Status over grænsehandel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status over grænsehandel"

Transkript

1

2 Status over grænsehandel Juni 2007 Publikationen er elektronisk og kan hentes på ISBN:

3 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Kapitel 1. Sammenfatning Resumé Elementer i grænsehandlen Udvikling i danskeres grænsehandel Udvikling i udlændinges grænsehandel Skattestop og grænsehandel Udvikling i forbrug af nydelsesmidler Virkninger af afgiftsnedsættelser på grænsehandelsfølsomme varer...17 Kapitel 2. Påvirkninger af grænsehandlen fra 2006 til Afgiftsændringer i og omkring Danmark Danmark Nedsættelse af sodavandsafgiften Passagerafgift Tyskland Momsforhøjelse Ingen håndhævelse af dåsepant Sverige Tobaksafgifter Norge Moms Afgiftsforhøjelser EU Udvikling i grænsetrafikken Landgrænsen Persontrafik med færger Øresund Flytrafik Udvikling i den samlede trafik Effekt på grænsehandel...35 Kapitel 3. Udvikling i det afgiftspligtige salg Afgiftssatser for visse grænsehandelsfølsomme varer Udvikling i salg af spiritus Udvikling salg af tobak Udvikling i det afgiftspligtige salg af øl Udvikling i det afgiftspligtige salg af vin Udvikling i salg af sodavand Udvikling i salg af chokolade Udvikling i salg af blankbånd...55 Kapitel 4. Priser og incitamenter til grænsehandel Udvikling i priser på spiritus Udvikling i priser på tobak Cigaretter Røgtobak Udvikling i priser på øl

4 Status over grænsehandel 4. Udvikling i priser på vin Udvikling i priser på sodavand Udvikling i priser på chokolade Udvikling i priser på blankbånd Kapitel 5. Grænsehandel Grænsehandel med spiritus Danskeres grænsehandel i udlandet Illegal handel Udlændinges grænsehandel i Danmark Grænsehandel med tobak Danskeres grænsehandel i udlandet Illegal handel Udlændinges grænsehandel i Danmark Grænsehandel med øl Danskeres grænsehandel i udlandet Illegal handel Udlændinges grænsehandel i Danmark Skatteministeriets skøn over grænsehandel Grænsehandel med vin Danskeres grænsehandel i udlandet Illegal handel Udlændinges grænsehandel i Danmark Skatteministeriets skøn over grænsehandel Grænsehandel med sodavand Danskeres grænsehandel i udlandet Illegal handel Udlændinges grænsehandel i Danmark Grænsehandel med chokolade Danskeres grænsehandel i udlandet Illegal handel Udlændinges grænsehandel i Danmark Grænsehandel med blankbånd Grænsehandel med andre varer Danskeres grænsehandel i udlandet Grænsehandel med energiprodukter Kapitel 6. Virkninger af afgiftsændringer Spiritus Tobak Øl Vin Sodavand Chokolade Dvd er Litteraturliste

5 Indledning Indledning Denne status er den tredje i rækken af opdateringer af Rapport om grænsehandel De to forrige statusrapporter udkom i juni 2005 og Grænsehandlen er på ny undersøgt af analyseinstituttet GfK, dels ved en interviewundersøgelse og dels ved paneldatasættet ConsumerScan. Interviewundersøgelse er foretaget à fire omgange i henholdsvis 1., 2., 3. og 4. kvartal 2006, mens ConsumerScan dækker 1. og 2. halvår Ud over opdatering af tabeller er der også foretaget visse korrektioner. Generelt set er metoderne de samme som i rapporterne fra 2005 og Skatteministeriet har i lighed med de andre år inddraget alle umiddelbart tilgængelige kilder for at få et så præcist skøn over grænsehandlen som muligt. De forskellige kilder kan give modstridende bud på udviklingen i grænsehandlen. Beregningerne af mulige afgiftsændringer viser dog, at selv ved forskellige antagelser om størrelsen af grænsehandlen, er analysens resultater robuste. Rapporten er opbygget, som følger: Kapitel 1. Sammenfatning Kapitel 2. Påvirkninger af grænsehandlen fra 2006 til 2007 Kapitel 3. Udvikling i det afgiftspligtige salg Kapitel 4. Priser og incitamenter til grænsehandel Kapitel 5. Grænsehandel Kapitel 6. Virkninger af afgiftsændringer - 3 -

6 Status over grænsehandel Kapitel 1. Sammenfatning 1. Resumé Danskernes grænsehandel er faldende. Det gælder både grænsehandel med nydelsesmidler og andre varer. Grænsehandel med nydelsesmidler er faldet fra ca mio. kr. i 2005 til ca mio. kr. i 2006 og ventes blive reduceret med yderligere ca. 25 mio. kr. i Grænsehandel med spiritus er faldet fra ca. 6,0 mio. liter i 2005 til ca. 5,5 mio. liter i 2006 og ventes med den tyske momsforhøjelse yderligere at blive reduceret med 0,5 mio. liter i Grænsehandlen med alkoholsodavand vurderes at være ophørt. Grænsehandel med øl og sodavand er reduceret med henholdsvis 10 og 15 mio. liter som følge af mindre ulovlige handel. Den illegale handel med øl og sodavand er faldet markant. Specielt er den illegale handel med sodavand faldet. Faldet afspejler, at regeringens målrettede afgiftsnedsættelser og styrkelse af kontrolindsatsen til bekæmpelse af grænsehandel og illegal handel har virket. I oktober 2003 blev afgifterne på spiritus og tobak nedsat for at hindre en eksplosion i grænsehandlen med disse varer i forbindelse med ophør af 24-timersreglen. På trods af de lavere afgifter på spiritus og tobak er forbruget faldende. De seneste tiltag overfor grænsehandel og illegal handel kom med finanslovsaftalen for 2007, hvor sodavandsafgiften blev sænket og kontrolindsatsen yderligere styrket. Grænsehandel med cigaretter skønnes at være uændret, mens grænsehandel med røgtobak fortsat falder. Grænsehandel med chokolade er uændret på 5,75 mio. kg. Danskernes samlede forbrug af alkoholholdige drikkevarer er fortsat faldende. Forbruget af cigaretter, herunder hjemmerullede, er faldende, ligesom også piberygning er på retur. Sammenlignet med Status over grænsehandel, juni 2006 er danskernes grænsehandel med andre varer end nydelsesmidler faldet. Grænsehandel med andre varer er faldet med ca. 675 mio. kr. Opgørelsen af grænsehandel med andre varer er behæftet med meget stor usikkerhed, hvilket også kan forklare den uforholdsmæssig store stigning i grænsehandlen i sidste års status. Sidste år var det et stort indkøb af planter og frø, som kunne forklare en stor del af stigningen i dette års status er der tale om et uspecificeret indkøb. På trods af disse store atypiske indkøb, som vægter meget højt i gruppen andre varer, - 4 -

7 Sammenfatning er den største grænsehandelsvare fortsat tøj. Grænsehandlen med tøj er steget fra ca mio. kr. i 2005 til ca mio. kr. i Udlændinges grænsehandel i Danmark er steget fra ca mio. kr. i 2005 til mio. kr. i 2006 og ventes yderligere at stige til ca mio. kr. i Stigningen skyldes både en større grænsehandel med nydelsesmidler og en større grænsehandel med andre varer. Skønnet over grænsehandlen med andre varer er behæftet med stor usikkerhed. Grænsehandlen med de alkoholholdige drikkevarer er set under ét faldende. Specielt falder salget af spiritus og vin til udlændinge, mens skønnet over øl er fastholdt på 25 mio. liter. Derimod er udlændingenes køb af cigaretter i Danmark fordoblet fra 100 mio. stk. i 2005 til 200 mio. stk. i 2006, og det skønnes på baggrund af provenuudviklingen, at grænsehandlen vil stige med yderligere 100 mio. stk. i Stigningen kommer dels pga. den tyske momsstigning pr. 1. januar 2007, som betød, at prisen på cigaretter i Tyskland er ca. 3,15 kr. pr. 20 stk. højere end i Danmark, og dels at Sverige har forhøjet afgiften på tobak, så cigaretter koster ca. 3,40 kr. mere end i Danmark. Stigningen i grænsehandlen er udtryk for et forsigtig skøn, hvor der ikke er taget højde for tysk og svensk ketchupeffekten. Ketchup-effekten er udtryk for, at en mindre afgiftsændring udløser en uforholdsmæssig stor stigning i grænsehandlen. Det giver størst effekt på grænsehandlen at nedsætte afgiften på spiritus sammenlignet med en lavere afgift på øl og vin set i forhold til provenutabet. En mindre nedsættelse af spiritusafgiften er ligefrem fuldt selvfinansierende. 2. Elementer i grænsehandlen Regeringen har i de senere år gennemført en række målrettede initiativer for at reducere grænsehandel og den illegale handel mv. Sammen med Dansk Folkeparti har regeringen bl.a. nedsat afgiften på spiritus og cigaretter i forbindelse med 24-timersreglens ophør. Derudover er den parafiskale afgift på dvd er nedsat til under en tredjedel. Kontrolindsatsen overfor den illegale handel med bl.a. sodavand er desuden blevet styrket. Det er bl.a. sket ved større bøder og mulighed for beslaglæggelse af varelager i forbindelse med manglende pantmærker mv. Af to omgange er afgiften på sodavand desuden blevet sænket, for at styrke incitamentet til at købe varer i Danmark med dansk moms og afgift. Afgiften på sodavand er senest nedsat pr. 8. januar Tiltagene har haft den ønskede effekt. Danskere grænsehandler fortsat færre nydelsesmidler i udlandet, men også danskeres køb af andre varer er faldende. Grænsehandel med nydelsesmidler er faldet med ca. 225 mio. kr. fra 2005 til 2006 og skønnes at blive yderligere reduceret med 25 mio. kr. i Grænsehandlen med andre varer end nydelsesmidler skønnes at være faldet med ca. 675 mio. kr. fra 2005 til

8 Status over grænsehandel Tabel 1.1: Samlet grænsehandel ud og ind af Danmark Mio. kr. Skøn 2007 Danskeres køb i udlandet af nydelsesmidler Danskere, andre varer ) ) ) ) Danskeres grænsehandel i udlandet Udlændinges grænsehandel i Danmark, nydelsesmidler Udlændinge, andre varer 1) Udlændinges grænsehandel i Danmark Nettogrænsehandel for benzin og diesel i udenlandsk favør 1) Nettogrænsehandel ) Opgørelsen er behæftet med ekstra usikkerhed. 2) Grænsehandlen med andre varer end nydelsesmidler er antaget at være på samme niveau som i 2004 for 2000 til Udlændinges grænsehandel i Danmark er steget fra ca mio. kr. i 2005 til ca mio. kr. i 2006 og ventes at stige med 275 mio. kr. i Stigningen skyldes dels en stigning i grænsehandel med cigaretter og dels udviklingen i trafiktallene ind over den danske grænse samt udviklingen i forbrugerpriser. Det betyder, at den seneste undersøgelse af udlændinges grænsehandel i Danmark fra 2001 kan opskrives til mio. kr. i På baggrund af udvikling i prisen på benzin og diesel i Danmark, Sverige og Tyskland er skønnet for nettogrænsehandlen opjusteret for 2005 sammenlignet med Status over grænsehandel, juni Samlet set er nettogrænsehandlen er faldet fra ca mio. kr. i 2005 til mio. kr. i 2006, og udviklingen ventes at fortsætte i Det kraftige fald skyldes dels en moderat nedgang i danskernes grænsehandel, men specielt en kraftig stigning i udlændinges grænsehandel af cigaretter og andre varer. Dertil kommer det nye skøn over grænsehandlen med benzin og diesel. Det skal bemærkes, at udlændinges grænsehandel med andre varer i lighed - 6 -

9 Sammenfatning med sidste år er foretaget på baggrund af en mekanisk opskrivning og er behæftet med stor usikkerhed. 2.1 Udvikling i danskeres grænsehandel Skatteministeriet har igen fået analyseinstituttet GfK til at foretage en interviewundersøgelse af danskernes grænsehandel. Derudover har GfK stillet paneldatasættet ConsumerScan til rådighed. Disse to kilder er de primære kilder til opgørelse af danskernes grænsehandel, men også oplysninger og undersøgelser fra de involverede brancher og Danmarks Statistik indgår i Skatteministeriets skøn. Dertil kommer oplysninger fra udenlandske ministerier mv. Skatteministeriet har desuden analyseret udviklingen i det afgiftspligtige salg, samt foretaget en mindre prisundersøgelse i københavnske butikker. I skønnene fra Skatteministeriet forsøges det så vidt muligt at tage højde for alle kilder til opgørelse af grænsehandel, herunder også den illegale handel. Danskernes grænsehandel opdeles normalt i nydelsesmidler (alkoholholdige drikkevarer, tobak, sodavand og chokolade) og andre varer. Tabel 1.2 viser udviklingen dels i handel med nydelsesmidler og dels i handel med andre varer

10 Status over grænsehandel Tabel 1.2: Danskernes grænsehandel i udlandet Grænsehandel Skøn 2007 Vare (mængder): Mio. liter Øl Vin 25 27,5 28, Spiritus, Tyskland 3 3,5 4 4,25 4,75 4,5 4 3,5 Spiritus taxfree, Sydeuropa og Østeuropa 2,5 3 3,25 2,75 1,75 1,5 1,5 1,5 Alkoholsodavand 0 0 3,5 5,5 4, Vare (mængder): Mio. stk. Cigaretter, Tyskland Cigaretter taxfree, Sydeuropa og Østeuropa Vare (mængder): Mio. gram Røgtobak Vare (mængder): Mio. liter Sodavand Vare (mængder): Mio. kg Chokolade ,5 5,75 5,75 5,75 5,75 Nydelsesmidler (værdi): Mio. kr. Øl Vin Spiritus, Tyskland Spiritus taxfree, Sydeuropa og Østeuropa Alkoholsodavand Cigaretter, Tyskland Cigaretter taxfree, Sydeuropa og Østeuropa Røgtobak Sodavand Chokolade I alt nydelsesmidler Andre varer (værdi): Mio. kr. Mad Medicin og kosttilskud Kosmetik og parfume Forbrugerelektronik og IT Tøj Tilbehør til biler mv Boligudstyr og byggematerialer Øvrige (ofte store) indkøb I alt andre varer 2) Grænsehandel (værdi): Mio. kr. I alt grænsehandel Grænsehandel: Pct. - som pct. af BNP 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 - som pct. af privat forbrug 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,7 1,5 1,5 - som pct. af vare- og tjenesteimport 1,8 1,7 1,7 1,8 1,6 1,9 1,5 1,5 1) Fra og med 2003 omfatter øl og sodavand også ulovlige indførsler. 2) Grænsehandlen med andre varer end nydelsesmidler er antaget at være på samme niveau som i Skatteministeriet har ikke skøn over udviklingen med disse varer før Grænsehandel med nydelsesmidler Danskernes grænsehandel med nydelsesmidler er faldet fra 2005 til 2006 med ca. 225 mio. kr. Der er stort set tale om, at grænsehandlen falder for samtlige - 8 -

11 Sammenfatning varegrupper undtagen cigaretter, sodavand og chokolade, som er uændret. Målt i mængder er grænsehandlen med sodavand dog faldet, men prisen er til gengæld steget i grænsehandlen, hvorved grænsehandlen opgjort i kroner er uændret. Grænsehandlen med øl og sodavand er faldende pga. en nedgang i den ulovlige indførsel af disse varer. Den lovlige grænsehandel med øl og sodavand er derimod uændret i forhold til Afgiftsnedsættelsen på sodavand pr. 8. januar 2007 er endnu ikke kommet forbrugerne til gode i form af lavere forbrugerpriser. SKATs indsats mod det ulovlige salg og det forhold, at der kan være en vis træghed i priserne, betyder, at grænsehandlen med sodavand kan falde i 2007 sammenlignet med På nuværende tidspunkt er der dog ikke tegn på et fald. Grænsehandel med spiritus i Tyskland er faldet fra ca. 4,5 mio. liter til ca. 4 mio. liter i Det skønnes, at udviklingen vil fortsætte med den tyske momsforhøjelse pr. 1. januar 2007, og at grænsehandlen dermed reduceres med yderligere 0,5 mio. liter. Grænsehandel med andre varer Grænsehandel med andre varer er primært varer, som der ikke er punktafgift på, men kun moms. Undtagelsen er dog blankbånd, som er omfattet af en parafiskal afgift, og brændsler som f.eks. energikoks, som indgår i kategorien øvrige varer. Grænsehandel med andre varer er ligesom i Status over grænsehandel, juni 2006 fortsat på et meget højt niveau, men stikprøven er påvirket af enkelte meget store indkøb. I Status over grænsehandel, juni 2006 var der tale om, at en person havde købt planter og frø for kr., og som opregnet kom til at tegne sig for en grænsehandel på ca. 2 mia. kr. Grænsehandel med planter og frø er da også faldet til et mere normalt niveau i år, men til gengæld er der en person, som har haft et meget stort ikke nærmere specificeret indkøb, som falder i kategorien store særlige indkøb. Denne person står for en selvstændig grænsehandel på 1,1 mia. kr. Det er vanskeligt at estimere grænsehandlen med andre varer, og der vil altid være store udsving i disse tal, da det afhænger af, om analyseinstituttet på interviewdagen rammer ind i en person, som har haft et unormalt stort indkøb. På trods af disse udsving er der dog ingen tvivl om, at topscoreren igen i år er grænsehandel med tøj. Grænsehandlen stiger fra ca. 3,1 mia. kr. til 3,4 mia. kr. Det er vanskeligt at forklare udviklingen, men det kan muligvis være udtryk for, at danskerne køber dyrere tøj, når de er ude at rejse. Det ventes, at beløbsgrænsen for indførsel af varer fra ikke-eu-lande hæves betydeligt pr. 1. januar Det vil især betyde, at flyrejsende vil kunne kø

12 Status over grænsehandel be for kr. mere på en rejse med fly, mens rejsende med bil kan medtage varer for kr. I dag er grænsen på kr. uanset transportform. Det vil med stor sandsynlighed betyde, at grænsehandlen med andre varer bl.a. tøj og i de kommende år vil stige. I kategorien andre varer gemmer der sig et par punktafgiftsbelagte varer, som blankbånd og brændsler herunder energikoks. I juni 2006 blev den parafiskale afgift på dvd er nedsat for en vende udviklingen i grænsehandlen, som var steget betragteligt. GfK s undersøgelse for Skatteministeriet tyder på, at grænsehandel med dvd er kan være reduceret med så meget som 75 pct. skønnet er dog behæftet med stor usikkerhed. I modsætning til dvd er er grænsehandel med brændsler tilsyneladende stigende. Siden 2004 er grænsehandlen fordoblet ifølge GfK s undersøgelse. Brændsler kan dække over mange ting, men i grænsebutikkerne sælges der store mængder energikoks til opvarmning. Prisen i Danmark er ca. tre gange så høj som i Tyskland, og besparelsen og incitamentet til grænsehandel med energikoks er således til stede. Det kan ikke afvises, at energikoks er en ny sællert i grænsebutikkerne. Moms og grænsehandel Grænsehandel er ikke i sig selv et onde. Handel for en lille åben økonomi er med til at skabe økonomiske værdier og vækst i et samfund, selv om varerne købes i udlandet. Eksempelvis er lønomkostningerne i Danmark betydeligt højere end f.eks. i Kina, mens uddannelsesniveauet er højere her end i Kina. Ud fra en økonomisk betragtning vil det være til alles bedste, at en arbejdskraftintensiv vare produceres dér, hvor der er rigelig og billig arbejdskraft eksempelvis Kina. Det giver billigere varer til gavn for forbrugere og samfund. Hvis der derimod er tale om udvikling af avanceret ingeniørarbejde, vil det være mere rentabelt at udvikling af produktet sker i Danmark, hvor danskerne generelt er højt uddannet sammenlignet med kineserne. Det danske samfund og resten verden (herunder Kina) opnår således store fordele ved at have handel over grænserne frem for, at landene, hver især producerer alt fra tøj til udvikling af vindmøller. Tøjet bliver billigere til fordel for de danske forbrugere, mens kineserne får en mere effektiv og rentabel vindmølle. Grænsehandel adskiller sig i princippet ikke fra andre former for international handel. Grænsehandel er kun et problem, hvis det er afgiftsforskelle, som driver danskere til f.eks. at købe dansk øl i Tyskland. Hvis avance og afgifter havde været ens i Danmark og Tyskland, ville en dansker alt andet lige købe sin danskproducerede øl i den nærmeste danske butik. På grund af moms- og afgiftsforskelle kører han f.eks. 50 km til grænsen frem for 5 km til nærmeste supermarked. Den danske stat mister provenu af moms og eventuel afgift ved grænsehandel, mens den danske forbruger, som køber en vare i Tyskland naturligvis sparer

13 Sammenfatning dansk moms og afgift, men betaler tilsvarende tyske afgifter. Danskeren vinder derfor kun forskellen på moms og afgift mellem Danmark og Tyskland 1. Dertil kommer de såkaldte forvridningsomkostninger ved grænsehandel. Som nævnt ville den samme pris i Danmark og Tyskland alt andet lige betyde, at den danske forbruger køber varen i det nærmeste supermarked. Pga. prisforskellen vælger han f.eks. i stedet at køre 50 km. frem for 5 km. Det koster tid, ekstra penge til benzin og slid på bilen. Dertil kommer, at han køber større ind i grænsehandlen, end han ville have gjort i supermarkedet, og at de mange rammer sodavand og øl skal opbevares. Opbevaring og besværet med dét er også en omkostning. Hans gevinst i form af afgiftsforskellen indsnævres dermed. Samfundsøkonomisk er der tale om et samlet tab, da staten mister det fulde afgifts- og momsbeløb, mens borgeren kun vinder forskellen i afgift og moms mellem Danmark og Tyskland og desuden har omkostninger i forbindelse med grænsehandel. Det samlede tab er dermed afhængig af afgifts- og momsforskellene. Sammenlignet med f.eks. Tyskland er der tale om en relativt lille momsforskel. En lavere dansk momssats vil indsnævre momsforskellen og dermed gevinsten for forbrugeren ved grænsehandel, og danskere vil derfor købe mere i Danmark, men kun til en vis grad. Nedsættes den danske momssats med et procentpoint, vil det reducere de grænsehandlendes momsbesparelse i Tyskland fra 4,8 pct. til 4,0 pct., og de vil derfor stadig have en lille fordel af at handle i Tyskland. Staten vil til gengæld få et relativt stort tab pga. tabte momsindtægter på alt salg i Danmark. Selv om en del af grænsehandlen vender hjem, vil det langt fra være nok til at dække provenutabet, som kan være op mod 6,5 mia. kr. ved nedsættelse af momsen med blot ét procentpoint. Momsforskellen i forhold til Tyskland er dermed for lille til, at det kan anbefales at sænke momsen for at komme grænsehandlen til livs. For en række varer med høj afgift er det samfundsøkonomiske tab så stort, at en vis afgiftsnedsættelse giver overskud for både borgere og staten. Således skønnes f.eks. nedsættelsen af spiritus- og tobaksafgiften i 2003 at have medført et merprovenu for det offentlige. Illegal handel I Status over grænsehandel, juni 2006 blev det skønnet, at den illegale handel med vin udgør 3 pct. af det samlede forbrug, mens spiritus udgør 6 pct. og cigaretter 0-1 pct. Der var også vurderinger af det illegal salg af sodavand og øl, som kunne skønnes til 8 pct. for både øl og sodavand. Skønnene var behæftet med stor usikkerhed. Skatteministeriet har ikke kendskab til nye undersøgelser af illegal handel med spiritus, cigaretter og vin, men SKAT Hovedcenter har i efteråret 2006 foretaget en undersøgelse af danskernes illegale handel 1 Der er her set bort fra gevinster, som ikke skyldes prisforskelle. Grænsehandleren kan f.eks. få en gevinst pga. andet sortiment, hyggetur med familien osv

14 Status over grænsehandel med øl og sodavand. Analysen er dels baseret på en interviewundersøgelse og dels på resultaterne af SKATs kontrolaktioner. SKATs analyse viser, at den illegale handel er faldet markant. For sodavand er den illegale handel faldet fra skønsmæssigt 29 mio. liter i 2005 til 8 mio. liter i 2006, og for øl er det tale om et mindre fald fra 10 mio. liter i 2005 til 8 mio. liter Det skal bemærkes, at faldet i den illegale handel med sodavand er kommet før afgiftsnedsættelsen pr. 8. januar Den lavere afgift, i den udstrækning den slår igennem på priserne, vil sammen med SKATs udvidede beføjelser i kampen mod illegal handel, yderligere reducere den illegale handel. 2.2 Udvikling i udlændinges grænsehandel Udlændinges grænsehandel i Danmark er i kraftig stigning. Det er cigaretter, som er den store grænsehandelsvare. Grænsehandlen med cigaretter skønnes således at være fordoblet fra 2005 til 2006, og der ventes yderligere en markant stigning i Baggrunden for udviklingen er primært, at den tyske momsforhøjelse sammen med tidligere års tyske afgiftsforhøjelser har betydet, at cigaretter i Tyskland nu er ca. 3,15 kr. dyrere pr. 20 stk. sammenlignet med Danmark. Dertil kommer, at Sverige har hævet afgiften på tobak, således at prisen på cigaretter i Sverige koster ca. 3,40 kr. pr. 20 stk. mere end i Danmark

15 Sammenfatning Tabel 1.3: Udlændinges grænsehandel i Danmark Grænsehandel Mængder: Mio. liter Skøn 2007 Spiritus 1,75 1,75 1, ,5 3,25 3,25 Vin ,5 12, Øl Mængder: Mio. stk. Cigaretter Røgtobak Mio. kg Chokolade Værdi: Mio. kr. Spiritus Vin Øl Cigaretter Chokolade I alt Andre varer 1) I alt Afgiftsindtægter faktorpriser Afgiftsindtægter forbrugerpriser ) Grænsehandlen med andre varer end nydelsesmidler er antaget at være på samme niveau som i 2001 for årene 2002 og Skatteministeriet har ikke skøn over udviklingen med disse varer før Opjusteringen af skønnet for udlændinges grænsehandel er forholdsvist forsigtig. Det kan ikke afvises, at den tyske momsforhøjelse pr. 1. januar 2007 har udløst en egentlig ketchup-effekt, hvor en ukendt prisstigning kan udløse en uforholdsmæssig stor stigning i grænsehandlen. Den såkaldte ketchupeffekt kan også have ligget bag udviklingen i sodavandssalget i forbindelse med forhøjelsen af den danske sodavandsafgift i Selv om afgiften rent faktisk er lavere end i 2001, er grænsehandlen fortsat dobbelt så stor som før afgiftsforhøjelsen. Hvis den tyske forhøjelse har udløst en ketchup-effekt, kan den tyske grænsehandel i sig selv være 315 mio. stk., og hertil skal lægges svenskere og nordmænds grænsehandel, således at grænsehandlen kan komme helt op på 475 mio. stk. Dertil kommer en eventuel svensk ketchupeffekt. Den svenske afgift på cigaretter er hævet pr. 1. januar 2007, så cigaretter nu koster ca. 3,40 kr. pr. 20 stk. mere i Sverige end i Danmark. Det kan muligvis udløse en yderligere grænsehandel på ca. 200 mio. stk

16 Status over grænsehandel For andre nydelsesmidler end cigaretter er tendensen, at grænsehandlen falder. Udlændinges grænsehandel med øl og vin er faldende, mens skønnet for chokolade er uændret. Grænsehandel med andre varer er i lighed med Status over grænsehandel, juni 2006 opjusteret i forhold til udviklingen i trafiktal og forbrugerpriser. Der er tale om en stigning i udlændinges grænsehandel med andre varer på 525 mio. kr., hvilket umiddelbart er en meget stor stigning. Der er ingen nye undersøgelser af udlændinges grænsehandel, og skønnene i tabel 1.3 er derfor behæftet med stor usikkerhed. 2.3 Skattestop og grænsehandel Skattestoppet er medvirkende til, at afgiftsniveauet gradvist udhules og medfører derfor, at incitamentet for danskere til at grænsehandle i udlandet reduceres over tid. For udlændinge vil der omvendt alt andet lige være en større fordel ved at grænsehandle i Danmark. De danske afgifter udgør generelt en forholdsvis stor andel af detailprisen derfor har et skattestop en større effekt i Danmark sammenlignet med et land med lave afgifter. I udlandet er der ikke udstedt et egentlig skattestop, men det er ikke nødvendigvis sådan, at de udenlandske afgiftssatser justeres i overensstemmelse med inflationsudviklingen. Det sker ofte punktvis f.eks. som finansiering af diverse tiltag i forbindelse med finansloven. I tabel 1.4 fremgår den årlige reduktion af realafgiften inklusive moms for en række af de mest grænsehandelsfølsomme varer. Nettoprisindekset (priser uden moms og afgift) er steget med ca. 9,5 pct. siden Årligt svarer det til en prisstigning på 1,8 pct. eller ca. 2 pct. Der er taget udgangspunkt i en inflation på 2 pct. både i Danmark og i udlandet

17 Sammenfatning Tabel 1.4: Årlig reduktion af realafgift inkl. moms for nydelsesmidler Real nedsættelse af dansk pris ved dansk skattestop og 2 pct. inflation Real nedsættelse af udenlandsk pris ved udenlandsk skattestop og 2 pct. inflation Real nedsættelse af afgiftsbetinget prisforskel ved skattestop både her og i udland Øl kr. pr. kasse 0,58 0,15 0,43 Bordvin kr. pr. flaske 0,12 0,00 0,12 Spiritus kr. pr. flaske 1,05 0,65 1) 0,40 Sodavand kr. pr. liter 0,02 0,00 0,02 Slik mv. kr. pr. kg 0,36 0,00 0,36 Cigaretter kr. pr. 20 stk. 0,42 0,25 2) 0,17 Røgtobak kr. pr. 20 g 0,23 0,12 0,11 1) For Tyskland. For Syd- og Østeuropa omkring 0,50 kr. 2) For Sydeuropa med stor spredning. Skattestoppet betyder, at danskeres besparelse ved grænsehandel med nydelsesmidler realt bliver reduceret med 20 mio. kr. årligt. Med en samlet besparelse på ca. 1,3 mia. kr. bør danskernes grænsehandel falde med ca. 1,5 pct. årligt. Staten får årligt indtægter fra øl, vin, spiritus, sodavand, slik, cigaretter og røgtobak på 15,25 mia. kr. inklusive moms. Med skattestoppet bliver indtægterne fra disse varer realt reduceret med ca. 275 mio. kr. årligt. Skattestoppet er således med til at reducere danskeres fordel ved at grænsehandle, men omvendt betyder en større rejseaktivitet, at både den danske grænsehandel i udlandet, og udlændinges køb i Danmark i sig selv stiger. Derfor kan grænsehandlen stige, på trods af at afgifts- og inflationsniveau er uændret. Det skønnes umiddelbart, at effekten af skattestoppet primært begrænser danskeres grænsehandel, og kun i mindre grad fremmer udlændinges grænsehandel i Danmark. 2.4 Udvikling i forbrug af nydelsesmidler Danskernes forbrug af alkoholholdige drikkevarer har de seneste år udvist en faldende tendens. Udviklingen fra 2005 til 2006 er ingen undtagelse. Det samlede alkoholforbrug reduceres således med ca. 1,2 mio. liter ren alkohol. Set i forhold til 2001 er danskernes forbrug faldet mere end 5 pct. til trods for, at afgifter på både spiritus, øl og vin er sænket i perioden

18 Status over grænsehandel Tabel 1.5: Udvikling i danskeres forbrug af alkoholholdige drikkevarer Øl Vin Spiritus I alt Dansk salg: Mio. liter ren alkohol ,0 20,4 6,1 51, ,5 19,6 6,2 50, ,2 19,8 6,8 51, ,0 19,3 8,1 50, ,4 19,9 8,1 50, ,8 20,0 8,1 49, skøn 21,8 19,9 8,2 49,8 Grænsehandel: ,2 3,3 2,6 11, ,5 3,4 3,1 12, ) 5,9 3,6 3,1 12, ,1 2,9 2,9 11, ,9 2,4 2,5 10, ,3 2,4 2,2 9, skøn 5,3 2,4 2,0 9,7 Salg til udlændinge: ,6 1,2 0,7 3, ,6 1,2 0,7 3, ,9 1,5 1,2 4, ,9 1,5 1,6 5, ,4 1,3 1,4 4, ,4 1,2 1,3 3, skøn 1,4 1,2 1,3 3,9 Danskeres forbrug: ,5 22,5 8,0 59, ,4 21,8 8,5 58, ,3 21,9 8,7 59, ,3 20,7 9,5 57, ,9 21,0 9,2 57, ,8 21,2 9,0 55, skøn 25,8 21,1 8,9 55,7 1) Fra og med 2003 omfatter grænsehandel med øl også ulovlige indførsler. Det er specielt ølforbruget, som falder. Skatteministeriet skønner, at ølforbruget falder med ca. 1,1 mio. liter fra 2005 til 2006, heraf er 0,6 mio. liter pga. en lavere dansk grænsehandel. Siden 2001 er ølforbruget faldet med ca. 9 pct. Salget af vin skønnes at falde med ca. 0,1 mio. liter ren alkohol i 2007, mens grænsehandel og udlændinges køb er uændret. Set under ét er vinforbruget rimeligt stabilt omkring 21 mio. liter ren alkohol. Grænsehandel med spiritus

19 Sammenfatning er faldet, og det er udlændinges køb af spiritus i Danmark også. Der er tale om en lille stigning i det danske salg, mens forbruget forventes at blive reduceret med 0,1 mio. liter, pga. at grænsehandel med spiritus efter den tyske momsforhøjelse yderligere skønnes reduceret med 0,5 mio. liter. Danskernes forbrug af cigaretter vurderes at være uændret i forhold til Det kan ikke afvises, at forbruget er faldet mere, end det umiddelbart fremgår af tabellen, og rygeforbuddet i det offentlige rum, som træder i kraft i august 2007, vil sandsynligvis også betyde, at danskernes forbrug yderligere falder. Danskernes cigaretforbrug, herunder også hjemmerulning skønnes at være ca mio. stk. Forbruget af pibetobak er ligeledes faldet fra ca. 350 mio. gram i 2005 til 325 mio. gram i 2006 og det skønnes, at forbruget fortsætter den nedadgående tendens. Tabel 1.6: Udvikling i cigaretforbrug År Salg af cigaretter i DK - heraf til udlændinge Samlet grænsehandel cigaretter Salg af grovskåren tobak Salg af finskåren tobak Til piberygning 2) Grænsehandel røgtobak Samlet hjemmerulning Danskeres samlede forbrug af cigaretter 4) Mio. stk. Mio. gram Mio. stk ) ) ) 925 1) ) ) ) ) 1) Korrigeret for hamstringer op til afgiftsforhøjelse januar 01, idet 2 x 75 mio. gram er flyttet fra 2000 til ) Forbrug til piberygning er skøn især for tidligere år, mens niveauet i 2003 er bekræftet af Tobaksindustrien. 3) Cigaretsalget bør måske reduceres med mio. stk. i 2003, heraf ca. 100 mio. stk., der måske bør overføres til 2004, og resten på grund af engangslagerforskydninger mv. 4) Eksklusive danskeres forbrug i udlandet, men inklusive udlændinges forbrug og køb i Danmark. Også eksklusive forbrug af indsmuglede cigaretter. 5) Der bør måske korrigeres for ca. 105 mio. stk. for hamstring i 2004 før afgiftsforhøjelsen pr. 9. januar ) Der er ikke taget højde for, at trenden i tobaksforbruget er nedadgående. Lov om røgfri miljøer, lov nr. 512 af 6. juni 2007, træder i kraft den 15. august 2007, og må formodes at have en effekt på tobaksforbruget. Der er stor usikkerhed om, hvor stor effekt rygeforbudet vil få, men det kan reducere forbruget med skønsmæssigt 50 mio. stk. i 2007 der er tale om et meget konservativt skøn med betydelig usikkerhed. Selvfinansieringsgraden i tabel 1.7 er på den baggrund sandsynligvis lidt undervurderet. 2.5 Virkninger af afgiftsnedsættelser på grænsehandelsfølsomme varer I tabellen herunder fremgår det, hvorledes afgiftsændringer på en række grænsehandelsfølsomme varer påvirker provenu, sundhedsomkostninger og samfundet som helhed. Der er tale om robuste resultater

20 Status over grænsehandel Tabel 1.7: Virkning af lavere afgift på grænsehandelsfølsomme varer Øl Vin Øl+vin Spiritus - 5 kr. pr. kasse - 1 kr. pr. flaske Sodavand Fald i detailpris ved afgiftsnedsættelse - 5 kr. pr. kasse og - 1 kr. pr. flaske Mio. kr øre pr. liter Slik - 5 kr. pr. kg Tobak 1 kr. pr. 20 stk./g Provenu uændret mængde Ændret adfærd Netto provenu kr. pr. flaske Selvfinansieringsgrad 30 pct. 27 pct. 29 pct. 90 pct. 15 pct. 10 pct. 67 pct. Ændret dansk grænsehandel mv Helbredsvirkning < 0 < 0-22 Mindre forbrugsforvridning Mindre grænsehandelsforvridning Udlændinge < Ulovligt salg > 0 > 0 > 0 > > 0 Netto samfund heraf staten heraf borgere heraf helbredsvirkning > 0 > 0-22 Anm.: Forudsætningerne fremgår af kapitel 6. Pga. EU-regler skal en lavere afgift på øl følges af en tilsvarende lettelse af vinafgiften. En afgiftsnedsættelse på 5 kr. pr. kasse øl og 1 kr. pr. flaske vin vil medføre et provenutab på ca. 273 mio. kr. Selvfinansieringsgraden er relativt lav på ca. 29 pct. Den lavere afgift vil betyde, at grænsehandel med øl og vin falder med henholdsvis 83 mio. kr. og 31 mio. kr. En lavere afgift betyder, at danskere vil drikke mere. Omkostningerne ved et stigende alkoholforbrug kan opgøres til ca. 66 mio. kr. Samfundet som helhed vinder dog 21 mio. kr., heraf har staten et provenutab på 273 mio. kr., mens de danske borgere vinder 361 mio. kr. Af Status over grænsehandel, juni 2006 fremgår det, at det har en langt større effekt på grænsehandlen i forhold til provenutabet at sænke emballageafgiften for øl og sodavand frem for at sænke øl- og sodavandsafgiften. Sammenlignet med øl er det ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt mere interessant at reducere afgiften på spiritus med 10 kr. pr. flaske. Det fremgår, at

Status over grænsehandel. Bilagsrapport 2012

Status over grænsehandel. Bilagsrapport 2012 Status over grænsehandel Bilagsrapport 2012 Bilagsrapport Status over grænsehandel 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Afgiftsændringer i og omkring Danmark... 5 1.1. Afgiftsændringer i Danmark... 5 1.1.2

Læs mere

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012 Status over grænsehandel Hovedrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens hovedkonklusioner...2 2. Grænsehandel i Danmark...4 2.1 Karakteren af danskernes grænsehandel... 6 2.2 Opjustering af den illegale

Læs mere

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012 Status over grænsehandel Hovedrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens hovedkonklusioner...2 2. Grænsehandel i Danmark...4 2.1 Karakteren af danskernes grænsehandel... 6 2.2 Opjustering af den illegale

Læs mere

Rapport om grænsehandel 2001

Rapport om grænsehandel 2001 Rapport om grænsehandel 2001 Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Sammenfatning og anbefalinger 1. Denne rapport indeholder 2. Hovedresultaterne 3. Grænsehandelsfølsomme varer 4. Afgiftspolitiske konsekvenser

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Grænsehandel koster dyrt

Grænsehandel koster dyrt Grænsehandel koster dyrt AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, STUD. POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Grænsehandlen

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577386\Dokumenter\577386.fm 21-04-09 14:17 k04 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577386\Dokumenter\577386.fm 21-04-09 14:17 k04 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 206 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Sigtet var at mindske grænsehandelen. En foreløbig status på afgiftsændringerne

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af forhøjet tobaksafgift

Økonomiske konsekvenser af forhøjet tobaksafgift Økonomiske konsekvenser af forhøjet tobaksafgift Notat udarbejdet for Hjerteforeningen Jesper Nørregaard Dansk Sundhedsinstitut November 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Grænsehandel koster kassen

Grænsehandel koster kassen Grænsehandel koster kassen AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL OG MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT. HD(O). RESUMÉ

Læs mere

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016?

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016? Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med Copenhagen Economics er af Tesla Motors blevet bedt om at robusthedstjekke regeringens provenuestimater ved at forlænge

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes indkomne høringssvar fra høringen af Forslag til lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven (Skatte-

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om styrket grænsekontrol

Forslag til folketingsbeslutning om styrket grænsekontrol Beslutningsforslag nr. B 110 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. april 2014 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær

Læs mere

Kort Nyt. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter

Kort Nyt. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter Kort Nyt Nr. 7 november 2011 1. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter 2. Kritik af konkurrencen i dagligvarehandlen 3. Fransk forbud mod bisphenol A 4. Ny reklameafgift er gift for butikker

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Samfundsøkonomiske konsekvenser af at flytte vinterferien på Fyn fra uge 8 til uge 7

Samfundsøkonomiske konsekvenser af at flytte vinterferien på Fyn fra uge 8 til uge 7 Samfundsøkonomiske konsekvenser af at flytte vinterferien på Fyn fra uge 8 til uge 7 Copenhagen Economics 11. juni 2013 Forfattere: Frederik Harhoff Jossi Steen-Knudsen Christian Jervelund 2 1 Konklusion

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Internationale prissammenligninger

Internationale prissammenligninger Side 1 af 7 Internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i "Purchasing power parities and related economic

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Baggrund og indhold Fællesskabets rammelovgivning for punktafgifter på alkohol og alkoholholdige drikkevarer er indeholdt i to direktiver:

Baggrund og indhold Fællesskabets rammelovgivning for punktafgifter på alkohol og alkoholholdige drikkevarer er indeholdt i to direktiver: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 16 Offentligt Dagsordenspunkt 4a: Alkoholbeskatning Resumé: Kommissionen har fremsat forslag om at justere minimumssatserne for punktafgifter på alkohol og alkoholholdige

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer samt forhøjelse af vinafgiften

Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer samt forhøjelse af vinafgiften Skatteministeriet Moms & afgifter Att. Jeanette Rose Hansen Pr. mail js@skat.dk Hellerup, den 1. november 2010 Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012)

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Forslag til Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, øl- og vinafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere