Plan- og Miljøudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:35 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen (C), Michael Blem Clausen (B), Svend- Erik Hermansen (A) Fraværende: Michael Blem Clausen (B)

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden 1. Meddelelser Plan- og Miljøudvalget Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af F-gas anlæg, Høholmvej Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af oplagsplads på Rockwools arealer, Hovedgaden 501, Hedehusene 5 4. Ansøgning om landzonetilladelse til opsætning af solcelleanlæg, Hovmarksvej Ansøgning om landzonetilladelse til ændrede vilkår for modelflyvebane Soderupvej 34, Soderup 9 6. Ansøgning om at etablere en benzinstation på parkeringspladsen ved Taastrup Torv i forbindelse med opførelse af butikscenter Ansøgning om dispensation til byggeri indenfor udlagt vejareal i Høje Taastrup Landsby Ansøgning om dispensation til sortblå glaseret tegltag på Skolevej 32, Taastrup Anmodning om genoptagelse af sag, Vibevej 17, Taastrup-Valby Stillingtagen til omfang af gadeudstilling på Taastrup Hovedgade Nyt byrum ved Hedehushallen Budgetopfølgning for Plan- og miljøudvalget Principbeslutning om forøgelse af boligrummeligheden i Høje-Taastrup By Endelig vedtagelse af lokalplan 4.41 og tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2010 for et erhvervsområde i det vestlige Hedehusene Engelig vedtagelse af lokalplan 7.33 for Taastrup Campus og Tillæg nr. 16 til Kommuneplan Endelig vedtagelse af projektforslag vedr. etablering af en ny varmecentral ved Hørskætten Forslag til lokalplan for detailhandel og boligformål, Høje Taastrup Vej 2-6, Taastrup Ny betalingsvedtægt- og regulering af gebyrer for byggesagsbehandling fra Side 1

3 1. Meddelelser Plan- og Miljøudvalget 2012 Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget M Sagsnr.: 12/467 Sagsfremstilling Bladet Miljø og Energi, juni 2012 Bladet Grønt Boligforum, juni 2012 Bilag: 1 Åben Natur- og Miljøklagenævnet giver kommunen medhold i afslag til opsætning af husstandsmølle, Nybølle Vad /12 2 Åben Afgørelse i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig ved Kirkestien i Høje Taastrup - NMK pdf /12 3 Åben Natur- og Miljøklagenævnet ophæver kommunens dispensation til dagligvarebutik på Høje Taastrup Boulevard /12 4 Åben Dispensation til at foretage terrænregulering i forbindelse med opførelse af DSV domicil. Jasonsminde, Hovedgaden /12 5 Åben Dispensation til at fravige højdegrænseplan i LP 4.40, DSV - Jasonsminde /12 6 Åben Dispensation fra lokalplanens krav til antal HC pladser i forbindelse med opførelse af DSV domicil, Jasonsminde /12 7 Åben Diapensation til alternativ placering af affaldsrum, DSV /12 8 Åben Statsforvaltning Hovedstaden giver Høje-Taastrup Kommune ret i afgørelse vedr. byggesagsgebyrer for Solbakkevej /12 9 Åben Natur- og Miljøklagenævnet giver Høje-Taastrup Kommune medhold i afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ågesholmsvej /12 10 Åben Vestforbrænding - Referat af bestyrelsesmøde 13. juni /12 11 Åben Spildevandscenter - Referat af bestyrelsesmøde 22. juni /12 2

4 12 Åben Vestforbrænding - Referat af ordinær generalforsamling 7. juni /12 3

5 2. Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af F-gas anlæg, Høholmvej 2 Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 12/15489 Sagsfremstilling Primagaz Danmark A/S har den ansøgt om landzonetilladelse på vegne af Ballonflyverne, Høholmvej 2, Vridsløsemagle om udskiftning af eksisterende F-gas tankanlæg på 2,4 m³ til en større tank på 5 m³. Primagaz oplyser, at der er tale om et anlæg til påfyldning af flasker udelukkende til brug for ballonflyvning. Økonomi Retsgrundlag Planloven 35 Politik/Plan Kommuneplan 2010 Information Høring En eventuel landzonetilladelse vil blive offentliggjort i Lokalavisen Taastrup og på kommunens hjemmeside. Vurdering Administrationen vurderer, at der kan gives landzonetilladelse til opsætning af et F-gas anlæg på 5 m³. Det skal begrundes med, at anlægget ikke er så meget større end det eksisterende og der vil ikke være en forøget trafik i området i forhold til det eksisterende. Anlægget vil udelukkende bruges som påfyldningsplads for opfyldning af gasflasker til brug for ballonflyvning. Andre relevante dokumenter Ansøgning om landzonetilladelse af (185939/12). Indstilling Administrationen indstiller at der gives landzonetilladelse til opstilling af 5 m³ F-gasanlæg. Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den Fraværende: Michael Blem Clausen Sag nr. 2 Godkendt. 4

6 3. Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af oplagsplads på Rockwools arealer, Hovedgaden 501, Hedehusene Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 12/12093 Sagsfremstilling Høje-Taastrup Kommune har den modtaget Rockwools ansøgning om landzonetilladelse til etablering af oplagsplads på deres arealer ved Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene beliggende matr. nr. 18g Reerslev By, Reerslev. Rockwool ansøger om en tidsbegrænset landzonetilladelse på 5 år. I perioden indtil salget bliver gennemført, anvendes ejendommen til diverse udlejningsformål. Der er tale om et oplag på m² placeret på den nordlige del af Rockwools ejendom. Oplaget vil være placeret højt i det nuværende landskab omkranset af en eksisterende beplantning, som Rockwool vil bibeholde og pleje. Adgangen til oplaget sker via en intern vej på Rockwools arealer fra Rockwools hovedindgang ved Hovedgaden 501. Oplagspladsen ønskes anvendt til oplag af forskellige kategorier af råvarer og materialer: Chaussesten, kantsten og lign. Stenmaterialer. PEL rør, PVC rør og lign plastmaterialer. Beton brødgods og lign. Betonvarer. Jern- og metalråvarer, f.eks. spunsjern, Jerndipper og lign. En del af råvarerne vil blive oplagret i åbne containere, mens den resterende del af oplaget vil foregå direkte på jorden. Oplaget vil maksimalt ske i en højde på 3 meter over terræn, og der vil ikke ske stabling af containere. Der opføres ingen bygninger, skure eller lignende. Oplaget vil kun omfatte ikke-forurenende råvarer og materialer. Ejendommen er beliggende i landzone og er ikke omfattet af lokalplanen for Rockwool. Ejendommen er omfattet af rammeområde 314B i kommuneplan Rammeområde 314B må anvendes til mindre virksomheder med begrænset forurening (lettere industri, engroshandel og lager, transportvirksomhed og lignende). Det fremgår desuden, at der i detailplanlægningen skal indgå grøn kile (Tippen m.v.) samt offentlig stiforbindelse gennem Tippen mellem Roskildevej og Hedeland. Ejendommen er kortlagt som forurenet i henhold til jordforureningsloven. Ansøgningsmaterialet har derfor været sendt i høring til region Hovedstaden, som intet har haft at bemærke til det ansøgte. Oplagspladsen vil være placeret højt i landskabet som en del af tippen. Skrænterne, som afgrænser pladsen, er vurderet som værende 3 overdrev. Den ansøgte placering af oplagspladsen er ikke omfattet af 3 i naturbeskyttelsesloven. Økonomi 5

7 Retsgrundlag Planlovens 35, stk.1. Politik/Plan Kommuneplan Information En eventuel landzonetilladelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med en notits i Lokalavisen Taastrup. Høring Sagen har været sendt i høring hos naboer af ejendommen i perioden til Der har ikke været bemærkninger til det ansøgte. Vurdering Det er administrationens vurdering, at den ansøgte oplagsplads bliver placeret i tilknytning til Rockwools øvrige lokalplanlagte aktiviteter på Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene. Oplagspladsen vil være placeret midt i et område som fysisk på nuværende tidspunkt fremstår som et erhvervsområde. Mod øst er arealet grænsende til Statoils erhvervsvirksomhed og olieberedskabslager og mod vest er arealet grænsende til Nymølle Stenindustri. Syd for oplagspladsen ligger et større affaldsdepot af produktionsrester fra da Rockwool havde produktionsaktiviteter i området (tippen). Natur- og Miljøklagenævnets praksis i sager om oplag i det åbne land er, at der som hovedregel bør meddeles afslag til oplag af selvstændig karakter i landzone. Det er administrationens vurdering, at oplaget på m² fysisk vil være placeret i tilknytning til rockwools øvrige aktiviteter og større bygningsmasse på ca m². Det er desuden administrationens vurdering, at der i kommuneplanen er taget stilling til, at arealet kan anvendes til erhvervsvirksomhed, herunder oplag. Den afgrænsede del af tippen, hvor der er affaldsdepot forbliver uberørt i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Oplagets midlertidige karakter gør det desuden muligt, at udlægge arealet til andre konkrete formål i forbindelse med en senere detailplanlægning. Andre relevante dokumenter Ansøgning om oplagsplads (175005/12). Bilag 1: oversigtkort til ansøgning (174998/12). Bilag 2: luftfoto med angivelse af placering på oplaget (175001/12). Bilag 3: oversigtkort med lokalplan- og kommuneplangrænser, samt placering af oplaget (175004/12). Indstilling Administrationen indstiller, at der meddeles landzonetilladelse til den ansøgte midlertidige oplagsplads, som det fremgår i ansøgningsmaterialet. Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den Fraværende: Michael Blem Clausen Sag nr. 3 Godkendt. 6

8 4. Ansøgning om landzonetilladelse til opsætning af solcelleanlæg, Hovmarksvej 3 Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 12/13890 Sagsfremstilling Ejer af ejendommen har den søgt om opstilling af et solcelleanlæg på 44 m², på adressen Hovmarksvej 3, Stærkende. Anlægget er på KWp og måler i grundareal 2,82 11,0 m, i alt 31 m². Solcelleanlægget placeres med en hældning på 45, anlægget er funderet på stålstativ og bliver dermed hævet 0,5 m over terræn. Anlægget vil have en lodret højde på 3,32 m og er placeret 3,3 m fra nærmeste skel imod nord. Ejer har i sin ansøgning påpeget, at anlægget skal stå som en selvstændig konstruktion, hvilket er den eneste mulighed for opsætning, da huset er stråtækket. Anlægget placeres på grundens nordøstlige hjørne. Økonomi Retsgrundlag Planloven 35 Politik/Plan Kommuneplan 2010 Information Høring En eventuel landzonetilladelse vil blive offentliggjort i Lokalavisen Taastrup. Vurdering Administrationen har på baggrund af syn på ejendommen vurderet, at opstillingen ikke vil være til gene for omkringboende. Nærmeste nabo bor omkring 100 m syd fra ansøger og ansøgers egen bolig ligger mellem solcelleanlægget og nabo. Ligeledes er selve grunden omkranset af tæt bevoksning som gør, at refleksioner ikke umiddelbart kan være til gene. Placeringen, såfremt anlægget skal placeres på terræn, må siges at være den bedst mulige på ejendommen. Ansøgningen har ikke været i naboorientering, da det er af uden betydning for nabo. Andre relevante dokumenter Ansøgning af (145755/12). Indstilling Administrationen indstiller til der gives tilladelse til opstilling af et KWp anlæg på 44 m², med et grundareal på 31 m². 7

9 Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den Fraværende: Michael Blem Clausen Sag nr. 4. Godkendt. 8

10 5. Ansøgning om landzonetilladelse til ændrede vilkår for modelflyvebane Soderupvej 34, Soderup Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 10/29070 Sagsfremstilling 1Høje-Taastrup Kommune har den meddelt midlertidig landzonetilladelse til modelflyvebane på Soderupvej 34, Hedehusene. I landzonetilladelsen tilkendegiver kommunen, at ville se på sagen igen, såfremt ansøger/københavns Fjernsstyringsklub (KFK) får udarbejdet støjmålinger af deres aktiviteter, der viser, at støjen fra modelflyene er begrænset. I 2011 ønsker KFK sagen genoptaget på baggrund af en støjrapport, de har fået udarbejdet af det akkrediterede støjmålingsfirma, Delta. Administrationen meddeler afslag til genoptagelse af sagen, med baggrund i, at støjrapporten ikke giver anledning til, at vilkårene i landzonetilladelsen ændres, herunder særligt forbuddet mod flyvning med jetfly. Afgørelsen påklages til Naturog Miljøklagenævnet, som hjemsender hele sagen til fornyet behandling i kommunen. Begrundelsen for hjemsendelsen er, at kommunen ikke forholder sig til alle KFKs ansøgningspunkter i ansøgningen fra 2011, og at kommunen ikke har videresendt KFKs indsigelse til nævnet om, at flyve med støjfrie fly udenfor åbningstiderne tilbage i maj I KFKs ansøgning om ændring af vilkår for landzonetilladelsen ansøges om følgende: 1. At flyve med støjfrie modelfly uden for de anførte åbningstider. 2. Flyve inden for de anførte tider med en maksimal støjbelastning på 50 db ved nærmeste nabos opholdsarealer. 3. Vende tilbage til flyvetiderne i den midlertidige landzonetilladelse fra Det vil sige at åbningstiden bliver: kl og kl lør, søn og helligdage, kl og kl hverdage, dog til kl. 21 på onsdage. 4. Flyve med forbrændingsmotordrevne jetfly, dog max. 1 ad gangen, evt. ledsaget af op til 3 elmotorpropelfly. 5. At få landzonetilladelsen gjort permanent. Det vil sige, at modelflyvebanen kan fortsætte på nuværende beliggenhed i årene fremover. Støjgrænser KFK har endvidere ønsket, at deres aktiviteter reguleres via støjgrænser, der fastsættes i henhold til miljøbeskyttelsesloven frem for, at der i landzonetilladelsen er krav om at der ikke må flyves med jetfly, og at der er begrænsninger i antallet af fly, der må være i luften samtidig. I støjrapporten er beregnet det gennemsnitlige støjniveau ved den nærmeste nabo på forskellige ugedage. Beregningen er lavet ud fra det antal medlemmer, der i gennemsnit har benyttet banen i perioden , og svarer derfor til det faktiske niveau. Herunder ses det højeste støjniveau på forskellige ugedage og tidspunkter: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl ,3 db(a) Onsdag ,0 db(a) Lørdag ,5 db(a) Søndag ,0 db(a) 9

11 KFK ønsker at kunne flyve med jetfly og har fået udført en beregning af støjniveauet, hvis der lægges 10 % flyvetid med jet oveni det gennemsnitlige støjniveau. Beregningen viser, at det højeste støjniveau så vil være 45,5 db(a) i hverdagene inkl. lørdag og 48,5 db(a) om søndagen. KFK ønsker derfor, at støjgrænsen fastsættes til 50 db(a) ved nærmeste nabo. Administrationen har i forbindelse med sagsbehandlingen fremsendt et udkast til, hvad administrationen vil indstille til Plan- og Miljøudvalget. Her fremgår, at administrationen vil indstille, at åbningstiderne fra den midlertidige landzonetilladelse af fastholdes af hensyn til naboerne, samt at der varsles støjvilkår på 45 db(a) indenfor åbningstiderne. Ligesom der stilles krav om, at der føres log over hvor mange og hvilke fly, der er i luften, og at KFK får udarbejdet en procedure for hvilke fly, der kan være i luften for at støjgrænsen på 45 db(a) overholdes. Økonomi Retsgrundlag Planloven og miljøbeskyttelsesloven. Politik/Plan Kommuneplan Information Landzonetilladelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og med en notits i Lokalavisen Taastrup. Høring Sagen har været sendt i naboorientering og partshøring i perioden fra den til Der er modtaget 6 høringssvar fra naboer, samt bemærkninger til administrationens indstilling fra ansøger. Naboernes bemærkninger går på følgende: 1. Naboerne ønskeråbningstiderne fastholdt, som i den seneste tilladelse fra 19. maj 2010, hvor der ikke gives mulighed for at flyve efter kl. 15 i weekender og på helligdage. Under forudsætning af, at der fortsat stilles krav om, at modelflyene ikke må flyve nærmere end 200 meter fra nærmeste bebyggelse på naboejendomme. En nabo foreslår, at der bør være dage, hvor der slet ikke flyves på pladsen af hensyn til naboer og fugleliv. 2. Det er genererende for naboerne, at afstandskravene ikke overholdes. Ligesom det er 2 naboers opfattelse, at fuglelivet i det nærliggende 3-område bliver forringet af modelflyvebanens aktiviteter. 3. Det fremgår af 2 høringssvar, at modelflyvebanen ikke skal have en permanent landzonetilladelse, men at der skal arbejdes på at finde alternative placeringer i områder der allerede er støjbelastet, eksempelvis i nærheden af veje. 4. Det fremgår at et høringsbrev fra 3 naboer, at flyvning med jet-modelfly fortsat bør forbydes, da Deltas rapport ikke godtgør, at flyvning med jet er mindre støjende. Ifølge høringssvaret støjer jetfly væsentligt mere end motor- og eldrevne modelfly. 10

12 Ansøger (KFK) har følgende bemærkninger til administrationens indstilling: 1. Det er KFKs opfattelse, at hvis den tilladte flyvetid ændres fra kl til kl om søndagen vil det ikke påvirke den totale støjbelastning, hvis antallet af flyvere er konstante. 2. KFK er indstillet på, at der udarbejdes en procedure for, hvilke fly der kan være i luften samtidig for, at den tilladte støjgrænse på 45 db(a) overholdes. Vurdering Åbningstider Det er administrationens vurdering, at der bør meddeles afslag til ændring af åbningstiderne. Høje-Taastrup Kommune har forud for den meddelte midlertidige landzonetilladelse af og i forbindelse med den aktuelle sag, hørt berørte parter og naboer. I begge høringer har naboerne tilkendegivet, at de særligt lørdag, søndag og helligdage oplever støjgener fra modelflyvebanen. I Deltas støjmålingsrapport fremgår det, at støjniveauet i perioden er højest om søndagen og at der er aktivitet på banen om lørdagen. Planlovens landzonebestemmelser har bl.a. til formål at sikre, at arealanvendelsen i det åbne land forbeholdes til landbrug og andre aktiviteter, der naturligt hører hjemme i landzonen. Tilladelse kan meddeles, når der efter en konkret vurdering af de stedlige forhold, findes foreneligt med de hensyn som landzonebestemmelserne skal varetage. Ved afgørelse bør der desuden indgå, om det ansøgte vil påføre naboerne urimelige gener, samt hvilken betydning afgørelsen vil få i andre lignende sager. Høje-Taastrup Kommune har ved landzonetilladelsen af afvejet forskellige modsatrettede interesser og hensyn, herunder naboernes bemærkninger til det ansøgte, KFKs ønske om åbningstider, samt omfanget og placering af modelflyvebanens aktiviteter. På baggrund af en samlet vurdering har kommunen på daværende tidspunkt fastsat åbningstiderne til: Man-, tirs-, tors- og fredag kl Onsdag kl Lør-, søn- og helligdage kl Hensyn til natur Flere naboer henviser til, at der er et 3 beskyttet naturområde tæt på modelflyvebanen, som kan forringes af flyvebanens aktiviteter. Det er administrationens vurdering, at der ikke er dokumentation for at dette er tilfældet. KFK har, som bilag til deres ansøgning, vedlagt en rapport udarbejdet af Orbicon for Fredensborg Kommune. Rapporten undersøger en modelflyvebanes påvirkning af et nærliggende naturområde. Konklusionen på rapporten er, at der er flere faktorer, som spiller ind i forhold til etablering af god natur og isoleret kan modelflyvebanen ikke siges alene at forringe fugle- og dyrelivet. Det er et samspil af faktorer. 11

13 Landzonetilladelse Høje-Taastrup Kommune har i landzonetilladelsen fra maj 2010 lagt op til, at modelflyvebanen skal afvikles, da den er placeret i et område, der i kommuneplan 2010 er udpeget til område (zone A), hvor støjende fritidsaktiviteter er uønskede. Baggrunden skal findes i et øget hensyn til de øvrige beskyttelsesinteresser, der er i området. Området er beliggende i et landskabeligt og kulturhistorisk interesseområde, ligesom området er udpeget som en biologisk spredningskorridor. Kommuneplan 2010 er stadig gældende, og der er derfor ikke fremkommet nye faktiske oplysninger, der kan begrunde, at kommunen bør meddele permanent landzonetilladelse til modelflyvebanens aktiviteter. Begrundelsen for, at modelflyvebanen ikke fik en permanent tilladelse i seneste tilladelse af , skal findes i netop kommuneplanens retningslinjer for området. Det er administrationens vurdering, at der bør meddeles midlertidig landzonetilladelse i 5 år indtil det er afklaret i forbindelse med kommuneplanrevisionen, hvorvidt modelflyvebanen kan ligge med den nuværende placering permanent. Desuden bør vilkår om krav om reetablering og afstandskrav til nærmeste bebyggelse fastholdes. Ligesom der fortsat bør stilles krav om, at KFK udfylder en logbog, som dokumentation for, at åbningstiderne overholdes. Det er administrationens vurdering, at der skal åbnes op for, at der flyves med støjfrie modelfly uden for åbningstiden. Den tidligere mulighed for at flyve med fly, der ikke støjer uden for åbningstiden, giver mulighed for, at modelflyvebanen kan anvendes af flere forskellige brugere på forskellige tidspunkter af ugen og døgnet. Det er administrationens vurdering, at banens placering langt fra naboerne (ca. 450 meter fra nærmeste nabo) ikke giver anledning til, at de støjfrie aktiviteter vil virke generende. Støjvilkår Støjrapporten viser, at modelflyvebanen med det nuværende aktivitetsniveau kan overholde et støjniveau på 45 db(a) mandag til lørdag. Om søndagen er støjniveauet beregnet til 46 db(a). I landzonetilladelsen fastsættes åbningstiden til kl i weekenden, men støjniveauet midles over 8 timer i dagtimerne (kl. 7-18). Administrationen vurderer derfor umiddelbart, at modelflyvebanen også vil kunne overholde en støjgrænse på 45 db(a) om søndagen. Da modelflyvebanen ligger i et område, hvor støjende fritidsaktiviteter er uønskede, vurderer administrationen, at støjbidraget fra modelflyvebanen skal begrænses mest muligt. Administrationen finder, at støjniveauet ikke bør være højere end det nuværende støjniveau og at en støjgrænse på 50 db(a) vil være en belastning for området. Ifølge støjrapporten kan modelflyvebanen med de nuværende aktiviteter overholde en støjgrænse på 45 db(a) og administrationen vurderer derfor, at støjgrænsen bør fastsættes til 45 db(a) i hele modelflyvebanens åbningstid. En støjgrænse på 45 db(a) betyder, at der er mulighed for at flyve med jetfly på modelflyvebanen. Det kan dog være nødvendigt at begrænse omfanget af øvrige fly samtidig for at kunne overholde støjgrænsen. Administrationen vurderer desuden, at der bør stilles vilkår om, at KFK skal udføre støjmålinger på alle nye fly, og at der skal udarbejdes en procedure for hvilke fly, der kan være i luften samtidig for, at støjgrænsen kan overholdes. Andre relevante dokumenter Varsling af påbud om støjvilkår (92253/12). Ansøgning om genoptagelse af landzonetilladelse til modelflyvebane, Soderupvej 34 ( /11). Brev med administrationens indstilling i sagen til KFK (116684/12). 12

14 Deltas Støjmålingsrapport ( /11). Indsigelse til ændring af åbningstider fra nabo (133629/12). Høringssvar vedrørende landzonetilladelse (133613/12). Høringssvar vedrørende landzonetilladelse (131405/12). Indsigelse til landzonetilladelse og støjvilkår fra naboer (121831/12). Høringssvar fra ansøger (133395/12). Indstilling Administrationen indstiller, at der meddeles (midlertidig) landzonetilladelse på 5 år til modelflyvebanens aktiviteter på matr. nr. 2a Soderup By, Fløng med følgende vilkår: 1. Pladsen må kun benyttes til flyvning med modelfly, der flyver ved hjælp af drivmiddel, på følgende tidspunkter: Man-, tirs-, tors- og fredag kl Onsdag kl Lør-, søn- og helligdage kl Støjfrie modelfly er ikke omfattet af tidsbegrænsninger. 2. Flyvning fra pladsen skal holdes i en afstand til beboede arealer omfattende boliger, tilknyttede driftsbygninger og haveareal på min. 200 meter. 3. Der skal føres logbog, hvor det fremgår hvornår der er fløjet med modelfly på pladsen. 4. Ejendommen skal være reetableret senest 1 år efter landzonetilladelsens udløb. Ved reetablering forstås, at klubhuset er fjernet og at belægningen på landingsbanen er fjernet. Der meddeles afslag til ændring af åbningstiderne af hensyn til naboer og beboere i området. Der meddeles afslag til permanent landzonetilladelse, indtil kommuneplanens rammer for området er afklaret ved det igangværende kommuneplanarbejde. Administrationen indstiller, at der meddeles påbud om følgende vilkår i henhold til miljøbeskyttelsesloven: 5. Støjniveauet fastsættes til 45 db(a) ved nærmest liggende boligs opholdsarealer i modelflyvebanens åbningstider. 6. Der skal udarbejdes en procedure for hvilke fly, der kan være i luften samtidig således at støjgrænserne kan overholdes. 7. Der skal udføres kildestyrkemålinger på alle nye fly. 13

15 Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den Fraværende: Michael Blem Clausen Sag nr. 5 Godkendt. 14

16 6. Ansøgning om at etablere en benzinstation på parkeringspladsen ved Taastrup Torv i forbindelse med opførelse af butikscenter Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 12/16089 Sagsfremstilling Bygherren for bycenteret på Taastrup Torv ønsker at etablere en benzinstation på centerets parkeringsareal. Benzinstationen er fuldautomatisk og består af 2 benzinstandere og der er dermed ikke tale om en benzinstation i traditionel forstand med kiosk og detailsalg. Taastrup Torv er omfattet af lokalplan 1.71, der er udarbejdet for at kunne etablere et bycenter på m² detailhandel og m² til liberalt erhverv eller boligformål. Lokalplanen fastlægger byggefelter for centeret og dets torvebygning ved tunnelen til S-togs perronerne. Endvidere fastlægger lokalplanen, at der uden for byggefelterne kan opføres transformerstation til bebyggelsens forsyning, bygninger til renovation og indkøbsvogne. Dermed giver lokalplanen ikke umiddelbart mulighed for placering af en benzinstation. Bygherren har fremført overfor administrationen, at benzinsalg hører sammen med et supermarked, at et overvejende flertal af kunderne til benzinsalget i forvejen har ærinde i området og således ikke vil skabe mere trafik, end der vil være uden benzinsalget. Den mindre del af kunderne til benzinsalget, som ikke i forvejen har et ærinde i bycenteret, vurderes at gøre benzinindkøbene uden for myldretiden og vil således ikke forårsage trafikproblemer. Umiddelbart uden for Taastrup Bymidte ligger der benzinstationer, en Shell station på Taastrup Hovedgade 25 og Statoil stationer på Taastrup Hovedgade 108 og på hjørnet af Kuldyssen/Høje Taastrup Vej. Økonomi Retsgrundlag Planloven. Politik/Plan Lokalplan Information Høring Vurdering Benzinstationen er placeret på et parkeringsareal til bycenteret, der rummer 28 pladser, inklusiv 3 handicap parkeringspladser. Benzinstationen optager 8 parkeringspladser. Parkeringspladsen er den eneste på terræn til bycenteret og vil blive anvendt af kunder til centrets mindre butikker langs Vesterparken. En reduktion på 8 p-pladser vurderes ikke at have nogen væsentlig betydning. 15

17 Administrationen vurderer, at et overvejende flertal af kunderne til benzinsalget i forvejen har et ærinde i området, og vil således ikke skabe mere trafik, end der vil være uden benzinsalget. Den mindre del af kunder til benzinsalget, som ikke i forvejen har et ærinde i området, vurderes at gøre benzinindkøbene uden for myldretiden, og vil således ikke forårsage trafikproblemer. Det er administrationens vurdering, at benzinsalget kun i meget begrænset omfang vil medføre trafikproblemer. Det er samtidigt administrationens vurdering, at øget konkurrence ved benzinsalg er ønskeværdig, og det er samlet administrationens vurdering, at fordelene ved bezinsalget er større end ulemperne og derfor bør godkendes. Andre relevante dokumenter Situationsplan af Taastrup Bytorv, placering af benzinstation (168382/12). Illustration af benzinstation (168390/12) og (172473/12). Indstilling Administrationen indstiller, at der meddeles tilladelse til at der kan etableres en fuldautomatisk benzinstation med to standere, på parkeringsarealet til Taastrup Bycenter. Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den Fraværende: Michael Blem Clausen Sag nr. 6 Godkendt under forudsætning af, at der fortsat etableres 28 tidsbegrænsede parkeringspladser. 16

18 7. Ansøgning om dispensation til byggeri indenfor udlagt vejareal i Høje Taastrup Landsby Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 12/14006 Sagsfremstilling Ejeren af Bygaden 62 i Høje Taastrup Landsby har anmodet om forhåndsgodkendelse til at nedrive en eksisterende bygning og opføre et nyt hus på ejendommen. Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 2-04, der i 4, pkt. 1.1 udlægger en del af grundarealet til vej. Der kan ikke umiddelbart opføres ny bebyggelse indenfor vejudlægget, hvorfor sagen behandles som en dispensationssag. Der har været foretaget naboorientering, hvor bl.a. Høje Taastrup Landsbylaug er blevet hørt. Der er ikke indkommet kommentarer. Økonomi Retsgrundlag Planloven Politik/Plan Byplanvedtægt Information Høring Naboer og Landsbylaug er orienterede i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser. Vurdering Det udlagte vejstykke havde oprindelig til formål at forbinde Bygaden og Frøgård Allé og en nord-sydgående forbindelse til Postcenteret. Men da Frøgård Allé har fået et andet forløb end forudsat i byplanvedtægten, og Postcenteret har fået anden adgang, må det anses for usandsynligt, at der nogen sinde vil blive anlagt en vej over ejendommen Bygaden 62. Administrationen kan derfor anbefale, at der gives dispensation til at bygge indenfor det udlagte vejareal. Andre relevante dokumenter Ansøgning af 29/ (146945/12) Kortbilag vejudlæg (165655/12) Naboorientering (165646/12) Adresseliste (165580/12) 17

19 Indstilling Administrationen indstiller, at der meddeles dispensation fra byplanvedtægt 2-04 til at opføre byggeri i det udlagte vejareal på Bygaden 62 i Høje Taastrup landsby. Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den Fraværende: Michael Blem Clausen Sag nr. 7 Godkendt. 18

20 8. Ansøgning om dispensation til sortblå glaseret tegltag på Skolevej 32, Taastrup Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 12/10841 Sagsfremstilling Ejerne af ejendommen Skolevej 32 har med brev af ansøgt om dispensation til at udskifte nuværende tag af naturskifer til sortblå glaseret tegl. Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt nr fra 1974, som har til formål, at bevare områdets miljømæssige kvaliteter. Det fremgår af 3, punkt 1, 2 og 3 at: Området skal i videst muligt omfang bevares i overensstemmelse med dets hidtidige karakter i henseende til bebyggelse og beplantning. Tage skal udføres med hældning på mindst 30 o og skal fortrinsvis udføres som sadeltage dækket med mørke materialer, såsom blådæmpet tegl, sort asbestcementskifer, sorte papskifre og lignende eller rørtækning. Indenfor området må al nybygning, ombygning og ændring af eksisterende bebyggelse kun finde sted i et omfang og en udformning, herunder med et materialevalg, der harmonerer med den eksisterende bebyggelse og det miljø der tilsigtes opretholdt. Bygningen, som er et enfamiliehus, ligger i det gamle Taastrup Valby og er opført i Facaderne fremstår i blank mur med røde tegl. Taget er forsynet med naturskifer. Der er, navnlig på forsiden, mange fine detaljer i form af frontispice, gesimser, pilastre m.v. Alt i alt fremstår huset meget velbevaret og originalt. Ejerne ønsker i forbindelse med restaurering at udskifte det nuværende naturskifertag med sortblå glaseret tegl. Ansøger bemærker i øvrigt, at de har noteret sig, at der indenfor deres lokalområde findes huse med glaserede tegl på taget blandt andet på Valby Sidegade. Økonomi Retsgrundlag Planloven. Politik/Plan Byplanvedtægt Information Høring Der er den foretaget naboorientering af naboerne i Åstræde 5 og Skolevej 26, 30 og 34. Eventuelle bemærkninger vil blive fremlagt på mødet. 19

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Mandag den Mødetid: 17:15-17:35 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:05 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Bjarne Kogsbøll (C), Ekrem Günbulut (A), Hugo Hammel (A), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted - Sag: 2016/13065 016 Id: 004804 Afdelingsnavn By og Bolig Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 04. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009 e-mail: BEE@Gribskov.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 11. februar 2016.

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 11. februar 2016. Michael Vestbjerg Bogøvej 19 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg. Principielle retningslinjer for opsætning af solfangere/celleanlæg Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse TBF Ejendomme Aps v/ Thom Frank Pjedstedvej 93 7000 Fredericia Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse 2-10-2013 Sags id.: 13/1577 Sagsbehandler: Lars Kronborg

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

Vi har behandlet din ansøgning om opførelse af et helårshus på din ejendom beliggende i Biltris.

Vi har behandlet din ansøgning om opførelse af et helårshus på din ejendom beliggende i Biltris. Jesper Hofmann Dall Gershøjgårdsvej 5 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Der er via Klageportalen fremsendt klager samlet til én klagesag:

Der er via Klageportalen fremsendt klager samlet til én klagesag: 1 of 5 Til Natur- og Miljøklagenævnet 12-02-2016 Sagsnummer.: 16/2578 Sagstype: KLE: 01.03.00 Sagsbehandler: Pernilla Marie Mathisen Tlf.: 87535283 Klage over Syddjurs Kommunes landzonetilladelse af den

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ole Møller Buch Nannasvej 1B 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia

Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Vibeke Jakobsen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Du har ansøgt om landzonetilladelse

Læs mere

Du har 4. december 2015 søgt om tilladelse til at opføre en ny lagerhal på ejendommen

Du har 4. december 2015 søgt om tilladelse til at opføre en ny lagerhal på ejendommen HOLBÆK KOMMUNE Ejendomsfirmaet Stavnskær v/ Søren Stavnskær Bygaden 12 A 4520 Svinninge Dato: 17-03-2016 Sagsb.: Michael Leth-Espensen Sagsnr.: 16/1653 Dir.tlf.: 72364139 E-mail: milee@holb.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager

Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager. Landzonetilladelse til at opsætte belysning på DcH- Broagers klubhus, matr.nr. 438 Broager Ejerlav, Broager, der ligger på

Læs mere

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager Landzonetilladelse til at bygge en ny carport med redskabsskur på ejendommen matr. nr. 146 Skodsbøl, Broager, der ligger på Skodsbølvej 81, 6310 Broager

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Kullegaard Dato: 22-10-2015 Kanalstræde 10, 2.sal Sagsb.: Lov 4300 Holbæk Sagsnr.: 33842 Dir.tlf.: 72 36 41 50 Att. Lotte Petersen E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Du har søgt

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Att.: Jonas Gerding Iversen HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Frank Guillaumon Thomsen Lejrevej 90 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Dato 21. november 2014 Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til 12 nye boliger

Læs mere

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg januar 2013 2012 - opsætning af solfangere og solcelleanlæg Byggeloven I henhold til bygningsreglementet er der ikke en fast grænse for, hvornår der skal søges om tilladelse til opsætning af solfangere

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten.

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-165-17 10.10.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten 25-02-2013 12/56029 Egon Petersen Kværsgade 15 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af ejendommen matr.nr. 92 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Søndertoft 15, Sønderborg Kommune har den 14. december

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

Jasonsminde. Hovedgaden. Kommuneplantillæg

Jasonsminde. Hovedgaden. Kommuneplantillæg Jernbanen Hedelandsvej Jasonsminde Hovedgaden Kommuneplantillæg Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2010 Tillæg 2 til Kommuneplan 2010 for Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Steffen Mose Stubshovedvænget Gudme HOLMDRUP HUSE 17 - LANDZONETILLADELSE TIL NYT ENFAMILIEHUS OG HAL

Steffen Mose Stubshovedvænget Gudme HOLMDRUP HUSE 17 - LANDZONETILLADELSE TIL NYT ENFAMILIEHUS OG HAL Steffen Mose Stubshovedvænget 5 5884 Gudme Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 HOLMDRUP HUSE 17 - LANDZONETILLADELSE TIL NYT ENFAMILIEHUS OG HAL Sagsnr.: 2015-0309 Ejendommen:

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Robert Rigelsen Nyballe 7 Skelde 6310 Broager

Robert Rigelsen Nyballe 7 Skelde 6310 Broager Robert Rigelsen Nyballe 7 Skelde 6310 Broager Landzonetilladelse til at opføre en garage på ejendommen matr.nr. 340 Skelde, Broager, der ligger på Nyballe 7, 6310 Broager Sønderborg Kommune har den 5.

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Danny Jefsen, Jimmy Pajbjerg Eurodan-huse as daj@eurodan-huse.dk jip@eurodan-huse.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Janne Wollesen art@janne-wollesen.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 09-03-2015

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

EJENDOMMEN TEGLVÆRKET ApS Frydenborgvej 27 K 3400 Hillerød. Sendt til: jm@hhmejendomme.dk L A N D Z O N E T I L L A D E L S E

EJENDOMMEN TEGLVÆRKET ApS Frydenborgvej 27 K 3400 Hillerød. Sendt til: jm@hhmejendomme.dk L A N D Z O N E T I L L A D E L S E EJENDOMMEN TEGLVÆRKET ApS Frydenborgvej 27 K 3400 Hillerød Sendt til: jm@hhmejendomme.dk L A N D Z O N E T I L L A D E L S E By og Miljø Til MTB teknikbane på ejendommen Frydenborgvej 27 P, 3400 Hillerød,

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

Ulrik Korsholm Brovej Broager

Ulrik Korsholm Brovej Broager Ulrik Korsholm Brovej 73 6310 Broager Landzonetilladelse til etablering af blomsterbutik og garage på ejendommen matr.nr. 669 Skodsbøl, Broager, der ligger på Brovej 73, 6310 Broager Sønderborg Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse. Allerød Kommune. Thomas Guldberg Kirkeltevej 63

Landzonetilladelse. Allerød Kommune. Thomas Guldberg Kirkeltevej 63 Allerød Kommune Thomas Guldberg Kirkeltevej 63 3450 Allerød Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Landzonetilladelse Matr. nr. 2as Børstingerød

Læs mere

Michael Wolff Hansen Aabenraavej 152 Ullerup 6400 Sønderborg

Michael Wolff Hansen Aabenraavej 152 Ullerup 6400 Sønderborg Michael Wolff Hansen Aabenraavej 152 Ullerup 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre et udhus på ejendommen matr.nr. 228 Ullerup Ejerlav, Ullerup, der ligger på Aabenraavej 152, 6400 Sønderborg

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune LANDZONETILLADELSE. Casper Tækker Brandt Hæstvej Trige

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune LANDZONETILLADELSE. Casper Tækker Brandt Hæstvej Trige Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Casper Tækker Brandt Hæstvej 25 8380 Trige Side 1 af 5 Ejendommens matr.nr.: 5 i, Hæst By, Trige Adresse: Hæstvej 25, 8380 Trige Vedrørende:

Læs mere

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at genopføre sommerhus på ejendommen matr.nr. 25 Nørreskov, Notmark, der ligger på Stenkobbel 3, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Landzonetilladelse. Jens Carsten Kilian Christiansen Jørgensmindevej 1 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Jens Carsten Kilian Christiansen Jørgensmindevej 1 4200 Slagelse Jens Carsten Kilian Christiansen Jørgensmindevej 1 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85

Læs mere

Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg

Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning og en carport på ejendommen matr.nr. 67 Asserballeskov, Asserballe, der ligger på

Læs mere

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Orienteringsbrev Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79946922 Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Den 24. november 2016 vedtog Varde Kommune administrativt at ophæve

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg G. E. L. J. HOLDING ApS Græsmarkvej 18 4591 Føllenslev DATO 19. september 2014 SAGSNR. 326-2014-115264 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til opførelse

Læs mere

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5.

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5. ARKITEKTFIRMAET MERETE LIND MIKKELSEN ApS Store Kongensgade 75B. 5.tv 1264 København K 18-12-2014 Sags id.: 14/630 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af atelier Du har på

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Indstilling. Etageboliger og butik i Jægergårdsgade/Montanagade. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Etageboliger og butik i Jægergårdsgade/Montanagade. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at nedrive eksisterende bygninger

Læs mere

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm Randi Grenaa Bertelsen Nørre Kettingskov 5 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at etablere et solcelleanlæg på stativ på terræn på ejendommen matr.nr. 10 Kettingskov, Asserballe, der ligger på Nørre

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 28. Juni 2012

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 28. Juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. Juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Vedtagelse af Lokalplan 921 for dagligvarebutik i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Søren Vedel Vernersmindevej 4 4330 Hvalsø Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

/ Bostedet Kærlykke Kær Bygade Sønderborg

/ Bostedet Kærlykke Kær Bygade Sønderborg 31-10-2013 13/43936 Bostedet Kærlykke Kær Bygade 19 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til midlertidigt at opstille to pavilloner på ejendommen matr.nr. 295 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 19, 6400

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens 8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at der gives lovliggørende byggetilladelse

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m.

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...2 Lokalplanens indhold og baggrund...2 Lokalplanens retsvirkninger...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens

Læs mere