Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape"

Transkript

1 Bolig- og erhvervområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Kommuneplantillæg nr. 11, til Syddjur Kommuneplan 2009

2 Yderligere information kan få ho: SYDDJURS KOMMUNE Hovedpotadree: Hovedgaden Rønde Tlf Plangruppen er lokalieret på rådhuet i Ebeltoft på Lundbergvej 2 Kontaktperoner i Syddjur Kommune: Afdelingchef Tina Degn Ramuen Planlægger Thoma D. Secher Denne lokalplan kan e og hente på: Lokalplanen er udarbejdet af: Plangruppen i amarbejde med Andelforeningen Friland Kommunen åbningtider fremgår af kommunen hjemmeide på adreen: Kortgrundlag: Matrikelkort og topografikekort: KMS TK-kort: Kortcenter.dk Ortofoto: COWI HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner kal tyre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne, erhvervlivet og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i ammenhæng med planlægningen om helhed. I en lokalplan fatlægger Byrådet bl.a. betemmeler for, - hvad området og bygningerne kal bruge til, - hvor og hvordan der kal bygge nyt, - hvilke bygninger der kal bevare, - hvordan nye veje tier og beplantning kal etablere, - hvordan de ubebyggede arealer kal indrette. Lokalplanen betår af: Redegørelen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen bekrive, og der fortælle om lokalplanen indhold. Herudover redegøre der bl.a. ogå for de miljømæige forhold, om hvordan lokalplanen forholder ig til anden planlægning, og om gennemførele af lokalplanen kræver tilladeler eller dipenationer fra andre myndigheder. Betemmelerne, der er konkrete regler for hvordan området må anvende fremover, og om er bindende for grundejeren og Byrådet. Kortbilag, der vier afgrænningen af området i forhold til kel, og hvordan området kal diponere. Kortbilagene hænger nøje ammen med lokalplanbetemmelerne og er bindende for grundejeren og Byrådet. Øvrige bilag, der fx vier Erhvervkategorier, Støj fra erhverv, trafik eller vindmøller, parkeringnormer, om uddyber eller illutrerer lokalplanene betemmeler. Hvornår udarbejde en lokalplan? Ifølge planloven kal der udarbejde en lokalplan, før der gennemføre tørre udtykninger eller tørre bygge- og anlægarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere kal der udarbejde en lokalplan, når det er nødvendigt for at ikre kommuneplanen virkeliggørele, eller når der kal overføre arealer fra landzone til byzone eller til ommerhuområde. Byrådet kan til enhver tid belutte, at der kal udarbejde et lokalplanforlag. Lokalplanforlaget Når Byrådet har vedtaget et forlag til lokalplan kal forlaget i offentlig høring i mindt 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indigeler eller ændringforlag. Når den offentlige høring er lut, vurderer Byrådet, i hvilken udtrækning man vil imødekomme eventuelle indigeler og ændringforlag. Herefter kan lokalplanen vedtage endeligt. Hvi Byrådet, på baggrund af de indkomne indigeler, eller efter eget ønke, vil foretage å omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt lokalplanforlag, tarter proceduren forfra med offentliggørele af et nyt lokalplanforlag. Den endelige lokalplan Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og vedtagelen er offentlig bekendtgjort i avien, er lokalplanen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanen område. Det betyder, at der ikke må etablere forhold i trid med lokalplanen betemmeler. Lovlig ekiterende bebyggele eller lovlig anvendele, om er etableret før lokalplanforlaget blev offentliggjort, kan fortætte om hidtil, elvom det er i trid med lokalplanen - ogå efter ejerkifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggeler eller anlæg, der er bekrevet i planen.

3 Redegørele Foto: Eben Nielen 3

4 Redegørele INDHOLD REDEGØRELSE...7 Lokalplanen område...7 Offentlig og Privat ervice i området... 7 Lokalplanen baggrund og formål...10 Hvad er friland? Lokalplanen indhold...10 HØjDEfoRHoLD i området...11 Grundlag for bebyggeleplan Området Opdeling i byggelodder Veje- tier og parkering Placering og udformning af byggeri Opdeling i delområde Erhverv i tilknytning til boligen Skiltning Ubebyggede arealer Bevaringværdig beplantning Grundejerforening Forhold til anden planlægning og lovgivning...16 Syddjur Kommuneplan Tillæg til Syddjur Kommuneplan Gældende lokalplaner Overførele af areal til byzone Lokal Agenda EU-Habitatdirektivet Landbrugloven Særlige landkabelige intereeområder Særlige drikkevandintereer Lavbundarealer Naturbekytteleloven Nationalpark Mol Bjerge Område med ærlig geologik interee Fredkov Arkæologike forhold Støj Støj fra virkomheder Støj fra trafik Parkering Jordforurening Overkudjord og byggeaffald

5 Redegørele Foryningforhold...24 Varmeplan Vandforyning Spildevand Afledning af regnvand Miljøvurdering...24 Servitutter...25 Tilladeler eller dipenation fra andre myndigheder...25 Tilvejebringele og offentlig debat...26 LoKALPLANBEStEmmELSER Formål Afgrænning, opdeling og zonetatu Området anvendele Udtykning Vej-, ti- og parkeringforhold Bebyggelen omfang og placering Bebyggelen ydre fremtræden Ubebyggede arealer Teknike foryninger m.m Grundejerforening Forudætninger for ibrugtagning Forudætninger for ibrugtagning Lokalplanen retvirkninger Vedtagelepåtegninger KoRtBiLAG KoRtBiLAG BiLAG 3, miljøklasser...37 REDEGØRELSE...41 Kommuneplan Tilvejebringele og Offentlig debat...41 Retvirkninger...42 Rammebetemmeler...42 Vedtagelepåtegninger RAmmEKoRt

6 Redegørele N DK 1: Lokalplanområdet placering i Kommunen. Målforhold: 1: N une Overigtkort over området. Målforhold: 1: km km

7 COWI Lokalplan nr. 351 Redegørele REDEGØRELSE LOKALPLANENS OMRÅDE Lokalplanområdet er beliggende yd for Friland mellem Jehøjvej og Ravnebjergvej i den ydlige del af Feldballe by og omfatter et område på ca. 2,95 ha fra matr. nr. 1 ab og matr. nr. 55, Feldballe By, Feldballe, amt et tykke af Jehøjvej, der ligger på matr. nr. 43 o og 1 i Feldballe By, Feldballe. Se herom på Kortbilag 1. Området græner mod nord op til den ekiterende del af Friland og mod yd, øt og vet mod det åbne land. Området er ved planen udarbejdele ejet af Præteembedet, Feldballe. Størtedelen af området er beliggende i landzone og kal med denne lokalplan overføre til byzone. Der er ikke foretaget boreprøvninger i området, å jordbunden nærmere ammenætning kende ikke. Lokalplanområdet kåner vagt fra nord til yd. Området lavete punkt ligger ved Ravnebjergvej i området ydøtlige hjørne. Dette punkt er et meget fugtigt område, hvor der trod dræning en del af året godt kan tå vand over jordoverfladen. OFFENTLIG OG PRIVAT SERVICE I OMRÅDET Lokalplanområdet er beliggende i Rønde koleditrikt. Aftanden til kolen i Rønde er ca. 9 km. Der befinder ig en børnehave og en frikole i Feldballe, umiddelbart nord for lokalplanområdet. I amme område, nord for kolen, ligger en dagligvarebutik. Feldballe har forbindele ved burute 122 til Århu og Grenaa. Burute 123 har forbindele til Ebeltoft en gang om dagen og kører om lynbu fra Ebeltoft til Århu via Feldballe to gange tidligt om morgenen. Luftfoto over området, taget i ommeren Lokalplanområdet er markeret nedert i fotoet. Målforhold: 1:

8 Lokalplan nr. 351 Redegørele TÅSTRUP FE LD B Frikole Bø rn e h a v e F R ILA N D L OKA LP LA N OM T RE D JE ETA Flyfoto over området yd for Feldballe. Skyphoto, den 29. maj

9 Lokalplan nr. 351 Redegørele Lufthavn B AL LE Fel d b a l l e h a l l e n Ebe ltof tvej M R Å DE APE 9

10 Redegørele LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanen er udarbejdet for at realiere en udvidele af Friland ved Feldballe med en tredje etape på knap 2,9 ha, med op til 16 nye boliger, der opføre om ekperimenterende og økologik byggeri, med mulighed for at drive erhverv inden for miljøklaerne 1-3. HVAD ER FRILAND? Ideen til Friland er oprindeligt udformet af hubyggeren Steen Møller og Danmark Radio v. Anton Gammelgaard. Friland blev fra tarten udtænkt om et projekt med et både lav- og højteknologike elementer. Lavteknologik fordi huene primært bygge af natur- og gen-brugmaterialer. Højteknologik fordi beboerne bruger informationteknologien til at indrette ig på nye og bedre måder i forhold til arbejde, familie og det nære amfund. Boligerne bygge primært af materialer om ler, halm, kalk, markten, rundtømmer og lignende. Alt byggeri i projektet kal om ethvert andet byggeri i Syddjur Kommune godkende og holde ig indenfor rammerne af loven betemmeler. Boligerne bliver billige og olide, men de kal ogå være mukke at e på. Det er afgørende for projektet, at hvert enkelt hu falder godt ind i naturen og landkabet. Huene indrette på ædvanlig vi med vand og el, men der ate på mindt muligt energiforbrug. Målet for Andelforeningen Friland er det gældfri byggeri. Det er derfor tanken, at der ikke optage lån i huene. Af amme grund er det et krav til indflytterne, at de kan prætere en opparing på ca kr. Gældfriheden kal ikre tørre frihed for beboerne og dermed flere og bedre muligheder for at bekæftige ig med det, de har lyt til og det, der intereerer dem. Henigten er, at indflytterne på Friland kal tarte egen virkomhed. Friland kal være et dynamik og levende miljø med boliger og erhverv. Det er et bærende element for projektet, at beboerne tarter egen virkomhed og i det daglige er med til at kabe liv og aktivitet i lokalområdet. Andelforeningen Friland er ikke et ted, hvor beboerne hver dag kal pendle ind til Aarhu for at arbejde. Anøgere til indflytning på Friland kal udover byggeplaner fremlægge en realitik forretningplan for dere kommende virkomhed. I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at forretningidéen er økonomik bæredygtig, at typen af virkomhed paer ind i projektet og i øvrigt ikke er tøjende eller forurener på anden måde. Friland kal med udvidelen kunne rumme en vi andel af de vagete i amfundet, her tænke f.ek. på de ældre. Derfor reervere areal til et bofællekab, om primært er tiltænkt ældre. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen regulerer området inddeling i byggelodder, fællearealer og det anvendele, beplantning, veje, tier og parkeringforhold. Lokalplanen betemmeler om bebyggele er rummelige, å der kabe mulighed for tor frihed til udformning af byggeriet. Dette er for at undertøtte den ekperimentelle karakter af byggerierne på Friland. Endvidere ætter lokalplanen rammerne for de forkellige elvtændige erhverv, om ønke etableret i området. Op til to af byggelodderne kan anvende til et bofællekab med elvtændige bo-enheder med te-køkken og eget bad og toilet, og fælleopholdrum og fællekøkken m.m. 10

11 5 Lokalplan nr. 351 Redegørele Byvej N 7a ag Lokalplanområde ab Højdeforhold i området Luftfoto fra 2010 med højdekurver i ytem DVR90. Målforhold: 1:

12 Redegørele GRUNDLAG FOR BEBYGGELSESPLAN Ved udformning af byggelodder, veje og tianlæg på Friland førte og anden etape er inpirationen hentet i den ældre bondekultur. Da Friland ønker at fremtå om en helhed har dette ogå været udgangpunktet for udformningen af tredje etape. OMRÅDETS OPDELING I BYGGELODDER Byggelodderne græner op til et bælte af friareal om delvit beplante. Friarealet på Friland førte og anden etape er forbundet med hinanden og videreføre på tredje etape. Friarealet udmunder i en mindre ø, om etablere i den ydøtlige del af lokalplanområdet ved Ravnebjergvej. Byggelodderne er mere eller mindre trapez eller organik udformede tykker i forkellige tørreler. Lodderne udformning og placering inpirerer til en kreativ og diver bebyggele, da der ikke finde to lodder der er en. Lodderne er adkilt fra hinanden med 3 m bredt tiarealer, om forbinder lodderne, vejene og de frie fællearealer. Området indeholder i alt 16 byggelodder. Byggelodderne 1,2 og 7-16 anvende til åben-lav og tæt-lav bebyggele. På hver lod må der opføre indtil 300 m² bebyggele til bolig og tilhørende erhverv om fritliggende enfamiliehue eller dobbelthue. Lodderne 3-6 anvende til tæt-lav bebyggele, hvor der må opføre indtil 200 m² bebyggele til bolig og tilhørende erhverv. Såfremt lod 3 og 4 eller/og lod 5 og 6 ammenlægge gælder betemmelerne om for de øvrige lodder. Enkelte byggelodder er ikke adkilt af ti og beplantning. Dette giver en flekibilitet i anvendelen, da die efter ønke kan bruge om to mindre elvtændige byggelodder eller om én tørre byggelod. Da lokalplanområdet overføre til byzone, vil der efter boligreguleringloven være bopælpligt i de helårboliger, om opføre inden for lokalplanområdet. Helårboliger må ikke anvende om ommerhue, eller udleje om ommerhue. VEJE- STIER OG PARKERING Vejadgang til lokalplanområdet kabe fortrinvi fra Jehøjvej og Friland. Jehøjvej er belagt med afalt fra Kejltrupvej og lang med Friland etape 2. Herefter er det gruvej. Jehøjvej er ligelede adgangvej til ejendomme, herunder tutteri, i området yd for Friland. For at kunne fungere om adgangvej til det nye boligområde på Friland, og de til boligerne tilknyttede erhverv, kal afaltbelægningen forlænge frem til fredkoven. I forbindele med forbedring af trafikikkerhed kal mulighederne for fartbegrænende forantaltninger på Jehøjvej underøge nærmere. Lodderne 1 og 2 ved Ravnebjergvej får adgang via en tikvej fra Ravnebjergvej. Imellem byggelodderne etablere 3 m brede tier, om kaber adgang til de frie fællearealer. Der reervere et areal lang Jehøjvej og et areal lang den ydlige afgrænning af området ved fredkoven om fælle parkeringareal. Arealet lang Jehøjvej kan deuden anvende til placering af affaldtation og potkaeanlæg. Der etablere 4 p-plader i tilknytning til tikvejen, om reervere til beboerne på byggelod nr. 1 og 2. Jf. Kortbilag 2. 12

13 Redegørele PLACERING OG UDFORMNING AF BYGGERI Alle helårboliger og erhvervbygninger kal placere indenfor byggefelterne til 4,5 m og 6,5 m høj bebyggele. Der er mulighed for at placere op til 2 måbyggerier på mak. 10 m² og højt 2,5 m højt på hver byggelod. Die måbyggerier må placere udenfor byggefelterne til 4,5 og 6,5 m høj byggeri. Der er ålede mange muligheder for placering af byggeri på de enkelte byggelodder. OPDELING I DELOMRÅDE Lokalplanområdet er opdelt i to delområde, Delområde I på ca. 2,19 ha og Delområde II på ca m². Baggrunden for denne opdeling er, at der kal tage henyn til naboer uden for Friland. Der er derfor ikke muligt at indrette miljøklae- 3-erhverv tæt på naboen på Ravnebjergvej 3. De to byggelodder, nr. 1 og 2, om ligger tættet på Ravnebjergvej 3 vil dog fortat kunne udnytte den ekiterende gældende ramme i Kommuneplan 2009, til at indrette miljøklae-2-erhverv. ERHVERV I TILKNYTNING TIL BOLIGEN Lokalplanen tillader om agt, at der i tilknytning til boligen må drive erhverv inden for miljøklae 1-3 i Delområde I og miljøklae 1-2 i Delområde II. Jf. Bilag 3. Tanken er, at der kun må drive erhverv, der ikke medfører tørre genevirkninger for naboerne. Miljøklaerne bruge til en indledende vurdering af, hvilke typer af virkomhed der kan tillade i området forud for en nærmere miljøvurdering af den enkelte virkomhed. N Målforhold: 1:2.000 Illutrationplan der vier hvordan området kan komme til at e ud, hvi det bebygge efter lokalplanen betemmeler. 13

14 Redegørele Hver type virkomhed har en miljøklae ud fra, hvor meget den erfaringvit påvirker omgivelerne. Der er betydelig variation i påvirkningerne fra virkomheder indenfor en enkelt virkomhedtype. Derfor er miljøklaerne fatat om et interval, og der er mulighed for op- og nedklaificering ud fra en konkret vurdering af f.ek. virkomheden indførele af renere teknologi. En lite over forkellige virkomheder og den tilhørende miljøklae finde i Bilag 3 i denne lokalplan. Virkomheder og anlæg inden for miljøklae 1 og 2 påvirker kun omgivelerne i ringe grad og kan derfor integrere med boliger. Miljøklae 3 omfatter virkomheder og anlæg, om kun påvirker omgivelerne i mindre grad. Formålet med denne lokalplan er at etablere et område, hvor boliger integrere med erhverv, der uden tørre gener kan indpae i området. Friland ønker en bred vifte af virkomheder i området om paer til Friland principper. Virkomhederne vil ålede have foku på miljømæig bæredygtighed og affaldfrihed. Alle anøgere til indflytning på Friland kal præentere en plan for etablering af elvtændig virkomhed. Tanker er derfor, at beboerene på Friland er indtillet på at bo tæt på mindre virkomheder, hvorved der vil være en tørre toleren overfor påvirkninger fra virkomheder. Derfor tillade ogå erhverv inden for miljøklae 3 i kategorien værkteder. Der henvie til en nærmere bekrivele af miljøklaerne i Miljøminiteriet Håndbog om Miljø og Planlægning fra november SKILTNING Da der etablere erhverv i lokalplanområdet, tillade det, at der opætte et kilt for hver virkomhed om er etableret på den enkelte byggelod. UBEBYGGEDE AREALER På de frie fællearealer, i området ydøtlige hjørne, ønke etableret en ø. Arealet er på nuværende tidpunkt drænet, men kan dog på et mindre areal ikke dyrke. Det er tadig meget vådt og der tår vand over jordoverfladen en tor del af året. Der påtænke etableret en permanent ø ved udgravning af arealet. Vandtanden regulere ved hjælp af overløb. BEVARINGSVÆRDIG BEPLANTNING Lang Jehøjvej ekiterer et ca. 3 m bredt og ca. 5 m højt bevaringværdig beplantningbælte med løvfældende træer og buke. Beplantningbæltet danner afgrænning af lokalplanområdet til det åbne land mod vet. Lokalplanen 8 ikrer, at dette beplantningbælte ikke fjerne. GRUNDEJERFORENING Den del af lokalplanområdet, om ligger på matr. nr. 1 ab Feldballe By, Feldballe, arealoverføre til matr. nr. 55 Feldballe By, Feldballe. Andelforening Friland fungerer om grundejerforening på denne ejendom. Alle ejere og andelhavere på Friland, inkl. de kommende ejere og andelhavere inden for lokalplanområdet for nærværende lokalplan, har pligt til at være medlem af andelforeningen. 14

15 Redegørele Ekempler på byggeri, om kan opføre inden for lokalplanområdet, efter lokalplanen betemmeler. Kilde: 15

16 Redegørele LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING SYDDJURS KOMMUNEPLAN 2009 Regionplan 2005 for Århu Amt blev ophævet til landplandirektiv den 1. januar Regionplanen temaer er indeholdt i Syddjur Kommuneplan Med den endelige vedtagele af Syddjur Kommuneplan i december 2009, har Miljøminiteriet, v. det tidl. Miljøcenter Århu, ophævet regionplanretninglinierne, der nu er indeholdt i Kommuneplanen. Det fremgår af Kommuneplanen hovedtruktur, at Friland ved Feldballe er et ekempel på en økologik landby, eller frizone, med alternative boformer. Etape 1 er fuldt udbygget og etape 2 er under udbygning. Syddjur Kommune vil ogå i fremtiden ikre, at Friland ved Feldballe har muligheder for at kunne udbygge, men det er vurderet, at der på nuværende tidpunkt er muligheder for udbygning i det ekiterende udlæg. Området er omfattet af ramme nr BE4 i kommuneplanen, og er udlagt til blandet bolig og erhvervformål. Lokalplanen er ikke i overentemmele med Kommuneplanen rammebetemmeler, hvad angår betemmelen om miljøklae, da der ønke mulighed for at etablere værkteder i miljøklae 3, hvorfor der ideløbende med lokalplanen fremlægge et forlag til Kommuneplantillæg nr. 11, der indeholder de for lokalplanen nødvendige ændringer. Det er vurderet, at ændringen ikke er å væentlig, at der kal indkalde forlag og ideer jf. planloven 23c. TILLÆG TIL SYDDJURS KOMMUNEPLAN 2009 Det er en forudætning for lokalplanen, at kommuneplanen betemmeler for området ændre, og der er udarbejdet et forlag til Kommuneplantillæg nr. 11, om er gengivet baget i lokalplanen. Formålet med tillægget alene at udvide muligheden for at etablere værkteder inden for en del af området, ved at udvide antallet af mulige miljøklaer fra 1-2, til 1-3. Samtidig udvide kommuneplanramme lidt mod vet, ådan at et tykke af Jelhøjvej inddrage i kommuneplanrammen. Der ker yderligere en lille jutering af afgrænningen af den ekiterende kommuneplanramme nr BE4. GÆLDENDE LOKALPLANER Den nordlige del af lokalplanområdet ved Friland, er i forvejen omfattet af Lokalplan nr. 058, fra januar 2002, og Lokalplan nr. 070 fra mart 2006, vedtaget af den tidligere Rønde Kommune. Nærværende Lokalplan nr. 351 omfatter en mindre tribe på ca m² af Lokalplan nr Jf. kortet på næte ide. Ved den endelige vedtagele af nærværende lokalplan, ophæve Lokalplan nr. 070 for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan. 16

17 Lokalplan nr. 351 Redegørele OVERFØRELSE AF AREAL TIL BYZONE Størtedlen af lokalplanområdet ligger ved lokalplanen udarbejdele om prætegårdjord i landzone, bortet fra den ovennævnte ca m² tore del, der ligger inden for Lokalplan nr Hele området yd for Lokalplan nr. 070 er uden bebyggele og drive om landbrugjord. Den del af lokalplanområdet, om ligger i landzone, overføre til byzone ved offentliggørele af den endelige vedtagele af denne lokalplan. Ejeren af arealet har i forbindele med udarbejdele af denne lokalplan erklæret, at der ikke vil blive tillet krav efter planloven 47 A, om kommunal overtagele af det ca. 2,9 ha tore areal af lokalplanområdet, der overføre til byzone. LOKAL AGENDA 21 I henhold til Syddjur Kommune klimatrategi kal de lokale Agenda 21 målætninger indtænke i al fremtidig planlægning. Alle nye boligbebyggeler kal leve op til lavenergiklae 1. Placering af bebyggelen og beplantningen kal ke under henyntagen til olen og udnyttelen af paiv-olvarme. Tage bør derfor orientere ålede at der kan anvende olcelleanlæg. Befætede arealer regulere ålede, at andelen af nedivning af overfladevand og regnvand til grundvandet, er tørt mulig. N Ekiterende Lokalplan nr. 070 Et område på ca m² af Lokalplan nr. 070, der ophæve, og omfatte af nærværende Lokalplan nr Det ca m² tore område ligger allerede i byzone. Lokalplanområde Målforhold: 1:

18 Redegørele Der kal tage konkret tilling til behovet for regnvandbainer på de enkelte byggelodder. Der er mulighed for intallation af anlæg til opamling af regnvandet fra tage til brug for fx toiletkyl og tøjvak. EU-HABITATDIREKTIVET Habitatdirektivet har til formål at fremme biodiveriteten ved at definere en fælle ramme for bekyttelen af arter og naturtyper, der er af betydning for EU. Dette ker hovedagligt gennem udpegning af ærlige bevaringområder, Natura 2000-områder. I Natura 2000-områderne kal der ikre eller genoprette en guntig bevaringtatu for de arter eller naturtyper, om området er udpeget for. Arter, der er opført på direktivet bilag IV, er trengt bekyttede, og dere yngle- og rateområder må derfor ikke bekadige. I henhold til 7, 8 og 11 i Bekendtgørele om udpegning og adminitration af internationale naturbekytteleområder amt bekyttele af vie arter (habitatbekendtgørelen) kal kommunen derfor i forbindele med udarbejdele af lokalplaner foretage en vurdering af, om det anøgte kan, 1. påvirke et Natura 2000-område væentligt, 2. bekadige yngle- eller rateområder for dyrearter der er optaget på EU- Habitatdirektivet bilag IV, eller 3. bekadige plantearter der er optaget på EU-Habitatdirektivet bilag IV. I Syddjur Kommune er der forekomt af bilag IV-arterne odder, løgfrø, tor vandalamander, pidnudet frø, trandtude, markfirben, arter af flagermu og orkideen mygblomt. Lokalplanområdet ligger 4,8 km øt for Natura 2000-området Kaløkovede og Kaløvig, ca. 3,7 km nord for 2000-området Molbjerge med kytvande og ca. 5,5 km fra Natura 2000 området Stubbe Sø. Det vurdere at en realiering af denne lokalplan ikke vil påvirke de nævne Natura-2000 områder. Det vurdere ogå, at lokalplanområdet er uegnet om leveted for de nævnte arter på direktivet bilag IV, hvorfor en realiering af denne lokalplan ikke vil påvirke die arter negativt. LANDBRUGSLOVEN Størtedelen af lokalplanområdet er noteret i matriklen om landbrugejendom med landbrugpligt efter landbrugloven 4. I forbindele med lokalplanlægningen vil Jordbrugkommiionen for Region Midtjylland blive anøgt om ophævele af landbrugpligten på det nævnte areal. SÆRLIGE LANDSKABELIGE INTERESSEOMRÅDER Området er ikke udpeget om landkabelig intereeområde i Kommuneplan I landkabkarakterplanen er området omfattet af Rønde Randmoræneområdet, der er karakterieret ved det højtliggende, tærkt kuperede terræn med mange bakker og dale. Karaktergivende er endvidere den varierende arealanvendele med landbrug, mange måbevokninger på krænter og i eroiondale, de mange enkeltliggende gårde og hue, amt den hældende randmorænekråning ned mod Kalø Vig. 18

19 Redegørele Det tidligere fredkovareal er her vit med en rød tiplet linje Lokalplanområde N Ved lokalplanforlaget udarbejdele i foråret 2011 var et lille 150 m² tort areal inden for lokalplanområdet ogå noteret om fredkov. Her ligger det ca. 150 m² tore areal inden for lokalplanområdet, og inden for det tidligere fredkovareal Lokalplangrænen er her vit med orte prikker Det 150 m² tore areal har imidlertid ikke været bevoket med kov i mange år, og Naturtyrelen har om følge heraf berigtiget fredkovgrænen omkring fredkoven ved Jehøj. Den nye afgrænning af fredkoven er her vit med en tiplet blå linje Derfor er der ikke længere arealer inden for lokalplanområdet, om er noteret med fredkov. Jf. kortet i målforhold 1:1.000 til ventre. Fredkoven ved Jehøj Målforhold: 1:

20 Betemmeler Landkabkvaliteten i den øtlige del af landkabkarakterområdet vurdere at være i en god tiltand, om ønke bevaret og bekyttet. Det kan bl.a. gøre ved at opretholde landbrugdriften. Endvidere ønke området friholdt for flere teknike elementer, der kan fortyrre området yderligere. Området betegne om ærlig karakteritik, men uden viuelle oplevelemuligheder. Lokalplanområdet udlægge til bolig- og erhvervformål. Denne arealanvendele vurdere ikke at fortyrre landkabkarakteren, da området ligger ioleret på grund af it forholdvi lave beliggenhed og den afkærmende beplantning på øt- og vetide. SÆRLIGE DRIKKEVANDSINTERESSER Lokalplanområdet er udpeget om område med drikkevandintereer (OD). Den øtlige del op til Ravnebjergvej er et område med ærlige drikkevandinteree (OSD). Denne del er ålede ligelede et indatområde for drikkevandbekyttele. Det vurdere, at etablering af boliger med tilknyttede erhverv inden for miljøklaerne 1-2, inden for lokalplanen Delområde II, ikke vil udgøre en truel for grundvandkvaliteten i området. LAVBUNDSAREALER To mindre dele af lokalplanområdet er klaificeret om lavbundområde uden riiko for okkerudledning (klae IV). Den planlagte ø i området ydøtlige del ønke etableret på den øtlige del af lavbundområdet. Lokalplanen byggelod nr. 14, 15 og 16 er planlagt etableret på den vetlige del, om kal dræne og terrænregulere for at ikre byggerierne på die to lodder mod evt. forhøjet grundvandtand. NATURBESKYTTELSESLOVEN Inden for lokalplanområdet er der ingen bygge- eller bekyttelelinjer efter naturbekytteleloven Kulturarvtyrelen har regitreret en gravhøj, Jehøj, inde i fredkoven yd for lokalplanområdet. Denne gravhøj er imidlertid ikke omfattet af bekyttele efter naturbekytteleloven 18. Der er heller ikke inden for lokalplanområdet regitreret bekyttede naturtyper efter naturbekytteleloven 3. NATIONALPARK MOLS BJERGE Lokalplanområdet er beliggende inden for afgrænningen af Nationalpark Mol Bjerge. Området er omfattet af zone 2, om omfatter ekiterende fredninger og områder med ærlige landkabelige, naturmæige og kulturhitorike værdier og muligheder for at etablere ammenhængende naturområder. Her må ikke planlægge for høje anlæg. Lokalplanen ikke giver mulighed for høje anlæg. OMRÅDE MED SÆRLIG GEOLOGISK INTERESSE Lokalplanområdet er beliggende indenfor et geologik intereeområde. Udpegningen har til formål at ikre, at der tage henyn til de geologike intereer ved planlægning af tørre bygge- og anlægarbejder, kovrejning og råtofindvinding. Henynet til de geologike intereer i lokalplanområdet kommer til udtryk ved at bebyggeleprocenten for området om helhed ikke vil overtige 20 %. Der etablere op til 16 enfamiliehue på højt 6,5 m, med beplantning lang med byggelodder på fælle friarealer. 20

21 Lokalplan nr. 351 Redegørele N F E L D B ALLE Område med ærlige Lokalplanområde drikkevandintereer Område med drikkevandintereer 6 7ag Målforhold: 1: Overigtkort med drikkevandintereer i området ved Feldballe. Kort fra Syddjur Kommuneplan N m² 1000m² m² 560m² 500m² m² 1450m² m² m² m² 1070m² m² 1100m² m² 520m² 500m² Ravnebjergvej Jehøjvej 915m² o b 16 1i 1010m² ab Lavbundareal Målforhold: 1: ab Overigtkort med lavbundarealer i området yd for Feldballe. Kort fra Syddjur Kommuneplan

22 Redegørele Friarealerne på hele Friland holde åbne og er forbundne med hinanden. Friarealerne udmunder ved øen i lokalplanområdet. Bebyggele og beplantning vil på grund af in åbne karakter i en meget begrænet grad lører højdeforkelle i området. FREDSKOV De arealer, om er noteret om fredkov i matriklen, er omfattet af fredkovpligt efter kovloven 3, kal holde bevoket med træer efter loven 8. Skovloven adminitrere i Syddjur Kommune af Naturtyrelen, Kronjylland (det tidligere Fuingø Statkovditrikt). Ved denne lokalplan udarbejdele i foråret 2011, var et mindre areal på ca. 150 m² af lokalplanområdet regitreret om en del af et fredkovområde omkring Jehøj. Det pågældende 150 m² tore areal lå imidlertid hen om en del af en opdyrket mark uden træer. På kommunen luftfoto af området fremgår det, at det 150 m² tore areal ikke har været bevoket med træer de enete 45 år. Efter kommunen henvendele i april 2011 om agen til Naturtyrelen Kronjylland, har tyrelen den 12. maj 2011 truffet afgørele om, at berigtige fredkovarealet omkring Jehøj. Fredkovarealet varer herefter til det areal, om faktik er bevoket med træer. Dermed vil der fremover ikke være nogen del af lokalplanområdet, om er omfattet af fredkovpligt. ARKÆOLOGISKE FORHOLD Mueumloven pålægger kommunen at inddrage det lokale mueum i lokalplanlægningen med henblik på, at der i høringfaen kan gennemføre en forunderøgele med henyn til eventuelle bevaringværdier. For Syddjur Kommune område varetage opgavene efter mueumloven af Mueum Øtjylland - Ebeltoft, Juulbakke 1, 8400 Ebeltoft, tlf Når Mueum Øtjylland - Ebeltoft har modtaget en anmodning, kal det fremkomme med en udtalele med tillingtagen til, hvorvidt det arbejde, om anmodningen vedrører, indebærer en riiko for ødelæggele af væentlige fortidminder. Forud for iværkættele af enhver form for jordarbejde kal der i henhold til Mueumloven ke orientering af Mueum Øtjylland - Ebeltoft om det påtænkte jordarbejde. Såfremt der under bygge- og anlægarbejder i området påtræffe jordfate fortidminder, danefæ eller andre forhitorike por, kal det anmelde til Mueum Øtjylland - Ebeltoft. Ebeltoft Mueum har tidligere fundet por af oldtid- og middelalderboætteler lang Jehøjvej. Ved fornyede rekognoceringer i er der kontateret en del flintaflag og brændt flint, om tyder på reter af bebyggele eller gravanlæg fra tenalderen. Mueet har tidligere, ved udarbejdele af Lokalplan nr. 058 og 070 i den tidligere Rønde Kommune, anbefalet, at der foretage en arkæologik forunderøgele af arealet, inden anlægarbejder realiere. 22

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010

1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010 Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Jammerbugt Kommune. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort

Læs mere

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf. 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan 12.41 Håndværkerbyen

Greve Kommune. Lokalplan 12.41 Håndværkerbyen Greve Kommune Lokalplan 12.41 G A L RS FO Maj 2012 Journal nr. 2012-26222 Sagsnr. 2011-5703 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø. Eventuelle indsigelser skal senest den 10. august

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere