Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape"

Transkript

1 Bolig- og erhvervområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Kommuneplantillæg nr. 11, til Syddjur Kommuneplan 2009

2 Yderligere information kan få ho: SYDDJURS KOMMUNE Hovedpotadree: Hovedgaden Rønde Tlf Plangruppen er lokalieret på rådhuet i Ebeltoft på Lundbergvej 2 Kontaktperoner i Syddjur Kommune: Afdelingchef Tina Degn Ramuen Planlægger Thoma D. Secher Denne lokalplan kan e og hente på: Lokalplanen er udarbejdet af: Plangruppen i amarbejde med Andelforeningen Friland Kommunen åbningtider fremgår af kommunen hjemmeide på adreen: Kortgrundlag: Matrikelkort og topografikekort: KMS TK-kort: Kortcenter.dk Ortofoto: COWI HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner kal tyre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne, erhvervlivet og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i ammenhæng med planlægningen om helhed. I en lokalplan fatlægger Byrådet bl.a. betemmeler for, - hvad området og bygningerne kal bruge til, - hvor og hvordan der kal bygge nyt, - hvilke bygninger der kal bevare, - hvordan nye veje tier og beplantning kal etablere, - hvordan de ubebyggede arealer kal indrette. Lokalplanen betår af: Redegørelen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen bekrive, og der fortælle om lokalplanen indhold. Herudover redegøre der bl.a. ogå for de miljømæige forhold, om hvordan lokalplanen forholder ig til anden planlægning, og om gennemførele af lokalplanen kræver tilladeler eller dipenationer fra andre myndigheder. Betemmelerne, der er konkrete regler for hvordan området må anvende fremover, og om er bindende for grundejeren og Byrådet. Kortbilag, der vier afgrænningen af området i forhold til kel, og hvordan området kal diponere. Kortbilagene hænger nøje ammen med lokalplanbetemmelerne og er bindende for grundejeren og Byrådet. Øvrige bilag, der fx vier Erhvervkategorier, Støj fra erhverv, trafik eller vindmøller, parkeringnormer, om uddyber eller illutrerer lokalplanene betemmeler. Hvornår udarbejde en lokalplan? Ifølge planloven kal der udarbejde en lokalplan, før der gennemføre tørre udtykninger eller tørre bygge- og anlægarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere kal der udarbejde en lokalplan, når det er nødvendigt for at ikre kommuneplanen virkeliggørele, eller når der kal overføre arealer fra landzone til byzone eller til ommerhuområde. Byrådet kan til enhver tid belutte, at der kal udarbejde et lokalplanforlag. Lokalplanforlaget Når Byrådet har vedtaget et forlag til lokalplan kal forlaget i offentlig høring i mindt 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indigeler eller ændringforlag. Når den offentlige høring er lut, vurderer Byrådet, i hvilken udtrækning man vil imødekomme eventuelle indigeler og ændringforlag. Herefter kan lokalplanen vedtage endeligt. Hvi Byrådet, på baggrund af de indkomne indigeler, eller efter eget ønke, vil foretage å omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt lokalplanforlag, tarter proceduren forfra med offentliggørele af et nyt lokalplanforlag. Den endelige lokalplan Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og vedtagelen er offentlig bekendtgjort i avien, er lokalplanen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanen område. Det betyder, at der ikke må etablere forhold i trid med lokalplanen betemmeler. Lovlig ekiterende bebyggele eller lovlig anvendele, om er etableret før lokalplanforlaget blev offentliggjort, kan fortætte om hidtil, elvom det er i trid med lokalplanen - ogå efter ejerkifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggeler eller anlæg, der er bekrevet i planen.

3 Redegørele Foto: Eben Nielen 3

4 Redegørele INDHOLD REDEGØRELSE...7 Lokalplanen område...7 Offentlig og Privat ervice i området... 7 Lokalplanen baggrund og formål...10 Hvad er friland? Lokalplanen indhold...10 HØjDEfoRHoLD i området...11 Grundlag for bebyggeleplan Området Opdeling i byggelodder Veje- tier og parkering Placering og udformning af byggeri Opdeling i delområde Erhverv i tilknytning til boligen Skiltning Ubebyggede arealer Bevaringværdig beplantning Grundejerforening Forhold til anden planlægning og lovgivning...16 Syddjur Kommuneplan Tillæg til Syddjur Kommuneplan Gældende lokalplaner Overførele af areal til byzone Lokal Agenda EU-Habitatdirektivet Landbrugloven Særlige landkabelige intereeområder Særlige drikkevandintereer Lavbundarealer Naturbekytteleloven Nationalpark Mol Bjerge Område med ærlig geologik interee Fredkov Arkæologike forhold Støj Støj fra virkomheder Støj fra trafik Parkering Jordforurening Overkudjord og byggeaffald

5 Redegørele Foryningforhold...24 Varmeplan Vandforyning Spildevand Afledning af regnvand Miljøvurdering...24 Servitutter...25 Tilladeler eller dipenation fra andre myndigheder...25 Tilvejebringele og offentlig debat...26 LoKALPLANBEStEmmELSER Formål Afgrænning, opdeling og zonetatu Området anvendele Udtykning Vej-, ti- og parkeringforhold Bebyggelen omfang og placering Bebyggelen ydre fremtræden Ubebyggede arealer Teknike foryninger m.m Grundejerforening Forudætninger for ibrugtagning Forudætninger for ibrugtagning Lokalplanen retvirkninger Vedtagelepåtegninger KoRtBiLAG KoRtBiLAG BiLAG 3, miljøklasser...37 REDEGØRELSE...41 Kommuneplan Tilvejebringele og Offentlig debat...41 Retvirkninger...42 Rammebetemmeler...42 Vedtagelepåtegninger RAmmEKoRt

6 Redegørele N DK 1: Lokalplanområdet placering i Kommunen. Målforhold: 1: N une Overigtkort over området. Målforhold: 1: km km

7 COWI Lokalplan nr. 351 Redegørele REDEGØRELSE LOKALPLANENS OMRÅDE Lokalplanområdet er beliggende yd for Friland mellem Jehøjvej og Ravnebjergvej i den ydlige del af Feldballe by og omfatter et område på ca. 2,95 ha fra matr. nr. 1 ab og matr. nr. 55, Feldballe By, Feldballe, amt et tykke af Jehøjvej, der ligger på matr. nr. 43 o og 1 i Feldballe By, Feldballe. Se herom på Kortbilag 1. Området græner mod nord op til den ekiterende del af Friland og mod yd, øt og vet mod det åbne land. Området er ved planen udarbejdele ejet af Præteembedet, Feldballe. Størtedelen af området er beliggende i landzone og kal med denne lokalplan overføre til byzone. Der er ikke foretaget boreprøvninger i området, å jordbunden nærmere ammenætning kende ikke. Lokalplanområdet kåner vagt fra nord til yd. Området lavete punkt ligger ved Ravnebjergvej i området ydøtlige hjørne. Dette punkt er et meget fugtigt område, hvor der trod dræning en del af året godt kan tå vand over jordoverfladen. OFFENTLIG OG PRIVAT SERVICE I OMRÅDET Lokalplanområdet er beliggende i Rønde koleditrikt. Aftanden til kolen i Rønde er ca. 9 km. Der befinder ig en børnehave og en frikole i Feldballe, umiddelbart nord for lokalplanområdet. I amme område, nord for kolen, ligger en dagligvarebutik. Feldballe har forbindele ved burute 122 til Århu og Grenaa. Burute 123 har forbindele til Ebeltoft en gang om dagen og kører om lynbu fra Ebeltoft til Århu via Feldballe to gange tidligt om morgenen. Luftfoto over området, taget i ommeren Lokalplanområdet er markeret nedert i fotoet. Målforhold: 1:

8 Lokalplan nr. 351 Redegørele TÅSTRUP FE LD B Frikole Bø rn e h a v e F R ILA N D L OKA LP LA N OM T RE D JE ETA Flyfoto over området yd for Feldballe. Skyphoto, den 29. maj

9 Lokalplan nr. 351 Redegørele Lufthavn B AL LE Fel d b a l l e h a l l e n Ebe ltof tvej M R Å DE APE 9

10 Redegørele LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanen er udarbejdet for at realiere en udvidele af Friland ved Feldballe med en tredje etape på knap 2,9 ha, med op til 16 nye boliger, der opføre om ekperimenterende og økologik byggeri, med mulighed for at drive erhverv inden for miljøklaerne 1-3. HVAD ER FRILAND? Ideen til Friland er oprindeligt udformet af hubyggeren Steen Møller og Danmark Radio v. Anton Gammelgaard. Friland blev fra tarten udtænkt om et projekt med et både lav- og højteknologike elementer. Lavteknologik fordi huene primært bygge af natur- og gen-brugmaterialer. Højteknologik fordi beboerne bruger informationteknologien til at indrette ig på nye og bedre måder i forhold til arbejde, familie og det nære amfund. Boligerne bygge primært af materialer om ler, halm, kalk, markten, rundtømmer og lignende. Alt byggeri i projektet kal om ethvert andet byggeri i Syddjur Kommune godkende og holde ig indenfor rammerne af loven betemmeler. Boligerne bliver billige og olide, men de kal ogå være mukke at e på. Det er afgørende for projektet, at hvert enkelt hu falder godt ind i naturen og landkabet. Huene indrette på ædvanlig vi med vand og el, men der ate på mindt muligt energiforbrug. Målet for Andelforeningen Friland er det gældfri byggeri. Det er derfor tanken, at der ikke optage lån i huene. Af amme grund er det et krav til indflytterne, at de kan prætere en opparing på ca kr. Gældfriheden kal ikre tørre frihed for beboerne og dermed flere og bedre muligheder for at bekæftige ig med det, de har lyt til og det, der intereerer dem. Henigten er, at indflytterne på Friland kal tarte egen virkomhed. Friland kal være et dynamik og levende miljø med boliger og erhverv. Det er et bærende element for projektet, at beboerne tarter egen virkomhed og i det daglige er med til at kabe liv og aktivitet i lokalområdet. Andelforeningen Friland er ikke et ted, hvor beboerne hver dag kal pendle ind til Aarhu for at arbejde. Anøgere til indflytning på Friland kal udover byggeplaner fremlægge en realitik forretningplan for dere kommende virkomhed. I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at forretningidéen er økonomik bæredygtig, at typen af virkomhed paer ind i projektet og i øvrigt ikke er tøjende eller forurener på anden måde. Friland kal med udvidelen kunne rumme en vi andel af de vagete i amfundet, her tænke f.ek. på de ældre. Derfor reervere areal til et bofællekab, om primært er tiltænkt ældre. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen regulerer området inddeling i byggelodder, fællearealer og det anvendele, beplantning, veje, tier og parkeringforhold. Lokalplanen betemmeler om bebyggele er rummelige, å der kabe mulighed for tor frihed til udformning af byggeriet. Dette er for at undertøtte den ekperimentelle karakter af byggerierne på Friland. Endvidere ætter lokalplanen rammerne for de forkellige elvtændige erhverv, om ønke etableret i området. Op til to af byggelodderne kan anvende til et bofællekab med elvtændige bo-enheder med te-køkken og eget bad og toilet, og fælleopholdrum og fællekøkken m.m. 10

11 5 Lokalplan nr. 351 Redegørele Byvej N 7a ag Lokalplanområde ab Højdeforhold i området Luftfoto fra 2010 med højdekurver i ytem DVR90. Målforhold: 1:

12 Redegørele GRUNDLAG FOR BEBYGGELSESPLAN Ved udformning af byggelodder, veje og tianlæg på Friland førte og anden etape er inpirationen hentet i den ældre bondekultur. Da Friland ønker at fremtå om en helhed har dette ogå været udgangpunktet for udformningen af tredje etape. OMRÅDETS OPDELING I BYGGELODDER Byggelodderne græner op til et bælte af friareal om delvit beplante. Friarealet på Friland førte og anden etape er forbundet med hinanden og videreføre på tredje etape. Friarealet udmunder i en mindre ø, om etablere i den ydøtlige del af lokalplanområdet ved Ravnebjergvej. Byggelodderne er mere eller mindre trapez eller organik udformede tykker i forkellige tørreler. Lodderne udformning og placering inpirerer til en kreativ og diver bebyggele, da der ikke finde to lodder der er en. Lodderne er adkilt fra hinanden med 3 m bredt tiarealer, om forbinder lodderne, vejene og de frie fællearealer. Området indeholder i alt 16 byggelodder. Byggelodderne 1,2 og 7-16 anvende til åben-lav og tæt-lav bebyggele. På hver lod må der opføre indtil 300 m² bebyggele til bolig og tilhørende erhverv om fritliggende enfamiliehue eller dobbelthue. Lodderne 3-6 anvende til tæt-lav bebyggele, hvor der må opføre indtil 200 m² bebyggele til bolig og tilhørende erhverv. Såfremt lod 3 og 4 eller/og lod 5 og 6 ammenlægge gælder betemmelerne om for de øvrige lodder. Enkelte byggelodder er ikke adkilt af ti og beplantning. Dette giver en flekibilitet i anvendelen, da die efter ønke kan bruge om to mindre elvtændige byggelodder eller om én tørre byggelod. Da lokalplanområdet overføre til byzone, vil der efter boligreguleringloven være bopælpligt i de helårboliger, om opføre inden for lokalplanområdet. Helårboliger må ikke anvende om ommerhue, eller udleje om ommerhue. VEJE- STIER OG PARKERING Vejadgang til lokalplanområdet kabe fortrinvi fra Jehøjvej og Friland. Jehøjvej er belagt med afalt fra Kejltrupvej og lang med Friland etape 2. Herefter er det gruvej. Jehøjvej er ligelede adgangvej til ejendomme, herunder tutteri, i området yd for Friland. For at kunne fungere om adgangvej til det nye boligområde på Friland, og de til boligerne tilknyttede erhverv, kal afaltbelægningen forlænge frem til fredkoven. I forbindele med forbedring af trafikikkerhed kal mulighederne for fartbegrænende forantaltninger på Jehøjvej underøge nærmere. Lodderne 1 og 2 ved Ravnebjergvej får adgang via en tikvej fra Ravnebjergvej. Imellem byggelodderne etablere 3 m brede tier, om kaber adgang til de frie fællearealer. Der reervere et areal lang Jehøjvej og et areal lang den ydlige afgrænning af området ved fredkoven om fælle parkeringareal. Arealet lang Jehøjvej kan deuden anvende til placering af affaldtation og potkaeanlæg. Der etablere 4 p-plader i tilknytning til tikvejen, om reervere til beboerne på byggelod nr. 1 og 2. Jf. Kortbilag 2. 12

13 Redegørele PLACERING OG UDFORMNING AF BYGGERI Alle helårboliger og erhvervbygninger kal placere indenfor byggefelterne til 4,5 m og 6,5 m høj bebyggele. Der er mulighed for at placere op til 2 måbyggerier på mak. 10 m² og højt 2,5 m højt på hver byggelod. Die måbyggerier må placere udenfor byggefelterne til 4,5 og 6,5 m høj byggeri. Der er ålede mange muligheder for placering af byggeri på de enkelte byggelodder. OPDELING I DELOMRÅDE Lokalplanområdet er opdelt i to delområde, Delområde I på ca. 2,19 ha og Delområde II på ca m². Baggrunden for denne opdeling er, at der kal tage henyn til naboer uden for Friland. Der er derfor ikke muligt at indrette miljøklae- 3-erhverv tæt på naboen på Ravnebjergvej 3. De to byggelodder, nr. 1 og 2, om ligger tættet på Ravnebjergvej 3 vil dog fortat kunne udnytte den ekiterende gældende ramme i Kommuneplan 2009, til at indrette miljøklae-2-erhverv. ERHVERV I TILKNYTNING TIL BOLIGEN Lokalplanen tillader om agt, at der i tilknytning til boligen må drive erhverv inden for miljøklae 1-3 i Delområde I og miljøklae 1-2 i Delområde II. Jf. Bilag 3. Tanken er, at der kun må drive erhverv, der ikke medfører tørre genevirkninger for naboerne. Miljøklaerne bruge til en indledende vurdering af, hvilke typer af virkomhed der kan tillade i området forud for en nærmere miljøvurdering af den enkelte virkomhed. N Målforhold: 1:2.000 Illutrationplan der vier hvordan området kan komme til at e ud, hvi det bebygge efter lokalplanen betemmeler. 13

14 Redegørele Hver type virkomhed har en miljøklae ud fra, hvor meget den erfaringvit påvirker omgivelerne. Der er betydelig variation i påvirkningerne fra virkomheder indenfor en enkelt virkomhedtype. Derfor er miljøklaerne fatat om et interval, og der er mulighed for op- og nedklaificering ud fra en konkret vurdering af f.ek. virkomheden indførele af renere teknologi. En lite over forkellige virkomheder og den tilhørende miljøklae finde i Bilag 3 i denne lokalplan. Virkomheder og anlæg inden for miljøklae 1 og 2 påvirker kun omgivelerne i ringe grad og kan derfor integrere med boliger. Miljøklae 3 omfatter virkomheder og anlæg, om kun påvirker omgivelerne i mindre grad. Formålet med denne lokalplan er at etablere et område, hvor boliger integrere med erhverv, der uden tørre gener kan indpae i området. Friland ønker en bred vifte af virkomheder i området om paer til Friland principper. Virkomhederne vil ålede have foku på miljømæig bæredygtighed og affaldfrihed. Alle anøgere til indflytning på Friland kal præentere en plan for etablering af elvtændig virkomhed. Tanker er derfor, at beboerene på Friland er indtillet på at bo tæt på mindre virkomheder, hvorved der vil være en tørre toleren overfor påvirkninger fra virkomheder. Derfor tillade ogå erhverv inden for miljøklae 3 i kategorien værkteder. Der henvie til en nærmere bekrivele af miljøklaerne i Miljøminiteriet Håndbog om Miljø og Planlægning fra november SKILTNING Da der etablere erhverv i lokalplanområdet, tillade det, at der opætte et kilt for hver virkomhed om er etableret på den enkelte byggelod. UBEBYGGEDE AREALER På de frie fællearealer, i området ydøtlige hjørne, ønke etableret en ø. Arealet er på nuværende tidpunkt drænet, men kan dog på et mindre areal ikke dyrke. Det er tadig meget vådt og der tår vand over jordoverfladen en tor del af året. Der påtænke etableret en permanent ø ved udgravning af arealet. Vandtanden regulere ved hjælp af overløb. BEVARINGSVÆRDIG BEPLANTNING Lang Jehøjvej ekiterer et ca. 3 m bredt og ca. 5 m højt bevaringværdig beplantningbælte med løvfældende træer og buke. Beplantningbæltet danner afgrænning af lokalplanområdet til det åbne land mod vet. Lokalplanen 8 ikrer, at dette beplantningbælte ikke fjerne. GRUNDEJERFORENING Den del af lokalplanområdet, om ligger på matr. nr. 1 ab Feldballe By, Feldballe, arealoverføre til matr. nr. 55 Feldballe By, Feldballe. Andelforening Friland fungerer om grundejerforening på denne ejendom. Alle ejere og andelhavere på Friland, inkl. de kommende ejere og andelhavere inden for lokalplanområdet for nærværende lokalplan, har pligt til at være medlem af andelforeningen. 14

15 Redegørele Ekempler på byggeri, om kan opføre inden for lokalplanområdet, efter lokalplanen betemmeler. Kilde: 15

16 Redegørele LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING SYDDJURS KOMMUNEPLAN 2009 Regionplan 2005 for Århu Amt blev ophævet til landplandirektiv den 1. januar Regionplanen temaer er indeholdt i Syddjur Kommuneplan Med den endelige vedtagele af Syddjur Kommuneplan i december 2009, har Miljøminiteriet, v. det tidl. Miljøcenter Århu, ophævet regionplanretninglinierne, der nu er indeholdt i Kommuneplanen. Det fremgår af Kommuneplanen hovedtruktur, at Friland ved Feldballe er et ekempel på en økologik landby, eller frizone, med alternative boformer. Etape 1 er fuldt udbygget og etape 2 er under udbygning. Syddjur Kommune vil ogå i fremtiden ikre, at Friland ved Feldballe har muligheder for at kunne udbygge, men det er vurderet, at der på nuværende tidpunkt er muligheder for udbygning i det ekiterende udlæg. Området er omfattet af ramme nr BE4 i kommuneplanen, og er udlagt til blandet bolig og erhvervformål. Lokalplanen er ikke i overentemmele med Kommuneplanen rammebetemmeler, hvad angår betemmelen om miljøklae, da der ønke mulighed for at etablere værkteder i miljøklae 3, hvorfor der ideløbende med lokalplanen fremlægge et forlag til Kommuneplantillæg nr. 11, der indeholder de for lokalplanen nødvendige ændringer. Det er vurderet, at ændringen ikke er å væentlig, at der kal indkalde forlag og ideer jf. planloven 23c. TILLÆG TIL SYDDJURS KOMMUNEPLAN 2009 Det er en forudætning for lokalplanen, at kommuneplanen betemmeler for området ændre, og der er udarbejdet et forlag til Kommuneplantillæg nr. 11, om er gengivet baget i lokalplanen. Formålet med tillægget alene at udvide muligheden for at etablere værkteder inden for en del af området, ved at udvide antallet af mulige miljøklaer fra 1-2, til 1-3. Samtidig udvide kommuneplanramme lidt mod vet, ådan at et tykke af Jelhøjvej inddrage i kommuneplanrammen. Der ker yderligere en lille jutering af afgrænningen af den ekiterende kommuneplanramme nr BE4. GÆLDENDE LOKALPLANER Den nordlige del af lokalplanområdet ved Friland, er i forvejen omfattet af Lokalplan nr. 058, fra januar 2002, og Lokalplan nr. 070 fra mart 2006, vedtaget af den tidligere Rønde Kommune. Nærværende Lokalplan nr. 351 omfatter en mindre tribe på ca m² af Lokalplan nr Jf. kortet på næte ide. Ved den endelige vedtagele af nærværende lokalplan, ophæve Lokalplan nr. 070 for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan. 16

17 Lokalplan nr. 351 Redegørele OVERFØRELSE AF AREAL TIL BYZONE Størtedlen af lokalplanområdet ligger ved lokalplanen udarbejdele om prætegårdjord i landzone, bortet fra den ovennævnte ca m² tore del, der ligger inden for Lokalplan nr Hele området yd for Lokalplan nr. 070 er uden bebyggele og drive om landbrugjord. Den del af lokalplanområdet, om ligger i landzone, overføre til byzone ved offentliggørele af den endelige vedtagele af denne lokalplan. Ejeren af arealet har i forbindele med udarbejdele af denne lokalplan erklæret, at der ikke vil blive tillet krav efter planloven 47 A, om kommunal overtagele af det ca. 2,9 ha tore areal af lokalplanområdet, der overføre til byzone. LOKAL AGENDA 21 I henhold til Syddjur Kommune klimatrategi kal de lokale Agenda 21 målætninger indtænke i al fremtidig planlægning. Alle nye boligbebyggeler kal leve op til lavenergiklae 1. Placering af bebyggelen og beplantningen kal ke under henyntagen til olen og udnyttelen af paiv-olvarme. Tage bør derfor orientere ålede at der kan anvende olcelleanlæg. Befætede arealer regulere ålede, at andelen af nedivning af overfladevand og regnvand til grundvandet, er tørt mulig. N Ekiterende Lokalplan nr. 070 Et område på ca m² af Lokalplan nr. 070, der ophæve, og omfatte af nærværende Lokalplan nr Det ca m² tore område ligger allerede i byzone. Lokalplanområde Målforhold: 1:

18 Redegørele Der kal tage konkret tilling til behovet for regnvandbainer på de enkelte byggelodder. Der er mulighed for intallation af anlæg til opamling af regnvandet fra tage til brug for fx toiletkyl og tøjvak. EU-HABITATDIREKTIVET Habitatdirektivet har til formål at fremme biodiveriteten ved at definere en fælle ramme for bekyttelen af arter og naturtyper, der er af betydning for EU. Dette ker hovedagligt gennem udpegning af ærlige bevaringområder, Natura 2000-områder. I Natura 2000-områderne kal der ikre eller genoprette en guntig bevaringtatu for de arter eller naturtyper, om området er udpeget for. Arter, der er opført på direktivet bilag IV, er trengt bekyttede, og dere yngle- og rateområder må derfor ikke bekadige. I henhold til 7, 8 og 11 i Bekendtgørele om udpegning og adminitration af internationale naturbekytteleområder amt bekyttele af vie arter (habitatbekendtgørelen) kal kommunen derfor i forbindele med udarbejdele af lokalplaner foretage en vurdering af, om det anøgte kan, 1. påvirke et Natura 2000-område væentligt, 2. bekadige yngle- eller rateområder for dyrearter der er optaget på EU- Habitatdirektivet bilag IV, eller 3. bekadige plantearter der er optaget på EU-Habitatdirektivet bilag IV. I Syddjur Kommune er der forekomt af bilag IV-arterne odder, løgfrø, tor vandalamander, pidnudet frø, trandtude, markfirben, arter af flagermu og orkideen mygblomt. Lokalplanområdet ligger 4,8 km øt for Natura 2000-området Kaløkovede og Kaløvig, ca. 3,7 km nord for 2000-området Molbjerge med kytvande og ca. 5,5 km fra Natura 2000 området Stubbe Sø. Det vurdere at en realiering af denne lokalplan ikke vil påvirke de nævne Natura-2000 områder. Det vurdere ogå, at lokalplanområdet er uegnet om leveted for de nævnte arter på direktivet bilag IV, hvorfor en realiering af denne lokalplan ikke vil påvirke die arter negativt. LANDBRUGSLOVEN Størtedelen af lokalplanområdet er noteret i matriklen om landbrugejendom med landbrugpligt efter landbrugloven 4. I forbindele med lokalplanlægningen vil Jordbrugkommiionen for Region Midtjylland blive anøgt om ophævele af landbrugpligten på det nævnte areal. SÆRLIGE LANDSKABELIGE INTERESSEOMRÅDER Området er ikke udpeget om landkabelig intereeområde i Kommuneplan I landkabkarakterplanen er området omfattet af Rønde Randmoræneområdet, der er karakterieret ved det højtliggende, tærkt kuperede terræn med mange bakker og dale. Karaktergivende er endvidere den varierende arealanvendele med landbrug, mange måbevokninger på krænter og i eroiondale, de mange enkeltliggende gårde og hue, amt den hældende randmorænekråning ned mod Kalø Vig. 18

19 Redegørele Det tidligere fredkovareal er her vit med en rød tiplet linje Lokalplanområde N Ved lokalplanforlaget udarbejdele i foråret 2011 var et lille 150 m² tort areal inden for lokalplanområdet ogå noteret om fredkov. Her ligger det ca. 150 m² tore areal inden for lokalplanområdet, og inden for det tidligere fredkovareal Lokalplangrænen er her vit med orte prikker Det 150 m² tore areal har imidlertid ikke været bevoket med kov i mange år, og Naturtyrelen har om følge heraf berigtiget fredkovgrænen omkring fredkoven ved Jehøj. Den nye afgrænning af fredkoven er her vit med en tiplet blå linje Derfor er der ikke længere arealer inden for lokalplanområdet, om er noteret med fredkov. Jf. kortet i målforhold 1:1.000 til ventre. Fredkoven ved Jehøj Målforhold: 1:

20 Betemmeler Landkabkvaliteten i den øtlige del af landkabkarakterområdet vurdere at være i en god tiltand, om ønke bevaret og bekyttet. Det kan bl.a. gøre ved at opretholde landbrugdriften. Endvidere ønke området friholdt for flere teknike elementer, der kan fortyrre området yderligere. Området betegne om ærlig karakteritik, men uden viuelle oplevelemuligheder. Lokalplanområdet udlægge til bolig- og erhvervformål. Denne arealanvendele vurdere ikke at fortyrre landkabkarakteren, da området ligger ioleret på grund af it forholdvi lave beliggenhed og den afkærmende beplantning på øt- og vetide. SÆRLIGE DRIKKEVANDSINTERESSER Lokalplanområdet er udpeget om område med drikkevandintereer (OD). Den øtlige del op til Ravnebjergvej er et område med ærlige drikkevandinteree (OSD). Denne del er ålede ligelede et indatområde for drikkevandbekyttele. Det vurdere, at etablering af boliger med tilknyttede erhverv inden for miljøklaerne 1-2, inden for lokalplanen Delområde II, ikke vil udgøre en truel for grundvandkvaliteten i området. LAVBUNDSAREALER To mindre dele af lokalplanområdet er klaificeret om lavbundområde uden riiko for okkerudledning (klae IV). Den planlagte ø i området ydøtlige del ønke etableret på den øtlige del af lavbundområdet. Lokalplanen byggelod nr. 14, 15 og 16 er planlagt etableret på den vetlige del, om kal dræne og terrænregulere for at ikre byggerierne på die to lodder mod evt. forhøjet grundvandtand. NATURBESKYTTELSESLOVEN Inden for lokalplanområdet er der ingen bygge- eller bekyttelelinjer efter naturbekytteleloven Kulturarvtyrelen har regitreret en gravhøj, Jehøj, inde i fredkoven yd for lokalplanområdet. Denne gravhøj er imidlertid ikke omfattet af bekyttele efter naturbekytteleloven 18. Der er heller ikke inden for lokalplanområdet regitreret bekyttede naturtyper efter naturbekytteleloven 3. NATIONALPARK MOLS BJERGE Lokalplanområdet er beliggende inden for afgrænningen af Nationalpark Mol Bjerge. Området er omfattet af zone 2, om omfatter ekiterende fredninger og områder med ærlige landkabelige, naturmæige og kulturhitorike værdier og muligheder for at etablere ammenhængende naturområder. Her må ikke planlægge for høje anlæg. Lokalplanen ikke giver mulighed for høje anlæg. OMRÅDE MED SÆRLIG GEOLOGISK INTERESSE Lokalplanområdet er beliggende indenfor et geologik intereeområde. Udpegningen har til formål at ikre, at der tage henyn til de geologike intereer ved planlægning af tørre bygge- og anlægarbejder, kovrejning og råtofindvinding. Henynet til de geologike intereer i lokalplanområdet kommer til udtryk ved at bebyggeleprocenten for området om helhed ikke vil overtige 20 %. Der etablere op til 16 enfamiliehue på højt 6,5 m, med beplantning lang med byggelodder på fælle friarealer. 20

21 Lokalplan nr. 351 Redegørele N F E L D B ALLE Område med ærlige Lokalplanområde drikkevandintereer Område med drikkevandintereer 6 7ag Målforhold: 1: Overigtkort med drikkevandintereer i området ved Feldballe. Kort fra Syddjur Kommuneplan N m² 1000m² m² 560m² 500m² m² 1450m² m² m² m² 1070m² m² 1100m² m² 520m² 500m² Ravnebjergvej Jehøjvej 915m² o b 16 1i 1010m² ab Lavbundareal Målforhold: 1: ab Overigtkort med lavbundarealer i området yd for Feldballe. Kort fra Syddjur Kommuneplan

22 Redegørele Friarealerne på hele Friland holde åbne og er forbundne med hinanden. Friarealerne udmunder ved øen i lokalplanområdet. Bebyggele og beplantning vil på grund af in åbne karakter i en meget begrænet grad lører højdeforkelle i området. FREDSKOV De arealer, om er noteret om fredkov i matriklen, er omfattet af fredkovpligt efter kovloven 3, kal holde bevoket med træer efter loven 8. Skovloven adminitrere i Syddjur Kommune af Naturtyrelen, Kronjylland (det tidligere Fuingø Statkovditrikt). Ved denne lokalplan udarbejdele i foråret 2011, var et mindre areal på ca. 150 m² af lokalplanområdet regitreret om en del af et fredkovområde omkring Jehøj. Det pågældende 150 m² tore areal lå imidlertid hen om en del af en opdyrket mark uden træer. På kommunen luftfoto af området fremgår det, at det 150 m² tore areal ikke har været bevoket med træer de enete 45 år. Efter kommunen henvendele i april 2011 om agen til Naturtyrelen Kronjylland, har tyrelen den 12. maj 2011 truffet afgørele om, at berigtige fredkovarealet omkring Jehøj. Fredkovarealet varer herefter til det areal, om faktik er bevoket med træer. Dermed vil der fremover ikke være nogen del af lokalplanområdet, om er omfattet af fredkovpligt. ARKÆOLOGISKE FORHOLD Mueumloven pålægger kommunen at inddrage det lokale mueum i lokalplanlægningen med henblik på, at der i høringfaen kan gennemføre en forunderøgele med henyn til eventuelle bevaringværdier. For Syddjur Kommune område varetage opgavene efter mueumloven af Mueum Øtjylland - Ebeltoft, Juulbakke 1, 8400 Ebeltoft, tlf Når Mueum Øtjylland - Ebeltoft har modtaget en anmodning, kal det fremkomme med en udtalele med tillingtagen til, hvorvidt det arbejde, om anmodningen vedrører, indebærer en riiko for ødelæggele af væentlige fortidminder. Forud for iværkættele af enhver form for jordarbejde kal der i henhold til Mueumloven ke orientering af Mueum Øtjylland - Ebeltoft om det påtænkte jordarbejde. Såfremt der under bygge- og anlægarbejder i området påtræffe jordfate fortidminder, danefæ eller andre forhitorike por, kal det anmelde til Mueum Øtjylland - Ebeltoft. Ebeltoft Mueum har tidligere fundet por af oldtid- og middelalderboætteler lang Jehøjvej. Ved fornyede rekognoceringer i er der kontateret en del flintaflag og brændt flint, om tyder på reter af bebyggele eller gravanlæg fra tenalderen. Mueet har tidligere, ved udarbejdele af Lokalplan nr. 058 og 070 i den tidligere Rønde Kommune, anbefalet, at der foretage en arkæologik forunderøgele af arealet, inden anlægarbejder realiere. 22

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 R I N G E L M O S E S K O V 3.12.R5 3.14.O3 Ny ramme E G E N S V I G Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Rekreativt område, Nappedam Bådehavn HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 Version 22.10.2015 6.14.O2 6.10.BE4 Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Syddjurs Kommuneplan 2013 For blandet bolig- og erhvervsområde i Koed Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Ophævelse af lokalplan nr. 5.06

Ophævelse af lokalplan nr. 5.06 Ophævelse af lokalplan nr. 5.06 For et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og/eller stort transportbehov. 2 Offentlig høring Dette forslag til ophævelse

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 Version 22.12.2015 Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Blandet bolig- og erhvervsområde i Basballe Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? SYDDJURS

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 Offentlig bekendtgørelse den 11.10 2016 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Syddjurs Kommuneplan 2016 - Justering af rammeområde 3.2.B10 (boligområde) i Ugelbølle Øst. Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 Offentlig bekendtgørelse den 11.10 2016 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 til Syddjurs Kommuneplan 2016 - Justering af rammeområde 3.2.B1 (boligområde) ved Gåsebakken i Ugelbølle. Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Rønde Kommune Lokalplan nr.

Rønde Kommune Lokalplan nr. Rønde Kommune Lokalplan nr. 70 Marts 2006 Anden etape af Friland i Feldballe Lokalplan nr. 70 Anden etape af Friland i Feldballe. Lokalplan nr. 70 er udarbejdet af Rønde Kommunes planlægningskontor i samarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Version 16.03.2010 Hovedvejen Randersvej 3.E.1 12.12.R3 3.B.23 12.12.R9 Troldbækken 8.S.2 til Syddjurs Kommuneplan 2009 Forlystelsesparken Djurs Sommerland ved Nimtofte Yderligere information kan fås hos:

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere