Indhold. FDM, en vigtig og aktiv aktør Medlemmernes FDM En mangfoldig forbruger- og interesseorganisation Med FDM ud i verden...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. FDM, en vigtig og aktiv aktør... 1. Medlemmernes FDM... 6. En mangfoldig forbruger- og interesseorganisation... 8. Med FDM ud i verden..."

Transkript

1

2 Indhold FDM, en vigtig og aktiv aktør... 1 Medlemmernes FDM... 6 En mangfoldig forbruger- og interesseorganisation... 8 Med FDM ud i verden...12 Koncernoversigt Nøgletal Resultatopgørelse og balance...16 Organisation...17 Repræsentantskabet...18 Adresser FDM s afdelinger....21

3 ..... Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udvikling i medlemstallet fra 2005 til 2008 Folketinget besluttede at indføre kørselsafgifter fra 2015 FDM, en vigtig og aktiv aktør Danmarks største interesseog forbrugerorganisation Også for dig, der ikke er interesseret i biler, var budskabet i én af FDM s medlemshverve kampagner i Formålet var at gøre danske bilister opmærksomme på, at FDM også har mange tilbud til bilejere, der mere ser bilen som et redskab end en passion. Denne gruppe er primært interesseret i at have FDM s eksperter som sikkerhedsnet og at kunne gøre brug af FDM s mange rabataftaler og tilbud til hele familien. Kampagnen var en af flere, der havde til formål at skaffe flere medlemmer til FDM. Selv om der med finanskrisen skete en afmatning i nytegninger, havde FDM fortsat medlemmer ved årets udgang. Dermed kunne FDM igen notere sig, at arbejdet med at fremme bilisternes rettigheder og skabe fordelagtige rabataftaler værdsættes af de danske bilister. Kampvalg til FDM s repræsentantskab Da medlemmerne til FDM s repræsentantskab, der er foreningens højeste myndighed, skulle vælges, udløste det kampvalg i en enkelt kreds blev også året, hvor kredsinddelingen blev ændret som følge af strukturreformen. Resultatet blev, at FDM s repræsentantskab fremover fortsat består af 10 kredse, mens antal lokalområder er ændret fra 55 til 40 lokalområder, som tager udgangspunkt i de nye kommuner. Implementeringen af de nye kredse vil ske gradvist i forbindelse med valg i de enkelte kredse frem til valget i Der afholdes ikke valg i jubilæumsåret Sikring af fremtidens mobilitet den samfundsmæssige gevinst er størst og ikke ud fra lokale politiske hensyn. På det politiske plan blev 2008 et år, hvor især mobilitets- og infrastrukturdebatten Kørselsafgifter satte dagsordenen. I begyndelsen af året fremlagde Infrastrukturkommissionen, hvori FDM deltog, Positivt ved investeringsplanen Debatten om kørselsafgifter nåede nye højder i 2008, og sin omfangsrige rapport som en del af den nye grønne var med en række anbefalinger til, transportpolitik traf Folketinget beslutning om, at der imidlertid viljen hvordan veje og skinner bør udbygges, hvis mobiliteten til et opgør med fra 2015 skal indføres kørselsafgifter skal sikres i fremtiden. tidligere tiders trafikmafia - også kaldet road pricing. FDM tilkendegav i den I december fremlagde regeringen sin trafikinvesteringsplan forbindelse endnu en gang sin holdning, at der er et stort behov for de langsigtede investeringer i den danske infrastruktur frem mod I alt indeholdt planen investeringer på samlet 90 milliarder kroner. I januar 2009 blev for at ændre det danske bilafgifts- system fra den nuværende beskatning ved køb til i stedet at beskatte brugen af bilen. der i Folketinget indgået et bredt politisk forlig om en grøn transportpolitik indeholdende en langsigtet investeringsplan til en værdi af 94 milliarder kroner. På sigt kunne kørselsafgifter være løsningen, men da de danske bilister lægger årligt op mod 50 milliarder kroner i statskassen i bilafgifter, er det for FDM en FDM fandt det glædeligt, at der blev taget fat på at løse de infrastrukturelle udfordringer, men understregede samtidig, at planen kunne have været mere ambitiøs. Mens især investeringer inden for togtrafikken blev prioriteret, var det småt med penge til ikke allerede kendte forudsætning ved indførelse af kørselsafgifter, at det sker i forbindelse med en generel omlægning af registreringsafgiften, herunder at det afgiftsmæssigt ikke må blive dyrere at være bilist en forudsætning som regeringen og et flertal i Folketinget bakkede op om. vejprojekter. FDM fremførte, at der burde have været afsat flere penge til at dække det store efterslæb på udbygningen af vejene, hvor trængslen allerede i dag er stor. Bilen bruges til 8 ud af 10 personkilometer, og vejene er dermed den vigtigste del af infrastrukturen, hvis trængslen skal lettes, påpegede FDM. Det er således tanken, at Danmark vil kopiere det kommende hollandske kørselsafgiftssystem, men FDM påpegede, at et landsdækkende GPS-baseret kørselsafgiftssystem vil være meget dyrt at implementere, navnlig hvis der ikke er tid til at vente på de hollandske erfaringer. Positivt ved investeringsplanen var imidlertid viljen til et opgør med tidligere tiders trafikmafia, og investeringerne vil fremadrettet blive prioriteret ud fra, hvor Årsrapport side 1

4 FDM ønsker intelligente transportsystemer 387 personer mistede livet i trafikken i 2008 Behovet for mere miljøvenlige biler stiger IS og parkér- og rejsanlæg Flere ulykker på vejene Effektiv udnyttelse af elektroniske muligheder og samspil mellem transportformerne er én af måderne, hvorpå man kan opnå et bedre flow i trafikken. Derfor roste FDM også, at der i trafikinvesteringsplanen afsættes midler til de såkaldte intelligente transportsystemer, IS, da det er et af de midler, som hurtigt Alt for mange måtte lade livet i trafikken i I alt 387 personer mistede livet i trafikken, og den negative tendens fra 2007 fortsatte dermed efter en årrække med et stort fald. I 2008 fortsatte FDM med at tilbyde køretekniske kurser til såvel bilister som motorcyklister. I forhold til MC-ulykkerne var påpegede FDM, at der på landevejene er behov for anvendelige vigepladser langs hyppigt anvendte ruter, så særtransporterne kan lade ophobet trafik passere. Stærekasser idligt på året blev det besluttet at iværksætte forsøg med fuldautomatisk trafik- kan være med til både at optimere kapaciteten og sikker- Samtidig underternes køretekniske evner, og kontrol også kaldet stærekasser - på ud- fokus rettet mod motorcyklisheden på vejene. Samtidig understregede FDM vigtigheden af, at der også fremadrettet stregede FDM vigtigheden af, at der også fremadrettet på FDM s køretekniske anlæg bevirkede det en fremgang i antallet af deltagere, valgte vejstrækninger, noget man i de øvrige nordiske lande har gjort brug af igennem flere år. FDM støttede forsøget, bliver satset bliver satset på parkér- og der ønskede at få afprøvet men gjorde opmærksom på, at det vil rejsanlæg for at skabe sammenhæng mellem den kollekder på et lukket og sikkert an- på mere synligt politi på vejene. FDM deres køretekniske færdighe- have en væsentlig større effekt at satse på parkér- og tive trafik og bilisme. rejsanlæg læg. Samtidig indgik FDM en påpegede i forbindelse med debatten om aftale med Motorcykel Importørforeningen stærekasser, at det var vigtigt med en Miljø i centrum om at tilbyde rabat på køretekniske kurser på FDM s oplysende skiltning om, at bilisterne nu er på vej ind på en farlig vejstrækning med Miljøet og ikke mindst transportsektorens påvirkning af klimaet kom i fokus i Det at køre i bil blev med fornyet kraft køretekniske anlæg til alle, der investerede i en ny motorcykel i Denne rabat benyttede en del sig af. hastighedsmåling. Således vil stærekasserne få en præventiv og opdragende effekt på bilisterne. Denne problematiseret i forhold til CO2-udledningen. FDM arbejdede året igennem på at Vejens mastodonter indgangsvinkel blev valgt i Behovet for mere forsøget. nuancere denne opfattelse. Uden bilen går miljøvenlige biler Danmark i stå, og FDM pegede på, at begrænsning af mobiliteten ikke var eller er Både særtransporter og forsøget med modulvogntog og drivmidler samt viden om Loft over p-indtjening var med til at skabe de- FDM kunne med tilfredshed en gangbar vej, men at det snarere hand- økonomikørsel var lede om at gøre transporten mere grøn. bat. FDM gjorde ved flere notere sig, at der fra politisk FDM s budskab Behovet for mere miljøvenlige biler og lejligheder opmærksom på, side blev lagt loft på kommunernes drivmidler samt viden om økonomikørsel var FDM s budskab. I et land med en rekordhøj registreringsafgift er det politiske ansvar for vognparkens miljøegenskaber stort. FDM benyttede derfor miljødebatten til at slå et slag for en omlægning og afvikling af registreringsafgiften, som alt andet lige må anses som den største forhindring, når det gælder danskernes mulighed for at skifte den gamle bil ud med en ny og mere miljøvenlig og sikker bil. at modulvogntogene udgør en øget risiko på de danske veje. Det er lykkedes FDM at blive inddraget i evalueringen af forsøget, og her vil FDM holde særligt øje med erfaringerne fra modulvogntogenes færden på landevejene, hvoraf flere ikke er bygget til disse kæmpelastbiler. I forhold til de lange særtransporter fremhævede FDM, at der er behov for en bedre indretning af vejnettet, en bedre spredning af transporterne, bed- mulighed for at beskatte bilisterne via opkrævning af højere p-afgifter. Det skete, da regeringen og Kommunernes Landsforening blev enige om, at en eventuel forhøjelse af p-afgifterne skulle tilfalde statskassen i stedet for kommunekassen. Forslaget betød, at priserne på kommunalparkering blev holdt i ro, hvilket var med til at bekræfte FDM s påstand om, at mange kommuner reelt bruger p-indtægterne til at fylde re information til vognmænd og bilister samt fleksible spærretider. Ligeledes Årsrapport side 2

5 Parkering var året igennem et varmt emne kommunekasserne og ikke til at regulere trafikken. Parkering var året igennem et varmt emne både i medierne, blandt FDM s medlemmer og i retssalene. FDM hjalp mange af sine medlemmer med parkeringssager og førte på vegne I forhold til de af medlemmerne flere sager i lange særtransporter fremhæ- forskellige retsinstanser mod både offentlige og private parkeringsselskabervede FDM, at der er behov for en Sidst på året førte FDM to sager for medlemmer i Lands- bedre indretning af vejnettet retten. Begge medlemmer havde fået medhold i Fogedretten, men alligevel valgte Parkering København at anke sagerne. Med sagerne søgte FDM at udfordre den faste praksis, som fastslår, at parkeringsvagtens udsagn er mere troværdigt end bilistens. FDM dokumenterede blandt andet, at der i ansættelseskontrakterne er opstillet resultatkrav i form af antal af udskrevne afgifter for den enkelte parkeringsvagt, ligesom en vagtleder under sin vidneforklaring oplyste, at parkeringsvagterne kommer til samtale, hvis der går for lang tid mellem de udskriver afgifter. På trods af det fastholdt Landsretten, at der gælder omvendt bevisbyrde ved kommunal parkering. Med henvisning til sagernes principielle karakter undersøgte FDM muligheden for at indbringe sagerne for Højesteret. Årsrapport side 3

6 FDM valgte at sælge de tyske miljømærkater empo km/t med campingvognen 32 nye bilmodeller blev craschtestet Sagerne gav god medieomtale, og justitsministeren lovede efterfølgende, at der vil blive nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra blandt andet FDM. Arbejdsgruppen skal se på retssikkerheden i forbindelse med parkering, sikkerhed. Langt de fleste fik topresultatet fem stjerner til glæde for trafiksikkerheden, men ligesom tidligere år var der også modeller, der klarede sig langt under det forventede sikkerhedsniveau for en ny model. Fra slutningen af I ferieperioder er campingvogne i Danmark ofte med til at skabe kø på motorvejene ved for eksempel overhalinger. Problemet er ikke blevet mindre som følge af, at bilisterne flere steder må køre 130 km/t, mens campingvognene er begrænset og om der er behov for et uvildigt FDM vil fortsat arbejde året blev der ændret på Euro til 80 km/t. Derfor valgte FDM i eft- ankenævn på området NCAP ss pointsystem, således eråret at sætte fokus på denne problem- for, at der som tidligere foreslået af FDM at biler uden ESC ikke længere stilling i medierne med henvisning til de bliver skabt bedre i foråret kan opnå topkarakter. Samtidig blev reglerne justeret, så FDM vil fortsat arbejde for, at der bliver gode erfaringer fra blandt andet yskland. forhold for de danske I en anden sag, som FDM ligeledes førte på vegne af et medlem mod EuroPark, fik campingvogne på motorvejene, da det også vil både fodgængeres sikkerhed, sikkerheden for børn på bagsædet og piskesmældsresultatet skabt bedre forhold for de danske campingvogne på motorvejene, da det også vil gavne trafikflowet generelt. fremover vil få en mere FDM og medlemmet medhold gavne trafikflowet i, at der gælder alminde- fremtrædende rolle, når Euro generelt lige bevisbyrderegler ved privat NCAP tester nye bilmodeller. parkering. Det betyder, at det Lægehelikoptere FDM kunne glæde sig over, at regeringen er parkeringsselskabet, som skal bevise, at reglerne er overtrådt. Da medlemmet samt et vidne samstemmende fastholdt, at der havde været parkeringsbillet i bilen, tilsidesatte retten parkeringsvagtens forklaring om, at der ikke havde været gyldig parkeringsbillet i bilen, og medlemmet blev derfor frifundet. Befordring årnhøje brændstofpriser i første halvdel af 2008 fik bilisterne til at kræve et højere befordringsfradrag. FDM var i flere omgange i dialog med skattemyndighederne, og hurtigt blev det klart, at det ikke kun var brændstofprisen, der var problemet. Hele beregningsmodellen havde behov i forbindelse med finansloven meldte ud, at man fra 2011 har besluttet at oprette et lægehelikopterberedskab i Danmark. FDM ser lægehelikoptere som et vigtigt redskab til at kunne forbedre overlevelsesog rehabiliteringschancer efter alvorlige trafikuheld, navnlig i forbindelse med sygehusreformen, hvor der vil blive længere vej til akutmodtagelserne. Miljøzoner i yskland for at blive tilrettet, da den værdi- tabstakst, der indgår i beregningen, var for lav i forhold til Lap på lap 2008 blev også yskland valgte fra begyndelsen af 2008 at indføre såkaldte miljøzoner for biler i bilisternes reelle udgifter til året, hvor det FDM påpegede i løbet af året flere store tyske byer. Miljøzonerne fik også betydning for de danske bilister, der for at få bilen med til centrum skulle anskaffe bilen. Det lykkedes desværre kun i beskedent omfang at få løftet satserne for nye netbaserede Ankenævn for biler, bilklage.dk flere gange over for politikerne problemerne i det nuværende registreringsafgiftssystem. sig et lille miljømærke som doku- I flere omgange henvendte endeligt blev mentation for bilens miljømæssige stand. empo 100 i Danmark FDM sig til Skatteministeriet etableret For at hjælpe bilisterne valgte FDM at for at gøre opmærksom på sælge disse miljøgodkendelser både via telefon, nettet og via FDM s testcentre. Nye Euro NCAP krav 32 nye bilmodeller blev sendt en tur mod Euro NCAP s mur for at teste modellernes Mens hastighedsgrænsen for campingvogne på de danske motorveje er 80 km/t, har mange danske campister i yskland i flere år haft lov til at køre op til 100 km/t med den samme campingvogn. Det eneste, det krævede, var en såkaldt empo 100 godkendelse af vognen. det nuværende systems konsekvenser for både trafiksikkerheden og de danske bilisters udgifter til biler. I forbindelse med det politiske forlig om trafikinvesteringer er det aftalt, at Skatteministeriet i løbet af 2009 udarbejder konkret forslag til indførelse af kørselsafgifter, og Årsrapport side 4

7 Ankenævn for biler - bilklage.dk at omlægningen skal være provenuneutral. Det er målet at omlægge halvdelen af registreringsafgiftsprovenuet. Ankenævn for biler 2008 blev også året, hvor det nye netbaserede Ankenævn for biler, bilklage.dk, endelig blev etableret. De første afgørelser faldt i sommeren, og ved årets udgang havde 22 bilejere fået afgjort deres sager via bilklage.dk. Fra 2011 har regeringen besluttet at oprette et lægehelikopterberedskab i Danmark Som mange andre it-baserede løsninger løb også Ankenævn for biler ind i nogle startvanskeligheder. Det betød, at sekretariatet måtte yde mere support end forventet, og at intentionen om en kort sagsbehandlingstid ikke blev opfyldt i alle tilfælde. Årsrapport side 5

8 % % % Parkering Brugtbil køb Nybil køb Reparation Forsikring % % FDM vejhjælp fik nye kunder i 2008 Det søger medlemmerne rådgivning om Medlemmernes FDM Medlemskontaktcenter året før. Især sager om parkering, brugtbilshandel og reparation var repræsenteret I efteråret 2008 blev det besluttet at etablere et medlemskontaktcenter, således at medlemmerne fremover kun har én indgang til FDM, uanset om henvendelsen drejer sig om selve medlemskabet, køb af ydelser eller rådgivning. Som en konsekvens heraf blev ferierådgivningen i de aktuelle sager. Derfor var det heller ikke overraskende, da en holdningsundersøgelse, som FDM fik foretaget, viste, at der generelt i befolkningen var en frygt for at blive snydt af såvel forhandlere som værksteder, og at danskerne var forvirrede over p-reglerne. sammenlagt med juridisk og teknisk rådgivning en tilfredsheds- FDM s eksperter til én samlet rådgiv- måling viste, at ning, der sammen med salgog medlemsservice udgør tog i forskellige eksterne arbe- Flere af FDM s eksperter del- medlemmernes tilfredshed med medlemskontaktcentret. jdsgrupper både i Danmark og rådgivningen fra uden for Danmarks grænser. Medlemsrådgivning FDM s jurister og teknikere lå helt FDM blev samtidig genvalgt som medlem af Rådet for FDM s tekniske og juridiske Større Færdselssikkerheds forretningsudvalg. Derudover fik i top rådgivning blev benyttet flittigt af medlemmerne i hele Mange medlemmer valgte selv at søge hjælp via fdm.dk, mens kontaktede én af FDM s teknikere eller jurister på telefonen, og andre søgte rådgivning FDM plads i det offentlige og uafhængige organ ForbrugerForum, som har til opgave at rådgive ved fastlæggelsen af rammerne for den statslige forbrugerinformationhenvendelser via . De mange medlems- gav anledning til flere sager, og ved udgangen af året kunne det konstateres, at der i 2008 var blevet oprettet 23 % flere sager end året før. Udover den daglige håndtering af medlemssagerne, valgte FDM at sende adskillige sager videre til domstolene, den langt overvejende del med en positiv udgang. Såvel nationalt som internationalt gennem FIA arbejdede FDM for at sikre de frie værksteders adgang til teknisk information og dermed muligheden for at konkurrere med de såkaldte mærkeværksteder. Den nuværende ordning, der giver uafhængige værksteder og vejhjælpsfirmaer adgang til tekniske data hos importørerne, udløber i 2010, og uden en Stor tilfredshed med FDM s rådgivning forlængelse risikerer konkurrencen på reparationsmarkedet at forsvinde til skade for forbrugerne. FDM skrev derfor til Ventetiden på telefonerne blev året igennem nedbragt, og en tilfredshedsmåling viste, at medlemmernes tilfredshed med rådgivningen fra FDM s jurister og teknikere økonomi- og erhvervsministeren, der er enig med FDM, ligesom FDM har holdt møde med Konkurrencestyrelsen og et antal EU-parlamentarikere. lå helt i top. ilgangen af egentlige sager lå hele året væsentligt højere end FDM forsikring FDM forsikring, som tilbyder alle former for skadesforsikringer til FDM s medlemmer, er et godt tilbud, som mange benytter sig af. En tilfredshedsmåling blandt FDM forsikringskunder viste, at kunder med FDM forsikring er mere loyale og tilfredse end kunder i forsikringsbranchen generelt. Undersøgelsen ligger på linje med tidligere undersøgelser hos FDM s samarbejdspartner Lærerstandens Brandforsikring, hvis forsikringskunders loyalitet og tilfredshed ligger helt i top i forhold til forsikringsbranchen i øvrigt. FDM vejhjælp FDM vejhjælp er et markant tilbud til medlemmer med markedsledende balance mellem pris, kvalitet og frit værstedsvalg. På trods af den skærpede konkurrence, hvor både forsikringsselskaber, benzinselskaber og andre interessenter begyndte at tilbyde gratis vejhjælp til deres kunder via én af operatørerne på vejhjælpsområdet, formåede FDM vejhjælp at tegne godt nye vejhjælpskunder (godt dækninger), ligesom flere kunder valgte at vende tilbage til FDM vejhjælp efter uheldige oplevelser hos andre udbydere. Parkeringsundersøgelse At mange bilister oplever parkeringsreglerne som forvirrende, er der ikke noget at sige til. FDM indhentede i 2008 oplysninger fra landets 98 kommuner, og heraf fremgik det, at der findes forskellige regler fra kommune til kommune. Et Årsrapport side 6

9 I efteråret blev al medlemskontakt samlet et sted eksempel er parkering med ét hjulsæt på fortovet. 26 kommuner havde forbud mod at holde med to hjul på fortovet, mens 5 kommuner tillod det for biler under kg. De resterende 67 kommuner havde enten ingen regler eller oplyste, at de var i gang med at udarbejde regler på området. Flere rabatter Udvalget af rabatter og fordele for medlemmerne blev løbende udbygget i 2008 inden for de områder, som er relevante for FDM s medlemmer. For at gøre opmærksom på de fordelagtige aftaler blev der udsendt et samlet rabatkatalog til medlemmerne Mange medlemmer gjorde brug af via Motors martsnummer, ligesom der løbende blev orienteret på fdm.dk samt Motor, når nye rabataftaler blev fik dermed endnu rabataftalerne og indgået. Mange medlemmer mere ud af deres gjorde brug af rabataftalerne FDM medlemskab og fik dermed endnu mere ud af deres FDM medlemskab. FDM MasterCard Som en særlig medlemsfordel blev alle medlemmer tilbudt et gratis FDM Master- Card uden årligt gebyr. FDM MasterCard er et såkaldt intelligent medlemskort, som husker de rabataftaler, der er indgået med FDM. Dermed slipper medlemmerne for at huske på at bede om at få rabat, når de gør brug af nogle af FDM s mange rabataftaler. Indførelsen af FDM Master- Card muliggjorde endvidere, at antallet af rabataftaler kunne udvides markant, samt at FDM og vores medlemmer er mere interessante som samarbejdspartner for de store kæder. Aftaler er blevet indgået med bl.a. Skousen, Burger King, Zleep Hotels samt hele Cafe konceptet. Årsrapport side 7

10 Motor i nyt flot design benzinpriser.dk fik nyt design i medlemmer modtog FDM s nyhedsbrev i 2008 En mangfoldig forbruger- og interesseorganisation Motor Der blev i 2008 lagt en ny webstrategi for FDM, der tager højde for fremtidens behov for kommunikation via internettet. Resultatet kan ses, når FDM i løbet af Motors artikler og tests var med til at skabe øget opmærksomhed om FDM s brede viden om forbrugernes vilkår og biler. Især de forbrugerrelaterede tests, 2009 lancerer et helt nyt fdm.dk med en ny netbutik med fokus på øget åbenhed, tilgængelighed samt individualiserede ydelser for både medlemmer og kunder. som blev udført i samarbejde med FDM s europæiske Især de forbrugerrelaterede I 2008 var der godt 3,4 mio. søsterklubber, samt Euro NCAP-resultaterne, havde tests, som blev udført i besøgende på fdm.dk, hvilket er en stigning på godt 10% i stor gennemslagskraft. Også forhold til 2007, og de besøgende valgte at se knap 5% samarbejde med mange af Motors egne tests og FDM s europæiske undersøgelser blev flere sider på fdm.dk, end det søsterklubber, flittigt citeret i det øvrige mediebillede. Blandt andet fik samt Euro NCAP- Den øgede trafik på fdm.dk havde været tilfældet i Motors store undersøgelse af gebyrerne på en række benzinkort, resultaterne, havde stor gennemslagskraft resulterede bl.a. i, at knap 60% af FDM s nye medlem- fordele og ulemper ved mer i 2008 valgte at melde at servicere bilen i udlandet sig ind i FDM via fdm.dk. samt en større undersøgelse af kommunernes indtjening på parkering stor benzinpriser.dk mediebevågenhed. Benzinpriser.dk blev i 2008 relanceret i Motor gennemførte i 2008 en stor læserundersøgelse, som viste en stor tilfredshed med bladet. Undersøgelsen berørte også nye elementer og opbygning i Motor, alt sammen betragtninger, der blev taget højde for, da Motor blev relanceret ved årsskiftet. et helt nyt design med mange nye muligheder. Det nye design skabte overensstemmelse mellem både det nuværende og fremtidige fdm.dk og benzinpriser.dk, således at det er blevet nemmere for de besøgende at finde frem til relevant information for den enkelte. Over prispiloter sørger dagligt for at indberette priser MotorClassic, der henvender sig til læsere med særlig interesse for klassiske biler, på de mere end tankstationer, som FDM s benzinpriser.dk omfatter. havde ved årets udgang godt faste abonnementer, mens løssalget lå relativt stabilt omkring Også flere af MotorClassic s artikler var grundlag for artikler i andre medier på trods af en relativt smallere målgruppe. På det nye site bliver det muligt at se de fem billigste tankstationer i en region eller en kommune, samt hvor meget priserne forventes at ændre sig den efterfølgende dag. Samtidig kan bilisterne via et interaktivt kort se, hvilke steder der har den fdm.dk billigste pris. Mange bilister valgte også at gøre brug af benzinpriser via telefonens wapfunktion. Dermed kunne bilisterne også let orientere sig om aktuelle priser, når de var på farten. Elektronisk nyhedsbrev FDM s nystartede elektroniske nyhedsbrev med gode råd og tilbud modtages allerede af medlemmer og bidrog til at skabe en dialog mellem FDM og de mange medlemmer. Den elektroniske udsendelse betød, at der blev mulighed for at tilpasse udsendelsen af nyhedsbrevet i forhold til aktuelle events og gode medlemstilbud og til gavn for brugerne at skabe en god synergi med indholdet på fdm.dk. Også ikke-medlemmer fik mulighed for at få tilsendt et særligt nyhedsbrev med udvalgte nyheder og råd fra FDM. Det valgte knap at benytte sig af. FDM web-tv FDM s samarbejde med Morgenavisen Jyllands-Posten om produktion af mindre forbrugeroplysende tv-indslag resulterede i flere indslag om alt fra gør-det-selv tips til gode råd om parkeringsfælder. Både på fdm.dk og på Jyllands-Postens forbrugersite, fpn.dk, var disse indslag meget populære og blev vurderet højt af seerne. FDM producerede en profilvideo, som i lyd og billeder kort beskrev alle de mange medlemsfordele, der er ved et medlemskab af FDM. Videoen blev lagt på fdm.dk og vil i det kommende år også blive anvendt på FDM s enheder til at skabe øget opmærksomhed om FDM s mange tilbud til bilisterne. Årsrapport side 8

11 I 2008 indførtes levende billeder på fdm.dk FDM kampagne nomineret Sommer og vinter kampagne indstik FDM s kampagne Go trafikkultur fra 2007 blev nomineret til årets direct marketing-pris. Kampagnen vandt dog ikke, men nomineringen illustrerede, at der også blandt marketingeksperter var blevet lagt mærke til FDM s vigtige trafikbudskaber. Feriekampagne emaet for FDM s forsommerkampagne var kør-selv fe- FDM producerede rie. Under budskabet Stress en profilvideo, som af på bilferien blev der sat i lyd og billeder fokus på de mange fordele, kort beskrev alle FDM-medlemskabet giver, når ferien skal planlæg- de mange medlemsfordele ges. Et af elementerne i kampagnen var et avisindstik med gode ferieråd udsendt sammen med en af morgenaviserne. Forud for kampagnen blev FDM s feriepakker digitaliseret, så medlemmerne bedre kunne søge inspiration til ferien via nettet og printe udflugtskort forud for bilferien. Vejhjælp og vinterklargøring Efterårets medlemskampagne havde fokus på vejhjælp og vedligeholdelse af bilen. Under budskaber som Motorstopstart - sikker vejhjælp til medlemmer formidlede FDM gode råd til bilisterne, så bilen var klar til vinterens udfordringer. FDM s budskaber og rabatter blev igen formidlet via et avisindstik, denne gang i en af formiddagsaviserne kombineret med markedsføring gennem bannerannoncer, billboards og busreklamer. Årsrapport side 9

12 Mange forveksler testet bil med nysynet bil Bremse- og dækkontrol var en succes Køretekniske kurser for kvindelige bilister Biler med fart på FDM s jurister blev der således udviklet en ny brugtbiltest, der giver større sikkerhed Nye køretekniske kurser FDM s Le Mans-tur blev gennemført med stor succes. 700 gæster valgte at bo i FDM s særlige lejr og var med til at skabe en god stemning. Gæsterne roste efterfølgende FDM s lejr for høj service, et rimeligt prisniveau og en god indretning af lejren. Foruden turen til Le Mans sendte FDM også mange motorsportsinteresserede af sted til ved privathandel. esten blev baseret på FDM s nuværende brugtbiltest, men udover selve testen fik køberen, som noget helt særligt, en seks måneders holdbarhedsgaranti dog maks km. der dækker, hvis der efterfølgende viser sig at opstå fejl, som ikke var påpeget i testrapporten. Interessen for at teste de køretekniske evner var året igennem stor, og det var både mænd og kvinder, unge som gamle, der valgte at tage på kursus. I foråret lancerede FDM som noget nyt et specielt kursus målrettet kvindelige bilister. Kurset Kun for kvinder blev hurtig en succes og fik en stor mediebevågenhed. I efteråret var det en helt anden målgruppe, der var Formel 1-løb i hele verden. Både medlemmer og ikke-medlemmer Events omdrejningspunkt. Ung bildag blev igen afholdt med stor deltagertilslutning og Interessen for hurtige biler tog godt imod FDM test og bilsyn tilbød i lø- mange glade gæster. smittede også af på FDM s bet af året flere gratis events tilbuddet om formelkurser, hvor mange almindelige bilister valgte at mer og ikke-medlemmer tog cancerfonden på FDM s to køretekniske for bilejerne. Både medlem- Årets store sportsevent til gavn for Børne- gratis miljøtest tilmelde sig et kursus med ret til flere runder i både standardvogne og formelbiler på FDM Jyllandsringen. godt imod tilbuddet om gratis miljøtest, autostolskontrol og bremse og dækkontrol. Ved autostolskontrollen blev der fundet flere ulovlige autostole, mens den store bremse- og dækkontrol anlæg blev også en succes i år. Eventen indbragte i alt kroner til Børnecancerfonden. I slutningen af året blev et helt nyt koncept FDM Jyllandsringen blev som de foregående år desuden anvendt i forbindelse med mange af årets DC-løb. i november viste, at over hver sjette bilist kørte rundt med fejl på bremserne. Mange misforstår nysynet med fokus på økonomikørsel for blandt andet erhvervschauffører lanceret. Dette kursus blev ligeledes godt modtaget af såvel deltagere som omgivelserne. FDM test og bilsyn A/S En større holdningsundersøgelse, I foråret lancerede FDM Sjællandsringen lagde Ved udgangen af 2008 havde FDM 22 testcentre og er dermed klar til at imøde- som FDM fik foretaget blandt bilisterne, viste, at FDM som noget nyt et specielt også bane til en større spiritusog uopmærksomhedstest, som komme den nuværende markedssituation med stor konkurrence på synsområ- større vægt på, at en bil var sy- at gennemføre. esten viste mange danske bilister lagde en af de større aviser ønskede kursus målrettet det og øget konkurrence på en af FDM s net end testet, når de købte bil. kvindelige bilister. tydeligt, at alkohol og bilkørsel er en farlig cocktail, samt kerneydelser, nemlig tests. ilpasningen FDM brugte resultatet af undersøgelsen Kurset Kun for til markedet betød, at i 2008 lukkede tre testcentre i henholdsvis Herning, Ringsted og et af centrene i Århus. til at oplyse om risi- koen for at blive snydt, hvis man kun køber bil ud fra synsattesten kvinder blev hurtig en succes og fik en stor mediebevågenhed understregede vigtigheden af at bilisterne bør have fokus på vejen og dens omgivelser, når og ikke får bilen grundig- de kører. est med holdbarhedsgaranti ere undersøgt for blandt andet elektroniske fejl inden et køb. For at gøre det mere sikkert at handle privat, indførte FDM test og bilsyn et nyt produkt til bilejerne. I samarbejde med Samtidig blev undersøgelsen brugt til at afmystificere bilsynet, da den viste, at mange bilister er nervøse, når bilen skal t l syn. Årsrapport side 10

13 FDM fylder 100 år I 2009 fylder FDM 100 år, hvilket allerede i 2008 prægede de lang sigtede aktiviteter. FDM arrangerer i jubilæumsåret bl.a. events i hele Danmark med relevante tilbud til medlemmer og andre interesserede og vil bl.a. være vært ved en inter national konference for FDM s søsterorganisationer i FIA i som meren Årsrapport side 11

14 i nyt design Stor succes på rejser til USA Rundrejser med dansk rejseleder til Kina Med FDM ud i verden FDM travel A/S På online-delen indgik FDM travel også samarbejde med en række andre sites, Mere end rejsende valgte i 2008 at bestiller deres rejse via FDM travel. Mens de komplicerede rejser til fjerne hvilket betød, at disse samarbejdspartnere fik mulighed for at formidle FDM travels online produkter via deres eget site. destinationer stadig blev bestilt i et af FDM travels bureauer, blev de mere simple Den største USA-rejseudbyder rejser til fx storbyer i højere grad bes- tilt via FDM travels online booking. Især USA og Europa stod for en fremgang i salget, særligt første halvdel af året, Omsætningsmæssigt blev 2008 et godt år for FDM travel, ikke mindst takket være Over rejsende valgte at hvor sommerferiesalget til Europa slog alle rekorder. en stor rejselyst i begyndelsen Over rejsende valgte benytte FDM af året, mens finanskrisen at benytte FDM travel som travel som rejseudbyder til deres rejse, hvilket gjorde FDM tra- omvendt lagde en dæmper på rejseudbyder til deres USA- danskernes rejselyst i slutningen af året. Åbningstiderne i bureauerne blev tilpasset kundeefterspørgslen, og der USA-rejse vel til den ubetinget største danske aktør på denne destination. FDM travel var igen at blev hele tiden arbejdet på øget specialisering blandt rejsekonsulenterne for at kunne tilbyde en endnu bedre rådgivning til kunderne. finde på den store, fælles USA-stand på de store rejsemesser og deltog desuden på Ålborg Kultur- og Kongrescenters forårsmesse. Samtidig var der en stigende tendens til, at kunderne for alvor tog internettet til sig. Det betød, at efterspørgslen på rejsekataloger faldt, da de rejsende hellere ville søge oplysninger via fdm-travel.dk og eventuelt downloade katalogerne derfra. Ved udgangen af 2008 stammede godt 1/3 af det samlede salg fra fdm-travel.dk. Nyt design Mange rejsende udviste interesse for at benytte Hamburg som afrejselufthavn frem for København. Det fik FDM travel til at sætte fokus på de mange fordele ved at vælge Hamburg som afrejselufthavn, og via fdm-travel.dk kunne danskerne bestille både fly og hotel med afrejse fra den nord-tyske storby. Rundrejser med dansk rejseleder Også andre nye koncepter blev en del af FDM travels rejseudbud. Blandt andet blev der udbudt målgruppeorienterede rejser i samarbejde med danske magasiner, hvor der var fokus på det kulinariske indhold på rejsen. Miniferiekataloget fik tilføjet Mallorca som storbydestination. Det skete på baggrund af en øget interesse for både at opleve Mallorca og rejse til den spanske øs største by for bl.a. at shoppe. Køb pakkerejser Året igennem blev budskabet om vigtigheden af at købe pakkerejser via en dansk rejseudbyder kommunikeret til kunderne. FDM travel brugte medierne til at kommunikere budskabet om forbrugernes rettigheder ved køb af rejser og fordelene ved at købe en pakkerejse via bureauer som FDM travel. Med ét af de store flyselskabers krak i efteråret blev vigtigheden af dette budskab understeget, og FDM travel oplevede, at flere kunder valgte at bestille pakkerejser eller tilkøbe produkter til allerede bestille flybilletter for at være dækket af pakkerejseloven. FDM travel valgte dog i forbindelse med den aktuelle sag at refundere penge for såvel pakkerejse- som flight-only-bestillinger for kunder, som havde bestilt deres rejse hos FDM travel. fdm-travel.dk fik nyt design, og der blev løbende arbejdet på at optimere bookingsystemet. Generelt kom der mere indhold på fdm-travel.dk. Sitet blev udvidet med rejseinspiration og tips fra andre rejsende via en nyetableret community platform. De bedste rejsetips blev desuden videreformidlet i Motor. Som noget nyt blev der udgivet et katalog med fokus på rundrejser med dansk rejseleder til fjerne destinationer som Indien, Vietnam, Cambodja og Laos. Konceptet blev bygget op på baggrund af flere års erfaring med et tilsvarende produkt til Kina. Vækstvirksomhed FDM travel var blandt de tre nominerede, da Danish ravel Awards skulle uddele prisen Bedste leisure rejsebureau. FDM travel vandt dog ikke kategorien. il gengæld kunne rejsebureauet glæde sig over at komme i fint selskab, da Børsen Årsrapport side 12

15 Vietnam og Laos er blandt FDM travels rejsemål i november offentliggjorde listen over de største vækstvirksomheder. Her fik FDM travel en pæn placering, og FDM travel er i dag placeret i top 10 blandt alle danske rejsebureauer. FDM camping Foråret og især begyndelsen af sommeren indbød til campingferie i Danmark. Det nød også FDM FDM travel var campings 13 pladser godt blandt de tre af. Også vinteråbningen på FDM s tre vintercamping- nominerede, da pladser var, takket være en Danish ravel forholdsvis mild vinter, en succes, og mange benyttede sig uddele prisen Awards skulle af denne mulighed til at forlænge campingsæsonen. Bedste leisure rejsebureau. Dermed levede belægningen både i lavsæsonen og højsæsonen op til forventningerne, dog med en lille nedgang i slutningen af sæsonen. En undersøgelse viste, at tilfredsheden med pladserne blandt campisterne var i top, og pladserne fik en flot bedømmelse. Camping inspiration Sammen med en række andre aktører på det danske campingmarked medvirkede FDM camping til udgivelsen af brochuren Camping i Danmark, ligesom FDM udgav sin egen profilbrochure Ferie for alle 2008 med oplysninger om alle FDM s 13 campingpladser. Desuden udgav FDM, som de tidligere år, en stor campingguide med oplysninger om mere end europæiske campingpladser. Som noget nyt indeholdt campingguiden i år GPS-koordinater til samtlige pladser, hvilket gjorde det lettere for campisterne at finde frem til pladserne. Årsrapport side 13

16 Koncernoversigt FDM 100% 100% 50% 49% FDM travel A/S FDM test og bilsyn A/S FDM vejhælp A/S FDM forsikring A/S Årsrapport side 14

17 Nøgletal Hoved- og nøgletal for koncernen 2008 t.kr t.kr t.kr t.kr. Medlemskontingent Indtægter i alt Årets resultat (11.336) Egenkapital Balancesum Nøgletal Antal medlemmer Bruttomargin (%) (0,1) 2,5 0,8 0,4 EBIA-margin (%) (0,1) 2,6 0,8 0,4 Afkast af investeret kapital inklusive goodwill (%) (1,2) 91,8 (21,1) (6,5) Nettoomsætning/Investeret kapital inklusive Goodwill 11,2 13,6 (46,1) (16,9) Egenkapital andel (%) 52,3 52,7 43,5 49,8 Egenkapital forrentning (%) (4,9) 11,1 3,8 0,9 Nøgletal associerede selskaber FDM vejhjælp A/S - omsætning resultat FDM s andel heraf 410 (498) - - FDM forsikring A/S - omsætning resultat FDM s andel heraf (11.870) (2.054) Årsrapport side 15

18 Koncernens resultatopgørelse for t.kr t.kr. Medlemskontingent Køreteknik FDM test og bilsyn A/S Camping FDM travel A/S Indtægter Rådgivning Motor Salg- og medlemsservice, medlemsfordele, marked Web, kommunikation og politik Repræsentantskab, bestyrelse, direktion Administration Køreteknik FDM test og bilsyn A/S Camping FDM travel A/S Ej fradragsberettiget moms og afgifter Omkostninger Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (11.459) Andre finansielle indtægter Andre finansielle udgifter (2.709) (3.855) Resultat før skat (11.336) Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat (11.336) Koncernens balance 31. december t.kr t.kr. Rettigheder og goodwill Materielle anlægsaktiver FDM forsikring A/S, FDM vejhjælp A/S Anlægsaktiver Varebeholdninger ilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Årsrapport side 16

19 Bestyrelse Bent Halkier, formand samt forretningsudvalget Steen orp-hansen, næstformand samt forretningsudvalget Henning Pedersen forretningsudvalget Bent Lauritzen Hans Skytte Pedersen Ina-Maria Nielsen orkil Hattel Michael Mathiesen homas Bang Jeppesen Lars Munk Mogens Christensen medarbejdervalgt age Svendsen medarbejdervalgt Direktion og ledelse homas Møller homsen adm. direktør Carsten Møller økonomidirektør Barbara Borre Lange presse og kommunikation orben Lund Kudsk politisk sekretariat Peter Bruhn web Peter Noer Kyndal marked Bo Christian Koch Motor Per Alkestrup juridisk og teknisk rådgivning Henning Pedersen FDM test og bilsyn homas Kristensen FDM camping Jesper Ewald FDM travel indkøb Brian Andersen FDM travel salg online Ulla Bruun FDM travel salg offline Line Danvad FDM travel udvikling Årsrapport side 17

20 Repræsentantskab pr. 31. december 2008 Opdelt i kredse og lokalområder Kreds 1 1 Konsulent René Honoré Ribegade København Ø Advokat Bent Lauritzen Ny Vestergade København K Cand. jur. Louise Halkier Strandboulevarden 13, 2. tv København Ø Direktør Jan Holmegaard Jensen Ingeniørforeningen Kalvebodbrygge København V Advokat Michael Knop Hovedvagtsgade 6, København K 8 Kørelærer Karsten Kræmer Nordstrandparken Dragør Kreds 2 3 Direktør Hans Skytte Pedersen Høyrups Alle Hellerup Investeringschef Peter Goldsmidt Jægersborg Allé Charlottenlund 4 I- og internetchef orben Weber Andersen Rude Vang Holte Overlæge Jens Juel hiis Kikhanebakken Holte Henrik Eugene Darville Hvidegårdsparken Kgs. Lyngby 5 Kenth Sørensen Buddingevej Lyngby Salgsingeniør Finn Geslau Mårvænget Søborg Afdelingsleder Nicolai Geslau Knudsalle Kgs. Lyngby Kreds 3 2 Vacant 6 Account manager Karl-Erik Høholt Jensen Strandbovej Hvidovre Civilingeniør Svend Carstensen Rødovrevej Rødovre 7 Lektor Ina-Maria Nielsen Nyvej 21, 1 th Glostrup ekniker Jørgen Sjøland Baunevej aastrup 22 Virksomhedskonsulent Knud Verner Westh St. Søstræde Rønne 55 Lærer Bergur Godtfred Breidablik 2B FO-100 orshavn Kreds 4 9 Overlærer Lars Vange Søndermarken Espergærde Politiassistent orkil Hattel Kirsebærhaven Fredensborg Advokat Oluf Olsen Valmuemarken Espergærde 10 Ingeniør Eggert Neistrup Skovbakken Farum 11 Salgskonsulent orben Carlsson Løngangen 8, st.tv Hundested 12 Ingeniør Stig Hoffmann Johansen Skolevej Havdrup Prokurist Jes Lyngsie Peterssæde 6, Svogerslev 4000 Roskilde Civiløkonom Mogens Lundbech Fjordglimt 13, Lyndby 4070 Kirke Hyllinge 13 Vacant Kreds 5 14 aksator Kim Madsen Vallestrupvejen Holbæk Risikoingeniør Lars Aagaard Stjerndalen Holbæk 15 Regionschef Palle Castbak Bredekildevej Kalundborg 16 Salgskonsulent Jesper Bechmann Andersen Højtoften Haslev 17 Kjeld Krageskov Klosterbanken Slagelse 17 erminalchef Helle Jürgensen Felixvej Slagelse 18 Reg. revisor Helge Christensen Sct. Peders Kirkeplads 13, 2. th Næstved Årsrapport side 18

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 456 1. december 2008 Dato: 27. november 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Årsrapport :: 2007. n FDM udpeget til Superbrand 2007. n FDM etablerer eget vejhjælpsselskab. n Stor fremgang i salget af rejser

Årsrapport :: 2007. n FDM udpeget til Superbrand 2007. n FDM etablerer eget vejhjælpsselskab. n Stor fremgang i salget af rejser Årsrapport :: 2007 n FDM udpeget til Superbrand 2007 n FDM etablerer eget vejhjælpsselskab n Stor fremgang i salget af rejser Indhold Medlemsfremgang............................................ 3 rafiksikkerhed

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Årsrapport 2005 - beretningen. n Nyt i 2005 - FDM test og bilsyn. n Stadig flere medlemmer. n Flere fordele og rabatter CMYK 100-45-0-4

Årsrapport 2005 - beretningen. n Nyt i 2005 - FDM test og bilsyn. n Stadig flere medlemmer. n Flere fordele og rabatter CMYK 100-45-0-4 CMYK 100-45-0-4 Årsrapport 2005 - beretningen n Nyt i 2005 - FDM test og bilsyn n Stadig flere medlemmer n Flere fordele og rabatter FDM i 2005 side 3 FDM nøgletal side 6 Det gode råd side 8 Fritid side

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

BibZoom.dk leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på BibZoom.dk.

BibZoom.dk leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på BibZoom.dk. Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker, samt tal og grafer for

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Månedlig statistikrapport

Månedlig statistikrapport Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker, samt tal og grafer for

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 623 1. februar 2014 Dato: 23. januar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Månedlig statistikrapport

Månedlig statistikrapport Statistikrapport december 2010 Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker,

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

BibZoom.dk leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på BibZoom.dk.

BibZoom.dk leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på BibZoom.dk. Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker, samt tal og grafer for

Læs mere

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.... 3 HER FINDER DU ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.......................

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge

Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge 8. maj 2013/OJ Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge I foråret 2010 indgik VKO et forlig om ændringer i dagpengesystemet, som blandt andet indebar en reduktion

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Månedlig statistikrapport

Månedlig statistikrapport Statistikrapport oktober 21 Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker,

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Indhold. FDMs 2009... 1. FDM 100 år... 2. Varetagelse af bilisternes interesser... 4. FDMs medlemsfordele...10. FDM i fremtiden...

Indhold. FDMs 2009... 1. FDM 100 år... 2. Varetagelse af bilisternes interesser... 4. FDMs medlemsfordele...10. FDM i fremtiden... Årsrapport :: 2009 n Stor medlemstilfredshed i undersøgelse n FDM vært for FIA konference n Stigende salg hos FDM travel trods finanskrisen n FDM camping på banen med nyt koncept Indhold FDMs 2009... 1

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere