DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv"

Transkript

1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Brug af sundhedsforsikringen sundhedsteam kan kontaktes på telefon døgnet rundt og året rundt. På hverdage kan kontakten også ske via til Forsikrede kommer, ved behov herfor, samme eller næstfølgende hverdag til at tale med en læge, som rådgiver om det videre undersøgelses- og behandlingsforløb. I nogle tilfælde kan læge visitere direkte videre til undersøgelse/behandling. Men i visse tilfælde vil det være nødvendigt at blive set af egen læge og få en henvisning. Hvem forsikringen omfatter sundhedsforsikring kan tegnes af virksomheder til deres medarbejdere som en obligatorisk ordning eller en frivillig ordning. Medarbejdere, som ikke er fuldt arbejdsdygtige på tegningstidspunktet og/eller er i helbredsbetinget fleks- eller skånejob kan også dækkes, men ikke med hensyn til de lidelser, der er årsag til at medarbejderen ikke er fuldt arbejdsdygtig og/eller i helbredsbetinget fleks- eller skånejob. Medarbejdernes ægtefælle/samlever og egne børn/husstandens børn under 21 år kan også blive omfattet af forsikringen gennem tilmelding af familien. Forsikringens grundlag Forsikringen er baseret på de til enhver tid gældende love, regler og behandlingsgarantier, samt bopælskrav, for offentlige sundhedsydelser suppleret med de nedenfor beskrevne dækninger. Forsikrede skal have et gyldigt sundhedsbevis (det gule sygesikringskort). Kravet om folkeregisteradresse i Danmark gælder dog ikke for forsikrede, som er omfattet af Kildeskattelovens bestemmelse om grænsegængere. Dækninger Lægefaglig konsultation/medicinsk Hotline tilbyder lægefaglig konsultation til alle behandlingskrævende helbredsproblemer, uanset om selve behandlingen skal dækkes af forsikringen eller ikke. Dansk Sundhedssikring A/S læge eller speciallæge kan endvidere tilbyde en second opinion på et helbredsproblem hvor det er relevant med en second opinion af hensyn til det videre undersøgelses- og behandlingsforløb. tilbyder endvidere, som en del af den lægefaglige behandling, hjælp til at komme rigtigt og sikkert gennem undersøgelser og behandlinger i både det private og det offentlige sundhedsvæsen med navigation og tovholderfunktion. Behandling hos fysioterapeut Ved henvisning fra egen læge og godkendelse fra læge, refunderes egenbetaling svarende til taksten efter den offentlige sygesikring og efter eventuelt tilskud fra Sygeforsikringen Danmark, for det antal fysioterapibehandlinger der er lægelig begrundelse for.

2 Efter 5 behandlinger skal fysioterapeuten kontakte med begrundet anmodning om fortsat behandling, der skal godkendes af. Holdtræning dækkes som udgangspunkt ikke. Behandling hos kiropraktor Ved godkendelse fra læge, refunderes egenbetaling svarende til taksten efter den offentlige sygesikring og efter eventuelt tilskud fra Sygeforsikringen Danmark, for det antal kiropraktikbehandlinger der er lægelig begrundelse for. Efter 5 behandlinger skal kiropraktoren kontakte med begrundet anmodning om fortsat behandling, der skal godkendes af. Behandling hos psykolog Ved henvisning fra egen læge eller læge refunderes egenbetalingen for det antal psykologbehandlinger, der er lægelig begrundelse for. Der kan maksimalt godtgøres 950 kroner pr. behandling (2012 tal). Efter 5 behandlinger skal psykologen kontakte Dansk Sundhedssikring A/S med begrundet anmodning om fortsat behandling, der skal godkendes af. Akut krisehjælp Forsikringen dækker psykologisk krisehjælp med op til 5 timer i tilfælde af at forsikrede har fået en akut psykisk krise på grund af dødsfald hos nærtstående familiemedlem eller ven, på grund af at forsikrede bliver udsat for røveri, overfald, pludselig hændelse med fare for alvorlig fysisk skade, ved brand, eksplosion eller indbrud i din private bolig eller egen virksomhed eller hvis forsikrede diagnosticeres med en livstruende sygdom. Anmeldelse skal ske inden for 72 timer efter krisens årsag har fundet sted. Der vil være adgang til krisepsykolog inden for 3 timer. Hurtig undersøgelse Hvis læge og eventuelt egen læge vurderer, at forsikrede skal gennemgå en speciallægeundersøgelse, herunder eventuel billeddiagnostisk undersøgelse, vil den finde sted uden udgifter til undersøgelserne for forsikrede. Undersøgelsen iværksættes den indenfor 10 hverdage i offentligt eller privat regi efter har modtaget henvisning fra egen læge og kopi af eventuelt nødvendige journaloplysninger fra egen læge. Mindre indgreb, der udføres ved samme konsultation som undersøgelsen, fx fjernelse af modermærke eller injektion af en blokade, er også dækket når det på forhånd er godkendt af. Hospitalsbehandling Hvis læge og speciallægen vurderer, at forsikrede skal gennemgå hospitalsbehandling med baggrund i den stillede diagnose vil behandlingen blive iværksat indenfor 10 hverdage, efter diagnosen er stillet og både og behandlingsstedet har modtaget henvisning, diagnoseresultat og journaloplysninger. For en række sygdomme indenfor cancer og hjerte/kar, vil behandlingen ske via de offentlige pakkeforløb. For sygdomme, der skal behandles i offentligt regi, vil også her hjælpe med at navigere og være tovholder gennem behandlingsforløbet.

3 Efter aftale med og godkendelse hos kan behandlingen finde sted på et hospital i Skandinavien eller Tyskland. Medicinsk efterbehandling og kontrol Forsikringen dækker kontrol efter hospitalsbehandling og medicinsk efterbehandling i op til 6 måneder for så vidt angår egenbetaling af lægeordineret medicin i tilknytning til en dækningsberettiget hospitalsoperation. Genoptræning, hjemmesygepleje og hjemmehjælp Det offentlige skal sikre genoptræning straks efter en operation ligesom der også ydes hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske, når lægen skønner det nødvendigt. Men Dansk Sundhedssikring A/S sikrer at hjælpen iværksættes inden for 10 hverdage efter den dækningsberettigede behandling/operation er afsluttet. Forsikringen dækker med indtil kr. pr. skade rimelige og nødvendige omkostninger til: Genoptræning efter operation og hjemmesygeplejerske, der er ordineret af behandlende læge og læge. Hjemmeservice hvis forsikrede og dennes familie er væsentligt hæmmet i udførelsen af normale daglige opgaver og forsikrede har været sygemeldt i mere end 14 dage og hjemmeservice er ordineret af den behandlende læge og læge. Misbrugsafvænning hjælper med at benytte de offentlige tilbud på misbrugsafvænning, herunder behandlingsgarantien for alkoholmisbrug på 2 uger. Det offentlige tilbyder også behandling af øvrige misbrugsformer. Transportudgifter Forsikringen dækker transportudgifter hvis forsikrede ikke kan transportere sig selv til og fra behandlingsstedet og det offentlige ikke dækker transporten. Forsikringen dækker endvidere ved en samlet transportafstand over 150 km med statens laveste takst for kørsel i egen bil eller billigste offentlige transportform. Dækning af transportudgifter skal på forhånd være aftalt med. Forsikrede kan få dækket transportudgifter for en ledsager hvis forsikredes helbredstilstand kræver, at der er en ledsager med. Dette vurderes af læge. Medicinsk Livline (Medical Emergency Service) Medicinsk Livline er en informationsservice, der sikrer adgang til væsentlige og/eller livsvigtige personlige medicinske oplysninger, når forsikrede eller forsikredes behandlere har brug for dem. Det kan være kroniske sygdomme, allergier, medicinforbrug, medicin der ikke tåles, blodtype, vigtige helbredsoplysninger, vaccinationshistorik og kontaktoplysninger til nære pårørende. Forsikrede får en personlig medicinsk journal hvor alle relevante helbredsmæssige og medicinske oplysninger kan lægges ind, som der skal være adgang til, hvis forsikrede bliver syg og måske bevidstløs under en rejse i verden.

4 Oplysningerne kan lægges ind på dansk og evt. andre sprog afhængig af hvilke lande forsikrede ofte rejser i. Vi oversætter informationerne til engelsk, når og hvis der er brug for det. Vi forsyner også forsikredes medicinoplysninger og diagnoseoplysninger med koder, der forstås af læger. Forsikrede kan efter at have aktiveret Medicinsk Livline selv printe et dokument til at have med på sig med navn og cpr-nummer, og login oplysninger til den personlige medicinske journal, samt telefonnummeret til callcenter, der svarer døgnet rundt. kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for hvordan modtagerne af oplysningerne fra forstår og benytter dem til behandling af forsikrede. kan heller ikke på nogen måde holdes ansvarlig for resultatet af behandlingen. Medincinsk Livline indebærer, at døgnet rundt og året rundt vil gøre, hvad der er muligt for at få oplysningerne frem til forsikrede eller dennes behandlere, men Dansk Sundhedssikring A/S kan ikke holdes ansvarlig for om det lykkes at få informationerne frem. Medicinsk Livline kan alene stille den information til rådighed, som forsikrede selv har indlagt i Medicinsk Livline via det link, som forsikrede har modtaget ved oprettelse af forsikringen. Det er forsikredes eget ansvar at sikre sig, at linket er modtaget og at oplysningerne er lagt ind. Dansk Sundhedssikring A/S udøver ingen kvalitetssikring heraf eller af oplysningernes kvalitet. Når forsikrede lægger de personlige medicinske oplysninger ind, giver forsikrede automatisk samtykke til, at må udlevere de indlagte oplysninger, når vi bliver bedt om det af den behandler/person, som kontakter os. Forsikrede kan altid selv tilgå oplysningerne via personligt login til Medicinsk Livline. Andre dækninger Såfremt der er andre dækninger vil de fremgå af forsikringsaftalen og tilhørende særskilte vilkår, samt bestemmelserne i Vilkår Erhverv. Forudsætninger for dækning Forsikringen omfatter de ydelser, der er beskrevet i forsikringsaftalen med tilhørende vilkår i forsikringsaftalens løbetid. Skader, der er anmeldt i forsikringstiden, er dækket i op til 3 måneder efter forsikringens udløbsdato. Omkostninger, der ikke på forhånd er aftalt med og godkendt af, refunderes ikke. hjælper altid med lægelig rådgivning ved alle behandlingskrævende sygdomme eller skader når det ønskes. Forsikringen dækker sygdomme og følgelidelser efter ulykke, der via behandling kan forventes kureret eller væsentligt og varigt forbedret. Det er læger, som i de konkrete tilfælde afgør om de anmeldte sygdomme eller lidelser er omfattet af forsikringen. Behandling af kroniske lidelser dækkes i op til 3 måneder fra diagnosen er stillet, såfremt den stilles i forsikringstiden, og ellers ikke. Følgesygdomme til kroniske lidelser er dækket såfremt behandlingen fører til væsentlige og varige forbedringer i tilstanden og ellers ikke.

5 Forsikringen dækker alene behandling, som er godkendt i det offentlige sundhedsvæsen og som er medicinsk begrundet. Al undersøgelse og behandling efter denne forsikring skal være lægefagligt begrundet i lægelig henvisning eller lægeligt godkendt. Læger, psykologer, fysioterapeuter, kiropraktorer og andre behandlere, der udfører behandling omfattet af forsikringen, skal have autorisation efter dansk ret. Karensbestemmelser I obligatoriske ordninger med mere end 5 forsikrede i virksomheden er der ingen karens for eksisterende lidelser. Dog gælder ovennævnte bestemmelser for kroniske sygdomme og følgesygdomme også i obligatoriske ordninger. I alle andre tilfælde er der 12 måneders karens for eksisterende lidelser det vil sige man skal have været omfattet af forsikringen i 12 måneder inden der er dækning for eksisterende lidelser. Anciennitet fra anden forsikring kan overføres ved direkte overgang uden ophold fra anden sundhedsforsikring. Sygdomme og lidelser der ikke er dækket af forsikringen Akutbehandling, behandling i forbindelse med graviditet, fødsel, abort, fertilitetsundersøgelse og barnløshed, tandbehandling og tandkirurgi af enhver art, alle former for prævention, almindelige synskorrigerende undersøgelser og anden behandling, høreprøver og apparater, kosmetiske behandlinger medmindre de er medicinsk betinget som følge af en anden dækningsberettiget skade, allergi- og astmalidelser, kønssygdomme, lægeerklæringer, vaccination, helbredskontrol, snorkebehandling, fedmeoperationer, hængende øjenlåg, skader som følge af farlig sport, almindelig praktiserende lægekonsultationer samt andre lidelser, der jævnfør vilkårene er undtaget for dækning. Opsigelse og ændringer af forsikringen Forsikringen kan opsiges når som helst med 3 måneders varsel til udløbet af en måned og skal ske skriftligt til. Der indgås en årspolice med årlig opgørelse af debitering eller kreditering. Medarbejdere kan tilog afmeldes månedsvis. kan opsige forsikringen med 3 måneders varsel til udløbet af en måned. Ved manglende betaling af forsikringspræmien kan dog opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en måned.. kan ændre vilkår og pris for sundhedsforsikringen med 3 måneders varsel til hovedforfald. Såfremt forsikringstager ikke kan acceptere ændringerne skal forsikringstager senest 14 dage efter modtagelse af meddelelse give besked om at ændringerne ikke kan accepteres og forsikringen bliver annulleret på ændringsdagen. Ellers betragtes forsikringsforholdet som videreført. Forsikringens pris bliver hvert år reguleret i overensstemmelse med det offentliggjorte nettoprisindeks fra Danmarks Statistik. Indeksregulering og pålagte afgifter m.v. fra offentlig side betragtes ikke som ændring af forsikringens vilkår eller pris. Betalingsvilkårene er fastlagt i forsikringsaftalen.

6 Såfremt en forsikret fratræder sin stilling i virksomheden kan forsikrede videreføre forsikringen på vilkår og priser for private, uden aldersgrænse. Forsikredes ægtefælle/samlever er også omfattet heraf. Børn under 21 år kan medforsikres. Behandling af helbredsoplysninger Der er ingen krav om afgivelse af helbredsoplysninger for tegning af sundhedsforsikring. Såfremt man ønsker at indtræde efter tidligere at have givet en afkaldserklæring kan Dansk Sundhedssikring A/S dog kræve afgivelse af helbredsoplysninger. Ved anmeldelse af en skade accepterer forsikrede, at må indhente oplysninger om helbredsforhold, hvis det er relevant i forbindelse med den sygdom/skade, der er anmeldt til. Oplysninger må indhentes fra sundhedsvæsenet, offentlige myndigheder, herunder kommuner, Arbejdsskadestyrelsen, forsikringsselskaber, pensionskasser og portalen Sundhed.dk. indhenter oplysningerne efter et skriftligt samtykke hertil fra den enkelte forsikrede. Helbredsoplysninger anvendes alene i forbindelse med behandling af anmeldt lidelse/skade. Helbredsoplysninger behandles i overensstemmelse med Sundhedslovens krav om tavshedspligt (Sundhedslovens 40: en patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger ). Videregivelse af helbredsoplysninger sker alene i forbindelse med undersøgelse/behandling af den anmeldte lidelse/skade i overensstemmelse med Sundhedslovens 41 om videregivelse af helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med behandling af patienter. Forsikrede har pligt til at give os de oplysninger, som vi mener, er nødvendige for at afgøre, om vi dækker behandling og omfanget af dækningen. Forsikringsgiver og forsikringsnummer Forsikringen er tegnet gennem, CVR.nr , som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr og FT-nr Klager Såfremt forsikrede ikke er tilfreds med et konkret forløb omkring brug af forsikringen er forsikrede velkommen til at beskrive problemet og sende det til hvorefter forsikrede vil blive kontaktet af vores ansvarlige leder for kundeklager og kvalitetsspørgsmål. Er forsikrede ikke tilfreds med behandlingen af klagen hos og er forsikrede privat forbruger kan der rettes henvendelse til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem En klage til Ankenævnet skal sendes på et specielt skema, som kan fås hos Ankenævnet. Det koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet.

7 Kontakt og spørgsmål kan kontaktes for yderligere oplysninger på telefon eller på

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Sundhedsforsikring Vilkår Privat 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015 1 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Denne ordning administreres af forsikringsagenturet

Læs mere

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Forsikringsbetingelser ved Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti:

Forsikringsbetingelser ved Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti: Forsikringsbetingelser ved Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti: 1.0 Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti 1.1 Forsikringsbetingelserne gælder fra den 1. januar 2009, og

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser MØLHOLM Forsikring A/S Forsikringsbetingelser Behandlingsforsikring for Mølholm private Mølholm ægtefæller Mølholm Junior Mølholm Senior Mølholm børn 1. januar 2012 Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65

Læs mere

MØLHOLM Forsikring A/S

MØLHOLM Forsikring A/S MØLHOLM Forsikring A/S Forsikringsbetingelser for Mølholm Behandlingsforsikring med behandlingsgaranti 1. juni 2011 Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Forsikring 1.

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Information vedr. vilkårstekster

Information vedr. vilkårstekster Information vedr. vilkårstekster 10. januar 2014 1 (24) Følgende vilkår er inkluderet: Generelle vilkår 2 1 Forsikringsaftalen 2 2 Sikredes pligter ved skade 2 3 Almindelig information 4 Forsikringsvilkår

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti

Sundhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Sundhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1.0 Sundhedsforsikring

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Behandlingsforsikring Fritid med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 Mølholm Forsikring 1. januar 2014 1 1.0 Behandlingsforsikring

Læs mere