A V J i n f o. leder. indhold. 2 4 spørgsmål til Viborg Amt om data på nettet. 3 Chlorerede opløsningsmidler på hovedtransformerstationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A V J i n f o. leder. indhold. 2 4 spørgsmål til Viborg Amt om data på nettet. 3 Chlorerede opløsningsmidler på hovedtransformerstationer"

Transkript

1 A V J i n f o Nr leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks København ø Fax: Hjemmeside: Lars Kaalund Tlf: Charlotte Weber Tlf: Arne Rokkjær Tlf: Kit Jespersen Tlf: Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Lars Kaalund Layout: Trine Schjermer, Amtsrådsforeningen Tryk: Amtsrådsforeningen 2 4 spørgsmål til Viborg Amt om data på nettet 3 Chlorerede opløsningsmidler på hovedtransformerstationer 4 Pesticidundersøgelser 8 Anvendelse af chlorerede opløsningsmidler på transformerstationer 10 Artikelovervågning Det er spændende og tankevækkende at læse om amternes erfaringer med undersøgelser af arealer, hvor der har været anvendt pesticider. En ny rapport fra Amternes Videncenter for Jordforurening viser, at amterne finder pesticider på 93 % af de 123 undersøgte lokaliteter. Rapporten samler op på de seneste års erfaringer med undersøgelser af punktkildeforureninger med pesticider. Undersøgelserne er udført på gartnerier, planteskoler, maskinstationer og lignende lokaliteter, hvor der har været håndteret pesticider i en årrække. Der er fundet pesticider over drikkevandskvalitetskriteriet i 3/4 af vandprøverne og høje koncentrationer i ca. halvdelen af jordprøverne. Mere end 90 forskellige pesticider er påvist, og 1/3 af de undersøgte lokaliteter er efterfølgende kortlagt på V2. Erfaringerne er primært indsamlet i forbindelse med kortlægningsundersøgelser. En nærmere analyse af tallene viser, at fundene af pesticider stiger i takt med øget kendskab til arealets historik, produktionsform og antallet af boringer og specifikke analyser. Det er der ikke noget overraskende i, men det er sjældent, at sammenhængen mellem gode historiske oplysninger, grundige undersøgelser og undersøgelsesresultatet er påvist så klart og entydigt. Prøverne er udtaget overfladenært, og fundene kan ikke direkte relateres til det stigende antal pesticidfund i de dybereliggende drikkevandsmagasiner. Det er også vanskeligt at vurdere, om pesticiderne i jordprøverne er blivende eller under nedbrydning. Men resultaterne giver under alle 4omstændigheder stof til eftertanke og kalder på en strategi for de fremtidige undersøgelser. Vi ved, at der er op imod potentielle punktkilder, som f.eks. vaskepladser, deponeringspladser og oplagspladser med intensiv håndtering af pesticider. Det er en helt uoverskuelig opgave at foretage undersøgelser på alle lokaliteter, og selv på de lokaliteter, der undersøges, mangler vi forståelse for de processer, der nedbryder pesticiderne eller transporterer dem videre til grundvandet. Endelig mangler vi kriterier for acceptable indhold af pesticider i jord, og vi må intensivere arbejdet med udvikling af robuste risikovurderinger. Amternes Videncenter for Jordforurening vil bruge de indhentede erfaringer i et projekt, som har til formål at belyse effekten af forskellige strategier for undersøgelser og monitering af pesticidernes nedbrydning samt transport fra kilderne til grundvandet. indhold

2 4 spørgsmål til Viborg Amt om erfaringer med Data om jordforurening på nettet Af AVJ Viborg Amt har siden sommeren 2001 stillet data om jordforurening til rådighed på nettet. 1. Opfylder det brugernes forventninger? 2. Er det arbejdstidsbesparende? 3. Er det besværligt/tidskrævende at holde systemet i gang? 4. Hvor mange besøgende har I på siden? Viborg Amt havde fra starten af 1990 erne kortlagt alle sine grunde, så databasen (ROKA) rummede allerede fra begyndelsen alle typer kortlægninger. Det er amtets opfattelse, at internetløsningen lever op til brugernes behov, og den har fået mange positive tilbagemeldinger, dog er der kommet forslag til forbedringer fra forskellige sider, bl.a. har kommunerne ønsket sig muligheden for at kunne lave et listeudtræk, så de specifikt kan udskrive en liste over alle kortlagte grunde i en bestemt kommune eller et bestemt område, ligeledes ønsker bl.a. journalister at kunne foretage et masseudtræk. Som systemet fungerer nu, kan man kun søge på en grund ad gangen. Ejendomsmæglere vest for Storebælt ønsker ligesom deres kollegaer øst for bæltet at få en kvittering for den grund de har været inde at søge på. Viborg Amt skal fra medio 2002 deltage i et pilotprojekt om udveksling af elektroniske data mellem amtet, kommunerne og udvalgte virksomheder. Miljø- og Teknikområdet deltager i 3 projekter, hvor jordforureningsområdet er det ene. Det er amtets mening, at man i den forbindelse vil forsøge at få databasen (internetløsningen) forbedret og udvidet med de forslag og ønsker, der har været fremsat. Senere i projektet er det så planen at stille hele jordforureningsdatabasen til rådighed for kommunerne, så de kan trække stort set alle de oplysninger, de ønsker - og i princippet bruge databasen som deres egen. Systemet er ikke tidskrævende at holde i gang det bliver automatisk opdateret, når der sker nye indberetninger/ opdateringer til databasen. Viborg Amt havde før offentliggørelsen af databasen ca. 15 henvendelser om ugen om kortlagte grunde. Henvendelserne er faldet til ca. 2 om ugen - så noget tid er der sparet. 2

3 Chlorerede opløsningsmidler på hovedtransformerstationer Af Pernille Milton Smith, Københavns Amt, Poul ølsgård, NESA, Dorte Glensvig og Christian Buck, Kampsax A/S Kampsax har for Københavns Amt og NESA gennemført jordforureningsundersøgelser på hhv. 2 og 1 transformerstationer beliggende i Høje Taastrup og Hedehusene, og der er konstateret let til moderat forurening med chlorerede opløsningsmidler på alle lokaliteterne. Fund af chlorerede opløsningsmidler er samstemmende med resultaterne af en tidligere undersøgelse, som i 1993 blev udført på en nedlagt transformerstation i Hørsholm. Der er således grund til at formode, at undergrunden omkring større og ældre hovedtransformerstationer kan være forurenet med chlorerede opløsningsmidler. riteret. Blikket er herefter vendt i retning mod nogle af de andre virksomhedstyper, som anvender eller har anvendt chlorerede opløsningsmidler i produktionen eller ved drift og vedligehold. Affedtning af transformere mm. Det har tidligere været normal praksis, at hovedtransformere er blevet renset for oliespild i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde. Afrensningen er foregået med forskellige olieprodukter såsom sprit, terpentin, petroleum og benzin, men fra midten af 1950 erne gik man over til at anvende chlorerede opløsningsmidler. I starten var det primært trichlorethylen, som blev anvendt som affedter, senere blev brugen af trichlorethylen udfaset til fordel for Jagten på chlorerede opløsningsmidler En væsentlig del af de ressourcer, som amterne anvender til undersøgelser og afværge af jord- og grundvandsforurening skyldes spild ved håndtering af chlorerede opløsningsmidler. Renserier har igennem en årrække været i fokus og mange af renseriejendommene er nu undersøgt og prio- NESA tetrachlorethylen og senere igen forskellige olieprodukter samt methylenchlorid. Efterfølgende er rensevæskerne erstattet af andre væsker, som ikke udgør en så væsentlig miljøbelastning som chlorerede opløsningsmidler. Spand og kost Afrensningen blev typisk gennemført ved at påføre transformeren rensevæsken direkte fra spanden med klude eller koste. Det er uklart, hvilke mængder af chlorerede opløsningsmidler der skulle anvendes til en afrensning, men det må konstateres, at metoden i sig selv åbner mulighed for spild af rensevæsker til jorden. Typisk blev afrensningen gentaget hvert år. NESA har 77 hovedtransformerstationer, som typisk indeholder 2-3 transformere. På en af hovedtransformerstationerne, Vejleå i Høje- Taastrup Kommune, blev der i 1999 konstateret forurening med trichlorethylen. Den pågældende transformerstation dækker et areal på ca m 2 og er etableret som en friluftsstation. En række andre hovedtransformerstationer er indendørs stationer, hvor transformerne er placeret i en bygning med tæt betongulv, hvorfor eventuelt spild af rensevæske ikke kan være kommet i jorden. NESA har herudover distributionstransformere. Fælles for disse er, at de er placeret i små aflukkede rum, og at de fylder 4-15 m 2. Disse transformere har ikke, i samme grad som udendørs hovedtransformere, et behov for periodisk rensning. Det sker dog, at transformeren sveder, og der skal renses for en mindre mængde olie. Denne rensning blev tidligere udført med renset benzin eller petroleum. I dag anvendes der udelukkende specielle alkaliske affedtningsmidler. Der er ifølge NESA aldrig anvendt trichlorethylen til rensning af distributionstransformere. Undersøgelser på 3 hovedtransformerstationer Som en første screening af problemets omfang foretog Københavns Amt i efteråret 2001 jordforureningsunder- 3

4 søgelser på 2 hovedtransformerstationer beliggende i det Ved undersøgelserne foretaget for Københavns Amt blev såkaldte Indsatsområde 1. Endvidere foretog NESA på der på den ene lokalitet i 2 filtersatte boringer konstateret i opfordring fra Københavns Amt og Høje-Taastrup Kommune en undersøgelse af Vejleå Transformerstation, som er religgende sekundære magasin beliggende ca m u.t, alt 0,3 og 0,66 µg chlorerede opløsningsmidler/l i det dybe- beliggende i samme indsatsområde. svarende til lave koncentrationer. Forureningskomponenterne, der blev fundet i det sekundære grundvandsmagasin, Undersøgelserne blev gennemført med brug af kendte teknikker, såsom poreluftsmålinger og traditionelle snegleboringer. Der er således tale om kendte teknikker, som er Resten bestod af tetrachlorethylen og trichlormethan. var for mere end 93 % s vedkommende 1,1,1-trichlorethan. velegnede til indledende kortlægningsundersøgelser. Amtet overvejer p.t., om der skal gennemføres supplerende I 2 af de 3 undersøgelser er det valgt at undersøge ved undersøgelser på hovedtransformerstationen for at afklare, hjælp af Kampsax poreluftsbil, idet metoden åbner mulighed for at lave indikationsmålinger i mættet zone med drikkevandsressourcen i området. om den konstaterede forurening kan udgøre en risiko for påvisningsgrænser omkring 15 µg/l. På den anden af København Amts lokaliteter blev der i På alle lokaliteterne blev der etableret filtersatte boringer en af 3 boringer fundet sekundært grundvand ca. 2,5 m u.t. med henblik på at undersøge sekundært grundvand akkrediteret for indhold af chlorerede opløsningsmidler. rethylen og trichlorethylen på hhv. 0,98 og 0,11 µg/l. Det Analyse af vandprøve viste et samlet indhold af tetrachlo- NESA Store krav til sikkerhed under feltarbejdet Ledninger med højspænding placeret i ca. 3 meters højde stiller store krav til undersøgelsesmetoder og team. Ved et tæt samarbejde med NESA var det muligt at tilrette driften af transformerstationen og undersøgelserne i forhold til hinanden, hvorved det blev muligt at gennemføre undersøgelserne uden væsentlige meromkostninger for grundejer eller amt. Fund af chlorerede opløsningsmidler i grundvand Ved alle 3 undersøgte transformerstationer blev der konstateret chlorerede opløsningsmidler i undergrunden. I en tidligere undersøgelse på NESA-lokaliteten er der udtaget vandprøver fra det sekundære grundvandsmagasin fra 6 boringer. I disse boringer blev der konstateret indhold af trichlorethylen og tetrachlorethylen på op til hhv. 93 og 2,5 µg/l. Miljøstyrelsens vandkvalitetskriterium er til sammenligning 1 µg/l. Der blev derfor igangsat en supplerende undersøgelse og kildeopsporing, som omfatter poreluftssonderinger og mulighed for efterfølgende vandprøveudtagning. Ved den supplerende kildeopsporing med poreluftsmålinger på NESA-lokaliteten blev der ved indikationsmålinger i mættet zone konstateret trichlorethylen og tetrachlorethylen i koncentrationer op til 12,8 mg/m 3 samt et mindre indhold af nedbrydningsprodukter af chlorerede opløsningsmidler. Undersøgelsesdybden var 3,6 m u.t. Der planlægges etableret 2 filtersatte boringer med henblik på udtagning af vandprøver til akkrediteret analyse. er efterfølgende besluttet at gennemføre en kildeopsporing ved hjælp af poreluftsmålinger på denne lokalitet. Til sammenligning kan det nævnes, at der ved den tidligere undersøgelse af den nedlagte hovedtransformerstation i Hørsholm Kommune blev konstateret op til 180 µg trichlorethylen/l og mellem 8 og 9 µg/l tetrachlorethylen og 1,1,1- trichlorethan i det sekundære grundvandsmagasin. Grund til at formode forurening på hovedtransformerstationer På alle de omtalte lokaliteter er der således påvist forurening med chlorerede opløsningsmidler i poreluft og/eller sekundært grundvand. Forureningsniveauerne fundet ved de omtalte undersøgelser er ikke nødvendigvis alarmerende i relation til grundvandsressourcerne, men undersøgelserne viser, at der er grund til at formode forurening med chlorerede opløsningsmidler på ældre hovedtransformerstationer. Yderligere 12 hovedtransformerstationer skal undersøges Københavns Amt har som følge af resultaterne af de allerede udførte undersøgelser igangsat undersøgelser på yderligere 12 hovedtransformerstationer. Referencer: NESA A/S: Supplerende miljøundersøgelse af Svendstrup Transformerstation NESA A/S: Vejleå Transformerstation kortlægning af grundvandsforurening, marts

5 Pesticidundersøgelser i jord- og grundvand En ny rapport fra Amternes Videncenter for Jordforurening viser, at amterne finder pesticidrester på over 90 % af de lokaliteter, der undersøges Rapport: Erfaringsopsamling amternes undersøgelser af pesticidpunktkilder, Teknik og Administration Nr. 2, Inden for de seneste 10 år er der gjort mange fund af pesticider i drikkevands- og moniteringsboringer. Fundene kan føres tilbage til årtiers brug af pesticider, men det er ikke helt forstået, hvordan stofferne er spredt til grundvandet. Hvor man tidligere tillagde fladebelastningen en meget væsentlig betydning, er der i dag også fokus på lokale spredningsforhold og punktkilder. Punktkilder i form af spild ved vaskepladser og udsivning fra nedgravet emballage med pesticidrester samt spredning langs dræn, brønde og boringer tillægges således i dag en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Amterne har nu samlet deres erfaringer fra undersøgelser af 145 lokaliteter, hvor der har været anvendt pesticider. Erfaringsmaterialet stammer fra undersøgelser af maskinstationer, gartnerier, planteskoler mv. I alt er 90 forskellige pesticider påvist, hyppigst påvist er forskellige herbicider samt ældre persistente chlorerede pesticider (DDT m.m.). Der er påvist pesticider på 93 % af lokaliteterne. Grænseværdien på 0,1µg/l i grundvand er overskredet i 70 % af 123 kortlægningsundersøgelser. På 46 % af de undersøgte lokaliteter er der i jordprøver fundet enkeltkomponenter i koncentrationer over 500 µg/kg. Koncentrationen 500 µg/kg er valgt som en sammenligningsværdi, da kvalitetskriteriet for DDT er 500 µg/kg TS, og det er foreløbig det eneste kriterium for pesticider i jord. Rapporten kan hentes på under Rapporter/ Teknik. 5

6 kort info WWWA T C H MTBE Treatment Profiles Website. This website contains information about completed and ongoing applications of treatment for methyl tert-butyl ether (MTBE) in drinking water and media at contaminated sites. The information is provided in almost 250 MTBE treatment profiles that describe sites using in situ and ex situ technologies to treat MTBE in drinking water, groundwater, and soil. The profiles provide a summary of relevant site information, contaminants and media treated, technology design and operation, and cost and performance results, points of contact, and references. The profiles currently link to 18 more detailed case studies. Permeable Reactive Barriers, a Case Study Review. pdf/prd_e.pdf Performance Comparison. A comparison between ground water monitoring alternatives (direct-push installed monitoring wells and hollow stem auger drilled monitoring wells) was conducted on the leading edge of a methyltertiary butyl ether (MTBE) plume. No significant performance differences were observed between the direct-push wells and drilled wells. techpuds.htm Ros til Sønderjyllands og Nordjyllands amter for deres hjemmesider Sønderjyllands og Nordjyllands amter får topkarakterer i en test af amters og kommuners formidling af information via hjemmesider på internettet. Initiativet hedder Bedst på Nettet og hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Resultaterne af vurderingen kan studeres på og den direkte adgang til de to topplacerede hjemmesider er: og 6

7 Tæt på joden tæt på vandet AVJ fortsætter nedturen! Vi startede på 3. sal i Amternes Hus, derefter havde vi et mellemstop på 1. sal, og nu er vi havnet helt nede på jorden nærmere bestemt på kajen med direkte ud-/adgang til Københavns havnevand. Resten af år 2002 sidder AVJ s fire medarbejdere i en skurvogn på havnekajen, som smukt er indpasset i områdets øvrige arkitektur, se billedet. Der er tale om en af de mest attraktive beliggenheder i området med udsigt over havnen helt ude ved kajkanten, hvor lyset er helt fantastisk. I vores stor-rums-kontor afprøver vi et af de nye videns-delingskoncepter, idet de normale enmandsceller er afløst af ét stort samlet kontor. Det skal blive spændende at se, om vi kan udnytte denne mulighed for at ændre på gamle vaner og tænke i nye baner. Vores adresse er stadig den samme, ligesom telefoner, mail og fax fungerer på de gamle numre. Amterne lever op til 2-års-reglen En rundspørge blandt amterne viser, at ventetiden på undersøgelser efter 2-års-reglen indtil nu har været under et år og i mange tilfælde mindre end 6 måneder. Der er stor spredning i antallet af sager, og der er også amter, der endnu ikke har modtaget anmodninger om undersøgelser efter 2-års-reglen LIX opdatering LIX-databasen opdateres løbende og senest med 55 nye abstrakts fra årets ATV-vintermøde. Artiklerne i fuld tekst frigives til oktober 2002.

8 Anvendelse af chlorerede opløsningsmidler på transformerstationer - hovedproblemet eller en mindre del af en større problemstilling? Af Claus Larsen og Jens-Ole Petersen, Dansk Miljørådgivning A/S og Ane-Marie Westergaard, Vestsjællands Amt Dansk Miljørådgivning har inden for de sidste 2 år gennemført undersøgelser ved 9 transformerstationer i forbindelse med kortlægningsundersøgelser for Vestsjællands Amt. Undersøgelserne har fokuseret på eventuel forurening ved transformerstationer med chlorerede opløsningsmidler, idet der på baggrund af bl.a. tidligere undersøgelser udført af Københavns Amt var mistanke om, at der har været anvendt chlorerede opløsningsmidler til affedtning i forbindelse med oliespild m.v. Dette indlæg vil primært omhandle resultaterne af de undersøgelser Dansk Miljørådgivning har foretaget for Vestsjællands Amt, men vil også kort opridse andre mulige forureningsmæssige problemstillinger i forbindelse med elproduktion og -distribution. Undersøgt 9 transformerstationer Undersøgelserne er foretaget i forbindelse med gennemførelse af kortlægningsundersøgelser på 160 ejendomme for Vestsjællands Amt. Der er således ikke tale om, at amtet har kortlagt ejendommene udelukkende pga. transformerstationerne, men at transformerstationerne er undersøgt, fordi de var placeret på ejendomme, hvorpå der gennemførtes kortlægningsundersøgelser pga. anden potentielt forurenende aktivitet. Vestsjællands Amt har ønsket undersøgelserne gennemført pga. usikkerheden omkring anvendelsen af chlorerede opløsningsmidler på transformerstationer og for at få opbygget et erfaringsgrundlag til at vurdere problemets omfang. De undersøgte transformerstationer er alle mindre distributionstransformere, og elforsyningsselskaberne har generelt ikke haft kendskab til, at der er anvendt chlorerede opløsningsmidler på de undersøgte transformerstationer. Der er udtaget 1-6 poreluftmålinger ved hver transformerstation til analyse for indhold af chlorerede opløsningsmidler og chlorerede nedbrydningsprodukter. Poreluftprøverne er udtaget umiddelbart ved transformeren. Resultat af undersøgelser Der er i forbindelse med undersøgelserne af de 9 transformerstationer analyseret i alt 22 poreluftprøver for indhold af chlorerede opløsningsmidler. Hovedresultaterne af disse fremgår af tabel 1. PCE TCE Prøveantal < afdampningskriteriet gange afdampningskriteriet gange afdampningskriteriet 0 1 > 50 gange afdampningskriteriet 0 0 Afdampningskriterier 6 µg/m 3 1 µg/m 3 Tabel 1. Analyseresultater for poreluftsprøver analyseret for perchlorethylen (PCE) og trichlorethylen (TCE) udtaget ved transformatorstationer. 8

9 Som det fremgår af tabellen, er der generelt kun konstateret mindre indhold af PCE og TCE, og størsteparten af analyseresultaterne er under afdampningskriterierne. Der er i en enkelt poreluftsprøve konstateret indhold af TCE på op til 50 gange afdampningskriteriet, og der er kun i 2 af prøverne konstateret indhold af TCE, der overskrider afdampningskriteriet for indhold af TCE. Det skal bemærkes, at der i 5 af de 22 prøver er konstateret indhold af PCE på op til 10 gange afdampningskriteriet, på trods af, at der ikke er oplysninger om, at PCE på noget tidspunkt har været anvendt til affedtning. Der er ikke konstateret overskridelser af afdampningskriterierne for andre chlorerede forbindelser. På baggrund af de udførte analyser er det ikke med sikkerhed påvist, at der er anvendt chlorerede opløsningsmidler ved de undersøgte mindre transformerstationer. Årsagen til de forhøjede indhold af chlorerede opløsningsmidler i enkelte prøver kan således også have andre forklaringer, f.eks. kan indholdene skyldes andre kilder på eller omkring ejendommene. I forhold til de mindre transformerstationer viser ovenstående, at der er behov for en mere dybdegående beskrivelse af, hvordan de enkelte elforsyningsselskaber gennem tiden har udført reparation og vedligehold på forskellige typer af transformere for dermed at kunne koncentrere indsatsen omkring de transformerstationer, hvor der er en reel risiko for, at der er anvendt chlorerede opløsningsmidler. Samlet set vurderes det, at der generelt er tale om en branche, der ikke er så velbeskrevet og undersøgt som mange andre på trods af, at der vurderes at være tale om en branche, hvor en meget stor del af ejendommene vil være forurenede med stoffer, der kan udgøre en betydelig miljørisiko for både arealanvendelse og grundvand, herunder chlorerede opløsningsmidler, pesticider, olieprodukter, PCB og tungmetaller. Sammenfatning På baggrund af de udførte undersøgelser kan der ikke foretages en sikker vurdering af, om der er anvendt chlorerede opløsningsmidler på de undersøgte mindre transformerstationer, og der er p.t. ikke sikre historiske oplysninger om, i hvilket omfang og på TCE PCE Det er ifølge vores oplysninger på de større transformerstationer, at der er bekræftede historiske oplysninger om, at nogle forsyningsselskaber har udført affedtning med chlorerede opløsningsmidler med spand og klud/børste. Selv om det generelt vurderes, at der er tale om anvendelse af relativt begrænsede mængder af chlorerede opløsningsmidler vurderes det dog, at håndteringen af de chlorerede opløsningsmidler kan have været lemfældig, og at restindhold kan være hældt ud på jorden. Problemet med de chlorerede opløsningsmidler er i denne forbindelse, at selv mindre mængder af chlorerede opløsningsmidler kan udgøre en risiko for grundvand og indeklima. Andre forureningsmæssige problemstillinger ved elproduktion og eldistribution Spørgsmålet omkring anvendelsen af chlorerede opløsningsmidler ved transformerstationer åbner op for spørgsmålet om, hvilke andre kilder til jord- og grundvandsforurening der eventuelt kan være overset i forbindelse med elværkernes distributionsnet og selve elproduktionen. Af andre problemstillinger i tilknytning til elværkernes distributionsnet kan der f.eks. være intensiv sprøjtning omkring installationer, håndtering af olieprodukter ved reparation og vedligeholdelse af transformerstationer og imprægnering/tjæring og galvanisering af elmaster. I tilknytning til elværkerne er der flere kilder, der kan undersøges, herunder naturligvis anvendelsen af brændstoffer, håndtering og oplag af olieprodukter og evt. PCB, affedtningsprocesser, akkumulatorer/blyplader/batterisyre, kviksølvholdige ensrettere, værkstedsaktiviteter m.v. hvilke typer af transformerstationer der er anvendt chlorerede opløsningsmidler til affedtning. For at koncentrere indsatsen omkring de transformerstationer, der udgør den største reelle miljørisiko, vurderes det for hensigtsmæssigt at undersøge anvendelsen af de chlorerede opløsningsmidler nærmere, herunder om der har været lokale forskelle i landet, afhængig af det enkelte forsyningsselskab, inden der foretages en generel kortlægning eller generelt foretages undersøgelser ved alle transformerstationer pga. anvendelsen af chlorerede opløsningsmidler. Tilsvarende vurderes det, at det kan være relevant at undersøge om transformerstationerne kan være punktkilde til forurening med andre forureningskomponenter, f.eks. pesticider og olieprodukter inden transformerstationerne generelt kortlægges og/eller undersøges. 9

10 Artikel-overvågning Ved hurtigt at skimme denne liste igennem får du et overblik over, hvilke artikler der for nyligt har været bragt i danske tidsskrifter inden for vores fagområde. Hermed er der skabt en hurtigt indgang til ny inspiration m.m. For overskuelighedens skyld er artiklerne ordnet i emner Af freelance konsulent Trine Korsgaard 1 Risikovurdering Er det korrekt, at grænseværdier generelt er fastsat ud fra, hvad voksne kan tåle? Dette spørgsmål er rejst i Folketinget på baggrund af en ny rapport fra WHO og EU s Miljøagentur. Rapporten peger på, at børn er særligt følsomme, og at grænseværdier bør tage højde for dette. Miljøministeren er derfor blevet bedt om at redegøre for, hvilke principper der følges ved fastsættelse af grænseværdier her i landet. Af svaret fremgår det, at Miljøstyrelsen ved fastsættelse af grænseværdier for jord, luft og vand allerede i dag i nogen grad tager hensyn til børns følsomhed. Det fremgår af svaret, at Miljøstyrelsen er i gang med at opdatere vejledningen om principperne for fastlæggelsen af sundhedsbaserede grænseværdier for kemiske forureninger i jord, vand og luft. I denne opdatering vil den nyeste viden om børn og kemikalier blive indarbejdet. Vejledningen skulle ligger klar senere i år, hvorefter den vil blive sendt i høring. Spørgsmål nr. S 1909 til Miljøministeren rejst af Jørn Dohrmann, DF, besvaret den 6. maj Spørgsmål, begrundelse og svar kan ses på Litteraturudredning vedrørende human medicin i miljøet Rapporten omfatter en litteraturudredning af potentialet for hovedgrupper af lægemidler med hensyn til uønskede effekter og akkumulering i miljøet. Ud fra en teoretisk screening er det forsøgt at vurdere om humane lægemidler med et højt forbrug og/eller nødvendig dosis for human effekt må antages at være stoffer, der kan være problematiske med hensyn til miljøeffekter. Ligeledes forsøges det i projektet at identificere de enkeltstoffer, som kan være problematiske. Frank Struer-Lauridsen, Lisbet Hansen, Morten Birkved et al., COWI. Miljøprojekt nr. 661 fra Miljøstyrelsen. Publikationen kan hentes på Environmental Assesment of Veterinary Medicinal Produtcs in Denmark Rapporten kvantificere forbruget af veterinære lægemidler og estimere udslippet af en række stoffer til miljøet i worst case scenarier. Risikovurderingen af veterinære medicinale lægemidler er kort gennemgået og sammenlignet med den eksisterende risikovurdering i EU af nye og eksisterende kemiske stoffer, oftest kaldet industrikemikalier. Søren Nors Nielsen, Bent Halling Sørensen og John Jensen. Miljøprojekt nr. 659 fra Miljøstyrelsen. Publikationen kan hentes på 10

11 Ajour med referater m.m. Her er en oversigt over de nyeste referater, statusnotater, årsberetninger m.m. Depotrådet, referat Møde den 27. september 2001 Depotrådet, redegørelse Redegørelse for 2000, udgivet i 2002 Fagdatacenter for Jordforurening, referat Møde den 15. januar 2002 Miljøpuljerådet, referat Møde den 30. oktober 2001 OM, årsberetning 2000 Teknologiprogrammet, statusnotat Marts 2001 Nyt referat m.m. siden sidste nummer af AVJinfo. Materialet kan hentes på 2Afværgeteknik og monitering Byudvikling på forurenede arealer På en gammel industrigrund ved Hundested Havn har kommunen i samarbejde med amtet og en developer gennemført en oprydning, der har sikret, at grunden kan anvendes til boliger. Artiklen beskriver den gennemførte oprydning og den tilhørende risikovurdering. Oprydningen er gjort rentabel ved genanvendelse af den forurenede jord inden for selve lokaliteten. Erling V. Fisher og Anders Korsgaard, NIRAS, Lone Sejersen, Hundested Kommune. Stads- & havneingeniøren nr. 4, april 2002, årgang nr. 93, side ISBN Fjernelse af MTBE i danske vandværker Det overordnede formål med dette projekt har været at identificere de driftsformer på et typisk grundvandsbaseret vandværk, som muliggør fjernelse af MTBE under grænseværdien (5 µg/l). De udførte forsøg blev primært udført på Grubbbemølle Vandværk, idet MTBE-reduktionen blev fulgt under forskellige driftsforhold i luftningstanken samt i sandfiltret. Desuden blev der udført batchforsøg i laboratoriet. Yderligere blev MTBE-indholdet fulgt på et andet vandværk. Forsøgene viser, at MTBE kan fjernes ved traditionel vandbehandling gennem modificering af driften. Lotte Kjær Nielsen, Anne Gry Tully, Hans-Jørgen Albrechtsen et al., Danmarks Tekniske Universitet, Miljø og Ressourcer. Arbejdsrapport nr. 17, 2002 fra Miljøstyrelsen. Publikationen kan hentes på 11

12 kursus-kalender Dato Titel mv. Arrangør Hvor Supplerende informationer Prøvetagning af poreluft Diffus forurening ATV Jord og Grundvand Microbiology of hydrocarbons: state of the art and perspectives Environmental aspects of soil remediation Feltmålinger af jord og grundvand Vitus Bering, Natur- og Miljøforskningskonference International Symposium on Subsurface Microbiology European Conference on Natural Attenuation Dechema Heidelberg, Tyskland 06. og Risikovurdering af forurenede grunde Vi medtager alle kurser og arrangementer med relevans for området jord- og grundvandsforurening. Vi modtager gerne diverse kursusoversigter og arrangementsbeskrivelser til kalenderen - send dem til Vitus Bering, CVU, Chr. M. østergaards Vej 4, Horsens Vitus Bering, tlf.: ATV Jord og Grundvand IFP NordSoil Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte l Institut Francais du Pétrole, 1 & 4 avenue de Bois Préau, Rueil-Malmaison, Frankrig eller Vilvorde KursusCenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund Wenche Brennbak: Tlf eller Vitus Bering, CVU Chr. M. østergaards Vej 4, Horsens Vitus Bering tlf.: DMU og amterne H.C. ørsted Instituttet, København ISSM02 København, Danmark Dechema Heidelberg, Tyskland Vitus Bering, CVU Chr. M. østergaards Vej 4, Horsens Vitus Bering tlf.:

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. 2 Redegørelse om jordforurening 2000. 3 Miljøfestival. 4 Standardisering af jordundersøgelser

A V J i n f o. leder. indhold. 2 Redegørelse om jordforurening 2000. 3 Miljøfestival. 4 Standardisering af jordundersøgelser A V J i n f o Nr. 2-2002 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf:

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser Teknik & Administration Nr. 3 997 Hovedrapport INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...4 SAMMENFATNING...5. INDLEDNING...9. Baggrund...9.2 Formål... 2. DATAGRUNDLAG...3

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Håndbog i jordforureningslovens 8

Håndbog i jordforureningslovens 8 Håndbog i jordforureningslovens 8 Teknik og Administration Nr. 2 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 2 1.2 Læsevejledning... 2 2. Lovgrundlaget i oversigt... 5 3. 8-proceduren fra

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study.

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Forureningsundersøgelser på stort aktivt jernbaneområde i Tbilisi by i Georgien. Området skal byudvikles i perioden 2012-2026. Jarl

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. Nr. 5-2002

A V J i n f o. leder. indhold. Nr. 5-2002 A V J i n f o Nr. 5-2002 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf:

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Afgørelse om ophør af frivillig afværgepumpning

Afgørelse om ophør af frivillig afværgepumpning Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Att. Rene Kristoffersen Head of Financial Accounting and Reporting, Nordic Sandoz A/S Virksomheder J.nr. MST-1272-00965 Ref. hebec /gukha Den 3. september

Læs mere

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS -

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - LÆRING OG OPTIMERING AF PASSIV VENTILATIONSLØSNING Arne Rokkjær, Region Hovedstaden Disposition Baggrund - lokalitet Afværge - princip Etablering Grundejer Dokumentation Sammenfatning

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. Nr. 7-2003

A V J i n f o. leder. indhold. Nr. 7-2003 A V J i n f o Nr. 7 - leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf: 3529

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder MCPP Anders Johansen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Miljøingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen. Hydrogeolog Hasse Milter, Region

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER Titel: En beretning om vand, jord og råstoffer Udgiver: Region Sjælland Regional Udvikling Udgivelsesår: 2013 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-57-6 Rent

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Passiv ventilation der virker!

Passiv ventilation der virker! 1 Passiv ventilation der virker! Indeklimasikring ved etablering af ventileret krybekælder Dansk Miljørådgivning A/S: Rikke Berg Mørch, diplomingeniør Per Loll, udviklingsleder, civilingeniør Ph.D Region

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS ERFARINGS OPSAMLING Passiv ventilation under huse Miljøprojekt nr. 1348 2010 Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Følgegruppe Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Susanne

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. En succes ramt af sparekniven. Nr. 3 2003

A V J i n f o. leder. indhold. En succes ramt af sparekniven. Nr. 3 2003 A V J i n f o Nr. 3 2003 leder En succes ramt af sparekniven Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Poul Larsen, civilingeniør, Ph.D. Nanna Muchitsch, fagchef, civilingeniør Niels Christian Bergsøe, seniorforsker,

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Modelberegninger og indeklimamålinger Teknik og Administration Nr. 1 2002 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...5 3. Sammenfatning...7 4. Udførelse

Læs mere

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010 Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2010 Indhold INDHOLD 3 SAMMENFATNING 5 SUMMARY 7 1 BAGGRUND 9 1.1 MÅLSÆTNING 9 2 STATUS FOR ORDNINGEN 11 2.1

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004 Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004 Indhold INDHOLD 3 SAMMENFATNING 5 SUMMARY 7 1 BAGGRUND 9 1.1 MÅLSÆTNING 9 2 STATUS FOR ORDNINGEN 11 2.1

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

Jordforurening.info. Leder. Det går fremad INDHOLD

Jordforurening.info. Leder. Det går fremad INDHOLD INDHOLD 2 Gulvisolering kan påvirke poreluftresultater 8 Anvendelse af ATD- og ORSA-rør (passiv opsamling) til indeklimaog udeluftmålinger 13 Kort Info 14 Ny metode målretter indsatsen mod forurenet jord

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Afprøvning af In-Well Aerator

Afprøvning af In-Well Aerator Miljøprojekt Nr. 642 2001 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening Afprøvning af In-Well Aerator Afprøvning af en modificeret stripningsmetode Søren Rygaard Lenschow Ribe Amt Gert

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. Nr. 7-2002

A V J i n f o. leder. indhold. Nr. 7-2002 A V J i n f o Nr. 7-2002 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf:

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Notat om pesticidfund i vandværker / drikkevandsboringer 1994 2009

Notat om pesticidfund i vandværker / drikkevandsboringer 1994 2009 Følle den 17. december 2009 Planteavl Notat om pesticidfund i vandværker / drikkevandsboringer 1994 2009 I TV2 Østjylland var der den 9. september 2009 en nyhedsudsendelse med et indslag, der har givet

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Den 13. oktober 2006 J.nr.

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN

ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Juli 2010 Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation) Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J ag3@viborg.dk www.viborg.dk Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-09-002 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Lone H. Frederiksen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Kommune Disposition Hvad er nyttiggørelse? Lidt statistik Reglerne

Læs mere

Jordvarmeprojektet. ATV Jord og grundvand Gå-hjem-møde 27. maj 2008. Bente Villumsen. Civilingeniør, seniorprojektleder BEVI@COWI.

Jordvarmeprojektet. ATV Jord og grundvand Gå-hjem-møde 27. maj 2008. Bente Villumsen. Civilingeniør, seniorprojektleder BEVI@COWI. Jordvarmeprojektet ATV Jord og grundvand Gå-hjem-møde 27. maj 2008 Bente Villumsen Civilingeniør, seniorprojektleder BEVI@COWI.DK 1 Resultater Vi ved ikke, hvor mange jordvarmeanlæg der er. Vi tror der

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

WEB-UDGAVE. Jordforurening.info. Leder INDHOLD. for vore læsere, og har derfor valgt helt utraditionelt kun at udsende en kort netversion.

WEB-UDGAVE. Jordforurening.info. Leder INDHOLD. for vore læsere, og har derfor valgt helt utraditionelt kun at udsende en kort netversion. INDHOLD Jordforurening.info 2 Artikelovervågning 5 Kort Info 6 Kursuskalenderen Leder 111 Leo Ellgaard 3529 8183 le@regioner.dk Kit Jespersen 3529 8185 kij@regioner.dk Christian Andersen 3529 8175 can@regioner.dk

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse 4 3.1 Kortlægning 4 3.2 Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4

3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse 4 3.1 Kortlægning 4 3.2 Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4 ABERDEEN ASSET MANAGEMENT DENMARK A/S Vurdering af behov for miljøteknisk undersøgelse før anvendelse af eksisterende bygninger til privatskole ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012.

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012. Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Att.: Kent Grimm Thornberg Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Jytte Høimark E-mail:Jytte.Hoeimark@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 76631956

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002 Redegørelse om jordforurening 2000 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING 15 1.1 FØRSTE ÅR MED JORDFORURENINGSLOVEN 15

Læs mere

Ekstramateriale til artiklen Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer? Aktuel Naturvidenskab, nr. 6-2014, side 26-30.

Ekstramateriale til artiklen Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer? Aktuel Naturvidenskab, nr. 6-2014, side 26-30. Ekstramateriale til artiklen Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer? Aktuel Naturvidenskab, nr. 6-2014, side 26-30. Forfatter: Nina Cedergren, professor Institut for Plante og Miljøvidenskab

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Passiv poreluftscreening med Gore-Sorber@Screening Survey

Passiv poreluftscreening med Gore-Sorber@Screening Survey Miljøprojekt Nr. 518 2000 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Passiv poreluftscreening med Gore-Sorber@Screening Survey Berit Hansen Carl Bro A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B202002H - KWI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 27. marts 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ole Dybdahl, Ulla Langholz og Morten Ruben Brage (kst.)). 6. afd. nr. B-2020-12:

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Bekendtgørelsen har fortsat til formål at beskytte jord og grundvand, og bekendtgørelsens tekniske krav er målrettet dette formål.

Bekendtgørelsen har fortsat til formål at beskytte jord og grundvand, og bekendtgørelsens tekniske krav er målrettet dette formål. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 37 Offentligt Dato: 21. oktober 2013 J. nr.: MST-1210-00041 Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Idet vi takker for at have modtaget udkastet

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. Opfølgning på udvalget om jordforurening. det såkaldte Kriterieudvalg om grænseværdier for

A V J i n f o. leder. indhold. Opfølgning på udvalget om jordforurening. det såkaldte Kriterieudvalg om grænseværdier for A V J i n f o Nr. 1-2005 leder Opfølgning på udvalget om jordforurening det såkaldte Kriterieudvalg om grænseværdier for jord har afgivet rapport i december 2004. Regeringen vil på baggrund heraf fremsætte

Læs mere

Lolland og Falster, bind 1 Supplerende materiale December 2001

Lolland og Falster, bind 1 Supplerende materiale December 2001 Storstrøms Amt Lokalisering af tjærepladser Fase 1 Lokalisering af pesticidpunktkilder i tre af Storstrøms Amts grundvandsprioriterede indsatsområder Lolland og Falster, bind 1 Supplerende materiale December

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Kortlægning og registrering

Kortlægning og registrering Kortlægning og registrering Teknik og Administration Nr. 5 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Krav til kortlægnings- og registreringsundersøgelser... 9 3.1 Kortlægning...

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-783-00006 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1346 af 21/12/2011 BEK nr 874

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost:

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Udvalgte emner inden for Forurening Fysisk aktivitet og natur Kost Kemikalier 11. juli 2007 Inspiration til handling! Nuværende og kommende generationer

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Jordvarmeanlæg og forureningsrisiko A & B boringer, lodrette & vandrette anlæg. Civilingeniør Bente Villumsen, COWI

Jordvarmeanlæg og forureningsrisiko A & B boringer, lodrette & vandrette anlæg. Civilingeniør Bente Villumsen, COWI Jordvarmeanlæg og forureningsrisiko A & B boringer, lodrette & vandrette anlæg Civilingeniør Bente Villumsen, COWI FVD Tema lørdag den 6. september 2008 Rådhuset, Roskilde 1 Jordvarme - emner Teknik: Hvad

Læs mere