A V J i n f o. leder. indhold. 2 4 spørgsmål til Viborg Amt om data på nettet. 3 Chlorerede opløsningsmidler på hovedtransformerstationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A V J i n f o. leder. indhold. 2 4 spørgsmål til Viborg Amt om data på nettet. 3 Chlorerede opløsningsmidler på hovedtransformerstationer"

Transkript

1 A V J i n f o Nr leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks København ø Fax: Hjemmeside: Lars Kaalund Tlf: Charlotte Weber Tlf: Arne Rokkjær Tlf: Kit Jespersen Tlf: Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Lars Kaalund Layout: Trine Schjermer, Amtsrådsforeningen Tryk: Amtsrådsforeningen 2 4 spørgsmål til Viborg Amt om data på nettet 3 Chlorerede opløsningsmidler på hovedtransformerstationer 4 Pesticidundersøgelser 8 Anvendelse af chlorerede opløsningsmidler på transformerstationer 10 Artikelovervågning Det er spændende og tankevækkende at læse om amternes erfaringer med undersøgelser af arealer, hvor der har været anvendt pesticider. En ny rapport fra Amternes Videncenter for Jordforurening viser, at amterne finder pesticider på 93 % af de 123 undersøgte lokaliteter. Rapporten samler op på de seneste års erfaringer med undersøgelser af punktkildeforureninger med pesticider. Undersøgelserne er udført på gartnerier, planteskoler, maskinstationer og lignende lokaliteter, hvor der har været håndteret pesticider i en årrække. Der er fundet pesticider over drikkevandskvalitetskriteriet i 3/4 af vandprøverne og høje koncentrationer i ca. halvdelen af jordprøverne. Mere end 90 forskellige pesticider er påvist, og 1/3 af de undersøgte lokaliteter er efterfølgende kortlagt på V2. Erfaringerne er primært indsamlet i forbindelse med kortlægningsundersøgelser. En nærmere analyse af tallene viser, at fundene af pesticider stiger i takt med øget kendskab til arealets historik, produktionsform og antallet af boringer og specifikke analyser. Det er der ikke noget overraskende i, men det er sjældent, at sammenhængen mellem gode historiske oplysninger, grundige undersøgelser og undersøgelsesresultatet er påvist så klart og entydigt. Prøverne er udtaget overfladenært, og fundene kan ikke direkte relateres til det stigende antal pesticidfund i de dybereliggende drikkevandsmagasiner. Det er også vanskeligt at vurdere, om pesticiderne i jordprøverne er blivende eller under nedbrydning. Men resultaterne giver under alle 4omstændigheder stof til eftertanke og kalder på en strategi for de fremtidige undersøgelser. Vi ved, at der er op imod potentielle punktkilder, som f.eks. vaskepladser, deponeringspladser og oplagspladser med intensiv håndtering af pesticider. Det er en helt uoverskuelig opgave at foretage undersøgelser på alle lokaliteter, og selv på de lokaliteter, der undersøges, mangler vi forståelse for de processer, der nedbryder pesticiderne eller transporterer dem videre til grundvandet. Endelig mangler vi kriterier for acceptable indhold af pesticider i jord, og vi må intensivere arbejdet med udvikling af robuste risikovurderinger. Amternes Videncenter for Jordforurening vil bruge de indhentede erfaringer i et projekt, som har til formål at belyse effekten af forskellige strategier for undersøgelser og monitering af pesticidernes nedbrydning samt transport fra kilderne til grundvandet. indhold

2 4 spørgsmål til Viborg Amt om erfaringer med Data om jordforurening på nettet Af AVJ Viborg Amt har siden sommeren 2001 stillet data om jordforurening til rådighed på nettet. 1. Opfylder det brugernes forventninger? 2. Er det arbejdstidsbesparende? 3. Er det besværligt/tidskrævende at holde systemet i gang? 4. Hvor mange besøgende har I på siden? Viborg Amt havde fra starten af 1990 erne kortlagt alle sine grunde, så databasen (ROKA) rummede allerede fra begyndelsen alle typer kortlægninger. Det er amtets opfattelse, at internetløsningen lever op til brugernes behov, og den har fået mange positive tilbagemeldinger, dog er der kommet forslag til forbedringer fra forskellige sider, bl.a. har kommunerne ønsket sig muligheden for at kunne lave et listeudtræk, så de specifikt kan udskrive en liste over alle kortlagte grunde i en bestemt kommune eller et bestemt område, ligeledes ønsker bl.a. journalister at kunne foretage et masseudtræk. Som systemet fungerer nu, kan man kun søge på en grund ad gangen. Ejendomsmæglere vest for Storebælt ønsker ligesom deres kollegaer øst for bæltet at få en kvittering for den grund de har været inde at søge på. Viborg Amt skal fra medio 2002 deltage i et pilotprojekt om udveksling af elektroniske data mellem amtet, kommunerne og udvalgte virksomheder. Miljø- og Teknikområdet deltager i 3 projekter, hvor jordforureningsområdet er det ene. Det er amtets mening, at man i den forbindelse vil forsøge at få databasen (internetløsningen) forbedret og udvidet med de forslag og ønsker, der har været fremsat. Senere i projektet er det så planen at stille hele jordforureningsdatabasen til rådighed for kommunerne, så de kan trække stort set alle de oplysninger, de ønsker - og i princippet bruge databasen som deres egen. Systemet er ikke tidskrævende at holde i gang det bliver automatisk opdateret, når der sker nye indberetninger/ opdateringer til databasen. Viborg Amt havde før offentliggørelsen af databasen ca. 15 henvendelser om ugen om kortlagte grunde. Henvendelserne er faldet til ca. 2 om ugen - så noget tid er der sparet. 2

3 Chlorerede opløsningsmidler på hovedtransformerstationer Af Pernille Milton Smith, Københavns Amt, Poul ølsgård, NESA, Dorte Glensvig og Christian Buck, Kampsax A/S Kampsax har for Københavns Amt og NESA gennemført jordforureningsundersøgelser på hhv. 2 og 1 transformerstationer beliggende i Høje Taastrup og Hedehusene, og der er konstateret let til moderat forurening med chlorerede opløsningsmidler på alle lokaliteterne. Fund af chlorerede opløsningsmidler er samstemmende med resultaterne af en tidligere undersøgelse, som i 1993 blev udført på en nedlagt transformerstation i Hørsholm. Der er således grund til at formode, at undergrunden omkring større og ældre hovedtransformerstationer kan være forurenet med chlorerede opløsningsmidler. riteret. Blikket er herefter vendt i retning mod nogle af de andre virksomhedstyper, som anvender eller har anvendt chlorerede opløsningsmidler i produktionen eller ved drift og vedligehold. Affedtning af transformere mm. Det har tidligere været normal praksis, at hovedtransformere er blevet renset for oliespild i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde. Afrensningen er foregået med forskellige olieprodukter såsom sprit, terpentin, petroleum og benzin, men fra midten af 1950 erne gik man over til at anvende chlorerede opløsningsmidler. I starten var det primært trichlorethylen, som blev anvendt som affedter, senere blev brugen af trichlorethylen udfaset til fordel for Jagten på chlorerede opløsningsmidler En væsentlig del af de ressourcer, som amterne anvender til undersøgelser og afværge af jord- og grundvandsforurening skyldes spild ved håndtering af chlorerede opløsningsmidler. Renserier har igennem en årrække været i fokus og mange af renseriejendommene er nu undersøgt og prio- NESA tetrachlorethylen og senere igen forskellige olieprodukter samt methylenchlorid. Efterfølgende er rensevæskerne erstattet af andre væsker, som ikke udgør en så væsentlig miljøbelastning som chlorerede opløsningsmidler. Spand og kost Afrensningen blev typisk gennemført ved at påføre transformeren rensevæsken direkte fra spanden med klude eller koste. Det er uklart, hvilke mængder af chlorerede opløsningsmidler der skulle anvendes til en afrensning, men det må konstateres, at metoden i sig selv åbner mulighed for spild af rensevæsker til jorden. Typisk blev afrensningen gentaget hvert år. NESA har 77 hovedtransformerstationer, som typisk indeholder 2-3 transformere. På en af hovedtransformerstationerne, Vejleå i Høje- Taastrup Kommune, blev der i 1999 konstateret forurening med trichlorethylen. Den pågældende transformerstation dækker et areal på ca m 2 og er etableret som en friluftsstation. En række andre hovedtransformerstationer er indendørs stationer, hvor transformerne er placeret i en bygning med tæt betongulv, hvorfor eventuelt spild af rensevæske ikke kan være kommet i jorden. NESA har herudover distributionstransformere. Fælles for disse er, at de er placeret i små aflukkede rum, og at de fylder 4-15 m 2. Disse transformere har ikke, i samme grad som udendørs hovedtransformere, et behov for periodisk rensning. Det sker dog, at transformeren sveder, og der skal renses for en mindre mængde olie. Denne rensning blev tidligere udført med renset benzin eller petroleum. I dag anvendes der udelukkende specielle alkaliske affedtningsmidler. Der er ifølge NESA aldrig anvendt trichlorethylen til rensning af distributionstransformere. Undersøgelser på 3 hovedtransformerstationer Som en første screening af problemets omfang foretog Københavns Amt i efteråret 2001 jordforureningsunder- 3

4 søgelser på 2 hovedtransformerstationer beliggende i det Ved undersøgelserne foretaget for Københavns Amt blev såkaldte Indsatsområde 1. Endvidere foretog NESA på der på den ene lokalitet i 2 filtersatte boringer konstateret i opfordring fra Københavns Amt og Høje-Taastrup Kommune en undersøgelse af Vejleå Transformerstation, som er religgende sekundære magasin beliggende ca m u.t, alt 0,3 og 0,66 µg chlorerede opløsningsmidler/l i det dybe- beliggende i samme indsatsområde. svarende til lave koncentrationer. Forureningskomponenterne, der blev fundet i det sekundære grundvandsmagasin, Undersøgelserne blev gennemført med brug af kendte teknikker, såsom poreluftsmålinger og traditionelle snegleboringer. Der er således tale om kendte teknikker, som er Resten bestod af tetrachlorethylen og trichlormethan. var for mere end 93 % s vedkommende 1,1,1-trichlorethan. velegnede til indledende kortlægningsundersøgelser. Amtet overvejer p.t., om der skal gennemføres supplerende I 2 af de 3 undersøgelser er det valgt at undersøge ved undersøgelser på hovedtransformerstationen for at afklare, hjælp af Kampsax poreluftsbil, idet metoden åbner mulighed for at lave indikationsmålinger i mættet zone med drikkevandsressourcen i området. om den konstaterede forurening kan udgøre en risiko for påvisningsgrænser omkring 15 µg/l. På den anden af København Amts lokaliteter blev der i På alle lokaliteterne blev der etableret filtersatte boringer en af 3 boringer fundet sekundært grundvand ca. 2,5 m u.t. med henblik på at undersøge sekundært grundvand akkrediteret for indhold af chlorerede opløsningsmidler. rethylen og trichlorethylen på hhv. 0,98 og 0,11 µg/l. Det Analyse af vandprøve viste et samlet indhold af tetrachlo- NESA Store krav til sikkerhed under feltarbejdet Ledninger med højspænding placeret i ca. 3 meters højde stiller store krav til undersøgelsesmetoder og team. Ved et tæt samarbejde med NESA var det muligt at tilrette driften af transformerstationen og undersøgelserne i forhold til hinanden, hvorved det blev muligt at gennemføre undersøgelserne uden væsentlige meromkostninger for grundejer eller amt. Fund af chlorerede opløsningsmidler i grundvand Ved alle 3 undersøgte transformerstationer blev der konstateret chlorerede opløsningsmidler i undergrunden. I en tidligere undersøgelse på NESA-lokaliteten er der udtaget vandprøver fra det sekundære grundvandsmagasin fra 6 boringer. I disse boringer blev der konstateret indhold af trichlorethylen og tetrachlorethylen på op til hhv. 93 og 2,5 µg/l. Miljøstyrelsens vandkvalitetskriterium er til sammenligning 1 µg/l. Der blev derfor igangsat en supplerende undersøgelse og kildeopsporing, som omfatter poreluftssonderinger og mulighed for efterfølgende vandprøveudtagning. Ved den supplerende kildeopsporing med poreluftsmålinger på NESA-lokaliteten blev der ved indikationsmålinger i mættet zone konstateret trichlorethylen og tetrachlorethylen i koncentrationer op til 12,8 mg/m 3 samt et mindre indhold af nedbrydningsprodukter af chlorerede opløsningsmidler. Undersøgelsesdybden var 3,6 m u.t. Der planlægges etableret 2 filtersatte boringer med henblik på udtagning af vandprøver til akkrediteret analyse. er efterfølgende besluttet at gennemføre en kildeopsporing ved hjælp af poreluftsmålinger på denne lokalitet. Til sammenligning kan det nævnes, at der ved den tidligere undersøgelse af den nedlagte hovedtransformerstation i Hørsholm Kommune blev konstateret op til 180 µg trichlorethylen/l og mellem 8 og 9 µg/l tetrachlorethylen og 1,1,1- trichlorethan i det sekundære grundvandsmagasin. Grund til at formode forurening på hovedtransformerstationer På alle de omtalte lokaliteter er der således påvist forurening med chlorerede opløsningsmidler i poreluft og/eller sekundært grundvand. Forureningsniveauerne fundet ved de omtalte undersøgelser er ikke nødvendigvis alarmerende i relation til grundvandsressourcerne, men undersøgelserne viser, at der er grund til at formode forurening med chlorerede opløsningsmidler på ældre hovedtransformerstationer. Yderligere 12 hovedtransformerstationer skal undersøges Københavns Amt har som følge af resultaterne af de allerede udførte undersøgelser igangsat undersøgelser på yderligere 12 hovedtransformerstationer. Referencer: NESA A/S: Supplerende miljøundersøgelse af Svendstrup Transformerstation NESA A/S: Vejleå Transformerstation kortlægning af grundvandsforurening, marts

5 Pesticidundersøgelser i jord- og grundvand En ny rapport fra Amternes Videncenter for Jordforurening viser, at amterne finder pesticidrester på over 90 % af de lokaliteter, der undersøges Rapport: Erfaringsopsamling amternes undersøgelser af pesticidpunktkilder, Teknik og Administration Nr. 2, Inden for de seneste 10 år er der gjort mange fund af pesticider i drikkevands- og moniteringsboringer. Fundene kan føres tilbage til årtiers brug af pesticider, men det er ikke helt forstået, hvordan stofferne er spredt til grundvandet. Hvor man tidligere tillagde fladebelastningen en meget væsentlig betydning, er der i dag også fokus på lokale spredningsforhold og punktkilder. Punktkilder i form af spild ved vaskepladser og udsivning fra nedgravet emballage med pesticidrester samt spredning langs dræn, brønde og boringer tillægges således i dag en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Amterne har nu samlet deres erfaringer fra undersøgelser af 145 lokaliteter, hvor der har været anvendt pesticider. Erfaringsmaterialet stammer fra undersøgelser af maskinstationer, gartnerier, planteskoler mv. I alt er 90 forskellige pesticider påvist, hyppigst påvist er forskellige herbicider samt ældre persistente chlorerede pesticider (DDT m.m.). Der er påvist pesticider på 93 % af lokaliteterne. Grænseværdien på 0,1µg/l i grundvand er overskredet i 70 % af 123 kortlægningsundersøgelser. På 46 % af de undersøgte lokaliteter er der i jordprøver fundet enkeltkomponenter i koncentrationer over 500 µg/kg. Koncentrationen 500 µg/kg er valgt som en sammenligningsværdi, da kvalitetskriteriet for DDT er 500 µg/kg TS, og det er foreløbig det eneste kriterium for pesticider i jord. Rapporten kan hentes på under Rapporter/ Teknik. 5

6 kort info WWWA T C H MTBE Treatment Profiles Website. This website contains information about completed and ongoing applications of treatment for methyl tert-butyl ether (MTBE) in drinking water and media at contaminated sites. The information is provided in almost 250 MTBE treatment profiles that describe sites using in situ and ex situ technologies to treat MTBE in drinking water, groundwater, and soil. The profiles provide a summary of relevant site information, contaminants and media treated, technology design and operation, and cost and performance results, points of contact, and references. The profiles currently link to 18 more detailed case studies. Permeable Reactive Barriers, a Case Study Review. pdf/prd_e.pdf Performance Comparison. A comparison between ground water monitoring alternatives (direct-push installed monitoring wells and hollow stem auger drilled monitoring wells) was conducted on the leading edge of a methyltertiary butyl ether (MTBE) plume. No significant performance differences were observed between the direct-push wells and drilled wells. techpuds.htm Ros til Sønderjyllands og Nordjyllands amter for deres hjemmesider Sønderjyllands og Nordjyllands amter får topkarakterer i en test af amters og kommuners formidling af information via hjemmesider på internettet. Initiativet hedder Bedst på Nettet og hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Resultaterne af vurderingen kan studeres på og den direkte adgang til de to topplacerede hjemmesider er: og 6

7 Tæt på joden tæt på vandet AVJ fortsætter nedturen! Vi startede på 3. sal i Amternes Hus, derefter havde vi et mellemstop på 1. sal, og nu er vi havnet helt nede på jorden nærmere bestemt på kajen med direkte ud-/adgang til Københavns havnevand. Resten af år 2002 sidder AVJ s fire medarbejdere i en skurvogn på havnekajen, som smukt er indpasset i områdets øvrige arkitektur, se billedet. Der er tale om en af de mest attraktive beliggenheder i området med udsigt over havnen helt ude ved kajkanten, hvor lyset er helt fantastisk. I vores stor-rums-kontor afprøver vi et af de nye videns-delingskoncepter, idet de normale enmandsceller er afløst af ét stort samlet kontor. Det skal blive spændende at se, om vi kan udnytte denne mulighed for at ændre på gamle vaner og tænke i nye baner. Vores adresse er stadig den samme, ligesom telefoner, mail og fax fungerer på de gamle numre. Amterne lever op til 2-års-reglen En rundspørge blandt amterne viser, at ventetiden på undersøgelser efter 2-års-reglen indtil nu har været under et år og i mange tilfælde mindre end 6 måneder. Der er stor spredning i antallet af sager, og der er også amter, der endnu ikke har modtaget anmodninger om undersøgelser efter 2-års-reglen LIX opdatering LIX-databasen opdateres løbende og senest med 55 nye abstrakts fra årets ATV-vintermøde. Artiklerne i fuld tekst frigives til oktober 2002.

8 Anvendelse af chlorerede opløsningsmidler på transformerstationer - hovedproblemet eller en mindre del af en større problemstilling? Af Claus Larsen og Jens-Ole Petersen, Dansk Miljørådgivning A/S og Ane-Marie Westergaard, Vestsjællands Amt Dansk Miljørådgivning har inden for de sidste 2 år gennemført undersøgelser ved 9 transformerstationer i forbindelse med kortlægningsundersøgelser for Vestsjællands Amt. Undersøgelserne har fokuseret på eventuel forurening ved transformerstationer med chlorerede opløsningsmidler, idet der på baggrund af bl.a. tidligere undersøgelser udført af Københavns Amt var mistanke om, at der har været anvendt chlorerede opløsningsmidler til affedtning i forbindelse med oliespild m.v. Dette indlæg vil primært omhandle resultaterne af de undersøgelser Dansk Miljørådgivning har foretaget for Vestsjællands Amt, men vil også kort opridse andre mulige forureningsmæssige problemstillinger i forbindelse med elproduktion og -distribution. Undersøgt 9 transformerstationer Undersøgelserne er foretaget i forbindelse med gennemførelse af kortlægningsundersøgelser på 160 ejendomme for Vestsjællands Amt. Der er således ikke tale om, at amtet har kortlagt ejendommene udelukkende pga. transformerstationerne, men at transformerstationerne er undersøgt, fordi de var placeret på ejendomme, hvorpå der gennemførtes kortlægningsundersøgelser pga. anden potentielt forurenende aktivitet. Vestsjællands Amt har ønsket undersøgelserne gennemført pga. usikkerheden omkring anvendelsen af chlorerede opløsningsmidler på transformerstationer og for at få opbygget et erfaringsgrundlag til at vurdere problemets omfang. De undersøgte transformerstationer er alle mindre distributionstransformere, og elforsyningsselskaberne har generelt ikke haft kendskab til, at der er anvendt chlorerede opløsningsmidler på de undersøgte transformerstationer. Der er udtaget 1-6 poreluftmålinger ved hver transformerstation til analyse for indhold af chlorerede opløsningsmidler og chlorerede nedbrydningsprodukter. Poreluftprøverne er udtaget umiddelbart ved transformeren. Resultat af undersøgelser Der er i forbindelse med undersøgelserne af de 9 transformerstationer analyseret i alt 22 poreluftprøver for indhold af chlorerede opløsningsmidler. Hovedresultaterne af disse fremgår af tabel 1. PCE TCE Prøveantal < afdampningskriteriet gange afdampningskriteriet gange afdampningskriteriet 0 1 > 50 gange afdampningskriteriet 0 0 Afdampningskriterier 6 µg/m 3 1 µg/m 3 Tabel 1. Analyseresultater for poreluftsprøver analyseret for perchlorethylen (PCE) og trichlorethylen (TCE) udtaget ved transformatorstationer. 8

9 Som det fremgår af tabellen, er der generelt kun konstateret mindre indhold af PCE og TCE, og størsteparten af analyseresultaterne er under afdampningskriterierne. Der er i en enkelt poreluftsprøve konstateret indhold af TCE på op til 50 gange afdampningskriteriet, og der er kun i 2 af prøverne konstateret indhold af TCE, der overskrider afdampningskriteriet for indhold af TCE. Det skal bemærkes, at der i 5 af de 22 prøver er konstateret indhold af PCE på op til 10 gange afdampningskriteriet, på trods af, at der ikke er oplysninger om, at PCE på noget tidspunkt har været anvendt til affedtning. Der er ikke konstateret overskridelser af afdampningskriterierne for andre chlorerede forbindelser. På baggrund af de udførte analyser er det ikke med sikkerhed påvist, at der er anvendt chlorerede opløsningsmidler ved de undersøgte mindre transformerstationer. Årsagen til de forhøjede indhold af chlorerede opløsningsmidler i enkelte prøver kan således også have andre forklaringer, f.eks. kan indholdene skyldes andre kilder på eller omkring ejendommene. I forhold til de mindre transformerstationer viser ovenstående, at der er behov for en mere dybdegående beskrivelse af, hvordan de enkelte elforsyningsselskaber gennem tiden har udført reparation og vedligehold på forskellige typer af transformere for dermed at kunne koncentrere indsatsen omkring de transformerstationer, hvor der er en reel risiko for, at der er anvendt chlorerede opløsningsmidler. Samlet set vurderes det, at der generelt er tale om en branche, der ikke er så velbeskrevet og undersøgt som mange andre på trods af, at der vurderes at være tale om en branche, hvor en meget stor del af ejendommene vil være forurenede med stoffer, der kan udgøre en betydelig miljørisiko for både arealanvendelse og grundvand, herunder chlorerede opløsningsmidler, pesticider, olieprodukter, PCB og tungmetaller. Sammenfatning På baggrund af de udførte undersøgelser kan der ikke foretages en sikker vurdering af, om der er anvendt chlorerede opløsningsmidler på de undersøgte mindre transformerstationer, og der er p.t. ikke sikre historiske oplysninger om, i hvilket omfang og på TCE PCE Det er ifølge vores oplysninger på de større transformerstationer, at der er bekræftede historiske oplysninger om, at nogle forsyningsselskaber har udført affedtning med chlorerede opløsningsmidler med spand og klud/børste. Selv om det generelt vurderes, at der er tale om anvendelse af relativt begrænsede mængder af chlorerede opløsningsmidler vurderes det dog, at håndteringen af de chlorerede opløsningsmidler kan have været lemfældig, og at restindhold kan være hældt ud på jorden. Problemet med de chlorerede opløsningsmidler er i denne forbindelse, at selv mindre mængder af chlorerede opløsningsmidler kan udgøre en risiko for grundvand og indeklima. Andre forureningsmæssige problemstillinger ved elproduktion og eldistribution Spørgsmålet omkring anvendelsen af chlorerede opløsningsmidler ved transformerstationer åbner op for spørgsmålet om, hvilke andre kilder til jord- og grundvandsforurening der eventuelt kan være overset i forbindelse med elværkernes distributionsnet og selve elproduktionen. Af andre problemstillinger i tilknytning til elværkernes distributionsnet kan der f.eks. være intensiv sprøjtning omkring installationer, håndtering af olieprodukter ved reparation og vedligeholdelse af transformerstationer og imprægnering/tjæring og galvanisering af elmaster. I tilknytning til elværkerne er der flere kilder, der kan undersøges, herunder naturligvis anvendelsen af brændstoffer, håndtering og oplag af olieprodukter og evt. PCB, affedtningsprocesser, akkumulatorer/blyplader/batterisyre, kviksølvholdige ensrettere, værkstedsaktiviteter m.v. hvilke typer af transformerstationer der er anvendt chlorerede opløsningsmidler til affedtning. For at koncentrere indsatsen omkring de transformerstationer, der udgør den største reelle miljørisiko, vurderes det for hensigtsmæssigt at undersøge anvendelsen af de chlorerede opløsningsmidler nærmere, herunder om der har været lokale forskelle i landet, afhængig af det enkelte forsyningsselskab, inden der foretages en generel kortlægning eller generelt foretages undersøgelser ved alle transformerstationer pga. anvendelsen af chlorerede opløsningsmidler. Tilsvarende vurderes det, at det kan være relevant at undersøge om transformerstationerne kan være punktkilde til forurening med andre forureningskomponenter, f.eks. pesticider og olieprodukter inden transformerstationerne generelt kortlægges og/eller undersøges. 9

10 Artikel-overvågning Ved hurtigt at skimme denne liste igennem får du et overblik over, hvilke artikler der for nyligt har været bragt i danske tidsskrifter inden for vores fagområde. Hermed er der skabt en hurtigt indgang til ny inspiration m.m. For overskuelighedens skyld er artiklerne ordnet i emner Af freelance konsulent Trine Korsgaard 1 Risikovurdering Er det korrekt, at grænseværdier generelt er fastsat ud fra, hvad voksne kan tåle? Dette spørgsmål er rejst i Folketinget på baggrund af en ny rapport fra WHO og EU s Miljøagentur. Rapporten peger på, at børn er særligt følsomme, og at grænseværdier bør tage højde for dette. Miljøministeren er derfor blevet bedt om at redegøre for, hvilke principper der følges ved fastsættelse af grænseværdier her i landet. Af svaret fremgår det, at Miljøstyrelsen ved fastsættelse af grænseværdier for jord, luft og vand allerede i dag i nogen grad tager hensyn til børns følsomhed. Det fremgår af svaret, at Miljøstyrelsen er i gang med at opdatere vejledningen om principperne for fastlæggelsen af sundhedsbaserede grænseværdier for kemiske forureninger i jord, vand og luft. I denne opdatering vil den nyeste viden om børn og kemikalier blive indarbejdet. Vejledningen skulle ligger klar senere i år, hvorefter den vil blive sendt i høring. Spørgsmål nr. S 1909 til Miljøministeren rejst af Jørn Dohrmann, DF, besvaret den 6. maj Spørgsmål, begrundelse og svar kan ses på Litteraturudredning vedrørende human medicin i miljøet Rapporten omfatter en litteraturudredning af potentialet for hovedgrupper af lægemidler med hensyn til uønskede effekter og akkumulering i miljøet. Ud fra en teoretisk screening er det forsøgt at vurdere om humane lægemidler med et højt forbrug og/eller nødvendig dosis for human effekt må antages at være stoffer, der kan være problematiske med hensyn til miljøeffekter. Ligeledes forsøges det i projektet at identificere de enkeltstoffer, som kan være problematiske. Frank Struer-Lauridsen, Lisbet Hansen, Morten Birkved et al., COWI. Miljøprojekt nr. 661 fra Miljøstyrelsen. Publikationen kan hentes på Environmental Assesment of Veterinary Medicinal Produtcs in Denmark Rapporten kvantificere forbruget af veterinære lægemidler og estimere udslippet af en række stoffer til miljøet i worst case scenarier. Risikovurderingen af veterinære medicinale lægemidler er kort gennemgået og sammenlignet med den eksisterende risikovurdering i EU af nye og eksisterende kemiske stoffer, oftest kaldet industrikemikalier. Søren Nors Nielsen, Bent Halling Sørensen og John Jensen. Miljøprojekt nr. 659 fra Miljøstyrelsen. Publikationen kan hentes på 10

11 Ajour med referater m.m. Her er en oversigt over de nyeste referater, statusnotater, årsberetninger m.m. Depotrådet, referat Møde den 27. september 2001 Depotrådet, redegørelse Redegørelse for 2000, udgivet i 2002 Fagdatacenter for Jordforurening, referat Møde den 15. januar 2002 Miljøpuljerådet, referat Møde den 30. oktober 2001 OM, årsberetning 2000 Teknologiprogrammet, statusnotat Marts 2001 Nyt referat m.m. siden sidste nummer af AVJinfo. Materialet kan hentes på 2Afværgeteknik og monitering Byudvikling på forurenede arealer På en gammel industrigrund ved Hundested Havn har kommunen i samarbejde med amtet og en developer gennemført en oprydning, der har sikret, at grunden kan anvendes til boliger. Artiklen beskriver den gennemførte oprydning og den tilhørende risikovurdering. Oprydningen er gjort rentabel ved genanvendelse af den forurenede jord inden for selve lokaliteten. Erling V. Fisher og Anders Korsgaard, NIRAS, Lone Sejersen, Hundested Kommune. Stads- & havneingeniøren nr. 4, april 2002, årgang nr. 93, side ISBN Fjernelse af MTBE i danske vandværker Det overordnede formål med dette projekt har været at identificere de driftsformer på et typisk grundvandsbaseret vandværk, som muliggør fjernelse af MTBE under grænseværdien (5 µg/l). De udførte forsøg blev primært udført på Grubbbemølle Vandværk, idet MTBE-reduktionen blev fulgt under forskellige driftsforhold i luftningstanken samt i sandfiltret. Desuden blev der udført batchforsøg i laboratoriet. Yderligere blev MTBE-indholdet fulgt på et andet vandværk. Forsøgene viser, at MTBE kan fjernes ved traditionel vandbehandling gennem modificering af driften. Lotte Kjær Nielsen, Anne Gry Tully, Hans-Jørgen Albrechtsen et al., Danmarks Tekniske Universitet, Miljø og Ressourcer. Arbejdsrapport nr. 17, 2002 fra Miljøstyrelsen. Publikationen kan hentes på 11

12 kursus-kalender Dato Titel mv. Arrangør Hvor Supplerende informationer Prøvetagning af poreluft Diffus forurening ATV Jord og Grundvand Microbiology of hydrocarbons: state of the art and perspectives Environmental aspects of soil remediation Feltmålinger af jord og grundvand Vitus Bering, Natur- og Miljøforskningskonference International Symposium on Subsurface Microbiology European Conference on Natural Attenuation Dechema Heidelberg, Tyskland 06. og Risikovurdering af forurenede grunde Vi medtager alle kurser og arrangementer med relevans for området jord- og grundvandsforurening. Vi modtager gerne diverse kursusoversigter og arrangementsbeskrivelser til kalenderen - send dem til Vitus Bering, CVU, Chr. M. østergaards Vej 4, Horsens Vitus Bering, tlf.: ATV Jord og Grundvand IFP NordSoil Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte l Institut Francais du Pétrole, 1 & 4 avenue de Bois Préau, Rueil-Malmaison, Frankrig eller Vilvorde KursusCenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund Wenche Brennbak: Tlf eller Vitus Bering, CVU Chr. M. østergaards Vej 4, Horsens Vitus Bering tlf.: DMU og amterne H.C. ørsted Instituttet, København ISSM02 København, Danmark Dechema Heidelberg, Tyskland Vitus Bering, CVU Chr. M. østergaards Vej 4, Horsens Vitus Bering tlf.:

Det mest overordnede indtryk er, at udfordringerne

Det mest overordnede indtryk er, at udfordringerne INDHOLD 2 Avancerede molekylærbiologiske metoder til dokumentation af naturlig nedbrydning 8 Flyfoto i 3-D-stereo på skærmen 13 11 år med kvalitetsstyring på jordforureningsområdet 15 Indeklimapåvirkning

Læs mere

Jordforurening. info INDHOLD. 2 Leder. 3 Så kom JAGG 2.0 endelig. 5 Kort info. ressemeddelse - AquaConSoil 2015

Jordforurening. info INDHOLD. 2 Leder. 3 Så kom JAGG 2.0 endelig. 5 Kort info. ressemeddelse - AquaConSoil 2015 INDHOLD 2 Leder 3 Så kom JAGG 2.0 endelig 5 Kort info 6 P ressemeddelse - AquaConSoil 2015 7 U dbredelse af gasolieforureninger i grundvandet - erfaringer fra de danske regioner 12 Vækst i jordhåndteringen

Læs mere

Digital Forvaltning er blevet et nyt mål for den offentlige sektor. I det sene forår og den tidlige sommer kom der en række rapporter og udredninger

Digital Forvaltning er blevet et nyt mål for den offentlige sektor. I det sene forår og den tidlige sommer kom der en række rapporter og udredninger A V J AVJinfo Nr. 6/7-2001 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø, Fax: 3529 8300 Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf: 3529 8157 E-mail lak@arf.dk

Læs mere

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002 Redegørelse om jordforurening 2000 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING 15 1.1 FØRSTE ÅR MED JORDFORURENINGSLOVEN 15

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3. Ejer af forurenet ejendom efter almindelige erstatningsregler pålagt delvis at godtgøre kommunen udgifter til undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013 VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013 2013 Indholdsfortegnelse Side Spor 1 (side 1 22) Fagsession 1: Eksport af dansk know-how inden for jord og grundvand eksempler,

Læs mere

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Afgivet af Depotrådet i henhold til 8b, stk. 1, i Miljø- og Energiministeriets Lovbekendtgørelse nr. 939 af 27. oktober

Læs mere

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Aarhus Universitet, Geologisk Institut Specialerapport Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Et pilotstudie til at belyse om 2D eller 3D modeller er bedst til små sager 20. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013

Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013 Skelnen mellem pesticidkilder Miljøprojekt nr. 152, 213 Titel: Skelnen mellem pesticidkilder Redaktion: Nina Tuxen, Sandra Roost og Julie Lund Laurberg Kofoed, Orbicon Angelina Aisopou, Philip J. Binning,

Læs mere

V1-processen i Region Midtjylland

V1-processen i Region Midtjylland V1-processen i Region Midtjylland 2007-2011 Regional Udvikling Miljø Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår 2012 Titel Redaktion Fotos

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand. Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport

Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand. Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1 1.1 Baggrund...1 1.2 Formål...1 1.3 Håndbogens opbygning...2 1.4 Håndbogens

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering Miljøprojekt Nr. 833 2003 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering Jægersborg Allé, Gentofte Christian

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012 Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone Miljøprojekt nr. 1413 2012 Titel: Redaktion: Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag M3: Rundspørge blandt energiansvarlige offentlige kontorer og skoler December 2008

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift

Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift Miljøprojekt Nr. 898 24 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift Ole Kiilerich og Lotte Hjerrild Ringkøbing Amt

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Lok. nr. 461-169, Rugårdsvej 234-238, 5210 Odense NV Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Pilotforsøg - Hovedrapport 2007, november Oprensning af klorerede

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Nr. 6: Juni 1998 En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Danskernes og svenskernes gør-detselv arbejde i 1997 omfattede

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere