Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014"

Transkript

1 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB

2 Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen? Forsikringsdækningens ophør 3 2. Hvornår dækker forsikringen? Udbetalingsperiode 4 3. Hvor dækker forsikringen? 4 4. Hvad er dækket af forsikringen? Dækningsoversigt 6 5. Alm. Brand Sundhedsforsikring Basis og Ekstra Behandlingsrådgivning Operation og hospitalsophold Rejseomkostninger og rejseservice Rejseledsagelse Medicinsk ledsagelse Efterbehandling, hjælp i hjemmet og rekreation Fysioterapi og kiropraktorbehandling Diætist Akut krisehjælpssikring Psykologisk rådgivning Behandlingsgaranti 9 6. Alm. Brand Sundhedsforsikring Ekstra Speciallægekonsultation og behandling Second Opinion (medicinsk vurdering af en anden læge) Akupunktur, zoneterapi eller osteopati Medicin Medicinske hjælpemidler Økonomisk kompensation efter indlæggelse Hjælp til uhelbredeligt syge og døende Tillægsdækninger Afvænningsdækning Følgesygdomme til kroniske lidelser Generelle forsikringsbetingelser Karensperiode Hvad dækker forsikringen ikke? Hvor stor er forsikringssummen? Hvem er forsikringsgiver? Serviceniveau og kvalitet Sikredes forpligtelser i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst Hvilke regler gælder ved skadeopgørelsen? Forsikringens varighed og opsigelse Opsigelse ved skade Hvilken selvrisiko er der? Prisen på forsikringen Hvilke muligheder er der for at klage? Internationale sanktioner Hvilke definitioner er anvendt? 19 2

3 1. Hvem er dækket af forsikringen? Forsikringsaftalen gælder mellem forsikringsgiver 1 og den virksomhed eller den person, der i policen er anført som forsikringstager. Forsikringen omfatter de personer eller den gruppe af personer, der er anført i policens dækningsoversigt. En forsikret ansat, samt en person, der er forsikringstager, har mulighed for at medforsikre sin ægtefælle eller samlever, deres børn op til 18 år til børnepræmie samt deres børn mellem 18 og 28 år til voksenpræmie. Personer, der er omfattet af forsikringen, betegnes som sikrede og kan kun være: Personer, der er bosiddende i Danmark, og som har ret til at modtage den offentlige sygesikrings ydelser, jf. sygesikringsloven i Danmark. Personer med bopælsland i øvrige Norden eller Tyskland, som har ret til at modtage ydelser svarende til den offentlige sygesikrings ydelser via privat eller offentlig dækning i det pågældende bopælsland. Forsikringens erstatning er begrænset til det, som forsikringen skulle have udbetalt og arrangeret, hvis skaden havde ramt en person med ret til den offentlige sygesikrings ydelser, jf. sygesikringsloven i Danmark. Den dag forsikringsaftalen ophører uanset årsag. Den 1. i den følgende måned efter at sikrede er: Fratrådt sin stilling i den virksomhed, som er forsikringstager. Hvis den sikrede har medforsikret sine pårørende, ophører dækningen for de pårørende samtidig. Første hovedforfaldsdag efter sikrede er fyldt 70 år. Dette gælder for den selvstændige erhvervsdrivende, privatkunden og den medforsikrede ægtefælle. Er forsikringstageren en virksomhed med 2 eller flere medarbejdere, kan den sikrede fortsat være dækket, sålænge vedkommende er ansat i den pågældende virksomhed. For medforsikrede børn gælder endvidere, at forsikringsaftalen ophører på den førstkommende af følgende dage: Første hovedforfaldsdag efter et medforsikret barn fylder 18 år, med mindre barnet ønsker at fortsætte dækningen til voksenpræmie frem til det fyldte 28. år. Første hovedforfaldsdag efter et medforsikret barn fylder 28 år. 1.1 Forsikringsdækningens ophør Med mindre andet er aftalt mellem forsikringstager og forsikringsgiver, ophører forsikringsdækningen for sikrede på den førstkommende af følgende dage: note 1: Forsikringsgiver er If Skadeforsikring, se afsnit 8.4 3

4 2. Hvornår dækker forsikringen? 3. Hvor dækker forsikringen? Forsikringen gælder i den periode, der er anført i policen. Med mindre andet er aftalt, gælder der for forsikringen en karensperiode, se afsnit Udbetalingsperiode Så længe sikrede er omfattet af forsikringen, betales dækningsberettigede ydelser. Hvis forsikringsdækningen for sikrede ophører, betales igangværende dækningsberettigede ydelser for de pågældende sikrede i indtil seks måneder efter datoen for forsikringsdækningens ophør. Hvis forsikringsdækningen er ophørt, skal skader opstået i forsikringsperioden anmeldes senest seks måneder efter forsikringsdækningens ophør, ellers bortfalder retten til erstatning. Skader opstået efter forsikringsdækningens ophør er ikke omfattet af forsikringen. Ved behandling i Danmark kan sikrede frit vælge behandlingssted. Hvis der ikke findes et behandlingssted i Danmark, der har ekspertisen, eller som kan yde den ordinerede behandling indenfor behandlingsgarantien, vil sikrede blive henvist til et behandlingssted indenfor Alm. Brand Sundheds netværk i øvrige Norden, eller hvis dette heller ikke er muligt, indenfor Alm. Brand Sundheds netværk i øvrige Europa. Hvis en anerkendt behandling ikke kan tilbydes indenfor Alm. Brand Sundheds netværk indenfor førnævnte geografiske regioner, eller hvis sikrede har behov for en bestemt type behandling, der ikke er tilgængelig i disse geografiske regioner, dækker forsikringen også behandling i resten af verden. For mere information om valg af behandlingssted se afsnit

5 4. Hvad er dækket af forsikringen? Forsikringen dækker sikrede i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst som følge af et ulykkestilfælde. Forsikringen omfatter forskellige dækninger afhængigt af, om der er valgt Alm. Brand Sundhedsforsikring Basis eller Alm. Brand Sundhedsforsikring Ekstra. Enhver form for omkostning, som ønskes betalt af forsikringen, skal forinden afholdelsen aftales med Alm. Brand Sundhed. Undlades dette, kan retten til erstatning bortfalde. 4.1 Dækningsoversigt De mulige dækninger ses i tabellen herunder, hvor det også fremgår hvilken type Sundhedsforsikring dækningen er relateret til. 5

6 ALM. BRAND SUNDHEDSFORSIKRING / DÆKNINGER / Dækninger Basis Ekstra Behandlingsrådgivning x x Operation og hospitalsophold x x Rejseomkostninger og rejseservice x x Rejseledsagelse x x Medicinsk ledsagelse x x Efterbehandling, hjælp i hjemmet og rekreation x x Fysioterapi og kiropraktorbehandling x x Diætist x x Krisehjælpssikring x x Psykologisk rådgivning x x Behandlingsgaranti x x Speciallægekonsultation og behandling x Second Opinion (medicinsk vurdering af en anden læge) x Akupunktur, zoneterapi eller osteopati x Medicin x Medicinske hjælpemidler x Økonomisk kompensation efter indlæggelse x Hjælp til uhelbredeligt syge og døende x Tillægsdækninger Afvænningsdækning x x Følgesygdomme til kroniske lidelser x x Tilvalg Frakøb af karensperiode* x x * Frakøb af karensperiode kan tilkøbes ved over 20 ansatte. Det fremgår af policen og dækningsbeviset, hvilken type Sundhedsforsikring og hvilke tillægsdækninger, der er gældende. Visse tillægsdækninger er kun tilgængelige for ansatte. 6

7 5. Alm. Brand Sundhedsforsikring Basis og Ekstra Via Alm. Brand Sundhed 2 ydes råd og vejledning og forsikringen dækker rimelige og nødvendige medicinske og andre udgifter, hvis sikrede bliver syg eller kommer til skade som følge af et ulykkestilfælde. - Operation og anden behandling på hospital. - Medicin og andre medicinske forbrugsstoffer mens sikrede er indlagt. - Pleje og ophold på hospital. 5.1 Behandlingsrådgivning I tilfælde af skade skal sikrede kontakte Alm. Brand Sundhed, der yder hjælp og rådgivning. Hos Alm. Brand Sundhed kan sikrede få rådgivning i forbindelse med en konkret sygdom eller i tilfælde af tilskadekomst, samt få information om, hvor sikrede kan få yderligere information om en diagnose. Alm. Brand Sundhed kan også hjælpe med at bestille tid til behandling eller undersøgelse samt med at arrangere transport og anden assistance. Enhver form for omkostning, som ønskes betalt af forsikringen, skal forinden afholdelsen aftales med Alm. Brand Sundhed. Undlades dette, kan retten til erstatning bortfalde. 5.3 Rejseomkostninger og rejseservice Hvis sikrede af medicinske årsager ikke er i stand til at transportere sig selv, og hvis behandlende læge og lægen fra Alm. Brand Sundhed er enig i dette, dækkes rimelige og nødvendige ekstraudgifter til transport fra sikredes bopæl til behandlingsstedet samt til nødvendigt ophold i forbindelse med en dækningsberettiget behandling. Transport skal altid ske på billigst mulige måde og skal arrangeres af Alm. Brand Sundhed samt gennemføres som ordineret af behandlende læge og lægen hos Alm. Brand Sundhed. Ved transport med rutefly dækkes maksimalt transport på Business Class, hvis dette er medicinsk begrundet og ordineret af behandlende læge og lægen fra Alm. Brand Sundhed. 5.2 Operation og hospitalsophold Hvis sikrede får behov for operation eller anden behand ling på hospital, skal sikrede kontakte Alm. Brand Sundhed. Alm. Brand Sundhed vil i samråd med den behandlende læge, lægen hos Alm. Brand Sundhed samt sikrede finde et behandlingssted som beskrevet i afsnit 3. I forbindelse med operation eller anden behandling på hospital dækkes lægeligt rimelige og lægeligt nødvendige udgifter til: 5.4 Rejseledsagelse Når en dækningsberettiget behandling finder sted uden for Danmark, dækkes rimelige og nødvendige omkostninger til transport og ophold med indtil i alt kr. per skade for, at en voksen nærtstående til sikrede samt op til 2 af sikredes børn under 18 år kan ledsage sikrede. Er sikrede under 18 år, gælder denne dækning også i Danmark for vedkommendes forældre samt op til et barn under 18 år, når afstanden mellem bopæl og behandlingssted overstiger 150 km. Transport skal altid ske på billigst mulige måde, og ved transport med rutefly dækkes maksimalt transport på samme klasse som sikrede. note 2: Alm. Brand Sundhed administeres af forsikringsgiver jf. afsnit 8.4. Se mere om Alm. Brand Sundhed afsnit

8 5.5 Medicinsk ledsagelse Hvis sikrede tilbydes omfattende medicinsk behandling uden for Norden, dækkes rimelige og nødvendige omkost ninger til, at én medicinsk uddannet person kan ledsage sikrede. Den medicinske ledsagers opgaver er at sørge for: - Støtte og omsorg under rejsen og i de første dage under opholdet. - Kontakt mellem den, der skal behandles, og de behand lende læger med hensyn til forståelse af diagnose og behandlingens forløb i de første dage under opholdet. Medicinsk ledsagelse skal være ordineret af lægen hos Alm. Brand Sundhed og ledsagelsen gennemføres som ordineret af lægen hos Alm. Brand Sundhed for at sikre, at transporten gennemføres medicinsk forsvarligt. 5.6 Efterbehandling, hjælp i hjemmet og rekreation I forbindelse med en dækningsberettiget behandling dækker forsikringen med indtil kr. per skade rimelige og nødvendige omkostninger til: - Ambulant efterbehandling, hjemmesygeplejerske og genoptræning, der er ordineret af behandlende læge og lægen fra Alm. Brand Sundhed. - Medicinsk rekreations- og kurophold indenfor Europa efter længere tids alvorlig sygdomsperiode. Opholdet skal være medicinsk begrundet og relevant samt ordineret af behandlende læge og lægen fra Alm. Brand Sundhed. - Hjemmeservice, hvis sikrede og dennes familie er væsentligt hæmmet i udførelsen af normale daglige gøremål, og sikrede har været sygemeldt i mere end 14 dage. Hjemmeservice skal være ordineret af behandlende læge og lægen fra Alm. Brand Sundhed. 5.7 Fysioterapi og kiropraktorbehandling Forsikringen dækker udgifter til lægeordinerede behandlinger udført af fysioterapeut efter aftale med Alm. Brand Sundhed eller behandlinger udført af kiropraktor efter henvisning fra Alm. Brand Sundhed. I første omgang dækkes udgifter for indtil fem behandlinger hos fysioterapeut eller fem behandlinger hos kiropraktor, samt én røntgenundersøgelse inden for hvert forsikringsår. Efter 4. behandling kan sikrede kontakte Alm. Brand Sundhed og få dækket indtil yderligere 15 behandlinger hos enten fysioterapeut eller kiropraktor. Der dækkes maksimalt for i alt 20 behandlinger inden for hvert forsikringsår. Med mindre andet er aftalt med Alm. Brand Sundhed, skal fysioterapeuten eller kiropraktoren have overenskomst med sygesikringen (et såkaldt ydernummer). 5.8 Diætist Forsikringen dækker op til fem konsultationer hos diætist, hvis sikredes BMI er under 18,5 eller over 35. Udregningen af BMI skal ske af en læge, ligesom behandlingen skal lægeordineres. BMI= kropsvægt i kilo højden i meter 2 Der dækkes for et behandlingsforløb i forsikringsperioden. 8

9 5.9 Akut krisehjælpssikring Forsikringen dækker omkostninger til akut krisehjælp med indtil i alt ti konsultationer per hændelse hos psykolog eller speciallæge i psykiatri i sikredes bopælsland jf. afsnit 1. Akut krisehjælp tilbydes, hvis sikrede udsættes for eller er samtidigt vidne til en livstruende hændelse, der medfører akut psykisk krise. Dette kan for eksempel være på grund af: - Røveri - Overfald - Trusler - Ulykke - Brand - Eksplosion - Kidnapning Nødvendig akut krisehjælp tilbydes også til sikredes nærmeste pårørende (indtil i alt ti konsultationer per hændelse) i de tilfælde, hvor sikrede lider alvorlig fysisk overlast eller afgår ved døden ved hændelsen Psykologisk rådgivning Forsikringen dækker udgifter til lægeordineret psykologisk rådgivning hos psykolog eller speciallæge i psykiatri, uanset om årsagen er arbejds- eller privatlivsorienteret. Forsikringen dækker ved anmeldelse af skaden for indtil 5 konsultationer. Efter 4. konsultation kan sikrede kontakte Alm. Brand Sundhed og få dækket indtil yderligere 5 konsultationer. Herefter ydes 50 % tilskud til lægeordinerede konsultationer hos psykolog eller speciallæge i psykiatri i indtil seks måneder regnet fra 1. behandlingsdag betalt af forsikringen Behandlingsgaranti Alm. Brand Sundhed sørger for aftale om medicinsk behandling indenfor to uger samt for, at behandlingen kan påbegyndes indenfor tre uger, medmindre andet er aftalt. Perioderne regnes fra den dag, hvor anmeldelsen er modtaget hos Alm. Brand Sundhed. Overholder Alm. Brand Sundhed ikke denne behandlingsgaranti, udbetales 500 kr. til sikrede som kompensation for forsinkelsen per påbegyndt uge regnet fra og med 3. uge (aftale om behandling) eller 4. uge (påbegyndelse af behandling) efter, at skaden er anmeldt til Alm. Brand Sundhed. Herefter yder forsikringen 500 kr. i kompensation per påbegyndt uge, indtil aftale om behandling er truffet og/eller behandling påbegyndt. Udbetalingen er skattepligtig og skal indberettes af sikrede til SKAT Behandlingsgarantien dækker ikke - Skader der er omfattet af afsnit Hvis sikrede stiller krav om behandling på et bestemt behandlingssted. - Hvis sikrede overfor Alm. Brand Sundhed udtryk ker ønske om behandling på et senere tidspunkt end indenfor de perioder, der er beskrevet i behandslingsgarantien. 9

10 6. Alm. Brand Sundhedsforsikring Ekstra Det fremgår af policen og dækningsbeviset hvilken type Sundhedsforsikring, der er gældende. 6.1 Speciallægekonsultation og behandling Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til konsultation, undersøgelse, diagnosticering og behandling hos speciallæge efter henvisning fra sikredes egen læge. Bemærk: Også speciallægekonsultation og behandling skal aftales med Alm. Brand Sundhed. Undlades dette, kan retten til erstatning bortfalde. 6.2 Second Opinion (medicinsk vurdering af en anden læge) Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til én medicinsk revurdering af en anden læge end den læge, som har stillet diagnosen og/eller udarbejdet behandlingsforslag. Lægen skal besidde det relevante medicinske speciale, og forsikringen dækker, når sikrede har fået: - Diagnosticeret en livstruende sygdom - En livstruende skade efter tilskadekomst som følge af et ulykkestilfælde. - Tilbudt omfattende behandling eller operation, der kan være livstruende. Forudsætningen for at kunne få en Second Opinion er, udover ovenstående, at sikrede har fået stillet en dækningsberettiget livstruende diagnose eller er i en livstruende situation som følge af dækningsberettiget tilskadekomst samt, at der foreligger et konkret behandlingsforslag. Behovet for behandling skal være lægeligt indikeret og lægen hos Alm. Brand Sundhed skal vurdere, at behandlingen kan have en helbredende effekt på en konkret diagnose, der er stillet af en læge. Behandling skal ske efter anerkendte metoder med dokumenteret effekt der er godkendt af Sundhedsstyrelsen. Forsikringen dækker kun behandling udført af autoriseret sundhedsfagligt personale eller af behandlere, der er godkendt som Registrerede Alternative Behandlere (RAB godkendt behandler). Behandling udført af sikrede selv eller af dennes nærmeste familie er ikke dækket af forsikringen. 6.4 Medicin Ved forudgående hospitalsindlæggelse og/eller ambulant operation: - Dækker forsikringen udgifter til lægeordineret medicin i indtil seks måneder. Uden forudgående hospitalsindlæggelse og/eller ambulant operation: - Dækker forsikringen udgifter til anden lægeordine ret medicin fra og med 4. uge med indtil kr. per forsikringsår. For at forsikringen dækker, skal sikrede have indtaget medicinen dagligt i tre uger og skal i denne periode have haft mindst ti sygedage. Antallet af sygedage skal bekræftes af sikredes arbejdsgiver. Forsikringen dækker i indtil seks måneder regnet fra og med 4. uge. 6.3 Akupunktur, zoneterapi eller osteopati I forbindelse med dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst er udgifter til akupunktur, zoneterapi eller osteopati dækket med op til i alt otte behandlinger i hvert forsikringsår. 10

11 6.5 Medicinske hjælpemidler Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til midlertidige lægeordinerede medicinske hjælpemidler med indtil kr. per skade, der af behandlende læge og lægen fra Alm. Brand Sundhed anses nødvendige i forbindelse med en dækningsberettiget skade. Desuden dækkes lægeordinerede proteser med indtil kr. per skade, hvis behovet for protese er nyopstået i den periode, hvor sikrede har været omfattet af forsikringen, og hvis det er en følge af en dækningsberettiget skade. Planlagt forudsigelig udskiftning af eksisterende proteser er ikke omfattet af forsikringen. 6.6 Økonomisk kompensation efter indlæggelse Hvis sikrede udsættes for et større operativt indgreb som følge af dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst, ydes der en økonomisk kompens tion til sikrede. Forudsætningerne er, at der er tale om et operativt indgreb som: - Finder sted under fuld narkose. - Medfører sammenhængende indlæggelse i minimum fem dage og lægeordineret sygemelding i tre sammenhængende måneder. Den økonomiske kompensation udgør kr. per skade og udbetales som et engangsbeløb efter at operationen har fundet sted og kun, såfremt sikrede overlever det operative indgreb. Udbetalingen er skattepligtig og skal indberettes af sikrede til SKAT. 6.7 Hjælp til uhelbredeligt syge og døende Hvis sikrede i forsikringsperioden rammes af dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst, der er eller udvikler sig til at være uhelbredelig, har sikrede og sikredes ægtefælle eller samlever samt deres børn under 18 år, ret til hjælp under denne dækning. En uhelbredelig sygdom eller tilskadekomst er defineret som værende fra det tidspunkt, hvor helbredende behandling af behandlende læge er opgivet til fordel for en aktiv lindrende indsats, og hvor sikredes restlevetid af behandlende læge estimeres til maksimalt seks måneder. I det tilfælde dækkes med i alt indtil kr. rimelige og nødvendige omkostninger til: - Hjemmesygeplejerske, der er ordineret af behandlende læge og lægen fra Alm. Brand Sundhed. - Ophold på hospice eller hjemmehospice i Norden. Opholdet skal være medicinsk begrundet og relevant samt ordineret af behandlende læge og lægen fra Alm. Brand Sundhed. - Hjemmeservice, som er ordineret af behandlede læge og lægen fra Alm. Brand Sundhed. - Konsultation hos psykolog eller speciallæge i psykiatri til sikrede og sikredes ægtefælle eller samlever samt deres børn under 18 år, der er ordineret af læge og lægen fra Alm. Brand Sundhed. - Ekstraudgifter til transport til sikrede og sikredes ægtefælle eller samlever samt deres børn under 18 år. Ekstraudgiften til transport skal være dokumenteret og relateret til sikredes helbredsmæssige tilstand. Ekstraudgifter til transport skal være ordineret af læge og lægen fra Alm. Brand Sundhed. Enhver form for ophold og behandling under denne dækning skal ydes af personer og/eller behandlingssteder, der har opnået behørig autorisation af de offentlige myndigheder i Danmark eller lignende offentlig myndighed i Norden. 11

12 7. Tillægsdækninger Tillægsdækningerne kan tilknyttes Sundhedsforsikring Basis eller Sundhedsforsikring Ekstra. Det fremgår af policen og dækningsbeviset hvilke tillægsdækninger, der er tilknyttet forsikringen. 7.1 Afvænningsdækning Hvis sikrede bliver diagnosticeret for en dækningsberettiget afhængighed, dækker denne tillægsdæk ning udgifter til afvænning af afhængigheden jf Tillægsdækningens omfang Tillægsdækningen dækker med indtil kr. udgifter til lægeordineret afvænning fra ukontrollabel afhængighed af: - Alkohol - Narkotika (rusmidler der er omfattet af lov om euforiserende stoffer) - Receptpligtig medicin (jf. lov om lægemidler) - Spil (diagnosticeret med diagnosen ludomani). Der dækkes for et afvænningsforløb i forsikringsperioden, og behandlingen skal være ordineret af egen læge eller lægen fra Alm. Brand Sundhed. Selve behandlingen samt behandling stedet skal godkendes af og aftales med Alm. Brand Sundhed inden behandling, ophold ellerlignende påbegyndes. - Tidligere afhængige personer, der får tilbagefald af en dækningsberettiget afhængighed, medmindre det kan dokumenteres, at den oprindelige afhængighed ligger mere end otte år tilbage i tiden regnet fra det tidspunkt, hvor sikrede blev omfattet af tillægsdækningen. 7.2 Følgesygdomme til kroniske lidelser Tillægsdækningen yder behandling til sikrede hvis sikrede får følgesygdomme til en kronisk lidelse. Det fremgår af policen om tillægsdækningen er tegnet Tillægsdækningens omfang Forsikringen dækker behandling af følgesygdomme til kroniske lidelser i op til tre måneder. Følgesygdommen skal konstateres mens sikrede er omfattet af forsikringen Tillægsdækningen dækker ikke - Kronisk dialysebehandling - Følgesygdomme der er opstået før forsikringen er trådt i kraft Tillægsdækningen dækker ikke - I de første seks måneder efter, at sikrede blev omfattet af tillægsdækningen. - Hvis den sikrede havde en bestående afhængighed, der er omfattet af tillægsdækningen, inden vedkommende blev omfattet af tillægsdækningen. 12

13 8. Generelle forsikringsbetingelser De generelle forsikringsbetingelser er gældende for Sundhedsforsikring Basis, Sundhedsforsikring Ekstra samt eventuelle tillægsdækninger. 8.1 Karensperiode Med mindre andet er skriftligt aftalt, er udgifter til behandling af sygdom og tilskadekomst, der er opstået før forsikringens ikrafttrædelse ikke dækket i de første to år af forsikringsperioden. Dette gælder dog ikke afsnit 7.1.2, hvor der er angivet en anden karensperiode. 8.2 Hvad dækker forsikringen ikke? Der dækkes ikke for udgifter der vedrører, skyldes eller er opstået som følge af nedennævnte. 1. Al akutbehandling og transport ved pludselig opstået sygdom, eller hvis sikrede kommer ud for en ulykke. Her henvises til: - Egen læge eller lægevagt - ALARM Behandling, der ikke er medicinsk betinget og berettiget for at bevare eller forbedre sikredes helbred, herunder livsforlængende behandling i en situation hvor man er uafvendeligt døende. Dette gælder dog ikke ydelser under afsnit Behandling af kroniske sygdomme uanset hvor længe forsikringen har været i kraft. 4. Behandling af følgesygdomme til kroniske lidelser. Dette gælder dog ikke, hvis tillægsdækningen følgesygdomme til kroniske lidelser er tilvalgt. I de tilfælde dækkes som beskrevet i afsnit Behandling af sygdom, funktionsnedsættelse, kropsfejl eller psykisk udviklingsnedsættelse (eller følger af disse forhold), der er medfødte eller, som kan relateres til tidspunktet for sikredes fødsel eller sikredes fosterstadie. 6. Behandling af sygdom eller tilskadekomst, der kan tilskrives selvforskyldt legemsbeskadigelse, påvirkning af alkohol, narkotika, misbrug af medicin eller andre rusmidler. 7. Behandling af sygdom eller tilskadekomst, der direkte eller indirekte skyldes konflikter i form af krig, krigslignende tilstande, oprør eller borgerlige uroligheder. 8. Behandling af sygdom eller tilskadekomst, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter under alle forhold eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. 9. Hjælp til personlig pleje, hvor behovet kan tilskrives alderdom og/eller senilitet/alderdomssvækkelse (typisk hjernesygdommen senil demens). 10. Udgifter til alternative behandlingsformer og produkter, der ikke er godkendt af Sundhedsstyrelsen eller behandlinger udført af faggrupper, der ikke er autoriserede af Sundhedsstyrelsen. 11. Behandlinger i forbindelse med graviditet, fødsel og abort, samt fertilitetsundersøgelser og behandlinger for barnløshed. 13

14 12. Udgifter til behandling af sygdom eller tilskadekomst, der skyldes, at sikrede ikke følger anvisninger, behandlinger og instrukser fra læge og/eller behandlingssted. 13. Behandling af sygdom eller tilskadekomst, der skyldes behandling af eksperimentel karakter. 14. Behandling af sygdomme, der er omfattet af den til enhver tid gældende lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme. 15. Kosmetiske behandlinger og operationer, medmindre de er medicinsk begrundet og ordineret af lægen hos Alm. Brand Sundhed og i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier. 16. Skader som følge af medicinsk fejlbehandling, der er omfattet af patientforsikringsloven. 17. Organtransplantation, organdonation og følger deraf. 18. Fedmeoperation 19. Behandling for fedme. Dog dækkes diætist i de tilfælde, som er beskrevet i afsnit Tandbehandling, uanset årsagen. 21. Synskorrektion (nær og langsynethed). 22. Alle udgifter til udfærdigelse af attester, med mindre Alm. Brand Sundhed har anmodet herom. 23. Aften- og weekendtillæg (med mindre der er tale om akut krisehjælp) samt udgifter i forbindelse med udeblivelse fra behandling eller operation. 24. Skader som sker under udøvelse af professionel sport. 8.3 Hvor stor er forsikringssummen? Den maksimale årlige forsikringssum pr. police er lig med det gennemsnitlige antal sikrede pr. forsikringsår opgjort ved hovedforfald multiplicret med kr. Den samlede maksimale årlige forsikringssum er dog minimum kr. Forsikringsgiver og forsikringstager kan aftale en anden maksimal årlig forsikringssum for forsikringen, hvilket i så fald vil fremgå af policen. Den årlige forsikringssum pr. sikrede er ubegrænset inden for policens samlede maksimale årlige forsikringssum. Forsikringssummen indeksreguleres ikke. 8.4 Hvem er forsikringsgiver? Forsikringsgiver er: If Skadeforsikring Stamholmen Hvidovre CVR Filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige Barks Väg 15, Bergshamra SE Stockholm, Sverige Svensk reg.nr (Finansinsp.):

15 8.5 Serviceniveau og kvalitet For at kunne tilbyde sikrede en ensartet service af høj kvalitet er styring, kontrol og opfølgning vigtige værktøjer. I relation til sundhedsforsikringer opererer Alm. Brand Sundhed med følgende målepunkter: - Valg af behandlingssted - Besvarelse af telefonopkald - Levering af serviceydelser Valg af behandlingssted Sikrede kan frit vælge behandlingssted ved behandling i Danmark, som beskrevet under afsnit 3. Eneste krav er, at behandlingsstedet skal være godkendt af Sundhedsstyrelsen og leve op til de kvalitetsmæssige krav som Alm. Brand Sundhed stiller. Når behandling finder sted uden for Danmark, er den primære gruppe af behandlingssteder de behandlingssteder, der er en del af Alm. Brand Sundheds netværk i Sverige, Norge og Finland. Disse behandlingssteder lever alle op til de krav, som sundhedsmyndighederne i det pågældende land stiller samt de kvalitetsmæssige krav, som Alm. Brand Sundhed stiller. Derudover har Alm. Brand Sundhed samarbejdaftale med kræftcentre, som dels lever op til de nationale sundhedsmyndigheders krav, dels forsikringsgivers kvalitetsmæssige krav. I den forbindelse er det også vurderet, at service, hygiejne og lægefaglige kvalifikationer er på højde med de krav, der stilles i Norden. Skal behandling finde sted uden for Danmark på et behandlingssted, der ikke er omfattet af vores umiddelbare netværk, vil behandlingsstedet blive vurderet af lægen fra Alm. Brand Sundhed. Det vil også være lægen fra Alm. Brand Sundhed, som skal godkende behandlingen og behandlings stedet. Forsikringsgivers kvalitetsmæssige krav: Forsikringsgivers interne kvalitetsmæssige krav kommer i forlængelse af Sundhedsstyrelsens krav til behandlingssteder og skal sikre korrekt, relevant og medicinsk forsvarlig behandling i ind- og udland. I den samlede vurdering af et behandlingssted indgår blandt andet: - Klagesager med medhold hos Patientforsikringen og Patientklagenævnet - Vurdering af om, der ydes etisk og medicinsk forsvarlig behandling - Antal klager modtaget hos Alm. Brand Sundhed, hvilket kan være klager over: - Hygiejne. - Behandling. - Kommunikation. - Overholdelse af aftaler Besvarelse af telefonopkald Alle telefonopkald til Alm. Brand Sundhed vurderes hver måned efter følgende målepunkter: - 65 % af alle opkald skal besvares indenfor 30 sekunder % af alle opkald skal besvares indenfor 60 sekunder. - Maksimalt 7 % af alle opkald må mistes (opkald der mistes efter 30 sekunders ventetid) Levering af serviceydelser De serviceydelser der leveres til sikrede, er underlagt målepunkter for at sikre en positiv oplevelse samt et godt behandlingsforløb: 15

16 - Alle henvendelser fra sikrede skal besvares af personale, der er kompetente til med det samme at assistere sikrede. - Såfremt sikrede ønsker at blive ringet op, skal dette ske indenfor 60 minutter. - Indenfor de første to timer efter at en sag er anmeldt, skal: - Sikrede have bekræftet, at sagen er modtaget. - Sikrede modtage information om sagens videre forløb. - Der skal være truffet aftale om medicinsk behandling indenfor to uger, og behandlingen skal påbegyndes indenfor tre uger, medmindre andet er aftalt. (Gælder ikke afsnit 6.8.) Perioderne regnes fra den dag, hvor anmeldelse til Alm. Brand Sundhed er modtaget. 8.6 Sikredes forpligtelser i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst I det følgende beskrives, hvordan sikrede skal forholde sig i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst, der er omfattet af forsikringen. Hvis sikrede ikke overholder disse forholdsregler, kan retten til erstatning og assistance bortfalde Ved akut sygdom eller tilskadekomst (ej omfattet af forsikringen) Ved akut sygdom, akut forværring af sygdom eller i tilfælde af tilskadekomst, skal sikrede forholde sig som instrueret af læge og/eller handlingssted eller kontakte: - Egen læge eller lægevagt - ALARM Hvis sikrede ønsker at benytte forsikringen Skal sikrede kontakte Alm. Brand Sundhed. Her kommer sikrede til at tale med en specialuddannet medarbejder, som kan råde og vejlede sikrede. I nogle tilfælde vil sikrede indledningsvist blive henvist til sin egen praktiserende læge for at få afklaret behandlingsbehovet. Kontakt Alm. Brand Sundhed alle hverdage fra kl på telefon Ved behov for akut krisehjælp kan Alm. Brand Sundhed kontaktes døgnet rundt Sikredes oplysningspligt Ved enhver skade skal sikrede sørge for, at Alm. Brand Sundhed modtager alle oplysninger om sikrede (inklusive CPR) og attester, som er nø vendige for at træffe beslutning om, der er forsikringsdækning og hvilken behandlingsform, der skal benyttes. Sikrede har overfor Alm. Brand Sundhed oplysningspligt om alle informationer, der kan belyse sagen og er forpligtet til at levere dokumenter såsom sygejournaler samt at oplyse om eventuel forsikring i andet selskab Alm. Brand sundhed er berettiget til At få oplyst navn, adresse og telefonnummer på hospitaler, læger og andre, der har eller vil få kendskab til sikredes helbredstilstand. Sikrede har pligt til at give Alm. Brand Sundhed ret til at søge oplysninger hos disse og gøre de behandlende læger bekendt med det, som sikrede har oplyst til Alm. Brand Sundhed. Alm. Brand Sundhed har ret til at lade sikrede undersøge af en af Alm. Brand Sundhed udpeget læge, ligesom Alm. Brand Sundhed ved dødsfald er berettiget til at forlange obduktion. Omkostningerne i forbindelse hermed betales af Alm. Brand Sundhed. 16

17 8.7 Hvilke regler gælder ved skadeopgørelsen? Enhver form for omkostning, som ønskes betalt af forsikringen, skal forinden afholdelsen aftales med Alm. Brand Sundhed. Undlades dette, kan retten til erstatning bortfalde. Udgifterne refunderes enten direkte til behandlingsstedet eller til sikrede, hvis sikrede selv har lagt ud for udgifterne. I det tilfælde skal de originale fakturaer dog først fremsendes til Alm. Brand Sundhed Omkostninger, der ikke dækkes Omkostninger, der ikke på forhånd er aftalt og godkendt af Alm. Brand Sundhed, er ikke dækket af forsikringen. Forsikringsgivers erstatningspligt er begrænset til det beløb, som ville have været afholdt ved involvering af Alm. Brand Sundhed. Det samme gælder omkostninger til aftalte og accepterede konsultationer, behandlinger og lignende, hvor sikrede udebliver uden rettidigt afbud eller uden gyldig grund Dækning fra anden side Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne Regres I tilfælde af udbetalinger efter denne forsikring indtræder Alm. Brand Sundhed i sikredes rettigheder. 8.8 Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringsaftalen løber frem til hovedforfald, hvorefter aftalen fortsætter for et år ad gangen, indtil den skriftligt opsiges af forsikringstager eller Alm. Brand Sundhed med mindst en måneds varsel til hovedforfald. Er forsikringstager en virksomhed: Forsikringstager har i hele forsikringsperioden mulighed for løbende at tilmelde de nyansatte og afmelde de fratrådte medarbejdere med op til en måneds tilbagevirkende kraft. Afmeldinger vil altid ske ved månedens udgang jf. afsnit 1.1. Ved til- eller afmelding påhviler det til enhver tid forsikringstager at informere den/de sikrede om, at dækningen er trådt i kraft eller ophørt. Ønsker en ansat, der er omfattet af sundhedsforsikringen, ikke længere sin sundhedsforsikring, har den ansatte mulighed for at blive afmeldt med mindst en måneds varsel til hovedforfald. Har en ansat fortrudt sin afmelding, har den ansatte mulighed for at blive tilmeldt igen til policens førstkommende hovedforfald. Er forsikringstager en person: Forsikringstager kan annullere forsikringen indtil 14 dage efter at sikrede har modtaget policen. Den sikrede har mulighed for aktivt at tilmelde sine nærmeste pårørende, hvorefter sundhed forsikrin gen vil træde i kraft fra den førstkommende 1. eller 15. i måneden. Forsikringstager kan afmelde sig selv og/eller sine nærmeste pårørende med mindst en måneds varsel til hovedforfald. 17

18 8.9 Opsigelse ved skade Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er såvel forsikringstager som Alm. Brand Sundhed berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for opsigelse af forsikringen, kan Alm. Brand Sundhed inden for samme varsel vælge at foretage begrænsninger i dækningen Hvilken selvrisiko er der? Der er ingen selvrisiko på forsikringen Prisen på forsikringen Prisen beregnes for hver sikrede person i den periode, vedkommende er omfattet af forsikringen ogberegnes fra datoen for indtrædelsen Betaling Forsikringen betales forud. Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og senere betaling til de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Forsikringsgiver er berettiget til at opkræve et gebyr til dækning af administrationsomkostninger af enhver art forbundet hermed. Forsikringsaftalen skal betales senest på det tid punkt, der fremgår af den fremsendte faktura. Hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, sender forsikringsgiver en betalingspåmindelse efter 14 dage. Er forsikringen ikke betalt 21 dage efter betalingspåmindelsen, ophører forsikringen. Hvis forsikringsgiver har udstedt en påmindelse, er forsikringsgiver berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr Indeksregulering Prisen indeksreguleres på baggrund af Det summariske lønindeks for den private sektor, der udgives af Danmarks Statistik. Indeksreguleringen sker hvert år ved hovedforfald på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks. Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, kan forsikringsgiver fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik Hvilke muligheder er der for at klage? Alle klager håndteres af forsikringsgiver, idet forsikringsaftalen er indgået imellem forsikringstager og forsikringsgiver. Klagemulighederne beskrives i det følgende: Forsikringsgivers kundeombud Hvis sikrede ikke er tilfreds med afgørelsen af en sag, kan sikrede inden seks måneder fra sagens afslutning henvende sig til forsikringsgivers kundeombud, som uden omkostninger behandler sikredes klage. Sikrede kan ringe direkte til kundeombuddet på telefon

19 Forsikringsgivers kundepanel Hvis sikrede ikke er enig i kundeombuddets afgørelse, kan sikrede bringe sagen videre til forsikringsgivers kundepanel, hvor kunderne er i flertal. Kundepanelet skal dog ikke behandle sager om personskade, når der er tale om erstatningens størrelse eller medicinsk bedømmelse, skyld spørgsmål ved trafikuheld, sager der vedrører arbejdsskade, krav fra andre selskaber, sager hvor der er mistanke om forsikringssvindel, sager hvor parterne kan kræve sagen forelagt for Stormrådet og sager som allerede er bragt ind for eksterne klageinstanser eller domstolene. Sikrede kan henvende sig til kundepanelet ved at skrive til: If Att.: Kundepanelet Sekretariatet Stamholmen 159, 2650 Hvidovre Ankenævnet for forsikring Er der opstået uoverensstemmelser mellem sikrede og selskabet om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2,1572 København V Telefon , kl Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos Alm. Brand Sundhed, Ankenævnets sekretariat eller forbrugerrådet. For at klagen kan behandles i Ankenævnet, må sikrede indbetale et mindre gebyr til Ankenævnet. Gebyret tilbagebetales, hvis sikrede får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen Internationale sanktioner Uanset evt. modstående aftale kan denne forsikring aldrig give dækning for krav eller skade eller nogen anden form for ydelse eller fordel for forsikrede eller andre, i det omfang en sådan dækning vil kunne udsætte forsikringsgiver for nogen som helst sanktion, forbud eller anden retsfølge besluttet af Forenede Nationer, eller sanktioner eller andre retsfølger besluttet af den Europæiske Union eller af Storbritannien og Nordirland eller USA Hvilke definitioner er anvendt? Akut behandling Er behandling for pludselig og uventet opstået sygdom eller ulykkestilfælde. Indbefattet er også pludselig og uventet forværring af eksisterende sygdomme eller følger af tidligere ulykkestilfælde. Forsikringsperiode Den tid sikrede er, eller har været, omfattet af forsikringen. Forsikringsår Et forsikringsår starter ved hovedforfaldsdagen og udgør en sammenhængende 12 måneders periode. Hovedforfaldsdag Er den dag hvor forsikringen bliver fornyet og reguleret. 19

20 Alm. Brand Sundhed Alm. Brand Sundhed administreres af forsikringsgiver som varetager al service og skadebehadling. Hvis man ønsker at gøre brug af sin forsikring, skal man derfor kontakte Alm. Brand Sundhed alle hverdage fra kl Ved behov for akut krisehjælp kan Alm. Brand Sundhed kontaktes døgnet rundt. Alm. Brand Sundhed har tilknyttet et lægeligt beredskab og er i stand til at arrangere medicinske transporter i de tilfælde, hvor sikrede ikke kan rejse som en rask person. Dette er typisk tilfældet ved behandling i udlandet. Alm. Brand Sundhed: Kronisk sygdom Ved en kronisk lidelse forstås en sygdom, lidelse eller tilstand, som er vedvarende, og hvor der ikke findes en helbredende behandling. Nærmeste pårørende Hvor der i disse vilkår er nævnt nærmeste pårørende, menes: - Ægtefælle, registreret partner eller samlever, der bor sammen med sikrede på skadedatoen. - Egne og ovennævntes børn, adoptivbørn eller plejebørn. Professionel sport Sport der udøves mod betaling til udøveren. Sportsudøvelsen betragtes som professionel, når personen overvejende lever af sin sport og kontraktmæssigt er lønnet af sportsklub eller spons rer. Med udøvelse menes blandt andet deltagelse i træning og konkurrence, samt opvisninger uden for konkurrence. Regres Krav om at få en udgift betalt af en anden part, til eksempel et andet forsikringsselskab. Sikrede Er betegnelse for de personer, som er omfattet af forsikringen. Skade En sygdom eller en tilskadekomst, der er omfattet af denne forsikring. Sygdom Sygdom er en helbredsmæssig nedbrydende tilstand, hvor det efter almindelig lægelig vurdering er anerkendt, muligt og forsvarligt at kurere eller bedre forholdet ved en behandling. Tilskadekomst Fysisk skade som følge af et ulykkestilfælde eller psykisk skade som følge af et ulykkestilfælde eller som følge af at have oplevet, eller umiddelbart bevidnet, en tragisk hændelse. Ulykkestilfælde Ved ulykkestilfælde forstås en for sikrede pludselig ufrivillig hændelse, der forårsager personskade. Vil du vide mere? Hvis du vil vide mere om din forsikring, har du mulighed for at hente hjælp følgende steder: WP-AB 20

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra Januar 2016

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra Januar 2016 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra Januar 2016 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Fritid/Arbejdstid til ansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2016

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2016 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2016 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea.

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea. 1 Sundhedsforsikring 2 Beskrivelse af sundhedsforsikringen 3 Generelt Nedenfor følger et uddrag af forsikringsvilkårerne. Ved uoverensstemmelser er de samlede forsikringsvilkår gældende. Præmien for sundhedsforsikringen

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

dahlberg - part of the future Ejendomsteamet

dahlberg - part of the future Ejendomsteamet Afd: 8011, dok.nr. 15244, dato: 20-12-2012 dahlberg - part of the future Ejendomsteamet tlf. 33 70 44 89 Forsikring. Pension A/B Morelgården Morelgården 1-48 2620 Albertslund MODTAGET " 7 EC. 2012 Police

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder)

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder) 1. Udbyder 1.1 Doctorservice sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har adresse på, 2730 Herlev, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig konsulentvirksomhed. 2. Grundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved sygdom: 832.000 kroner. Forsikringssum ved dødsfald: 50.000 kroner. Hospitalskompensation: 300 kroner pr. døgn. 1. Fællesbestemmelser I forsikringsbetingelserne

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring 9902-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. LIND 02-010711 Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Privat

DS Sundhedsforsikring Vilkår Privat Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Brug af sundhedsforsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS P-03-010113 gælder fra 1. januar 2013. 1 Forsikringsaftalen 2 Hvem forsikringen omfatter 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Ledernes Sundhedsforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere ændringer.

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. januar 2013 Nr. E 03 010113 Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen omfatter... 2 3 Hvor forsikringen

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser Arbejdsskade- forsikring Forsikringsbetingelser 3565003 Gælder fra oktober 2016 Indholdsfortegnelse Fællesbetingelser Side 3 Hvordan er forsikringsbetingelserne opbygget Side 3 Hvad betyder de anvendte

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring. Vil

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2016. Nr. PLUS Fritid F 03 010116 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Tilbud på Sundhedsforsikring. Brancheforeningen for Reklameartikler

Tilbud på Sundhedsforsikring. Brancheforeningen for Reklameartikler Tilbud på Sundhedsforsikring Brancheforeningen for Reklameartikler Brancheforeningen for Reklameartikler Vi har fornøjelsen af at tilsende vort tilbud på sundhedsordninger. Tilbuddet er baseret på følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. BASIS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Kunder omfattet af overenskomst for Pleje- og Omsorg 2014-2017 Betingelser for Hold Fast Forsikring - Privatansat - gruppeforsikring

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Sundhedsforsikring for Centralforeningen For Stampersonel (CS) og Hovedorganisationen Af Officerer i Danmark (HOD)

Sundhedsforsikring for Centralforeningen For Stampersonel (CS) og Hovedorganisationen Af Officerer i Danmark (HOD) Sundhedsforsikring for Centralforeningen For Stampersonel (CS) og Hovedorganisationen Af Officerer i Danmark (HOD) Hvad dækker Trygs sundhedsforsikring? Med Trygs Sundhedsforsikring får du hurtig og nem

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser BASIS F 01 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen omfatter...

Læs mere

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 Indhold: Kapitel I Indledende bestemmelser Kapitel II Generelle krav for dækning Kapitel III Grunddækning

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring Pension for selvstændiges velfærdspakker Pension forsikring sundhedssikring 2 i dag er en god dag at begynde din pension Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling PFA Helbredssikring din vej til hurtig behandling Vi ved ikke, hvad der sker om lidt. Heldigvis. Men vi kan alle komme til skade eller blive syge. Derfor kan medlemmer og deres ægtefæller nu kan købe en

Læs mere

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning.

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere