Forsikringsvilkår. for. Fritidshus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsvilkår. for. Fritidshus"

Transkript

1 Forsikringsvilkår for Fritidshus Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej Søborg Tlf Cvr.nr % coverholder for Alpha Insurance A/S, Reg.nr Betingelser for Fritidshusforsikring, version Side 1 af 24

2 FORSIKRINGSVILKÅR Fritidshus Forsikringsvilkår nr /2011 AFTALEGRUNDLAG Forsikringsaftalen med SELANDIA FORSIKRING A/S udgøres af policen, eventuelle policetillæg og Forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed.. YDERLIGERE OPLYSNINGER På forsikring og pensions hjemmeside, og på ankenævnet for forsikrings hjemmeside, er der redegjort for praksis på områder, der erfaringsmæssigt giver anledning til spørgsmål. På vores hjemmeside, findes yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring. Betingelser for Fritidshusforsikring, version Side 2 af 24

3 FORTRYDELSESRET Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige situationer: o o o Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring (fjernsalg) Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret til at fortryde ændringen Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Lov om forsikringsaftale 34e og 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3: 1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a) Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b) Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a) Fra den dag, du har fået besked om, at du købt forsikringen b) Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail 3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til: Selandia Forsikring A/S, Automatikvej 1, 2860 Søborg Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen. Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen. Kort opsigelse. Du kan opsige din forsikring i Selandia Forsikring A/S med 30 dages varsel til den første i en måned. Det koster et mindre gebyr. Det er gratis at opsige forsikringen til hovedforfaldsdatoen. Hvis forsikringen har været i Selandia Forsikring A/S mindre end et år, opkræves et væsentligt højere gebyr. Aktuelle gebyrsatser fremgår af vores hjemmeside Betingelser for Fritidshusforsikring, version Side 3 af 24

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvem er dækket af forsikringen Ejerskifte Bygnings- og risikoændring Eftersyn af de forsikrede genstande Udvidelser/begrænsninger Forhold i skadetilfælde Forsikring i andet selskab Generelle undtagelser og begrænsninger Naturkatastrofer, krigs- og atomskader Præmiens betaling Indeksregulering Forsikringens varighed og opsigelse Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Klagemulighed EJENDOMSFORSIKRING Forsikrede genstande Bygningsbrandforsikring Hus- og Grundejerforsikring Insekt- og svampeskadeforsikring Udvidet rørskade/stikledningsforsikring Udvidet Stikledningsforsikring Følgeudgifter Erstatningsberegning Hus- og grundejeransvarsforsikring INDBOFORSIKRING Indboforsikring Erstatningsberegning Retshjælpsforsikring Betingelser for Fritidshusforsikring, version Side 4 af 24

5 1. FÆLLESBESTEMMELSER 1.1 Hvem er dækket af forsikringen Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af ejendommen og de forskellige genstande. Under ansvarsforsikringen er den medhjælp, der passer ejendommen, også sikret. 1.2 Ejerskifte Ejerskifte skal straks anmeldes til Selandia Forsikring A/S. Undladelse heraf kan medføre begrænsning i dækningen. Ved salg af ejendommen er ny ejer dækket, indtil anden forsikring er 1.3 Bygnings- og risikoændring Før arbejdet sættes i gang, skal det anmeldes til Selandia Forsikring A/S, hvis der foretages: - nybygninger eller tilbygninger. - ændring af tagbeklædning. - indretning af opholdsrum i loftsetage eller kælder. - ændring af bygningers anvendelse. - etablering af nedgravet svømmebassin, hvis det kan og ønskes medforsikret. - ændring af benyttede energikilder eller opvarmningsmåder. Selandia Forsikring A/S er herefter berettiget til at tage stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Undladelse af at give ovennævnte meddelelser kan medføre, at retten til erstatning helt eller delvis bortfalder. Nybygning af eller ændring på ejendommens udhuse, carporte, cykelskure, garager, havehuse, drivhuse, redskabsskure og vaskehuse skal kun anmeldes, hvis disse bygningers samlede bebyggede areal derved overstiger 75 m Eftersyn af de forsikrede genstande Selandia Forsikring A/S kan når som helst foretage eftersyn for at vurdere bygningerne og risikoforholdene. 1.5 Udvidelser/begrænsninger Forsikringen dækker inden for det dækningsomfang, der fremgår af disse forsikringsbetingelser og med de eventuelle udvidelser eller begrænsninger, som fremgår af policen og et eventuelt policetillæg. 1.6 Forhold i skadetilfælde Når der er sket en skade, skal sikrede efter bedste evne søge at begrænse dens omfang og straks anmelde den til Selandia Forsikring A/S. Tyveri og hærværk skal desuden straks anmeldes til politiet. Selandia Forsikring A/S erstatter rimelige udgifter til at afværge eller begrænse en umiddelbart truende eller sket skade, der er dækket af forsikringen. Ved ansvarsskade skal der straks sendes anmeldelse til Selandia Forsikring A/S, når erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst. Det skal overlades til Selandia Forsikring A/S at afgøre, hvordan kravet skal behandles. Erstatningspligt og erstatningskravets størrelse må ikke anerkendes uden Selandia Forsikring A/Ss samtykke, idet man herved kan forpligte sig uden at have sikkerhed for, at Selandia Forsikring A/S er pligtig til at betale. Udbedring af skader eller fjernelse af beskadigede ting må ikke ske, før Selandia Forsikring A/S har godkendt det. 1.7 Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, skal dette oplyses Selandia Forsikring A/S. Har dette selskab taget forbehold om, at dækningen bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forhold for denne forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. Betingelser for Fritidshusforsikring, version Side 5 af 24

6 1.8 Generelle undtagelser og begrænsninger Hus- og grundejerskader dækkes ikke, når årsagen er slid, manglende vedligeholdelse, tæring, byggefejl, fejlkonstruktion eller underdimensionering. Skader, der skyldes fejlmontering eller fejl ved fremstillingen af dele til eller ved opførelsen af de forsikrede bygninger og øvrige forsikrede genstande, er ikke dækket. Ligeledes er skader, der skyldes faglig ukorrekt fremgangsmåde i forbindelse med reparations- og installationsarbejde, ikke dækket. Forsikringen dækker ikke skader, som er sket før forsikringens tegning eller ikrafttrædelse. Forsikringen dækker alene den direkte skade på de forsikrede genstande som følge af en af de i forsikringsbetingelserne nævnte skadeårsager, men ikke driftstab, formuetab eller andre former for indirekte tab eller påførte omkostninger. Følgeudgifter, som det fremgår af forsikringsbetingelsernes afsnit 8, betragtes i denne forbindelse ikke som indirekte tab eller omkostninger. 1.9 Naturkatastrofer, krigs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skader som følge af - naturkatastrofer, eksempelvis jordskælv, vulkanudbrud, jordskred, oversvømmelse og lignende. - krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder. - udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Forsikringen dækker dog skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sket i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift Præmiens betaling Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer, som fremgår af policen. Sammen med præmien opkræves afgifter (fx stempel afgift) samt gebyrer og andre omkostninger. Præmien opkræves via Betalingsservice, Giro eller - efter aftale - på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning og indbetaling af præmien. Opkrævningen sendes til den betalingsadresse, Selandia Forsikring A/S har fået oplyst. Hvis betalingsadressen ændres, skal Selandia Forsikring A/S straks have besked. Hvis præmien ikke betales senest den rettidige indbetalingsdag, sender Selandia Forsikring A/S en påmindelse med oplysning om, at forsikringen ophører, hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter, at påmindelsen er afsendt. Hvis der sendes en påmindelse, herunder meddelelse om eventuel udpantning, har Selandia Forsikring A/S ret til at opkræve ekspeditionsgebyr, morarenter og evt. andre omkostninger. Selandia Forsikring A/S har endvidere ret til at beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser svarende til Selandia Forsikring A/Ss omkostninger herved. Såfremt disse omkostninger stiger, er Selandia Forsikring A/S berettiget til at hæve renter og gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger. Omfatter forsikringen Bygningsbrandforsikring, kan denne dækning dog ikke bringes til ophør på grund af manglende betaling. Til gengæld har Selandia Forsikring A/S udpantnings-ret og kan foretage udlæg i den forsikrede ejendom for præmie, påløbne renter og andre omkostninger Indeksregulering Betingelser for Fritidshusforsikring, version Side 6 af 24

7 Indeksregulering sker i takt med udviklingen i "lønindeks for den private sektor" beregnet af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er Selandia Forsikring A/S berettiget til at benytte lignende indeks fra Danmarks Statistik. Forsikringssummer, selvrisici og andre beløbsangivelser indeksreguleres, medmindre andet fremgår af forsikringsbetingelserne eller policen. Indeksreguleringen sker hvert år pr. 1. januar. Beregningsgrundlaget er indekset for januar kvartal året før. Præmien indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdato i kalenderåret. Retshjælpsforsikringen indeksreguleres ikke Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er tegnet for et-årige perioder og er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds skriftlig varsel til en forsikringsperiodes udløb. Kort opsigelse. Se side 3 Efter enhver anmeldt skade kan begge parter, i tidsrummet fra skadens anmeldelse og indtil 14 dage efter betaling eller afvisning af skaden, ophæve forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for at ophæve forsikringen kan Selandia Forsikring A/S foretage eventuelle begrænsninger i dækningen. Bygningsbrandforsikringen kan dog kun opsiges, hvis der foreligger skriftligt samtykke fra de i ejendommen tinglyste panthavere, eller det godtgøres, at ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet selskab, der har ret til at tegne bygningsbrandforsikringen. For bygninger, der henligger forladt eller ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, kan forsikringen opsiges med 14 dages varsel til forsikringstageren og eventuelle panthavere Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Hvis Selandia Forsikring A/Ss betingelser eller præmietarif ændres, kan disse ændringer gennemføres for denne forsikring med 1 måneds varsel til nærmeste forfaldsdato. Hvis forsikringstageren ikke ønsker at acceptere ændringerne, kan forsikringen opsiges til ændringsdatoen. For bygningsbrandforsikringens vedkommende skal reglerne i pkt. 12 følges, for at opsigelsen skal være gældende Klagemulighed Er du ikke enig i Selandia Forsikring A/S s afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet din forsikringssag. Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte direktionen, som er Selandia Forsikring A/S s klageansvarlige afdeling. Adressen er: SELANDIA FORSIKRING A/S Automatikvej 1, 2860 Søborg Telefon: Fører henvendelsen til direktionen ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl Betingelser for Fritidshusforsikring, version Side 7 af 24

8 En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få hos SELANDIA FORSIKRING eller hos ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting 2. EJENDOMSFORSIKRING 2.1 Forsikrede genstande Forsikrede genstande Forsikringen omfatter, for så vidt dette tilhører sikrede, - den forsikrede ejendoms bygninger, såvel færdigopførte som bygninger under opførelse inkl. fundamenter og pilotering. For bygninger under opførelse eller ombygning omfatter forsikringen tillige de på byggepladsen værende materialer, som er bestemt til indføjelse i bygningen. - carporte og hobbydrivhuse samt murede hegn og plankeværker. - faste elinstallationer, herunder stikledninger, hoved-tavler, kraftinstallationer og lysinstallationer inkl. faste armaturer. - sædvanligt fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer, herunder gasog vandinstallationer, rumtemperatur- og ventilationsanlæg, elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, grundvandspumper, hårde hvidevarer samt glas og kummer. - gulvbelægninger, herunder tæpper lagt på et under-lag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv, fx gulv af beton, rå og ubehandlede brædder eller plader. - nedgravet svømmebassin, der er med murede eller støbte sider og bund, hvis det fremgår af policen, at det er medforsikret. - flagstænger, antenner samt gårdbelægninger. - haveskulpturer, solure, fuglebade og lignende, der er fastmonteret på nedgravet støbt sokkel. - vægmalerier, relieffer og udvendig udsmykning på bygning er alene omfattet med deres håndværksmæssige værdi. Den samlede erstatning er begrænset til maks. kr ,-.( indeks 2011 ) Beløbet indeksreguleres. - haveanlæg, herunder flisebelægning, stensætning og lignende, er omfattet af brandforsikringen. Forsikringen omfatter ikke: - bygningstilbehør, bygningsdele og installationer af erhvervsmæssig karakter. - lysskilte - lysreklamer - lysstofrør og pærer - bygningstilbehør, der befinder sig udenfor forsikringsstedet. Forsikringen omfatter ikke: - bassiner og foringer af plastic, glasfiber eller andre kunststoffer, selvom de er i murede, støbte og/eller nedgravede konstruktioner. - aftagelig overdækning i form af plader, presenninger, plastic og lignende. Derudover er haveanlæg dækket af den øvrige del af forsikringen under følgeudgifter. Se afsnit 8. Erstatningen for haveanlæg opgøres i alle tilfælde Betingelser for Fritidshusforsikring, version Side 8 af 24

9 Forsikrede genstande som anført i afsnit 8, stk Bygningsbrandforsikring Forsikringen dækker: Stk. 1 Brand - skade sket ved ildebrand, det vil sige løssluppen flammedannende ild (ildsvåde). - skade, der opstår ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse en brandskade. - skader, der alene har medført en svidning, forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, uden at der samtidig foreligger eller opstår flammer i tilknytning hertil. Som eksempel på skader, der normalt kun medfører svidning og derfor ikke betragtes som brandskader, er: - skade, der skyldes gløder fra tobak, pejse eller andre ildsteder. - skade, der skyldes varme gryder, pander, strygejern og lignende. Forsikringen dækker ikke skade på genstande, der med vilje udsættes for ild eller varmes påvirkning, selvom genstandene kommer i brand. Stk. 2 Tilsodning - skade ved pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet fyringsanlæg til rumopvarmning. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes løbesod. Stk. 3 Tørkogning - skade forårsaget af tørkogning på godkendte og forskriftsmæssigt installerede kedler til rumopvarmning. Selv den mest avancerede automatik kan svigte og ramme en kedels sikringsanordninger. Sker det, kan væskeindholdet på grund af overophedning koge bort og medføre en deformering eller total ødelæggelse af kedlen. Stk. 4 Eksplosion - skade sket ved eksplosion, fx gaseksplosion eller eksplosion i oliefyr. Stk. 5 Sprængning - sprængning af dampkedler og autoklaver. Stk. 6 Direkte lynnedslag - skade som følge af direkte lynnedslag, det vil sige, at lynet har slået direkte ned i det forsikrede eller bygningen, hvor genstanden befinder sig. Stk. 7 Kortslutning - enhver skade der opstår på grund af kortslutning, Betingelser for Fritidshusforsikring, version Side 9 af 24

10 Forsikringen dækker: induktion, overspænding eller lignende. - anden skade på genstanden, der er sket i forbindelse med el-skaden. Stk. 8 Nedstyrtende luftfartøjer - skade, som følge af nedstyrtning af luftfartøjer eller dele derfra. 2.3 Hus- og Grundejerforsikring Forsikringen dækker: Stk. 1 Tilfældig udstrømning af vand, olie, kølevæske og lignende. - skade ved pludselig og uventet udstrømning fra ejendommens røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg samt fra beholdere og akvarier på 20 liter og derover. - vandskade som følge af frostsprængning, når årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning. Sker frostsprængningen i lokaler, forsikrede ikke har dispositionsretten over, dækkes vandskaden dog uanset årsagen, medmindre forsikringstageren ved fejl eller forsømmelser selv er skyld i skaden. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes: - dryp eller udsivning - opstigning af grund- eller kloakvand. - vand fra tagrender og nedløbsrør. - påfyldning eller aftapning af olietanke eller andre beholdere. Det anses ikke for tilfældig svigtende varmeforsyning, hvis der er tale om fx: - manglende oliebeholdning. - manglende energiforsyning på grund af egen skyld. - uopvarmet eller utilstrækkeligt opvarmet lokale. Det tab af vand, olie mv., der kan opstå i forbindelse med en skade, er ikke dækket af forsikringen. Stk. 2 Voldsomt sky- eller tøbrud - skade forårsaget af vand, der under voldsomt skyeller tøbrud ikke kan få normalt afløb og derved oversvømmer ejendommen eller stiger op gennem afløbsledningerne. Skade ved voldsomt sky- eller tøbrud opstår, når mængden af nedbør eller smeltevand inden for et kort tidsrum er så stor, at korrekt dimensionerede afløbssystemer ikke kan aftage vandet. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes: - helt eller delvis tilstoppede eller tilfrosne tagrender, skotrender, nedløbsrør og afløbsinstallationer. - vand/nedbør, som trænger igennem utætheder og åbninger i tage, murværk, kældervægge og sokler, medmindre disse utætheder er opstået ved en begivenhed, der er dækket af forsikringen, og er sket samtidig med eller umiddelbart før gennemtrængningen af smeltevandet eller nedbøren. - vand, der presses op igennem gulve. - oversvømmelse af hav, fjord, sø eller vandløb. Stk. 3 Storm Stormskader og eventuelle nedløbsskader i direkte tilknytning hertil. Ved storm forstås, at vindstyrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund. - nedbørsskade, der ikke er en umiddelbar følge af stormskade på bygningen. - skade på plankeværker, stakitter og hegn, der ikke er opført på muret eller støbt fundament eller sokkelsten, medmindre opførelsen sker på forsvarligt nedgravede trykimprægnerede stolper, som opfylder Dansk Standard (DS 2122 eller tilsvarende klassifikation). Betingelser for Fritidshusforsikring, version Side 10 af 24

11 Forsikringen dækker: Ved reparation eller ombygning, hvor de bestående bygningsdele er erstattet af en presenning, eller andet afdækningsmateriale, dækkes kun nedbørsskade, når afdækningen har været forsvarligt fastgjort og i forsvarlig stand, og der samtidig kan konstateres en stormskade på denne. Stk. 4 Frostsprængning Frostsprængning, når årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning. Sker frostsprængningen i lokaler, forsikrede ikke har dispositionsretten over, dækkes skaden dog uanset årsagen, medmindre forsikringstageren ved fejl eller forsømmelse selv er skyld i skaden. Det anses ikke for tilfældig svigtende varmeforsyning, hvis der er tale om fx: - manglende oliebeholdning - manglende energiforsyning på grund af egen skyld. - uopvarmet eller utilstrækkeligt opvarmet lokale. Stk. 5 Snetryk Skade på bygning forårsaget af snetryk, når det ikke har været muligt at fjerne sneen. Stk. 6 Tyveri og hærværk Hærværk foreligger, når skaden er forårsaget med vilje og i ondsindet hensigt. Tyveri og hærværk skal straks anmeldes til politiet. Forsikringen dækker ikke tyveri fra og hærværk på - bygning under opførelse eller tilbehør og materialer hertil. Bygningen er under opførelse, indtil materialer og tilbehør er fastmonteret, og bygningen er indflytningsklar. - materialer og tilbehør, som er købt til ombygning eller modernisering af en bestående bygning, før disse ting er fastmonteret på deres blivende plads. - skade forvoldt af personer med lovlig adgang til ejendommen. Stk. 7 Glas- og kummedækning Brud på glas, kummer, badekar og indmurede spejle, der er fastmonteret på deres blivende plads i bygningen. - ridser eller afskalning, der ikke kan betegnes som brud, medmindre genstanden derved bliver ubrugelig. - punkterede termoruder, uanset årsagen. - skade, sket i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse, opsætning/montering eller reparation omkring de forsikrede genstande, deres rammer, indfatninger og lignende. - glas i ovnlåger, brændeovne og lignende. - keramiske kogeplader. - vandhaner, blandingsbatterier, toiletsæder og lignende tilbehør, medmindre det af konstruktionsmæssige årsager ikke kan genanvendes. - skade, forvoldt forsætligt af personer med lovlig adgang til ejendommen. Frostsprængningen er kun dækket, hvis det skyldes tilfældig svigtende varmeforsyning. Betingelser for Fritidshusforsikring, version Side 11 af 24

12 Forsikringen dækker: Stk. 8 Anden pludselig skade Enhver pludselig skade, der ikke kan henføres til de foregående nævnte dækninger, undtagelser og begrænsninger. En skade betragtes som pludselig, når årsagen til skaden er upåregnelig, udefra kommende og har øjeblikkelig skadevirkning. Det vil sige, at årsagen til, at skaden sker og den virkning den får, skal være samtidig og uventet. Ud over undtagelserne i afsnit 1, stk. 8 dækkes ikke skade, der skyldes: - sætning, frostsprængning, rystelser fra trafik og lignende. - vand/nedbør, der trænger igennem utætheder og åbninger, medmindre det er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningen. - revner eller utætheder i og omkring fliser, badekar, gulve, vægge, blandingsbatterier, gulvafløb og lignende. - dyr, der gnaver, forurener eller bygger rede. - almindeligt brug - fx ridser, skrammer, afskalninger, pletter, tilsmudsning og lignende, som følge af tabte eller væltede genstande mv. Endvidere dækkes ikke - skade på keramiske kogeplader, glas i ovnlåger, brændeovne og lignende. - skade forvoldt forsætligt af personer med lovlig adgang til ejendommen. 2.4 Insekt- og svampeskadeforsikring Forsikringen dækker: Stk. 1 Insektangreb Bygningsbeskadigelse forårsaget af træødelæggende insekter, når et aktivt angreb er konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Bekæmpelse af husbukkeangreb Stk. 2 Svampeangreb Udgifter til reparation af bygningsskader, som er forårsaget af trænedbrydende svampe, når et aktivt angreb er konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Træ er et organisk materiale. Det vil derfor naturligt blive nedbrudt i løbet af en vis tid, hvis det udsættes for fugt. Når træ anvendes til eller indgår i bygningskonstruktioner, skal det derfor beskyttes mod denne naturlige nedbrydning. Det er muligt at give træet en lang levetid, hvis konstruktionerne er hensigtsmæssige, og de fortsat vedligeholdes, hvilket er en grundlæggende betingelse for, at en skade kan erstattes. Forsikringen dækker svampeskade, der skyldes, at der utilsigtet er kommet fugt til træet - skade på stråtage. - skade, hvor træværkets bæreevne ikke er svækket. - skade forårsaget af rådborebiller og murbier. Forudsætningerne for at få erstatning er - at den angrebne bygningsdel skal vise tegn på væsentlig hurtigere nedbrydning end under normale omstændigheder. - at der ikke er tale om mangelfuld eller forkert vedligeholdelse. - at der ikke er tale om fejl, som forsikringstageren har eller burde have kendskab til. Det kan være fejl i materialer, konstruktion, udførelse eller indgreb i enkelte funktioner, fx lukning af ventilationsåbninger. Skade, der har udviklet sig over et længere tidsrum, kommer ind under almindeligt forfald og kan derfor ikke dækkes af forsikringen. Følgende bygningsdele og konstruktioner er ikke omfattet af forsikringen: - stråtage - sternbeklædninger, vindskeder og de tilhørende dæklister. Betingelser for Fritidshusforsikring, version Side 12 af 24

13 Forsikringen dækker: - uafdækkede spær-, bjælke- og remender. - åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind, fx udvendige trapper, verandaer, terrasser, altaner, balkoner, solafskærmninger, pergolaer og plankeværker. - træfundamenter og træpilotering og skade, der ikke stammer herfra. - træbeklædning, trægulve, træskillevægge og paneler i kældre. - bygninger, der ikke er opført på betonblokke, muret eller støbt sokkel. - skader af kosmetisk art, det vil sige skade, der kun er gået ud over træværkets udseende, fx misfarvning på grund af blåsplint. 2.5 Udvidet rørskade/stikledningsforsikring Forsikringen dækker skade der opstår på: Stk. 1 Skjulte rør - i de forsikrede bygninger, der er opført på muret eller støbt sokkel. Ved skjulte rør forstås sådanne, der befinder sig i vægge, mure eller gulve og rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og andre permanent lukkede dele af bygningen. Forsikringen dækker ikke skade på og fra: - varmevekslere, beholdere og kedler samt rør i disse. - utætte pakninger, slanger til vaske- og opvaskemaskiner mv. - rør i varmepumper, solfangere, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, olie- og gasfyrsuniter og lignende. Stk. 2 Skjulte stikledninger - til gas-, vand-, varme-, olie- og afløbsinstallationer mellem de forsikrede bygninger og hovedledningen indtil 50 meter fra sokkel. Stk. 3 El-varmekabler i gulve Stk. 4 Nedgravede jordvarmeslanger Forsikringen dækker: - omkostninger til fejlfinding efter forudgående aftale med Selandia Forsikring A/S. - reparation af utætheder og brud, som opstår i eller på de forsikrede genstande. - direkte skader forårsaget af udsivning fra utætheder i skjulte rør, stik-/afløbsledninger og jordvarmeslanger. - omkostninger til retablering efter en erstatningsberettiget skade - drænrør, stophaner, brønde, olietanke, septiktanke, trixtanke og lignende, samt faskiner. Endvidere dækker forsikringen ikke: - skade, der er omfattet af garanti. - skade som følge af frost i uopvarmede bygninger, medmindre vandtilførslen er lukket og anlægget tømt for vand. - vand, olie mv., der går tabt ved en skade. Følgeskader forvoldt af dyr samt bekæmpelse af disse er ikke dækket. Følgeskade i form af svamp er kun dækket, hvis policen omfatter svampeskadeforsikring Selvrisiko: pkt Udvidet Stikledningsforsikring Udvidet Stikledningsforsikring Forsikringen dækker skade, der opstår på: Forsikringen dækker ikke skade på og fra: Betingelser for Fritidshusforsikring, version Side 13 af 24

14 Udvidet Stikledningsforsikring Stk. 1 Udvendige skjulte stikledninger - til gas-, vand-, varme-, olie- og afløbsinstallationer mellem de forsikrede bygninger og hovedledningen indtil 50 meter fra sokkel Stk. 2 Nedgravede jordvarmeslanger Forsikringen dækker: - omkostninger til fejlfinding efter forudgående aftale med Selandia Forsikring A/S. - reparation af utætheder og brud, som opstår i eller på de forsikrede genstande. - direkte skader forårsaget af udsivning fra utætheder i skjulte stik- og afløbs installationer samt jordvarme-slanger. - omkostninger til retablering efter en erstatningsberettiget skade. - drænrør, stophaner, brønde, olietanke, septiktanke, trixtanke og lignende, samt faskiner. Endvidere dækker forsikringen ikke: - skade, der er omfattet af garanti. - vand, olie mv., der går tabt ved en skade. Følgeskader forvoldt af dyr samt bekæmpelse af disse er ikke dækket. Følgeskade i form af svamp er kun dækket, hvis policen omfatter svampeskadeforsikring. Selvrisiko: pkt Følgeudgifter Forsikringen dækker: Stk. 1 Oprydning Udgifter til oprydning og fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan anvendes. Stk. 2 Restværdi Hvis skaden på en bygning udgør mindst 50% af nyværdien, kan forsikringstageren i stedet for reparation vælge at få nedrevet anvendelige rester og få opført en tilsvarende bygning. Restværdierstatningen opgøres efter samme regler, som den egentlige skadeerstatning. Stk. 3 Lovliggørelse (forøgede byggeudgifter) Forøgede byggeudgifter, som er nødvendige for at op-fylde de krav, byggemyndighederne stiller i henhold til byggelovgivningen, når en beskadiget bygning skal udbedres eller genopføres, er dækket af forsikringen. Det kan fx dreje sig om bedre isolering, brandsikring, dobbelte ruder, kraftigere tagkonstruktioner og lignende. Det er en betingelse for restværdierstatning, at bygningsresterne nedrives og fjernes, og at både den egentlige skadeerstatning og restværdierstatningen anvendes til genopførelse af en tilsvarende bygning. Det vil sige, at en eventuelt ikke anvendt del af restværdierstatningen bortfalder. Forøgede byggeudgifter dækkes kun, hvis - kravene vedrører de dele af en bygningsbeskadigelse, hvortil der ydes erstatning. - det ikke er muligt at opnå dispensation fra bestemmelserne i byggelovgivningen. - bygningens/genstandenes værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30% af nyværdien. - reparation eller genopførelse finder sted. - udgifter, der skyldes manglende vedligeholdelse. - udgifter til gennemførelse af myndighedskrav, som var forlangt eller kunne være forlangt, inden skaden skete. - krav, der stilles af offentlige myndigheder med hjemmel i love og bekendtgørelser om miljø, naturfredning og byggelinjer. Erstatningen er begrænset til 10% af den beskadigede bygnings værdi, højst kr ( Betingelser for Fritidshusforsikring, version Side 14 af 24

15 Forsikringen dækker: 2011 ) Beløbet indeksreguleres. Stk. 4 Haveanlæg Ud over dækningen ved brandskader dækker forsikringen skade på haveanlæg, der er en direkte følge af: - en dækningsberettiget skade på de forsikrede gen-stande. - genopførelse eller reparation efter en dækningsberettiget skade på de forsikrede genstande. Hvis haven ikke sættes i stand, eller hvis udgifterne kan kræves dækket af det offentlige, ydes ingen erstatning. Beplantning erstattes alene med udgiften til nyplantning af maks. 4 år gamle vækster. Den samlede erstatning kan ikke overstige kr ,- ( indeks 2011 ). Beløbet indeksreguleres. Stk. 5 Redningsudgifter - rimelige udgifter til redning og opbevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed. - forsikrede genstande, som bortkommer under en erstatningsberettiget skade. Stk. 6 Genhusning, flytteomkostninger og lejetab Bliver boligen ubeboelig som følge af en skade, der er omfattet af forsikringen, betales efter aftale med Selandia Forsikring A/S: - udgifter til ud- og indflytning samt opmagasinering af privat indbo. - mistet lejeindtægt i henhold til gældende lovlig lejekontrakt. - rimelige dokumenterede merudgifter - når egen ferie er påbegyndt eller umiddelbart forestående - til afholdelse af en tilsvarende ferie. - udgifter og lejetab ud over normal byggeperiode - dog dækkes i indtil 1 måned efter skadens udbedring - men i alt højst 12 måneder. - udgifter og lejetab, hvis bygningen ikke istandsættes eller genopføres. - i det omfang, udgifterne er omfattet af en anden forsikring. - eventuelle ulemper og gener i forbindelse med istandsættelse efter en skade, hvor fraflytning ikke skønnes nødvendig. De udgifter, der er nævnt i dette afsnit, dækkes kun i forbindelse med skader, konstateret i forsikringstiden, uanset at insekt- og svampeskader er dækket i indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Betingelser for Fritidshusforsikring, version Side 15 af 24

16 2.8 Erstatningsberegning Hvorledes beregnes erstatningen Erstatningen, der normalt skal anvendes til istandsættelse eller genopførelse af bygningen, fastsættes til det beløb, der på skadedagen vil medgå til genoprettelse af det beskadigede på samme sted (nyværdierstatning). Erstatningen udregnes efter prisen på tilsvarende byggematerialer som de beskadigede og kan ikke overstige prisen på byggematerialer og byggemetoder, der er almindeligt anvendte på skadedagen. Ændringer af byggepriserne inden for en normal byggeperiode indgår i erstatningsberegningen. Udbetaling af en erstatning sker, når det beskadigede er istandsat eller genopført. Ved større skader, hvor det skønnes hensigtsmæssigt, kan erstatningen udbetales i passende rater. Hvis det skaderamtes værdi på grund af alder og brug eller andre individuelle omstændigheder er forringet mere end 30% i forhold til nyværdien, foretages der fradrag i erstatningen (dagsværdierstatning). Fradraget sker efter forholdet mellem den beskadigede genstands normale levetid og dens alder på skadedagen. Ønskes en erstatning ikke helt eller delvis anvendt til istandsættelse eller genopførelse, foretages der fradrag for værdiforringelse på grund af alder og brug samt nedsat anvendelighed. En eventuel ikke anvendt restværdierstatning og lovliggørelseserstatning vil da ikke blive udbetalt. En erstatning, som ikke ønskes anvendt til istandsættelse eller genopførelse, kan kun udbetales til fri rådighed, hvis samtlige panthavere med tinglyst ret i ejendommen giver deres skriftlige samtykke. Erstatning til fri rådighed kan ikke overstige bygningens handelsværdi. Erstatning for bygninger, der før skaden var bestemt til nedrivning, opgøres til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostninger. Den samlede erstatning kan ikke oversige erstatningen for en tilsvarende bygning bestemt til varig forbliven. For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug og nedsat anvendelighed. Der ydes ikke erstatning for skader af ren kosmetisk art eller for farveforskelle mellem de erstattede og resterende ubeskadigede genstande. I nogle tilfælde kan det være umuligt at genanskaffe tilsvarende genstande som de beskadigede. Det kan betyde, at der ved udbedring af skaden opstår en forskel i udseendet mellem de genanskaffede og de tilbageværende ubeskadigede genstande. En sådan forskel vil ikke kunne medføre, at der også betales erstatning for de ubeskadigede genstande eller for demontering af disse. Betingelser for Fritidshusforsikring, version Side 16 af 24

17 Erstatningsberegning vedrørende kortslutningsskader Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede genstand repareret. Beløbet kan dog ikke overstige værdien af den skaderamte genstand, beregnet ef-ter reglerne om erstatning for genanskaffelse. Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet efter nedenstående tabel: Alder 0-2 år 100% 2-3 år 85% 3-4 år 75% 4-5 år 65% 5-6 år 50% 6-7 år 40% 7-8 år 30% 8-40% Efter afskrivningsreglerne erstattes ikke med en højere procent end svarende til genstandenes alder som helhed, uanset om enkeltdele på grund af udskiftning ikke har opnået en tilsvarende alder på skadetidspunktet. 9.1 Selvrisiko. For dækningerne Udv. Rørskadeforsikring, afsnit 6, og stikledningsforsikring, afsnit 7, gælder en selvrisiko på 10% af skadeomkostningerne, dog max. Kr ,- ( index 2011 ). Er huset opført efter 1990, er der ingen selvrisiko. Gælder en højere generel selvrisiko for policen, vil den generelle selvrisiko være gældende Hus- og grundejeransvarsforsikring Regler og praksis Betingelser for Fritidshusforsikring, version Side 17 af 24

18 Man er efter dansk retspraksis juridisk ansvarlig, hvis man ved sine fejl eller forsømmelser forvolder skade. Det er ikke Selandia Forsikring A/S, men retspraksis der afgør, om man i en bestemt situation er erstatningsansvarlig. Som hovedregel er man ansvarlig for en skade, hvis den skyldes noget, man ikke burde have gjort eller skyldes, at man har forsømt at gøre noget, hvor man normalt burde have gjort det. Sker der en skade, hvor man ikke kan bebrejde skadevolderen noget, fordi han har handlet fornuftigt og samvittighedsfuldt, betragtes skaden som hændelig, og for hændelige skader er man ikke erstatningsansvarlig. I en sådan situation må skadelidte ifølge almindelig retspraksis selv bære tabet, også selvom skadevolderen føler sig moralsk ansvarlig. Det er forsikringens formål at betale det krav, man stilles overfor, hvis man pådrager sig et erstatningsansvar, men det er også dens formål at friholde fra et uberettiget erstatningskrav. Et erstatningsansvar må ikke anerkendes, før Selandia Forsikring A/S har taget stilling til sagen. Hvis man anerkender et krav, risikerer man at komme til at betale en erstatning, der ikke er omfattet af forsikringen. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade: - der er forvoldt med forsæt. - forvoldt under beruselse eller under påvirkning af narkotika. - opstået i tilknytning til indgåede aftaler. - opstået i forbindelse med erhvervsvirksomhed i eller på ejendommen. - på ting, der tilhører sikrede eller dennes husstand eller på ting, som disse personer låner, lejer, bruger, opbevarer, transporterer, bearbejder, behandler eller har sat sig i besiddelse af. - opstået ved benyttelse af motordrevet køretøj. - forvoldt af haveredskaber med en motorkraft på over 25 hk. Er sikrede ansvarlig efter færdselsloven, dækker vi med de forsikringssummer, der er nævnt i færdselsloven. - hvor offentlige bestemmelser ikke er overholdt. Forsikringen dækker det erstatningsansvar, sikrede som ejer eller bruger af den forsikrede ejendom pådrager sig for skade på personer med indtil kr ,- pr. for-sikringsbegivenhed, samt ansvar for skade på andres ting og dyr med indtil kr ,- pr. forsikrings begivenhed. Summerne indeksreguleres ikke. Regler og praksis Herudover betales sagsomkostninger og renter af det beløb, der henrører under forsikringen. Forureningsskader Forsikringen dækker ansvar for skade, hvor der ved et enkeltstående uheld sker forurening, fx som følge af ud sivning fra olietank. - hvis sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. 3. INDBOFORSIKRING 3.1 Indboforsikring Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker: - de forsikrede genstande, der befinder sig permanent på forsikringsstedet, samt når disse befinder sig midlertidigt udenfor forsikringsstedet. Forsikringen omfatter ikke: - genstande, der har befundet sig uden for forsikringsstedet i mere end 1 måned. Forsikrede genstande Betingelser for Fritidshusforsikring, version Side 18 af 24

19 Hvor dækker forsikringen Almindeligt privat indbo Som almindeligt privat indbo anses: - indbo, der hører til en privat fritidsboligs normale udstyr. Særligt privat indbo Som særligt privat indbo anses: - antikviteter, bånd- og pladespiller, bånd, kassetter, plader, compactdiscs, edb-udstyr, forstærkere, fotoudstyr, film, højttaleranlæg, kikkerter, kunstværker, malerier, mobiltelefoner, musikinstrumenter, pelse, pelsværk, radioudstyr, herunder walkie-talkies, radio-, video- og TVapparater med tilbehør, skind, skindtøj, spiritus, vin, ure, våben, ammunition og ægte tæpper. Stk. 1 Brand - skade sket ved ildebrand, det vil sige løssluppen flammedannende ild (ildsvåde). - skade, der opstår ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse en brandskade. Forsikringen omfatter ikke: - motorkøretøjer, knallerter, haveredskaber over 25 hk, campingvogne, luft- og søfartøjer af enhver art herunder windsurfers samt dele og tilbehør hertil. - genstande, som er eller ville være omfattet af en anden indboforsikring/løsøreforsikring. - penge, pengerepræsentativer, mønt- og frimærkesamlinger, guld- og sølvgenstande, smykker, perler og ædelstene. - husdyr. Dækningen for edb-udstyr er begrænset til 5% af forsikringssummen. - skader, der alene har medført en svidning, forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, uden at der samtidig foreligger eller opstår flammer i tilknytning hertil. Som eksempel på skader, der normalt kun medfører svidning og derfor ikke betragtes som brandskader, er: - skade, der skyldes gløder fra tobak, pejse eller andre ildsteder. - skade, der skyldes varme gryder, pander, strygejern og lignende. Forsikringen dækker ikke skade på genstande, der med vilje udsættes for ild eller varmes påvirkning, selvom genstandene kommer i brand Stk. 2 Tilsodning - skade ved pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet fyringsanlæg til rumopvarmning. - skade, der skyldes løbesod. Stk. 3 Eksplosion - skade, sket ved eksplosion, fx gaseksplosion eller eksplosion i oliefyr. Stk. 4 Direkte lynnedslag - skade som følge af direkte lynnedslag, det vil sige, at lynet har slået direkte ned i det forsikrede eller bygningen, hvor genstanden befinder sig. Stk. 5 Kortslutning - enhver skade på de elektriske dele, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende. - skade, der er omfattet af garanti eller serviceordning. Betingelser for Fritidshusforsikring, version Side 19 af 24

20 Hvor dækker forsikringen - anden skade på genstanden, der er sket i forbindelse med el-skaden. Stk. 6 Nedstyrtende luftfartøjer - skade som følge af nedstyrtning af luftfartøjer eller dele derfra. Stk. 7 Tilfældig udstrømning af vand, olie, kølevæske og lignende - skade ved pludselig og uventet udstrømning fra ejendommens røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg eller fra vand-, varme-og sanitetsinstallationer samt fra beholdere og akvarier på 20 liter og derover. - hvis skaden stammer fra skjulte vand-, varmeeller afløbsrør i bygningen, dækkes tillige langsom udsivning, hvis forsikringen er tegnet med udvidet rørskade/stik-ledningsforsikring. - vandskade som følge af frostsprængning, når årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning. Sker frostsprængningen i lokaler, forsikrede ikke har dispositionsretten over, dækkes vandskaden dog uanset årsagen, medmindre forsikringstageren ved fejl eller forsømmelser selv er skyld i skaden. Stk. 8 Voldsomt sky- eller tøbrud - skade forårsaget af vand, der under voldsomt skyeller tøbrud ikke kan få normalt afløb og derved oversvømmer ejendommen eller stiger op gennem afløbs-ledningerne. Skade sket ved voldsomt sky- eller tøbrud opstår, når mængden af nedbør eller smeltevand inden for et kort tidsrum er så stor, at de korrekt dimensionerede og rensede afløbssystemer ikke kan aftage vandet. Stk. 9 Storm - stormskade og eventuelle nedbørsskader i direkte tilknytning hertil. Ved storm forstås, at vindstyrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund. - skade, der skyldes slid eller manglende vedligeholdelse. - skade, der skyldes fejlmontering, mekanisk ødelæggelse eller skade sket under reparation. - skade, der skyldes utætte pakninger, nedbrudt isolation på grund af alder, overbelastning ved forkert brug og forkert spænding. - skade, der skyldes overtrædelse af stærkstrømsreglementet. - skade, der skyldes støv, snavs, vand og fugt samt manglende smøring af lejer. - skade, der stammer fra sprængstof medført i luftfartøjer. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes: - dryp eller udsivning. - opstigning af grund- eller kloakvand. - vand fra tagrender og nedløbsrør. - påfyldning eller aftapning af olietanke eller andre beholdere. Det tab af vand, olie mv., der kan opstå i forbindelse med en skade, er ikke dækket af forsikringen. Det anses ikke for tilfældig svigtende varmeforsyning, hvis der er tale om fx: - manglende oliebeholdning. - manglende energiforsyning på grund af egen skyld. - uopvarmet eller utilstrækkeligt opvarmet lokale. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes: - helt eller delvis tilstoppede eller tilfrosne tagrender, skotrender, nedløbsrør og afløbsinstallationer. - vand/nedbør, som trænger igennem utætheder og åbninger i tage, murværk, kældervægge og sokler, medmindre disse utætheder er opstået ved en begivenhed, der er dækket af ejendomsforsikringen, og er sket samtidig med eller umiddelbart før gennemtrængningen af smeltevandet eller nedbøren. - vand, der presses op igennem gulve. - oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. - nedbørsskade, der ikke er en umiddelbar følge af stormskade på bygningen. - skade på genstande uden for bygning. Betingelser for Fritidshusforsikring, version Side 20 af 24

21 Hvor dækker forsikringen Ved reparation eller ombygning, hvor de bestående bygningsdele er erstattet af en presenning eller andet afdækningsmateriale, dækkes kun nedbørsskade, når afdækningen har været forsvarligt fastgjort og i forsvarlig stand, og der samtidig kan konstateres en stormskade på denne. Stk. 10 Indbrudstyveri Ved indbrudstyveri forstås tyveri fra forsvarligt aflåst bygning. Ved forsvarligt aflåst bygning forstås, at vinduer er aflukket med solide lukkeanordninger og udvendige døre er aflåst med solide og funktionsdygtige låse, således at indbrud normalt kun kan finde sted ved brug af betydelig vold. - tyveri ved brug af nøgle, der er anbragt på forsikringsstedet eller overgivet til andre personer. - tyveri, hvor tyven er kommet ind af åbenstående eller påklemstående vinduer eller døre. - tyveri, hvor tyven er kommet ind af en uaflåst dør. - tyveri af særligt privat indbo i udhuse og garager. Indbrud skal straks anmeldes til politiet. Stk. 11 Simpelt tyveri - dækkes med indtil 10% af forsikringssummen dog maks. kr ( indeks 2011 ). Beløbet indeksreguleres. Ved simpelt tyveri forstås tyveri udenfor bygning, fra uaflåst bygning eller fra ikke forsvarligt aflåst bygning. Havemøbler dækkes i perioden 1. maj til 30. september uanset om ejendommen er beboet eller ej. Tyveri skal staks anmeldes til politiet. Stk. 12 Hærværk Hærværk foreligger, når skaden er forårsaget med vilje og i ondsindet hensigt. Hærværk skal straks anmeldes til politiet. Stk. 13 Køle- og frostskader - skader på varer i køle- og dybfrostanlæg, der skyldes en tilfældig afbrydelse af strømmen, til/eller svigt af fryseren med indtil 1% af forsikringssummen. - skader på køle- dybfrostanlægget samt på indbogenstande, forvoldt af optøede varer. - tyveri fra ejendommen, når denne er ubeboet, udlånt eller udlejet. Ejendommen anses som ubeboet, når der ikke finder overnatning sted. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan betragtes som beboet i den mellemliggende tid. - tyveri begået af sikrede eller medlemmer af husstanden. - tyveri af cykler, hvor stelnummer ikke kan oplyses. - tyveri af cykler, der ikke er aflåst med fastmonteret godkendt cykellås (dokumentation i form af originalt låsekort skal vedlægges anmeldelsen). - tyveri af særligt privat indbo udenfor beboelsesbygningen. - tyveri af fiskegarn, -ruser og lignende. - skade på genstande udenfor bygning, når ejendommen er ubeboet. - skade på genstande udenfor forsikringsstedet. - skade forvoldt af personer med lovlig adgang til ejendommen. - særligt privat indbo udenfor beboelsesbygningen. - hvis personer med lovlig adgang til ejendommen har afbrudt strømmen. - skade, hvor strømafbrydelse eller apparatsvigt skyldes mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering, fejlanbringelse eller fejlkonstruktion. Erstatningen for køle- og dybfrostanlæg beregnes efter reglerne i afsnit 12, stk. 8. Betingelser for Fritidshusforsikring, version Side 21 af 24

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9221

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9221 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9221 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter.

Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter. FORSIKRINGSBETINGELSER FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser 9221 Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter. Aftalegrundlag

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 4921 Gælder fra 01.11.1992 TJM 92021-5 (01.13) Tjenestemændenes Forsikring Ramsingsvej 28A Tlf 70 33 28 28 2500 Valby Fax 44 20

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Parcelhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 4.112012

Parcelhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 4.112012 Parcelhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 4.112012 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. For forsikringen gælder forsikringspolice og forsikringsbetingelserne samt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 9221

FORSIKRINGSBETINGELSER FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 9221 FORSIKRINGSBETINGELSER FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser 9221 Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter. Aftalegrundlag

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. For forsikringen gælder forsikringspolice og forsikringsbetingelserne samt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3..

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3.. FORSIKRINGSBETINGELSER Indledende bemærkninger. Denne forsikring kan tegnes med nogle tillæg der udvider forsikringens dækning. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår der er tale om forhold der

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 FRITIDSHUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshus

Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser nr. 13T8 Gælder fra 01.10.2013 TJM 509-2 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/22 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006 FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkninger...3 Hvilke personer dækker forsikringen?...3 Hvor dækker forsikringen?...3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen?...3 Dækninger....3

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning.

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning. Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Betingelsesnummer: Hus 1.1

Betingelsesnummer: Hus 1.1 HUSFORSIKRING Betingelsesnummer: Hus 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks danbolig Nørre Alslev Nr Alslev Langgade 11 B 4840 Nørre Alslev Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: forsikring årlig pris 2.228

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. 5302 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Risikoforandring og ejerskifte...

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Villaforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. EJ12 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere