Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer."

Transkript

1 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø, hvor den enkelte beboer gennem trygge og synlige rammer kan genetablere de forudsætninger der skal være til stede for at få egen bolig og deltage i uddannelses- eller arbejdslivet. Skjoldbo drives som en selvejende institution med tilknytning til KFUM s Sociale Arbejde i Danmark og med driftsoverenskomst med Esbjerg Kommune. Der modtages beboere fra hele landet, men den største gruppe af beboere kommer fra Esbjerg Kommune eller omegn. Visitationen foretages af ledelsen på Skjoldbo. Skjoldbos primære tilbud indbefatter et botilbud, med mulighed for at yde omsorg og aktiverende støtte efter behov. Mål for indsatsen Det overordnede formål med Skjoldbos indsats er at give et differentieret tilbud til personer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig af økonomiske, psykosociale eller misbrugsrelaterede årsager. Målet er, at beboere kan benytte et ophold på Skjoldbo til at arbejde med deres personlige ressourcer, med henblik på at kunne vende tilbage til egen bolig. Skjoldbos mål er at støtte brugerne i: at få udbytte af opholdet på institutionen at finde ressourcer til at genetablere sig udenfor institutionen eventuelt med boformen som en del af netværket Målgrupper Målgruppen for Skjoldbo er borgere i alderen år, der på grund af psykosociale, økonomiske og/eller misbrugsmæssige årsager er blevet hjemløse. Ved hjemløshed forstås dels den situation, at borgeren ikke har 1

2 2 nogen bolig eller mulighed for at skaffe en passende bolig, og dels den situation, at borgeren af forskellige årsager ikke er i stand til at opholde sig i egen bolig. Skjoldbo forudsætter, at den enkelte beboer på kort eller lang sigt er i stand til selv at tage ansvar for sin adfærd og sine handlinger. Gennem socialpædagogisk støtte og gennem rådgivning tilstræber Skjoldbo, at den enkelte beboer kan kombinere opholdet på Skjoldbo med andre tilbud under Esbjerg Kommune, som er målrettet: Personer med et hashmisbrug: Et ophold på Skjoldbo kan i første fase bruges til, at personalet på Skjoldbo igennem motiverende samtaler omkring hashmisbruget kan medvirke til, at personen vinder indsigt i eget misbrug og bliver motiveret til at komme i behandling på Center for Misbrug. Personer med et alkoholmisbrug: Et ophold på Skjoldbo kan kombineres med ambulant behandling på Alkoholambulatoriet. Personer med et stofmisbrug: Et ophold på Skjoldbo kan kombineres med metadonbehandling, som administreres af Center for misbrug. Desuden er det muligt at deltage i dagbehandling på Center for misbrug. Det er en forudsætning, at personen ikke er aktiv stofmisbruger. Personer som modtager støtte fra distriktspsykiatrien: Et ophold på Skjoldbo, kombineret med distriktspsykiatriske behandlinger, kan være et alternativ til længere indlæggelser. Det er en forudsætning for at tage ophold på Skjoldbo, at man i udstrakt grad er selvhjulpen. Det vil sige, at man ikke har behov for hjælp til personlig pleje og praktisk bistand i boligen. På grund af fysiske og ressourcemæssige rammer kan Skjoldbo ikke modtage kørestolsbrugere og meget gangbesværede borgere, alkoholdemente og borgere, som kræver sygeplejefaglig omsorg eller tilstedeværelse af nattevagt. Skjoldbo modtager aktive misbrugere, men der stilles krav om, at der arbejdes mod minimering af misbrug og helst intet misbrug. 2

3 3 Værdier og normer Skjoldbo møder det enkelte menneske med anerkendelse og respekt, der tages således udgangspunkt i anerkendelse af de positive egenskaber, som ethvert menneske er i besiddelse af. Skjoldbo bestræber sig på at videreudvikle de ressourcer, som den enkelte borger har, og dermed skabe et godt fundament, som er en forudsætning for et godt liv i egen bolig. Grundholdningen på Skjoldbo er, at det enkelte menneske har en værdi, og at intet menneske har ret til at anfægte dette. Derfor møder Skjoldbo det enkelte menneske som et medmenneske og ikke bare som et behandlings-objekt eller en pasningsopgave. Skjoldbos værdi- og normsæt i forhold til arbejdsmetoder er, at det er menneskets situation og behov, der er bestemmende for hvilken arbejdsmetode, der skal anvendes. Skjoldbo respekterer menneskets ukrænkelighed og hjælper med at støtte et liv under værdige vilkår. Med udgangspunkt i den pædagogiske grundholdning er det en af Skjoldbos målsætninger, at beboere og netværksbrugere bliver parate til arbejdsmarkedet eller i stand til at påbegynde en uddannelse. Tilhørsforholdet til KFUM s Sociale Arbejde i Danmark afspejler sig i høj grad i Skjoldbos arbejde. Således tages der udgangspunkt i formålsbestemmelsen: På Den danske Folkekirkes grundlag yder KFUM s Sociale Arbejde i Danmark en social og diakonal indsats og bidrager til at skabe værdige kår for mennesker. Det er KFUM s Sociale Arbejdes opfattelse, at hver af de enkelte selvejende institutioner har egne profiler og traditioner. Mere information om KFUM s Sociale Arbejde i Danmark kan findes på hjemmesiden: 3

4 4 Skjoldbos tilbud og ydelser På de følgende sider beskrives behandlingsmæssige og pædagogiske metoder for Skjoldbo, samt Skjoldbos tilbud og ydelser. Først beskrives Skjoldbos: Behandlingsmetode Pædagogiske metode Skjoldbos primære ydelser beskrives i afsnittene: Botilbud Omsorg samt udviklende og aktiverende støtte I forbindelse med et ophold på Skjoldbo tilbydes følgende ydelser: Kontaktpersonordningen Aktivitets- og samværstilbud Efterfølgende støtte netværksaktiviteter Behandlingsmetode Det metodiske fundament for planlægning og styring af indsatsen er Vokseudredningsmetoden, som iværksættes fra primo 2014 Skjoldbo sætter ind med socialpædagogisk arbejde for at skabe en målrettet og positiv udvikling hos sine beboere. Skjoldbo henviser til andre behandlingsinstitutioner, såfremt der er et egentligt behandlingsbehov. Det fremgår af vejledning nr. 45 af 10. marts 1998 at: Det er en central målsætning for tilrettelæggelse af tilbuddene til gruppen af hjemløse og andre, som har vanskeligheder med at opholde sig i egen bolig, at tilbuddet gennem forebyggelse, pleje, social støtte, aktivering og omsorgsforanstaltninger skal sikre, at den enkelte psykisk, fysisk og socialt får styrket sine ressourcer og forbedret sin livssituation, således at vedkommende bliver bedre i stand til at klare tilværelsen selv. 4

5 5 For hjemløse i bred forstand betyder det, at de får mulighed for at få: en bolig, ophold i bo- eller opgangsfællesskab eller anden bomulighed den nødvendige støtte i boligen, så at de ikke falder tilbage til deres oprindelige problemer aktiverende støtte, omsorg og udvikling tilbud om fritidsaktiviteter, herunder af netværksskabende art Ved optagelse i en boform efter 110 bør opmærksomheden rettes mod, om der er behov for særlig behandlingsmæssig støtte eller mere omfattende hjælp i en periode, fx: behandling for alkoholmisbrug bo- og/eller behandlingstilbud til stofmisbrugere bo- og/eller behandlingstilbud til personer med adfærdsmæssige problemer af psykisk eller social karakter bo- og/eller behandlingstilbud til sindslidende bo- og/eller behandlings- og rekreationstilbud til kvinder med små børn samt familiebehandling evt. i form af et døgnophold for hele familien I disse tilfælde skal henvises til bo- og behandlingstilbud, som er tilrettelagt særligt for disse målgrupper. Pædagogisk metode Skjoldbos pædagogiske teori bygger på KFUM's Sociale Arbejdes arbejdsgrundlag Grundelementerne i det daglige pædagogiske arbejde omfatter: Udredning af beboernes forskelligartede problemstillinger Udarbejdelse af handleplan og kontinuerlige samtaler til opfølgning Økonomisk rådgivning og administration af økonomi på frivillig basis Misbrugsrådgivning og viderevisitering på frivillig basis Antabusstøtte Rådgivningen kan variere fra personlig vejledning og støtte, til rådgivning om fx hygiejniske, sociale, følelsesmæssige og økonomiske problemstillinger. 5

6 6 Skjoldbos botilbud De basale ydelser i botilbuddet er egen bolig et værelses rækkehus eller lejlighed med samt godt socialt miljø med adgang til fællesspisning hver tirsdag aften, brunch hver lørdag og søndag samt fælles opholdsrum. Beboerne skal renholde deres egen bolig. Der tages udgangspunkt i beboernes individuelle behov for struktur i hverdagen med hensyn til uddannelse, arbejde, aktivering og lignende. Skjoldbo lægger megen vægt på, at demokratiske og retssikkerhedsmæssige principper er dybt forankret i dagligdagen. Alle beboere har mulighed for at gøre brug af det socialfaglige personales ekspertise i form af hjælp og rådgivning omkring misbrug, økonomi, arbejdsmarkedsforhold og uddannelse og desuden tilbyder Skjoldbo hjælp og bistand i forhold til kontakten til andre offentlige myndigheder. Der er personaledækning på institutionen i hverdagene fra kl kl og i weekenderne og søn- og helligdagene fra kl kl , herudover er der en tilkaldevagt. Skjoldbo består af 15 1 værelses rækkehuse samt 4 lejligheder med hhv. 2, 2, 2 og 4 lejemål sidstnævnte er ikke egnede til beboere med alvorlige bevægelseshandicaps. Omsorg og aktiverende støtte til den enkelte beboer. Indsatsen overfor den enkelte bruger spænder bredt. Det kan være motiverende indsats (ej pleje) i det daglige til at komme i bad eller til at vaske tøj. Men det kan også være hjælp til at håndtere konflikter eller hjælp til at finde strategier til at afhjælpe drikke- eller stoftrang. Når en beboer indskrives, finder beboeren og personalet på Skjoldbo i fællesskab ud af hvilke mål, der skal arbejdes med, og hvordan det skal gøres. Hele personalegruppen medvirker til at yde omsorg og aktiverende støtte til den enkelte beboer og har kendskab til den enkelte beboers situation. 6

7 7 Omsorgen og den aktiverende støtte kan fx udføres ved at: Støtte beboeren i at fungere i hverdagen på Skjoldbo Afsøge behovet for behandling Støtte beboeren i at etablere kontakt til relevante behandlingsinstanser Ledsage beboeren til behandling Hjælpe beboeren med at administrere sin medicin Støtte beboeren i at få afklaret sin boligsituation Støtte beboeren i at få styr på sin økonomi Støtte beboeren i at genetablere forholdet til familien Støtte beboeren i en afklaring i forhold til arbejdsmarkedet Støtte beboeren i bedre adfærds- og reaktionsmønstre i dagligdagen Være netværk for personer, som har behov for det, og medvirke til at skabe nyt netværk uden for Skjoldbo Kontaktpersonordningen Alle beboere som indskrives på Skjoldbo får tildelt en kontaktperson blandt Skjoldbos socialfaglige personale. Kontaktpersonordningen giver den enkelte beboer mulighed for at have en tættere tilknytning til en primær og en sekundær person blandt personalet. I kontaktpersonens fravær har det øvrige socialfaglige personale et fælles ansvar for at tage sig af alle beboere. Kontaktpersonen er hovedansvarlig for at tilbyde og være med til at udfærdige midlertidig opholdsplan, efterfølgende en voksenudredningsplan, samt løbende opfølgning på handleplanen. Kontaktpersonen bistår social myndighed ifht. udarbejdelse af 141 plan jfr. Serviceloven. Kontaktpersonen skal ligeledes tilbyde at bistå ved kontakt til jobcenteret, behandlingssystemet, socialforvaltningen eller kontakt til andre personer eller instanser. Efterfølgende støtte Beboere, som bosætter sig i Esbjerg Kommune får tilbudt efterfølgende støtte i op til 1 år. 7

8 8 Efterforsorgen tilbydes for at understøtte den enkelte beboer i en positiv udvikling og for at forebygge tilbagefald til den livssituation, som udløste indskrivningen på Skjoldbo. Efterfølgende støtte (tidligere kaldet efterforsorg) påbegyndes inden udflytning, med tilbud om hjælp til indkøb, flytning og praktiske problemer omkring udflytningen. Beboeren har mulighed for at planlægge udflytning fra Skjoldbo i samarbejde med personalet og eksterne samarbejdspartnere eksempelvis kommunen, boligselskaber eller andre. Ved planmæssig udflytning tilbydes efterfølgende støtte i op til ca. 1 år. Alt efter hvad der aftales, kan tilbuddet om støtte indeholde: Administration af økonomi Administration af medicin Rådgivning Bisidderfunktion Hjælp til at overholde aftaler med offentlige myndigheder, læge mm. Deltagelse i Skjoldbos aktiviteter Spisning hver torsdag på Skjoldbo Ved ikke planmæssig udflytning forbeholder Skjoldbo sig retten til selv at definere tilbuddet og omfanget af netværksstøtten. Er der behov for mere intensiv eller længerevarende støtte til en udflyttet beboer, end Skjoldbo ser sig i stand til at yde, ansøges der om kommunalt finansieret støtte i eget hjem ( 85). Den efterfølgende kontakt til Skjoldbo er vigtig for mange tidligere beboere. Dette ses både i form af tilslutning til netværksarbejdet, men også ved at beboerne opretholder en uformel kontakt til Skjoldbo ved at ringe eller komme på besøg. Men også beboere, som ikke ønsker at være en del af Skjoldbos netværk kan opretholde en mere uformel kontakt i form af telefonisk kontakt, uformelle besøg på Skjoldbo eller deltagelse i arrangementer, fx julemiddag. 8

9 9 Fysiske rammer Skjoldbo har til huse i udkanten af Esbjerg. Hovedhuset består af en gammel præstegård, som er fuldstændigt gennemrenoveret. Denne bygning bruges til fælles ophold for beboerne samt til administration og møde faciliteter. I tilknytning til denne bygning er der nyopført 15 møblerede etværelses rækkehuse med køkken og bade samt TV faciliteter. I en afstand af ca. 250 meter har Skjoldbo lejet sig ind i 4 boligforeningslejligheder med hhv. 2, 2, 2 og 4 møblerede værelser med fælles opholdsrum og adgang til køkken og bad samt TV stik. Antal pladser Skjoldbo har 25 botilbudspladser. Herudover er der plads til et antal tidligere beboere i det efterfølgende efterforsorgsarbejde. Personalet foretager dagligt kl. ca en gennemgang af beboernes lejligheder. Personalet tilser desuden jævnligt boligerne af sikkerheds- og omsorgsmæssige grunde. Fælles faciliteter Alle fællesfaciliteter er for beboerne frit tilgængelige på alle tidspunkter af Skjoldbos åbningstid. I hovedbygningen er der fælles tv-stue, samtalerum, vaskerum, opholdsstue, konferencerum (også med tv), spisestue, billard og trådløs netforbindelse. Andre faciliteter Kontorer og mødelokaler findes i hovedbygningen. 9

10 10 Information for brugere og pårørende Dette afsnit henvender sig til brugere og pårørende, som ønsker information om: Hvordan man bliver indskrevet på Skjoldbo Hvilke rettigheder og pligter man har som beboer på Skjoldbo Brugerinddragelse og brugerforeninger Ventetider og sagsbehandling Pårørende Indskrivning på Skjoldbo Brugeren har mulighed for selv at rette henvendelse til Skjoldbo med henblik på indskrivning. Mange brugere henvises fra kommunale jobcentre, psykiatriske afdelinger, psykiatrisk skadestue, alkoholambulatorier, kriminalforsorgen, praktiserende læger med flere. Det er lederen på Skjoldbo, der har visitationsretten til botilbuddet. Visitationen foregår ved en personlig samtale Visitationssamtalen. Visitationssamtalen har til formål at afklare, om Skjoldbo kan hjælpe med den eller de problemstillinger, borgeren har. Ligeledes giver samtalen borgeren mulighed for at få et indblik i, om den hjælp, Skjoldbo kan tilbyde, er noget, man ønsker. En visitationssamtale varer typisk ca. 60 min. Indholdet af visitations: Orientering om, hvad en visitations er Borgeren fortæller om den situation, han/hun er i Personalet fortæller om Skjoldbo Orientering om husregler på Skjoldbo Orientering om kontaktpersonordning Samtale og afklaring af eventuelle spørgsmål Skjoldbo forbeholder sig retten til at henvende sig til andre instanser i forbindelse med afklaring af forhold drøftet under visitationssamtalen. I den forbindelse udfylder borgeren en samtykkeerklæring. 10

11 11 Der er variationer i forløb af visitationssamtaler, da det under samtalen vurderes, om nogle punkter kræver en dybere afklaring og lignende. Under visitationssamtalen giver personalet til kende, om borgeren kan flytte ind eller optages på venteliste, hvis omstændighederne er afklarede i nødvendigt omfang. Skjoldbo kan optage borgere akut, men har ingen akutforpligtelse. Efterfølgende hjælp Netværksbruger: Ønsker en tidligere beboer at søge om optagelse i netværket, er den indledende procedure den samme som for borgere, der ønsker at bo på Skjoldbo. Efter visitationssamtalen adskiller forløbet sig ved, at borgeren og dennes problemstilling drøftes på et møde førstkommende tirsdag. Under mødet vurderer personalet hvilke støtteforanstaltninger, der kan tilbydes. Rettigheder og pligter Ved indskrivning på Skjoldbo har man ret til at modtage et botilbud, omsorg, støtte og efterfølgende hjælp efter behov. Det forventes, at beboeren selv renholder sin bolig. Beboerne betaler for kost og logi, den tid de bor på Skjoldbo: Logi kr. 71 kr. pr. døgn (forudbetalt) Antenne kr. 10 pr. døgn (forudbetalt) I alt pr. døgn kr. 81 (takster for 2014) Taksterne for ophold i hjemløse-boformer fastsættes en gang årligt af kommunen. Betalingen fastsættes som udgangspunkt som et samlet månedligt beløb, der betales månedligt forud. 11

12 12 Brugerinddragelse i hverdagen Brugerinddragelse er et nøgleelement i Skjoldbos tilbud, da demokratiske og retssikkerhedsmæssige principper vægtes højt i dagligdagen. Brugerne tilskyndes til at tage ansvar for eget liv på flere planer. Derfor inddrages brugerne i høj grad i forhold til tilrettelæggelse, udfærdigelse og opfølgning på egne indsatsområder mm. Samtidigt afholder der faste møder i beboer- og aktivitetsudvalget. Ventetider og sagsbehandling På Skjoldbo er der en venteliste. Borgere, der ønsker at blive indvisiteret til botilbuddet, skal, for at forblive på ventelisten, telefonisk henvende sig til Skjoldbo hver tirsdag efter kl Skjoldbos sagsbehandling følger de almindelige sagsbehandlingsfrister for Esbjerg Kommune, når det er aktuelt. Pårørende Beboerne er velkomne til at have familie og venner på besøg i huset. Beboerne har, efter nærmere aftale, ret til at have samvær med sit barn/børn under opholdet på Skjoldbo. Her kan aftales regler med hensyn til børnenes trivsel på stedet. Beboere er ansvarlige for, at deres gæster udviser en opførsel, som ikke generer de øvrige i huset. Eventuelle klager kan medføre, at gæster, som ikke overholder reglerne, vil blive nægtet adgang til huset. Det er tilladt at have overnattende gæster i alle boliger. Klagemuligheder På det sociale område er klageinstanserne Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen. Klageinstanserne behandler blandt andet klager over afgørelser om enkeltpersoners rettigheder og pligter efter den sociale lovgivning. Når der træffes en afgørelse sker dette skriftligt og der gives en klagevejledning hvoraf det, fremgår hvor en eventuel klage skal sendes til. 12

13 13 Personale Personalenormering Skjoldbo har en personalenormering på 9,14 fuldtidsstillinger, som varetager de pædagogiske, praktiske og administrative opgaver vedrørende beboere og ambulante. Der er i alt 10 personer ansat på Skjoldbo Personalenormeringen fordeler sig som følger: Forstander 1,00 Souschef (0,3 ledelse) 1,00 Assistent (soc. pædagog) 4,00 Pædagogisk medhjælper 1,00 Socialrådgiver 1,00 Kontorfunktionær 1,00 Pedel 0,27 Personalets sammensætning Personalet er sammensat af følgende faggrupper: Pædagoger Pædagogisk medhjælper Socialrådgiver Kontorassistent Pedel Personalet er således fordelt på flere faggrupper, som i det daglige arbejder tværfagligt. Personalepolitik Skjoldbo refererer til Esbjerg Kommunes personalepolitik, som kan ses på Esbjerg Kommunes hjemmeside: 13

14 14 Organisation og drift Skjoldbo blev oprettet i 1971 af KFUM s Sociale Arbejde i Danmark. Institutionen drives som en selvejende institution under KFUM s Sociale Arbejde. Den selvejende institution ledes af en lokal bestyrelse på 6 medlemmer, hvoraf 5 er udpeget af KFUM s Sociale Arbejde i Danmark og 1 af Esbjerg Kommune. Desuden er der mulighed for, at Esbjerg Kommune kan udpege yderligere en repræsentant. Formanden for bestyrelsen er Jens Torkild Bak. Den daglige ledelse varetages af forstander Søren Egdal og stedfortræder Peter K. Hansen. Samarbejdspartnere Skjoldbo har en lang række samarbejdspartnere. De mest relevante oplistes ved navn og samarbejdsrelation nedenfor: Beboernes hjemkommuner: Kommunale rådgivere kan henvise til Skjoldbo og deltager ofte i visitationssamtalen. Under opholdet afholdes samarbejdsmøder, hvor kommunen informeres og inddrages i brugerens handleplan. Kommunen inddrages ofte i udslusningen af brugeren. Jobcentre og uddannelsesinstitutioner. Er helt centrale samarbejdspartnere, da Skjoldbos målgruppe er år og dermed er omfattet af en helt særlig fokus på uddannelse og aktiv indsats. Psykiatrien i Esbjerg Kommune: De psykiatriske afdelinger kan henvise til Skjoldbo. Skjoldbo har et bredt samarbejde med psykiatrien, og Skjoldbo deltager ofte i opfølgende samtaler og lignende med beboernes samtykke. Praktiserende læger: Praktiserende læger kan henvise til Skjoldbo. Skjoldbo kan efter aftale bestille beboeres medicin hos den praktiserende læge. Alkoholambulatoriet i Esbjerg Kommune: Alkoholambulatoriet henviser brugere til Skjoldbo ofte med henblik på en stabilisering af brugeren, før der sættes ind med en behandlingsindsats. Center for Misbrug i Esbjerg Kommune: Center for Misbrug henviser brugere til Skjoldbo ofte med henblik på en stabilisering af brugeren, før der sættes ind med en behandlingsindsats. 14

15 15 Kriminalforsorgen: Kriminalforsorgen samarbejder med Skjoldbo omkring alternativ afsoning, samt når Skjoldbo huser beboere, som er løsladt med vilkår om tilsyn. Andre alkoholbehandlingssteder: Skjoldbo samarbejder med alkoholbehandlingssteder om, hvornår behandlingsforløb kan påbegyndes, samt omkring efterfølgende støtte når behandlingen har fundet sted. Lovgrundlag Skjoldbos tilbud ydes efter lov om social service 110. Servicelovens 110 fastslår kommunens forpligtelse til at levere det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Kontakt For yderligere information kontakt venligst: Skjoldbo Randersvej Esbjerg Att.: Forstander Søren Egdal / stedfortræder Peter K. Hansen Tlf Hjemmeside: Senest revideret

Præsentation af pensionatet Stormly... 5. Mål for indsatsen... 5. Målgrupper... 5. Værdier og normer...5. Den fremtidige indsats på området...

Præsentation af pensionatet Stormly... 5. Mål for indsatsen... 5. Målgrupper... 5. Værdier og normer...5. Den fremtidige indsats på området... Page 1 of 16 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Misbrug/udsatte Stormly Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for pensionatet

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter 2013 1 1. Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold,

Læs mere

Kvalitetsstandard 2009

Kvalitetsstandard 2009 Kvalitetsstandard 2009 Herning, marts 2008 Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold, samt eventuelt

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139.

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139. Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jfr. servicelovens 109 jfr. 139... 2 Bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i lov

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION DANNEBROGSGADE 12 Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION Dannebrogsgade 12, 1660 København V Personalet: 33 17 83 13 Leder: 33 17 81 50 Souschef: 33 17 81

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Frit lægevalg sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Baggrund Folketinget har med virkning fra 1. januar 2015 ændret Sundhedslovens 142. http://www.ft.dk/ripdf/samling/20141/lovforslag/l34/20141_l34_som_vedtaget.pdf

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere