frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med VEDTÆGTER for tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med VEDTÆGTER for tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget."

Transkript

1 v )r {. i, VEDTÆGTER for GRI'}TDE.TERFOREIIINGEIT AKACI EVE.J L. Navn, h-iensted Foreningens navn er Grundejerforeningen AKACIEVEJ 2. Foreningens hjensted er Fløng by, Høje Taastrup kommune,?aastrup er foreningens værneting. 3. Formål Foreningens formåi er at varetage medlenmernes nuværende og frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendonme, samt opfylde de i deklaration, tingrlyst 4. januar 1985, indeholdte bestercmelser vedrørende ren- og vedligeholdelse af de på deklarationsområdet oprettede private vej-, sti- og fællesarealer samt at tage skøde på disse arealer, når udstykningen er tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget. Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens foruåi, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant. Betaling på kr. 25O106 ved henvend.else ud"færd.igels'e af papirer 1 forb'indelse f'ra ille d ejendomsmægler for sal.g. l-:1o

2 D9 af foreningen tii gennemførerse af nævnte foreningsfosnål trufne besterumelser er furdt bindende for de enkålte medlemmer. Foreningen er pligtiq efter påkrav, at tage skøde på eventuelle fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg, dog kan fællesantenneanlægget ikke uden videre overdrages grundejerforeningen uden særskilte aftaler onkring overtagelse og vedligeholdelse. Foreningens bestlrrelse slcal være berettiget til at udfærdige et ordensregrement. ordensregrementet, der skar vedtages af en generalforsamling ned 3/5 flertal, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til uedleamerne. åfremt der nåtte opstå interesse for at inddrage flere fæi}esanliggender under foreningens område, kræver dette 3/5 stemeflertal på en generalforsamling. Mpdlens, forhqld Foreningens nedlemmer er de til enhver tid værende ejere af 8ad t,i} 8au, F}øng by. GrundeJerforeningen skal være berettiget til ned 3rr5 majoritet af de på en greneralforsanling repræsenterede stemmer at træffe bestemnelser om, at også ejere af grunde udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen, e1ler at grundejerforeningen }can sluttes Eamrlen roed en anden grundejerforening. 4. Den til enhver tid værende ejer af matr. 8ad )<an dog uden videra - efter hans anmodning, med samtykke rra Hgjå Taastrup lcornmune - udtræde af grundejerforeningen. ldedlennet kan i forbindelse med sin evt" udtrædelse ikke rejse krav mod forenlngens formue. 221,O

3 E Når et medlem overdrager sin grund eller på anden rnåde ophører at være ejer af denne, x han fra overtagelsesdagen ophørt at være nedlem af foreningen og kan int,et krav rette mod dennes forilue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har beriqtiget restancerne og overtaget forpligrtigelserne. Både den tidligere og den nye ejer er pligtige ti1 inden 14 dage, åt anmelde ejerskifte ti1 foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningren om den nye ejers navn, stilling og bopæi samt matr.nr. Foreningans nedlemmer hæfter i forhold tii tredienand ildre solidarisk for foreningens forpligtigelser. I forholdet til foreningen hæfter medlernmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, son foreningen har på enkelte medlernmer. 6. Ved foreningens oprettelse betales af hvert medlem for hver grund, han ejer, t indskud på 250r- kr, der forfalder ti1 betaling senest 2 måneder efter den stiftende generalforsamling. Der skal ikke betales indskud ved senere salg af grunde, idet indskuddet henstår fra ejer til ejer. Iøvrigt betaler hvert medlem for hver grund han ejer et år1igt kontingent til foreningens adninistration og øvrige udgifter; at erlægge forud den 2. januar. Det årliqre kontingent fastsættes af den ordinære generalforsauling. Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens girokonto eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted. 3:10

4 Er et medlem mere end 1 nåned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives af retslig vej, eft,er at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse ou inden I dage at berigtige restancen. AIIe omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkorumende restant, der endvidere skal betale et adninistrationstillæg far restancen, svarende ti1 l/4 af årskontingentet. Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsanling fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed. 7. Udgiftfordeling GrundeJerforeningens udgifter ti1 fællesanllggender påhviler santlige medlemmer. Udgifterne fordeles således: Hver parcelhusgrund på3.ignes n part. Andre grunde, f.eks. til handel, industri, håndværk og institutioner pålignes 6n part for hver påbegyndt LOoonz af grundens areal' 8. ordinær generalforsanlinq afholde hvert år i marts måned i F1øng. Den indkaldes af bestyrelsen med 1.4 dages varsel ved skriftlig meddelelee tii hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse. Det påhviler hvert enkelt nedlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring. Dagsordnen, der fasteættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt nedleu santidlgr med indkaldelsen. Forslagr, der af medlemmerne ønskee behandlet på den ordinære gåneralforsamling, skal være bestyrelsen j- hænde senest den L. februar. 4:10

5 Sager, der ikke er optaget på dagsordnen, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsamling skal følgrende punkter behandles: f.. VaIg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggrelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisor. 4. Rettidigt indlromne forslag. 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingient. 6. Valg af formand for bestyrelsen - ulige år. 7. Val.g af bestyrelsesuedlemmer samt suppleanter. 8. VaIg af ]<asserer - lige år. 9, VaIg af revisor, 10. Valg af revisorsuppleant. L1. Eventuelt. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstenning. o Ekstraordinær generalforsarnling, der indl<aldes på santne nåde og med sarnme frist sou den ordinære, afholdes så ofte son bestyrelsen finder det nødvendigt, eiler efter at mindst L/4 af foreninqrens medlemmer - der ikke er i restance ti1 foreningen - til bestyrelsen lndgiver en motiveret begæring med angivelse af dagsordnen for den ekstraordinære generalforsamling. lfår sådan begæring er indgivet tii bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes nodtagelse. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære qreneralforsamlingr indkaldt, er til stede på generalforsanling Dr kan daesordnen nægtes behandlet. 5: l-o

6 10. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afqør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsnåde åg stemmeafgivningen. Hvert medrem har 6n stemme for hver påbegyndt 100omz af deb enkelte grunds areal. Afstenningen sker ved håndeoprælcning, medmindre 1 medleur el}er dirigenten finder, at en skriftligr afstemning vil være hensigtsuæssig. teurneafgivelsen kan ske ved skriftlig fuldruagrt til et andet nedlen eiler et medlem af vedkommendes husstand. rntet nedlen kan dog afgrive stenme i henhold ti1 mere end n fuldmagt. Beslutniqggr på generalforsamlingen træffes ved slnpelt flertal,, jfr. doq$ 3,4, g, t1 og 18. over det på generalforsamlingen passerede føres protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviekraft i enhver henseende. L1. TiL vedtaqelse på en generalforsanling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandring af foreningens vedtægrter, bevilllng af midler udover det til adninistrationen nødvendige, påiæg af yderligere indskud fra nedlemuernes side og optagelse af lån kræves, at beslutningen vedtages ued rnindst 3/5 af de afgivne stemner. Bestemmelsen om, at medlem[erne ikke hæfter solidarisk overfor tredie nand, kan kun ændres ved enstemni.ghed hos samtlige medlemmer. Når der på en generalforsamllng er truffet gyldig besternmelsa om bevillin t af midl.er udover det ti1 adrninistrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemnernes side el1er optagelse af lån, er bestyrelsen benyndiget til at underskrive for foreningens medlernrner i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennenførelse af generalforsamls.ngens beslutning. 6r10

7 t2. Bestvrelsen Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamtingen for en periode på 2 &r, formand på valg ulige år, kasserer på valg lige år. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med næstfornanden. I tilfælde af formandens f,orfald indtræder næstforaanden som formand indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen sant suppleanter vælges for et år ad grangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen har ret ti1 at ansætte og bestemrne aflønningen rn.rn. af en sekretær, der ikke behøver at være medlem af foreningen. Et bestyrelsesuedlen, der uden Iovllg grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, trå, hvis blot åt medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten for ham indtræder da i hans sted. Dersom antallet af bestyrelsesmedlepmer ved afgang i årets Løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end tre, r bestyrelsen berittiget til at supplere sig selv indtll. førstkommende generalforsarnling. L3. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed - herunder drift og vedllgeholdelse af fællesanlæg - og varetager dens fonnåi og interesser, Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og besterme aflønningren rn.v. af uedarbejderne til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fæ11esan1æ9. Der afholdes nøde så ofte forrnanden eller to medlenmsr finder det nødvendigt. over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlernmer giver møde. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af steramelighed er formandens steume udslagsgivende. 7 2LO

8 14. Foreningen tegnes overfor tredienand af et flertal af bestyrelsen e1ler af fornand og kasserer i forening. Revisqr og rggnskab 15, Generalforsamlingen vælger ån revisor og ån revisorsuppleant. Genvalg kan flnde sted. Revisor gennemgår mindst ån gang år1igt foreningens regmskab, der føres af kassereren efter bestyrelsena nærner bestemelse og forvisser sig om, at de i-regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter der indgives revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Revisor kan nårsomhelst foretage kasse-eftersyn og skal foretage et sådant uanneldt urindst ån gang åriigt. 1_6. Foreningens regnskabsår er kalenderåret, første rengskabsår går dog fra foreningens stiftelse og indtil 31. decenber. Regnskabet skal tilstilles revisor inden den 1. februar og skal af denne være revideret såvel talnæssigrt sou kritisk så betids, åt en ekstrakt rned revisionspåtegning kan udsendes til rnedlemnerne samtidig ned lndkaldelse til generalforsamling. 8: Lo

9 t7. Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren, der indsætter foreningens midler i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn. På kontoen kan kun hæves af kassereren i forbindelse med enten formanden eller næstformanden. Den kontante beholdning må ikke overstige kr ,- Der oprettes en konto med indestående på højst kr ,00. Pengene overføres af formand/næstformand og kasserer. Kassereren kan herfra alene overføre/bruge penge via netbank. 18. Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller Y, af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovæn&inger gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra de påtaleberettigede i henhold til deklaration - lyst den 4. januar t9. Særlige bestemmelser. Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste elme og overbevisnitg at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmemes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 20. Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklaration eller nogen kommunal vedtægt. 9:10

10 21, Godkendelse m.v. Samtlige udgifter i forbindelse ned forenlngens stiftelse betales af for ningen, Ovenstående love er ved.taget på en dertil indkaldt stiftende ganeralforsamllng den 29. oktober ovenstående raviderede love er vedtaget på ordinær general* forsamling den L4. marte Rev.: I + å Lz. Ovenstående reviderede Love er vedtaget på ekstraordinær generalforsa&iing den 6. juli L993. Rev.l 3,s + g,e + 4,1 + S 11n1. Dirigent: Bjarne Hessellund Fornand: Bestyrel.seni 0& r & hr+-,. l"o! 10

11 Punkt 3, afsnit 3 på side 1 er tilføjet efter generalforsamlingsbeslutning den GÆ Akacievej o.b.v. Xq IF* Ole Frederiksen Punkt 17, afsnit 4 på side 9 er tilføjet efter generalforsamlingsbeslutning den GÆ Akacievej o.b.v. \ 'Ot, F{&. t\-\ Ole Frederiksen 10a:10

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60 J. nr. 66-12132-0-BR Tinglysningsafgift kr. 8.100,00 Ejerlav: Anmelder: Kirke Værløse by, Værløse Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 15by, 15lo, 15lp, 15lq, 15lr, 15ls, 15lt, 15lu

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere