Plan- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:35 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen (C), Michael Blem Clausen (B), Svend- Erik Hermansen (A) Fraværende: Michael Blem Clausen (B)

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden 1. Meddelelser Plan- og Miljøudvalget Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af F-gas anlæg, Høholmvej Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af oplagsplads på Rockwools arealer, Hovedgaden 501, Hedehusene 5 4. Ansøgning om landzonetilladelse til opsætning af solcelleanlæg, Hovmarksvej Ansøgning om landzonetilladelse til ændrede vilkår for modelflyvebane Soderupvej 34, Soderup 9 6. Ansøgning om at etablere en benzinstation på parkeringspladsen ved Taastrup Torv i forbindelse med opførelse af butikscenter Ansøgning om dispensation til byggeri indenfor udlagt vejareal i Høje Taastrup Landsby Ansøgning om dispensation til sortblå glaseret tegltag på Skolevej 32, Taastrup Anmodning om genoptagelse af sag, Vibevej 17, Taastrup-Valby Stillingtagen til omfang af gadeudstilling på Taastrup Hovedgade Nyt byrum ved Hedehushallen Budgetopfølgning for Plan- og miljøudvalget Principbeslutning om forøgelse af boligrummeligheden i Høje-Taastrup By Endelig vedtagelse af lokalplan 4.41 og tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2010 for et erhvervsområde i det vestlige Hedehusene Engelig vedtagelse af lokalplan 7.33 for Taastrup Campus og Tillæg nr. 16 til Kommuneplan Endelig vedtagelse af projektforslag vedr. etablering af en ny varmecentral ved Hørskætten Forslag til lokalplan for detailhandel og boligformål, Høje Taastrup Vej 2-6, Taastrup Ny betalingsvedtægt- og regulering af gebyrer for byggesagsbehandling fra Side 1

3 1. Meddelelser Plan- og Miljøudvalget 2012 Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget M Sagsnr.: 12/467 Sagsfremstilling Bladet Miljø og Energi, juni 2012 Bladet Grønt Boligforum, juni 2012 Bilag: 1 Åben Natur- og Miljøklagenævnet giver kommunen medhold i afslag til opsætning af husstandsmølle, Nybølle Vad /12 2 Åben Afgørelse i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig ved Kirkestien i Høje Taastrup - NMK pdf /12 3 Åben Natur- og Miljøklagenævnet ophæver kommunens dispensation til dagligvarebutik på Høje Taastrup Boulevard /12 4 Åben Dispensation til at foretage terrænregulering i forbindelse med opførelse af DSV domicil. Jasonsminde, Hovedgaden /12 5 Åben Dispensation til at fravige højdegrænseplan i LP 4.40, DSV - Jasonsminde /12 6 Åben Dispensation fra lokalplanens krav til antal HC pladser i forbindelse med opførelse af DSV domicil, Jasonsminde /12 7 Åben Diapensation til alternativ placering af affaldsrum, DSV /12 8 Åben Statsforvaltning Hovedstaden giver Høje-Taastrup Kommune ret i afgørelse vedr. byggesagsgebyrer for Solbakkevej /12 9 Åben Natur- og Miljøklagenævnet giver Høje-Taastrup Kommune medhold i afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ågesholmsvej /12 10 Åben Vestforbrænding - Referat af bestyrelsesmøde 13. juni /12 11 Åben Spildevandscenter - Referat af bestyrelsesmøde 22. juni /12 2

4 12 Åben Vestforbrænding - Referat af ordinær generalforsamling 7. juni /12 3

5 2. Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af F-gas anlæg, Høholmvej 2 Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 12/15489 Sagsfremstilling Primagaz Danmark A/S har den ansøgt om landzonetilladelse på vegne af Ballonflyverne, Høholmvej 2, Vridsløsemagle om udskiftning af eksisterende F-gas tankanlæg på 2,4 m³ til en større tank på 5 m³. Primagaz oplyser, at der er tale om et anlæg til påfyldning af flasker udelukkende til brug for ballonflyvning. Økonomi Retsgrundlag Planloven 35 Politik/Plan Kommuneplan 2010 Information Høring En eventuel landzonetilladelse vil blive offentliggjort i Lokalavisen Taastrup og på kommunens hjemmeside. Vurdering Administrationen vurderer, at der kan gives landzonetilladelse til opsætning af et F-gas anlæg på 5 m³. Det skal begrundes med, at anlægget ikke er så meget større end det eksisterende og der vil ikke være en forøget trafik i området i forhold til det eksisterende. Anlægget vil udelukkende bruges som påfyldningsplads for opfyldning af gasflasker til brug for ballonflyvning. Andre relevante dokumenter Ansøgning om landzonetilladelse af (185939/12). Indstilling Administrationen indstiller at der gives landzonetilladelse til opstilling af 5 m³ F-gasanlæg. Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den Fraværende: Michael Blem Clausen Sag nr. 2 Godkendt. 4

6 3. Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af oplagsplads på Rockwools arealer, Hovedgaden 501, Hedehusene Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 12/12093 Sagsfremstilling Høje-Taastrup Kommune har den modtaget Rockwools ansøgning om landzonetilladelse til etablering af oplagsplads på deres arealer ved Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene beliggende matr. nr. 18g Reerslev By, Reerslev. Rockwool ansøger om en tidsbegrænset landzonetilladelse på 5 år. I perioden indtil salget bliver gennemført, anvendes ejendommen til diverse udlejningsformål. Der er tale om et oplag på m² placeret på den nordlige del af Rockwools ejendom. Oplaget vil være placeret højt i det nuværende landskab omkranset af en eksisterende beplantning, som Rockwool vil bibeholde og pleje. Adgangen til oplaget sker via en intern vej på Rockwools arealer fra Rockwools hovedindgang ved Hovedgaden 501. Oplagspladsen ønskes anvendt til oplag af forskellige kategorier af råvarer og materialer: Chaussesten, kantsten og lign. Stenmaterialer. PEL rør, PVC rør og lign plastmaterialer. Beton brødgods og lign. Betonvarer. Jern- og metalråvarer, f.eks. spunsjern, Jerndipper og lign. En del af råvarerne vil blive oplagret i åbne containere, mens den resterende del af oplaget vil foregå direkte på jorden. Oplaget vil maksimalt ske i en højde på 3 meter over terræn, og der vil ikke ske stabling af containere. Der opføres ingen bygninger, skure eller lignende. Oplaget vil kun omfatte ikke-forurenende råvarer og materialer. Ejendommen er beliggende i landzone og er ikke omfattet af lokalplanen for Rockwool. Ejendommen er omfattet af rammeområde 314B i kommuneplan Rammeområde 314B må anvendes til mindre virksomheder med begrænset forurening (lettere industri, engroshandel og lager, transportvirksomhed og lignende). Det fremgår desuden, at der i detailplanlægningen skal indgå grøn kile (Tippen m.v.) samt offentlig stiforbindelse gennem Tippen mellem Roskildevej og Hedeland. Ejendommen er kortlagt som forurenet i henhold til jordforureningsloven. Ansøgningsmaterialet har derfor været sendt i høring til region Hovedstaden, som intet har haft at bemærke til det ansøgte. Oplagspladsen vil være placeret højt i landskabet som en del af tippen. Skrænterne, som afgrænser pladsen, er vurderet som værende 3 overdrev. Den ansøgte placering af oplagspladsen er ikke omfattet af 3 i naturbeskyttelsesloven. Økonomi 5

7 Retsgrundlag Planlovens 35, stk.1. Politik/Plan Kommuneplan Information En eventuel landzonetilladelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med en notits i Lokalavisen Taastrup. Høring Sagen har været sendt i høring hos naboer af ejendommen i perioden til Der har ikke været bemærkninger til det ansøgte. Vurdering Det er administrationens vurdering, at den ansøgte oplagsplads bliver placeret i tilknytning til Rockwools øvrige lokalplanlagte aktiviteter på Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene. Oplagspladsen vil være placeret midt i et område som fysisk på nuværende tidspunkt fremstår som et erhvervsområde. Mod øst er arealet grænsende til Statoils erhvervsvirksomhed og olieberedskabslager og mod vest er arealet grænsende til Nymølle Stenindustri. Syd for oplagspladsen ligger et større affaldsdepot af produktionsrester fra da Rockwool havde produktionsaktiviteter i området (tippen). Natur- og Miljøklagenævnets praksis i sager om oplag i det åbne land er, at der som hovedregel bør meddeles afslag til oplag af selvstændig karakter i landzone. Det er administrationens vurdering, at oplaget på m² fysisk vil være placeret i tilknytning til rockwools øvrige aktiviteter og større bygningsmasse på ca m². Det er desuden administrationens vurdering, at der i kommuneplanen er taget stilling til, at arealet kan anvendes til erhvervsvirksomhed, herunder oplag. Den afgrænsede del af tippen, hvor der er affaldsdepot forbliver uberørt i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Oplagets midlertidige karakter gør det desuden muligt, at udlægge arealet til andre konkrete formål i forbindelse med en senere detailplanlægning. Andre relevante dokumenter Ansøgning om oplagsplads (175005/12). Bilag 1: oversigtkort til ansøgning (174998/12). Bilag 2: luftfoto med angivelse af placering på oplaget (175001/12). Bilag 3: oversigtkort med lokalplan- og kommuneplangrænser, samt placering af oplaget (175004/12). Indstilling Administrationen indstiller, at der meddeles landzonetilladelse til den ansøgte midlertidige oplagsplads, som det fremgår i ansøgningsmaterialet. Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den Fraværende: Michael Blem Clausen Sag nr. 3 Godkendt. 6

8 4. Ansøgning om landzonetilladelse til opsætning af solcelleanlæg, Hovmarksvej 3 Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 12/13890 Sagsfremstilling Ejer af ejendommen har den søgt om opstilling af et solcelleanlæg på 44 m², på adressen Hovmarksvej 3, Stærkende. Anlægget er på KWp og måler i grundareal 2,82 11,0 m, i alt 31 m². Solcelleanlægget placeres med en hældning på 45, anlægget er funderet på stålstativ og bliver dermed hævet 0,5 m over terræn. Anlægget vil have en lodret højde på 3,32 m og er placeret 3,3 m fra nærmeste skel imod nord. Ejer har i sin ansøgning påpeget, at anlægget skal stå som en selvstændig konstruktion, hvilket er den eneste mulighed for opsætning, da huset er stråtækket. Anlægget placeres på grundens nordøstlige hjørne. Økonomi Retsgrundlag Planloven 35 Politik/Plan Kommuneplan 2010 Information Høring En eventuel landzonetilladelse vil blive offentliggjort i Lokalavisen Taastrup. Vurdering Administrationen har på baggrund af syn på ejendommen vurderet, at opstillingen ikke vil være til gene for omkringboende. Nærmeste nabo bor omkring 100 m syd fra ansøger og ansøgers egen bolig ligger mellem solcelleanlægget og nabo. Ligeledes er selve grunden omkranset af tæt bevoksning som gør, at refleksioner ikke umiddelbart kan være til gene. Placeringen, såfremt anlægget skal placeres på terræn, må siges at være den bedst mulige på ejendommen. Ansøgningen har ikke været i naboorientering, da det er af uden betydning for nabo. Andre relevante dokumenter Ansøgning af (145755/12). Indstilling Administrationen indstiller til der gives tilladelse til opstilling af et KWp anlæg på 44 m², med et grundareal på 31 m². 7

9 Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den Fraværende: Michael Blem Clausen Sag nr. 4. Godkendt. 8

10 5. Ansøgning om landzonetilladelse til ændrede vilkår for modelflyvebane Soderupvej 34, Soderup Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 10/29070 Sagsfremstilling 1Høje-Taastrup Kommune har den meddelt midlertidig landzonetilladelse til modelflyvebane på Soderupvej 34, Hedehusene. I landzonetilladelsen tilkendegiver kommunen, at ville se på sagen igen, såfremt ansøger/københavns Fjernsstyringsklub (KFK) får udarbejdet støjmålinger af deres aktiviteter, der viser, at støjen fra modelflyene er begrænset. I 2011 ønsker KFK sagen genoptaget på baggrund af en støjrapport, de har fået udarbejdet af det akkrediterede støjmålingsfirma, Delta. Administrationen meddeler afslag til genoptagelse af sagen, med baggrund i, at støjrapporten ikke giver anledning til, at vilkårene i landzonetilladelsen ændres, herunder særligt forbuddet mod flyvning med jetfly. Afgørelsen påklages til Naturog Miljøklagenævnet, som hjemsender hele sagen til fornyet behandling i kommunen. Begrundelsen for hjemsendelsen er, at kommunen ikke forholder sig til alle KFKs ansøgningspunkter i ansøgningen fra 2011, og at kommunen ikke har videresendt KFKs indsigelse til nævnet om, at flyve med støjfrie fly udenfor åbningstiderne tilbage i maj I KFKs ansøgning om ændring af vilkår for landzonetilladelsen ansøges om følgende: 1. At flyve med støjfrie modelfly uden for de anførte åbningstider. 2. Flyve inden for de anførte tider med en maksimal støjbelastning på 50 db ved nærmeste nabos opholdsarealer. 3. Vende tilbage til flyvetiderne i den midlertidige landzonetilladelse fra Det vil sige at åbningstiden bliver: kl og kl lør, søn og helligdage, kl og kl hverdage, dog til kl. 21 på onsdage. 4. Flyve med forbrændingsmotordrevne jetfly, dog max. 1 ad gangen, evt. ledsaget af op til 3 elmotorpropelfly. 5. At få landzonetilladelsen gjort permanent. Det vil sige, at modelflyvebanen kan fortsætte på nuværende beliggenhed i årene fremover. Støjgrænser KFK har endvidere ønsket, at deres aktiviteter reguleres via støjgrænser, der fastsættes i henhold til miljøbeskyttelsesloven frem for, at der i landzonetilladelsen er krav om at der ikke må flyves med jetfly, og at der er begrænsninger i antallet af fly, der må være i luften samtidig. I støjrapporten er beregnet det gennemsnitlige støjniveau ved den nærmeste nabo på forskellige ugedage. Beregningen er lavet ud fra det antal medlemmer, der i gennemsnit har benyttet banen i perioden , og svarer derfor til det faktiske niveau. Herunder ses det højeste støjniveau på forskellige ugedage og tidspunkter: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl ,3 db(a) Onsdag ,0 db(a) Lørdag ,5 db(a) Søndag ,0 db(a) 9

11 KFK ønsker at kunne flyve med jetfly og har fået udført en beregning af støjniveauet, hvis der lægges 10 % flyvetid med jet oveni det gennemsnitlige støjniveau. Beregningen viser, at det højeste støjniveau så vil være 45,5 db(a) i hverdagene inkl. lørdag og 48,5 db(a) om søndagen. KFK ønsker derfor, at støjgrænsen fastsættes til 50 db(a) ved nærmeste nabo. Administrationen har i forbindelse med sagsbehandlingen fremsendt et udkast til, hvad administrationen vil indstille til Plan- og Miljøudvalget. Her fremgår, at administrationen vil indstille, at åbningstiderne fra den midlertidige landzonetilladelse af fastholdes af hensyn til naboerne, samt at der varsles støjvilkår på 45 db(a) indenfor åbningstiderne. Ligesom der stilles krav om, at der føres log over hvor mange og hvilke fly, der er i luften, og at KFK får udarbejdet en procedure for hvilke fly, der kan være i luften for at støjgrænsen på 45 db(a) overholdes. Økonomi Retsgrundlag Planloven og miljøbeskyttelsesloven. Politik/Plan Kommuneplan Information Landzonetilladelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og med en notits i Lokalavisen Taastrup. Høring Sagen har været sendt i naboorientering og partshøring i perioden fra den til Der er modtaget 6 høringssvar fra naboer, samt bemærkninger til administrationens indstilling fra ansøger. Naboernes bemærkninger går på følgende: 1. Naboerne ønskeråbningstiderne fastholdt, som i den seneste tilladelse fra 19. maj 2010, hvor der ikke gives mulighed for at flyve efter kl. 15 i weekender og på helligdage. Under forudsætning af, at der fortsat stilles krav om, at modelflyene ikke må flyve nærmere end 200 meter fra nærmeste bebyggelse på naboejendomme. En nabo foreslår, at der bør være dage, hvor der slet ikke flyves på pladsen af hensyn til naboer og fugleliv. 2. Det er genererende for naboerne, at afstandskravene ikke overholdes. Ligesom det er 2 naboers opfattelse, at fuglelivet i det nærliggende 3-område bliver forringet af modelflyvebanens aktiviteter. 3. Det fremgår af 2 høringssvar, at modelflyvebanen ikke skal have en permanent landzonetilladelse, men at der skal arbejdes på at finde alternative placeringer i områder der allerede er støjbelastet, eksempelvis i nærheden af veje. 4. Det fremgår at et høringsbrev fra 3 naboer, at flyvning med jet-modelfly fortsat bør forbydes, da Deltas rapport ikke godtgør, at flyvning med jet er mindre støjende. Ifølge høringssvaret støjer jetfly væsentligt mere end motor- og eldrevne modelfly. 10

12 Ansøger (KFK) har følgende bemærkninger til administrationens indstilling: 1. Det er KFKs opfattelse, at hvis den tilladte flyvetid ændres fra kl til kl om søndagen vil det ikke påvirke den totale støjbelastning, hvis antallet af flyvere er konstante. 2. KFK er indstillet på, at der udarbejdes en procedure for, hvilke fly der kan være i luften samtidig for, at den tilladte støjgrænse på 45 db(a) overholdes. Vurdering Åbningstider Det er administrationens vurdering, at der bør meddeles afslag til ændring af åbningstiderne. Høje-Taastrup Kommune har forud for den meddelte midlertidige landzonetilladelse af og i forbindelse med den aktuelle sag, hørt berørte parter og naboer. I begge høringer har naboerne tilkendegivet, at de særligt lørdag, søndag og helligdage oplever støjgener fra modelflyvebanen. I Deltas støjmålingsrapport fremgår det, at støjniveauet i perioden er højest om søndagen og at der er aktivitet på banen om lørdagen. Planlovens landzonebestemmelser har bl.a. til formål at sikre, at arealanvendelsen i det åbne land forbeholdes til landbrug og andre aktiviteter, der naturligt hører hjemme i landzonen. Tilladelse kan meddeles, når der efter en konkret vurdering af de stedlige forhold, findes foreneligt med de hensyn som landzonebestemmelserne skal varetage. Ved afgørelse bør der desuden indgå, om det ansøgte vil påføre naboerne urimelige gener, samt hvilken betydning afgørelsen vil få i andre lignende sager. Høje-Taastrup Kommune har ved landzonetilladelsen af afvejet forskellige modsatrettede interesser og hensyn, herunder naboernes bemærkninger til det ansøgte, KFKs ønske om åbningstider, samt omfanget og placering af modelflyvebanens aktiviteter. På baggrund af en samlet vurdering har kommunen på daværende tidspunkt fastsat åbningstiderne til: Man-, tirs-, tors- og fredag kl Onsdag kl Lør-, søn- og helligdage kl Hensyn til natur Flere naboer henviser til, at der er et 3 beskyttet naturområde tæt på modelflyvebanen, som kan forringes af flyvebanens aktiviteter. Det er administrationens vurdering, at der ikke er dokumentation for at dette er tilfældet. KFK har, som bilag til deres ansøgning, vedlagt en rapport udarbejdet af Orbicon for Fredensborg Kommune. Rapporten undersøger en modelflyvebanes påvirkning af et nærliggende naturområde. Konklusionen på rapporten er, at der er flere faktorer, som spiller ind i forhold til etablering af god natur og isoleret kan modelflyvebanen ikke siges alene at forringe fugle- og dyrelivet. Det er et samspil af faktorer. 11

13 Landzonetilladelse Høje-Taastrup Kommune har i landzonetilladelsen fra maj 2010 lagt op til, at modelflyvebanen skal afvikles, da den er placeret i et område, der i kommuneplan 2010 er udpeget til område (zone A), hvor støjende fritidsaktiviteter er uønskede. Baggrunden skal findes i et øget hensyn til de øvrige beskyttelsesinteresser, der er i området. Området er beliggende i et landskabeligt og kulturhistorisk interesseområde, ligesom området er udpeget som en biologisk spredningskorridor. Kommuneplan 2010 er stadig gældende, og der er derfor ikke fremkommet nye faktiske oplysninger, der kan begrunde, at kommunen bør meddele permanent landzonetilladelse til modelflyvebanens aktiviteter. Begrundelsen for, at modelflyvebanen ikke fik en permanent tilladelse i seneste tilladelse af , skal findes i netop kommuneplanens retningslinjer for området. Det er administrationens vurdering, at der bør meddeles midlertidig landzonetilladelse i 5 år indtil det er afklaret i forbindelse med kommuneplanrevisionen, hvorvidt modelflyvebanen kan ligge med den nuværende placering permanent. Desuden bør vilkår om krav om reetablering og afstandskrav til nærmeste bebyggelse fastholdes. Ligesom der fortsat bør stilles krav om, at KFK udfylder en logbog, som dokumentation for, at åbningstiderne overholdes. Det er administrationens vurdering, at der skal åbnes op for, at der flyves med støjfrie modelfly uden for åbningstiden. Den tidligere mulighed for at flyve med fly, der ikke støjer uden for åbningstiden, giver mulighed for, at modelflyvebanen kan anvendes af flere forskellige brugere på forskellige tidspunkter af ugen og døgnet. Det er administrationens vurdering, at banens placering langt fra naboerne (ca. 450 meter fra nærmeste nabo) ikke giver anledning til, at de støjfrie aktiviteter vil virke generende. Støjvilkår Støjrapporten viser, at modelflyvebanen med det nuværende aktivitetsniveau kan overholde et støjniveau på 45 db(a) mandag til lørdag. Om søndagen er støjniveauet beregnet til 46 db(a). I landzonetilladelsen fastsættes åbningstiden til kl i weekenden, men støjniveauet midles over 8 timer i dagtimerne (kl. 7-18). Administrationen vurderer derfor umiddelbart, at modelflyvebanen også vil kunne overholde en støjgrænse på 45 db(a) om søndagen. Da modelflyvebanen ligger i et område, hvor støjende fritidsaktiviteter er uønskede, vurderer administrationen, at støjbidraget fra modelflyvebanen skal begrænses mest muligt. Administrationen finder, at støjniveauet ikke bør være højere end det nuværende støjniveau og at en støjgrænse på 50 db(a) vil være en belastning for området. Ifølge støjrapporten kan modelflyvebanen med de nuværende aktiviteter overholde en støjgrænse på 45 db(a) og administrationen vurderer derfor, at støjgrænsen bør fastsættes til 45 db(a) i hele modelflyvebanens åbningstid. En støjgrænse på 45 db(a) betyder, at der er mulighed for at flyve med jetfly på modelflyvebanen. Det kan dog være nødvendigt at begrænse omfanget af øvrige fly samtidig for at kunne overholde støjgrænsen. Administrationen vurderer desuden, at der bør stilles vilkår om, at KFK skal udføre støjmålinger på alle nye fly, og at der skal udarbejdes en procedure for hvilke fly, der kan være i luften samtidig for, at støjgrænsen kan overholdes. Andre relevante dokumenter Varsling af påbud om støjvilkår (92253/12). Ansøgning om genoptagelse af landzonetilladelse til modelflyvebane, Soderupvej 34 ( /11). Brev med administrationens indstilling i sagen til KFK (116684/12). 12

14 Deltas Støjmålingsrapport ( /11). Indsigelse til ændring af åbningstider fra nabo (133629/12). Høringssvar vedrørende landzonetilladelse (133613/12). Høringssvar vedrørende landzonetilladelse (131405/12). Indsigelse til landzonetilladelse og støjvilkår fra naboer (121831/12). Høringssvar fra ansøger (133395/12). Indstilling Administrationen indstiller, at der meddeles (midlertidig) landzonetilladelse på 5 år til modelflyvebanens aktiviteter på matr. nr. 2a Soderup By, Fløng med følgende vilkår: 1. Pladsen må kun benyttes til flyvning med modelfly, der flyver ved hjælp af drivmiddel, på følgende tidspunkter: Man-, tirs-, tors- og fredag kl Onsdag kl Lør-, søn- og helligdage kl Støjfrie modelfly er ikke omfattet af tidsbegrænsninger. 2. Flyvning fra pladsen skal holdes i en afstand til beboede arealer omfattende boliger, tilknyttede driftsbygninger og haveareal på min. 200 meter. 3. Der skal føres logbog, hvor det fremgår hvornår der er fløjet med modelfly på pladsen. 4. Ejendommen skal være reetableret senest 1 år efter landzonetilladelsens udløb. Ved reetablering forstås, at klubhuset er fjernet og at belægningen på landingsbanen er fjernet. Der meddeles afslag til ændring af åbningstiderne af hensyn til naboer og beboere i området. Der meddeles afslag til permanent landzonetilladelse, indtil kommuneplanens rammer for området er afklaret ved det igangværende kommuneplanarbejde. Administrationen indstiller, at der meddeles påbud om følgende vilkår i henhold til miljøbeskyttelsesloven: 5. Støjniveauet fastsættes til 45 db(a) ved nærmest liggende boligs opholdsarealer i modelflyvebanens åbningstider. 6. Der skal udarbejdes en procedure for hvilke fly, der kan være i luften samtidig således at støjgrænserne kan overholdes. 7. Der skal udføres kildestyrkemålinger på alle nye fly. 13

15 Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den Fraværende: Michael Blem Clausen Sag nr. 5 Godkendt. 14

16 6. Ansøgning om at etablere en benzinstation på parkeringspladsen ved Taastrup Torv i forbindelse med opførelse af butikscenter Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 12/16089 Sagsfremstilling Bygherren for bycenteret på Taastrup Torv ønsker at etablere en benzinstation på centerets parkeringsareal. Benzinstationen er fuldautomatisk og består af 2 benzinstandere og der er dermed ikke tale om en benzinstation i traditionel forstand med kiosk og detailsalg. Taastrup Torv er omfattet af lokalplan 1.71, der er udarbejdet for at kunne etablere et bycenter på m² detailhandel og m² til liberalt erhverv eller boligformål. Lokalplanen fastlægger byggefelter for centeret og dets torvebygning ved tunnelen til S-togs perronerne. Endvidere fastlægger lokalplanen, at der uden for byggefelterne kan opføres transformerstation til bebyggelsens forsyning, bygninger til renovation og indkøbsvogne. Dermed giver lokalplanen ikke umiddelbart mulighed for placering af en benzinstation. Bygherren har fremført overfor administrationen, at benzinsalg hører sammen med et supermarked, at et overvejende flertal af kunderne til benzinsalget i forvejen har ærinde i området og således ikke vil skabe mere trafik, end der vil være uden benzinsalget. Den mindre del af kunderne til benzinsalget, som ikke i forvejen har et ærinde i bycenteret, vurderes at gøre benzinindkøbene uden for myldretiden og vil således ikke forårsage trafikproblemer. Umiddelbart uden for Taastrup Bymidte ligger der benzinstationer, en Shell station på Taastrup Hovedgade 25 og Statoil stationer på Taastrup Hovedgade 108 og på hjørnet af Kuldyssen/Høje Taastrup Vej. Økonomi Retsgrundlag Planloven. Politik/Plan Lokalplan Information Høring Vurdering Benzinstationen er placeret på et parkeringsareal til bycenteret, der rummer 28 pladser, inklusiv 3 handicap parkeringspladser. Benzinstationen optager 8 parkeringspladser. Parkeringspladsen er den eneste på terræn til bycenteret og vil blive anvendt af kunder til centrets mindre butikker langs Vesterparken. En reduktion på 8 p-pladser vurderes ikke at have nogen væsentlig betydning. 15

17 Administrationen vurderer, at et overvejende flertal af kunderne til benzinsalget i forvejen har et ærinde i området, og vil således ikke skabe mere trafik, end der vil være uden benzinsalget. Den mindre del af kunder til benzinsalget, som ikke i forvejen har et ærinde i området, vurderes at gøre benzinindkøbene uden for myldretiden, og vil således ikke forårsage trafikproblemer. Det er administrationens vurdering, at benzinsalget kun i meget begrænset omfang vil medføre trafikproblemer. Det er samtidigt administrationens vurdering, at øget konkurrence ved benzinsalg er ønskeværdig, og det er samlet administrationens vurdering, at fordelene ved bezinsalget er større end ulemperne og derfor bør godkendes. Andre relevante dokumenter Situationsplan af Taastrup Bytorv, placering af benzinstation (168382/12). Illustration af benzinstation (168390/12) og (172473/12). Indstilling Administrationen indstiller, at der meddeles tilladelse til at der kan etableres en fuldautomatisk benzinstation med to standere, på parkeringsarealet til Taastrup Bycenter. Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den Fraværende: Michael Blem Clausen Sag nr. 6 Godkendt under forudsætning af, at der fortsat etableres 28 tidsbegrænsede parkeringspladser. 16

18 7. Ansøgning om dispensation til byggeri indenfor udlagt vejareal i Høje Taastrup Landsby Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 12/14006 Sagsfremstilling Ejeren af Bygaden 62 i Høje Taastrup Landsby har anmodet om forhåndsgodkendelse til at nedrive en eksisterende bygning og opføre et nyt hus på ejendommen. Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 2-04, der i 4, pkt. 1.1 udlægger en del af grundarealet til vej. Der kan ikke umiddelbart opføres ny bebyggelse indenfor vejudlægget, hvorfor sagen behandles som en dispensationssag. Der har været foretaget naboorientering, hvor bl.a. Høje Taastrup Landsbylaug er blevet hørt. Der er ikke indkommet kommentarer. Økonomi Retsgrundlag Planloven Politik/Plan Byplanvedtægt Information Høring Naboer og Landsbylaug er orienterede i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser. Vurdering Det udlagte vejstykke havde oprindelig til formål at forbinde Bygaden og Frøgård Allé og en nord-sydgående forbindelse til Postcenteret. Men da Frøgård Allé har fået et andet forløb end forudsat i byplanvedtægten, og Postcenteret har fået anden adgang, må det anses for usandsynligt, at der nogen sinde vil blive anlagt en vej over ejendommen Bygaden 62. Administrationen kan derfor anbefale, at der gives dispensation til at bygge indenfor det udlagte vejareal. Andre relevante dokumenter Ansøgning af 29/ (146945/12) Kortbilag vejudlæg (165655/12) Naboorientering (165646/12) Adresseliste (165580/12) 17

19 Indstilling Administrationen indstiller, at der meddeles dispensation fra byplanvedtægt 2-04 til at opføre byggeri i det udlagte vejareal på Bygaden 62 i Høje Taastrup landsby. Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den Fraværende: Michael Blem Clausen Sag nr. 7 Godkendt. 18

20 8. Ansøgning om dispensation til sortblå glaseret tegltag på Skolevej 32, Taastrup Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 12/10841 Sagsfremstilling Ejerne af ejendommen Skolevej 32 har med brev af ansøgt om dispensation til at udskifte nuværende tag af naturskifer til sortblå glaseret tegl. Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt nr fra 1974, som har til formål, at bevare områdets miljømæssige kvaliteter. Det fremgår af 3, punkt 1, 2 og 3 at: Området skal i videst muligt omfang bevares i overensstemmelse med dets hidtidige karakter i henseende til bebyggelse og beplantning. Tage skal udføres med hældning på mindst 30 o og skal fortrinsvis udføres som sadeltage dækket med mørke materialer, såsom blådæmpet tegl, sort asbestcementskifer, sorte papskifre og lignende eller rørtækning. Indenfor området må al nybygning, ombygning og ændring af eksisterende bebyggelse kun finde sted i et omfang og en udformning, herunder med et materialevalg, der harmonerer med den eksisterende bebyggelse og det miljø der tilsigtes opretholdt. Bygningen, som er et enfamiliehus, ligger i det gamle Taastrup Valby og er opført i Facaderne fremstår i blank mur med røde tegl. Taget er forsynet med naturskifer. Der er, navnlig på forsiden, mange fine detaljer i form af frontispice, gesimser, pilastre m.v. Alt i alt fremstår huset meget velbevaret og originalt. Ejerne ønsker i forbindelse med restaurering at udskifte det nuværende naturskifertag med sortblå glaseret tegl. Ansøger bemærker i øvrigt, at de har noteret sig, at der indenfor deres lokalområde findes huse med glaserede tegl på taget blandt andet på Valby Sidegade. Økonomi Retsgrundlag Planloven. Politik/Plan Byplanvedtægt Information Høring Der er den foretaget naboorientering af naboerne i Åstræde 5 og Skolevej 26, 30 og 34. Eventuelle bemærkninger vil blive fremlagt på mødet. 19

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor Baggrundsnotat Indledning På Slangerup Stationsvej 2 søges der om landzone tilladelse til: 1. en ulovligt opført garage/carport, 2. en selvstændig bolig indrettet i gammel stationsbygning og 3. erhverv

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-31-00852 Ref.: BAB AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed

Læs mere