Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts Høringsnotat S-tog til Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde"

Transkript

1 Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002 Høringsnotat S-tog til Roskilde

2 INDHOLD 1. KORT OM PROJEKTET Baggrund for den valgte S-togsløsning BORGERNE ER BLEVET HØRT Høringsperioden Generelle problemstillinger i høringssvarene Resultater af høringen Læsevejledning for høringsnotatet TRAFIKALE FORHOLD Roskilde Hedehusene/Trekroner Hvidovre-Kastrup Høje Taastrup-København Togbetjening generelt Projektets beslutningsgrundlag S-togsforslaget generelt ANLÆGSMÆSSIGE FORHOLD Roskilde Høje Taastrup Hvidovre-Kastrup Alternative anlægsforslag MATERIEL Togtype og systemovergang Ind- og udstigningsforhold Regionaltogenes længde VISUELLE FORHOLD Roskilde Høje Taastrup Hvidovre

3 7. STØJ OG VIBRATIONER Roskilde Høje Taastrup Hvidovre Det trafikale grundlag for støjberegninger Nyanlæg eller eksisterende jernbane Støjberegning og -måling Støjafskærmning og -isolering PLAN- OG AREALFORHOLD Roskilde Glostrup og Brøndby Øst for Hvidovre station Kommunale anlægsudgifter Kriminalitet BILAG Oversigt over afsendere af høringssvar Oversigt over indkomne høringssvar

4 1. KORT OM PROJEKTET Den 24. januar 2001 indgik de daværende regeringspartier Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre - en politisk aftale med Det Konservative Folkeparti, Venstre og CD om trafikinvesteringer i de kommende år. Bl.a. besluttede partierne på baggrund af Trafikministeriets rapport Mindre udvidelser af banekapaciteten mellem København og Roskilde at projektere og afsætte penge til 1. etape af projekt S-tog til Roskilde. Samtidig blev det besluttet at undersøge en 2. etape - S-tog fra Roskilde til Kastrup men man har endnu ikke besluttet at afsætte penge til denne del af projektet. Det blev endvidere besluttet at opretholde arealreservation til et femte spor mellem Hvidovre og Høje Taastrup, så det senere kan etableres, hvis behovet viser sig. Herudover blev det besluttet at opretholde arealreservationer til anlæg af to nye spor i et helt nyt sporforløb mellem København og Ringsted via Køge. Med disse beslutninger er mulighederne sikret for senere at kunne tilvejebringe tilstrækkelig jernbanekapacitet mellem København og Ringsted i en overskuelig fremtid. Der foretages en særskilt undersøgelse vedrørende arealreservationerne, og disse ligger således uden for dette projekts rammer. De politiske aftaler blev konfirmeret af Folketinget ved vedtagelse af Lov nr. 497 af 7. juni 2001 om ændring af Lov om projektering af jernbaneanlæg København Ringsted. I den indledende fase af projekt S-tog til Roskilde har Banestyrelsen desuden på foranledning af Trafikministeriet og i samarbejde med DSB S-tog A/S, Roskilde Amt, Roskilde Kommune og Vejdirektoratet - vurderet mulighederne for at etablere en ny station, med arbejdstitlen Roskilde Syd, sydvest for Roskilde Station. BAGGRUND FOR DEN VALGTE S-TOGSLØSNING I 1997 vedtog Folketinget lov om projektering af jernbaneanlæg mellem København og Ringsted. Banestyrelsen fik til opgave at finde en langsigtet løsning på kapacitetsproblemerne på strækningen. I foretog Banestyrelsen derfor omfattende undersøgelser af muligheden for at bygge to nye spor, så der i alt ville blive fire fjernbanespor hele vejen mellem København og Ringsted. Tre hovedvarianter blev undersøgt: - Udbygningsløsningen: To ekstra spor langs de eksisterende på strækningerne København Høje Taastrup og Roskilde Ringsted. - Nybygningsløsningen: To nye spor København-Ringsted i et helt nyt sporforløb via Køge. - Kombinationsløsningen: En kombination af de to andre løsninger. Alle tre muligheder ville kræve betydelige investeringer, og der blev ikke afsat midler til projektet. 4

5 I 2000 blev det besluttet at undersøge, om man inden for begrænsede økonomiske rammer vil kunne forbedre kapaciteten mellem København og Roskilde, dér hvor problemerne er mest presserende. Et undersøgelsesarbejde blev gennemført i et samarbejde mellem Trafikministeriet, DSB, DSB S-tog A/S og Banestyrelsen og resulterede i rapporten Mindre udvidelser af banekapaciteten mellem København og Roskilde, der blev udgivet af Trafikministeriet i oktober I rapporten er to modeller analyseret: - 5.-sporsløsningen, hvor der anlægges et ekstra spor Hvidovre-Høje Taastrup. - S-togsløsningen - hvor lokaltrafikken internt på strækningen København Roskilde suppleres med S-tog. S-togsløsningen blev undersøgt som både en jævnstrøms- og en vekselstrømsløsning. Da jævnstrømsløsningen viste sig trafikalt og teknisk mindre fordelagtig end vekselstrømsløsningen, er vekselstrømsløsningen lagt til grund for S-togsløsningen. Rapporten peger på S-togsløsningen som den mest attraktive af de to alternativer, bl.a. fordi S-togsløsningen rummer en bedre udnyttelse af den eksisterende bane og de fire spor mellem Roskilde og Høje Taastrup, og fordi løsningen giver mulighed for de fleste togafgange i lokaltrafikken mellem Roskilde og København/Kastrup og den bedste betjening af mellemliggende stationer. Endvidere rummer S-togsløsningen den bedste drifts- og samfundsøkonomi, og trafikken mellem Roskilde og Kastrup kan forbedres væsentligt, hvis 2. etape gennemføres. 5. spor giver i normal drift mulighed for tre afgange ekstra i timen mellem København og Roskilde. Hvis både S-togsløsningens 1. og 2. etape gennemføres, giver det mulighed for to ekstra tog mellem København og Roskilde. 5

6 2. BORGERNE ER BLEVET HØRT Dette høringsnotat samler høringssvar fra høringen om S-tog til Roskilde, der har været afholdt. Banestyrelsen har gennemlæst og vurderet alle indkomne henvendelser og kommenterer i dette Høringsnotat de mange fremlagte forslag og synspunkter. Høringsnotatet indgår i Folketingets beslutning om projektets gennemførelse. HØRINGSPERIODEN S-tog til Roskilde har været til offentlig debat fra 22. oktober til 17. december Offentlighedsperioden blev bekendtgjort ved annoncering i dagblade og regionale distriktsblade samt i en let læselig informationspjece. Borgerne i de berørte områder blev ligeledes gjort opmærksomme på høringen og projektet via opslag på lokale stationer mv. Information om projektet Som oplæg til høringen udgav Banestyrelsen i oktober 2001 en høringsudgave af Miljøredegørelse for S-tog til Roskilde og informationspjecen S-tog til Roskilde. Både høringsudgaven af Miljøredegørelse for S-tog til Roskilde og pjecen er sendt til kommuner langs jernbanen, virksomheder, lokal- og landspressen og foreninger, der har særlig interesse i projektet. Materialet er ligeledes sendt til en række stationer i hovedstadsområdet, uddelt på borgermøder i Roskilde, Høje Taastrup og Hvidovre og blevet sendt løbende til borgere, institutioner mv., som har rekvireret det. Borgermøder For at informere bredt om projektet og for at give borgerne mulighed for at stille spørgsmål til og kommentere projektet har Banestyrelsen afholdt tre borgermøder: - I Roskilde den 12. november 2001 deltog ca. 350 borgere. Et af hovedemnerne under debatten var broløsningen kontra tunnelløsningen. Både på grund af de visuelle forhold og på grund af støjgener fra jernbanen er det et stort lokalt ønske, at forbindelsesporet mellem S-bane og fjernbane anlægges i en tunnel. Desuden var der en del debat om nødvendigheden af en Roskilde Syd station. Også behovet for adgangsveje og stier til en evt. ny station med de gener, dette ville kunne medføre for villabebyggelsen i stationens nærområde, blev drøftet. Støjgener generelt fra jernbanen blev ligeledes debatteret. I forbindelse med trafikale forhold blev der især udtrykt stor lokal bekymring for, at projektet ikke er tilstrækkeligt til at løse de kapacitetsproblemer, der er på strækningen mellem København og Roskilde, og at regionaltogsbetjeningen mellem Roskilde og Valby, København H, Nørreport og Østerport bliver ringere. Der blev også spurgt til en evt. udbygning af Nordvestbanen og en evt. forlængelse af S-togslinjen til Lejre. 6

7 Mødet bar præg af, at projektet her medfører de største fysiske forandringer. Der var et stort fremmøde og en meget livlig og til tider følelsesladet debat om projektet. - I Høje Taastrup den 8. november 2001 deltog knap et halvt hundrede borgere. Der var på mødet tilfredshed med, at der sker en forbedring af betjeningen af Hedehusene. Enkelte af de fremmødte gav dog udtryk for utilfredshed med, at sporforbindelsen mellem fjernbanen og S-banen anlægges på en bro - af hensyn til visuelle forhold og støj fra broen. Støjgener fra jernbanen generelt blev også drøftet. Men debatten i Høje Taastrup drejede sig især om trafikale forhold. Der blev stillet spørgsmål om de fremtidige muligheder for togforbindelser mellem Roskildeområdet og Kastrup, kapacitetsproblemer gennem Røret (strækningen mellem København H og Østerport) blev berørt, og forhold vedrørende transitgodstrafikken blev bragt på bane. Desuden drøftede man indretning af tog og indstigningsforholdene for passagerne på de stationer, der både skal anvendes af S-tog og regionaltog. De fremmødte på borgermødet var i øvrigt generelt tilfredse med, at der sker forbedringer for jernbanetrafikken i Hovedstadsområdet. - I Hvidovre-området den 27. november 2001 deltog ca. et halvt hundrede borgere. Da det berørte område øst for Hvidovre station bærer præg af store trafikanlæg, var støj- og vibrationsgener fra jernbanen et gennemgående hovedtema under mødet. Der blev i øvrigt givet udtryk for sympati for udbygning af den kollektive trafik i hovedstadsområdet og jernbaner i det hele taget. Det andet gennemgående hovedtema var således en række spørgsmål vedrørende jernbanebetjening generelt. I forbindelse med borgermøderne havde Banestyrelsen oprettet et spørgehjørne, hvor de borgere, der har mere personlige spørgsmål til projektet - f.eks. i forbindelse med ekspropriation og sporplaceringer - kunne få en individuel og personlig betjening. De emner, der er blevet drøftet, og de indsigelser, der blev rejst under møderne, er også modtaget skriftligt i forbindelse med høringsfasen, så Banestyrelsens kommentarer til disse emner fremgår af dette høringsnotat. Debat i dagspressen Banestyrelsen arrangerede ved høringsperiodens start et pressemøde om Projekt S-tog til Roskilde. I dagspressen har der især lokalt i Roskilde været nogle artikler om projektet. Der har været debat om den trafikale togbetjening af Roskilde, hvor Banestyrelsen har bidraget med indlæg, bl.a. for at få præciseret nogle faktuelle forhold om projektet. Der har desuden været et par artikler om de beboere og lokalområder, der bliver berørt af ekspropriation. 7

8 Spørgsmål til projektet Banestyrelsen har besvaret ca. 30 skriftlige henvendelser fra borgere, der har haft konkrete spørgsmål til projektet. Desuden har Banestyrelsen besvaret en del telefoniske henvendelser. I høringsfasen er der indkommet 68 høringssvar. GENERELLE PROBLEMSTILLINGER I HØRINGSSVARENE Generelt er der opbakning til planerne om S-tog til Roskilde. En række berørte kommuner, amter, en bydel og Hovedstadens Udviklingsråd hilser projektet velkommen. Det samme gør Roskilde Universitetscenter og Pendlerklub Trekroner, som berøres trafikalt af projektet. De fleste har dog i deres høringssvar nogle kommentarer, forslag eller indvendinger omkring de temaer, der er aktuelle i lokalområderne eller generelt. Også mange borgere og beboerrepræsentanter er positive over for projektet. Men en del er dog imod, bl.a. borgere som berøres af de planlagte anlæg. Også NOAH-trafik er imod projektet, idet projektet efter foreningens opfattelse er en lappeløsning. Hverken Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen eller Konkurrencestyrelsen har bemærkninger til projektet. RESULTATER AF HØRINGEN Banestyrelsen har givet tilsagn om at indlede et konstruktivt, uformelt samarbejde med grundejerforeninger og andre repræsentanter på strækninger, der vil blive berørt af nye anlæg. Det er intentionen, at denne dialog fortsættes i det videre arbejde med projektet. Høringssvarene fra offentligheden sætter fokus på en række vigtige temaer. Nogle af kommentarerne har medført uddybende undersøgelser. Banestyrelsen vil med dette høringsnotat orientere Trafikministeriet og politikerne om høringssvarenes forslag og kommentarer til forhold i og uden for projektets rammer. Nedenstående eksempler viser, hvilke temaer der bl.a. har været kommentarer til i høringssvarene: - I Roskilde er der på borgermøder og ved skriftlige henvendelser gjort mange indsigelser mod anlæg af en bro - især på grund af de visuelle forhold. Banestyrelsen vurderer, at en bro vil have større visuelle gener end en tunnel. Til gengæld koster det mindre at anlægge en bro end en tunnel. 8

9 Også placering af depot- og vendesporene ved Roskilde er et tema i debatten. I Miljøredegørelsens høringsudgave lægger Banestyrelsen op til, at depot- og vendesporene placeres sydvest for Roskilde station, enten med en østlig eller vestlig placering og evt. med en ny station, Roskilde Syd. En del høringssvar peger på den østlige placering - op mod Lille Syd. Argumenterne for den østlige placering er bl.a., at denne giver mulighed for en senere forlængelse af S-togsdriften mod Køge. - Andre høringssvar fra Roskilde peger på en alternativ linieføring med depot- og vendespor øst for Roskilde station. Argumenterne for den alternative linieføring er bl.a., at man derved kan udgå at anlægge bro/tunnel i Roskilde. Banestyrelsen har efterfølgende undersøgt forslaget. Løsningen har vist sig at være væsentligt dyrere og anlægsteknisk mere kompliceret end den løsning, Banestyrelsen har fremlagt i Miljøredegørelsen. - I Høje Taastrup peger enkelte høringssvar på, at der af hensyn til både visuelle forhold og støj bør vælges en tunnelløsning frem for en broløsning. Banestyrelsen vurderer, at anlægsudgifterne til en tunnelløsning er væsentligt højere end til en broløsning. Desuden vil de togtrafikale gener i anlægsperioden være væsentligt større, hvis der skal anlægges en tunnel. Med overskudsjord fra anlægsarbejdet vil Banestyrelsen søge at løse de visuelle problemer ved at forhøje og forlænge volden langs jernbanen i Høje Taastrup. - I Hvidovreområdet peger høringssvar bl.a. på forventede ekstra støjgener, hvis den store broløsning vælges. Ligeledes anførers det i nogle høringssvar, at en forlængelse af Ringbanen kan være et alternativ til projektets 2. etape, bl.a. fordi det så ikke bliver nødvendigt med broanlæg i Hvidovre. Selvom forslaget om en Ringbaneforlængelse ligger uden for dette projekts kommissorium, har Banestyrelsen undersøgt de trafikale konsekvenser. Banestyrelsen vurderer, at Ringbaneforlængelsen anlægsteknisk, trafikalt og økonomisk er en løsning, som kan være et muligt alternativ til projektets 2. etape. Den endelige Miljøredegørelse er opdateret, således at Trafikministeriet og politikerne kan vurdere, om der skal arbejdes videre med en Ringbaneforlængelse som alternativ til 2. etape. LÆSEVEJLEDNING FOR HØRINGSNOTATET For at give læserne af dette høringsnotat et overblik over, hvilke temaer der lokalt eller generelt er debat omkring, har Banestyrelsen valgt at behandle de indkomne høringssvar geografisk og tematisk. Fordelen ved at inddele høringsnotatet tematisk i stedet for at behandle de enkelte høringssvar hver for sig er, at læseren får overblik over, hvilke temaer der har optaget borgerne, 9

10 og hvor stor modstanden eller tilslutningen er til en given del af projektet. Ulempen er, at nogle afsendere måske ville foretrække en anden placering af deres kommentarer, end dén Banestyrelsen vælger. Høringssvarene vedrører overordnet seks emner: Trafikale forhold, Anlægsmæssige forhold, Materiel, Visuelle forhold, Støj og vibrationer og Plan- og arealforhold. Hvert emne er først inddelt geografisk, hvor dette er muligt, og derefter tematisk. F.eks. under overskriften Anlægsmæssige forhold refereres først alle de kommentarer, som handler om bro- eller tunnelløsning i Roskilde. Dernæst refereres alle de kommentarer, som handler om placering af ny station ved Roskilde. Banestyrelsens kommentarer er inddelt efter samme princip som kommentarerne. Da mange høringssvar indeholder kommentarer, forslag eller indvendinger, der hører til under flere overskrifter, kan dele af det samme høringssvar godt optræde i flere forskellige sammenhænge i Høringsnotatet. Bagerst i høringsnotatet er der en oversigt over, hvem der har afgivet høringssvar, og under hvilke temaer de enkelte høringssvar er behandlet. Banestyrelsen har med dette høringsnotat forsøgt loyalt at placere de enkelte kommentarer, hvor de passer bedst i sammenhængen. Ligeledes har Banestyrelsen søgt at få alle kommentarer med, som er relevante for projektets videre behandling i Folketinget. Da nogle kommentarer vedrører temaer, som ikke er inden for dette projekts kommissorium f.eks. bygning af motorveje, elektrificering af hele tognettet mv. - er ikke alle med i høringsnotatet, eller de bliver kun nævnt kort. God læselyst. 10

11 3. TRAFIKALE FORHOLD En del henvendelser omhandler projektets trafikale konsekvenser. Mange giver udtryk for, at S-tog til Roskilde er en god løsning, der forbedrer trafikbetjeningen i 1. etape mellem København og Roskilde og i 2. etape mellem Roskilde og Kastrup. Nogle mener ikke, at der er behov for projektet. Andre giver udtryk for, at de hellere så andre løsninger fremmet. En række høringssvar har bemærkninger til de trafikale forhold. Nogle har lokale eller generelle indvendinger til de fremlagte køreplanseksempler, andre anfører vigtigheden af, at betjeningen med IC- og regionaltog i Roskilde ikke forringes som følge af S-togsprojektet. ROSKILDE Passagergrundlag: Nogle borgere (16B, 20B, 38B, 46B) gør opmærksom på, at mange af eleverne til skolerne tæt på den planlagte Roskilde Syd station ikke kommer fra København men vest- og sydfra og derfor ikke har gavn af S-tog. Banestyrelsens kommentarer Passagergrundlag: Elevernes reelle oplands-fordeling er undersøgt efter, at Miljøredegørelsens høringsudgave udkom. Stationens passagerprognoser er korrigeret i den endelige Miljøredegørelse, bl.a. for dette forhold. Der forventes samlet lidt færre passagerer, og usikkerheden vurderes større især for 1. etape, hvor der kun er 20-minuttersdrift. Ved østlig placering af Roskilde Syd station vil det være muligt også at etablere en perron på Lille Syd (Næstved-Køge-Roskilde), så passagerer til skolerne fra denne bane opnår en forbedret betjening. HEDEHUSENE/TREKRONER Rejsetid og frekvens: En borger (3B) udtrykker bekymring for længere rejsetid mellem Hedehusene og Valby/København H, når regionaltogsbetjeningen erstattes af S-togsbetjening. Borgeren mener, at rejsetiden er vigtigere end frekvensen. Borgeren beder om en præcis vurdering af, hvor meget rejsetiden forlænges. En borger (34B) frygter ringere service i Hedehusene. En borger (37B) anfører, at betjeningen af Hedehusene og Trekroner er tilstrækkelig med den ellers forventede halvtimesdrift. NOAH-trafik mener, at bl.a. studerende på RUC har helt andre forventninger til togtrafikken end S-tog til Roskilde. 11

12 Andre borgere mener, at S-tog til Roskilde er en forbedring. Pendlerklub Trekroner (30F) og RUC (33V) udtrykker tilfredshed med S-tog til Roskilde ud fra de fremlagte køreplaneksempler. De fokuserer i deres høringssvar på gavnligheden for Trekroner station især lægger de vægt på den forbedrede frekvens. Også nogle borgere (25F) betoner vigtigheden af at få S-togsbetjening til Hedehusene, som bl.a. udmærker sig ved høj frekvens. Parker og Rejs i Trekroner: NOAH-trafik (41F) lægger vægt på foreliggende planer om Parker og Rejs anlæg ved Trekroner og finder i den sammenhæng S-togsbetjening utilstrækkelig. Banestyrelsens kommentarer Rejsetid og frekvens: De mulige rejsetider med to-system S-tog er undersøgt nærmere og indarbejdet i de køreplanseksempler, der fremgår af den endelige Miljøredegørelse. Af de nye køreplanseksempler fremgår det, at rejsetiden Hedehusene-Valby vil blive 18 minutter med S-tog i stedet for 13 minutter med regionaltog. Rejsetiden Hedehusene-Nørreport vil blive 27 minutter med S-tog i stedet for 23 minutter med regionaltog. Passagerernes opfattelse af rejsetid afhænger imidlertid også af den hyppighed, en station togbetjenes med. Den gennemsnitlige ventetid falder fra 15 til 10 minutter med overgangen fra halv-times drift til 20-minutters drift og videre ned til 5 minutter, hvis Hedehusene i forbindelse med 2. etape betjenes ca. hvert 10. minut. Opfattelsen af rejsetid vil således være stort set neutral, når der ses på Hedehusene-København, mens der vil være væsentlige forbedringer til store stationer mellem Høje Taastrup og Valby. Parker og Rejs i Trekroner: Muligheden for at foretage standsning med regionaltog på Trekroner station vil blive opretholdt dog synes det ikke på nuværende tidspunkt sandsynligt, at Parker og Rejs trafikken kan blive tungtvejende nok til, at standsning her vil blive udnyttet i daglig drift. HVIDOVRE-KASTRUP En borger (37B) mener, at der er en uhensigtsmæssig sammenblanding af fjerntog, godstog og S-tog mellem Roskilde og Høje Taastrup samt uhensigtsmæssig trafikafvikling ved 2. etape til Kastrup pga. den knebne kapacitet på Kastrupbanen (Øresundsbanen til Kastrup), herunder ikke mindst flaskehalsen på lufthavnsstationen. 12

13 DSB (51V) fremhæver, at der allerede i dag er kapacitetsproblemer på Kastrupbanen og betvivler, at der er plads til et 20-minutters S-togssystem på strækningen. Banestyrelsens kommentarer Konsekvenserne af at sammenblande fjerntog, godstog og S-tog på de nævnte strækninger er undersøgt nøje i projektets trafikale analyser. Disse viser, at sammenblandingen på de fire spor mellem Høje Taastrup og Roskilde giver tilfredsstillende muligheder for både at lægge køreplaner og afvikle togtrafikken. Dette skyldes, at der netop mellem Høje Taastrup og Roskilde er en del fri kapacitet. På Øresundsbanens to spor er der ikke tilstrækkelig overskudskapacitet og frihedsgrader for køreplanlægningen. Derfor vurderer Banestyrelsen, at en integration af både trafikken på Vestbanen og Øresundsbanen giver dårlig regularitet og vil binde køreplanerne på hele fjern- og S-togsnettet for kraftigt til hinanden. HØJE TAASTRUP-KØBENHAVN Togtrafik på Vestegnen: Hvidovre Kommune (24K) anfører, at der især i 1. etape bliver for dårlig betjening mellem Roskilde og Rødovre/Hvidovre og mener, at den nye S-togslinie D også bør standse i Rødovre og Hvidovre. NOAH-trafik (41F) finder afkortningen af linie B (eller tilsvarende) til Glostrup uhensigtsmæssig og foreslår Høje Taastrup bevaret som endestation af hensyn til betjeningen af Albertslund og Taastrup. DSB (51V) mener, at afkortningen af linie B (eller tilsvarende) til Glostrup vil medføre et ikke ubetydeligt fald i passagerantallet pga. den forringede betjening på hverdagsaftener og søndage først og fremmest i Høje Taastrup, Taastrup og Albertslund. Høje Taastrup Kommune (63K) er meget positiv over for projektet, men mener, at der skal sikres 10-minuttersdrift om aftenen fra Høje Taastrup og Taastrup. En borger (3B) mener, at mellem København H og Høje Taastrup skal S-togslinien til Roskilde kun standse i Valby og Glostrup. Desuden bør der være myldretids S-tog med stop på alle stationer mellem Roskilde og Høje Taastrup. En borger (1B) ønsker generelt bedre frekvens på hurtige S-tog (B). Banestyrelsens kommentarer Togtrafik på Vestegnen: Forslagene vil blive overvejet med hensyn til trafikal gavnlighed og driftsøkonomi i forbindelse med det videre arbejde. Samfundsøkonomiske analyser viser dog en klar trafikal gavnlighed ved at lade en linie til 13

14 Roskilde springe Rødovre/Hvidovre over. Analyserne peger desuden entydigt på, at det er meget fordelagtigt at lade S-togslinien til Roskilde standse i Taastrup og Albertslund, der begge er store stationer. Det vil derimod blive overvejet, om det er dagtimelinien (B+) i stedet for den linie, som kører hele dagen (B), der skal afkortes til Glostrup. Hermed vil der også i aftentimerne være direkte tog mellem alle stationer på strækningen Roskilde-Hvidovre. Det vil også blive yderligere overvejet, om afkortningen til Glostrup med fordel helt kan udelades. Hvis 2. etape ikke realiseres, kan i stedet overvejes en udvidet 1. etape. I en udvidet 1. etape kan en linie, som standser ved alle stationer i dagtimerne (B+), forlænges til Roskilde sammen med linie D. Linie B kan så vende i Høje Taastrup. En udvidet 1. etape vil i det store hele betjene stationerne på strækningen Roskilde-Hvidovre lige så godt som 2. etape af projekt S-tog til Roskilde. TOGBETJENING GENERELT Køretider: DSB (51V) mener, at køretiden for S-tog mellem København og Roskilde kan blive en smule hurtigere end de angivne 30 minutter såfremt holdetider i Hedehusene og Trekroner bliver som på det øvrige S-togsnet. DSB betoner i denne sammenhæng vigtigheden af perronombygninger, der kan lette indstigningsforholdene for kørestolsbrugere. 5. spor og myldretid: DSB (51V) bemærker, at der ved beskrivelsen af 5. -sporsforslaget bør gøres opmærksom på, at der ud over tre ekstra kanaler pr. time - også vil være mulighed for at køre et større antal tog i aktuel retning i myldretiden. S-tog eller regionaltog: En borger (2B) mener, at transporttiden for S-tog er for lang, når man skal til endestationen sammenlignet med gennemkørende regionaltog. Socialdemokratiet i Roskilde (44F), Roskilde Amt (58K) og Roskilde Kommune (65K) betoner vigtigheden af, at betjeningen med IC- og regionaltog i Roskilde ikke forringes som følge af S-togsprojektet. Roskilde Kommune påpeger, at 1. etape ikke løser problemerne. Derfor er en yderligere udbygning nødvendig. Trafikbetjening i anlægsperioden: DSB (51V) peger på en forbedring af indkøringsmulighederne fra Godsbanegården til Hovedbanegården i projektets 2. etape. DSB fremhæver, at man i forbindelse med trafikaf- 14

15 vikling i anlægsperioden så vidt muligt bør foretrække at omlægge tog via godsforbindelsesbanen frem for at lade passagerer stige om til S-tog i Høje Taastrup/Roskilde eller omlægge tog til Kastrup. Banestyrelsens kommentarer Køretider: Mulighederne for perronombygninger med henblik på bedre ind- og udstigningsforhold for kørestolsbrugere og gangbesværede vil indgå i det videre arbejde. Foreløbig regner Banestyrelsen ikke med ændringer af eksisterende perronanlæg. De mulige rejsetider med to-system S-tog er undersøgt nærmere og indarbejdet i køreplanseksemplerne i den endelige Miljøredegørelse. Rejsetiden København H-Roskilde vil blive 28 minutter med S-tog. 5. spor og myldretid: Flaskehalse, primært på strækningen Roskilde-Ringsted, hindrer i praksis, at der også vil være mulighed for at køre et større antal tog i aktuel retning i myldretiden. Muligheden for senere etablering af et 5. spor forringes ikke som følge af S-tog til Roskilde. S-tog eller regionaltog: Passagerer, der skal hele vejen fra Roskilde til det centrale København, vil med fordel kunne benytte regionaltog som hidtil. Uanset om S-togsprojektet gennemføres, vil der være en hyppig betjening med regional- og fjerntog på strækningen. Trafikbetjening i anlægsperioden: Hvis projektets 2. etape realiseres, vil der i store dele af anlægsperioden være behov for at køre tog via godsforbindelsesbanen. Det giver en forlængelse af rejsetiden på 8 minutter mellem København H og Høje Taastrup. Der vil dog højst være et spor spærret på Vestbanen ad gangen. Det giver mulighed for enkeltsporsdrift Glostrup-København H, suppleret med kørsel over Godsbanegården. Der er ikke afsat midler i projekt S-tog til Roskilde til at etablere forbindelser mellem København H og Godsbanegården. PROJEKTETS BESLUTNINGSGRUNDLAG Beregningsgrundlag: En borger (45B) mener, at følgeomkostninger til udvidelse af stier, tilkørselsveje, busruter m.v. er nødvendige at medregne, hvis den anslåede passagerfremgang skal opnås. 15

16 Passagergrundlag: En borger (37B) betvivler generelt værdien af trafikmodelberegnede passagerprognoser. En borger (20B) tvivler på, om passagergrundlaget for S-tog til Roskilde holder og opfordrer Banestyrelsen til at undersøge det nærmere. Banestyrelsens kommentarer Beregningsgrundlag: Stationerne på Vestegnen er for så vidt angår adgangsveje, perronbredde osv. udrustet som S-togsstationer andre steder med større passagertal. Hvis passagervæksten skulle overgå forventningerne, kan der blive behov for at udvide antallet af cykelparkeringspladser. Passagergrundlag: Som beslutningsgrundlag har de gennemførte trafikmodelberegninger primært tjent som grundlag for at kunne sammenligne den samfundsøkonomiske nytte af forskellige projekter. Selvom der ofte er betydelig usikkerhed forbundet med trafikmodelberegninger, var resultaterne i dette tilfælde i så stærkt favør for S-togsforslaget, at de konklusioner, der er draget, forekommer sikre. S-TOGSFORSLAGET GENERELT Andre trafikløsninger: En borger (20B) ser ikke store fordele ved S-tog til Roskilde, men foretrækker forbedrede tværforbindelser i hovedstadsområdet. NOAH-trafik (41F) mener generelt, at projektet er helt utilstrækkeligt i forhold til den forventede trafikudvikling og et principielt mål om overflytning af biltrafik til kollektiv trafik. NOAH-trafik beklager, at den mere omfattende udbygning mellem København og Ringsted foreløbig er opgivet og mener, at dette er udtryk for en nedprioritering af den kollektive trafik, når det samtidig er vedtaget at udbygge visse motorvejsstrækninger. NOAHtrafik henleder især opmærksomheden på behovet for kortere rejsetider, som foreningen mener, projektet tenderer til at modvirke. NOAH-trafik frygter, at projektet i sammenhæng med utilstrækkelig jernbanekapacitet på længere sigt fremmer uhensigtsmæssige trafikløsninger, f.eks. at godstog i strid med fælles europæiske intentioner afvises i myldretider, at toghastigheden ensartes, at tog med forskellige destinationer sammenkobles, og at visse regionaltog fra Nordvest- og Sydbanen vil få endestation i Roskilde. 16

17 Banestyrelsens kommentarer Andre trafikløsninger: Banestyrelsens kommissorium er anlæg af S-tog til Roskilde. Projektets trafikale forudsætninger bygger på nye direkte forbindelser mellem en række store stationer på strækningen Roskilde-Hvidovre og højere togfrekvens en række steder. Forbedringerne er lokale. S- togsprojektet sigter ikke mod at give de regionale og landsdækkende trafikudvidelsesmuligheder, som var formålet med København-Ringsted projektet. Der er ingen planer om, at regionaltog fra Nordvest- og Sydbanen skal afkortes til Roskilde, idet det vil forringe betjeningen af disse baner. Der er i Miljøredegørelsens køreplanseksempler reserveret plads til et godstog pr. retning pr. time hele døgnet. 17

18 4. ANLÆGSMÆSSIGE FORHOLD En del henvendelser giver udtryk for, at S-tog til Roskilde er en god løsning. Mange har også indvendinger eller konkrete forslag til ændringer af de skitserede anlæg. I Roskilde er der især modstand mod en bro, som afsenderne giver udtryk for, vil skæmme byen visuelt. De anbefaler derfor en tunnelløsning. Også i Høje Taastrup har spørgsmålet om bro eller tunnel optaget enkelte borgere afsenderne fra Høje Taastrup området foretrækker også en tunnelløsning. I Hvidovre-området er det på den anlægsmæssige side bl.a. spørgsmål om et 5. spor og valget mellem stor og lille broløsning, der præger høringssvarene. ROSKILDE Bro eller tunnel: Spørgsmålet om bro eller tunnel er et væsentligt tema i henvendelserne fra Roskilde-området. Mange borgere (5B, 6B, 17B, 29B, 36F, 45B, 47B, 58B, 68F) erklærer sig af miljømæssige grunde - støj og visuelle forhold - som modstandere af en broløsning og tilhængere af en tunnelløsning i Roskilde. En borger (28B) mener ikke, der er behov for S-tog til Roskilde og gør desuden indsigelse mod anlæg af bro i Roskilde. Det samme gør en anden borger (60B). Roskilde Kommune (65K), Socialdemokratiet i Roskilde (44F) og NOAH-trafik (41F) anbefaler anlæg af tunnel i Roskilde. Roskilde Kommune (65K) mener, at tunnel er den eneste acceptable løsning og finder de visuelle konsekvenser ved broløsningen voldsomme. Det opfattes også som en fordel, at stationen kommer til at ligge afgravet af hensyn til støjforhold og vejadgang. Placering af ny station ved Roskilde: Ved den mulige station Roskilde Syd drejer mange kommentarer sig om placering af stationen. Lejre Kommune (12K) og Hovedstadens Udviklingsråd (67M) erklærer sig som tilhængere af Roskilde Syd uden at forholde sig direkte til placeringen. En borger (6B) mener, at S-tog til Roskilde er en lappeløsning, men tager projektet til efterretning og anbefaler anlæg af Roskilde Syd. En borger (29B) har nogle forbehold over for hele S-togsprojektet, men er positiv over for en station i Roskilde Syd, bl.a. fordi stationen vil mindske presset på at komme til Roskilde centrum. Sydvestkvarterets Lokalråd (36F) og nogle borgere (16B, 38B, 39F, 46B) anbefaler, at Roskilde Syd placeres vestligt. Argumenterne for en vestlig placering er bl.a., at adgangsvejen på vestsiden af stationen kan klares med eksisterende stier og veje. Ligeledes frem- 18

19 føres det, at en vestlig placering har større passagergrundlag og tilgodeser passagerer fordelt over hele dagen. Roskilde Kommune (65K), Roskilde Amt (58K), Socialdemokratiet i Roskilde (44F), Roskilde Dyrskue (23V) og nogle borgere (35B, 42B) anbefaler, at Roskilde Syd placeres østligt med vej- og stiforbindelse. Argumenterne for en østlig placering er bl.a., at dette kan forberede en forlængelse af S-banen til Køge. DSB (51V) finder det oplagt, at såfremt Roskilde Syd får en østlig placering, skal stationen også betjenes af regionaltog mod Køge. NOAH-trafik (41F) henleder opmærksomheden på perspektivet i anlæg af godsspor til Roskilde Lufthavn, såfremt mængden af flyfragt forøges. Endestation og vendespor: En borger (45B) anbefaler anlæg af station mellem motorvejen og det nye Hyrdehøjcenter syd for Roskilde. En anden borger (35B) foreslår undersøgelse af endestation i nærheden af Svogerslev eller byområdet Hyrdehøj/Margrethehåb. Andre borgere (68F) vender sig mod en placering af vendeanlægget på trekantsarealet og foreslår en placering tættere på Roskilde station, bl.a. ved Roskilde Ring eller Ringstedgade, hvor der ifølge afsenderen allerede er glimrende adgang og et stort opland. En borger (17B) spørger, om det ikke kan lade sig gøre at placere spor til og fra vendesporsarealet på den sydlige side af banen. En borger (38B) foreslår, at S-toget kan fortsætte til Viby/Borup eller Lejre/Hvalsø. Sti- og vejforbindelser ved Roskilde Syd: En borger (20B) mener, at mulighederne for stier og adgangsveje ved Roskilde Syd er undersøgt og beskrevet alt for overfladisk i Miljøredegørelsens høringsudgave. Borgeren mener ikke, der er behov for station i Roskilde Syd og peger i stedet på forbedret busbetjening af skoleområdet. Afsenderen foreslår, at der inddrages P-pladser ved Roskilde station, så passagerer fra et øget antal busser fra Roskilde Syd kan komme til at stige af ved stationen. Nogle borgere (16B, 38B, 46B, 68F) betvivler behovet for de foreslåede nye stiforbindelser til Roskilde Syd og finder konsekvenserne, herunder især de angivne ekspropriationsbehov og øvrige gener, uacceptable. Afsenderne foreslår alternative stiplaceringer uden om boligområdet øst for trekantsarealet. En borger (50B) er modstander af Roskilde Syd og vender sig stærkt mod både en sti- og især en vejforbindelse fra Bakkesvinget til en station i Roskilde Syd. DSB (51V) lægger vægt på, at den viste nordlige stiforbindelse etableres. En virksomhed (66V) oplyser, at virksomhedens ejendom vil blive berørt af en vejforbindelse til en kommende Roskilde Syd station, hvis den udføres som angivet i 19

20 Miljøredegørelsens høringsudgave. Ejendommen vil være uberørt af en station, der kun omfatter stiforbindelse. Socialdemokratiet i Roskilde (44F) g Roskilde Kommune (65K) mener, at den foreslåede station i Roskilde Syd inklusiv Parker og Rejs bør etableres med det samme. Roskilde Kommune (65K), Roskilde Dyrskue (23V) og Hovedstadens Udviklingsråd (67M) anbefaler en vejbetjent station. Hovedstadens Udviklingsråd lægger vægt på gode omstigningsmuligheder mellem bus og tog i Roskilde Syd. Roskilde Kommune anfører, at en løsning uden vejadgang er uacceptabel. I 1. etape kan man nøjes med at etablere vejadgang fra Ringstedvej, senere bør der også etableres vejadgang sydfra. Adgangsveje og krydsninger af baneanlæg betragter kommunen som en del af projektet og forventer disse finansieret af Banestyrelsen i forbindelse med anlægsloven. NOAH-trafik (41F) tilslutter sig idéen om at etablere en station i Roskilde Syd med hovedvægten lagt på fodgængere og cyklister og betoner vigtigheden af gode forpladsfaciliteter for disse. Anlægsalternativ ved Roskilde: Nogle borgere (26B, 28B og 60B) foreslår at etablere skæringen af de fire hovedspor øst for Roskilde station i stedet for i området ved Wæbersvej. Herved undgås større anlægsarbejder sydvest for Roskilde station, som berører lokalområdet både ved Skovbovængets Sideallé og øst for trekantsarealet, hvor vende- og opstillingssporene placeres. Afsenderne mener, at hvis forslaget gennemføres, vil det give bedre plads og færre påvirkninger af lokalområdet. Desuden kan kørslen til og fra vendesporsarealet undgås. Parker og Rejs i Roskilde Syd: Valby Bydel (14K) er positiv over for projektet og ser Parker og Rejs i Roskilde som et godt perspektiv. DSB (51V) mener, at Parker og Rejs vil få større anvendelse end de anslåede biler dagligt og mener i øvrigt, at den østlige placering er bedst af hensyn til et Parker og Rejs anlæg. Hovedstadens Udviklingsråd (67M) lægger vægt på, at depot- og evt. stationsanlæg i Roskilde Syd projekteres, så der senere kan etableres Parker og Rejs. En borger (37B) og NOAH-trafik (41F) betvivler rentabiliteten af Parker og Rejs anlæg i Roskilde Syd og finder generelt anlæggene for omfattende i forhold til gavnligheden. Anlæg ved Lejre: Nogle borgere (4B, 6B) og Vestsjællands Amt (19K) foreslår anlæg af dobbeltspor/enkeltspor fra Lejre og nordvestpå. Lejre Kommune (12K) tilkendegiver, at S-togsprojektet ikke må forsinke etablering af dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød. En borger (16B) foreslår elektrificering til Lejre, så S-togene kan vende her, og man kan spare tunnel/broanlægget i Roskilde. 20

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen.

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen. cukxv.rppxqhrj7udilnplqlvwhulhw +RYHGUDSSRUW 0DM 6SRUYRJQHLcUKXV+RYHGUDSSRUW 1,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJ 3URMHNWHW 3URMHNWHWVEDJJUXQGRJIRUPnO 3URMHNWHWVRUJDQLVDWLRQ 5DSSRUWHQVRSE\JQLQJ 5HVXPpRJNRQNOXVLRQHU

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Metro, letbane, nærbane og cykler

Metro, letbane, nærbane og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 1 Reservation til afgreningskammer

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

HT + Trafikministeriet. Projekt Basisnet Resumérapport. Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik

HT + Trafikministeriet. Projekt Basisnet Resumérapport. Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik HT + Trafikministeriet Projekt Basisnet Resumérapport Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik Maj 1999 Indhold Baggrund og sammenfatning Projekt Basisnet - hvorfor... 3 Projekt Basisnet

Læs mere

Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring

Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring Dato August 2015 Dokument 15/09958 Sagsbehandler Lene Nøhr Michelsen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14.

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14. AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK 14. januar 2014 1 Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17.

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 Fælles Passageranalyse Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fælles Passageranalyse

Læs mere