A V J i n f o. leder. indhold. 2 4 spørgsmål til Viborg Amt om data på nettet. 3 Chlorerede opløsningsmidler på hovedtransformerstationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A V J i n f o. leder. indhold. 2 4 spørgsmål til Viborg Amt om data på nettet. 3 Chlorerede opløsningsmidler på hovedtransformerstationer"

Transkript

1 A V J i n f o Nr leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks København ø Fax: Hjemmeside: Lars Kaalund Tlf: Charlotte Weber Tlf: Arne Rokkjær Tlf: Kit Jespersen Tlf: Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Lars Kaalund Layout: Trine Schjermer, Amtsrådsforeningen Tryk: Amtsrådsforeningen 2 4 spørgsmål til Viborg Amt om data på nettet 3 Chlorerede opløsningsmidler på hovedtransformerstationer 4 Pesticidundersøgelser 8 Anvendelse af chlorerede opløsningsmidler på transformerstationer 10 Artikelovervågning Det er spændende og tankevækkende at læse om amternes erfaringer med undersøgelser af arealer, hvor der har været anvendt pesticider. En ny rapport fra Amternes Videncenter for Jordforurening viser, at amterne finder pesticider på 93 % af de 123 undersøgte lokaliteter. Rapporten samler op på de seneste års erfaringer med undersøgelser af punktkildeforureninger med pesticider. Undersøgelserne er udført på gartnerier, planteskoler, maskinstationer og lignende lokaliteter, hvor der har været håndteret pesticider i en årrække. Der er fundet pesticider over drikkevandskvalitetskriteriet i 3/4 af vandprøverne og høje koncentrationer i ca. halvdelen af jordprøverne. Mere end 90 forskellige pesticider er påvist, og 1/3 af de undersøgte lokaliteter er efterfølgende kortlagt på V2. Erfaringerne er primært indsamlet i forbindelse med kortlægningsundersøgelser. En nærmere analyse af tallene viser, at fundene af pesticider stiger i takt med øget kendskab til arealets historik, produktionsform og antallet af boringer og specifikke analyser. Det er der ikke noget overraskende i, men det er sjældent, at sammenhængen mellem gode historiske oplysninger, grundige undersøgelser og undersøgelsesresultatet er påvist så klart og entydigt. Prøverne er udtaget overfladenært, og fundene kan ikke direkte relateres til det stigende antal pesticidfund i de dybereliggende drikkevandsmagasiner. Det er også vanskeligt at vurdere, om pesticiderne i jordprøverne er blivende eller under nedbrydning. Men resultaterne giver under alle 4omstændigheder stof til eftertanke og kalder på en strategi for de fremtidige undersøgelser. Vi ved, at der er op imod potentielle punktkilder, som f.eks. vaskepladser, deponeringspladser og oplagspladser med intensiv håndtering af pesticider. Det er en helt uoverskuelig opgave at foretage undersøgelser på alle lokaliteter, og selv på de lokaliteter, der undersøges, mangler vi forståelse for de processer, der nedbryder pesticiderne eller transporterer dem videre til grundvandet. Endelig mangler vi kriterier for acceptable indhold af pesticider i jord, og vi må intensivere arbejdet med udvikling af robuste risikovurderinger. Amternes Videncenter for Jordforurening vil bruge de indhentede erfaringer i et projekt, som har til formål at belyse effekten af forskellige strategier for undersøgelser og monitering af pesticidernes nedbrydning samt transport fra kilderne til grundvandet. indhold

2 4 spørgsmål til Viborg Amt om erfaringer med Data om jordforurening på nettet Af AVJ Viborg Amt har siden sommeren 2001 stillet data om jordforurening til rådighed på nettet. 1. Opfylder det brugernes forventninger? 2. Er det arbejdstidsbesparende? 3. Er det besværligt/tidskrævende at holde systemet i gang? 4. Hvor mange besøgende har I på siden? Viborg Amt havde fra starten af 1990 erne kortlagt alle sine grunde, så databasen (ROKA) rummede allerede fra begyndelsen alle typer kortlægninger. Det er amtets opfattelse, at internetløsningen lever op til brugernes behov, og den har fået mange positive tilbagemeldinger, dog er der kommet forslag til forbedringer fra forskellige sider, bl.a. har kommunerne ønsket sig muligheden for at kunne lave et listeudtræk, så de specifikt kan udskrive en liste over alle kortlagte grunde i en bestemt kommune eller et bestemt område, ligeledes ønsker bl.a. journalister at kunne foretage et masseudtræk. Som systemet fungerer nu, kan man kun søge på en grund ad gangen. Ejendomsmæglere vest for Storebælt ønsker ligesom deres kollegaer øst for bæltet at få en kvittering for den grund de har været inde at søge på. Viborg Amt skal fra medio 2002 deltage i et pilotprojekt om udveksling af elektroniske data mellem amtet, kommunerne og udvalgte virksomheder. Miljø- og Teknikområdet deltager i 3 projekter, hvor jordforureningsområdet er det ene. Det er amtets mening, at man i den forbindelse vil forsøge at få databasen (internetløsningen) forbedret og udvidet med de forslag og ønsker, der har været fremsat. Senere i projektet er det så planen at stille hele jordforureningsdatabasen til rådighed for kommunerne, så de kan trække stort set alle de oplysninger, de ønsker - og i princippet bruge databasen som deres egen. Systemet er ikke tidskrævende at holde i gang det bliver automatisk opdateret, når der sker nye indberetninger/ opdateringer til databasen. Viborg Amt havde før offentliggørelsen af databasen ca. 15 henvendelser om ugen om kortlagte grunde. Henvendelserne er faldet til ca. 2 om ugen - så noget tid er der sparet. 2

3 Chlorerede opløsningsmidler på hovedtransformerstationer Af Pernille Milton Smith, Københavns Amt, Poul ølsgård, NESA, Dorte Glensvig og Christian Buck, Kampsax A/S Kampsax har for Københavns Amt og NESA gennemført jordforureningsundersøgelser på hhv. 2 og 1 transformerstationer beliggende i Høje Taastrup og Hedehusene, og der er konstateret let til moderat forurening med chlorerede opløsningsmidler på alle lokaliteterne. Fund af chlorerede opløsningsmidler er samstemmende med resultaterne af en tidligere undersøgelse, som i 1993 blev udført på en nedlagt transformerstation i Hørsholm. Der er således grund til at formode, at undergrunden omkring større og ældre hovedtransformerstationer kan være forurenet med chlorerede opløsningsmidler. riteret. Blikket er herefter vendt i retning mod nogle af de andre virksomhedstyper, som anvender eller har anvendt chlorerede opløsningsmidler i produktionen eller ved drift og vedligehold. Affedtning af transformere mm. Det har tidligere været normal praksis, at hovedtransformere er blevet renset for oliespild i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde. Afrensningen er foregået med forskellige olieprodukter såsom sprit, terpentin, petroleum og benzin, men fra midten af 1950 erne gik man over til at anvende chlorerede opløsningsmidler. I starten var det primært trichlorethylen, som blev anvendt som affedter, senere blev brugen af trichlorethylen udfaset til fordel for Jagten på chlorerede opløsningsmidler En væsentlig del af de ressourcer, som amterne anvender til undersøgelser og afværge af jord- og grundvandsforurening skyldes spild ved håndtering af chlorerede opløsningsmidler. Renserier har igennem en årrække været i fokus og mange af renseriejendommene er nu undersøgt og prio- NESA tetrachlorethylen og senere igen forskellige olieprodukter samt methylenchlorid. Efterfølgende er rensevæskerne erstattet af andre væsker, som ikke udgør en så væsentlig miljøbelastning som chlorerede opløsningsmidler. Spand og kost Afrensningen blev typisk gennemført ved at påføre transformeren rensevæsken direkte fra spanden med klude eller koste. Det er uklart, hvilke mængder af chlorerede opløsningsmidler der skulle anvendes til en afrensning, men det må konstateres, at metoden i sig selv åbner mulighed for spild af rensevæsker til jorden. Typisk blev afrensningen gentaget hvert år. NESA har 77 hovedtransformerstationer, som typisk indeholder 2-3 transformere. På en af hovedtransformerstationerne, Vejleå i Høje- Taastrup Kommune, blev der i 1999 konstateret forurening med trichlorethylen. Den pågældende transformerstation dækker et areal på ca m 2 og er etableret som en friluftsstation. En række andre hovedtransformerstationer er indendørs stationer, hvor transformerne er placeret i en bygning med tæt betongulv, hvorfor eventuelt spild af rensevæske ikke kan være kommet i jorden. NESA har herudover distributionstransformere. Fælles for disse er, at de er placeret i små aflukkede rum, og at de fylder 4-15 m 2. Disse transformere har ikke, i samme grad som udendørs hovedtransformere, et behov for periodisk rensning. Det sker dog, at transformeren sveder, og der skal renses for en mindre mængde olie. Denne rensning blev tidligere udført med renset benzin eller petroleum. I dag anvendes der udelukkende specielle alkaliske affedtningsmidler. Der er ifølge NESA aldrig anvendt trichlorethylen til rensning af distributionstransformere. Undersøgelser på 3 hovedtransformerstationer Som en første screening af problemets omfang foretog Københavns Amt i efteråret 2001 jordforureningsunder- 3

4 søgelser på 2 hovedtransformerstationer beliggende i det Ved undersøgelserne foretaget for Københavns Amt blev såkaldte Indsatsområde 1. Endvidere foretog NESA på der på den ene lokalitet i 2 filtersatte boringer konstateret i opfordring fra Københavns Amt og Høje-Taastrup Kommune en undersøgelse af Vejleå Transformerstation, som er religgende sekundære magasin beliggende ca m u.t, alt 0,3 og 0,66 µg chlorerede opløsningsmidler/l i det dybe- beliggende i samme indsatsområde. svarende til lave koncentrationer. Forureningskomponenterne, der blev fundet i det sekundære grundvandsmagasin, Undersøgelserne blev gennemført med brug af kendte teknikker, såsom poreluftsmålinger og traditionelle snegleboringer. Der er således tale om kendte teknikker, som er Resten bestod af tetrachlorethylen og trichlormethan. var for mere end 93 % s vedkommende 1,1,1-trichlorethan. velegnede til indledende kortlægningsundersøgelser. Amtet overvejer p.t., om der skal gennemføres supplerende I 2 af de 3 undersøgelser er det valgt at undersøge ved undersøgelser på hovedtransformerstationen for at afklare, hjælp af Kampsax poreluftsbil, idet metoden åbner mulighed for at lave indikationsmålinger i mættet zone med drikkevandsressourcen i området. om den konstaterede forurening kan udgøre en risiko for påvisningsgrænser omkring 15 µg/l. På den anden af København Amts lokaliteter blev der i På alle lokaliteterne blev der etableret filtersatte boringer en af 3 boringer fundet sekundært grundvand ca. 2,5 m u.t. med henblik på at undersøge sekundært grundvand akkrediteret for indhold af chlorerede opløsningsmidler. rethylen og trichlorethylen på hhv. 0,98 og 0,11 µg/l. Det Analyse af vandprøve viste et samlet indhold af tetrachlo- NESA Store krav til sikkerhed under feltarbejdet Ledninger med højspænding placeret i ca. 3 meters højde stiller store krav til undersøgelsesmetoder og team. Ved et tæt samarbejde med NESA var det muligt at tilrette driften af transformerstationen og undersøgelserne i forhold til hinanden, hvorved det blev muligt at gennemføre undersøgelserne uden væsentlige meromkostninger for grundejer eller amt. Fund af chlorerede opløsningsmidler i grundvand Ved alle 3 undersøgte transformerstationer blev der konstateret chlorerede opløsningsmidler i undergrunden. I en tidligere undersøgelse på NESA-lokaliteten er der udtaget vandprøver fra det sekundære grundvandsmagasin fra 6 boringer. I disse boringer blev der konstateret indhold af trichlorethylen og tetrachlorethylen på op til hhv. 93 og 2,5 µg/l. Miljøstyrelsens vandkvalitetskriterium er til sammenligning 1 µg/l. Der blev derfor igangsat en supplerende undersøgelse og kildeopsporing, som omfatter poreluftssonderinger og mulighed for efterfølgende vandprøveudtagning. Ved den supplerende kildeopsporing med poreluftsmålinger på NESA-lokaliteten blev der ved indikationsmålinger i mættet zone konstateret trichlorethylen og tetrachlorethylen i koncentrationer op til 12,8 mg/m 3 samt et mindre indhold af nedbrydningsprodukter af chlorerede opløsningsmidler. Undersøgelsesdybden var 3,6 m u.t. Der planlægges etableret 2 filtersatte boringer med henblik på udtagning af vandprøver til akkrediteret analyse. er efterfølgende besluttet at gennemføre en kildeopsporing ved hjælp af poreluftsmålinger på denne lokalitet. Til sammenligning kan det nævnes, at der ved den tidligere undersøgelse af den nedlagte hovedtransformerstation i Hørsholm Kommune blev konstateret op til 180 µg trichlorethylen/l og mellem 8 og 9 µg/l tetrachlorethylen og 1,1,1- trichlorethan i det sekundære grundvandsmagasin. Grund til at formode forurening på hovedtransformerstationer På alle de omtalte lokaliteter er der således påvist forurening med chlorerede opløsningsmidler i poreluft og/eller sekundært grundvand. Forureningsniveauerne fundet ved de omtalte undersøgelser er ikke nødvendigvis alarmerende i relation til grundvandsressourcerne, men undersøgelserne viser, at der er grund til at formode forurening med chlorerede opløsningsmidler på ældre hovedtransformerstationer. Yderligere 12 hovedtransformerstationer skal undersøges Københavns Amt har som følge af resultaterne af de allerede udførte undersøgelser igangsat undersøgelser på yderligere 12 hovedtransformerstationer. Referencer: NESA A/S: Supplerende miljøundersøgelse af Svendstrup Transformerstation NESA A/S: Vejleå Transformerstation kortlægning af grundvandsforurening, marts

5 Pesticidundersøgelser i jord- og grundvand En ny rapport fra Amternes Videncenter for Jordforurening viser, at amterne finder pesticidrester på over 90 % af de lokaliteter, der undersøges Rapport: Erfaringsopsamling amternes undersøgelser af pesticidpunktkilder, Teknik og Administration Nr. 2, Inden for de seneste 10 år er der gjort mange fund af pesticider i drikkevands- og moniteringsboringer. Fundene kan føres tilbage til årtiers brug af pesticider, men det er ikke helt forstået, hvordan stofferne er spredt til grundvandet. Hvor man tidligere tillagde fladebelastningen en meget væsentlig betydning, er der i dag også fokus på lokale spredningsforhold og punktkilder. Punktkilder i form af spild ved vaskepladser og udsivning fra nedgravet emballage med pesticidrester samt spredning langs dræn, brønde og boringer tillægges således i dag en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Amterne har nu samlet deres erfaringer fra undersøgelser af 145 lokaliteter, hvor der har været anvendt pesticider. Erfaringsmaterialet stammer fra undersøgelser af maskinstationer, gartnerier, planteskoler mv. I alt er 90 forskellige pesticider påvist, hyppigst påvist er forskellige herbicider samt ældre persistente chlorerede pesticider (DDT m.m.). Der er påvist pesticider på 93 % af lokaliteterne. Grænseværdien på 0,1µg/l i grundvand er overskredet i 70 % af 123 kortlægningsundersøgelser. På 46 % af de undersøgte lokaliteter er der i jordprøver fundet enkeltkomponenter i koncentrationer over 500 µg/kg. Koncentrationen 500 µg/kg er valgt som en sammenligningsværdi, da kvalitetskriteriet for DDT er 500 µg/kg TS, og det er foreløbig det eneste kriterium for pesticider i jord. Rapporten kan hentes på under Rapporter/ Teknik. 5

6 kort info WWWA T C H MTBE Treatment Profiles Website. This website contains information about completed and ongoing applications of treatment for methyl tert-butyl ether (MTBE) in drinking water and media at contaminated sites. The information is provided in almost 250 MTBE treatment profiles that describe sites using in situ and ex situ technologies to treat MTBE in drinking water, groundwater, and soil. The profiles provide a summary of relevant site information, contaminants and media treated, technology design and operation, and cost and performance results, points of contact, and references. The profiles currently link to 18 more detailed case studies. Permeable Reactive Barriers, a Case Study Review. pdf/prd_e.pdf Performance Comparison. A comparison between ground water monitoring alternatives (direct-push installed monitoring wells and hollow stem auger drilled monitoring wells) was conducted on the leading edge of a methyltertiary butyl ether (MTBE) plume. No significant performance differences were observed between the direct-push wells and drilled wells. techpuds.htm Ros til Sønderjyllands og Nordjyllands amter for deres hjemmesider Sønderjyllands og Nordjyllands amter får topkarakterer i en test af amters og kommuners formidling af information via hjemmesider på internettet. Initiativet hedder Bedst på Nettet og hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Resultaterne af vurderingen kan studeres på og den direkte adgang til de to topplacerede hjemmesider er: og 6

7 Tæt på joden tæt på vandet AVJ fortsætter nedturen! Vi startede på 3. sal i Amternes Hus, derefter havde vi et mellemstop på 1. sal, og nu er vi havnet helt nede på jorden nærmere bestemt på kajen med direkte ud-/adgang til Københavns havnevand. Resten af år 2002 sidder AVJ s fire medarbejdere i en skurvogn på havnekajen, som smukt er indpasset i områdets øvrige arkitektur, se billedet. Der er tale om en af de mest attraktive beliggenheder i området med udsigt over havnen helt ude ved kajkanten, hvor lyset er helt fantastisk. I vores stor-rums-kontor afprøver vi et af de nye videns-delingskoncepter, idet de normale enmandsceller er afløst af ét stort samlet kontor. Det skal blive spændende at se, om vi kan udnytte denne mulighed for at ændre på gamle vaner og tænke i nye baner. Vores adresse er stadig den samme, ligesom telefoner, mail og fax fungerer på de gamle numre. Amterne lever op til 2-års-reglen En rundspørge blandt amterne viser, at ventetiden på undersøgelser efter 2-års-reglen indtil nu har været under et år og i mange tilfælde mindre end 6 måneder. Der er stor spredning i antallet af sager, og der er også amter, der endnu ikke har modtaget anmodninger om undersøgelser efter 2-års-reglen LIX opdatering LIX-databasen opdateres løbende og senest med 55 nye abstrakts fra årets ATV-vintermøde. Artiklerne i fuld tekst frigives til oktober 2002.

8 Anvendelse af chlorerede opløsningsmidler på transformerstationer - hovedproblemet eller en mindre del af en større problemstilling? Af Claus Larsen og Jens-Ole Petersen, Dansk Miljørådgivning A/S og Ane-Marie Westergaard, Vestsjællands Amt Dansk Miljørådgivning har inden for de sidste 2 år gennemført undersøgelser ved 9 transformerstationer i forbindelse med kortlægningsundersøgelser for Vestsjællands Amt. Undersøgelserne har fokuseret på eventuel forurening ved transformerstationer med chlorerede opløsningsmidler, idet der på baggrund af bl.a. tidligere undersøgelser udført af Københavns Amt var mistanke om, at der har været anvendt chlorerede opløsningsmidler til affedtning i forbindelse med oliespild m.v. Dette indlæg vil primært omhandle resultaterne af de undersøgelser Dansk Miljørådgivning har foretaget for Vestsjællands Amt, men vil også kort opridse andre mulige forureningsmæssige problemstillinger i forbindelse med elproduktion og -distribution. Undersøgt 9 transformerstationer Undersøgelserne er foretaget i forbindelse med gennemførelse af kortlægningsundersøgelser på 160 ejendomme for Vestsjællands Amt. Der er således ikke tale om, at amtet har kortlagt ejendommene udelukkende pga. transformerstationerne, men at transformerstationerne er undersøgt, fordi de var placeret på ejendomme, hvorpå der gennemførtes kortlægningsundersøgelser pga. anden potentielt forurenende aktivitet. Vestsjællands Amt har ønsket undersøgelserne gennemført pga. usikkerheden omkring anvendelsen af chlorerede opløsningsmidler på transformerstationer og for at få opbygget et erfaringsgrundlag til at vurdere problemets omfang. De undersøgte transformerstationer er alle mindre distributionstransformere, og elforsyningsselskaberne har generelt ikke haft kendskab til, at der er anvendt chlorerede opløsningsmidler på de undersøgte transformerstationer. Der er udtaget 1-6 poreluftmålinger ved hver transformerstation til analyse for indhold af chlorerede opløsningsmidler og chlorerede nedbrydningsprodukter. Poreluftprøverne er udtaget umiddelbart ved transformeren. Resultat af undersøgelser Der er i forbindelse med undersøgelserne af de 9 transformerstationer analyseret i alt 22 poreluftprøver for indhold af chlorerede opløsningsmidler. Hovedresultaterne af disse fremgår af tabel 1. PCE TCE Prøveantal < afdampningskriteriet gange afdampningskriteriet gange afdampningskriteriet 0 1 > 50 gange afdampningskriteriet 0 0 Afdampningskriterier 6 µg/m 3 1 µg/m 3 Tabel 1. Analyseresultater for poreluftsprøver analyseret for perchlorethylen (PCE) og trichlorethylen (TCE) udtaget ved transformatorstationer. 8

9 Som det fremgår af tabellen, er der generelt kun konstateret mindre indhold af PCE og TCE, og størsteparten af analyseresultaterne er under afdampningskriterierne. Der er i en enkelt poreluftsprøve konstateret indhold af TCE på op til 50 gange afdampningskriteriet, og der er kun i 2 af prøverne konstateret indhold af TCE, der overskrider afdampningskriteriet for indhold af TCE. Det skal bemærkes, at der i 5 af de 22 prøver er konstateret indhold af PCE på op til 10 gange afdampningskriteriet, på trods af, at der ikke er oplysninger om, at PCE på noget tidspunkt har været anvendt til affedtning. Der er ikke konstateret overskridelser af afdampningskriterierne for andre chlorerede forbindelser. På baggrund af de udførte analyser er det ikke med sikkerhed påvist, at der er anvendt chlorerede opløsningsmidler ved de undersøgte mindre transformerstationer. Årsagen til de forhøjede indhold af chlorerede opløsningsmidler i enkelte prøver kan således også have andre forklaringer, f.eks. kan indholdene skyldes andre kilder på eller omkring ejendommene. I forhold til de mindre transformerstationer viser ovenstående, at der er behov for en mere dybdegående beskrivelse af, hvordan de enkelte elforsyningsselskaber gennem tiden har udført reparation og vedligehold på forskellige typer af transformere for dermed at kunne koncentrere indsatsen omkring de transformerstationer, hvor der er en reel risiko for, at der er anvendt chlorerede opløsningsmidler. Samlet set vurderes det, at der generelt er tale om en branche, der ikke er så velbeskrevet og undersøgt som mange andre på trods af, at der vurderes at være tale om en branche, hvor en meget stor del af ejendommene vil være forurenede med stoffer, der kan udgøre en betydelig miljørisiko for både arealanvendelse og grundvand, herunder chlorerede opløsningsmidler, pesticider, olieprodukter, PCB og tungmetaller. Sammenfatning På baggrund af de udførte undersøgelser kan der ikke foretages en sikker vurdering af, om der er anvendt chlorerede opløsningsmidler på de undersøgte mindre transformerstationer, og der er p.t. ikke sikre historiske oplysninger om, i hvilket omfang og på TCE PCE Det er ifølge vores oplysninger på de større transformerstationer, at der er bekræftede historiske oplysninger om, at nogle forsyningsselskaber har udført affedtning med chlorerede opløsningsmidler med spand og klud/børste. Selv om det generelt vurderes, at der er tale om anvendelse af relativt begrænsede mængder af chlorerede opløsningsmidler vurderes det dog, at håndteringen af de chlorerede opløsningsmidler kan have været lemfældig, og at restindhold kan være hældt ud på jorden. Problemet med de chlorerede opløsningsmidler er i denne forbindelse, at selv mindre mængder af chlorerede opløsningsmidler kan udgøre en risiko for grundvand og indeklima. Andre forureningsmæssige problemstillinger ved elproduktion og eldistribution Spørgsmålet omkring anvendelsen af chlorerede opløsningsmidler ved transformerstationer åbner op for spørgsmålet om, hvilke andre kilder til jord- og grundvandsforurening der eventuelt kan være overset i forbindelse med elværkernes distributionsnet og selve elproduktionen. Af andre problemstillinger i tilknytning til elværkernes distributionsnet kan der f.eks. være intensiv sprøjtning omkring installationer, håndtering af olieprodukter ved reparation og vedligeholdelse af transformerstationer og imprægnering/tjæring og galvanisering af elmaster. I tilknytning til elværkerne er der flere kilder, der kan undersøges, herunder naturligvis anvendelsen af brændstoffer, håndtering og oplag af olieprodukter og evt. PCB, affedtningsprocesser, akkumulatorer/blyplader/batterisyre, kviksølvholdige ensrettere, værkstedsaktiviteter m.v. hvilke typer af transformerstationer der er anvendt chlorerede opløsningsmidler til affedtning. For at koncentrere indsatsen omkring de transformerstationer, der udgør den største reelle miljørisiko, vurderes det for hensigtsmæssigt at undersøge anvendelsen af de chlorerede opløsningsmidler nærmere, herunder om der har været lokale forskelle i landet, afhængig af det enkelte forsyningsselskab, inden der foretages en generel kortlægning eller generelt foretages undersøgelser ved alle transformerstationer pga. anvendelsen af chlorerede opløsningsmidler. Tilsvarende vurderes det, at det kan være relevant at undersøge om transformerstationerne kan være punktkilde til forurening med andre forureningskomponenter, f.eks. pesticider og olieprodukter inden transformerstationerne generelt kortlægges og/eller undersøges. 9

10 Artikel-overvågning Ved hurtigt at skimme denne liste igennem får du et overblik over, hvilke artikler der for nyligt har været bragt i danske tidsskrifter inden for vores fagområde. Hermed er der skabt en hurtigt indgang til ny inspiration m.m. For overskuelighedens skyld er artiklerne ordnet i emner Af freelance konsulent Trine Korsgaard 1 Risikovurdering Er det korrekt, at grænseværdier generelt er fastsat ud fra, hvad voksne kan tåle? Dette spørgsmål er rejst i Folketinget på baggrund af en ny rapport fra WHO og EU s Miljøagentur. Rapporten peger på, at børn er særligt følsomme, og at grænseværdier bør tage højde for dette. Miljøministeren er derfor blevet bedt om at redegøre for, hvilke principper der følges ved fastsættelse af grænseværdier her i landet. Af svaret fremgår det, at Miljøstyrelsen ved fastsættelse af grænseværdier for jord, luft og vand allerede i dag i nogen grad tager hensyn til børns følsomhed. Det fremgår af svaret, at Miljøstyrelsen er i gang med at opdatere vejledningen om principperne for fastlæggelsen af sundhedsbaserede grænseværdier for kemiske forureninger i jord, vand og luft. I denne opdatering vil den nyeste viden om børn og kemikalier blive indarbejdet. Vejledningen skulle ligger klar senere i år, hvorefter den vil blive sendt i høring. Spørgsmål nr. S 1909 til Miljøministeren rejst af Jørn Dohrmann, DF, besvaret den 6. maj Spørgsmål, begrundelse og svar kan ses på Litteraturudredning vedrørende human medicin i miljøet Rapporten omfatter en litteraturudredning af potentialet for hovedgrupper af lægemidler med hensyn til uønskede effekter og akkumulering i miljøet. Ud fra en teoretisk screening er det forsøgt at vurdere om humane lægemidler med et højt forbrug og/eller nødvendig dosis for human effekt må antages at være stoffer, der kan være problematiske med hensyn til miljøeffekter. Ligeledes forsøges det i projektet at identificere de enkeltstoffer, som kan være problematiske. Frank Struer-Lauridsen, Lisbet Hansen, Morten Birkved et al., COWI. Miljøprojekt nr. 661 fra Miljøstyrelsen. Publikationen kan hentes på Environmental Assesment of Veterinary Medicinal Produtcs in Denmark Rapporten kvantificere forbruget af veterinære lægemidler og estimere udslippet af en række stoffer til miljøet i worst case scenarier. Risikovurderingen af veterinære medicinale lægemidler er kort gennemgået og sammenlignet med den eksisterende risikovurdering i EU af nye og eksisterende kemiske stoffer, oftest kaldet industrikemikalier. Søren Nors Nielsen, Bent Halling Sørensen og John Jensen. Miljøprojekt nr. 659 fra Miljøstyrelsen. Publikationen kan hentes på 10

11 Ajour med referater m.m. Her er en oversigt over de nyeste referater, statusnotater, årsberetninger m.m. Depotrådet, referat Møde den 27. september 2001 Depotrådet, redegørelse Redegørelse for 2000, udgivet i 2002 Fagdatacenter for Jordforurening, referat Møde den 15. januar 2002 Miljøpuljerådet, referat Møde den 30. oktober 2001 OM, årsberetning 2000 Teknologiprogrammet, statusnotat Marts 2001 Nyt referat m.m. siden sidste nummer af AVJinfo. Materialet kan hentes på 2Afværgeteknik og monitering Byudvikling på forurenede arealer På en gammel industrigrund ved Hundested Havn har kommunen i samarbejde med amtet og en developer gennemført en oprydning, der har sikret, at grunden kan anvendes til boliger. Artiklen beskriver den gennemførte oprydning og den tilhørende risikovurdering. Oprydningen er gjort rentabel ved genanvendelse af den forurenede jord inden for selve lokaliteten. Erling V. Fisher og Anders Korsgaard, NIRAS, Lone Sejersen, Hundested Kommune. Stads- & havneingeniøren nr. 4, april 2002, årgang nr. 93, side ISBN Fjernelse af MTBE i danske vandværker Det overordnede formål med dette projekt har været at identificere de driftsformer på et typisk grundvandsbaseret vandværk, som muliggør fjernelse af MTBE under grænseværdien (5 µg/l). De udførte forsøg blev primært udført på Grubbbemølle Vandværk, idet MTBE-reduktionen blev fulgt under forskellige driftsforhold i luftningstanken samt i sandfiltret. Desuden blev der udført batchforsøg i laboratoriet. Yderligere blev MTBE-indholdet fulgt på et andet vandværk. Forsøgene viser, at MTBE kan fjernes ved traditionel vandbehandling gennem modificering af driften. Lotte Kjær Nielsen, Anne Gry Tully, Hans-Jørgen Albrechtsen et al., Danmarks Tekniske Universitet, Miljø og Ressourcer. Arbejdsrapport nr. 17, 2002 fra Miljøstyrelsen. Publikationen kan hentes på 11

12 kursus-kalender Dato Titel mv. Arrangør Hvor Supplerende informationer Prøvetagning af poreluft Diffus forurening ATV Jord og Grundvand Microbiology of hydrocarbons: state of the art and perspectives Environmental aspects of soil remediation Feltmålinger af jord og grundvand Vitus Bering, Natur- og Miljøforskningskonference International Symposium on Subsurface Microbiology European Conference on Natural Attenuation Dechema Heidelberg, Tyskland 06. og Risikovurdering af forurenede grunde Vi medtager alle kurser og arrangementer med relevans for området jord- og grundvandsforurening. Vi modtager gerne diverse kursusoversigter og arrangementsbeskrivelser til kalenderen - send dem til Vitus Bering, CVU, Chr. M. østergaards Vej 4, Horsens Vitus Bering, tlf.: ATV Jord og Grundvand IFP NordSoil Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte l Institut Francais du Pétrole, 1 & 4 avenue de Bois Préau, Rueil-Malmaison, Frankrig eller Vilvorde KursusCenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund Wenche Brennbak: Tlf eller Vitus Bering, CVU Chr. M. østergaards Vej 4, Horsens Vitus Bering tlf.: DMU og amterne H.C. ørsted Instituttet, København ISSM02 København, Danmark Dechema Heidelberg, Tyskland Vitus Bering, CVU Chr. M. østergaards Vej 4, Horsens Vitus Bering tlf.:

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser

Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Branchebeskrivelse Autoværksteder Teknik og Administration Nr. 1 2016 Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Branchebeskrivelse Autoværksteder Teknik og Administration

Læs mere

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS ATV Jord og Grundvand Jordforurening og overfladevand den 27. november2013 Jordforurening og de kritiske

Læs mere

Jordforurening med PCB

Jordforurening med PCB 1 Jordforurening med PCB Kilde til foto: nyu.edu Rune Østergaard Haven ATV Jord og Grundvand, 12. oktober 2011 Jordforurening med PCB 2 PCB er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø. Stor fokus

Læs mere

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Perspektivering ift. administrative afgørelser, grænseværdier og direktivkrav Ole Kiilerich Jord og Affald Sagshåndtering

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE Paradisvejen 2, Virklund, 8600 Silkeborg Rekvirent: Silkeborg Kommune Dato: 29. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0269 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. 2 Sinkbidrag til forurening af indeklima. 4 Barrierer for genanvendelse af jord

A V J i n f o. leder. indhold. 2 Sinkbidrag til forurening af indeklima. 4 Barrierer for genanvendelse af jord A V J i n f o Nr. 3-2002 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf:

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer.

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indledning Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indvindingen består af en blanding af små vandforsyninger og store HOFOR kildepladser, der tilsammen

Læs mere

Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder

Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder ATV vintermøde 2015 Vi må da kunne bruge vores samlede erfaringer til noget fremadrettet. Nina Tuxen Sandra Roost Trine Skov Jepsen Katarina Tsitonaki

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere

Pesticider i grundvand. Nina Tuxen

Pesticider i grundvand. Nina Tuxen Pesticider i grundvand Nina Tuxen Tilbage Fund i grundvand Stoffer Punktkilder Prøv lykken 100 100 100 100 200 200 200 200 300 300 300 300 400 400 400 400 Fund i grundvand 100 Hvilken kemisk årsag er hyppigst

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I 15.

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. 2 Redegørelse om jordforurening 2000. 3 Miljøfestival. 4 Standardisering af jordundersøgelser

A V J i n f o. leder. indhold. 2 Redegørelse om jordforurening 2000. 3 Miljøfestival. 4 Standardisering af jordundersøgelser A V J i n f o Nr. 2-2002 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf:

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 Klorerte løsemidler i inneklimaet Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 PROBLEMSTILLINGEN Transportveje, Konseptuelle modeller, Undersøkelsesmetoder Risikovurdering BYGNINGERS TRANSPORTVEJE 3 KAPILLARBRYDENDE

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger?

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Nanna Isbak Thomsen, Philip J. Binning, Poul L. Bjerg DTU Miljø Hans Skou Region Syddanmark Jens Aabling Miljøstyrelsen Niels

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet?

Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet? Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet? Tage V. Bote, specialist, Jordforurening og EDD 1 Baggrund for min indlæg to delprojekter udført for

Læs mere

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1 Metode til kvantificering af konceptuel og parameterusikkerhed ved beregning af forureningsflux og koncentrationer fra forurenede lokaliteter (V2 niveau) Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S.

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Har du brug for mere information så kontakt: Region Hovedstaden: www.regionh.dk Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk Region Midtjylland: www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Påvirker forurening fra punktkilder overfladevand? Poul L. Bjerg

Påvirker forurening fra punktkilder overfladevand? Poul L. Bjerg Påvirker forurening fra punktkilder overfladevand? Poul L. Bjerg Tre spørgsm rgsmål Påvirker forureningen fra punktkilder overfladevand? Har vi styr på processerne og metoderne? Er det et problem? Punktkilder

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

A V J i n f o. I de seneste uger har der i aviserne været en del fokus på jord- og grundvandsforurening.

A V J i n f o. I de seneste uger har der i aviserne været en del fokus på jord- og grundvandsforurening. A V J i n f o Nr. 2 - leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf: 3529

Læs mere

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup ATV Vintermøde 2011 Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften Ole P. Stubdrup Banegravsdepotet beliggenhed / udvikling Deponering fra 1934 (49) - 1962 2 Formål med undersøgelsen Sundhedsmæssig

Læs mere

Indeklimapåvirkning med PCE fra rensetøj et konkret eksempel

Indeklimapåvirkning med PCE fra rensetøj et konkret eksempel Indeklimapåvirkning med PCE fra rensetøj et konkret eksempel Af Per Loll og Claus Larsen, Dansk Miljørådgivning A/S DMR vil i en lille artikelserie her i Jordforurening.info sætte fokus på nogle af de

Læs mere

OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND

OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND ATV Vintermøde 2013 1 Niels Koch Jesper Jensen Jørn K. Pedersen Tove Svendsen Disposition Disposition 1. Baggrund og formål 2. Kildeopsporing og hvordan er undersøgelserne

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser Forbedringsprocesser Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Oplæg til ATV-MØDE 20. MAJ 2009 Disposition Omfanget

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Problemstillingen set i helikopterperspektiv

Problemstillingen set i helikopterperspektiv Problemstillingen set i helikopterperspektiv kommende udfordringer Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nu har vi udviklet et koncept for opsporing og undersøgelse,

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger DEL 2: RESULTATER AF SCREENING Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling, Poul L. Bjerg ATV

Læs mere

Vanddataanalysen i Region Midtjylland

Vanddataanalysen i Region Midtjylland Vanddataanalysen i Region Midtjylland Den 9. juni 2016, Natur og Miljø 2016 Sandra Roost, saro@orbicon.dk Spor Frede Busk Sørensen Formål Anvende eksisterende, tilgængelige data i Region Midtjylland Analyse

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

ATV-MØDE NR. 66 FOREKOMST AF CHLORIDAZON OG NEDBRYDNINGSPRODUKTER VED PESTICIDPUNKTKILDER NYE UDFORDRINGER I DET ÅBNE LAND

ATV-MØDE NR. 66 FOREKOMST AF CHLORIDAZON OG NEDBRYDNINGSPRODUKTER VED PESTICIDPUNKTKILDER NYE UDFORDRINGER I DET ÅBNE LAND ATV-MØDE NR. 66 FOREKOMST AF CHLORIDAZON OG NEDBRYDNINGSPRODUKTER VED PESTICIDPUNKTKILDER NYE UDFORDRINGER I DET ÅBNE LAND Odense 31. maj 2016 Søren Rygaard Lenschow NIRAS A/S AGENDA Hvad er en pesticid

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder 14. september 2011 Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nina Tuxen, Orbicon Jacqueline Falkenberg,

Læs mere

ATV jord og grundvand Schæffergården torsdag, den 27. oktober2011. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Lind Cadovius Advokataktieselskab

ATV jord og grundvand Schæffergården torsdag, den 27. oktober2011. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Lind Cadovius Advokataktieselskab ATV jord og grundvand Schæffergården torsdag, den 27. oktober2011 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Lind Cadovius Advokataktieselskab JORDFORURENINGSLOVEN 2011 Case No. 1 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Region Sjællands pesticidindsats

Region Sjællands pesticidindsats Region Sjællands pesticidindsats ATV Vingsted 7/3-2017 Nanette Schouw & Stella Agger Udtræk fra den nationale database, Jupiter, GEUS, januar 2016 6.477 boringer i Region Sjælland - Pesticidfund i ca.

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

A V J i n f o. Velfærdssystemet, terror, de fremmede. der er til diskussion. Ude er arbejdsmarkedet, sidste mange års helt store emner -

A V J i n f o. Velfærdssystemet, terror, de fremmede. der er til diskussion. Ude er arbejdsmarkedet, sidste mange års helt store emner - A V J i n f o Nr. 9-2001 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf:

Læs mere

Adresse Rangering 1) Bemærkning Indvindingsopland

Adresse Rangering 1) Bemærkning Indvindingsopland BILAG 3 Bilag 1. Region 3 Midt s kortlægning af forurenede grunde Region Midt har pr. 3/7 2017 oplyst følgende status for de kortlagte jordforureninger: Lokaliteter, hvor det skal undersøges, Lokaliteternes

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Lovgivning indeklima i boliger

Lovgivning indeklima i boliger Prioriteringsniveauer og deres anvendelse ATV Vingstedmøde Workshop Indeklima 8. Marts 2011 Børge Hvidberg www.regionmidtjylland.dk Lovgivning indeklima i boliger Lidt kompliceret Kommune: Region: Kommune:

Læs mere

Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42

Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 Morten Bondgaard, Jord & Råstoffer, Region Midtjylland Cheminova, 2. december 2010 www.regionmidtjylland.dk NorthPestClean

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Struer Kommune. Forureningsundersøgelse af børnehaverne i Struer Kommune

Struer Kommune. Forureningsundersøgelse af børnehaverne i Struer Kommune Forureningsundersøgelse af børnehaverne i Struer Kommune Baggrunden for at gå i gang Erfa-jord Region Midtjylland Niras oplæg Hjem og præsenter Natur & Miljø forestår undersøgelsen, de andre betaler! Hvordan

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

HVAD ER MEGA SITES? Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet ATV MØDE

HVAD ER MEGA SITES? Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet ATV MØDE HVAD ER MEGA SITES? Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet ATV MØDE MEGA SITES OPRENSNING, REGULERING OG EKSPORT SCHÆFFERGÅRDEN 25. april 2007 RESUMÉ Mega

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Udfordringer med diffusionstætte rør

Udfordringer med diffusionstætte rør Copyright 2013 Grontmij A/S CVR 48233511 Indsæt billede: : Klik på billedeikonet i midten af sliden 2. Browse efter dit billede. 3. Hvis billedet ikke passer, Shift + træk i billedets hjørner til rigtig

Læs mere

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske?

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S METANGASUNDERSØGELSE Storegade 48-50, 6040 Lunderskov Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691 Din rådgiver gør en forskel Vejlevej

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser Teknik & Administration Nr. 3 997 Hovedrapport INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...4 SAMMENFATNING...5. INDLEDNING...9. Baggrund...9.2 Formål... 2. DATAGRUNDLAG...3

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder Thomas Hauerberg Larsen Forskellige andre overskrifter jeg kunne have valgt Historien om en succesoprensning hvordan vi fjernede 400 kg klorerede opløsningsmidler

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Lossepladser og overfladevand

Lossepladser og overfladevand Lossepladser og overfladevand Nina Tuxen, Sanne Skov Nielsen, Sandra Roost, John Pedersen, Orbicon Trine Korsgaard, Jørn K. Pedersen, Helle Broch, Alice Ulstrup, Region Syddanmark Poul L. Bjerg, Anne T.

Læs mere

6. Håndtering af jorden i praksis

6. Håndtering af jorden i praksis 6. Håndtering af jorden i praksis 6.1 Sortering Allerede ved opgravning af forurenet jord, og om muligt inden, i forbindelse med undersøgelser, bør jorden sorteres med henblik på genanvendelse. Det er

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg Baggrund Mange forureningskilder i Grindsted by der potentielt kan true drikkevandskvaliteten og Grindsted Å

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study.

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Forureningsundersøgelser på stort aktivt jernbaneområde i Tbilisi by i Georgien. Området skal byudvikles i perioden 2012-2026. Jarl

Læs mere