Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape"

Transkript

1 Bolig- og erhvervområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Kommuneplantillæg nr. 11, til Syddjur Kommuneplan 2009

2 Yderligere information kan få ho: SYDDJURS KOMMUNE Hovedpotadree: Hovedgaden Rønde Tlf Plangruppen er lokalieret på rådhuet i Ebeltoft på Lundbergvej 2 Kontaktperoner i Syddjur Kommune: Afdelingchef Tina Degn Ramuen Planlægger Thoma D. Secher Denne lokalplan kan e og hente på: Lokalplanen er udarbejdet af: Plangruppen i amarbejde med Andelforeningen Friland Kommunen åbningtider fremgår af kommunen hjemmeide på adreen: Kortgrundlag: Matrikelkort og topografikekort: KMS TK-kort: Kortcenter.dk Ortofoto: COWI HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner kal tyre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne, erhvervlivet og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i ammenhæng med planlægningen om helhed. I en lokalplan fatlægger Byrådet bl.a. betemmeler for, - hvad området og bygningerne kal bruge til, - hvor og hvordan der kal bygge nyt, - hvilke bygninger der kal bevare, - hvordan nye veje tier og beplantning kal etablere, - hvordan de ubebyggede arealer kal indrette. Lokalplanen betår af: Redegørelen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen bekrive, og der fortælle om lokalplanen indhold. Herudover redegøre der bl.a. ogå for de miljømæige forhold, om hvordan lokalplanen forholder ig til anden planlægning, og om gennemførele af lokalplanen kræver tilladeler eller dipenationer fra andre myndigheder. Betemmelerne, der er konkrete regler for hvordan området må anvende fremover, og om er bindende for grundejeren og Byrådet. Kortbilag, der vier afgrænningen af området i forhold til kel, og hvordan området kal diponere. Kortbilagene hænger nøje ammen med lokalplanbetemmelerne og er bindende for grundejeren og Byrådet. Øvrige bilag, der fx vier Erhvervkategorier, Støj fra erhverv, trafik eller vindmøller, parkeringnormer, om uddyber eller illutrerer lokalplanene betemmeler. Hvornår udarbejde en lokalplan? Ifølge planloven kal der udarbejde en lokalplan, før der gennemføre tørre udtykninger eller tørre bygge- og anlægarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere kal der udarbejde en lokalplan, når det er nødvendigt for at ikre kommuneplanen virkeliggørele, eller når der kal overføre arealer fra landzone til byzone eller til ommerhuområde. Byrådet kan til enhver tid belutte, at der kal udarbejde et lokalplanforlag. Lokalplanforlaget Når Byrådet har vedtaget et forlag til lokalplan kal forlaget i offentlig høring i mindt 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indigeler eller ændringforlag. Når den offentlige høring er lut, vurderer Byrådet, i hvilken udtrækning man vil imødekomme eventuelle indigeler og ændringforlag. Herefter kan lokalplanen vedtage endeligt. Hvi Byrådet, på baggrund af de indkomne indigeler, eller efter eget ønke, vil foretage å omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt lokalplanforlag, tarter proceduren forfra med offentliggørele af et nyt lokalplanforlag. Den endelige lokalplan Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og vedtagelen er offentlig bekendtgjort i avien, er lokalplanen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanen område. Det betyder, at der ikke må etablere forhold i trid med lokalplanen betemmeler. Lovlig ekiterende bebyggele eller lovlig anvendele, om er etableret før lokalplanforlaget blev offentliggjort, kan fortætte om hidtil, elvom det er i trid med lokalplanen - ogå efter ejerkifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggeler eller anlæg, der er bekrevet i planen.

3 Redegørele Foto: Eben Nielen 3

4 Redegørele INDHOLD REDEGØRELSE...7 Lokalplanen område...7 Offentlig og Privat ervice i området... 7 Lokalplanen baggrund og formål...10 Hvad er friland? Lokalplanen indhold...10 HØjDEfoRHoLD i området...11 Grundlag for bebyggeleplan Området Opdeling i byggelodder Veje- tier og parkering Placering og udformning af byggeri Opdeling i delområde Erhverv i tilknytning til boligen Skiltning Ubebyggede arealer Bevaringværdig beplantning Grundejerforening Forhold til anden planlægning og lovgivning...16 Syddjur Kommuneplan Tillæg til Syddjur Kommuneplan Gældende lokalplaner Overførele af areal til byzone Lokal Agenda EU-Habitatdirektivet Landbrugloven Særlige landkabelige intereeområder Særlige drikkevandintereer Lavbundarealer Naturbekytteleloven Nationalpark Mol Bjerge Område med ærlig geologik interee Fredkov Arkæologike forhold Støj Støj fra virkomheder Støj fra trafik Parkering Jordforurening Overkudjord og byggeaffald

5 Redegørele Foryningforhold...24 Varmeplan Vandforyning Spildevand Afledning af regnvand Miljøvurdering...24 Servitutter...25 Tilladeler eller dipenation fra andre myndigheder...25 Tilvejebringele og offentlig debat...26 LoKALPLANBEStEmmELSER Formål Afgrænning, opdeling og zonetatu Området anvendele Udtykning Vej-, ti- og parkeringforhold Bebyggelen omfang og placering Bebyggelen ydre fremtræden Ubebyggede arealer Teknike foryninger m.m Grundejerforening Forudætninger for ibrugtagning Forudætninger for ibrugtagning Lokalplanen retvirkninger Vedtagelepåtegninger KoRtBiLAG KoRtBiLAG BiLAG 3, miljøklasser...37 REDEGØRELSE...41 Kommuneplan Tilvejebringele og Offentlig debat...41 Retvirkninger...42 Rammebetemmeler...42 Vedtagelepåtegninger RAmmEKoRt

6 Redegørele N DK 1: Lokalplanområdet placering i Kommunen. Målforhold: 1: N une Overigtkort over området. Målforhold: 1: km km

7 COWI Lokalplan nr. 351 Redegørele REDEGØRELSE LOKALPLANENS OMRÅDE Lokalplanområdet er beliggende yd for Friland mellem Jehøjvej og Ravnebjergvej i den ydlige del af Feldballe by og omfatter et område på ca. 2,95 ha fra matr. nr. 1 ab og matr. nr. 55, Feldballe By, Feldballe, amt et tykke af Jehøjvej, der ligger på matr. nr. 43 o og 1 i Feldballe By, Feldballe. Se herom på Kortbilag 1. Området græner mod nord op til den ekiterende del af Friland og mod yd, øt og vet mod det åbne land. Området er ved planen udarbejdele ejet af Præteembedet, Feldballe. Størtedelen af området er beliggende i landzone og kal med denne lokalplan overføre til byzone. Der er ikke foretaget boreprøvninger i området, å jordbunden nærmere ammenætning kende ikke. Lokalplanområdet kåner vagt fra nord til yd. Området lavete punkt ligger ved Ravnebjergvej i området ydøtlige hjørne. Dette punkt er et meget fugtigt område, hvor der trod dræning en del af året godt kan tå vand over jordoverfladen. OFFENTLIG OG PRIVAT SERVICE I OMRÅDET Lokalplanområdet er beliggende i Rønde koleditrikt. Aftanden til kolen i Rønde er ca. 9 km. Der befinder ig en børnehave og en frikole i Feldballe, umiddelbart nord for lokalplanområdet. I amme område, nord for kolen, ligger en dagligvarebutik. Feldballe har forbindele ved burute 122 til Århu og Grenaa. Burute 123 har forbindele til Ebeltoft en gang om dagen og kører om lynbu fra Ebeltoft til Århu via Feldballe to gange tidligt om morgenen. Luftfoto over området, taget i ommeren Lokalplanområdet er markeret nedert i fotoet. Målforhold: 1:

8 Lokalplan nr. 351 Redegørele TÅSTRUP FE LD B Frikole Bø rn e h a v e F R ILA N D L OKA LP LA N OM T RE D JE ETA Flyfoto over området yd for Feldballe. Skyphoto, den 29. maj

9 Lokalplan nr. 351 Redegørele Lufthavn B AL LE Fel d b a l l e h a l l e n Ebe ltof tvej M R Å DE APE 9

10 Redegørele LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanen er udarbejdet for at realiere en udvidele af Friland ved Feldballe med en tredje etape på knap 2,9 ha, med op til 16 nye boliger, der opføre om ekperimenterende og økologik byggeri, med mulighed for at drive erhverv inden for miljøklaerne 1-3. HVAD ER FRILAND? Ideen til Friland er oprindeligt udformet af hubyggeren Steen Møller og Danmark Radio v. Anton Gammelgaard. Friland blev fra tarten udtænkt om et projekt med et både lav- og højteknologike elementer. Lavteknologik fordi huene primært bygge af natur- og gen-brugmaterialer. Højteknologik fordi beboerne bruger informationteknologien til at indrette ig på nye og bedre måder i forhold til arbejde, familie og det nære amfund. Boligerne bygge primært af materialer om ler, halm, kalk, markten, rundtømmer og lignende. Alt byggeri i projektet kal om ethvert andet byggeri i Syddjur Kommune godkende og holde ig indenfor rammerne af loven betemmeler. Boligerne bliver billige og olide, men de kal ogå være mukke at e på. Det er afgørende for projektet, at hvert enkelt hu falder godt ind i naturen og landkabet. Huene indrette på ædvanlig vi med vand og el, men der ate på mindt muligt energiforbrug. Målet for Andelforeningen Friland er det gældfri byggeri. Det er derfor tanken, at der ikke optage lån i huene. Af amme grund er det et krav til indflytterne, at de kan prætere en opparing på ca kr. Gældfriheden kal ikre tørre frihed for beboerne og dermed flere og bedre muligheder for at bekæftige ig med det, de har lyt til og det, der intereerer dem. Henigten er, at indflytterne på Friland kal tarte egen virkomhed. Friland kal være et dynamik og levende miljø med boliger og erhverv. Det er et bærende element for projektet, at beboerne tarter egen virkomhed og i det daglige er med til at kabe liv og aktivitet i lokalområdet. Andelforeningen Friland er ikke et ted, hvor beboerne hver dag kal pendle ind til Aarhu for at arbejde. Anøgere til indflytning på Friland kal udover byggeplaner fremlægge en realitik forretningplan for dere kommende virkomhed. I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at forretningidéen er økonomik bæredygtig, at typen af virkomhed paer ind i projektet og i øvrigt ikke er tøjende eller forurener på anden måde. Friland kal med udvidelen kunne rumme en vi andel af de vagete i amfundet, her tænke f.ek. på de ældre. Derfor reervere areal til et bofællekab, om primært er tiltænkt ældre. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen regulerer området inddeling i byggelodder, fællearealer og det anvendele, beplantning, veje, tier og parkeringforhold. Lokalplanen betemmeler om bebyggele er rummelige, å der kabe mulighed for tor frihed til udformning af byggeriet. Dette er for at undertøtte den ekperimentelle karakter af byggerierne på Friland. Endvidere ætter lokalplanen rammerne for de forkellige elvtændige erhverv, om ønke etableret i området. Op til to af byggelodderne kan anvende til et bofællekab med elvtændige bo-enheder med te-køkken og eget bad og toilet, og fælleopholdrum og fællekøkken m.m. 10

11 5 Lokalplan nr. 351 Redegørele Byvej N 7a ag Lokalplanområde ab Højdeforhold i området Luftfoto fra 2010 med højdekurver i ytem DVR90. Målforhold: 1:

12 Redegørele GRUNDLAG FOR BEBYGGELSESPLAN Ved udformning af byggelodder, veje og tianlæg på Friland førte og anden etape er inpirationen hentet i den ældre bondekultur. Da Friland ønker at fremtå om en helhed har dette ogå været udgangpunktet for udformningen af tredje etape. OMRÅDETS OPDELING I BYGGELODDER Byggelodderne græner op til et bælte af friareal om delvit beplante. Friarealet på Friland førte og anden etape er forbundet med hinanden og videreføre på tredje etape. Friarealet udmunder i en mindre ø, om etablere i den ydøtlige del af lokalplanområdet ved Ravnebjergvej. Byggelodderne er mere eller mindre trapez eller organik udformede tykker i forkellige tørreler. Lodderne udformning og placering inpirerer til en kreativ og diver bebyggele, da der ikke finde to lodder der er en. Lodderne er adkilt fra hinanden med 3 m bredt tiarealer, om forbinder lodderne, vejene og de frie fællearealer. Området indeholder i alt 16 byggelodder. Byggelodderne 1,2 og 7-16 anvende til åben-lav og tæt-lav bebyggele. På hver lod må der opføre indtil 300 m² bebyggele til bolig og tilhørende erhverv om fritliggende enfamiliehue eller dobbelthue. Lodderne 3-6 anvende til tæt-lav bebyggele, hvor der må opføre indtil 200 m² bebyggele til bolig og tilhørende erhverv. Såfremt lod 3 og 4 eller/og lod 5 og 6 ammenlægge gælder betemmelerne om for de øvrige lodder. Enkelte byggelodder er ikke adkilt af ti og beplantning. Dette giver en flekibilitet i anvendelen, da die efter ønke kan bruge om to mindre elvtændige byggelodder eller om én tørre byggelod. Da lokalplanområdet overføre til byzone, vil der efter boligreguleringloven være bopælpligt i de helårboliger, om opføre inden for lokalplanområdet. Helårboliger må ikke anvende om ommerhue, eller udleje om ommerhue. VEJE- STIER OG PARKERING Vejadgang til lokalplanområdet kabe fortrinvi fra Jehøjvej og Friland. Jehøjvej er belagt med afalt fra Kejltrupvej og lang med Friland etape 2. Herefter er det gruvej. Jehøjvej er ligelede adgangvej til ejendomme, herunder tutteri, i området yd for Friland. For at kunne fungere om adgangvej til det nye boligområde på Friland, og de til boligerne tilknyttede erhverv, kal afaltbelægningen forlænge frem til fredkoven. I forbindele med forbedring af trafikikkerhed kal mulighederne for fartbegrænende forantaltninger på Jehøjvej underøge nærmere. Lodderne 1 og 2 ved Ravnebjergvej får adgang via en tikvej fra Ravnebjergvej. Imellem byggelodderne etablere 3 m brede tier, om kaber adgang til de frie fællearealer. Der reervere et areal lang Jehøjvej og et areal lang den ydlige afgrænning af området ved fredkoven om fælle parkeringareal. Arealet lang Jehøjvej kan deuden anvende til placering af affaldtation og potkaeanlæg. Der etablere 4 p-plader i tilknytning til tikvejen, om reervere til beboerne på byggelod nr. 1 og 2. Jf. Kortbilag 2. 12

13 Redegørele PLACERING OG UDFORMNING AF BYGGERI Alle helårboliger og erhvervbygninger kal placere indenfor byggefelterne til 4,5 m og 6,5 m høj bebyggele. Der er mulighed for at placere op til 2 måbyggerier på mak. 10 m² og højt 2,5 m højt på hver byggelod. Die måbyggerier må placere udenfor byggefelterne til 4,5 og 6,5 m høj byggeri. Der er ålede mange muligheder for placering af byggeri på de enkelte byggelodder. OPDELING I DELOMRÅDE Lokalplanområdet er opdelt i to delområde, Delområde I på ca. 2,19 ha og Delområde II på ca m². Baggrunden for denne opdeling er, at der kal tage henyn til naboer uden for Friland. Der er derfor ikke muligt at indrette miljøklae- 3-erhverv tæt på naboen på Ravnebjergvej 3. De to byggelodder, nr. 1 og 2, om ligger tættet på Ravnebjergvej 3 vil dog fortat kunne udnytte den ekiterende gældende ramme i Kommuneplan 2009, til at indrette miljøklae-2-erhverv. ERHVERV I TILKNYTNING TIL BOLIGEN Lokalplanen tillader om agt, at der i tilknytning til boligen må drive erhverv inden for miljøklae 1-3 i Delområde I og miljøklae 1-2 i Delområde II. Jf. Bilag 3. Tanken er, at der kun må drive erhverv, der ikke medfører tørre genevirkninger for naboerne. Miljøklaerne bruge til en indledende vurdering af, hvilke typer af virkomhed der kan tillade i området forud for en nærmere miljøvurdering af den enkelte virkomhed. N Målforhold: 1:2.000 Illutrationplan der vier hvordan området kan komme til at e ud, hvi det bebygge efter lokalplanen betemmeler. 13

14 Redegørele Hver type virkomhed har en miljøklae ud fra, hvor meget den erfaringvit påvirker omgivelerne. Der er betydelig variation i påvirkningerne fra virkomheder indenfor en enkelt virkomhedtype. Derfor er miljøklaerne fatat om et interval, og der er mulighed for op- og nedklaificering ud fra en konkret vurdering af f.ek. virkomheden indførele af renere teknologi. En lite over forkellige virkomheder og den tilhørende miljøklae finde i Bilag 3 i denne lokalplan. Virkomheder og anlæg inden for miljøklae 1 og 2 påvirker kun omgivelerne i ringe grad og kan derfor integrere med boliger. Miljøklae 3 omfatter virkomheder og anlæg, om kun påvirker omgivelerne i mindre grad. Formålet med denne lokalplan er at etablere et område, hvor boliger integrere med erhverv, der uden tørre gener kan indpae i området. Friland ønker en bred vifte af virkomheder i området om paer til Friland principper. Virkomhederne vil ålede have foku på miljømæig bæredygtighed og affaldfrihed. Alle anøgere til indflytning på Friland kal præentere en plan for etablering af elvtændig virkomhed. Tanker er derfor, at beboerene på Friland er indtillet på at bo tæt på mindre virkomheder, hvorved der vil være en tørre toleren overfor påvirkninger fra virkomheder. Derfor tillade ogå erhverv inden for miljøklae 3 i kategorien værkteder. Der henvie til en nærmere bekrivele af miljøklaerne i Miljøminiteriet Håndbog om Miljø og Planlægning fra november SKILTNING Da der etablere erhverv i lokalplanområdet, tillade det, at der opætte et kilt for hver virkomhed om er etableret på den enkelte byggelod. UBEBYGGEDE AREALER På de frie fællearealer, i området ydøtlige hjørne, ønke etableret en ø. Arealet er på nuværende tidpunkt drænet, men kan dog på et mindre areal ikke dyrke. Det er tadig meget vådt og der tår vand over jordoverfladen en tor del af året. Der påtænke etableret en permanent ø ved udgravning af arealet. Vandtanden regulere ved hjælp af overløb. BEVARINGSVÆRDIG BEPLANTNING Lang Jehøjvej ekiterer et ca. 3 m bredt og ca. 5 m højt bevaringværdig beplantningbælte med løvfældende træer og buke. Beplantningbæltet danner afgrænning af lokalplanområdet til det åbne land mod vet. Lokalplanen 8 ikrer, at dette beplantningbælte ikke fjerne. GRUNDEJERFORENING Den del af lokalplanområdet, om ligger på matr. nr. 1 ab Feldballe By, Feldballe, arealoverføre til matr. nr. 55 Feldballe By, Feldballe. Andelforening Friland fungerer om grundejerforening på denne ejendom. Alle ejere og andelhavere på Friland, inkl. de kommende ejere og andelhavere inden for lokalplanområdet for nærværende lokalplan, har pligt til at være medlem af andelforeningen. 14

15 Redegørele Ekempler på byggeri, om kan opføre inden for lokalplanområdet, efter lokalplanen betemmeler. Kilde: 15

16 Redegørele LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING SYDDJURS KOMMUNEPLAN 2009 Regionplan 2005 for Århu Amt blev ophævet til landplandirektiv den 1. januar Regionplanen temaer er indeholdt i Syddjur Kommuneplan Med den endelige vedtagele af Syddjur Kommuneplan i december 2009, har Miljøminiteriet, v. det tidl. Miljøcenter Århu, ophævet regionplanretninglinierne, der nu er indeholdt i Kommuneplanen. Det fremgår af Kommuneplanen hovedtruktur, at Friland ved Feldballe er et ekempel på en økologik landby, eller frizone, med alternative boformer. Etape 1 er fuldt udbygget og etape 2 er under udbygning. Syddjur Kommune vil ogå i fremtiden ikre, at Friland ved Feldballe har muligheder for at kunne udbygge, men det er vurderet, at der på nuværende tidpunkt er muligheder for udbygning i det ekiterende udlæg. Området er omfattet af ramme nr BE4 i kommuneplanen, og er udlagt til blandet bolig og erhvervformål. Lokalplanen er ikke i overentemmele med Kommuneplanen rammebetemmeler, hvad angår betemmelen om miljøklae, da der ønke mulighed for at etablere værkteder i miljøklae 3, hvorfor der ideløbende med lokalplanen fremlægge et forlag til Kommuneplantillæg nr. 11, der indeholder de for lokalplanen nødvendige ændringer. Det er vurderet, at ændringen ikke er å væentlig, at der kal indkalde forlag og ideer jf. planloven 23c. TILLÆG TIL SYDDJURS KOMMUNEPLAN 2009 Det er en forudætning for lokalplanen, at kommuneplanen betemmeler for området ændre, og der er udarbejdet et forlag til Kommuneplantillæg nr. 11, om er gengivet baget i lokalplanen. Formålet med tillægget alene at udvide muligheden for at etablere værkteder inden for en del af området, ved at udvide antallet af mulige miljøklaer fra 1-2, til 1-3. Samtidig udvide kommuneplanramme lidt mod vet, ådan at et tykke af Jelhøjvej inddrage i kommuneplanrammen. Der ker yderligere en lille jutering af afgrænningen af den ekiterende kommuneplanramme nr BE4. GÆLDENDE LOKALPLANER Den nordlige del af lokalplanområdet ved Friland, er i forvejen omfattet af Lokalplan nr. 058, fra januar 2002, og Lokalplan nr. 070 fra mart 2006, vedtaget af den tidligere Rønde Kommune. Nærværende Lokalplan nr. 351 omfatter en mindre tribe på ca m² af Lokalplan nr Jf. kortet på næte ide. Ved den endelige vedtagele af nærværende lokalplan, ophæve Lokalplan nr. 070 for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan. 16

17 Lokalplan nr. 351 Redegørele OVERFØRELSE AF AREAL TIL BYZONE Størtedlen af lokalplanområdet ligger ved lokalplanen udarbejdele om prætegårdjord i landzone, bortet fra den ovennævnte ca m² tore del, der ligger inden for Lokalplan nr Hele området yd for Lokalplan nr. 070 er uden bebyggele og drive om landbrugjord. Den del af lokalplanområdet, om ligger i landzone, overføre til byzone ved offentliggørele af den endelige vedtagele af denne lokalplan. Ejeren af arealet har i forbindele med udarbejdele af denne lokalplan erklæret, at der ikke vil blive tillet krav efter planloven 47 A, om kommunal overtagele af det ca. 2,9 ha tore areal af lokalplanområdet, der overføre til byzone. LOKAL AGENDA 21 I henhold til Syddjur Kommune klimatrategi kal de lokale Agenda 21 målætninger indtænke i al fremtidig planlægning. Alle nye boligbebyggeler kal leve op til lavenergiklae 1. Placering af bebyggelen og beplantningen kal ke under henyntagen til olen og udnyttelen af paiv-olvarme. Tage bør derfor orientere ålede at der kan anvende olcelleanlæg. Befætede arealer regulere ålede, at andelen af nedivning af overfladevand og regnvand til grundvandet, er tørt mulig. N Ekiterende Lokalplan nr. 070 Et område på ca m² af Lokalplan nr. 070, der ophæve, og omfatte af nærværende Lokalplan nr Det ca m² tore område ligger allerede i byzone. Lokalplanområde Målforhold: 1:

18 Redegørele Der kal tage konkret tilling til behovet for regnvandbainer på de enkelte byggelodder. Der er mulighed for intallation af anlæg til opamling af regnvandet fra tage til brug for fx toiletkyl og tøjvak. EU-HABITATDIREKTIVET Habitatdirektivet har til formål at fremme biodiveriteten ved at definere en fælle ramme for bekyttelen af arter og naturtyper, der er af betydning for EU. Dette ker hovedagligt gennem udpegning af ærlige bevaringområder, Natura 2000-områder. I Natura 2000-områderne kal der ikre eller genoprette en guntig bevaringtatu for de arter eller naturtyper, om området er udpeget for. Arter, der er opført på direktivet bilag IV, er trengt bekyttede, og dere yngle- og rateområder må derfor ikke bekadige. I henhold til 7, 8 og 11 i Bekendtgørele om udpegning og adminitration af internationale naturbekytteleområder amt bekyttele af vie arter (habitatbekendtgørelen) kal kommunen derfor i forbindele med udarbejdele af lokalplaner foretage en vurdering af, om det anøgte kan, 1. påvirke et Natura 2000-område væentligt, 2. bekadige yngle- eller rateområder for dyrearter der er optaget på EU- Habitatdirektivet bilag IV, eller 3. bekadige plantearter der er optaget på EU-Habitatdirektivet bilag IV. I Syddjur Kommune er der forekomt af bilag IV-arterne odder, løgfrø, tor vandalamander, pidnudet frø, trandtude, markfirben, arter af flagermu og orkideen mygblomt. Lokalplanområdet ligger 4,8 km øt for Natura 2000-området Kaløkovede og Kaløvig, ca. 3,7 km nord for 2000-området Molbjerge med kytvande og ca. 5,5 km fra Natura 2000 området Stubbe Sø. Det vurdere at en realiering af denne lokalplan ikke vil påvirke de nævne Natura-2000 områder. Det vurdere ogå, at lokalplanområdet er uegnet om leveted for de nævnte arter på direktivet bilag IV, hvorfor en realiering af denne lokalplan ikke vil påvirke die arter negativt. LANDBRUGSLOVEN Størtedelen af lokalplanområdet er noteret i matriklen om landbrugejendom med landbrugpligt efter landbrugloven 4. I forbindele med lokalplanlægningen vil Jordbrugkommiionen for Region Midtjylland blive anøgt om ophævele af landbrugpligten på det nævnte areal. SÆRLIGE LANDSKABELIGE INTERESSEOMRÅDER Området er ikke udpeget om landkabelig intereeområde i Kommuneplan I landkabkarakterplanen er området omfattet af Rønde Randmoræneområdet, der er karakterieret ved det højtliggende, tærkt kuperede terræn med mange bakker og dale. Karaktergivende er endvidere den varierende arealanvendele med landbrug, mange måbevokninger på krænter og i eroiondale, de mange enkeltliggende gårde og hue, amt den hældende randmorænekråning ned mod Kalø Vig. 18

19 Redegørele Det tidligere fredkovareal er her vit med en rød tiplet linje Lokalplanområde N Ved lokalplanforlaget udarbejdele i foråret 2011 var et lille 150 m² tort areal inden for lokalplanområdet ogå noteret om fredkov. Her ligger det ca. 150 m² tore areal inden for lokalplanområdet, og inden for det tidligere fredkovareal Lokalplangrænen er her vit med orte prikker Det 150 m² tore areal har imidlertid ikke været bevoket med kov i mange år, og Naturtyrelen har om følge heraf berigtiget fredkovgrænen omkring fredkoven ved Jehøj. Den nye afgrænning af fredkoven er her vit med en tiplet blå linje Derfor er der ikke længere arealer inden for lokalplanområdet, om er noteret med fredkov. Jf. kortet i målforhold 1:1.000 til ventre. Fredkoven ved Jehøj Målforhold: 1:

20 Betemmeler Landkabkvaliteten i den øtlige del af landkabkarakterområdet vurdere at være i en god tiltand, om ønke bevaret og bekyttet. Det kan bl.a. gøre ved at opretholde landbrugdriften. Endvidere ønke området friholdt for flere teknike elementer, der kan fortyrre området yderligere. Området betegne om ærlig karakteritik, men uden viuelle oplevelemuligheder. Lokalplanområdet udlægge til bolig- og erhvervformål. Denne arealanvendele vurdere ikke at fortyrre landkabkarakteren, da området ligger ioleret på grund af it forholdvi lave beliggenhed og den afkærmende beplantning på øt- og vetide. SÆRLIGE DRIKKEVANDSINTERESSER Lokalplanområdet er udpeget om område med drikkevandintereer (OD). Den øtlige del op til Ravnebjergvej er et område med ærlige drikkevandinteree (OSD). Denne del er ålede ligelede et indatområde for drikkevandbekyttele. Det vurdere, at etablering af boliger med tilknyttede erhverv inden for miljøklaerne 1-2, inden for lokalplanen Delområde II, ikke vil udgøre en truel for grundvandkvaliteten i området. LAVBUNDSAREALER To mindre dele af lokalplanområdet er klaificeret om lavbundområde uden riiko for okkerudledning (klae IV). Den planlagte ø i området ydøtlige del ønke etableret på den øtlige del af lavbundområdet. Lokalplanen byggelod nr. 14, 15 og 16 er planlagt etableret på den vetlige del, om kal dræne og terrænregulere for at ikre byggerierne på die to lodder mod evt. forhøjet grundvandtand. NATURBESKYTTELSESLOVEN Inden for lokalplanområdet er der ingen bygge- eller bekyttelelinjer efter naturbekytteleloven Kulturarvtyrelen har regitreret en gravhøj, Jehøj, inde i fredkoven yd for lokalplanområdet. Denne gravhøj er imidlertid ikke omfattet af bekyttele efter naturbekytteleloven 18. Der er heller ikke inden for lokalplanområdet regitreret bekyttede naturtyper efter naturbekytteleloven 3. NATIONALPARK MOLS BJERGE Lokalplanområdet er beliggende inden for afgrænningen af Nationalpark Mol Bjerge. Området er omfattet af zone 2, om omfatter ekiterende fredninger og områder med ærlige landkabelige, naturmæige og kulturhitorike værdier og muligheder for at etablere ammenhængende naturområder. Her må ikke planlægge for høje anlæg. Lokalplanen ikke giver mulighed for høje anlæg. OMRÅDE MED SÆRLIG GEOLOGISK INTERESSE Lokalplanområdet er beliggende indenfor et geologik intereeområde. Udpegningen har til formål at ikre, at der tage henyn til de geologike intereer ved planlægning af tørre bygge- og anlægarbejder, kovrejning og råtofindvinding. Henynet til de geologike intereer i lokalplanområdet kommer til udtryk ved at bebyggeleprocenten for området om helhed ikke vil overtige 20 %. Der etablere op til 16 enfamiliehue på højt 6,5 m, med beplantning lang med byggelodder på fælle friarealer. 20

21 Lokalplan nr. 351 Redegørele N F E L D B ALLE Område med ærlige Lokalplanområde drikkevandintereer Område med drikkevandintereer 6 7ag Målforhold: 1: Overigtkort med drikkevandintereer i området ved Feldballe. Kort fra Syddjur Kommuneplan N m² 1000m² m² 560m² 500m² m² 1450m² m² m² m² 1070m² m² 1100m² m² 520m² 500m² Ravnebjergvej Jehøjvej 915m² o b 16 1i 1010m² ab Lavbundareal Målforhold: 1: ab Overigtkort med lavbundarealer i området yd for Feldballe. Kort fra Syddjur Kommuneplan

22 Redegørele Friarealerne på hele Friland holde åbne og er forbundne med hinanden. Friarealerne udmunder ved øen i lokalplanområdet. Bebyggele og beplantning vil på grund af in åbne karakter i en meget begrænet grad lører højdeforkelle i området. FREDSKOV De arealer, om er noteret om fredkov i matriklen, er omfattet af fredkovpligt efter kovloven 3, kal holde bevoket med træer efter loven 8. Skovloven adminitrere i Syddjur Kommune af Naturtyrelen, Kronjylland (det tidligere Fuingø Statkovditrikt). Ved denne lokalplan udarbejdele i foråret 2011, var et mindre areal på ca. 150 m² af lokalplanområdet regitreret om en del af et fredkovområde omkring Jehøj. Det pågældende 150 m² tore areal lå imidlertid hen om en del af en opdyrket mark uden træer. På kommunen luftfoto af området fremgår det, at det 150 m² tore areal ikke har været bevoket med træer de enete 45 år. Efter kommunen henvendele i april 2011 om agen til Naturtyrelen Kronjylland, har tyrelen den 12. maj 2011 truffet afgørele om, at berigtige fredkovarealet omkring Jehøj. Fredkovarealet varer herefter til det areal, om faktik er bevoket med træer. Dermed vil der fremover ikke være nogen del af lokalplanområdet, om er omfattet af fredkovpligt. ARKÆOLOGISKE FORHOLD Mueumloven pålægger kommunen at inddrage det lokale mueum i lokalplanlægningen med henblik på, at der i høringfaen kan gennemføre en forunderøgele med henyn til eventuelle bevaringværdier. For Syddjur Kommune område varetage opgavene efter mueumloven af Mueum Øtjylland - Ebeltoft, Juulbakke 1, 8400 Ebeltoft, tlf Når Mueum Øtjylland - Ebeltoft har modtaget en anmodning, kal det fremkomme med en udtalele med tillingtagen til, hvorvidt det arbejde, om anmodningen vedrører, indebærer en riiko for ødelæggele af væentlige fortidminder. Forud for iværkættele af enhver form for jordarbejde kal der i henhold til Mueumloven ke orientering af Mueum Øtjylland - Ebeltoft om det påtænkte jordarbejde. Såfremt der under bygge- og anlægarbejder i området påtræffe jordfate fortidminder, danefæ eller andre forhitorike por, kal det anmelde til Mueum Øtjylland - Ebeltoft. Ebeltoft Mueum har tidligere fundet por af oldtid- og middelalderboætteler lang Jehøjvej. Ved fornyede rekognoceringer i er der kontateret en del flintaflag og brændt flint, om tyder på reter af bebyggele eller gravanlæg fra tenalderen. Mueet har tidligere, ved udarbejdele af Lokalplan nr. 058 og 070 i den tidligere Rønde Kommune, anbefalet, at der foretage en arkæologik forunderøgele af arealet, inden anlægarbejder realiere. 22

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Rønde Kommune Lokalplan nr.

Rønde Kommune Lokalplan nr. Rønde Kommune Lokalplan nr. 70 Marts 2006 Anden etape af Friland i Feldballe Lokalplan nr. 70 Anden etape af Friland i Feldballe. Lokalplan nr. 70 er udarbejdet af Rønde Kommunes planlægningskontor i samarbejde

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Rehabilitering og Palliation ved kræft

Rehabilitering og Palliation ved kræft Rehabilitering og Palliation ved kræft Implementeringplan for forløbprogram for rehabilitering og palliation i forbindele med kræft. For hopitaler, kommuner og almen praki i Region Hovedtaden Godkendt

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere