Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer."

Transkript

1 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø, hvor den enkelte beboer gennem trygge og synlige rammer kan genetablere de forudsætninger der skal være til stede for at få egen bolig og deltage i uddannelses- eller arbejdslivet. Skjoldbo drives som en selvejende institution med tilknytning til KFUM s Sociale Arbejde i Danmark og med driftsoverenskomst med Esbjerg Kommune. Der modtages beboere fra hele landet, men den største gruppe af beboere kommer fra Esbjerg Kommune eller omegn. Visitationen foretages af ledelsen på Skjoldbo. Skjoldbos primære tilbud indbefatter et botilbud, med mulighed for at yde omsorg og aktiverende støtte efter behov. Mål for indsatsen Det overordnede formål med Skjoldbos indsats er at give et differentieret tilbud til personer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig af økonomiske, psykosociale eller misbrugsrelaterede årsager. Målet er, at beboere kan benytte et ophold på Skjoldbo til at arbejde med deres personlige ressourcer, med henblik på at kunne vende tilbage til egen bolig. Skjoldbos mål er at støtte brugerne i: at få udbytte af opholdet på institutionen at finde ressourcer til at genetablere sig udenfor institutionen eventuelt med boformen som en del af netværket Målgrupper Målgruppen for Skjoldbo er borgere i alderen år, der på grund af psykosociale, økonomiske og/eller misbrugsmæssige årsager er blevet hjemløse. Ved hjemløshed forstås dels den situation, at borgeren ikke har 1

2 2 nogen bolig eller mulighed for at skaffe en passende bolig, og dels den situation, at borgeren af forskellige årsager ikke er i stand til at opholde sig i egen bolig. Skjoldbo forudsætter, at den enkelte beboer på kort eller lang sigt er i stand til selv at tage ansvar for sin adfærd og sine handlinger. Gennem socialpædagogisk støtte og gennem rådgivning tilstræber Skjoldbo, at den enkelte beboer kan kombinere opholdet på Skjoldbo med andre tilbud under Esbjerg Kommune, som er målrettet: Personer med et hashmisbrug: Et ophold på Skjoldbo kan i første fase bruges til, at personalet på Skjoldbo igennem motiverende samtaler omkring hashmisbruget kan medvirke til, at personen vinder indsigt i eget misbrug og bliver motiveret til at komme i behandling på Center for Misbrug. Personer med et alkoholmisbrug: Et ophold på Skjoldbo kan kombineres med ambulant behandling på Alkoholambulatoriet. Personer med et stofmisbrug: Et ophold på Skjoldbo kan kombineres med metadonbehandling, som administreres af Center for misbrug. Desuden er det muligt at deltage i dagbehandling på Center for misbrug. Det er en forudsætning, at personen ikke er aktiv stofmisbruger. Personer som modtager støtte fra distriktspsykiatrien: Et ophold på Skjoldbo, kombineret med distriktspsykiatriske behandlinger, kan være et alternativ til længere indlæggelser. Det er en forudsætning for at tage ophold på Skjoldbo, at man i udstrakt grad er selvhjulpen. Det vil sige, at man ikke har behov for hjælp til personlig pleje og praktisk bistand i boligen. På grund af fysiske og ressourcemæssige rammer kan Skjoldbo ikke modtage kørestolsbrugere og meget gangbesværede borgere, alkoholdemente og borgere, som kræver sygeplejefaglig omsorg eller tilstedeværelse af nattevagt. Skjoldbo modtager aktive misbrugere, men der stilles krav om, at der arbejdes mod minimering af misbrug og helst intet misbrug. 2

3 3 Værdier og normer Skjoldbo møder det enkelte menneske med anerkendelse og respekt, der tages således udgangspunkt i anerkendelse af de positive egenskaber, som ethvert menneske er i besiddelse af. Skjoldbo bestræber sig på at videreudvikle de ressourcer, som den enkelte borger har, og dermed skabe et godt fundament, som er en forudsætning for et godt liv i egen bolig. Grundholdningen på Skjoldbo er, at det enkelte menneske har en værdi, og at intet menneske har ret til at anfægte dette. Derfor møder Skjoldbo det enkelte menneske som et medmenneske og ikke bare som et behandlings-objekt eller en pasningsopgave. Skjoldbos værdi- og normsæt i forhold til arbejdsmetoder er, at det er menneskets situation og behov, der er bestemmende for hvilken arbejdsmetode, der skal anvendes. Skjoldbo respekterer menneskets ukrænkelighed og hjælper med at støtte et liv under værdige vilkår. Med udgangspunkt i den pædagogiske grundholdning er det en af Skjoldbos målsætninger, at beboere og netværksbrugere bliver parate til arbejdsmarkedet eller i stand til at påbegynde en uddannelse. Tilhørsforholdet til KFUM s Sociale Arbejde i Danmark afspejler sig i høj grad i Skjoldbos arbejde. Således tages der udgangspunkt i formålsbestemmelsen: På Den danske Folkekirkes grundlag yder KFUM s Sociale Arbejde i Danmark en social og diakonal indsats og bidrager til at skabe værdige kår for mennesker. Det er KFUM s Sociale Arbejdes opfattelse, at hver af de enkelte selvejende institutioner har egne profiler og traditioner. Mere information om KFUM s Sociale Arbejde i Danmark kan findes på hjemmesiden: 3

4 4 Skjoldbos tilbud og ydelser På de følgende sider beskrives behandlingsmæssige og pædagogiske metoder for Skjoldbo, samt Skjoldbos tilbud og ydelser. Først beskrives Skjoldbos: Behandlingsmetode Pædagogiske metode Skjoldbos primære ydelser beskrives i afsnittene: Botilbud Omsorg samt udviklende og aktiverende støtte I forbindelse med et ophold på Skjoldbo tilbydes følgende ydelser: Kontaktpersonordningen Aktivitets- og samværstilbud Efterfølgende støtte netværksaktiviteter Behandlingsmetode Det metodiske fundament for planlægning og styring af indsatsen er Vokseudredningsmetoden, som iværksættes fra primo 2014 Skjoldbo sætter ind med socialpædagogisk arbejde for at skabe en målrettet og positiv udvikling hos sine beboere. Skjoldbo henviser til andre behandlingsinstitutioner, såfremt der er et egentligt behandlingsbehov. Det fremgår af vejledning nr. 45 af 10. marts 1998 at: Det er en central målsætning for tilrettelæggelse af tilbuddene til gruppen af hjemløse og andre, som har vanskeligheder med at opholde sig i egen bolig, at tilbuddet gennem forebyggelse, pleje, social støtte, aktivering og omsorgsforanstaltninger skal sikre, at den enkelte psykisk, fysisk og socialt får styrket sine ressourcer og forbedret sin livssituation, således at vedkommende bliver bedre i stand til at klare tilværelsen selv. 4

5 5 For hjemløse i bred forstand betyder det, at de får mulighed for at få: en bolig, ophold i bo- eller opgangsfællesskab eller anden bomulighed den nødvendige støtte i boligen, så at de ikke falder tilbage til deres oprindelige problemer aktiverende støtte, omsorg og udvikling tilbud om fritidsaktiviteter, herunder af netværksskabende art Ved optagelse i en boform efter 110 bør opmærksomheden rettes mod, om der er behov for særlig behandlingsmæssig støtte eller mere omfattende hjælp i en periode, fx: behandling for alkoholmisbrug bo- og/eller behandlingstilbud til stofmisbrugere bo- og/eller behandlingstilbud til personer med adfærdsmæssige problemer af psykisk eller social karakter bo- og/eller behandlingstilbud til sindslidende bo- og/eller behandlings- og rekreationstilbud til kvinder med små børn samt familiebehandling evt. i form af et døgnophold for hele familien I disse tilfælde skal henvises til bo- og behandlingstilbud, som er tilrettelagt særligt for disse målgrupper. Pædagogisk metode Skjoldbos pædagogiske teori bygger på KFUM's Sociale Arbejdes arbejdsgrundlag Grundelementerne i det daglige pædagogiske arbejde omfatter: Udredning af beboernes forskelligartede problemstillinger Udarbejdelse af handleplan og kontinuerlige samtaler til opfølgning Økonomisk rådgivning og administration af økonomi på frivillig basis Misbrugsrådgivning og viderevisitering på frivillig basis Antabusstøtte Rådgivningen kan variere fra personlig vejledning og støtte, til rådgivning om fx hygiejniske, sociale, følelsesmæssige og økonomiske problemstillinger. 5

6 6 Skjoldbos botilbud De basale ydelser i botilbuddet er egen bolig et værelses rækkehus eller lejlighed med samt godt socialt miljø med adgang til fællesspisning hver tirsdag aften, brunch hver lørdag og søndag samt fælles opholdsrum. Beboerne skal renholde deres egen bolig. Der tages udgangspunkt i beboernes individuelle behov for struktur i hverdagen med hensyn til uddannelse, arbejde, aktivering og lignende. Skjoldbo lægger megen vægt på, at demokratiske og retssikkerhedsmæssige principper er dybt forankret i dagligdagen. Alle beboere har mulighed for at gøre brug af det socialfaglige personales ekspertise i form af hjælp og rådgivning omkring misbrug, økonomi, arbejdsmarkedsforhold og uddannelse og desuden tilbyder Skjoldbo hjælp og bistand i forhold til kontakten til andre offentlige myndigheder. Der er personaledækning på institutionen i hverdagene fra kl kl og i weekenderne og søn- og helligdagene fra kl kl , herudover er der en tilkaldevagt. Skjoldbo består af 15 1 værelses rækkehuse samt 4 lejligheder med hhv. 2, 2, 2 og 4 lejemål sidstnævnte er ikke egnede til beboere med alvorlige bevægelseshandicaps. Omsorg og aktiverende støtte til den enkelte beboer. Indsatsen overfor den enkelte bruger spænder bredt. Det kan være motiverende indsats (ej pleje) i det daglige til at komme i bad eller til at vaske tøj. Men det kan også være hjælp til at håndtere konflikter eller hjælp til at finde strategier til at afhjælpe drikke- eller stoftrang. Når en beboer indskrives, finder beboeren og personalet på Skjoldbo i fællesskab ud af hvilke mål, der skal arbejdes med, og hvordan det skal gøres. Hele personalegruppen medvirker til at yde omsorg og aktiverende støtte til den enkelte beboer og har kendskab til den enkelte beboers situation. 6

7 7 Omsorgen og den aktiverende støtte kan fx udføres ved at: Støtte beboeren i at fungere i hverdagen på Skjoldbo Afsøge behovet for behandling Støtte beboeren i at etablere kontakt til relevante behandlingsinstanser Ledsage beboeren til behandling Hjælpe beboeren med at administrere sin medicin Støtte beboeren i at få afklaret sin boligsituation Støtte beboeren i at få styr på sin økonomi Støtte beboeren i at genetablere forholdet til familien Støtte beboeren i en afklaring i forhold til arbejdsmarkedet Støtte beboeren i bedre adfærds- og reaktionsmønstre i dagligdagen Være netværk for personer, som har behov for det, og medvirke til at skabe nyt netværk uden for Skjoldbo Kontaktpersonordningen Alle beboere som indskrives på Skjoldbo får tildelt en kontaktperson blandt Skjoldbos socialfaglige personale. Kontaktpersonordningen giver den enkelte beboer mulighed for at have en tættere tilknytning til en primær og en sekundær person blandt personalet. I kontaktpersonens fravær har det øvrige socialfaglige personale et fælles ansvar for at tage sig af alle beboere. Kontaktpersonen er hovedansvarlig for at tilbyde og være med til at udfærdige midlertidig opholdsplan, efterfølgende en voksenudredningsplan, samt løbende opfølgning på handleplanen. Kontaktpersonen bistår social myndighed ifht. udarbejdelse af 141 plan jfr. Serviceloven. Kontaktpersonen skal ligeledes tilbyde at bistå ved kontakt til jobcenteret, behandlingssystemet, socialforvaltningen eller kontakt til andre personer eller instanser. Efterfølgende støtte Beboere, som bosætter sig i Esbjerg Kommune får tilbudt efterfølgende støtte i op til 1 år. 7

8 8 Efterforsorgen tilbydes for at understøtte den enkelte beboer i en positiv udvikling og for at forebygge tilbagefald til den livssituation, som udløste indskrivningen på Skjoldbo. Efterfølgende støtte (tidligere kaldet efterforsorg) påbegyndes inden udflytning, med tilbud om hjælp til indkøb, flytning og praktiske problemer omkring udflytningen. Beboeren har mulighed for at planlægge udflytning fra Skjoldbo i samarbejde med personalet og eksterne samarbejdspartnere eksempelvis kommunen, boligselskaber eller andre. Ved planmæssig udflytning tilbydes efterfølgende støtte i op til ca. 1 år. Alt efter hvad der aftales, kan tilbuddet om støtte indeholde: Administration af økonomi Administration af medicin Rådgivning Bisidderfunktion Hjælp til at overholde aftaler med offentlige myndigheder, læge mm. Deltagelse i Skjoldbos aktiviteter Spisning hver torsdag på Skjoldbo Ved ikke planmæssig udflytning forbeholder Skjoldbo sig retten til selv at definere tilbuddet og omfanget af netværksstøtten. Er der behov for mere intensiv eller længerevarende støtte til en udflyttet beboer, end Skjoldbo ser sig i stand til at yde, ansøges der om kommunalt finansieret støtte i eget hjem ( 85). Den efterfølgende kontakt til Skjoldbo er vigtig for mange tidligere beboere. Dette ses både i form af tilslutning til netværksarbejdet, men også ved at beboerne opretholder en uformel kontakt til Skjoldbo ved at ringe eller komme på besøg. Men også beboere, som ikke ønsker at være en del af Skjoldbos netværk kan opretholde en mere uformel kontakt i form af telefonisk kontakt, uformelle besøg på Skjoldbo eller deltagelse i arrangementer, fx julemiddag. 8

9 9 Fysiske rammer Skjoldbo har til huse i udkanten af Esbjerg. Hovedhuset består af en gammel præstegård, som er fuldstændigt gennemrenoveret. Denne bygning bruges til fælles ophold for beboerne samt til administration og møde faciliteter. I tilknytning til denne bygning er der nyopført 15 møblerede etværelses rækkehuse med køkken og bade samt TV faciliteter. I en afstand af ca. 250 meter har Skjoldbo lejet sig ind i 4 boligforeningslejligheder med hhv. 2, 2, 2 og 4 møblerede værelser med fælles opholdsrum og adgang til køkken og bad samt TV stik. Antal pladser Skjoldbo har 25 botilbudspladser. Herudover er der plads til et antal tidligere beboere i det efterfølgende efterforsorgsarbejde. Personalet foretager dagligt kl. ca en gennemgang af beboernes lejligheder. Personalet tilser desuden jævnligt boligerne af sikkerheds- og omsorgsmæssige grunde. Fælles faciliteter Alle fællesfaciliteter er for beboerne frit tilgængelige på alle tidspunkter af Skjoldbos åbningstid. I hovedbygningen er der fælles tv-stue, samtalerum, vaskerum, opholdsstue, konferencerum (også med tv), spisestue, billard og trådløs netforbindelse. Andre faciliteter Kontorer og mødelokaler findes i hovedbygningen. 9

10 10 Information for brugere og pårørende Dette afsnit henvender sig til brugere og pårørende, som ønsker information om: Hvordan man bliver indskrevet på Skjoldbo Hvilke rettigheder og pligter man har som beboer på Skjoldbo Brugerinddragelse og brugerforeninger Ventetider og sagsbehandling Pårørende Indskrivning på Skjoldbo Brugeren har mulighed for selv at rette henvendelse til Skjoldbo med henblik på indskrivning. Mange brugere henvises fra kommunale jobcentre, psykiatriske afdelinger, psykiatrisk skadestue, alkoholambulatorier, kriminalforsorgen, praktiserende læger med flere. Det er lederen på Skjoldbo, der har visitationsretten til botilbuddet. Visitationen foregår ved en personlig samtale Visitationssamtalen. Visitationssamtalen har til formål at afklare, om Skjoldbo kan hjælpe med den eller de problemstillinger, borgeren har. Ligeledes giver samtalen borgeren mulighed for at få et indblik i, om den hjælp, Skjoldbo kan tilbyde, er noget, man ønsker. En visitationssamtale varer typisk ca. 60 min. Indholdet af visitations: Orientering om, hvad en visitations er Borgeren fortæller om den situation, han/hun er i Personalet fortæller om Skjoldbo Orientering om husregler på Skjoldbo Orientering om kontaktpersonordning Samtale og afklaring af eventuelle spørgsmål Skjoldbo forbeholder sig retten til at henvende sig til andre instanser i forbindelse med afklaring af forhold drøftet under visitationssamtalen. I den forbindelse udfylder borgeren en samtykkeerklæring. 10

11 11 Der er variationer i forløb af visitationssamtaler, da det under samtalen vurderes, om nogle punkter kræver en dybere afklaring og lignende. Under visitationssamtalen giver personalet til kende, om borgeren kan flytte ind eller optages på venteliste, hvis omstændighederne er afklarede i nødvendigt omfang. Skjoldbo kan optage borgere akut, men har ingen akutforpligtelse. Efterfølgende hjælp Netværksbruger: Ønsker en tidligere beboer at søge om optagelse i netværket, er den indledende procedure den samme som for borgere, der ønsker at bo på Skjoldbo. Efter visitationssamtalen adskiller forløbet sig ved, at borgeren og dennes problemstilling drøftes på et møde førstkommende tirsdag. Under mødet vurderer personalet hvilke støtteforanstaltninger, der kan tilbydes. Rettigheder og pligter Ved indskrivning på Skjoldbo har man ret til at modtage et botilbud, omsorg, støtte og efterfølgende hjælp efter behov. Det forventes, at beboeren selv renholder sin bolig. Beboerne betaler for kost og logi, den tid de bor på Skjoldbo: Logi kr. 71 kr. pr. døgn (forudbetalt) Antenne kr. 10 pr. døgn (forudbetalt) I alt pr. døgn kr. 81 (takster for 2014) Taksterne for ophold i hjemløse-boformer fastsættes en gang årligt af kommunen. Betalingen fastsættes som udgangspunkt som et samlet månedligt beløb, der betales månedligt forud. 11

12 12 Brugerinddragelse i hverdagen Brugerinddragelse er et nøgleelement i Skjoldbos tilbud, da demokratiske og retssikkerhedsmæssige principper vægtes højt i dagligdagen. Brugerne tilskyndes til at tage ansvar for eget liv på flere planer. Derfor inddrages brugerne i høj grad i forhold til tilrettelæggelse, udfærdigelse og opfølgning på egne indsatsområder mm. Samtidigt afholder der faste møder i beboer- og aktivitetsudvalget. Ventetider og sagsbehandling På Skjoldbo er der en venteliste. Borgere, der ønsker at blive indvisiteret til botilbuddet, skal, for at forblive på ventelisten, telefonisk henvende sig til Skjoldbo hver tirsdag efter kl Skjoldbos sagsbehandling følger de almindelige sagsbehandlingsfrister for Esbjerg Kommune, når det er aktuelt. Pårørende Beboerne er velkomne til at have familie og venner på besøg i huset. Beboerne har, efter nærmere aftale, ret til at have samvær med sit barn/børn under opholdet på Skjoldbo. Her kan aftales regler med hensyn til børnenes trivsel på stedet. Beboere er ansvarlige for, at deres gæster udviser en opførsel, som ikke generer de øvrige i huset. Eventuelle klager kan medføre, at gæster, som ikke overholder reglerne, vil blive nægtet adgang til huset. Det er tilladt at have overnattende gæster i alle boliger. Klagemuligheder På det sociale område er klageinstanserne Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen. Klageinstanserne behandler blandt andet klager over afgørelser om enkeltpersoners rettigheder og pligter efter den sociale lovgivning. Når der træffes en afgørelse sker dette skriftligt og der gives en klagevejledning hvoraf det, fremgår hvor en eventuel klage skal sendes til. 12

13 13 Personale Personalenormering Skjoldbo har en personalenormering på 9,14 fuldtidsstillinger, som varetager de pædagogiske, praktiske og administrative opgaver vedrørende beboere og ambulante. Der er i alt 10 personer ansat på Skjoldbo Personalenormeringen fordeler sig som følger: Forstander 1,00 Souschef (0,3 ledelse) 1,00 Assistent (soc. pædagog) 4,00 Pædagogisk medhjælper 1,00 Socialrådgiver 1,00 Kontorfunktionær 1,00 Pedel 0,27 Personalets sammensætning Personalet er sammensat af følgende faggrupper: Pædagoger Pædagogisk medhjælper Socialrådgiver Kontorassistent Pedel Personalet er således fordelt på flere faggrupper, som i det daglige arbejder tværfagligt. Personalepolitik Skjoldbo refererer til Esbjerg Kommunes personalepolitik, som kan ses på Esbjerg Kommunes hjemmeside: 13

14 14 Organisation og drift Skjoldbo blev oprettet i 1971 af KFUM s Sociale Arbejde i Danmark. Institutionen drives som en selvejende institution under KFUM s Sociale Arbejde. Den selvejende institution ledes af en lokal bestyrelse på 6 medlemmer, hvoraf 5 er udpeget af KFUM s Sociale Arbejde i Danmark og 1 af Esbjerg Kommune. Desuden er der mulighed for, at Esbjerg Kommune kan udpege yderligere en repræsentant. Formanden for bestyrelsen er Jens Torkild Bak. Den daglige ledelse varetages af forstander Søren Egdal og stedfortræder Peter K. Hansen. Samarbejdspartnere Skjoldbo har en lang række samarbejdspartnere. De mest relevante oplistes ved navn og samarbejdsrelation nedenfor: Beboernes hjemkommuner: Kommunale rådgivere kan henvise til Skjoldbo og deltager ofte i visitationssamtalen. Under opholdet afholdes samarbejdsmøder, hvor kommunen informeres og inddrages i brugerens handleplan. Kommunen inddrages ofte i udslusningen af brugeren. Jobcentre og uddannelsesinstitutioner. Er helt centrale samarbejdspartnere, da Skjoldbos målgruppe er år og dermed er omfattet af en helt særlig fokus på uddannelse og aktiv indsats. Psykiatrien i Esbjerg Kommune: De psykiatriske afdelinger kan henvise til Skjoldbo. Skjoldbo har et bredt samarbejde med psykiatrien, og Skjoldbo deltager ofte i opfølgende samtaler og lignende med beboernes samtykke. Praktiserende læger: Praktiserende læger kan henvise til Skjoldbo. Skjoldbo kan efter aftale bestille beboeres medicin hos den praktiserende læge. Alkoholambulatoriet i Esbjerg Kommune: Alkoholambulatoriet henviser brugere til Skjoldbo ofte med henblik på en stabilisering af brugeren, før der sættes ind med en behandlingsindsats. Center for Misbrug i Esbjerg Kommune: Center for Misbrug henviser brugere til Skjoldbo ofte med henblik på en stabilisering af brugeren, før der sættes ind med en behandlingsindsats. 14

15 15 Kriminalforsorgen: Kriminalforsorgen samarbejder med Skjoldbo omkring alternativ afsoning, samt når Skjoldbo huser beboere, som er løsladt med vilkår om tilsyn. Andre alkoholbehandlingssteder: Skjoldbo samarbejder med alkoholbehandlingssteder om, hvornår behandlingsforløb kan påbegyndes, samt omkring efterfølgende støtte når behandlingen har fundet sted. Lovgrundlag Skjoldbos tilbud ydes efter lov om social service 110. Servicelovens 110 fastslår kommunens forpligtelse til at levere det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Kontakt For yderligere information kontakt venligst: Skjoldbo Randersvej Esbjerg Att.: Forstander Søren Egdal / stedfortræder Peter K. Hansen Tlf Hjemmeside: Senest revideret

Præsentation af pensionatet Stormly... 5. Mål for indsatsen... 5. Målgrupper... 5. Værdier og normer...5. Den fremtidige indsats på området...

Præsentation af pensionatet Stormly... 5. Mål for indsatsen... 5. Målgrupper... 5. Værdier og normer...5. Den fremtidige indsats på området... Page 1 of 16 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Misbrug/udsatte Stormly Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for pensionatet

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ophold på forsorgshjem mv.

Ophold på forsorgshjem mv. Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 110 Ophold på forsorgshjem mv. Godkendt af socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger... 3

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85

1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte i eget hjem (serviceloven 85) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 109. Hvilke behov dækker ydelsen Herfølge Krisecenter for Kvinder og Børn tilbyder midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Forstander: Jeanette Perri Larsen Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk

Læs mere

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) (serviceloven 104) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 1.2

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Servicedeklaration Socialpsykiatri Nord

Servicedeklaration Socialpsykiatri Nord Lovgrundlag Servicedeklaration Socialpsykiatri Nord Lov om Social Service 85. Kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter 2 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Formålet med ophold på kvindekrisecenter

Læs mere

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 3 Bilag3 Grundpakke for Kvindekrisecentre

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Tryghed, omsorg & beskyttelse Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Maglesøhus er et privat bosted, behandlingssted samt botræningstilbud, til børn og unge i alderen 12-26 år.

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015 Praktiske oplysninger Dr. Sellsvej 23, 4293 Dianalund Tlf.: 58 27 12 30 Daglig leder: Jesper Thor Olsen Hjemmeside: www.boerneskolen.dk E-mail: boerneskolen@filadelfia.dk Servicedeklaration for Børneskolen,

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.:

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere