Greve Kommune. Affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024"

Transkript

1 Greve Kommune Affaldsplan Høringsudkast, august 2013

2 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune i samarbejde med Greve Solrød Forsyning, som er kommunens driftsselskab. Drift af affaldsordningerne varetages i datterselskabet Greve Renovation A/S, der er 100 % ejet af Greve Kommune. Høringsudkastet til Affaldsplan er vedtaget af Greve Byråd den XX.XX.2013.

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Opfyldelse af Affaldsplan Husholdningsaffald Erhvervsaffald Nye rammebetingelser og nationale mål Affaldshierarkiet Regeringens kommende Ressourcestrategi Målsætninger Mål Indsatsområder og initiativer Indsatsområder og initiativer for husholdninger Tværgående indsatsområder og initiativer (husholdninger og erhverv) Indsatsområder og initiativer for erhvervsvirksomheder Bilag 1. Kortlægning af affaldsmængder 2. Undersøgelse af dagrenovation Tilfredshedsundersøgelse Omkostninger ved affaldshåndtering Affaldsprognose Modtageanlæg 7. Status for Affaldsplan Screening af Affaldsplan

4 4

5 1. Indledning Denne affaldsplan udstikker retningen for håndtering af affald fra Greve Kommunes borgere og virksomheder i årene Affaldsplanen bliver brugt af administrationen i hverdagen som et styrings- og planlægningsværktøj og skal medvirke til at nå de lokale, nationale og europæiske mål på affaldsområdet. Det er et lovkrav, at kommunerne udarbejder en plan for den kommunale håndtering af affald. Den kommunale affaldsplan skal tage udgangspunkt i nationale planer og strategier på området. Den skal indeholde en kortlægningsdel, en målsætningsdel samt en planlægningsdel, der rækker 11 år frem i tiden. Planen skal have særlig fokus på årene og beskrive aktiviteter og konkrete initiativer for denne periode. I forhold til tidligere affaldsplaner, som omfattede alt affald, der opstod inden for kommunens grænser, retter denne plan sig udelukkende mod husholdningsaffald og forbrændings- og deponeringsegnet erhvervsaffald samt genanvendeligt erhvervsaffald, som afleveres på kommunens genbrugsplads MiljøCenter Greve. Dette skyldes en ændring af Miljøbeskyttelsesloven fra 2009, som indebærer, at kommunerne siden 1. januar 2010 ikke længere har ansvar for eller lovlig adgang til at indsamle eller behandle genanvendeligt erhvervsaffald, ud over hvad der bliver afleveret på genbrugspladserne. Affaldsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i den gældende miljøbeskyttelseslov, affaldsbekendtgørelse samt nationale udmeldinger om regeringens kommende Ressourcestrategi og forventet kommende lovgivning. Derudover har kommunen så vidt muligt fremtidssikret planen ved også at tage højde for krav og fremtidige ændringer, der kan udledes af EU s affaldsdirektiv og strategier på affalds- og ressourceområdet. 5

6 Definitioner Husholdningsaffald: Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner til genanvendelse, byggeaffald, jord og farligt affald. Dagrenovation: Den del af husholdningernes affald, som husstanden afleverer i dagrenovationssæk/ beholder. Dagrenovationen består således af: Bioaffald, se definitionen nedenfor. Andet genanvendeligt affald, der ikke er blevet afleveret i en genanvendelsesordning: Papir, glasemballage, småt pap, småt metal og småt plast. Restaffald, se definitionen nedenfor. Bioaffald: Bionedbrydeligt køkkenaffald mv. Restaffald: Affald fra husholdninger, som består af den del af dagrenovationen, der er tilbage, når bioaffald og genanvendelige materialer sorteres fra. Restaffaldet består således af eksempelvis kartoner til mælk/juice, snavset papir, pap og plast m.v., som ikke er omfattet af andre indsamlingsordninger. Restaffald indeholder desuden det bioaffald og de genanvendelige materialer, som husstanden ikke har udsorteret i genanvendelsesordningerne. Storskrald: Storskrald er det lidt større affald fra husholdninger, dvs. indbo, brugsgenstande mm. Storskrald omfatter affaldsfraktionerne brændbart og ikke-brændbart affald, stort pap, stort metal, stort plast, direkte genbrug, tøj mv. Storskrald omfatter ikke haveaffald, byggeaffald, jord og farligt affald. Farligt affald: Olie- og kemikalieaffald, elektronikaffald og batterier. Erhvervsaffald: Affald, som er frembragt af erhvervsvirksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, genanvendelige affaldsfraktioner, brændbart affald, affald til deponi, produktionsaffald, byggeaffald, jord, farligt affald mv. Dagrenovationslignende affald: Affald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger. 6

7 2. Opfyldelse af Affaldsplan Affaldsplan fastlagde mål for affaldsbehandlingen i 2012 for henholdsvis husholdninger og erhverv. Affaldsplanen indeholdt desuden 35 initiativer (27 for husholdninger, 7 for erhverv og 1 fælles), der skulle gennemføres i perioden med henblik på at nå affaldsplanens mål (se resultaterne i bilaget Status for Affaldsplan ). 2.1 Husholdningsaffald De samlede mål for husholdningsaffald i 2012 er nået. Som det ses af Figur 1, blev 55 % af den samlede mængde affald genanvendt i 2012 i forhold til et mål på mindst 51 %. Det nationale mål var på 33 %. 2 % af affaldet blev deponeret mod et mål på højst 7 %. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Behandling af husholdningsaffald Greve 2007 Greve 2010 Greve 2012 Grevemål National sigtelinie Deponering Forbrænding Genanvendelse Figur 1: Status for behandlingsprocenterne for husholdningsaffald i Greve i 2007, 2010 og Sammenlignet med kommunale og nationale mål. 2.2 Erhvervsaffald På erhvervsaffaldsområdet er der sket det, at Miljøstyrelsen har oprettet et nyt system til håndtering af erhvervsaffald (Affaldsdatasystemet). Dette system har erstattet det tidligere ISAG-system. I Affaldsplan var målene fordelt på forskellige brancher, hvilket ikke længere gøres i det nye affaldsdatasystem. Nu kan man kun hente data for erhvervsvirksomhederne samlet. Derfor kan tallene desværre ikke på nogen måde sammenlignes. Derudover har det vist sig, at det nye Affaldsdatasystem indtil videre er så fejlbehæftet, at data generelt ikke rigtigt kan bruges. Greve Kommune har, sammen med de øvrige Kara/Noveren-kommuner, indledt en dialog med Miljøstyrelsen for at få dataene forbedret. 7

8 3. Nye rammebetingelser og nationale mål Affaldsbranchen har gennem mange år arbejdet efter målsætninger om at reducere den samlede miljøbelastning og tabet af ressourcer, herunder at udnytte energien i affaldet. Affaldspolitikken i Danmark fokuserer på: beskyttelse af miljø og sundhed ressourcepolitik klimapolitik service overfor borgere og virksomheder effektivisering og øget konkurrence Affaldsområdet er kendetegnet ved, at det er en slags skraldespand for uløste problemer i produktionsleddet. Affaldsfasen tænkes ofte ikke ind under udvikling og produktion, hvilket betyder, at mange produkter har en kort holdbarhed, hvorved der genereres store mængder affald forskellige materialer blandes sammen på en måde, hvor de ikke umiddelbart kan skilles fra hinanden igen og benyttes til ny produktion at der forbruges af jordens knappe ressourcer, hvilket resulterer i stigende råvarepriser. Den danske affaldslovgivning udspringer af EU-direktiver, og EU er kendetegnet ved, at økonomi og frie markedskræfter generelt vejer tungere end miljøhensyn. I de senere år er råvarepriserne på mange materialer dog steget eksplosivt, fordi efterspørgslen stiger og mængden af tilbageværende ressourcer falder. Hvor affaldslovgivningen tidligere primært fokuserede på beskyttelse af miljø og sundhed, er det derfor nu også blevet økonomisk interessant at sikre, at ressourcerne kommer tilbage i kredsløbet. Affaldsområdet er således i de senere år blevet væsentligt mere interessant i et økonomisk perspektiv. Det betyder, at vi særligt indenfor områder, hvor der er knaphed på ressourcerne fremover forventer langt højere krav til at affaldet genanvendes. Dette vil sætte affaldsområdet under pres, både i indsamlingsleddet og i behandlingsleddet. Finansministeren har for nylig meldt ud, at den danske kalkulationsrente vil blive sænket fra 5 til 4 %. Kalkulationsrenten benyttes til at værdisætte fordele, der først opstår mange år ude i fremtiden. En lavere kalkulationsrente vil værdisætte et fremtidigt gode højere, og det bliver således mere attraktivt at investere i noget, som først kommer fremtidige generationer til gode. Til en sammenligning ligger kalkulationsrenten i Norge, Tyskland og England på 3,5 %. Den lavere kalkulationsrente betyder, at det fra et nationalt synspunkt bliver mere attraktivt at investere i langsigtede klima-, miljøog energiprojekter. Det betyder, at indsamling af bioaffald fra husholdninger, der ved tidligere beregninger økonomisk har givet et samfundsmæssigt underskud, måske nu giver samfundsmæssigt overskud i et langsigtet perspektiv. 8

9 3.1 Affaldshierarkiet Affaldshierarkiet, som efterhånden har eksisteret i mange år, prioriterer affaldshåndteringen. Hierarkiet rangordner de forskellige måder at behandle affald på alt efter hvor godt det er for miljøet. Grundtanken er, at man skal prøve at flytte behandlingen af affaldet så højt op i hierarkiet som muligt. 1. Affaldsforebyggelse dvs. undgå, at affaldet dannes. 2. Forberedelse med henblik på genbrug dvs. f.eks. reparation eller rensning af kasserede produkter, så de kan anvendes til deres oprindelige formål igen. 3. Materialegenanvendelse. 4. Forbrænding med høj energiudnyttelse samt opfyldningsformål. 5. Forbrænding uden energiudnyttelse (ikke relevant i Danmark) og deponering. 3.2 Regeringens kommende Ressourcestrategi Den kommunale affaldsplan skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale, og må ikke stride imod den. Den nationale affaldsplan har i denne planperiode fået navnet Ressourcestrategi. Navnet signalerer, at miljøministeren fremover ønsker at lægge endnu større vægt på materialegenanvendelse dvs. at beholde de forskellige materialer i kredsløbet fremfor f.eks. at udnytte energien i affaldet ved en effektiv affaldsforbrænding. Ressourcestrategien er minimum forsinket i to år og der er endnu ikke udsendt et høringsudkast, da forhandlingerne mellem Miljøministeriet og Finansministeriet ikke er færdige. Både miljøministeren og Miljøstyrelsen er imidlertid kommet med en hel del mundtlige udmeldinger, og derfor kender vi store dele af indholdet i Ressourcestrategien, som den i øjeblikket ligger i udkast. Det er dog usikkert, hvor mange ændringer Finansministeriets behandling af Ressourcestrategien vil resultere i, og hvor stor en indflydelse høringssvarene efterfølgende vil få. Regeringens kommende Ressourcestrategi forventes at indeholde krav om: Dagrenovation samt papir- og emballageaffald fra husholdninger: Mindst 45 % af den samlede mængde af dagrenovation samt papir- og emballageaffald skal indsamles til genanvendelse i 2018, stigende til 55 % i Det forventes desuden, at der udstikkes retningslinjer for genanvendelsesprocenter for enkeltfraktionerne papir, pap, glas, metal og plast, som kommunerne skal søge at opnå. Bioaffald skal fra 2018 udsorteres til bioforgasning og indsamles via en henteordning (eventuelt forventes kravet kun i byområder og muligvis kun fra én-familieboliger). Der er flere grunde til at indsamle det organiske affald fra dagrenovationen og behandle det på biogasanlæg: Fosfor og andre næringsstoffer, og det afgassede materiale kan anvendes til gødskning og som jordforbedringsmiddel, ligesom der sker en vis kulstofbinding i jorden. Energien til biogas, har mange anvendelsesmuligheder (f.eks. som drivmiddel i transportsektoren og energifremstilling). Der kan opnås en synergieffekt for husdyrgødning, idet mere af dette kan forgasses, når der tilføres organisk affald. Erfaringerne viser, at udsortering af den organiske fraktion også skaber større fokus hos borgerne omkring udsortering af de øvrige, genanvendelige fraktioner. Storskrald fra husholdninger: Fra 2018 skal 45 % af storskraldet fra husholdninger (eksklusiv haveaffald, jord og byggeaffald) udsorteres med henblik på genanvendelse, stigende til 55 % i

10 Bygge- og anlægsaffald: Der skal sikres bedre kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald, herunder skal regeringens PCB-handlingsplan gennemføres. Energiudnyttelse (dvs. affaldsforbrænding) af trykimprægneret træ skal fremover ske i Danmark. Der skal sikres øget genbrug af gamle mursten, fra før ca (mursten fra efter kan ikke genanvendes, fordi der er cement på, som ikke kan fjernes helt). Haveaffald: Træaffaldet fra indsamlet haveaffald skal udsorteres med henblik på energiudnyttelse ved forbrænding, og den grønne del af haveaffaldet skal udsorteres med henblik på bioforgasning i Sammenlagt skal mindst 25 % af haveaffaldet energiudnyttes i 2018, heraf skal mindst de 3 % være i form af bioforgasning. Elskrot: Elskrotdirektivets målsætninger (EU-direktiv) fremrykkes for Danmarks vedkommende. Det betyder, at 70 % af den gennemsnitlige, markedsførte elektronikmængde til husholdninger og 65 % af den samlede markedsførte mængde i alt skal indsamles med henblik på genanvendelse allerede fra 2016 (hvor 65 %-kravet ifølge direktivet ellers først gælder fra 2019). Batterier: Batteridirektivets målsætning skærpes for Danmarks vedkommende. Det betyder, at 50 % af batterierne (ekskl. bilbatterier) skal indsamles med henblik på genanvendelse i 2016 (mod batteridirektivets 45 % i 2016). Spildevandsslam: Der skal ske genanvendelse af minimum 60 % af den plantetilgængelige fosfor i spildevandsslam i Øget konkurrence: Der forventes krav til øget konkurrence for de danske affaldsforbrændingsanlæg, herunder forbrændingsanlægget i for Kara/Noveren I/S, hvor Greve Kommune er interessent. En af de sandsynlige modeller er, at forbrændingsanlæggene skal ændres til aktieselskaber, og at kommunerne/forsyningsvirksomhederne skal udbyde det forbrændingsegnede affald. Det er uklart, om pligten til at sikre nok forbrændingskapacitet på landsplan fortsat vil ligge hos kommunerne. Miljøministeren og miljøstyrelsen har meldt ud, at der vil være metodefrihed for kommunerne til at nå de opstillede mål. Der forventes derfor fortsat et stort kommunalt råderum til at sammensætte lokale løsninger. 10

11 4. Målsætninger Greve Kommunes målsætninger udstikker retningen for udviklingen af affaldsområdet for Målsætningerne følger de nationale retningslinjer og støtter den udvikling, der allerede er i gang på kommunalt niveau. Greve Kommune ønsker at fremme en bæredygtig udvikling i kommunen. Det betyder, at borgere og virksomheder indretter deres aktiviteter på den mest bæredygtige måde, og at kommunen bidrager til at skabe de bedste betingelser for, at dette kan lade sig gøre. Greve Kommune har følgende målsætninger, som indarbejdes i alle beslutninger vedrørende affaldsområdet: Miljø Vi udnytter ressourcerne i affaldet Vi reducerer den samlede miljøbelastning Vi sikrer, at nyttevirkningen på vores behandlingsanlæg er høj Vi sikrer gode arbejdsmiljøforhold i forbindelse med indsamling og behandling af affald Vi forebygger affald, herunder både mængden og farligheden af affaldet. Service Vi fastholder et højt serviceniveau Vi gør det let at sortere affald Vi henter affald til tiden Vi sikrer god information om affaldsordningerne Vi har tilfredse borgere og virksomheder. Økonomi Vi sikrer mest miljø og service for pengene Vi udvikler administrativt enkle og billige løsninger Vi erfaringsudveksler med kolleger i hele landet Vi samarbejder med både private og offentlige aktører i det omfang, at det samlet set resulterer i en gevinst Vi placerer opgaverne, hvor de løses bedst. Vi arbejder ud fra et helhedssyn, der omfatter alle de organisationer, der er involveret i opgaven (kommune, forsyning, private aktører og fælleskommunalt 11 selskab).

12 12

13 4.1 Mål Det er Greve Kommunes mål at opfylde målene i regeringens kommende Ressourcestrategi samtidigt med, at de lokalpolitiske ønsker til miljø- og servicemål samt økonomiske mål tilgodeses. Miljømål Greve Kommunes miljømål er de forventede mål i regeringens kommende Ressourcestrategi. Hvis målene i Ressourcestrategien viser sig at være anderledes end nedenstående, vil Greve Kommunes miljømål blive konsekvensrettet efter disse. Mindst 45 % af dagrenovationen fra husholdninger skal genanvendes i 2018, og mindst 55 % i 2024, herunder skal der eventuelt indføres henteordning for bioaffald til bioforgasning. Mindst 45 % af storskrald fra husholdninger skal genanvendes i 2018, og mindst 55 % i Mindst 70 % af den markedsførte elektronikmængde til husholdninger og 65 % af den samlede markedsførte mængde i alt skal indsamles til genanvendelse i Mindst 50 % af batterier (ekskl. bilbatterier) skal indsamles til genanvendelse i Mindst 60 % af den plantetilgængelige fosfor i spildevandsslam skal genanvendes i Træaffaldet fra indsamlet haveaffald skal udsorteres med henblik på energiudnyttelse ved forbrænding, og den grønne del skal udsorteres med henblik på bioforgasning i Sammenlagt skal mindst 25 % af haveaffaldet energiudnyttes i 2018, heraf skal mindst de 3 % være i form af bioforgasning. Genbrug af mursten fra før ca (mursten uden cement) skal øges. Energiudnyttelse (ved forbrænding) af trykimprægneret træ skal fremover ske i Danmark. Regeringens PCB-handlingsplan skal gennemføres. Foruden Ressourcestrategiens forventede mål, har Greve Kommune følgende miljømål: Mindst 25 % af dagrenovationen fra kommunens virksomheder og institutioner skal genanvendes i Foruden tiltagene i PCB-handlingsplanen skal der også være større fokus på at skåne mennesker og miljø mod andre miljøfremmede stoffer i byggeaffaldet, eksempelvis bly. Deponeringsprocenten for husholdningsaffald skal fastholdes eller nedsættes. Flere af kommunens virksomheder skal benytte MiljøCenter Greve for at sikre en højere grad af udsortering af genanvendeligt affald. Der må gennemsnitligt højst være én fejlsorteret container på MiljøCenter Greve om året. For at spare på produktionen af papir, skal andelen af husstande i Greve Kommune med Nej tak til reklamer stige med 25 % i forhold til i dag. 13

14 Servicemål Borgerne i Greve Kommune er meget tilfredse med serviceniveauet på affaldsområdet. Der er på en række områder opnået et niveau, som ønskes fastholdt, og som derfor er indarbejdet i servicemålene nedenfor. Desuden er der opstillet en række nye servicemål for den kommende periode. Greve Kommune er opmærksom på, at en række af de nedenstående servicemål vil blive udfordret af målene i regeringens kommende Ressourcestrategi. Skulle det i affaldsplanperioden vise sig, at et servicemål udelukker opfyldelsen af et miljømål, træder miljømålet forrest, med mindre væsentlige årsager kan begrunde andet. Ligeledes kan nogle af nedenstående servicemål vise sig at blive uhensigtsmæssigt dyre at opretholde, når målene fra Ressourcestrategien skal nås. Byrådet prioriterer i de konkrete tilfælde. Virksomhederne er generelt tilfredse med, at de nu har mulighed for at benytte MiljøCenter Greve. De ønsker dog at åbningstiderne udvides, hvilket vil resultere i en gebyrforhøjelse for alle. Det er et mål, at fortovsindsamlingen bibeholdes, uanset at dette kan være problematisk i henhold til den kommende Ressourcestrategi, da der kan opnås en lidt bedre sorteringseffektivitet ved at affaldet afleveres på MiljøCenter Greve. De højere genanvendelsesprocenter ønskes opnået ved forbedringer af fortovsindsamlingen, central sortering og/eller forbedringer andre steder i affaldsindsamlingen. Hver én-familiebolig skal maksimalt have 3 større beholdere/stativer pr. ejendom ekskl. en eventuel frivillig haveaffaldsbeholder. Herudover kan hver ejendom have mindre materielenheder eksempelvis en kasse til aflevering af farligt affald eller en æske til batterier. En gennemsnitlig husstand klager over manglende afhentning af dagrenovation mindre end 1 gang på 20 år. Den samme husstand må ikke rammes gentagne gange. En gennemsnitlig husstand klager over manglende afhentning af storskrald/genanvendelse mindre end 1 gang på 20 år. Den samme husstand må ikke rammes gentagne gange. I etageboliger og tæt-lav-bebyggelser skal der så vidt muligt være nem adgang til at aflevere genanvendelige affaldsfraktioner, selvom pladsmangel ofte er et problem. Borgernes adgang til aflevering af genanvendelige affaldsfraktioner søges løst i tæt dialog med boligselskaberne. Digitale løsninger skal udvides og udbredes. Der skal indføres klippekortsordning for erhverv på MiljøCenter Greve fra 2014, foruden den allerede eksisterende abonnementsordning. Trængselsproblemerne på MiljøCenter Greve skal mindskes. Det skal vurderes, om åbningstiden på MiljøCenter Greve skal gøres mere erhvervsvenlig. Mindst 85 % af borgerne er tilfredse eller mere end tilfredse med affaldsordningerne på ethvert givent tidspunkt, herunder ved overgang til nye affaldsordninger. Mindst 90 % af brugerne på MiljøCenter Greve, både borgere og virksomheder, er tilfredse eller mere end tilfredse med MiljøCenter Greve på ethvert givent tidspunkt. 14

15 Økonomiske mål Miljøstyrelsen har udgivet en rapport, der konkluderer, at det ikke vil koste mere at opfylde målene i Ressourcestrategien. Der er dog nogle problemer i forhold til den konklusion blandt andet er en del af de øgede udgifter finansieret ved serviceforringelser og en del af de indregnede gevinster, er allerede realiseret i Greve Kommune. Derudover er der en del store usikkerheder i forhold til afsætningspriser på materialer, der ikke afsættes i dag, og eventuelle tab på materiel og anlæg, der ikke er afskrevet, er ikke indregnet. Størrelsen på de nuværende renovationsgebyrer for borgere vil derfor blive udfordret af Ressourcestrategien, særligt hvis det nuværende serviceniveau skal fastholdes. Eksempelvis vil en husstand skulle stige væsentligt i renovationsgebyr, hvis der indføres en ordning til bioaffald, med mindre en del af udgiften finansieres med serviceforringelser. Man kan for eksempel mindske gebyrstigningen ved kun at afhente dagrenovation (både bioaffald og restaffald) hver 14. dag, hvilket de fleste borgere formentligt vil betragte som et lavere serviceniveau. Virksomhederne ønsker et lavere gebyr for brug af MiljøCenter Greve. Det nuværende gebyr afspejler de faktiske omkostninger, der er ved affaldshåndteringen og -behandlingen. Virksomhederne ønsker samtidigt længere åbningstid, hvilket dog vil få gebyret til at stige for alle. Når miljømålene skal nås, bliver én af de vigtigste opgaver både med hensyn til borgere og virksomheder at prioritere mellem gebyrstigninger og serviceforringelser. Vi har et højt serviceniveau i forhold til kommuner med renovationsgebyr på samme niveau og i geografisk nærhed. Vi udvikler ensartede løsninger, som kan tilfredsstille næsten alle borgeres behov. Ensartede løsninger er billigere og sparer administration. Vi søger at begrænse anlægsinvesteringerne for boligselskaberne, når vi udvikler løsninger til at nå målene i Ressourcestrategien. Økonomien for forskellige brugergrupper hviler i sig selv, som angivet i lovgivningen. Dette gælder også for erhvervsvirksomheders brug af MiljøCenter Greve, uanset at dette ikke er tilfældet i vores omegnskommuner. Ordningen evalueres på landsplan i Udgifterne til batteriordningen nedsættes ved serviceforringelse, så udgifterne til ordningen kan dækkes af indtægterne fra producentansvarsordningen. Udgifterne til det højere serviceniveau må ikke længere gebyrfinansieres, og Greve Kommune ønsker ikke at afsætte skattefinansierede penge til ordningen. Det undersøges løbende, om snitflader og aftaler med private og offentlige aktører er optimale. 15

16 5. Indsatsområder og initiativer For at opnå Greve Kommunes mål på affaldsområdet, er der i de følgende afsnit beskrevet en række initiativer, som planlægges gennemført i perioden Initiativerne tager udgangspunkt i politiske udmeldinger på temamøder i Greve Kommunes Teknik- og Miljøudvalg og Greve Solrød Forsynings bestyrelse Greve Kommunes og Greve Solrød Forsynings kortlægning og undersøgelser om, hvilke indsatser, der vil kunne forbedre affaldshåndteringen mht. miljø, service og økonomi De forventede mål i regeringens kommende Ressourcestrategi. 5.1 Indsatsområder og initiativer for husholdninger Greve Kommunes borgere har i dag funktionelle affaldsløsninger. Affaldsordningerne består af relativt få standard-løsninger, der er kombineret, så de tilfredsstiller næsten alle borgeres behov. Det resulterer i et simpelt system, enkel administration, få fejlmuligheder, lave gebyrer, høj service og høj borgertilfredshed. Der er ingen individuelle ordninger som tilmelde- eller ringeordninger. Dog tilrettes affaldsordningerne lokalt, hvor de fysiske forhold kræver det. I boligselskaberne tilrettelægges ordningerne i tæt samarbejde med ejendomsmestrene og ejendomsadministrationen, idet der her ofte er pladsproblemer og andre lokale hensyn, der skal tages. I Greve Kommunes tilfredshedsundersøgelse af kommunens serviceområder, ligger andelen af tilfredse eller meget tilfredse borgere i forhold til affaldsordningerne på %, alt efter hvilke dele af affaldsordningen, der spørges til (se bilaget Tilfredshedsundersøgelse 2012 ). Affaldsordningen er opbygget således: En dagrenovationsordning, hvor affaldet hentes ugentligt En storskralds- og genanvendelsesordning, hvor affaldet hentes månedligt (fortovsindsamling) eller efter behov (kuber og minigenbrugsstationer) samt Genbrugspladsen MiljøCenter Greve, som har åbent hele året, undtagen 4 dage omkring jul og nytår. De nuværende affaldsordninger i Greve kan ikke umiddelbart opfylde de forventede mål i regeringens kommende Ressourcestrategi. Der kræves på mange områder nytænkning i relation til både indsamling, sortering og afsætning af genanvendelige materialer. I forhold til en revision af affaldsordningerne vil Greve Kommune videreføre de grundlæggende tanker i det nuværende affaldssystem med en god sammenhæng i affaldsordningerne samt få og enkle løsninger. Samtidigt skal det blive endnu lettere for borgerne at sortere deres affald. 16

17 Greve Solrød Forsyning har i 2012 gennemført en undersøgelse af indholdet i dagrenovationen fra 200 én-familieboliger i Greve Kommune. Undersøgelsen er gennemført sammen med tre andre kommuner. Undersøgelsen viser, at der er relativt store mængder genanvendelige materialer i dagrenovationen (som borgerne ikke har sorteret fra til genanvendelse) i Greve Kommune, når man tager de mange genanvendelsesordninger i betragtning. Ved at sammenligne undersøgelsens konklusioner med andre lignende undersøgelser, kan det konkluderes, at genanvendelsesprocenten for Greve Kommunes borgere kan øges ved: At der indføres indsamling af bioaffald. Bioaffald udgør omkring 45 % af dagrenovationen og udsortering af bioaffald kan derfor øge genanvendelsesprocenten væsentligt. At fortovsindsamlingen helt nedlægges eller ændres til kun at være en indsamling af genanvendelige materialer. På den måde tvinges borgerne til at benytte MiljøCenter Greve oftere. Her bliver affaldet bedre sorteret, dels på grund af, at der sorteres i flere genanvendelige fraktioner (f.eks. rent træ og hård plast), og dels fordi personalet på pladsen holder opsyn med og vejleder om sorteringen. At volumenet af dagrenovationssækken/-beholderen sættes ned. I Greve Kommune har én-familieboliger meget plads i dagrenovationssækken/-beholderen. Det betyder, at nogle borgere smider papir, pap, glas, metaldåser og haveaffald i dagrenovationen i stedet for at sortere det fra til genanvendelse, fordi der er for god plads i beholderen/sækken. Et nedsat volumen af sæk/beholder vil desuden resultere i en anelse lavere gebyr. At de genanvendelige fraktioner hentes inde ved husstanden, så borgerne ikke selv skal huske, at sætte dem ud til vejen. Nogle af de borgere, der glemmer at sætte de genanvendelige fraktioner ud til fortovsindsamlingen, vil vælge at lægge de genanvendelige fraktioner i dagrenovationsbeholderen, hvis eksempelvis papirbeholderen er fuld. At hente beholdere inde på borgernes grund er dog dyrere og vil også resultere i en del konflikter med borgere på grund af problemer med adgangsvejene. Sms-løsningen, hvor borgerne bliver husket på datoen for fortovsindsamlingen, er en kompromisløsning. 17

18 En af de store udfordringer i forhold til affaldssorteringen i Greve Kommune er, at over en tredjedel af husstandene i kommunen er etageboliger eller tæt-lav-bebyggelse, hvor flere husstande deler affaldscontainere. Generelt er udsorteringen af genanvendelige materialer fra én-familieboliger væsentligt bedre end fra husstande, der har fællescontainere. Det skyldes, at engagementet i forhold til sortering falder, jo flere husstande, der deler en container. Flere forsøg har vist, at sorteringseffektiviteten falder kraftigt, når der er mere end 6 boliger om at dele en container. I en del af etageboligområderne er der desuden andre problemer, der har en dårlig indflydelse på affaldssorteringen. For eksempel er der problemer med pladsmangel, sprogbarrierer og afbrænding af containere. Som et alternativ eller supplement til borgernes sortering, er der mulighed for at lave central sortering af genanvendeligt affald, f.eks. plast, metal, papir, glas og pap. En del af materialerne bliver dog nemt forurenet med f.eks. fødevarerester og der vil derfor formentlig fortsat være behov for sortering hos borgerne. Der findes endnu ingen større anlæg i Danmark og et sådant anlæg vil formentligt skulle have affald fra omkring 1 million borgere for at være rentabelt. Kvaliteten af genanvendelsesmaterialerne og afsætningsmulighederne fra et sådant anlæg er endnu ikke kendt. På Figur 2 ses status for genanvendelsen i Greve i forhold til målene i 2018 og Det ses, at der skal gennemføres markante tiltag for at nå målene. Til højre ses det forventede resultat, hvis der indføres separat indsamling af bioaffald i hele kommunen. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Genanvendelse af dagrenovation inkl. papir og emballageaffald Greve 2012 Mål 2018 Mål 2024 Forventet inkl. bioaffald *) Forbrænding Genanvendelse Figur 2: viser genanvendelsen af borgernes dagrenovation i Greve, 2012, i forhold til målene. *) Til højre ses den forventede genanvendelsesprocent i Greve, hvis der indføres bioaffaldsordning for samtlige boliger samtidigt med, at de nuværende genanvendelsesordninger bibeholdes. 18

19 For at nå regeringens forventede genanvendelsesmål for dagrenovation inkl. papir- og emballageaffald, skal vi formodentlig både indføre indsamling af bioaffald i hele kommunen, forbedre de eksisterende genanvendelsesordninger samt indføre nye genanvendelsesordninger og/eller central sortering af affald. På Figur 3 ses status for genanvendelsen af storskrald i Greve Kommune, sammenlignet med målene for 2018 og Det ses, at der også for storskrald skal gennemføres væsentlige tiltag for at målene kan nås. På Figur 4 er vist genanvendelsesprocenten for hver ordning for sig. Det ses, at én af måderne, hvorpå der kan opnås højere genanvendelse er, hvis der flyttes affald fra fortovsindsamlingen og fællescontainerne til MiljøCenter Greve. Ca. halvdelen af storskraldet fra fællescontainerne sendes i dag til eftersortering. Genanvendelse af storskrald 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Greve 2012 Mål 2018 Mål 2024 Forbrænding Genanvendelse Figur 3 viser genanvendelsen for borgernes storskrald i Greve, 2012, i forhold til målene. For at nå det forventede genanvendelsesmål for storskrald vil det være nødvendigt at opnå markante forbedringer i sorteringen i både fortovsindsamling og fællescontainere, enten ved at borgerne sorterer bedre, ved central sortering eller begge dele. Alternativt kan fortovsindsamlingen ændres til kun at være en genanvendelsesindsamling, så flere borgere kører deres affald til MiljøCenter Greve, hvor affaldet bliver sorteret bedre. 19

20 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Genanvendelse af storskrald pr. ordning Forbrænding og deponering Genanvendelse Figur 4 viser genanvendelsen af storskrald i de forskellige ordninger, Det ses, at sorteringseffektiviteten er væsentligt højere på MiljøCenter Greve end i de øvrige ordninger. Ca. halvdelen af storskraldet i fællescontainerne blev eftersorteret i 2012, hvilket er indregnet i genanvendelsesprocenterne. Med baggrund i ovenstående, vil Greve Kommune gennemføre initiativer for husholdninger indenfor følgende indsatsområder: Indsatsområde 1: Sortering af bioaffald til genanvendelse Indsatsområde 2: Papir, pap, glas, plast og metal i dagrenovationen Indsatsområde 3: Fortovsindsamling, minigenbrugsstationer mm. Indsatsområde 4: MiljøCenter Greve Indsatsområde 5: Farligt affald Indsatsområde 6: Information og borgertilfredshed Indsatsområde 7: Udbud og organisering 20

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Indkomne høringsbesvarelser

Indkomne høringsbesvarelser Notat om høringsbesvarelser til forslag til Ressource- og affaldsplan 2015-2024 Byrådet vedtog på sit møde den 24. november 2014 at udsende forslag til Ressource- og affaldsplan i den lovpligtige offentlige

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS PLAN 2014 2024 MÅL OG PLANLÆGNING

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS PLAN 2014 2024 MÅL OG PLANLÆGNING SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS 2014 2024 2 IND HOLD Forord 5 Indledning 7 Mål for affaldsområdet 8 Handlingsplan 11 Mål 1 Nedbringe mængden af farligt affald, elektronik affald og

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune NOTAT Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune HEW Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend mere - forbrænd

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Bilag I. Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2003. Statusredegørelse om organisk dagrenovation

Bilag I. Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2003. Statusredegørelse om organisk dagrenovation Bilag I Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2003 Statusredegørelse om organisk dagrenovation Resuméartikel Status over fordele og ulemper ved genanvendelse af organisk dagrenovation En ny statusredegørelse

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Disposition Indsatser og mål/effekter Genanvendelse af organisk dagrenovation Genanvendelse af plast Statslige initiativer og projekter EU Meddelelse

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet.

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet. Ændret affaldsordning i Ringsted Kommune. Sag nr. 17/670 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning I januar 2011 traf Byrådet beslutning om, hvorledes den fremtidige affaldsordning for enfamilieboliger skulle

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

FOTO Mike Reuter. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge AFFALDSPLAN. www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67

FOTO Mike Reuter. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge AFFALDSPLAN. www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67 FOTO Mike Reuter AFFALDSPLAN 2014 2024 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67 FORORD Affald er ikke bare affald affald er en ressource. Med disse ord har jeg hermed

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.2014 til høring 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer...

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningens bemærkninger Bilag 1 Dette notat sammenfatter Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar, herunder hvorvidt høringssvar foreslås at føre til ændringer i den endelige affaldsplan 2015-2026. Nummerering til

Læs mere

Ressourcestrategien og planen: Opfølgning og sammenhæng med EU-kommissionens udspil 2. juli om cirkulær økonomi og nye genanvendelsesmål

Ressourcestrategien og planen: Opfølgning og sammenhæng med EU-kommissionens udspil 2. juli om cirkulær økonomi og nye genanvendelsesmål Ressourcestrategien og planen: Opfølgning og sammenhæng med EU-kommissionens udspil 2. juli om cirkulær økonomi og nye genanvendelsesmål v/ Morten Carlsbæk, DAKOFA Netværket for Affald, energi og klima

Læs mere

Ressourcestrategi og affaldsstrømme

Ressourcestrategi og affaldsstrømme Ressourcestrategi og affaldsstrømme Seminar on Automation in Waste Handling systems May 13th, 2013 Inge Werther, DAKOFA Ressourceeffektivitet affaldet som ressource Miljøminister Ida Auken 2 kriser, der

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt / Overvejelser vedrørende central sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt DAKOFA konference 20. januar 2015 / Hvem er vi? 9 ejerkommuner 400.000 indbyggere / 20.000 virksomheder Gadstrup

Læs mere

AFFALDSPLAN PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL

AFFALDSPLAN PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL AFFALDSPLAN 2015-2024 PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Status og målsætninger Side 4 Initiativer Side 6 Tidsplan Side 15 Kolofon Side 16 Affaldsplan 2015-2024 1 Indledning

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Hoveddel. Udkast 18.04.13 03.12.12

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Hoveddel. Udkast 18.04.13 03.12.12 Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Hoveddel Udkast 18.04.13 03.12.12 2 Indhold: 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens opbygning... 6 4. Forudsætninger og nationale mål... 7 4.1. Forudsætninger

Læs mere

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune Byrådet Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2208095 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune 28. oktober 2015 Dette notat er opdateret

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Lov om miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere