Status over grænsehandel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status over grænsehandel"

Transkript

1

2 Status over grænsehandel Juni 2007 Publikationen er elektronisk og kan hentes på ISBN:

3 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Kapitel 1. Sammenfatning Resumé Elementer i grænsehandlen Udvikling i danskeres grænsehandel Udvikling i udlændinges grænsehandel Skattestop og grænsehandel Udvikling i forbrug af nydelsesmidler Virkninger af afgiftsnedsættelser på grænsehandelsfølsomme varer...17 Kapitel 2. Påvirkninger af grænsehandlen fra 2006 til Afgiftsændringer i og omkring Danmark Danmark Nedsættelse af sodavandsafgiften Passagerafgift Tyskland Momsforhøjelse Ingen håndhævelse af dåsepant Sverige Tobaksafgifter Norge Moms Afgiftsforhøjelser EU Udvikling i grænsetrafikken Landgrænsen Persontrafik med færger Øresund Flytrafik Udvikling i den samlede trafik Effekt på grænsehandel...35 Kapitel 3. Udvikling i det afgiftspligtige salg Afgiftssatser for visse grænsehandelsfølsomme varer Udvikling i salg af spiritus Udvikling salg af tobak Udvikling i det afgiftspligtige salg af øl Udvikling i det afgiftspligtige salg af vin Udvikling i salg af sodavand Udvikling i salg af chokolade Udvikling i salg af blankbånd...55 Kapitel 4. Priser og incitamenter til grænsehandel Udvikling i priser på spiritus Udvikling i priser på tobak Cigaretter Røgtobak Udvikling i priser på øl

4 Status over grænsehandel 4. Udvikling i priser på vin Udvikling i priser på sodavand Udvikling i priser på chokolade Udvikling i priser på blankbånd Kapitel 5. Grænsehandel Grænsehandel med spiritus Danskeres grænsehandel i udlandet Illegal handel Udlændinges grænsehandel i Danmark Grænsehandel med tobak Danskeres grænsehandel i udlandet Illegal handel Udlændinges grænsehandel i Danmark Grænsehandel med øl Danskeres grænsehandel i udlandet Illegal handel Udlændinges grænsehandel i Danmark Skatteministeriets skøn over grænsehandel Grænsehandel med vin Danskeres grænsehandel i udlandet Illegal handel Udlændinges grænsehandel i Danmark Skatteministeriets skøn over grænsehandel Grænsehandel med sodavand Danskeres grænsehandel i udlandet Illegal handel Udlændinges grænsehandel i Danmark Grænsehandel med chokolade Danskeres grænsehandel i udlandet Illegal handel Udlændinges grænsehandel i Danmark Grænsehandel med blankbånd Grænsehandel med andre varer Danskeres grænsehandel i udlandet Grænsehandel med energiprodukter Kapitel 6. Virkninger af afgiftsændringer Spiritus Tobak Øl Vin Sodavand Chokolade Dvd er Litteraturliste

5 Indledning Indledning Denne status er den tredje i rækken af opdateringer af Rapport om grænsehandel De to forrige statusrapporter udkom i juni 2005 og Grænsehandlen er på ny undersøgt af analyseinstituttet GfK, dels ved en interviewundersøgelse og dels ved paneldatasættet ConsumerScan. Interviewundersøgelse er foretaget à fire omgange i henholdsvis 1., 2., 3. og 4. kvartal 2006, mens ConsumerScan dækker 1. og 2. halvår Ud over opdatering af tabeller er der også foretaget visse korrektioner. Generelt set er metoderne de samme som i rapporterne fra 2005 og Skatteministeriet har i lighed med de andre år inddraget alle umiddelbart tilgængelige kilder for at få et så præcist skøn over grænsehandlen som muligt. De forskellige kilder kan give modstridende bud på udviklingen i grænsehandlen. Beregningerne af mulige afgiftsændringer viser dog, at selv ved forskellige antagelser om størrelsen af grænsehandlen, er analysens resultater robuste. Rapporten er opbygget, som følger: Kapitel 1. Sammenfatning Kapitel 2. Påvirkninger af grænsehandlen fra 2006 til 2007 Kapitel 3. Udvikling i det afgiftspligtige salg Kapitel 4. Priser og incitamenter til grænsehandel Kapitel 5. Grænsehandel Kapitel 6. Virkninger af afgiftsændringer - 3 -

6 Status over grænsehandel Kapitel 1. Sammenfatning 1. Resumé Danskernes grænsehandel er faldende. Det gælder både grænsehandel med nydelsesmidler og andre varer. Grænsehandel med nydelsesmidler er faldet fra ca mio. kr. i 2005 til ca mio. kr. i 2006 og ventes blive reduceret med yderligere ca. 25 mio. kr. i Grænsehandel med spiritus er faldet fra ca. 6,0 mio. liter i 2005 til ca. 5,5 mio. liter i 2006 og ventes med den tyske momsforhøjelse yderligere at blive reduceret med 0,5 mio. liter i Grænsehandlen med alkoholsodavand vurderes at være ophørt. Grænsehandel med øl og sodavand er reduceret med henholdsvis 10 og 15 mio. liter som følge af mindre ulovlige handel. Den illegale handel med øl og sodavand er faldet markant. Specielt er den illegale handel med sodavand faldet. Faldet afspejler, at regeringens målrettede afgiftsnedsættelser og styrkelse af kontrolindsatsen til bekæmpelse af grænsehandel og illegal handel har virket. I oktober 2003 blev afgifterne på spiritus og tobak nedsat for at hindre en eksplosion i grænsehandlen med disse varer i forbindelse med ophør af 24-timersreglen. På trods af de lavere afgifter på spiritus og tobak er forbruget faldende. De seneste tiltag overfor grænsehandel og illegal handel kom med finanslovsaftalen for 2007, hvor sodavandsafgiften blev sænket og kontrolindsatsen yderligere styrket. Grænsehandel med cigaretter skønnes at være uændret, mens grænsehandel med røgtobak fortsat falder. Grænsehandel med chokolade er uændret på 5,75 mio. kg. Danskernes samlede forbrug af alkoholholdige drikkevarer er fortsat faldende. Forbruget af cigaretter, herunder hjemmerullede, er faldende, ligesom også piberygning er på retur. Sammenlignet med Status over grænsehandel, juni 2006 er danskernes grænsehandel med andre varer end nydelsesmidler faldet. Grænsehandel med andre varer er faldet med ca. 675 mio. kr. Opgørelsen af grænsehandel med andre varer er behæftet med meget stor usikkerhed, hvilket også kan forklare den uforholdsmæssig store stigning i grænsehandlen i sidste års status. Sidste år var det et stort indkøb af planter og frø, som kunne forklare en stor del af stigningen i dette års status er der tale om et uspecificeret indkøb. På trods af disse store atypiske indkøb, som vægter meget højt i gruppen andre varer, - 4 -

7 Sammenfatning er den største grænsehandelsvare fortsat tøj. Grænsehandlen med tøj er steget fra ca mio. kr. i 2005 til ca mio. kr. i Udlændinges grænsehandel i Danmark er steget fra ca mio. kr. i 2005 til mio. kr. i 2006 og ventes yderligere at stige til ca mio. kr. i Stigningen skyldes både en større grænsehandel med nydelsesmidler og en større grænsehandel med andre varer. Skønnet over grænsehandlen med andre varer er behæftet med stor usikkerhed. Grænsehandlen med de alkoholholdige drikkevarer er set under ét faldende. Specielt falder salget af spiritus og vin til udlændinge, mens skønnet over øl er fastholdt på 25 mio. liter. Derimod er udlændingenes køb af cigaretter i Danmark fordoblet fra 100 mio. stk. i 2005 til 200 mio. stk. i 2006, og det skønnes på baggrund af provenuudviklingen, at grænsehandlen vil stige med yderligere 100 mio. stk. i Stigningen kommer dels pga. den tyske momsstigning pr. 1. januar 2007, som betød, at prisen på cigaretter i Tyskland er ca. 3,15 kr. pr. 20 stk. højere end i Danmark, og dels at Sverige har forhøjet afgiften på tobak, så cigaretter koster ca. 3,40 kr. mere end i Danmark. Stigningen i grænsehandlen er udtryk for et forsigtig skøn, hvor der ikke er taget højde for tysk og svensk ketchupeffekten. Ketchup-effekten er udtryk for, at en mindre afgiftsændring udløser en uforholdsmæssig stor stigning i grænsehandlen. Det giver størst effekt på grænsehandlen at nedsætte afgiften på spiritus sammenlignet med en lavere afgift på øl og vin set i forhold til provenutabet. En mindre nedsættelse af spiritusafgiften er ligefrem fuldt selvfinansierende. 2. Elementer i grænsehandlen Regeringen har i de senere år gennemført en række målrettede initiativer for at reducere grænsehandel og den illegale handel mv. Sammen med Dansk Folkeparti har regeringen bl.a. nedsat afgiften på spiritus og cigaretter i forbindelse med 24-timersreglens ophør. Derudover er den parafiskale afgift på dvd er nedsat til under en tredjedel. Kontrolindsatsen overfor den illegale handel med bl.a. sodavand er desuden blevet styrket. Det er bl.a. sket ved større bøder og mulighed for beslaglæggelse af varelager i forbindelse med manglende pantmærker mv. Af to omgange er afgiften på sodavand desuden blevet sænket, for at styrke incitamentet til at købe varer i Danmark med dansk moms og afgift. Afgiften på sodavand er senest nedsat pr. 8. januar Tiltagene har haft den ønskede effekt. Danskere grænsehandler fortsat færre nydelsesmidler i udlandet, men også danskeres køb af andre varer er faldende. Grænsehandel med nydelsesmidler er faldet med ca. 225 mio. kr. fra 2005 til 2006 og skønnes at blive yderligere reduceret med 25 mio. kr. i Grænsehandlen med andre varer end nydelsesmidler skønnes at være faldet med ca. 675 mio. kr. fra 2005 til

8 Status over grænsehandel Tabel 1.1: Samlet grænsehandel ud og ind af Danmark Mio. kr. Skøn 2007 Danskeres køb i udlandet af nydelsesmidler Danskere, andre varer ) ) ) ) Danskeres grænsehandel i udlandet Udlændinges grænsehandel i Danmark, nydelsesmidler Udlændinge, andre varer 1) Udlændinges grænsehandel i Danmark Nettogrænsehandel for benzin og diesel i udenlandsk favør 1) Nettogrænsehandel ) Opgørelsen er behæftet med ekstra usikkerhed. 2) Grænsehandlen med andre varer end nydelsesmidler er antaget at være på samme niveau som i 2004 for 2000 til Udlændinges grænsehandel i Danmark er steget fra ca mio. kr. i 2005 til ca mio. kr. i 2006 og ventes at stige med 275 mio. kr. i Stigningen skyldes dels en stigning i grænsehandel med cigaretter og dels udviklingen i trafiktallene ind over den danske grænse samt udviklingen i forbrugerpriser. Det betyder, at den seneste undersøgelse af udlændinges grænsehandel i Danmark fra 2001 kan opskrives til mio. kr. i På baggrund af udvikling i prisen på benzin og diesel i Danmark, Sverige og Tyskland er skønnet for nettogrænsehandlen opjusteret for 2005 sammenlignet med Status over grænsehandel, juni Samlet set er nettogrænsehandlen er faldet fra ca mio. kr. i 2005 til mio. kr. i 2006, og udviklingen ventes at fortsætte i Det kraftige fald skyldes dels en moderat nedgang i danskernes grænsehandel, men specielt en kraftig stigning i udlændinges grænsehandel af cigaretter og andre varer. Dertil kommer det nye skøn over grænsehandlen med benzin og diesel. Det skal bemærkes, at udlændinges grænsehandel med andre varer i lighed - 6 -

9 Sammenfatning med sidste år er foretaget på baggrund af en mekanisk opskrivning og er behæftet med stor usikkerhed. 2.1 Udvikling i danskeres grænsehandel Skatteministeriet har igen fået analyseinstituttet GfK til at foretage en interviewundersøgelse af danskernes grænsehandel. Derudover har GfK stillet paneldatasættet ConsumerScan til rådighed. Disse to kilder er de primære kilder til opgørelse af danskernes grænsehandel, men også oplysninger og undersøgelser fra de involverede brancher og Danmarks Statistik indgår i Skatteministeriets skøn. Dertil kommer oplysninger fra udenlandske ministerier mv. Skatteministeriet har desuden analyseret udviklingen i det afgiftspligtige salg, samt foretaget en mindre prisundersøgelse i københavnske butikker. I skønnene fra Skatteministeriet forsøges det så vidt muligt at tage højde for alle kilder til opgørelse af grænsehandel, herunder også den illegale handel. Danskernes grænsehandel opdeles normalt i nydelsesmidler (alkoholholdige drikkevarer, tobak, sodavand og chokolade) og andre varer. Tabel 1.2 viser udviklingen dels i handel med nydelsesmidler og dels i handel med andre varer

10 Status over grænsehandel Tabel 1.2: Danskernes grænsehandel i udlandet Grænsehandel Skøn 2007 Vare (mængder): Mio. liter Øl Vin 25 27,5 28, Spiritus, Tyskland 3 3,5 4 4,25 4,75 4,5 4 3,5 Spiritus taxfree, Sydeuropa og Østeuropa 2,5 3 3,25 2,75 1,75 1,5 1,5 1,5 Alkoholsodavand 0 0 3,5 5,5 4, Vare (mængder): Mio. stk. Cigaretter, Tyskland Cigaretter taxfree, Sydeuropa og Østeuropa Vare (mængder): Mio. gram Røgtobak Vare (mængder): Mio. liter Sodavand Vare (mængder): Mio. kg Chokolade ,5 5,75 5,75 5,75 5,75 Nydelsesmidler (værdi): Mio. kr. Øl Vin Spiritus, Tyskland Spiritus taxfree, Sydeuropa og Østeuropa Alkoholsodavand Cigaretter, Tyskland Cigaretter taxfree, Sydeuropa og Østeuropa Røgtobak Sodavand Chokolade I alt nydelsesmidler Andre varer (værdi): Mio. kr. Mad Medicin og kosttilskud Kosmetik og parfume Forbrugerelektronik og IT Tøj Tilbehør til biler mv Boligudstyr og byggematerialer Øvrige (ofte store) indkøb I alt andre varer 2) Grænsehandel (værdi): Mio. kr. I alt grænsehandel Grænsehandel: Pct. - som pct. af BNP 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 - som pct. af privat forbrug 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,7 1,5 1,5 - som pct. af vare- og tjenesteimport 1,8 1,7 1,7 1,8 1,6 1,9 1,5 1,5 1) Fra og med 2003 omfatter øl og sodavand også ulovlige indførsler. 2) Grænsehandlen med andre varer end nydelsesmidler er antaget at være på samme niveau som i Skatteministeriet har ikke skøn over udviklingen med disse varer før Grænsehandel med nydelsesmidler Danskernes grænsehandel med nydelsesmidler er faldet fra 2005 til 2006 med ca. 225 mio. kr. Der er stort set tale om, at grænsehandlen falder for samtlige - 8 -

11 Sammenfatning varegrupper undtagen cigaretter, sodavand og chokolade, som er uændret. Målt i mængder er grænsehandlen med sodavand dog faldet, men prisen er til gengæld steget i grænsehandlen, hvorved grænsehandlen opgjort i kroner er uændret. Grænsehandlen med øl og sodavand er faldende pga. en nedgang i den ulovlige indførsel af disse varer. Den lovlige grænsehandel med øl og sodavand er derimod uændret i forhold til Afgiftsnedsættelsen på sodavand pr. 8. januar 2007 er endnu ikke kommet forbrugerne til gode i form af lavere forbrugerpriser. SKATs indsats mod det ulovlige salg og det forhold, at der kan være en vis træghed i priserne, betyder, at grænsehandlen med sodavand kan falde i 2007 sammenlignet med På nuværende tidspunkt er der dog ikke tegn på et fald. Grænsehandel med spiritus i Tyskland er faldet fra ca. 4,5 mio. liter til ca. 4 mio. liter i Det skønnes, at udviklingen vil fortsætte med den tyske momsforhøjelse pr. 1. januar 2007, og at grænsehandlen dermed reduceres med yderligere 0,5 mio. liter. Grænsehandel med andre varer Grænsehandel med andre varer er primært varer, som der ikke er punktafgift på, men kun moms. Undtagelsen er dog blankbånd, som er omfattet af en parafiskal afgift, og brændsler som f.eks. energikoks, som indgår i kategorien øvrige varer. Grænsehandel med andre varer er ligesom i Status over grænsehandel, juni 2006 fortsat på et meget højt niveau, men stikprøven er påvirket af enkelte meget store indkøb. I Status over grænsehandel, juni 2006 var der tale om, at en person havde købt planter og frø for kr., og som opregnet kom til at tegne sig for en grænsehandel på ca. 2 mia. kr. Grænsehandel med planter og frø er da også faldet til et mere normalt niveau i år, men til gengæld er der en person, som har haft et meget stort ikke nærmere specificeret indkøb, som falder i kategorien store særlige indkøb. Denne person står for en selvstændig grænsehandel på 1,1 mia. kr. Det er vanskeligt at estimere grænsehandlen med andre varer, og der vil altid være store udsving i disse tal, da det afhænger af, om analyseinstituttet på interviewdagen rammer ind i en person, som har haft et unormalt stort indkøb. På trods af disse udsving er der dog ingen tvivl om, at topscoreren igen i år er grænsehandel med tøj. Grænsehandlen stiger fra ca. 3,1 mia. kr. til 3,4 mia. kr. Det er vanskeligt at forklare udviklingen, men det kan muligvis være udtryk for, at danskerne køber dyrere tøj, når de er ude at rejse. Det ventes, at beløbsgrænsen for indførsel af varer fra ikke-eu-lande hæves betydeligt pr. 1. januar Det vil især betyde, at flyrejsende vil kunne kø

12 Status over grænsehandel be for kr. mere på en rejse med fly, mens rejsende med bil kan medtage varer for kr. I dag er grænsen på kr. uanset transportform. Det vil med stor sandsynlighed betyde, at grænsehandlen med andre varer bl.a. tøj og i de kommende år vil stige. I kategorien andre varer gemmer der sig et par punktafgiftsbelagte varer, som blankbånd og brændsler herunder energikoks. I juni 2006 blev den parafiskale afgift på dvd er nedsat for en vende udviklingen i grænsehandlen, som var steget betragteligt. GfK s undersøgelse for Skatteministeriet tyder på, at grænsehandel med dvd er kan være reduceret med så meget som 75 pct. skønnet er dog behæftet med stor usikkerhed. I modsætning til dvd er er grænsehandel med brændsler tilsyneladende stigende. Siden 2004 er grænsehandlen fordoblet ifølge GfK s undersøgelse. Brændsler kan dække over mange ting, men i grænsebutikkerne sælges der store mængder energikoks til opvarmning. Prisen i Danmark er ca. tre gange så høj som i Tyskland, og besparelsen og incitamentet til grænsehandel med energikoks er således til stede. Det kan ikke afvises, at energikoks er en ny sællert i grænsebutikkerne. Moms og grænsehandel Grænsehandel er ikke i sig selv et onde. Handel for en lille åben økonomi er med til at skabe økonomiske værdier og vækst i et samfund, selv om varerne købes i udlandet. Eksempelvis er lønomkostningerne i Danmark betydeligt højere end f.eks. i Kina, mens uddannelsesniveauet er højere her end i Kina. Ud fra en økonomisk betragtning vil det være til alles bedste, at en arbejdskraftintensiv vare produceres dér, hvor der er rigelig og billig arbejdskraft eksempelvis Kina. Det giver billigere varer til gavn for forbrugere og samfund. Hvis der derimod er tale om udvikling af avanceret ingeniørarbejde, vil det være mere rentabelt at udvikling af produktet sker i Danmark, hvor danskerne generelt er højt uddannet sammenlignet med kineserne. Det danske samfund og resten verden (herunder Kina) opnår således store fordele ved at have handel over grænserne frem for, at landene, hver især producerer alt fra tøj til udvikling af vindmøller. Tøjet bliver billigere til fordel for de danske forbrugere, mens kineserne får en mere effektiv og rentabel vindmølle. Grænsehandel adskiller sig i princippet ikke fra andre former for international handel. Grænsehandel er kun et problem, hvis det er afgiftsforskelle, som driver danskere til f.eks. at købe dansk øl i Tyskland. Hvis avance og afgifter havde været ens i Danmark og Tyskland, ville en dansker alt andet lige købe sin danskproducerede øl i den nærmeste danske butik. På grund af moms- og afgiftsforskelle kører han f.eks. 50 km til grænsen frem for 5 km til nærmeste supermarked. Den danske stat mister provenu af moms og eventuel afgift ved grænsehandel, mens den danske forbruger, som køber en vare i Tyskland naturligvis sparer

13 Sammenfatning dansk moms og afgift, men betaler tilsvarende tyske afgifter. Danskeren vinder derfor kun forskellen på moms og afgift mellem Danmark og Tyskland 1. Dertil kommer de såkaldte forvridningsomkostninger ved grænsehandel. Som nævnt ville den samme pris i Danmark og Tyskland alt andet lige betyde, at den danske forbruger køber varen i det nærmeste supermarked. Pga. prisforskellen vælger han f.eks. i stedet at køre 50 km. frem for 5 km. Det koster tid, ekstra penge til benzin og slid på bilen. Dertil kommer, at han køber større ind i grænsehandlen, end han ville have gjort i supermarkedet, og at de mange rammer sodavand og øl skal opbevares. Opbevaring og besværet med dét er også en omkostning. Hans gevinst i form af afgiftsforskellen indsnævres dermed. Samfundsøkonomisk er der tale om et samlet tab, da staten mister det fulde afgifts- og momsbeløb, mens borgeren kun vinder forskellen i afgift og moms mellem Danmark og Tyskland og desuden har omkostninger i forbindelse med grænsehandel. Det samlede tab er dermed afhængig af afgifts- og momsforskellene. Sammenlignet med f.eks. Tyskland er der tale om en relativt lille momsforskel. En lavere dansk momssats vil indsnævre momsforskellen og dermed gevinsten for forbrugeren ved grænsehandel, og danskere vil derfor købe mere i Danmark, men kun til en vis grad. Nedsættes den danske momssats med et procentpoint, vil det reducere de grænsehandlendes momsbesparelse i Tyskland fra 4,8 pct. til 4,0 pct., og de vil derfor stadig have en lille fordel af at handle i Tyskland. Staten vil til gengæld få et relativt stort tab pga. tabte momsindtægter på alt salg i Danmark. Selv om en del af grænsehandlen vender hjem, vil det langt fra være nok til at dække provenutabet, som kan være op mod 6,5 mia. kr. ved nedsættelse af momsen med blot ét procentpoint. Momsforskellen i forhold til Tyskland er dermed for lille til, at det kan anbefales at sænke momsen for at komme grænsehandlen til livs. For en række varer med høj afgift er det samfundsøkonomiske tab så stort, at en vis afgiftsnedsættelse giver overskud for både borgere og staten. Således skønnes f.eks. nedsættelsen af spiritus- og tobaksafgiften i 2003 at have medført et merprovenu for det offentlige. Illegal handel I Status over grænsehandel, juni 2006 blev det skønnet, at den illegale handel med vin udgør 3 pct. af det samlede forbrug, mens spiritus udgør 6 pct. og cigaretter 0-1 pct. Der var også vurderinger af det illegal salg af sodavand og øl, som kunne skønnes til 8 pct. for både øl og sodavand. Skønnene var behæftet med stor usikkerhed. Skatteministeriet har ikke kendskab til nye undersøgelser af illegal handel med spiritus, cigaretter og vin, men SKAT Hovedcenter har i efteråret 2006 foretaget en undersøgelse af danskernes illegale handel 1 Der er her set bort fra gevinster, som ikke skyldes prisforskelle. Grænsehandleren kan f.eks. få en gevinst pga. andet sortiment, hyggetur med familien osv

14 Status over grænsehandel med øl og sodavand. Analysen er dels baseret på en interviewundersøgelse og dels på resultaterne af SKATs kontrolaktioner. SKATs analyse viser, at den illegale handel er faldet markant. For sodavand er den illegale handel faldet fra skønsmæssigt 29 mio. liter i 2005 til 8 mio. liter i 2006, og for øl er det tale om et mindre fald fra 10 mio. liter i 2005 til 8 mio. liter Det skal bemærkes, at faldet i den illegale handel med sodavand er kommet før afgiftsnedsættelsen pr. 8. januar Den lavere afgift, i den udstrækning den slår igennem på priserne, vil sammen med SKATs udvidede beføjelser i kampen mod illegal handel, yderligere reducere den illegale handel. 2.2 Udvikling i udlændinges grænsehandel Udlændinges grænsehandel i Danmark er i kraftig stigning. Det er cigaretter, som er den store grænsehandelsvare. Grænsehandlen med cigaretter skønnes således at være fordoblet fra 2005 til 2006, og der ventes yderligere en markant stigning i Baggrunden for udviklingen er primært, at den tyske momsforhøjelse sammen med tidligere års tyske afgiftsforhøjelser har betydet, at cigaretter i Tyskland nu er ca. 3,15 kr. dyrere pr. 20 stk. sammenlignet med Danmark. Dertil kommer, at Sverige har hævet afgiften på tobak, således at prisen på cigaretter i Sverige koster ca. 3,40 kr. pr. 20 stk. mere end i Danmark

15 Sammenfatning Tabel 1.3: Udlændinges grænsehandel i Danmark Grænsehandel Mængder: Mio. liter Skøn 2007 Spiritus 1,75 1,75 1, ,5 3,25 3,25 Vin ,5 12, Øl Mængder: Mio. stk. Cigaretter Røgtobak Mio. kg Chokolade Værdi: Mio. kr. Spiritus Vin Øl Cigaretter Chokolade I alt Andre varer 1) I alt Afgiftsindtægter faktorpriser Afgiftsindtægter forbrugerpriser ) Grænsehandlen med andre varer end nydelsesmidler er antaget at være på samme niveau som i 2001 for årene 2002 og Skatteministeriet har ikke skøn over udviklingen med disse varer før Opjusteringen af skønnet for udlændinges grænsehandel er forholdsvist forsigtig. Det kan ikke afvises, at den tyske momsforhøjelse pr. 1. januar 2007 har udløst en egentlig ketchup-effekt, hvor en ukendt prisstigning kan udløse en uforholdsmæssig stor stigning i grænsehandlen. Den såkaldte ketchupeffekt kan også have ligget bag udviklingen i sodavandssalget i forbindelse med forhøjelsen af den danske sodavandsafgift i Selv om afgiften rent faktisk er lavere end i 2001, er grænsehandlen fortsat dobbelt så stor som før afgiftsforhøjelsen. Hvis den tyske forhøjelse har udløst en ketchup-effekt, kan den tyske grænsehandel i sig selv være 315 mio. stk., og hertil skal lægges svenskere og nordmænds grænsehandel, således at grænsehandlen kan komme helt op på 475 mio. stk. Dertil kommer en eventuel svensk ketchupeffekt. Den svenske afgift på cigaretter er hævet pr. 1. januar 2007, så cigaretter nu koster ca. 3,40 kr. pr. 20 stk. mere i Sverige end i Danmark. Det kan muligvis udløse en yderligere grænsehandel på ca. 200 mio. stk

16 Status over grænsehandel For andre nydelsesmidler end cigaretter er tendensen, at grænsehandlen falder. Udlændinges grænsehandel med øl og vin er faldende, mens skønnet for chokolade er uændret. Grænsehandel med andre varer er i lighed med Status over grænsehandel, juni 2006 opjusteret i forhold til udviklingen i trafiktal og forbrugerpriser. Der er tale om en stigning i udlændinges grænsehandel med andre varer på 525 mio. kr., hvilket umiddelbart er en meget stor stigning. Der er ingen nye undersøgelser af udlændinges grænsehandel, og skønnene i tabel 1.3 er derfor behæftet med stor usikkerhed. 2.3 Skattestop og grænsehandel Skattestoppet er medvirkende til, at afgiftsniveauet gradvist udhules og medfører derfor, at incitamentet for danskere til at grænsehandle i udlandet reduceres over tid. For udlændinge vil der omvendt alt andet lige være en større fordel ved at grænsehandle i Danmark. De danske afgifter udgør generelt en forholdsvis stor andel af detailprisen derfor har et skattestop en større effekt i Danmark sammenlignet med et land med lave afgifter. I udlandet er der ikke udstedt et egentlig skattestop, men det er ikke nødvendigvis sådan, at de udenlandske afgiftssatser justeres i overensstemmelse med inflationsudviklingen. Det sker ofte punktvis f.eks. som finansiering af diverse tiltag i forbindelse med finansloven. I tabel 1.4 fremgår den årlige reduktion af realafgiften inklusive moms for en række af de mest grænsehandelsfølsomme varer. Nettoprisindekset (priser uden moms og afgift) er steget med ca. 9,5 pct. siden Årligt svarer det til en prisstigning på 1,8 pct. eller ca. 2 pct. Der er taget udgangspunkt i en inflation på 2 pct. både i Danmark og i udlandet

17 Sammenfatning Tabel 1.4: Årlig reduktion af realafgift inkl. moms for nydelsesmidler Real nedsættelse af dansk pris ved dansk skattestop og 2 pct. inflation Real nedsættelse af udenlandsk pris ved udenlandsk skattestop og 2 pct. inflation Real nedsættelse af afgiftsbetinget prisforskel ved skattestop både her og i udland Øl kr. pr. kasse 0,58 0,15 0,43 Bordvin kr. pr. flaske 0,12 0,00 0,12 Spiritus kr. pr. flaske 1,05 0,65 1) 0,40 Sodavand kr. pr. liter 0,02 0,00 0,02 Slik mv. kr. pr. kg 0,36 0,00 0,36 Cigaretter kr. pr. 20 stk. 0,42 0,25 2) 0,17 Røgtobak kr. pr. 20 g 0,23 0,12 0,11 1) For Tyskland. For Syd- og Østeuropa omkring 0,50 kr. 2) For Sydeuropa med stor spredning. Skattestoppet betyder, at danskeres besparelse ved grænsehandel med nydelsesmidler realt bliver reduceret med 20 mio. kr. årligt. Med en samlet besparelse på ca. 1,3 mia. kr. bør danskernes grænsehandel falde med ca. 1,5 pct. årligt. Staten får årligt indtægter fra øl, vin, spiritus, sodavand, slik, cigaretter og røgtobak på 15,25 mia. kr. inklusive moms. Med skattestoppet bliver indtægterne fra disse varer realt reduceret med ca. 275 mio. kr. årligt. Skattestoppet er således med til at reducere danskeres fordel ved at grænsehandle, men omvendt betyder en større rejseaktivitet, at både den danske grænsehandel i udlandet, og udlændinges køb i Danmark i sig selv stiger. Derfor kan grænsehandlen stige, på trods af at afgifts- og inflationsniveau er uændret. Det skønnes umiddelbart, at effekten af skattestoppet primært begrænser danskeres grænsehandel, og kun i mindre grad fremmer udlændinges grænsehandel i Danmark. 2.4 Udvikling i forbrug af nydelsesmidler Danskernes forbrug af alkoholholdige drikkevarer har de seneste år udvist en faldende tendens. Udviklingen fra 2005 til 2006 er ingen undtagelse. Det samlede alkoholforbrug reduceres således med ca. 1,2 mio. liter ren alkohol. Set i forhold til 2001 er danskernes forbrug faldet mere end 5 pct. til trods for, at afgifter på både spiritus, øl og vin er sænket i perioden

18 Status over grænsehandel Tabel 1.5: Udvikling i danskeres forbrug af alkoholholdige drikkevarer Øl Vin Spiritus I alt Dansk salg: Mio. liter ren alkohol ,0 20,4 6,1 51, ,5 19,6 6,2 50, ,2 19,8 6,8 51, ,0 19,3 8,1 50, ,4 19,9 8,1 50, ,8 20,0 8,1 49, skøn 21,8 19,9 8,2 49,8 Grænsehandel: ,2 3,3 2,6 11, ,5 3,4 3,1 12, ) 5,9 3,6 3,1 12, ,1 2,9 2,9 11, ,9 2,4 2,5 10, ,3 2,4 2,2 9, skøn 5,3 2,4 2,0 9,7 Salg til udlændinge: ,6 1,2 0,7 3, ,6 1,2 0,7 3, ,9 1,5 1,2 4, ,9 1,5 1,6 5, ,4 1,3 1,4 4, ,4 1,2 1,3 3, skøn 1,4 1,2 1,3 3,9 Danskeres forbrug: ,5 22,5 8,0 59, ,4 21,8 8,5 58, ,3 21,9 8,7 59, ,3 20,7 9,5 57, ,9 21,0 9,2 57, ,8 21,2 9,0 55, skøn 25,8 21,1 8,9 55,7 1) Fra og med 2003 omfatter grænsehandel med øl også ulovlige indførsler. Det er specielt ølforbruget, som falder. Skatteministeriet skønner, at ølforbruget falder med ca. 1,1 mio. liter fra 2005 til 2006, heraf er 0,6 mio. liter pga. en lavere dansk grænsehandel. Siden 2001 er ølforbruget faldet med ca. 9 pct. Salget af vin skønnes at falde med ca. 0,1 mio. liter ren alkohol i 2007, mens grænsehandel og udlændinges køb er uændret. Set under ét er vinforbruget rimeligt stabilt omkring 21 mio. liter ren alkohol. Grænsehandel med spiritus

19 Sammenfatning er faldet, og det er udlændinges køb af spiritus i Danmark også. Der er tale om en lille stigning i det danske salg, mens forbruget forventes at blive reduceret med 0,1 mio. liter, pga. at grænsehandel med spiritus efter den tyske momsforhøjelse yderligere skønnes reduceret med 0,5 mio. liter. Danskernes forbrug af cigaretter vurderes at være uændret i forhold til Det kan ikke afvises, at forbruget er faldet mere, end det umiddelbart fremgår af tabellen, og rygeforbuddet i det offentlige rum, som træder i kraft i august 2007, vil sandsynligvis også betyde, at danskernes forbrug yderligere falder. Danskernes cigaretforbrug, herunder også hjemmerulning skønnes at være ca mio. stk. Forbruget af pibetobak er ligeledes faldet fra ca. 350 mio. gram i 2005 til 325 mio. gram i 2006 og det skønnes, at forbruget fortsætter den nedadgående tendens. Tabel 1.6: Udvikling i cigaretforbrug År Salg af cigaretter i DK - heraf til udlændinge Samlet grænsehandel cigaretter Salg af grovskåren tobak Salg af finskåren tobak Til piberygning 2) Grænsehandel røgtobak Samlet hjemmerulning Danskeres samlede forbrug af cigaretter 4) Mio. stk. Mio. gram Mio. stk ) ) ) 925 1) ) ) ) ) 1) Korrigeret for hamstringer op til afgiftsforhøjelse januar 01, idet 2 x 75 mio. gram er flyttet fra 2000 til ) Forbrug til piberygning er skøn især for tidligere år, mens niveauet i 2003 er bekræftet af Tobaksindustrien. 3) Cigaretsalget bør måske reduceres med mio. stk. i 2003, heraf ca. 100 mio. stk., der måske bør overføres til 2004, og resten på grund af engangslagerforskydninger mv. 4) Eksklusive danskeres forbrug i udlandet, men inklusive udlændinges forbrug og køb i Danmark. Også eksklusive forbrug af indsmuglede cigaretter. 5) Der bør måske korrigeres for ca. 105 mio. stk. for hamstring i 2004 før afgiftsforhøjelsen pr. 9. januar ) Der er ikke taget højde for, at trenden i tobaksforbruget er nedadgående. Lov om røgfri miljøer, lov nr. 512 af 6. juni 2007, træder i kraft den 15. august 2007, og må formodes at have en effekt på tobaksforbruget. Der er stor usikkerhed om, hvor stor effekt rygeforbudet vil få, men det kan reducere forbruget med skønsmæssigt 50 mio. stk. i 2007 der er tale om et meget konservativt skøn med betydelig usikkerhed. Selvfinansieringsgraden i tabel 1.7 er på den baggrund sandsynligvis lidt undervurderet. 2.5 Virkninger af afgiftsnedsættelser på grænsehandelsfølsomme varer I tabellen herunder fremgår det, hvorledes afgiftsændringer på en række grænsehandelsfølsomme varer påvirker provenu, sundhedsomkostninger og samfundet som helhed. Der er tale om robuste resultater

20 Status over grænsehandel Tabel 1.7: Virkning af lavere afgift på grænsehandelsfølsomme varer Øl Vin Øl+vin Spiritus - 5 kr. pr. kasse - 1 kr. pr. flaske Sodavand Fald i detailpris ved afgiftsnedsættelse - 5 kr. pr. kasse og - 1 kr. pr. flaske Mio. kr øre pr. liter Slik - 5 kr. pr. kg Tobak 1 kr. pr. 20 stk./g Provenu uændret mængde Ændret adfærd Netto provenu kr. pr. flaske Selvfinansieringsgrad 30 pct. 27 pct. 29 pct. 90 pct. 15 pct. 10 pct. 67 pct. Ændret dansk grænsehandel mv Helbredsvirkning < 0 < 0-22 Mindre forbrugsforvridning Mindre grænsehandelsforvridning Udlændinge < Ulovligt salg > 0 > 0 > 0 > > 0 Netto samfund heraf staten heraf borgere heraf helbredsvirkning > 0 > 0-22 Anm.: Forudsætningerne fremgår af kapitel 6. Pga. EU-regler skal en lavere afgift på øl følges af en tilsvarende lettelse af vinafgiften. En afgiftsnedsættelse på 5 kr. pr. kasse øl og 1 kr. pr. flaske vin vil medføre et provenutab på ca. 273 mio. kr. Selvfinansieringsgraden er relativt lav på ca. 29 pct. Den lavere afgift vil betyde, at grænsehandel med øl og vin falder med henholdsvis 83 mio. kr. og 31 mio. kr. En lavere afgift betyder, at danskere vil drikke mere. Omkostningerne ved et stigende alkoholforbrug kan opgøres til ca. 66 mio. kr. Samfundet som helhed vinder dog 21 mio. kr., heraf har staten et provenutab på 273 mio. kr., mens de danske borgere vinder 361 mio. kr. Af Status over grænsehandel, juni 2006 fremgår det, at det har en langt større effekt på grænsehandlen i forhold til provenutabet at sænke emballageafgiften for øl og sodavand frem for at sænke øl- og sodavandsafgiften. Sammenlignet med øl er det ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt mere interessant at reducere afgiften på spiritus med 10 kr. pr. flaske. Det fremgår, at

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Priser og avancer i grænsehandelen med øl og sodavand

Priser og avancer i grænsehandelen med øl og sodavand Priser og avancer i grænsehandelen med øl og sodavand 2001 2/51 1 RESUMÉ 4 1.1 Baggrund...4 1.2 Grænsehandelen omfang og udvikling...4 1.3 Prisniveauet for øl og læskedrikke...5 1.4 Dekomponering af priserne...6

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Kapitel 1. Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium Kommissorium På opfordring fra De Danske Bilimportører,

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt. Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne

Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt. Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne Marts 2011 I. Sammenfatning... 2 II. Indledning... 42 III. Oversigt over forbrug af energi i Danmark

Læs mere

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

Læs mere

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E.

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. university of copenhagen Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. Publication date: 2001 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Transportministeriet og Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Kort om analysen 3 1 Sammenfatning 4 2 Indledning 6 2.1 Oversigt over scenarier

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Skat

Skatte- og Velfærdskommissionen. Skat Skatte- og Velfærdskommissionen Skat Baggrundsrapport Marts 2011 BAGGRUNDSNOTAT SKAT Indholdsfortegnelse BAGGRUNDSNOTAT...2 SKAT...2 1. Indledning...5 1.1. Målsætninger i et moderne skattesystem...5 1.1.1.

Læs mere

KAPITEL II OPSPARING

KAPITEL II OPSPARING Dansk Økonomi forår 2008 KAPITEL II OPSPARING II.1 Indledning Opsparing kan forøge velfærden Fokus på husholdningernes opsparing I sidste ende er formålet med al økonomisk aktivitet at kunne forbruge.

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7 Opgørelse af tillægsafgift... 8 Strukturudvikling i EU... 12 Storbritannien... 14 Holland... 15 Tyskland... 16 Frankrig... 17 Sverige...

Læs mere

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie 39 Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie Jacob Isaksen, Paul Lassenius Kramp, Louise Funch Sørensen, og Søren Vester Sørensen, Økonomisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Økonomisk oversigt...5 Initiativer...6 1. Skattelettelser til borgere og erhvervsliv...6 1.1 Selskabsskatten sænkes til 15 procent...6 1.2 Topskatten fjernes...7 1.3

Læs mere

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK.

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 27-06 2012 12/06377 /SHA/SUPO PUNKT #: TEKST HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009 Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat Februar 2009 Regeringen Reformen kort fortalt Reformen kort fortalt Skattestoppet er omdrejningspunkt i regeringens skattepolitik. Siden 2001 har skattestoppet

Læs mere

Konkurrenceredegørelse 2010

Konkurrenceredegørelse 2010 Konkurrenceredegørelse 2010 Juni 2010 Konkurrenceredegørelse Juni 2010 1 Oplag: 800 stk. Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos: Rosendahls-schultzdistribution.dk, Tlf. 43 22 73 00 www.schultzboghandel.dk

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Med bidrag af Vibeke Borchsenius, Camilla Hvidtfeldt, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth

Læs mere