NORDMARKEN LANDS DEN G. Hovedstruktur STRANDOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDMARKEN LANDS DEN G. Hovedstruktur STRANDOM"

Transkript

1 a NORDMARKEN LANDS DEN G Hovedstruktur STRANDOM

2 Hovedstruktur Kommuneplanens hovedstruktur er det helhedsbillede som kommunalbestyrelsen sigter mod gennem styringen af offentlig og privat anlægsvirksomhed. Hovedstrukturen angiver de overordnede mål for udviklingen og fastlægger retningslinjer for arealanvendelsen i kommunen jf. planlovens 11. Arealanvendelse Kommunens samlede areal udgør 919 ha inklusiv stier, veje og jernbanen. Rammebestemmelserne i Kommuneplan 2009 medfører følgende fordeling af arealanvendelsen: Anvendelse år Centerområde¹ 7 17 Blandet bolig og erhverv 9 20 Boligområde² Område til offentlige formål Erhvervsområde Tekniske anlæg Rekreativt område³ Landområde Resterende areal * 12 5 I alt (ha) ¹) I 2005 var hele Delta Park udlagt som centerområde ²) Boligområder er reelt forøget med ca. 26 ha siden 2005, men da de grønne arealer i byzonen er udlagt i nye selvstændige rammeområder, bliver arealet stort set det samme. ³) Grønne områder med f.eks. regnvandstekniske anlæg med en rekreativ kvalitet er medregnet under offentlige formål i 2005, men fungerer som rekreative områder *) resterende arealer er vejarealer uden rammeområder. Bymønster Vallensbæk Kommune er et sammenhængende bysamfund, hvor de omliggende kommuner supplerer den eksisterende struktur især inden for butikshandelen og den kollektive transport. De to motorvejsanlæg opdeler kommunen i 3 bydele Nordmarken, Landsbyen og Den Grønne Kile samt Strandområdet. Alle tre bydele er næsten fuldt udbyggede og er alle forsynede med kommuneskole. Byområderne er i øvrigt forsynet med institutioner, bibliotek, lokaleller overordnet center. Undtaget herfra er Landsbyen, der med en samlet befolkning på under ikke giver grundlag for disse funktioner. Gennem hovedstinettet er der dog let adgang til faciliteterne i de 2 andre byområder. Centerstruktur Kommunen har ét overordnet centerområde omkring Vallensbæk Station samt to bydelscentre et i Nordmarken ved Tværbækvej og et i Strandområdet ved Bækkeskovvej. Yderligere er der planlagt et lokalcenter ved blomsterengen, for at forsyne de mange nye boliger i Nordmarken med lokal mulighed for indkøb af dagligvare. ne på det kommunale vejsystem. Endvidere vil behovet for eventuelle 95

3 Vallensbæk Kommune Hovedstruktur Fremtidig byudvikling Rummelighed til boliger I boligområde i Vallensbæk Nordmark, Amalieparken samt på Delta 25 er der fortsat ledige byggemuligheder til etageboliger og rækkehuse. Områderne er lokalplanlagt, dog er et mindre område i Nordmarken kun rammelokalplanlagt. Byggemulighederne vil sandsynligvis ikke Erhvervsområdet ved Risingevej er overgået til rent boligområde i Lokalplan nr. 70, men en virksomhed ligger fortsat lovligt i området. Der er planlagt opført ca. 25 rækkehuse, når virksomheden ophører. De resterende sommerhusgrunde kan med tiden ændres til helårsboliger. Restrummeligheden til boliger i allerede lokalplanlagte områder er for hele kommunen ca. 550 boliger, heraf ca. 250 enfamiliehuse el. rækkehuse og resten etageboliger. Kommuneplanen giver mulighed for fortætning af det åbne lave boligbyggeri i de stationsnære områder både langs Gammel Køge Landevej og i villabebyggelser. Rammebestemmelser skal sikre, at fortætning sker uden væsentlige gener for områdernes beboere. Fortætning kan forøge boligantallet med 150 til 250, men tallet er meget afhængigt af viljen hos grundejerne i området. Der planlægges med fortsat byomdannelse i erhvervsområdet ved Vejlegårdsvej hvor den centrale del Amalieparken på 8 ha - inden for de seneste 3 år er omdannet fra erhverv til boligområde. Resten af erhvervsområdet er på ca. 11 ha og kan rumme et sted mellem 300 og 400 nye boliger. Rummelighed til erhverv Rammeområde 1.E3 mellem Vallensbækvej og Holbækmotorvejen er i 2005 udlagt til erhvervsområde, men er endnu ikke lokalplanlagt. Der er fortsat mulighed for nyt kontorbyggeri på Delta Park mellem Vallensbæk Torvevej og Køge Bugt Motorvejen. Rummelighed til offentlige formål Der er ikke nye områder udlagt til offentlige formål. Rammeområde 3-D5 ved Gammel Køge Landevej er fortsat uudnyttet og endnu ikke lokalplanlagt. Nordmarken Areal og afgrænsning Bydelens areal udgør ca. 242 ha svarende til 26 % af kommunens areal. Bydelen afgrænses af kommunegrænserne mod Albertslund, Høje-Taastrup og Brøndby kommuner samt Holbækmotorvejen som kommunal skillelinje. Bydelens hovedkarakter Bydelen er domineret af etageboliger og tæt lav bebyggelse i den nordlige del af området, der har en stationsnær beliggenhed. Boligerne er i den øvrige del af bydelen villaer med spredte områder af tæt lav boligbebyggelse. Særligt i området ned mod de rekreative arealer ved Tueholmsøen er bebyggelsens tætte karakter kombineret med grundenes andel i fællesarealer, der strækker sig som kiler fra de grønne arealer ind i bebyggelsen. 96 De rekreative arealer mod vest, med Tueholmsøen, er meget væsent- bredde et rekreativ islæt gennem boligområdet.

4 Hovedstruktur Mod øst er bydelen præget af erhvervsområdet Jydekrogen ind mod de store erhvervsområder i Brøndby Kommune. Erhvervsanvendelsen giver med sin vægt på virksomheder, der ikke giver miljømæssige gener, en overgang til de mere tunge virksomheder i nabokommunen. Planlagte nye boliger Nord for Blomsterengen er der lokalplanlagt et nyt boligområde på ca. 3,5 ha med plads til ca. 150 nye boliger som tæt lavt boligbyggeri. Offentlig service der 4 børneinstitutioner, 1 legestue for dagplejen, ældrebyggeriet Pile- Byggeriet Pilehavehus ved Løkkekrogen har 40 ældreboliger. Pilehavehus indeholder desuden et dagcenter med fysioterapi, ergoterapi, café for beboerne og kommunens øvrige pensionister. I bydelens nordlige del ligger institutionen VUC Vestegnen. På Løkkekrogen har Landsforeningen LEV en boinstitution for handicappede, der indeholder 7 boliger, som kommunen er lejer af. Endvidere ligger der på Løkkekrogen en bygning indrettet til selskabslokale, der udlejes til kommunens borgere. Ved Kløverengen ligger Kirkebækskolen for handicappede. Skolen er normeret til 70 børn. Boinstitution Kløverengen ved siden af har plads til 40 beboere med psykiske handicap. Boinstitutionerne og VUC overgik til Ishøj Kommune pr. 1. januar 2007 i det forpligtende samarbejde. Centerforhold På Tværbækvej ligger der et mindre bydelscenter indeholdende en rammeområde. Der udlægges ramme ved hjørnet af Blomsterengen og Vallensbæk Torvevej til nyt lokalcenter med dagligvare. Herudover ligger der en benzintank med salg af dagligvarer på Jydekrogen. Erhvervsområder Industriområdet omkring Jydekrogen og Vallensbækvej benyttes til lettere industri og lagervirksomheder. Endvidere er der en række virksomheder inden for transport- og speditionssektoren. Mellem Vejlegårdsvej og Vallensbækvej, syd for Vallensbækvej, ligger et uudnyttet erhvervsområde. Da arealet ikke er stationsnært kan der efter Fingerplan , stk. 2 kun opføres erhvervsbygninger af mindre omfang og lokal karakter, dvs. mindre end 1500 etagemeter pr. matrikel. Vallensbækvej, hvorfra fordelingsveje går ind i boligområderne. Kommunalbestyrelsen har til hensigt at arbejde for en reduktion af støjbelastningen fra Vallensbækvej. Mulighederne for at reducere antallet af kørebaner fra 4 til 2 de sidste strækninger skal undersøges. Bydelen har 3 nord - sydgående hovedstier: Pilestien, Horsestien (der indgår i regional hovedsti nr. 67) samt Nørrestien. Desuden er der 2 øst - vestgående stier, Tværstien og Skolestien, hvor sidstnævnte munder ud i de grønne arealer ved Tueholmsøen. Stisy- Tekniske anlæg Bydelens sydlige del gennemskæres af Københavns Vands Thorsbroledning. En lang række parcelhusgrunde er i den anledning pålagt rådighedsindskrænkende bestemmelser. Ved Vallensbækvej har Energinet.dk en hovedtransformatorstation placeret i erhvervsområdet. 97

5 Vallensbæk Kommune Hovedstruktur Grønne områder og andre fritidsanlæg De grønne anlæg i bydelen omfatter først og fremmest I/S Vallensbæk Moses anlæg ved Tueholmsøen. Desuden er der de mindre anlæg ved regnvandsbassinet ved Horsestien og arealer langs Københavns Vands Thorsbroledning. Flere af grundejerforeningerne har fælles friarealer med forskellig rekreativ Landsbyen og Den Grønne Kile Areal og afgrænsning Bydelens areal udgør ca. 380 ha svarende til 41 % af kommunens areal. Bydelen afgrænses af kommunegrænserne mod Ishøj, Høje-Taastrup og Brøndby kommuner samt som kommunal skillelinje af Holbækmotorvejen i nord og Køge Bugt Motorvejen i syd. Bydelens hovedkarakter Bydelen er domineret af landsbyen med den højtliggende middelalderkirke omgivet af de store rekreative arealer i Den Grønne Kile. Ca. ¾ af bydelsområdet er beliggende i landzone, hvor det først og fremmest er boligbebyggelsen i landsbyen, der er i byzone. Både kirke og skole ligger i landzone. Landsbyen stammer tilbage fra middelalderen, men udgravninger har vist betydelig ældre bebyggelse i området. I landzonen rundt om Landsbyen ligger spredte boliger som tofter med karakter af mindre husmandssteder og gårde uden større driftsbygninger. En toft er jordstykket omkring en gård, som ikke indgår i den almindelige agerjord. Karakteren er typisk læbeplantning omkring en have hvori bygningerne er placeret. Planlagte nye boliger Efter nuværende Lokalplan nr. 73 kan der kun udstykkes yderligere 4 nye boliger i bydelen ved nedlæggelse af erhverv i landsbyen. Ny boligbebyggelse i landzone kan som udgangspunkt kun tillades i forbindelse med til- og ombygning af eksisterende boligbebyggelse, og husets samlede bruttoetageareal må ikke overstiger 250 m². For at undgå spredning af bebyggelsen fastlægge rammebestemmelser for tofter, så ny bebyggelse kun sker i tilknytning til de eksisterende toftebebyggelser. Offentlig service Der er en kommuneskole, Vallensbæk Skole, i bydelen. I forbindelse med skolens nye multisal er der lokaler til foreningslivets aktiviteter. virksomhed, ligesom der er musiklokaler i Multisalen. tiviteter. På Korsagergård anvendes bygningerne om dagen til aktivitetscenter for de ældre. geledes anvendes til forskellig mødeaktivitet. Med Lokalplan nr. 74 er der givet mulighed for at opføre en ny kirke i tilknytning til Vallensbæk Kirke. domsklub, værksteder kontor og mindre motorsportsbane. Naturskolen har egne lokaler på Vejlegårdsvej med nær kontakt til Vallensbæk Mose. Der er etableret en naturlejeplads i Den Grønne Kile ved Golfsvinget. Et pædagogisk tilbud til såvel institutioner som private. 98

6 Hovedstruktur Centerforhold Der er ikke noget bydelscenter i Den Grønne Kile eller i landsbyen. Der er en blomsterbutik i landsbyen på Brøndbyvej over for kirkegården, og et havecenter på Vejlegårdsvej lige nord for Køge Bugt Motorvejen. Erhverv I bydelen er næsten alle erhverv liberale erhverv og enkeltmandsvirk- heder. Vallensbæk Maskinsnedkeri på Engvej er største virksomhed i Landsbyen, og kan udstykkes i 4 boligparceller når den ophører. byen og fra Vallensbæk Torvevej via Brøndbyvej. I landsbyens østlige side løber hovedsti nr. 67, der giver adgang til de 2 andre byområder. I bydelen er der desuden 2 hovedstier, der løber i øst - vestlig retning. Stierne har forbindelse til stinettene i tilgrænsende kommuner og giver let adgang til de rekreative arealer. I bydelens nordlige del op mod Holbækmotorvejen løber hovedsti nr. 74. I den sydlige del løber hovedsti nr. 75. Begge stianlæg mangler mindre strækninger for at være fuldt udbyggede. Tekniske anlæg Da Den Grønne Kile er udlagt til transportkorridor før i Regionplanen og nu i Fingerplanen særligt for forsyningsanlæg - er bydelen gennemskåret af en lang række ledningsanlæg. Der er foretaget arealreservationer syd for Holbækmotorvejen til et eventuelt kommende nyt jernbanespor mellem København og Ringsted via Køge. Ledningsanlæggene er særligt koncentreret lige nord for Køge Bugt Motorvejen, hvor der ligger hovedspildevandsledning, fjernvarmeledninger for VEKS, nedgravet 400 KV kabel samt 132 KV luftledningsanlæg. Området gennemskæres af Københavns Vands hovedledning - Regnemarkledningen. Både Energinet.dk og HNG har hovedforsyningsledninger for naturgas gennem området. Endelig har NESA et 50 KV luftledningsanlæg der løber langs kommune-grænsen mod Brøndby Kommune og videre langs Holbækmotorvejen. Syd for Holbækmotorvejen har Energinet.dk en måler- og regulatorstation. Ved Lundbækvej ligger en hovedkloakpumpestation for Avedøre Spildevandscenter. Grønne områder og andre fritidsanlæg i Landsbyen Det er kommunalbestyrelsens hensigt, at kileområdet skal være attraktivt for såvel den lokale befolkning som for hele storbyområdets befolkning. Kilen indeholder tilbud for såvel dem, der udøver en organiseret fritidsaktivitet, som til dem, der for sig selv vil opleve landskabet og naturen. Vedrørende områdets forskellige aktiviteter henvises til redegørelsen. Der forventes ikke at ske væsentlige forandringer af områdets anvendelse inden næste planrevision. 99

7 Vallensbæk Kommune Hovedstruktur Strandområdet Areal og afgrænsning Bydelens areal udgør ca. 297 ha svarende til 32 % af kommunens areal. Af de 297 ha udgør de 56 ha Strandparken, der er del af Kystkilen langs Køge Bugt. Bydelen afgrænses af kommunegrænsen mod Ishøj og Brøndby kommuner samt Køge Bugt Motorvejen mod nord og Køge Bugt mod syd. Bydelens hovedkarakter Bydelen er domineret af høje etageboliger, rådhus og ældreboliger omkring Vallensbæk Station. Desuden er strandparken og Køge Bugt et meget dominerende element i bydelen. Fra Gammel Køge Landevej åbner der sig 2 brede kiler for udsynet mod havet ved Vallensbæk Havnevej og ved St. Vejle Å s udløb. Endvidere er der mange villakvarterer i 1-1½ etage. Planlagte nye boliger Hovedparten af de grunde, der har sommerhusstatus, er beliggende i bydelen. Det forventes, at der inden for planperioden sker en helårsbebyggelse af disse grunde. Byomdannelse Det undersøges om der skal udpeges et nyt byomdannelsesområde efter, at Amalieparkens byomdannelsesområde er blivet realiseret. Modsat karrén, langs Vejlegårdsvej ved Torbenfeldsvejskvarteret, er det muligt inden for byomdannelsesområdet, at udarbejde lokalplaner, der muliggør miljøfølsom anvendelse, såsom boligbebyggelse. Det kræver dog, at det kan dokumenteres, at en eventuel ekstern støjbelastning fra erhvervsvirksomheder i området, er afviklet inden for en 8-årig periode. Den generelle struktur for omdannelse er en lav højde ved villakvarteret og en højere langs Vejlegårdsvej. Nyt rammeområde langs Gisselfeldvej bliver rækkehuse i max 2 etager, herefter etageboligbebyggelse i max 4 etager, og endelig rammeområde til blandet bolig og erhverv langs Vejlesvinget, Vejlegårdsvej og Egeskovvej til håndværkere og mindre virksomheder der forsyner boligerne i Vallensbæk lokalt. Fortætning i stationsnærer områder Der er fortsat mulighed for at bygge mere intensivt langs Gammel Køge Landevej i op til 2½ etage. Målet er, at vejen kan få en mere udpræget karakter af bygade. Herudover gives der mulighed for fortætning i villakvarterne tæt på stationen for at imødekomme Finderplanens intentioner om en relativ højere udnyttelsesgrad tæt på kollektiv transport. Det vil være de samme bestemmelser som er indarbejdet i Lokalplan nr. 75 for Bækkeskovvejskvarteret. Her åbnes op for mindre grunde, men kun ved sammenbygning over skel, så havearealer samles. Endvidere skal udnyttelsen at tagetager placeres så indblik til naboer svare til byggeri på større grunde. Der skal være min. 8 meter fra vinduer på 1. sal til naboskel med enfamiliehuse. Fremtidige muligheder for boligbyggeri Nyt boligbyggeri vil primært ske ved ombygning af erhvervsområdet ved Vejlegårdsvej. Da der er mange grundejere vil ombygningen ske over en længere periode. En præcis tidshorisont kan ikke gives, da det afhænger af grundejernes vilje til omdannelse. På samme måde er tidshorisonten for fortætning i stationsnære områder betinget af, at det sker individuelt og i grundejernes tempo. 100 Offentlig service Der er en kommuneskole i området, Egholmskolen. Desuden er der etableret en privat skole på Strandesplanaden.

8 Hovedstruktur I bydelen er der 4 børneinstitutioner beliggende i de tætte boligområder samt en legestue for dagplejen. Rønnebækhus ved stationscenteret omfatter 97 almindelige ældreboliger. Endvidere er der en plejeenhed med 10 boliger med fast personale sindslidende. Værestedet drives fra 1. januar af Ishøj Kommune som en del af det forpligtende samarbejde. På hjørnet af Søndre Ringvej og Vallensbæk Torvevej er arealet i den hidtidige planlægning reserveret til en eventuel ny kirke, men det bliver ikke aktuelt efter opførelsen af Helligtrekongers Kirke ved Landsbyen. Grundens anvendelse til andet offentligt formål vil derfor blive overvejet i planperioden. TDC s telefoncentral på hjørnet af Gammel Køge Landevej og Vallensbæk Torvevej og Vallensbæk Strands Vandværks ejendom på hjørnet af Vejlegårdsvej og Svenstrupvej indregnes under teknisk formål. Centerformål Bydelens butikshandel er koncentreret i det overordnede center ved Vallensbæk Station. Desuden er der muligheder for indkøb af dagligvarer på Vejlegårdsvej (bager) og Gammel Køge Landevej (servicestation). Uden for det overordnede center er der et bydelscenter ved Bækkeskovvej og Gammel Køge Landevej, hvor der er lokaliseret butikker med udvalgsvarer og særligt pladskrævende varer, samt en række ejendomsmæglere og kontorerhverv. Der kan ikke etableres dagligva- Planlagt centerområde Med Lokalplan nr. 81 er der givet mulighed for et betydeligt større centerområde ved Vallensbæk Station. I forbindelse med lokalplanlægningen har ICP (institut for Center-planlægning) udarbejdet analyse af detailhandel i Vallensbæk i forhold til omegnskommunerne. Rapportens konklusion var, at en stor del af Vallensbæks borgers handel bliver lagt uden for kommunen. For at begrænse transportafstande giver Lokalplan nr. 81 mulighed for et større udbud af forskellige butikker, så det er attraktivt for kunderne. Det er fortsat usikkert hvornår lokalplanens muligheder bliver realiseret. Lokalplanen åbner mulighed for højhusbebyggelse, men der er efterfølgende truffet en principbeslutning om, at centerbyggeri skal tilpasses og indgå i en naturlig og harmonisk sammenhæng med de omkringliggende bygninger og faciliteter, hvorfor det ikke må være højere end 5 etager. Kommunen vil i samarbejde med ejer af centeret arbejde for, at forretninger, kontorer, klinikker og evt. boliger til følge. Hvis kommunens arealer og bibliotek indgår i et fremtidigt centerbyggeri, skal der opføres et nyt og større bibliotek med mødesal og mødelokaler, samt foretages de nødvendige ændringer i vej- og stisystemerne, ligesom der skal sikres den fornødne parkeringskapacitet. Der planlægges ikke nye centerområder, men ved bageren på Vejle- m². Erhverv og arbejdspladser Det sammenhængende erhvervsområde afgrænset af Gisselfeldvej, Køge Bugt Motorvejen, Vejlegårdsparken og S-banen opdeles med fremstillings- og værkstedsvirksomhed. Opdelingen betyder, at områ- 101

9 Kort over planlagt arealanvendelse NORDMARKEN LANDSBYEN OG DEN GRØNNE KILE Transportkorridoren, jf. Fingerplan 2007, 21 Det stationsnære kerneområde Øvrige stationsnære område Centerområde - blandede byfunktioner Blandet bolig og erhverv Etageboligbebyggelse Rækkehus / tæt-lav boligbebyggelse Parcelhusbebyggelse - mulighed for fortætning Parcelhusbebyggelse - lav bebyggelsesprocent Område til offentlig formål / institution Erhvervsområde kontor Erhvervsområde produktion og lager Tekniske anlæg Rekreativt område - byzone Rekreativt område - landzone Landområde STRANDOMRÅDET

10 Hovedstruktur dets vestlige del overgår til rækkehusbebyggelse, etageboliger i midten og blandet bolig og erhverv langs Vejlegårdsvej. Det undersøges om anvendelsen af planlovens regler om byomdannelsesområde er fordelagtige. I forvejen er det meste af områdes virksomheder naboer til er der i forvejen indrettet portnerbolig efter bestemmelse i Lokalplan nr. 35. En større andel kontorbyggeri og serviceerhverv skal have mulighed for at etablere sig her. I det tidligere erhvervsområdet ved Risingevej er kun én mindre virksomhed tilbage og arealet er udlagt til boliger. Kontor- og hotelvirksomhed kan placeres på Delta Park tæt på stationen. Lokalplan nr. 81 der ved Strandesplanaden et større kontor- og laboratoriebyggeri i det nye rammeområde 3-E4, der er udlagt til kontorerhverv. Bydelen er gennemskåret af 3 større veje, der virker som barriere for vedsti 67 krydser Ringvejen. På nordsiden af S-banen er hovedsti nr. 76 planlagt tværs gennem kommunen. En gennemførelse af stiplanen fra Søndre Ringvej til kommunegrænsen mod Ishøj Kommune anses ikke for gennemførlig i eget trace inden for planperioden. Gennem Strandparken forløber hovedsti nr. 6 fra Hvidovre til Hundige. I kommende lokalplanlægning kan det hidtidige vejudlæg parallelt med Gammel Køge Landevej ophæves, idet vejtilslutningerne til Gammel Køge Landevej fastholdes. For at sikre en klar grænse mellem by og land opretholdes dog gældende byggelinjer lands kystvejen, selvom den ikke anlægges. over for renovering, vil kommunen arbejde for en rundkørsel i stedet. Efter Lov om Offentlige veje af 19/ skal vejbestyrelserne i de kommuner, hvis veje vil skære eller få forbindelse med Søndre Ringvej og Gammel Køge Landevej, have lejlighed til at udtale sig. Da vejene tillige er bestående rutenummereret veje, skal også Vejdirektoratet som vejbestyrelse for de statslige veje have lejlighed til at udtale lensbæk Kommunes vejplan. Ligeledes skal Vejdirektoratet efter 24 neveje. Tekniske anlæg Bortset fra mindre kloaktekniske anlæg i bydelen er der ikke begrænsende tekniske anlæg. Grønne områder og andre fritidsaktiviteter i Strandområdet Hele kystområdet bortset fra Vallensbæk Havn ejes og administreres af I/S Køge Bugt Strandpark. Området byder på både strandenge, indsøer og badestrande. Vallensbæk Havn danner hjemsted for en lang række fritidsaktiviteter. Kommuneplanen giver mulighed for nyt landareal i havnen til vinteroplag af både. 103

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

Forslag til. Kommuneplan 2005

Forslag til. Kommuneplan 2005 Forslag til Kommuneplan 2005 Forord Kommuneplanen er den sammenfattende plan for arealanvendelse og bebyggelsesforhold i kommunen. er en mindre revision af Kommuneplan 2000-2012, som tager udgangspunkt

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Rammer for lokalplanlægning 1-B260 1-B420 1-G2 1-E2 1-E3 1-G4 1-T2. Holbæk Motorvejen 2-G7 2-F4 2-B410 2-T1 2-F3 2-G3 2-G2 2-B410 2-D5 2D2 1-B290 1-G1

Rammer for lokalplanlægning 1-B260 1-B420 1-G2 1-E2 1-E3 1-G4 1-T2. Holbæk Motorvejen 2-G7 2-F4 2-B410 2-T1 2-F3 2-G3 2-G2 2-B410 2-D5 2D2 1-B290 1-G1 1-G4 1-B420 1-E2 1-E3 1-G2 1-B260 2-F3 2-F4 2-D5 2-G3 2-B410 2D2 2-T1 2-G2 2-B410 2-G7 Holbæk Motorvejen 1-T2 1-B1 -G5 20 1-B290 1-G1 1-B280 1-B201 1-B320 1-B 1-B420 1-B230 1-B 1-B250 4 1-D6 1-B251 1-BG251

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge

Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge 1.B.1 Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge 1.B.1 Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge Boligområde Bebyggelsesprocent 30 1½ etage 8,5 m Boligformål Åben lav parcelhuse Lokalplaner

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Planstrategi 2011 - forslag til revideret tekst i cases for de tre stationsnære områder NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Plan- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Henrik Nielsen j.nr. 11/39550

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143 Indholdsfortegnelse Forslag til kommuneplan 2009...1/143 By og Erhverv...4/143 Ishøj By...6/143 Mål og midler...8/143 Bystruktur...10/143 Det stationsnære område...11/143 Strategisk byudvikling...14/143

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen

Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen I F G H Delområde 3 med angivelse af kortudsnit for byområder (A-D) og landområder (E-N) 300 3 E A L M B K D J C N 301 Delområde 3 - Byområder Slangerup

Læs mere

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Et fremtidsbillede - En hovedstrukturmæssig skitse af hvordan kommunen kan se ud fuld udbygget med hensyn til erhverv, boliger, overordnede infraserukturelle

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Bilag indsigelser til kommuneplan 2005-2016

Bilag indsigelser til kommuneplan 2005-2016 Bilag indsigelser til kommuneplan 2005-2016 Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse. nr. Afsender

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik)

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TRETOMMERVEJ 56 8240 RISSKOV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

Vandforsyning Det er kommunalbestyrelsens mål:

Vandforsyning Det er kommunalbestyrelsens mål: Teknisk forsyning Redegørelse - Teknisk forsyning Teknisk forsyning omfatter vand- og kloakforsyning samt affaldshåndtering og energiforsyningen med el og varme. Der skal i overensstemmelse med lovgivningen

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Hvidbog for forudgående høring af kommuneplanændring for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE By- og Teknikforvaltningen Plan- og Miljøafdelingen

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 2 Banedanmark Den nye bane København- Ringsted Arealfortegnelse nr. 31 Maj 2014 Løbenumre 081, 083-087, 090-091, 100-101,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO

4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 77 4.1 Hovedby - Maribo Vest 78 DISTRIKT MARIBO 4.1 Hovedby - Maribo Øst DISTRIKT MARIBO 79 Rammenr.: 360-C2 Rammenavn: Bymidte Ved Åen i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser:

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere