SAMFUNDSMÆSSIG VURDERING AF ALTERNATIVE FASTE FORBINDELSER MELLEM HELSINGØR OG HELSINGBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMFUNDSMÆSSIG VURDERING AF ALTERNATIVE FASTE FORBINDELSER MELLEM HELSINGØR OG HELSINGBORG"

Transkript

1 SAMFUNDSMÆSSIG VURDERING AF ALTERNATIVE FASTE FORBINDELSER MELLEM HELSINGØR OG HELSINGBORG Af Videnskabelig assistent Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport Adjunkt Kim Bang Salling, DTU Transport Professor Steen Leleur, DTU Transport Resumé Dette paper præsenterer en ny metode til vurdering af transportprojekter i form af feasibility risk assessment og reference class forecasting. Normalt er vurderingen af transportprojekter baseret på en costbenefit analyse, hvor evalueringskriterier som nettonutidsværdien og benefit-cost raten beregnes. Nylige undersøgelser har imidlertid vist, at der ofte forekommer fejlestimering af de monetære input til costbenefit analysen. Dette gælder især for anlægsomkostninger og trafikprognoserne, som ligger til grund for eksempelvis rejsetidsbesparelser. I dette paper præsenteres en ny tilgang, reference scenario forecasting (RSF), til projektvurdering, der kan håndtere netop disse unøjagtigheder. RSF er forankret i cost-benefit analysen, hvilket giver beslutningstagerne et bedre beslutningsgrundlag baseret på tidligere erfaringer. RSF-metoden er belyst ved et eksempel omhandlende anlæggelsen af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg (HH-Forbindelsen). Først beskrives en cost-benefit analyse, og herefter usikkerhedsberegninger ved brug af Monte Carlo simulering. Analysen er afgrænset til alene at omfatte anlæg og drift af kyst-til-kyst anlægget som demo-eksempel m.h.t. RSF. Efter en konklusion, som sammenfatter den type information, som RSF kan bidrage med udover cost-benefit beregningerne, gives et perspektiv for det videre arbejde. Indledning Inden Øresundsbron åbnede var det forventet, at den faste forbindelse mellem København og Malmø ville flytte en del af biltrafikken mellem Helsingør og Helsingborg til broen. I dag er der dog stadig meget trafik, da rejsende nord for Købernhavn og store godsstrømme stadig vælger at benytte sig af færgeoverfarten imellem Helsingør og Helsingborg. Den faste Femern Bælt forbindelse, der forventes at åbne i 2018 (Femern A/S, 2010), vil givetvis influere på især godstrafikken, idet det forventes, at mere gods vil blive transporteret via jernbane igennem Skandinavien. Dette vil betyde, at Øresundsbron bliver flaskehals for en stor del af disse tog, da pladsen i forvejen er begrænset. Dette taler yderligere for, at anlægge en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, som bl.a. kan aflaste Øresundsbron. En fast forbindelse vil nedbringe rejsetiden mellem Skåne og Sjælland og dermed forbedre forholdene for de rejsende, der i dag pendler over Øresund. Der er i alt undersøgt fire forskellige alternativer af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg (HH-forbindelsen), som listet nedenfor (Larsen og Skougaard, 2010): Alternativ 1: En persontogforbindelse med 2 spor. Anlagt som tunnel. Alternativ 2: En godstogforbindelse med 1 spor. Anlagt som tunnel. Alternativ 3: En kombineret jernbane- og vejbro, med plads til både person- og godstogtrafik. 1

2 Alternativ 4: En vejbro med fire vejbaner. De fire alternativer vurderes ud fra en traditionel cost-benefit analyse (CBA) (Trafikministeriet, 2003). Resultaterne af denne benyttes til at foretage usikkerhedsberegninger ved hjælp af feasibility risk assessment (FRA). FRA kombinerer kvantitativ risikoanalyse vha. Monte Carlo simulering og historisk information via reference class forecasting (RCF) og Optimism Bias, hvilket resulterer i sandsynlighedsfordelte resultater for hvert alternativ (Salling, 2008). Til sidst udvikles en række økonomiske og udviklingsmæssige trendscenarier under fællesbetegnelsen reference scenario forecasting (RSF), som kombinerer RCF med scenarieanalyser resulterende i certainty-grafer (Salling og Leleur, 2009; Leleur et al., 2010; Salling og Leleur, 2010). Cost-benefit analyse (CBA) Cost-benefit analysen belyser, om det enkelte alternativ er samfundsøkonomisk rentabelt. Analysen er afgrænset til alene at omfatte anlæg og drift af kyst-til-kyst anlægget som metodemæssig demo-eksempel. I analysen opgøres de samlede samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved etablering af en fast HH-forbindelse set i forhold til fortsat færgedrift. Input til cost-benefit analysen er beskrevet i Tabel 1 i nutidskroner, hvor et negativt fortegn refererer til en samfundsmæssig omkostning/disbenefit og et positivt fortegn en benefit. Anlægsomkostningerne for Alternativ 1, 2 og 4 er baseret på beregninger fra IBU Øresund (2009). For Alternativ 3, er der foretaget et estimat af anlægsomkostningerne baseret på forventningerne til Femern Bælt broen, der som Alternativ 3 er en bro med en firesporet motorvej og to jernbanespor. Her er det vurderet, at 5 % af anlægsomkostningerne er faste, uanset broens længde. Den resterende del af anlægsomkostningerne skaleres ned fra Femern Bælt broens 19 km til den 6 km lange bro mellem Helsingør og Helsingborg (Femern Bælt A/S, 2008). Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne er estimeret til 2 % af anlægsomkostningerne. Emissions-besparelserne for Alternativ 3 og 4 er relativt høje i forhold til de to tunnelalternativer. Dette skyldes, at de meget forurenende bilfærger ikke længere vil sejle, hvis der anlægges en bro til biler. Tabel 1. Samlet oversigt over omkostninger og fordele for det første år (2025) fordelt på alternativ Førsteårseffekt (2025) Mio. DKK Alt. 1 Tunnel Alt. 2 Tunnel Alt. 3 Bro Alt. 4 Bro Anlæg Drift og vedligehold Scrapværdi Tidsbesparelser Kørselsomkostninger Emissioner Billetindtægter Udfra de angivne førsteårseffekter udføres en CBA beregning i en nyudviklet beslutningsstøttemodel, UNITE-DSS (Salling og Leleur, 2010), der giver evalueringsresultaterne vist i Tabel 2 i form af B/C rater og nettonutidsværdier (NPV). 2

3 Tabel 2. Rentabiliteten af de fire alternativer ud fra en traditionel CBA Alternativ Omkostning (mia. DKK) B/C rate NPV (mia. DKK) Alt. 1 7,7 1,15 1,8 Alt. 2 5,5 0,39-5,0 Alt. 3 11,5 2,17 20,3 Alt. 4 6,0 2,63 17,8 Resultaterne i Tabel 2 viser, at Alternativ 1, 3 og 4 er rentable set fra et samfundsmæssigt perspektiv. De to broløsninger (Alternativ 3 og 4) klarer sig bedst med højeste B/C rater, mens Alternativ 2 med kun ét spor til godstogtrafik klarer sig dårligst. Desuden er det interessant at bemærke, at Alternativ 3 klarer sig bedst, hvis der ses på NPV, hvorimod Alternativ 4 klarer sig bedst, hvis der ses på B/C raterne. Reference class forecasting (RCF) Erfaringer viser, at anlægsomkostningerne ofte underestimeres, mens trafikprognoser, som ligger til grund for bl.a. rejsetidsbesparelserne og de estimerede billetindtægter, overestimeres, hvilket er benævnt Optimism Bias (Mott MacDonald, 2002; Flyvbjerg et al., 2003). Optimism Bias skyldes ikke kun, at de modeller, der bruges til at lave estimater for henholdsvis trafikprognoser og anlægsomkostninger, er for dårlige men i lige så høj grad, at planlæggerne misinformerer beslutningstagerne om fordele og ulemper ved et eventuelt projekt. Der er analyseret fire kategorier af årsager til Optimism Bias: Tekniske, psykologiske, økonomiske og politiske årsager (Flyvbjerg og COWI, 2004; Canterelli et al., 2010). De tekniske årsager kan defineres som fejl i prognoserne, utilstrækkelige data, ærlige fejl, der er forbundet med problemer i forhold til at forudsige fremtiden og manglende erfaring. Den økonomiske årsag er forankret i en form for økonomisk "egeninteresse", hvor individet forsøger at maksimere sine egne interesser eller i form af en offentlig interesse, hvilket resulterer i en bevidst (strategisk) overvurdering af efterspørgsel. Politiske årsager ses, hvis aktører bevidst lyver for at se deres interesse/projekt realiseret, og de psykologiske årsager kan ses ud fra en tendens til, at mennesker og institutioner favoriserer optimistiske vurderinger. Optimism Bias bliver behandlet ved hjælp af en veletableret teknik kaldet reference class forecasting (RCF), som igen bygger på såkaldt prospektteori udviklet af nobelprismodtager Daniel Kahneman (Kahneman og Tversky, 1979; Flyvbjerg, 2007). Metodemæssigt indsamles historisk viden ud fra eksisterende anlægsprojekter i såkaldte referenceklasser. En referenceklasse er en gruppe af projekter, der kan sammenlignes direkte med det projekt, der undersøges. Der foretages en systematisk gennemgang m.h.t. forskellen mellem de ex-ante baserede estimater og de realiserede værdier for en række ligeværdige projekter. De herved konstaterede forskelle m.h.t. anlægsomkostninger og trafikprognoser kan så benyttes gennem justering til at forbedre grundlaget for kommende beslutninger. Flyvbjerg og COWI (2004) har undersøgt 258 infrastrukturprojekter fra USA, UK og Danmark og inddelt disse i tre referencegrupper: en for vejprojekter, en for jernbaneprojekter og en for faste forbindelser. Referencegruppen for faste forbindelser består af 33 projekter, som vil blive anvendt i de følgende beregninger for HH-forbindelsen. Anlægsomkostninger Der er tendens til, at undervurdere anlægsomkostningerne for store infrastrukturprojekter, dvs. at de faktiske anlægsomkostninger er højere end de estimerede. Studier viser, at gennemsnitligt er de reelle omkost- 3

4 ninger ca. 34 % højere end estimeret for referencegruppen for faste forbindelser (Flyvbjerg et al., 2003). Data fra denne referencegruppe kan tilpasses en Erlang fordeling (Salling, 2008). Figur 2 viser datasættet for referencegruppen mod en Erlang fordeling. Unøjagtighederne er defineret som anlægsomkostningerne opgjort i det første driftsår i forhold til de ex-ante baserede anlægsomkostninger i planlægningsfasen. For eksempel angiver et positivt fortegn i diagrammet budgetoverskridelser, mens et negativt fortegn viser budgetunderskridelser. Figur 2: Unøjagtigheder af estimerede anlægsomkostninger i 33 projekter med faste forbindelser. Figur 2 illustrerer det pågældende datafit for en Erlang fordeling på data fra de tidligere 33 projekter med faste forbindelser. Erlang fordelingen er en sandsynlighedsfordeling med bred anvendelighed primært på grund af dens lighed med eksponential- og gamma fordelingen. Datafittet er udført ved brug af maximumlikelihood estimatorer, hvor fordelingsparametrene er estimeret. Erlang fordelingen afhænger af formparameteren, der angiver skævheden i fordelingen; i det ovenstående tilfælde er der beregnet en formparameter k = 5 (Salling, 2008). Trafikprognoser (rejsetidsbesparelser og billetindtægter) De største bidrag til fordelene (i det videre benævnt benefits) ved infrastrukturprojekter er rejsetidsbesparelser og billetindtægter. Disse kan bidrage med op til % af de samlede benefits (Leleur, 2000). Som tidligere angivet afhænger netop rejsetidsbesparelserne og billetindtægterne af de estimerede trafikprognoser, som agerer som input til trafik- og effektmodeller. Flyvbjerg et al. (2003) har undersøgt exante baserede og ex-post baserede trafikprognoser for jernbane- og vej-infrastrukturprojekter. Disse data er undersøgt yderligere i Salling (2008), hvor der er fortaget datafit ved brug af maximum-likelihood estimatorer. Her foreslås det, at der benyttes en Beta-PERT fordeling (i det videre blot benævnt PERT) til at beskrive unøjagtighederne af de estimerede trafikprognoser. PERT fordelingen er afledt af betafordelingen, der matematisk er forholdsvis simpel, og som dækker et stort udvalg af skævheder. 4

5 Salling (2008) har på baggrund af information fra referencegrupper estimeret inputparametrene til PERT fordelingen for grupperne af vejprojekter og jernbaneprojekter. Der findes desværre ikke fyldestgørende data til at estimere inputparametrene for projekter ved faste forbindelser. Derfor fastsættes inputparametrene for de fire alternativer i HH-casen ud fra, hvilke transportformer de er tiltænkt. Inputparametre for trafikprognoser for vej- og jernbaneprojekter kan ses i Tabel 3. Den mest sandsynlige værdi for vejprojekter er ca. 10 %, hvilket vil sige, at den faktiske trafik er 10 % højere end estimeret, hvilket i relation til Optimism Bias tankegangen er interessant og modsat det forventede. For jernbaneprojekter ses i overensstemmelse med Optimism Bias, at den mest sandsynlige værdi er -37 %, så den faktiske trafik gennemsnitligt var lavere end estimeret. Minimum- og maksimumværdierne er et udtryk for ekstremerne i referencegrupperne. Tabel 3. Inputparametre til PERT fordelingen (Salling, 2008) Parameter Vejprojekter Jernbaneprojekter Minimum -79 % -92 % Mest sandsynlig 10 % -37 % Maksimum 179 % 144 % Som nævnt bestemmes inputparametrene, jfr. Tabel 4, for de fire alternativer i denne case ud fra, hvilke transportformer de er tiltænkt. Alternativ 1 og 2 er jernbaneprojekter, og her benyttes inputparametrene fra referencegruppen for jernbaneprojekter. Til Alternativ 4 (vejbro) benyttes referencegruppen for vejprojekter. Ved Alternativ 3, der er en kombineret forbindelse, er inputparametrene til jernbaneprojekter og inputparametrene til vejprojekter skønsmæssigt vægtet lige. Tabel 4: Inputparametre til PERT fordelingen, afhængig af alternativ Parameter Alt. 1 Jernbane Alt. 2 Jernbane Alt. 3 Kombineret Alt. 4 Vej Minimum -92 % -92 % -85 % -79 % Mest sandsynlig -37 % -37 % -13 % 10 % Maksimum 144 % 144 % 162 % 179 % I Det Strategiske Forskningsrådsprojekt UNITE ( ) udbygges datagrundlaget bag Tabel 4 i arbejdet med UNITE-DSS, som er en videreudvikling af en tidligere beslutningsstøttemodel CBA-DK (Salling, 2008; Salling og Leleur, 2010). Fordelingerne tilføjes data fra projektet. Princippet i anvendelsen er, at der foretages en Monte Carlo simulation for hvert projektalternativ, hvilket resulterer i en B/C rate for hver kørsel. Disse B/C rater samles i en certainty-graf, som illustrerer inden for hvilket interval B/C raten kan forventes at ligge med et 5 % signifikansniveau. Resultatet af Monte Carlo simuleringen i UNITE- DSS ses af Figur 3. Af graferne i denne figur kan bl.a. aflæses, hvor stor sandsynligheden er for, at projektet har en B/C rate, der er større end eller lig med 1. Ses der for eksempel på Alternativ 1, er der 22 % sandsynlighed for at opnå en B/C 1, hvilket vil sige, at Alternativ 1 har en certainty-værdi (CV) på 22 %. Figuren viser Alternativ 3 og Alternativ 4 som attraktive, idet begge har deres CV er over 80 %. 5

6 100% Sandsynlighed 80% 60% 40% 20% Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 0% 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 B/C rate Figur 3: Certainty-grafer for de fire alternativer Reference scenario forecasting (RSF) De usikkerhedsberegninger, der er gennemført, baserer sig på en forventet mest sandsynlig økonomisk udvikling (middelværdi). Et bedre udtryk for en samlet usikkerhed med hensyn til investeringernes samfundsøkonomiske afkast (feasibility risk assessment) fås, hvis reference class forecasting indlejres i et spænd af scenarier, hvilket er sammenfattet under begrebet reference scenario forecasting (RSF). For persontrafikken opstilles der tre scenarier, nemlig lav, middel og høj vækst. Disse scenarier er opstillet med baggrund i analyser af integration og økonomisk vækst i Øresundsregionen (Copenhagen Economics, 2008). Der er endvidere lavet separate trafikprognoser for godstrafikken, da det antages, at udviklingen i Øresundsintegrationen ikke har nær så stor indflydelse på denne som på persontrafikken, mens godstrafikken derimod er mere konjunkturfølsom end persontrafikken. Af Figur 4 fremgår prognoserne for persontrafikken med indeks 2024 = 100. Når der er opnået fuld integration i Øresundsområdet, knækker kurverne, og den gennemsnitlige stigning pr. år forventes fortsat at være konstant. Efter det 25. driftsår antages en 0 % stigning i trafikudviklingen, som fortsætter i resten af beregningsperioden på 50 år frem til år

7 Indeks (100 i 2024) År Høj Middel Lav Figur 4: Generel prognose ud fra scenarierne lav, middel og høj for persontrafikken mellem Helsingør og Helsingborg (Larsen og Skougaard, 2010) De tre scenarier former et spænd inden for hvilket trafikken forventes at udvikle sig. Med baggrund i de tre scenarier beregnes tre certainty-grafer for hvert alternativ (Figur 6). De beregnede CV-værdier er vist sammen med de tidligere beregnede B/C rater i Tabel 6. Tabel 6: B/C rater og certainty-værdier for de fire alternativer og tre scenarier Alternativ Alt 1: Tunnel, persontog Alt 2: Tunnel, godstog Alt 3: Bro, kombineret vej og jernbane Alt 4, Bro, vej Scenarie Høj Middel Lav B/C CV B/C CV B/C CV 1,34 37 % 1,15 22 % 1,01 11 % 0,43 0 % 0,39 0 % 0,35 0 % 2,40 86 % 2,17 83 % 1,94 78 % 3, % 2,63 97 % 2,41 96 % For alle tre scenarier opnås der høje CV er for de to broalternativer (3 og 4) med henholdsvis CV = 83 % og 97 % i middelscenariet. Ligeledes i middelscenariet opnår Alternativ 1 CV = 22 %. Alternativ 2 bliver ikke rentabelt samfundsøkonomisk i nogle af simuleringerne (CV = 0 %), hvilket sammenholdt med lave B/C rater bør betyde, at dette alternativ forkastes. Der dannes en certainty-graf for hvert scenarie og alternativ d.v.s. 12 grafer i alt, som vist i Figur 6. 7

8 100% Alt 1, høj Alt 1, middel 80% Alt 1, lav Alt 2, høj Alt 2, middel 60% Sandsynlighed Alt 2, lav Alt 3, høj Alt 3, middel Alt 3, lav 40% Alt 4, høj Alt 4, middel Alt 4, lav 20% 0% B/C rate Figur 6: Certainty-grafer for de fire alternativer De beregnede sandsynlighedskurver angivet i Figur 6 beskriver projektalternativernes risikoprofil (aversion) forstået på den måde, at jo fladere kurve des mere resultatusikkerhed, mens en stejl kurve angiver større resultatsikkerhed (Salling og Leleur, 2009). Beslutningstagere uden risikovillighed vil kun tillade at Alternativ 4 bliver valgt, mens beslutningstagere med en vis risikovillighed med CV er på % også vil vælge at se på Alternativ 3. Informationer vedrørende usikkerheden for et rentabelt projekt fremgår ikke af den traditionelle costbenefit analyse, hvor resultatet er et punktestimat, som beslutningstagerne skal forholde sig til. Derfor benyttes RSF, der bygger på erfaringer fra fejlestimering af lignende projekter samt en vifte af scenarier. RSF viser en sandsynlighedsbestemt risiko med hensyn til manglende samfundsøkonomisk rentabilitet forbundet med de forskellige alternativer givet et vist scenarie. Herved gives beslutningstageren et bredere beslutningsgrundlag. Konklusion og perspektiv Dette paper har præsenteret en ny metode, reference scenario forecasting (RSF), til at undersøge usikkerheder i vurderingen af projekter inden for transportsektoren. RSF udspænder reference class forecasting i 8

9 et sæt af scenarier. RSF-metoden er blevet beskrevet med anvendelse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg som beregningsmæssigt demo-eksempel for RSF, og det bør med hensyn til resultaterne fremhæves, at analysen alene gælder anlæg og drift af kyst-til-kyst anlægget. I paperet er det blevet vist, at RSF kan benyttes til at opstille beslutningsstøtte baseret på risikovurderinger, simulering og scenarieprognoser. Oplysningerne om B/C raterne i Tabel 2 viser, at tre (Alt. 1, Alt. 3 og Alt. 4) ud af de fire alternativer er samfundsøkonomisk rentable med B/C rater omkring eller over 1. De efterfølgende usikkerhedsberegninger foretaget ved brug af RSF antyder dog, ved at betragte de producerede certainty-grafer og tilhørende certainty-værdier, at der faktisk kun er to alternativer (Alt. 3 og Alt. 4), der er rentable, når risikoanalysen inkluderes i vurderingen (CV 75 %). Ved at tage højde for usikkerheder forbundet med estimering af anlægsomkostninger og trafikprognoser og undersøge disse ved simulation indlejret i scenarier, påvises det, at Alternativ 1 ikke kan betragtes som samfundsøkonomisk robust. Hvor de konventionelle cost-benefit rater giver et deterministisk punktestimat af rentabiliteten, giver den RSF-baserede certainty-værdi et sandsynlighedsbaseret intervalestimat baseret på, hvordan de to vigtigste usikkerhedsfaktorer kan påvirke et sådant punktestimat. Konkret er anlægsomkostninger og trafikprognoser simuleret ved hjælp af historisk viden fra referencegrupper, hvilket er gjort operationelt ved hjælp af Erlang og PERT fordelingerne indlejret i en scenariesammenhæng. Denne analyse bygger udelukkende på cost-benefit beregninger og betragter dermed kun de monetære værdier. Der bør dog også tages højde for de ikke-montære værdier som bl.a. påvirkning af miljøet samt netværksplaner og tilgængelighed. Disse kriterier kan identificeres og bedømmes ved eksempelvis at afholde en beslutningskonference, hvor beslutningstagere med interesse for projektet indbydes til at deltage. De kriterier, der bestemmes ved en sådan beslutningskonference, kan behandles i en multi-kriterie analyse (Leleur et al., 2010). Hermed dannes der et beslutningsgrundlag, hvor såvel monetære som ikkemonetære faktorer indgår. I det videre arbejde med RSF-metoden, som foregår inden for det nævnte igangværende strategiske forskningsprojekt UNITE vedr. usikkerheder i projektvurdering, vil der blive arbejdet videre med de beskrevne estimationsteknikker. Heri indgår også anvendelse af beslutningsskonferencer til brug for RSF-metodens opstilling af den beskrevne vifte af scenarier. Litteratur Cantarelli, C. C., Flyvbjerg, B., van Wee, B. and Molin, E. J. E. (2008). Cost overruns in large-scale transportation infrastructure projects: Which explanations can be given. European Journal of Transport Infrastructure Research (EJTIR), Issue 10(1), March 2010, Femern A/S, Femern Bælt A/S (2008). Fast forbindelse over Femern Bælt, Finansiel analyse. Flyvbjerg, B., Bruzelius, N. & Rothengatter, W. (2003). Megaprojects and Risk An anatomy of Ambition. Cambridge University Press, United Kingdom. Flyvbjerg, B. & COWI Consult, (2004). Procedures for dealing with Optimism Bias in transport planning. Guidance document, prepared for the British Department for Transport, United Kingdom. Flyvbjerg, B. (2007). Megaproject Policy and Planning: Problems, Causes, Cures. Faculty of Engineering, Science and Medicine, Aalborg University. IBU Øresund (2009). Debatoplæg til banestrategi for en konkurrencedygtig Øresundsregion. Kahneman, D. og Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47 (2),

10 Larsen, L.A. & Skougaard, B.Z. (2010). Vurdering af alternativer for en fast forbindelse Helsingør- Helsingborg. Eksamensprojekt, Institut for Transport, Danmarks Tekniske Universitet Leleur, S. (2000). Road Infrastructure Planning, A Decision-Oriented Approach, Second Edition, Polyteknisk Forlag. Leleur, S., Larsen, L. A. & Skougaard, B. Z. (2010). Strategic Transport Decision-Making: The SIMDEC Approach based on Risk Simulation and Multi-Criteria Analysis. I proceedings fra ASTEC 10 Asian Simulation Technology Conference, Shanghai. Mott MacDonald. (2002). Review of Large Public Precurement in the UK. Guidance report prepared for the HM Treasury, London, UK. Salling, K.B. (2008). Assessment of Transport Projects: Risk Analysis and Decision Support. Ph.D. afhandling, Institut for Transport, Danmarks Tekniske Universitet. Salling, K.B. og Leleur, S. (2009). Modelling of Transport Project Uncertainties: Risk Assessment and Scenario Analysis. I proceedings fra The 6 th International Workshop on Modeling & Applied Simulation (MAS), Puerto de La Cruz, Tenerife. Salling, K.B. & Leleur, S. (2010). Reference Scenario Forecasting: A New Approach to Transport Project Assessment. Paper accepteret for præsentation ved 12th World Conference on Transport Research (WCTR 10), Lissabon, Portugal, juli Trafikministeriet (2003). Manual for samfundsøkonomisk analyse anvendt metode og praksis på transportområdet. Trafikministeriet, Danmark

Modellering af usikkerheder i transport infrastrukturprojekter: UNITE-DSS modellen

Modellering af usikkerheder i transport infrastrukturprojekter: UNITE-DSS modellen Modellering af usikkerheder i transport infrastrukturprojekter: UNITE-DSS modellen Adjunkt, PhD Kim Bang Salling Workshop: Usikkerheder i vurdering af transportprojekter Trafikdage v. Aalborg University

Læs mere

COSIMA-VEJ SOFTWARE TIL PROJEKTVURDEIRNG I DEN DANSKE VEJSEKTOR

COSIMA-VEJ SOFTWARE TIL PROJEKTVURDEIRNG I DEN DANSKE VEJSEKTOR COSIMA-VEJ SOFTWARE TIL PROJEKTVURDEIRNG I DEN DANSKE VEJSEKTOR Af Kim Bang Salling, Anders Vestergaard Jensen & Steen Leleur Center for Trafik & Transport (CTT) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) kbs@ctt.dtu.dk,

Læs mere

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Trafikdage, Michael Bruhn Barfod Adjunkt, DTU Transport Introduktion Beslutningstagning

Læs mere

Beslutningsstøtte og Beslutningstagen i England Vurderingsmetoder brugt i går, i dag og i morgen.

Beslutningsstøtte og Beslutningstagen i England Vurderingsmetoder brugt i går, i dag og i morgen. Beslutningsstøtte og Beslutningstagen i England Vurderingsmetoder brugt i går, i dag og i morgen. Decision Support and Decision Making in England Appraisal methods used yesterday, today and tomorrow Maj-Britt

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Risikovurdering og Beslutningsstøtte: UNITE- DSS modellen for transportprojektvurdering

Risikovurdering og Beslutningsstøtte: UNITE- DSS modellen for transportprojektvurdering Risikovurdering og Beslutningsstøtte: UNITE- DSS modellen for transportprojektvurdering Lektor, PhD Kim Bang Salling Danmarks Tekniske Universitet Institut for Transport IDA RISK Seminar Onsdag d. 7. maj

Læs mere

VURDERING AF TRANSPORTPROJEKTER - USIKKERHED OG RISIKOANALYSE

VURDERING AF TRANSPORTPROJEKTER - USIKKERHED OG RISIKOANALYSE 86 VURDERING AF TRANSPORTPROJEKTER - USIKKERHED OG RISIKOANALYSE Vurdering af transportprojekter usikkerhed og risikoanalyse Af lektor Kim Bang Salling Når en samfundsøkonomisk analyse benyttes til at

Læs mere

Hvordan kan man udnytter al tilgængelig information når et infrastrukturprojekt skal vurderes?

Hvordan kan man udnytter al tilgængelig information når et infrastrukturprojekt skal vurderes? Hvordan kan man udnytter al tilgængelig information når et infrastrukturprojekt skal vurderes? Anders Vestergaard Jensen Ph.D. studerende DTU Transport Danmarks Tekniske Universitet avj@transport.dtu.dk

Læs mere

Femern Bæltforbindelsen Langsigtede økonomiske gevinster

Femern Bæltforbindelsen Langsigtede økonomiske gevinster Femern Bæltforbindelsen Langsigtede økonomiske gevinster SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Denne præsentation Dynamiske effekter ved

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Hvordan kan man udnytte al tilgængelig information når et infrastrukturprojekt skal vurderes?

Hvordan kan man udnytte al tilgængelig information når et infrastrukturprojekt skal vurderes? Hvordan kan man udnytte al tilgængelig information når et infrastrukturprojekt skal vurderes? Anders Vestergaard Jensen Ph.D. studerende DTU Transport Agenda Introduktion og baggrund Helhedsorienteret

Læs mere

Indragelse af borgere og interessenter i beslutningsprocessen en introduktion til beslutningskonferencer

Indragelse af borgere og interessenter i beslutningsprocessen en introduktion til beslutningskonferencer Indragelse af borgere og interessenter i beslutningsprocessen en introduktion til beslutningskonferencer Anders Vestergaard Jensen *, Michael Bruhn Barfod *, Inga Pilkauskiene * *Institut for Transport,

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

4.2 Hvorfor går store projekter galt?

4.2 Hvorfor går store projekter galt? Risk Management Forlaget Andersen 4.2 Hvorfor går store projekter galt? Af Bent Flyvbjerg, bentflyvbjerg@stofanet.dk Forord og redigering af Bjørn Rothaus, PricewaterhouseCoopers bro@pwc.dk Forord Denne

Læs mere

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Otto Anker Nielsen Professor Leder af Transport DTU Afdelingsleder for Transportmodeller Otto Anker Nielsen Overblik Hvorfor en langsigtet strategi? Seneste

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Store transportprojekter - Før-og-efter studier af trafik og økonomi

Store transportprojekter - Før-og-efter studier af trafik og økonomi 1 Store transportprojekter - Før-og-efter studier af trafik og økonomi Mette K. Skamris Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Paper præsenteret ved Trafikdage på AUC, 21 august 1995. Dette paper

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

Til. Københavns Kommune - CAU. Dokumenttype. Rapport. Dato. august 2010 RISIKOANALYSE AF AN- LÆGSOVERSLAG NORDHAVNSVEJ

Til. Københavns Kommune - CAU. Dokumenttype. Rapport. Dato. august 2010 RISIKOANALYSE AF AN- LÆGSOVERSLAG NORDHAVNSVEJ Til Københavns Kommune - CAU Dokumenttype Rapport Dato august 2010 RISIKOANALYSE AF AN- LÆGSOVERSLAG NORDHAVNSVEJ Revision 0 Doc. ID NHV 882-011-0 Risikoanalyse af anlægsoverslag August 2010.docx Dato

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

Fremtidens transport og miljøet med udgangspunkt i trafiksystemet

Fremtidens transport og miljøet med udgangspunkt i trafiksystemet Fremtidens transport og miljøet med udgangspunkt i trafiksystemet Per Homann Jespersen FLUX Center for Transportforskning ENSPAC Roskilde Universitet phj@ruc.dk Infrastrukturkommissionens og dansk trafikpolitiks

Læs mere

Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? - Et dansk empirisk studium

Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? - Et dansk empirisk studium Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? - Et dansk empirisk studium, Professor Introduktion En vis dansk debat om vigtigheden af CBA Både blandt forskere og praktikere, men bestemt også

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Transportministeriet 1 Indledning, baggrund og konklusion Forfattere: Kristian Kolstrup og Thomas Odgaard Dato: 27.03.2015

Læs mere

Analyse 23. oktober 2013

Analyse 23. oktober 2013 23. oktober 2013. Den samfundsøkonomiske værdi af Timemodellen kan være overvurderet Af Jens Hauch Trafikstyrelsen har, efter at der er truffet beslutning om Timemodellen, offentliggjort en samfundsøkonomisk

Læs mere

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Disposition. Hovedspørgsmål for CLG-9: Hvordan kan de afledte effekter på virksomheders logistik indgå i vurderingen af store infrastrukturprojekter?

Disposition. Hovedspørgsmål for CLG-9: Hvordan kan de afledte effekter på virksomheders logistik indgå i vurderingen af store infrastrukturprojekter? Sten Hansen Center for Trafik og Transport Gods- og Logistikeffekter i vurderingen af store infrastrukturprojekter 1 Sten Hansen Trafikdage Aalborg 2003 CLG Virtuelt center for forskning i Logistik og

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Samfundsøkonomisk evaluering af kampagnen Alle Børn Cykler.

Samfundsøkonomisk evaluering af kampagnen Alle Børn Cykler. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Transport 2018 Klimavenlig og bæredygtig mobilitet Prioriterede grønne korridorer Kobling på Femern Bælt Pentagon zonen Globale

Læs mere

PERSPEKTIVANALYSER OG LANGSIGTEDE UDFORDRINGER I TRANSPORTSEKTOREN HENRIK BACKTEMAN LARSEN, PROJEKTLEDER

PERSPEKTIVANALYSER OG LANGSIGTEDE UDFORDRINGER I TRANSPORTSEKTOREN HENRIK BACKTEMAN LARSEN, PROJEKTLEDER PERSPEKTIVANALYSER OG LANGSIGTEDE UDFORDRINGER I TRANSPORTSEKTOREN HENRIK BACKTEMAN LARSEN, PROJEKTLEDER HOVEDPUNKTER Noget om statsvejnettet i Danmark Noget om perspektiv/omverdens analyse Problemstillinger

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger

Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger Vejdirektoratet Side 1 Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger Bilaget er opdelt i følgende hovedoverskrifter: Resultatet af følsomhedsberegning på evalueringen og analysens resultater Besparelse

Læs mere

Kollektiv transport: en gevinst for samfundsøkonomien Effekter af kollektiv transport som instrument til regulering af vejtrafikvæksten

Kollektiv transport: en gevinst for samfundsøkonomien Effekter af kollektiv transport som instrument til regulering af vejtrafikvæksten Kollektiv transport: en gevinst for samfundsøkonomien Effekter af kollektiv transport som instrument til regulering af vejtrafikvæksten September 2007 Rapport udarbejdet af ------------------------------------------------------------

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Anvendelse af samfundsøkonomiske. - Den samfundsøkonomiske analyse som værktøj i beslutningsprocesser

Anvendelse af samfundsøkonomiske. - Den samfundsøkonomiske analyse som værktøj i beslutningsprocesser Anvendelse af samfundsøkonomiske analyser - Den samfundsøkonomiske analyse som værktøj i beslutningsprocesser Anvendelse af samfundsøkonomiske analyser - den samfundsøkonomiske analyse som værktøj i beslutningsprocesser

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

RISIKOVURDERING OG COST-BENEFIT ANALYSE CASE: HARRESTRUP Å - KAPACITETSPLAN. Helena Åström

RISIKOVURDERING OG COST-BENEFIT ANALYSE CASE: HARRESTRUP Å - KAPACITETSPLAN. Helena Åström RISIKOVURDERING OG COST-BENEFIT ANALYSE CASE: HARRESTRUP Å - KAPACITETSPLAN Helena Åström hlaa@orbicon.dk HARRESTRUP Å Kagså Harrestrup Mose Vestvoldens Voldgrav Skovlunde naturpark Damhusengen og Damhussøen

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

Investeringer i byliv og bylivskvalitet kan det betale sig?

Investeringer i byliv og bylivskvalitet kan det betale sig? Investeringer i byliv og bylivskvalitet kan det betale sig? Nedsamling Grønne områder er forskellige og skaber væsentlig forskellig værdi. Vi kan komme med et kvalificeret bud på værdien af de forskellige

Læs mere

23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi

23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi 23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi Femern A/S Aftale mellem Danmark og Tyskland fra 2008 som grundlag for Femernprojektets økonomiske model Claus Baunkjær 2 Teknisk grundlag: Sænketunnel med

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Infrastruktur og økonomisk udvikling

Infrastruktur og økonomisk udvikling Special Session om Infrastruktur og Vækst Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 Hans Henrik Sievertsen DTU Transport E-mail: hhs@transport.dtu.dk - Hvad ved vi egentlig? Infrastrukturinvesteringer: baseret

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Af Senior projektleder Eva Willumsen og økonom Jonas Herby, COWI Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN 1603-9696 1 Baggrund og formål

Læs mere

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN?

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? VELKOMMEN! IBU og Ring 5-korridoren v/henrik Sylvan (TDL) Infrastrukturstrategier i hovedstadsområdet v/annette Christensen (DI) Trafikpolitik og klimapolitik

Læs mere

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Miljø og Teknik Svendborg Kommune April 2011 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 1. Fremtidens permanente havstigning Den globale

Læs mere

2 Risikoaversion og nytteteori

2 Risikoaversion og nytteteori 2 Risikoaversion og nytteteori 2.1 Typer af risikoholdninger: Normalt foretages alle investeringskalkuler under forudsætningen om fuld sikkerhed om de fremtidige betalingsstrømme. I virkelighedens verden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring Tillægsnotat - udkast COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

EN NY MOBILITET? OVERVEJELSER OVER GRUNDLAGET FOR TRAFIKPLANLÆGNINGEN

EN NY MOBILITET? OVERVEJELSER OVER GRUNDLAGET FOR TRAFIKPLANLÆGNINGEN EN NY MOBILITET? OVERVEJELSER OVER GRUNDLAGET FOR TRAFIKPLANLÆGNINGEN Per Homann Jespersen, Lektor, trafikplanlægning og trafikpolitik, Roskilde Universitet Trafikdage, 26.8.2013 Spørgsmål 1. Hvad siger

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Planlægning af transportkorridorer med GIS

Planlægning af transportkorridorer med GIS Planlægning af transportkorridorer med GIS Prioritering mellem miljø og anlægsomkostninger (CODE-TEN) Af Jacob Kronbak, Claus Rehfeld, Bo Grevy & Steen Leleur Institut for Planlægning (IFP), (DTU) 1 Indledning

Læs mere

SCENARIO-BASERET EVALUERING NY METODE OG COMPUTERMODEL

SCENARIO-BASERET EVALUERING NY METODE OG COMPUTERMODEL SCENARIO-BASERET EVALUERING NY METODE OG COMPUTERMODEL Af Claus Rehfeld, Forskningsadjunkt Center for Trafik og Transportforskning (CTT) Danmarks Tekniske Universitet Bygning 115, 2800 Lyngby Email: crehfeld@ivtb.dtu.dk

Læs mere

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Fem år med Øresundsbron 2 Personrejsende mellem København og Malmö 5 Udviklingen på hele

Læs mere

Mogens Fosgerau Ninette Pilegaard

Mogens Fosgerau Ninette Pilegaard Mogens Fosgerau Ninette Pilegaard Juni 2015 Alternative finansieringsformer Notat 15 2015 Af Mogens Fosgerau Ninette Pilegaard Copyright: Forsidefoto: Udgivet af: Rekvireres: ISSN: ISBN: Hel eller delvis

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION & TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION Til understøtning af beregningsværktøjet INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 01 Beregningsværktøj - temperatur 02 Effect of Temperature on Task Performance in Office

Læs mere

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål Egedal Kommune Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus 1. Baggrund og formål Nærværende notat gengiver resultaterne af de følsomhedsberegninger, der er gennemført som led i beskrivelsen

Læs mere

Paradigmeskifte mod robuste bygningssimuleringer

Paradigmeskifte mod robuste bygningssimuleringer Paradigmeskifte mod robuste bygningssimuleringer v. Torben Østergård, ErhvervsPhD-studerende MOE & Aalborg Universitet NOVEMBER 2015 SIDE 1 Laver du usikre beregninger?! JA! (sandsynligvis) Privat og generelt

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere

Værktøjer og teknikker til at prioritere risici i internationale projekter: Sensivitetsanalyse og realoptioner.

Værktøjer og teknikker til at prioritere risici i internationale projekter: Sensivitetsanalyse og realoptioner. Værktøjer og teknikker til at prioritere risici i internationale projekter: Sensivitetsanalyse og realoptioner. Kapitel 9 rioritizing Risk: Sensitivity Analysis and Real Options International roject Management

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Analyse om infrastrukturprojekter fra Kraka I en ny analyse 1 har Kraka lavet en gennemgang af det samfundsøkonomiske afkast af en række større infrastrukturprojekter.

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE Overordnede betragtninger Formålet med dette kapitel er i en kort og oversigtlig form at præsentere nogle overordnede sammenhænge i relation til faste forbindelser generelt og nogle centrale erfaringer

Læs mere

Risikostyring i Asset Allocation. 25. september 2014 Jan Bo Jakobsen

Risikostyring i Asset Allocation. 25. september 2014 Jan Bo Jakobsen Risikostyring i Asset Allocation 25. september 2014 Jan Bo Jakobsen Agenda Faglig profil: Jan Bo Jakobsen Introduktion Paradigmer Asset Allocation & Risikostyring Afslutning 2 Jan Bo Jakobsen, cand.oecon.,

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk 2.115 Etablering af en hurtigrute

Læs mere

Produktivitets gevinster for milliarder

Produktivitets gevinster for milliarder Pernilla Johansson Produktivitets gevinster for milliarder Ny fast forbindelse bidrager til øget vækst i Danmark. Produktivitetsgevinster for milliarder Ny fast forbindelse bidrager til øget vækst i Danmark

Læs mere

Forsyningssikkerhed i cost-benefit analyser

Forsyningssikkerhed i cost-benefit analyser Forsyningssikkerhed i cost-benefit analyser Et forsøg på at inddrage forsyningssikkerhed på olie i cost benefitanalyser for transportsektoren Thomas C. Jensen, DTU Transport Flemming Møller, DMU Introduktion

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, 28-10-15 Indholdsfortegnelse Metoden... 2 Design af scenarierne... 2 Strategier for drægtighedsundersøgelser...

Læs mere

Bybanekontoret ejes af de tre involverede kommuner (Stavanger, Sandness og Sola) og Rogaland fylkeskommune.

Bybanekontoret ejes af de tre involverede kommuner (Stavanger, Sandness og Sola) og Rogaland fylkeskommune. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Anders Ebert-Petersen Business Advisor Risk Intelligence Agenda 1. Indledning 2. Overordnet information om PROC MODEL 3. Eksempel med anvendelse

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

TIDS- OG DATAAFHÆNGIGE USIKKERHEDSESTIMATER TIL BRUG I RISIKOVURDERING

TIDS- OG DATAAFHÆNGIGE USIKKERHEDSESTIMATER TIL BRUG I RISIKOVURDERING TIDS- OG DATAAFHÆNGIGE USIKKERHEDSESTIMATER TIL BRUG I RISIKOVURDERING Nanna I. Thomsen 1 Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Poul L. Bjerg 1 and Philip J. Binning 1 1.DTU Environment, Miljøvej Bldg.

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER November 2002 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER Resumé: Når den danske og den tyske trafikminister mødes i begyndelsen af år 2003 for at drøfte

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere