NORDMARKEN LANDS DEN G. Hovedstruktur STRANDOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDMARKEN LANDS DEN G. Hovedstruktur STRANDOM"

Transkript

1 a NORDMARKEN LANDS DEN G Hovedstruktur STRANDOM

2 Hovedstruktur Kommuneplanens hovedstruktur er det helhedsbillede som kommunalbestyrelsen sigter mod gennem styringen af offentlig og privat anlægsvirksomhed. Hovedstrukturen angiver de overordnede mål for udviklingen og fastlægger retningslinjer for arealanvendelsen i kommunen jf. planlovens 11. Arealanvendelse Kommunens samlede areal udgør 919 ha inklusiv stier, veje og jernbanen. Rammebestemmelserne i Kommuneplan 2009 medfører følgende fordeling af arealanvendelsen: Anvendelse år Centerområde¹ 7 17 Blandet bolig og erhverv 9 20 Boligområde² Område til offentlige formål Erhvervsområde Tekniske anlæg Rekreativt område³ Landområde Resterende areal * 12 5 I alt (ha) ¹) I 2005 var hele Delta Park udlagt som centerområde ²) Boligområder er reelt forøget med ca. 26 ha siden 2005, men da de grønne arealer i byzonen er udlagt i nye selvstændige rammeområder, bliver arealet stort set det samme. ³) Grønne områder med f.eks. regnvandstekniske anlæg med en rekreativ kvalitet er medregnet under offentlige formål i 2005, men fungerer som rekreative områder *) resterende arealer er vejarealer uden rammeområder. Bymønster Vallensbæk Kommune er et sammenhængende bysamfund, hvor de omliggende kommuner supplerer den eksisterende struktur især inden for butikshandelen og den kollektive transport. De to motorvejsanlæg opdeler kommunen i 3 bydele Nordmarken, Landsbyen og Den Grønne Kile samt Strandområdet. Alle tre bydele er næsten fuldt udbyggede og er alle forsynede med kommuneskole. Byområderne er i øvrigt forsynet med institutioner, bibliotek, lokaleller overordnet center. Undtaget herfra er Landsbyen, der med en samlet befolkning på under ikke giver grundlag for disse funktioner. Gennem hovedstinettet er der dog let adgang til faciliteterne i de 2 andre byområder. Centerstruktur Kommunen har ét overordnet centerområde omkring Vallensbæk Station samt to bydelscentre et i Nordmarken ved Tværbækvej og et i Strandområdet ved Bækkeskovvej. Yderligere er der planlagt et lokalcenter ved blomsterengen, for at forsyne de mange nye boliger i Nordmarken med lokal mulighed for indkøb af dagligvare. ne på det kommunale vejsystem. Endvidere vil behovet for eventuelle 95

3 Vallensbæk Kommune Hovedstruktur Fremtidig byudvikling Rummelighed til boliger I boligområde i Vallensbæk Nordmark, Amalieparken samt på Delta 25 er der fortsat ledige byggemuligheder til etageboliger og rækkehuse. Områderne er lokalplanlagt, dog er et mindre område i Nordmarken kun rammelokalplanlagt. Byggemulighederne vil sandsynligvis ikke Erhvervsområdet ved Risingevej er overgået til rent boligområde i Lokalplan nr. 70, men en virksomhed ligger fortsat lovligt i området. Der er planlagt opført ca. 25 rækkehuse, når virksomheden ophører. De resterende sommerhusgrunde kan med tiden ændres til helårsboliger. Restrummeligheden til boliger i allerede lokalplanlagte områder er for hele kommunen ca. 550 boliger, heraf ca. 250 enfamiliehuse el. rækkehuse og resten etageboliger. Kommuneplanen giver mulighed for fortætning af det åbne lave boligbyggeri i de stationsnære områder både langs Gammel Køge Landevej og i villabebyggelser. Rammebestemmelser skal sikre, at fortætning sker uden væsentlige gener for områdernes beboere. Fortætning kan forøge boligantallet med 150 til 250, men tallet er meget afhængigt af viljen hos grundejerne i området. Der planlægges med fortsat byomdannelse i erhvervsområdet ved Vejlegårdsvej hvor den centrale del Amalieparken på 8 ha - inden for de seneste 3 år er omdannet fra erhverv til boligområde. Resten af erhvervsområdet er på ca. 11 ha og kan rumme et sted mellem 300 og 400 nye boliger. Rummelighed til erhverv Rammeområde 1.E3 mellem Vallensbækvej og Holbækmotorvejen er i 2005 udlagt til erhvervsområde, men er endnu ikke lokalplanlagt. Der er fortsat mulighed for nyt kontorbyggeri på Delta Park mellem Vallensbæk Torvevej og Køge Bugt Motorvejen. Rummelighed til offentlige formål Der er ikke nye områder udlagt til offentlige formål. Rammeområde 3-D5 ved Gammel Køge Landevej er fortsat uudnyttet og endnu ikke lokalplanlagt. Nordmarken Areal og afgrænsning Bydelens areal udgør ca. 242 ha svarende til 26 % af kommunens areal. Bydelen afgrænses af kommunegrænserne mod Albertslund, Høje-Taastrup og Brøndby kommuner samt Holbækmotorvejen som kommunal skillelinje. Bydelens hovedkarakter Bydelen er domineret af etageboliger og tæt lav bebyggelse i den nordlige del af området, der har en stationsnær beliggenhed. Boligerne er i den øvrige del af bydelen villaer med spredte områder af tæt lav boligbebyggelse. Særligt i området ned mod de rekreative arealer ved Tueholmsøen er bebyggelsens tætte karakter kombineret med grundenes andel i fællesarealer, der strækker sig som kiler fra de grønne arealer ind i bebyggelsen. 96 De rekreative arealer mod vest, med Tueholmsøen, er meget væsent- bredde et rekreativ islæt gennem boligområdet.

4 Hovedstruktur Mod øst er bydelen præget af erhvervsområdet Jydekrogen ind mod de store erhvervsområder i Brøndby Kommune. Erhvervsanvendelsen giver med sin vægt på virksomheder, der ikke giver miljømæssige gener, en overgang til de mere tunge virksomheder i nabokommunen. Planlagte nye boliger Nord for Blomsterengen er der lokalplanlagt et nyt boligområde på ca. 3,5 ha med plads til ca. 150 nye boliger som tæt lavt boligbyggeri. Offentlig service der 4 børneinstitutioner, 1 legestue for dagplejen, ældrebyggeriet Pile- Byggeriet Pilehavehus ved Løkkekrogen har 40 ældreboliger. Pilehavehus indeholder desuden et dagcenter med fysioterapi, ergoterapi, café for beboerne og kommunens øvrige pensionister. I bydelens nordlige del ligger institutionen VUC Vestegnen. På Løkkekrogen har Landsforeningen LEV en boinstitution for handicappede, der indeholder 7 boliger, som kommunen er lejer af. Endvidere ligger der på Løkkekrogen en bygning indrettet til selskabslokale, der udlejes til kommunens borgere. Ved Kløverengen ligger Kirkebækskolen for handicappede. Skolen er normeret til 70 børn. Boinstitution Kløverengen ved siden af har plads til 40 beboere med psykiske handicap. Boinstitutionerne og VUC overgik til Ishøj Kommune pr. 1. januar 2007 i det forpligtende samarbejde. Centerforhold På Tværbækvej ligger der et mindre bydelscenter indeholdende en rammeområde. Der udlægges ramme ved hjørnet af Blomsterengen og Vallensbæk Torvevej til nyt lokalcenter med dagligvare. Herudover ligger der en benzintank med salg af dagligvarer på Jydekrogen. Erhvervsområder Industriområdet omkring Jydekrogen og Vallensbækvej benyttes til lettere industri og lagervirksomheder. Endvidere er der en række virksomheder inden for transport- og speditionssektoren. Mellem Vejlegårdsvej og Vallensbækvej, syd for Vallensbækvej, ligger et uudnyttet erhvervsområde. Da arealet ikke er stationsnært kan der efter Fingerplan , stk. 2 kun opføres erhvervsbygninger af mindre omfang og lokal karakter, dvs. mindre end 1500 etagemeter pr. matrikel. Vallensbækvej, hvorfra fordelingsveje går ind i boligområderne. Kommunalbestyrelsen har til hensigt at arbejde for en reduktion af støjbelastningen fra Vallensbækvej. Mulighederne for at reducere antallet af kørebaner fra 4 til 2 de sidste strækninger skal undersøges. Bydelen har 3 nord - sydgående hovedstier: Pilestien, Horsestien (der indgår i regional hovedsti nr. 67) samt Nørrestien. Desuden er der 2 øst - vestgående stier, Tværstien og Skolestien, hvor sidstnævnte munder ud i de grønne arealer ved Tueholmsøen. Stisy- Tekniske anlæg Bydelens sydlige del gennemskæres af Københavns Vands Thorsbroledning. En lang række parcelhusgrunde er i den anledning pålagt rådighedsindskrænkende bestemmelser. Ved Vallensbækvej har Energinet.dk en hovedtransformatorstation placeret i erhvervsområdet. 97

5 Vallensbæk Kommune Hovedstruktur Grønne områder og andre fritidsanlæg De grønne anlæg i bydelen omfatter først og fremmest I/S Vallensbæk Moses anlæg ved Tueholmsøen. Desuden er der de mindre anlæg ved regnvandsbassinet ved Horsestien og arealer langs Københavns Vands Thorsbroledning. Flere af grundejerforeningerne har fælles friarealer med forskellig rekreativ Landsbyen og Den Grønne Kile Areal og afgrænsning Bydelens areal udgør ca. 380 ha svarende til 41 % af kommunens areal. Bydelen afgrænses af kommunegrænserne mod Ishøj, Høje-Taastrup og Brøndby kommuner samt som kommunal skillelinje af Holbækmotorvejen i nord og Køge Bugt Motorvejen i syd. Bydelens hovedkarakter Bydelen er domineret af landsbyen med den højtliggende middelalderkirke omgivet af de store rekreative arealer i Den Grønne Kile. Ca. ¾ af bydelsområdet er beliggende i landzone, hvor det først og fremmest er boligbebyggelsen i landsbyen, der er i byzone. Både kirke og skole ligger i landzone. Landsbyen stammer tilbage fra middelalderen, men udgravninger har vist betydelig ældre bebyggelse i området. I landzonen rundt om Landsbyen ligger spredte boliger som tofter med karakter af mindre husmandssteder og gårde uden større driftsbygninger. En toft er jordstykket omkring en gård, som ikke indgår i den almindelige agerjord. Karakteren er typisk læbeplantning omkring en have hvori bygningerne er placeret. Planlagte nye boliger Efter nuværende Lokalplan nr. 73 kan der kun udstykkes yderligere 4 nye boliger i bydelen ved nedlæggelse af erhverv i landsbyen. Ny boligbebyggelse i landzone kan som udgangspunkt kun tillades i forbindelse med til- og ombygning af eksisterende boligbebyggelse, og husets samlede bruttoetageareal må ikke overstiger 250 m². For at undgå spredning af bebyggelsen fastlægge rammebestemmelser for tofter, så ny bebyggelse kun sker i tilknytning til de eksisterende toftebebyggelser. Offentlig service Der er en kommuneskole, Vallensbæk Skole, i bydelen. I forbindelse med skolens nye multisal er der lokaler til foreningslivets aktiviteter. virksomhed, ligesom der er musiklokaler i Multisalen. tiviteter. På Korsagergård anvendes bygningerne om dagen til aktivitetscenter for de ældre. geledes anvendes til forskellig mødeaktivitet. Med Lokalplan nr. 74 er der givet mulighed for at opføre en ny kirke i tilknytning til Vallensbæk Kirke. domsklub, værksteder kontor og mindre motorsportsbane. Naturskolen har egne lokaler på Vejlegårdsvej med nær kontakt til Vallensbæk Mose. Der er etableret en naturlejeplads i Den Grønne Kile ved Golfsvinget. Et pædagogisk tilbud til såvel institutioner som private. 98

6 Hovedstruktur Centerforhold Der er ikke noget bydelscenter i Den Grønne Kile eller i landsbyen. Der er en blomsterbutik i landsbyen på Brøndbyvej over for kirkegården, og et havecenter på Vejlegårdsvej lige nord for Køge Bugt Motorvejen. Erhverv I bydelen er næsten alle erhverv liberale erhverv og enkeltmandsvirk- heder. Vallensbæk Maskinsnedkeri på Engvej er største virksomhed i Landsbyen, og kan udstykkes i 4 boligparceller når den ophører. byen og fra Vallensbæk Torvevej via Brøndbyvej. I landsbyens østlige side løber hovedsti nr. 67, der giver adgang til de 2 andre byområder. I bydelen er der desuden 2 hovedstier, der løber i øst - vestlig retning. Stierne har forbindelse til stinettene i tilgrænsende kommuner og giver let adgang til de rekreative arealer. I bydelens nordlige del op mod Holbækmotorvejen løber hovedsti nr. 74. I den sydlige del løber hovedsti nr. 75. Begge stianlæg mangler mindre strækninger for at være fuldt udbyggede. Tekniske anlæg Da Den Grønne Kile er udlagt til transportkorridor før i Regionplanen og nu i Fingerplanen særligt for forsyningsanlæg - er bydelen gennemskåret af en lang række ledningsanlæg. Der er foretaget arealreservationer syd for Holbækmotorvejen til et eventuelt kommende nyt jernbanespor mellem København og Ringsted via Køge. Ledningsanlæggene er særligt koncentreret lige nord for Køge Bugt Motorvejen, hvor der ligger hovedspildevandsledning, fjernvarmeledninger for VEKS, nedgravet 400 KV kabel samt 132 KV luftledningsanlæg. Området gennemskæres af Københavns Vands hovedledning - Regnemarkledningen. Både Energinet.dk og HNG har hovedforsyningsledninger for naturgas gennem området. Endelig har NESA et 50 KV luftledningsanlæg der løber langs kommune-grænsen mod Brøndby Kommune og videre langs Holbækmotorvejen. Syd for Holbækmotorvejen har Energinet.dk en måler- og regulatorstation. Ved Lundbækvej ligger en hovedkloakpumpestation for Avedøre Spildevandscenter. Grønne områder og andre fritidsanlæg i Landsbyen Det er kommunalbestyrelsens hensigt, at kileområdet skal være attraktivt for såvel den lokale befolkning som for hele storbyområdets befolkning. Kilen indeholder tilbud for såvel dem, der udøver en organiseret fritidsaktivitet, som til dem, der for sig selv vil opleve landskabet og naturen. Vedrørende områdets forskellige aktiviteter henvises til redegørelsen. Der forventes ikke at ske væsentlige forandringer af områdets anvendelse inden næste planrevision. 99

7 Vallensbæk Kommune Hovedstruktur Strandområdet Areal og afgrænsning Bydelens areal udgør ca. 297 ha svarende til 32 % af kommunens areal. Af de 297 ha udgør de 56 ha Strandparken, der er del af Kystkilen langs Køge Bugt. Bydelen afgrænses af kommunegrænsen mod Ishøj og Brøndby kommuner samt Køge Bugt Motorvejen mod nord og Køge Bugt mod syd. Bydelens hovedkarakter Bydelen er domineret af høje etageboliger, rådhus og ældreboliger omkring Vallensbæk Station. Desuden er strandparken og Køge Bugt et meget dominerende element i bydelen. Fra Gammel Køge Landevej åbner der sig 2 brede kiler for udsynet mod havet ved Vallensbæk Havnevej og ved St. Vejle Å s udløb. Endvidere er der mange villakvarterer i 1-1½ etage. Planlagte nye boliger Hovedparten af de grunde, der har sommerhusstatus, er beliggende i bydelen. Det forventes, at der inden for planperioden sker en helårsbebyggelse af disse grunde. Byomdannelse Det undersøges om der skal udpeges et nyt byomdannelsesområde efter, at Amalieparkens byomdannelsesområde er blivet realiseret. Modsat karrén, langs Vejlegårdsvej ved Torbenfeldsvejskvarteret, er det muligt inden for byomdannelsesområdet, at udarbejde lokalplaner, der muliggør miljøfølsom anvendelse, såsom boligbebyggelse. Det kræver dog, at det kan dokumenteres, at en eventuel ekstern støjbelastning fra erhvervsvirksomheder i området, er afviklet inden for en 8-årig periode. Den generelle struktur for omdannelse er en lav højde ved villakvarteret og en højere langs Vejlegårdsvej. Nyt rammeområde langs Gisselfeldvej bliver rækkehuse i max 2 etager, herefter etageboligbebyggelse i max 4 etager, og endelig rammeområde til blandet bolig og erhverv langs Vejlesvinget, Vejlegårdsvej og Egeskovvej til håndværkere og mindre virksomheder der forsyner boligerne i Vallensbæk lokalt. Fortætning i stationsnærer områder Der er fortsat mulighed for at bygge mere intensivt langs Gammel Køge Landevej i op til 2½ etage. Målet er, at vejen kan få en mere udpræget karakter af bygade. Herudover gives der mulighed for fortætning i villakvarterne tæt på stationen for at imødekomme Finderplanens intentioner om en relativ højere udnyttelsesgrad tæt på kollektiv transport. Det vil være de samme bestemmelser som er indarbejdet i Lokalplan nr. 75 for Bækkeskovvejskvarteret. Her åbnes op for mindre grunde, men kun ved sammenbygning over skel, så havearealer samles. Endvidere skal udnyttelsen at tagetager placeres så indblik til naboer svare til byggeri på større grunde. Der skal være min. 8 meter fra vinduer på 1. sal til naboskel med enfamiliehuse. Fremtidige muligheder for boligbyggeri Nyt boligbyggeri vil primært ske ved ombygning af erhvervsområdet ved Vejlegårdsvej. Da der er mange grundejere vil ombygningen ske over en længere periode. En præcis tidshorisont kan ikke gives, da det afhænger af grundejernes vilje til omdannelse. På samme måde er tidshorisonten for fortætning i stationsnære områder betinget af, at det sker individuelt og i grundejernes tempo. 100 Offentlig service Der er en kommuneskole i området, Egholmskolen. Desuden er der etableret en privat skole på Strandesplanaden.

8 Hovedstruktur I bydelen er der 4 børneinstitutioner beliggende i de tætte boligområder samt en legestue for dagplejen. Rønnebækhus ved stationscenteret omfatter 97 almindelige ældreboliger. Endvidere er der en plejeenhed med 10 boliger med fast personale sindslidende. Værestedet drives fra 1. januar af Ishøj Kommune som en del af det forpligtende samarbejde. På hjørnet af Søndre Ringvej og Vallensbæk Torvevej er arealet i den hidtidige planlægning reserveret til en eventuel ny kirke, men det bliver ikke aktuelt efter opførelsen af Helligtrekongers Kirke ved Landsbyen. Grundens anvendelse til andet offentligt formål vil derfor blive overvejet i planperioden. TDC s telefoncentral på hjørnet af Gammel Køge Landevej og Vallensbæk Torvevej og Vallensbæk Strands Vandværks ejendom på hjørnet af Vejlegårdsvej og Svenstrupvej indregnes under teknisk formål. Centerformål Bydelens butikshandel er koncentreret i det overordnede center ved Vallensbæk Station. Desuden er der muligheder for indkøb af dagligvarer på Vejlegårdsvej (bager) og Gammel Køge Landevej (servicestation). Uden for det overordnede center er der et bydelscenter ved Bækkeskovvej og Gammel Køge Landevej, hvor der er lokaliseret butikker med udvalgsvarer og særligt pladskrævende varer, samt en række ejendomsmæglere og kontorerhverv. Der kan ikke etableres dagligva- Planlagt centerområde Med Lokalplan nr. 81 er der givet mulighed for et betydeligt større centerområde ved Vallensbæk Station. I forbindelse med lokalplanlægningen har ICP (institut for Center-planlægning) udarbejdet analyse af detailhandel i Vallensbæk i forhold til omegnskommunerne. Rapportens konklusion var, at en stor del af Vallensbæks borgers handel bliver lagt uden for kommunen. For at begrænse transportafstande giver Lokalplan nr. 81 mulighed for et større udbud af forskellige butikker, så det er attraktivt for kunderne. Det er fortsat usikkert hvornår lokalplanens muligheder bliver realiseret. Lokalplanen åbner mulighed for højhusbebyggelse, men der er efterfølgende truffet en principbeslutning om, at centerbyggeri skal tilpasses og indgå i en naturlig og harmonisk sammenhæng med de omkringliggende bygninger og faciliteter, hvorfor det ikke må være højere end 5 etager. Kommunen vil i samarbejde med ejer af centeret arbejde for, at forretninger, kontorer, klinikker og evt. boliger til følge. Hvis kommunens arealer og bibliotek indgår i et fremtidigt centerbyggeri, skal der opføres et nyt og større bibliotek med mødesal og mødelokaler, samt foretages de nødvendige ændringer i vej- og stisystemerne, ligesom der skal sikres den fornødne parkeringskapacitet. Der planlægges ikke nye centerområder, men ved bageren på Vejle- m². Erhverv og arbejdspladser Det sammenhængende erhvervsområde afgrænset af Gisselfeldvej, Køge Bugt Motorvejen, Vejlegårdsparken og S-banen opdeles med fremstillings- og værkstedsvirksomhed. Opdelingen betyder, at områ- 101

9 Kort over planlagt arealanvendelse NORDMARKEN LANDSBYEN OG DEN GRØNNE KILE Transportkorridoren, jf. Fingerplan 2007, 21 Det stationsnære kerneområde Øvrige stationsnære område Centerområde - blandede byfunktioner Blandet bolig og erhverv Etageboligbebyggelse Rækkehus / tæt-lav boligbebyggelse Parcelhusbebyggelse - mulighed for fortætning Parcelhusbebyggelse - lav bebyggelsesprocent Område til offentlig formål / institution Erhvervsområde kontor Erhvervsområde produktion og lager Tekniske anlæg Rekreativt område - byzone Rekreativt område - landzone Landområde STRANDOMRÅDET

10 Hovedstruktur dets vestlige del overgår til rækkehusbebyggelse, etageboliger i midten og blandet bolig og erhverv langs Vejlegårdsvej. Det undersøges om anvendelsen af planlovens regler om byomdannelsesområde er fordelagtige. I forvejen er det meste af områdes virksomheder naboer til er der i forvejen indrettet portnerbolig efter bestemmelse i Lokalplan nr. 35. En større andel kontorbyggeri og serviceerhverv skal have mulighed for at etablere sig her. I det tidligere erhvervsområdet ved Risingevej er kun én mindre virksomhed tilbage og arealet er udlagt til boliger. Kontor- og hotelvirksomhed kan placeres på Delta Park tæt på stationen. Lokalplan nr. 81 der ved Strandesplanaden et større kontor- og laboratoriebyggeri i det nye rammeområde 3-E4, der er udlagt til kontorerhverv. Bydelen er gennemskåret af 3 større veje, der virker som barriere for vedsti 67 krydser Ringvejen. På nordsiden af S-banen er hovedsti nr. 76 planlagt tværs gennem kommunen. En gennemførelse af stiplanen fra Søndre Ringvej til kommunegrænsen mod Ishøj Kommune anses ikke for gennemførlig i eget trace inden for planperioden. Gennem Strandparken forløber hovedsti nr. 6 fra Hvidovre til Hundige. I kommende lokalplanlægning kan det hidtidige vejudlæg parallelt med Gammel Køge Landevej ophæves, idet vejtilslutningerne til Gammel Køge Landevej fastholdes. For at sikre en klar grænse mellem by og land opretholdes dog gældende byggelinjer lands kystvejen, selvom den ikke anlægges. over for renovering, vil kommunen arbejde for en rundkørsel i stedet. Efter Lov om Offentlige veje af 19/ skal vejbestyrelserne i de kommuner, hvis veje vil skære eller få forbindelse med Søndre Ringvej og Gammel Køge Landevej, have lejlighed til at udtale sig. Da vejene tillige er bestående rutenummereret veje, skal også Vejdirektoratet som vejbestyrelse for de statslige veje have lejlighed til at udtale lensbæk Kommunes vejplan. Ligeledes skal Vejdirektoratet efter 24 neveje. Tekniske anlæg Bortset fra mindre kloaktekniske anlæg i bydelen er der ikke begrænsende tekniske anlæg. Grønne områder og andre fritidsaktiviteter i Strandområdet Hele kystområdet bortset fra Vallensbæk Havn ejes og administreres af I/S Køge Bugt Strandpark. Området byder på både strandenge, indsøer og badestrande. Vallensbæk Havn danner hjemsted for en lang række fritidsaktiviteter. Kommuneplanen giver mulighed for nyt landareal i havnen til vinteroplag af både. 103

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 1 af 22 F Forslag til Fingerplan 2013 Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 2 af 22 Forslag til Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Forslag til Fingerplan 2013

Forslag til Fingerplan 2013 Forslag til Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Forslag til Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Udgivet af Miljøministeriet Redaktion:

Læs mere

Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning F Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk

Læs mere

Fingerplan 2013. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Fingerplan 2013. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune LOKALPLAN 398 Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue Roskilde Kommune J. nr. 01.0205P16 Sagsid. 200300021 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Ole Damgaard Sørensen

Læs mere

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Miljø- og Teknikforvaltnigen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. T 43 68 67 00 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan

Læs mere