, 2012, i forhold til målene. For at nå det forventede genanvendelsesmål for storskrald vil det være nødvendigt at opnå markante forbedringer i sorteringen i både fortovsindsamling og fællescontainere, enten ved at borgerne sorterer bedre, ved central sortering eller begge dele. Alternativt kan fortovsindsamlingen ændres til kun at være en genanvendelsesindsamling, så flere borgere kører deres affald til MiljøCenter Greve, hvor affaldet bliver sorteret bedre. 19

20 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Genanvendelse af storskrald pr. ordning Forbrænding og deponering Genanvendelse Figur 4 viser genanvendelsen af storskrald i de forskellige ordninger, Det ses, at sorteringseffektiviteten er væsentligt højere på MiljøCenter Greve end i de øvrige ordninger. Ca. halvdelen af storskraldet i fællescontainerne blev eftersorteret i 2012, hvilket er indregnet i genanvendelsesprocenterne. Med baggrund i ovenstående, vil Greve Kommune gennemføre initiativer for husholdninger indenfor følgende indsatsområder: Indsatsområde 1: Sortering af bioaffald til genanvendelse Indsatsområde 2: Papir, pap, glas, plast og metal i dagrenovationen Indsatsområde 3: Fortovsindsamling, minigenbrugsstationer mm. Indsatsområde 4: MiljøCenter Greve Indsatsområde 5: Farligt affald Indsatsområde 6: Information og borgertilfredshed Indsatsområde 7: Udbud og organisering 20

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS PLAN 2014 2024 MÅL OG PLANLÆGNING

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS PLAN 2014 2024 MÅL OG PLANLÆGNING SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS 2014 2024 2 IND HOLD Forord 5 Indledning 7 Mål for affaldsområdet 8 Handlingsplan 11 Mål 1 Nedbringe mængden af farligt affald, elektronik affald og

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.2014 til høring 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Høringsudkast BY/03.02.09 Affaldsplan 2009-2020 Høringsudkast Formanden på Miljøcenter Greve har daglig kontakt til borgerne Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. BAGGRUND FOR GREVE KOMMUNES MÅL OG

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018 Affaldshandlingsplan 2014-2018 Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 13. december 2012 besluttet, at følgende målsætninger skal være grundlaget for affaldsområdet i perioden 2014 2018. A: Ressourcerne

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?...

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Ressourceplanen og Reno Djurs

Ressourceplanen og Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Ressourceplanen og Reno Djurs Indledning Med dette notat ønsker administrationen at knytte kommentarer til udvalgte dele af ressourcestrategien.

Læs mere

Mål og Midler Forsyning

Mål og Midler Forsyning Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 1 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund og målsætninger... 6 1. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 2. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 3. del af

Læs mere

RANDERS KOMMUNE INDSAMLING OG HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD

RANDERS KOMMUNE INDSAMLING OG HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Til Randers Kommune Affaldskontoret Laksetorvet 8900 Randers Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2013 Indsamling og håndtering af organisk dagrenovation i Randers Kommune RANDERS KOMMUNE INDSAMLING OG HÅNDTERING

Læs mere

Målsætninger FORSLAG

Målsætninger FORSLAG Målsætninger FORSLAG Indholdsfortegnelse i målsætninger 1 De formelle rammer... 9 1.1 Regeringens ressourceplan... 10 1.1.1 Fokusområder... 10 1.1.2 Indsatsområder Der er følgende indsatsområder i ressourcestrategien:...

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag.

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 2 Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens indhold... 6 4.

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Totalt budget. Kommune / Optisk Sortering Nordsjælland (OPNord) 679.100. Halsnæs Forsyning. Parcelhusejere går sammen og giver sorteringen et løft

Totalt budget. Kommune / Optisk Sortering Nordsjælland (OPNord) 679.100. Halsnæs Forsyning. Parcelhusejere går sammen og giver sorteringen et løft / affaldsselskab Halsnæs Forsyning Albertslund Varde Affald Vestforbrænding Projekttitel Optisk Sortering Nordsjælland (OPNord) Parcelhusejere går sammen og giver sorteringen et løft Turisters genanvendelse

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - fællesdel November 2009 Godkendt af Langeland Kommunes Kommunalbestyrelse den 12 april 2010 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 November 2009 Dokumentnr

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Indhold 1.Indledning 2. Formål 3. Livscyklusvurdering (LCA) 4. Affaldssystemet 5. Kombineret

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012 Esbjerg Kommune

Affaldsplan 2009-2012 Esbjerg Kommune Affaldsplan 2009-2012 01.01.2010 Affaldsplan 2009-2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2 EU-AFFALDSDIREKTIV 6 2.1 Affaldshierarkiet 6 3 NATIONAL AFFALDSREFORM 8 4 KYOTO-AFTALE OG NATIONAL KLIMASTRATEGI

Læs mere

UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER

UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER INDHOLD NYE TIDER NY AFFALDSPLAN... 3 MÅLSÆTNINGER... 5 STATUS AFFALDSPLAN 2010 2012... 6 RESSOURCESTRATEGIENS INITIATIVER... 7 TEMA

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012 FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.............................................................................4 RESUMÉ.............................................................................5

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

8. KARA/NOVEREN s anlæg og kapacitet...34

8. KARA/NOVEREN s anlæg og kapacitet...34 Affaldsplan 2009-2012 Odsherred Kommune Sept 2009 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND FOR ODSHERRED KOMMUNES MÅL OG INITIATIVER... 4 2.1. RAMMERNE FOR AFFALDSOMRÅDET... 4 2.2. NATIONAL AFFALDSSTRATEGI

Læs mere

Galgebakken Genbruger

Galgebakken Genbruger Nyt om Galgebakken Genbruger Nyhedsbrev 1 Marts 2014 TEMA: Madaffald Galgebakkens Drift og Afdelingsbestyrelse Galgebakken Genbruger - Og sætter turbo på affaldssorteringen Alle beboere i Galgebakken går

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner BILAG - oversigt BILAG 1 Scenarieberegninger 1.1 Affaldsgebyret for scenarierne samlet oversigt 1.2 Affaldsgebyrets sammensætning de 6 scenarier 1.2.1 Affaldsgebyrets sammensætning for parcelhuse, parcelhuslignende

Læs mere

Danmark uden affald. Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018. Høringsudkast November 2013

Danmark uden affald. Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018. Høringsudkast November 2013 Danmark uden affald Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 Høringsudkast November 2013 Titel: Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 - Høringsudkast Redaktion: Jette Skaarup Justesen og Lone

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Evaluering af implementeringen af affaldssystemet og den indledende drift.

Evaluering af implementeringen af affaldssystemet og den indledende drift. Ny affaldssystem til beboere i enfamilieboliger 2013. Evaluering af implementeringen af affaldssystemet og den indledende drift. Indledning I løbet af 2010 og 2011 har Klima- og Miljøudvalget, på en række

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Evaluering af Arbejdsgrundlag for Revas 2013

Evaluering af Arbejdsgrundlag for Revas 2013 Evaluering af Arbejdsgrundlag for Revas 2013 Dette dokument indeholder en evaluering af Arbejdsgrundlag Nedenfor er de enkelte fokusområder og nuværende status opridset i samme rækkefølge, som temaerne

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012. Svendborg Kommune

Affaldsplan 2009-2012. Svendborg Kommune Affaldsplan 2009-2012 Svendborg Kommune Klintholm-kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - fællesdel Klintholm-kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - Fællesdel Klintholm-kommunerne, Affaldsplan 2009

Læs mere

Side 1 af 68 HØRINGSUDKAST TIL AFFALDSPLAN FOR AARHUS KOMMUNE 2015-2018 Side 2 af 68 Høringsudkast til Affaldsplan for Aarhus Kommune 2015-2018 Indledning Affald i Aarhus Aarhus Affaldsmål 2018 Initiativer

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2013-2018

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2013-2018 FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2013-2018 Målsætningsdel (Del 1) Esbjerg Kommune Forord... 3 1. Rammer for affaldsplanen i Esbjerg Kommune... 4 1.1 Ressourcestrategi for affald... 4 1.2 Regeringens Affaldsstrategi

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010 Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation København den 17. juni 2010 Agenda 09.30-09.40 Velkomst Anders Christiansen, KL 09.40-10.30 Organisationsformer Line Markert, HORTEN 10.30-11.15 Kalkulation og håndtering

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 14-14 Regnskab for 1. kvartal 2014 15-14 Optagelse af anlægslån 16-14 Håndtering af shredderaffald nu og i fremtiden 17-14 Samarbejdsaftale

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Oversigt over projekter, der støttes under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi E2014

Oversigt over projekter, der støttes under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi E2014 Oversigt over projekter, der støttes under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi E2014 Emne Hovedansøger Projekttitel Projektleder Tilskud (kr.) Kort projektbeskrivelse Etage Aarhus

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003 Affaldsstatistik 2001 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 2.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2001 OG UDVIKLINGEN 2000 2001 9 2.2 BEHANDLINGEN AF

Læs mere

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner...

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner... BILAG - oversigt BILAG 1 Beregninger af affaldsgebyret for de 6 scenarier.......................................................................................... 2 1.1 Affaldsgebyrets sammensætning for

Læs mere

Grundejerforeningen Skovbrynet. Grundejerforeningen Overdrevet. Annelise Schultz Krogshave Grundejerforeningen Jernaldervej

Grundejerforeningen Skovbrynet. Grundejerforeningen Overdrevet. Annelise Schultz Krogshave Grundejerforeningen Jernaldervej Mødereferat Mødetid: 2. juni 2009 kl. 16.30 18.45 Mødested: Hammel Rådhus Mødedeltagere: Johnny Lillethorup Referent: Flemming Tinggård Benedikte Krogh Karl Åge Madsen Inge Heegaard Grete Mørch Sørensen

Læs mere

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag Baggrund Jf. bilag 1, Affaldsområdets udvikling,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. marts 2011 7. marts 2011. Nr. 224. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014 Affaldsløsninger 8. oktober 2014 Indhold Rapport for Poul Tarp A/S...2 Rapport for SeerupIT ApS...4 Rapport for SeerupIT ApS...5 Rapport for Grontmij...7 Rapport for Logimatic...9 Rapport for Orbicon...

Læs mere

Rapport på projekt SAGA madaffald

Rapport på projekt SAGA madaffald Rapport på projekt SAGA madaffald Udført af for ejerkommunerne Haderslev, Vejen, Kolding og Tønder. I perioden 01. november 2012 28. februar 2013 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Målsætninger... 3 Fakta...

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

AFFALDSPLAN 2008 A FFALDSPLAN 2 008

AFFALDSPLAN 2008 A FFALDSPLAN 2 008 AFFALDSPLAN 2008 NORDISK MILJØMÆRKNING Titel: Affaldsplan 2008 Udarbejdelse: Miljøkontrollen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen, 2005 Foto: Birgitte Røddik, Søren Weile (m.fl.) Lay-out og tryk: Phønix-Trykkeriet

Læs mere

Kortlægning af gebyrstrukturer på affaldsområdet og analyse af gebyrer, der understøtter ressourcestrategiens mål om mere genanvendelse Rapport

Kortlægning af gebyrstrukturer på affaldsområdet og analyse af gebyrer, der understøtter ressourcestrategiens mål om mere genanvendelse Rapport Kortlægning af gebyrstrukturer på affaldsområdet og analyse af gebyrer, der understøtter ressourcestrategiens mål om mere genanvendelse Rapport 5. januar 2015 Indhold Disposition for rapporten Sektion

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2014 Forord I 2014 vedtog vi nye retningslinjer, og en ny forretningsorden, for Brugergruppen. Det var tid for en revision, da vand- og spildevandsforsyningen

Læs mere

Affaldsstatistik 2004

Affaldsstatistik 2004 Affaldsstatistik 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 10 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

AFFALDSPLAN 2000-2012

AFFALDSPLAN 2000-2012 IS FÆLLEDS- FORBRÆNDING AFFALDSPLAN 2000-2012 HOBRO MARIAGER NØRAGER NØRHALD PURHUS Indholdsfortegnelse Side 1 Forord 3 2 Godkendelsespåtegning 5 3 Planens grundlag 7 3.1 Lovgrundlag 8 3.2 Godkendelsesprocedure

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI Frem mod 2020 er der markante samfundsøkonomiske gevinster ved at udnytte disponibel kapacitet i de danske affaldsenergianlæg. Øget import af affald

Læs mere

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund KARA/Noveren I/S Bestyrelsen København 15. november 2013 Johan Weihe Partner T +45 72 27 34 53 jhw@bechbruun.com Sagsnr. 005168-0075 jhw/jhw/sap Notat Modernisering af affaldsforbrændingssektoren 1. Baggrund

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

Referat af Informationsmøde for TestPiloter

Referat af Informationsmøde for TestPiloter Referat af Informationsmøde for TestPiloter Mødetidspunkt: Tirsdag d. 25. august 2015 kl. 18-20 Mødested: Mødedeltagere: Glostrup Bibliotek TestPiloter og fra Glostrup Forsyning; Projektleder Jannik Olsen

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget. Sammenfatning af bemærkninger og høringssvar til Affalds- og ressourceplan 2015-2024 (ARP)

Klima- og Miljøudvalget. Sammenfatning af bemærkninger og høringssvar til Affalds- og ressourceplan 2015-2024 (ARP) Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2153164 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Sammenfatning af bemærkninger og høringssvar til Affalds- og ressourceplan

Læs mere

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse Danmark uden affald II Strategi for affaldsforebyggelse 1 2 DANMARK UDEN AFFALD II 2 Affaldshierarkiet Waste Prevention Preparing for Re-use Recycling Recovery Disposal DANMARK UDEN AFFALD II 3 Baggrund

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere