Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11."

Transkript

1 Årsrapport

2 Indhold Forord 3 Femårsoversigt hovedtal 4 Årets resultat 5 Forrentning af pensionerne 9 Medlemsudviklingen 11 Medlemsservice 12 Investeringerne 14 Risikoforhold 19 Ledelse og ledelseshverv 23 Ledelses- og revisionspåtegninger 24 Anvendt regnskabspraksis 26 Regnskab med noter 29 Ejendomsoversigt 40 Aktieliste 42 Læsevejledning til nøgletal 43 Ordforklaringer 45 Tryk Fihl Jensen Grafisk Produktion A/S Oplag 1000 April 2007

3 Forord MP er midt i den største fornyelse i pensionskassens 47-årige historie. Første skridt i denne fornyelse blev gennemført på generalforsamlingen i april 2006 med vedtagelsen af en ny pensionsordning som skal gælde for medlemmer, der optages fra og med 1. januar Det næste skridt i denne fornyelse gælder fastsættelsen af de principper, der skal gælde for de nuværende medlemmers omvalg fra den eksisterende til den nye ordning. Disse principper har været genstand for drøftelser i bestyrelsen og med de 3 moderorganisationer, Dansk Magisterforening, Dansk Psykolog Forening og Gymnasieskolernes Lærerforening, ligesom der i februar 2007 er afholdt 4 medlemsmøder rundt om i landet med dette emne. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den 23. april 2007 fremlægge sit forslag til principperne for omvalget. Ved fastsættelsen heraf har bestyrelsen naturligvis også skelet til, hvordan andre pensionskasser på AC-området i de senere år har håndteret indførelsen af tilsvarende nye pensionsordninger. Det er bestyrelsens opfattelse, at der er fundet frem til en afbalanceret model, som gør det attraktivt for alle medlemsgrupper at vælge den nye ordning. I de senere år har markedsrenten været lavere end den minimumsrente (grundlagsrente) på 4,25%, som gælder for knap halvdelen af pensionsopsparingen i MP. Det betyder, at der skal reserveres ekstra midler for at sikre de fremtidige pensionsudbetalinger. Pensionsgarantierne i den nuværende ordning tvinger MP til at føre en meget forsigtig investeringspolitik. I konsekvens heraf har MP i de senere år forsikret sig mod tab ved yderligere rentefald gennem indkøb af særlige renteafdækningsinstrumenter. Når renten imidlertid stiger, som det var tilfældet i 2006, opstår der et tab på disse instrumenter. Af den grund blev det samlede formueafkast før skat i 2006 negativt med 1,5%. Det negative resultat af renteafdækningsinstrumenterne opvejes imidlertid for hovedpartens vedkommende af et fald i pensionshensættelserne. Da MP samtidig tjente godt 2,0 mia. kr. på investeringerne, svarende til et investeringsafkast på 5,4%, endte året med et samlet overskud før bonus på knap 0,5 mia. kr. Som i de foregående år var det især investeringerne i aktier og ejendomme, som trak investeringsafkastet op. Forskellen i investeringsafkastet og det samlede formueafkast understreger behovet for den nye pensionsordning samt at medlemmerne af den eksisterende ordning vælger den nye ordning, når tilbuddet herom sendes til hvert enkelt medlem i løbet af Kun derved kan der opnås et yderligere råderum for investeringerne til gavn for det langsigtede afkast og dermed forrentningen af pensionerne. Brancheorganisationen Forsikring & Pension lancerede i november 2006 en række forslag til større åbenhed og gennemsigtighed. Især for de traditionelle pensionsordninger som MP s, der er baseret på principper om gennemsnitsrente og solidariske forsikringsdækninger mv., kan det være svært for det enkelte medlem at gennemskue sammenhængen mellem pensionskassens resultater og den årlige kontorente. Bestyrelsen lægger stor vægt på en løbende forbedring og målretning af kommunikationen med medlemmerne. Det vil også medvirke til en generel forståelse af de fordele, som MP s kollektive ordning med de livsvarige ydelser frembyder i forhold til de individuelle pensionsordninger. I 2006 var der valg til bestyrelsen i MP. Pensionskassens formand gennem de sidste 24 år, Kaj Thomsen, valgte i den forbindelse at gå på pension. Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak til Kaj Thomsen for hans store og engagerede indsats til gavn for MP s medlemmer. Samtidig vil jeg på vegne af de 4 medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer takke for medlemmernes tillid. Sammen med de foreningsudpegede medlemmer af bestyrelsen er vi klar til at fortsætte arbejdet med at udvikle pensionskassen til gavn for medlemmerne. Jytte Freisleben Formand for MP Pension 3

4 4

5 Årets resultat Femårsoversigten på side 4 indeholder et sammendrag af pensionskassens koncernregnskab for perioden Koncernregnskabet er fremkommet ved en sammenlægning af årsregnskaberne for pensionskassen og pensionskassens ejendomsselskab, MP Ejendomme A/S, samt for investeringsforeninger, hvori pensionskassen har en såkaldt bestemmende indflydelse, jf. nærmere herom i afsnittet om den anvendte regnskabspraksis på side 28. Det samlede årsregnskab med tilhørende noter og specifikationer findes på siderne Renteændringer påvirker resultatet I de senere år har renteniveauet ligget under den grundlagsrente på 4,25%, som forlods er indregnet i knap halvdelen af pensionsopsparingen i MP. Det betyder, at selv små renteændringer får stor betydning for, hvor meget der skal hensættes til de lovede pensioner. Ved rentefald, skal hensættelserne forøges, og når renten stiger, formindskes hensættelserne. For at sikre, at der til enhver tid er dækning for de lovede pensioner, har det været nødvendigt at forsikre sig mod yderligere rentefald. Det er sket ved, at MP i de senere år har investeret i særlige renteafdækningsinstrumenter (rentederivater), som har den egenskab, at de helt eller delvist eliminerer rentens påvirkning af pensionshensættelserne. Renteudviklingen kommer derved til at sætte sit tydelige præg på MP s regnskabsmæssige resultater. For at illustrere denne sammenhæng er resultatopgørelsen i femårsoversigten opdelt i et resultat af pensionsvirksomheden, et resultat af investeringsvirksomheden og et resultat af afdækningsvirksomheden. Pæn vækst i pensionsvirksomheden Resultatet af pensionsvirksomheden vil pr. definition være negativt. Det skyldes, at den indregnede grundlagsforrentning af pensionerne indgår i den årlige forøgelse af pensionshensættelserne, mens det investeringsafkast, som skal dække grundlagsforrentningen (og bonus), er indeholdt i resultatet af investeringsvirksomheden. Væksten i pensionsvirksomheden skal ses i lyset af en fortsat stor medlemstilgang. I 2006 blev der optaget nye medlemmer, og det samlede medlemstal steg til Da den gennemsnitlige bidragsindbetaling samtidig steg med 6% kunne der konstateres en stigning i medlemsbidragene på 9% til mio. kr. (efter betaling af 161 mio. kr. i arbejdsmarkedsbidrag). Antallet af pensionister steg med 772 fra til Det svarer til en stigning på 14%. De løbende pensionsudbetalinger steg samtidig med 16% til 897 mio. kr., og de samlede pensionsydelser udgjorde mio. kr. Ud over de månedlige pensioner indeholder pensionsydelserne også de såkaldte sumydelser samt præmien til den obligatoriske gruppeforsikring. Sumydelserne består af alderssum til medlemmer, der er fyldt 60 år, ugifteog dødsfaldssummer til efterladte samt udtrædelsesgodtgøreiser. På baggrund af erfaringerne fra de foregående år er invalidehyppigheden, som anvendes ved opgørelsen af pensionshensættelserne, forhøjet med 25% i Det giver en yderligere hensættelse på 120 mio. kr., som indgår i forøgelsen af pensionshensættelserne på mio. kr. Administrationsomkostningerne (ved pensionsvirksomhed) steg med 6 mio. kr. til 38 mio. kr. Det skyldes, at pensionsvirksomheden i 2006 er pålignet en større andel af de fælles administrationsomkostninger. Dermed er omkostningerne målt i % af bidragsindtægterne steget fra 1,9% til 2,0%, mens omkostningerne pr. medlem er steget fra 610 kr. til 669 kr. MP hører dog fortsat til blandt de billigste pensionsinstitutter. Lavere afkast af investeringerne Resultatet af investeringsvirksomheden faldt fra mio. kr. i 2005 til mio. kr. i Bag disse tal ligger en udvikling på de finansielle markeder med stigende renter, faldende valutakurser og mindre aktiekursgevinster end i Dermed faldt afkastet på alle typer af aktiver i forhold til På verdensplan steg aktiekurserne med 15,6%. Opgjort i danske kroner steg de globale aktiekurser dog kun med 7,3%. Det skyldes faldende valutakurser på især amerikanske dollar og japanske yen, som faldt med henholdsvis 10% og 11% i MP s samlede aktieafkast (inkl. valutaafdækning) blev på 14,7% før skat mod 24,0% i I løbet af 2006 steg den 10 årige danske obligationsrente med 0,7%-point. Dermed kunne der konstateres kurstab på obligationsbeholdningen, ligesom prisstigningerne på især boligejendomme fladede ud. Samlet opnåede MP et afkast af obli- 5

6 gationsbeholdningen før skat på 0,8%, mens ejendomsinvesteringerne bidrog med et afkast på 9,8% før skat. De tilsvarende tal for 2005 udgjorde henholdsvis 6,1% og 29,7%. Samlet opnåede MP et afkast før skat af investeringsaktiverne på 5,4% mod 11,6% i Det samlede formueafkast før skat udgør imidlertid -1,5%, jf. tabellen på side 7 med de obligatoriske regnskabsnøgletal. Denne forskel skyldes, at formueafkastet medregner afkastet af samtlige aktiver, herunder også de renteafdækningsinstrumenter, som er indkøbt med henblik på at sikre pensionskassens reserver mod tab ved yderligere rentefald. Resultat af afdækningsvirksomheden I 2004 og 2005 gav en faldende rente gevinst på renteafdækningsinstrumenterne og en forøgelse (tab) på pensionshensættelserne. I 2006 har rentestigningen ført til det modsatte resultat. Isoleret set har resultatet af afdækningsvirksomheden været negativt i de 3 år. Det primære formål med afdækningen er imidlertid ikke at generere overskud, men at sikre pensionskassen mod store tab på pensionshensættelserne ved rentefald. Kun derved kan der i en periode med lav rente blive plads til at fastholde en pæn andel af investeringerne i aktier. Resultat før bonus Størrelsen af årets resultat før bonus bestemmes af, hvordan de realiserede indtægter og udgifter udvikler sig i forhold til de forudsætninger, der anvendes ved beregning af pensionerne (det tekniske grundlag). På den baggrund kan resultatet før bonus opdeles i de tre elementer, som fremgår af tabellen nedenfor. Faldet i resultat før bonus fra 2005 til 2006 skyldes primært det ovennævnte fald i investeringsafkastet, som har resulteret i et betydeligt fald i merafkast af aktiverne det vil sige merafkastet udover grundlagsforrentningen og den markedsregulering af pensionshensættelserne, som skyldes ændringer i opgørelsesrenten. Merafkastet på 414 mio. kr. anvendes til rentebonus i år og i kommende år. Samtidig er der konstateret færre pensionstilfælde end forudsat i beregningsgrundlaget, og det giver umiddelbart et risikooverskud på 114 mio. kr. I de senere år er der imidlertid konstateret en forøgelse af invalidehyppigheden blandt MP s medlemmer på 25%. Det har krævet en yderligere hensættelse til fremtidige invalidepensioner på 120 mio. kr., således at det samlede risikoresultatet for 2006 udviser et underskud på 6 mio. kr. Endelig er de faktiske administrationsomkostninger mindre end det administrationsbidrag, der forlods fratrækkes medlemmernes indbetalinger. Dermed fremkommer et overskud på administrationen på 83 mio. kr., som tilskrives som administrationsbonus i år og i kommende år. Administrationsbidraget udgør 6% af pensionsindbetalingerne med tillæg af et gebyr på 41 kr. pr. måned for alle ikke-pensionerede medlemmer. Pensionskassens resultat før bonus (mio. kr.) Afkast af investeringer efter skat indregnet grundlagsrente pensionisttillæg ændring i pensionshensættelser som følge af ændring i opgørelsesrente Merafkast af investeringerne Risikooverskud hensat til forøget levetid/invaliditet Risikoresultat Overskud på administration Resultat før bonus

7 Resultatdisponering Årets resultat før bonus, 491 mio. kr., med fradrag af bonus tilskrevet i året, 375 mio. kr., i alt 116 mio. kr., foreslås overført til egenkapitalen. En mere detaljeret fordeling af det realiserede resultat for året fremgår af note 27 til regnskabet, jf. side 38. Pengestrømsopgørelse Som supplement til regnskabet er der i regnskabets note 31, jf. side 39, udarbejdet en pengestrømsopgørelse. Opgørelsen viser de faktiske ind- og udbetalinger i 2006 med sammenligningstal for Ved sammenligning af pengestrømmene skal det tages i betragtning, at MP s udenlandske aktier i 2005 er overført til forvaltning i nyoprettede investeringsforeninger. Herefter indgår køb og salg af disse aktier ikke som i de tidligere år - i pengestrømmene. I 2006 har pengestrømmen på 24,8 mia. kr. været på et betydeligt højere niveau end pengestrømmen på 14,0 mia. kr. i Det skyldes især store omlægninger i obligationsbeholdningen. Af den samlede kapitalanvendelse på 24,8 mia. kr. er således hovedparten på 18,8 mia. kr. (76%) placeret i obligationer og 5,8 mia. kr. (23%) i aktier og kun en mindre del (1%) i de øvrige aktivkategorier. Opgørelsen viser fx også, at der netto er købt aktier, mens der netto er solgt ud af obligationerne. Dermed er der sket en forskydning i aktivernes sammensætning i retning mod flere aktier, jf. nærmere herom i afsnittet om investeringerne på side 14. Nøgletal Pensionsinstitutternes årsrapporter skal oplyse om 15 obligatoriske regnskabsnøgletal, jf. tabellen nedenfor. Nøgletallene skal belyse udviklingen i pensionskassens investeringsafkast, omkostninger, risikoforløb, konsolidering og forrentningen af de enkelte kapitalelementer. En læsevejledning til nøgletallene fremgår af side 43. Ved vurdering af reserver og bonuspotentialer i et livsforsikringsselskab er det væsentligt at sondre mellem de midler som tilhører henholdsvis ejere (ejerkapitalgrad) og kunder (bonusgrad og kundekapitalgrad). I en pensionskasse, hvor der er Nøgletal (koncern) Afkastnøgletal 1. Afkast før pensionsafkastskat -4,8% 6,0% 9,2% 15,3% -1,5% 2. Afkast efter pensionsafkastskat -4,1% 5,4% 8,1% 13,5% -1.2% Omkostnings- og resultatnøgletal 3. Omkostningsprocent af medlemsbidrag 2,4% 2,3% 1,9% 1,9% 2,0% 4. Omkostningsprocent af hensættelser 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 5. Omkostninger pr. medlem 735 kr. 692 kr. 630 kr. 610 kr. 669 kr. 6. Omkostningsresultat 0,01% 0,07% 0.09% 0,09% 0,08% 7. Risikoresultat -1,02% 0,43% 0,19% 0,27% 0,36% Konsolideringsnøgletal 8. Bonusgrad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0.0% 9. Kundekapitalgrad Ejerkapitalgrad 9,1% 12,9% 13,1% 16,3% 15,7% 11. Overdækningsgrad 4,9% 8,7% 8,7% 11,7% 11,3% 12. Solvensdækning 217% 306% 301% 353% 360% Forrentningsnøgletal 13. Egenkapitalforrentning før skat* -79,9% 20,5% 7,5% 27,8% 1,8% 14. Egenkapitalforrentning efter skat* -79,9% 20,5% 7,5% 27,8% 1,8% 15. Forrentning af hensættelser til pensionsaftaler før skat 6,9% 3,8% 8,9% 12,6% -2,3% * Med skat menes i denne sammenhæng selskabsskat. Nøgletal 13 og 14 er derfor ens for pensionskasser. 7

8 Pengetank (mio. kr.) Bogførte ufordelte reserver Solvenskrav Pengetank Pensionshensættelser Pengetank i % af pensionshensættelser 4,8 8,6 8,3 10,5 10,7 sammenfald mellem ejere og kunder, skal reserverne i højere grad ses under ét. Alle reserver tilhører i sagens natur medlemmerne og skal alene anvendes til fordel for medlemmerne. På samme måde har den skarpe sondring i forrentningsnøgletal på henholdsvis ejerkapital (egenkapital) og kundekapital (hensættelser til pensionsaftaler) ikke den store relevans i en pensionskasse. Vækst i de frie reserver Pengetanken er et udtryk for et pensionsinstituts kapitalstyrke og evne til at modstå værditab på aktiverne og/eller negative udviklinger i pensionsforpligtelserne. Pengetanken opgøres til det beløb, hvormed de ufordelte reserver (egenkapital med tillæg af eventuelle kollektive bonuspotentialer) overstiger lovgivningens mindstekrav til kapitalgrundlaget (solvenskravet). Pengetanken anvendes til resultatudjævning, således at der også er plads til forrentning af pensionerne i år med mindre gode resultater. I 2006 er pengetanken vokset med beskedne 114 mio. kr. Målt i forhold til de samlede pensionshensættelser er pengetanken dermed steget marginalt fra 10,5% til 10,7%. Pengetanken har imidlertid tidligere været betydeligt større. Da renteniveauet fremdeles er lavt, er der fortsat væsentlige begrænsninger i investeringsfriheden. I næsten 50% af pensionshensættelserne er der indregnet en forretning på 4,25%. Når markedsrenten, som anvendes til beregning af pensionshensættelserne, ligger under dette niveau, skal hensættelserne til de fremtidige pensionsudbetalinger forøges betydeligt. For at afdække risikoen for tab ved yderligere rentefald har MP derfor som tidligere nævnt været nødsaget til at investere i særlige renteafdækningsinstrumenter, jf. nærmere herom i afsnittet om risikoforhold. Renteafdækningen skal sikre, at MP undgår store tab af reserver ved rentefald, og samtidig give mulighed for at fastholde en større andel af investeringerne i aktier. Forventninger til 2007 Tilgangen af nye medlemmer og stigningen i det gennemsnitlige bidrag forventes begge at ligge på 3-4% i Dermed forventes en vækst i de samlede bidragsindtægter på 6-8% i Omkostningerne opgjort pr. medlem forventes at ligge på et lidt højere niveau end i Det skyldes bl.a. en igangværende fornyelse af it-systemerne til brug for den nye pensionsordning i MP. Årets resultat vil i sagens natur primært afhænge af udviklingen på de finansielle markeder. Ved indgangen til 2007 er der forventninger om, at de gunstige konjunkturer vil fortsætte i det kommende år, selvom det formentlig bliver på et lidt lavere niveau end i I Europa ventes det, at en pæn økonomisk vækst og en stor efterspørgsel efter investeringsmuligheder vil gavne aktiemarkederne, selv om aktiekurserne næppe vil stige i samme omfang som i Stigende renter kan dog påvirke aktiemarkederne negativt. På trods af rentestigningen i 2006 er renteniveauet fortsat lavt og obligationerne ventes derfor kun at bidrage beskedent til afkastet. Såfremt renterne stiger yderligere, vil det på kort sigt føre til et endnu mindre afkast fra obligationerne, men en rentestigning vil dog samtidig nedsætte kravet til pensionshensættelserne og dermed øge MP s kapitalstyrke. På længere sigt vil et højere renteniveau desuden være gavnligt for ny- og genplaceringerne i obligationer. På ejendomsområdet er det forventningen, at priserne på boligejendomme har toppet, hvorimod kombinationen af færre ledige kontorlokaler og en gunstig konjunkturudvikling forventes at bidrage til 8

9 en yderligere indtjeningsfremgang på erhvervsejendomsmarkedet. Med disse forventninger må der også i 2007 påregnes et beskedent formueafkast og overskud før bonus. Begivenheder efter balancedagen I perioden fra 31. december og indtil regnskabets underskrivelse er der ikke indtruffet forhold, som efter ledelsens opfattelse har væsentlig indflydelse på pensionskassens økonomiske stilling. Afkast af investeringerne og forrentning af pensionsopsparingen Forrentning af pensionerne Medlemmernes opsparing forrentes først og fremmest med kontorenten, som for 2006 var fastsat til 4,25%. Kontorenten skal fastsættes forsigtigt under hensyntagen til pensionskassens reserver og indtjeningsmuligheder. Derved udviser kontorenten en mere jævn udvikling end det faktiske investeringsafkast, således som det fremgår af ovenstående graf. Kontorenten er sammensat af en grundlagsrente og en rentebonus. Grundlagsrenten er den rente, som på forhånd er indregnet i pensionerne. Det er således kun bonus, som medfører regulering af pensionerne. Med den faldende rente nedsatte Kontorenten

10 Finanstilsynet op gennem 90 erne i flere omgange den maksimale grundlagsrente, som pensionsinstitutterne må anvende for nye medlemmer. Af den grund vil der for mange medlemmer kunne gælde op til flere forskellige grundlagsrenter. Forskellen i grundlagsrente udlignes gennem tilskrivning af rentebonus. Sammenhængen fremgår af figuren nederst side 9. Foruden rentebonus er medlemmernes opsparing tilskrevet risiko- og administrationsbonus samt en merrente til den del af pensionsopsparingen, som er friholdt for pensionsafkastskat. Samlet er der i gennemsnit tilskrevet en yderligere forrentning på 0,33%, således at den samlede rentetilskrivning for 2006 lå i intervallet 4,25-4,58%. Bonus er tilskrevet medlemmernes konti pr. 1. januar Kontorenten for 2007 Bestyrelsen lægger vægt på, at kontorenten giver en ensartet forrentning af ny og gammel opsparing i MP. Det kræver umiddelbart en kontorente på mindst 4,25% for alle medlemmer. Hertil kommer en beskeden risiko- og administrationsbonus. Det er bestyrelsens målsætning, at pensionerne løbende skal reguleres i takt med prisudviklingen, således at pensionernes købekraft fastholdes. I de senere år har bestyrelsen imidlertid på grund af den fortsat lave rente - været nødsaget til at udvise tilbageholdenhed med bonustilskrivningen. Kontorenten for 2007 er derfor fastsat til de 4,25%, som svarer til grundlagsrenten for de knap 50% af pensionshensættelserne i MP. Med en kontorente af den størrelse er det ikke muligt at leve op til målsætningen om at regulere pensionerne i takt med prisudviklingen. Det har MP s pensionister allerede kunnet konstatere i forbindelse med en meget lille eller slet ingen regulering af pensionen i januar Med henblik på at bøde på denne udvikling indførte bestyrelsen allerede i 1997 et såkaldt ugaranteret pensionisttillæg, jf. beskrivelsen heraf nedenfor. Medregnes dette tillæg er pensionerne tilnærmelsesvis reguleret i takt med priserne. Opsparingsordningen I opsparingsordningen var kontorenten fastsat til 4,0% i Ordningen er bl.a. oprettet for medlemmer, der er fyldt 60 år ved optagelsen og for medlemmer, der ønsker at foretage supplerende opsparing til alderspension. Kontorenten er lavere i denne ordning, fordi omkostningerne til administration af ordningen modregnes i rentetilskrivningen. I 2007 vil opsparingsordningen også blive forrentet med 4,0%. Pensionisttillæg Som beskrevet ovenfor skal der af forsigtighedsgrunde opbygges ufordelte reserver i år med gode regnskabsresultater, således at der også er midler til de lovede pensioner i år med mindre gode resultater. På den anden side skal medlemmerne have del i de midler, som de er med til at spare op. For at sikre at medlemmer, der har været med til at opbygge de ufordelte reserver, også får glæde heraf i form af en højere pension, udbetales et såkaldt pensionisttillæg i tillæg til den månedlige pension. Tillægget opsummeres og udbetales 2 gange om året, henholdsvis den 1. april og den 1. oktober. Tillægget kan nedsættes eller i yderste konsekvens helt bortfalde, hvis kursfald på investeringsaktiverne eller forøgelse af de øremærkede pensionshensættelser formindsker de ufordelte reserver. I 2006 udgjorde pensionisttillægget 6% for både 1. halvår og 2. halvår. De udbetalte tillæg betød, at pensionen for april 2006 og oktober 2006 blev forøget med et tillæg på 36% af den månedlige pension. Medlemmer, der blev pensioneret i løbet af 2006, fik udbetalt et forholdsmæssigt tillæg. Omregnede pensioner Nedsættelserne af grundlagsrenten i den sidste halvdel af 90 erne har haft en umiddelbar indvirkning på invalidepensionernes størrelse, hvilket især har ramt de unge medlemmer. Blandt andet af den grund har bestyrelsen besluttet, at alle nye pensionister skal tilbydes en omregning af pensionen ud fra den høje grundlagsrente på 4,25%. Det betyder, at der udbetales en højere startpension mod en reduktion af den fremtidige bonustilskrivning. Modellen indebærer, at pensionen kan nedsættes, hvis MP på sigt ikke kan opnå et afkast på mindst 4,25%. Det har også i 2006 kunnet konstateres, at hovedparten af de nye pensionister, som har mulighed for det, har valgt den højere startpension. Efter 1. januar 2008 vil omregning af pensionen alene blive tilbudt i den nye pensionsordning, som træder i kraft fra dette tidspunkt. Pensionsoversigt Pensionsoversigten udsendes også i år sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen i starten af april Af oversigten, som sendes til alle ikke-pensionerede medlemmer, fremgår medlemmernes pensionsdækning beregnet med udgangspunkt i den hidtidige bidragsindbetaling og forrentningen heraf samt visse forudsætninger om de fremtidige bidrag og rentetilskrivning mv. Oversigten indeholder desuden en liste med de faktiske bidragsindbetalinger til MP, måned for måned. 10

11 Dermed har medlemmerne en mulighed for at følge med i og kontrollere bidragsregistreringen hos MP. Alders- og invalidepensionister, som har en pensionsdækning ved død, vil i stedet for en pensionsoversigt modtage en særlig dækningsoversigt. Gruppeforsikringen Den obligatoriske gruppeforsikring indeholder en aldersgradueret dødsfalds- og invalidedækning samt en dækning ved kritisk sygdom. Udgifterne til ordningen faldt i 2006 og det skyldes et lavere antal dødsfald end året før. Dækningen for kritisk sygdom blev indført i 2003 og indebærer, at der ved diagnosticering af en af en række nærmere definerede kritiske sygdomme udbetales en forsikringssum på kr. Beløbet modregnes i en eventuelt senere udbetalt gruppelivssum. I 2006 modtog 171 medlemmer udbetaling som følge af en kritisk sygdom. Præmien for gruppeforsikringen, som er skattepligtig, udgjorde kr. i 2006 (for medlemmer som har været dækket hele året) mod kr. i Medlemsudviklingen I 2006 blev der optaget nye medlemmer i MP, mens 708 medlemmer døde eller udtrådte af pensionsordningen. Medlemstallet voksede herefter fra til Det er en stigning på 6,4% og en fastholdelse af den høje stigningstakt fra de foregående år. Siden 1986 er antallet af medlemmer i MP vokset med et gennemsnit på 5,3% om året. Det svarer til en stigning på ca medlemmer i løbet af de seneste 20 år. Det gennemsnitlige bidrag steg med 6% i 2006 en forholdsvis høj stigning som for hovedpartens Ikke-pensionerede medlemmer, bidragsindbetalinger mv Bidragsbetalende Bidragsfrit dækkede Hvilende Ikke-pensionerede i alt Stigning i bidragsbetalende (%) Ordinære bidrag (mio. kr.)* Stigning pr. år (%) Gennemsnitligt bidrag pr. bidragsbetalende (kr.) Stigning pr. år (%) * Løbende bidrag før fradrag for arbejdsmarkedsbidrag. Pensionister og løbende pensioner Alderspensionister Invalidepensionister Ægtefællepensionister Børnepensionister Pensionister i alt Stigning pr. år (%) Løbende pensioner (mio. kr.) Stigning pr. år (%)

12 Aldersfordeling for ikke-pensionerede medlemmer vedkommende tilskrives pæne reguleringer af individuelle, pensionsgivende løntillæg samt udbetalinger fra de såkaldte timebanker på gymnasieområdet op til ikrafttrædelsen af kommunalreformen 1. januar Den samlede bidragsindbetaling steg dermed med 9% i Stigningen i antal pensionister lå med 772 på niveau med året før. Med udgangen af 2006 udbetalte MP pension til pensionister. De løbende pensionsudbetalinger udgjorde 897 mio. kr. i 2006, svarende til en stigning på 16% i forhold til Pensionsudbetalingerne stiger procentvis mere end bidragsindbetalingerne. Som det fremgår af tabellerne på side 11, er indbetalingerne dog fortsat betydeligt højere end udbetalingerne. Da tilgangen af nye medlemmer i disse år er forholdsvis stor, vil der også i de kommende mange år være en positiv pengestrøm fra pensionsvirksomheden. Med den høje tilgang af nye medlemmer er der i øvrigt sket en løbende udjævning af medlemmernes alderssammensætning. For 20 år siden udgjorde de store efterkrigstidsårgange (de årige) ca. 52% af de dengang ikke-pensionerede medlemmer. I dag udgør de samme årgange (de årige) ca. 28% af de ikkepensionerede medlemmer. Medlemsservice mm. MP Pensions medlemmer kan få personlig rådgivning om pension, når de har behov for det. Størstedelen af MP s medlemmer bliver rådgivet over telefonen, og der er næsten dagligt besøg af medlemmer på Lyngbyvej 20 i København. Herudover er regionalkontorerne i Aalborg, Århus og Odense godt besøgt. Åbningstiderne annonceres i MP NYT og på hjemmesiden. Besøgstallet er steget med mere end 80% over de seneste tre år, og alt i alt har mere end medlemmer gæstet regionalkontorerne. Flere benytter også som har både en åben del og en lukket del. Den lukkede del af hjemmesiden hedder For medlemmer, og her kan medlemmerne med en personlig kode få adgang til egne pensionsdata og simulere på konsekvenser af fx ændringer i bidragsbetalingen og/ eller omvalg af ægtefællepension mv. Snart på pension Forår og efterår holdes der Snart på Pension møder i Århus og København. Medlemmer, der fylder 60 år i det følgende halvår, inviteres til møderne sammen med deres ægtefælle/samlever. På møderne tilbydes de fremmødte medlemmer et overblik over og indsigt i de valg, de står over for ved overgang til efterløn og pensionering. 12

13 I 2006 deltog cirka 450 medlemmer med ægtefæller/samlevere i Snart på Pension møderne. I 2007 udvides tilbudet vest for Storebælt med to møder i Kolding. MP on tour I 2006 søsattes projektet MP on tour, hvor MP s pensionsrådgivere kommer rundt i landet og besøger gymnasier og universiteter og holder fællesmøder kombineret med individuel rådgivning. Møderne tilrettelægges i samarbejde med tillidsrepræsentanter og/eller de faglige organisationer. Der har vist sig at være en stor efterspørgsel, og derfor forventes det at projektet udbygges betragteligt inden for de næste par år. Årsmøder og kongresser MP s pensionsrådgivere stiller gerne op på de faglige organisationers årsmøder, repræsentantskabsmøder eller kongresser. Til eksempel kan det nævnes, at MP i et par år har været til stede med en info-stand på Dansk Psykolog Forenings årsmøder. Medarbejdere fra medlemsafdelingen har i den forbindelse uddelt informationsmateriale og fortalt deltagerne på årsmødet om MP s forskellige tilbud. Generel medlemskommunikation På kan man til enhver tid finde opdateret og tilstrækkelig information om pension og pensionsrelaterede emner. Hjemmesiden indeholder fx nyheder og information om pensionsprodukter, investeringer, boliger og ferielejligheder. Desuden findes en række publikationer og oplysninger om individuelle pensionsforhold under For medlemmer. I 2006 blev Debatforum udvidet med en særlig del for debatindlæg vedrørende bestyrelsesvalget. Den personlige adgangskode er også en forudsætning for at skrive indlæg i Debatforum og for at søge en af MP Pensions ledige boliger eller tilmelde sig online til den årlige generalforsamling og de møder, som er forbeholdt medlemmerne. Cirka medlemmer har en adgangskode. Tre-fire gange om året udgiver MP medlemsbladet MP NYT. Det sendes til alle medlemmer og indeholder medlemshistorier, information om investeringer, korte tips om medlemsservice osv. Herudover udarbejdes der løbende informationshæfter og pjecer om pensionsforhold, som kan downloades eller bestilles med posten på Tilbud om misbrugsafvænning MP Pension tilbyder gratis og anonym afvænning af pille- og alkoholmisbrug til bidragsbetalende og hvilende medlemmer. Den forebyggende behandling er landsdækkende og varetages af Falck Healthcare. Udgifterne ved ordningen opvejes af sparede og udsatte invalidepensioner. Boliger Ved udgangen af 2006 ejede MP boliger i Danmark, jf. oversigten på side 40. Ledige boliger tilbydes først til medlemmerne efter medlemsanciennitet. I 2006 blev 179 boliger annonceret ledige, heraf gik 116 til medlemmer. Reglerne for boligtildeling og beskrivelser af de enkelte boligejendomme kan ses på hjemmesiden. De ledige boliger annonceres på og i det månedlige nyhedsbrev MP Bolignyt, som det koster 150 kr. om året at abonnere på. I 2006 har MP solgt boligejendommene Klingenberg og Vendsysselgade i Ålborg og ejendommen Møllegården i Odder. Maison Danice ferielejligheder i Nice Sammen med Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse og Juristernes og Økonomernes Pensionskasse ejer MP Pension 15 ferielejligheder i Nice i Sydfrankrig. Lejlighederne kan lejes af medlemmerne af de tre pensionskasser og de tilhørende faglige organisationer. Maison Danice er de seneste år blevet moderniseret med nye køkkener, badeværelser, air condition, internetadgang og TV i alle lejligheder. Priser og oplysninger om ledige ferieuger kan ses på MP Pension forestår administrationen og udlejningen af ferielejlighederne på vegne af de tre pensionskasser. Pensionsinfo Pensionsinfo er en hjemmeside, der har til formål at skabe et samlet overblik over den enkeltes pensionsopsparing i pensionsinstitutter og pengeinstitutter samt oplysninger om pensioner fra det offentlige. På Pensionsinfo kan man foretage forskellige beregninger, herunder af efterlønnens størrelse. MP Pension har tilsluttet sig Pensionsinfo, men kan først levere data til hjemmesiden i 2008, når MP s nye it medlemssystem er taget i brug. 13

14 Investeringerne De senere års rentefald blev i 2006 afløst af en betydelig rentestigning. Set over hele året steg den 10-årige danske rente med 0,7%-point. Til gengæld fortsatte aktiemarkederne med at udvikle sig i en gunstig retning. Det skyldtes en pæn indtjeningsfremgang i både nationale og internationale virksomheder. På det danske ejendomsmarked gav en øget efterspørgsel på erhvervslejemål prisstigninger på erhvervsejendomme, mens de senere års store prisstigninger på boligejendomme fladede ud. Med den udvikling fik MP et pænt afkast af investeringerne i aktier og ejendomme, mens obligationerne på grund af renteudviklingen i kun bidrog beskedent til afkastet. I løbet af 2006 faldt kursen på den amerikanske dollar i øvrigt med godt 10%. Det har givet en gevinst på MP s valutaafdækning, men samlet set påvirket investeringsafkastet i en negativ retning. Nedenstående tabel viser investeringsafkast før skat for de enkelte aktivkategorier og for investeringsaktiverne i alt. Til sammenligning er anført det samlede formueafkast før skat (N1), jf. også nøgletalstabellen på side 7. Forskellen mellem de 2 afkasttal er, at det samlede formueafkast indeholder afkastet af alle MP s aktiver, herunder også de aktiver der er indkøbt til afdækning af renterisikoen på pensionshensættelserne (rentederivater), jf. nærmere herom i afsnittet om risikoforhold. Der er store udsving i afkastene for de enkelte aktivtyper fra år til år. Det er derfor vigtigt at vurdere afkastet over en længere periode. Set over de sidste 5 år har MP s investeringsafkast før skat i gennemsnit været på 5,2% om året. I den periode har det akkumulerede afkast fra investeringer i udenlandske aktier ligget på beskedne 1,3%, hvorimod der har været et betydeligt merafkast på MP s investeringer i ejendomme og danske aktier. Set over de seneste 10 år har det samlede investeringsafkast før skat i gennemsnit udgjort 6,6% om året. Hermed er 100 kr. på 10 år vokset til 190 kr. (før skat). Det er MP's målsætning at yde de størst mulige pensioner. Det langsigtede reale afkast skal derfor maksimeres under hensyn til sikkerhed, likviditet og risikospredning. Det er således målsætningen at øge investeringerne i de såkaldte reale aktiver primært aktier og ejendomme i takt med at MP s kapitalstyrke giver mulighed for det. Det er på den baggrund, at investeringerne i 2006 er tilrettelagt således at aktiernes andel af investeringsaktiverne er steget (fra 18% til 24%), mens obligationernes andel er faldet (fra 68% til 60%). Ved tilrettelæggelsen af investeringerne lægges der stor vægt på at opnå en stor spredning af risikoen på investeringerne, jf. nærmere herom i afsnittet om risikoforhold. I relation til udvælgelsen af de enkelte aktieinvesteringer har MP s bestyrelse vedtaget nogle såkaldt etiske retningslinjer, som jævnligt debatte- Afkast før skat af investeringsaktiver (%)* Gennemsnit år 10 år Ejendomme 10,3 8,3 13,3 29,7 9,8 14,6 12,8 Danske nominelle obligationer 7,2 3,7 4,0 2,6 1,9 3,9 5,2 Danske indeksobligationer 6, Udenlandske nom. obligationer** 10,1 3,2 8,4 7,2-0,3 5,7 - Kreditobligationer 6,6 13,9 9,8 7,9 7,0 9,0 - Børsnoterede danske aktier -21,9 27,7 22,7 44,1 25,5 17,2 14,5 Unoterede danske aktier 2,0 74,3 5,5 8,4 1,0 15,5 9,6 Udenlandske aktier** -35,9 13,8 8,2 19,0 13,4 1,3 6,4 Investeringsafkast før skat -4,8 6,0 8,5 11,6 5,4 5,2 6,6 Samlet formueafkast før skat (N1) -4,8 6,0 9,2 15,3-1,5 4,6 6,3 * Afkast i investeringsforeninger er medregnet under den aktivkategori, som foreningerne investerer i. ** Inkl. afkast af afledte finansielle instrumenter til afdækning af kurstab på valuta og aktier. 14

15 Fordelingen af investeringsaktiver (%)* Ejendomme Danske nominelle obligationer Udenlandske nominelle obligationer Kreditobligationer Danske aktier Udenlandske aktier Likvide beholdninger mv * Andele i investeringsforeninger er medregnet under den aktivkategori, som foreningerne investerer i. res og revurderes. De gældende retningslinjer kan ses på MP s hjemmeside. MP har tidligere gennemført en periodisk screening med rangordning af de direkte investeringer i europæiske og nordamerikanske aktier. Som omtalt i afsnittet om aktier nedenfor er samtlige børsnoterede aktier nu udlagt i ekstern forvaltning. Screeningsproceduren gennemføres herefter med henblik på at lokalisere selskaber, som ikke lever op til kardinalpunkter i MP s retningslinjer. Efter en konkret bedømmelse i hvert enkelt tilfælde kan en ekstern forvalter herefter blive anmodet om at undlade at investere i bestemte selskaber eller sælge en bestemt aktiepost. Obligationer Som tidligere nævnt kunne der konstateres stigende renter i De største stigninger lå på de korte renter, mens der var mere moderate stigninger i de lange renter. Obligationsbeholdning og varighed 31. december 2006 mio. kr. Andel (%) Varighed (%) Direkte investeringer: Danske obligationer Realkreditobligationer ,4 Udenlandske obligationer: Europæiske statsobligationer (euro) Europæiske realkreditobligationer (euro) ,8 Direkte obligationsinvesteringer i alt ,3 Indirekte investeringer i kreditobligationer (investeringsforeninger): Investment grade Speculative grade Emerging Market Debt Indirekte obligationsinvesteringer i alt ,2 Obligationer i alt ,3 15

16 Samlet set har renteudviklingen resulteret i kurstab på obligationsbeholdningen. MP opnåede et afkast før skat på 1,9% for nominelle danske obligationer og -0,3% for nominelle udenlandske obligationer. Det samlede obligationsafkast for de direkte obligationsinvesteringer blev på 0,1% mod 6,0% i Det sammenlignelige markedsafkast benchmark (JPM EMU) blev på -0,2% Varigheden er et mål for den gennemsnitlige vejede løbetid på beholdningen. Samtidig angiver varigheden obligationsbeholdningens rentefølsomhed og angiver den procentvise ændring i obligationernes kursværdi ved et udsving i renten på 1%-point. Ved beregningen af varigheden er der taget højde for eventuelle førtidige indfrielser på realkreditobligationerne. Varigheden udgjorde 6,4 ved årets begyndelse og dermed er den stort set uændret i Ved en rentestigning på 1%-point vil obligationsbeholdningen således falde med ca. 1,9 mia. kr. i værdi. I løbet af 2006 er der sket en stor omlægning i obligationsbeholdningen. Ved udgangen af 2006 var 86% af beholdningen placeret i danske statsog realkreditobligationer samt udenlandske statsog realkreditobligationer fra zone A-lande (primært OECD lande) de såkaldte guldrandede obligationer mod 93% ved årets begyndelse. Der er hovedsagelig investeret i inkonverterbare obligationer af den nævnte art. Der er desuden gennemført en betydelig omlægning fra stats- til realkreditobligationer. Sidstnævnte udgjorde 75% af obligationerne ultimo 2006 mod 59% ved årets begyndelse. Andelen af guldrandede statsobligationer er samtidig faldet fra 34% til 11%. MP har i 2006 fortsat opbygningen af beholdningen af kreditobligationer fra 7% til 14% af den samlede obligationsbeholdning. Kreditobligationerne kan opdeles i 3 hovedgrupper: Investment grade virksomhedsobligationer (zone A-lande) Speculative grade virksomhedsobligationer (High Yield) Emerging Market Debt (EMD)(udviklingsområder uden for zone A-lande) Grunden til, at investeringerne i kreditobligationer er udbygget i 2006, er dels, at de forventes at give et merafkast i forhold til de guldrandede obligationer, dels at de udgør en stigende del af verdens samlede obligationsmarked. Modstykket til et forventet højere afkast på kreditobligationerne er en højere risiko for tab. I 2006 har kreditobligationerne levet op til forventningerne om et merafkast, idet afkastet på de 3 kategorier af kreditobligationer udgjorde henholdsvis 0,5% ( investment grade), 6,8% (high yield) og 8,8% (EMD). De sammenlignelige benchmarks udgjorde henholdsvis 0,3%, 11,4% og 7,6% Kategoriseringen af virksomhedsobligationerne i investment grade og speculative grade (high yield) sker ved hjælp af rating skalaer fra internationale kreditbureauer. Virksomhedsobligationerne giver typisk et merafkast i forhold til statsobligationer i perioder, hvor økonomien er i vækst, mens de klarer sig dårligt under en lavkonjunktur. Afkastmæssigt opfører de sig dermed modsat statsobligationer. Emerging Market Debt (EMD) består af statsog virksomhedsobligationer fra over 50 ikke zone A-lande udstedt i både amerikanske dollar og i lokal valuta. Markedet for EMD-obligationer er stærkt voksende og udgør nu mere end 10% af det globale obligationsmarked. Generelt er EMDobligationer en aktivklasse, der tilfører risikospredning, da udsvingene i afkastet hverken følger aktier eller statsobligationer. Forvaltning af kreditobligationer Segment Investeringsforening Forvalter Investement grade (zone A) Nykredit Invest Nykredit Portefølje Speculative grade (high yield) SEB Muzinich Speculative grade (high yield) Nykredit Invest T.Rowe Price Emerging Market Debt Nykredit Invest Pimco Emerging Market Debt Nordea Invest Aberdeen Emerging Market Debt SEB Ashmore 16

17 Udviklingen i aktieindeks i 2006 i danske kroner og lokal valuta (%) * EM står for emerging markets (udviklingsområder). De guldrandede obligationer forvaltes internt hos MP, mens kreditobligationerne forvaltes eksternt, jf. rammen på side 16. På grund af et utilfredsstillende afkast på obligationerne inden for high yield kategorien er de 2 forvaltere på dette område udskiftet i starten af Aktier Som det fremgår af ovenstående figur blev 2006 endnu et godt aktieår, med pæne kursstigninger på alle markeder, målt i lokal valuta. Verdensindekset, MSCI Verden, steg i årets løb med 15,6% målt i lokal valuta. Måles kursstigningerne i danske kroner var kursudviklingen på det nordamerikanske og det fjernøstlige marked imidlertid mere beskedent. Det skyldes en ugunstig udvikling i den amerikanske dollar (-10,5%) og den japanske yen (-11,5%). Især udviklingen i den amerikanske dollar har stor indflydelse på det samlede afkast, idet de amerikanske aktier udgør ca. 56% af verdensindekset. Det samlede afkast før skat af MP s udenlandske aktier og finansielle instrumenter (valutaafdækning) blev på 13,4%. Uden valutaafdækningen blev afkastet før skat på 8,9%, det vil sige med et pænt merafkast i forhold til markedsudviklingen på 7,3%. Det danske aktiemarked steg væsentligt mere end det globale aktiemarked. Det danske OMXCBindeks (de største danske børsnoterede selskaber) steg med 25,3%. MP s afkast af børsnoterede danske aktier på 25,5% var således lidt over markedsafkastet i I de foregående år er forholdet mellem ekstern og intern aktieforvaltning blevet revurderet med det Forvaltning af børsnoterede aktier Område Investeringsforening Forvalter Nordamerika MP Pensionsinvest State Street G.A. Europa MP Pensionsinvest State Street G.A. Europa MP Pensionsinvest State Street G.A. Fjernøsten MP Pensionsinvest Daiwa S.B. Fjernøsten Nordea Invest Nordea I.M. Emerging Markets Danske Invest Aberdeen Danmark (PM-aftale) Nykredit Portefølje Bank Danmark (PM-aftale) Carnegie Asset Management 17

18 resultat, at de samlede investeringer i børsnoterede aktier nu forvaltes eksternt. Dermed vil investeringsarbejdet på dette område koncentrere sig om fastlæggelse af investeringsstrategien og diverse aktiemandater, udvælgelse af forvaltere samt opfølgning på forvalternes resultater mv. Rammen på side 17 viser, hvordan MP s børsnoterede aktier forvaltes ved udgangen af MP s investeringer i unoterede danske aktier er først og fremmest placeret i ejendomsselskaber, udviklingsselskaber, forskerparker og enkelte produktionsselskaber. Der er i 2006 opnået et afkast af disse investeringer på 1,0%. Der er ikke investeret direkte i nye selskaber inden for denne kategori i Derimod har MP ved udgangen af 2006 givet tilsagn om en investering i 7 såkaldte Private Equity selskaber, som investerer i unoterede selskaber (private equities). Tilsagnene udgør i alt 100 mio. kr., 49 mio. euro og 39 mio. amerikanske dollar. En samlet oversigt over MP s investeringer i kapitalandele og investeringsforeninger pr. 31. december 2006 findes på side 42. Ejendomme Dagsværdien af MP's i alt 82 ejendomsinvesteringer (inkl. koncernens domicilejendom) var ved udgangen af mio. kr. Investeringerne fordeler sig på 48 erhvervsejendomme med en værdi på mio. kr. (66%) og 34 boligejendomme med en værdi på mio. kr. (34%). På side findes en samlet oversigt over MP s ejendomsinvesteringer med angivelse af driftsresultatet for 2006 og dagsværdien ved årets udgang. MP s andel af ledige kontorlokaler i erhvervsejendommene, den såkaldte tomgangsprocent, er faldet markant i løbet af 2006 fra 9,5% ved årets start til 4,0% ved årets slutning. Hertil kommer, at der i 2006 er gennemført en række udlejninger af tomme lokaler, som først effektueres senere. Medregnes disse lejemål, vil tomgangen alt andet lige falde til under 3,0%. Den historisk lave tomgang kan bl.a. tilskrives de gode konjunkturer med efterspørgsel efter kontorlokaler i et marked med et begrænset udbud af nyopførte kontorejendomme. Selvom der i 2006 er konstateret en stigende efterspørgsel efter kontorlejemål, kan der fortsat konstateres et vist pres på huslejerne i forbindelse med genudlejninger. Det giver sig udslag i en lille nedgang i driftsresultat fra MP s erhvervsejendomme. MP s samlede ejendomsafkast i 2006 blev på 9,8% før skat, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. Afkastet fordeler sig med et driftsafkast på 3,3% og et kapitalafkast på 6,5%. En anden opdeling af afkastet viser, at erhvervsejendommene bidrog med et afkast på 12,1%, mens boligejendommene gav et afkast på 6,1%. Årsagen til det pæne kapitalafkast, skal bl.a. søges i, at en stor efterspørgsel også fra udenlandske investorer efter investeringsejendomme har presset priserne på især erhvervsejendomme i vejret i Ejendommenes dagsværdi beregnes i overensstemmelse med regler fastsat af Finanstilsynet. Beregningerne baseres på et afkastkrav, som fastsættes individuelt for hver enkelt ejendom afhængig af bl.a. vedligeholdelsesstand og specielt for erhvervsejendomme af beliggenhed og lejernes bonitet. Afkastkravet afspejler den risiko, der er forbundet med den pågældende investering. Med årets rentestigning og de ændrede markedsvilkår i øvrigt er afkastkravene på MP s boligejendomme nogenlunde uændrede i forhold til 2005, hvorimod afkastkravene på erhvervsejendomme er reduceret med ca. 0,5%-point. Ved udgangen af 2006 ligger de anvendte afkastkrav i intervallet 1,5-9,0%, med et gennemsnitlig vægtet afkastkrav på 4,5% (mod 4,8% i 2005). MP solgte i boligejendomme, Klingenberg III i Aalborg, Vendsysselgade 6-8 i Aalborg og Møllegården, Nørregade 33A-51B i Odder. Ejendommene blev i henhold til gældende regler for salg af boligejendomme tilbudt til lejerne med henblik på etablering af en andelsboligforening. I ingen af tilfældene blev ejendommen dog overtaget af lejerne. Endvidere er godt halvdelen af erhvervsejendommen Datavej 48 i Birkerød solgt i En stor konkurrence blandt ejendomsinvestorerne gør det vanskeligt at finde attraktive investeringsmuligheder. MP investerer i stedet løbende i udviklingen af den eksisterende ejendomsportefølje med henblik på at fastholde de nuværende lejere. I 2005 afgav MP et tilsagn om at indskyde 200 mio. kr. i Spar Invest Property Fund K/S, som investerer i internationale ejendomme. I 2006 er dette tilsagn forhøjet med 300 mio. kr. 18

19 Risikoforhold Risikoforholdene falder i 2 områder de finansielle risici og de forsikringsmæssige risici. Finansielle risici De finansielle risici kan opdeles i en række forhold vedrørende markedsrisiko, kreditrisiko og likviditetsrisiko. Markedsrisiko omfatter risiko for kurstab på investeringsaktiverne ved en negativ udvikling på de finansielle markeder i Danmark og i udlandet, fx ved en stigning i renteniveauet eller kursfald på værdipapirer eller valutaer. Den mest betydende markedsrisiko inden for den traditionelle pensionsopsparing omfatter samspillet mellem investeringsaktiverne og pensionsforpligtelserne, det vil sige den langsigtede risiko for, at de fremtidige afkast ikke er tilstrækkelige til at dække den lovede minimumsforrentning af pensionerne. Kreditrisiko omhandler risiko for kurstab på de enkelte investeringer i selskaber og institutioner, mens likviditetsrisiko bl.a. vedrører risikoen for manglende omsættelighed af investeringsaktiverne. Samspillet mellem investeringsaktiverne og pensionsforpligtelserne er primært bestemt af rentefølsomheden på de rentebærende aktiver (obligationer mm.) og på pensionsforpligtelserne. Med de gældende regnskabsregler opgøres forpligtelserne til markedsværdi, hvilket bl.a. indebærer diskontering af de fremtidige pensionsudbetalinger med den gældende markedsrente. I de foregående år er pensionsforpligtelserne i konsekvens af en faldende rente steget betragteligt, hvilket kun i nogen grad har kunnet modsvares af en stigning i de rentebærende aktiver (primært obligationer). Med henblik på at sikre egenkapitalen mod tab ved yderligere rentefald, har det været nødvendigt at afdække en betydelig del af renterisikoen. MP har derfor på linje med andre pensionsinstitutter investeret i afledte finansielle instrumenter rentederivater som er velegnede til at matche den meget langsigtede karakter (stor varighed), der kendetegner pensionshensættelserne. Ved rentefald vil såvel rentederivater som pensionshensættelser stige i værdi, mens det modsatte er tilfældet ved en rentestigning. Denne sammenhæng fremgår af nedenstående figur. Resultatvirkningen af ændringer i markedsrenten kan således udskilles i et særskilt resultat af afdækningsvirksomhed, jf. også tabellen med hovedtal på side 4. Afdækningsresultatet udviser umiddelbart et underskud både i år med rentefald, som i 2004 og 2005, og i år med rentestigning, som i Renteafdækningen skal imidlertid betragtes som en forsikring mod udhulning af egenkapitalen ved rentefald en forsikring som skal sikre, at der til enhver tid er dækning for de udmeldte pensioner. Renteafdækningen har desuden betydet, at MP i en periode med beskedne reserver og et fortsat lavt renteniveau har kunnet Resultat af afdækningsvirksomhed 19

20 øge investeringerne i aktier og kreditobligationer, jf. afsnittet om investeringerne. Da værdiændringen af rentederivaterne indgår i det samlede formueafkast i henhold til de obligatoriske regnskabsnøgletal, jf. tabellen på side 7, vil rentederivaterne i år med rentefald forhøje formueafkastet, mens de i år med rentestigning vil betyde en nedsættelse af formueafkastet. Sidstnævnte har været tilfældet i 2006, hvor investeringsafkastet før skat udgør 5,4%, mens det samlede formueafkast før skat udgør -1,5%. Rentederivaterne har dermed påvirket investeringsafkastet med -6,9%-point. Ved udgangen af 2006 vil et rentefald på 1%-point forøge værdien af rentederivater og pensionshensættelser med henholdsvis 6,0 mia. kr. og 5,7 mia. kr. Umiddelbart vil et rentefald på 1%-point således give et positivt afdækningsresultat på 0,3 mia. kr. Hertil skal indregnes rentefølsomheden på obligationsbeholdningen, som med en varighed på 6,3 udgør 1,9 mia. kr. før skat og 1,6 mia. kr. efter skat pr. 31. december 2006, jf. afsnittet om obligationsinvesteringerne foran. Samlet set vil et rentefald på 1%-point således påvirke egenkapitalen positivt med ca. 1,9 mia. kr. Til gengæld vil en rentestigning på 1%-point give et negativt resultat på 1,8 mia. kr., fordelt med et afdækningsresultat på -0,2 mia. kr. og et tab på obligationsbeholdningen på 1,6 mia. kr. Påvirkningen af MP s bonuspotentialer og basiskapital ved en rentestigning eller et rentefald på 0,7%-point, fremgår af tabellen på side 22. MP har udviklet en særlig model for risikostyring til brug for overvågning og simulering af virkningerne på MP s egenkapital mm. af udsving på de finansielle markeder. Modellen resulterer i et mål for risikoen for teknisk insolvens inden for en given horisont. Ultimo 2006 lå denne risiko på under 0,2% på et års sigt. I tilknytning til modellen er der udarbejdet handlingsplaner for en aktiv risikostyring i tilfælde af, at risikomålet overskrider visse grænser, som bestyrelsen har fastsat. Hertil kommer Finanstilsynets røde og gule risikoscenarier en test som tilsynet anvender til at overvåge pensionsinstitutternes kapitalstyrke. I trafiklys-scenarierne vurderes kapitalstyrken i tilfælde af, at en række parametre ændrer sig samtidigt i en ugunstig (rødt lys) henholdsvis meget ugunstig (gult lys) retning. MP har en målsætning om ikke at være i det røde lys og placeringen i trafiklysene følges derfor tæt. Ved udgangen af 2006 er MP solidt i grønt lys med en betydelig overdækning i forhold til det røde lys på 4,1 mia. kr. For at begrænse risikoen for tab er MP s investeringer spredt på forskellige aktivtyper bestående af primært obligationer, aktier og ejendomme. Inden for de enkelte aktivtyper er der igen foretaget en risikospredning på forskellige markeder, brancher, selskaber og institutioner mv., fortrinsvis i likvide aktiver, således at både kreditrisiko og likviditetsrisiko er meget begrænset i MP. I de senere år er de største aktieinvesteringer nedbragt, således at ingen af disse overstiger 2% af MP s samlede aktiver. Som det fremgår af tabellen nedenfor er MP s aktiebeholdning placeret på forskellige regioner, lande og markeder. De udenlandske aktier er primært placeret i overensstemmelse med MSCI Verdensindekset, mens de danske aktier er placeres i overensstemmelse med det danske OMXCBindeks. Aktier og investeringsforeninger pr. 31. december 2006 opdelt på brancher og regioner (%) Øvrige Nord- Syd- Øvrige Øvrige Ikke Danmark Europa amerika amerika Japan Fjernøsten lande fordelt I alt Energi 0,0 3,0 3,3 0,3 0,0 0,2 0,4 0,2 7,4 Materialer 1,1 2,0 1,3 0,2 0,9 0,1 0,5 0,0 6,1 Industri 3,7 3,2 3,2 0,0 1,5 0,1 0, ,1 Forbrugsfoder 1,7 2,7 3,8 0,0 1,9 0,1 0,5 0,0 10,7 Konsumentvarer 0,8 2,6 2,8 0,1 0,3 0,1 0,3 0,0 7,0 Sundhedspleje 4,2 2,4 3,8 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 11,2 Finans 5,8 9,9 7,5 0,2 1,7 0,7 1,8 0,0 27,6 Informationsteknologi 0,3 1,2 5,0 0,0 1,2 0,4 0,3 0,0 8,4 Telekommunikation 0,0 2,2 1,2 0,0 0,3 0,2 0,1 0,0 4,0 Forsyning 0,0 1,7 1,2 0,0 0,3 0,1 0,2 0,0 3,5 Ikke fordelt 0,4 0,2 1,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 2,0 I alt 18,0 31,1 34,1 0,8 8,8 2,2 2,7 0,2 100,0 20

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11.

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11. Årsrapport 2007 007 Indhold Forord 3 Femårsoversigt hovedtal 4 Årets resultat 5 Forrentning af pensionerne 9 Medlemsudviklingen 11 Medlemsservice 13 Investeringerne 14 Risikoforhold 19 Ledelse og ledelseshverv

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

beretning og regnskab

beretning og regnskab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 beretning og regnskab 2002 magistrenes pensionskasse Indhold Forord 3 Femårsoversigt - hovedtal 4 Årets resultat

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.)

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.) Markedsudvikling 2005 for firmapensionskasser Konklusioner Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et resultat efter skat på 287 mio. kr. i 2005 svarende til 5 pct. af egenkapitalens størrelse.

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2076 6816 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Regnskabsmæssigt investeringsafkast Mio. kr. 2014 H1 2014 H1 2015 Koncern ekskl. livsforsikring 688 520 179 Livsforsikring

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 3018 6028 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

beretning og regnskab

beretning og regnskab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 beretning og regnskab 2001 magistrenes pensionskasse Indhold Femårsoversigt - hovedtal 4 Årets resultat 2001

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279 Halvårsrapport 2012 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold Ledelsesberetning 1 Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab 4 Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR-NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse 1 Resultat pension 1.563 1.716 1.960 Resultat Syge- og ulykkesforsikring -306-612 -481 Forsikringsresultat i alt 1.257 1.104 1.480

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Årsrapport 2008. Resumé. Året i overblik. Resumé

Årsrapport 2008. Resumé. Året i overblik. Resumé Årsrapport 2008 Resumé Årsrapport 2008 Resumé Året i overblik Pensionskassen kunne i 2008 aflægge et regnskab med et negativt resultat på -1.588 mio. kr. mod et positivt resultat på 983 mio. kr. året forinden.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012 DIP - det logiske valg DIP - det logiske valg Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Gl. Kongevej 11 1610 København V Tlf.: 82 33 00 00 Fax: 82 33 00 99 www.dip.dk CVR-nr.: 58 26 72 28 17. august

Læs mere

MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2012 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail post@unipension.dk, CVR nr. 2076 6816 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 23.251 21.275 28.742 Investeringsafkast, i alt 30.745 7.364 13.616 Forsikringsteknisk resultat pension 516

Læs mere

Den positive udvikling på aktiemarkederne

Den positive udvikling på aktiemarkederne mp nyt sionskasse magistre gistrenes pensionsk magistrenes pen magistrenes agistrenes pe onskasse MAGISTRENES PENSIONSKASSE MP s afkast steg med 50% i 2004 Positivt afkast på alle MP s investeringer i

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Sampension har siden 1929 genforsikret kommuners tjenestemandspensioner. Dengang hed vi Kommunernes

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 2 Dagsordenens punkt 8 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

På de fire medlemsmøder fremlagde MP s ledelse det problem, som har ført til forslaget om en ny pensionsordning for pensionskassens medlemmer.

På de fire medlemsmøder fremlagde MP s ledelse det problem, som har ført til forslaget om en ny pensionsordning for pensionskassens medlemmer. FEBRUAR 2006 Medlemsmøder om ny pensionsordning I november afholdt MP medlemsmøder om den ny pensionsordning. Møderne fandt sted i Aalborg, Århus, Odense og København. På de fire medlemsmøder fremlagde

Læs mere

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG EN DEL AF DIN SAMLEDE PENSIONSUDBETALING DET? 2? 4 59/01 22.01.2015 Din udbetaling fra pensionskassen kan bestå af grundpension, safhængigt tillæg og pensionisttillæg. Pensionisttillægget er et ugaranteret

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

kolleger. Vi plejer at sige, at MP on tour er pension i løs vægt.

kolleger. Vi plejer at sige, at MP on tour er pension i løs vægt. MAJ 2007 MP on tour MP spørger tillidsrepræsentanter til råds 7 ejendomme solgt Generalforsamlingen 2007 Det lave renteniveau præger fortsat regnskabet Spørgehjørnet 2 3 5 8 9 12 MP on tour MP on tour

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere