Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Årsrapport 2014

2 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE... 3 Forretningsudvalgets årsberetning... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer... 6 Anvendt regnskabspraksis... 8 Resultatopgørelse for Aktiver Passiver Pengestrømsopgørelse Note Noter HAL-udvalget Børn hjælper Børn Hensættelser Tipsetableringsforpligtelse Medlemsforhold Pantsætninger og eventualforpligtelser... 17

3 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2014 Side 3 Oplysninger om Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Navn: Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Mågevej Hvidovre Telefon Hjemmeside: Hjemsted: Hvidovre Kommune Formål: Landsdækkende idébetonet børne- og familieorganisation. DUI-LEG og VIRKE gennemfører aktiviteter for børn, unge og børnefamilier, og sætter børn på den politiske dagsorden, samt laver solidaritetsprojekter i den 3. verden. Organisationen har rødder i den socialdemokratiske arbejderbevægelse. Forretningsudvalg: Stig Møller, forbundsformand Laila Nielsen, næstformand Lone Søndergaard, næstformand Dorte Rasmussen, forretningsudvalgsmedlem Ivan Bøgh, forretningsudvalgsmedlem Daglig administrativ leder: Morten Thorup, forbundssekretær Kritiske revisorer: Jessi Sørensen Tommy Olsen Statsautoriseret revisor: Revisionsinstituttet Statsautoriseret revisor Dan Rasborg Skagensgade Tåstrup Hovedbankforbindelse: Arbejdernes Landsbank Hovedsædet Vesterbrogade København V. Konto

4 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2014 Side 4 Forretningsudvalgets årsberetning Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsregnskab viser et beløb til disposition på kr Beløbet til disposition er disponeret ved at kr er overført til kapitalkontoen, kr er overført til Børn Hjælper Børn projektets kapitalkonto og kr er overført fra HAL-Udvalgets kapitalkonto. Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE har igen i 2014 afholdt en række vellykkede landsdækkende aktiviteter. Den første weekend i marts holdt LandsUngdomsUdvalget et ungdomstræf centreret omkring madlavning med inspiration i det populære Tv-program MasterChef og weekenden efter holdt LandsBørneUdvalget deres træf med musik som tema. Udvalgene holdt træf igen i efteråret, denne gang med henholdsvis overlevelse og smølfer på programmet. Træffene var velbesøgte med næsten 250 deltagere tilsammen. Den årlige Aktivitetsfestival foregik i Skovlunde, hvor 238 mødte op til masser af meget forskelligartede aktiviteter. Den planlagte midtvejskonference måtte aflyses på grund af manglende tilmeldinger. Derimod blev der tilbudt lokalt tilpassede uddannelses tilbud. Landsforbundet sendte ved flere lejligheder ansatte ud for at undervise på regionalt afholdte kurser, samt i DUIs afdelinger, ligesom der i november blev afholdt et meget succesfuldt ungdomskursus. November var også måneden, hvor FNs børnekonvention, som beskriver de børnerettigheder, der er en vigtig mærkesag for DUI, fejrede 25 års fødselsdag. Det blev markeret med lanceringen af et gratis online undervisningsmateriale om børns ret, som Landsforbundet udgav på dagen. Materialet er en opdateret og tilpasset genudgivelse af nogle bøger, som DUI-LEG og VIRKE fik produceret omkring Børns rettigheder var også på programmet, da en delegation fra DUI tog til kongres hos ABN i Stockholm. Her blev børns retsstilling i de nordiske lande drøftet, og der blev vedtaget en udtalelse, som blandt andet kræver, at børnekonventionen gøres til lov i alle de nordiske lande. Børns ret blev også markeret i forbindelse med børnenes grundlovsdag, en mærkedag, som DUI igen, var med til at arrangere. Endelig arbejdede DUI også selvstændigt videre på at forbedre børns retsstilling i Danmark, og blandede sig igen i 2014 ivrigt i den offentlige debat om emnet. Børn-hjælper-børn-fonden har igennem 2014 arbejdet videre med det internationale solidaritetsarbejde, som fortsat især men langt fra kun går på at få børn i Indien ud af børnearbejde og ind i skolerne. Landsforbundet og flere lokale afdelinger støtter aktivt arbejdet bød på flere udskiftninger i bemandingen på Forbundskontoret. Forbundssekretær Louise Juul Jensen fratrådte sin stilling og blev efterfulgt af Morten Thorup. Også den mangeårige regnskabskonsulent Allan Svendsen forlod DUI og er siden blev afløst af Rhea Reinhardt. Endelig gik organisationskonsulent Mette Kastrup Hermansen på barselsorlov og er i den periode blevet afløst af Dorthe Johansen blev desuden året, hvor Helsingør Kommune opsagde et 22 år langt lejemål med DUI-LEG og VIRKEs ejendom Stauninggården i Helsingør, hvor kommunen har drevet børnehave. Bygningerne er siden blevet udlejet til en ny privat børnehave, som er startet op i stedet for den kommunale. Ved årets udgang havde landsforbundet 4 fuldtidsansatte samt 1 deltidsansat. Landsforbundets økonomiske fundament er vores kontingent og deltagerbetaling, indtægterne fra udlejning af vores ejendomme, tilskud fra LO samt tipsmidlerne og projekttilskud. Dette vil også være landsforbundet, økonomiske fundament i årene fremover. Tilskuddet fra tipsmidlerne er sammen med bidrag fra arbejderbevægelsen og offentlige tilskud i 2014, anvendt til forbundsadministration, herunder udgifter til de ansatte på landsforbundet samt til uddannelse af vores lokale frivillige ulønnede medarbejdere. Herudover er der gennemført en række møde og medlemsaktiviteter i overensstemmelse med landsforbundets formål, samt afholdt møder vores samarbejdspartnere.

5 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2014 Side 5 Ledelsespåtegning Forretningsudvalget og daglig ledelse har dags dato godkendt årsrapporten for 1. januar - 31.december 2014 for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål samt Dansk Ungdoms Fællesråds tilskudsbekendtgørelse 810 af 29. juni 2011 med ændringer jævnfør bekendtgørelse nr af 5. september Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af landsforbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014, samt af resultatet af landsforbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten indstilles til hovedbestyrelsens godkendelse den 30. maj Hvidovre den 19. maj 2015 Laila Nielse Stig Møller Lone Søndergaard næstformand forbundsformand næstformand Dorte Rasmussen Morten Thorup Ivan Bøgh forretningsudvalgsmedlem forbundssekretær forretningsudvalgsmedlem

6 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2014 Side 6 Den uafhængige revisors erklæringer Til hovedbestyrelsen i Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for DUI-LEG og VIRKE for regnskabsåret 1. januar - 31.december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven, Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål samt Dansk Ungdoms Fællesråds tilskudsbekendtgørelse 810 af 29. juni 2011 med ændringer jævnfør bekendtgørelse nr af 5. september 2013, samt nr. 525 af 26. maj Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr af 21. december 2006, samt Dansk Ungdoms Fællesråds tilskudsbekendtgørelse af 29. juni 2011 med ændringer jævnfør bekendtgørelse af 5. september 2013, samt nr. 525 af 26. maj Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr af 21. december Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven, Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr af 21. december 2006, samt Dansk Ungdoms Fællesråds tilskudsbekendtgørelse af 29. juni 2011 med ændringer jævnfør bekendtgørelse af 5. september 2013, samt nr. 525 af 26. maj Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

7 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2014 Side 7 Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven og Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr af 21. december 2006 gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 5. maj 2015 Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Dan Rasborg statsautoriseret revisor

8 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2014 Side 8 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for landsforbundet er aflagt i henhold til vedtægterne og Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål samt Dansk Ungdoms Fællesråds tilskudsbekendtgørelse 810 af 29. juni 2011 med ændringer jævnfør bekendtgørelse nr af 5. september 2013, samt nr. 525 af 26. maj Regnskabspraksis uændret i forhold til tidligere år: Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tileller fragå organisationen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregningen og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet fremlægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelse Indtægter/udgifter: Opkrævede medlemskontingenter indtægtsføres i det år de vedrører. Andre indtægter og tilskud, udgifter til aktiviteter og administration er ligeledes som hovedregel periodiseret pr. 31. december. Landsmøde afholdes hvert 4. år. I årene mellem landsmøderne hensættes der et beløb til det kommende landsmøde. Næste ordinære landsmøde afholdes i Tipstilskud indtægtsføres det år, der modtages tilsagn herom. Den del af tipstilskuddet der udgør refusion for internationale udgifter, er baseret på tilskudsberettigede udgifter i Balance Ejendommene: Landsforbundets ejendomme afskrives over 50 år med en scrapværdi på 80 %. Finansielle anlægsaktiver: Indestående i Hal-udvalget, som er udtryk for udlån til afdelingernes finansiering af ejendomme, indregnes til kurs pari. Lånene har typisk en løbetid på 5-20 år. Ved særlige risici i forhold til overholdelse af aftale om afdelingernes afdrag på lånene, nedskrives lånene i henhold til de forventede pengestrømme. Der foretages i denne forbindelse ikke tilbagediskontering af de forventede pengestrømme. Tilgodehavender: Tilgodehavender er værdiansat på grundlag af en individuel vurdering af den enkelte debitor. Egenkapital og gæld: Egenkapitalen er opdelt i en kapitalkonto for DUI-LEG og VIRKE samt henlæggelser. Eventuelle ikke anvendte, formålsbestemte tilskud, er opført under kortfristet gæld. Pantsætninger og eventualforpligtelser: Pantsætninger og eventualforpligtelser er anført særskilt i note 24. I overensstemmelse med revisionsinstruks af 21. december 2006 fra Tipsungdomsnævnet er ydede etableringstilskud til etablering af lejrplads i Hals opført under langfristet gæld. Nedskrivning heraf føres over resultatopgørelsen.

9 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2014 Side 9 Resultatopgørelse for 2014 Resultat Resultat Note: Tilskud og kontingenter 1 Indtægter Kontingent m.v Tilskud og kontingenter i alt Møde og uddannelsesaktiviteter 3 Landsudvalg og arbejdsgrupper Landsaktiviteter Uddannelsesaktiviteter Internationale aktiviteter PR, kommunikation og kampagner Mødeaktiviteter Møde og uddannelsesaktiviteter i alt Ejendomme 9 Mågevej Stauninggården Lejrpladsen Hals Ejendomme i alt Løn og administration 12 Løn og personaleomkostninger Administration Løn og administration i alt Årets resultat før projekter Projekter 14 Integrationsprojekt, egenfinansiering retur Projekter i alt Årets resultat af ordinær drift Årets resultat HAL-udvalget Årets resultat Børn Hjælper Børn (BHB) fonden Årets resultat til disposition Til disposition, fordeling Overført til egenkapital Overført til Børn Hjælper Børn fondens kapital Overført fra HAL-udvalgets kapital I alt

10 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2014 Side 10 Saldo Saldo Note: 31/ / Balance pr. 31. december 2014 Aktiver Anlægsaktiver: Ejendomme 15 Stauninggården (Kontantværdi kr ) 16 Lejrplads, Hals By (Kontantværdi kr ) 17 Mågevej (Kontantværdi kr ) Ejendomsværdi i alt Finansielle anlægsaktiver: Indestående i HAL-udvalget Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Tilgodehavender: Diverse debitorer Debitorer BHB-fonden Igangværende Indiensprojekter Mellemregning med BHB-fonden Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger: Indestående i bank Indestående Børn Hjælper Børn Indestående HAL-udvalget Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

11 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2014 Side 11 Saldo Saldo Note: 31/ / Passiver Kapitalkonto 18 Kapitalkonto Kapitalkonto i alt HAL-udvalget 19 Indestående i HAL-udvalget HAL-udvalget i alt Børn Hjælper Børn 20 Indestående i Børn Hjælper Børn Børn Hjælper Børn kreditorer Børn Hjælper Børn i alt Egenkapital Hensættelser 21 Landsmøde Jubilejr Hensættelser i alt Langfristet fremmedkapital Rente og afdragsfrit lån fra LO Tipstilskud Mågevej 22 (køb) Tipstilskud Mågevej 22 (ombygning) Tipstilskud Hals (etablering) Lån i HAL-udvalget til Lejrplads Langfristet fremmedkapital i alt Kortfristet fremmedkapital A-skat Arbejdsmarkedsbidrag Pension ATP Skyldige feriepenge Skyldig moms Skyldig feriepengeforpligtelse Skyldig fratrædelsesgodtgørelse Mellemregning HAL-udvalget Andre kreditorer Deposita Kortfristet fremmedkapital i alt Passiver i alt Medlemsforhold 24 Pantsætninger og eventualforpligtelser

12 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2014 Side 12 Pengestrømsopgørelse Likvide midler pr. 1. januar Årets resultat Forskydning af anlægsaktiver Forskydning af tilgodehavender Forskydning i hensættelser Forskydning af langfristet gæld Forskydning BHB kreditorer Forskydning af kortfristet gæld Likvide midler pr. 31. december Noter Note: 0 Usikkerheder ved indregning og måling Indestående i HAL-udvalget vedrører udlån til afdelinger som er medlem af Landsforbundet. Vurderingen af nedskrivningsbehov på disse lån baseres på Individuelle vurderinger. Vurderingerne er forbundet med betydelige regnskabsmæssige skøn, herunder skøn vedrørende afdelingernes fremtidige tilbagebetalinger. Pr. 31. december 2014 udgør de samlede nedskrivninger kr Det er ledelsens vurdering, at nedskrivningerne er tilstrækkelige. 1 Indtægter Resultat Resultat Tilskud fra LO Tilskud fra Fagforbund Tilskud fra Socialdemokratiet 0 0 Tilskud fra Arb. Landsbank Tipstilskud Andre tilskud Nedskrivning af Tipsetablering Indtægter i alt Kontingent mv. Kontingent fra afdelingerne Afdelings- og regionsandele Central kontingent Falck og MB-Forsikring Ulykke- og ansvarsforsikring friv. Medarbejdere Tilskud efter ansøgning Starthjælp til nye afdelinger Konsekvenspulje Kontingent mv. i alt Landsudvalg og arbejdsgrupper LandsBørneUdvalget LandsUngdomsUdvalget Uddannelsesudvalget Solidaritetsudvalget DUI analyse Aktivitetsudvalget Internationalt udvalg Værdigruppen Administration Børn Hjælper Børn Andre udvalg og netværk Landsudvalg og arbejdsgrupper i alt

13 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2014 Side 13 4 Landsaktiviteter Børnetræf Deltagerbetaling børnetræf Ungdomstræf Deltagerbetaling ungdomstræf Aktivitetsfestival Deltagerbetaling Aktivitetsfestival Lille grundlovsdagsaktiviteter Jubilejr Landsaktiviteter i alt Uddannelsesaktiviteter Samlede uddannelsesudgifter Deltagergebyrer Midtvejskonference Ungdomskursus Lommepenge til efterskolelever Uddannelsesaktiviteter i alt Internationale aktiviteter Kontingent til ABN / IFM-SEI Kontingent til IFM-SEI Internationale lejre og seminarer IFM- / ABN Kongres / IC-Møder ABN AU-møder Egne Internationale aktiviteter BHB aktiviteter Internationale aktiviteter Andel af Tipsmidler vedr. sidste år Bevilling fra BHB Internationale aktiviteter i alt PR, kommunikation og kampagner Medlemsbladet Leg og Virke Hjemmeside og hosting DUI butikken netto DUI event netto Kampagne og medlemsindsats PR, kommunikation og kampagner i alt Mødeaktiviteter Landsmøde Afdelings- og regionsmøder Møder med Regionsledelserne Forretningsudvalg Hovedbestyrelsen Møder i andre organisationer Mødeaktiviteter i alt Mågevej 22 Ejendomsskat Afskrivning Ejendomsforsikring og alarm Elektricitet Gas og service Vedligeholdelse Ejendomsmægler m.m Rengøring / Vicevært Mågevej 22 i alt

14 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2014 Side Stauninggården Driftsudgifter Stauninggården Afskrivning Lejeindtægt fra institution Lejeindtægt fra privatbolig Stauninggården i alt Lejrpladsen Hals Driftsudgifter Lejrpladsen Hals Nedskrivning værdi Lejrpladsen Hals Lejeindtægt Bisnapgård efterskole Lejeindtægt fra Hals golfklub Lejrpladsen i Hals i alt Løn og personaleomkostninger Løn fastansatte Sociale bidrag Personaleuddannelse Forsikringer Øvrige personaleudgifter Refusion af lønninger Andel af Folkeoplysnings tilskud Løn og personaleomkostninger i alt Administration Telefon Kontingenter Porto og fragt Kontorhold Kopi, service og papir Reparation/anskaffelser IT og Internet Repræsentation Medlemssystem Revision og advokat Tab på debitorer Gebyrer Administrationstilskud fra HAL-udvalget Renteindtægter Administration i alt Integrationsprojekt Tilskud fra IM Integrationsprojekt i alt

15 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2014 Side 15 Saldo Saldo 31/ / Ejendommen Stauninggården Anskaffelsessum pr. 1/ Afskrivning pr. 1/ Afskrivning Afskrivning pr. 31/ Stauninggården værdi pr. 31/ Lejrplads, Hals by Anskaffelsessum pr. 1/ Lejrplads etablering, tipsmidler Afskrivning Lejrplads etablering, egne midler Hals værdi pr. 31/ Mågevej 22 Anskaffelsessum pr. 1/ Afskrivning pr. 1/ Afskrivning Afskrivning pr. 31/ Mågevej værdi pr. 31/ Egenkapital Saldo pr. 1/ Årets resultat Kapitalkonto i alt HAL-udvalget Saldo 1/ Renteindtægter Mødeudgifter og gebyrer Tab på udlån Hensat til fremtidige tab på udlån Tilskud til DUIs hytteeftersyn Administrationsbidrag til DUI HAL-udvalget i alt Børn Hjælper Børn Saldo 1/ Indsamlet i året inkl. Renter Bevilgede tilskud Egenkapital vedr. Børn Hjælper Børn Børn Hjælper Børn kreditorer Børn Hjælper Børn i alt

16 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2014 Side Hensættelser Landsmøde Saldo pr Henlagt i år Overført fra Midtvejskursus Landsmøde i alt Jubilejr Saldo pr Henlagt i år Jubilejr i alt Midtvejskursus Saldo pr Henlagt i år 0 0 Overført til Landsmøde Midtvejskursus i alt Tipsetableringsforpligtelse Nedskrives med 10% hvert år DUF sagsnr.: T2003-ET-17 Tilskud Mågevej 22, køb i Nedskrivning i 2014 (11. år) Saldo 0 0 DUF sagsnr.: T2003-ET-17A Tilskud Mågevej 22, ombygning i Nedskrivning i 2014 (11. år) Saldo 0 0 DUF sagsnr.: T2003-ET-17A Tilskud Lejrplads i Hals, etablering i Nedskrivning i 2014 (10. år) Saldo Egenudnyttelse af ejendomme Mågevej i Hvidovre: % egenudnyttelse % egenudnyttelse % egenudnyttelse Lejrpladsen i Hals: % egenudnyttelse % egenudnyttelse % egenudnyttelse Stauninggården i Helsingør: % egenudnyttelse % egenudnyttelse % egenudnyttelse Metode: Opgørelse af egenudnyttelse er foretaget på baggrund af m2 arealfordeling ved benyttelse af de enkelte ejendomme og lejrpladsen.

17 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2014 Side Medlemsforhold Medlemstallene er opgjort efter de vedtægtsbestemte regionsinddelinger. U. 30 år O. 30 år Ialt Region Nord Region Syd Region Øst I alt I medlemstallene er kun medtaget personer med fulde medlemsrettigheder pr. 31/ Pantsætninger og eventualforpligtelser HAL-udvalget har stillet en bankgaranti på kr overfor Københavns kommune i forbindelse med DUI-Østerbro afdelings leje af grund hos Københavns kommune. Der er i Stauninggården lyst 2 ejerpantebreve på i alt kr Disse forefindes hos DUI-LEG og VIRKE. I forbindelse med at Helsingør Kommune har opsagt lejemålet på Stauninggården, er der opstået tvist om, hvem der skal afholde omkostningerne til den manglende vedligeholdelse af den lejede ejendom.

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsregnskab 2011. Dansk Firmaidrætsforbund

Årsregnskab 2011. Dansk Firmaidrætsforbund Årsregnskab 2011 Dansk Firmaidrætsforbund 1 2 Indholdsfortegnelse Organisationsoplysninger...4 Årsberetning...5 Årsregnskabets godkendelse... 7 Den uafhængige revisors erklæringer...8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lyngby Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8295 CVR-nr. 98094555 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr.

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere