Prospekt af 17. december 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt af 17. december 2008"

Transkript

1 Prospekt af 17. december 2008

2 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold... 6 Resumé af 17. december 2008

3 RESUME Nærværende prospekt består af særskilte dokumenter. Prospektet udgøres af et resumé ( Resumeet ), et aktieregistreringsdokument ( Aktieregistreringsdokumentet ) og en værdipapirnote ( Værdipapirnoten ), der tilsammen udgør Prospektet. Som indledning til Resuméet skal det oplyses, at Resuméet bør læses som en indledning til Prospektet. Enhver beslutning om investering i værdipapirerne bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. BAGGRUND FOR UDSTEDELSE AF AKTIER Olicom A/S ( Selskabet ) indgik den 30. juni 2008 endelig købsaftale vedrørende en portefølje af ejendomsprojekter erhvervet ved køb af selskaberne Aktiv Gruppen Holding A/S, Real Ejendomme A/S og AGH Norge A/S ( Aktiv Gruppen ). I henhold til købsaftalen overtager Olicom nettoaktiver eksklusive rentebærende gæld for DKK 500 millioner. Udover nettoaktiverne overtages en række betingede og optionsbaserede købsaftaler vedrørende fremtidige projekter. Transaktionen er en videreførelse af den udmeldte vision for Selskabet, ligesom Selskabet nu får tilført en organisation, der kan drive og gennemføre såvel de overtagne som Selskabets eksisterende projekter og ejendomme. Med transaktionen bliver Selskabet en betydelig spiller på ejendomsmarkedet, og får tillige mulighed for at realisere synergieffekter. Den portefølje, der overtages, indeholder projekter med såvel kort som lang tidshorisont. Det styrker Selskabets position og muligheder i både planlægnings- som akkvisitionsfasen, ligesom Selskabets størrelse efter anskaffelsen vil have en mere gunstig risikoprofil. Selskabet forventer, at den overtagne portefølje vil medføre en gunstig påvirkning af Selskabet, når den aktuelle købspris sammenholdes med de ganske betydelige potentialer, der vurderes at være i projekterne. Erhvervelsen af ejendomsporteføljen finansieres med DKK 100 mio. i ny egenkapital og resten ved overtagelse af eksisterende lån. Det egenkapitalfinansierede købsvederlag finansieres hovedsageligt gennem udstedelse af styk nye aktier (de Nye Aktier ) a nominelt DKK 0,25 i Olicom A/S. Selskabets bestyrelse har udnyttet bemyndigelsen i Selskabets vedtægter 7.1, hvorved Selskabets bestyrelse af generalforsamlingen er bemyndiget til efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår at udvide Selskabets kapital ad en eller flere gange med indtil nominelt DKK svarende til styk aktier. Tegningskursen for de Nye Aktier er fastsat til DKK 0,28 franko per aktie a nominelt DKK 0,25 i Olicom A/S. Kursen blev fastsat som dagens markedskurs den 24. juni 2008 ved indgåelse af betinget købsaftale vedrørende ejendomsprojekterne fra Aktiv Gruppen. De Nye Aktier er tegnet ved en kontant rettet emission til et mindre antal professionelle investorer i Danmark, og aktierne søges optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første forventede handelsdag den 22. december De Nye Aktier er tegnet til kurs DKK 0,28 pr. aktie svarende til et bruttoprovenu på DKK Selskabets aktiekapital vil efter udstedelsen udgøre nominelt DKK ,75 svarende til styk aktier i Olicom A/S. Resumé af 17. december

4 De Nye Aktier vil have samme rettigheder som Selskabets Eksisterende Aktier. De Nye Aktier bærer ret til fuldt udbytte fra regnskabsår OLICOM A/S Olicom A/S er moderselskab i en koncern bestående af en række datterselskaber placeret i Danmark, Sverige og Norge. Den overordnede koncernstruktur i forbindelse med købet er illustreret i diagrammet nedenfor. Selskabets organisation er etableret til at kunne varetage Selskabets forretninger og oplysningsforpligtelser på en forsvarlig måde. Organisationen underbygger tillige, at der hurtigt og effektivt kan træffes beslutninger, hvilket er en vigtig forudsætning for at kunne agere i markedet og samtidig nødvendigt for at kunne indgå attraktive investeringer indenfor ejendomssegmentet herunder udvikling af ejendomsprojekter. Idégrundlag Olicom A/S vedtægtsmæssige formål blev i 2006 udvidet til at omfatte direkte eller indirekte investeringer i selskaber, ejendomme og andre formuegoder og finansielle instrumenter i Danmark og i udlandet. Vision Det er Selskabets vision at blive et betydeligt ejendomsselskab, der arbejder bredt indenfor ejendomssegmentet, dvs. såvel investering i som udvikling af ejendomme. Strategi Det er Selskabets hensigt at arbejde bredt indenfor ejendomssegmentet og aktivt afsøge det samlede marked for mulige investeringsemner, der kan generere merværdi til Selskabets aktionærer. I den nære fremtid vil Selskabet geografisk koncentrere sig om det danske marked og i mindre omfang det norske marked, mens det fremover er hensigten også at entrere i det øvrige Europa. Resumé af 17. december

5 Selskabet vil arbejde projektorienteret og således løbende vurdere de samlede ejendomsinvesteringer for at få fastlagt, om investeringen skal afhændes eller alternativt beholdes, hvis dette anses at være den mest optimale løsning for Selskabet. Selskabet er på nuværende tidspunkt i opstartsfasen en mindre operatør i et fragmenteret ejendomsmarked, hvorfor Olicom i denne fase vil medvirke til en konsolidering gennem eksempelvis opkøb via rettede emissioner og samarbejde med andre ejendomsselskaber. Dette vil øge Selskabets mulighed for større opkøb og investeringer, ligesom det på grund af stordriftsfordele vil forbedre rentabiliteten. Selskabet har fortsat tre bestående investeringer i teknologiselskaber, som fremover ikke vil høre til Selskabets kerneområde, og disse vil derfor blive søgt afhændet i en takt, som sikrer, at værdien af investeringerne maksimeres. Forretningsmodel Selskabet har på personalesiden juridiske, regnskabsmæssige og vedligeholdelsesmæssige kompetencer til styring og udvikling af den bestående ejendomsportefølje. Det er kompetencer, der relaterer sig til aftalegrundlaget ved køb/salg/udlejning af ejendomme, økonomistyring/administration af ejendomsporteføljer og styring/gennemførelse af vedligeholdelse og reparation af ejendomme. Ved købet af Aktiv Gruppen er der tilført en hel organisation til gennemførelse af ejendomsudvikling i såvel Danmark som Norge. Således har Selskabet tilpasset organisationen til det nye forretningsområde med personer, der har de rette kompetencer til at drive forretning inden for dette område og implementere den nye strategi. Selskabet vil agere i markedet under hensyntagen til at reducere risici mest muligt, før der kontraheres i et nyt projekt. Der vil i forbindelse med investeringer blive foretaget due diligence indenfor relevante områder herunder ejendommens tekniske, juridiske, økonomiske og miljømæssige forhold m.m. Forretningsplanen er ligeledes tilpasset således, at Selskabet vil bestræbe sig på at have indgået bindende kontrakter med købere/lejere for en væsentlig del af investeringssummen, før større projekter igangsættes. Økonomisk målsætning på kort og langt sigt Det er Olicoms målsætning at skabe merværdi for Selskabets aktionærer på et konkurrencedygtigt niveau. De vigtigste nøgletal, som det er målsætningen at realisere om nogle år, vil være resultatet før skat henholdsvis før og efter værdireguleringer i forhold til investeret kapital i segmentet for investeringsejendomme. Målsætningen for dette nøgletal er i niveauet 6-8% før værdireguleringer. Set over en længere tidshorisont er målsætningen for det gennemsnitlige nøgletal efter værdireguleringer i niveauet 10%. I udviklingssegmentet er målsætningen for Selskabet at realisere noget højere nøgletal for resultat før skat i forhold til den investerede kapital dvs. i niveauet 12-14%. Det skal dog også tages i betragtning, at der i dette segment er en noget højere risiko og således større usikkerhed for opnåelsen af nøgletallet. Kapitalstrukturen tilstræbes at være i niveauet med 20-40% s egenfinansiering medens resten lånefinansieres. Med hensyn til udbytte vil Selskabet ikke i den nærmeste fremtid udlodde opsparet overskud til aktionærerne, men foretage konsolidering. På længere sigt vil udbyttepolitikken blive revurderet, idet det også her er hensigten at følge markedspraksis for lignende selskaber. Selskabet offentliggjorde delårsrapport for 3. kvartal 2008 den 25. november Hovedtallene er gengivet nedenfor. Tallene er ureviderede. Resumé af 17. december

6 Resultatopgørelse, koncern, TDKK 1/1-30/ /1-30/ Bruttoresultat Resultat af primærdrift før værdireguleringer Resultat af primær drift før renter Ordinært resultat før skat Periodens resultat Balance, koncern, TDKK Pr. 30. sep. Pr. 31. dec Anlægsaktiver Kortfristede tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital, ultimo Hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Proforma regnskabsoplysninger I Aktieregistreringsdokumentet af 17. december 2008 er indarbejdet proforma regnskabsoplysninger. Proforma regnskabsoplysningerne vedrører to transaktioner, dels apportindskuddet af Castor Holding ApS og Nygade 29-39, Ikast ApS foretaget i foråret 2008, og dels erhvervelsen af Aktiv Gruppen foretaget 30. juni Proforma regnskabsoplysningerne præsenterer apportindskuddet af Castor Holding ApS og Nygade 29-39, Ikast ApS samt erhvervelsen af Aktiv Gruppen i som om dette var gennemført med virkning pr. 1. januar Selskabets historie Olicom er stiftet i 1984 med det formål at udvikle og markedsføre lokalnetværk. Selskabet var fra starten venturefinansieret og havde et strategisk samarbejde med Olivetti. Olicom specialiserede sig indenfor Token-Ring teknologi med stor succes og blev hurtigt en førende leverandør indenfor netop denne teknologi. I 1992 gennemførte selskabet en IPO på Nasdaq National Market, og i 1997 gennemførtes en notering af Olicoms aktie på Københavns Fondsbørs (nu NASDAQ OMX Copenhagen A/S). I 1998 begyndte Token-Ring teknologien at tabe store markedsandele til den mere konkurrencedygtige Ethernet teknologi, og Olicom begyndte at lide driftstab i anden halvdel af I 1999 besluttedes det at afhænde alle Olicoms driftsaktiviteter, og ved udgangen af 1999 var alle aktiviteter frasolgt. I 2000 besluttedes det at påbegynde ventureinvesteringer inden for IT på basis af den kapital, som var skabt ved frasalgene. I 2000 modtog Olicom A/S en meddelelse fra Nasdaq Stock Market (Nasdaq) vedrørende manglende overholdelse af kravet om at købskursen på Selskabets aktier (Nasdaq: OLCMF) i en sammenhængende 30 Resumé af 17. december

7 dages handelsperiode skulle være på mindst $1.00. Overholdelse af dette krav er en forudsætning for en fortsat notering på Nasdaq. Senere på året afnoteres Selskabets aktier på Nasdaq. Markedsforholdene efter 2001 og et utilstrækkeligt kapitalgrundlag betød imidlertid, at Selskabet i 2005 indgik en betinget aftale med en partner om kapitaltilførsel og ændring af investeringsfokus. I juli 2005 indgik Selskabet aftale med IVS A/S om oprettelse af Kommanditselskabet af 21. juli Olicom tegnede anparter i Kommanditselskabet via apportindskud af halvdelen af sine kapitalandele i porteføljeselskaberne LH Comlog A/S, Hymite A/S og Scalado AB for en værdi af i alt DKK Kommanditselskabet har derudover mod kontant betaling på DKK , tegnet og indbetalt af IVS A/S, erhvervet den anden halvdel af Olicoms kapitalandele i disse tre selskaber. I februar 2006 blev Selskabet afregistreret hos Securities and Exchange Commission ("SEC"), og Selskabet var herefter ikke længere underlagt rapporteringspligt m.v. overfor SEC samt noteret på Nasdaq National Market. Olicom blev i april 2006 overført til observationslisten på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (daværende Københavns Fondsbørs), da Selskabet måtte udsætte udsendelsen af den revidere årsregnskabsmeddelelse, eftersom aftalen om den forsatte finansiering af Selskabet drift ikke var faldet endeligt på plads. Olicom A/S er efterfølgende i forbindelse med omlægning af forretningsområdet og kapitalindskud i foråret 2008 flyttet væk fra observationslisten og tilbage til hovedlisten. Den 9. januar 2007 indgik Selskabet en samarbejdsaftale med ADR Nr ApS ( ADR ) for at sikre kapitalberedskab til Selskabets fortsatte drift. Ifølge aftalen skulle ADR sikre Selskabets drift frem til en omlægning af Selskabets aktiviteter fra ventureinvesteringer til ejendomsinvesteringsselskab kunne gennemføres. Den 20. december 2007 blev det på Selskabets ekstraordinære generalforsamling vedtaget at implementere samarbejdsaftalen med ADR gennem apportindskud, gældskonvertering og fortegningsemission Den 17. marts 2008 foretog Olicom den første kapitalforhøjelse i forbindelse med omlægningen af Selskabets aktiviteter. Dette skete ved apportindskud af en ejendomsportefølje for nominelt DKK 100 mio. og konvertering af gæld for nominelt DKK 28,3 mio. Således var første skridt i omlægningen af Selskabets forretningsområde foretaget. Den 11. april 2008 gennemførte Selskabet en kapitalrejsning med et provenu på DKK 70,4 mio. samt konvertering af gæld for DKK 3,9 mio. Kapitalrejsningen skete som et led i skabelsen af et kapitalgrundlag for at kunne operere som ejendomsinvesteringsselskab. Den 16. maj 2008 meddelte Olicom, at der var indledt forhandlinger om erhvervelse af ejendomsporteføljen Aktiv Gruppen, der var ejet af selskabet Eurotrust A/S. Ejendomsporteføljen domineres af fire store projekter, hvor tre er hjemhørende i Danmark og et projekt i Norge. Herudover indeholder porteføljen ca. 30 øvrige mindre og mellemstore projekter beliggende både på Sjælland, Fyn og i Jylland. Porteføljen indeholder projekter med såvel kort som lang tidshorisont. Den 1. juli 2008 meddelte Selskabet, at der var indgået endelig købsaftale den 30. juni 2008 vedrørende købet af Aktiv Gruppen fra Eurotrust A/S via CSV Invest ApS. I henhold til den endelige aftale erhverver Selskabet nettoaktiver eksklusive rentebærende gæld for DKK 500 millioner. Udover nettoaktiverne overtages en række betingede og optionsbaserede købsaftaler vedrørende fremtidige projekter. Købet finansieres med DKK 100 millioner i ny egenkapital og resten i medfølgende lånekapital. Det egenkapitalfinansierede købsvederlag finansieres hovedsageligt gennem udstedelse af ca. 355 mio. nye aktier til en kurs på DKK 0,28 pr. aktie. Disse aktier er tegnet ved en rettet emission til et mindre antal professionelle investorer. Den 11. juli 2008 meddelte at Selskabet i henhold til sin vedtægtsmæssige bemyndigelse hertil har gennemført en rettet emission på nominelt DKK ,50 svarende til aktier af nominelt DKK 0,25 pr. aktie. Tegningskursen var fastlagt til DKK 0,28 pr. aktie, og Selskabets kontante bruttoprovenu fra emissionen er således DKK 100 millioner. Selskabets aktiekapital udgjorde herefter Resumé af 17. december

8 nominelt DKK ,75 svarende til aktier a nominelt DKK 0,25. De nye aktier vil blive søgt optaget til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange. BESTYRELSE OG DIREKTION Selskabets bestyrelse udgøres af: Eric Korre Horten, formand Kaj Egon Hansen Kren Erik Nielsen Selskabets daglige ledelse udføres af administrerende direktør Per Brøndum Andersen. RISIKOFAKTORER Enhver investering i aktier indebærer risici. Dette gælder også investering i Olicom A/S. Risikofaktorerne i forbindelse med en investering i Olicom A/S knytter sig bl.a. til: Generelt Ophørende aktiviteter En årrække med tab Ejendomsaktivitet Finansierings- og likviditetsrisiko Salg af ejendomme Forsikring Organisation og medarbejdere Valuta Makroøkonomiske faktorer For en uddybende beskrivelse af risikofaktorerne henvises til afsnittene Risikofaktorer i henholdsvis og Værdipapirnote af 17. december KAPITAL OG AKTIONÆRFORHOLD Selskabets aktiekapital udgør per 17. december 2008 nominelt DKK ,75 svarende til styk aktier a nominelt DKK 0,25. Heraf er nominelt DKK ,25 svarende til styk aktier a nominelt DKK 0,25 optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. I forbindelse med en kontant rettet emission gennemført den 11. juli 2008, er der udstedt nominelt DKK ,50 svarende til styk Nye Aktier i Olicom A/S. De Nye Aktier søges optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med forventede første handelsdag den 22. december Nedenstående tabel viser ejerfordelingen ifølge seneste offentliggjorte aktionærmeddelelser i henhold til Værdipapirhandelsloven 29. Resumé af 17. december

9 Aktionærer Før kontant rettet emission Antal aktier Nominel aktiekapital Pct. Efter kontant rettet emission Antal aktier Nominel aktiekapital ADR nr ApS m.fl. 1) ,00 57,41% ,00 40,15% Synerco ApS 2) ,25 12,17% ,25 10,92% ALPA ApS m.fl. 3) ,00 2,88% ,00 2,01% Eric Korre Horten 4) ,00 1,56% ,00 1,09% Øvrige aktionærer 5) ,00 25,99% ,50 45,82% I alt ,25 100,00% ,75 100,00% 1) ADR nr ApS er ejet 100% af direktør Jesper Jørgensen. M.fl. vedrører aktier ejet personligt af Jesper Jørgensen. 2) Synerco ApS' anpartskapital er ejet med 75% er Peter Forchammer og med 25% af Peter Wexøe. 3) APLA ApS er ejet 100% af administrerende direktør i Selskabet Per Brøndum Andersen. M.fl. vedrører aktier ejet privat af Per Brøndum Andersen. 4) Eric Korre Horten er bestyrelsesformand i Selskabet. 5) Øvrige aktionærer i Selskabet, der ejer mindre end 5% TIDSPLAN FOR EMISSIONEN Pct. Dato Begivenhed Kontant rettet emission gennemført Prospektmeddelelse Prospekt offentliggøres handelsdag på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Resumé af 17. december

10 AKTIEREGISTRERINGSDOKUMENT Indholdsfortegnelse: 1 Ansvarlige Revisor Risikofaktorer Generelle oplysninger Udvalgte regnskabsoplysninger Oplysninger om udsteder Forretningsoversigt Organisationsstruktur Ejendomme, anlæg og udstyr Gennemgang af drift og regnskaber Kapitalressourcer Forskning og udvikling, patenter og licenser Trendoplysninger Resultatforventninger eller prognoser Bestyrelse, Direktion og Tilsynsorganer samt ledere Aflønning og goder Bestyrelsens arbejdspraksis Personale Større aktionærer Transaktioner med nærtstående parter Oplysninger om udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Krydsreferencetabel Yderligere oplysninger Væsentlige kontrakter Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer Dokumentationsmateriale Oplysninger om kapitalbesiddelser Fagtermer og definitioner... 83

11 1 ANSVARLIGE 1.1 Alle personer med ansvar for de oplysninger, der gives i Aktieregistreringsdokumentet Direktion Per Brøndum Andersen, Administrerende direktør Bestyrelse Eric Korre Horten, advokat, Bestyrelsesformand Kaj Egon Hansen, konsulent, Bestyrelsesmedlem Kren Erik Nielsen, direktør, Bestyrelsesmedlem 1.2 Erklæring fra de ansvarlige for Aktieregistreringsdokumentet Direktion og bestyrelse Vi erklærer hermed, at vi som ansvarlige for Aktieregistreringsdokumentet har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Aktieregistreringsdokumentet efter vores vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, der kan påvirke dette indhold. Vi erklærer ligeledes herved, at oplysningerne i Aktieregistreringsdokumentet os bekendt er rigtige, og at Aktieregistreringsdokumentet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Aktieregistreringsdokumentet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Aktieregistreringsdokumentet. København, den 17. december 2008 Direktion Per Brøndum Andersen, Administrerende direktør Bestyrelse Eric Korre Horten, Bestyrelsesformand Kaj Egon Hansen, Bestyrelsesmedlem Kren Erik Nielsen, Bestyrelsesmedlem 1

12 Erklæring afgivet af selskabets uafhængige revisor Til læserne af prospektet Vi har gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter indeholdt i Aktieregistreringsdokumentet for Olicom A/S dateret 17. december De regnskabsmæssige oplysninger gengives fra koncernregnskaberne for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007 og fra det ureviderede perioderegnskab for perioden 1. januar september 2008 med sammenligningstal for perioden 1. januar september Selskabets ledelse har ansvaret for Aktieregistreringsdokumentet og for indholdet og præsentationen af oplysningerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om, hvorvidt oplysninger af regnskabsmæssig karakter er korrekt gengivet fra koncernregnskaberne for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007, og fra perioderegnskabet for perioden 1. januar september 2008 med sammenligningstal for perioden 1. januar september Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed. Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Som led i vores arbejde har vi gennemlæst Aktieregistreringsdokumentet og kontrolleret Aktieregistreringsdokumentets oplysninger af regnskabsmæssig karakter, herunder opstilling af hoved- og nøgletal, og har påset, at disse er korrekt gengivet fra koncernregnskaberne for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007 og fra perioderegnskabet for perioden 1. januar september 2008 med sammenligningstal for perioden 1. januar september Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion I henhold til NASDAQ OMX Copenhagens regler skal vi herved bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af koncernen aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultat af koncernens aktiviteter og pengestrømme, som angivet i koncernregnskaberne for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007 og i perioderegnskabet for perioden 1. januar september 2008 med sammenligningstal for perioden 1. januar september 2007 er indeholdt i Aktieregistreringsdokumentet. Supplerende oplysning Uden at det har påvirket vor konklusion gør vi opmærksom på, at der er betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Perioderegnskabet for perioden 1. januar september 2008 samt proforma regnskabsoplysningerne for perioden 1. januar december 2007 er aflagt efter regnskabsprincipper, der anvendes af virksomheder i fortsat drift. Vi skal henvise til selskabets erklæring om likviditeten i afsnit 4.1 erklæring om arbejdskapitalen i Værdipapirnoten af 17. december 2008 på side 10. Heraf fremgår det, at to af selskabets banker har fremsat ønske om at nedbringe deres eksponering over for Olicom. Ledelsen vurderer, at Selskabet har tilstrækkelig arbejdskapital til at finansiere dets likviditetsbehov de næste 12 måneder, men det er under forudsætning af, at der findes en tilfredsstillende løsning med de to banker, samtidig med, at selskabets eksisterende kreditfaciliteter og tilsagn ikke opsiges utidigt. Det er også under forudsætning af, at budgetteret likviditet fra salg af givne projekter på givne tidspunkter realiseres som forventet i foreliggende likviditetsbudget. Med henvisning til afsnit 11.3 på siderne 41-43, er det endvidere en forudsætning for, at Selskabet har tilstrækkelig arbejdskapital, at endnu ikke annullerede kautioner fra Aktiv Gruppen Holding A/S overfor flere selskaber, der ikke er en del af overdragelsen til Olicom, ikke resulterer i væsentlig likviditetbelastning. Ledelsen bedømmer at de eksisterende kreditfaciliteter og tilsagn ikke opsiges, at budgetteret likviditet fra salg af givne projekter gennemføres som forventet, ligesom ikke 2

13 annullerede kautioner ikke medfører likviditetsbetalinger. Følgelig aflægges dette Aktieregistreringsdokument under forudsætning af selskabets fortsatte drift. København, den 17. december 2008 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Karsten Rasmussen, Statsautoriseret revisor, Medlem af FSR Torben Nørskov Jensen, Statsautoriseret revisor, Medlem af FSR 3

14 Finansiel rådgiver I vor egenskab af finansiel rådgiver skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra udsteder og dennes revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder de data som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne, og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Aktieregistreringsdokumentet indeholdte informationer, og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. København den 17. december 2008 Henrik Juul, Bankdirektør Niels Kryger Andersen, Direktør for Investment Banking Capinordic Bank A/S Strandvejen 58, 2900 Hellerup, CVR nr.: Det skal oplyses, at Capinordic Bank A/S i forbindelse med Selskabets erhvervelse af Aktiv Gruppen som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 22/2008 af 1. juli 2008 faciliterede transaktionen. 4

15 2 REVISOR 2.1 Navn og adresse på udsteders revisor Selskabets revisor er PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup. Årsrapporterne for de historiske år 2005 og 2006 er revideret at Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Tagensvej 86, 2200 København N, ved statsautoriserede revisorer Peter Hertz og Søren Strøm. Årsrapporten for 2007 er revideret af statsautoriserede revisorer Henrik Reedtz og Alex Petersen fra Ernst & Young. Peter Hertz, Søren Strøm, Henrik Reedtz og Alex Petersen fra Ernst & Young er alle medlem af det faglige organ Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR). De historiske regnskabsoplysninger for 2005, 2006 og 2007 er indarbejdet i Aktieregistreringsdokumentet ved henvisning jævnfør Krydsreferencetabel i afsnit Eventuel fratrådt, flyttet eller ikke-genudnævnt revisor På Selskabets ordinære generalforsamling den 29. april 2008 fratrådte Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som revisor for Olicom A/S. I stedet blev PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved statsautoriserede revisorer Karsten Rasmussen og Torben Nørskov Jensen nyvalgt som revisor for Selskabet, idet PricewaterhouseCoopers i forvejen var revisor for Castor Holding ApS og Nygade 29-39, Ikast ApS, der nu er datterselskaber i Olicom A/S. Statsautoriserede revisorer Karsten Rasmussen og Torben Nørskov Jensen er medlem af det faglige organ Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR). 5

16 3 RISIKOFAKTORER Generelt Investering i aktier er forbundet med høj risiko, hvor investorer risikerer at tabe hele eller dele af investeringen. Investorer bør derfor foretage grundig analyse af nærværende Aktieregistreringsdokument og vurdere økonomiske, juridiske, markedsmæssige og andre risici, inden de tager endelig beslutning om at foretage investering i Selskabets aktier. Ledelsen har i efterfølgende afsnit redegjort for de efter deres opfattelse, væsentligste risici i forbindelse med en investering i Selskabet. Listen er ikke udtømmende eller anført i prioriteret rækkefølge, ligesom der vil være andre risici som vil kunne påvirke aktieinvesteringen i negativ retning både på kort og lang sigt. Ophørende aktiviteter Selskabets hidtidige forretningsområde vedrørende investeringer i teknologiselskaber forventes afhændet i den nærmeste fremtid. Selskabet har i balancen optaget kapitalandele samt tilgodehavender i disse porteføljevirksomheder på godt DKK 32 mio. Selskabets ledelse vurderer ikke, at denne værdiansættelse vil medføre tab i forbindelse med frasalget af aktiviteterne. En årrække med tab Selskabet har i en årrække haft betydelige tab på det tidligere forretningsområde investering i teknologiselskaber. De tilbageværende aktiviteter inden for dette område er i dag i en positiv udvikling og Selskabet forventer at kunne afhænde disse uden tab. Inden for Selskabets nye forretningsområder med ejendomsinvestering og udvikling afhænger resultatet af udlejning på investeringsejendommene og inden for ejendomsudvikling i godkendelser af disse, finansiering og gennemførelse af salg, jf. nærmere nedenfor. Ejendomsaktivitet På Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 20. december 2007 blev det vedtaget at omlægge Selskabets aktiviteter til ejendomsinvesteringer. I den forbindelse blev det ligeledes vedtaget at foretage en kapitaludvidelse i form af et apportindskud af en ejendomsportefølje. I foråret 2008 gennemførte Selskabet et apportindskud af en ejendomsportefølje til en bruttoværdi på ca. DKK 300 mio. væsentligst bestående af erhvervsejendomme. Ejendomme er optaget i anskaffelsesåret til kostpris inklusive omkostninger, men skal efterfølgende hvert år værdiansættes til markedsværdi. Markedsværdien er afhængig af en række faktorer herunder bl.a. lejeniveau, vedligeholdelsesstand, beliggenhed, renteniveau, den generelle økonomiske situation og skatte- og afgiftsforhold. Selskabet vil have almindelig drift af disse ejendomme, som bliver lejet helt eller delvist ud. Denne aktivitet er også afhængig af faktorer som nævnt i forrige afsnit og vil også påvirkes af disse. Selskabet er også eksponeret overfor tomme lejemål eller af lejere, der af forskellige årsager bliver ude af stand til at betale lejen. Ved endelig aftale den 30. juni 2008 erhvervede Selskabet en portefølje af udviklingsejendomme og projekter via købet af Aktiv Gruppen (Aktiv Gruppen Holding A/S, Real Ejendomme A/S og AGH Norge A/S). Selskabet overtog herved nettoaktiver eksklusive rentebærende gæld for DKK 500 mio, som blev finansieret ved DKK 100 mio. i egenkapital og resten i medfølgende lånekapital. Den erhvervede portefølje består af en mindre del af opførte og endnu ikke solgte ejendomme, af projekter med godkendt plangrundlag, og af projekter, der er inde i planlægningsfasen, og som over en årrække kan realiseres. Herudover har selskaberne indenfor koncernen tidligere afsluttet en række projekter. De erhvervede selskaber driver aktivitet i hele Danmark og i den sydlige del af Norge med centrum i Kristiansand. Selskaberne driver primært forretning indenfor udvikling af helårsboliger og fritidshuse, men er også i gang med udvikling af erhvervsprojekter især i det storkøbenhavnske område. Den erhvervede portefølje kan påvirkes af udviklingen i markedet for salg af privat- og feriebolig i Danmark og Norge, hvilket bl.a. kan påvirkes af renteudviklingen på boliglån. En del af projekterne kræver desuden 6

17 finansiering af grundkøb og opførelsesudgifter, hvilket vil være afhængig af det til enhver tid værende finansielle marked. De nævnte forhold kan påvirke Selskabets finansielle position i såvel negativ som positiv retning. Væsentlige påvirkninger i negativ retning vil kunne medføre en betydelig forringelse af Selskabets økonomiske resultater samt finansielle stilling, hvorfor det i en sådan given situation kan blive nødvendigt for Selskabet at få tilført ny kapital til brug for indfrielse af Selskabets gæld. Finansierings- og likviditetsrisiko Selskabet er i forbindelse med ejendomsinvestering og udvikling af ejendomsprojekter eksponeret over for både en finansierings- og en likviditetsrisiko. Ejendomsudvikling er en finansieringstung virksomhed, hvorfor Selskabets aktiviteter vil være påvirket af finansmarkedets lånemuligheder. Dette betyder, at omfanget af Selskabets aktiviteter påvirkes negativt af manglende finansiering. Selskabet forsøger at mindske de negative konsekvenser heraf, ved dels at tilpasse de igangsatte projekter til disse markedskonditioner, og dels ved at forlænge eller udsætte gennemførelsen af projekter. Selskabet finansierer ejendomsinvesteringer og udvikling med både kort- og langfristede lån afhængig af typen af investeringen. Selskabet vil som hovedregel finansiere investeringer med 60-80% s fremmedfinansiering og bliver som følge heraf påvirket betydeligt af udsving i rentesatserne. Finansieringsinstitutternes krav om en væsentlig øget egenkapitalandel ved gennemførelse af projekter, vil gøre det nødvendigt for Selskabet at foretage en løbende prioritering af, hvilke aktiviteter, der skal igangsættes. Dette kan medføre, at projekter må udelades eller sælges og resultere i manglende indtægter eller tab for Selskabet. Dette vil kunne få en væsentlig negativ påvirkning på Selskabets økonomiske resultater samt finansielle stilling. Selskabets likviditetsrisiko består primært i, at Selskabet som følge af manglende indtægter eller manglende finansiering ikke kan indfri Selskabets forpligtelser. Denne situation opstår, hvis fx Selskabets projekter ikke giver de afkast, der er forventet eller der forekommer uforudsete omkostninger. Ydermere kan likviditetsrisiko bestå i, at indgåede finansieringsaftaler som følge af eksterne forhold i makroøkonomien eller interne forhold i kreditinstitutter gør, at kreditinstitutter opsiger dele eller hele deres engagement med Selskabet. Selskabet er som normalt for branchen finansieret ved kortfristede lån fra kreditinstitutter og således afhængig af, at disse ikke opsiges i projektperioden, men kan fastholdes indtil salget af projektet kan afvikle lånet. Selskabet har i de seneste måneder oplevet, at det er vanskeligere og dyrere at opnå finansiering af projekter. Fortsætter dette vil det medføre, at Selskabet må opgive eller udskyde projekter, selvom de forventes at give et positivt afkast. Det er Selskabets vurdering, at markedsforholdene for ejendomsbranchen på det seneste har ændret sig på en sådan måde, at der er en øget risiko for, at kreditinstitutter opsiger eksisterende kreditfaciliteter. Selskabet har i den seneste tid oplevet, at det er blevet betydeligt vanskeligere og dyrere at opnå finansiering til projekter og ejendomsinvestering. Samtidig har Selskabet i takt med omverdenens og kreditinstitutternes fokus på engagementer inden for ejendomsinvestering/udvikling oplevet, at én af Selskabets banker ønsker at nedbringe deres eksponering overfor Olicom koncernen. Olicom har opfyldt alle forpligtelserne på disse engagementer, hvorfor Selskabet fortolker bankens ageren, som et overordnet ønske fra bankens side om at nedbringe eksponering over for ejendomsbranchen. Selskabet bestrider overfor banken, at der er et juridisk belæg for nedbringelsen af lånene. Herudover har Selskabet en dialog med en af Aktiv Gruppens banker, der endnu ikke har gennemført de transaktioner, der var aftalt med den pågældende bank og mellem handelens parter, da Olicom den 30/ købte Aktiv Gruppen. Dette betyder for det første, at der stadig resterer at blive annulleret kautioner fra Aktiv Gruppen Holding A/S overfor flere selskaber, der ikke var en del af overdragelsen til Olicom kautioner, som ifølge aftalerne skulle slettes i forbindelse med handelens gennemførelse. For det andet fastholder Olicom banken på et tilsagn om, at deres lån til Aktiv Gruppen kun kan opsiges i henhold til det aftalte ved handelens indgåelse. Dette tilsagn er der ikke enighed om mellem parterne, og banken har 7

18 opsagt visse lån, hvilket Olicom har bestridt berettigelsen af. Det kan ikke udelukkes, at disse forhold, der er i strid med de indgåede aftaler, vil medføre tab for Selskabet, der i så fald efterfølgende vil blive søgt erstattet. Det skal ligeledes understreges, at hvis andre banker, som følge af markeds- eller andre forhold, ligeledes ønsker at nedbringe eller opsige eksisterende finansieringstilsagn eller kreditfaciliteter, vil dette påvirke Selskabets drift væsentligt og som yderste konsekvens medfører, at Selskabet ikke kan indfri Selskabets forpligtelser. Salg af ejendomme Selskabets ejendomsaktiviteter er afhængige af salg af disse primært indenfor ejendomsudviklingsaktiviteterne. Disse aktiviteter er pt. mest rettet mod det private ejendomsmarked, med en overvægt af projekter indenfor helårsbeboelse (huse, lejligheder og parcelhusgrunde). En afmatning i dette marked vil kunne få en væsentlig indflydelse på omsætningen af disse enheder, med deraf følgende reduktion i resultat og likviditet. Indenfor segmentet erhvervsejendomme vil Selskabet også blive påvirket af en mindsket omsætningshastighed og et øget krav til køberes afkast af deres investering. Dette kan resultere i lavere salgspriser for ejendommene, indenfor såvel den bestående portefølje af ejendomme, som indenfor udvikling af erhvervsprojekter. Forsikring Selskabet har en erhvervsforsikring og andre sædvanlige og krævede forsikringer. Efter Selskabets vurdering er Selskabet tilstrækkeligt forsikret med den nuværende aktivitet. Der gives ikke sikkerhed for, at en skade på en eller flere af de erhvervede ejendomme vil blive fuldt kompenseret via de forsikringer, der er tegnet, og dette vil kunne have en negativ indflydelse på Selskabets resultat. Organisation og medarbejdere Selskabets organisation består i dag af 32 medarbejdere, hvoraf 16 er ansat i Aktiv Gruppen Holding A/S, 3 er ansat i Real Ejendomme A/S, 9 er ansat i AGH Norge A/S og 4 er ansat i Olicom A/S. Ved Selskabets erhvervelse af Aktiv Gruppen den 30. juni 2008, er der tilført 28 nye medarbejdere, fordelt med 23 i Danmark, mens der i Norge er ansat 9 medarbejdere i AGH Norge A/S. Olicom A/S har således fået tilført væsentlige ressourcer til styrkelse af ejendomsudviklingsaktiviteterne, men er stadig på det ledelsesmæssige niveau relativ sårbar overfor enkeltpersoners indsats. Valuta I forbindelse med erhvervelsen af AGH Norge A/S påtager selskabet sig en valutarisk risiko, da alle de norske aktiviteter foretages i norske kroner. Den norske krone er dog forholdsvis stabil, og den norske stats økonomi er overordentlig god, hvorfor risikoen herfra anses at være minimal. Hvis Selskabet i fremtiden investerer yderligere i Europa, vil Selskabet tilsvarende blive eksponeret overfor den pågældende valuta. Selskabet vil imidlertid minimere disse risici ved at optage lån i samme valuta og herved eliminere størstedelen af de potentielle risici. Makroøkonomiske faktorer Selskabets hovedaktivitet bliver som tidligere nævnt ejendomssegmentet, som også følger konjunkturerne i verdensudviklingen, dvs. at Selskabet vil blive påvirket af faktorer som vækst, inflation, miljø, indgreb fra offentlige myndigheder og lignende. Listen er ikke udtømmende, men alene eksempler på risici, der vil kunne påvirke Selskabets økonomiske resultater og finansielle stilling. Udviklingen på de ejendomsmarkeder, som i den nære fremtid vil være Selskabets hovedområde, er for nærværende præget af ustabilitet på især finansmarkederne, hvorfor Selskabets resultater på kort sigt vil blive påvirket heraf. På lidt længere sigt forventer Selskabet dog mere normale markedskonditioner og herved bedre resultatmæssige muligheder. 8

19 4 GENERELLE OPLYSNINGER Det er ikke hensigten, at Aktieregistreringsdokumentet skal danne grundlag for en investerings- eller anden vurdering, og Aktieregistreringsdokumentet må ikke betragtes som en anbefaling fra Olicom A/S side om, at modtagere af Aktieregistreringsdokumentet bør tegne eller købe aktier i Olicom A/S. Potentielle investorer bør selv vurdere, om oplysningerne i Aktieregistreringsdokumentet er relevante, og et eventuelt køb bør baseres på de undersøgelser, som vedkommende finder nødvendige. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller fremsætte erklæringer, der ikke er indeholdt i dette Aktieregistreringsdokument, og sådanne oplysninger og erklæringer kan i givet fald ikke betragtes som tiltrådt af Olicom A/S. Udlevering af Aktieregistreringsdokumentet kan ikke på noget tidspunkt betragtes som en indeståelse for, at der ikke er sket ændringer i Olicom A/S virksomhed eller forhold siden datoen for offentliggørelse af Aktieregistreringsdokumentet, eller at oplysninger indeholdt heri er korrekte på noget tidspunkt efter datoen for offentliggørelse af Aktieregistreringsdokumentet. I henhold til Bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 skal enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i Aktieregistreringsdokumentet, der kan påvirke vurderingen af værdipapirerne, og som indtræder eller konstateres mellem tidspunktet for godkendelsen af Aktieregistreringsdokumentet og den endelige afslutning af Udbuddet til offentligheden, eller starten af handlen på et reguleret marked, skal angives i et tillæg til Aktieregistreringsdokument. Et sådant tillæg skal godkendes indenfor syv børsdage og offentliggøres i overensstemmelse med 25. Aktieregistreringsdokumentet er ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring fra Olicom A/S side eller på Olicom A/S vegne til at købe aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt eller til personer, som det er ulovligt at give et sådant tilbud eller opfordring til. Aktieregistreringsdokumentet bør ikke videresendes, reproduceres eller på anden måde videredistribueres. Henvisninger i Aktieregistreringsdokumentet til Olicom, Selskabet eller Udsteder er til Olicom A/S. Aktieregistreringsdokumentet vil kun blive udarbejdet på dansk. Aktieregistreringsdokumentet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Nye Aktier må ikke direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, i USA, Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller et sådant salg er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet og Emissionsbanken skal modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Aktieregistreringsdokumentet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Nye Aktier må ikke udbydes eller sælges, i nogen jurisdiktion, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller et sådant salg er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet og Emissionsbanken kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. De Nye Aktier er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act eller værdipapirlovgivning i enkelt stater og udbydes og sælges (i) i USA, hvis det er tilladt i henhold til Rule 801 i U.S. Securities Act, til eksisterende amerikanske aktionærer i Olicom A/S i henhold til Rule 801 i U.S. Securities Act, og (ii) uden for USA i offshore transaktioner i henhold til Regulation S. Nye aktier, der erhverves i forbindelse med Udbuddet, vil være at betragte som begrænsede værdipapirer i henhold til definitionen i Rule 144 (a) (3) i U.S. Securities Act i samme omfang, og i samme forhold som aktionærernes Eksisterende Aktier var det per tildelingsdagen. Enhver formidling af dette Aktieregistreringsdokument i eller til Storbritannien eller Nordirland samt enhver formidling, som kan få virkning i Storbritannien eller Nordirland, udføres alene på baggrund af undtagelsen indeholdt i artikel 67 i the Financial Services and Markets Act 2000 til begrænsningerne i artikel 21 i the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order 2001). Aktierne må kun sælges og Aktieregistreringsdokumentet alene udleveres til sådanne personer omfattet af denne undtagelse. 9

20 Meddelelse til personer hjemmehørende i USA Nye Aktier er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af det amerikanske børstilsyn (Securities and Exchange Commission), børstilsyn i enkeltstater i USA eller andre amerikanske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen af de ovenfor nævnte myndigheder har afgivet nogen erklæring om eller udtalt sig om Udbuddet, eller om hvorvidt dette dokument er korrekt eller fuldstændigt. Erklæringer om det modsatte betragtes som en kriminel handling i USA. Udbuddet foretages vedrørende værdipapirer i et dansk selskab. Udbuddet er underlagt danske oplysningsforpligtelser, der afviger fra oplysningsforpligtelserne i henhold til amerikansk ret. Eventuelle regnskaber i dokumentet er udarbejdet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS), der muligvis ikke er sammenlignelige med amerikanske selskabers regnskaber. Det kan være vanskeligt at håndhæve investors rettigheder og krav i henhold til amerikanske føderale værdipapirlove, da Olicom A/S er hjemmehørende i Danmark, og nogle eller alle Selskabets ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer kan være hjemmehørende i Danmark. Det vil muligvis ikke være muligt at anlægge sag mod et ikke-amerikansk selskab eller dets ledende medarbejdere eller bestyrelse ved en domstol uden for USA vedrørende overtrædelse af amerikanske værdipapirlove. Det kan være vanskeligt at tvinge et ikke-amerikansk selskab og dets tilknyttede selskaber til at efterleve afgørelser truffet af domstole i USA. Meddelelse vedrørende det Europæiske Økonomiske Samarbejde I relation til de enkelte medlemsstater i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der har implementeret Prospektdirektivet (hver især en "Relevant medlemsstat"), har Emissionsbanken erklæret og accepteret, at med virkning fra implementeringsdatoen for Prospektdirektivet i den Relevante Medlemsstat (den "Relevante Implementeringsdato") har denne ikke og vil ikke foretage noget udbud af Nye Aktier til offentligheden i den pågældende Relevante Medlemsstat inden offentliggørelse af et prospekt vedrørende aktierne, der er godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat eller, hvor det er relevant, godkendt i en anden Relevant Medlemsstat og meddelt til den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat, alt i henhold til Prospektdirektivet. Gældende fra og med den Relevante Implementeringsdato kan et udbud af aktier til enhver tid gennemføres til offentligheden i den pågældende Relevante Medlemsstat: a) til juridiske enheder, der er bemyndiget eller bestemt til at operere på de finansielle markeder eller, hvis de ikke er bemyndiget eller bestemt hertil, hvis formål er udelukkende at investere i værdipapirer, b) til enhver juridisk enhed, som har to eller flere af følgende: 1) et gennemsnit på mindst 250 medarbejdere i det seneste regnskabsår, 2) en samlet balancesum på mere end EUR , og 3) en årlig nettoomsætning på mere end EUR , som anført i det seneste års- eller koncernregnskab, c) til færre end 100 fysiske personer eller juridiske personer pr. land inden for EU/EØS, som ikke er kvalificerede investorer (som defineret i Prospektdirektivet), eller d) under alle andre omstændigheder, der ikke fordrer, at udsteder offentliggør et prospekt i henhold til Artikel 3 i Prospektdirektivet. I forbindelse med foranstående betyder udtrykket et "udbud af Nye Aktier til offentligheden" vedrørende aktier i en Relevant Medlemsstat den kommunikation, i enhver form og med ethvert middel, af tilstrækkelige oplysninger om Udbuddets vilkår og de Nye Aktier, som skal udbydes, der gør investor i stand til at træffe en beslutning om køb eller tegning af aktierne, som denne måtte blive ændret i den pågældende Relevante Medlemsstat af ethvert tiltag, hvorved Prospektdirektivet gennemføres i den pågældende Relevante Medlemsstat. Udtrykket "prospektdirektiv" betyder direktiv 2003/71/EC og omfatter alle relevante implementeringsprocedurer i de enkelte Relevante Medlemsstater. Meddelelse til personer hjemmehørende i Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner Nye Aktier er ikke blevet godkendt. afvist eller anbefalet af udenlandske børstilsyn, ligesom ingen af de nævnte myndigheder har afgivet nogen erklæring eller udtalelser om Udbuddet, eller om hvorvidt dette dokument er korrekt eller fuldstændigt. Fuldbyrdelse af domme Selskabet er et aktieselskab indregistreret i Danmark. Medlemmerne af Ledelsen er bosiddende i Danmark, 10

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr.

Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Præcisering af beskrivelse af forventninger for 2010 for Lalandia Dette

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Faxe Kommune Holding A/S

Faxe Kommune Holding A/S Faxe Kommune Holding A/S Industrivej 2, 4683 Rønnede xx xx xx xx Vurderingsberetning til brug for selskabsstiftelse ved apportindskud Åbningsbalance pr. 1. december 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Jeudan A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 24 60 45)

Jeudan A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 24 60 45) Jeudan A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 24 60 45) Udbud af op til 3.024.698 stk. nye aktier a nom. DKK 100 til kurs 325 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i Jeudan A/S i forholdet

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere