PROSPEKT DKK Udbud af obligationer 2007/2009. Senior kapital. Februar Arrangør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKT DKK 300.000.000. Udbud af obligationer 2007/2009. Senior kapital. Februar 2007. Arrangør"

Transkript

1 PROSPEKT DKK Udbud af obligationer 2007/2009 Senior kapital Februar 2007 Arrangør

2 INDHOLDSFORTEGNELSE I RESUMÈ...4 II RISIKOFAKTORER Virksomhedsrisici Produktkarakteristika og -risici Seniorkapital Indfrielse Risici i øvrigt Markedsrisiko...7 III REGISTRERINGSDOKUMENT FOR OBLIGATIONER Ansvarlige Ansvarlige for oplysninger i prospektet Erklæringer vedrørende prospektet Revisorer Navn og adresse på Spar Nord Banks revisorer Fratræden, flytning eller manglende genudnævnelse af revisorer Risikofaktorer Oplysninger om udsteder Spar Nord Banks historie og udvikling Juridiske navn og binavne Registrerede hjemsted og registreringsnummer Indregistreringsdato Domicil, juridisk form og retsgrundlag Seneste hændelser Forretningsoversigt Hovedvirksomhed Beskrivelse af Spar Nord Banks hovedvirksomhed Nye produkter og virksomhedsområder Væsentlige markeder Spar Nord Banks konkurrencestilling Organisationsstruktur Spar Nord Banks organisationsstruktur Spar Nord Banks afhængighed af andre enheder Trendoplysninger Erklæring om fremtidsudsigter Kendte tendenser Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer i Spar Nord Bank Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer - interessekonflikter Større aktionærer Spar Nord Banks ejerforhold Aftaler om overtagelse af kontrol med Spar Nord Bank Oplysninger om udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Historiske regnskabsoplysninger Regnskaber Revision af historiske regnskabsoplysninger Erklæring vedrørende revidering Øvrige reviderede oplysninger Andre ikke reviderede regnskabsoplysninger De seneste regnskabsoplysningers alder Spar Nord Banks årsrapport for

3 10.5 Midlertidige oplysninger og andre regnskabsoplysninger Halvårsregnskaber og kvartalsrapporter Rets- og voldgiftssager Væsentlige ændringer i udsteders finansielle eller handelsmæssige stilling Væsentlige kontrakter Dokumentationsmateriale...17 IV VÆRDIPAPIRNOTE FOR OBLIGATIONERNE Ansvarlige Ansvarlige for oplysningerne i prospektet Erklæringer vedrørende prospektet Risikofaktorer Nøgleoplysninger Fysiske og juridiske personers interesse i udstedelsen Årsag til udbydelsen og anvendelse af provenuet Oplysninger om de værdipapirer, der optages til notering Værdipapirernes type, klasse og ISIN Retsgrundlag for værdipapirerne Oplysning om værdipapirernes omsættelighed og registrering Anvendt valuta Rangorden for værdipapirerne Beskrivelse af rettigheder Nominel rente og bestemmelser for rentebetaling Forfaldsdato og afvikling Den effektive rentesats Repræsentation af investorerne Beslutninger, bemyndigelse og godkendelser Udstedelsesdato Eventuelle indskrænkninger i omsættelighed Skat Vilkår og betingelser for udbudet Udstedelsens størrelse Tilbudsperiode og tegningsproces Metode og tidsfrist for betaling og levering af obligationerne Navn og adresse på betalingsformidler i hvert land Aftaler om optagelse til omsætning og handel Notering Andre regulerede markeder for notering Yderligere oplysninger Øvrige revisorkontrollerede oplysninger Rating...23 Bilag 1 Liste over dokumenter, der ved henvisning indgår i dette prospekt Historiske regnskabsoplysninger

4 I RESUMÈ Spar Nord Bank A/S (i dette prospekt refereret til som Spar Nord Bank ) har den 9. februar 2007 udstedt obligationer for nominelt DKK under dette prospekt. Obligationerne er seniorkapital, der er foranstillet al efterstillet gæld (f.eks. ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital). Obligationerne forfalder til fuld indfrielse til kurs 100 den 9. februar 2009, medmindre de er blevet førtidsindfriet. Obligationerne forrentes fra og med den 9. februar 2007 indtil den 9. februar 2009 med en kvartårlig variabel kuponrente svarende til den af Danmarks Nationalbank offentliggjorte CIBOR-sats for en løbetid på 3 måneder med et tillæg af 0,14 pct. p.a. Renten betales kvartårligt bagud hver den 9. februar, 9. maj, 9. august og 9. november, første gang den 9. maj 2007 og sidste gang den 9. februar Renteberegningen sker på basis af antallet af faktiske kalenderdage i renteperioden og et år på 360 dage (rentekonventionen faktisk/360). Spar Nord Bank har efterfølgende mulighed for, efter aftale mellem Spar Nord Bank og Nykredit Bank A/S (i dette prospekt refereret til som Nykredit Bank ), at foretage yderligere udstedelser indtil den 9. februar 2009 i denne fondskode uden fastsat maksimumbeløb. Spar Nord Bank kan endvidere frit udstede yderligere lånekapital, der rangerer pari passu med eller er efterstillet denne udstedelse. Udstedelsen er søgt optaget til notering på Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 2. marts Børsnotering kan dog ikke betragtes som en garanti for, at et aktivt offentligt marked for obligationerne udvikles, og selv hvis et sådan aktivt marked udvikles, er Nykredit Bank som arrangør og manager ikke forpligtet til at vedligeholde dette marked. Obligationerne ventes at have begrænset likviditet, hvilket blandt andet betyder, at obligationsejerne ikke kan påregne at kunne afhænde dem. Spar Nord Banks hæftelse for lånets hovedstol og krav fra obligationsejere på renter og hovedstol under obligationerne udgør en direkte og ikke-efterstillet fordring på Spar Nord Bank. Obligationernes hovedstol er ikke garanteret og investorerne tager derved en risiko på Spar Nord Banks tilbagebetalingsevne (kreditrisiko på udsteder). Obligationerne udstedes med en løbetid på to år og kan af investorerne kun kræves tilbagebetalt, såfremt Spar Nord Bank misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende udstedelse, herunder i visse særlige tilfælde misligholder betalingsforpligtelser under andre lån m.v. der samlet overstiger EUR , eller bliver erklæret konkurs, indgår i nogen form for insolvensbehandling, standser sine betalinger eller indgår en generel akkordordning med sine kreditorer. Obligationerne er uopsigelige fra Spar Nord Banks side, medmindre Spar Nord Bank forpligtes til at betale yderligere beløb til dækning af skattekrav. Ansvaret for at afgrænse og overvåge Spar Nord Banks risici ligger hos Spar Nord Banks ledelse, som fastsætter de overordnede politikker og instrukser, herunder grænser for enkelte eksponeringers størrelse. Risikoeksponeringer og aktiviteter rapporteres løbende til bestyrelsen. Spar Nord Bank er et pengeinstitut, der er organiseret og indregistreret som et dansk aktieselskab. Reglerne om danske aktieselskaber findes i lov om aktieselskaber, aktuelt lovbekendtgørelse nr. 649 af 15. juni 2006 med senere ændringer. Pengeinstitutter er reguleret i lov om finansiel virksomhed, aktuelt lovbekendtgørelse nr. 286 af 4. april 2006 med senere ændringer, med tilhørende bekendtgørelser, der indeholder regler om tilladelse, eneret, virksomhedsområde, god skik, ejerforhold, ledelse, indretning af virksomheden, videregivelse af fortrolige oplysninger, solvens, midlernes anbringelse, likviditet, koncernregler, konsolidering, årsrapport, revision, anvendelse af årets overskud, sammenlægning og omdannelse, ophør af den finansielle virksomhed, krisehåndtering, tilsyn og afgifter. Pengeinstitutter er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, som påser overholdelse af lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf. De her nævnte love har væsentlig betydning for investorernes læsning af dette prospekt. Lovene regulerer centrale forhold i Spar Nord Banks virksomhedsudøvelse og drift. 4

5 Investering i obligationerne er forbundet med risiko og usikkerhed. Nedenfor i afsnit II Risikofaktorer på side 6 er angivet de risikofaktorer, som investorer som minimum bør tage i betragtning ved investering i de udbudte obligationer. Beskrivelsen udgør ikke en udtømmende opremsning af risikofaktorer. Nogle af de væsentligste risici, som knytter sig til drift af et pengeinstitut, er markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko og operationel risiko. Udsteder af obligationerne er Spar Nord Bank, og investorer tager således en risiko på Spar Nord Banks tilbagebetalingsevne. Investering i de udbudte obligationer er udelukkende passende for investorer, der har betydelig erfaring med og viden omkring de finansielle forhold, der har relevans i forhold til en fyldestgørende vurdering og analyse af de udbudte obligationer, og som er i stand til at bære de økonomiske risici, der er forbundet med en investering heri. Spar Nord Bank gør opmærksom på, at: 1. Dette resumé bør læses som en indledning til prospektet. 2. Enhver beslutning om investering i værdipapirerne bør træffes på baggrund af prospektet som helhed. 3. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af prospektet, inden sagen indledes. 4. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af prospektet. Prospektet er underlagt dansk lovvalg og værneting. 5

6 II RISIKOFAKTORER Investorer bør tage følgende forhold i betragtning ved investering i de udbudte obligationer. Forholdene er væsentlige for vurderingen af den med investeringen forbundne risiko. 1. Virksomhedsrisici Udsteder af obligationen er Spar Nord Bank. Investorer tager således en risiko på Spar Nord Banks tilbagebetalingsevne. Spar Nord Bank er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er ejet af en aktionærkreds, der ultimo 2006 bestod af ca navnenoterede aktionærer. 2 aktionærer, Spar Nord Fonden og Nykredit Realkredit A/S, havde ved årets udgang en aktiebesiddelse på mere end 5 % af den samlede aktiekapital. Spar Nord Bank er ikke rated af et ratinginstitut. Spar Nord Banks regnskaber er tilgængelige på bankens internetside Nogle af de væsentligste risici, som knytter sig til drift af et pengeinstitut er markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko og operationel risiko. Markedsrisikoen er risikoen for, at værdien af Spar Nord Banks aktiver og passiver påvirkes af markedsforhold, herunder økonomiske konjunkturer, udviklingen på aktiemarkedet og ændringer i valuta- og renteforhold. Kreditrisikoen er risikoen for, at Spar Nord Bank helt eller delvist må acceptere økonomiske tab, som følge af at Spar Nord Banks kunder ikke kan honorere deres forpligtelser. Likviditetsrisikoen er risikoen for, at Spar Nord Bank lider tab som følge af en uforholdsmæssig stigning i Spar Nord Banks finansieringsomkostninger, at manglende finansiering medfører stagnation eller reduktion i forretningsomfanget, eller at Spar Nord Bank ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser. Operationel risiko er risikoen for, at Spar Nord Bank helt eller delvist må acceptere økonomiske tab som følge af f.eks. utilstrækkelige interne procedurer, menneskelige fejl, IT-system fejl eller eksterne påvirkninger. 2. Produktkarakteristika og -risici 2.1 Seniorkapital Obligationslånet er seniorkapital i Spar Nord Bank. Seniorkapital er foranstillet al efterstillet gæld (f.eks. ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital). Spar Nord Bank kan frit udstede yderligere lånekapital, der rangerer pari passu med eller er efterstillet denne udstedelse. Spar Nord Banks hæftelse for lånets hovedstol og krav fra obligationsejere på renter og hovedstol i henhold til obligationerne udgør en direkte og ikke-efterstillet fordring på Spar Nord Bank. Obligationernes hovedstol er ikke garanteret. 2.2 Indfrielse Obligationerne er udstedt med en løbetid på to år og kan af investorerne kun kræves tilbagebetalt, såfremt Spar Nord Bank misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende udstedelse, herunder i visse særlige tilfælde misligholder betalingsforpligtelser under andre lån m.v., der samlet overstiger EUR , eller 6

7 bliver erklæret konkurs, indgår i nogen form for insolvensbehandling, standser sine betalinger eller indgår en generel akkordordning med sine kreditorer. Obligationerne er uopsigelige fra Spar Nord Banks side, medmindre Spar Nord Bank forpligtes til at betale yderligere beløb til dækning af skattekrav, jf. nærmere punkt 4.6 i afsnit IV Værdipapirnote for obligationerne på side Risici i øvrigt Ansvaret for at afgrænse og overvåge Spar Nord Banks risici ligger hos Spar Nord Banks ledelse, som fastsætter de overordnede politikker og instrukser, herunder grænser for enkelte eksponeringers størrelse. Risikoeksponeringer og aktiviteter rapporteres løbende til bestyrelsen. 4. Markedsrisiko Obligationerne er søgt optaget til notering på Københavns Fondsbørs med første noteringsdag den 2. marts 2007, hvilket dog ikke kan betragtes som en garanti for, at et aktivt offentligt marked for obligationerne udvikles, og selv hvis et sådan aktivt marked udvikles, er Nykredit Bank som arrangør og manager ikke forpligtet til at vedligeholde dette marked. Likviditeten og markedsprisen for obligationerne forventes at udvikle sig i takt med ændringer i markedet og de økonomiske forhold, de finansielle forhold, forventningerne til Spar Nord Banks rentabilitet samt andre faktorer, der generelt influerer markedsprisen på værdipapirer. Sådanne fluktueringer kan påvirke obligationernes likviditet og markedspris signifikant, hvorfor obligationerne kan blive handlet til en kurs, under den investorerne købte obligationerne til. Markedskursen er alene bestemt af udbuds- og efterspørgselsforhold, og obligationsejerne kan derfor ikke være sikre på, at markedets budpris reflekterer obligationernes teoretiske værdi baseret på obligationernes bestanddele. Der kan være perioder, hvor det ikke er muligt at få budpriser på obligationerne. Obligationerne ventes at have begrænset likviditet, hvilket blandt andet betyder, at obligationsejerne ikke kan påregne at kunne afhænde dem. 7

8 III REGISTRERINGSDOKUMENT FOR OBLIGATIONER Dette registreringsdokument er baseret på bilag XI i Kommissionens forordning nr. 809/ Ansvarlige 1.1 Ansvarlige for oplysninger i prospektet Nærværende prospekt er udarbejdet af Spar Nord Bank, med hovedkontor i Aalborg, der er ansvarlig for oplysningerne i prospektet. Prospektet indeholder sammen med årsrapporten for 2006 alle de oplysninger om selskabet, som er væsentlige i forbindelse med denne emission. 1.2 Erklæringer vedrørende prospektet Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Aalborg, den februar 2007 Direktionen i Spar Nord Bank A/S Lasse Nyby Lars Møller John Lundsgaard Adm. direktør Bankdirektør Bankdirektør Bestyrelsen i Spar Nord Bank A/S Torben Fristrup Erling Kjær Carsten Normann Adm. direktør Ejendomsmægler Adm. direktør Niels K. Kirketerp Per Søndergaard Niels Ole Arndt Gårdejer Direktør Overlærer Ole Skov Trine Bruun Haals Jan Høholt Jensen Fuldmægtig Fuldmægtig Fuldmægtig 8

9 Erklæring fra arrangøren I vor egenskab af formidler skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra udsteder og dennes revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. København, den februar 2007 For Nykredit Bank A/S Kim Duus Bankdirektør Claus Møller Afdelingsdirektør 9

10 2. Revisorer 2.1 Navn og adresse på Spar Nord Banks revisorer Spar Nord Banks revisorer for regnskabsårene 2005 og 2006 var: KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Medlem af Foreningen for Statsautoriserede Revisorer Borups Allé Frederiksberg Statsautoriseret revisor Torben Bender BDO ScanRevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Medlem af Foreningen for Statsautoriserede Revisorer Remmens Allé Frederikshavn Statsautoriseret revisor Peter Have Jensen Spar Nord Banks revisorer har ikke foretaget en gennemgang af eller afgivet erklæringer om dette prospekt. 2.2 Fratræden, flytning eller manglende genudnævnelse af revisorer For regnskabsåret 2005 udgjordes revisionen for KPMG af Flemming Brokhattingen. Derudover er ingen revisorer fratrådt, blevet flyttet eller undladt genudnævnt i regnskabsårene 2005 og Risikofaktorer For oplysning om risikofaktorer, der kan påvirke Spar Nord Banks evne til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med obligationerne, henvises til afsnit II Risikofaktorer på side Oplysninger om udsteder 4.1 Spar Nord Banks historie og udvikling Juridiske navn og binavne Udsteders registrerede selskabsnavn er Spar Nord Bank A/S. Spar Nord Bank er desuden registreret under følgende binavne: Lokalbank Brønderslev A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Danmark A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Esbjerg A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Fredericia A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Frederikshavn A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Faaborg A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Grenaa A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Haderslev A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Hadsund A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Hasseris A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Herning A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Hirtshals A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Hjallerup A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Hjørring A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Hobro A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Holbæk A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Holstebro A/S (Spar Nord 10

11 Bank A/S), Lokalbank Horsens A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Kolding A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank København A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Køge A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Løgstør A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Nakskov A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Nyborg A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Nykøbing Falster A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Næstved A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Nørresundby A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Odense A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Randers A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Ringsted A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Silkeborg A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Skagen A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Skanderborg A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Skive A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Skjern A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Slagelse A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Støvring A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Svendborg A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Sæby A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Sønderborg A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Terndrup A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Thisted A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Vejgaard A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Vejle A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Viborg A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Østeraa A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Aabybro A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Aalborg A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Aarhus A/S (Spar Nord Bank A/S), Lokalbank Aars A/S (Spar Nord Bank A/S), SBN Bank A/S (Spar Nord Bank A/S), Spar Nord Bankaktieselskab (Spar Nord Bank A/S), Spar Nordjylland Bank A/S (Spar Nord Bank A/S), Spar Nordjylland Bankaktieselskab (Spar Nord Bank A/S), Sparbank Nord (Spar Nord Bank A/S), Sparekassen Nordjylland A/S (Spar Nord Bank A/S), Telefonbanken A/S (Spar Nord Bank A/S), Aars Bank A/S (Spar Nord Bank A/S) Registrerede hjemsted og registreringsnummer Spar Nord Banks registrerede hjemsted er Aalborg kommune. Spar Nord Banks registreringsnummer i CVR-registeret er Indregistreringsdato Spar Nord Bank er stiftet den 20. december Domicil, juridisk form og retsgrundlag Spar Nord Banks hovedkontor og registrerede domicil er Skelagervej 15, DK-9000 Aalborg, telefonnummer (+45) Lovgivningsmæssige rammer Spar Nord Bank er et pengeinstitut, der er organiseret og indregistreret som et dansk aktieselskab. Reglerne om danske aktieselskaber findes i lov om aktieselskaber, aktuelt lovbekendtgørelse nr. 649 af 15. juni 2006 med senere ændringer. Pengeinstitutter er reguleret i lov om finansiel virksomhed, aktuelt lovbekendtgørelse nr. 286 af 4. april 2006 med senere ændringer, med tilhørende bekendtgørelser. Lov om finansiel virksomhed indeholder regler om tilladelse, eneret, virksomhedsområde, god skik, ejerforhold, ledelse, indretning af virksomheden, videregivelse af fortrolige oplysninger, solvens, midlernes anbringelse, likviditet, koncernregler, konsolidering, årsrapport, revision, anvendelse af årets overskud, sammenlægning og omdannelse, ophør af den finansielle virksomhed, krisehåndtering, tilsyn og afgifter. Tilsyn Pengeinstitutter er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, som påser overholdelse af lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf. Virksomhedsområde Pengeinstitutter må drive pengeinstitutvirksomhed, hvorved forstås: Modtagelse af indlån og andre tilbagebetalingspligtige midler, 11

12 Udlånsvirksomhed, herunder blandt andet forbrugerkreditter, realkreditlån, factoring og diskontering, handelskreditter (inkl. forfaitering) og finansiel leasing, Betalingsformidling, Udstedelse og administration af betalingsmidler (kreditkort, rejsechecks, bankveksler), Sikkerhedsstillelse og garantier, Medvirken ved emission af værdipapirer og tjenesteydelser i forbindelse hermed, Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål og rådgivning samt tjenesteydelser vedrørende sammenslutning og opkøb af virksomheder, Pengeformidling (money broking), Kreditoplysninger, Boksudlejning, Forretninger for egen regning med ethvert af de i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed nævnte instrumenter (aktier, obligationer, futures m.v.), Opbevaring og forvaltning i forbindelse med et eller flere af de i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed nævnte instrumenter samt pantebreve, Øvrig virksomhed i forbindelse med omsætning af penge og kreditmidler, og Udstedelse af elektroniske penge. Pengeinstitutter må ikke udøve anden virksomhed end pengeinstitutvirksomhed, medmindre det er tilladt inden for rammerne af følgende undtagelsestilfælde: Pengeinstitutter kan med tilladelse fra Finanstilsynet drive virksomhed som værdipapirhandlere, Pengeinstitutter kan drive virksomhed, som er accessorisk til pengeinstitutvirksomhed, og Pengeinstitutter må gennem dattervirksomheder drive anden finansiel virksomhed Seneste hændelser Der er ikke siden offentliggørelse den 14. februar 2007 på Københavns Fondsbørs af den seneste årsrapport for 2006 for Spar Nord Bank, der ved henvisning i sin helhed indgår i prospektet, jf. krydsreferencelisten i bilag 1, indtrådt begivenheder, der har væsentlig negativ betydning for bedømmelsen af Spar Nord Banks solvens. 5. Forretningsoversigt 5.1 Hovedvirksomhed Beskrivelse af Spar Nord Banks hovedvirksomhed Spar Nord Bank har rødder tilbage til den 12. maj 1824, hvor Aalborg Bye og Omegns Sparekasse blev etableret. Spar Nord Bank blev stiftet den 20. december Bankens kunder er karakteriseret ved at være private samt små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Spar Nord Bank betjener både erhvervs- og privatkunder for derved at opnå en god risikospredning på bankens balance. Fordelingen mellem forretningsomfanget for disse to primære kundegrupper har de seneste år været ca. en tredjedel / to tredjedele til fordel for erhverv. Som følge af Spar Nord Banks veludbyggede og solide organisation samt bankens brede produktpalette inden for almindelige bankprodukter, investering, pension, bolig m.m., besidder banken det rette fundament for at kunne imødekomme kravene til et professionelt pengeinstitut. Spar Nord Bank kan karakteriseres som en fullservice forretningsbank. Spar Nord Banks formål er i henhold til vedtægternes 1, stk. 3 at drive pengeinstitutvirksomhed i henhold til 7, stk. 1 og 2 i Lov om finansiel virksomhed. 12

13 Spar Nord Banks primære marked er det danske marked for pengeinstitutprodukter. Spar Nord Banks kundebase er både privat- og erhvervskunder. Banken tilbyder alle almindeligt forekommende bankydelser og er således en full-service bank for begge kundesegmenter. Spar Nord Bank samarbejder med førende aktører inden for realkredit, investering og forsikring, herunder Totalkredit/Nykredit, DLR Kredit, Bankinvest, Valueinvest, Privatsikring og Letpension, hvorved banken kan tilbyde sine kunder et bredt udbud af produkter og valgmuligheder. Spar Nord Bank betjener omkring privat- og erhvervskunder. I gennemsnit havde banken for året heltidsmedarbejdere. Spar Nord Banks virksomhedsvision bygger på, at banken gennem lokale frihedsgrader vil skabe Danmarks mest attraktive bankkæde, for kunder såvel som for aktionærer og medarbejdere. Det er bankens strategi at skabe en decentral bankkæde, der er et stærkt lokalt alternativ, som er bedst til at skabe individuelle finansielle løsninger til privatkunder samt lokalområdets virksomheder, hvilket skal ske gennem tætte personlige relationer og med høj faglig kompetence, og som er aktiv i lokalområdet. Fundamentet for bankens overordnede mål er, at banken har konkurrencedygtige priser og udviser forretningsskabende adfærd og udbyder produkter og serviceydelser fra samarbejdspartnere, der komplementerer Spar Nord Banks produkter. Spar Nord Banks værdigrundlag bygger på, at banken søger at være uhøjtidelig, ambitiøs og nærværende. For en nærmere gennemgang af de lovbestemte grænser for Spar Nord Banks virksomhed og produkter henvises til punkt ovenfor Nye produkter og virksomhedsområder Spar Nord Bank har ikke lanceret væsentlige nye produkter eller påbegyndt nye former for virksomhed siden offentliggørelsen den 14. februar 2007 af Spar Nord Banks årsrapport for Væsentlige markeder Spar Nord Banks primære marked er det danske marked for pengeinstitutprodukter. Bankens kundebase er såvel privat- som erhvervskunder med 70 % af forretningsomfanget i Nordjylland Spar Nord Banks konkurrencestilling Prospektet indeholder ikke udtalelser om Spar Nord Banks konkurrencestilling. 6. Organisationsstruktur 6.1 Spar Nord Banks organisationsstruktur Spar Nord Bank er et aktieselskab ejet af en aktionærkreds, der ultimo 2006 bestod af ca navnenoterede aktionærer. En betydelig del af bankens aktier er på lokale hænder, i de områder Spar Nord Bank driver virksomhed. 2 aktionærer, Spar Nord Fonden og Nykredit Realkredit A/S, havde ved årets udgang en aktiebesiddelse på mere end 5 % af den samlede aktiekapital. 6.2 Spar Nord Banks afhængighed af andre enheder Spar Nord Bank er ikke afhængig af andre enheder. 13

14 7. Trendoplysninger 7.1 Erklæring om fremtidsudsigter Spar Nord Bank erklærer, at der ikke er sket en forværring i bankens fremtidsudsigter siden offentliggørelsen den 14. februar 2007 af årsrapporten for 2006 for Spar Nord Bank. 7.2 Kendte tendenser Spar Nord Bank har på tidspunktet for denne emission ikke kendskab til tendenser, krav eller lignende, der med rimelighed kan forventes at have væsentlig indflydelse på bankens fremtidsudsigter for det igangværende regnskabsår. 8. Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer 8.1 Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer i Spar Nord Bank De nuværende medlemmer af bestyrelsen for Spar Nord Bank, deres stillingsbetegnelser og væsentligste aktiviteter udenfor Spar Nord Bank, er anført nedenfor. Navn Torben Fristrup (Bestyrelsesformand) Stillingsbetegnelse og forretningsadresse Adm. direktør CUBIC-Modulsystem A/S Skjoldborgsgade Brønderslev Væsentlige aktiviteter udenfor Spar Nord Bank Direktør for CUBIC-Holding Brønderslev A/S og Regulus ApS. Bestyrelsesformand for CUBIK-Imek A/S, CUBIC-Cabinet System A/S, CUBIC Modular System Ltd., CUBIC Svenska AB og Aalborg Træindustri af 1992 A/S. Bestyrelsesmedlem for CUBIC-Modulsystem A/S, CUBIC-Holding Brønderslev A/S og Aalborg Træ og Finer A/S. Erling Kjær (Næstformand) Direktør ELK Handels- og Investeringsselskab ApS Smøgen Skagen Bestyrelsesmedlem for K.B. Invest ApS. Carsten Normann Koncerndirektør Dagrofa A/S Gammelager Brøndby Bestyrelsesformand for DAGROFA Detail A/S, ISO A/S, Dreisler Storkøb A/S, SuperGros A/S, Pisiffik A/S, S- Engros A/S, Catering Engros A/S, Norddata A/S og IT- Gruppen A/S. Bestyrelsesmedlem for SPAR Danmark A/S, Dansk Handelsblad A/S og Dansk Erhverv. Niels K. Kirketerp Gårdejer Kirketerp Aalborgvej Hobro Bestyrelsesformand for Kost- og Ernæringsfagliges Personforsikringsselskab A/S, Jordemødrenes Personforsikringsselskab A/S, for Kost- og Ernæringsfagliges Ejendomsaktieselskab, Jordemødrenes Ejendomsaktieselskab og Pensionskassen for Jordemødre. Bestyrelsesmedlem for H.A.F. ApS, Hobro/Arden Fjordgolfbane A/S, Ergoterapeuternes og Fysioterapeuternes Personforsikringsselskab A/S, Pensionskassernes Administration A/S, PKA A/S og Amtsrådsforeningen. Per Søndergaard Direktør Bestyrelsesformand for NOWACO Group A/S, Aalborg 14

15 A.S.P. Ejendom ApS og PSP Holding ApS Nordtoft Aalborg Boldspilklub A/S, Celenia Software A/S, VICH 4305 ApS, PL Holding Aalborg A/S, Bjørk & Maigaard ApS, Business Institute Aalborg, J.A. Plastindustri A/S, TBP Invest Aalborg A/S, Lindegaard A/S og JMI A/S. Bestyrelsesmedlem for TK Development A/S, Hedegaard A/S, Small Cap Danmark A/S, OKF Holding A/S, Toppenberg Maskinfabrik A/S, Skandia Kalk International Trading A/S, 9000 Lux A/S, Marius A/S, Kollegiefonden Bikuben Scanmach A/S, Musikkens Hus og EIPE Holding A/S. Niels Ole Arndt Overlærer Brovst Skole 9460 Brovst Ingen. Ole Skov (medarbejdervalgt) Fuldmægtig Skelagervej Aalborg Ingen. Trine Bruun Haals (medarbejdervalgt) Fuldmægtig Skelagervej Aalborg Ingen. Jan Høholt Jensen (medarbejdervalgt) Fuldmægtig Skelagervej Aalborg Ingen. De nuværende medlemmer af direktionen i Spar Nord Bank, stillingsbetegnelse og væsentligste aktiviteter udenfor Spar Nord Bank, er anført nedenfor. Navn Stillingsbetegnelse Væsentlige aktiviteter udenfor Spar Nord Bank Lasse Nyby Adm. direktør Skelagervej Aalborg Bestyrelsesformand for JSNFA Holding A/S, Erhvervsinvest Nord A/S og Finans Nord A/S. Bestyrelsesmedlem for Komplementarselskabet Advizer ApS, Erhvervsinvest Management A/S, Sparekassen Nordjyllands Investeringsselskab af A/S, SN Finans Nord AB og Totalkredit A/S. Lars Møller Bankdirektør Skelagervej Aalborg Bestyrelsesmedlem for BI Holding A/S, DLR Kredit A/S, Erhvervsinvest Nord A/S og Sparekassen Nordjyllands Investeringsselskab af A/S. John Lundsgaard Bankdirektør Skelagervej Aalborg Bestyrelsesmedlem for SDC af 1993 Holding A/S, SDC Udvikling A/S, Høgsberg Assurance Service A/S, letpension A/S, letpension it A/S, let-p drift A/S, letpension holding A/S og Inwido Academy A/S. Spar Nord Bank har i overensstemmelse med gældende lovgivning ikke etableret tilsynsorganer. 8.2 Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer - interessekonflikter Der vurderes ikke at eksistere potentielle interessekonflikter mellem de under punkt 8.1 ovenfor nævnte personers poster i Spar Nord Bank og deres øvrige aktiviteter, som ikke udføres for Spar Nord Bank. 15

16 9. Større aktionærer 9.1 Spar Nord Banks ejerforhold Spar Nord Bank er et aktieselskab ejet af en aktionærkreds, der ultimo 2006 bestod af ca navnenoterede aktionærer. Der er ved udgangen af aktionærer, hvis aktiebesiddelse overstiger 5% af den samlede aktiekapital. Disse aktionærer er Spar Nord Fonden og Nykredit Realkredit A/S med en aktiebesiddelse på henholdsvis 30,1% og 7,5%. Lov om aktieselskaber og lov om finansiel virksomhed opstiller tilsammen regler til imødegåelse af en hovedaktionærs misbrug af sin dominerende stilling. Spar Nord Bank har ikke iværksat foranstaltninger med henblik på at forhindre aktionærerne i at udnytte deres kontrol med Spar Nord Bank. 9.2 Aftaler om overtagelse af kontrol med Spar Nord Bank Spar Nord Bank har ikke kendskab til aftaler, som kan medføre, at andre overtager kontrollen med Spar Nord Bank. 10. Oplysninger om udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater 10.1 Historiske regnskabsoplysninger Der henvises til de seneste to reviderede og godkendte årsrapporter for Spar Nord Bank for 2005 og 2006, der ved henvisning i deres helhed indgår i prospektet, jf. krydsreferencelisten i bilag 1. Årsrapporten for 2005 er offentliggjort på Københavns Fondsbørs den 15. februar 2006, og årsrapporten for 2006 er offentliggjort samme sted den 14. februar Spar Nord Banks reviderede og godkendte årsrapporter for 2005 og 2006 er tilgængelige på bankens internetside De seneste 5 års hoved- og nøgletal fremgår af årsrapporten for 2006 på side Regnskaber Spar Nord Bank udarbejder årsrapport, der jf. punkt 10.1 ovenfor ved henvisning indgår i prospektet Revision af historiske regnskabsoplysninger Erklæring vedrørende revidering Spar Nord Bank erklærer, at Spar Nord Banks årsrapporter for 2005 og 2006 er blevet revideret af Spar Nord Banks revisorer i overensstemmelse med de danske lovgivningskrav om regnskabsaflæggelse. Der henvises i den forbindelse til revisionspåtegningen i de senest offentliggjorte årsrapporter for 2005 og Halvårsrapporter og kvartalsrapporter bliver ikke revideret Øvrige reviderede oplysninger Dette prospekt indeholder ikke andre reviderede oplysninger end de ovenfor i punkt 10.1 ved henvisning inkorporerede årsrapporter Andre ikke reviderede regnskabsoplysninger Prospektet indeholder ikke regnskabsoplysninger, der ikke kommer fra Spar Nord Banks reviderede regnskaber. 16

17 10.4 De seneste regnskabsoplysningers alder Spar Nord Banks årsrapport for 2006 Den senest reviderede årsrapport dækker perioden den 1. januar 2006 til 31. december Da Spar Nord Bank årligt i februar offentliggør en revideret årsrapport, vil de senest reviderede regnskabsoplysninger på intet tidspunkt være ældre end fjorten måneder Midlertidige oplysninger og andre regnskabsoplysninger Halvårsregnskaber og kvartalsrapporter Spar Nord Bank udarbejder ureviderede kvartals- og halvårsrapporter. Spar Nord Banks halvårsrapporter og kvartalsrapporter er offentliggjort på Købehavns Fondsbørs og er tilgængelige på bankens internetside Rets- og voldgiftssager Spar Nord Bank er på tidspunktet for denne obligationsudstedelse ikke involveret i stats-, rets- eller voldgiftssager, som kan få nogen betydning for bankens mulighed for at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med obligationerne. Spar Nord Bank er ej heller bekendt med, at sådanne sager skulle være overvejet anlagt Væsentlige ændringer i udsteders finansielle eller handelsmæssige stilling Der er ikke indtruffet væsentlige ændringer i Spar Nord Banks finansielle eller handelsmæssige stilling og resultater siden offentliggørelsen af årsrapporten for Væsentlige kontrakter Spar Nord Bank har ikke kendskab til væsentlige kontrakter indgået udenfor rammerne af Spar Nord Banks normale virksomhedsområde, der kan medføre, at et medlem af Spar Nord Banks virksomhed påtager sig forpligtelser eller erhverver rettigheder, som påvirker Spar Nord Banks evne til at overholde sine forpligtelser overfor obligationsejerne. 12. Dokumentationsmateriale Spar Nord Bank erklærer, at selskabets stiftelsesoverenskomst, vedtægter og historiske regnskabsoplysninger er offentligt tilgængelige i prospektets gyldighedsperiode. Spar Nord Banks årsrapport for 2005 og 2006, halvårsrapporter, kvartalsrapporter samt bankens vedtægter og stiftelsesoverenskomst kan rekvireres ved henvendelse til Spar Nord Banks hovedsæde beliggende Skelagervej 15, DK-9000 Aalborg. Ovennævnte årsrapporter samt vedtægter er desuden tilgængelige på bankens internetside 17

18 IV VÆRDIPAPIRNOTE FOR OBLIGATIONERNE Denne værdipapirnote er baseret på bilag V i Kommissionens forordning nr. 809/ Ansvarlige 1.1 Ansvarlige for oplysningerne i prospektet Se punkt 1.1 i afsnit III Registreringsdokument for obligationerne på side Erklæringer vedrørende prospektet Se punkt 1.2 i afsnit III Registreringsdokument for obligationerne på side Risikofaktorer For en beskrivelse af væsentlige risikofaktorer ved nærværende obligationer af betydning for vurderingen af markedsrisikoen henvises der til afsnit II Risikofaktorer på side Nøgleoplysninger 3.1 Fysiske og juridiske personers interesse i udstedelsen Udsteder: Spar Nord Bank Skelagervej 15 DK-9000 Aalborg Arrangør, obligationsudstedende institut og beregningsagent: Nykredit Bank Kalvebod Brygge 1-3 DK-1780 København V Hverken Spar Nord Bank eller Nykredit Bank er bekendt med specielle interesser eller interessekonflikter af væsentlig betydning for nærværende udstedelse af obligationer. 3.2 Årsag til udbydelsen og anvendelse af provenuet Det indkomne provenu anvendes til finansiering af Spar Nord Banks normale drift. 4. Oplysninger om de værdipapirer, der optages til notering 4.1 Værdipapirernes type, klasse og ISIN Obligationerne er et stående lån. Obligationerne er ikke inddelt i klasser. Obligationerne har fondskode (ISIN) DK Retsgrundlag for værdipapirerne Obligationerne er seniorkapital. 18

19 Obligationerne er underkastet dansk ret, og søgsmål, som vedrører obligationerne eller udspringer heraf, skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København. Obligationerne er endvidere underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i obligationsejernes respektive hjemlande. Spar Nord Bank og Nykredit Bank påtager sig intet ansvar i sådan henseende. Reglerne i lov om værdipapirhandel (retsvirkning af registrering m.v.) samt i lov om gældsbreve finder anvendelse i relation til beskyttelse af rettigheder og fortabelse af indsigelser. 4.3 Oplysning om værdipapirernes omsættelighed og registrering Obligationerne er omsætningspapirer, der lyder på ihændehaver, og kan ikke noteres på navn. Obligationerne er udstedt elektronisk i book-entry form som ihændehaverpapirer. Obligationerne er i andele af nominelt DKK 0,01 registreret i Værdipapircentralen A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup. Obligationerne kan efter anmodning fra Spar Nord Bank eller en obligationsejer registreres i Euroclear Bank S.A/N.V. i andele af nominelt DKK 0,01. Der udstedes ingen fysiske obligationer. Minimumsinvestering ved primært udbud er DKK Ved videresalg i det sekundære marked kan der handles i andele af den nominelle stykstørrelse. 4.4 Anvendt valuta Obligationerne er denomineret i danske kroner (DKK). 4.5 Rangorden for værdipapirerne De udbudte obligationer er seniorkapital. Hovedstol og renter på obligationerne er en direkte fordring på Spar Nord Bank, der er foranstillet al efterstillet gæld (f.eks. ansvarlig lånekapital udstedt i medfør af lov om finansiel virksomhed 136 og hybrid kernekapital udstedt i medfør af lov om finansiel virksomhed 132). Obligationerne rangerer pari passu med anden seniorkapital. Alle obligationsejere under denne udstedelse nyder samme beskyttelse. Spar Nord Bank stiller ikke sikkerhed for obligationerne. 4.6 Beskrivelse af rettigheder Opsigelighed Obligationerne er uopsigelige fra Spar Nord Banks side, medmindre Spar Nord Bank forpligtes til betaling af yderligere beløb til dækning af skattekrav, f.eks. en indførelse af kildeskat (kuponskat), hvor udsteder helt eller delvist pålægges at kompensere obligationsejerne herfor. I et sådant tilfælde vil Spar Nord Bank med 30 kalenderdages varsel kunne indfri alle obligationerne til kurs pari med tillæg af påløbne men endnu ikke betalte renter til indfrielsesdagen, jf. nedenstående afsnit Meddelelser. Obligationerne er uopsigelige fra obligationsejernes side i hele obligationernes løbetid, medmindre Spar Nord Bank har misligholdt sine forpligtelser i henhold til vilkårene for nærværende udstedelse, jf. nedenstående afsnit Misligholdelse. 19

20 Meddelelser Alle meddelelser fra Spar Nord Bank i forbindelse med obligationerne vil blive afgivet til Værdipapircentralen A/S og Københavns Fondsbørs A/S til offentliggørelse. Tilbagekøb Spar Nord Bank forbeholder sig ret til når som helst at tilbagekøbe obligationerne på det åbne marked eller på anden måde. Spar Nord Bank kan vælge at annullere eller beholde/gensælge tilbagekøbte obligationer. Misligholdelse I de nedenfor angivne tilfælde er enhver obligationsejer berettiget til straks at forlange sine obligationer indfriet til øjeblikkelig betaling til kurs pari tillige med de på indfrielsestidspunktet påløbne, men endnu ikke betalte renter, til betaling via de i Værdipapircentralen A/S registrerede konti: - Hvis Spar Nord Bank undlader rettidigt at betale renter eller hovedstol på obligationerne og sådanne betalingsundladelser fortsætter mere end 14 dage efter, at en obligationsejer har fremsendt skriftligt krav herom til Spar Nord Bank, - hvis Spar Nord Bank i øvrigt undlader rettidigt at opfylde eller overholde vilkårene i nærværende værdipapirnote, og en sådan undladelse ikke bliver afhjulpet senest 30 dage efter en obligationsejer har fremsendt skriftligt krav herom til Spar Nord Bank, - hvis Spar Nord Bank undlader at opfylde sine betalingsforpligtelser under andre obligationslån, garantier eller øvrige betalingsforpligtelser overfor tredjemand, for et samlet beløb på EUR (eller tilsvarende kursværdi i anden valuta), og en sådan undladelse ikke bliver afhjulpet inden for 30 dage efter, at en obligationsejer har fremsendt skriftligt krav herom til Spar Nord Bank. Det samme gælder, hvis en sådan af Spar Nord Banks betalingsforpligtelser kan kræves førtidig indfriet som følge af Spar Nord Banks misligholdelse, - hvis Spar Nord Bank bliver erklæret konkurs, indgår i nogen form for insolvensbehandling, standser sine betalinger eller indgår en generel akkordordning med sine kreditorer. Nykredit Banks ansvar Nykredit Bank er erstatningsansvarlig, hvis Nykredit Bank på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Nykredit Bank ikke ansvarlig for tab, som skyldes: - nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Nykredit Bank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne - svigt i Nykredit Banks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking) - strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Nykredit Bank selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Nykredit Bank - andre omstændigheder, som er uden for Nykredit Banks kontrol. Nykredit Banks ansvarsfrihed gælder ikke hvis: - Nykredit Bank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet - lovgivningen under alle omstændigheder gør Nykredit Bank ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 20

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80)

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

Fortegningsretsemission 2009

Fortegningsretsemission 2009 Fortegningsretsemission 2009 Bang & Olufsen a/s (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 41 25 79 11) Udbud af 24.162.676 styk nye B-aktier à nominelt 10 DKK til kurs 19 DKK pr. B-aktie med fortegningsret

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Athena IT-Group A/S Prospekt

Athena IT-Group A/S Prospekt Athena IT-Group A/S Prospekt Maj 2007 Prospekt Introduktion af på First North Godkendt Rådgiver: Korral Partners A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North Prospekt Introduktion af Notabene.net A/S på First North Godkendt Rådgiver: Horwath Revisorerne Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 15. juni 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Side 1 af 9 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Danske Andelskassers Bank A/S og jer, medmindre der udtrykkeligt er

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Bankguiden for Erhvervskunder

Bankguiden for Erhvervskunder Bankguiden for Erhvervskunder Indhold Vilkår for lån...3 Vilkår for kreditter...4 Sikkerheder...5 Vikår for byggelån...8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...9 Nykredit er en

Læs mere

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Gældende fra den 1. april 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og

Læs mere