Nyt fra din grundejerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra din grundejerforening"

Transkript

1 Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 26. årgang - juni 2015

2 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: by pernille granath 2 Forsidebillede: Jann Ulrich Bech, Arkitema Urban Design Antal: Trykt i 370 ekspl. Ansvarshavende redaktør: Preben Sørensen Aabyhøj Grundejerforening Foreningen er en upolitisk grundejerforening, der er talerør for grundejere bosiddende i postdistrikt 8230 Åbyhøj. Etableringsår 1924 Kontakt: Personlig henvendelse: Hjemmeside: Formand/Redaktør Preben Sørensen J. L. Heibergs Vej 29 A Tlf Næstformand Christina Waldstrøm J. Skjoldborgs Vej 1 Kasserer Hellen Waldstrøm C.A. Thyregods Vej 76 Sekretær Leif Gjerlev Pedersen Gammelgårdsvej 4 Indholdsfortegnelse: Rettes til Formanden Aabyhøj Grundejerforenings bestyrelse: Bestyrelsesmedlem Per Boldsen Åby Bækgårdsvej 3 Bestyrelsessuppleant Niels Andersen J.L. Heibergs Vej 27 Revisorer Niels Hansen Chr. Winthers Vej 39 Svend Molberg Chr. Winthers Vej 36 Revisorsuppleant Brit Degn Allégårdsvej 12.. Formandens indlæg side 3 Generalforsamling 17. marts side 4 Tema: Kunstnere med basis i Åbyhøj (2) side 10 Stort og småt side 13 Åbyen infrastruktur og trafiksikkerhed side 17 Åbyhøj i forandring!! Sådan indledte jeg mit indlæg i vort seneste medlemsblad. Dette udsagn er i høj grad stadig gældende - Åbyhøj er i allerhøjeste grad i forandring. På den gamle fragtmandscentrals grund mellem Søren Frichs Vej, Lokesvej, Huginsvej og Åbyvej er arbejdet langt fremme med at rive de forfaldne, eksisterende bygninger ned for at give plads til den nye bydel - Åbyen. Forsidebilledet er arkitekternes bud på, hvordan den kommende Åbyen kommer til at tage sig ud. 1. etape er allerede - i lettere revideret udgave - på vej igennem byrådet, og vil uden tvivl blive godkendt ved først givne lejlighed. 2. etape, der bl.a. omfatter Aarsleffs administrationsbygninger, er netop nu i høringsfasen. I skrivende stund foreligger der ikke nogen eksakt dato for, hvornår denne fase i projektet går i gang. Se i øvrigt omtale under stort og småt Med hensyn til de øvrige store projekter, er den eneste men også vigtige -nyhed, at nedrivningen af Åby-kroen m.m. forventes påbegyndt i løbet af august måned i år. Fra grundejerforeningens side vil vi gerne gentage Åbyhøj Fællesråds og vores principielle holdning til store byggeprojekter i Åbyhøj, og håber der er nogle politikere og bygherrer, der læser med: 1) Det er afgørende, at projektet er i overensstemmelse med lokalplanen, og at det klart fremgår, på hvilke områder, der er givet dispensation, 2) Den omhandlede bygning må ikke være for bastant (flad, lige til kantsten, ingen niveauforskydning), 3) Byggeriet bør så vidt muligt ligne det byggeri, der kendetegner området, 4) Visuelt skal bygningens /bygningernes facade visuelt bindes sammen med nabobygningen. Udover ovenstående vigtige begivenheder har en anden af årets store, og vigtige begivenheder været afholdelsen af den årlige ordinære generalforsamling, som fandt sted tirsdag den 17. marts Andetsteds i bladet er der en fyldig omtale af Generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev (igen) i år noget af et tilløbsstykke - ca. 70 var mødt frem. Måske har det også haft en effekt, at Rådmand Kristian Würtz fra Teknik og Miljø var kommet på besøg for at give en orientering om, hvilke store byggeprojekter, der er i gang i Åbyhøj, og hvad indflydelse det vil på få byen. Det er dejligt at kunne registrere, at der igennem den seneste 5-årige periode har været et stadig stigende fremmøde til generalforsamlingen. Vi tolker det som en opbakning til de tiltag, bestyrelsen har stået bag igennem årene, og vil fortsætte i samme spor. For Elværkets vedkommende, er situationen, at der for øjeblikket er forhandlinger i gang mellem Foreningen Elværket Åbyhøj og Århus Kommunen v/sundhed og Omsorg om at indgå en Forpagtningsaftale, hvor Elværket Åbyhøj vil stå som Forpagter og Århus Kommune som Bortforpagter. Såfremt aftalen falder på plads vil Elværket Åbyhøj få ansvaret for driften af Elværket naturligvis under nogle bestemte forudsætninger/rammebetingelser. Temaserien om udøvende kunstnere med basis i Åbyhøj fortsættes i dette nummer. Ideer til andre emner? Ret blot henvendelse til redaktøren/formanden. God sommerferie. Af Preben Sørensen, Formand 3

3 GENERALFORSAMLING 17. MARTS 2015 GENERALFORSAMLING 17. MARTS 2015 Uddrag af de væsentligste punkter på Aabyhøj Grundejerforenings ordinære generalforsamling, tirsdag den 17. marts 2015: FORMALIA Leif Gjerlev Pedersen blev valgt som dirigent, og kunne fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. FORMANDSBERETNING 2014/2015 I året der er gået siden vores seneste generalforsamling har foreningen stået som arrangør for en række arrangementer, som vores medlemmer har fået tilbudt.. Blandt andet kan nævnes: 1) En eftermiddag på Godsbanen Arrangementet fandt sted den 27. maj Der var 15 deltagere i arrangementet, der startede med en guidet rundvisning, hvor de forskellige virksomheder og værksteder blev vist frem. Som afslutning blev der serveret kaffe & kage i café Thorvalds. Der blev fra flere sider givet udtryk for, at det havde været et meget interessant og oplysende arrangement, som for del af de deltagendes vedkommende sagtens kunne føre til at man selv efterfølgende tog på opdagelsesrejse på Godsbanen. 2) Rundvisning på Erhvervsarkivet Delvist foranlediget af Rigsarkivets beslutning om at flytte Erhvervsarkivet til Viborg i løbet af 2015, besluttede vi i bestyrelsen, at vore medlemmer skulle have en mulighed for ved selvsyn at stifte bekendtskab med arkivet inden flytningen. Arrangementet løb af stablen den 6. februar På dagsordenen var en guidet rundvisning, hvor de forskellige arkiver ville blive vist frem. Denne rundvisning blev dog desværre af Rigsarkivet ændret til kun at omfatte en 4 besigtigelse og historisk gennemgang af den store sal, og dens bemærkelsesværdige arkitektur. På trods af denne ændring blev arrangementet en succes, og der blev fra adskillige af de 20 tilmeldte udtrykt stor tilfredshed med arrangementet 3) Langenæs Bageriet Sæsonens sidste arrangement var en aften hos Langenæs Bageriet. Arrangementet fandt sted torsdag, den 26. februar 2015, og må karak-teriseres som et særdeles vellykket arrangement. 36 var tilmeldt, 36 mødte frem og så vidt jeg kan bedømme, var alle 36 yderst tilfredse med afviklingen af besøget. Den yderst veloplagte, veltalende og vidende vært Michael Spottag gav en fyldig gennemgang af virksomhedens historie, vision, m.m. og guidede os rundt i huset, så vi kunne danne os et overblik over, hvordan produktionen foregik. I bestyrelsen er vi naturligvis glade for, at der er stor interesse for de af os afholdte arrangementer, og vil bestræbe os på at fortsætte i samme spor. I bestyrelsen har vi 4-5 kommende arrangementer/tiltag under overvejelse bl.a. en bytur i Åbyhøj for at kigge på beskyttelsesrum fra besættelsestiden. Vi vil vende tilbage hertil på et senere tidspunkt. Sideløbende med afholdelsen af disse arrangementer har vi været engageret i flere store sager. Der skal her gives en kort opdatering: ELVÆRKET Renoveringen af bygningen er nu godt i gang, og inden udgangen af juli, i år, forventes projektet afleveret. Derpå vil der gå nogle måneder med installering af køkkenudstyr, belysningsapparatur, m.m. Hvornår Elværket vil være i stand til at holde åbningsfest er fortsat noget usikkert. Med hensyn til driften af Elværket venter Foreningen Elværket Åbyhøj på en tilbagemelding fra Århus Kommune på det forslag som er blevet fremsendt. FJERNVARMEGRUNDEN Sidste år ved samme tid sagde jeg: Slaget er ikke tabt endnu!! Det er i og for sig stadig situationen. Der er mig bekendt ikke sket nogen ændring i situationen igennem det forløbne år. RENOVERING AF ÅBY PARK Arbejdet med at renovere/forskønne Åby Park er kommet godt i gang. Følgende nyskabelser er gennemført: - Ny handicapvenlig indgang ud mod Thorsvej, - Opstilling af nye aktivitetsfremmende redskaber, - Oprensning af søerne, - Udtynding i træbeholdningen for at skabe mere lys i parken, - Nye bænke øverst i parken, og mere vil komme til. Vi er ikke i tvivl om, at Åby Park efter dette ansigtsløft i endnu højere grad vil være samlingsstedet for bydelens borgere, når naturen skal nydes i fulde drag. ÅBY-KROEN, GARTNERGÅRDEN, FRAGTMANDSCENTRAL-GRUNDEN Fælles for disse store projekter er, at de er blevet godkendt af byrådet, med mikroskopiske ændringer i projektet i forholdt til den oprindelige projektbeskrivelse. Åbyhøj Fællesråd har som høringssvar givet udtryk for, at der generelt skal tages hensyn til Åbyhøjs karakteristiske profil som pragmatisk kan formuleres som blandet forstadsmæssig villabebyggelse iblandet andet byggeri, men uden højhusbyggeri. Vi bakker helt op om denne indstilling. Tiden må så vise, om der er gehør for vore synspunkter. Aftenens input fra Teknik og Miljø vil måske give svaret herpå. DIVERSE I afdelingen for enkeltsager kan nævnes, at vi i samarbejde med beboerne på Allégårdsvej har klaget over planer om at omdanne en blandet industri-/boligudlejnings villa til et omfattende boligprojekt. De pågældende planer er indtil videre sat i bero. FRA EGNE RÆKKER Aabyhøj Grundejerforening har nu det højeste medlemstal nogensinde. Pr. 15. marts 2015 er 312 husstande medlemmer af foreningen. I forbindelse med videreførelsen af foreningens medlemsblad i dets nuværende stil, samt rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer, har vi taget det usædvanlige træk, at spørge medlemmerne direkte, om de kunne være interesseret i at engagere sig i disse opgaver. Responsen har været yderst behersket - ikke fortsættes på side 7 5

4 GENERALFORSAMLING 17. MARTS 2015 fortsat fra side 5 én eneste af vore medlemmer har udtrykt interesse i at engagere sig i foreningens ve og vel. VALG TIL BESTYRELSE M.M. På valg var formanden Preben Sørensen, samt 2 bestyrelsesmedlemmer Annette Boye og Kurt Dam Jensen. Ifølge foreningens vedtægter vælges formanden direkte på generalforsamlingen, og Preben Sørensen blev her genvalgt for de næste 2 år. AABYHØJ AUTOSERVICE Brian Jensen Vibyvej 34 Tlf Dette emne vil blive yderligere debatteret under valg af bestyrelsesmedlemmer. FORENINGENS REGNSKAB FOR 2014 Foreningen har i 2014 haft et overskud på kr ,82. Der var ikke noget særligt at bemærke vedrørende regnskabets enkelte poster, udover at få uddybet, hvorfor udgifterne til tryksager og kontorartikler i 2014 havde været mere end dobbelt så store som i Formanden kunne hertil svare, at det skyldtes ekstraordinært store udgifter til print patroner, samt et genoptryk i 2014 af foreningens grønne folder. I 2015 vil beløbet være tilbage på det normale Foreningens likvide midler var ved udgangen af 2014 på ,16. Der budgetteres med et overskud på kr ,00 for Regnskabet blev godkendt. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR 2016 Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at kontingentet for 2016 fastsættes til kr. 100,00 pr. år. Uændret i forhold til 2011, 2012, 2013, 2014 og Annette Boye og Kurt Dam Jensen ønskede ikke at fortsætte som bestyrelsesmedlemmer, og i stedet blev Hellen Waldstrøm og Per Boldsen valgt. Den nuværende suppleant Birgit Thomsen ønskede ikke at genopstille. Da det ikke lykkedes at få valgt en ny suppleant til bestyrelsen under behandlingen af emnet, fik bestyrelsen generalforsamlingens tilladelse til efterfølgende at finde en egnet kandidat. Dette er nu pr. medio april 2015 sket, og foreningens ny suppleant for den kommende 1-årige periode er blevet Niels Andersen. Revisor Svend Molberg blev genvalgt, og Brit Degn blev genvalgt som revisorsuppleant. EVENTUELT Der blev ikke rejst nogle debatønsker under dette punkt på dagsordenen. EFTER GENERALFORSAMLINGEN Efter generalforsamlingens formelle afslutning kom Rådmanden for Teknik og Miljø, Kristian Würtz, på besøg for at give en orientering om, hvilke store byggeprojekter, der er i gang i Åbyhøj, og hvad indflydelse det vil på for byen. Rådmandens præsentation omhandlede først og fremmest omdannelsen af fragtmandscentralgrunden på Søren Frichs Vej til bymæssig bebyggelse af planlæggerne døbt Åbyen. Når projektet står helt færdigt, fortsættes på side 9 7

5 Estate mæglerne Ole Rasmussen statsaut. ejendomsmægler & Valuar, MDE Silkeborgvej 230, 8230 Åbyhøj Tlf Fax Malerfirmaet OVE LAURSEN & SØN Ydunsvej 16, 8230 Åbyhøj Tlf STØT VORE ANNONCØRER GENERALFORSAMLING 17. MARTS 2015 vil det, inklusive resten af området mellem Åbyvej og Godsbanen, omfatte en helt ny bydel på indbyggere. Herudover blev projekterne vedrørende Åby-Kroen, Gartnergården, byggeriet på Jakob Knudsens Vej kort berørt. Der var stor spørgelyst efter gennemgangen, og der var især stor interesse for at få at vide, hvordan man ville få løst trafikafviklingen, når der blev anlagt en så stor ny bydel (Åbyen) i et område, der i forvejen var plaget af intens trafik. Det blev flere gange fremhævet, at det var afgørende for bydelens tilknytning til Åbyhøj, at der kom en busrute, der kunne transportere alle de nye borgere i bydelen direkte op til det centrale Åbyhøj. Rådmanden svarede hertil, at vi her måtte afvente evalueringen af de nye busruter, der kom til verden for 2-3 år siden. DELIZIOSO Italienske delikatesser Silkeborgvej 257, 8230 Åbyhøj Tlf Folkekirkens Nødhjælp Vi afhenter møbler, ting og sager, samt hele dødsboer. Silkeborgvej 285 Åbyhøj Mandag - fredag Lørdag Tlf home Åbyhøj/Århus V Silkeborgvej 253, 8230 Åbyhøj Tlf Haslevej 10, 8230 Åbyhøj Tlf Århus Nord afdeling Åbogade 1a 8200 Århus N tlf ÅBYHØJ AFDELING Silkeborgvej 228, 8230 Åbyhøj Tlf Vi er din lokale mægler i Åbyhøj! Vi er din lokale mægler i Åbyhøj! Vi er din lokale mægler i Åbyhøj! Vi er din lokale mægler i Åbyhøj! Nybolig Århus Vest Nybolig Århus Vest Silkeborgvej Åbyhøj Silkeborgvej 244 Tlf Åbyhøj Tlf

6 TEMA: KUNSTNERE MED BASIS I ÅBYHØJ TEMA: KUNSTNERE MED BASIS I ÅBYHØJ I vort seneste medlemsblad indledte vi den nye serie Kunstnere med basis i Åbyhøj med en omtale af kunstmaleren Bjarne Brøchner, og revyforfatterparret vasefuglsang. Vi fortsætter nu serien med stenkunstneren Poul Kidmose. Et andet virkemiddel er farven. Den rå og matfarvede sten kan poleres op så den får en intens og dyb farve. Til nogle formål vælger han fx en rødlig sten, andre gange er en sort sten at foretrække. Sten kan også have varierende aftegninger, som kan være med til at give et ekstra farvespil til skulpturen. Undertiden kombinerer han to stenarter i én skulptur. Så er der kontrasten mellem tyngde og lethed. Kidmose er interesseret i at bearbejde den tunge sten så den ser let og næsten svævende ud. Og han bruger helst de hårdeste stenarter. Hvert enkelt værk er altså en helhed af skulptur og tekst. Teksterne udtrykker almengyldige ideér, de er altid positive og oftest formuleret med en underfundig humor. Sproget er koncist og enkelt, slebet ned til det essentielle, præcist som skulpturerne. Som fx denne formulering: Hvis du vil være rummelig, skal du ikke tænke for firkantet. POUL KIDMOSE - STENHUGGEREN Poul Kidmose er autodidakt stenkunstner, og den håndværksmæssige bearbejdning af stenen med vinkelsliber og andre værktøjer falder ham helt naturligt. Han har fra ganske ung afprøvet forskellige billedkunstteknikker, og fra midt i 1990 erne koncentrerede han sig om at lave stenskulpturer. Han har en idé med hvert værk, og denne idé formulerer han til en kort tekst, der under arbejdet med skulpturen finder sin endelige form. Kidmose fortæller selv: Som regel lægger jeg ud med at have en idé til den historie, der skal fortælles. Mens jeg så arbejder med stenen, bygger jeg sideløbende videre på fortællingen, der nogle gange, selv for mig selv, kan tage overraskende drejninger. Nogle gange føler jeg næsten, at der opstår en slags dialog mellem mig og stenen, hvor den kan finde på at sige nu er det nok eller du kunne jo også. 10 Bevar mig vel En udvej Kidmoses formsprog er klart, enkelt og meget æstetisk. Han benytter sig ofte af runde eller slyngede organiske former. Nogle gange skaber han dristige, ringformede strukturer, der åbner sig som vinduer til indsigt og udsyn. Han kan også lege med elementer fra dagligdagen - fra papkasser til telefoner - eller skabe stramme kubiske former. Hans værker har altid en flot finish. Skulpturerne opleves som interessante, fordi der er så mange kontraster på spil. Der er yderpunkterne rå og glatpoleret. Værkerne taler både til syns- og følesansen, de blankpolerede granitstensoverflader lokker til berøring. - Den groft bearbejdede granit kan udtrykke noget hårdt, brutalt eller evt. ubehageligt. Den glatpolerede overflade kan udtrykke noget fint, blødt og umiddelbart tiltalende. FAKTABOX OM POUL KIDMOSE Født i 1951 Poul Kidmose har arbejdet med stenskulpturer i 20 år. Flyttede til Århus i 1972 fra Tåstrup ved København. Udlært murer, har stadig deltidsbeskæftigelse som murer Udstillet på en række udstillinger over hele landet Kontakt: og Rummelig RUMMELIG Hvis du vil være rummelig, skal du ikke tænke for firkantet. Udveje De kan være svære at finde, hvis man ikke ved, hvordan de ser ud. Bevar mig vel Er du så heldig at finde ind til kernen, så pas på at den ikke går i stykker. For så har du intet tilbage. 11

7 Juridisk rådgivning ved køb og salg af fast ejendom STORT OG SMÅT Advokat (H) Stefan von Fintel Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C Tlf Arkitekt MAA/PAR BJARNE LUNDGAARD HUSEFTERSYN Tilstandsrapport Energimærke Arkitekt Hjælp ARKITEKT M.A.A og FOTOGRAF ANNETTE NIEMANN Restaurering Om-og tilbygning Rådgivning Bevaringsvurdering (SAVE) Fotografering on location: Portræt Bryllup Konfirmation Reportage Haslevej 49, 8230 Åbyhøj Tlf Mob Tlf Silkeborgvej 329, 8230 Åbyhøj TØMRER OG SNEDKERFIRMA E. ANKER & SØN A/S Åby Bækgårdsvej Åbyhøj Tlf.: Mobiltlf.: www. e-anker.dk ELEKTRIKEREN I AABYHØJ ApS v/aut. EL-installatør Carsten Nielsen Silkeborgvej 314, 8230 Åbyhøj Tlf SINCE 1986 RAPPORT FRA FORRETNINGSLIVET I ÅBYHØJ NETOP NU Forretningslivet i Åbyhøj er konstant under forandring. Nogle butikker må på grund af ændrede konkurrencevilkår opgive at videreføre forretningen, men nye optimistiske købmænd kommer til. For de gamle som faldt, er der ny overalt er vist en meget rammende betegnelse. Inden for den seneste 3-6 måneders periode kan i flæng følgende nye operatører nævnes: PEPITOS FREID (?) CHICKEN, Silkeborgvej 255 SLIKKÆDEN, i de gamle Blockbuster lokaler, Manila take away, Silkeborgvej 255 Kiropraktor Schweigler, Silkeborgvej 268 Vi ønsker held og lykke. ANNONCØRNYT NYBOLIG Nybolig er flyttet ca. 25 meter nærmere Åbyhøj Torv, idet Nybolig nu driver forretningen fra de lokaler, der tidligere husede Åbyhøj Posthus. DELIZIOSO Spisestedet Delizioso er ved at udvikle sig til en lille forretningskoncern. Udover den nuværende forretning på Silkeborgvej 257, en lignende forretning på Trøjborg, investerer Delizioso nu i en café i Åbyhøj. Den nye café bliver etableret i nyindrettede lokaler på Silkeborgvej, lige over for Åbyhøj Torv, hvor der tidligere var bageri. Caféens vareudbud vil til at begynde med bestå af hjemmelavet italiensk is, kaffe, kage og et sandwich sortiment. Senere kan andre italienske delikatesser komme til Ifølge ejeren af Delizioso Nicola Cipullo mangler der en café i Åbyhøj. Et sted, hvor man kan sætte sig og nyde lidt mad og kaffe. Det kommer der så nu, og vi vil herfra ønske tillykke med initiativet, og se frem til butikkens åbning. Nicola Cipullo står selv for størsteparten af arbejdet med at indrette den nye butik. Kilde: Lokalavisen, 14. april 2015, Nicola Cipullo, og eget materiale. STORE BYGGEPROJEKTER I ÅBY- HØJ 1) Området omkring Gartnergården (Silkeborgvej ). Projektet blev detaljeret beskrevet i vort seneste medlemsblad (november 2014), hvorfor vi vil henvise dertil for nærmere detaljer. Som afslutning på overnævnte beskrivelse blev der sluttet af med formuleringen: Byggeriet kan altså gå i gang, hvornår det skal være. Sådan er situationen fortsat. Vi har ikke erfaret noget nyt i denne sag. 2) Bygningerne omfattende Åby-kroen m.m (Silkeborgvej 228) Dette byggeprojekt midt i Åbyhøj har været på vej længe. Bygningerne, der rummer det gamle forsamlingshus, Åbyhøj Kiosk, Danske Bank, m.m. er planlagt at skulle rives ned, og erstattet af nyopførte lejligheder. Dette projektet blev også detaljeret beskrevet i vort seneste medlemsblad (november 2014), hvorfor vi også her vil henvise dertil for nærmere detaljer. Fra normalt særdeles velunderrettet kilde er vi blevet gjort bekendt med, at medio fortsættes på side 14 13

8 STORT OG SMÅT STORT OG SMÅT august i år påbegyndes nedrivningen af omtalte bygninger. 3) Nyt Netto Projektet nyt Netto synes langt væk. Der er ikke nogle nyheder, der indikerer, at de tidligere planer for et renoveret, og større Netto står umiddelbart for at blive realiseret. Rygterne går nu på, at Dansk Supermarked, der ejer Netto kæden har opgivet de ambitiøse planer. Uden at overfortolke en forlængelse af lejeaftalen mellem Åby Biblioteks Venner, og Netto frem til efteråret 2015, kunne der måske være et fingerpeg om, at rygterne måske ikke er helt ved siden af. 4) Byggeprojekt på grunden, hvor fragtmandscentralen tidligere holdt til. 1. etape vedrører området mellem Åbyvej, Lokesvej og Sørens Frichs Vej, har nu værert igennem den lovbefalede høringsfase. Resultater er blevet, at byggeriet fortsætter efter bygherrens planer, dog med den (væsentlige) ændring, at det planlagte højhus på 15 etager bliver reduceret til en 6 eller 8 etagers størrelse. 2. etape, der vedrører stort set resten af området er nu gået ind i den indledende fase med nabohøring, fremsættelse af forslag til beslutning i byrådet, m.m. Den nye bydel har nu fået et navn Åbyen, og vil få et befolkningstal på over , når området Åbyvej og ind til Godsbanen medregnes. Vi vil så godt som muligt - følge op sagen, og vil holde jer behørigt orienteret. For nærmere detaljer vedrørende projekt Åbyen, ret da henvendelse til foreningens formand. Skulle der være interesse herfor, kan den relevante lokalplan Lokalplan 990 rekvireres ved at henvende sig til foreningens formand. ELVÆRKET ÅBYHØJ Der er netop nu intense forhandlinger mellem Foreningen Elværket Åbyhøj og Århus Kommune, Afdelingen for Sundhed og Omsorg, vedrørende indgåelsen af en Forpagtningsaftale. Denne aftale vil bevirke såfremt der opnås fuld enighed herom at Elværket Åbyhøj som forpagter vil stå med ansvaret for den daglige drift, med hvad det indebærer af stillingtagen til udlejningspolitik, prispolitik, m.m. Så snart vi ved mere vil vi naturligvis informere jer vore medlemmer herom. NYT FRA FORENINGSLIVET På generalforsamlingen i Aabyhøj Håndværker- og Handelsstandsforening, den 17. marts 2015 blev Jens Aage Thomsen bedre kendt som Frisør Jens tildelt æresmedlemskab af foreningen. Frisør Jens har igennem en årrække været den dynamiske drivkraft bag en række bemærkelsesværdige Åbyhøj aktiviteter. Som eksempler kan nævnes Tilrettelægningen af Torvedagen, Julebelysningen i Åbyhøj, Flagalleen, aktiv i Åbyhøj Fællesråd. Der skal herfra lyde et tillykke med hædersbevisningen. DET KONTANTLØSE SAMFUND Først var det Danske Bank der i sin afdeling her i Åbyhøj afskaffede betjeningen af kunder, der ønskede at sætte penge ind ved aflevering af kontanter, og nu følger så Nordea efter. Efter den 8. maj 2015 vil der ikke mere være kasse og ekspedition i Nordeas afdeling på Silkeborgvej Ind- og udbetalingsautomaten, der er placeret på ydersiden af bygningen, bibeholdes, så det fortsat vil være muligt at hæve og indsætte penge såfremt man altså har et dankort!! Forhåbentligt finder bankens kunder det ikke ubehageligt, at skulle stå med sine kontanter til fri besigtigelse på et sted, hvor der er en livlig strøm af mennesker, der går forbi. Med tilbageholdt åndedræt venter vi nu på, hvorvidt Jyske Bank, og Arbejdernes Landsbankbliver de næste Åbyhøj baserede pengeinstitutter, der følger i fodsporet af de 2 store banker. Næste skridt på vejen mod det kontantløse samfund er taget, idet der på landsbasis er politisk tilslutning til at tillade butikkerne at sige nej til at modtage kontanter. RADON STRÅLING For godt et år siden købte foreningen en Radon måler, som medlemmerne kunne låne til at foretage målinger hjemme hos sig selv. I den forløbne tidsperiode har en række af vore medlemmer gjort brug af denne mulighed, og fra en stor del af disse medlemmer har vi fået tilstillet resultatet af målingerne.. Målingerne har givet følgende resultat: Antal målinger = 19, hvoraf en af målingerne ikke umiddelbart kan bruges. Målinger Bq/m³ ** Antal % ** Bq/m³ = bequerel pr. kubikmeter, der viser koncentrationen af Radon i luften Anm. Målingerne er foretaget i kælder. Fra officiel side (Sundhedsstyrelsen) anbefales det at radon-værdien i boligerne skulle ligge under 200 Bq/m³. Men en lang række undersøgelser har vist, at det af sundhedsmæssige årsager vil være anbefalelsesværdigt at radon værdien ikke overstiger 100 Bq/m³. Såfremt resultaterne vist ovenfor er repræsentative for alle medlemshusstande, kan det konkluderes, at knap 80 % har et acceptabelt radon nivo i boligen, hvorimod ca. 20 % er i risikozonen, og bør nok overveje at udføre forbedringer, der kan rette op på situationen FRA EGNE RÆKKER Efter sommerferien planlægger vi at invitere vore medlemmer på en guidet tur i væksthusene i Botanisk Have. Væksthusene i Botanisk Have er en del af Steno Museet ved Aarhus Universitet. Efter en gennemgribende renovering genåbnede Væksthusene den 12. september Vi vender tilbage med nærmere detaljer senere så hold øje med postkassen/mail brevkassen

9 Malerfirmaet KNUD ANDREASEN Engparken 19, 8230 Åbyhøj Tlf Silkeborgvej 224 Åbyhøj Tlf MEGLAS etableret 1979 Frisør Jens & Gitte Hos os ingen tidsbestilling Silkeborgvej 220, 8230 Åbyhøj Tlf TØMRER og ARKITEKTFIRMA M.A.A. PREBEN HANSEN Restaurering Renovering Om-og tilbygning Rådgivning Bevaringsvurdering (SAVE) Haslevej 49, 8230 Åbyhøj Tlf Mob Ingen opgave er for lille til din lokale glarmester Lavenergi termoruder Spejle efter mål Bruseløsninger Glasværn Drivhusglas Kitning af ruder Glashylder Bordplader i glas Vibyvej Åbyhøj Telefon ÅBYEN INFRASTRUKTUR OG TRAFIKSIKKERHED Første del af Åbyen er skudt i gang. Et på mange områder spændende projekt, som - hvis det følges helt til dørs - vil smelte det sydlige Åbyhøj sammen med det nye Århus K og derved fordoble antallet af åbyhøjgensere og dermed væsentlig forøge antallet af trafikanter, der skal færdes i Åbyhøj. Et relevant og væ- sentligt spørgsmål for nuværende og kommende åbyhøjgensere er der- for, hvilke planer kommunen har i forhold til afvikling af den øgede trafik, som jo naturligt vil følge i kølvandet på projektet. Åbyhøj er med det nuværende antal trafikanter presset til det yderste, hvilket især skyldes Åbyhøjs manglende infrastruktur samt de gennem tiderne sporadiske forsøg på at sikre de bløde trafikanter. Alt i alt har den manglende vilje til at søge en mere helhedsorienteret løsning resulteret i, at der dagligt opstår uhensigtsmæssige og bekymrende situationer i forbindelse med afvikling af trafikken til, fra og gennem Åbyhøj. En af hovedårsagerne til de trafikale udfordringer, som Åbyhøj til stadighed står over for, opstod samtidig med etableringen af middelalderbyen Aaby. Landsbyen Aaby blev etableret tæt ved åen, hvorfra brugen af jorden spredte sig i et vifteformet mønster af helt lige, omtrent nord-syd-gående skel, der blev skåret igennem af landevejen til Silkeborg. Disse skel bevaredes, da de gamle landbrug efterhånden blev udstykket til parcelhusgrunde. Åbyhøj består således et sildebensvejnet med lange, tætliggende og helt lige veje, som står omtrent vinkelret på Silkeborgvej. Etableringen af Åbyhøj skete i en tid hvor færdsel - både i henhold til mængden af trafikanter og hastigheden hvormed denne fremførtes - var begrænset. Udviklingen fra landbrug til parcelhuskvarter betød, at Silkeborgvej i løbet af 1960 erne ændrede karakter og herefter har fungeret som hhv. strøggade og hovedfærdselsåre. Siden 1960 erne er antallet af indbyggere i Åbyhøj gradvist forøget. I 1970 blev Åbyhøj i forbindelse med kommunalreformen en del af Aarhus kommune. Siden har Åbyhøj fungeret som en mellemting mellem en forstad og et integreret bykvarter. Udviklingen frem til i dag har således medført et stigende antal af hhv. bløde og hårde trafikanter, der færdes rundt omkring i Åbyhøj. Presset på Åbyhøjs vejnet er som følge heraf igennem de seneste årtier steget markant. Åbyhøjs sildebensvejnet med de lange, lige veje indbyder til, at der på disse kan køres med en langt højere hastighed end den tilladte. Dette kommer især til udtryk på Silkeborgvej og de til denne tilstødende villaveje, der fungerer som gennemkørselsvej for den udefra kommende trafik. Hertil kommer, at Åbyhøj er ramt af et stort sammensurium af forskellige og tilfældige regler for regulering af trafikken. Det fremgår af billeddokumentation fra Facebookgruppen Sænk farten på Silkeborgvej, at der i første kvartal af 2015 alene på Silkeborgvejstræk- 17

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 25. årgang - november 2014 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Forsidebillede : Inge Nedergaard Sørensen Åbyhøj

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 26. årgang - oktober 2015 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: by pernille granath www.pernillegranath.dk

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 27. årgang - maj 2016 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: by pernille granath www.pernillegranath.dk

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Foto: Inge Nedergaard Sørensen Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 20. årgang - maj 2009 62822 medlemsblad Maj 09.indd 1 04/05/09 10:27:43 Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1)

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) Nuværende vedtægter. 1. Navn og virkefelt. Foreningens navn er Aabyhøj Grundejerforening og dens virkefelt omfatter hele den tidligere Aaby Kommune

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 25. årgang - april/maj 2014 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: by pernille granath www.pernillegranath.dk

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2013 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Randi Mondorf, Iben Koch og Erik

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Nørresundby Grundejerforening

Nørresundby Grundejerforening Nørresundby Grundejerforening Generalforsamling Torsdag den. 18.April 2013 i Nørresundby Bank, Torvet, 9400 Nørresundby Generalforsamlingen starter kl. 18.30 ( se dagsordenen på side 4 ) Når generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Øregådsparken

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Øregådsparken Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Øregådsparken Marts 2015 Formanden skriver Erantis og vintergækker lyser op alle vegne og byder os velkommen til foråret 2015. Foråret er den tid på

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Efteråret nr. 2. 2014, 19. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Grundejerforeningen Vejlby Fed Psykiatrisk Hospital Tilbud om Fibernet Poul Hansen-grunden Tillykke med Fibernettet! Tak for jeres interesse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Vedtægter for. Vorbasse Grundejerforening cvr.nr. 86815915.

Vedtægter for. Vorbasse Grundejerforening cvr.nr. 86815915. BILLUND Hedemarken 23 DK 7200 Grindsted Tlf. +45 76 10 00 88 Fax +45 75 32 06 16 billund@advodan.dk CVR-nr. 25 57 52 88 Sag nr. 660-47268-TRH Vedtægter for Vorbasse Grundejerforening cvr.nr. 86815915.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker

Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker 1 Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker Foreningens navn er Grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker af 1970 1 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under retten i Randers, der er

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april.

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april. Februar 2008 Fyraftensmøde den 8. April kl. 18.15: Næste BY NIGHT er lige om hjørnet. Kan vi give hinanden gode ideer om temaet Italiensk Aften. Hvad skal der til før vores bydel bliver fyldt med gode

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Søren Arensberg (fungerende formand) bød velkommen, og gik til første punkt på dagsorden. Punkt 1. Valg af dirigent. Som dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Landsbylauget for Slagslunde og Buresø

Landsbylauget for Slagslunde og Buresø Landsbylauget for Slagslunde og Buresø Referat af bestyrelsesmøde d. 12. marts 2008 kl. 19.30-21.30. Deltagere: Foreninger: Mødt Afbud Udeblevet Borgerforeningen: Lars Seneberg GF Buresø Ole Okkels som

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011-12.

Bestyrelsens beretning for 2011-12. Bestyrelsens beretning for 2011-12. Grundejerforeningen ønsker at sikre Trørød dets grønne karakter. Grønne haver med plads til træer, plæner, blomsterbede. En rolig trafik gennem landsbyen, der ikke skæmmer

Læs mere

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren.

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lillemarken Hjemsted: Gevninge. 4000 Roskilde. Værneting: Roskilde Kommune: Lejre 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN

Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN Grundejerforeningen Åsen 4700 Næstved Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN ************************************************************* 1 Navn og formål 1. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere