Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer."

Transkript

1 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø, hvor den enkelte beboer gennem trygge og synlige rammer kan genetablere de forudsætninger der skal være til stede for at få egen bolig og deltage i uddannelses- eller arbejdslivet. Skjoldbo drives som en selvejende institution med tilknytning til KFUM s Sociale Arbejde i Danmark og med driftsoverenskomst med Esbjerg Kommune. Der modtages beboere fra hele landet, men den største gruppe af beboere kommer fra Esbjerg Kommune eller omegn. Visitationen foretages af ledelsen på Skjoldbo. Skjoldbos primære tilbud indbefatter et botilbud, med mulighed for at yde omsorg og aktiverende støtte efter behov. Mål for indsatsen Det overordnede formål med Skjoldbos indsats er at give et differentieret tilbud til personer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig af økonomiske, psykosociale eller misbrugsrelaterede årsager. Målet er, at beboere kan benytte et ophold på Skjoldbo til at arbejde med deres personlige ressourcer, med henblik på at kunne vende tilbage til egen bolig. Skjoldbos mål er at støtte brugerne i: at få udbytte af opholdet på institutionen at finde ressourcer til at genetablere sig udenfor institutionen eventuelt med boformen som en del af netværket Målgrupper Målgruppen for Skjoldbo er borgere i alderen år, der på grund af psykosociale, økonomiske og/eller misbrugsmæssige årsager er blevet hjemløse. Ved hjemløshed forstås dels den situation, at borgeren ikke har 1

2 2 nogen bolig eller mulighed for at skaffe en passende bolig, og dels den situation, at borgeren af forskellige årsager ikke er i stand til at opholde sig i egen bolig. Skjoldbo forudsætter, at den enkelte beboer på kort eller lang sigt er i stand til selv at tage ansvar for sin adfærd og sine handlinger. Gennem socialpædagogisk støtte og gennem rådgivning tilstræber Skjoldbo, at den enkelte beboer kan kombinere opholdet på Skjoldbo med andre tilbud under Esbjerg Kommune, som er målrettet: Personer med et hashmisbrug: Et ophold på Skjoldbo kan i første fase bruges til, at personalet på Skjoldbo igennem motiverende samtaler omkring hashmisbruget kan medvirke til, at personen vinder indsigt i eget misbrug og bliver motiveret til at komme i behandling på Center for Misbrug. Personer med et alkoholmisbrug: Et ophold på Skjoldbo kan kombineres med ambulant behandling på Alkoholambulatoriet. Personer med et stofmisbrug: Et ophold på Skjoldbo kan kombineres med metadonbehandling, som administreres af Center for misbrug. Desuden er det muligt at deltage i dagbehandling på Center for misbrug. Det er en forudsætning, at personen ikke er aktiv stofmisbruger. Personer som modtager støtte fra distriktspsykiatrien: Et ophold på Skjoldbo, kombineret med distriktspsykiatriske behandlinger, kan være et alternativ til længere indlæggelser. Det er en forudsætning for at tage ophold på Skjoldbo, at man i udstrakt grad er selvhjulpen. Det vil sige, at man ikke har behov for hjælp til personlig pleje og praktisk bistand i boligen. På grund af fysiske og ressourcemæssige rammer kan Skjoldbo ikke modtage kørestolsbrugere og meget gangbesværede borgere, alkoholdemente og borgere, som kræver sygeplejefaglig omsorg eller tilstedeværelse af nattevagt. Skjoldbo modtager aktive misbrugere, men der stilles krav om, at der arbejdes mod minimering af misbrug og helst intet misbrug. 2

3 3 Værdier og normer Skjoldbo møder det enkelte menneske med anerkendelse og respekt, der tages således udgangspunkt i anerkendelse af de positive egenskaber, som ethvert menneske er i besiddelse af. Skjoldbo bestræber sig på at videreudvikle de ressourcer, som den enkelte borger har, og dermed skabe et godt fundament, som er en forudsætning for et godt liv i egen bolig. Grundholdningen på Skjoldbo er, at det enkelte menneske har en værdi, og at intet menneske har ret til at anfægte dette. Derfor møder Skjoldbo det enkelte menneske som et medmenneske og ikke bare som et behandlings-objekt eller en pasningsopgave. Skjoldbos værdi- og normsæt i forhold til arbejdsmetoder er, at det er menneskets situation og behov, der er bestemmende for hvilken arbejdsmetode, der skal anvendes. Skjoldbo respekterer menneskets ukrænkelighed og hjælper med at støtte et liv under værdige vilkår. Med udgangspunkt i den pædagogiske grundholdning er det en af Skjoldbos målsætninger, at beboere og netværksbrugere bliver parate til arbejdsmarkedet eller i stand til at påbegynde en uddannelse. Tilhørsforholdet til KFUM s Sociale Arbejde i Danmark afspejler sig i høj grad i Skjoldbos arbejde. Således tages der udgangspunkt i formålsbestemmelsen: På Den danske Folkekirkes grundlag yder KFUM s Sociale Arbejde i Danmark en social og diakonal indsats og bidrager til at skabe værdige kår for mennesker. Det er KFUM s Sociale Arbejdes opfattelse, at hver af de enkelte selvejende institutioner har egne profiler og traditioner. Mere information om KFUM s Sociale Arbejde i Danmark kan findes på hjemmesiden: 3

4 4 Skjoldbos tilbud og ydelser På de følgende sider beskrives behandlingsmæssige og pædagogiske metoder for Skjoldbo, samt Skjoldbos tilbud og ydelser. Først beskrives Skjoldbos: Behandlingsmetode Pædagogiske metode Skjoldbos primære ydelser beskrives i afsnittene: Botilbud Omsorg samt udviklende og aktiverende støtte I forbindelse med et ophold på Skjoldbo tilbydes følgende ydelser: Kontaktpersonordningen Aktivitets- og samværstilbud Efterfølgende støtte netværksaktiviteter Behandlingsmetode Det metodiske fundament for planlægning og styring af indsatsen er Vokseudredningsmetoden, som iværksættes fra primo 2014 Skjoldbo sætter ind med socialpædagogisk arbejde for at skabe en målrettet og positiv udvikling hos sine beboere. Skjoldbo henviser til andre behandlingsinstitutioner, såfremt der er et egentligt behandlingsbehov. Det fremgår af vejledning nr. 45 af 10. marts 1998 at: Det er en central målsætning for tilrettelæggelse af tilbuddene til gruppen af hjemløse og andre, som har vanskeligheder med at opholde sig i egen bolig, at tilbuddet gennem forebyggelse, pleje, social støtte, aktivering og omsorgsforanstaltninger skal sikre, at den enkelte psykisk, fysisk og socialt får styrket sine ressourcer og forbedret sin livssituation, således at vedkommende bliver bedre i stand til at klare tilværelsen selv. 4

5 5 For hjemløse i bred forstand betyder det, at de får mulighed for at få: en bolig, ophold i bo- eller opgangsfællesskab eller anden bomulighed den nødvendige støtte i boligen, så at de ikke falder tilbage til deres oprindelige problemer aktiverende støtte, omsorg og udvikling tilbud om fritidsaktiviteter, herunder af netværksskabende art Ved optagelse i en boform efter 110 bør opmærksomheden rettes mod, om der er behov for særlig behandlingsmæssig støtte eller mere omfattende hjælp i en periode, fx: behandling for alkoholmisbrug bo- og/eller behandlingstilbud til stofmisbrugere bo- og/eller behandlingstilbud til personer med adfærdsmæssige problemer af psykisk eller social karakter bo- og/eller behandlingstilbud til sindslidende bo- og/eller behandlings- og rekreationstilbud til kvinder med små børn samt familiebehandling evt. i form af et døgnophold for hele familien I disse tilfælde skal henvises til bo- og behandlingstilbud, som er tilrettelagt særligt for disse målgrupper. Pædagogisk metode Skjoldbos pædagogiske teori bygger på KFUM's Sociale Arbejdes arbejdsgrundlag Grundelementerne i det daglige pædagogiske arbejde omfatter: Udredning af beboernes forskelligartede problemstillinger Udarbejdelse af handleplan og kontinuerlige samtaler til opfølgning Økonomisk rådgivning og administration af økonomi på frivillig basis Misbrugsrådgivning og viderevisitering på frivillig basis Antabusstøtte Rådgivningen kan variere fra personlig vejledning og støtte, til rådgivning om fx hygiejniske, sociale, følelsesmæssige og økonomiske problemstillinger. 5

6 6 Skjoldbos botilbud De basale ydelser i botilbuddet er egen bolig et værelses rækkehus eller lejlighed med samt godt socialt miljø med adgang til fællesspisning hver tirsdag aften, brunch hver lørdag og søndag samt fælles opholdsrum. Beboerne skal renholde deres egen bolig. Der tages udgangspunkt i beboernes individuelle behov for struktur i hverdagen med hensyn til uddannelse, arbejde, aktivering og lignende. Skjoldbo lægger megen vægt på, at demokratiske og retssikkerhedsmæssige principper er dybt forankret i dagligdagen. Alle beboere har mulighed for at gøre brug af det socialfaglige personales ekspertise i form af hjælp og rådgivning omkring misbrug, økonomi, arbejdsmarkedsforhold og uddannelse og desuden tilbyder Skjoldbo hjælp og bistand i forhold til kontakten til andre offentlige myndigheder. Der er personaledækning på institutionen i hverdagene fra kl kl og i weekenderne og søn- og helligdagene fra kl kl , herudover er der en tilkaldevagt. Skjoldbo består af 15 1 værelses rækkehuse samt 4 lejligheder med hhv. 2, 2, 2 og 4 lejemål sidstnævnte er ikke egnede til beboere med alvorlige bevægelseshandicaps. Omsorg og aktiverende støtte til den enkelte beboer. Indsatsen overfor den enkelte bruger spænder bredt. Det kan være motiverende indsats (ej pleje) i det daglige til at komme i bad eller til at vaske tøj. Men det kan også være hjælp til at håndtere konflikter eller hjælp til at finde strategier til at afhjælpe drikke- eller stoftrang. Når en beboer indskrives, finder beboeren og personalet på Skjoldbo i fællesskab ud af hvilke mål, der skal arbejdes med, og hvordan det skal gøres. Hele personalegruppen medvirker til at yde omsorg og aktiverende støtte til den enkelte beboer og har kendskab til den enkelte beboers situation. 6

7 7 Omsorgen og den aktiverende støtte kan fx udføres ved at: Støtte beboeren i at fungere i hverdagen på Skjoldbo Afsøge behovet for behandling Støtte beboeren i at etablere kontakt til relevante behandlingsinstanser Ledsage beboeren til behandling Hjælpe beboeren med at administrere sin medicin Støtte beboeren i at få afklaret sin boligsituation Støtte beboeren i at få styr på sin økonomi Støtte beboeren i at genetablere forholdet til familien Støtte beboeren i en afklaring i forhold til arbejdsmarkedet Støtte beboeren i bedre adfærds- og reaktionsmønstre i dagligdagen Være netværk for personer, som har behov for det, og medvirke til at skabe nyt netværk uden for Skjoldbo Kontaktpersonordningen Alle beboere som indskrives på Skjoldbo får tildelt en kontaktperson blandt Skjoldbos socialfaglige personale. Kontaktpersonordningen giver den enkelte beboer mulighed for at have en tættere tilknytning til en primær og en sekundær person blandt personalet. I kontaktpersonens fravær har det øvrige socialfaglige personale et fælles ansvar for at tage sig af alle beboere. Kontaktpersonen er hovedansvarlig for at tilbyde og være med til at udfærdige midlertidig opholdsplan, efterfølgende en voksenudredningsplan, samt løbende opfølgning på handleplanen. Kontaktpersonen bistår social myndighed ifht. udarbejdelse af 141 plan jfr. Serviceloven. Kontaktpersonen skal ligeledes tilbyde at bistå ved kontakt til jobcenteret, behandlingssystemet, socialforvaltningen eller kontakt til andre personer eller instanser. Efterfølgende støtte Beboere, som bosætter sig i Esbjerg Kommune får tilbudt efterfølgende støtte i op til 1 år. 7

8 8 Efterforsorgen tilbydes for at understøtte den enkelte beboer i en positiv udvikling og for at forebygge tilbagefald til den livssituation, som udløste indskrivningen på Skjoldbo. Efterfølgende støtte (tidligere kaldet efterforsorg) påbegyndes inden udflytning, med tilbud om hjælp til indkøb, flytning og praktiske problemer omkring udflytningen. Beboeren har mulighed for at planlægge udflytning fra Skjoldbo i samarbejde med personalet og eksterne samarbejdspartnere eksempelvis kommunen, boligselskaber eller andre. Ved planmæssig udflytning tilbydes efterfølgende støtte i op til ca. 1 år. Alt efter hvad der aftales, kan tilbuddet om støtte indeholde: Administration af økonomi Administration af medicin Rådgivning Bisidderfunktion Hjælp til at overholde aftaler med offentlige myndigheder, læge mm. Deltagelse i Skjoldbos aktiviteter Spisning hver torsdag på Skjoldbo Ved ikke planmæssig udflytning forbeholder Skjoldbo sig retten til selv at definere tilbuddet og omfanget af netværksstøtten. Er der behov for mere intensiv eller længerevarende støtte til en udflyttet beboer, end Skjoldbo ser sig i stand til at yde, ansøges der om kommunalt finansieret støtte i eget hjem ( 85). Den efterfølgende kontakt til Skjoldbo er vigtig for mange tidligere beboere. Dette ses både i form af tilslutning til netværksarbejdet, men også ved at beboerne opretholder en uformel kontakt til Skjoldbo ved at ringe eller komme på besøg. Men også beboere, som ikke ønsker at være en del af Skjoldbos netværk kan opretholde en mere uformel kontakt i form af telefonisk kontakt, uformelle besøg på Skjoldbo eller deltagelse i arrangementer, fx julemiddag. 8

9 9 Fysiske rammer Skjoldbo har til huse i udkanten af Esbjerg. Hovedhuset består af en gammel præstegård, som er fuldstændigt gennemrenoveret. Denne bygning bruges til fælles ophold for beboerne samt til administration og møde faciliteter. I tilknytning til denne bygning er der nyopført 15 møblerede etværelses rækkehuse med køkken og bade samt TV faciliteter. I en afstand af ca. 250 meter har Skjoldbo lejet sig ind i 4 boligforeningslejligheder med hhv. 2, 2, 2 og 4 møblerede værelser med fælles opholdsrum og adgang til køkken og bad samt TV stik. Antal pladser Skjoldbo har 25 botilbudspladser. Herudover er der plads til et antal tidligere beboere i det efterfølgende efterforsorgsarbejde. Personalet foretager dagligt kl. ca en gennemgang af beboernes lejligheder. Personalet tilser desuden jævnligt boligerne af sikkerheds- og omsorgsmæssige grunde. Fælles faciliteter Alle fællesfaciliteter er for beboerne frit tilgængelige på alle tidspunkter af Skjoldbos åbningstid. I hovedbygningen er der fælles tv-stue, samtalerum, vaskerum, opholdsstue, konferencerum (også med tv), spisestue, billard og trådløs netforbindelse. Andre faciliteter Kontorer og mødelokaler findes i hovedbygningen. 9

10 10 Information for brugere og pårørende Dette afsnit henvender sig til brugere og pårørende, som ønsker information om: Hvordan man bliver indskrevet på Skjoldbo Hvilke rettigheder og pligter man har som beboer på Skjoldbo Brugerinddragelse og brugerforeninger Ventetider og sagsbehandling Pårørende Indskrivning på Skjoldbo Brugeren har mulighed for selv at rette henvendelse til Skjoldbo med henblik på indskrivning. Mange brugere henvises fra kommunale jobcentre, psykiatriske afdelinger, psykiatrisk skadestue, alkoholambulatorier, kriminalforsorgen, praktiserende læger med flere. Det er lederen på Skjoldbo, der har visitationsretten til botilbuddet. Visitationen foregår ved en personlig samtale Visitationssamtalen. Visitationssamtalen har til formål at afklare, om Skjoldbo kan hjælpe med den eller de problemstillinger, borgeren har. Ligeledes giver samtalen borgeren mulighed for at få et indblik i, om den hjælp, Skjoldbo kan tilbyde, er noget, man ønsker. En visitationssamtale varer typisk ca. 60 min. Indholdet af visitations: Orientering om, hvad en visitations er Borgeren fortæller om den situation, han/hun er i Personalet fortæller om Skjoldbo Orientering om husregler på Skjoldbo Orientering om kontaktpersonordning Samtale og afklaring af eventuelle spørgsmål Skjoldbo forbeholder sig retten til at henvende sig til andre instanser i forbindelse med afklaring af forhold drøftet under visitationssamtalen. I den forbindelse udfylder borgeren en samtykkeerklæring. 10

11 11 Der er variationer i forløb af visitationssamtaler, da det under samtalen vurderes, om nogle punkter kræver en dybere afklaring og lignende. Under visitationssamtalen giver personalet til kende, om borgeren kan flytte ind eller optages på venteliste, hvis omstændighederne er afklarede i nødvendigt omfang. Skjoldbo kan optage borgere akut, men har ingen akutforpligtelse. Efterfølgende hjælp Netværksbruger: Ønsker en tidligere beboer at søge om optagelse i netværket, er den indledende procedure den samme som for borgere, der ønsker at bo på Skjoldbo. Efter visitationssamtalen adskiller forløbet sig ved, at borgeren og dennes problemstilling drøftes på et møde førstkommende tirsdag. Under mødet vurderer personalet hvilke støtteforanstaltninger, der kan tilbydes. Rettigheder og pligter Ved indskrivning på Skjoldbo har man ret til at modtage et botilbud, omsorg, støtte og efterfølgende hjælp efter behov. Det forventes, at beboeren selv renholder sin bolig. Beboerne betaler for kost og logi, den tid de bor på Skjoldbo: Logi kr. 71 kr. pr. døgn (forudbetalt) Antenne kr. 10 pr. døgn (forudbetalt) I alt pr. døgn kr. 81 (takster for 2014) Taksterne for ophold i hjemløse-boformer fastsættes en gang årligt af kommunen. Betalingen fastsættes som udgangspunkt som et samlet månedligt beløb, der betales månedligt forud. 11

12 12 Brugerinddragelse i hverdagen Brugerinddragelse er et nøgleelement i Skjoldbos tilbud, da demokratiske og retssikkerhedsmæssige principper vægtes højt i dagligdagen. Brugerne tilskyndes til at tage ansvar for eget liv på flere planer. Derfor inddrages brugerne i høj grad i forhold til tilrettelæggelse, udfærdigelse og opfølgning på egne indsatsområder mm. Samtidigt afholder der faste møder i beboer- og aktivitetsudvalget. Ventetider og sagsbehandling På Skjoldbo er der en venteliste. Borgere, der ønsker at blive indvisiteret til botilbuddet, skal, for at forblive på ventelisten, telefonisk henvende sig til Skjoldbo hver tirsdag efter kl Skjoldbos sagsbehandling følger de almindelige sagsbehandlingsfrister for Esbjerg Kommune, når det er aktuelt. Pårørende Beboerne er velkomne til at have familie og venner på besøg i huset. Beboerne har, efter nærmere aftale, ret til at have samvær med sit barn/børn under opholdet på Skjoldbo. Her kan aftales regler med hensyn til børnenes trivsel på stedet. Beboere er ansvarlige for, at deres gæster udviser en opførsel, som ikke generer de øvrige i huset. Eventuelle klager kan medføre, at gæster, som ikke overholder reglerne, vil blive nægtet adgang til huset. Det er tilladt at have overnattende gæster i alle boliger. Klagemuligheder På det sociale område er klageinstanserne Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen. Klageinstanserne behandler blandt andet klager over afgørelser om enkeltpersoners rettigheder og pligter efter den sociale lovgivning. Når der træffes en afgørelse sker dette skriftligt og der gives en klagevejledning hvoraf det, fremgår hvor en eventuel klage skal sendes til. 12

13 13 Personale Personalenormering Skjoldbo har en personalenormering på 9,14 fuldtidsstillinger, som varetager de pædagogiske, praktiske og administrative opgaver vedrørende beboere og ambulante. Der er i alt 10 personer ansat på Skjoldbo Personalenormeringen fordeler sig som følger: Forstander 1,00 Souschef (0,3 ledelse) 1,00 Assistent (soc. pædagog) 4,00 Pædagogisk medhjælper 1,00 Socialrådgiver 1,00 Kontorfunktionær 1,00 Pedel 0,27 Personalets sammensætning Personalet er sammensat af følgende faggrupper: Pædagoger Pædagogisk medhjælper Socialrådgiver Kontorassistent Pedel Personalet er således fordelt på flere faggrupper, som i det daglige arbejder tværfagligt. Personalepolitik Skjoldbo refererer til Esbjerg Kommunes personalepolitik, som kan ses på Esbjerg Kommunes hjemmeside: 13

14 14 Organisation og drift Skjoldbo blev oprettet i 1971 af KFUM s Sociale Arbejde i Danmark. Institutionen drives som en selvejende institution under KFUM s Sociale Arbejde. Den selvejende institution ledes af en lokal bestyrelse på 6 medlemmer, hvoraf 5 er udpeget af KFUM s Sociale Arbejde i Danmark og 1 af Esbjerg Kommune. Desuden er der mulighed for, at Esbjerg Kommune kan udpege yderligere en repræsentant. Formanden for bestyrelsen er Jens Torkild Bak. Den daglige ledelse varetages af forstander Søren Egdal og stedfortræder Peter K. Hansen. Samarbejdspartnere Skjoldbo har en lang række samarbejdspartnere. De mest relevante oplistes ved navn og samarbejdsrelation nedenfor: Beboernes hjemkommuner: Kommunale rådgivere kan henvise til Skjoldbo og deltager ofte i visitationssamtalen. Under opholdet afholdes samarbejdsmøder, hvor kommunen informeres og inddrages i brugerens handleplan. Kommunen inddrages ofte i udslusningen af brugeren. Jobcentre og uddannelsesinstitutioner. Er helt centrale samarbejdspartnere, da Skjoldbos målgruppe er år og dermed er omfattet af en helt særlig fokus på uddannelse og aktiv indsats. Psykiatrien i Esbjerg Kommune: De psykiatriske afdelinger kan henvise til Skjoldbo. Skjoldbo har et bredt samarbejde med psykiatrien, og Skjoldbo deltager ofte i opfølgende samtaler og lignende med beboernes samtykke. Praktiserende læger: Praktiserende læger kan henvise til Skjoldbo. Skjoldbo kan efter aftale bestille beboeres medicin hos den praktiserende læge. Alkoholambulatoriet i Esbjerg Kommune: Alkoholambulatoriet henviser brugere til Skjoldbo ofte med henblik på en stabilisering af brugeren, før der sættes ind med en behandlingsindsats. Center for Misbrug i Esbjerg Kommune: Center for Misbrug henviser brugere til Skjoldbo ofte med henblik på en stabilisering af brugeren, før der sættes ind med en behandlingsindsats. 14

15 15 Kriminalforsorgen: Kriminalforsorgen samarbejder med Skjoldbo omkring alternativ afsoning, samt når Skjoldbo huser beboere, som er løsladt med vilkår om tilsyn. Andre alkoholbehandlingssteder: Skjoldbo samarbejder med alkoholbehandlingssteder om, hvornår behandlingsforløb kan påbegyndes, samt omkring efterfølgende støtte når behandlingen har fundet sted. Lovgrundlag Skjoldbos tilbud ydes efter lov om social service 110. Servicelovens 110 fastslår kommunens forpligtelse til at levere det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Kontakt For yderligere information kontakt venligst: Skjoldbo Randersvej Esbjerg Att.: Forstander Søren Egdal / stedfortræder Peter K. Hansen Tlf Hjemmeside: Senest revideret

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø. Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060

Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø. Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060 Center for Misbrug Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060 E-mailadresse: dfm@esbjergkommune.dk Definition af servicedeklaration:

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle Vision 2018 For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 5 Mål... 6 Målgruppen... 6 Undtagelser i forhold til målgruppen... 7 Visitation...

Læs mere

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats Housing First En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats 1 Indhold 1. Introduktion... 4 2. Housing First en helhedsorienteret tilgang... 5 2.1 Housing First-tilgangens værdigrundlag... 5

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Udvikling og Forandring Nørbygård Beboerstatistik for alkoholbehandling 2008 alkoholbehandlingscenter og bosted Dokumentation af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Nørbygård bosted

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere