Indhold. FDM, en vigtig og aktiv aktør Medlemmernes FDM En mangfoldig forbruger- og interesseorganisation Med FDM ud i verden...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. FDM, en vigtig og aktiv aktør... 1. Medlemmernes FDM... 6. En mangfoldig forbruger- og interesseorganisation... 8. Med FDM ud i verden..."

Transkript

1

2 Indhold FDM, en vigtig og aktiv aktør... 1 Medlemmernes FDM... 6 En mangfoldig forbruger- og interesseorganisation... 8 Med FDM ud i verden...12 Koncernoversigt Nøgletal Resultatopgørelse og balance...16 Organisation...17 Repræsentantskabet...18 Adresser FDM s afdelinger....21

3 ..... Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udvikling i medlemstallet fra 2005 til 2008 Folketinget besluttede at indføre kørselsafgifter fra 2015 FDM, en vigtig og aktiv aktør Danmarks største interesseog forbrugerorganisation Også for dig, der ikke er interesseret i biler, var budskabet i én af FDM s medlemshverve kampagner i Formålet var at gøre danske bilister opmærksomme på, at FDM også har mange tilbud til bilejere, der mere ser bilen som et redskab end en passion. Denne gruppe er primært interesseret i at have FDM s eksperter som sikkerhedsnet og at kunne gøre brug af FDM s mange rabataftaler og tilbud til hele familien. Kampagnen var en af flere, der havde til formål at skaffe flere medlemmer til FDM. Selv om der med finanskrisen skete en afmatning i nytegninger, havde FDM fortsat medlemmer ved årets udgang. Dermed kunne FDM igen notere sig, at arbejdet med at fremme bilisternes rettigheder og skabe fordelagtige rabataftaler værdsættes af de danske bilister. Kampvalg til FDM s repræsentantskab Da medlemmerne til FDM s repræsentantskab, der er foreningens højeste myndighed, skulle vælges, udløste det kampvalg i en enkelt kreds blev også året, hvor kredsinddelingen blev ændret som følge af strukturreformen. Resultatet blev, at FDM s repræsentantskab fremover fortsat består af 10 kredse, mens antal lokalområder er ændret fra 55 til 40 lokalområder, som tager udgangspunkt i de nye kommuner. Implementeringen af de nye kredse vil ske gradvist i forbindelse med valg i de enkelte kredse frem til valget i Der afholdes ikke valg i jubilæumsåret Sikring af fremtidens mobilitet den samfundsmæssige gevinst er størst og ikke ud fra lokale politiske hensyn. På det politiske plan blev 2008 et år, hvor især mobilitets- og infrastrukturdebatten Kørselsafgifter satte dagsordenen. I begyndelsen af året fremlagde Infrastrukturkommissionen, hvori FDM deltog, Positivt ved investeringsplanen Debatten om kørselsafgifter nåede nye højder i 2008, og sin omfangsrige rapport som en del af den nye grønne var med en række anbefalinger til, transportpolitik traf Folketinget beslutning om, at der imidlertid viljen hvordan veje og skinner bør udbygges, hvis mobiliteten til et opgør med fra 2015 skal indføres kørselsafgifter skal sikres i fremtiden. tidligere tiders trafikmafia - også kaldet road pricing. FDM tilkendegav i den I december fremlagde regeringen sin trafikinvesteringsplan forbindelse endnu en gang sin holdning, at der er et stort behov for de langsigtede investeringer i den danske infrastruktur frem mod I alt indeholdt planen investeringer på samlet 90 milliarder kroner. I januar 2009 blev for at ændre det danske bilafgifts- system fra den nuværende beskatning ved køb til i stedet at beskatte brugen af bilen. der i Folketinget indgået et bredt politisk forlig om en grøn transportpolitik indeholdende en langsigtet investeringsplan til en værdi af 94 milliarder kroner. På sigt kunne kørselsafgifter være løsningen, men da de danske bilister lægger årligt op mod 50 milliarder kroner i statskassen i bilafgifter, er det for FDM en FDM fandt det glædeligt, at der blev taget fat på at løse de infrastrukturelle udfordringer, men understregede samtidig, at planen kunne have været mere ambitiøs. Mens især investeringer inden for togtrafikken blev prioriteret, var det småt med penge til ikke allerede kendte forudsætning ved indførelse af kørselsafgifter, at det sker i forbindelse med en generel omlægning af registreringsafgiften, herunder at det afgiftsmæssigt ikke må blive dyrere at være bilist en forudsætning som regeringen og et flertal i Folketinget bakkede op om. vejprojekter. FDM fremførte, at der burde have været afsat flere penge til at dække det store efterslæb på udbygningen af vejene, hvor trængslen allerede i dag er stor. Bilen bruges til 8 ud af 10 personkilometer, og vejene er dermed den vigtigste del af infrastrukturen, hvis trængslen skal lettes, påpegede FDM. Det er således tanken, at Danmark vil kopiere det kommende hollandske kørselsafgiftssystem, men FDM påpegede, at et landsdækkende GPS-baseret kørselsafgiftssystem vil være meget dyrt at implementere, navnlig hvis der ikke er tid til at vente på de hollandske erfaringer. Positivt ved investeringsplanen var imidlertid viljen til et opgør med tidligere tiders trafikmafia, og investeringerne vil fremadrettet blive prioriteret ud fra, hvor Årsrapport side 1

4 FDM ønsker intelligente transportsystemer 387 personer mistede livet i trafikken i 2008 Behovet for mere miljøvenlige biler stiger IS og parkér- og rejsanlæg Flere ulykker på vejene Effektiv udnyttelse af elektroniske muligheder og samspil mellem transportformerne er én af måderne, hvorpå man kan opnå et bedre flow i trafikken. Derfor roste FDM også, at der i trafikinvesteringsplanen afsættes midler til de såkaldte intelligente transportsystemer, IS, da det er et af de midler, som hurtigt Alt for mange måtte lade livet i trafikken i I alt 387 personer mistede livet i trafikken, og den negative tendens fra 2007 fortsatte dermed efter en årrække med et stort fald. I 2008 fortsatte FDM med at tilbyde køretekniske kurser til såvel bilister som motorcyklister. I forhold til MC-ulykkerne var påpegede FDM, at der på landevejene er behov for anvendelige vigepladser langs hyppigt anvendte ruter, så særtransporterne kan lade ophobet trafik passere. Stærekasser idligt på året blev det besluttet at iværksætte forsøg med fuldautomatisk trafik- kan være med til både at optimere kapaciteten og sikker- Samtidig underternes køretekniske evner, og kontrol også kaldet stærekasser - på ud- fokus rettet mod motorcyklisheden på vejene. Samtidig understregede FDM vigtigheden af, at der også fremadrettet stregede FDM vigtigheden af, at der også fremadrettet på FDM s køretekniske anlæg bevirkede det en fremgang i antallet af deltagere, valgte vejstrækninger, noget man i de øvrige nordiske lande har gjort brug af igennem flere år. FDM støttede forsøget, bliver satset bliver satset på parkér- og der ønskede at få afprøvet men gjorde opmærksom på, at det vil rejsanlæg for at skabe sammenhæng mellem den kollekder på et lukket og sikkert an- på mere synligt politi på vejene. FDM deres køretekniske færdighe- have en væsentlig større effekt at satse på parkér- og tive trafik og bilisme. rejsanlæg læg. Samtidig indgik FDM en påpegede i forbindelse med debatten om aftale med Motorcykel Importørforeningen stærekasser, at det var vigtigt med en Miljø i centrum om at tilbyde rabat på køretekniske kurser på FDM s oplysende skiltning om, at bilisterne nu er på vej ind på en farlig vejstrækning med Miljøet og ikke mindst transportsektorens påvirkning af klimaet kom i fokus i Det at køre i bil blev med fornyet kraft køretekniske anlæg til alle, der investerede i en ny motorcykel i Denne rabat benyttede en del sig af. hastighedsmåling. Således vil stærekasserne få en præventiv og opdragende effekt på bilisterne. Denne problematiseret i forhold til CO2-udledningen. FDM arbejdede året igennem på at Vejens mastodonter indgangsvinkel blev valgt i Behovet for mere forsøget. nuancere denne opfattelse. Uden bilen går miljøvenlige biler Danmark i stå, og FDM pegede på, at begrænsning af mobiliteten ikke var eller er Både særtransporter og forsøget med modulvogntog og drivmidler samt viden om Loft over p-indtjening var med til at skabe de- FDM kunne med tilfredshed en gangbar vej, men at det snarere hand- økonomikørsel var lede om at gøre transporten mere grøn. bat. FDM gjorde ved flere notere sig, at der fra politisk FDM s budskab Behovet for mere miljøvenlige biler og lejligheder opmærksom på, side blev lagt loft på kommunernes drivmidler samt viden om økonomikørsel var FDM s budskab. I et land med en rekordhøj registreringsafgift er det politiske ansvar for vognparkens miljøegenskaber stort. FDM benyttede derfor miljødebatten til at slå et slag for en omlægning og afvikling af registreringsafgiften, som alt andet lige må anses som den største forhindring, når det gælder danskernes mulighed for at skifte den gamle bil ud med en ny og mere miljøvenlig og sikker bil. at modulvogntogene udgør en øget risiko på de danske veje. Det er lykkedes FDM at blive inddraget i evalueringen af forsøget, og her vil FDM holde særligt øje med erfaringerne fra modulvogntogenes færden på landevejene, hvoraf flere ikke er bygget til disse kæmpelastbiler. I forhold til de lange særtransporter fremhævede FDM, at der er behov for en bedre indretning af vejnettet, en bedre spredning af transporterne, bed- mulighed for at beskatte bilisterne via opkrævning af højere p-afgifter. Det skete, da regeringen og Kommunernes Landsforening blev enige om, at en eventuel forhøjelse af p-afgifterne skulle tilfalde statskassen i stedet for kommunekassen. Forslaget betød, at priserne på kommunalparkering blev holdt i ro, hvilket var med til at bekræfte FDM s påstand om, at mange kommuner reelt bruger p-indtægterne til at fylde re information til vognmænd og bilister samt fleksible spærretider. Ligeledes Årsrapport side 2

5 Parkering var året igennem et varmt emne kommunekasserne og ikke til at regulere trafikken. Parkering var året igennem et varmt emne både i medierne, blandt FDM s medlemmer og i retssalene. FDM hjalp mange af sine medlemmer med parkeringssager og førte på vegne I forhold til de af medlemmerne flere sager i lange særtransporter fremhæ- forskellige retsinstanser mod både offentlige og private parkeringsselskabervede FDM, at der er behov for en Sidst på året førte FDM to sager for medlemmer i Lands- bedre indretning af vejnettet retten. Begge medlemmer havde fået medhold i Fogedretten, men alligevel valgte Parkering København at anke sagerne. Med sagerne søgte FDM at udfordre den faste praksis, som fastslår, at parkeringsvagtens udsagn er mere troværdigt end bilistens. FDM dokumenterede blandt andet, at der i ansættelseskontrakterne er opstillet resultatkrav i form af antal af udskrevne afgifter for den enkelte parkeringsvagt, ligesom en vagtleder under sin vidneforklaring oplyste, at parkeringsvagterne kommer til samtale, hvis der går for lang tid mellem de udskriver afgifter. På trods af det fastholdt Landsretten, at der gælder omvendt bevisbyrde ved kommunal parkering. Med henvisning til sagernes principielle karakter undersøgte FDM muligheden for at indbringe sagerne for Højesteret. Årsrapport side 3

6 FDM valgte at sælge de tyske miljømærkater empo km/t med campingvognen 32 nye bilmodeller blev craschtestet Sagerne gav god medieomtale, og justitsministeren lovede efterfølgende, at der vil blive nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra blandt andet FDM. Arbejdsgruppen skal se på retssikkerheden i forbindelse med parkering, sikkerhed. Langt de fleste fik topresultatet fem stjerner til glæde for trafiksikkerheden, men ligesom tidligere år var der også modeller, der klarede sig langt under det forventede sikkerhedsniveau for en ny model. Fra slutningen af I ferieperioder er campingvogne i Danmark ofte med til at skabe kø på motorvejene ved for eksempel overhalinger. Problemet er ikke blevet mindre som følge af, at bilisterne flere steder må køre 130 km/t, mens campingvognene er begrænset og om der er behov for et uvildigt FDM vil fortsat arbejde året blev der ændret på Euro til 80 km/t. Derfor valgte FDM i eft- ankenævn på området NCAP ss pointsystem, således eråret at sætte fokus på denne problem- for, at der som tidligere foreslået af FDM at biler uden ESC ikke længere stilling i medierne med henvisning til de bliver skabt bedre i foråret kan opnå topkarakter. Samtidig blev reglerne justeret, så FDM vil fortsat arbejde for, at der bliver gode erfaringer fra blandt andet yskland. forhold for de danske I en anden sag, som FDM ligeledes førte på vegne af et medlem mod EuroPark, fik campingvogne på motorvejene, da det også vil både fodgængeres sikkerhed, sikkerheden for børn på bagsædet og piskesmældsresultatet skabt bedre forhold for de danske campingvogne på motorvejene, da det også vil gavne trafikflowet generelt. fremover vil få en mere FDM og medlemmet medhold gavne trafikflowet i, at der gælder alminde- fremtrædende rolle, når Euro generelt lige bevisbyrderegler ved privat NCAP tester nye bilmodeller. parkering. Det betyder, at det Lægehelikoptere FDM kunne glæde sig over, at regeringen er parkeringsselskabet, som skal bevise, at reglerne er overtrådt. Da medlemmet samt et vidne samstemmende fastholdt, at der havde været parkeringsbillet i bilen, tilsidesatte retten parkeringsvagtens forklaring om, at der ikke havde været gyldig parkeringsbillet i bilen, og medlemmet blev derfor frifundet. Befordring årnhøje brændstofpriser i første halvdel af 2008 fik bilisterne til at kræve et højere befordringsfradrag. FDM var i flere omgange i dialog med skattemyndighederne, og hurtigt blev det klart, at det ikke kun var brændstofprisen, der var problemet. Hele beregningsmodellen havde behov i forbindelse med finansloven meldte ud, at man fra 2011 har besluttet at oprette et lægehelikopterberedskab i Danmark. FDM ser lægehelikoptere som et vigtigt redskab til at kunne forbedre overlevelsesog rehabiliteringschancer efter alvorlige trafikuheld, navnlig i forbindelse med sygehusreformen, hvor der vil blive længere vej til akutmodtagelserne. Miljøzoner i yskland for at blive tilrettet, da den værdi- tabstakst, der indgår i beregningen, var for lav i forhold til Lap på lap 2008 blev også yskland valgte fra begyndelsen af 2008 at indføre såkaldte miljøzoner for biler i bilisternes reelle udgifter til året, hvor det FDM påpegede i løbet af året flere store tyske byer. Miljøzonerne fik også betydning for de danske bilister, der for at få bilen med til centrum skulle anskaffe bilen. Det lykkedes desværre kun i beskedent omfang at få løftet satserne for nye netbaserede Ankenævn for biler, bilklage.dk flere gange over for politikerne problemerne i det nuværende registreringsafgiftssystem. sig et lille miljømærke som doku- I flere omgange henvendte endeligt blev mentation for bilens miljømæssige stand. empo 100 i Danmark FDM sig til Skatteministeriet etableret For at hjælpe bilisterne valgte FDM at for at gøre opmærksom på sælge disse miljøgodkendelser både via telefon, nettet og via FDM s testcentre. Nye Euro NCAP krav 32 nye bilmodeller blev sendt en tur mod Euro NCAP s mur for at teste modellernes Mens hastighedsgrænsen for campingvogne på de danske motorveje er 80 km/t, har mange danske campister i yskland i flere år haft lov til at køre op til 100 km/t med den samme campingvogn. Det eneste, det krævede, var en såkaldt empo 100 godkendelse af vognen. det nuværende systems konsekvenser for både trafiksikkerheden og de danske bilisters udgifter til biler. I forbindelse med det politiske forlig om trafikinvesteringer er det aftalt, at Skatteministeriet i løbet af 2009 udarbejder konkret forslag til indførelse af kørselsafgifter, og Årsrapport side 4

7 Ankenævn for biler - bilklage.dk at omlægningen skal være provenuneutral. Det er målet at omlægge halvdelen af registreringsafgiftsprovenuet. Ankenævn for biler 2008 blev også året, hvor det nye netbaserede Ankenævn for biler, bilklage.dk, endelig blev etableret. De første afgørelser faldt i sommeren, og ved årets udgang havde 22 bilejere fået afgjort deres sager via bilklage.dk. Fra 2011 har regeringen besluttet at oprette et lægehelikopterberedskab i Danmark Som mange andre it-baserede løsninger løb også Ankenævn for biler ind i nogle startvanskeligheder. Det betød, at sekretariatet måtte yde mere support end forventet, og at intentionen om en kort sagsbehandlingstid ikke blev opfyldt i alle tilfælde. Årsrapport side 5

8 % % % Parkering Brugtbil køb Nybil køb Reparation Forsikring % % FDM vejhjælp fik nye kunder i 2008 Det søger medlemmerne rådgivning om Medlemmernes FDM Medlemskontaktcenter året før. Især sager om parkering, brugtbilshandel og reparation var repræsenteret I efteråret 2008 blev det besluttet at etablere et medlemskontaktcenter, således at medlemmerne fremover kun har én indgang til FDM, uanset om henvendelsen drejer sig om selve medlemskabet, køb af ydelser eller rådgivning. Som en konsekvens heraf blev ferierådgivningen i de aktuelle sager. Derfor var det heller ikke overraskende, da en holdningsundersøgelse, som FDM fik foretaget, viste, at der generelt i befolkningen var en frygt for at blive snydt af såvel forhandlere som værksteder, og at danskerne var forvirrede over p-reglerne. sammenlagt med juridisk og teknisk rådgivning en tilfredsheds- FDM s eksperter til én samlet rådgiv- måling viste, at ning, der sammen med salgog medlemsservice udgør tog i forskellige eksterne arbe- Flere af FDM s eksperter del- medlemmernes tilfredshed med medlemskontaktcentret. jdsgrupper både i Danmark og rådgivningen fra uden for Danmarks grænser. Medlemsrådgivning FDM s jurister og teknikere lå helt FDM blev samtidig genvalgt som medlem af Rådet for FDM s tekniske og juridiske Større Færdselssikkerheds forretningsudvalg. Derudover fik i top rådgivning blev benyttet flittigt af medlemmerne i hele Mange medlemmer valgte selv at søge hjælp via fdm.dk, mens kontaktede én af FDM s teknikere eller jurister på telefonen, og andre søgte rådgivning FDM plads i det offentlige og uafhængige organ ForbrugerForum, som har til opgave at rådgive ved fastlæggelsen af rammerne for den statslige forbrugerinformationhenvendelser via . De mange medlems- gav anledning til flere sager, og ved udgangen af året kunne det konstateres, at der i 2008 var blevet oprettet 23 % flere sager end året før. Udover den daglige håndtering af medlemssagerne, valgte FDM at sende adskillige sager videre til domstolene, den langt overvejende del med en positiv udgang. Såvel nationalt som internationalt gennem FIA arbejdede FDM for at sikre de frie værksteders adgang til teknisk information og dermed muligheden for at konkurrere med de såkaldte mærkeværksteder. Den nuværende ordning, der giver uafhængige værksteder og vejhjælpsfirmaer adgang til tekniske data hos importørerne, udløber i 2010, og uden en Stor tilfredshed med FDM s rådgivning forlængelse risikerer konkurrencen på reparationsmarkedet at forsvinde til skade for forbrugerne. FDM skrev derfor til Ventetiden på telefonerne blev året igennem nedbragt, og en tilfredshedsmåling viste, at medlemmernes tilfredshed med rådgivningen fra FDM s jurister og teknikere økonomi- og erhvervsministeren, der er enig med FDM, ligesom FDM har holdt møde med Konkurrencestyrelsen og et antal EU-parlamentarikere. lå helt i top. ilgangen af egentlige sager lå hele året væsentligt højere end FDM forsikring FDM forsikring, som tilbyder alle former for skadesforsikringer til FDM s medlemmer, er et godt tilbud, som mange benytter sig af. En tilfredshedsmåling blandt FDM forsikringskunder viste, at kunder med FDM forsikring er mere loyale og tilfredse end kunder i forsikringsbranchen generelt. Undersøgelsen ligger på linje med tidligere undersøgelser hos FDM s samarbejdspartner Lærerstandens Brandforsikring, hvis forsikringskunders loyalitet og tilfredshed ligger helt i top i forhold til forsikringsbranchen i øvrigt. FDM vejhjælp FDM vejhjælp er et markant tilbud til medlemmer med markedsledende balance mellem pris, kvalitet og frit værstedsvalg. På trods af den skærpede konkurrence, hvor både forsikringsselskaber, benzinselskaber og andre interessenter begyndte at tilbyde gratis vejhjælp til deres kunder via én af operatørerne på vejhjælpsområdet, formåede FDM vejhjælp at tegne godt nye vejhjælpskunder (godt dækninger), ligesom flere kunder valgte at vende tilbage til FDM vejhjælp efter uheldige oplevelser hos andre udbydere. Parkeringsundersøgelse At mange bilister oplever parkeringsreglerne som forvirrende, er der ikke noget at sige til. FDM indhentede i 2008 oplysninger fra landets 98 kommuner, og heraf fremgik det, at der findes forskellige regler fra kommune til kommune. Et Årsrapport side 6

9 I efteråret blev al medlemskontakt samlet et sted eksempel er parkering med ét hjulsæt på fortovet. 26 kommuner havde forbud mod at holde med to hjul på fortovet, mens 5 kommuner tillod det for biler under kg. De resterende 67 kommuner havde enten ingen regler eller oplyste, at de var i gang med at udarbejde regler på området. Flere rabatter Udvalget af rabatter og fordele for medlemmerne blev løbende udbygget i 2008 inden for de områder, som er relevante for FDM s medlemmer. For at gøre opmærksom på de fordelagtige aftaler blev der udsendt et samlet rabatkatalog til medlemmerne Mange medlemmer gjorde brug af via Motors martsnummer, ligesom der løbende blev orienteret på fdm.dk samt Motor, når nye rabataftaler blev fik dermed endnu rabataftalerne og indgået. Mange medlemmer mere ud af deres gjorde brug af rabataftalerne FDM medlemskab og fik dermed endnu mere ud af deres FDM medlemskab. FDM MasterCard Som en særlig medlemsfordel blev alle medlemmer tilbudt et gratis FDM Master- Card uden årligt gebyr. FDM MasterCard er et såkaldt intelligent medlemskort, som husker de rabataftaler, der er indgået med FDM. Dermed slipper medlemmerne for at huske på at bede om at få rabat, når de gør brug af nogle af FDM s mange rabataftaler. Indførelsen af FDM Master- Card muliggjorde endvidere, at antallet af rabataftaler kunne udvides markant, samt at FDM og vores medlemmer er mere interessante som samarbejdspartner for de store kæder. Aftaler er blevet indgået med bl.a. Skousen, Burger King, Zleep Hotels samt hele Cafe konceptet. Årsrapport side 7

10 Motor i nyt flot design benzinpriser.dk fik nyt design i medlemmer modtog FDM s nyhedsbrev i 2008 En mangfoldig forbruger- og interesseorganisation Motor Der blev i 2008 lagt en ny webstrategi for FDM, der tager højde for fremtidens behov for kommunikation via internettet. Resultatet kan ses, når FDM i løbet af Motors artikler og tests var med til at skabe øget opmærksomhed om FDM s brede viden om forbrugernes vilkår og biler. Især de forbrugerrelaterede tests, 2009 lancerer et helt nyt fdm.dk med en ny netbutik med fokus på øget åbenhed, tilgængelighed samt individualiserede ydelser for både medlemmer og kunder. som blev udført i samarbejde med FDM s europæiske Især de forbrugerrelaterede I 2008 var der godt 3,4 mio. søsterklubber, samt Euro NCAP-resultaterne, havde tests, som blev udført i besøgende på fdm.dk, hvilket er en stigning på godt 10% i stor gennemslagskraft. Også forhold til 2007, og de besøgende valgte at se knap 5% samarbejde med mange af Motors egne tests og FDM s europæiske undersøgelser blev flere sider på fdm.dk, end det søsterklubber, flittigt citeret i det øvrige mediebillede. Blandt andet fik samt Euro NCAP- Den øgede trafik på fdm.dk havde været tilfældet i Motors store undersøgelse af gebyrerne på en række benzinkort, resultaterne, havde stor gennemslagskraft resulterede bl.a. i, at knap 60% af FDM s nye medlem- fordele og ulemper ved mer i 2008 valgte at melde at servicere bilen i udlandet sig ind i FDM via fdm.dk. samt en større undersøgelse af kommunernes indtjening på parkering stor benzinpriser.dk mediebevågenhed. Benzinpriser.dk blev i 2008 relanceret i Motor gennemførte i 2008 en stor læserundersøgelse, som viste en stor tilfredshed med bladet. Undersøgelsen berørte også nye elementer og opbygning i Motor, alt sammen betragtninger, der blev taget højde for, da Motor blev relanceret ved årsskiftet. et helt nyt design med mange nye muligheder. Det nye design skabte overensstemmelse mellem både det nuværende og fremtidige fdm.dk og benzinpriser.dk, således at det er blevet nemmere for de besøgende at finde frem til relevant information for den enkelte. Over prispiloter sørger dagligt for at indberette priser MotorClassic, der henvender sig til læsere med særlig interesse for klassiske biler, på de mere end tankstationer, som FDM s benzinpriser.dk omfatter. havde ved årets udgang godt faste abonnementer, mens løssalget lå relativt stabilt omkring Også flere af MotorClassic s artikler var grundlag for artikler i andre medier på trods af en relativt smallere målgruppe. På det nye site bliver det muligt at se de fem billigste tankstationer i en region eller en kommune, samt hvor meget priserne forventes at ændre sig den efterfølgende dag. Samtidig kan bilisterne via et interaktivt kort se, hvilke steder der har den fdm.dk billigste pris. Mange bilister valgte også at gøre brug af benzinpriser via telefonens wapfunktion. Dermed kunne bilisterne også let orientere sig om aktuelle priser, når de var på farten. Elektronisk nyhedsbrev FDM s nystartede elektroniske nyhedsbrev med gode råd og tilbud modtages allerede af medlemmer og bidrog til at skabe en dialog mellem FDM og de mange medlemmer. Den elektroniske udsendelse betød, at der blev mulighed for at tilpasse udsendelsen af nyhedsbrevet i forhold til aktuelle events og gode medlemstilbud og til gavn for brugerne at skabe en god synergi med indholdet på fdm.dk. Også ikke-medlemmer fik mulighed for at få tilsendt et særligt nyhedsbrev med udvalgte nyheder og råd fra FDM. Det valgte knap at benytte sig af. FDM web-tv FDM s samarbejde med Morgenavisen Jyllands-Posten om produktion af mindre forbrugeroplysende tv-indslag resulterede i flere indslag om alt fra gør-det-selv tips til gode råd om parkeringsfælder. Både på fdm.dk og på Jyllands-Postens forbrugersite, fpn.dk, var disse indslag meget populære og blev vurderet højt af seerne. FDM producerede en profilvideo, som i lyd og billeder kort beskrev alle de mange medlemsfordele, der er ved et medlemskab af FDM. Videoen blev lagt på fdm.dk og vil i det kommende år også blive anvendt på FDM s enheder til at skabe øget opmærksomhed om FDM s mange tilbud til bilisterne. Årsrapport side 8

11 I 2008 indførtes levende billeder på fdm.dk FDM kampagne nomineret Sommer og vinter kampagne indstik FDM s kampagne Go trafikkultur fra 2007 blev nomineret til årets direct marketing-pris. Kampagnen vandt dog ikke, men nomineringen illustrerede, at der også blandt marketingeksperter var blevet lagt mærke til FDM s vigtige trafikbudskaber. Feriekampagne emaet for FDM s forsommerkampagne var kør-selv fe- FDM producerede rie. Under budskabet Stress en profilvideo, som af på bilferien blev der sat i lyd og billeder fokus på de mange fordele, kort beskrev alle FDM-medlemskabet giver, når ferien skal planlæg- de mange medlemsfordele ges. Et af elementerne i kampagnen var et avisindstik med gode ferieråd udsendt sammen med en af morgenaviserne. Forud for kampagnen blev FDM s feriepakker digitaliseret, så medlemmerne bedre kunne søge inspiration til ferien via nettet og printe udflugtskort forud for bilferien. Vejhjælp og vinterklargøring Efterårets medlemskampagne havde fokus på vejhjælp og vedligeholdelse af bilen. Under budskaber som Motorstopstart - sikker vejhjælp til medlemmer formidlede FDM gode råd til bilisterne, så bilen var klar til vinterens udfordringer. FDM s budskaber og rabatter blev igen formidlet via et avisindstik, denne gang i en af formiddagsaviserne kombineret med markedsføring gennem bannerannoncer, billboards og busreklamer. Årsrapport side 9

12 Mange forveksler testet bil med nysynet bil Bremse- og dækkontrol var en succes Køretekniske kurser for kvindelige bilister Biler med fart på FDM s jurister blev der således udviklet en ny brugtbiltest, der giver større sikkerhed Nye køretekniske kurser FDM s Le Mans-tur blev gennemført med stor succes. 700 gæster valgte at bo i FDM s særlige lejr og var med til at skabe en god stemning. Gæsterne roste efterfølgende FDM s lejr for høj service, et rimeligt prisniveau og en god indretning af lejren. Foruden turen til Le Mans sendte FDM også mange motorsportsinteresserede af sted til ved privathandel. esten blev baseret på FDM s nuværende brugtbiltest, men udover selve testen fik køberen, som noget helt særligt, en seks måneders holdbarhedsgaranti dog maks km. der dækker, hvis der efterfølgende viser sig at opstå fejl, som ikke var påpeget i testrapporten. Interessen for at teste de køretekniske evner var året igennem stor, og det var både mænd og kvinder, unge som gamle, der valgte at tage på kursus. I foråret lancerede FDM som noget nyt et specielt kursus målrettet kvindelige bilister. Kurset Kun for kvinder blev hurtig en succes og fik en stor mediebevågenhed. I efteråret var det en helt anden målgruppe, der var Formel 1-løb i hele verden. Både medlemmer og ikke-medlemmer Events omdrejningspunkt. Ung bildag blev igen afholdt med stor deltagertilslutning og Interessen for hurtige biler tog godt imod FDM test og bilsyn tilbød i lø- mange glade gæster. smittede også af på FDM s bet af året flere gratis events tilbuddet om formelkurser, hvor mange almindelige bilister valgte at mer og ikke-medlemmer tog cancerfonden på FDM s to køretekniske for bilejerne. Både medlem- Årets store sportsevent til gavn for Børne- gratis miljøtest tilmelde sig et kursus med ret til flere runder i både standardvogne og formelbiler på FDM Jyllandsringen. godt imod tilbuddet om gratis miljøtest, autostolskontrol og bremse og dækkontrol. Ved autostolskontrollen blev der fundet flere ulovlige autostole, mens den store bremse- og dækkontrol anlæg blev også en succes i år. Eventen indbragte i alt kroner til Børnecancerfonden. I slutningen af året blev et helt nyt koncept FDM Jyllandsringen blev som de foregående år desuden anvendt i forbindelse med mange af årets DC-løb. i november viste, at over hver sjette bilist kørte rundt med fejl på bremserne. Mange misforstår nysynet med fokus på økonomikørsel for blandt andet erhvervschauffører lanceret. Dette kursus blev ligeledes godt modtaget af såvel deltagere som omgivelserne. FDM test og bilsyn A/S En større holdningsundersøgelse, I foråret lancerede FDM Sjællandsringen lagde Ved udgangen af 2008 havde FDM 22 testcentre og er dermed klar til at imøde- som FDM fik foretaget blandt bilisterne, viste, at FDM som noget nyt et specielt også bane til en større spiritusog uopmærksomhedstest, som komme den nuværende markedssituation med stor konkurrence på synsområ- større vægt på, at en bil var sy- at gennemføre. esten viste mange danske bilister lagde en af de større aviser ønskede kursus målrettet det og øget konkurrence på en af FDM s net end testet, når de købte bil. kvindelige bilister. tydeligt, at alkohol og bilkørsel er en farlig cocktail, samt kerneydelser, nemlig tests. ilpasningen FDM brugte resultatet af undersøgelsen Kurset Kun for til markedet betød, at i 2008 lukkede tre testcentre i henholdsvis Herning, Ringsted og et af centrene i Århus. til at oplyse om risi- koen for at blive snydt, hvis man kun køber bil ud fra synsattesten kvinder blev hurtig en succes og fik en stor mediebevågenhed understregede vigtigheden af at bilisterne bør have fokus på vejen og dens omgivelser, når og ikke får bilen grundig- de kører. est med holdbarhedsgaranti ere undersøgt for blandt andet elektroniske fejl inden et køb. For at gøre det mere sikkert at handle privat, indførte FDM test og bilsyn et nyt produkt til bilejerne. I samarbejde med Samtidig blev undersøgelsen brugt til at afmystificere bilsynet, da den viste, at mange bilister er nervøse, når bilen skal t l syn. Årsrapport side 10

13 FDM fylder 100 år I 2009 fylder FDM 100 år, hvilket allerede i 2008 prægede de lang sigtede aktiviteter. FDM arrangerer i jubilæumsåret bl.a. events i hele Danmark med relevante tilbud til medlemmer og andre interesserede og vil bl.a. være vært ved en inter national konference for FDM s søsterorganisationer i FIA i som meren Årsrapport side 11

14 i nyt design Stor succes på rejser til USA Rundrejser med dansk rejseleder til Kina Med FDM ud i verden FDM travel A/S På online-delen indgik FDM travel også samarbejde med en række andre sites, Mere end rejsende valgte i 2008 at bestiller deres rejse via FDM travel. Mens de komplicerede rejser til fjerne hvilket betød, at disse samarbejdspartnere fik mulighed for at formidle FDM travels online produkter via deres eget site. destinationer stadig blev bestilt i et af FDM travels bureauer, blev de mere simple Den største USA-rejseudbyder rejser til fx storbyer i højere grad bes- tilt via FDM travels online booking. Især USA og Europa stod for en fremgang i salget, særligt første halvdel af året, Omsætningsmæssigt blev 2008 et godt år for FDM travel, ikke mindst takket være Over rejsende valgte at hvor sommerferiesalget til Europa slog alle rekorder. en stor rejselyst i begyndelsen Over rejsende valgte benytte FDM af året, mens finanskrisen at benytte FDM travel som travel som rejseudbyder til deres rejse, hvilket gjorde FDM tra- omvendt lagde en dæmper på rejseudbyder til deres USA- danskernes rejselyst i slutningen af året. Åbningstiderne i bureauerne blev tilpasset kundeefterspørgslen, og der USA-rejse vel til den ubetinget største danske aktør på denne destination. FDM travel var igen at blev hele tiden arbejdet på øget specialisering blandt rejsekonsulenterne for at kunne tilbyde en endnu bedre rådgivning til kunderne. finde på den store, fælles USA-stand på de store rejsemesser og deltog desuden på Ålborg Kultur- og Kongrescenters forårsmesse. Samtidig var der en stigende tendens til, at kunderne for alvor tog internettet til sig. Det betød, at efterspørgslen på rejsekataloger faldt, da de rejsende hellere ville søge oplysninger via fdm-travel.dk og eventuelt downloade katalogerne derfra. Ved udgangen af 2008 stammede godt 1/3 af det samlede salg fra fdm-travel.dk. Nyt design Mange rejsende udviste interesse for at benytte Hamburg som afrejselufthavn frem for København. Det fik FDM travel til at sætte fokus på de mange fordele ved at vælge Hamburg som afrejselufthavn, og via fdm-travel.dk kunne danskerne bestille både fly og hotel med afrejse fra den nord-tyske storby. Rundrejser med dansk rejseleder Også andre nye koncepter blev en del af FDM travels rejseudbud. Blandt andet blev der udbudt målgruppeorienterede rejser i samarbejde med danske magasiner, hvor der var fokus på det kulinariske indhold på rejsen. Miniferiekataloget fik tilføjet Mallorca som storbydestination. Det skete på baggrund af en øget interesse for både at opleve Mallorca og rejse til den spanske øs største by for bl.a. at shoppe. Køb pakkerejser Året igennem blev budskabet om vigtigheden af at købe pakkerejser via en dansk rejseudbyder kommunikeret til kunderne. FDM travel brugte medierne til at kommunikere budskabet om forbrugernes rettigheder ved køb af rejser og fordelene ved at købe en pakkerejse via bureauer som FDM travel. Med ét af de store flyselskabers krak i efteråret blev vigtigheden af dette budskab understeget, og FDM travel oplevede, at flere kunder valgte at bestille pakkerejser eller tilkøbe produkter til allerede bestille flybilletter for at være dækket af pakkerejseloven. FDM travel valgte dog i forbindelse med den aktuelle sag at refundere penge for såvel pakkerejse- som flight-only-bestillinger for kunder, som havde bestilt deres rejse hos FDM travel. fdm-travel.dk fik nyt design, og der blev løbende arbejdet på at optimere bookingsystemet. Generelt kom der mere indhold på fdm-travel.dk. Sitet blev udvidet med rejseinspiration og tips fra andre rejsende via en nyetableret community platform. De bedste rejsetips blev desuden videreformidlet i Motor. Som noget nyt blev der udgivet et katalog med fokus på rundrejser med dansk rejseleder til fjerne destinationer som Indien, Vietnam, Cambodja og Laos. Konceptet blev bygget op på baggrund af flere års erfaring med et tilsvarende produkt til Kina. Vækstvirksomhed FDM travel var blandt de tre nominerede, da Danish ravel Awards skulle uddele prisen Bedste leisure rejsebureau. FDM travel vandt dog ikke kategorien. il gengæld kunne rejsebureauet glæde sig over at komme i fint selskab, da Børsen Årsrapport side 12

15 Vietnam og Laos er blandt FDM travels rejsemål i november offentliggjorde listen over de største vækstvirksomheder. Her fik FDM travel en pæn placering, og FDM travel er i dag placeret i top 10 blandt alle danske rejsebureauer. FDM camping Foråret og især begyndelsen af sommeren indbød til campingferie i Danmark. Det nød også FDM FDM travel var campings 13 pladser godt blandt de tre af. Også vinteråbningen på FDM s tre vintercamping- nominerede, da pladser var, takket være en Danish ravel forholdsvis mild vinter, en succes, og mange benyttede sig uddele prisen Awards skulle af denne mulighed til at forlænge campingsæsonen. Bedste leisure rejsebureau. Dermed levede belægningen både i lavsæsonen og højsæsonen op til forventningerne, dog med en lille nedgang i slutningen af sæsonen. En undersøgelse viste, at tilfredsheden med pladserne blandt campisterne var i top, og pladserne fik en flot bedømmelse. Camping inspiration Sammen med en række andre aktører på det danske campingmarked medvirkede FDM camping til udgivelsen af brochuren Camping i Danmark, ligesom FDM udgav sin egen profilbrochure Ferie for alle 2008 med oplysninger om alle FDM s 13 campingpladser. Desuden udgav FDM, som de tidligere år, en stor campingguide med oplysninger om mere end europæiske campingpladser. Som noget nyt indeholdt campingguiden i år GPS-koordinater til samtlige pladser, hvilket gjorde det lettere for campisterne at finde frem til pladserne. Årsrapport side 13

16 Koncernoversigt FDM 100% 100% 50% 49% FDM travel A/S FDM test og bilsyn A/S FDM vejhælp A/S FDM forsikring A/S Årsrapport side 14

17 Nøgletal Hoved- og nøgletal for koncernen 2008 t.kr t.kr t.kr t.kr. Medlemskontingent Indtægter i alt Årets resultat (11.336) Egenkapital Balancesum Nøgletal Antal medlemmer Bruttomargin (%) (0,1) 2,5 0,8 0,4 EBIA-margin (%) (0,1) 2,6 0,8 0,4 Afkast af investeret kapital inklusive goodwill (%) (1,2) 91,8 (21,1) (6,5) Nettoomsætning/Investeret kapital inklusive Goodwill 11,2 13,6 (46,1) (16,9) Egenkapital andel (%) 52,3 52,7 43,5 49,8 Egenkapital forrentning (%) (4,9) 11,1 3,8 0,9 Nøgletal associerede selskaber FDM vejhjælp A/S - omsætning resultat FDM s andel heraf 410 (498) - - FDM forsikring A/S - omsætning resultat FDM s andel heraf (11.870) (2.054) Årsrapport side 15

18 Koncernens resultatopgørelse for t.kr t.kr. Medlemskontingent Køreteknik FDM test og bilsyn A/S Camping FDM travel A/S Indtægter Rådgivning Motor Salg- og medlemsservice, medlemsfordele, marked Web, kommunikation og politik Repræsentantskab, bestyrelse, direktion Administration Køreteknik FDM test og bilsyn A/S Camping FDM travel A/S Ej fradragsberettiget moms og afgifter Omkostninger Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (11.459) Andre finansielle indtægter Andre finansielle udgifter (2.709) (3.855) Resultat før skat (11.336) Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat (11.336) Koncernens balance 31. december t.kr t.kr. Rettigheder og goodwill Materielle anlægsaktiver FDM forsikring A/S, FDM vejhjælp A/S Anlægsaktiver Varebeholdninger ilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Årsrapport side 16

19 Bestyrelse Bent Halkier, formand samt forretningsudvalget Steen orp-hansen, næstformand samt forretningsudvalget Henning Pedersen forretningsudvalget Bent Lauritzen Hans Skytte Pedersen Ina-Maria Nielsen orkil Hattel Michael Mathiesen homas Bang Jeppesen Lars Munk Mogens Christensen medarbejdervalgt age Svendsen medarbejdervalgt Direktion og ledelse homas Møller homsen adm. direktør Carsten Møller økonomidirektør Barbara Borre Lange presse og kommunikation orben Lund Kudsk politisk sekretariat Peter Bruhn web Peter Noer Kyndal marked Bo Christian Koch Motor Per Alkestrup juridisk og teknisk rådgivning Henning Pedersen FDM test og bilsyn homas Kristensen FDM camping Jesper Ewald FDM travel indkøb Brian Andersen FDM travel salg online Ulla Bruun FDM travel salg offline Line Danvad FDM travel udvikling Årsrapport side 17

20 Repræsentantskab pr. 31. december 2008 Opdelt i kredse og lokalområder Kreds 1 1 Konsulent René Honoré Ribegade København Ø Advokat Bent Lauritzen Ny Vestergade København K Cand. jur. Louise Halkier Strandboulevarden 13, 2. tv København Ø Direktør Jan Holmegaard Jensen Ingeniørforeningen Kalvebodbrygge København V Advokat Michael Knop Hovedvagtsgade 6, København K 8 Kørelærer Karsten Kræmer Nordstrandparken Dragør Kreds 2 3 Direktør Hans Skytte Pedersen Høyrups Alle Hellerup Investeringschef Peter Goldsmidt Jægersborg Allé Charlottenlund 4 I- og internetchef orben Weber Andersen Rude Vang Holte Overlæge Jens Juel hiis Kikhanebakken Holte Henrik Eugene Darville Hvidegårdsparken Kgs. Lyngby 5 Kenth Sørensen Buddingevej Lyngby Salgsingeniør Finn Geslau Mårvænget Søborg Afdelingsleder Nicolai Geslau Knudsalle Kgs. Lyngby Kreds 3 2 Vacant 6 Account manager Karl-Erik Høholt Jensen Strandbovej Hvidovre Civilingeniør Svend Carstensen Rødovrevej Rødovre 7 Lektor Ina-Maria Nielsen Nyvej 21, 1 th Glostrup ekniker Jørgen Sjøland Baunevej aastrup 22 Virksomhedskonsulent Knud Verner Westh St. Søstræde Rønne 55 Lærer Bergur Godtfred Breidablik 2B FO-100 orshavn Kreds 4 9 Overlærer Lars Vange Søndermarken Espergærde Politiassistent orkil Hattel Kirsebærhaven Fredensborg Advokat Oluf Olsen Valmuemarken Espergærde 10 Ingeniør Eggert Neistrup Skovbakken Farum 11 Salgskonsulent orben Carlsson Løngangen 8, st.tv Hundested 12 Ingeniør Stig Hoffmann Johansen Skolevej Havdrup Prokurist Jes Lyngsie Peterssæde 6, Svogerslev 4000 Roskilde Civiløkonom Mogens Lundbech Fjordglimt 13, Lyndby 4070 Kirke Hyllinge 13 Vacant Kreds 5 14 aksator Kim Madsen Vallestrupvejen Holbæk Risikoingeniør Lars Aagaard Stjerndalen Holbæk 15 Regionschef Palle Castbak Bredekildevej Kalundborg 16 Salgskonsulent Jesper Bechmann Andersen Højtoften Haslev 17 Kjeld Krageskov Klosterbanken Slagelse 17 erminalchef Helle Jürgensen Felixvej Slagelse 18 Reg. revisor Helge Christensen Sct. Peders Kirkeplads 13, 2. th Næstved Årsrapport side 18

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport Ejendomsforeningen Danmarks forenings 09 rapport Indhold 02 Om Ejendomsforeningen Danmark 03 Formændene har ordet 04 Overblik over året, der gik 07 Medlemsservice 08 Analyse af ejendomsmarkedet 10 Uddannelse

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp nr.3 august 2010 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere adresse-cirkus: 24 breve retur fra udlejer Endelig: Stop for stråmands-snyd Lotte vandt tre års kamp Ny LLO-afdeling på Djursland Massiv medlemsfremgang

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 01-00. Udkast. December 01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Årsberetning 2014 Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kampagner i 2014 8 Giftfri barndom Har du tænkt over, at dine apps har frit spil? Mindre kampagner De vigtigste

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2013-10. årgang Minister klar til at modernisere taxiloven side 6 Frygt for fremtiden Vognmænd på tværs af landet ser flere faldgruber i forslagene

Læs mere

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP:

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP: wijixggfik )''- Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K www.aeldresagen.dk CVR.nr. 10 62 54 08 Hjemstedskommune: København Bestyrelse Per Thestrup, landsformand Søren Rand, næstformand Eva Holm Christensen

Læs mere

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Ledernes KarriereHjul Karriere er en løbende udvikling. Gennem KarriereHjulets seks trin får du konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig videre i karrieren. Du kan

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA: FORMANDSBLADET 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 2 maj 2014 Daluiso går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Læs også: DFF havde stand på forårets Trafiksikkerhedsmesse

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren 05 Juni 2013

autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren 05 Juni 2013 05 Juni 2013 autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Danmark Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren cameleon.dk - 2013129 Nikolaj Nørup - kædekonsulent, Jylland AutoPartner byder Nikolaj

Læs mere

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Nr. 4 December 2009 BRAND & SIKRING Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Dansk it mod terror Tyve går efter virksomheder Stigende problem med ukrudtsbrande Brand & Sikring 10 16

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

Lovsjusk Bag bankpakke

Lovsjusk Bag bankpakke Finansforbundets magasin nr. 5, 2009 Lovsjusk Bag bankpakke Det var på kant med Grundloven, da Erhvervsministeriet bevilgede 20 milliarder kroner i eksportørlån til bankerne Læs side 14-22 VIL DU NOGET

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 3, 2012 Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 OpTælle, SOrTere, veksle,

Læs mere